ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego wdro enia systemu monitorowania produkcji. System dostarcza informacji o bie cej sytuacji na hali fabrycznej, istotnych dla zarz dzania i planowania produkcji. Na aktualnym etapie projektu główny celem zastosowania systemu jest wsparcie optymalizacji procesów produkcyjnych przedsi biorstwa, która prowadzi do wykrywania i ograniczania w skich gardeł. Stworzono oprogramowanie integruj ce wiele technologii i platform sprz towo-programowych: nowoczesne urz dzenia automatyki przemysłowej sterowniki PAC, PLC, platformy.net CF, J2EE, Web Services. Opracowany system przetestowany został w rzeczywistym rodowisku produkcyjnym, gdzie od 20 miesi cy monitoruje, mi dzy innymi, prac 12 maszyn tłocz cych, uczestnicz cych w procesie produkcji rub. Stworzony system oferuje platform sprz towo-programow, która stanowi pierwszy krok do praktycznej realizacji koncepcji tzw. Inteligentnego Systemu Produkcyjnego (IMS). Słowa kluczowe: monitorowanie produkcji, MES, Inteligentny System Produkcyjny, sterowniki PAC,.NET CF, J2EE 1. Wprowadzenie Wysoka konkurencyjno w ród współczesnych przedsi biorstw produkcyjnych wymusza nieustanne podnoszenie jako ci oferowanych usług oraz wyrobów przy jednoczesnej redukcji kosztów wytwarzania i d eniu do wzrostu wydajno ci. Wymaga to ci głego monitorowania i optymalizacji procesów zachodz cych w przedsi biorstwie, poczynaj c od przyj cia zamówienia od klienta a do wykonania wyrobu finalnego, ze szczególnym naciskiem na proces produkcyjny. Aby sprosta tym wymaganiom, powstaj nowe koncepcje struktur organizacyjnych dla przedsi biorstw produkcyjnych, które prowadz do idei tzw. Inteligentnych Systemów Produkcyjnych (IMS Intelligent Manufacturing System). Systemy te cechuj si zast powaniem procesów sterowanych przez człowieka maszynowym przetwarzaniem danych, a tak e stosowaniem systemów informatycznych o zdecentralizowanej strukturze. [4] [5] Wdro enie tego typu koncepcji wymaga zastosowania odpowiednich rozwi za sprz towoprogramowych ju na poziomie hali fabrycznej. Wymagana infrastruktura powinna zapewnia mi dzy innymi sterowanie maszynami, gromadzenie i przetwarzanie danych, komunikacj pomi dzy elementami systemu oraz z operatorami, zdalne monitorowanie stanu maszyn oraz wyznaczanie i prezentacj w trybie on-line odpowiednich wska ników statystycznych. Systemy informatyczne realizuj ce takie funkcje klasyfikowane s jako MES (Manufacturing Execution System, System Realizacji Produkcji).

2 128 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji Przedsi biorstwa produkcyjne powszechnie wykorzystuj systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), które charakteryzuje zazwyczaj brak aktualnych danych o sytuacji na hali fabrycznej, co negatywnie wpływa np. na planowanie produkcji. Integracja systemów ERP z systemami MES likwiduje t luk, gdy MES mog dostarcza informacji o realnym wykorzystania parku maszyn i zasobów ludzkich do warstwy ERP. W dalszej cz ci referatu opisano projekt, implementacj i testy zrealizowane w rzeczywistym rodowisku produkcyjnym dla systemu realizuj cego wybrane funkcje MES. System opracowany został we współpracy z Klastrem Technologicznym Zielona Ku nia oraz Katedr Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Elementy programowe systemu wykonano w ramach pracy dyplomowej autora [3]. Dost pne na rynku komercyjne systemy klasy MES ze wzgl du na ich koszty s zazwyczaj nieosi galne dla wi kszo ci polskich małych i rednich przedsi biorstw (M P). Stworzone rozwi zanie ma na celu realizacj takiej koncepcji systemów MES, która pozwoli na ich upowszechnienie w polskim przemy le, szczególnie w obszarze M P. 2. Struktura i funkcjonalno systemu W skład systemu wchodzi oprogramowanie integruj ce wiele platform sprz towych i programowych, mi dzy innymi sterowników PAC, PLC, platform.net i.net CF oraz Java EE. System rejestruje dane dotycz ce pracy maszyn, a tak e zapewnia interfejs graficzny dla ich operatorów. Analizuje powody przestojów maszyn, zarówno na podstawie informacji pochodz cych z ich systemów sterowania jak i danych wprowadzonych przez operatorów. Integruje współprac pomi dzy ró nymi jednostkami organizacyjnymi przedsi biorstwa, np. działem utrzymania ruchu, magazynem materiału czy działem narz dziowym. Wspiera zarz dzanie zleceniami produkcyjnymi wykonywanymi na maszynach i rejestruje urobek maszyn dla zlece. Zapewnia wsparcie kontroli jako ci oraz ledzenie i wizualizacj produkcji w toku. System umo liwia komunikacj bezpo rednio ze stanowiskami na hali fabrycznej. Oprogramowanie rejestruj ce i przetwarzaj ce dane udost pnia szereg raportów, prezentuj cych działanie maszyn oraz prac operatorów. Powy sza funkcjonalno jest realizowana dzi ki odpowiedniej infrastrukturze sprz towoprogramowej, której schemat pokazano na rysunku 1. Mo na w jej obr bie wydzieli trzy główne obszary: urz dzenia i oprogramowanie zainstalowane na hali fabrycznej, odpowiedzialne za odczyt sygnałów z monitorowanych maszyn, rejestrowanie zdarze oraz dostarczenie interfejsu graficznego dla operatorów maszyn i słu b pomocniczych, warstw serwerów danych, któr tworzy serwer bazy danych PostgreSQL oraz serwer aplikacji GlassFish, na poziomie której pracuje komponent napisany w j zyku Java odpowiedzialny za rejestracj i przetwarzanie danych oraz obliczanie wska ników statystycznych, warstw dla u ytkowników ko cowych (kadry zarz dzaj cej, pracowników słu b utrzymania ruchu, kontroli jako ci, planistów), którzy korzystaj z systemu za pomoc aplikacji WWW, monitoruj c sytuacj na hali fabrycznej oraz zlecaj c wyznaczenie statystyk. [3]

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Rysunek 1. Infrastruktura programowo-sprz towa systemu 2.1. Warstwa hali fabrycznej Warstwa obejmuje urz dzenia oraz oprogramowanie zainstalowane na poziomie hali fabrycznej, umo liwiaj ce monitorowanie pracy maszyn oraz udost pniaj ce interfejs dla operatorów. Zało ono, i na poziomie hali fabrycznej zainstalowanych zostanie wiele zestawów urz dze, przy czym pojedynczy zestaw b dzie obsługiwał kilka maszyn, zbieraj c sygnały z ich systemów sterowania i stanowi c punkt dost powy dla operatorów. Zestaw taki okre lono mianem wyspy. Głównym elementem sprz towym wyspy, koordynuj cym prac pozostałych urz dze wychodz cych w jej skład, jest sterownik przemysłowy PAC (Programmable Automation Controller). Urz dzenia typu PAC sukcesywnie zast puj klasyczne sterowniki PLC (Programmable Logic Controller), szczególnie w obszarach, w których wymagana jest integracja systemów automatyki i systemów informatycznych. Tego typu sterowniki charakteryzuj si ł czeniem funkcjonalno ci PLC z mo liwo ciami systemu operacyjnego ogólnego przeznaczenia, przy czym warstwa PLC oraz warstwa systemu operacyjnego działaj współbie nie na tej samej platformie sprz towej. W konsekwencji sterownik PAC mo e realizowa równocze nie wiele zada, zwi zanych nie tylko ze sterowaniem i akwizycj danych, ale równie z komunikacj z systemami informatycznymi przy u yciu standardowych protokołów i technologii (Ethernet, TCP/IP, Web Services). [6] W projekcie zastosowano sterowniki z systemem operacyjnym Windows CE 6.0. Sterowniki wyposa one s w rozproszone moduły wej i wyj cyfrowych oraz analogowych, komunikuj cych si poprzez protokół EtherCAT, który jest nowoczesnym i wydajnym rozwi zaniem przeznaczonym dla rozproszonych systemów automatyki. Moduły te odczytuj sygnały z monitorowanych maszyn, takie jak uruchomienie i zatrzymanie silnika głównego, a tak e mog by wykorzystywane do sterowania maszynami.

4 130 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji Operatorzy maszyn komunikuj si z systemem poprzez przemysłowy panel dotykowy. Wy wietla on interfejs aplikacji działaj cej pod kontrol Windows CE, umo liwiaj c obserwacj stanu monitorowanych maszyn i wprowadzanie danych. W stanowisku wyspowym zainstalowano tak e dodatkowe urz dzenia słu ce interakcji z operatorami. Czytnik kart zbli eniowych RFID obsługuje autoryzacj operatorów w systemie. Czytnik kodów kreskowych umo liwia wprowadzanie do systemu informacji o zleceniach z wydrukowanych przewodników produkcyjnych. Suwmiarka elektroniczna wspiera moduł kontroli jako ci i pozwala operatorom na bezpo rednie wprowadzanie do systemu warto ci zmierzonych parametrów. Wie a sygnalizacyjna za pomoc 3 modułów wietlnych informuje operatorów o aktualnym stanie maszyn, sygnalizuj c konieczno interakcji z systemem poprzez mruganie lub wiecenie odpowiednich modułów. Struktur sprz tow wyspy zaprezentowano na rysunku 2. Rysunek 2. Struktura sprz towa wyspy Konsekwencj zastosowanego rozwi zania sprz towego jest dwupoziomowa struktura oprogramowania działaj cego na sterowniku PAC. Pierwszy poziom stanowi program PLC, drugi to oprogramowanie dla Windows CE. Wymienione programy funkcjonuj współbie nie na tej samej platformie sprz towej i komunikuj si ze sob. Zadaniem programu PLC, napisanego w j zyku ST, jest obsługa modułów wej /wyj sterownika cykliczny odczyt i zapis ich stanów oraz wykonywanie akcji na podstawie zmian stanów wej, do których podł czone s sygnały z maszyn. Program ten przygotowany został przez pracowników Katedry Informatyki i Automatyki. Oprogramowanie działaj ce pod kontrol systemu Windows CE 6.0 pełni kilka funkcji. Dostarcza interfejs operatorski dla operatorów maszyn, którzy wchodz w interakcje z systemem za pomoc panelu dotykowego. Komunikuje si z modułem rejestracji i przetwarzania danych, wykorzystuj c technologi Web Services i sie Ethernet. Obsługuje urz dzenia peryferyjne doł czone do sterownika, tj. suwmiark, czytnik kodów kreskowych, czytnik kart zbli eniowych i panel operatorski. Komunikuje si z programem PLC poprzez protokół ADS (Automation Device Specification), odczytuj c zarejestrowane zdarzenia dotycz ce pracy maszyn.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Funkcje te zapewniane s przez aplikacj, któr napisano w j zyku C# dla rodowiska.net Compact Framework (CF) w wersji 2.0 SP1. O wyborze platformy.net Compact Framework i j zyka C# zadecydowała dost pno narz dzi programistycznych oraz elastyczno j zyka i implementacja w nim wzorców projektowych (mi dzy innymi wzorzec obserwatora poprzez zdarzenia oraz delegaty). Wa nym elementem, w kontek cie wykorzystywania sterowników PAC z procesorami o ró nych architekturach (ARM, x86), jest niezale no aplikacji od platformy sprz towej na jakiej jest wykonywana. Zwalnia to od konieczno ci przygotowywania wielu wersji aplikacji, dla ró nych platform sprz towych. [3] Opracowana aplikacja jest uruchamiana przy starcie sterownika jako powłoka systemowa, wy- wietlaj c na panelu dotykowym graficzny interfejs operatorski (HSI, Human System Interface). Interfejs ten umo liwia operatorom autoryzacj w systemie. Prezentuje podstawowe parametry monitorowanych maszyn (rysunek 3a), pozwala na zarz dzanie przetwarzanymi na maszynach zleceniami (rysunek 3b) oraz wprowadzanie powodów postoju. Udost pnia moduły: kontroli jako- ci, komunikacji tekstowej oraz utrzymania ruchu. W czasie braku aktywno ci operatorów, prezentowany jest ekran post pu realizacji produkcji dla monitorowanych maszyn (rysunek 3c). [7] a) b) c) Rysunek 3. Interfejs graficzny na poziomie hali fabrycznej: a) podgl d stanu maszyn, b) wprowadzanie zlece, c) wizualizacja post pu prac

6 132 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji 2.2. Warstwa serwerów danych W warstwie serwerów danych działa SZBD (System Zarz dzania Baz Danych) PostgreSQL i serwer aplikacji J2EE GlassFish. Pod kontrol serwera aplikacji funkcjonuje komponent rejestracji i przetwarzania danych. Jego zadaniem jest zapewnienie komunikacji pomi dzy wszystkimi elementami systemu: aplikacjami sterowników PAC, aplikacj WWW dla u ytkowników ko cowych (działaj c w obr bie tego samego serwera) oraz komponentami dostarczaj cymi informacje z systemu klasy ERP. Moduł jest odpowiedzialny za rejestracj informacji w bazie danych oraz ich przetwarzanie w celu obliczenia wska ników statystycznych. Do komunikacji komponentu z baz danych PostgreSQL i mapowania modelu relacyjnego na model obiektowy wykorzystano ORM (Object-Relational Mapper) Hibernate. Usługi realizowane przez moduł s udost pniane jako bezstanowe ziarna EJB 3.0 (Enterprise Java Beans). Komunikacja z nimi mo e odbywa si za po rednictwem protokołu RMI-IIOP. Protokół ten jest stosowany do ł czno ci mi dzy aplikacj dla u ytkowników ko cowych i komponentami, które stworzone zostały w j zyku Java i funkcjonuj w obr bie tego samego serwera aplikacji. Aplikacja sterownika PAC komunikuje si z modułem za pomoc XML SOAP Web Services. Taki sposób komunikacji umo liwia, mi dzy innymi, zdalne wywołanie metod i przesyłanie obiektów b d cych parametrami lub rezultatami wywołania tych e metod z wykorzystaniem protokołu HTTP i komunikatów XML. Struktur modułów działaj cych w obr bie serwera aplikacji i sposób komunikacji pomi dzy nimi pokazano na rysunku 4. [3] Rysunek 4. Oprogramowanie w warstwie serwerów danych

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Warstwa dla u ytkowników ko cowych Warstw prezentacji danych dla u ytkowników ko cowych stanowi aplikacja WWW. Powstała ona w ramach pracy dyplomowej [1], a obecnie jest rozwijana we współpracy z firm informatyczn z Klastra Technologicznego Zielona Ku nia. Aplikacja wykorzystuje technologi Java EE 6, framework JSF 2.0, bibliotek komponentów PrimeFaces oraz technologi AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Odwołuje si do modułu przetwarzania danych poprzez komponent komunikacyjny, udost pniaj c raporty i statystyki dotycz ce pracy monitorowanych maszyn i operatorów. Zostały w niej wydzielone dwa podstawowe moduły, tj. moduł podgl du on-line oraz moduł statystyk. Podgl d on-line prezentuje dane dotycz ce aktualnej sytuacji na hali fabrycznej, czyli stan monitorowanych maszyn, post p realizacji produkcji i aktywno operatorów. Przykładowy podgl d zaprezentowano na rysunku 5a. Moduł statystyk generuje, na podstawie zarejestrowanych przez system zdarze, raporty dotycz ce pracy maszyn i operatorów. Dotycz one, mi dzy innymi, wydajno ci maszyn, produkowanego asortymentu, czasu pracy operatorów oraz awarii maszyn. Rysunek 5b zawiera przykładowy raport liczby sztuk wyprodukowanych przez wybrane maszyny w uj ciu dobowym. a) b) Rysunek 5. Aplikacja WWW dla u ytkowników ko cowych: a) podgl d stanu monitorowanych maszyn, b) raport liczby wyprodukowanych sztuk U ytkownicy mog uzyska dost p do aplikacji WWW zarówno z sieci wewn trznej przedsi biorstwa, jak i z dowolnego miejsca z dost pem do sieci internetowej, korzystaj c z bezpiecznego poł czenia VPN. 3. Wdro enie i rezultaty działania systemu Na bazie powy szych koncepcji skonstruowano stanowiska testowe systemu, które funkcjonuj w jednej z podkarpackich firm z bran y produkcji elementów zł cznych, nale cej do Klastra Technologicznego Zielona Ku nia. Na aktualnym etapie system słu y głównie do monitorowania efektywno ci wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz zapewnia wsparcie w zakresie kontroli jako ci i komunikacji z operatorami na poziomie hali fabrycznej. Usprawnia równie prace słu b utrzymania ruchu. Rozpocz to od zainstalowania na hali fabrycznej jednego stanowiska, które pocz tkowo monitorowało 1, a po 6 miesi cach 6 maszyn tłocz cych, uczestnicz cych w procesie produkcji rub.

8 134 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji W maju 2010 dodano drugie stanowisko wyspowe, monitoruj ce kolejnych 6 maszyn. Prototypowa wersja systemu działa w rodowisku produkcyjnym od ponad 20 miesi cy (stan na ). W tym czasie system zarejestrował 3'810'7843 zdarze zwi zanych z prac maszyn, działaniami operatorów i funkcjonowaniem systemu. Na bazie zarejestrowanych zdarze mo liwe jest generowanie raportów dotycz cych pracy maszyn oraz działa operatorów. Na podstawie ich analizy kadra zarz dzaj ca mo e podj kroki maj ce na celu wykrycie i ograniczenie w skich gardeł w procesie produkcyjnym. Poni ej przestawiono niektóre statystyki udost pniane przez system, dla danych z wybranego okresu jego działania, wraz z mo liwymi interpretacjami. Na rysunku 6 zaprezentowano statystyk wydajno ci maszyny obj tej systemem od pocz tku jego działania. Rysunek 6. Statystyka wydajno ci maszyny w okresie działania systemu, w uj ciu tygodniowym Statystyka obrazuje du e fluktuacje wydajno ci, które mog wynika z kwestii organizacyjnych, np. zmian asortymentu, pozwala jednak na sformułowanie hipotezy, i rednia wydajno maszyny zwi kszyła si około 37 tygodni po zainstalowaniu systemu, a kolejny jej wzrost widoczny jest od 10 tygodnia 2010 roku. Mo e to by rezultatem analizy przez kadr zarz dzaj c powodów postoju maszyny w pocz tkowym okresie działania systemu i wdro enia na tej podstawie działa, które pozwoliły na ograniczenie czasów postojów i wzrost wydajno ci. Statystyka prezentuj ca struktur czasu pracy maszyn mo e by dobrym punktem wyj cia do analizy czynników zmniejszaj cych efektywno procesu produkcyjnego. Na rysunku 7 przedstawiono przykładow statystyk z jednej doby, dla wszystkich maszyn monitorowanych przez jedn z wysp. Analizuj c dane mo na zauwa y, i maszyna T-06 nie pracowała od godziny 00:00 do 8:00. Postój rozpocz ł si od zmiany asortymentu (ciemnoszary interwał), natomiast bardzo długo trwał okres symbolizowany przez interwał koloru czarnego, oznaczaj cy brak narz dzi. Taka informacja sugerowałby, i nie zabezpieczono odpowiedniego zapasu narz dzi dla nowego asortymentu, co spowodowało postój maszyny przez 1/3 doby. Na podstawie tego typu informacji kadra zarz dzaj ca mo e zweryfikowa, co było przyczyn takiego stanu (np. wadliwa

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, partia narz dzi, bł dna ocena zapotrzebowania przez słu by pomocnicze) i podj odpowiednie działania organizacyjne, zapobiegaj ce wyst pieniu podobnych sytuacji w przyszło ci. Przykładow statystyk, której wyniki mog zosta wykorzystane do analizy sposobu obsługi maszyn przez operatorów, jest statystyka zdarze zaprezentowana na rysunku 8 dla dwutygodniowego okresu analizy i jednej maszyny. Na jej podstawie kadra zarz dzaj ca mo e okre li czy np. liczba uruchomie silnika, wpływaj ca negatywnie na ywotno maszyny i zwi kszaj ca pobór energii, nie jest zbyt du a, bior c pod uwag rodzaj produkowanego na maszynie asortymentu i ewentualne zmiany asortymentu. Wykrycie nieprawidłowo ci w tym obszarze i zasygnalizowanie ich operatorom mo e pozytywnie wpłyn na ywotno maszyn. Rysunek 7. Struktura czasu pracy dla grupy maszyn Rysunek 8. Statystyka liczby zdarze dla pojedynczej maszyny

10 136 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji 4. Podsumowanie Zaprojektowano, zaimplementowano i przetestowano w rodowisku przemysłowym koncepcj oprogramowania, realizuj cego wybran funkcjonalno systemu klasy MES. Stworzony system jest u yteczny w praktyce, gdy pozwala monitorowa procesy produkcyjne przedsi biorstwa, w tym: prac maszyn, operatorów oraz realizacj zlece. Udost pniane przez system statystyki, obliczane na podstawie zarejestrowanych danych, pozwalaj na analiz pracy maszyn i operatorów. Dzi ki temu mo liwe jest wykrywanie nieefektywnych obszarów w procesie produkcyjnym i podejmowanie działa d cych do ich wyeliminowania. System pozwala na weryfikacj wpływu podejmowanych decyzji na efektywno procesu produkcyjnego poprzez porównywanie wska ników statystycznych przed i po wprowadzeniu zmian. W zakresie prac badawczych warto ci projektu jest stworzenie i przetestowanie w warunkach przemysłowych platformy programowo-sprz towej, która umo liwi opracowanie i wdro enie nowoczesnych koncepcji organizacyjnych, np. holonowych, oraz koncepcji inteligentnego systemu produkcyjnego wykorzystuj cego techniki agentowe i metody sztucznej inteligencji System jest nadal rozwijany w ramach współpracy pomi dzy Katedr Informatyki i Automatyki oraz firmami z Klastra Technologicznego Zielona Ku nia. W ci gu ostatniego roku zainstalowano kolejne pilota owe stanowiska systemu w dwóch podkarpackich przedsi biorstwach produkcyjnych. Przygotowano tak e mobiln, autonomiczn wersj stanowiska monitorowania, która mo e by czasowo instalowana w siedzibach firm b d cych członkami Klastra. Pozwoli to rejestrowa dane z wielu obiektów rozproszonych przestrzennie [2]. Rozwój systemu dotyczy, mi dzy innymi, kwestii sprz towych i zwi zany jest z rozszerzeniem zakresu sygnałów zbieranych z maszyn oraz obj ciem systemem całych parków maszynowych przedsi biorstw. W firmie b d cej pierwszym rodowiskiem testowym dla systemu sukcesywnie doł czane s kolejne maszyny, aktualnie system monitoruje tam 18 maszyn. Docelowo zamierzone jest obj cie systemem istotnych zasobów produkcyjnych członków Klastra Technologicznego Zielona Ku nia. W tym celu system pozwoli na definiowanie logicznych gniazd i linii produkcyjnych, co powinno spowodowa istotn popraw przewidywalno ci i terminowo ci realizacji wspólnych zlece produkcyjnych. Główny kierunek dalszych prac to implementacja, na bazie stworzonej i przetestowanej platformy programowo-sprz towej, systemu umo liwiaj cego realizacj idei Inteligentnego Systemu Produkcyjnego. System taki b dzie bazował na jednej z koncepcji IMS wymienianych w literaturze, tj. bionicznej, fraktalnej lub holonowej [5]. Dalsze prace w tym kierunku b d wymagały zastosowania technik agentowych, z agentami programowymi działaj cymi na poziomie hali fabrycznej oraz technik sztucznej inteligencji. Analiza literatury przedmiotu sugeruje, i zastosowane w pracy rozwi zania programowo-sprz towe oraz otwarta architektura systemu stanowi dobr baz do rozwoju w tym obszarze. Wa nym kierunkiem dalszych prac jest realizacja zaawansowanej maszynowej analizy danych. Przy pomocy tego typu technik mo liwe b dzie wyci ganie ze zgromadzonych danych wniosków w zakresie np. wydajno ci maszyn, realizacji zlece itp.. Pozwoli to optymalizowa procesy produkcyjne i stanowi b dzie system wspomagania decyzji przeznaczony dla personelu zarz dzaj cego. W tym zakresie w pierwszej kolejno ci zastosowane zostan tzw. reguły asocjacyjne, które umo liwi, mi dzy innymi, zidentyfikowanie czynników i okre lenie stopnia ich wpływu na wydajno procesu produkcyjnego.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Bibliografia [1] Czech T., Rozproszony system monitorowania produkcji, praca magisterska, Politechnika Rzeszowska [2] M czka T., abi ski T.: System zdalnego monitorowania maszyn i operatorów wybrane elementy, Pomiary Automatyka Robotyka 3/2011, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2011: s [3] M czka T., Wykorzystanie platformy.net do komunikacji i akwizycji danych w systemach automatyki, praca magisterska, Politechnika Rzeszowska [4] Oztemel E.: Intelligent manufacturing systems, L. Benyoucef, B. Grabot, (ed): Artificial Intelligence Techniques for Networked Manufacturing Enterprises Management, Springer-Verlag, London 2010: s [5] Zawadzka L.: Współczesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gda skiej, Gda sk 2007: s [6] abi ski T.: Implementation of Programmable Automation Controllers Promising Perspective for Intelligent Manufacturing Systems, Management and Production Engineering Review Volume 1, Number 2, Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management, Warszawa 2010: s [7] abi ski T., M czka T.: Human System Interface for Manufacturing Control Industrial Implementation, 3rd International Conference on Human System Interaction, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, Rzeszów 2010: s

12 138 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji APPLICATION OF PAC CONTROLLERS AND.NET CF AND J2EE PLATFORMS FOR DEVELOPING PRODUCTION MONITORING SYSTEM Summary This paper presents concept, realisation and results of industrial implementation of production monitoring system. The system provides current data from shop floor level, which are important for production management and planning. The purpose of the project at the current stage of development is support for production processes optimizations, leading to detection and reduction of bottlenecks in production processes. The system which has been created, integrates many modern technologies, hardware and software platforms: modern industrial automation devices PAC and PLC controllers,.net CF, J2EE and Web Services platforms. The system has been tested in the real production environment, where i.a. 12 pushing machines for cold forging have been monitored for 20 months. Hardware and software platform developed within the project constitutes a first step for an industrial implementation of Intelligent Manufacturing System (IMS). Keywords: production monitoring, MES, Intelligent Manufacturing System, PAC controllers,.net CF, J2EE Katedra Informatyki i Automatyki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, Rzeszów

Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją

Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją Tomasz Żabiński, Leszek Trybus Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska ltrybus@prz-rzeszow.pl Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją realizowany w klastrze "Zielona Kuźnia"

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo