Anfrage. Zapytanie ofertowe. Brodnica, 22. Januar Brodnica, 22 stycznia2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anfrage. Zapytanie ofertowe. Brodnica, 22. Januar 2014. Brodnica, 22 stycznia2015 r."

Transkrypt

1 Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Janina Suchocka Tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki Brodnica, 22 stycznia2015 r Vereidigter Dolmetscher der deutschen Sprache Janina Suchocka Übersetzung aus dem Polnischen ins Deutsche Brodnica, 22 Januar 2014 Zapytanie ofertowe na 1) Opracowanie specyfikacji techniczno - funkcjonalnej modułu statystyczno - logistycznego 2) Opracowanie specyfikacji techniczno - funkcjonalnej modułu maintenance 3) Opracowanie specyfikacji techniczno - funkcjonalnej oprogramowania 120 komputerów przemysłowych MES, realizowane w ramach projektu pn: Optymalizacja procesu produkcji artykułów gumowo-metalowych za pośrednictwem zintegrowanego systemu BDE/MES - wdrożenie, realizowanego w ramach Działanie 54 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Zamawiający: VORWERK AUTOTEC POLSKA Sp z oo ul Podgórna Brodnica tel: fax: NIP: REGON: Postanowienia ogólne 21 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r z późniejszymi zmianami 22 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Anfrage für 1) technisch-funktionale Spezifizierung des statisch-logistischen Moduls 2) technisch-funktionale Spezifizierung des Maintenance-Moduls 3) technisch-funktionale Programmspezifizierung für 120 industrielle Computer MES, im Rahmen des Vorhabens: Optimierung des Herstellprozesses von Gummi-Metall-Artikeln mit Unterstützung des integrierten Systems BDE/MES - Einführung, Durchführung im Rahmen der Maßnahme 54 Stärkung des regionalen Potentials der Forschung und Technologie im Regionalen Förderprogramm der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Zeitraum Auftraggeber: VORWERK AUTOTEC POLSKA Sp z oo ul Podgórna Brodnica tel: fax: NIP: REGON: Allgemeines 21 Dieses Verfahren unterliegt nicht den Vorschriften des Gesetzes vom 29 Januar 2004 mit späteren Änderungen 23 Im Rahmen des Verfahrens werden Erklärungen, Anträge, Mitteilungen und 1

2 Zamawiający i wykonawcy przekazują: pocztą, drogą elektroniczną 23 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania 3 Przedmiot zamówienia 31 Przedmiotem zamówienia jest 1) Opracowanie specyfikacji techniczno - funkcjonalnej modułu statystyczno - logistycznego 2) Opracowanie specyfikacji techniczno - funkcjonalnej modułu maintenance 3) Opracowanie specyfikacji techniczno - funkcjonalnej oprogramowania 120 komputerów przemysłowych MES (docelowo zintegrowanych ze dla 120 maszynami produkcyjnymi/ stanowiskami pracy) Specyfikacja powinna zawierać wszystkie informacje niezbędne dla programisty / programistów, którzy w oparciu o specyfikację stworzą oprogramowanie będące przedmiotem specyfikacji 32 Ogólny zakres rzeczowy prac, stanowiących przedmiot postępowania obejmuje następujące elementy: Specyfikacja powinna w szczególności bazować na analizie potrzeb technologicznych wnioskodawcy, oraz wynikach przeprowadzonych wcześniej prac badawczorozwojowych, prace nad opracowaniem analiz powinny być realizowane na zasadzie sprzężenia zwrotnego - w stałej konsultacji z wnioskodawcą Specyfikacje powinny w szczególności zawierać profesjonalnie opracowane dane dotyczące wymaganej konstrukcji oprogramowania, środowisk oprogramowania oraz szczegółowo sprecyzowanej funkcjonalności oprogramowania Wymgania zawarte zostały także w: Data Flowchart BDE-MES PLpptx sonstige Informationen des Auftraggebers und Auftragnehmers per Post oder per E- Mail weitergeleitet 23 Der Auftraggeber räumt sich das Recht ein, das Verfahren ohne Grundangabe für ungültig zu erklären Im Falle der Ungültigkeitserklärung trägt der Auftraggeber keine Kosten 3 Gegenstand des Auftrages 31 Gegenstand des Auftrages sind 1) technisch-funktionale Spezifizierung des statisch-logistischen Moduls 2) technisch-funktionale Spezifizierung des Maintenance-Moduls 3) technisch-funktionale Programmspezifizierung für 120 industrielle Computer MES (langfristig integriert mit 120 Fertigungsmaschinen/ Arbeitsplätzen) Die Spezifizierung muss alle für den / die Programmierer unentbehrlichen Informationen zwecks Erstellung der Software 32 Allgemeiner sachlicher Umfang der Arbeit folgende Elemente: Die Spezifizierung soll insbesondere auf Auswertung des technologischen Bedarfes des Antragstellers und auf Ergebnissen der früheren Forschungs- und Entwicklungsarbeit basieren Die Arbeit an der Auswertung muss in ständigem Feedback und in Rücksprachen mit dem Antragsteller erfolgen Die Spezifizierung muss insbesondere professionell erarbeitete Daten zur erforderlichen Konstruktion und dem Umfeld der Software beinhalten, die Funktionalität der Software muss detailliert präzisiert werden Die Anforderungen sind auch in: Data Flowchart BDE-MES DEpptx enthalten 33 Obowiązki Wykonawcy: 33 Pflichten des Auftragnehmers: zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zgodności z ogólnym zakresem rzeczowym oraz w zgodności z zawartym w ofercie szczegółowym opisem merytorycznym realizacji przedmiotu zamówienia, Auftragsdurchführung in Übereinstimmung mit allgemeinem Sachumfang und mit der im Angebot befindlichen detaillierten inhaltlichen Beschreibung des Auftragsgegenstandes, m 2

3 wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania, uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych, opracowanie stosownej powykonawczej dokumentacji badań Anzeigen von möglichen Verspätungen und Gefahren bei der Durchführung der Aufgabe, Teilnahme an Koordinationsgesprächen, die von dem Auftraggeber organisiert werden, Erstellung entsprechender Dokumentation nach Abschluss der Forschung 34 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych Oferta musi obejmować całość zamówienia 35 W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu 36 Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane ze środków Funduszu Badań i Wdrożeń Wojewódzywa Kujawsko- Pomorskiego oraz ze środków własnych Zamawiającego 37 Orientacyjna wartość robót objętych zamówieniem (netto) wynosi: ,00 PLN (orientacyjnie odpowiada EURO) Opracowanie specyfikacji techniczno - funkcjonalnej modułu statystyczno - logistycznego ,00 PLN Opracowanie specyfikacji techniczno - funkcjonalnej modułu maintenance ,00 PLN Opracowanie specyfikacji techniczno - funkcjonalnej oprogramowania 120 komputerów przemysłowych MES ,00 PLN 34 Der Auftraggeber lässt weder Teilangebote noch Lösungsvarianten zu Das Angebot muss den gesamten Auftragsumfang beinhalten 35 Bei Vorlage von mehr als einem Angebot des Auftragnehmers werden alle seine Angebote abgelehnt 36 Der Auftrag wird aus Fördermitteln für Forschung und Einführung der Woiwodschaft Kujawien-Pommern uns aus eigenen Mitteln des Auftraggebers realisiert 37 Geschätzter Wert der Leistung gemäß Auftrag beträgt (netto): ,00 PLN (entspricht als Richtwert ca EURO) Technisch-funktionale Spezifizierung des statischlogistischen Moduls ,00 PLN Technisch-funktionale Spezifizierung des Maintenance-Moduls ,00 PLN Technisch-funktionale Programmspezifizierung für 120 industrielle Computer MES ,00 PLN 4 Termin realizacji zamówienia: 15 maja 2015 r 5 Warunki wymagane od wykonawców O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) prowadzą działalność zgodną z przedmiotem zamówienia, b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 4 Durchführungstermin: 15 Mai Voraussetzungen / Auftragnehmer Der Auftragnehmer hat folgende Voraussetzungen zu erfüllen: a) sein Tätigkeitsbereich muss dem Auftrag entsprechen, b) die Berechtigung für die Ausübung der bestimmten Tätigkeit muss vorhanden sein, falls gesetzlich vorgesehen, 3

4 c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem badawczym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawcy nie spełniający któregokolwiek z w/w warunków zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu 6 Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w formie elektronicznej, telefonicznie lub faksem Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest p Krzysztof Bartnicki tel/fax , kom , e- mail: Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: c) die unentbehrliche Kenntnis und Erfahrung samt Forschungspotential und zur Abwicklung des Auftrags fähiges Personal müssen vorhanden sein, d) der Auftragnehmer muss in der wirtschaftlichen und finanziellen Lage sein, den Auftrag abzuwickeln Bei Nichterfüllung irgendeiner der Voraussetzungen wird der Auftragnehmer ausgeschlossen 6 Art und Weise der Verständigung der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber Der Auftragnehmer kann sich an den Auftraggeber bei Fragen nach dem Inhalt der Anfrage elektronisch, telefonisch oder per Fax wenden Seitens des Auftraggebers ist hierfür p Krzysztof Bartnicki tel/fax , kom , Die Rückmeldung erfolgt innerhalb von 2 Arbeitstagen und wird auf der Internetseite: präsentiert 7 Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania: : 71 Oferty powinny zostać wysłane em, pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 06 lutego 2015 r na adres lub na adres 72 Oferty wraz z wymaganymi załącznikami mogą być przesłane w języku polskim lub niemieckim lub angielskim 73 Do formularza oferty (Załącznik nr 1) wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania: a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5 niniejszego 7 Art und Weise der Angebotsvorbereitung; Ort und Termin der Abgabe: 71 Die Angebote sind schriftlich unter Nichtberücksichtigung gemäß Angebotsmuster im Anhang bis zum 06 Februar 2015 an oder einzureichen 72 Angebote samt Anhängen können in polnischer, deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden 73 Dem Angebotsformular (Anhang Nr 1) sind unter Androhung von Ausschluss folgende Unterlagen beizulegen: : a) Erklärung über Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen im Verfahren gemäß Punkt 5 dieser Anfrage und Muster 4

5 zapytania - wzór Załącznik nr 2, b) wykaz zleceń, zbliżonych do przedmiotu zamówienia co do zakresu merytorycznego oraz co do skali przedsięwzięcia, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie usług Wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, c) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem 74 Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy 75 Oferty, podpisane przez osoby upoważnione należy przesłać firmą kurierską (np DHL, UPS, TNT, itp) na adres siedziby Zamawiającego VORWERK AUTOTEC POLSKA Sp z oo ul Podgórna 100, Brodnica, do dnia 06 lutego 2015 r, (decyduje termin wysyłki) 8 Kryteria oceny ofert: 81 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P = (Pc x 0,50) + (Pt x 0,30) + (Pb x 0,2) gdzie: C min Pc = x 100 pkt C bad t min Pt = x 100 pkt t Bad b bad Anhang Nr 2, b) Aufstellung von Aufträgen, die in Bezug auf Inhalt und Umfang mit dem Gegenstand des Auftrages vergleichbar sind und in den letzten drei Jahren vor Termin der Angebotsabgabe realisiert wurden Falls der Zeitraum der Tätigkeit kürzer ist, sind Leistungen für diesen Zeitraum aufzulisten Muster ist Anhang Nr 3 zu dieser Anfrage, c) Vollmacht zur Angebotsvorlage in diesem Verfahren, falls der Auftragnehmer bei der Angebotsabgabe seinen Bevollmächtigten einberuft 74 Der Auftraggeber räumt sich das Recht ein, während der Prüfung der Unterlagen in begründeten Fällen von den Auftragnehmern Erklärungen zum Inhalt der Angebotsunterlagen anzufordern bzw die benötigten Unterlagen zu ergänzen, falls solche fehlen sollten oder Fehler beinhalten 75 Die Angebote sind dem Auftraggeber per Kurier (zb DHL, UPS, TNT, usw) zuzustellen Adresse des Empfängers: VORWERK AUTOTEC POLSKA Sp z oo ul Podgórna 100, Brodnica, bis zum 06 Februar 2015 (entscheidend ist das Datum der Sendung) 8 Kriterien der Angebotsbeurteilung: 81 Für das günstigste Angebot wird das Angebot mit den meisten nach folgender Formel berechneten Punkten anerkannt: P = (Pc x 0,50) + (Pt x 0,30) + (Pb x 0,2) wo: C min Pc = x 100 Pkt C bad t min Pt = x 100 Pkt t bad 5

6 Pb = x 100 pkt b max gdzie: Pc liczba punktów w zakresie ceny C min najniższa cena spośród złożonych ofert C bad cena badanej oferty Pt ilość punktów uzyskana w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia t min termin najkrótszy spośród złożonych ofert (określony w dniach) t bad termin badanej oferty (określony w dniach) Pb ilość punktów uzyskana w zakresie ilości przeprowadzonych projektów instalacji systemów MES (Manufacturing execution system) w seryjnej produkcji komponentów,zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie usług b max największa ilość przeprowadzonych projektów instalacji systemów MES b bad badana ilość przeprowadzonych projektów instalacji systemów MES (wartość liczbowa) b bad Pb = x 100 pkt b max wo: Pc Anzahl der Punkte für den Preis C min der niedrigste Preis C bad Preis des betreffenden Angebotes Pt Anzahl der Punkte in Bezug auf den Durchführungstermin t min der kürzeste Termin unter den Angeboten (in Tagen) t bad Termin des betreffenden Angebotes (in Tagen) Pb Anzahl der Punkte in Bezug auf die Anzahl der durchgeführten Projekte MES (Manufacturing execution system) in der Serienfertigung in den letzten drei Jahren vor Verlauf des Angebotsabgabetermins Falls der Zeitraum der Tätigkeit kürzer ist, sind Leistungen für diesen Zeitraum aufzulisten b max die höchste Anzahl der durchgeführten MES Projekte b bad die untersuchte Anzahl der durchgeführten MES Projekte (Zahlenwert) 9 Przesłanki odrzucenia ofert Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, b) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, c) zostanie złożona po terminie składania ofert, d) Oferent złoży więcej niż jedną ofertę e) Termin realizacji jest dłuższy niż zakładany termin realizacji zlecenia 9 Prämissen für Ablehnung der Angebote Der Auftraggeber lehnt das Angebot ab, wenn: a) sein Inhalt dem Inhalt der Anfrage nicht entspricht, b) es von einem im Verfahren abgelehnten Auftragnehmer vorgelegt wird, c) es nach Verlauf des Termins eingereicht wird, d) der Anbieter mehr als ein Angebot einreicht e) der vorgegebene Termin überschritten wird 10 Rozstrzygnięcie ofert Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty a także o ofertach odrzuconych i wykluczonych, najpóźniej do dnia 11 lutego 2015 r 10 Angebotsentscheidung Auftragnehmer, welche in diesem Verfahren ihre Angebote vorlegen, werden über die Wahl des günstigsten Angebotes, die Ablehnung und den Ausschluss der Angebote spätestens bis zum 11 Februar 2015 informiert 6

7 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia Der Auftragnehmer, dessen Angebot für das günstigste Angebot anerkannt wird, wird separat über die für die Durchführung des Auftrags benötigten Formalitäten informiert VORWERK AUTOTEC POLSKA Sp z oo VORWERK AUTOTEC POLSKA Sp z oo 7

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2 Łódź, 7.06.203 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem lokali na biura trenerów pracy w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo