ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego wdro enia systemu monitorowania produkcji. System dostarcza informacji o bie cej sytuacji na hali fabrycznej, istotnych dla zarz dzania i planowania produkcji. Na aktualnym etapie projektu główny celem zastosowania systemu jest wsparcie optymalizacji procesów produkcyjnych przedsi biorstwa, która prowadzi do wykrywania i ograniczania w skich gardeł. Stworzono oprogramowanie integruj ce wiele technologii i platform sprz towo-programowych: nowoczesne urz dzenia automatyki przemysłowej sterowniki PAC, PLC, platformy.net CF, J2EE, Web Services. Opracowany system przetestowany został w rzeczywistym rodowisku produkcyjnym, gdzie od 20 miesi cy monitoruje, mi dzy innymi, prac 12 maszyn tłocz cych, uczestnicz cych w procesie produkcji rub. Stworzony system oferuje platform sprz towo-programow, która stanowi pierwszy krok do praktycznej realizacji koncepcji tzw. Inteligentnego Systemu Produkcyjnego (IMS). Słowa kluczowe: monitorowanie produkcji, MES, Inteligentny System Produkcyjny, sterowniki PAC,.NET CF, J2EE 1. Wprowadzenie Wysoka konkurencyjno w ród współczesnych przedsi biorstw produkcyjnych wymusza nieustanne podnoszenie jako ci oferowanych usług oraz wyrobów przy jednoczesnej redukcji kosztów wytwarzania i d eniu do wzrostu wydajno ci. Wymaga to ci głego monitorowania i optymalizacji procesów zachodz cych w przedsi biorstwie, poczynaj c od przyj cia zamówienia od klienta a do wykonania wyrobu finalnego, ze szczególnym naciskiem na proces produkcyjny. Aby sprosta tym wymaganiom, powstaj nowe koncepcje struktur organizacyjnych dla przedsi biorstw produkcyjnych, które prowadz do idei tzw. Inteligentnych Systemów Produkcyjnych (IMS Intelligent Manufacturing System). Systemy te cechuj si zast powaniem procesów sterowanych przez człowieka maszynowym przetwarzaniem danych, a tak e stosowaniem systemów informatycznych o zdecentralizowanej strukturze. [4] [5] Wdro enie tego typu koncepcji wymaga zastosowania odpowiednich rozwi za sprz towoprogramowych ju na poziomie hali fabrycznej. Wymagana infrastruktura powinna zapewnia mi dzy innymi sterowanie maszynami, gromadzenie i przetwarzanie danych, komunikacj pomi dzy elementami systemu oraz z operatorami, zdalne monitorowanie stanu maszyn oraz wyznaczanie i prezentacj w trybie on-line odpowiednich wska ników statystycznych. Systemy informatyczne realizuj ce takie funkcje klasyfikowane s jako MES (Manufacturing Execution System, System Realizacji Produkcji).

2 128 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji Przedsi biorstwa produkcyjne powszechnie wykorzystuj systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), które charakteryzuje zazwyczaj brak aktualnych danych o sytuacji na hali fabrycznej, co negatywnie wpływa np. na planowanie produkcji. Integracja systemów ERP z systemami MES likwiduje t luk, gdy MES mog dostarcza informacji o realnym wykorzystania parku maszyn i zasobów ludzkich do warstwy ERP. W dalszej cz ci referatu opisano projekt, implementacj i testy zrealizowane w rzeczywistym rodowisku produkcyjnym dla systemu realizuj cego wybrane funkcje MES. System opracowany został we współpracy z Klastrem Technologicznym Zielona Ku nia oraz Katedr Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Elementy programowe systemu wykonano w ramach pracy dyplomowej autora [3]. Dost pne na rynku komercyjne systemy klasy MES ze wzgl du na ich koszty s zazwyczaj nieosi galne dla wi kszo ci polskich małych i rednich przedsi biorstw (M P). Stworzone rozwi zanie ma na celu realizacj takiej koncepcji systemów MES, która pozwoli na ich upowszechnienie w polskim przemy le, szczególnie w obszarze M P. 2. Struktura i funkcjonalno systemu W skład systemu wchodzi oprogramowanie integruj ce wiele platform sprz towych i programowych, mi dzy innymi sterowników PAC, PLC, platform.net i.net CF oraz Java EE. System rejestruje dane dotycz ce pracy maszyn, a tak e zapewnia interfejs graficzny dla ich operatorów. Analizuje powody przestojów maszyn, zarówno na podstawie informacji pochodz cych z ich systemów sterowania jak i danych wprowadzonych przez operatorów. Integruje współprac pomi dzy ró nymi jednostkami organizacyjnymi przedsi biorstwa, np. działem utrzymania ruchu, magazynem materiału czy działem narz dziowym. Wspiera zarz dzanie zleceniami produkcyjnymi wykonywanymi na maszynach i rejestruje urobek maszyn dla zlece. Zapewnia wsparcie kontroli jako ci oraz ledzenie i wizualizacj produkcji w toku. System umo liwia komunikacj bezpo rednio ze stanowiskami na hali fabrycznej. Oprogramowanie rejestruj ce i przetwarzaj ce dane udost pnia szereg raportów, prezentuj cych działanie maszyn oraz prac operatorów. Powy sza funkcjonalno jest realizowana dzi ki odpowiedniej infrastrukturze sprz towoprogramowej, której schemat pokazano na rysunku 1. Mo na w jej obr bie wydzieli trzy główne obszary: urz dzenia i oprogramowanie zainstalowane na hali fabrycznej, odpowiedzialne za odczyt sygnałów z monitorowanych maszyn, rejestrowanie zdarze oraz dostarczenie interfejsu graficznego dla operatorów maszyn i słu b pomocniczych, warstw serwerów danych, któr tworzy serwer bazy danych PostgreSQL oraz serwer aplikacji GlassFish, na poziomie której pracuje komponent napisany w j zyku Java odpowiedzialny za rejestracj i przetwarzanie danych oraz obliczanie wska ników statystycznych, warstw dla u ytkowników ko cowych (kadry zarz dzaj cej, pracowników słu b utrzymania ruchu, kontroli jako ci, planistów), którzy korzystaj z systemu za pomoc aplikacji WWW, monitoruj c sytuacj na hali fabrycznej oraz zlecaj c wyznaczenie statystyk. [3]

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Rysunek 1. Infrastruktura programowo-sprz towa systemu 2.1. Warstwa hali fabrycznej Warstwa obejmuje urz dzenia oraz oprogramowanie zainstalowane na poziomie hali fabrycznej, umo liwiaj ce monitorowanie pracy maszyn oraz udost pniaj ce interfejs dla operatorów. Zało ono, i na poziomie hali fabrycznej zainstalowanych zostanie wiele zestawów urz dze, przy czym pojedynczy zestaw b dzie obsługiwał kilka maszyn, zbieraj c sygnały z ich systemów sterowania i stanowi c punkt dost powy dla operatorów. Zestaw taki okre lono mianem wyspy. Głównym elementem sprz towym wyspy, koordynuj cym prac pozostałych urz dze wychodz cych w jej skład, jest sterownik przemysłowy PAC (Programmable Automation Controller). Urz dzenia typu PAC sukcesywnie zast puj klasyczne sterowniki PLC (Programmable Logic Controller), szczególnie w obszarach, w których wymagana jest integracja systemów automatyki i systemów informatycznych. Tego typu sterowniki charakteryzuj si ł czeniem funkcjonalno ci PLC z mo liwo ciami systemu operacyjnego ogólnego przeznaczenia, przy czym warstwa PLC oraz warstwa systemu operacyjnego działaj współbie nie na tej samej platformie sprz towej. W konsekwencji sterownik PAC mo e realizowa równocze nie wiele zada, zwi zanych nie tylko ze sterowaniem i akwizycj danych, ale równie z komunikacj z systemami informatycznymi przy u yciu standardowych protokołów i technologii (Ethernet, TCP/IP, Web Services). [6] W projekcie zastosowano sterowniki z systemem operacyjnym Windows CE 6.0. Sterowniki wyposa one s w rozproszone moduły wej i wyj cyfrowych oraz analogowych, komunikuj cych si poprzez protokół EtherCAT, który jest nowoczesnym i wydajnym rozwi zaniem przeznaczonym dla rozproszonych systemów automatyki. Moduły te odczytuj sygnały z monitorowanych maszyn, takie jak uruchomienie i zatrzymanie silnika głównego, a tak e mog by wykorzystywane do sterowania maszynami.

4 130 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji Operatorzy maszyn komunikuj si z systemem poprzez przemysłowy panel dotykowy. Wy wietla on interfejs aplikacji działaj cej pod kontrol Windows CE, umo liwiaj c obserwacj stanu monitorowanych maszyn i wprowadzanie danych. W stanowisku wyspowym zainstalowano tak e dodatkowe urz dzenia słu ce interakcji z operatorami. Czytnik kart zbli eniowych RFID obsługuje autoryzacj operatorów w systemie. Czytnik kodów kreskowych umo liwia wprowadzanie do systemu informacji o zleceniach z wydrukowanych przewodników produkcyjnych. Suwmiarka elektroniczna wspiera moduł kontroli jako ci i pozwala operatorom na bezpo rednie wprowadzanie do systemu warto ci zmierzonych parametrów. Wie a sygnalizacyjna za pomoc 3 modułów wietlnych informuje operatorów o aktualnym stanie maszyn, sygnalizuj c konieczno interakcji z systemem poprzez mruganie lub wiecenie odpowiednich modułów. Struktur sprz tow wyspy zaprezentowano na rysunku 2. Rysunek 2. Struktura sprz towa wyspy Konsekwencj zastosowanego rozwi zania sprz towego jest dwupoziomowa struktura oprogramowania działaj cego na sterowniku PAC. Pierwszy poziom stanowi program PLC, drugi to oprogramowanie dla Windows CE. Wymienione programy funkcjonuj współbie nie na tej samej platformie sprz towej i komunikuj si ze sob. Zadaniem programu PLC, napisanego w j zyku ST, jest obsługa modułów wej /wyj sterownika cykliczny odczyt i zapis ich stanów oraz wykonywanie akcji na podstawie zmian stanów wej, do których podł czone s sygnały z maszyn. Program ten przygotowany został przez pracowników Katedry Informatyki i Automatyki. Oprogramowanie działaj ce pod kontrol systemu Windows CE 6.0 pełni kilka funkcji. Dostarcza interfejs operatorski dla operatorów maszyn, którzy wchodz w interakcje z systemem za pomoc panelu dotykowego. Komunikuje si z modułem rejestracji i przetwarzania danych, wykorzystuj c technologi Web Services i sie Ethernet. Obsługuje urz dzenia peryferyjne doł czone do sterownika, tj. suwmiark, czytnik kodów kreskowych, czytnik kart zbli eniowych i panel operatorski. Komunikuje si z programem PLC poprzez protokół ADS (Automation Device Specification), odczytuj c zarejestrowane zdarzenia dotycz ce pracy maszyn.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Funkcje te zapewniane s przez aplikacj, któr napisano w j zyku C# dla rodowiska.net Compact Framework (CF) w wersji 2.0 SP1. O wyborze platformy.net Compact Framework i j zyka C# zadecydowała dost pno narz dzi programistycznych oraz elastyczno j zyka i implementacja w nim wzorców projektowych (mi dzy innymi wzorzec obserwatora poprzez zdarzenia oraz delegaty). Wa nym elementem, w kontek cie wykorzystywania sterowników PAC z procesorami o ró nych architekturach (ARM, x86), jest niezale no aplikacji od platformy sprz towej na jakiej jest wykonywana. Zwalnia to od konieczno ci przygotowywania wielu wersji aplikacji, dla ró nych platform sprz towych. [3] Opracowana aplikacja jest uruchamiana przy starcie sterownika jako powłoka systemowa, wy- wietlaj c na panelu dotykowym graficzny interfejs operatorski (HSI, Human System Interface). Interfejs ten umo liwia operatorom autoryzacj w systemie. Prezentuje podstawowe parametry monitorowanych maszyn (rysunek 3a), pozwala na zarz dzanie przetwarzanymi na maszynach zleceniami (rysunek 3b) oraz wprowadzanie powodów postoju. Udost pnia moduły: kontroli jako- ci, komunikacji tekstowej oraz utrzymania ruchu. W czasie braku aktywno ci operatorów, prezentowany jest ekran post pu realizacji produkcji dla monitorowanych maszyn (rysunek 3c). [7] a) b) c) Rysunek 3. Interfejs graficzny na poziomie hali fabrycznej: a) podgl d stanu maszyn, b) wprowadzanie zlece, c) wizualizacja post pu prac

6 132 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji 2.2. Warstwa serwerów danych W warstwie serwerów danych działa SZBD (System Zarz dzania Baz Danych) PostgreSQL i serwer aplikacji J2EE GlassFish. Pod kontrol serwera aplikacji funkcjonuje komponent rejestracji i przetwarzania danych. Jego zadaniem jest zapewnienie komunikacji pomi dzy wszystkimi elementami systemu: aplikacjami sterowników PAC, aplikacj WWW dla u ytkowników ko cowych (działaj c w obr bie tego samego serwera) oraz komponentami dostarczaj cymi informacje z systemu klasy ERP. Moduł jest odpowiedzialny za rejestracj informacji w bazie danych oraz ich przetwarzanie w celu obliczenia wska ników statystycznych. Do komunikacji komponentu z baz danych PostgreSQL i mapowania modelu relacyjnego na model obiektowy wykorzystano ORM (Object-Relational Mapper) Hibernate. Usługi realizowane przez moduł s udost pniane jako bezstanowe ziarna EJB 3.0 (Enterprise Java Beans). Komunikacja z nimi mo e odbywa si za po rednictwem protokołu RMI-IIOP. Protokół ten jest stosowany do ł czno ci mi dzy aplikacj dla u ytkowników ko cowych i komponentami, które stworzone zostały w j zyku Java i funkcjonuj w obr bie tego samego serwera aplikacji. Aplikacja sterownika PAC komunikuje si z modułem za pomoc XML SOAP Web Services. Taki sposób komunikacji umo liwia, mi dzy innymi, zdalne wywołanie metod i przesyłanie obiektów b d cych parametrami lub rezultatami wywołania tych e metod z wykorzystaniem protokołu HTTP i komunikatów XML. Struktur modułów działaj cych w obr bie serwera aplikacji i sposób komunikacji pomi dzy nimi pokazano na rysunku 4. [3] Rysunek 4. Oprogramowanie w warstwie serwerów danych

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Warstwa dla u ytkowników ko cowych Warstw prezentacji danych dla u ytkowników ko cowych stanowi aplikacja WWW. Powstała ona w ramach pracy dyplomowej [1], a obecnie jest rozwijana we współpracy z firm informatyczn z Klastra Technologicznego Zielona Ku nia. Aplikacja wykorzystuje technologi Java EE 6, framework JSF 2.0, bibliotek komponentów PrimeFaces oraz technologi AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Odwołuje si do modułu przetwarzania danych poprzez komponent komunikacyjny, udost pniaj c raporty i statystyki dotycz ce pracy monitorowanych maszyn i operatorów. Zostały w niej wydzielone dwa podstawowe moduły, tj. moduł podgl du on-line oraz moduł statystyk. Podgl d on-line prezentuje dane dotycz ce aktualnej sytuacji na hali fabrycznej, czyli stan monitorowanych maszyn, post p realizacji produkcji i aktywno operatorów. Przykładowy podgl d zaprezentowano na rysunku 5a. Moduł statystyk generuje, na podstawie zarejestrowanych przez system zdarze, raporty dotycz ce pracy maszyn i operatorów. Dotycz one, mi dzy innymi, wydajno ci maszyn, produkowanego asortymentu, czasu pracy operatorów oraz awarii maszyn. Rysunek 5b zawiera przykładowy raport liczby sztuk wyprodukowanych przez wybrane maszyny w uj ciu dobowym. a) b) Rysunek 5. Aplikacja WWW dla u ytkowników ko cowych: a) podgl d stanu monitorowanych maszyn, b) raport liczby wyprodukowanych sztuk U ytkownicy mog uzyska dost p do aplikacji WWW zarówno z sieci wewn trznej przedsi biorstwa, jak i z dowolnego miejsca z dost pem do sieci internetowej, korzystaj c z bezpiecznego poł czenia VPN. 3. Wdro enie i rezultaty działania systemu Na bazie powy szych koncepcji skonstruowano stanowiska testowe systemu, które funkcjonuj w jednej z podkarpackich firm z bran y produkcji elementów zł cznych, nale cej do Klastra Technologicznego Zielona Ku nia. Na aktualnym etapie system słu y głównie do monitorowania efektywno ci wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz zapewnia wsparcie w zakresie kontroli jako ci i komunikacji z operatorami na poziomie hali fabrycznej. Usprawnia równie prace słu b utrzymania ruchu. Rozpocz to od zainstalowania na hali fabrycznej jednego stanowiska, które pocz tkowo monitorowało 1, a po 6 miesi cach 6 maszyn tłocz cych, uczestnicz cych w procesie produkcji rub.

8 134 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji W maju 2010 dodano drugie stanowisko wyspowe, monitoruj ce kolejnych 6 maszyn. Prototypowa wersja systemu działa w rodowisku produkcyjnym od ponad 20 miesi cy (stan na ). W tym czasie system zarejestrował 3'810'7843 zdarze zwi zanych z prac maszyn, działaniami operatorów i funkcjonowaniem systemu. Na bazie zarejestrowanych zdarze mo liwe jest generowanie raportów dotycz cych pracy maszyn oraz działa operatorów. Na podstawie ich analizy kadra zarz dzaj ca mo e podj kroki maj ce na celu wykrycie i ograniczenie w skich gardeł w procesie produkcyjnym. Poni ej przestawiono niektóre statystyki udost pniane przez system, dla danych z wybranego okresu jego działania, wraz z mo liwymi interpretacjami. Na rysunku 6 zaprezentowano statystyk wydajno ci maszyny obj tej systemem od pocz tku jego działania. Rysunek 6. Statystyka wydajno ci maszyny w okresie działania systemu, w uj ciu tygodniowym Statystyka obrazuje du e fluktuacje wydajno ci, które mog wynika z kwestii organizacyjnych, np. zmian asortymentu, pozwala jednak na sformułowanie hipotezy, i rednia wydajno maszyny zwi kszyła si około 37 tygodni po zainstalowaniu systemu, a kolejny jej wzrost widoczny jest od 10 tygodnia 2010 roku. Mo e to by rezultatem analizy przez kadr zarz dzaj c powodów postoju maszyny w pocz tkowym okresie działania systemu i wdro enia na tej podstawie działa, które pozwoliły na ograniczenie czasów postojów i wzrost wydajno ci. Statystyka prezentuj ca struktur czasu pracy maszyn mo e by dobrym punktem wyj cia do analizy czynników zmniejszaj cych efektywno procesu produkcyjnego. Na rysunku 7 przedstawiono przykładow statystyk z jednej doby, dla wszystkich maszyn monitorowanych przez jedn z wysp. Analizuj c dane mo na zauwa y, i maszyna T-06 nie pracowała od godziny 00:00 do 8:00. Postój rozpocz ł si od zmiany asortymentu (ciemnoszary interwał), natomiast bardzo długo trwał okres symbolizowany przez interwał koloru czarnego, oznaczaj cy brak narz dzi. Taka informacja sugerowałby, i nie zabezpieczono odpowiedniego zapasu narz dzi dla nowego asortymentu, co spowodowało postój maszyny przez 1/3 doby. Na podstawie tego typu informacji kadra zarz dzaj ca mo e zweryfikowa, co było przyczyn takiego stanu (np. wadliwa

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, partia narz dzi, bł dna ocena zapotrzebowania przez słu by pomocnicze) i podj odpowiednie działania organizacyjne, zapobiegaj ce wyst pieniu podobnych sytuacji w przyszło ci. Przykładow statystyk, której wyniki mog zosta wykorzystane do analizy sposobu obsługi maszyn przez operatorów, jest statystyka zdarze zaprezentowana na rysunku 8 dla dwutygodniowego okresu analizy i jednej maszyny. Na jej podstawie kadra zarz dzaj ca mo e okre li czy np. liczba uruchomie silnika, wpływaj ca negatywnie na ywotno maszyny i zwi kszaj ca pobór energii, nie jest zbyt du a, bior c pod uwag rodzaj produkowanego na maszynie asortymentu i ewentualne zmiany asortymentu. Wykrycie nieprawidłowo ci w tym obszarze i zasygnalizowanie ich operatorom mo e pozytywnie wpłyn na ywotno maszyn. Rysunek 7. Struktura czasu pracy dla grupy maszyn Rysunek 8. Statystyka liczby zdarze dla pojedynczej maszyny

10 136 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji 4. Podsumowanie Zaprojektowano, zaimplementowano i przetestowano w rodowisku przemysłowym koncepcj oprogramowania, realizuj cego wybran funkcjonalno systemu klasy MES. Stworzony system jest u yteczny w praktyce, gdy pozwala monitorowa procesy produkcyjne przedsi biorstwa, w tym: prac maszyn, operatorów oraz realizacj zlece. Udost pniane przez system statystyki, obliczane na podstawie zarejestrowanych danych, pozwalaj na analiz pracy maszyn i operatorów. Dzi ki temu mo liwe jest wykrywanie nieefektywnych obszarów w procesie produkcyjnym i podejmowanie działa d cych do ich wyeliminowania. System pozwala na weryfikacj wpływu podejmowanych decyzji na efektywno procesu produkcyjnego poprzez porównywanie wska ników statystycznych przed i po wprowadzeniu zmian. W zakresie prac badawczych warto ci projektu jest stworzenie i przetestowanie w warunkach przemysłowych platformy programowo-sprz towej, która umo liwi opracowanie i wdro enie nowoczesnych koncepcji organizacyjnych, np. holonowych, oraz koncepcji inteligentnego systemu produkcyjnego wykorzystuj cego techniki agentowe i metody sztucznej inteligencji System jest nadal rozwijany w ramach współpracy pomi dzy Katedr Informatyki i Automatyki oraz firmami z Klastra Technologicznego Zielona Ku nia. W ci gu ostatniego roku zainstalowano kolejne pilota owe stanowiska systemu w dwóch podkarpackich przedsi biorstwach produkcyjnych. Przygotowano tak e mobiln, autonomiczn wersj stanowiska monitorowania, która mo e by czasowo instalowana w siedzibach firm b d cych członkami Klastra. Pozwoli to rejestrowa dane z wielu obiektów rozproszonych przestrzennie [2]. Rozwój systemu dotyczy, mi dzy innymi, kwestii sprz towych i zwi zany jest z rozszerzeniem zakresu sygnałów zbieranych z maszyn oraz obj ciem systemem całych parków maszynowych przedsi biorstw. W firmie b d cej pierwszym rodowiskiem testowym dla systemu sukcesywnie doł czane s kolejne maszyny, aktualnie system monitoruje tam 18 maszyn. Docelowo zamierzone jest obj cie systemem istotnych zasobów produkcyjnych członków Klastra Technologicznego Zielona Ku nia. W tym celu system pozwoli na definiowanie logicznych gniazd i linii produkcyjnych, co powinno spowodowa istotn popraw przewidywalno ci i terminowo ci realizacji wspólnych zlece produkcyjnych. Główny kierunek dalszych prac to implementacja, na bazie stworzonej i przetestowanej platformy programowo-sprz towej, systemu umo liwiaj cego realizacj idei Inteligentnego Systemu Produkcyjnego. System taki b dzie bazował na jednej z koncepcji IMS wymienianych w literaturze, tj. bionicznej, fraktalnej lub holonowej [5]. Dalsze prace w tym kierunku b d wymagały zastosowania technik agentowych, z agentami programowymi działaj cymi na poziomie hali fabrycznej oraz technik sztucznej inteligencji. Analiza literatury przedmiotu sugeruje, i zastosowane w pracy rozwi zania programowo-sprz towe oraz otwarta architektura systemu stanowi dobr baz do rozwoju w tym obszarze. Wa nym kierunkiem dalszych prac jest realizacja zaawansowanej maszynowej analizy danych. Przy pomocy tego typu technik mo liwe b dzie wyci ganie ze zgromadzonych danych wniosków w zakresie np. wydajno ci maszyn, realizacji zlece itp.. Pozwoli to optymalizowa procesy produkcyjne i stanowi b dzie system wspomagania decyzji przeznaczony dla personelu zarz dzaj cego. W tym zakresie w pierwszej kolejno ci zastosowane zostan tzw. reguły asocjacyjne, które umo liwi, mi dzy innymi, zidentyfikowanie czynników i okre lenie stopnia ich wpływu na wydajno procesu produkcyjnego.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Bibliografia [1] Czech T., Rozproszony system monitorowania produkcji, praca magisterska, Politechnika Rzeszowska [2] M czka T., abi ski T.: System zdalnego monitorowania maszyn i operatorów wybrane elementy, Pomiary Automatyka Robotyka 3/2011, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2011: s [3] M czka T., Wykorzystanie platformy.net do komunikacji i akwizycji danych w systemach automatyki, praca magisterska, Politechnika Rzeszowska [4] Oztemel E.: Intelligent manufacturing systems, L. Benyoucef, B. Grabot, (ed): Artificial Intelligence Techniques for Networked Manufacturing Enterprises Management, Springer-Verlag, London 2010: s [5] Zawadzka L.: Współczesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gda skiej, Gda sk 2007: s [6] abi ski T.: Implementation of Programmable Automation Controllers Promising Perspective for Intelligent Manufacturing Systems, Management and Production Engineering Review Volume 1, Number 2, Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management, Warszawa 2010: s [7] abi ski T., M czka T.: Human System Interface for Manufacturing Control Industrial Implementation, 3rd International Conference on Human System Interaction, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, Rzeszów 2010: s

12 138 Zastosowanie sterowników PAC oraz platform.net CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji APPLICATION OF PAC CONTROLLERS AND.NET CF AND J2EE PLATFORMS FOR DEVELOPING PRODUCTION MONITORING SYSTEM Summary This paper presents concept, realisation and results of industrial implementation of production monitoring system. The system provides current data from shop floor level, which are important for production management and planning. The purpose of the project at the current stage of development is support for production processes optimizations, leading to detection and reduction of bottlenecks in production processes. The system which has been created, integrates many modern technologies, hardware and software platforms: modern industrial automation devices PAC and PLC controllers,.net CF, J2EE and Web Services platforms. The system has been tested in the real production environment, where i.a. 12 pushing machines for cold forging have been monitored for 20 months. Hardware and software platform developed within the project constitutes a first step for an industrial implementation of Intelligent Manufacturing System (IMS). Keywords: production monitoring, MES, Intelligent Manufacturing System, PAC controllers,.net CF, J2EE Katedra Informatyki i Automatyki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, Rzeszów

Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją

Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją Tomasz Żabiński, Leszek Trybus Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska ltrybus@prz-rzeszow.pl Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją realizowany w klastrze "Zielona Kuźnia"

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli

STUDIA PODYPLOMOWE. ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI ul. Śniadeckich 2 75-453 Koszalin tel. (094) 34 78 742 fax. (094) 34 33 479 ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli "INFORMATYKA,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

2013-05-16. Podstawowe cechy IMS

2013-05-16. Podstawowe cechy IMS IMS jest systemem, w którym w znacznym stopniu ergotransformacyjność zostaje zastąpiona maszynowym przetwarzaniem danych, wykorzystującym informatyczne technologie sztucznej inteligencji Zawadzka, Współczesne

Bardziej szczegółowo

System monitorowania i sterowania produkcją

System monitorowania i sterowania produkcją Plan prezentacji System monitorowania i sterowania produkcją Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka STAN PRAC 2013 GZPŚ, POIG, 8.2 Harmonogramowanie produkcji Monitorowanie produkcji w toku Sterowanie produkcją

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Kierunek: Automatyka i Robotyka, Specjalność: Automatyka i Systemy Sterowania Wykład organizacyjny Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Wymiar dydaktyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL ń ę ć ń ę ę ć ę ę ę Rozwi zania Bezpiecze stwa Sieci - ZyWALL Urz dzenia ZyWALL firmy ZyXEL zapewniaj pełn ochron sieci dla u ytkowników domowych oraz małych i rednich firm jak równie pracowników mobilnych.

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 10, fax +48 22 661 14 71 www.mpips.gov.pl; e-mail: elzbieta.ponder@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce

Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce Informacja o firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Emix powstało w 1991 roku na bazie niewielkiego gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, )

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: JEE/JSP Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do programistów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalno± : Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Podatny manipulator planarny - budowa i sterowanie Vulnerable planar

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Testowanie i wdrażanie oprogramowania Emulator systemu bankowego

Testowanie i wdrażanie oprogramowania Emulator systemu bankowego Kamil Bednarz, Rafał Bukała, Rafał Liwerski, Maciej Maciejko, Marcin Pacułt, Krzysztof Pado 20 czerwca 2011 Plan prezentacji 1 Cel projektu 2 3 Narzędzia i technologie wykorzystane w projekcie 4 Cel projektu

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu wzoru umowy - szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług

Załącznik nr 1 do projektu wzoru umowy - szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług Szczegółowe zasady realizacji i odbioru usług I. Utrzymanie i wsparcie techniczne Systemu Finansowo Księgowego w zakresie: 1. stałej telefonicznej pomocy dla użytkowników Systemu od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo