MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; GD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD"

Transkrypt

1 MES-211 IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; GDYNIA

2 WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE Przed uruchomieniem lub ustawianiem tego produktu Proszê przeczytaæ ten podrêcznik u ytkownika opieki w pe³ni i ca³kowicie. UWAGA: w celu zmniejszenia ryzyka pora enia pr¹dem elektrycznym, nie nale y zdejmowaæ pokrywy lub ty³u urz¹dzenia. U ytkownik nie powinien wymieniaæ adnych podzespo³ów. Naprawy powinien wykonywaæ wy³¹cznie wykwalifikowany personel. UWAGA: Aby unikn¹æ po aru lub pora enia pr¹dem elektrycznym, nie nale y nara aæ urz¹dzenia na dzia³anie deszczu lub wilgoci. Nie nale y nara aæ karty i przenoœnego odtwarzacza DVD na dzia³anie wody (kapanie lub zachlapanie) i nie nale y umieszczaæ jakichkolwiek przedmiotów zawieraj¹cych p³yny, takich jak wazony. Przechowywaæ przenoœne DVD z dala od bezpoœredniego nas³onecznienia i Ÿróde³ ciep³a takich jak grzejniki czy piece. Nie nale y blokowaæ otworów wentylacyjnych. Szczeliny i otwory urz¹dzenia s³u ¹ do wentylacji. Otwory nigdy nie powinny byæ blokowane przez umieszczanie przenoœnego DVD na poduszce, sofie, czy innej podobnej powierzchni. Nie umieszczaj ciê kich lub ostrych przedmiotów na panelu LCD lub ramce. Nale y u ywaæ tylko zasilacza do³¹czonego do przenoœnego DVD. U ywanie innego zasilacza mo e spowodowaæ utratê gwarancji. Wtyczka z zasilaczem AC pe³ni funkcjê wy³¹cznika i musi byæ zawsze ³atwo dostêpna. Wyjmij z gniazda, gdy urz¹dzenie nie jest u ywane. Nale y zwróciæ uwagê na aspekty ochrony œrodowiska przy usuwaniu baterii. UWAGA: istnieje niebezpieczeñstwo wybuchu w przypadku nieprawid³owej wymiany baterii. Nale y wymieniaæ tylko na takie same lub równowa ne. OSTRZE ENIE: Akumulator (baterie lub akumulatora) nie powinny byæ nara one na dzia³anie wysokich temperatur (np œwiat³o s³oneczne, ogieñ i tym podobne). 2

3 WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE OSTRZE ENIE: Zbyt du e ciœnienie dÿwiêku ze s³uchawek mo e powodowaæ uszkodzenie s³uchu. OSTRZE ENIE: Nale y u ywaæ akcesoriów dostarczonych przez producenta przenoœnego DVD. Zasilacz pe³ni funkcjê wy³¹cznika i musi byæ zawsze ³atwo dostêpny. UWAGA: istnieje niebezpieczeñstwo wybuchu w przypadku nieprawid³owej wymiany baterii. Zastêpowaæ tylko na tak¹ sam¹ lub równowa n¹ (bateria litowa). Wa ne: Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zu ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym wdra aj¹ca postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003r. okreœla zasady postêpowania ze zu ytym sprzêtem w sposób zapewniaj¹cy ochronê zdrowia i ycia ludzi oraz ochronê œrodowiska zgodnie z zasad¹ zrównowa onego rozwoju w celu ograniczenia iloœci odpadów powsta³ych ze sprzêtu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zu ytego sprzêtu. Symbol umieszczony na Twoim urz¹dzeniu wskazuje na selektywne zbieranie zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Nigdy nie wyrzucaj tego urz¹dzenia do pojemników na œmieci. Istnieje odrêbny system kolekcjonowania zu ytych urz¹dzeñ elektronicznych, zgodnie z legislacj¹ wymagaj¹c¹ w³aœciwego postêpowania, odzysku i ponownego wykorzystania. Prywatne gospodarstwa domowe mog¹ oddaæ zu yty sprzêt elektroniczny w desygnowanych punktach lub do sprzedawcy (przy zakupie nowego podobnego urz¹dzenia). Postêpuj¹c w ten sposób mo esz byæ pewien, e oddany sprzêt zostanie prawid³owo wykorzystany, odzyskany i ponownie przetworzony zapobiegaj¹c potencjalnie negatywnym efektom oddzia³uj¹cym na œrodowisko i ludzi. 3

4 WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE OSTRZE ENIE Ryzyko pora enia pr¹dem. Nie otwieraæ UWAGA: Ten cyfrowy odtwarzacz video, wykorzystuje system laserowy. U ycie elementów steruj¹cych, ustawieñ lub wykonywanie czynnoœci innych ni wymienione w niniejszym dokumencie mog¹ spowodowaæ nara enie na niebezpieczne promieniowanie. UWAGA: Aby unikn¹æ bezpoœredniego nara enia na promieniowanie lasera, nie nale y otwieraæ obudowy. Widzialne promieniowanie laserowe. OSTRZE ENIE: Nie wolno patrzeæ bezpoœrednio w wi¹zkê lasera. UWAGA: Nie nale y instalowaæ urz¹dzenia w zamkniêtej przestrzeni takiej, jak rega³ na ksi¹ ki lub podobny mebel. UWAGA: gdy urz¹dzenie u ytkowane jest przez dziecko, rodzice musz¹ pamiêtaæ, aby przekazaæ dziecku informacje zawarte w instrukcji obs³ugi. UWAGA: w przypadku przegrzania baterii, puchn¹ lub nastêpuje wyciek elektrolitu. Nale y w takim razie zaprzestaæ u ywania akumulatora i skontaktowaæ siê z serwisem. UWAGA: nie ³adowaæ baterii w miejsce o niedostatecznej wentylacji takiej, jak: materac, kanapa, poduszki, miêkka mata... UWAGA: nie ponosimy odpowiedzialnoœci, jeœli u ytkownik nieprawid³owo u ywa baterie, nie stosuj¹c siê do zawartych w tym dokumencie wskazówek. UWAGA: nie nale y u ywaæ d³u szego przed³u acza USB ni 250 mm. 4

5 WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE Informacje dotycz¹ce praw autorskich Kopiowanie, rozpowszechnianie, pokazy, nadawanie za poœrednictwem kabla, publiczne odtwarzanie, lub wynajem materia³ów chronionych prawem autorskim bez zgody jest to zabronione przez prawo. Produkt ten posiada funkcjê ochrony przed kopiowaniem, opracowane przez firmê Macrovision. Sygna³y zabezpieczaj¹ce przed kopiowaniem zapisywane s¹ na niektórych p³ytach. Podczas nagrywania lub odtwarzania tych p³yt pojawiaj¹ siê zak³ócenia. Produkt zawiera technologiê ochrony praw autorskich, która jest chroniona przez niektóre wnioski USA. Patenty i inne prawa w³asnoœci intelektualnej s¹ w³asnoœci¹ firmy Macrovision Corporation i innych w³aœcicieli praw. Wykorzystanie niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi byæ autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do u ytku domowego i innych ograniczonych zastosowañ, chyba e wyra ona zostanie zgoda firmy Macrovision Corporation. Rozk³ad jest zabroniony. NUMER SERYJNY: Mo esz znaleÿæ numer seryjny na odwrocie urz¹dzenia. Numer jest niepowtarzalny dla tej jednostki i nie jest dostêpny dla innych. Powinieneœ zapisaæ wymagane informacje jako sta³y dowód zakupu. Nr modelu Numer seryjny Data zakupu 5

6 NAZWY ELEMENTÓW Widok odtwarzacza DVD / wyœwietlacza 1. SD/MS/MMC 2. Prze³¹cznik zasilania 3. Gniazdo s³uchawkowe 4. Wyjœcia AV 5. Cyfrowe wyjœcie audio (wspó³osiowe) 6. Gniazdo USB 7. Wyjœcie DC 8. Wejœcie DC 9-12 V 9. ENTER 10. Przyciski nawigowania po menu 11. SOURCE - wybór Ÿród³a 6

7 NAZWY ELEMENTÓW Widok wyœwietlacza 12. Góra / dó³ 13. MODE - wybór trybu 14. Lewo/prawo 15. BACKLIGHT (Podœwietlenie) 16. W³¹cznik / wy³¹cznik zasilania 17. Gniazdo wyjœciowe s³uchawek 18. Wejœcie AV 19. Pokrêt³o regulacji g³oœnoœci 7

8 NAZWY ELEMENTÓW Pilot zdalnego sterowania 1. SOURCE Prze³¹cza miêdzy funkcj¹ Ÿród³a: DVD / CARD (karta) / USB 2. MUTE Wyciszanie dÿwiêku. 3. Przyciski numeryczne 4. DISPLAY Wyœwietlanie czasu odtwarzania i informacji o statusie. 5. Przycisk 10+ Naciœnij, aby wybraæ œcie kê o numerze wiêkszym ni 10. Jeœli chcesz wybraæ œcie kê nr 15 naciœnij najpierw 10+, a po tym MENU / PBC Powrót do g³ównego katalogu menu (DVD) W³¹cz / wy³¹cz PBC (VCD) 7. AUDIO DVD: s³u y w trakcie odtwarzania do prze³¹czania jêzyka œcie ki dÿwiêkowej. 8

9 NAZWY ELEMENTÓW Mp3 / CD / VCD: prze³¹cza miêdzy ró nymi kana³ami dÿwiêkowymi (lewy, prawy, miks). 8. PLAY / PAUSE Naciœnij, aby wstrzymaæ odtwarzanie (pauza). Ponownie naciœnij, aby wznowiæ odtwarzanie. 9. STOP Jednokrotne naciœniêcie powoduje zatrzymanie odtwarzania - jednoczeœnie urz¹dzenie zapisuje w pamiêci punkt, w którym to mia³o miejsce. Po naciœniêciu PLAY odtwarzanie jest kontynuowane od tego miejsca. Dwukrotne naciœniêcie STOP powoduje zatrzymanie odtwarzania bez zapisywania punktu zatrzymania w pamiêci. 10. MODE Wybierz parametr, który chcesz ustawiæ - Brightness (jasnoœæ), contrast (kontrast), saturation (nasycenie). 11. VOL + Zwiêkszanie poziomu g³oœnoœci. 12. Prze³¹czanie w przód 13. Prze³¹czanie w ty³ Naciœnij, aby rozpocz¹æ przewijanie w przód. Ka de naciœniêcie powoduje zmianê prêdkoœci odtwarzania: x2 - x4 - x8 - x16 - x32. Naciœnij PLAY w celu wznowienia odtwarzania w normalnym tempie Naciœnij, aby rozpocz¹æ przewijanie w ty³. Ka de naciœniêcie powoduje zmianê prêdkoœci odtwarzania: x2 - x4 - x8 - x16 - x32. Naciœnij PLAY w celu wznowienia odtwarzania w normalnym tempie. 16. STEP Odtwarzanie poklatkowe DVD. 17. SEARCH Wyszukiwanie fragmentu wed³ug czasu, rozdzia³u lub tytu³u w przypadku odtwarzania p³yty DVD. 18. SUBTITLE Naciskaj¹c prze³¹czasz miêdzy dostêpnymi napisami filmów. 19. ANGLE DVD: naciœniêcie spowoduje zmianê k¹ta ujêcia kamery, jeœli p³yta DVD to umo liwia. 20. TITLE Wywo³uje menu tytu³ó p³yty DVD. 21. ENTER Potwierdza wybór wybó menu. 22. SETUP Wywo³uje lub ukrywa menu ustawieñ. 9

10 NAZWY ELEMENTÓW 23. VOL- Obni anie poziomu g³oœnoœci. 24. REPEAT Naciœnij REPEAT podczas odtwarzania w celu wybrania trybu powtarzania. DVD: Chapter (rozdzia³) / Title (tytu³) / Off (wy³¹czony) VCD: Single (jedna) / Title (tytu³) / Off (wy³¹czony) CD, MP3: Single (jedna) / Folder (katalog) / Off (wy³¹czony) 25. SLOW Odtwarzanie w zwolnionym tempie. Ka de naciœniêcie prze³¹cza miêdzy prêdkoœci¹ odtwarzania: 1/2-1/4-1/8-1/16 - normalne 26. PROGRAM DVD, VCD: odtwarzanie programowe umo liwia stworzenie listy odtwarzania programowego. Naciœnij PROGRAM, aby wywo³aæ menu Program. Przyciskami numerycznymi wpisz tytu³y, rozdzia³y, œcie ki na listê programow¹ i wybierz opcjê PLAY. W celu wznowienia normalnego odtwarzania naciœnij PROGRAM i z menu programowego wybierz opcjê czyszczenia programu. Naciœnij ponownie PROGRAM w celu wyjœcia z menu programowego. 27. ZOOM JPEG, DVD, VCD: powiêkszanie obrazu. Ka de naciœniêcie powoduje prze³¹czanie powiêkszenia: 2x - 3x - 4x - 1/2x - 1/3x - 1/4x - normalny rozmiar 10

11 MENU USTAWIEÑ Ustawienia ogólne Naciœnij przycisk SETU, aby wywo³aæ menu konfiguracji ustawieñ. Przyciskami kierunkowymi wybierz element, którego ustawienie chcesz zmieniæ. Po zmianie ustawieñ naciœnij SETUP, w celu zatwierdzenia zmiany i wyjœcia z menu. TV DISPLAY: wybór proporcji obrazu odtwarzania. - 4:3 PANSCAN: jeœli masz normalny TV i chcesz, aby obydwa koñce obrazu zosta³y przyciête, aby zmieœciæ siê na ekranie TV. - 4:3 LETTERBOX: jeœli masz normalny TV. W tym przypadku wyœwietlany bêdzie szeroki obraz z czarnymi pasami w górnej i dolnej czêœci na ekranie telewizora 16:9: szeroki ekran. - Wyœwietlacz TFT: Wybór TFT 16:9 lub 4:3. Angle Mark Wyœwietla informacje o bie ¹cym ustawieniu k¹ta ujêcia w prawym rogu ekranu TFT jeœli p³yta umo liwia wybór k¹ta ujêcia. OSD LANGUAGE Mo esz wybraæ preferowany jêzyk menu ekranowego. Closed Captions S¹ to dane ukryte w sygnale wideo, niektórych p³yt. Przed wybraniem tej funkcji upewnij siê, e p³yta zawiera takie informacje i telewizor równie posiada tê funkcjê. Wygaszacz ekranu Funkcja ta s³u y do w³¹czania wygaszacza ekranu. 11

12 MENU USTAWIEÑ Ustawienia audio Downmix Ta opcja pozwala ustawiæ wyjœcie analogowe stereo odtwarzacza DVD. - LT / RT: Wybierz tê opcjê, jeœli odtwarzacz DVD jest pod³¹czony do dekodera Dolby Pro Logic. - Stereo: Wybierz tê opcjê, jeœli wyjœcie dostarcza dÿwiêk reprodukowany tylko przez dwa przednie g³oœniki. Digital output Funkcja s³u y do wyboru wyjœcia: - SPDIF Off: Wy³¹cza wyjœcie SPDIF. - SPDIF / RAW: Je eli odtwarzacz jest pod³¹czony przez gniazdo DIGITALAUDIO OUT do wielokana³owego dekodera / amplitunera. - SPDIF / PCM: Tylko wtedy, gdy odbiornik nie jest zdolny do dekodowania dÿwiêku wielokana³owego. Dolby Digital Opcje zawarte w Dolby Digital Setup: "Dual Mono" i "Dynamic. Dual Mono - Stereo: dÿwiêk lewego kana³u mono bêdzie wys³any do lewego i prawego dÿwiêk mono bêdzie wysy³aæ sygna³ akustyczny do prawego g³oœnika. - L-Mono: Lewy dÿwiêk mono bêdzie wys³any do lewego i prawego g³oœnika. 12

13 MENU USTAWIEÑ - R-Mono: Prawy dÿwiêk mono bêdzie wysy³aæ sygna³ do lewego i prawego g³oœnika. - Mix-Mono: lewy i prawy mieszane mono bêdzie wys³any do lewego i prawego g³oœnika. Ustawienia video Sharpness - ostroœæ Brightness - jasnoœæ Contrast - kontrast Hue - odcieñ Saturation - nasycenie 13

14 OBS UGA Strona preferencji TV Type Wybierz system kolorów kompatybilny z telewizorem, do którego pod³¹czony jest odtwarzacz. - PAL: wybierz, jeœli TV kompatybilny jest z systemem PAL. Sygna³ z p³yt NTSC przekszta³cany bêdzie do postaci PAL przed transmisj¹ na wyjœcie. - NTSC: wybierz, jeœli TV kompatybilny jest z systemem NTSC. Sygna³ z p³yt PAL przekszta³cany bêdzie do postaci NTSC przed transmisj¹ na wyjœcie. - AUTO: automatyczny wybór. Audio: wybór jêzyka œcie ki dÿwiêkowej. Subtitle: wybór jêzyka napisów. Disc Menu: wybór jêzyka menu p³yty. Parental: Niektóre p³yty DVD mog¹ zawieraæ blokadê rodzicielsk¹ przypisany do ca³ej p³yty lub do niektórych scen. Niniejsza funkcja pozwala ustawiæ poziom oceny odtwarzania. Ograniczenia s¹ od 1 do 8 i zale ne od kraju. Mo esz zablokowaæ odtwarzanie niektórych p³yt, które nie s¹ odpowiednie dla dzieci lub niektórych scen. Default: przywracanie fabrycznych ustawieñ. 14

15 OBS UGA Strona konfiguracji has³a Password mode: w³¹cz/wy³¹cz has³o. OFF: wy³¹czone. ON: w³¹czone. Password: wybierz menu has³a, aby je zmieniæ. OLD PASSWORD: wpisz stare has³o. Fabryczne ustawienie to Kursor przeskoczy na pole NEW PASSWORD. NEW PASSWORD: wpisz nowe has³o. Kursor przeskoczy na pole CONFIRM PASSWORD. CONFIRM PASSWORD. PotwierdŸ nowe has³o. Jeœli Ÿle wpisa³eœ has³o kursor pozostanie w tej kolumnie.po wpisaniu prawid³owego has³a kursor przeskoczy na obszar OK. OK: naciœnij ENTER w celu potwierdzenia ustawieñ. Uwaga: Jeœli has³o zosta³o zmienione, dysk kod blokady rodzicielskiej tak e zostanie zmieniony. Domyœlne has³o (1369) jest zawsze aktywny, nawet jeœli has³o zosta³o zmienione. 15

16 DANE TECHNICZNE Dane techniczne akumulatora: Moc wyjœciowa: 7.4V Okolicznoœci przechowywania i pracy: Okolicznoœci Temperatura Wilgotnoœæ 6 miesiêcy -20 C ~ +45 C 65+20% 1 tydzieñ -20 C ~ +65 C 65+20% Okolicznoœci Temperatura Wilgotnoœæ Standardowe ³adowanie 0 C ~ +45 C 65+/-20% Standardowe wy³adowanie -20 C ~ +65 C 65+/-20% SPECYFIKACJE 16

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Komfort i bezpieczeñstwo podró owania

Komfort i bezpieczeñstwo podró owania Komfort i bezpieczeñstwo podró owania EMG Poland Sp. zo.o. Instrukcja obs³ugi i monta u Wy³¹czny importer marki Steelmate na Polskê ul. Bronis³awa Czecha 59, 04-555 Warszawa tel.: 22 812 09 30, 22 518

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL OC 500 Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu Charakterystyka 32 bitowy procesor Texas Instruments 300 MHz Czytelny wyœwietlacz, komunikaty g³osowe Praca w trybie online, obs³uga poprzez internet

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo