MICHAŁ ZIELNICA, WŁODZIMIERZ TALARCZYK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICHAŁ ZIELNICA, WŁODZIMIERZ TALARCZYK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań"

Transkrypt

1 MICHAŁ ZIELNICA, WŁODZIMIERZ ALARCZYK Przemsłow Insttut Maszn Rolniczch, Poznań SIMULAION OF LOADS OF MULI-ROLE AGGREGAE FOR PLOUGHLESS SOIL ILLAGE S u m m a r In the paper presented are practical possibilities of FEM sstem when used for obtaining the exact and reliable assessment of stresses and strains of the structure of aggregate for ploughless soil tillage. Presented are also results in the form of a map showing stresses and strains of the aggregate structure and suggested are changes in its design in order to lower the level of the stresses in places where the are too high. SYMULACJA OBCIĄśEŃ WIELOZADANIOWEGO AGREGAU DO BEZORKOWEJ UPRAWY GLEBY S t r e s z c z e n i e W artkule zaprezentowano praktczne moŝliwości wkorzstania sstemu MES w uzskaniu dokładnej i wiargodnej ocen stanu napręŝeń i odkształceń konstrukcji agregatu do bezorkowej upraw gleb. Przedstawiono wniki w postaci map napręŝeń oraz przemieszczeń konstrukcji oraz zaproponowano zmian konstrukcjne mające na celu obniŝenie poziomu napręŝeń w miejscach gdzie ich poziom jest zbt wsoki. Wprowadzenie Nowoczesne metod projektowania maszn i urządzeń, obejmujące optmalne kształtowanie i dobór materiałów prz zapewnieniu właściwej funkcjonalności posługują się w znacznm stopniu technikami komputerowmi. Dzięki rozwojowi metod modelowania konstrukcji i specjalistcznego oprogramowania komputerowego, a w szczególności sstemów analiz komputerowej metodą elementów skończonch (MES), analizę napręŝeń i odkształceń konstrukcji maszn moŝna wkonwać juŝ na etapie przgotowwania załoŝeń konstrukcjnch. Przemsłow Insttut Maszn Rolniczch w Poznaniu dsponuje nowoczesną aparaturą badawczą, w tm komputerowmi stacjami graficznmi wposaŝonmi w oprogramowanie do prowadzenia, międz innmi, smulacji obciąŝeń maszn rolniczch, poddanch obciąŝeniom wstępującch podczas ich prac. W prezentowanej prac przedstawiono przebieg i wniki analiz wtrzmałościowch badanego modelu konstrukcji agregatu do bezorkowej upraw gleb, podczas smulowanego obciąŝenia modelu siłami pochodzącmi od obciąŝeń roboczch części składowch agregatu. Następnie zaproponowano przekonstruowanie niektórch węzłów konstrukcji, w celu obniŝenia poziomu napręŝeń. Opis konstrukcji agregatu dla potrzeb opracowania modelu obliczeniowego Agregat uprawow zbudowan jest z czterech zespołów roboczch: głębosza, kultwatora, niwelatora i wału (rs. 1). Wszstkie zespoł zamocowane są na wspólnej ramie nośnej. Na dwóch poprzecznch belkach ram znajdują się uchwt zębów głębosza i kultwatora, a na belkach wzdłuŝnch tlnch - uchwt niwelatora i wału. Zasadniczm zespołem roboczm jest głębosz. Elementami roboczmi zębów głębosza są redlice mocowane w dolnej części trzonów i podcinacze mocowane w górnej części. Drugim zespołem roboczm jest kultwator, którego zęb ustawione są w jednm rzędzie i przesunięte o pół podziałki względem poprzedzającch je zębów głębosza. Elementami roboczmi zębów kultwatora są obracalne redlice i dodatkowe boczne lemiesze, poszerzające szerokość podcięcia gleb. rzecim zespołem roboczm jest niwelator zamocowan w uchwtach za pomocą sworzni. Elementami roboczmi niwelatora są spręŝnowe zgrzebła (prawe i lewe) zamocowane na belce za pomocą jarzm. Ostatnim zespołem roboczm jest wał, którego rama zamocowana jest w uchwtach za pomocą sworzni i śrub dociskowch. Na ramie agregatu, w tlnej części pomiędz zębami spulchniającmi glebę, a zespołami doprawiającmi jej powierzchnię, moŝe bć nabudowan siewnik umoŝliwiając jednoczesn wsiew poplonu. Model wirtualn w programie I-DEAS Model geometrczn agregatu został opracowan w sstemie komputerowm I-DEAS, któr został wkorzstan jako solwer analiz wtrzmałościowej badanej konstrukcji (rs. 2). Pominięto te element konstrukcjne, które nie wwierał istotnego wpłwu na wniki z przeprowadzonch smulacji. W modelu obliczeniowm dla sstemu I-DEAS nie uwzględniono bezpośrednio wału i siewnika poplonowego, podzespoł te odwzorowano pośrednio za pomocą odpowiednich sił przłoŝonch w miejscu ich oddziałwania. Opis modelu dskretnego Dskretzację konstrukcji i opis topologiczn modelu wkonano z wkorzstaniem sstemu MES. 43

2 W tm celu przeprowadzono podział geometrczn na węzł i element skończone (sstem dokonuje tego półautomatcznie) oraz aproksmowano wielkości fizczne w kaŝdm elemencie za pomocą funkcji aproksmującch (wielomianów) przez wielkości węzłowe. Przjęto przemieszczeniow opis MES. Do dskretzacji zastosowano element płtowo-powłokow, którego podstawowe parametr zamieszczono na rs. 3. W modelu zastosowano cztero i trójwęzłowe izoparametrczne element skończone płtowo-powłokowe o sześciu stopniach swobod w kaŝdm węźle. e element skończone uwzględniają sił membranowe (w płaszczźnie elementu) oraz sił wewnętrzne stanu zgięciowego (w płaszczznach prostopadłch do powierzchni środkowej). Spośród sześciu stopni swobod w kaŝdm węźle, wróŝnia się trz translacje: u, v, w i trz rotacje Q x, Q, Q z, opiswane w globalnm układzie współrzędnch kartezjańskich x,, z modelu obliczeniowego. Zachowanie się modelu obliczeniowego konstrukcji agregatu opisane jest zaleŝnością (1): [K]{u}={R} (1) gdzie: [K] macierz sztwności konstrukcji, {u} wektor przemieszczeń, {R} wektor obciąŝeń. Rs. 1. Agregat uprawow z wkazem poszczególnch zespołów roboczch Fig. 1. illing aggregate with shown and described its working units Rs. 2. Wirtualn model agregatu uprawowego opracowan w programie I-DEAS Fig. 2. Virtual model of the aggregate elaborated in the I-DEAS program 44

3 Rs. 3. Aproksmacja przemieszczenia wewnątrz elementu czterowęzłowego Fig. 3.Approximation of displacement inside of four-node element Przemieszczenie wewnątrz elementu aproksmuje się za pomocą wielkości węzłowch [U e }i funkcji kształtu [N e ]: {U}=[N e ]{U e }, (2) gdzie: {U} przemieszczenie dowolnego punktu wewnątrz elementu, [N e ] funkcje kształtu, {U e } przemieszczenie węzłów. Dla spełnienia warunku równowagi wkorzstane są zaleŝności, w mśl którch energia potencjalna odkształcenia całego układu E p jest sumą wariacji energii odkształcenia od sił wewnętrznch E ε oraz wariacji sił zewnętrznch W. E p = E d ε + W = [ d{ ε} { σ} ] V [{ U e} { R} ] + d[ { u} { p} ] V [{ u} { q} ] ds, dv + dv + (3) + d S utaj {q} i {σ} oznaczają wektor s odkształcenia i napręŝenia, {R} - wektor sił węzłowch, {p} - obciąŝenia od sił masowch, {q}- obciąŝenia ciągłe powierzchniowe. Odkształcenia w elemencie określane są ze związków geometrcznch na podstawie przemieszczeń, a napręŝenia są związane z odkształceniami związkami fizcznmi. Na podstawie powŝszch zasad wariacjnch wznaczane są macierze sztwności elementów, które w procesie agregacji łączone są w globalną macierz sztwności [K] całej struktur. Rozwiązanie liniowego układu równań algebraicznch umoŝliwia wznaczenie pola przemieszczeń we wszstkich węzłach. Opracowanie i implementacja obciąŝeń w modelu obliczeniowm W modelu obliczeniowm został odwzorowane obcią- Ŝenia, które działają w rzeczwistej konstrukcji agregatu i pochodzą od: 1. mas elementów zamodelowanch (MZ) 2. mas zespołów i elementów niezamodelowanch (MN) 3. oporów roboczch poszczególnch części agregatu. ObciąŜenia pochodzące od elementów zamodelowanch są automatczne generowane przez sstem na podstawie ich objętości i załoŝonego cięŝaru właściwego materiału. PrzbliŜona masa konstrukcji agregatu obliczona przez sstem wnosi około 510 kg. W tab. 1 zamieszczono wartości poszczególnch obcią- Ŝeń oraz ich pochodzenie. Wniki analiz wtrzmałościowej i wnioski Zgodnie ze sposobem zamocowania agregatu na ciągniku w modelu obliczeniowm przjęto, Ŝe węzł w otworach uchwtów mocującch mają zablokowane przemieszczeniowe stopnie swobod Opracowan model obliczeniow ram agregatu uprawowego wraz z załoŝonmi obciąŝeniami i warunkami brzegowmi opisanmi powŝej poddano analizie wtrzmałościowej prz zastosowaniu sstemu MES. Analizę wników obliczeń wkonanch prz uŝciu postprocesora graficznego przedstawiono na rs abela 1. Wartości obciąŝeń działającch na konstrukcję agregatu uprawowego able 1. Values of loads acting on the structure of the aggregate Pochodzenie obciąŝenia Masa elementów zamodelowanch MZ Masa elementów niezamodelowanch MN Masa wału G W Masa siewnika G S ObciąŜenia pochodzące od oporów roboczch głębosza F G Redlic dolnej F G1 Redlic górnej F G2 kultwatora F K niwelatora F N wału F N Wartość [N]

4 Rs. 4. Zdskretzowan model obliczeniow elementami skończonmi tpu SHELL Fig. 4. Calculation model discreted with finite elements of the SHELL tpe Rs. 5. Schemat obciąŝenia konstrukcji ram agregatu siłami pochodzącmi od oporów poszczególnch części roboczch podczas eksploatacji Fig. 5. Scheme of loading of the aggregate frame b the forces from resistances of working elements during work Wniki przedstawiono równieŝ w tabelach, gdzie w kaŝdej z nich zamieszczono rsunek całości konstrukcji ze zlokalizowaniem miejsca, które następnie poddano przekonstruowaniu - celem zmniejszenia poziomu napręŝeń. Przedstawiono równieŝ mapę napręŝeń przed i po przekonstruowaniu. Przedstawione na rsunkach i w tabelach wartości to napręŝenia zredukowane σ red, w węzłach elementów siatki MES, obliczane zgodnie z hipotezą energatczną Hubera: δ red = 2 x 2 σ σ σ σ + x 2 3τ x + (4) dla dowolnego płaskiego stanu napręŝeń, na górnej i dolnej powierzchni kaŝdego elementu płtowo powłokowego prz czm składowe tensora napręŝenia w kaŝdej warstwie wnikają z superpozcji stanu membranowego stanu membranowego i zgięciowego według. zaleŝności: N M N x x M σ x = z, = z t I t I 1 σ, N x M x τ x = z, (5) t I 3 t I 1 =, 12 z t t z + 2 2, gdzie: t grubość elementu płtowo powłokowego, M x, M moment gnące, M x moment skręcając, N x, N, N x sił normalne stanu membranowego. Jak stwierdzono na podstawie obliczeń, maksmalne napręŝenia zredukowane w konstrukcji nośnej osiągnęł wartość ok. 280 MPa. Zlokalizowano je w miejscu stku Ŝeber z uchwtami zębów głębosza umiejscowionch na przedniej 1 46

5 poprzecznej belce ram. W miejscu tm dokonano zmian konstrukcjnej polegającej na przedłuŝeniu krawędzi uchwtu zęba głębosza do krawędzi Ŝebra, z którm ten uchwt się stka. Zmiana ta spowodowała zmniejszenie poziomu napręŝeń z 220 MPa do 140 MPa. Obraz tch napręŝeń przed i po przekonstruowaniu przedstawiono na rs. 6 i 7. Wsoki poziom napręŝeń zredukowanch wstąpił równieŝ na spodzie przedniej belki poprzecznej w miejscu, gdzie do ucha zawieszenia dolnego duŝego od tłu przmocowana jest płtka połączona z dwoma uchami. W związku z tm zaproponowano przekonstruowanie tego węzła w celu obniŝenia poziomu napręŝeń. śebro połączone z płtką zostało zastąpione dwoma takimi sammi Ŝebrami umiejscowionmi na skraju uch, a płtka została usunięta. Zmiana konstrukcjna spowodowała zmniejszenie poziomu napręŝeń ze 180 MPa do 120 MPa. Obraz tch napręŝeń przed i po przekonstruowaniu przedstawiono na powŝszm rs. 8. Rs. 6. Wizualizacja napręŝeń zredukowanch dla całej konstrukcji agregatu uprawowego Fig. 6. Visualisation of reduced stresses for the whole structure of the aggregate Rs. 7. Pierwsze miejsce konstrukcji, w którm dokonano zmian konstrukcjnch Fig. 7. he first place in the structure where the design was changed 47

6 Rs. 8 Drugie miejsce konstrukcji, w którm dokonano zmian konstrukcjnch Fig. 8. he second place in the structure where the design was changed Rs. 9. rzecie miejsce konstrukcji, w którm dokonano zmian konstrukcjnch Fig. 9. he third place in the structure where the design was changed Ostatnim miejscem gdzie dokonane został zmian konstrukcjne z uwagi na niekorzstn rozkład napręŝeń bła belka poprzeczna środkowa, do której przmocowane są uchwt zębów kultwatora. Kątownik, któr znajdował się międz belką wzdłuŝną tlną a uchwtem zęba kultwatora został zamienion na dwie blach o grubościach 8 mm o tch samch szerokościach co kątownik. Zmiana konstrukcjna spowodowała zmniejszenie poziomu napręŝeń zredukowanch ze 150 MPa do 100 MPa. Obraz tch napręŝeń przed i po przekonstruowaniu przedstawiono na powŝszm rs. 9. Literatura [1] Szczepaniak J., Pawłowski., Grzechowiak R., Mac J., Zielnica M.: Wielozadaniow agreget do bezorkowej upraw gleb i jednoczesnego siewu poplonu. Zad 2. Opracowanie modelu obliczeniowego i przeprowadzenie wielowariantowej analiz wtrzmałości, PIMR, Poznań [2] I-deas FEM Sstem, Instruction Manuals, SDRC [3] Oden J.., Mechanics of Elastic Structures, MacGrew Hill [4] Niku Lari A. (editor), Structural Analsis Sstems, Pergamon Press, Oxford

WPŁYW GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ AGREGATU DO BEZORKOWEJ UPRAWY GLEBY NA OBCIĄśENIA EKSPLOATACYJNE

WPŁYW GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ AGREGATU DO BEZORKOWEJ UPRAWY GLEBY NA OBCIĄśENIA EKSPLOATACYJNE InŜynieria Rolnicza 4/2006 Włodzimierz Talarczyk, Zbyszek Zbytek Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu WPŁYW GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ AGREGATU DO BEZORKOWEJ UPRAWY GLEBY NA OBCIĄśENIA EKSPLOATACYJNE

Bardziej szczegółowo

Marcin SZCZEPANIAK, Paweł NAWROCKI Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania Projektowania i Badań

Marcin SZCZEPANIAK, Paweł NAWROCKI Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania Projektowania i Badań Marcin SZCZEPANIAK, Paweł NAWROCKI Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania Projektowania i Badań DISCRETIZATION OF GEOMETRICAL MODEL AND ENGINEERING PARAMETERS

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA METODYKA PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI MASZYN ROLNICZYCH

WSPÓŁCZESNA METODYKA PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI MASZYN ROLNICZYCH InŜynieria Rolnicza 14/2005 Tadeusz Pawłowski, Jan Szczepaniak Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu WSPÓŁCZESNA METODYKA PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI MASZYN ROLNICZYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 82/2009 87 Mariusz Śladowski BOBRME Komel, Katowice ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań, PL BUP 19/10

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań, PL BUP 19/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387451 (51) Int.Cl. A01B 49/02 (2006.01) A01B 39/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

CALCULATION MODEL AND COMPUTER SIMULATION OF STRENGTH OF VIRTUAL MODEL OF DESIGN OF CARRYING FRAMES OF SECONDARY TILLAGE SET OF NEW GENERATION

CALCULATION MODEL AND COMPUTER SIMULATION OF STRENGTH OF VIRTUAL MODEL OF DESIGN OF CARRYING FRAMES OF SECONDARY TILLAGE SET OF NEW GENERATION Marcin SZCZEPANIAK, Roman ROGACKI Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania Projektowania i Badań ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań (Poland) e-mail: office@pimr.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

MODELLING AND COMPUTER ANALYSIS OF SUPERSTRUCTURE FRAME STRENGTH OF PROTOTYPE PNEUMAYIC SEED DRILL ADAPTED FOR PRECISION AGRICULTURE

MODELLING AND COMPUTER ANALYSIS OF SUPERSTRUCTURE FRAME STRENGTH OF PROTOTYPE PNEUMAYIC SEED DRILL ADAPTED FOR PRECISION AGRICULTURE Łukasz GIERZ, Włodzimierz KĘSKA, Szymon GIERZ, Katarzyna GIERZ Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań e-mail: wlodzimierz.keska@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

SIMULATION AND EMPIRICAL TESTING OF EQUIPMENT FOR STORE UP, LOADING AND TRANSPORT OF TIRES DESTINED FOR RECYCLING

SIMULATION AND EMPIRICAL TESTING OF EQUIPMENT FOR STORE UP, LOADING AND TRANSPORT OF TIRES DESTINED FOR RECYCLING Jan SZCZEPANIAK, Ryszard GRZECHOWIAK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań SIMULATION AND EMPIRICAL TESTING OF EQUIPMENT FOR STORE UP, LOADING AND TRANSPORT OF TIRES DESTINED FOR RECYCLING Summary

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ISTYTUTU POJAZDÓW 2(98)/2014

ZESZYTY NAUKOWE ISTYTUTU POJAZDÓW 2(98)/2014 ZESZYTY NAUKOWE ISTYTUTU POJAZDÓW 2(98)/2014 Marcin Jasiński 1, Robert Gumiński 2 ANALIZA MODALNA MODELU MES ZBIORNIKA DO AGREGATU UPRAWOWO-SIEWNEGO Z MECHATRONICZNYM UKŁADEM STEROWANIA 1. Wstęp W ramach

Bardziej szczegółowo

Interpolacja. Układ. x exp. = y 1. = y 2. = y n

Interpolacja. Układ. x exp. = y 1. = y 2. = y n MES 07 lokaln Interpolacja. Układ Interpolacja, wprowadzenie Interpolacja: po co nam to? Ptania MES polega na wznaczaniu interesującch nas parametrów w skończonej ilości punktów. A co leż pomiędz tmi punktami?

Bardziej szczegółowo

Rys.59. Przekrój poziomy ściany

Rys.59. Przekrój poziomy ściany Obliczenia dla ściany wewnętrznej z uwzględnieniem cięŝaru podciągu Obliczenia ściany wewnętrznej wykonano dla ściany, na której oparte są belki stropowe o największej rozpiętości. Zebranie obciąŝeń jednostkowych-

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE NAPRĘśEŃ SPOWODOWANYCH WCISKIEM ELEMENTÓW ZESPOŁU WAŁU DRĄśONEGO LOKOMOTYWY ET22 (201E)

WYZNACZENIE NAPRĘśEŃ SPOWODOWANYCH WCISKIEM ELEMENTÓW ZESPOŁU WAŁU DRĄśONEGO LOKOMOTYWY ET22 (201E) Michał Kansy, prof. dr hab. Aleksander Sładkowski Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego Wydział Transportu Politechniki Śląskiej WYZNACZENIE NAPRĘśEŃ SPOWODOWANYCH WCISKIEM ELEMENTÓW ZESPOŁU WAŁU

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWY TEORETYCZNE

1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1 1. 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1.1. Wprowadzenie W pierwszym wykładzie przypomnimy podstawowe działania na macierzach. Niektóre z nich zostały opisane bardziej szczegółowo w innych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie ram płaskich wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 7

Rozwiązywanie ram płaskich wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 7 ozwiązwanie ram płaskich wznaczanie reakcji i wkresów sił przekrojowch 7 Obciążenie ram płaskiej, podobnie jak w przpadku beek rozdział 6, mogą stanowić sił skupione, moment skupione oraz obciążenia ciągłe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie układów prętowych

Modelowanie układów prętowych Modelowanie kładów prętowych Elementy prętowe -definicja Elementami prętowymi można modelować - elementy konstrkcji o stosnk wymiarów poprzecznych do podłżnego poniżej 0.1, - elementy, które są wąskie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(99)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(99)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(99)/2014 Jan Szczepaniak 1, Roman Rogacki 2, Tomasz Szulc 3, Marcin Szczepaniak 4 NOWA KONSTRUKCJA AGREGATU UPRAWOWO - SIEWNEGO Z MECHATRONICZNYM UKŁADEM STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji wału i jego zawieszenia dla potrzeb tworzenia modelu obliczeniowego

Opis konstrukcji wału i jego zawieszenia dla potrzeb tworzenia modelu obliczeniowego InŜynieria Rolnicza 7/2005 Jan Szczepaniak, Tadeusz Pawłowski Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu MODELOWANIE KOMPUTEROWE I BADANIA SYMULACYJNE MODELI MASZYN ROLNICZYCH NA PRZYKŁADZIE WAŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61248

OPIS OCHRONNY PL 61248 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61248 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 [2U Numer zgłoszenia: 110352 @ Data zgłoszenia: 03.12.1999 @ Intel7: A01B

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESU NISZCZENIA KOMPOZYTOWEGO OKUCIA MODELING OF DAMAGE PROCESS OF BOLTED COMPOSITE JOINT

MODELOWANIE PROCESU NISZCZENIA KOMPOZYTOWEGO OKUCIA MODELING OF DAMAGE PROCESS OF BOLTED COMPOSITE JOINT Marcin FIGAT Politechnika Warszawska Wydział MEiL E-mail: mfigat@meil.pw.edu.pl MODELOWANIE PROCESU NISZCZENIA KOMPOZYTOWEGO OKUCIA Streszczenie. W artykule przedstawiono numeryczne modelowanie procesu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ UPRAWY Z ZASTOSOWANIEM RÓŻNYCH MASZYN DO DWUWARSTWOWEJ UPRAWY GLEBY

JAKOŚĆ UPRAWY Z ZASTOSOWANIEM RÓŻNYCH MASZYN DO DWUWARSTWOWEJ UPRAWY GLEBY Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2010 Zbyszek Zbytek Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu JAKOŚĆ UPRAWY Z ZASTOSOWANIEM RÓŻNYCH MASZYN DO DWUWARSTWOWEJ UPRAWY GLEBY Streszczenie Podstawową

Bardziej szczegółowo

Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi:

Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi: Stan naprężenia Przkład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić sił masowe oraz obciążenie brzegu tarcz jeśli stan naprężenia wnosi: 5 T σ. 8 Składowe sił masowch obliczam wkonując różniczkowanie zapisane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających poprawność zastosowanych

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO UKŁADU STEROWANIA AUTONOMICZNYM GENERATOREM INDUKCYJNYM. CZĘŚĆ II BADANIA SYMULACYJNE

SYNTEZA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO UKŁADU STEROWANIA AUTONOMICZNYM GENERATOREM INDUKCYJNYM. CZĘŚĆ II BADANIA SYMULACYJNE Prace Naukowe Insttutu Maszn, Napędów i Pomiarów Elektrcznch Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiał Nr 32 212 Błażej JAKUBOWSKI*, Krzsztof PIEŃKOWSKI* autonomiczn generator indukcjn, sterowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej Politechnika Poznańska Zakład Mechaniki Technicznej Metoda Elementów Skończonych Lab. Temat: Analiza ugięcia kształtownika stalowego o przekroju ceowym. Ocena: Czerwiec 2010 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Ćwiczenie audytoryjne pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Autor: dr inż. Radosław Łyszkowski Warszawa, 2013r. Metoda elementów skończonych MES FEM - Finite Element Method przybliżona

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie belek prostych i przegubowych wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 6

Rozwiązywanie belek prostych i przegubowych wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 6 ozwiązwanie beek prostch i przegubowch wznaczanie reakcji i wkresów sił przekrojowch 6 Obciążenie beki mogą stanowić sił skupione, moment skupione oraz obciążenia ciągłe q rs. 6.. s. 6. rzed przstąpieniem

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn TEMATY ĆWICZEŃ: 1. Metoda elementów skończonych współczynnik kształtu płaskownika z karbem a. Współczynnik kształtu b. MES i. Preprocesor ii. Procesor iii.

Bardziej szczegółowo

Model promieniowego pasywnego. łożyska magnetycznego.

Model promieniowego pasywnego. łożyska magnetycznego. Model promieniowego paswnego łożska magnetcznego Krzsztof Falkowski Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie: W artkule przedstawiona jest analitczna metoda wznaczania charakterstki statcznej łożska paswnego.

Bardziej szczegółowo

AWARIA SILOSU Z UśEBROWANYCH BLACH GŁADKICH

AWARIA SILOSU Z UśEBROWANYCH BLACH GŁADKICH ANDRZEJ KOWAL, andrzej.kowal@pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa AWARIA SILOSU Z UśEBROWANYCH BLACH GŁADKICH FAILURE OF THE SILO MADE OF RIBBED PLATES Streszczenie W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Wektor naprężenia. Tensor naprężenia. Zależność wektor-tensor.

Zadanie 1. Wektor naprężenia. Tensor naprężenia. Zależność wektor-tensor. Zadanie 1. Wektor naprężenia. Tensor naprężenia. Zależność wektor-tensor. Dany jest stan naprężenia w układzie x 1,x 2,x 3 T 11 12 13 [ ] 21 23 31 32 33 Znaleźć wektor naprężenia w płaszczyźnie o normalnej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) METODA ELEMENTÓW W SKOŃCZONYCH 1 Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) stałych własnościach

Bardziej szczegółowo

Fizyka I (mechanika), ćwiczenia, seria 1

Fizyka I (mechanika), ćwiczenia, seria 1 Fizka I (mechanika), ćwiczenia, seria 1 Układ współrzędnch na płaszczźnie. Zadanie 1 Odcinek o stałej długości porusza się tak, że jego punkt końcowe A i B ślizgają się po osiach odpowiednio x i pewnego

Bardziej szczegółowo

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia.

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia. Adam Bdnar: Wtrzmałść Materiałów Analiza płaskieg stanu naprężenia 5 ANALIZA PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻENIA 5 Naprężenia na dwlnej płaszczźnie Jak pamiętam płaski stan naprężenia w punkcie cechuje t że wektr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI NORMALIZACJI WARTOŚCI SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZEKSZTAŁCENIA NIELINIOWEGO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI NORMALIZACJI WARTOŚCI SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZEKSZTAŁCENIA NIELINIOWEGO Wojciech MOĆKO Wojciech ŻAGAN ANALIZA MOŻLIWOŚCI NORMALIZACJI WARTOŚCI SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZEKSZTAŁCENIA NIELINIOWEGO STRESZCZENIE W referacie przedstawiono koncepcję zastosowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU :

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : 1./ Strona ttułowa 2./ Spis zawartości projektu... str. 2 3./ Opis techniczn... str. 3 4./ Obliczenia statczno wtrzmałościowe... str. 7 5./ Część rsunkowa... str. 14 - - Rzut

Bardziej szczegółowo

Programowanie nieliniowe optymalizacja funkcji wielu zmiennych

Programowanie nieliniowe optymalizacja funkcji wielu zmiennych Ekonomia matematczna II Ekonomia matematczna II Prowadząc ćwiczenia Programowanie nieliniowe optmalizacja unkcji wielu zmiennch Modele programowania liniowego często okazują się niewstarczające w modelowaniu

Bardziej szczegółowo

MODELLING AND THE COMPUTER STRENGHT ANALYSIS OF THE VEGETABLE HARVESTER

MODELLING AND THE COMPUTER STRENGHT ANALYSIS OF THE VEGETABLE HARVESTER Marcin SZCZEPANIAK, Roman ROGACKI, Jarosław MAC Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania Projektowania i Badań e-mail: office@pimr.poznan.pl MODELLING AND

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji / Gustaw Rakowski, Zbigniew Kacprzyk. wyd. 3 popr. Warszawa, cop

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji / Gustaw Rakowski, Zbigniew Kacprzyk. wyd. 3 popr. Warszawa, cop Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji / Gustaw Rakowski, Zbigniew Kacprzyk. wyd. 3 popr. Warszawa, cop. 2015 Spis treści Przedmowa do wydania pierwszego 7 Przedmowa do wydania drugiego 9

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU PROCESU ROZDRABNIANIA WIERZBY KRZEWIASTEJ NA RAMĘ MASZYNY DO JEJ ZBIORU

BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU PROCESU ROZDRABNIANIA WIERZBY KRZEWIASTEJ NA RAMĘ MASZYNY DO JEJ ZBIORU Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2009 Zbyszek Zbytek, Wojciech Spychała, Grzegorz Wąchalski, Tadeusz Pawłowski, Włodzimierz Talarczyk Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu BADANIA SYMULACYJNE

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL

Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL We wstępnej analizie przyjęto następujące założenia: Dwuwymiarowość

Bardziej szczegółowo

Zadania na IV etap Ligi Matematyczni-Fizycznej klasa II

Zadania na IV etap Ligi Matematyczni-Fizycznej klasa II Zadania na IV etap Ligi Matematczni-Fizcznej klasa II Zadanie. Oblicz długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnm równoramiennm, którego obwód jest równ cm. Zadanie. W trójkącie prostokątnm wsokość

Bardziej szczegółowo

Najprostszy element. F+R = 0, u A = 0. u A = 0. Mamy problem - równania zawierają siły, a warunek umocowania - przemieszczenia

Najprostszy element. F+R = 0, u A = 0. u A = 0. Mamy problem - równania zawierają siły, a warunek umocowania - przemieszczenia MES skończony Najprostszy element Część I Najprostszy na świecie przykład rozwiązania zagadnienia za pomocą MES Dwie sprężyny Siły zewnętrzne i wewnętrzne działające na element A B R F F+R, u A R f f F

Bardziej szczegółowo

Polioptymalizacja powłok przeciwzużyciowych TiAlN i TiN nakładanych metodą PVD na narzędzia do obróbki drewna

Polioptymalizacja powłok przeciwzużyciowych TiAlN i TiN nakładanych metodą PVD na narzędzia do obróbki drewna PA vol. 57, nr 9/ Łukasz SZPARAGA, Jerz RATAJSI POLITECHNIA OSZALIŃSA Polioptmalizacja powłok przeciwzużciowch TiAlN i TiN nakładanch metodą PVD na narzędzia do obróbki drewna Mgr Łukasz SZPARAGA Asstent

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PROJEKTOWANIA PASOWAŃ W POŁĄCZENIACH OSIOWOSYMETRYCZNYCH

ASPEKTY PROJEKTOWANIA PASOWAŃ W POŁĄCZENIACH OSIOWOSYMETRYCZNYCH MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 39, s. 171-176, Gliwice 2010 ASPEKTY PROJEKTOWANIA PASOWAŃ W POŁĄCZENIACH OSIOWOSYMETRYCZNYCH TOMASZ PODOLSKI, JACEK KROCZAK, MARIAN DUDZIAK Katedra Podstaw Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

MODELLING AND ANALYSIS OF THE MOBILE PLATFORM UNDER ITS WORK CONDITIONS

MODELLING AND ANALYSIS OF THE MOBILE PLATFORM UNDER ITS WORK CONDITIONS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Rafał GOSZYC 1, Bogdan POSIADAŁA 2, Paweł WARYŚ 3 MODELOWANIE I ANALIZA PODESTU RUCHOMEGO W WARUNKACH JEGO PRACY Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact.

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia. Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. dr Grzegorz Służałek

Bardziej szczegółowo

BADANIE POŁĄCZENIA WCISKOWEGO POMIĘDZY WAŁEM A TULEJĄ SILNIKA TYPU SPM ZASTOSOWANEGO W NAPĘDZIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

BADANIE POŁĄCZENIA WCISKOWEGO POMIĘDZY WAŁEM A TULEJĄ SILNIKA TYPU SPM ZASTOSOWANEGO W NAPĘDZIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 86/2010 181 Andrzej Białas BOBRME Komel, Katowice BADANIE POŁĄCZENIA WCISKOWEGO POMIĘDZY WAŁEM A TULEJĄ SILNIKA TYPU SPM ZASTOSOWANEGO W NAPĘDZIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI KABINY ANTENOWEJ JEDNOSTKI JAT-122

WERYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI KABINY ANTENOWEJ JEDNOSTKI JAT-122 Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Alicja ZIELIŃSKA WERYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI KABINY ANTENOWEJ JEDNOSTKI JAT-122 Streszczenie: W artykule przedstawiono weryfikację kabiny antenowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

ANALIA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady

ANALIA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady ANALIZA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki 2013/2014 Instytut

Bardziej szczegółowo

4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ

4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 1 4. 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4.1. Elementy trójkątne Do opisywania dwuwymiarowego kontinuum jako jeden z pierwszych elementów

Bardziej szczegółowo

Wykresy momentów gnących: belki i proste ramy płaskie Praca domowa

Wykresy momentów gnących: belki i proste ramy płaskie Praca domowa ODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW (OWYM) Wykresy momentów gnących: beki i proste ramy płaskie raca domowa Automatyka i Robotyka, sem. 3. Dr inŝ.. Anna Dąbrowska-Tkaczyk LITERATURA 1. Lewiński J., Wiczyński

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr inż. Robert Cypryjański METODY KOMPUTEROWE

Autor: mgr inż. Robert Cypryjański METODY KOMPUTEROWE METODY KOMPUTEROWE PRZYKŁAD ZADANIA NR 1: ANALIZA STATYCZNA KRATOWNICY PŁASKIEJ ZA POMOCĄ MACIERZOWEJ METODY PRZEMIESZCZEŃ Polecenie: Wykonać obliczenia statyczne kratownicy za pomocą macierzowej metody

Bardziej szczegółowo

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE Dokument Ref: SX01a-PL-EU Strona 1 z Dot. Eurocodu EN Wkonanł Mladen Lukic Data Jan 006 Sprawdził Alain Bureau Data Jan 006 Przkład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z Przkład ten podaje szczegół

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wektory. P. F. Góra. rok akademicki

Wektory. P. F. Góra. rok akademicki Wektor P. F. Góra rok akademicki 009-0 Wektor zwiazan. Wektorem zwiazanm nazwam parę punktów. Jeżeli parę tę stanowią punkt,, wektor przez nie utworzon oznaczm. Graficznie koniec wektora oznaczam strzałką.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 PRZEDMIOT TEMAT Wybrane zagadnienia z optymalizacji elementów konstrukcji Zastosowanie optymalizacji

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (30) nr 2, 2012 Alicja ZIELIŃSKA PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI Streszczenie: W artykule opisano proces weryfikacji wyników

Bardziej szczegółowo

FLAC Fast Lagrangian Analysis of Continua. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

FLAC Fast Lagrangian Analysis of Continua. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki FLAC Fast Lagrangian Analysis of Continua Program FLAC jest oparty o metodę różnic skończonych. Metoda Różnic Skończonych (MRS) jest chyba najstarszą metodą numeryczną. W metodzie tej każda pochodna w

Bardziej szczegółowo

KOMBI. agregaty uprawowe.

KOMBI. agregaty uprawowe. KOMBI PŁUGI UŻYTKÓW ZIELONYCH TRANSPORT SIEWNIKI KOMBI oś zawieszenia kat. II wał przedni strunowy ø320 mm cztery rzędy zębów sprężynowych SU (32 12 mm) podwójny wał strunowy zębaty ø320 / 280 mm z regulacją

Bardziej szczegółowo

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Geometria i obciąŝenie Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Przekroje 1. Wybór typu konstrukcji 2. Definicja domyślnego materiału Z menu górnego wybieramy NARZĘDZIA -> PREFERENCJE ZADANIA 1

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

Określenie i podział więzów

Określenie i podział więzów 3.2.1. Określenie i podział więzów Ciałem swobodnm nazwam ciało, które ma nieograniczoną swobodę ruchu. Jednak zwkle ciało materialne nie może zajmować dowolnego miejsca w przestrzeni lub poruszać się

Bardziej szczegółowo

Mechanika teoretyczna

Mechanika teoretyczna Wypadkowa -metoda analityczna Mechanika teoretyczna Wykład nr 2 Wypadkowa dowolnego układu sił. Równowaga. Rodzaje sił i obciążeń. Rodzaje ustrojów prętowych. Składowe poszczególnych sił układu: Składowe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Zwierciadła i obrazy w zwierciadłach

Scenariusz lekcji Zwierciadła i obrazy w zwierciadłach Scenariusz lekcji. Temat lekcji: Zwierciadła i obraz w zwierciadłach 2. Cele: a) Cele poznawcze: Uczeń wie: - co to jest promień świetln, - Ŝe światło rozchodzi się prostoliniowo, - na czm polega zjawisko

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY I ZASTOSOWANIA INśYNIERSKIE MES

PODSTAWY I ZASTOSOWANIA INśYNIERSKIE MES PODSTAWY I ZASTOSOWANIA INśYNIERSKIE MES Mechanika i Budowa Maszyn Wprowadzenie do laboratorium podział zadań 1. preprocessing projektant definicja geometrii: obszar lub węzły i elementy wybór typu elementu

Bardziej szczegółowo

- 1 / 7- Ponadto w opracowanej ekspertyzie mogą być zawarte są informacje na temat:

- 1 / 7- Ponadto w opracowanej ekspertyzie mogą być zawarte są informacje na temat: na wykonanie standardowej ekspertyzy dotyczącej oceny zasobów 1 SIŁOWNIA Ekspertyza standardowa dotyczy jednej potencjalnej lokalizacji i jednego typu generatora Wykonywana jest na podstawie 10-letniej

Bardziej szczegółowo

Imperfekcje globalne i lokalne

Imperfekcje globalne i lokalne Imperfekcje globalne i lokalne Prz obliczaniu nośności i stateczności konstrukcji stalowch szczególnego znaczenia nabiera konieczność uwzględniania warunków wkonania, transportu i montażu elementów konstrukcjnch.

Bardziej szczegółowo

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU Artykuł Autorski z Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011r Dr inż. Patyk Radosław, email: radosław.patyk@tu.koszalin.pl, inż. Szcześniak Michał, mieteksszczesniak@wp.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

WARIANTOWANIE ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH STOSOWANYCH W GOSPODARSTWACH ROLNO HODOWLANYCH

WARIANTOWANIE ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH STOSOWANYCH W GOSPODARSTWACH ROLNO HODOWLANYCH WRINTOWNIE ROZWIĄZŃ ZIORNIKÓW POZIEMNYH STOSOWNYH W GOSPORSTWH ROLNO HOOWLNYH nna ŻKOWIZ Wdział udownictwa i Inżnierii Środowiska, Politechnika iałostocka, ul. Wiejska 45, 15-351 iałstok Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA KONSTRUKCJA KOMPAKTOWEGO AGREGATU UPRAWOWEGO

UNIWERSALNA KONSTRUKCJA KOMPAKTOWEGO AGREGATU UPRAWOWEGO Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2009 Włodzimierz Talarczyk, Zbyszek Zbytek Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu UNIWERSALNA KONSTRUKCJA KOMPAKTOWEGO AGREGATU UPRAWOWEGO Streszczenie Omówiono

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA MES WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN BOCZNYCH KABIN DŹWIGÓW OSOBOWYCH

ANALIZA NUMERYCZNA MES WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN BOCZNYCH KABIN DŹWIGÓW OSOBOWYCH Jerzy Józwik, Maciej Włodarczyk 1), Daniel Adamowicz 2) ANALIZA NUMERYCZNA MES WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN BOCZNYCH KABIN DŹWIGÓW OSOBOWYCH Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę numeryczną

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STABILIZACJI PRZEDNIEJ NA BIOMECHANIKĘ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA

WPŁYW STABILIZACJI PRZEDNIEJ NA BIOMECHANIKĘ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 5/2011 Piotr ŚLIMAK, Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wojciech WOLAŃSKI, Katedra Biomechatroniki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113769 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2002 (19) PL di)62439 (13)

Bardziej szczegółowo

WRAŻLIWOŚĆ POWŁOKI CYLINDRYCZNEJ NA ZMIANĘ GRUBOŚCI

WRAŻLIWOŚĆ POWŁOKI CYLINDRYCZNEJ NA ZMIANĘ GRUBOŚCI Budownictwo 16 Halina Kubiak, Maksym Grzywiński WRAŻLIWOŚĆ POWŁOKI CYLINDRYCZNEJ NA ZMIANĘ GRUBOŚCI Wstęp Zadaniem analizy wrażliwości konstrukcji jest opisanie zależności pomiędzy odpowiedzią determinowaną

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA MODELU MATEMATYCZNEGO OBCIĄŻEŃ DLA ZESTAWU TRANSPORTOWEGO DO PRZEWOZU ZWIERZĄT HODOWLANYCH

IMPLEMENTACJA MODELU MATEMATYCZNEGO OBCIĄŻEŃ DLA ZESTAWU TRANSPORTOWEGO DO PRZEWOZU ZWIERZĄT HODOWLANYCH Inżynieria Rolnicza 5(114)/2009 IMPLEMENTACJA MODELU MATEMATYCZNEGO OBCIĄŻEŃ DLA ZESTAWU TRANSPORTOWEGO DO PRZEWOZU ZWIERZĄT HODOWLANYCH Jan Szczepaniak, Radosław Karbowski Przemysłowy Instytut Maszyn

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TRAKCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI OPON W UPROSZCZONYCH TECHNOLOGIACH UPRAWY

ANALIZA TRAKCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI OPON W UPROSZCZONYCH TECHNOLOGIACH UPRAWY InŜynieria Rolnicza 2/2006 Włodzimierz Białczyk, Anna Cudzik, Jarosław Czarnecki, Krzysztof Pieczarka Instytut InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza we Wrocławiu ANALIZA TRAKCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI OPON W

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T N R 1 WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Zawiera: Wyznaczenie wymiarów przekroju poprzecznego belki zginanej poprzecznie

P R O J E K T N R 1 WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Zawiera: Wyznaczenie wymiarów przekroju poprzecznego belki zginanej poprzecznie atedra Wtrzmałości Materiałów Rok akad. 005/06 Wdział Inżnierii Lądowej emestr zimow Politechniki rakowskiej P R O J E T N R 1 Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW Zawiera: Wznaczenie wmiarów przekroju poprzecznego

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE II

KONSTRUKCJE METALOWE II 1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wdział Budownictwa, Architektur i Inżnierii Środowiska Insttut Konstrukcji Budowlanch dr inż. Jacek Tasarek KONSTRUKCJE METALOWE II POZNAŃ, 004 1.ELEMENTY ZGINANE - BELKI 1.1.Wiadomości

Bardziej szczegółowo

AGREGAT UPRAWOWY TALERZOWY TAURUS AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY TALERZOWY TAURUS. Podane ceny są cenami netto należy doliczyć do nich podatek VAT + 23%

AGREGAT UPRAWOWY TALERZOWY TAURUS AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY TALERZOWY TAURUS. Podane ceny są cenami netto należy doliczyć do nich podatek VAT + 23% AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY TALERZOWY TAURUS AGREGAT UPRAWOWY TALERZOWY TAURUS Hartowane talerze Dwa rzędy talerzy, hydropack pod siewnik, amortyzatory gumowe, ekrany boczne, wał rurowy lub strunowy gładki

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS MES 5 Modelowanie w MES Część I Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS Kroki analizy Zakładamy, że model już jest uproszczony, zdefiniowany został materiał, obciążenie i umocowanie (krok 0).

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek Nazwisko... Data... Wdział... Imię... Dzień tg.... Godzina... Ćwiczenie 36 Badanie układu dwóch soczewek Wznaczenie ogniskowch soczewek metodą Bessela Odległość przedmiotu od ekranu (60 cm 0 cm) l Soczewka

Bardziej szczegółowo

(13)B1 PL B1. Fig 1 A01B 19/06. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

(13)B1 PL B1. Fig 1 A01B 19/06. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171483 (13)B1 (21) Numer zgłoszenia 301234 Urząd Patentowy (2 2) Data zgłoszenia 2 6.11.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (5 1) IntC l6 A01B 19/06 (54)

Bardziej szczegółowo

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów) Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 3 OPIS OCHRONNY PL 59001 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 \2\\ Numer zgłoszenia: 105308 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 17.09.1996 5i) Intel7:

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

Lab. Metody Elementów Skończonych

Lab. Metody Elementów Skończonych Lab. Metody Elementów Skończonych Wykonali: 1. Rozmuski Wojciech 2. Szarzewski Paweł 3. Walachowski Mateusz Temat: Projekt zaliczeniowy. Prowadzący: Dr inŝ. T. Stręk MiBM, KMU, VI semestr Data oddania:

Bardziej szczegółowo

Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i 16.03.2012 51 / 74

Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i 16.03.2012 51 / 74 Elementy 1D Element cięgnowy Element LINK1 jest elementem 2D, dwuwęzłowym, posiadającym jedynie dwa stopnie swobody - translację w kierunku x oraz y. Można zadeklarować pole jego przekroju oraz odkształcenie

Bardziej szczegółowo