MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; GD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD"

Transkrypt

1 MES-211 IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; GDYNIA

2 WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE Przed uruchomieniem lub ustawianiem tego produktu Proszê przeczytaæ ten podrêcznik u ytkownika opieki w pe³ni i ca³kowicie. UWAGA: w celu zmniejszenia ryzyka pora enia pr¹dem elektrycznym, nie nale y zdejmowaæ pokrywy lub ty³u urz¹dzenia. U ytkownik nie powinien wymieniaæ adnych podzespo³ów. Naprawy powinien wykonywaæ wy³¹cznie wykwalifikowany personel. UWAGA: Aby unikn¹æ po aru lub pora enia pr¹dem elektrycznym, nie nale y nara aæ urz¹dzenia na dzia³anie deszczu lub wilgoci. Nie nale y nara aæ karty i przenoœnego odtwarzacza DVD na dzia³anie wody (kapanie lub zachlapanie) i nie nale y umieszczaæ jakichkolwiek przedmiotów zawieraj¹cych p³yny, takich jak wazony. Przechowywaæ przenoœne DVD z dala od bezpoœredniego nas³onecznienia i Ÿróde³ ciep³a takich jak grzejniki czy piece. Nie nale y blokowaæ otworów wentylacyjnych. Szczeliny i otwory urz¹dzenia s³u ¹ do wentylacji. Otwory nigdy nie powinny byæ blokowane przez umieszczanie przenoœnego DVD na poduszce, sofie, czy innej podobnej powierzchni. Nie umieszczaj ciê kich lub ostrych przedmiotów na panelu LCD lub ramce. Nale y u ywaæ tylko zasilacza do³¹czonego do przenoœnego DVD. U ywanie innego zasilacza mo e spowodowaæ utratê gwarancji. Wtyczka z zasilaczem AC pe³ni funkcjê wy³¹cznika i musi byæ zawsze ³atwo dostêpna. Wyjmij z gniazda, gdy urz¹dzenie nie jest u ywane. Nale y zwróciæ uwagê na aspekty ochrony œrodowiska przy usuwaniu baterii. UWAGA: istnieje niebezpieczeñstwo wybuchu w przypadku nieprawid³owej wymiany baterii. Nale y wymieniaæ tylko na takie same lub równowa ne. OSTRZE ENIE: Akumulator (baterie lub akumulatora) nie powinny byæ nara one na dzia³anie wysokich temperatur (np œwiat³o s³oneczne, ogieñ i tym podobne). 2

3 WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE OSTRZE ENIE: Zbyt du e ciœnienie dÿwiêku ze s³uchawek mo e powodowaæ uszkodzenie s³uchu. OSTRZE ENIE: Nale y u ywaæ akcesoriów dostarczonych przez producenta przenoœnego DVD. Zasilacz pe³ni funkcjê wy³¹cznika i musi byæ zawsze ³atwo dostêpny. UWAGA: istnieje niebezpieczeñstwo wybuchu w przypadku nieprawid³owej wymiany baterii. Zastêpowaæ tylko na tak¹ sam¹ lub równowa n¹ (bateria litowa). Wa ne: Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zu ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym wdra aj¹ca postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003r. okreœla zasady postêpowania ze zu ytym sprzêtem w sposób zapewniaj¹cy ochronê zdrowia i ycia ludzi oraz ochronê œrodowiska zgodnie z zasad¹ zrównowa onego rozwoju w celu ograniczenia iloœci odpadów powsta³ych ze sprzêtu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zu ytego sprzêtu. Symbol umieszczony na Twoim urz¹dzeniu wskazuje na selektywne zbieranie zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Nigdy nie wyrzucaj tego urz¹dzenia do pojemników na œmieci. Istnieje odrêbny system kolekcjonowania zu ytych urz¹dzeñ elektronicznych, zgodnie z legislacj¹ wymagaj¹c¹ w³aœciwego postêpowania, odzysku i ponownego wykorzystania. Prywatne gospodarstwa domowe mog¹ oddaæ zu yty sprzêt elektroniczny w desygnowanych punktach lub do sprzedawcy (przy zakupie nowego podobnego urz¹dzenia). Postêpuj¹c w ten sposób mo esz byæ pewien, e oddany sprzêt zostanie prawid³owo wykorzystany, odzyskany i ponownie przetworzony zapobiegaj¹c potencjalnie negatywnym efektom oddzia³uj¹cym na œrodowisko i ludzi. 3

4 WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE OSTRZE ENIE Ryzyko pora enia pr¹dem. Nie otwieraæ UWAGA: Ten cyfrowy odtwarzacz video, wykorzystuje system laserowy. U ycie elementów steruj¹cych, ustawieñ lub wykonywanie czynnoœci innych ni wymienione w niniejszym dokumencie mog¹ spowodowaæ nara enie na niebezpieczne promieniowanie. UWAGA: Aby unikn¹æ bezpoœredniego nara enia na promieniowanie lasera, nie nale y otwieraæ obudowy. Widzialne promieniowanie laserowe. OSTRZE ENIE: Nie wolno patrzeæ bezpoœrednio w wi¹zkê lasera. UWAGA: Nie nale y instalowaæ urz¹dzenia w zamkniêtej przestrzeni takiej, jak rega³ na ksi¹ ki lub podobny mebel. UWAGA: gdy urz¹dzenie u ytkowane jest przez dziecko, rodzice musz¹ pamiêtaæ, aby przekazaæ dziecku informacje zawarte w instrukcji obs³ugi. UWAGA: w przypadku przegrzania baterii, puchn¹ lub nastêpuje wyciek elektrolitu. Nale y w takim razie zaprzestaæ u ywania akumulatora i skontaktowaæ siê z serwisem. UWAGA: nie ³adowaæ baterii w miejsce o niedostatecznej wentylacji takiej, jak: materac, kanapa, poduszki, miêkka mata... UWAGA: nie ponosimy odpowiedzialnoœci, jeœli u ytkownik nieprawid³owo u ywa baterie, nie stosuj¹c siê do zawartych w tym dokumencie wskazówek. UWAGA: nie nale y u ywaæ d³u szego przed³u acza USB ni 250 mm. 4

5 WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE Informacje dotycz¹ce praw autorskich Kopiowanie, rozpowszechnianie, pokazy, nadawanie za poœrednictwem kabla, publiczne odtwarzanie, lub wynajem materia³ów chronionych prawem autorskim bez zgody jest to zabronione przez prawo. Produkt ten posiada funkcjê ochrony przed kopiowaniem, opracowane przez firmê Macrovision. Sygna³y zabezpieczaj¹ce przed kopiowaniem zapisywane s¹ na niektórych p³ytach. Podczas nagrywania lub odtwarzania tych p³yt pojawiaj¹ siê zak³ócenia. Produkt zawiera technologiê ochrony praw autorskich, która jest chroniona przez niektóre wnioski USA. Patenty i inne prawa w³asnoœci intelektualnej s¹ w³asnoœci¹ firmy Macrovision Corporation i innych w³aœcicieli praw. Wykorzystanie niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi byæ autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do u ytku domowego i innych ograniczonych zastosowañ, chyba e wyra ona zostanie zgoda firmy Macrovision Corporation. Rozk³ad jest zabroniony. NUMER SERYJNY: Mo esz znaleÿæ numer seryjny na odwrocie urz¹dzenia. Numer jest niepowtarzalny dla tej jednostki i nie jest dostêpny dla innych. Powinieneœ zapisaæ wymagane informacje jako sta³y dowód zakupu. Nr modelu Numer seryjny Data zakupu 5

6 NAZWY ELEMENTÓW Widok odtwarzacza DVD / wyœwietlacza 1. SD/MS/MMC 2. Prze³¹cznik zasilania 3. Gniazdo s³uchawkowe 4. Wyjœcia AV 5. Cyfrowe wyjœcie audio (wspó³osiowe) 6. Gniazdo USB 7. Wyjœcie DC 8. Wejœcie DC 9-12 V 9. ENTER 10. Przyciski nawigowania po menu 11. SOURCE - wybór Ÿród³a 6

7 NAZWY ELEMENTÓW Widok wyœwietlacza 12. Góra / dó³ 13. MODE - wybór trybu 14. Lewo/prawo 15. BACKLIGHT (Podœwietlenie) 16. W³¹cznik / wy³¹cznik zasilania 17. Gniazdo wyjœciowe s³uchawek 18. Wejœcie AV 19. Pokrêt³o regulacji g³oœnoœci 7

8 NAZWY ELEMENTÓW Pilot zdalnego sterowania 1. SOURCE Prze³¹cza miêdzy funkcj¹ Ÿród³a: DVD / CARD (karta) / USB 2. MUTE Wyciszanie dÿwiêku. 3. Przyciski numeryczne 4. DISPLAY Wyœwietlanie czasu odtwarzania i informacji o statusie. 5. Przycisk 10+ Naciœnij, aby wybraæ œcie kê o numerze wiêkszym ni 10. Jeœli chcesz wybraæ œcie kê nr 15 naciœnij najpierw 10+, a po tym MENU / PBC Powrót do g³ównego katalogu menu (DVD) W³¹cz / wy³¹cz PBC (VCD) 7. AUDIO DVD: s³u y w trakcie odtwarzania do prze³¹czania jêzyka œcie ki dÿwiêkowej. 8

9 NAZWY ELEMENTÓW Mp3 / CD / VCD: prze³¹cza miêdzy ró nymi kana³ami dÿwiêkowymi (lewy, prawy, miks). 8. PLAY / PAUSE Naciœnij, aby wstrzymaæ odtwarzanie (pauza). Ponownie naciœnij, aby wznowiæ odtwarzanie. 9. STOP Jednokrotne naciœniêcie powoduje zatrzymanie odtwarzania - jednoczeœnie urz¹dzenie zapisuje w pamiêci punkt, w którym to mia³o miejsce. Po naciœniêciu PLAY odtwarzanie jest kontynuowane od tego miejsca. Dwukrotne naciœniêcie STOP powoduje zatrzymanie odtwarzania bez zapisywania punktu zatrzymania w pamiêci. 10. MODE Wybierz parametr, który chcesz ustawiæ - Brightness (jasnoœæ), contrast (kontrast), saturation (nasycenie). 11. VOL + Zwiêkszanie poziomu g³oœnoœci. 12. Prze³¹czanie w przód 13. Prze³¹czanie w ty³ Naciœnij, aby rozpocz¹æ przewijanie w przód. Ka de naciœniêcie powoduje zmianê prêdkoœci odtwarzania: x2 - x4 - x8 - x16 - x32. Naciœnij PLAY w celu wznowienia odtwarzania w normalnym tempie Naciœnij, aby rozpocz¹æ przewijanie w ty³. Ka de naciœniêcie powoduje zmianê prêdkoœci odtwarzania: x2 - x4 - x8 - x16 - x32. Naciœnij PLAY w celu wznowienia odtwarzania w normalnym tempie. 16. STEP Odtwarzanie poklatkowe DVD. 17. SEARCH Wyszukiwanie fragmentu wed³ug czasu, rozdzia³u lub tytu³u w przypadku odtwarzania p³yty DVD. 18. SUBTITLE Naciskaj¹c prze³¹czasz miêdzy dostêpnymi napisami filmów. 19. ANGLE DVD: naciœniêcie spowoduje zmianê k¹ta ujêcia kamery, jeœli p³yta DVD to umo liwia. 20. TITLE Wywo³uje menu tytu³ó p³yty DVD. 21. ENTER Potwierdza wybór wybó menu. 22. SETUP Wywo³uje lub ukrywa menu ustawieñ. 9

10 NAZWY ELEMENTÓW 23. VOL- Obni anie poziomu g³oœnoœci. 24. REPEAT Naciœnij REPEAT podczas odtwarzania w celu wybrania trybu powtarzania. DVD: Chapter (rozdzia³) / Title (tytu³) / Off (wy³¹czony) VCD: Single (jedna) / Title (tytu³) / Off (wy³¹czony) CD, MP3: Single (jedna) / Folder (katalog) / Off (wy³¹czony) 25. SLOW Odtwarzanie w zwolnionym tempie. Ka de naciœniêcie prze³¹cza miêdzy prêdkoœci¹ odtwarzania: 1/2-1/4-1/8-1/16 - normalne 26. PROGRAM DVD, VCD: odtwarzanie programowe umo liwia stworzenie listy odtwarzania programowego. Naciœnij PROGRAM, aby wywo³aæ menu Program. Przyciskami numerycznymi wpisz tytu³y, rozdzia³y, œcie ki na listê programow¹ i wybierz opcjê PLAY. W celu wznowienia normalnego odtwarzania naciœnij PROGRAM i z menu programowego wybierz opcjê czyszczenia programu. Naciœnij ponownie PROGRAM w celu wyjœcia z menu programowego. 27. ZOOM JPEG, DVD, VCD: powiêkszanie obrazu. Ka de naciœniêcie powoduje prze³¹czanie powiêkszenia: 2x - 3x - 4x - 1/2x - 1/3x - 1/4x - normalny rozmiar 10

11 MENU USTAWIEÑ Ustawienia ogólne Naciœnij przycisk SETU, aby wywo³aæ menu konfiguracji ustawieñ. Przyciskami kierunkowymi wybierz element, którego ustawienie chcesz zmieniæ. Po zmianie ustawieñ naciœnij SETUP, w celu zatwierdzenia zmiany i wyjœcia z menu. TV DISPLAY: wybór proporcji obrazu odtwarzania. - 4:3 PANSCAN: jeœli masz normalny TV i chcesz, aby obydwa koñce obrazu zosta³y przyciête, aby zmieœciæ siê na ekranie TV. - 4:3 LETTERBOX: jeœli masz normalny TV. W tym przypadku wyœwietlany bêdzie szeroki obraz z czarnymi pasami w górnej i dolnej czêœci na ekranie telewizora 16:9: szeroki ekran. - Wyœwietlacz TFT: Wybór TFT 16:9 lub 4:3. Angle Mark Wyœwietla informacje o bie ¹cym ustawieniu k¹ta ujêcia w prawym rogu ekranu TFT jeœli p³yta umo liwia wybór k¹ta ujêcia. OSD LANGUAGE Mo esz wybraæ preferowany jêzyk menu ekranowego. Closed Captions S¹ to dane ukryte w sygnale wideo, niektórych p³yt. Przed wybraniem tej funkcji upewnij siê, e p³yta zawiera takie informacje i telewizor równie posiada tê funkcjê. Wygaszacz ekranu Funkcja ta s³u y do w³¹czania wygaszacza ekranu. 11

12 MENU USTAWIEÑ Ustawienia audio Downmix Ta opcja pozwala ustawiæ wyjœcie analogowe stereo odtwarzacza DVD. - LT / RT: Wybierz tê opcjê, jeœli odtwarzacz DVD jest pod³¹czony do dekodera Dolby Pro Logic. - Stereo: Wybierz tê opcjê, jeœli wyjœcie dostarcza dÿwiêk reprodukowany tylko przez dwa przednie g³oœniki. Digital output Funkcja s³u y do wyboru wyjœcia: - SPDIF Off: Wy³¹cza wyjœcie SPDIF. - SPDIF / RAW: Je eli odtwarzacz jest pod³¹czony przez gniazdo DIGITALAUDIO OUT do wielokana³owego dekodera / amplitunera. - SPDIF / PCM: Tylko wtedy, gdy odbiornik nie jest zdolny do dekodowania dÿwiêku wielokana³owego. Dolby Digital Opcje zawarte w Dolby Digital Setup: "Dual Mono" i "Dynamic. Dual Mono - Stereo: dÿwiêk lewego kana³u mono bêdzie wys³any do lewego i prawego dÿwiêk mono bêdzie wysy³aæ sygna³ akustyczny do prawego g³oœnika. - L-Mono: Lewy dÿwiêk mono bêdzie wys³any do lewego i prawego g³oœnika. 12

13 MENU USTAWIEÑ - R-Mono: Prawy dÿwiêk mono bêdzie wysy³aæ sygna³ do lewego i prawego g³oœnika. - Mix-Mono: lewy i prawy mieszane mono bêdzie wys³any do lewego i prawego g³oœnika. Ustawienia video Sharpness - ostroœæ Brightness - jasnoœæ Contrast - kontrast Hue - odcieñ Saturation - nasycenie 13

14 OBS UGA Strona preferencji TV Type Wybierz system kolorów kompatybilny z telewizorem, do którego pod³¹czony jest odtwarzacz. - PAL: wybierz, jeœli TV kompatybilny jest z systemem PAL. Sygna³ z p³yt NTSC przekszta³cany bêdzie do postaci PAL przed transmisj¹ na wyjœcie. - NTSC: wybierz, jeœli TV kompatybilny jest z systemem NTSC. Sygna³ z p³yt PAL przekszta³cany bêdzie do postaci NTSC przed transmisj¹ na wyjœcie. - AUTO: automatyczny wybór. Audio: wybór jêzyka œcie ki dÿwiêkowej. Subtitle: wybór jêzyka napisów. Disc Menu: wybór jêzyka menu p³yty. Parental: Niektóre p³yty DVD mog¹ zawieraæ blokadê rodzicielsk¹ przypisany do ca³ej p³yty lub do niektórych scen. Niniejsza funkcja pozwala ustawiæ poziom oceny odtwarzania. Ograniczenia s¹ od 1 do 8 i zale ne od kraju. Mo esz zablokowaæ odtwarzanie niektórych p³yt, które nie s¹ odpowiednie dla dzieci lub niektórych scen. Default: przywracanie fabrycznych ustawieñ. 14

15 OBS UGA Strona konfiguracji has³a Password mode: w³¹cz/wy³¹cz has³o. OFF: wy³¹czone. ON: w³¹czone. Password: wybierz menu has³a, aby je zmieniæ. OLD PASSWORD: wpisz stare has³o. Fabryczne ustawienie to Kursor przeskoczy na pole NEW PASSWORD. NEW PASSWORD: wpisz nowe has³o. Kursor przeskoczy na pole CONFIRM PASSWORD. CONFIRM PASSWORD. PotwierdŸ nowe has³o. Jeœli Ÿle wpisa³eœ has³o kursor pozostanie w tej kolumnie.po wpisaniu prawid³owego has³a kursor przeskoczy na obszar OK. OK: naciœnij ENTER w celu potwierdzenia ustawieñ. Uwaga: Jeœli has³o zosta³o zmienione, dysk kod blokady rodzicielskiej tak e zostanie zmieniony. Domyœlne has³o (1369) jest zawsze aktywny, nawet jeœli has³o zosta³o zmienione. 15

16 DANE TECHNICZNE Dane techniczne akumulatora: Moc wyjœciowa: 7.4V Okolicznoœci przechowywania i pracy: Okolicznoœci Temperatura Wilgotnoœæ 6 miesiêcy -20 C ~ +45 C 65+20% 1 tydzieñ -20 C ~ +65 C 65+20% Okolicznoœci Temperatura Wilgotnoœæ Standardowe ³adowanie 0 C ~ +45 C 65+/-20% Standardowe wy³adowanie -20 C ~ +65 C 65+/-20% SPECYFIKACJE 16

INSTRUKCJA OBS UGI DVP-936

INSTRUKCJA OBS UGI DVP-936 INSTRUKCJA OBS UGI DVP-936 IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA SPIS TREŒCI PODZIÊKOWANIA 2 Zawartoœæ opakowania 2 WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPI 3 OSTRZE ENIA 5 Wymiana / utylizacja

Bardziej szczegółowo

BTE-010 ZESTAW S UCHAWKOWY BLUETOOTH

BTE-010 ZESTAW S UCHAWKOWY BLUETOOTH BTE-010 ZESTAW S UCHAWKOWY BLUETOOTH Instrukcja obs³ugi IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 1. POWITANIE Dziêkujemy za zakup tego produktu i równoczeœnie gratulujemy trafnego wyboru.

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Nr produktu 373974

Odtwarzacz DVD Nr produktu 373974 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odtwarzacz DVD Nr produktu 373974 Strona 1 z 14 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnego porażenia prądem nigdy nie wolno otwierać

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

RADIO Z ZEGAREM i STACJ DOKUJ C DLA ipod

RADIO Z ZEGAREM i STACJ DOKUJ C DLA ipod RADIO Z ZEGAREM i STACJ DOKUJ C DLA ipod IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 ZANIM ROZPOCZNIESZ Dziêkujemy za zakup tego produktu i równoczeœnie gratulujemy trafnego wyboru. Prosimy

Bardziej szczegółowo

PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD

PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD INSTRUKCJA OBS UGI IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA PRZEWODNIK SZYBKIEJ INSTALACJI 1. Upewnij siê, e wszystkie

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

MCI-200. MICRO SYSTEM ZE STACJ DOKUJ C ipod. Instrukcja obs³ugi

MCI-200. MICRO SYSTEM ZE STACJ DOKUJ C ipod. Instrukcja obs³ugi MCI-200 MICRO SYSTEM ZE STACJ DOKUJ C ipod Instrukcja obs³ugi IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 OSTRZE ENIA DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA Ryzyko pora enia pr¹dem Nie otwieraæ UWAGA: W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

OSTRZE ENIA OSTRZE ENIA UWAGA: NIE DOTYKAÆ SOCZEWKI! NIE WRZUCAÆ BATERII DO OGNIA!

OSTRZE ENIA OSTRZE ENIA UWAGA: NIE DOTYKAÆ SOCZEWKI! NIE WRZUCAÆ BATERII DO OGNIA! IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA OSTRZE ENIA PRODUKT ZAWIERAJ CY LASER KLASY 1 UWAGA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PO OTWARCIU OBUDOWY I ZDJÊCIU ZABEZPIECZEÑ. UNIKAJ

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Wa ne wskazówki bezpiecze stwa

Wa ne wskazówki bezpiecze stwa Wa ne wskazówki bezpiecze stwa Ostrze enie: Aby zmniejszy ryzyko pora enia pr dem elektrycznym, nie wolno usuwa przedniej ani tylnej pokrywy. Wewn trz urz dzenia nie ma cz ci, które mogłyby by serwisowane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

PDPD 163 SU INSTRUKCJA OBSŁUGI

PDPD 163 SU INSTRUKCJA OBSŁUGI PDPD 163 SU INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośny 7" DVD odtwarzacz z 2 ekranami Spis treści Spis treści... 2 Ważne wskazówki bezpieczeństwa... 2 Ostrzeżenia... 3 Sterowanie urządzeniem... 4 Pilot... 5 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi SCPH-75004

Instrukcja obs ugi SCPH-75004 PL Instrukcja obs ugi SCPH-75004 Przed rozpocz ciem korzystania z produktu nale y uwa nie przeczytaç niniejszà instrukcj i zachowaç jà na przysz y u ytek. 7008134 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyç ryzyko po aru

Bardziej szczegółowo

ODTWARZACZ. Art. Nr WIDOK Z GÓRY WIDOK Z PRZODU. Kino domowe Lenco DVP 700T 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE

ODTWARZACZ. Art. Nr WIDOK Z GÓRY WIDOK Z PRZODU. Kino domowe Lenco DVP 700T 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE Art. Nr 34 06 96 Kino domowe Lenco DVP 700T www.conrad.pl ODTWARZACZ WIDOK Z GÓRY 1. EIN/AUS (WŁ/ WYŁ) 2. SETUP 3. /, / Kursory 4. ENTER 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE WIDOK Z PRZODU

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ³ u g i

I n s t r u k c j a o b s ³ u g i Instrukcja obs³ugi Zawartoœæ instrukcji obs³ugi 1. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa... 2 2. Lokalizacja sterowników... 3 3. Akcesoria... 3 4. Instrukcja uruchomienia... 4 Wyœwietlacz OLED... 4 Wk³adanie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Instrukcja obsługi Przed użyciem należy przeczytać instrukcję. Instrukcję zachować do wglądu

Odtwarzacz DVD Instrukcja obsługi Przed użyciem należy przeczytać instrukcję. Instrukcję zachować do wglądu TV PRODUCTS sklep wysyłkowy TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny Importer do UE- TV PRODUCTS CZ s. r. o. Ul. Parkowa 12 43-365 Wilkowice tel./fax: 033 /817 41 97 Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Projektora DLP

Instrukcja Projektora DLP www.maxled.tv SPIS TREŒCI 1. Instrukcja bezpieczeñstwa... 2. Œrodki bezpieczeñstwa... 3. Nale y przestrzegaæ... 4. Do³¹czone akcesoria... 5. Akcesoria dodatkowe... 6. Budowa projektora... 7. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Portable Media Center. Wygodne spędzanie czasu przy filmach, muzyce i zdjęciach zapisanych na wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Przyciski i gniazda zewnêtrzne telewizora (Rysunek 3.):

Przyciski i gniazda zewnêtrzne telewizora (Rysunek 3.): LSCD 27. PICT - wybór parametrów obrazu (STANDARD, VIVID, SOFT, LIGHT, PERSONAL). 28. P.ADJ - ustawienia obrazu (JASNOŒÆ, KONTRAST, KOLOR, PO O ENIE). 29. SLEEP - ustawienia czasu, po jakim urz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

MAXI DVD 9 PRZENOŚNE DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAXI DVD 9 PRZENOŚNE DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MAXI DVD 9 PRZENOŚNE DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Obsah Spis treści... 2 Ważne wskazówki bezpieczeństwa... 2 Ostrzeżenia... 3 Sterowanie urządzeniem... 4 Urządzenie główne... 4 Pilot... 5 Ustawienia menu...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI Gratulujemy zakupu zestawu s³uchawkowego Ear Force Sentinel Task Force Turtle Beach. Zachwycisz siê niezwyk³¹

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel ten s³u y do przesy³ania i synchronizacji danych miêdzy kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. Mo na go jednocze nie u ywaæ do ³adowania

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Dvd-301. MPEG-4 DVD PLAYER Podrêcznik obs³ugi U ytkownika. Przed rozpoczêciem u ytkowania prosimy o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹

Dvd-301. MPEG-4 DVD PLAYER Podrêcznik obs³ugi U ytkownika. Przed rozpoczêciem u ytkowania prosimy o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ BELLWOOD MPEG-4 DVD PLAYER Podrêcznik obs³ugi U ytkownika Dvd-301 BELLWOOD Przed rozpoczêciem u ytkowania prosimy o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ UWAGI O BEZPIECZEÑSTWIE U YTKOWANIA Aby

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI PD 9101/ PD 768

INSTRUKCJA OBS UGI PD 9101/ PD 768 INSTRUKCJA OBS UGI PD 9101/ PD 768 Specyfikacja techniczna urz¹dzenia PD 9101: System obrazu Zakres czêstotliwoœci Stosunek Sygna³/Szum Zniekszta³cenia Izolacja kana³ów Zasiêg dynamiczny Zasilanie Zakres

Bardziej szczegółowo

PDP 713 SUHDVBT INSTRUKCJA OBSŁUGI

PDP 713 SUHDVBT INSTRUKCJA OBSŁUGI PDP 713 SUHDVBT INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośny DVD SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Ważne wskazówki bezpieczeństwa... 2 Ostrzeżenia... 3 Sterowanie urządzeniem... 4 Urządzenie główne... 4 Pilot... 5 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD

Instrukcja obs³ugi. System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD Instrukcja obs³ugi System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia Dziêkujemy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-754 TWIN

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-754 TWIN INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-754 TWIN PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu

Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu 000374232 Strona 1 z 11 Element główny EKRAN NADRZĘDNY TFT EKRAN PODRZĘDNY TFT 1.kieszeń karty 2 zasilanie ON/OFF 3 wyjścia słuchawek 4 współosiowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Projektora LED

Instrukcja Projektora LED www.maxled.tv SPIS TREŒCI 1. Instrukcja bezpieczeñstwa... 2. Œrodki bezpieczeñstwa... 3. Nale y przestrzegaæ... 4. Interfejsy... 5. SPDIF... 6. Opis zewnêtrzny... 7. Obs³uga pilota... 8. Strona g³ówna...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Roadstar DVD-3201P Nr art

Odtwarzacz DVD Roadstar DVD-3201P Nr art Odtwarzacz DVD Roadstar DVD-3201P Nr art. 350804 Wskazówki bezpieczeństwa. Urządzenie może być zasilane napięciem 12 V poprzez oddzielny adapter AC/DC. Przewód zasilający AC przechowywać z dala od urządzeń

Bardziej szczegółowo

- Aby zmniejszyæ ryzyko po aru lub pora enia pr¹dem, nie nale y u ywaæ urz¹dzenia w pobli u wody.

- Aby zmniejszyæ ryzyko po aru lub pora enia pr¹dem, nie nale y u ywaæ urz¹dzenia w pobli u wody. Wa ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa - Przeczytaj uwa nie instrukcjê. - Zachowaj instrukcjê. - Przestrzegaj wszystkich instrukcji instaluj¹c urz¹dzenie. - Aby zmniejszyæ ryzyko po aru lub pora enia

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką KDL-40R550C 102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka Łączność z doskonałą rozrywką Dostępne wersje z ekranem 102 cm (40") Technologia Clear Resolution Enhancer Wbudowana technologia Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

DVD-PLAYER GDP 1100 POLSKI

DVD-PLAYER GDP 1100 POLSKI DVD-PLAYER GDP 1100 SPIS TREŚCI 4 Odtwarzacz DVD GDP 1100 4 Charakterystyka odtwarzacza DVD 4 Zawartość opakowania 4 Formaty płyt 5 Ustawianie i bezpieczeństwo 6-9 Przegląd funkcji 6 Przednia strona odtwarzacza

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview 9, 10

Ramka cyfrowa iview 9, 10 Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Niniejsza instrukcja dotyczy modeli 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Przeczytaj dok adnie niniejsz instrukcj przed rozpocz ciem u ytkowania klimatyzatora. Pilot Spis tre ci Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo