OCENA POPRAWNOŚCI DOBORU CECH KONSTRUKCYJNYCH WYBRANYCH KRĄŻNIKÓW NOŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM MES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA POPRAWNOŚCI DOBORU CECH KONSTRUKCYJNYCH WYBRANYCH KRĄŻNIKÓW NOŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM MES"

Transkrypt

1 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 135 Politechniki Wrocławskiej Nr 135 Studia i Materiały Nr Robert KRÓL 1, Marek ZOMBROŃ 1 krążnik, cechy konstrukcyjne, analiza MES OCENA POPRAWNOŚCI DOBORU CECH KONSTRUKCYJNYCH WYBRANYCH KRĄŻNIKÓW NOŚNYCH Z WYKORZYSTANIEM MES Współczesne podejście do projektowanie maszyn roboczych, w tym także przenośników taśmowych oraz krążników wymaga uwzględnienia parametrów konstrukcyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur optymalizacyjnych. W artykule, w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną przedstawiono wyniki analiz dotyczących oceny poprawności doboru geometrycznych i materiałowych cech konstrukcyjnych krążników przenośników taśmowych stosowanych do transportu węgla brunatnego oraz nadkładu. Wyznaczono zakres obciążeń roboczych, którym poddawane są krążniki w trakcie prowadzonej odstawy urobku. Przeprowadzono szereg analiz dotyczących m.in. oceny możliwość występowania zmian wzajemnego położenia piasty względem płaszcza, poprawności doboru tolerancji przyjętych pasowań, wielkości występujących koncentracji naprężeń w połączeniach spawanych oraz analizę kształtu piasty. 1.WPROWADZENIE Skala zastosowań transportu taśmowego w różnych gałęziach przemysłu, a zwłaszcza w górnictwie, wskazuje istotny problem jakości krążników. Oferowane przez licznych producentów krążniki nie zawsze spełniają wymagania eksploatacyjne, bo zostały zaprojektowane bez uwzględnienia wielu ważnych czynników. Niejednokrotnie przyczyną kosztownych wymian jest przedwczesne zużycie elementów składowych (np. płaszcza lub łożyska) przy zachowaniu cech użytkowych pozostałych elementów. Świadczyć to może o braku dostatecznego rozeznania problemu na etapie projektowania i niewłaściwym doborze krążników do konkretnych warunków eksploatacyjnych. Optymalnie dobrany krążnik powinien spełniać przede wszystkim kryteria wytrzymałościowe i trwałościowe. Przy niedostatecznym rozeznaniu obciążeń eksploatacyjnych i wpływu otoczenia na pracę krążnika spełnienie tych kryteriów sprowadza 1 Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, Wrocław. doi: /gig121803

2 38 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych się najczęściej do przewymiarowania elementów składowych, co skutkuje nie tylko zawyżonymi kosztami materiałowymi ale również kosztowną technologią wytwarzania. Źle zaprojektowany węzeł łożyskowy bez uwzględnienia wpływu obciążeń i odprowadzania ciepła na odkształcenia elementów krążnika (łożysk) powoduje spadek trwałości nawet w przypadku dużego zapasu wytrzymałości. Zbytnio rozbudowane i źle dobrane uszczelnienie bez analizy możliwych odkształceń montażowych i eksploatacyjnych może być przyczyną nadmiernych oporów ruchu, co przy wzmożonej emisji ciepła prowadzi także do spadku trwałości. Kompleksowa analiza rozwiązań konstrukcyjnych, uwzględniająca przedstawione zagadnienia, wymaga przeprowadzenia wielowariantowych analiz zgodnie z zaprezentowanym w pracy schematem postępowania. Pierwszym istotnym krokiem postępowania jest określenie rzeczywistych obciążeń eksploatacyjnych. Obciążenie promieniowe krążnika jest zmienną losową różną dla krążników środkowych i dla krążników bocznych zestawu górnego. Wielkości reakcji na krążnikach można oszacować na podstawie badań zmienności strugi urobku na przenośniku [1, 2] lub analitycznie, korzystając z gotowych systemów obiektowych uwzględniających wszystkie zjawiska zachodzące podczas eksploatacji przenośnika taśmowego [3]. W oparciu o maksymalne siły występujące na krążnikach przeprowadza się następnie analizy wytrzymałościowe poszczególnych elementów krążnika w celu określenia poprawności doboru geometrycznych i materiałowych cech konstrukcyjnych. 2. ZAKRES PRACY I PRZEDMIOT ANALIZ Zakres analizy technicznej przyjętej dokumentacji obejmował: wyznaczenie zakresu obciążeń roboczych przyjętych do analizy krążników analiza podparcia płaszcza (ocena możliwości występowania zmian geometrycznych wzajemnego położenia piasty i płaszcza) sprawdzenie koncentracji naprężeń w połączeniu spawanym dla zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego analiza kształtu piasty w celu określenia miejsc o największym wytężeniu analiza sztywności osi krążnika względem płaszcza sprawdzenie dopuszczalnych przemieszczeń w płaszczyźnie pionowej dla luzów promieniowych stosowanych łożysk) ocenę rozwiązań węzłów łożyskowych. Badania wykonano dla 3 typów krążników nośnych, oznaczonych kolejno symbolami: K1, K2, K3 (rys. 1).

3 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 39 Rys. 1. Schemat krążnika nośnego φ mm oznaczonego symbolem K1 Fig. 1. Carrying idler φ mm scheme, denoted K1 3. WYZNACZENIE REAKCJI DZIAŁAJĄCYCH NA KRĄŻNIK Do wyznaczenia sił działających na krążnik wykorzystano system komputerowy QNK-TT. System ten opracowany został w oparciu o modelowanie obiektowe dla zadanej konfiguracji trasy, właściwości taśmy oraz cech konstrukcyjnych przenośnika. Wykonuje m.in. obliczenia sił w taśmie, opory ruchu i mocy napędu głównego. Umożliwia również uwzględnienie wpływu na obciążenie krążnika losowego zbiegania bocznego taśmy i urobku. Do analizy przyjęto standardowe przenośniki taśmowe tj. B1600, B1800, B200, będące typową konstrukcją powszechnie stosowaną w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego w Polsce. Podstawowe parametry ww. przenośników zestawiono w tabeli 1. W wyniku przeprowadzonych symulacji dla analizowanych przenośników, obciążonych wydajnością szczytową, otrzymano reakcje działające na zestaw krążnikowy, które przedstawiono na rys.2. Do dalszych analiz, jako właściwe i miarodajne przyjęto reakcje występującą na krążnikach środkowym, które wynoszą kolejno, dla krążnika K1 R m = 2252,89 N, dla K2 R m = 5659,41 N oraz dla K3 R m = 7089,90 N Tabela 1. Parametry przenośników standardowych przyjęte do symulacji Parametr Przenośnik B1600 Przenośnik B1800 Przenośnik B2000 Rodzaj transportowanego urobku Węgiel brunatny wilgotny Nadkład urabiany Nadkład urabiany Wydajność szczytowa 5200 t/h t/h t/h Szerokość taśmy 1600 mm 1800 mm 2000 mm Prędkość taśmy 5,24 m/s 5,24 m/s 5,24 m/s

4 40 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych Długość przenośnika 1230m 630m 430 m Kąt niecki Temperatura otoczenia 10 C 10 C 10 C Oznaczenie taśmy GTP-St-3150-X- (12+10) 1800 ST 3150 (12+7) X 2000 ST 3150 (8+5) R Masa taśmy kg/m kg/m 2 44,13 kg/m 2 Krążnik nośny Rozstaw zestawów górnych Krążnik dolny mm / kg Rozstaw zestawów dolnych Opory obracania krążników (zmierzone) Moc napędu Zbieganie boczne taśmy a) b) mm / 15,50 kg mm / kg mm / kg 1,25m 1,25m 1,25m mm / kg mm / kg 3.75 m 3.75 m 3.75 m 5,27 N 5,53 N 9,82 N kw przeciętne (krawędź boczna taśmy nie wybiega poza krążnik boczny) c) Rys. 2. Schemat działania reakcji na zestawy krążnikowe: a) przenośnik B1600, b) przenośnik B1800, c) przenośnik B2000 Fig. 2. Distribution of reactions on idlers a) conveyor B1600, b) conveyor B1800, c) conveyor B2000

5 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ MODEL OBLICZENIOWY PRZYJĘTY DO ANALIZ Analizy zmierzające do oceny przydatności przyjętych rozwiązań przeprowadzono dla trzech schematów obliczeniowych, odpowiadających typom krążników zamodelowanych na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej. Opracowano dwa odrębne modele: pierwszy odpowiadający krążnikowi K1 (rys. 3a) oraz drugi krążnikom oznaczonym symbolami K2, K3 (rys. 3b). a) b) Rys. 3. Modele krążników: a) K1, b) K2, K3 Fig. 3. Idler models: a) K1, b) K2, K3 Aby przeprowadzić obliczenia, które w zadowalający sposób oddawałyby zachowanie badanych konstrukcji, wprowadzono geometrię oraz cechy materiałowe do modelu opartego na metodzie elementów skończonych (rys. 4), który to model wykonany został w programie SolidWorks [4, 5]. Rys. 4. Podział krążnika na elementy skończone Fig. 4. FEM model of the idler Każda z części poszczególnych krążników została modelowana osobno, a następnie łączona w grupy (rys. 5), dla których wzajemną współpracę opisano w dalszej części niniejszej pracy.

6 42 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych a) b) e) d) c) Rys. 5. Przyjęte do analizy modele współpracy elementów konstrukcyjnych krążników: a) płaszcz z piastą krążnika K1, b) płaszcz z piastą krążników K2, K3, c) czop oraz rura osi krążników, d) łożysko z osadzoną na nim piastą krążnika K3; e) łożysko w połączeniu pasowym z piastą Fig. 5. Model of interaction of idler elements used for the analysis: a) coating with idler hub K1, b) coating with idler hub K2, K3, c) journl and idler axle shaft tube, d) bearing with fastened hub of idler K3, e)bearing with clamped hub We wszystkich przedstawionych w artykule wynikach MES, wytężenie materiału obliczano w oparciu o kryterium maksymalnego naprężenia zredukowanego według Misesa, znanego również jako teoria energii ścinania lub teoria maksymalnego odkształcenia [7]. Na podstawie naprężeń głównych σ 1, σ 2 oraz σ 3, naprężenie zredukowane według Misesa jest wyrażane jako: σ vonmises = {[(σ 1 σ 2 ) 2 + (σ 2 - σ 3 ) 2 + (σ 1 σ 3 ) 2 ]/2} (1/2) Zaś warunek związany z naprężeniem zredukowanym przedstawia się następująco: gdzie: Re granica plastyczności. σ vonmises Re

7 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ ANALIZA PODPARCIA PŁASZCZA. SPRAWDZENIE KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ W POŁĄCZENIU SPAWANYM. Spośród analizowanych krążników, rozkład naprężeń na granicy płaszcza i piasty jest bardzo równomierny we wszystkich trzech analizowanych przypadkach i nie ma zagrożenia wystąpienia koncentracji naprężeń poprzez działanie karbu (rys. 6) jak również powstania odkształceń mających wpływ na znaczące zwiększenie przemieszczeń pozostałych elementów krążnika. Rys. 6. Naprężenia w rejonie podparcia płaszcza, dla krążnika K1 Fig. 6. Stresses in the area of coating support, idler K1 Połączenie płaszcza z piastą jest wytężone w sposób bardzo niewielki i spełnia warunek wytrzymałościowy z kilkunastokrotnym zapasem. Największe naprężenia występują w krążniku K3 i są na poziomie 6 MPa (rys. 7) Rys. 7. Naprężenia w spoinie łączącej piastę z płaszczem krążnika K3 Fig. 7. Stresses in the area of coating and hub joint support, idler K1 K3

8 44 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych Większe naprężenia (do 30MPa) działają na spoinę łączącą czop z rurą osi (również w krążniku K3), jednak również tutaj nie stanowią one zagrożenia dla trwałości krążnika (rys. 8). Rys. 8. Naprężenia w spoinie łączącej piastę z płaszczem Tabela 2 prezentuje zestawienie naprężeń w elementach łączonych przez spoiny oraz odpowiadające tym elementom granice plastyczności. K1 K2 K3 Tabela 2. Porównanie naprężeń występujących w otoczeniu spoiny z granicą plastyczności łączonych elementów Krążnik Materiał Naprężenia zastępcze MPa Granica plastyczności MPa piasta S235JR ,8 płaszcz E czop S355JR rura E piasta S235JR ,5 płaszcz E czop S355JR rura E piasta S235JR płaszcz E czop S355JR 275 5,1 rura E ANALIZA WPŁYWU KSZTAŁTU PIASTY I JEJ KOŁNIERZA NA WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ Analiza pracy piasty uwzględnia jej wielokierunkowe zginanie i ściskanie, na co wpływa jej złożony kształt. Rozkład naprężeń w piastach przedstawiono na rys. 9.

9 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 45 a) b) c) Rys. 9. Naprężenia w piastach: a) K1, b) K2, c) K3 Fig. 9. Stresses in a hub a) K1, b) K2, c) K3 Na powyższych rysunkach zaobserwowano równomierny rozkład naprężeń w piastach. Największe naprężenia działają na kołnierz piasty. Łagodne przejścia pomiędzy powierzchniami poziomymi i pionowymi powodują brak występowania zjawisk karbu, co świadczy o prawidłowym wyprofilowaniu elementu. Porównanie granicy plastyczności (tab. 3) z największymi naprężeniami wypadkowymi daje obraz na to jak duży zapas bezpieczeństwa posiadają wszystkie sprawdzane piasty. Tabela 3 Porównanie naprężeń występujących w otoczeniu spoiny z granicą plastyczności łączonych elementów Krążnik Materiał Naprężenia zastępcze MPa Granica plastyczności MPa K1 piasta S235JR 5,9 275 K2 piasta S235JR 5,1 275 K3 piasta S235JR 3 275

10 46 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych 7. ANALIZA SZTYWNOŚCI OSI KRĄŻNIKA WZGLĘDEM PŁASZCZA Przemieszczenia pionowe płaszcza krążników (rys. 10) dowodzą jego bardzo dużej sztywności, a maksymalne wartości przemieszczeń nie przekraczające 0,0063 mm, pozwalają na całkowite pominięcie tych wartości w dalszej ocenie wzajemnej sztywności płaszcza i osi krążnika. Rys. 10. Pionowe przemieszczenia płaszcza krążnika K2 Fig. 10. Vertical displacement of idler coating (K2) Decydujące znaczenie dla oceny sztywności całego krążnika mają ugięcia osi krążnika (rys. 11). Rys. 11. Pionowe przemieszczenia osi krążnika K2 Fig. 11. Vertical displacement of idler shaft (K2)

11 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 47 Największe przemieszenie pionowe jest w granicach 0,232 mm, co po przeliczenie na obrót w miejscu osadzenia łożyska daje wartość 2,95 (tab. 4). Wartość ta jest znacznie mniejsza od zalecanych maksymalnie 8. Tab. 4. Obrót łożyska w miejscu osadzenia na osi wału Krążnik Przemieszczenie w osi krążnika [mm] Obrót osadzonego łożyska K1 0,11 0,77 K2 0,232 2,95 K3 0,15 0,86 Przemieszczenie pionowe osi krążnika, wywołujące obrót osadzonego łożyska względem płaszcza, ma decydujące znaczenie dla trwałości całego węzła łożyskowego. Dlatego, obliczenia MES zostały zweryfikowane metodą analityczną całkowania różniczkowego linii ugięcia belki oraz metodą energetyczną Castigliano [7] OBLICZENIE UGIĘCIA OSI KRĄŻNIKA METODĄ ANALITYCZNĄ RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE LINII UGIĘCIA BELKI Schemat statyczny belki odpowiada belce swobodnie podpartej, w której punkty podparcia przyjęto w środku otworów czopa przedstawiono na rys. 12. Siły z płaszcza przekazują się na belkę w środku szerokości łożyska, w odległości a od podpór. Rys. 12. Schemat obliczeniowy belki, przyjęty w metodzie analitycznej Fig. 12. Beam calculation scheme adopted in the analytical method W metodzie tej, ugięcie osi belki uzależnione jest od momentu gnącego działającego na całej długości rozpatrywanej belki, co przedstawia wzór: M g w = EJ

12 48 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych We wzorze tym: E moduł Younga, M g moment gnący na długości osi krążnika, J moment bezwładności przekroju prostopadłego do osi krążnika, R 1, R 2 reakcje, L długość belki. Reakcje w obu podporach są sobie równe i wynoszą R1 = R2 = P, natomiast momenty gnące w przedziałach brzegowych i środkowym wynoszą odpowiednio: M = Px, M = Px P( x a) g g Z wystarczającą dokładnością można przyjąć stały moment bezwładności na dwóch przedziałach przypodporowych oraz stałą wartość momentu bezwładności pomiędzy siłami P, odpowiadającą momentowi bezwładności środka osi krążnika. W takim przypadku, w każdym z przedziałów moment bezwładności liczony jest jak dla przekroju kołowego π d J = 64 Po rozpisaniu trzech równań różniczkowych, odpowiadających trzem przedziałom belki oraz podstawieniu odpowiednich warunków brzegowych i warunków na granicy przedziałów uzyskano rozwiązanie (ugięcie w środku rozpiętości belki), zbieżne do trzeciej znaczącej cyfry z wynikami MES. Rozwiązanie równań różniczkowych otrzymano w programie Mathematica OBLICZENIE UGIĘCIA OSI KRĄŻNIKA METODĄ ENERGETYCZNĄ CASTIGLIANO Sztywność giętna (EJ) została przyjęta jak w poprzedniej metodzie. W tym przypadku ugięcie w środku osi krążnika uzyskane zostaje poprzez wstawienie wirtualnej siły F i w miejscu szukanego przemieszczenia, a następnie obliczeniu minimum energii deformacji belki według wzoru Mg( x) Mg( x) w= dx EJ F Całkując powyższe równanie, przyjmujemy F i = 0. Obliczenie ugięcia poprzedzone jest rozpisaniem momentów gnących i ich pochodnych względem siły F i we wszystkich przedziałach. Obie reakcje są sobie równe 1 i wynoszą R1 = R2 = P+ F. W przedziałach podporowych 2 i 1 M ( x) 1 M ( x) R x P F x, F. g g = 1 = + i = i 2 Fi 2 i

13 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 49 Rys. 13. Schemat obliczeniowy belki, przyjęty w metodzie energetycznej Castigliano Fig. 13. Beam calculation scheme adopted in the energy method by Castigliano W przedziale środkowym 1 M ( x) 1 M ( x) R x P( x a) P F x P( x a), F. g g = 1 = + i = i 2 Fi 2 Ugięcie w środku belki: a 1 a w= P+ F x F dx+ P+ F x P( x a) F dx EJ i i i i EJ a Po wprowadzeniu powyższego równania do programu Mathematica uzyskano wyniki w pełni zgodne z rozwiązaniem metodą analityczną. Uzyskanie wyników metodą MES oraz potwierdzenie ich zgodności z wynikami dwóch metod ścisłych świadczy o prawidłowym przyjęciu charakterystyk materiałowych i geometrycznych osi wału. 8. SPRAWDZENIE DOPUSZCZALNYCH PRZEMIESZCZEŃ W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ DLA LUZÓW PROMIENIOWYCH STOSOWANYCH ŁOŻYSK Dla luzów promieniowych w stosowanych łożyskach oraz pasowań czopu i piasty, otrzymujemy przemieszczenie pionowe łożysk przedstawione na rys. 14. Wielkość przemieszczeń pionowych pierścieni łożysk przedstawiono w tabeli 5.

14 50 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych a) b) c) d) Rys. 14. Pionowe przemieszczenia łożysk: a) pierścienia zewnętrznego łożyska 6308, b) pierścienia wewnętrznego łożyska 6308, c) pierścienia wewnętrznego łożyska 6310, d) pierścienia wewnętrznego łożyska 6312 Fig. 14. Vertical displacement of idler bearings a) outer bearing 6308, b) inner bearing 6308, c) inner bearing 6310, d) inner bearing 6312 Powstałe na skutek przemieszczeń odkształcenia wpływają na pojawienie się znacznych naprężeń w samym łożysku (rys. 15). Nie wpływają te przemieszczenia w istotny sposób na naprężenia w samej piaście i czopach.

15 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 51 Tabela 5. Pionowe przemieszczenia pierścieni łożysk i opowiadające im naprężenia Krążnik K1 Pierścień łożyska Przemieszczenie pionowe mm Naprężenia zastępcze MPa zewnętrzny wewnętrzny 16,3 211 K2 wewnętrzny ,3 K3 wewnętrzny ,4 a) b) c) d) Rys. 15. Naprężenia spowodowane połączeniem wciskowym łożyska z piastą i wału: a) w pierścieniu zewnętrznym łożyska 6308, b) w pierścieniu wewnętrznym łożyska 6308, c) w pierścieniu wewnętrznym łożyska 6310, d) w pierścieniu wewnętrznym łożyska 6312 Fig. 15. Stresses caused by clamped joint of the hub and the shaft a) outer bearing 6308, b) inner bearing 6308, c) inner bearing 6310, d) inner bearing 6312.

16 52 Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych Wielkość powstałych naprężeń (tab. 5), pomimo że nie przekraczają granicy plastyczności, która dla materiału łożysk wynosi 300 MPa, świadczą jednak o niepoprawnym przyjęciu tolerancji pasowania wciskowego. W takich warunkach, przemieszczenia pierścieni łożyska 6308 (tab. 4) mogą przyczynić się do kasowania promieniowego luzu w łożysku, a w konsekwencji doprowadzić do szybkiej utraty jego trwałości. WNIOSKI 1. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że przyjęte do badań rozwiązania konstrukcyjne krążników, pod względem wytrzymałościowym są dobrane poprawnie. Nie zaobserwowano przekroczenia granicy plastyczności w żadnym z analizowanych elementów krążnika. 2. Sztywność układów jakimi charakteryzują się konstrukcje analizowanych krążników minimalizuje wielkość ugięcia osi, dzięki czemu kąt obrotu osadzonych na niej łożysk znajduje się w bezpiecznym zakresie (tab.4). Należy zwrócić uwagę, iż dla trwałości węzła łożyskowego, decydujące znaczenie ma sztywność osi krążnika. Obliczenia dotyczące ugięcia osi krążnika przeprowadzono metodą MES oraz zweryfikowano je metodami ścisłymi potwierdzając tym samym prawidłowość przyjętego modelu MES. 3. Połączenie wciskowe łożyska z krążnikiem K1 powoduje występowanie istotnych naprężeń w samym łożysku, co może przyczynić się do występowania zjawiska kasowania luzu promieniowego łożyska Spowodowane jest to nie tylko samym wciskiem, ale również ukształtowaniem piasty, która ogranicza możliwość przejmowania części przemieszczeń montażowych. 4. Rura osi krążnika K1 ma wymiar wewnętrzny większy o 0,3 mm od średnicy zewnętrznej czopa w miejscu połączenia czopa z rurą, co może utrudniać współosiowy montaż czopa z rurą. 5. Dostarczona dokumentacja zawiera rozwiązania konstrukcyjne krążników, zaprojektowanych przy uwzględnieniu dużego współczynnika bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Istnieje zatem możliwości ich modyfikacji poprzez dobranie właściwych cech geometrycznych, które przyczynią się do zmniejszenia mas, ograniczając jednocześnie koszty wytworzenia. LITERATURA [1] KRÓL R., GŁADYSIEWICZ L., WAJDA A., Analiza rozkładu obciążeń krążników nośnych w kopalniach rud miedzi, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze Nr 2/2010.

17 Robert KRÓL, Marek ZOMBROŃ 53 [2] KRÓL R., Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na opory obracania krążników stosowanych w górnictwie. Praca doktorska. Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003 (nie publikowana). [3] KAWALEC W., KULINOWSKI P., Obliczenia przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy 1(27), [4] RUSIŃSKI E., Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław [5] BABIUCH M., SolidWorks 2006 w praktyce, Wydawnictwo Helion, [6] JUNUTHULA NARASIMHA REDDY, Energy principles and variational methods in applied mechanics, John Wiley and Sons, 2002, 592. [7] KOWALIK, M., KONIECKO M., Comparison of Huber-Mises and Treska yield criteria, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, 2009, Z. 15 (165), s THE EVALUATION OF THE SELECTION OF DESIGN PARAMETERS OF CHOSEN CARRYING IDLERS WITH THE USE OF FEM The state-of-the-art designing of heavy machinery, including belt conveyors and idlers requires the analysis of their design parameters with the use of optimization procedures. In the paper, basing upon the delivered technical documentation, the results of analysis of the choice of the appropriate geometrical and material parameters of belt conveyor idlers for the high capacity coal and overburden transportation in lignite surface mines has been presented. The distribution of operational loadings in the mine has been identified. Several analysis, including but not limited to the possibility of alternative positioning of a hub within a coating, accuracy of assumed tolerance, stresses concentration in welded joints and shape of hub analysis.

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających poprawność zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego

Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 3 Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Zakład Inżynierii Systemów

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej 4,55 n1= 3500 obr/min n= 1750 obr/min N= 4,55 kw 0,70 1,00 16 37 1,41 1,4 8 30,7 1,41 1. Obliczenie momentu Moment na kole n1 obliczam z zależności: 9550 9550 Moment na kole n obliczam z zależności: 9550

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn TEMATY ĆWICZEŃ: 1. Metoda elementów skończonych współczynnik kształtu płaskownika z karbem a. Współczynnik kształtu b. MES i. Preprocesor ii. Procesor iii.

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Mechaniki. Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny stanu wytężenia obudowy silnika pompy próżniowej Student: Tomasz Sczesny

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Eugeniusz Mazanek (Politechnika Częstochowska) PROBLEMATYKA WYZNACZANIA OBSZARU DOPUSZCZALNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

MODELLING AND ANALYSIS OF THE MOBILE PLATFORM UNDER ITS WORK CONDITIONS

MODELLING AND ANALYSIS OF THE MOBILE PLATFORM UNDER ITS WORK CONDITIONS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Rafał GOSZYC 1, Bogdan POSIADAŁA 2, Paweł WARYŚ 3 MODELOWANIE I ANALIZA PODESTU RUCHOMEGO W WARUNKACH JEGO PRACY Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I BUDOWA STANOWISKA DO POMIARÓW ODKSZTAŁCEŃ PROFILI ZE STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

PROJEKT I BUDOWA STANOWISKA DO POMIARÓW ODKSZTAŁCEŃ PROFILI ZE STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH Mateusz Marzec, Seweryn Łapaj, Nicole Respondek, dr inż. Marcin Kubiak, dr inż. Tomasz Domański Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OSTAPSKI Wiesław 1 DOWKONTT Szymon 2

OSTAPSKI Wiesław 1 DOWKONTT Szymon 2 OSTAPSKI Wiesław 1 DOWKONTT Szymon 2 Symulacja stanu naprężeniowo-odkształceniowego łożyska kulkowego w funkcji wewnętrznych parametrów geometrycznych w warunkach obciążeń próby trwałościowej WSTĘP W procesie

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Maciej BOLDYS OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA MES WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN BOCZNYCH KABIN DŹWIGÓW OSOBOWYCH

ANALIZA NUMERYCZNA MES WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN BOCZNYCH KABIN DŹWIGÓW OSOBOWYCH Jerzy Józwik, Maciej Włodarczyk 1), Daniel Adamowicz 2) ANALIZA NUMERYCZNA MES WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN BOCZNYCH KABIN DŹWIGÓW OSOBOWYCH Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę numeryczną

Bardziej szczegółowo

METODA SIŁ KRATOWNICA

METODA SIŁ KRATOWNICA Część. METDA SIŁ - RATWNICA.. METDA SIŁ RATWNICA Sposób rozwiązywania kratownic statycznie niewyznaczalnych metodą sił omówimy rozwiązują przykład liczbowy. Zadanie Dla kratownicy przedstawionej na rys..

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki Zimnogięte

Kształtowniki Zimnogięte Kształtowniki Zimnogięte Doskonały kształt stali 3 Kształtowniki zimnogięte Galver Kształtowniki zimnogięte ze względu na swoje właściwości są powszechnie wykorzystywane we współczesnym budownictwie i

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

Badanie ugięcia belki

Badanie ugięcia belki Badanie ugięcia belki Szczecin 2015 r Opracował : dr inż. Konrad Konowalski *) opracowano na podstawie skryptu [1] 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: 1. Sprawdzenie doświadczalne ugięć belki obliczonych

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH KRĘCANIE AŁÓ OKRĄGŁYCH kręcanie występuje wówczas gdy para sił tworząca moment leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu konstrukcyjnego zwanego wałem Rysunek pokazuje wał obciążony dwiema parami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1 Przedmowa Okładka CZĘŚĆ PIERWSZA. SPIS PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1. STAN NAPRĘŻENIA 1.1. SIŁY POWIERZCHNIOWE I OBJĘTOŚCIOWE 1.2. WEKTOR NAPRĘŻENIA 1.3. STAN NAPRĘŻENIA W PUNKCIE 1.4. RÓWNANIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE KRĄŻNIKA NOWEJ KONSTRUKCJI

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE KRĄŻNIKA NOWEJ KONSTRUKCJI 2-2014 T R I B O L O G I A 41 Kazimierz FURMANIK *, Piotr KASZA * WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE KRĄŻNIKA NOWEJ KONSTRUKCJI SELECTED MAINTENANCE PROPERTIES OF A NEWLY DESIGNED IDLER Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact.

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia. Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. dr Grzegorz Służałek

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt

METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt Wykonali: Maciej Sobkowiak Tomasz Pilarski Profil: Technologia przetwarzania materiałów Semestr 7, rok IV Prowadzący: Dr hab. Tomasz STRĘK 1. Analiza przepływu ciepła.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Laboratorium MES projekt

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Laboratorium MES projekt WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Laboratorium MES projekt Wykonali: Tomasz Donarski Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Maciej Dutka Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE NAPRĘśEŃ SPOWODOWANYCH WCISKIEM ELEMENTÓW ZESPOŁU WAŁU DRĄśONEGO LOKOMOTYWY ET22 (201E)

WYZNACZENIE NAPRĘśEŃ SPOWODOWANYCH WCISKIEM ELEMENTÓW ZESPOŁU WAŁU DRĄśONEGO LOKOMOTYWY ET22 (201E) Michał Kansy, prof. dr hab. Aleksander Sładkowski Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego Wydział Transportu Politechniki Śląskiej WYZNACZENIE NAPRĘśEŃ SPOWODOWANYCH WCISKIEM ELEMENTÓW ZESPOŁU WAŁU

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (30) nr 2, 2012 Alicja ZIELIŃSKA PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI Streszczenie: W artykule opisano proces weryfikacji wyników

Bardziej szczegółowo

BADANIE POŁĄCZENIA WCISKOWEGO POMIĘDZY WAŁEM A TULEJĄ SILNIKA TYPU SPM ZASTOSOWANEGO W NAPĘDZIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

BADANIE POŁĄCZENIA WCISKOWEGO POMIĘDZY WAŁEM A TULEJĄ SILNIKA TYPU SPM ZASTOSOWANEGO W NAPĘDZIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 86/2010 181 Andrzej Białas BOBRME Komel, Katowice BADANIE POŁĄCZENIA WCISKOWEGO POMIĘDZY WAŁEM A TULEJĄ SILNIKA TYPU SPM ZASTOSOWANEGO W NAPĘDZIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

A R T Y KU ŁY P R O B L E M O W E. Mgr inż. Maciej Szeląg, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego, Politechnika Lubelska

A R T Y KU ŁY P R O B L E M O W E. Mgr inż. Maciej Szeląg, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego, Politechnika Lubelska 20 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia ów stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 Mgr inż. Maciej Szeląg, Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 82/2009 87 Mariusz Śladowski BOBRME Komel, Katowice ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Mikulski - zginanie belek z uwzględnieniem ściskania

Zbigniew Mikulski - zginanie belek z uwzględnieniem ściskania Przykład. Wyznaczyć linię ugięcia osi belki z uwzględnieniem wpływu ściskania. Przedstawić wykresy sił przekrojowych, wyznaczyć reakcje podpór oraz ekstremalne naprężenia normalne w belce. Obliczenia wykonać

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

Cen-Trax Zestaw do naprowadzania taśmy

Cen-Trax Zestaw do naprowadzania taśmy Cen-Trax Zestaw do naprowadzania taśmy Wprowadź taśmę z powrotem na właściwy tor mniej zniszczeń większa efektywność Schodzenie taśmy przenośnikowej z osi trasy przenośnika jest częstym zjawiskiem w transporcie

Bardziej szczegółowo

ZGINANIE PŁASKIE BELEK PROSTYCH

ZGINANIE PŁASKIE BELEK PROSTYCH ZGINNIE PŁSKIE EEK PROSTYCH WYKRESY SIŁ POPRZECZNYCH I OENTÓW ZGINJĄCYCH Zginanie płaskie: wszystkie siły zewnętrzne czynne (obciążenia) i bierne (reakcje) leżą w jednej wspólnej płaszczyźnie przechodzącej

Bardziej szczegółowo

PL B1. ANEW INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL BUP 22/14. ANATOLIY NAUMENKO, Kraków, PL

PL B1. ANEW INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL BUP 22/14. ANATOLIY NAUMENKO, Kraków, PL PL 222405 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222405 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 403693 (22) Data zgłoszenia: 26.04.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ANALIA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady

ANALIA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady ANALIZA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki 2013/2014 Instytut

Bardziej szczegółowo

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń wg PN-EN 81-1 / 2 Wymagania podstawowe: - prowadzenie kabiny, przeciwwagi, masy równoważącej - odkształcenia w trakcie eksploatacji ograniczone by uniemożliwić: niezamierzone

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Studia stacjonarne I stopnia PROJEKT ZALICZENIOWY METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Krystian Gralak Jarosław Więckowski

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju konstrukcji ram wózków pojazdów szynowych przy zachowaniu obecnych standardów bezpieczeństwa

Perspektywy rozwoju konstrukcji ram wózków pojazdów szynowych przy zachowaniu obecnych standardów bezpieczeństwa Problemy Kolejnictwa Zeszyt 165 (grudzień 2014) 65 Perspektywy rozwoju konstrukcji ram wózków pojazdów szynowych przy zachowaniu obecnych standardów bezpieczeństwa Dariusz KOWALCZYK 1, Robert BIŃKOWSKI

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. W programie COMSOL multiphisics 3.4 Wykonali: Łatas Szymon Łakomy Piotr Wydzał, Kierunek, Specjalizacja, Semestr, Rok BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2011 / 2012 Prowadzący: Dr hab.inż.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4 Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: prof. nadzw. Tomasz Stręk Spis treści: 1.Analiza przepływu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Podstkonstrmasz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydział Organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY CHARAKTERYSTYK ŁOŻYSK

PRZYKŁADY CHARAKTERYSTYK ŁOŻYSK ROZDZIAŁ 9 PRZYKŁADY CHARAKTERYSTYK ŁOŻYSK ŁOŻYSKO LABORATORYJNE ŁOŻYSKO TURBINOWE Przedstawimy w niniejszym rozdziale przykładowe wyniki obliczeń charakterystyk statycznych i dynamicznych łożysk pracujących

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

11. 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI

11. 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 1 11. 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 11.1. Wprowadzenie 1. Optymalizacja potocznie i matematycznie 2. Przykład 3. Kryterium optymalizacji 4. Ograniczenia w zadaniach optymalizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA zawód: Technik mechatronik E3. KOMUTEROWE ROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN E3.01. rojektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych E3.02. rojektowanie podzespołów osi

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

8. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

8. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Część 2 8. MECHNIK ELEMENTÓW PRĘTOWYCH WIDOMOŚCI WSTĘPNE 1 8. WIDOMOŚCI WSTĘPNE 8.1. KLSYFIKCJ ZSDNICZYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI Podstawą klasyfikacji zasadniczych elementów konstrukcji jest kształt geometryczny

Bardziej szczegółowo

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-2p7-2012-S Pozycja planu: B7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów I 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE PRACY MAGISTERSKIEJ

STRESZCZENIE PRACY MAGISTERSKIEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego STRESZCZENIE PRACY MAGISTERSKIEJ MODELOWANIE D I BADANIA NUMERYCZNE BELKOWYCH MOSTÓW KOLEJOWYCH PODDANYCH DZIAŁANIU POCIĄGÓW SZYBKOBIEŻNYCH Paulina

Bardziej szczegółowo

Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3 2.2. Stanowisko do badań 4 3. Materiały

Bardziej szczegółowo

1. Wykładzina gniazda skrętu dla wózków wagonów towarowych UIC Y25 2. Wykładzina ślizgu bocznego dla wózków wagonów towarowych UIC Y25.

1. Wykładzina gniazda skrętu dla wózków wagonów towarowych UIC Y25 2. Wykładzina ślizgu bocznego dla wózków wagonów towarowych UIC Y25. 1/8 realizowanych w ramach prób eksploatacyjnych typowego elementu pojazdu kolejowego 1. Wykładzina gniazda skrętu dla wózków wagonów towarowych UIC Y25 2. Wykładzina ślizgu bocznego dla wózków wagonów

Bardziej szczegółowo

Rozróżnia proste przypadki obciążeń elementów konstrukcyjnych

Rozróżnia proste przypadki obciążeń elementów konstrukcyjnych roces projektowania części maszyn Wpisany przez iotr ustelny Moduł: roces projektowania części maszyn Typ szkoły: Technikum Jednostka modułowa C rojektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych Zna ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA NOŚNOŚCI RAM STALOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SCENARIUSZA POŻARU

ZASADY OBLICZANIA NOŚNOŚCI RAM STALOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SCENARIUSZA POŻARU PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (132) 2004 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (132) 2004 Zofia Laskowska* ZASADY OBLICZANIA NOŚNOŚCI RAM STALOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SCENARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie w sprawie różnic wyników obliczeń statycznych otrzymanych z programu TrussCon Projekt 2D i innych programów

Wyjaśnienie w sprawie różnic wyników obliczeń statycznych otrzymanych z programu TrussCon Projekt 2D i innych programów Wyjaśnienie w sprawie różnic wyników obliczeń statycznych otrzymanych z programu TrussCon Projekt 2D i innych programów Szanowni Państwo! W związku z otrzymywanymi pytaniami dlaczego wyniki obliczeń uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie układów prętowych

Modelowanie układów prętowych Modelowanie kładów prętowych Elementy prętowe -definicja Elementami prętowymi można modelować - elementy konstrkcji o stosnk wymiarów poprzecznych do podłżnego poniżej 0.1, - elementy, które są wąskie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Tabele obciążeń TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ BLACH TRAPEZOWYCH KASET ŚCIENNYCH ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH W Y K O N A W C Y O P

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA BUDOWLI I. Prowadzący : dr inż. Hanna Weber pok. 225, email: weber@zut.edu.pl strona: www.weber.zut.edu.pl

MECHANIKA BUDOWLI I. Prowadzący : dr inż. Hanna Weber pok. 225, email: weber@zut.edu.pl strona: www.weber.zut.edu.pl MECHANIKA BUDOWLI I Prowadzący : pok. 5, email: weber@zut.edu.pl strona: www.weber.zut.edu.pl Literatura: Dyląg Z., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa, 989 Paluch M., Mechanika Budowli: teoria i przykłady,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska

Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska , s. 47-57 Jakub Krawczyk Politechnika Wrocławska Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska Modification of stamping technology of the bearing case Streszczenie W pracy przedstawiono analizę i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE System SOLID EDGE oferuje rozwiązania umożliwiające szybkie i poprawne projektowanie CAD 3D/2D w różnych branżach inżynierskich.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Ćwiczenie 14 BADANIE ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Wprowadzenie Cel ćwiczenia

LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Ćwiczenie 14 BADANIE ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Wprowadzenie Cel ćwiczenia LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW Ćwiczenie 14 BADANIE ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO 14.1. Wprowadzenie Istotnym działem badań materiałów i konstrukcji są badania nieniszczące. Podstawową zaletą nadań nieniszczących

Bardziej szczegółowo

15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin

15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze w

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI INNOWACYJNEJ RAMY JEDNOMIEJSCOWEGO SAMOCHODU SPORTOWEGO

WSTĘPNA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI INNOWACYJNEJ RAMY JEDNOMIEJSCOWEGO SAMOCHODU SPORTOWEGO Inż. Bartłomiej BŁASZCZAK blaszczak.bartlomiej@gmail.com Politechnika Warszawska Dr inż. Jarosław Mańkowski jaroslaw.mankowski@simr.pw.edu.pl Instytut Podstaw Budowy Maszyn PW WSTĘPNA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO

WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Alicja ZIELIŃSKA WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO Streszczenie: W artykule przedstawiono weryfikację sztywności konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. 3. Ściana trójwarstwowa - informacje praktyczne Nadproża klucz

Katalog techniczny. 3. Ściana trójwarstwowa - informacje praktyczne Nadproża klucz 3.7. Nadproża Dlaczego? Otwory okienne i drzwiowe w ścianach ograniczone są z boków ościeżami, a z góry nadprożem. Nadproże jest elementem konstrukcyjnym ściany, przenoszącym ciężar ściany znajdującej

Bardziej szczegółowo

DŁUGIE, ENERGOOSZCZĘDNE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

DŁUGIE, ENERGOOSZCZĘDNE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 2 2009 Lech Gładysiewicz*, Witold Kawalec* DŁUGIE, ENERGOOSZCZĘDNE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE 1. Wprowadzenie W konstrukcjach przenośników taśmowych z powodzeniem wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM WALL1 (10.92) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do wyznaczania głębokości posadowienia ścianek szczelnych. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do wyznaczanie minimalnej

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STABILIZACJI PRZEDNIEJ NA BIOMECHANIKĘ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA

WPŁYW STABILIZACJI PRZEDNIEJ NA BIOMECHANIKĘ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 5/2011 Piotr ŚLIMAK, Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wojciech WOLAŃSKI, Katedra Biomechatroniki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Numeryczne badania wytrzymałości pomostów umieszczanych na rusztowaniach

Numeryczne badania wytrzymałości pomostów umieszczanych na rusztowaniach Budownictwo i Architektura 8 (2011) 67-81 Numeryczne badania wytrzymałości pomostów umieszczanych na rusztowaniach Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska,

Bardziej szczegółowo