Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo"

Transkrypt

1 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 8 24 ISSN , Wydzia Zarz dzania UW DOI Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Ewa Ziemba, Iwona Ob k Artyku opisuje podej cie procesowe w organizacjach (Business Process Orientation BPO) oraz systemy informatyczne wspomagaj ce jego realizacj. Na wst pie scharakteryzowano procesy biznesowe oraz koncepcj zarz dzania procesami biznesowymi (Business Process Management BPM). Nast pnie zaprezentowano systemy informatyczne wspomagaj ce g ówne procesy w organizacji oraz poszczególne etapy cyklu ycia zarz dzania procesami biznesowymi (BPM Lifecycle). Wskazano równie na istotn rol systemów zarz dzania procesami biznesowymi (Business Process Management Systems systemy BPM). Badania zosta y przeprowadzone na podstawie analizy literatury, do wiadcze empirycznych, a tak e konstruktywnego my lenia i indukcyjnych metod wnioskowania. 1. Wprowadzenie Od kilku lat wysi ki projektantów systemów informatycznych skupione s na integracji trzech poziomów architektury systemów, a mianowicie: koncepcji biznesu, procesów biznesowych i systemów aplikacji u ytkowych (Kasprzak 2000). Wynika to z faktu, i firmy, które d do poprawy sposobu funkcjonowania, musz zacz wykorzystywa technologie informatyczne do przeprojektowania procesów biznesowych (Davenport i Short 1990). Obecnie, coraz wi cej procesów biznesowych realizowanych w organizacjach mo e by wspieranych przez systemy informatyczne. Niejednokrotnie procesy biznesowe mog by wykonywane automatycznie, bez konieczno ci ludzkiej ingerencji. Niestety, w praktyce w wielu organizacjach brakuje spójno ci pomi dzy funkcjonalno ci wdro onych systemów informatycznych a procesami biznesowymi, których realizacja powinna by wspierana. Konieczna jest zatem identyfikacja procesów biznesowych i etapów zarz dzania nimi, które z powodzeniem mog by wspierane przez systemy informatyczne, a tak e identyfikacja i wdro enie adekwatnych systemów informatycznych. Nabiera to istotnego znaczenia w kontek cie ostatnich debat naukowych dotycz cych zarz dzania procesami biznesowymi, cz cego nauki o zarz dzaniu i technologie informatyczne (Kirchmer 2009). 8 Problemy Zarz dzania

2 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Wdra anie systemów informatycznych wspomagaj cych zarz dzanie procesami biznesowymi stanowi nieod czny element podej cia procesowego (Business Process Orientation BPO) w organizacjach (Cie li ski 2011). Takie podej cie wp ywa zw aszcza na zarz dzanie jako ci, informacj i efektywno ci. W nast pstwie przyczynia si to do poprawy sytuacji biznesowej organizacji, umo liwiaj c dostarczanie na rynek towarów i us ug o wymaganej funkcjonalno ci i jako ci, w konkurencyjnych cenach i krótkim terminie realizacji. Niniejszy artyku po wi cony jest systemom informatycznym w organizacjach zorientowanych procesowo. Na wst pie scharakteryzowano organizacj zorientowan procesowo. Nast pnie przedstawiono koncepcj zarz dzania procesami biznesowymi (Business Process Management BPM) oraz ró ne kategorie procesów biznesowych. W dalszej cz ci zaprezentowano systemy informatyczne wspomagaj ce procesy biznesowe w organizacji oraz etapy cyklu ycia zarz dzania procesami biznesowymi (BPM Lifecycle). Wskazano równie istotn rol systemów zarz dzania procesami biznesowymi (Business Process Management Systems systemy BPM) oraz wybrane elementy wdra ania systemów informatycznych w organizacjach zorientowanych procesowo. Zaprezentowane wyniki mog by przydatne dla mened erów, analityków biznesowych i specjalistów z zakresu planowania i wdra ania systemów informatycznych w organizacjach zorientowanych procesowo. Artyku jest wprowadzeniem do dalszych bada dotycz cych informatycznych systemów zarz dzania procesami biznesowymi w organizacji. 2. Metodologia bada Celem bada by o zidentyfikowanie systemów informatycznych wspomagaj cych procesy biznesowe organizacji oraz poszczególne etapy cyklu ycia zarz dzania procesami. Realizacja celu wymaga a bada o charakterze poznawczym i utylitarnym. Wykorzystano analiz literatury, do wiadczenia empiryczne w modelowaniu i wdra aniu systemów informatycznych wspomagaj cych procesy biznesowe oraz indukcyjne metody wnioskowania. Badania przeprowadzono w ramach projektu Opracowanie systemowego podej cia do zrównowa onego rozwoju spo ecze stwa informacyjnego na przyk adzie Polski finansowanego z rodków Narodowego Centrum Nauki, 2011/01/B/HS4/00974, vol. 10, nr 3 (38),

3 Ewa Ziemba, Iwona Ob k 3. Wyniki bada teoretycznych na temat organizacji zorientowanej procesowo 3.1. Procesy biznesowe i organizacja zorientowana procesowo Z chwil rozpowszechnienia definicji podej cia procesowego sta o si jasne, e jest ono po danym lub nawet koniecznym sposobem zarz dzania organizacj (Durlik 1998). Przewaga konkurencyjna organizacji zorientowanych na procesy biznesowe sta a si dostrzegalna. Wysuni te zosta o nawet stwierdzenie, e organizacja do realizacji swoich celów powinna by zaprojektowana z uwzgl dnieniem procesów biznesowych. Podyktowane jest to potrzeb spojrzenia ponad granice funkcjonalne organizacji, aby zrozumie poszczególne procesy i sposób, w jaki organizacja rzeczywi cie funkcjonuje. BPO wymusza my lenie zorientowane na procesy, natomiast pomija obowi zuj c hierarchi w organizacji (McCormack 1999). Jednocze nie nie wyklucza orientacji funkcjonalnej organizacji, czyli podzia u na dzia y funkcyjne. W praktyce, te dwie orientacje uzupe niaj si wzajemnie i umo liwiaj efektywniejsze funkcjonowanie organizacji. Poj cie BPO zosta o wprowadzone przez takich autorów jak Harrington (1991), Davenport (1993), jak równie Hammer i Champy (1994). Bazuje ono na procesach biznesowych, które definiuje si, jako grup powi zanych dzia a, wymagaj c na wej ciu wk adu i daj c na wyj ciu rezultat, który ma pewn warto dla klienta (Hammer i Champy 1994). Proces biznesowy jest równie definiowany jako przeprowadzanie dzia a w okre lonej kolejno ci, w danym miejscu i czasie, o okre lonym pocz tku i ko cu oraz z oznaczonymi punktami wej cia i wyj cia (Davenport 1993). Proces biznesowy mo e by ograniczony do jednego dzia u organizacji, ale równie mo e kompleksowo obejmowa kilka dzia ów, w czaj c w to ich relacje z klientami biznesowymi. Uwa a si równie, e proces to zbiór czynno ci przebiegaj cych równolegle, warunkowo lub sekwen cyjnie, prowadz cy do zmian zasobów organizacji na wej ciu, w efekty ko cowe w postaci produktu lub us ugi (Perechuda 2000). Ka dy proces biznesowy wymaga: elementów wej cia, takich jak dane i informacje, aby móc stworzy elementy wyj cia, takie jak: przetworzone informacje i wiedza. Tworzy kompleksowy a cuch dzia a zaprojektowany w sposób zwracaj cy oczekiwane wyniki (Silver 2006). Proces biznesowy jest równie definiowany jako powtarzaj cy si cykl, którego celem jest osi gni cie korzy ci biznesowych (Debevoise 2005). Jest oczywiste, e przemiana, jaka w nim wyst puje, powinna doda warto ci elementom wej ciowym i stworzy elementy wyj ciowe, które b d posiada y cechy przydatne dla odbiorcy (Johansson i in. 1993; Lindsay, Downs i Lunn 2003). Proces biznesowy jest równie rozpatrywany, jako element integruj cy pracowników organizacji i zasoby organizacji, jakimi s systemy informatyczne. Ten rodzaj wspó pracy pozwala na osi ganie celów w sposób sprawny i skuteczny, zw aszcza gdy systemy informacyjne s dobrze dostosowane do potrzeb organizacji. 10 Problemy Zarz dzania

4 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Konkluduj c, w niniejszym artykule proces b dzie rozumiany jako skoordynowana, logicznie u o ona sekwencja dzia a, która dzi ki zaplanowanym przekszta ceniom zwraca oczekiwany rezultat. Procesy biznesowe oraz podej cie procesowe s nieod cznie sprz one z poj ciem zarz dzania procesami biznesowymi (Business Process Management BPM). Relacj t przedstawiono na rysunku 1. Wszystkie pokazane tam elementy tworz ekstensj organizacji zorientowanej procesowo. BPO Struktura procesu BPM Zarządzanie Procesy biznesowe Kultura procesu Optymalizacja Wdrażanie Modelowanie Rys. 1. Elementy organizacji zorientowanej procesowo. ród o: A. Van Looy, M. De Backer i G. Poels Which Maturity is Being Measured? A Classification of Business Process Maturity Models, Eindhoven: 5 th SIKS/BENAIS Conference on Enterprice Information Systems. BPO przedstawia szeroko rozumiane podej cie procesowe w organizacji, reprezentowane przez struktur i kultur procesu. BPM zarz dza i optymalizuje poszczególne procesy biznesowe (Jeston i Nelis 2008). Proces biznesowy jest modelowany i wdra any w ramach BPM, co pozwala lepiej zrozumie powi zania w samych procesach, jak równie pomi dzy poszczególnymi procesami. Te aspekty s szerzej rozwini te w dalszej cz ci artyku u Zarz dzanie procesami biznesowymi BPM jest zbiorem koncepcji, metod i technik wspieraj cych zarz dzanie administracj, konfiguracj i analiz procesów biznesowych (Weske 2007; Zairi 1997; Smith i Finger 2003; Rudden 2007). BPM okre la równie zarz dzanie procesami biznesowymi organizacji przez zastosowanie metod, technik i narz dzi do projektowania i analizy procesów biznesowych, wykorzystuj c zasoby ludzkie, zasoby organizacji, aplikacje, dokumenty i inne ród a informacji (Van Der Aalst, Hofstede i Weske 2003: 1 12; Gartner Research 2011). BPM mo na zaprezentowa jako cykl zawieraj cy okre lone kroki, które odpowiednio realizowane w znacznym stopniu podnosz jako procesów biznesowych w organizacji (Debevoise 2005; Keen i in. 2006; Vonderheide-Liem i Pate 2004). W literaturze jest to opisywane jako cykl ycia BPM (BPM Life Cycle), który sk ada si z trzech faz: modelowania procesów biznesowych, wykonania procesów biznesowych i monitorowania procesów biznesowych (Schumm, Leymann i Streule 2010: ). Inni autorzy przedstawiaj vol. 10, nr 3 (38),

5 Ewa Ziemba, Iwona Ob k cykl ycia BPM w czterech fazach: projektowanie (modelowanie), wdra anie, zatwierdzanie oraz analiza (Muehlen i Rosemann 2004). Istnieje równie bardziej rozbudowany model cyklu ycia BPM, sk adaj cy si z pi ciu faz (Pourshahid i in. 2009). Model ten jest zaprezentowany na rysunku 2. Ulepszanie Monitorowanie i zarządzanie wydajnością Odkrywanie i modelowanie Wdrożenie i wykonanie Walidacja i symulacja Rys. 2. Cykl ycia BPM. ród o: A. Pourshahid, D. Amyot, L. Peyton, S. Ghanavati, P. Chen, M. Weiss i A.J. Forster Business Process Management with the User Requirements Notation. Electronic Commerce Research, nr 4 (9), s Cykl ycia BPM rozpoczyna si faz odkrywania i modelowania. Nast pnie proces biznesowy jest walidowany i przeprowadzana jest jego symulacja. Kolejn faz jest wdro enie procesu biznesowego, a nast pnie monitorowanie i zarz dzanie jego wydajno ci. Ostatni faz cyklu ycia BPM jest ci g e udoskonalanie procesu biznesowego. Stanowi ona jednocze nie faz, w której powstaj pomys y i innowacje, które nale y odkry i zamodelowa Rodzaje procesów biznesowych w organizacji Procesy biznesowe organizacji s dzielone na g ówne procesy, które s kluczowe dla dzia alno ci organizacji, oraz procesy wspomagaj ce, które wspieraj realizacj g ównych procesów (Brilman 2002). G ówne procesy biznesowe s zazwyczaj bezpo rednio zwi zane z klientami biznesowymi i rozpoczynaj si wraz z nawi zaniem kontaktu z klientem, a ko cz na zawarciu transakcji. Procesy wspomagaj ce specjalizuj si w okre lonym rodzaju dzia a pozwalaj cych na dostarczanie produktów i us ug (Repa 2011). W praktyce identyfikacja procesów g ównych poprzedza definicj procesów wspomagaj cych, które nie s kluczowe dla prowadzenia dzia alno ci organizacji, ale uzupe niaj ich funkcjonowanie (Hernaus 2008). Nie wszystkie procesy s równie istotne dla prowadzonej dzia alno ci organizacji. Ka da organizacja powinna opracowa map swoich procesów, aby zdefiniowa te, 12 Problemy Zarz dzania

6 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo które maj krytyczne znaczenie dla osi gni cia korzy ci w danym momencie (Brilman 2002). Mapa procesów pomaga koncentrowa zasoby wokó procesów najistotniejszych, które generuj zyski oraz tworz warto dodan. International Benchmarking Clearinghouse (1996) definiuje sze g ównych procesów (operating processess) i siedem procesów wspieraj cych (management and support processes). G ówne procesy, reprezentuj ce operacyjn dzia alno organizacji, okre lane s jako: rozumienie rynków i klientów, opracowanie wizji i strategii, wytwarzanie produktów i us ug, marketing i sprzeda, produkcja i dostawy w przedsi biorstwach produkcyjnych lub produkcja i dostawy w przedsi biorstwach us ugowych, fakturowanie i obs uga klientów. Wspomagaj ce procesy, odpowiedzialne za strategiczn dzia alno organizacji to: zarz dzanie zasobami ludzkimi, zarz dzanie zasobami informacyjnymi, zarz dzanie zasobami finansowymi i materialnymi, wdra anie programów rodowiskowych, zarz dzanie relacjami zewn trznymi, zarz dzanie doskonaleniem i zmian. Inn klasyfikacj procesów w organizacji prezentuje Grajewski (2007), wyró niaj c: procesy g ówne, procesy pomocnicze i procesy zabezpieczaj ce. G ównymi procesami s : rozwój produktu, obs uga klienta, strategia i zarz dzanie, zarz dzanie zaopatrzeniem, planowanie, proces produkcji, rozwój kardy, zarz dzanie finansami. Procesami pomocniczymi s remonty, inwestycje, zarz dzanie rodkami trwa ymi. Procesami zabezpieczaj cymi s zabezpieczenie jako ci i controlling operacyjny. W niniejszym artykule procesy biznesowe s identyfikowane w celu zdefiniowania ca o ciowej struktury procesowej organizacji i wykazania, w jakim stopniu poszczególne procesy biznesowe mog i powinny by wspierane przez systemy informatyczne. W tym celu procesy z obu przedstawionych wy ej klasyfikacji zosta y porównane, a wynikiem jest klasyfikacja bior c pod uwag wszystkie procesy, jakie mog wyst pi w organizacji i jakie mog by wspomagane systemami informatycznymi. Procesy biznesowe, które maj taki sam lub zbli ony charakter, zosta y zast pione jednym poj ciem. W rezultacie otrzymujemy jedena cie procesów biznesowych: strategia i zarz dzanie, zarz dzanie zasobami informacyjnymi, zarz dzanie zasobami ludzkimi, zarz dzanie zasobami finansowymi i materialnymi, zarz dzanie relacjami zewn trznymi, zarz dzanie doskonaleniem i zmian, planowanie, rozwój produktów i us ug, proces produkcji, zarz dzanie zaopatrzeniem, marketing, sprzeda. Zaprezentowana klasyfikacja procesów stanowi podstaw dalszych rozwa a zaprezentowanych w artykule. vol. 10, nr 3 (38),

7 Ewa Ziemba, Iwona Ob k 4. Wyniki bada empirycznych identyfikacja systemów informatycznych na potrzeby organizacji zorientowanej procesowo 4.1. Systemy informatyczne wspomagaj ce etapy zarz dzania procesami biznesowymi Jak zauwa aj Davenport i Short (1990), mimo i procesy biznesowe i systemy informatyczne tworz wzajemne relacje, w rzeczywisto ci zwi zki mi dzy nimi nie zosta y jeszcze w pe ni wykorzystane. Z jednej strony oczekuje si, e zarz dzanie organizacj b dzie mia o wp yw na budow systemów informatycznych w kontek cie procesów biznesowych. Z drugiej jednak strony szybko post puj ca komputeryzacja i eksploatacja nowych technologii informatycznych dostarcza mo liwo ci, które równie wp ywaj na rozwój procesów biznesowych. Tak wi c zarówno procesy biznesowe wprowadzaj zmiany w systemach informatycznych, jak i systemy informatyczne usprawniaj funkcjonowanie procesów biznesowych. Wpisuje si to w faz doskonalenia procesów biznesowych, która nap dzana ci g ymi zmianami w d ugofalowej perspektywie nigdy si nie sko czy. Organizacje zorientowane procesowo powinny w g ównej mierze skoncentrowa si na systemach dedykowanych do wspierania procesów biznesowych, takich jak systemy zarz dzania procesami biznesowymi (Business Proces Management Systems systemy BPM) (Winn i Thwe Oo 2011). Systemy BPM stanowi now klas systemów informatycznych, które wykorzystuj bazy danych oraz inne systemy informatyczne do realizacji procesów biznesowych. Systemy BPM integruj technologi informatyczn z zarz dzaniem procesami biznesowymi, wspomagaj c u ytkowników we wdro eniu sekwencji dzia a sk adaj cych si na okre lony proces. Systemy te stosowane s do definiowania i modelowania g ównych procesów organizacji, które s realizowane przekrojowo, przechodz c przez poszczególne dzia y funkcjonalne organizacji. Systemy BPM swoim zakresem dzia ania obejmuj ca o organizacji. W ramach systemów BPM, które w ca o ci koordynuj przebieg procesu, w czane s równie procesy dzia ów funkcyjnych, które s wspierane przez systemy informatyczne dostosowane do profilu ich dzia alno ci, takie jak: systemy zarz dzania zasobami przedsi biorstwa (Enterprise Resource Planning ERP), systemy planowania zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning II MRPII), systemy zarz dzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management CRM), systemy zarz dzania a cuchem dostaw (Supply Chain Management SCM), systemy zarz dzania jako ci (Quality Management System QMS), systemy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design CAD), systemy realizacji produkcji ((Manufacturing Execution System MES) oraz system zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji (Advanced Planning and Scheduling Tools APS). Wymienione systemy swoim zakresem obejmuj procesy w okre lonym obszarze funkcyjnym organizacji. 14 Problemy Zarz dzania

8 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Systemy ERP sk adaj si z modu ów, z których ka dy odpowiedzialny jest za inny obszar funkcjonalny, np. zarz dzanie finansami, zarz dzanie kadrami, zarz dzanie magazynem, zarz dzanie planowaniem. Modu y s zintegrowane i zapewniaj wzajemny przep yw danych mi dzy sob, co umo liwia realizacj procesów biznesowych, np. pocz wszy od planowania produktu, zakupu cz ci, kontrolowania stanów magazynowych, dostarczenia produktu, po monitorowanie z o onych zamówie (Umble, Haft i Umble 2003). Systemy ERP odpowiadaj za skuteczne planowanie wszystkich zasobów organizacji (Feng 2000). Systemy CRM s systemami dedykowanymi do zarz dzania kontaktami z istniej cymi oraz potencjalnymi klientami (Richards i Jones2008). Systemy SCM wspomagaj zarz dzanie a cuchem dostaw, zezwalaj c na koordynowanie wspó pracy mi dzy organizacjami, dostawcami, producentami, dystrybutorami i partnerami biznesowymi (Ketchen i Giunipero 2004). Systemy QMS zarz dzaj jako ci przez kontrol procesów w celu sprawdzania ich skuteczno ci i efektywno ci dzia ania (Van der Wiele, Dale i Williams 2000). Systemy CAD wykorzystuj technologi informatyczn w procesie projektowania produktów i tworzenia dokumentacji projektowej. Pozwalaj na wykonanie rysunków, oblicze i przeprowadzenie symulacji zachowa konstruowanych elementów, tym samym umo liwiaj c in ynierom i architektom tworzenie rozbudowanych trójwymiarowych modeli produktów (Hammond 1986; Hirz, Harrich i Rossbacher 2011). Systemy MES i APS obs uguj warstwy planowania i sterowania wykonawczego procesu produkcji. Stanowi cze mi dzy systemami ERP i MRP II a lini produkcyjn, tworz c zintegrowane rozwi zanie, obs uguj ce komputerowo wspomagane planowanie i sterowanie procesów produkcyjnych (Klonowski 2004). Warto równie nadmieni, e poza wymienionymi systemami istniej takie systemy, jak: Business Intelligence (BI), Business Activity Monitoring (BAM), Enterprise Application Integration (EAI) oraz Business Service Management (BSM). Systemy BI zosta y stworzone, aby gromadzi, przechowywa, analizowa i udost pnia dane w celu wspierania procesów decyzyjnych oraz wspomagania w podejmowaniu decyzji biznesowych (Olszak i Ziemba 2007; Januszewski 2008). Systemy BAM monitoruj bie c aktywno organizacji, wyznaczaj c wska niki i punkty kontrolne, których przekroczenie jest komunikowane u ytkownikowi systemu. Nieustanne monitorowanie i kontrolowanie statusu wykonywanych procesów wp ywa na redukcj ryzyka, wzrost rentowno ci oraz optymalizacj wydajno ci organizacji (Dresner 2003: 4 7; Gartner Research 2005). Systemy EAI integruj istniej ce systemy organizacji w jedn wspóln aplikacj (Urlich 2001; Mantzana i Themistocleous 2006). Systemy BSM wspomagaj zarz dzanie zale no ciami mi dzy klientami biznesowymi a celami organizacji. Obecnie na rynku s równie dost pne systemy klasy Business Process Intelligence (BPI), stanowi ce po czenie systemów BI i systemów BPM. Reprezentuj one nowe podej cie do systemów BI, cz c analiz danych vol. 10, nr 3 (38),

9 Ewa Ziemba, Iwona Ob k z podej ciem procesowym (Kimball i Ross 2002). Zaprezentowany rodzaj korelacji oraz tworzenie hybrydowych systemów staje si popularne ze wzgl du na korzy ci. Wymienione systemy nie wyczerpuj listy systemów informatycznych prezentowanych w literaturze i dost pnych na rynku, jednak s najbardziej istotne z punktu widzenia organizacji zorientowanej procesowo (Sattarova 2009). Systemy informatyczne s bezpo rednio powi zane z fazami cyklu ycia BPM. Systemy CAD oraz systemy BI w znacznej cz ci wspieraj faz odkrywania i modelowania, jak to zosta o zaprezentowane na rysunku 3. Systemy BI uczestnicz równie w fazie walidacji i symulacji. Systemy EAI, integruj ce systemy organizacji, wyst puj w trzech fazach: walidacja i symulacja, wdro enie i wykonanie oraz monitorowanie i zarz dzanie wydajno ci. Systemy ERP, MRP II, CRM, SCM, MES, APS wspomagaj realizacj dwóch faz cyklu BPM: wdro enie i wykonanie oraz monitorowanie i zarz dzanie wydajno ci. Systemy QMS, odpowiedzialne za zarz dzanie jako ci zawieraj si w fazie udoskonalania. Systemy BAM wspieraj realizacj faz monitorowania i zarz dzania jako ci. Systemy BSM w g ównej mierze obs uguj fazy monitorowania i zarz dzania wydajno ci, jak te faz udoskonalania. Ca y cykl ycia BPM, obejmuj c wszystkie jego fazy jest zarz dzany przez systemy BPM. QMS, BSM ERP, MRPII, CRM, SCM, BI, BAM, EAI, BSM, MES, APS Ulepszanie CAD, BI Monitorowanie i zarządzanie wydajnością BPM Odkrywanie i modelowanie Wdrożenie i wykonanie Walidacja i symulacja ERP, MRPII, CRM, SCM, EAI, MES, APS BI, EAI Rys. 3. Systemy informatyczne wspieraj ce cykl ycia BPM. ród o: opracowanie w asne. 16 Problemy Zarz dzania

10 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo 4.2. Systemy informatyczne wspomagaj ce procesy biznesowe Systemy BPM s niezb dne w organizacjach zorientowanych procesowo, a zakres ich funkcjonalno ci powinien by dostosowany do profilu organizacji, a szczególnie procesów, które s w niej realizowane. Procesy biznesowe w organizacji i systemy informatyczne je wspieraj ce s zaprezentowane w tabeli 1. Procesy biznesowe w organizacji Strategia i zarz dzanie Zarz dzanie zasobami informacyjnymi Zarz dzanie zasobami ludzkimi Zarz dzanie zasobami finansowymi i materialnymi Zarz dzanie relacjami zewn trznymi Zarz dzanie doskonaleniem i zmian Planowanie Rozwój produktów i us ug Proces produkcji Zarz dzanie zaopatrzeniem Systemy informatyczne BAM, BI BAM, EAI ERP ERP BSM, EAI QMS BI, ERP BI, CAD ERP, MRP II, MES, APS SCM Marketing i sprzeda CRM, BI, ERP Tab. 1. Systemy informatyczne wspieraj ce procesy biznesowe organizacji. ród o: opracowanie w asne. Jednym z najwa niejszych procesów organizacji jest tworzenie strategii i zarz dzanie. Wspierane jest to przez bie ce analizy i raporty dostarczane przez systemy BI, stanowi ce podstaw planowania strategicznego. Jednym z g ównych za o e systemów BI jest wspomaganie procesów podejmowania decyzji, co idealnie wpasowuje si w ten proces. Systemy BI s tak e obecne w dwóch innych procesach odpowiedzialnych za planowanie i rozwój produktów i us ug. W obu procesach systemy BI dostarczaj raportów, symulacji i prognoz, na podstawie których podejmowane s decyzje co do dalszych dzia a. Systemy BAM odpowiedzialne za analiz wska ników bie cej dzia alno ci i dostarczanie aktualnej informacji, kreuj ca o ciowy obraz kondycji organizacji. Wraz z systemami EAI wspieraj proces zarz dzania zasobami informacyjnymi. W tym procesie systemy EAI scalaj nap ywaj ce z ró nych systemów informatycznych informacje w czytelny obraz oraz kontroluj prawid owy przep yw procesu. Kontrola wska ników udost pnianych dzi ki systemom BAM wykorzystywana jest równie w procesie strategii i zarz dzania. vol. 10, nr 3 (38),

11 Ewa Ziemba, Iwona Ob k Systemy ERP, a zw aszcza ich modu kadrowy wspiera proces zarz dzania zasobami ludzkimi i kapita em ludzkim. Modu kadrowy utrzymuje wszystkie informacje dotycz ce pracowników istotne z punktu widzenia organizacji, takie jak: dane kontaktowe, informacje o wynagrodzeniach, oceny wydajno ci i zakresy kompetencji pracowników. Zarz dza procesem rekrutacji, zaczynaj c od definiowania potrzeb odno nie zatrudnienia, a ko cz c na planowaniu potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników. Modu finansowy systemów ERP odpowiedzialny jest za proces zarz dzania zasobami finansowymi. Jest on uwa any za kluczowy ze wzgl du na rejestrowanie danych finansowych organizacji. Modu finansowy gromadzi informacje finansowe dotycz ce wszystkich dzia ów organizacji i przedstawia sytuacj finansow w postaci raportów i sprawozda. Proces zarz dzania relacjami zewn trznymi realizowany jest przy wsparciu systemów BSM i EAI. Systemy BSM koordynuj proces zarz dzania relacjami z kontrahentami na zewn trz i wewn trz organizacji, wp ywaj na jako obs ugi i kontroluj przep yw us ug. Systemy EAI wspomagaj proces zarz dzania relacjami zewn trznymi, utrzymuj c spójno informacji mi dzy innymi systemami informatycznymi organizacji. Proces zarz dzania doskonaleniem i zmian jest obs ugiwany przez systemy QMS, które utrzymuj standardy jako ci. Systemy QMS zapewniaj spójno w zakresie stosowanych metod, materia ów, sprz tu i wspó pracy mi dzy dzia ami funkcjonalnymi organizacji. Proces planowania wspierany jest równie przez modu planowania systemu ERP. Tutaj ca kowicie kontrolowany jest przebieg procesu, optymalizuj c wykorzystanie zdolno ci produkcyjnych, cz ci, komponentów i zasobów materialnych z wykorzystaniem danych historycznych produkcji i prognozowania sprzeda y. Proces rozwoju produktu i us ug, poza wsparciem systemów BI, jest zarz dzany z wykorzystaniem systemów CAD. Umo liwiaj one projektowanie oraz tworzenie wirtualnego obrazu produktu, u atwiaj c wybór odpowiedniej wersji. Systemy BI pozwalaj dokona analizy sprzeda y obecnie istniej cych produktów i us ug i na tej podstawie wyci gn wnioski, jakie produkt lub us ugi powinny by rozwijane w przysz o ci. Modu produkcyjny systemów ERP, systemy MRP II oraz systemy MES i APS odpowiadaj za zarz dzanie procesem produkcji. Systemy MES i APS integruj procesy produkcyjne bezpo rednio zwi zane z lini produkcyjn z informacjami zarz dczymi w systemach ERP i MRP II. Systemy SCM odpowiadaj za procesy zarz dzania zaopatrzeniem, obs uguj proces zarz dzania a cuchem dostaw od zakupu a po dostarczenie produktu. Systemy CRM, które s odpowiedzialne za zarz dzanie kontaktami z klientami, wspieraj proces marketingu i sprzeda y. Wspomagaj pozyskiwanie klientów, zawieranie transakcji, ledzenie realizacji zamówienia oraz utrzymywanie relacji z klientami, co stanowi ca o ciowy proces obs ugi klienta. 18 Problemy Zarz dzania

12 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Dodatkowo niektóre systemy CRM posiadaj funkcjonalno umo liwiaj c realizowanie celów marketingowych, wspieraj c tym samym proces marketingu i sprzeda y. Funkcjonalno pozwala na prowadzenie kampanii marketingowych dla ró nych segmentów klientów, ledzenie kluczowych wska ników, rozpoznawanie trendów i budowanie na tej podstawie celów sprzeda owych. Tak rozbudowane systemy CRM maj wbudowane narz dzia analityczne systemów BI umo liwiaj ce prognozowanie przysz ej sprzeda y. Realizacja sprzeda y wspierana jest przez modu systemu ERP odpowiedzialny za przygotowanie oferty, realizacj zamówie, wystawianie faktur oraz obs ug p atno ci. Bardzo cz sto sprzeda powi zana jest z obrotem towarów w magazynie, dlatego jednocze nie czy si z modu em zarz dzania magazynem systemu ERP Wdro enie systemów informatycznych na potrzeby organizacji zorientowanej procesowo Aby zwi kszy konkurencyjno organizacji, zarz dzanie procesami musi by wspomagane przez systemy informatyczne (Olszak i Ziemba 2010b). Bez informatycznego wspomagania trudno jest ledzi przebieg procesu i bardzo atwo mo na przeoczy ewentualne odst pstwa od wyznaczonych norm. Du ym wyzwaniem dla organizacji zorientowanych procesowo jest wdro enie systemów informatycznych wspomagaj cych poszczególne procesy biznesowe oraz poszczególne etapy cyklu ycia tych procesów. Twórcy systemów informatycznych doskonale zdaj sobie spraw, na jakie newralgiczne aspekty procesów i zarz dzania procesami nale y zwróci szczególn uwag. Dlatego te wdro enie systemów informatycznych pozwala na korzystanie z do wiadcze producentów systemów informatycznych, poniewa wraz z gotowym systemem przekazuj wiedz i do wiadczenie w postaci konkretnych rozwi za. Ponadto, planuj c wdro enie systemu informatycznego, najpierw wykonuje si analiz biznesow, podczas której definiuje si wszystkie procesy biznesowe wyst puj ce w organizacji. Tak wi c ju na tym etapie organizacja ma mo liwo przyjrzenia si procesom, co stanowi pierwsz faz cyklu ycia BPM odkrywanie i modelowane. Nast pnie modelowane procesy walidowane s pod k tem funkcjonalno ci wybranego systemu informatycznego i dokonuje si ewentualnych dopasowa systemu do potrzeb organizacji tak, aby jak najlepiej odwzorowywa poszczególne procesy proces. W tej fazie wprowadzane s równie usprawnienia procesów, które mo na uzyska dzi ki wykorzystaniu systemu informatycznego. Jest to faza druga cyklu ycia BPM walidacja i symulacja. Kolejno przechodzimy do fazy trzeciej wdro enie i wykonanie, gdy wdra ana jest pilota owa wersja systemu informatycznego, a tym samym procesów biznesowych, które obs uguje. Nast pnie system informatyczny jest testowany przez u ytkowników, gdzie wykonuj oni swoje dotychczasowe obowi zki, ale z wykorzystaniem systemu informatycznego i zdefiniowanych procesów. Na tym etapie zg aszane s wszystkie nieprawid owo ci lub ewentualne usprawnienia. Stanowi to faz czwart cyklu ycia BPM moni- vol. 10, nr 3 (38),

13 Ewa Ziemba, Iwona Ob k torowanie i zarz dzanie wydajno ci. Po wst pnych testach i zg oszonych uwagach system informatyczny jest dopracowywany i wdra any w ostatecznej formie. Dzia aj cy system jest obj ty us ug powdro eniow, która obejmuje modyfikacje systemu na yczenie u ytkownika w przypadku zg oszenia takiej potrzeby. Jest to ju ostatnia faza cyklu ycia BMN ulepszanie. Gdy podczas przep ywu procesu zostan dostrze one obszary, które mo na wykona bardziej efektywnie, istnieje mo liwo ich poprawy. Jak wi c mo na zauwa y, samo wdro enie systemu informatycznego idealnie wpasowuje si w cykl ycia BPM, co jest szczególnie istotne dla organizacji zarz dzanych procesowo i stanowi argument przemawiaj cy za przydatno- ci tych systemów. Ponadto systemy informatyczne pomagaj kontrolowa takie aspekty, jak: ledzenie przebiegu procesu, widoczno wszystkich uczestników procesu, monitorowanie wydajno ci procesu w czasie rzeczywistym, przep yw informacji mi dzy pracownikami, koordynacj wprowadzanych zmian w procesie. Przyk adem systemów BPM wprowadzaj cych takie rozwi zania jest oprogramowanie IBM Business Process Manager, SAP NetWeaver BPM, Oracle BPM Suite 11g. S to przyk ady zaprezentowane w rankingu systemów BPM w raporcie Gartnera (Garnter Research 2010), gdzie cznie wymienionych jest oko o 27 rozwi za. wiadczy to o du ym potencjale tych rozwi za, które s wykorzystywane na równi z systemami ERP i BI. Dla porównania w rankingu systemów ERP (Computerwold Polska 2011a) wyró nia si oko o 54 rozwi za, natomiast w rankingu systemów BI (Computerwold Polska 2011b) wyró nia si oko o 29 rozwi za. 5. Podsumowanie Podej cie procesowe staje si metod zarz dzania wspó czesn organizacj. Dzi ki wsparciu koncepcji, metod, narz dzi i technologii informatycznych jest coraz bardziej dost pna i atwiejsza do zastosowania. Dodatkowo systemy informatyczne tworzone s w sposób wymuszaj cy realizacj okre lonych procesów biznesowych. Wdro enie systemu informatycznego skutkuje zdefiniowaniem procesów biznesowych i pod aniem zgodnie z cyklem ycia BPM. Systemy informatyczne nie tylko wspieraj cykl ycia zarz dzania procesami biznesowymi, ale równie ukierunkowuj dzia anie dzia ów funkcyjnych organizacji, wprowadzaj c realizacj zada przez procesy. cz tym samym orientacj funkcjonaln organizacji z orientacj procesow. Jest to o tyle korzystne, e organizacja nie wymaga diametralnej reorganizacji swojej struktury, aby mog a funkcjonowa bardziej efektywnie. Wystarczy zastosowanie podej cia procesowego i wdro enie systemu wspomagaj cego zarz dzanie procesami, czyli systemu BPM. 20 Problemy Zarz dzania

14 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Technologie informatyczne rozwijaj si w kierunku z o onych rozwi za, gdzie w jednym systemie informatycznym (Business Performance Management) zawarte s funkcje wchodz ce w sk ad takich systemów jak: BI, BAM, BPM, BSM, EAI (Olszak i Ziemba 2010a; Eckerson 2004; Spangenberg 1994; Melchert i Winter 2004; Miranda 2004). Dlatego wkrótce wdro enie jednego systemu informatycznego b dzie obs ugiwa o wi kszo procesów biznesowych organizacji. Internet równie przyczynia si do rozwoju podej- cia procesowego za pomoc technologii Web 2.0 pozwalaj cej wyj poza ramy organizacji i wymian do wiadcze z u ytkownikami podobnych procesów (Kania 2010). Mimo e na polskim rynku systemy BPM nie s jeszcze tak znane jak ERP, to w lad do wiadcze organizacji ameryka skich z pewno ci stan si równie popularne i szeroko wykorzystywane. Pod aj c za tym trendem, artyku stanowi wst p do dalszych bada dotycz cych systemów zarz dzania procesami biznesowymi w organizacjach zorientowanych procesowo. Informacje o autorkach Dr hab. prof. UE Ewa Ziemba Katedra Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Mgr Iwona Ob k Bytomska Spó ka Informatyczna COIG-4 Sp. z o.o. Bibliografia APQC s International Benchmarking Clearinghouse Process classification framework, Arthur Andersen & Co, odczyt: Bitkowska, A Zarz dzanie procesami biznesowymi w przedsi biorstwie, Warszawa: Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania. Brilman, J Nowoczesne koncepcje i metody zarz dzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Cie li ski, W.B Doskonalenie procesowej orientacji przedsi biorstw, Wroc aw: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu. Computerwold Polska 2011a. Aplikacje biznesowe, kompendium ERP. Computerworld Polska, czerwiec, s Computerwold Polska 2011b. Aplikacje biznesowe, kompendium analityki biznesowej. Computerworld Polska, pa dziernik, s Davenport, T Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology, Boston: Harvard Business School Press. Davenport, T.H. i J.E. Short The New Industrial Engineering, Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review, nr 4 (31), s Debevoise, T Business Process Management with a Business Rules Approach, Virginia: Business Knowledge Architects. Dresner, H Business Activity Monitoring: BAM Architecture, Gartner Symposium ITXpo, Cannes: Gartner Group, s Durlik, I Restrukturyzacja procesów gospodarczych, reengineering teoria i praktyka, Warszawa: Placet. vol. 10, nr 3 (38),

15 Ewa Ziemba, Iwona Ob k Eckerson, W Best Practices in Business Performance Management: Business and Technical Strategies. TDWI Report Series. A 101communications Publication, marzec, odczyt: Feng, S.C Manufacturing Planning and Execution Software Interfaces. Journal of Manufacturing Systems, nr 19, s Gartner Research Selection Requirements for Business Activity Monitoring Tools, Gartner Research, ID Number: G Gartner Research Magic Quadrant for Business Process Management Suites, Garnter Research, ID Number: G Gartner Research Hype Cycle for Business Process Management, Gartner Research, ID Number: G Grajewski, P Organizacja procesowa, Projektowanie i konfiguracja, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Hammer, M. i J. Champy Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, New York: Harper Business. Hammond, P.H Developments in Computer-aided Control System Design. Computer-Aided Design, nr 10 (18), s Harrington, J Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, New York: McGraw Hill. Hernaus, T Process-based Organization Design Model: Theoretical Review and Model Conceptualization. Working Paper Series, nr 6. Hirz, M., Harrich, A. i P. Rossbacher Advanced Computer Aided Design Methods for Integrated Virtual Product Development Processes. Computer Aided Design and Applications, nr 6 (8), s InterSystems Corporation Ensemble Whitepapers: Enabling the Real-time Enterprise Business Activity Monitoring with Ensemble, whitepapers/pdf/realtime_bam_wp.pdf, odczyt: Januszewski, A Funkcjonalno informatycznych systemów zarz dzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Jeston, J. i J. Nelis Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementation, 2nd edition, Elsevier. Johansson, H.J., McHugh, P., Pendlebury, A.J. i W.A. Wheeler Business Process Reengineering: Breakpoint Strategies for Market Dominance, Chichester: John Wiley & Sons. Kania, K. (red.) Technologie informatyczne Firmy 2.0, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kasprzak, T. (red.) Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsi biorstw, Warszawa: Wydzia Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Keen, M., Ackerman, G., Azaz, I., Haas, M., Johnson, R., Kim, J. i P. Robertson Patterns: SOA Foundation Business Process Management Scenario, IBM Red-Books Ketchen, Jr. D.J. i L.C. Giunipero The Intersection of Strategic Management and Supply Chain Management. Industrial Marketing Management, nr 33, s , DOI: /j.indmarman Kimball, R. i M. Ross The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modelling, New York: Wiley Computer Publishing. Kirchmer, M High Performance through Process Excellence: From Strategy to Operations, Springer. Klonowski, Z.J Systemy informatyczne zarz dzania przedsi biorstwem, modele rozwoju i w asno ci funkcjonalne, Wroc aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc awskiej. 22 Problemy Zarz dzania

16 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Lindsay, A., Downs, D. i K. Lunn Business Processes Attempts to Find a Definition. Information and Software Technology, nr 45, s , DOI: / S (03) Mantzana, V. i M. Themistocleous Benefits and Barriers Related to EAI Adoption: The Case of a Healthcare Organization, European Conference on Information Systems, odczyt: McCormack, K.P The Development of a Measure of Business Process Orientation, odczyt: Melchert, F. i R. Winter The Enabling Role of Information Technology for Business Performance Management. Decision Support in an Uncertain and Complex World, The IFIP TC8/WG8.3 International Conference, nsf/0/f3d68c655a0f3195c12570a30051e3f6/$file/dss2004.pdf, odczyt: Miranda, S Beyond BI: Benefiting from Corporate Performance Management Solutions. Financial Executive, nr 2 (20), s Muehlen, M.Z. i M. Rosemann Multi-paradigm Process Management. Workshops 5 th Workshop on Business Process Modelling, Development and Support, s , odczyt: Olszak, C.M. i E. Ziemba Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, nr 2, odczyt: Olszak, C.M. i E. Ziemba 2010a. Business Performance Management for Competitive Advantage in the Information Economy. Journal of Internet Banking and Commerce, nr 3 (15), s Olszak, C.M. i E. Ziemba (red.) 2010b. Kierunki rozwoju spo ecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w wietle l skich uwarunkowa regionalnych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Perechuda, K Zarz dzanie przedsi biorstwem przysz o ci koncepcje, modele, metody, Warszawa: Placet. Pourshahid, A., Amyot, D., Peyton, L., Ghanavati, S., Chen, P., Weiss, M. i A.J. Forster Business Process Management with the User Requirements Notation. Electronic Commerce Research, nr 4 (9), s , DOI: /s z. Repa, V Business Process Modelling Notation from the Methodical Perspective, ServiceWave 2010 Workshops, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, s , DOI: / _18. Richards, K.A. i E. Jones Customer Relationship Management: Finding Value Drivers. Industrial Marketing Management, nr 2 (37), s , DOI: /j. indmarman Rudden, J Making the Case for BPM: A Benefits Checklist. BPTrends, bptrends.com/publicationfiles/01-07-art-makingthecaseforbpm-benefitschecklist- Rudden.pdf, odczyt: Sattarova, F.Y Model of Business Service Management with Security Approach. International Journal of Advanced Science and Technology, nr 9, s , DOI: Schumm, D., Leymann, F. i A. Streule Process Views to Support Compliance Management in Business Processes, E-commerce and Web Technologies: 11th International Conference, Springer, DOI: / _12. Silver, B Associates: The 2006 BPMS Report: Understanding and Evaluating BPM Suite, Published in collaboration with BPMInstitute.org. Smith, H. i P. Finger Business Process Management: The Third Wave, Meghan- -Kiffer Press. vol. 10, nr 3 (38),

17 Ewa Ziemba, Iwona Ob k Spangenberg, H Understanding and Implementing Performance Management, Juta & Company. Umble, E.J., Haft, R.R. i M.M. Umble Enterprise Resource Planning: Implementation Procedures and Critical Success Factors. European Journal of Operational Research, nr 2 (146), s Ulrich, W Enterprise Application Integration. Cutter IT Journal, nr 8, s Van Der Aalst, W.M.P., Hofstede, A.H.M.T. i M. Weske Business Process Management: A Survey, w: BPM 03 Proceedings of the 2003 international conference on Business process management, s Berlin: Springer-Verlag. Van der Wiele, T., Dale, B. i R. Williams Business Improvement through Quality Management Systems. Management Decision, nr 1 (38), s Van Looy, A., De Backer, M. i G. Poels Which Maturity Is Being Measured? A Classification of Business Process Maturity Models, Eindhoven: SIKS/BENAIS Conference on Enterprice Information Systems. Vonderheide-Liem, D.N. i B. Pate Applying Quality Methodologies to Improve Healthcare: Six Sigma, Lean Thinking, Balanced Scorecard, and More, HCPro Inc.. Weske, M Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Berlin: Springer. Winn, S. i M. Thwe Oo Multi-agent Model for Automation of Business Process Management System Based on Service Oriented Architecture. Engineering and Technology, nr 74, s Zairi, M Business Process Management. Journal MCB University Press, nr 1, s , DOI: / Problemy Zarz dzania

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce

uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce vol. 10, nr 3 (38) uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce jesień 2012 Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski ISSN 1644-9584 Redakcja dr hab. prof. UW Beata Glinka, dr hab. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego Prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk WARTOŚĆ KLIENTA SPRAWDZIAN SKUTECZNOŚCI PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA Dominująca rola klienta we współczesnym zarządzaniu Truizmem jest stwierdzenie, że jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

POPRAWA KOORDYNACJI PROCESÓW CONTROLLINGU PRZEZ TWORZENIE MAP PROCESÓW

POPRAWA KOORDYNACJI PROCESÓW CONTROLLINGU PRZEZ TWORZENIE MAP PROCESÓW POPRAWA KOORDYNACJI PROCESÓW CONTROLLINGU PRZEZ TWORZENIE MAP PROCESÓW IWONA CHOMIAK-ORSA Wprowadzenie Koordynacja procesów informacyjnych jest jednym z waŝniejszych problemów zarządzania podmiotami organizacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP HORIZON 2020 SME INSTRUMENT Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP Wspierane będą nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale rynkowym. Pomysł

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo