OCENA POPRAWNOŚCI DOBORU CECH KONSTRUKCYJNYCH WYBRANYCH KRĄŻNIKÓW NOŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM MES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA POPRAWNOŚCI DOBORU CECH KONSTRUKCYJNYCH WYBRANYCH KRĄŻNIKÓW NOŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM MES"

Transkrypt

1 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 135 Politechniki Wrocławskiej Nr 135 Studia i Materiały Nr Robert KRÓL 1, Marek ZOMBROŃ 1 krążnik, cechy konstrukcyjne, analiza MES OCENA POPRAWNOŚCI DOBORU CECH KONSTRUKCYJNYCH WYBRANYCH KRĄŻNIKÓW NOŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM MES Współczesne podejście do projektowanie maszyn roboczych, w tym także przenośników taśmowych oraz krążników wymaga uwzględnienia parametrów konstrukcyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur optymalizacyjnych. W artykule, w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną przedstawiono wyniki analiz dotyczących oceny poprawności doboru geometrycznych i materiałowych cech konstrukcyjnych krążników przenośników taśmowych stosowanych do transportu węgla brunatnego oraz nadkładu. Wyznaczono zakres obciążeń roboczych, którym poddawane są krążniki w trakcie prowadzonej odstawy urobku. Przeprowadzono szereg analiz dotyczących m.in. oceny możliwość występowania zmian wzajemnego położenia piasty względem płaszcza, poprawności doboru tolerancji przyjętych pasowań, wielkości występujących koncentracji naprężeń w połączeniach spawanych oraz analizę kształtu piasty. 1.WPROWADZENIE Skala zastosowań transportu taśmowego w różnych gałęziach przemysłu, a zwłaszcza w górnictwie, wskazuje istotny problem jakości krążników. Oferowane przez licznych producentów krążniki nie zawsze spełniają wymagania eksploatacyjne, bo zostały zaprojektowane bez uwzględnienia wielu ważnych czynników. Niejednokrotnie przyczyną kosztownych wymian jest przedwczesne zużycie elementów składowych (np. płaszcza lub łożyska) przy zachowaniu cech użytkowych pozostałych elementów. Świadczyć to może o braku dostatecznego rozeznania problemu na etapie projektowania i niewłaściwym doborze krążników do konkretnych warunków eksploatacyjnych. Optymalnie dobrany krążnik powinien spełniać przede wszystkim kryteria wytrzymałościowe i trwałościowe. Przy niedostatecznym rozeznaniu obciążeń eksploatacyjnych i wpływu otoczenia na pracę krążnika spełnienie tych kryteriów sprowadza 1 Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, Wrocław. doi: /gig121803

2 38 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych się najczęściej do przewymiarowania elementów składowych, co skutkuje nie tylko zawyżonymi kosztami materiałowymi ale również kosztowną technologią wytwarzania. Źle zaprojektowany węzeł łożyskowy bez uwzględnienia wpływu obciążeń i odprowadzania ciepła na odkształcenia elementów krążnika (łożysk) powoduje spadek trwałości nawet w przypadku dużego zapasu wytrzymałości. Zbytnio rozbudowane i źle dobrane uszczelnienie bez analizy możliwych odkształceń montażowych i eksploatacyjnych może być przyczyną nadmiernych oporów ruchu, co przy wzmożonej emisji ciepła prowadzi także do spadku trwałości. Kompleksowa analiza rozwiązań konstrukcyjnych, uwzględniająca przedstawione zagadnienia, wymaga przeprowadzenia wielowariantowych analiz zgodnie z zaprezentowanym w pracy schematem postępowania. Pierwszym istotnym krokiem postępowania jest określenie rzeczywistych obciążeń eksploatacyjnych. Obciążenie promieniowe krążnika jest zmienną losową różną dla krążników środkowych i dla krążników bocznych zestawu górnego. Wielkości reakcji na krążnikach można oszacować na podstawie badań zmienności strugi urobku na przenośniku [1, 2] lub analitycznie, korzystając z gotowych systemów obiektowych uwzględniających wszystkie zjawiska zachodzące podczas eksploatacji przenośnika taśmowego [3]. W oparciu o maksymalne siły występujące na krążnikach przeprowadza się następnie analizy wytrzymałościowe poszczególnych elementów krążnika w celu określenia poprawności doboru geometrycznych i materiałowych cech konstrukcyjnych. 2. ZAKRES PRACY I PRZEDMIOT ANALIZ Zakres analizy technicznej przyjętej dokumentacji obejmował: wyznaczenie zakresu obciążeń roboczych przyjętych do analizy krążników analiza podparcia płaszcza (ocena możliwości występowania zmian geometrycznych wzajemnego położenia piasty i płaszcza) sprawdzenie koncentracji naprężeń w połączeniu spawanym dla zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego analiza kształtu piasty w celu określenia miejsc o największym wytężeniu analiza sztywności osi krążnika względem płaszcza sprawdzenie dopuszczalnych przemieszczeń w płaszczyźnie pionowej dla luzów promieniowych stosowanych łożysk) ocenę rozwiązań węzłów łożyskowych. Badania wykonano dla 3 typów krążników nośnych, oznaczonych kolejno symbolami: K1, K2, K3 (rys. 1).

3 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 39 Rys. 1. Schemat krążnika nośnego φ mm oznaczonego symbolem K1 Fig. 1. Carrying idler φ mm scheme, denoted K1 3. WYZNACZENIE REAKCJI DZIAŁAJĄCYCH NA KRĄŻNIK Do wyznaczenia sił działających na krążnik wykorzystano system komputerowy QNK-TT. System ten opracowany został w oparciu o modelowanie obiektowe dla zadanej konfiguracji trasy, właściwości taśmy oraz cech konstrukcyjnych przenośnika. Wykonuje m.in. obliczenia sił w taśmie, opory ruchu i mocy napędu głównego. Umożliwia również uwzględnienie wpływu na obciążenie krążnika losowego zbiegania bocznego taśmy i urobku. Do analizy przyjęto standardowe przenośniki taśmowe tj. B1600, B1800, B200, będące typową konstrukcją powszechnie stosowaną w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego w Polsce. Podstawowe parametry ww. przenośników zestawiono w tabeli 1. W wyniku przeprowadzonych symulacji dla analizowanych przenośników, obciążonych wydajnością szczytową, otrzymano reakcje działające na zestaw krążnikowy, które przedstawiono na rys.2. Do dalszych analiz, jako właściwe i miarodajne przyjęto reakcje występującą na krążnikach środkowym, które wynoszą kolejno, dla krążnika K1 R m = 2252,89 N, dla K2 R m = 5659,41 N oraz dla K3 R m = 7089,90 N Tabela 1. Parametry przenośników standardowych przyjęte do symulacji Parametr Przenośnik B1600 Przenośnik B1800 Przenośnik B2000 Rodzaj transportowanego urobku Węgiel brunatny wilgotny Nadkład urabiany Nadkład urabiany Wydajność szczytowa 5200 t/h t/h t/h Szerokość taśmy 1600 mm 1800 mm 2000 mm Prędkość taśmy 5,24 m/s 5,24 m/s 5,24 m/s

4 40 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych Długość przenośnika 1230m 630m 430 m Kąt niecki Temperatura otoczenia 10 C 10 C 10 C Oznaczenie taśmy GTP-St-3150-X- (12+10) 1800 ST 3150 (12+7) X 2000 ST 3150 (8+5) R Masa taśmy kg/m kg/m 2 44,13 kg/m 2 Krążnik nośny Rozstaw zestawów górnych Krążnik dolny mm / kg Rozstaw zestawów dolnych Opory obracania krążników (zmierzone) Moc napędu Zbieganie boczne taśmy a) b) mm / 15,50 kg mm / kg mm / kg 1,25m 1,25m 1,25m mm / kg mm / kg 3.75 m 3.75 m 3.75 m 5,27 N 5,53 N 9,82 N kw przeciętne (krawędź boczna taśmy nie wybiega poza krążnik boczny) c) Rys. 2. Schemat działania reakcji na zestawy krążnikowe: a) przenośnik B1600, b) przenośnik B1800, c) przenośnik B2000 Fig. 2. Distribution of reactions on idlers a) conveyor B1600, b) conveyor B1800, c) conveyor B2000

5 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ MODEL OBLICZENIOWY PRZYJĘTY DO ANALIZ Analizy zmierzające do oceny przydatności przyjętych rozwiązań przeprowadzono dla trzech schematów obliczeniowych, odpowiadających typom krążników zamodelowanych na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej. Opracowano dwa odrębne modele: pierwszy odpowiadający krążnikowi K1 (rys. 3a) oraz drugi krążnikom oznaczonym symbolami K2, K3 (rys. 3b). a) b) Rys. 3. Modele krążników: a) K1, b) K2, K3 Fig. 3. Idler models: a) K1, b) K2, K3 Aby przeprowadzić obliczenia, które w zadowalający sposób oddawałyby zachowanie badanych konstrukcji, wprowadzono geometrię oraz cechy materiałowe do modelu opartego na metodzie elementów skończonych (rys. 4), który to model wykonany został w programie SolidWorks [4, 5]. Rys. 4. Podział krążnika na elementy skończone Fig. 4. FEM model of the idler Każda z części poszczególnych krążników została modelowana osobno, a następnie łączona w grupy (rys. 5), dla których wzajemną współpracę opisano w dalszej części niniejszej pracy.

6 42 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych a) b) e) d) c) Rys. 5. Przyjęte do analizy modele współpracy elementów konstrukcyjnych krążników: a) płaszcz z piastą krążnika K1, b) płaszcz z piastą krążników K2, K3, c) czop oraz rura osi krążników, d) łożysko z osadzoną na nim piastą krążnika K3; e) łożysko w połączeniu pasowym z piastą Fig. 5. Model of interaction of idler elements used for the analysis: a) coating with idler hub K1, b) coating with idler hub K2, K3, c) journl and idler axle shaft tube, d) bearing with fastened hub of idler K3, e)bearing with clamped hub We wszystkich przedstawionych w artykule wynikach MES, wytężenie materiału obliczano w oparciu o kryterium maksymalnego naprężenia zredukowanego według Misesa, znanego również jako teoria energii ścinania lub teoria maksymalnego odkształcenia [7]. Na podstawie naprężeń głównych σ 1, σ 2 oraz σ 3, naprężenie zredukowane według Misesa jest wyrażane jako: σ vonmises = {[(σ 1 σ 2 ) 2 + (σ 2 - σ 3 ) 2 + (σ 1 σ 3 ) 2 ]/2} (1/2) Zaś warunek związany z naprężeniem zredukowanym przedstawia się następująco: gdzie: Re granica plastyczności. σ vonmises Re

7 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ ANALIZA PODPARCIA PŁASZCZA. SPRAWDZENIE KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ W POŁĄCZENIU SPAWANYM. Spośród analizowanych krążników, rozkład naprężeń na granicy płaszcza i piasty jest bardzo równomierny we wszystkich trzech analizowanych przypadkach i nie ma zagrożenia wystąpienia koncentracji naprężeń poprzez działanie karbu (rys. 6) jak również powstania odkształceń mających wpływ na znaczące zwiększenie przemieszczeń pozostałych elementów krążnika. Rys. 6. Naprężenia w rejonie podparcia płaszcza, dla krążnika K1 Fig. 6. Stresses in the area of coating support, idler K1 Połączenie płaszcza z piastą jest wytężone w sposób bardzo niewielki i spełnia warunek wytrzymałościowy z kilkunastokrotnym zapasem. Największe naprężenia występują w krążniku K3 i są na poziomie 6 MPa (rys. 7) Rys. 7. Naprężenia w spoinie łączącej piastę z płaszczem krążnika K3 Fig. 7. Stresses in the area of coating and hub joint support, idler K1 K3

8 44 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych Większe naprężenia (do 30MPa) działają na spoinę łączącą czop z rurą osi (również w krążniku K3), jednak również tutaj nie stanowią one zagrożenia dla trwałości krążnika (rys. 8). Rys. 8. Naprężenia w spoinie łączącej piastę z płaszczem Tabela 2 prezentuje zestawienie naprężeń w elementach łączonych przez spoiny oraz odpowiadające tym elementom granice plastyczności. K1 K2 K3 Tabela 2. Porównanie naprężeń występujących w otoczeniu spoiny z granicą plastyczności łączonych elementów Krążnik Materiał Naprężenia zastępcze MPa Granica plastyczności MPa piasta S235JR ,8 płaszcz E czop S355JR rura E piasta S235JR ,5 płaszcz E czop S355JR rura E piasta S235JR płaszcz E czop S355JR 275 5,1 rura E ANALIZA WPŁYWU KSZTAŁTU PIASTY I JEJ KOŁNIERZA NA WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ Analiza pracy piasty uwzględnia jej wielokierunkowe zginanie i ściskanie, na co wpływa jej złożony kształt. Rozkład naprężeń w piastach przedstawiono na rys. 9.

9 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 45 a) b) c) Rys. 9. Naprężenia w piastach: a) K1, b) K2, c) K3 Fig. 9. Stresses in a hub a) K1, b) K2, c) K3 Na powyższych rysunkach zaobserwowano równomierny rozkład naprężeń w piastach. Największe naprężenia działają na kołnierz piasty. Łagodne przejścia pomiędzy powierzchniami poziomymi i pionowymi powodują brak występowania zjawisk karbu, co świadczy o prawidłowym wyprofilowaniu elementu. Porównanie granicy plastyczności (tab. 3) z największymi naprężeniami wypadkowymi daje obraz na to jak duży zapas bezpieczeństwa posiadają wszystkie sprawdzane piasty. Tabela 3 Porównanie naprężeń występujących w otoczeniu spoiny z granicą plastyczności łączonych elementów Krążnik Materiał Naprężenia zastępcze MPa Granica plastyczności MPa K1 piasta S235JR 5,9 275 K2 piasta S235JR 5,1 275 K3 piasta S235JR 3 275

10 46 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych 7. ANALIZA SZTYWNOŚCI OSI KRĄŻNIKA WZGLĘDEM PŁASZCZA Przemieszczenia pionowe płaszcza krążników (rys. 10) dowodzą jego bardzo dużej sztywności, a maksymalne wartości przemieszczeń nie przekraczające 0,0063 mm, pozwalają na całkowite pominięcie tych wartości w dalszej ocenie wzajemnej sztywności płaszcza i osi krążnika. Rys. 10. Pionowe przemieszczenia płaszcza krążnika K2 Fig. 10. Vertical displacement of idler coating (K2) Decydujące znaczenie dla oceny sztywności całego krążnika mają ugięcia osi krążnika (rys. 11). Rys. 11. Pionowe przemieszczenia osi krążnika K2 Fig. 11. Vertical displacement of idler shaft (K2)

11 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 47 Największe przemieszenie pionowe jest w granicach 0,232 mm, co po przeliczenie na obrót w miejscu osadzenia łożyska daje wartość 2,95 (tab. 4). Wartość ta jest znacznie mniejsza od zalecanych maksymalnie 8. Tab. 4. Obrót łożyska w miejscu osadzenia na osi wału Krążnik Przemieszczenie w osi krążnika [mm] Obrót osadzonego łożyska K1 0,11 0,77 K2 0,232 2,95 K3 0,15 0,86 Przemieszczenie pionowe osi krążnika, wywołujące obrót osadzonego łożyska względem płaszcza, ma decydujące znaczenie dla trwałości całego węzła łożyskowego. Dlatego, obliczenia MES zostały zweryfikowane metodą analityczną całkowania różniczkowego linii ugięcia belki oraz metodą energetyczną Castigliano [7] OBLICZENIE UGIĘCIA OSI KRĄŻNIKA METODĄ ANALITYCZNĄ RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE LINII UGIĘCIA BELKI Schemat statyczny belki odpowiada belce swobodnie podpartej, w której punkty podparcia przyjęto w środku otworów czopa przedstawiono na rys. 12. Siły z płaszcza przekazują się na belkę w środku szerokości łożyska, w odległości a od podpór. Rys. 12. Schemat obliczeniowy belki, przyjęty w metodzie analitycznej Fig. 12. Beam calculation scheme adopted in the analytical method W metodzie tej, ugięcie osi belki uzależnione jest od momentu gnącego działającego na całej długości rozpatrywanej belki, co przedstawia wzór: M g w = EJ

12 48 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych We wzorze tym: E moduł Younga, M g moment gnący na długości osi krążnika, J moment bezwładności przekroju prostopadłego do osi krążnika, R 1, R 2 reakcje, L długość belki. Reakcje w obu podporach są sobie równe i wynoszą R1 = R2 = P, natomiast momenty gnące w przedziałach brzegowych i środkowym wynoszą odpowiednio: M = Px, M = Px P( x a) g g Z wystarczającą dokładnością można przyjąć stały moment bezwładności na dwóch przedziałach przypodporowych oraz stałą wartość momentu bezwładności pomiędzy siłami P, odpowiadającą momentowi bezwładności środka osi krążnika. W takim przypadku, w każdym z przedziałów moment bezwładności liczony jest jak dla przekroju kołowego π d J = 64 Po rozpisaniu trzech równań różniczkowych, odpowiadających trzem przedziałom belki oraz podstawieniu odpowiednich warunków brzegowych i warunków na granicy przedziałów uzyskano rozwiązanie (ugięcie w środku rozpiętości belki), zbieżne do trzeciej znaczącej cyfry z wynikami MES. Rozwiązanie równań różniczkowych otrzymano w programie Mathematica OBLICZENIE UGIĘCIA OSI KRĄŻNIKA METODĄ ENERGETYCZNĄ CASTIGLIANO Sztywność giętna (EJ) została przyjęta jak w poprzedniej metodzie. W tym przypadku ugięcie w środku osi krążnika uzyskane zostaje poprzez wstawienie wirtualnej siły F i w miejscu szukanego przemieszczenia, a następnie obliczeniu minimum energii deformacji belki według wzoru Mg( x) Mg( x) w= dx EJ F Całkując powyższe równanie, przyjmujemy F i = 0. Obliczenie ugięcia poprzedzone jest rozpisaniem momentów gnących i ich pochodnych względem siły F i we wszystkich przedziałach. Obie reakcje są sobie równe 1 i wynoszą R1 = R2 = P+ F. W przedziałach podporowych 2 i 1 M ( x) 1 M ( x) R x P F x, F. g g = 1 = + i = i 2 Fi 2 i

13 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 49 Rys. 13. Schemat obliczeniowy belki, przyjęty w metodzie energetycznej Castigliano Fig. 13. Beam calculation scheme adopted in the energy method by Castigliano W przedziale środkowym 1 M ( x) 1 M ( x) R x P( x a) P F x P( x a), F. g g = 1 = + i = i 2 Fi 2 Ugięcie w środku belki: a 1 a w= P+ F x F dx+ P+ F x P( x a) F dx EJ i i i i EJ a Po wprowadzeniu powyższego równania do programu Mathematica uzyskano wyniki w pełni zgodne z rozwiązaniem metodą analityczną. Uzyskanie wyników metodą MES oraz potwierdzenie ich zgodności z wynikami dwóch metod ścisłych świadczy o prawidłowym przyjęciu charakterystyk materiałowych i geometrycznych osi wału. 8. SPRAWDZENIE DOPUSZCZALNYCH PRZEMIESZCZEŃ W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ DLA LUZÓW PROMIENIOWYCH STOSOWANYCH ŁOŻYSK Dla luzów promieniowych w stosowanych łożyskach oraz pasowań czopu i piasty, otrzymujemy przemieszczenie pionowe łożysk przedstawione na rys. 14. Wielkość przemieszczeń pionowych pierścieni łożysk przedstawiono w tabeli 5.

14 50 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych a) b) c) d) Rys. 14. Pionowe przemieszczenia łożysk: a) pierścienia zewnętrznego łożyska 6308, b) pierścienia wewnętrznego łożyska 6308, c) pierścienia wewnętrznego łożyska 6310, d) pierścienia wewnętrznego łożyska 6312 Fig. 14. Vertical displacement of idler bearings a) outer bearing 6308, b) inner bearing 6308, c) inner bearing 6310, d) inner bearing 6312 Powstałe na skutek przemieszczeń odkształcenia wpływają na pojawienie się znacznych naprężeń w samym łożysku (rys. 15). Nie wpływają te przemieszczenia w istotny sposób na naprężenia w samej piaście i czopach.

15 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 51 Tabela 5. Pionowe przemieszczenia pierścieni łożysk i opowiadające im naprężenia Krążnik K1 Pierścień łożyska Przemieszczenie pionowe mm Naprężenia zastępcze MPa zewnętrzny wewnętrzny 16,3 211 K2 wewnętrzny ,3 K3 wewnętrzny ,4 a) b) c) d) Rys. 15. Naprężenia spowodowane połączeniem wciskowym łożyska z piastą i wału: a) w pierścieniu zewnętrznym łożyska 6308, b) w pierścieniu wewnętrznym łożyska 6308, c) w pierścieniu wewnętrznym łożyska 6310, d) w pierścieniu wewnętrznym łożyska 6312 Fig. 15. Stresses caused by clamped joint of the hub and the shaft a) outer bearing 6308, b) inner bearing 6308, c) inner bearing 6310, d) inner bearing 6312.

16 52 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych Wielkość powstałych naprężeń (tab. 5), pomimo że nie przekraczają granicy plastyczności, która dla materiału łożysk wynosi 300 MPa, świadczą jednak o niepoprawnym przyjęciu tolerancji pasowania wciskowego. W takich warunkach, przemieszczenia pierścieni łożyska 6308 (tab. 4) mogą przyczynić się do kasowania promieniowego luzu w łożysku, a w konsekwencji doprowadzić do szybkiej utraty jego trwałości. WNIOSKI 1. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że przyjęte do badań rozwiązania konstrukcyjne krążników, pod względem wytrzymałościowym są dobrane poprawnie. Nie zaobserwowano przekroczenia granicy plastyczności w żadnym z analizowanych elementów krążnika. 2. Sztywność układów jakimi charakteryzują się konstrukcje analizowanych krążników minimalizuje wielkość ugięcia osi, dzięki czemu kąt obrotu osadzonych na niej łożysk znajduje się w bezpiecznym zakresie (tab.4). Należy zwrócić uwagę, iż dla trwałości węzła łożyskowego, decydujące znaczenie ma sztywność osi krążnika. Obliczenia dotyczące ugięcia osi krążnika przeprowadzono metodą MES oraz zweryfikowano je metodami ścisłymi potwierdzając tym samym prawidłowość przyjętego modelu MES. 3. Połączenie wciskowe łożyska z krążnikiem K1 powoduje występowanie istotnych naprężeń w samym łożysku, co może przyczynić się do występowania zjawiska kasowania luzu promieniowego łożyska Spowodowane jest to nie tylko samym wciskiem, ale również ukształtowaniem piasty, która ogranicza możliwość przejmowania części przemieszczeń montażowych. 4. Rura osi krążnika K1 ma wymiar wewnętrzny większy o 0,3 mm od średnicy zewnętrznej czopa w miejscu połączenia czopa z rurą, co może utrudniać współosiowy montaż czopa z rurą. 5. Dostarczona dokumentacja zawiera rozwiązania konstrukcyjne krążników, zaprojektowanych przy uwzględnieniu dużego współczynnika bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Istnieje zatem możliwości ich modyfikacji poprzez dobranie właściwych cech geometrycznych, które przyczynią się do zmniejszenia mas, ograniczając jednocześnie koszty wytworzenia. LITERATURA [1] KRÓL R., GŁADYSIEWICZ L., WAJDA A., Analiza rozkładu obciążeń krążników nośnych w kopalniach rud miedzi, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze Nr 2/2010.

17 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 53 [2] KRÓL R., Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na opory obracania krążników stosowanych w górnictwie. Praca doktorska. Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003 (nie publikowana). [3] KAWALEC W., KULINOWSKI P., Obliczenia przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy 1(27), [4] RUSIŃSKI E., Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław [5] BABIUCH M., SolidWorks 2006 w praktyce, Wydawnictwo Helion, [6] JUNUTHULA NARASIMHA REDDY, Energy principles and variational methods in applied mechanics, John Wiley and Sons, 2002, 592. [7] KOWALIK, M., KONIECKO M., Comparison of Huber-Mises and Treska yield criteria, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, 2009, Z. 15 (165), s THE EVALUATION OF THE SELECTION OF DESIGN PARAMETERS OF CHOSEN CARRYING IDLERS WITH THE USE OF FEM The state-of-the-art designing of heavy machinery, including belt conveyors and idlers requires the analysis of their design parameters with the use of optimization procedures. In the paper, basing upon the delivered technical documentation, the results of analysis of the choice of the appropriate geometrical and material parameters of belt conveyor idlers for the high capacity coal and overburden transportation in lignite surface mines has been presented. The distribution of operational loadings in the mine has been identified. Several analysis, including but not limited to the possibility of alternative positioning of a hub within a coating, accuracy of assumed tolerance, stresses concentration in welded joints and shape of hub analysis.

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, Polska, email: h.debski@pollub.

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, Polska, email: h.debski@pollub. Marek Chodurski Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 36, 20 618 Lublin, Polska, email: chodurski@wp.pl Hubert Dębski Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki,

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W PROGRAMIE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL

WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W PROGRAMIE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL Dr inż. Arkadiusz Trąbka Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki e-mail: atrabka@ath.bielsko.pl WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE

Bardziej szczegółowo

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS.

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS. dr inż. Ireneusz Wróbel Akademia Techniczno-Humanistyczna inż. Mateusz Kóska Avio Polska, Bielsko-Biała WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH Streszczenie: Przedmiotem analiz

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Projekt parapodium dynamicznego

Projekt parapodium dynamicznego Tytuł artykułu: Projekt parapodium dynamicznego Autor: Niedoskonali Białystok 2015 2 Spis treści Wizualizacja modelu parapodium dynamicznego w programie SolidWorks 2013.... 4 WSTĘP... 5 Rozdział 1. Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych doc. dr inż. Marian Medwid mgr inż. Krzysztof Przepióra Instytut Pojazdów Szynowych TABO Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych W artykule zaprezentowano możliwości

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Paweł Berlak Norek Adrian Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ Intelligent Drivesystems, Worldwide Services PL G1000 STAŁA PRĘDKOŚĆ DRIVESYSTEMS Reduktory walcowe... C 1...... D 1... E 1 www.nord.com I ... F 1.......G 1 Wykaz części zamiennych... H 1 II www.nord.com

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT Trzmiel Adam, mgr inż. email: trzmiel.adam@gmail.com Góra Marta, dr inż. email: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XVI 2014 TOMI pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2014 Organizatorzy Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ ANALIZA WPŁYWU MODYFIKACJI GEOMETRII KRAWĘDZI ELEMENTU OPOROWEGO PŁYTKI WAHLIWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI STREFY KONTAKTU ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRY MODIFICATION OF EDGE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA

WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 194-202, Warszawa 2011 WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA MateuSz KaNIa Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawione zostały metody i narzędzia stosowane do

Bardziej szczegółowo