STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY"

Transkrypt

1 STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1

2 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina Wójcik 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI 3 WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I REFORMA EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY. 6 ROZDZIAŁ II REFORMA EUROPEJSKICH RYNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 21 ROZDZIAŁ III LIBERALIZACJA TELEKOMUNIKACJI 29 ROZDZIAŁ IV POLITYKA TRANSPORTOWA W KONTEKŚCIE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ. 46 Transport kolejowy 46 Transport lotniczy 54 ROZDZIAŁ V MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W STRATEGII LIZBOŃSKIEJ 71 ROZDZIAŁ VI LIBERALIZACJA RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU W ŚWIETLE PROCESU LIZBOŃSKIEGO 92 3

4 Wstęp Powołanie do życia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej miało na celu stworzenie obszaru gospodarczego, który mógłby konkurować z najbardziej dynamicznie rozwijającymi się gospodarkami świata. Dla państw członkowskich integracja europejska okazałą się źródłem dobrobytu i sukcesu gospodarczego. Obecnie jednak istnieje konieczność ponownego przemyślenia podstaw, na których opiera się gospodarka Unii Europejskiej. Nowe wyzwania związane z globalizacją i rosnącą konkurencyjnością innych gospodarek światowych, pojawienie się w krajach Unii barier strukturalnych dla wzrostu gospodarczego, spowolnienie jego tempa oraz wysoki poziom bezrobocia doprowadziły do szerokiej dyskusji nad koniecznością określenia nowego programu reform gospodarczych UE. Jej efektem jest, przyjęta podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie strategia, która stała się najważniejszym programem gospodarczo-społecznym Unii Europejskiej. Jeżeli rozszerzenie zakończy się sukcesem, to począwszy od roku 2004 w jego realizacji będzie również uczestniczyć Polska i inne kraje kandydujące do członkostwa w Unii. Dlatego ważne jest, by już teraz w naszym kraju rozpoczęła się na ten temat ogólna debata, która powinna pozwolić Polsce na określenia swojego miejsca i roli w strategii lizbońskiej. Głównym celem strategii lizbońskiej jest stworzenie na terytorium Europy, do roku 2010, najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Sama strategia skupia się na czterech kwestiach: innowacyjności (gospodarka oparta o wiedzę), liberalizacji (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych), przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej) oraz spójności społecznej (kształtowanie nowego aktywnego państwa socjalnego). Zdecydowana większość działań podejmowanych w zakresie strategii lizbońskiej związana jest z modernizacją polityki zatrudnienia oraz kreowaniem pozytywnych zmian na rynku pracy. Podstawowym przesłaniem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a więc tam, gdzie tworzonych jest najwięcej miejsc pracy. Zgodnie z wytycznymi strategii lizbońskiej, w celu zaspokojenia potrzeb nowoczesnych gospodarek państw 4

5 członkowskich konieczne jest również przemodelowanie systemu kształcenia w taki sposób, aby możliwe było stworzenie modelu gospodarczego opartego o wiedzę. Hiszpania, przewodnicząca obecnie pracom Unii Europejskiej, przywiązuje bardzo dużą wagę do przyspieszenia tempa realizacji strategii lizbońskiej. Na kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej, w Barcelonie, przedmiotem prac będzie raport poświęcony analizie dotychczasowych działań podjętych na rzecz wzrostu stopy zatrudnienia w Unii Europejskiej. Zaproponowane zostaną również rekomendacje do dalszych działań. Opracowanie jest próbą przedstawienia strategii lizbońskiej w jej głównych aspektach. Ograniczono się do najważniejszych, mających zasadnicze znaczenie reform gospodarczych UE. Przygotowane opracowanie ma jeszcze jeden cel pokazać w którym kierunku zmierza UE oraz państwa członkowskie. Mamy nadzieje, że nasza publikacja będzie przydatna nie tylko poszczególnym resortom i ministerstwom kreującym polską politykę gospodarczą, ale również i partnerom społecznym, a szczególnie związkom zawodowym oraz organizacjom pracodawców. Autorzy 5

6 Rozdział I Reforma europejskiego rynku pracy. Posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie i zapoczątkowana w jej wyniku realizacja strategii lizbońskiej jest kontynuacją działań państw członkowskich UE oraz instytucji wspólnotowych w zakresie pogłębiania wspólnotowej koordynacji narodowych polityk zatrudnienia, czyli tzw. procesu luksemburskiego, którego efektem stało się wypracowanie europejskiej strategii zatrudnienia. Wzrost liczby bezrobotnych i uznanie tego problemu jako najważniejszej kwestii społecznej końca XX i początku XXI wieku skłoniły rządy państw członkowskich UE do ponownego przemyślenia miejsca europejskiej polityki zatrudnienia we wspólnotowych działaniach gospodarczych. Punktem wyjścia dla reform był Tytuł VII Zatrudnienie Traktatu Amsterdamskiego z 2 października 1997 roku, powołujący do życia europejską politykę zatrudnienia. Na tej podstawie państwa członkowskie oraz Unia Europejska zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz opracowywania skoordynowanej polityki zatrudnienia oraz wspierania wykwalifikowanej, wyszkolonej i zdolnej do adaptacji siły roboczej, a także na rzecz tworzenia rynków pracy zdolnych do reagowania na zmiany ekonomiczne. Traktat zalecił państwom członkowskim, aby poprzez swoje polityki zatrudnienia i przy uwzględnieniu praktyk krajowych związanych z obowiązkami pracodawców i pracowników dążyły do skoordynowania działań na rzecz wspólnego celu, jakim jest wspieranie zatrudnienia, a co za tym idzie zmniejszanie poziomu bezrobocia. Pierwszą decyzję dotyczącą koordynacji działań podejmowanych w poszczególnych krajach członkowskich na rzecz zmniejszenia bezrobocia podjęto w listopadzie 1997 roku w Luksemburgu, podczas specjalnego szczytu Rady Europejskiej poświęconego poprawie sytuacji zatrudnieniowej. Jako główne cele określono w nim walkę z bezrobociem długookresowym oraz bezrobociem wśród młodzieży. Za zasadniczą kwestię uznano kontynuowanie polityki wzrostu ukierunkowanej na stabilizację, uzdrawianie finansów publicznych, umiarkowany wzrost wynagrodzeń oraz reformy strukturalne. Stwierdzono ponadto, że w celu trwałego ograniczania bezrobocia należy opracować nową strategię opierającą się na wytycznych w sferze zatrudnienia, których elementem powinna być wspólna analiza sytuacji i wyznaczenie podstawowych kierunków polityki zatrudnieniowej. Zakres 6

7 wykorzystania wytycznych zależeć miał od ich adresatów, charakteru i potencjalnych skutków dla państw członkowskich. Wytyczne powinny być także zgodne z zasadą pomocniczości w odniesieniu do kompetencji państw członkowskich w sprawach zatrudnienia, w tym również kompetencji ich jednostek regionalnych. Bezpośrednim wynikiem procesu luksemburskiego było większe zaangażowanie instytucji wspólnotowych w politykę rynku pracy i zwalczania bezrobocia. Cząstkowym tego efektem był wzrost liczby osób aktywnych zawodowo oraz obniżenie liczby bezrobotnych w krajach, które podjęły wysiłki na rzecz uelastycznienia rynku pracy oraz dostosowania otoczenia administracyjno-prawnego do potrzeb gospodarczych (ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej). Dobrym przykładem jest tu Hiszpania, w której w latach stopa bezrobocia zmniejszyła się o prawie 10% (z 23 do 13%). Jednocześnie europejska polityka zatrudnienia nie odniosła spodziewanych efektów w Niemczech, w których opór związków zawodowych wobec prób uelastyczniania prawa pracy nie pozwolił na osiągnięcie spodziewanych wyników w ograniczaniu liczby bezrobotnych. Trudna sytuacja na rynku pracy oraz pozytywne efekty procesu luksemburskiego skłoniły państwa członkowskie do podniesienia rangi polityki rynku pracy i uznania jej za jedną z podstawowych polityk makroekonomicznych. Efektem tych działań było przyjęcie Agendy Lizbońskiej na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie marca Wyznaczyła ona Unii Europejskiej nowy, strategiczny cel na najbliższe dziesięciolecie - stworzenie opartej na wiedzy, a zarazem najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, zdolnej do systematycznego wzrostu gospodarczego, zapewniającej większą liczbę lepszych miejsc pracy w warunkach większej spójności społecznej. Kompendium działań służących realizacji tego celu nazwano strategią lizbońską. Zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej w Lizbonie przyjęcie strategii powinno m.in. przywrócić warunki potrzebne do osiągnięcia pełnego zatrudnienia. Z tego względu koncentruje się ona na dwóch zasadniczych problemach: - reformie instrumentów kreujących podaż na rynku pracy - poprawieniu konkurencyjności europejskiej siły roboczej (w kontekście rozwoju technologii informatycznych), oraz modernizacji systemu zabezpieczeń społecznych; 7

8 - reformie instrumentów kreujących popyt na rynku pracy - likwidacji barier administracyjnych, ułatwianiu tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw, stworzeniu środowiska administracyjnego i prawnego sprzyjającego tworzeniu przedsiębiorstw i prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach tak sformułowanych celów można wyróżnić następujące priorytety: - tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, szczególnie w grupie MSP oraz stymulowanie przedsiębiorczości; - rozwój aktywnej polityki zatrudnienia; - poprawa jakości pracy; - mobilność pracowników otwarcie europejskich rynków pracy; - inwestowanie w zasoby ludzkie; - zabezpieczenia społeczne i promowanie integracji społecznej. Tworzenie sprzyjających warunków powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, szczególnie w grupie MSP oraz stymulowanie przedsiębiorczości. W tej dziedzinie podkreślono konieczność podjęcia dalszych wysiłków w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i wyeliminowania zbędnej biurokracji. Rada Europejska zaapelowała o przyjęcie przez Radę UE oraz Komisję Europejską, w oparciu o metodę otwartej koordynacji, uporządkowanych reguł dokonywania ocen w takich kwestiach jak: - ilość czasu oraz koszty związane z utworzeniem firmy, wartość zainwestowanego kapitału ryzyka, - podjęcia działań na rzecz przedsiębiorczej, innowacyjnej i otwartej Europy wraz z wieloletnim programem na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, na lata ; - opracowanie Karty Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której postanowienia zobowiązywałyby państwa członkowskie do ukierunkowania instrumentów na małe przedsiębiorstwa oraz do odpowiedniego reagowania na ich potrzeby; - przegląd instrumentów finansowych stosowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny mających na celu wsparcie tworzenia małych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw działających w sferze 8

9 zaawansowanej technologii oraz mikroprzedsiębiorstw, jak również innych inicjatyw kapitału ryzyka; - konsultowanie proponowanych regulacji prawnych, ocena ich konsekwencji oraz wprowadzenie schematów kodyfikowania i przyswajania ustawodawstwa wspólnotowego, a także wprowadzenie systemu powtórnych analiz ustawodawstwa z uwagi na konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom funkcjonowania w środowisku jasnych, prostych i skutecznych regulacji prawnych, - poprawienie poziomu, większą terminowość oraz pełniejszą dostępność informacji statystycznych potrzebnych do dostosowywania w dziedzinach, które mają fundamentalne znaczenie dla polityki przedsiębiorstw. Rozwój aktywnej polityki zatrudnienia Rada Europejska przedstawiła cel realizacji aktywnej polityki zatrudnienia: doprowadzenie do wzrostu poziomu zatrudnienia w krajach członkowskich do wysokości 70% w roku 2010, a także wzrostu udziału kobiet na rynku pracy do 60% w 2010 r. Podkreślono przy tym konieczność zróżnicowania celów i działań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z państw członkowskich. Podczas posiedzenia sztokholmskiego Rada Europejska ustanowiła przejściowe cele dotyczące stopy zatrudnienia w UE. Zgodnie z ustaleniami, w styczniu 2005 r. przeciętny poziom zatrudnienia powinien wynosić 67%, zaś w przypadku kobiet 57%. Rada Europejska wezwała państwa członkowskie, aby w narodowych planach działań na rzecz zatrudnienia przyjęły stosowne cele pośrednie dotyczące stopy zatrudnienia, przy uwzględnieniu sytuacji w kraju i regionach. Ponadto, Rada postanowiła, iż docelowy poziom zatrudnienia w odniesieniu do osób z grupy wiekowej lata powinien wynieść 50% w 2010 r. Rada oceniła pozytywnie dotychczasowe działania prowadzone w ramach procesu luksemburskiego. Wskazano jednak na konieczność podjęcia dalszych intensywnych działań w czterech dziedzinach: - poprawa zdolności do zatrudnienia; - położenie większego nacisku na szkolenia ustawiczne; - wzrost zatrudnienia w sektorze usług; 9

10 - wspieranie realizacji polityki równouprawnienia m.in. poprzez tworzenie korzystnych warunków do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Rada UE i Komisja Europejska mają też przedstawić przed posiedzeniem Rady Europejskiej w Barcelonie raport prezentujący: - skuteczne instrumenty zwiększania zatrudnienia z uwzględnieniem zagadnień reformy systemu podatkowego, zabezpieczenia społecznego i walki z szarą strefą w zatrudnieniu; - wskaźniki umożliwiające porównywanie dostępności systemów opieki nad dziećmi w poszczególnych krajach członkowskich. Inwestowanie w zasoby ludzkie Europejskie systemy edukacji i kształcenia muszą zostać dostosowane do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy, jak również zapewnić poprawę poziomu i standardów zatrudnienia. Podczas szczytu lizbońskiego Rada Europejska wskazała, iż w tej dziedzinie do priorytetów należy rozwijanie systemów edukacyjnoszkoleniowych, które byłyby ściśle dopasowane do potrzeb poszczególnych grup społecznych i zawodowych. Ponadto, w dokumencie wezwano państwa członkowskie, aby we współpracy z Komisją i Radą UE podjęły działania na rzecz: - zwiększenia nakładów w dziedzinie inwestycji w zasoby ludzkie (liczba młodych ludzi w wieku lata z jedynie średnim wykształceniem powinna zmniejszyć się do roku 2010 o połowę); - przekształcania szkół i ośrodków szkoleniowych w nowoczesne, ogólnodostępne centra edukacyjne o wielofunkcyjnym charakterze; - wprowadzenia europejskiego certyfikatu potwierdzającego posiadanie podstawowych umiejętności informatycznych; - zdefiniowania środków na rzecz zwiększenia mobilności studentów oraz kadry nauczycielskiej i instruktorskiej m.in. poprzez znoszenie istniejących barier w uznawaniu kwalifikacji i okresów odbytej nauki. W uzupełnieniu instrumentów przedstawionych w Lizbonie, podczas posiedzenia sztokholmskiego do priorytetów w tej dziedzinie zaliczono także rozwój kształcenia 10

11 ustawicznego i pokonywanie deficytów kadrowych wśród pracowników nauki i techniki. Zabezpieczenie społeczne i promowanie integracji społecznej Strategia lizbońska koncentruje się wokół następujących problemów: - zapewnienie równowagi i trwałości systemów zabezpieczeń społecznych; - walkę z postępującą marginalizacją społeczną; - zwiększenie roli partnerów społecznych. Podczas szczytu w Lizbonie stwierdzono, że do najważniejszych zadań europejskiej polityki społecznej należą działania na rzecz zapewnienia równowagi i trwałości systemów zabezpieczeń społecznych, a w szczególności: - konieczność wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi na rzecz wymiany doświadczeń w dziedzinie reformowania systemów emerytalnych (Grupa Robocza na Wysokim Szczeblu opracuje dokument na temat długoterminowego rozwoju systemów zabezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy dotyczącej zrównoważenia systemów w latach ). - nowelizacja Rozporządzenia Rady 1408/71 w sprawie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. W uzupełnieniu tych działań Rada Europejska podczas szczytu w Sztokholmie zwróciła uwagę na konieczność utrzymania długookresowej równowagi finansów publicznych, szczególnie w świetle procesu starzenia się społeczeństwa i jego konsekwencji dla finansowania systemów ubezpieczeń społecznych. Ponadto, odwołując się do postanowień Europejskiej Agendy Społecznej przyjętej przez Radę Europejską w Nicei, wskazano na potrzebę modernizacji dotychczasowego modelu socjalnego UE. W zakresie promowania integracji społecznej strategia lizbońska zwraca szczególną uwagę na kwestię postępującej marginalizacji społecznej. W opinii Rady społeczeństwo informacyjne stwarza ogromny potencjał, który może być pomocny w ograniczaniu marginalizacji społecznej, zarówno poprzez stworzenie warunków ekonomicznych (szybszy wzrost gospodarczy, zwiększenie zatrudnienia) jak i 11

12 poprzez tworzenie nowych możliwości uczestnictwa w rozwoju gospodarczym. Aby uniknąć stale powiększającej się przepaści między tymi, którzy mają dostęp do nowej wiedzy, i tymi, którzy są z niej wyłączeni, należy podjąć działania na rzecz promowania szerszego dostępu do wiedzy oraz na rzecz walki z bezrobociem. Zagadnieniem tym szczegółowo zajęła się Rada Europejska na szczycie w Nicei, uzgadniając konkretne cele i metody działania w tym zakresie (Europejska Agenda Społeczna) oraz podkreślając jednocześnie, że państwa członkowskie powinny tym zagadnieniom przyznać priorytet w Narodowych Strategiach Zatrudnienia. Przemiany w zakresie polityki zatrudnienia powinny również uwzględniać udział partnerów społecznych. Do ich roli w kreowaniu zmian na rynku pracy po raz pierwszy odniosła się Rada Europejska podczas posiedzenia w Sztokholmie. W jej opinii zdecydowany i aktywny udział partnerów społecznych jest niezbędny nie tylko dla oceny dokonanego postępu, lecz także dla realizacji reform, których powodzenie wymaga zaangażowania zarówno pracowników jak i pracodawców. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Rada Europejska zaaprobowała powołanie w Dublinie jednostki badawczej European Observatory for Industrial Change. (Europejskiego Obserwatorium Przemian w Przemyśle). Poprawa jakości zatrudnienia Kwestia ta została po raz pierwszy podjęta podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie. W konkluzjach stwierdza się, że dostosowanie modelu społecznego do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych wymaga przede wszystkim wzrostu poziomu zatrudnienia. Cel ten może być osiągnięty tylko przez jednoczesne zwiększanie zarówno liczby, jak i jakości miejsc pracy. Priorytetowe działania powinny w szczególności dotyczyć promowania właściwego otoczenia pracy dla wszystkich, w tym równość szans osób niepełnosprawnych oraz równość mężczyzn i kobiet, elastycznej organizacji pracy, pozwalającej łatwiej godzić życie zawodowe z osobistym, edukację i kształcenie ustawiczne, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dążąc do realizacji tak zarysowanych działań uzgodniono, że państwa członkowskie i Rada UE: 12

13 - zdefiniują wspólne stanowiska dotyczące utrzymania i polepszania jakości miejsc pracy. Zobowiązanie to zostanie także zawarte jako ogólny cel w wytycznych polityki zatrudnienia na rok opracowane zostaną dokładne liczbowe i ilościowe wskaźniki służące opisowi jakości miejsca pracy oraz określające równość płac kobiet i mężczyzn. - nastąpi nowelizacja prawodawstwa dotyczącego równych szans zatrudnienia, warunków pracy, szkolenia i awansu zawodowego. Mobilność pracowników otwarcie europejskich rynków pracy Utworzenie europejskiego rynku pracy jest nowym priorytetem w ramach strategii lizbońskiej, uzgodnionym podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie. Uznano bowiem, że znoszenie przeszkód w mobilności zawodowej pracowników jest nieodzownym czynnikiem modernizacji i podnoszenia elastyczności rynków pracy. Mając to na uwadze postanowiono, że: - konieczne jest przyjęcie ułatwień w sprawie mobilności studentów, osób przyuczających się, młodych wolontariuszy i nauczycieli, a państwa członkowskie zobowiązano do wdrożenia planów działania w tym zakresie. - należy podjąć współpracę z rządami, narodowymi urzędami pracy i zainteresowanymi stronami, której celem powinno być zbadanie możliwości stworzenia centralnej europejskiej bazy danych dotyczącej mobilności zawodowej. Zawierałaby ona informacje o wolnych miejscach pracy, życiorysach pracowników oraz możliwościach kształcenia. - zobowiązano także Komisję Europejską do powołania Grupy Zadaniowej do spraw Umiejętności i Mobilności. Jej zadaniem będzie zbadanie charakterystycznych cech europejskiego rynku pracy i zidentyfikowanie przeszkód w jego funkcjonowaniu. Na podstawie wyników prac Grupy Roboczej, podczas wiosennej sesji Rady Europejskiej w 2002 r., Komisja przedstawi Plan działania dotyczący rozwoju i otwarcia nowych europejskich rynków pracy oraz przygotuje propozycje ujednolicenia systemu uznawania kwalifikacji i okresów studiów (raport Grupy Zadaniowej przedstawiony został w grudniu 2001r.). Dokonując wstępnej analizy polskiej polityki zatrudnienia z wytycznymi strategii lizbońskiej można stwierdzić, że jest ona zasadniczo zgodna. Działania podjęte w 13

14 ramach takich programów jak Przede wszystkim przedsiębiorczość oraz Pierwsza praca odpowiadają na zalecenia dotyczące ułatwiania w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, a także zwiększania roli aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W tym kontekście można wykorzystać w promowaniu tych programów również ich zgodność z wytycznymi Unii Europejskiej. Ponadto wydaje się wskazane skorzystanie z elementów strategii lizbońskiej przy programowaniu kolejnych działań, skierowanych na poprawę sytuacji na polskim rynku pracy. Rys. 1 Stopa zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej - procentowy udział populacji w wieku produkcyjnym (15-64 lata). Źródło: Eurostat w: Annex 2 to the Commission Staff Working Paper (in support of the Report from the Commission to the Spring European Council in Barcelona) The Lisbon Strategy Making Change Happen, SEC(2002) 29 - (dane dot. roku 2001 mają charakter prognostyczny) 14

15 Rys. 2 Stopa bezrobocia w państwach członkowskich UE udział osób bezrobotnych w liczbie osób aktywnych zawodowo. Źródło: Eurostat w: Annex 2 to the Commission Staff Working Paper (in support of the Report from the Commission to the Spring European Council in Barcelona) The Lisbon Strategy Making Change Happen, SEC(2002) 29 - (dane dot. roku 2001 mają charakter prognostyczny) 15

16 Rys. 3 Kształcenie ustawiczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej procentowy udział populacji w wieku lata w systemie kształcenia. Źródło: Eurostat w: Annex 2 to the Commission Staff Working Paper (in support of the Report from the Commission to the Spring European Council in Barcelona) The Lisbon Strategy Making Change Happen, SEC(2002) 29 - (dane dot. roku 2001 mają charakter prognostyczny) 16

17 Postanowienia szczytu Rady Europejskiej w Barcelonie Podczas kolejnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego przeglądowi strategii lizbońskiej (Barcelona marca br.) Rada Europejska zidentyfikowała trzy priorytetowe obszary, które wymagają specyficznych inicjatyw oraz działań: aktywna polityka na rzecz pełnego zatrudnienia zwiększenie liczby oraz jakości miejsc pracy; wzmocnienie Europejskiej Strategii Zatrudnienia; promocja działań mających na celu zwiększenie mobilności oraz umiejętności (kwalifikacji) w ramach Unii Europejskiej. Aktywna polityka na rzecz pełnego zatrudnienia Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła wyniki specjalnego szczytu poświęconego kwestiom społecznym (Social Summit), podczas którego partnerzy społeczni uzgodnili wspólne ramy działań na rzecz długofalowego podejścia do kwestii rozwoju kompetencji oraz kwalifikacji. Jednocześnie Rada Europejska zaapelowała do partnerów społecznych, aby umiejscowili swoje strategie na wszystkich szczeblach terytorialnych (wspólnotowym, narodowym, regionalnym i lokalnym) i sektorowych. Ponadto zobligowano państwa członkowskie do corocznego opracowywania raportów informujących o podjętych działaniach, zarówno na poziomie narodowym jak i wspólnotowym, które następnie mogłyby być prezentowane podczas kolejnych szczytów poświęconych kwestiom społecznym. Wzmocnienie Europejskiej Strategii Zatrudnienia Rada Europejska podkreśliła, że realizacja Europejskiej Strategii Zatrudnienia zainicjowanej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu (tzw. proces luksemburski) potwierdziła swoje znaczenie oraz rolę jaką odegrała w rozwiązywaniu problemu bezrobocia w Europie. Średniookresowy przegląd Strategii, który będzie miał miejsce w roku 2002, powinien być oparty na jej dotychczasowych dokonaniach oraz włączeniu celów uzgodnionych w Lizbonie. W związku z powyższym Europejska Strategia Zatrudnienia powinna: zostać uproszczona, w szczególności poprzez redukcję liczby wytycznych, jednoczenie nie może to osłabić jej efektywności; 17

18 czas obowiązywania Strategii powinien zostać skorelowany z terminem ustalonym podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie (rok 2010), łącznie z średniookresową ewaluacją realizacji Strategii przewidzianą na rok 2006, mająca na celu monitoring realizacji średniookresowych celów uzgodnionych podczas posiedzenia rady Europejskiej w Sztokholmie. ulec wzmocnieniu rola oraz zakres odpowiedzialności partnerów społecznych w odniesieniu do implementacji oraz monitoringu realizacji wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia. Zrewidowana Europejska Strategia Zatrudniania, w opinii Rady Europejskiej, powinna koncentrować się wokół kwestii wzrostu stopy zatrudnienia, w szczególności poprzez promocję zatrudnialności oraz usuwanie barier oraz tworzenie zachęt dla podejmowania zatrudnienia, zachowując jednocześnie dotychczasowe wysokie standardy europejskiego modelu społecznego. Konieczna jest również ścisła współpraca pomiędzy partnerami społecznymi oraz władzami narodowymi, w szczególności w zakresie kształcenia ustawicznego, jakości pracy oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. W opinii Rady Europejskiej zmodyfikowana Europejska Strategia Zatrudnienia powinna koncentrować się wokół następujących kwestii: w ramach działań państw członkowskich zmierzających do obniżania obciążeń podatkowych, priorytetem powinna stać się redukcja progów podatkowych dla osób o najniższych dochodach, system zabezpieczeń społecznych powinien zostać tak zaadoptowany, aby podejmowanie pracy oraz jej poszukiwanie stało się opłacalne, narodowe instytucje odpowiedzialne za politykę zatrudnienia oraz tworzenie i wspieranie układów zbiorowych (respektujący autonomię partnerów społecznych) powinny wziąć pod uwagę związek pomiędzy rozwojem wynagrodzeń oraz warunkami istniejącymi na rynku pracy, a w konsekwencji pozwolić na rozwój polityki wynagrodzeń zgodnie z rozwojem produktywności oraz zróżnicowania w zakresie kwalifikacji. państwa członkowskie powinny tworzyć zachęty (bodźce) dla zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy oraz dołożyć wszelkich starań, w ramach narodowych wzorców, aby do roku 2010, 90% dzieci w wieku od 3 do 7 lat miało zapewnioną opiekę w przedszkolu, a 33% dzieci poniżej 3 lat w żłobku, 18

19 państwa członkowskie powinny dostosować reguły zatrudniania do potrzeb osób starszych. Do roku 2010 średni wiek przechodzenia na emeryturę powinien wzrosnąć o pięć lat (z obecnych 58 do 63 lat). Postęp w tej dziedzinie będzie corocznie monitorowany, przed każdym wiosennym posiedzeniem Rady Europejskiej. Promocja działań mających na celu zwiększenie mobilności oraz umiejętności w ramach Unii Europejskiej. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła Plan Działań Komisji Europejskiej na rzecz zniesienia od 2005 roku barier na europejskich rynkach pracy oraz zaapelowała do Rady UE o podjęcie niezbędnych działań, aby proponowane rozwiązania znalazły swe odzwierciedlenie w praktyce. Do priorytetowych działań w tym zakresie zaliczono: stworzenie otoczenia regulacyjnego pozwalającego na zwiększenie mobilności osób w zakresie edukacji, badań oraz innowacji; obniżenie barier prawnych i administracyjnych w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych; zapewnienie, aby wszyscy zostali wyposażeni w odpowiednie podstawowe kwalifikacje, w szczególności te, które odnoszą się zaawansowanych technologii, zwiększenie procesu transferu uprawnień związanych z ubezpieczeniem społecznym, łącznie z systemem emerytalnym w ramach Unii Europejskiej. Rada Europejska jako kwestie szczególnej wagi potraktowała nowelizacje Rozporządzenia (EEC) 1408/71 dotyczącego koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych, tak aby znowelizowane Rozporządzenie mogło wejść w życie przed końcem 2003 roku, Ponadto, Rada Europejska zdecydowała o wprowadzeniu w państwach członkowskich UE jednolitej, elektronicznej karty ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych. Konkretne propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie zostaną zaprezentowane podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej w roku Utworzony zostanie także, we współpracy z państwami członkowskimi, europejski serwis informacyjny poświęcony mobilności zawodowej, który powinien osiągnąć pełną operatywność najpóźniej do końca 2003 roku. 19

20 Wzmocnienie wymiaru społecznego Agenda Społeczna Agenda Społeczna uzgodniona podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei powinna stanowić ważny czynnik wzmocnienia europejskiego modelu społecznego. Wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w 2003 roku, powinno stanowić okazję dla pogłębionej oceny postępu w realizacji wyznaczonych celów oraz jeśli będzie to konieczne, stać się impulsem do podjęcia dalszych działań. Nowe podejście w zakresie europejskiego wymiaru społecznego obejmie: zwiększenie zaangażowania pracowników w proces zmian i przekształceń, które ich dotyczą. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła sposób, w jaki partnerzy społeczni, poprzez dialog oraz podejście prewencyjne, zaczęli rozwiązywać problem restrukturyzacji. Rada Europejska wezwała jednocześnie partnerów społecznych o aktywniejsze zaangażowanie na rzecz wymiany najlepszych praktyk związanych z problemem restrukturyzacji przemysłu; wzmocnienie jakościowego aspektu polityki zatrudnienia, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Rada Europejska zaapelowała do Rady UE o rozpatrzenie, jako zadanie o charakterze priorytetowym, przyszłej informacji Komisji Europejskiej poświęconej wspólnotowej strategii na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Rada Europejska podkreśliła ponadto znaczenie, jakie powinno zostać przywiązywane do kwestii walki ubóstwem oraz marginalizacją społeczną. Zaapelowała do państw członkowskich, aby w Narodowych Planach Działań do 2010 roku uwzględnione zostały działania na rzecz znaczącej redukcji liczby osób, którym zagraża ubóstwo oraz marginalizacja. 20

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE Maciej Frączek PLAN PREZENTACJI Co to jest Europejska Strategia Zatrudnienia? Otwarta metoda koordynacji Ewolucja ESZ Obecny kształt ESZ Wytyczne dotyczące zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 255 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2014 r. COM(2014) 401 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Reforma polityki spójności po 2013 r.

Reforma polityki spójności po 2013 r. Reforma polityki spójności po 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień 2009 r. 1 wprowadzenie 2 Debata wspólnotowa Kontekst debaty 4 raport kohezyjny przegląd budżetu UE i polityk wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

15150/15 jp/dh/dk 1 DG G 2B

15150/15 jp/dh/dk 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 grudnia 2015 r. (OR. en) 15150/15 FISC 185 ECOFIN 965 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14947/15 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Rozdział I. Polityczne uwarunkowania regulacji europejskiego rynku usług finansowych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Rozdział I. Polityczne uwarunkowania regulacji europejskiego rynku usług finansowych Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wprowadzenie... XIII XV XXI XXVII Rozdział I. Polityczne uwarunkowania regulacji europejskiego rynku usług finansowych... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Od wspólnego

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Metody ewaluacji projektów unijnych

Metody ewaluacji projektów unijnych Metody ewaluacji projektów unijnych D R E W A K U S I D E Ł K A T E D R A E K O N O M E T R I I P R Z E S T R Z E N N E J W Y D Z I A Ł E K O N O M I C Z N O - S O C J O L O G I C Z N Y U Ł E K U S I D

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA UNIJNEGO SYSTEMU PRAWNEGO I FINANSOWEGO 1. Uwagi ogólne 2. Unijne regulacje prawne 3. Prawo pierwotne i prawo stanowione 4. Instytucje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 marca 2005. CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10 37 cecop@cecop.coop www.cecop.

Warszawa, 22 marca 2005. CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10 37 cecop@cecop.coop www.cecop. Polityka Unii Europejskiej na rzecz wsparcia Ekonomii Społecznej Warszawa, 22 marca 2005 Eric LAVILLUNIERE CECOP CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Warszawa, 28 marca 2011r. Stawiamy na innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: - maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna Unii Europejskiej

Polityka społeczna Unii Europejskiej dr Aleksandra Borowicz Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Polityka społeczna Unii Europejskiej Polityki społeczne Unii Europejskiej Polityka w dziedzinie zatrudnienia Polityka społeczna Polityka w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA POLITYKA ZATRUDNIENIA Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020. Europejska strategia zatrudnienia wraz z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.5.2017 r. COM(2017) 225 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO Reagowanie na wyzwania stojące przed krytycznymi

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 września 2016 r. (OR. en)

Bruksela, 27 września 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 września 2016 r. (OR. en) 12606/16 SOC 565 EM 375 ECOFIN 837 EDUC 302 PISMO PRZEWODNIE Od: Komitet Ochrony Socjalnej Do: Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) /

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

9650/17 ppa/mf 1 DGG 1A

9650/17 ppa/mf 1 DGG 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 maja 2017 r. (OR. en) 9650/17 WYNIK PRAC Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Dotyczy: Europejski semestr 2017: ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EM 340 Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze przemysłu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze przemysłu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Polityka przemysłowa jest ściśle powiązana z ogólną polityką społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska przyczyny-cele-skuteczność polskie priorytety. Dr Mariusz-Jan Radło Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

Strategia Lizbońska przyczyny-cele-skuteczność polskie priorytety. Dr Mariusz-Jan Radło Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Strategia Lizbońska przyczyny-cele-skuteczność polskie priorytety Dr Mariusz-Jan Radło Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Przyczyny przyjęcia Strategii Lizbońskiej PKB per capita UE15 (%PKB per capita

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««2009 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia WERSJA TYMCZASOWA 2004/0165(COD) 28.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wzywa się COREPER do przekazania projektu konkluzji Radzie EPSCO w celu jego przyjęcia.

Wzywa się COREPER do przekazania projektu konkluzji Radzie EPSCO w celu jego przyjęcia. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 lutego 2009 r. (27.02) (OR. en) 6480/09 SOC 110 MI 60 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Społecznych Do: Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) / Rada (EPSCO) Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 września 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalne numery referencyjne: 2013/0029 (COD) 2013/0028 (COD) 13286/1/14 REV 1 TRANS 434 CODEC 1837 SPRAWOZDANIE Od: Do: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304 ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304 Spis treści Podziękowania. 9 Wstęp 11 Rozdział pierwszy Teoria regulacji a regulacja rynku finansowego n Wprowadzenie 17 1. Regulacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podsumowujące. Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego, Göteborg, Szwecja, 17 listopada 2017 r.

Sprawozdanie podsumowujące. Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego, Göteborg, Szwecja, 17 listopada 2017 r. Sprawozdanie podsumowujące Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego, Göteborg, Szwecja, 17 listopada 2017 r. Wdniu 17 listopada 2017 r. w Göteborgu europejscy szefowie

Bardziej szczegółowo

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego. Zasada ta stanowi podstawę procesu integracji.

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy.

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aneta Maciąg Warszawa, 10.12.2015 r. Plan 1. Struktura demograficzna społeczeństwa. 2. Poziom zatrudnienia wśród osób powyżej 50 roku życia. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej Współpraca gospodarcza i walutowa w państwach UE, której efektem jest posługiwanie się wspólną walutą euro ( ) jest jedną z największych osiągnięć integracji europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY stwierdzająca, że Portugalia nie podjęła skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 276 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2016 r. COM(2016) 295 final Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze PL PL Zalecenie DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo