STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY"

Transkrypt

1 STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1

2 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina Wójcik 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI 3 WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I REFORMA EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY. 6 ROZDZIAŁ II REFORMA EUROPEJSKICH RYNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 21 ROZDZIAŁ III LIBERALIZACJA TELEKOMUNIKACJI 29 ROZDZIAŁ IV POLITYKA TRANSPORTOWA W KONTEKŚCIE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ. 46 Transport kolejowy 46 Transport lotniczy 54 ROZDZIAŁ V MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W STRATEGII LIZBOŃSKIEJ 71 ROZDZIAŁ VI LIBERALIZACJA RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU W ŚWIETLE PROCESU LIZBOŃSKIEGO 92 3

4 Wstęp Powołanie do życia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej miało na celu stworzenie obszaru gospodarczego, który mógłby konkurować z najbardziej dynamicznie rozwijającymi się gospodarkami świata. Dla państw członkowskich integracja europejska okazałą się źródłem dobrobytu i sukcesu gospodarczego. Obecnie jednak istnieje konieczność ponownego przemyślenia podstaw, na których opiera się gospodarka Unii Europejskiej. Nowe wyzwania związane z globalizacją i rosnącą konkurencyjnością innych gospodarek światowych, pojawienie się w krajach Unii barier strukturalnych dla wzrostu gospodarczego, spowolnienie jego tempa oraz wysoki poziom bezrobocia doprowadziły do szerokiej dyskusji nad koniecznością określenia nowego programu reform gospodarczych UE. Jej efektem jest, przyjęta podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie strategia, która stała się najważniejszym programem gospodarczo-społecznym Unii Europejskiej. Jeżeli rozszerzenie zakończy się sukcesem, to począwszy od roku 2004 w jego realizacji będzie również uczestniczyć Polska i inne kraje kandydujące do członkostwa w Unii. Dlatego ważne jest, by już teraz w naszym kraju rozpoczęła się na ten temat ogólna debata, która powinna pozwolić Polsce na określenia swojego miejsca i roli w strategii lizbońskiej. Głównym celem strategii lizbońskiej jest stworzenie na terytorium Europy, do roku 2010, najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Sama strategia skupia się na czterech kwestiach: innowacyjności (gospodarka oparta o wiedzę), liberalizacji (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych), przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej) oraz spójności społecznej (kształtowanie nowego aktywnego państwa socjalnego). Zdecydowana większość działań podejmowanych w zakresie strategii lizbońskiej związana jest z modernizacją polityki zatrudnienia oraz kreowaniem pozytywnych zmian na rynku pracy. Podstawowym przesłaniem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a więc tam, gdzie tworzonych jest najwięcej miejsc pracy. Zgodnie z wytycznymi strategii lizbońskiej, w celu zaspokojenia potrzeb nowoczesnych gospodarek państw 4

5 członkowskich konieczne jest również przemodelowanie systemu kształcenia w taki sposób, aby możliwe było stworzenie modelu gospodarczego opartego o wiedzę. Hiszpania, przewodnicząca obecnie pracom Unii Europejskiej, przywiązuje bardzo dużą wagę do przyspieszenia tempa realizacji strategii lizbońskiej. Na kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej, w Barcelonie, przedmiotem prac będzie raport poświęcony analizie dotychczasowych działań podjętych na rzecz wzrostu stopy zatrudnienia w Unii Europejskiej. Zaproponowane zostaną również rekomendacje do dalszych działań. Opracowanie jest próbą przedstawienia strategii lizbońskiej w jej głównych aspektach. Ograniczono się do najważniejszych, mających zasadnicze znaczenie reform gospodarczych UE. Przygotowane opracowanie ma jeszcze jeden cel pokazać w którym kierunku zmierza UE oraz państwa członkowskie. Mamy nadzieje, że nasza publikacja będzie przydatna nie tylko poszczególnym resortom i ministerstwom kreującym polską politykę gospodarczą, ale również i partnerom społecznym, a szczególnie związkom zawodowym oraz organizacjom pracodawców. Autorzy 5

6 Rozdział I Reforma europejskiego rynku pracy. Posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie i zapoczątkowana w jej wyniku realizacja strategii lizbońskiej jest kontynuacją działań państw członkowskich UE oraz instytucji wspólnotowych w zakresie pogłębiania wspólnotowej koordynacji narodowych polityk zatrudnienia, czyli tzw. procesu luksemburskiego, którego efektem stało się wypracowanie europejskiej strategii zatrudnienia. Wzrost liczby bezrobotnych i uznanie tego problemu jako najważniejszej kwestii społecznej końca XX i początku XXI wieku skłoniły rządy państw członkowskich UE do ponownego przemyślenia miejsca europejskiej polityki zatrudnienia we wspólnotowych działaniach gospodarczych. Punktem wyjścia dla reform był Tytuł VII Zatrudnienie Traktatu Amsterdamskiego z 2 października 1997 roku, powołujący do życia europejską politykę zatrudnienia. Na tej podstawie państwa członkowskie oraz Unia Europejska zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz opracowywania skoordynowanej polityki zatrudnienia oraz wspierania wykwalifikowanej, wyszkolonej i zdolnej do adaptacji siły roboczej, a także na rzecz tworzenia rynków pracy zdolnych do reagowania na zmiany ekonomiczne. Traktat zalecił państwom członkowskim, aby poprzez swoje polityki zatrudnienia i przy uwzględnieniu praktyk krajowych związanych z obowiązkami pracodawców i pracowników dążyły do skoordynowania działań na rzecz wspólnego celu, jakim jest wspieranie zatrudnienia, a co za tym idzie zmniejszanie poziomu bezrobocia. Pierwszą decyzję dotyczącą koordynacji działań podejmowanych w poszczególnych krajach członkowskich na rzecz zmniejszenia bezrobocia podjęto w listopadzie 1997 roku w Luksemburgu, podczas specjalnego szczytu Rady Europejskiej poświęconego poprawie sytuacji zatrudnieniowej. Jako główne cele określono w nim walkę z bezrobociem długookresowym oraz bezrobociem wśród młodzieży. Za zasadniczą kwestię uznano kontynuowanie polityki wzrostu ukierunkowanej na stabilizację, uzdrawianie finansów publicznych, umiarkowany wzrost wynagrodzeń oraz reformy strukturalne. Stwierdzono ponadto, że w celu trwałego ograniczania bezrobocia należy opracować nową strategię opierającą się na wytycznych w sferze zatrudnienia, których elementem powinna być wspólna analiza sytuacji i wyznaczenie podstawowych kierunków polityki zatrudnieniowej. Zakres 6

7 wykorzystania wytycznych zależeć miał od ich adresatów, charakteru i potencjalnych skutków dla państw członkowskich. Wytyczne powinny być także zgodne z zasadą pomocniczości w odniesieniu do kompetencji państw członkowskich w sprawach zatrudnienia, w tym również kompetencji ich jednostek regionalnych. Bezpośrednim wynikiem procesu luksemburskiego było większe zaangażowanie instytucji wspólnotowych w politykę rynku pracy i zwalczania bezrobocia. Cząstkowym tego efektem był wzrost liczby osób aktywnych zawodowo oraz obniżenie liczby bezrobotnych w krajach, które podjęły wysiłki na rzecz uelastycznienia rynku pracy oraz dostosowania otoczenia administracyjno-prawnego do potrzeb gospodarczych (ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej). Dobrym przykładem jest tu Hiszpania, w której w latach stopa bezrobocia zmniejszyła się o prawie 10% (z 23 do 13%). Jednocześnie europejska polityka zatrudnienia nie odniosła spodziewanych efektów w Niemczech, w których opór związków zawodowych wobec prób uelastyczniania prawa pracy nie pozwolił na osiągnięcie spodziewanych wyników w ograniczaniu liczby bezrobotnych. Trudna sytuacja na rynku pracy oraz pozytywne efekty procesu luksemburskiego skłoniły państwa członkowskie do podniesienia rangi polityki rynku pracy i uznania jej za jedną z podstawowych polityk makroekonomicznych. Efektem tych działań było przyjęcie Agendy Lizbońskiej na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie marca Wyznaczyła ona Unii Europejskiej nowy, strategiczny cel na najbliższe dziesięciolecie - stworzenie opartej na wiedzy, a zarazem najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, zdolnej do systematycznego wzrostu gospodarczego, zapewniającej większą liczbę lepszych miejsc pracy w warunkach większej spójności społecznej. Kompendium działań służących realizacji tego celu nazwano strategią lizbońską. Zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej w Lizbonie przyjęcie strategii powinno m.in. przywrócić warunki potrzebne do osiągnięcia pełnego zatrudnienia. Z tego względu koncentruje się ona na dwóch zasadniczych problemach: - reformie instrumentów kreujących podaż na rynku pracy - poprawieniu konkurencyjności europejskiej siły roboczej (w kontekście rozwoju technologii informatycznych), oraz modernizacji systemu zabezpieczeń społecznych; 7

8 - reformie instrumentów kreujących popyt na rynku pracy - likwidacji barier administracyjnych, ułatwianiu tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw, stworzeniu środowiska administracyjnego i prawnego sprzyjającego tworzeniu przedsiębiorstw i prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach tak sformułowanych celów można wyróżnić następujące priorytety: - tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, szczególnie w grupie MSP oraz stymulowanie przedsiębiorczości; - rozwój aktywnej polityki zatrudnienia; - poprawa jakości pracy; - mobilność pracowników otwarcie europejskich rynków pracy; - inwestowanie w zasoby ludzkie; - zabezpieczenia społeczne i promowanie integracji społecznej. Tworzenie sprzyjających warunków powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, szczególnie w grupie MSP oraz stymulowanie przedsiębiorczości. W tej dziedzinie podkreślono konieczność podjęcia dalszych wysiłków w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i wyeliminowania zbędnej biurokracji. Rada Europejska zaapelowała o przyjęcie przez Radę UE oraz Komisję Europejską, w oparciu o metodę otwartej koordynacji, uporządkowanych reguł dokonywania ocen w takich kwestiach jak: - ilość czasu oraz koszty związane z utworzeniem firmy, wartość zainwestowanego kapitału ryzyka, - podjęcia działań na rzecz przedsiębiorczej, innowacyjnej i otwartej Europy wraz z wieloletnim programem na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, na lata ; - opracowanie Karty Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której postanowienia zobowiązywałyby państwa członkowskie do ukierunkowania instrumentów na małe przedsiębiorstwa oraz do odpowiedniego reagowania na ich potrzeby; - przegląd instrumentów finansowych stosowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny mających na celu wsparcie tworzenia małych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw działających w sferze 8

9 zaawansowanej technologii oraz mikroprzedsiębiorstw, jak również innych inicjatyw kapitału ryzyka; - konsultowanie proponowanych regulacji prawnych, ocena ich konsekwencji oraz wprowadzenie schematów kodyfikowania i przyswajania ustawodawstwa wspólnotowego, a także wprowadzenie systemu powtórnych analiz ustawodawstwa z uwagi na konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom funkcjonowania w środowisku jasnych, prostych i skutecznych regulacji prawnych, - poprawienie poziomu, większą terminowość oraz pełniejszą dostępność informacji statystycznych potrzebnych do dostosowywania w dziedzinach, które mają fundamentalne znaczenie dla polityki przedsiębiorstw. Rozwój aktywnej polityki zatrudnienia Rada Europejska przedstawiła cel realizacji aktywnej polityki zatrudnienia: doprowadzenie do wzrostu poziomu zatrudnienia w krajach członkowskich do wysokości 70% w roku 2010, a także wzrostu udziału kobiet na rynku pracy do 60% w 2010 r. Podkreślono przy tym konieczność zróżnicowania celów i działań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z państw członkowskich. Podczas posiedzenia sztokholmskiego Rada Europejska ustanowiła przejściowe cele dotyczące stopy zatrudnienia w UE. Zgodnie z ustaleniami, w styczniu 2005 r. przeciętny poziom zatrudnienia powinien wynosić 67%, zaś w przypadku kobiet 57%. Rada Europejska wezwała państwa członkowskie, aby w narodowych planach działań na rzecz zatrudnienia przyjęły stosowne cele pośrednie dotyczące stopy zatrudnienia, przy uwzględnieniu sytuacji w kraju i regionach. Ponadto, Rada postanowiła, iż docelowy poziom zatrudnienia w odniesieniu do osób z grupy wiekowej lata powinien wynieść 50% w 2010 r. Rada oceniła pozytywnie dotychczasowe działania prowadzone w ramach procesu luksemburskiego. Wskazano jednak na konieczność podjęcia dalszych intensywnych działań w czterech dziedzinach: - poprawa zdolności do zatrudnienia; - położenie większego nacisku na szkolenia ustawiczne; - wzrost zatrudnienia w sektorze usług; 9

10 - wspieranie realizacji polityki równouprawnienia m.in. poprzez tworzenie korzystnych warunków do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Rada UE i Komisja Europejska mają też przedstawić przed posiedzeniem Rady Europejskiej w Barcelonie raport prezentujący: - skuteczne instrumenty zwiększania zatrudnienia z uwzględnieniem zagadnień reformy systemu podatkowego, zabezpieczenia społecznego i walki z szarą strefą w zatrudnieniu; - wskaźniki umożliwiające porównywanie dostępności systemów opieki nad dziećmi w poszczególnych krajach członkowskich. Inwestowanie w zasoby ludzkie Europejskie systemy edukacji i kształcenia muszą zostać dostosowane do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy, jak również zapewnić poprawę poziomu i standardów zatrudnienia. Podczas szczytu lizbońskiego Rada Europejska wskazała, iż w tej dziedzinie do priorytetów należy rozwijanie systemów edukacyjnoszkoleniowych, które byłyby ściśle dopasowane do potrzeb poszczególnych grup społecznych i zawodowych. Ponadto, w dokumencie wezwano państwa członkowskie, aby we współpracy z Komisją i Radą UE podjęły działania na rzecz: - zwiększenia nakładów w dziedzinie inwestycji w zasoby ludzkie (liczba młodych ludzi w wieku lata z jedynie średnim wykształceniem powinna zmniejszyć się do roku 2010 o połowę); - przekształcania szkół i ośrodków szkoleniowych w nowoczesne, ogólnodostępne centra edukacyjne o wielofunkcyjnym charakterze; - wprowadzenia europejskiego certyfikatu potwierdzającego posiadanie podstawowych umiejętności informatycznych; - zdefiniowania środków na rzecz zwiększenia mobilności studentów oraz kadry nauczycielskiej i instruktorskiej m.in. poprzez znoszenie istniejących barier w uznawaniu kwalifikacji i okresów odbytej nauki. W uzupełnieniu instrumentów przedstawionych w Lizbonie, podczas posiedzenia sztokholmskiego do priorytetów w tej dziedzinie zaliczono także rozwój kształcenia 10

11 ustawicznego i pokonywanie deficytów kadrowych wśród pracowników nauki i techniki. Zabezpieczenie społeczne i promowanie integracji społecznej Strategia lizbońska koncentruje się wokół następujących problemów: - zapewnienie równowagi i trwałości systemów zabezpieczeń społecznych; - walkę z postępującą marginalizacją społeczną; - zwiększenie roli partnerów społecznych. Podczas szczytu w Lizbonie stwierdzono, że do najważniejszych zadań europejskiej polityki społecznej należą działania na rzecz zapewnienia równowagi i trwałości systemów zabezpieczeń społecznych, a w szczególności: - konieczność wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi na rzecz wymiany doświadczeń w dziedzinie reformowania systemów emerytalnych (Grupa Robocza na Wysokim Szczeblu opracuje dokument na temat długoterminowego rozwoju systemów zabezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy dotyczącej zrównoważenia systemów w latach ). - nowelizacja Rozporządzenia Rady 1408/71 w sprawie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. W uzupełnieniu tych działań Rada Europejska podczas szczytu w Sztokholmie zwróciła uwagę na konieczność utrzymania długookresowej równowagi finansów publicznych, szczególnie w świetle procesu starzenia się społeczeństwa i jego konsekwencji dla finansowania systemów ubezpieczeń społecznych. Ponadto, odwołując się do postanowień Europejskiej Agendy Społecznej przyjętej przez Radę Europejską w Nicei, wskazano na potrzebę modernizacji dotychczasowego modelu socjalnego UE. W zakresie promowania integracji społecznej strategia lizbońska zwraca szczególną uwagę na kwestię postępującej marginalizacji społecznej. W opinii Rady społeczeństwo informacyjne stwarza ogromny potencjał, który może być pomocny w ograniczaniu marginalizacji społecznej, zarówno poprzez stworzenie warunków ekonomicznych (szybszy wzrost gospodarczy, zwiększenie zatrudnienia) jak i 11

12 poprzez tworzenie nowych możliwości uczestnictwa w rozwoju gospodarczym. Aby uniknąć stale powiększającej się przepaści między tymi, którzy mają dostęp do nowej wiedzy, i tymi, którzy są z niej wyłączeni, należy podjąć działania na rzecz promowania szerszego dostępu do wiedzy oraz na rzecz walki z bezrobociem. Zagadnieniem tym szczegółowo zajęła się Rada Europejska na szczycie w Nicei, uzgadniając konkretne cele i metody działania w tym zakresie (Europejska Agenda Społeczna) oraz podkreślając jednocześnie, że państwa członkowskie powinny tym zagadnieniom przyznać priorytet w Narodowych Strategiach Zatrudnienia. Przemiany w zakresie polityki zatrudnienia powinny również uwzględniać udział partnerów społecznych. Do ich roli w kreowaniu zmian na rynku pracy po raz pierwszy odniosła się Rada Europejska podczas posiedzenia w Sztokholmie. W jej opinii zdecydowany i aktywny udział partnerów społecznych jest niezbędny nie tylko dla oceny dokonanego postępu, lecz także dla realizacji reform, których powodzenie wymaga zaangażowania zarówno pracowników jak i pracodawców. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Rada Europejska zaaprobowała powołanie w Dublinie jednostki badawczej European Observatory for Industrial Change. (Europejskiego Obserwatorium Przemian w Przemyśle). Poprawa jakości zatrudnienia Kwestia ta została po raz pierwszy podjęta podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie. W konkluzjach stwierdza się, że dostosowanie modelu społecznego do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych wymaga przede wszystkim wzrostu poziomu zatrudnienia. Cel ten może być osiągnięty tylko przez jednoczesne zwiększanie zarówno liczby, jak i jakości miejsc pracy. Priorytetowe działania powinny w szczególności dotyczyć promowania właściwego otoczenia pracy dla wszystkich, w tym równość szans osób niepełnosprawnych oraz równość mężczyzn i kobiet, elastycznej organizacji pracy, pozwalającej łatwiej godzić życie zawodowe z osobistym, edukację i kształcenie ustawiczne, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dążąc do realizacji tak zarysowanych działań uzgodniono, że państwa członkowskie i Rada UE: 12

13 - zdefiniują wspólne stanowiska dotyczące utrzymania i polepszania jakości miejsc pracy. Zobowiązanie to zostanie także zawarte jako ogólny cel w wytycznych polityki zatrudnienia na rok opracowane zostaną dokładne liczbowe i ilościowe wskaźniki służące opisowi jakości miejsca pracy oraz określające równość płac kobiet i mężczyzn. - nastąpi nowelizacja prawodawstwa dotyczącego równych szans zatrudnienia, warunków pracy, szkolenia i awansu zawodowego. Mobilność pracowników otwarcie europejskich rynków pracy Utworzenie europejskiego rynku pracy jest nowym priorytetem w ramach strategii lizbońskiej, uzgodnionym podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie. Uznano bowiem, że znoszenie przeszkód w mobilności zawodowej pracowników jest nieodzownym czynnikiem modernizacji i podnoszenia elastyczności rynków pracy. Mając to na uwadze postanowiono, że: - konieczne jest przyjęcie ułatwień w sprawie mobilności studentów, osób przyuczających się, młodych wolontariuszy i nauczycieli, a państwa członkowskie zobowiązano do wdrożenia planów działania w tym zakresie. - należy podjąć współpracę z rządami, narodowymi urzędami pracy i zainteresowanymi stronami, której celem powinno być zbadanie możliwości stworzenia centralnej europejskiej bazy danych dotyczącej mobilności zawodowej. Zawierałaby ona informacje o wolnych miejscach pracy, życiorysach pracowników oraz możliwościach kształcenia. - zobowiązano także Komisję Europejską do powołania Grupy Zadaniowej do spraw Umiejętności i Mobilności. Jej zadaniem będzie zbadanie charakterystycznych cech europejskiego rynku pracy i zidentyfikowanie przeszkód w jego funkcjonowaniu. Na podstawie wyników prac Grupy Roboczej, podczas wiosennej sesji Rady Europejskiej w 2002 r., Komisja przedstawi Plan działania dotyczący rozwoju i otwarcia nowych europejskich rynków pracy oraz przygotuje propozycje ujednolicenia systemu uznawania kwalifikacji i okresów studiów (raport Grupy Zadaniowej przedstawiony został w grudniu 2001r.). Dokonując wstępnej analizy polskiej polityki zatrudnienia z wytycznymi strategii lizbońskiej można stwierdzić, że jest ona zasadniczo zgodna. Działania podjęte w 13

14 ramach takich programów jak Przede wszystkim przedsiębiorczość oraz Pierwsza praca odpowiadają na zalecenia dotyczące ułatwiania w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, a także zwiększania roli aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W tym kontekście można wykorzystać w promowaniu tych programów również ich zgodność z wytycznymi Unii Europejskiej. Ponadto wydaje się wskazane skorzystanie z elementów strategii lizbońskiej przy programowaniu kolejnych działań, skierowanych na poprawę sytuacji na polskim rynku pracy. Rys. 1 Stopa zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej - procentowy udział populacji w wieku produkcyjnym (15-64 lata). Źródło: Eurostat w: Annex 2 to the Commission Staff Working Paper (in support of the Report from the Commission to the Spring European Council in Barcelona) The Lisbon Strategy Making Change Happen, SEC(2002) 29 - (dane dot. roku 2001 mają charakter prognostyczny) 14

15 Rys. 2 Stopa bezrobocia w państwach członkowskich UE udział osób bezrobotnych w liczbie osób aktywnych zawodowo. Źródło: Eurostat w: Annex 2 to the Commission Staff Working Paper (in support of the Report from the Commission to the Spring European Council in Barcelona) The Lisbon Strategy Making Change Happen, SEC(2002) 29 - (dane dot. roku 2001 mają charakter prognostyczny) 15

16 Rys. 3 Kształcenie ustawiczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej procentowy udział populacji w wieku lata w systemie kształcenia. Źródło: Eurostat w: Annex 2 to the Commission Staff Working Paper (in support of the Report from the Commission to the Spring European Council in Barcelona) The Lisbon Strategy Making Change Happen, SEC(2002) 29 - (dane dot. roku 2001 mają charakter prognostyczny) 16

17 Postanowienia szczytu Rady Europejskiej w Barcelonie Podczas kolejnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego przeglądowi strategii lizbońskiej (Barcelona marca br.) Rada Europejska zidentyfikowała trzy priorytetowe obszary, które wymagają specyficznych inicjatyw oraz działań: aktywna polityka na rzecz pełnego zatrudnienia zwiększenie liczby oraz jakości miejsc pracy; wzmocnienie Europejskiej Strategii Zatrudnienia; promocja działań mających na celu zwiększenie mobilności oraz umiejętności (kwalifikacji) w ramach Unii Europejskiej. Aktywna polityka na rzecz pełnego zatrudnienia Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła wyniki specjalnego szczytu poświęconego kwestiom społecznym (Social Summit), podczas którego partnerzy społeczni uzgodnili wspólne ramy działań na rzecz długofalowego podejścia do kwestii rozwoju kompetencji oraz kwalifikacji. Jednocześnie Rada Europejska zaapelowała do partnerów społecznych, aby umiejscowili swoje strategie na wszystkich szczeblach terytorialnych (wspólnotowym, narodowym, regionalnym i lokalnym) i sektorowych. Ponadto zobligowano państwa członkowskie do corocznego opracowywania raportów informujących o podjętych działaniach, zarówno na poziomie narodowym jak i wspólnotowym, które następnie mogłyby być prezentowane podczas kolejnych szczytów poświęconych kwestiom społecznym. Wzmocnienie Europejskiej Strategii Zatrudnienia Rada Europejska podkreśliła, że realizacja Europejskiej Strategii Zatrudnienia zainicjowanej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu (tzw. proces luksemburski) potwierdziła swoje znaczenie oraz rolę jaką odegrała w rozwiązywaniu problemu bezrobocia w Europie. Średniookresowy przegląd Strategii, który będzie miał miejsce w roku 2002, powinien być oparty na jej dotychczasowych dokonaniach oraz włączeniu celów uzgodnionych w Lizbonie. W związku z powyższym Europejska Strategia Zatrudnienia powinna: zostać uproszczona, w szczególności poprzez redukcję liczby wytycznych, jednoczenie nie może to osłabić jej efektywności; 17

18 czas obowiązywania Strategii powinien zostać skorelowany z terminem ustalonym podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie (rok 2010), łącznie z średniookresową ewaluacją realizacji Strategii przewidzianą na rok 2006, mająca na celu monitoring realizacji średniookresowych celów uzgodnionych podczas posiedzenia rady Europejskiej w Sztokholmie. ulec wzmocnieniu rola oraz zakres odpowiedzialności partnerów społecznych w odniesieniu do implementacji oraz monitoringu realizacji wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia. Zrewidowana Europejska Strategia Zatrudniania, w opinii Rady Europejskiej, powinna koncentrować się wokół kwestii wzrostu stopy zatrudnienia, w szczególności poprzez promocję zatrudnialności oraz usuwanie barier oraz tworzenie zachęt dla podejmowania zatrudnienia, zachowując jednocześnie dotychczasowe wysokie standardy europejskiego modelu społecznego. Konieczna jest również ścisła współpraca pomiędzy partnerami społecznymi oraz władzami narodowymi, w szczególności w zakresie kształcenia ustawicznego, jakości pracy oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. W opinii Rady Europejskiej zmodyfikowana Europejska Strategia Zatrudnienia powinna koncentrować się wokół następujących kwestii: w ramach działań państw członkowskich zmierzających do obniżania obciążeń podatkowych, priorytetem powinna stać się redukcja progów podatkowych dla osób o najniższych dochodach, system zabezpieczeń społecznych powinien zostać tak zaadoptowany, aby podejmowanie pracy oraz jej poszukiwanie stało się opłacalne, narodowe instytucje odpowiedzialne za politykę zatrudnienia oraz tworzenie i wspieranie układów zbiorowych (respektujący autonomię partnerów społecznych) powinny wziąć pod uwagę związek pomiędzy rozwojem wynagrodzeń oraz warunkami istniejącymi na rynku pracy, a w konsekwencji pozwolić na rozwój polityki wynagrodzeń zgodnie z rozwojem produktywności oraz zróżnicowania w zakresie kwalifikacji. państwa członkowskie powinny tworzyć zachęty (bodźce) dla zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy oraz dołożyć wszelkich starań, w ramach narodowych wzorców, aby do roku 2010, 90% dzieci w wieku od 3 do 7 lat miało zapewnioną opiekę w przedszkolu, a 33% dzieci poniżej 3 lat w żłobku, 18

19 państwa członkowskie powinny dostosować reguły zatrudniania do potrzeb osób starszych. Do roku 2010 średni wiek przechodzenia na emeryturę powinien wzrosnąć o pięć lat (z obecnych 58 do 63 lat). Postęp w tej dziedzinie będzie corocznie monitorowany, przed każdym wiosennym posiedzeniem Rady Europejskiej. Promocja działań mających na celu zwiększenie mobilności oraz umiejętności w ramach Unii Europejskiej. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła Plan Działań Komisji Europejskiej na rzecz zniesienia od 2005 roku barier na europejskich rynkach pracy oraz zaapelowała do Rady UE o podjęcie niezbędnych działań, aby proponowane rozwiązania znalazły swe odzwierciedlenie w praktyce. Do priorytetowych działań w tym zakresie zaliczono: stworzenie otoczenia regulacyjnego pozwalającego na zwiększenie mobilności osób w zakresie edukacji, badań oraz innowacji; obniżenie barier prawnych i administracyjnych w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych; zapewnienie, aby wszyscy zostali wyposażeni w odpowiednie podstawowe kwalifikacje, w szczególności te, które odnoszą się zaawansowanych technologii, zwiększenie procesu transferu uprawnień związanych z ubezpieczeniem społecznym, łącznie z systemem emerytalnym w ramach Unii Europejskiej. Rada Europejska jako kwestie szczególnej wagi potraktowała nowelizacje Rozporządzenia (EEC) 1408/71 dotyczącego koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych, tak aby znowelizowane Rozporządzenie mogło wejść w życie przed końcem 2003 roku, Ponadto, Rada Europejska zdecydowała o wprowadzeniu w państwach członkowskich UE jednolitej, elektronicznej karty ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych. Konkretne propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie zostaną zaprezentowane podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej w roku Utworzony zostanie także, we współpracy z państwami członkowskimi, europejski serwis informacyjny poświęcony mobilności zawodowej, który powinien osiągnąć pełną operatywność najpóźniej do końca 2003 roku. 19

20 Wzmocnienie wymiaru społecznego Agenda Społeczna Agenda Społeczna uzgodniona podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei powinna stanowić ważny czynnik wzmocnienia europejskiego modelu społecznego. Wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w 2003 roku, powinno stanowić okazję dla pogłębionej oceny postępu w realizacji wyznaczonych celów oraz jeśli będzie to konieczne, stać się impulsem do podjęcia dalszych działań. Nowe podejście w zakresie europejskiego wymiaru społecznego obejmie: zwiększenie zaangażowania pracowników w proces zmian i przekształceń, które ich dotyczą. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła sposób, w jaki partnerzy społeczni, poprzez dialog oraz podejście prewencyjne, zaczęli rozwiązywać problem restrukturyzacji. Rada Europejska wezwała jednocześnie partnerów społecznych o aktywniejsze zaangażowanie na rzecz wymiany najlepszych praktyk związanych z problemem restrukturyzacji przemysłu; wzmocnienie jakościowego aspektu polityki zatrudnienia, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Rada Europejska zaapelowała do Rady UE o rozpatrzenie, jako zadanie o charakterze priorytetowym, przyszłej informacji Komisji Europejskiej poświęconej wspólnotowej strategii na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Rada Europejska podkreśliła ponadto znaczenie, jakie powinno zostać przywiązywane do kwestii walki ubóstwem oraz marginalizacją społeczną. Zaapelowała do państw członkowskich, aby w Narodowych Planach Działań do 2010 roku uwzględnione zostały działania na rzecz znaczącej redukcji liczby osób, którym zagraża ubóstwo oraz marginalizacja. 20

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACJA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ

PARTYCYPACJA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ Musimy przeprowadzić reformy polityczne i gospodarcze służące odpowiednio szerokiej dystrybucji własności, tak by właściciele wystarczającej ilości środków produkcji (...) byli na tyle liczni, żeby kształtować

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo