Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region"

Transkrypt

1 Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region

2 fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju Uczelni Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster Professor Piotr Szczepaniak Ph.D., D.Sc. Lodz University of Technology s Vice-Rector for University Development Chairman of The ICT Central Poland Cluster Powołany 1 lipca 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej ICT Polska Centralna Klaster, skupia przedsiębiorstwa branży ICT, instytucje otoczenia biznesu oraz Politechnikę Łódzką, będącą Koordynatorem tego przedsięwzięcia. Działalność Klastra służy integracji środowiska podmiotów branży, budowaniu społecznej świadomości w zakresie możliwości kształcenia, pracy i późniejszego rozwoju w obszarze szeroko rozumianej branży IT w regionie oraz tworzeniu warunków do wdrażania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, w tym do komercjalizacji wyników prac badawczych. Istotnym aspektem działania Klastra jest także rozwój i kształcenie kadr dla dynamicznie rozwijającej się w regionie branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Działania te realizowane są w ramach bieżącej współpracy wydziałów uczelni z przedsiębiorstwami z Klastra i prowadzą do dostosowania oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej do potrzeb rynku pracy. ICT Polska Centralna Klaster współdziała także z administracją rządową i samorządową w zakresie istniejącego i przyszłego potencjału branży ICT w obszarze kreowania rynku pracy, inwestycji oraz rozwoju gospodarczego regionu. Established on the 1st of July, 2012, on the initiative of Lodz University of Technology ICT Central Poland Cluster embraces ICT companies, business related institutions and Lodz University of Technology, the project s Coordinator. Its aim is to integrate business members, to raise social awareness of the educational and career opportunities in IT industry in the region, as well as preparing the ground for introduction of the new information and telecommunication technologies, including the commercialization of the research results. One of its crucial activities is staff education and training for ICT industry, which rapidly develops in the region. This is carried out as part of the ongoing cooperation between the university and Cluster s IT companies and serves to match university s educational offer and labor market needs. ICT Central Poland Cluster also cooperates with the local and central government in terms of current and future ICT industry potential in shaping the labor market, investments and economic development of the region. 2

3 Zatrudnienie i współpraca zagraniczna ICT Polska Centralna Klaster (2012) Employment and International Cooperation ICT Central Poland Cluster (2012) UCZESTNICY KLASTRA MEMBERS OF THE CLUSTER ZATRUDNIONYCH W REGIONIE ŁÓDZKIM EMOYMT IN LODZ REGION ZATRUDNIONYCH W CAŁEJ POLSCE TOTAL EMOYMT IN POLAND KLITÓW NA CAŁYM ŚWIECIE CLITS WORLDWIDE 3

4 MISJA / WIZJA / CELE Misja wizja cele ICT Polska Centralna Klaster Misja Misją ICT Polska Centralna Klaster jest reprezentowanie i integrowanie na forum lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym szeroko rozumianej branży ICT, złożonej z przedstawicieli środowisk biznesowych, akademickich oraz organizacji otoczenia biznesu, w celu wzmacniania jej pozycji w regionie, tworzenia warunków do jej dalszego dynamicznego rozwoju oraz realizacji wspólnych projektów. Wizja ICT Polska Centralna Klaster to rozpoznawalna w skali regionu i Polski grupa reprezentująca przedstawicieli branży ICT, dysponująca ważnym i uznawanym głosem w dyskusji nad przyszłością i kierunkami rozwoju regionu, będąca źródłem inicjatyw wspierających innowacyjność i współpracę środowisk: gospodarczego, akademickiego, naukowego i samorządowego oraz stanowiąca merytoryczne i opiniotwórcze wsparcie dla inicjatyw zgłaszanych przez inne podmioty będące uczestnikami życia gospodarczego regionu. Cele Klastra Budowanie świadomości społeczności w zakresie możliwości kształcenia, pracy i późniejszego rozwoju w Polsce centralnej w obszarze szeroko rozumianej branży IT i intensywnie rozwijającego się przemysłu informatycznego w regionie. Współpraca z ośrodkami akademickimi w celu rozwoju kierunków kształcenia, badań naukowych i budowy kompetencji na potrzeby branży IT. Kreowanie pozytywnego wizerunku, prezentacja osiągnięć i kompetencji uczestników klastra wśród przedstawicieli biznesu z Polski i ze świata. Poszerzanie wiedzy wśród przedstawicieli biznesu na temat programów oraz możliwości pomocowych jakie mogą uzyskać ze strony władz regionalnych, lokalnych oraz wszelkich innych instytucji, poprzez współpracę z ICT Polska Centralna Klaster lub członkami klastra indywidualnie. Współpraca z władzami różnych szczebli terenu Polski centralnej dotycząca istniejącego i przyszłego potencjału branży IT w obszarze kreowania rynku pracy, inwestycji oraz rozwoju gospodarczego regionu. Aktywny udział jako konsultanta dla władz lokalnych w budowaniu silnej pozycji Polski centralnej w obszarze ICT, a także jako partnera przy realizacji projektów publicznych i prywatnych w regionie. 4

5 Mission vision goals of ICT Central Poland Cluster Mission The mission of ICT Central Poland Cluster is to represent and integrate on the local, nationwide and international forum the widely understood branch of ICT, consisting of business and academic communities, as well as organizations related to business activity, for the purpose of strengthening its position in the region, creating conditions for further dynamic development and realization of common projects. Vision ICT Central Poland Cluster is a group renowned on the scale of the region and Poland which represents entrepreneurs from the ICT branch, with important and commonly recognized impact in the discussion on the future and directions of development of the region; a source of initiatives encouraging innovativeness and cooperation of business, academic, research and local government communities, providing expert support for initiatives submitted by other entities participating in the region s economic life. Goals of the cluster Building of social awareness in the area of education, work and further development in central Poland in the widely understood area of IT and the dynamically developing computer science industry in the region. Cooperation with academic institutions for the purpose of development of directions of education, research and creation of competences for the needs of the IT market. Creation of a positive image, presentation of achievement and competences of the participants of the cluster among representatives of the business world from Poland and abroad. Extension of knowledge among representatives of business in the area of programs and aid opportunities which can be obtained from local governments and all other institutions, by cooperating with ICT Central Poland Cluster or with members of the cluster individually. Cooperation with the government of different levels in central Poland pertaining to the existing and future potential of the IT industry in the area of creation of the job market, investments and the region s economic growth. Active participation of ICT Central Poland Cluster in terms of consultancy for local governments in the creation of a strong position of central Poland in the area of ICT, as well as of a partner in realization of public and private projects in the region. 5

6 Schemat organizacyjny Klastra Cluster Organization Structure 22 UCZESTNIKÓW KLASTRA Members of the Cluster RADA KLASTRA Council of the Cluster PARTNERZY WSPIERAJĄCY Supporting Partners ADMINISTRATOR KLASTRA Administrator of the Cluster ZESPOŁY ZADANIOWE Task Forces INICJATYWY-PROJEKTY-DZIAŁANIA Initiatives-Projects-Actions 6

7 Wizytówki Uczestników Klastra Cluster members profiles 7

8 Kształcenie kadr dla branży IT na Politechnice Łódzkiej (2012) IT education at the Lodz University of Technology Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki The Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering Informatyka Computer Science 1033 STUDTÓW STUDTS Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej The Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics Informatyka Information Technology 1285 STUDTÓW STUDTS Centrum Kształcenia Międzynarodowego International Faculty of Engineering (taught in English) Informatyka Computer Science and Information Technology 113 STUDTÓW STUDTS Elektronika i Telekomunikacja Telecommunication and Computer Science 145 STUDTÓW STUDTS ŁĄCZNIE TOTAL STUDTÓW STUDTS ABSOLWTÓW ROCZNIE GRADUATES PER YEAR

9 Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka jest publiczną uczelnią techniczną o uznanej pozycji krajowej i międzynarodowej, kształcącą wysokiej klasy specjalistów na potrzeby rynku pracy. Uczelnia jest miejscem spotkań świata nauki i gospodarki, gdzie tworzone są innowacyjne rozwiązania szeroko stosowane w przemyśle. Politechnika Łódzka, nagrodzona tytułami Krajowego Lidera Innowacji i Lidera Nowoczesnych Technologii, jest w czołówce polskich uczelni pod względem ilości zgłoszeń i uzyskanych patentów. Zajmuje 4 miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce, wg rankingu Rzeczpospolitej i wydawnictwa Perspektywy. W ostatnich 2 latach uczelnia została wyróżniona Diamentem miesięcznika FORBES, za największy roczny wzrost wartości. Kształci ponad studentów na 36 kierunkach studiów, w tym ponad na kierunku informatyka, który prowadzony jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Lodz University of Technology is a public higher education institution of national and international renown educating first-class specialists for knowledge-based economy. The University is where science and economy come together, where innovative solutions readily transferrable to industry are developed. TUL, the proud recipient of the National Leader of Innovation and Leader in Innovative Technologies awards, has had one of the highest number of patent applications and patents granted. It s fourth best technical university in Poland. TUL has been listed on the prestigious 2013 Forbes Diamonds list as the only university in Lodz among many businesses. Over students are enrolled in 36 degree programmes, including more than 2500 in Computer Science which is offered both, Polish and English. Fundacja Politechniki Łódzkiej, Administrator Klastra Fundacja Politechniki Łódzkiej powstała 7 lipca 2011 r. z myślą o środowisku akademickim Politechniki Łódzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem studentów. Prowadzone działania mają wspierać pozyskiwanie środków wspomagających kształcenie studentów, ich działalności naukowo-badawczej oraz rozwoju, a także integracji środowiska akademickiego. Lodz University of Technology Foundation was created on the 7th of July 2011 with academic society in mind with particular attention to students. It conducts activities in order to raise funds for supporting the process of education for students of Lodz University of Technology, their scientific and research activities, as well as enabling social assistance. The Foundation supports the development of students and integration of the academic society in order to constantly improve conditions for studying at the Lodz University of Technology. 9

10 WIZYTÓWKI UCZESTNIKÓW Accenture Services Sp. z o.o. Łódź Delivery Center Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 275 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2013 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 28,6 miliarda dolarów. Accenture Łódź Delivery Center jest jednym z 50-ciu centrów usług informatycznych Accenture, które zlokalizowane są na całym świecie. Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company, with approximately 275,000 people serving clients in more than 120 countries. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world s most successful companies, Accenture collaborates with clients to help them become high-performance businesses and governments. The company generated net revenues of US$28.6 billion for the fiscal year ended Aug. 31, The Accenture Delivery Centers in Poland are a part of the Global Delivery Network, with locations in Łódź and Warsaw. Łódź Delivery Center supports a wide range of technology offerings, including Oracle and Java. AMG.net S.A. AMG.net S.A. to dynamiczna firma technologiczno-doradcza, specjalizująca się w budowie i utrzymaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. AMG. net SA jest liderem w tworzeniu rozwiązań wspierających obsługę i samoobsługę klientów firm z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego, energetycznego, handlu oraz administracji publicznej. Zespół ponad 600 specjalistów AMG.net S.A. pracujących w biurach w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Gdańsku wspiera klientów w całym procesie realizacji nowych rozwiązań od określenia strategii, poprzez definicję procesów biznesowych, budowę rozwiązania i jego integrację z dotychczasową infrastrukturą, aż po zapewnienie jego utrzymania i dalszy rozwój. AMG.net is a dynamically growing business and technology consulting company, specialized in designing, development and maintenance of advanced IT solutions in any industry, primarily in telco, financial services, utilities and public sector. With more than 600 specialists in four office locations in Poland (Łódź, Warsaw, Toruń and Gdańsk) being a part of a leading IT Bull Group with numerous locations all across the world, AMG.net is ready to assist the client along the entire IT solution delivery path: from IT strategy definition, through process and system design up until deployment and maintenance. 10

11 Centrum Komputerowe ZETO S.A. Centrum Komputerowe ZETO S.A. to sprawdzony doradca i partner biznesowy z niemal pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży IT. Bogate portfolio CK ZETO S.A. to wynik innowacyjnych projektów, a także zorientowania na zróżnicowane oczekiwania klientów biznesowych i instytucjonalnych. Firma kompleksowo odpowiada na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku, zapewniając najwyższej klasy outsourcing usług informatycznych, skoncentrowanych zwłaszcza na obszarze bezpieczeństwa danych, szkoleń, sprzętu komputerowego, zarządzania i archiwizacji dokumentów, hostingu, wydruków masowych, czy podpisów elektronicznych. CK ZETO is a professional and verified business partner which has consistently strengthened its position on the IT market for 50 years. We cooperate with many companies from Poland and build long-term partnership relations based on reliability and high quality services. CK ZETO offers a range of services among which are: mass printing, outsourcing IT and data security, training courses, hardware and software distribution, documentation and information management and electronic certification. Our main advantages are experience, knowledge and innovation in a constantly evolving market. We ensure the services we supply meet the highest standards by hiring highly qualified staff. ComArch S.A. Comarch S.A. jest polskim producentem rozwiązań informatycznych o globalnym zasięgu z klientami na 5 kontynentach w ponad 40 krajach. Zatrudnia blisko 3500 najwyższej klasy specjalistów (programistów, informatyków i ekonomistów). Został założony 20 lat temu przez profesora Janusza Filipiaka i jego dwunastu studentów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako integrator i twórca innowacyjnych systemów informatycznych dostarcza rozwiązania dla najważniejszych sektorów gospodarki m.in.: dla bankowości, biur rachunkowych, e-commerce, farmacji, FMCG, handlu detalicznego, dystrybucji, logistyki, motoryzacji, paliw. Comarch is a global IT business solutions provider specializing in forging client relationships to maximize customer profitability and optimize operational and business processes. Comarch s primary advantage lies in the extensive domain knowledge accumulated in our software products which we use to deliver and integrate sophisticated business IT solutions. Today s IT systems are strongly affected by technological change and increasing market competition. Companies have realized that investment in technology may lead to the improvement of client relationships, the optimization of business operations, and a reduction of churn and costs. Together, these factors enable companies to achieve their ambitious business objectives. 11

12 WIZYTÓWKI UCZESTNIKÓW Cybercom Poland Sp. z o.o. Cybercom Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca częścią szwedzkiej grupy IT z siedzibą w Warszawie zajmująca się doradztwem technologicznym, specjalizująca się w rozwiązaniach internetowych, bezpieczeństwa, usług mobilnych oraz telekomunikacyjnych. Firma świadczy usługi consultingowe i outsourcingowe oraz R&D dla dużych i średnich firm. Cybercom Poland sp. z o.o. rozpoczęła działalność w Polsce w 1997 roku, aby w 2007 roku wejść w skład grupy Cybercom i zmienić nazwę na Cybercom Poland. Firma ma swoją siedzibę w Warszawie oraz oddział w Łodzi. Umiejscowienie naszych biur jest odpowiedzią na potrzeby dynamiczne rozwijających się rynków i zapewnia firmie większą elastyczność w zakresie oferowanych usług oraz ich skalowalności. Cybercom Poland is a part of the Swedish IT group that assists leading companies and organizations to benefit from the opportunities of the connected world. Company has been operating in Poland since 1997 offering employment to more than 120 experienced Software Engineers and IT Consultants located in 2 offices (Warsaw, Lodz). Cybercom Poland specializes in connected engineering, digital services, secure connectivity and connectivity management. The company provides consulting, outsourcing services and R&D for large and medium-sized companies in the sectors of Telecom, Mobile, Industry and Enterprise in Poland, Nordic and Western Europe. Ericpol Sp. z o.o. Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od ponad 20 lat na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), UX (user experience), aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 3 biura w Polsce i 3 centra produkcyjne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając w sumie 1700 pracowników. Ericpol Sp. z o.o. is an engineering company that has been operating in the international ICT market for 20 years. It provides outsourcing and consultancy services. It also delivers dedicated solutions in the area of telecommunications, 2M (machine to machine) communication, UX (user experience), applications for the medical sector, finances, and banking as well as solutions for business. It has 3 offices in Poland and 3 manufacturing facilities in Belarus, Ukraine and Sweden, which together form the Ericpol Group and employ the total of 1,700 people. 12

13 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o. o. to trzeci co do wielkości światowy dostawca usług informatycznych, zatrudniający około osób w 70 krajach. Głównym zadaniem Fujitsu jest pomaganie klientom w uświadomieniu sobie wartości technologii informatycznych poprzez projektowanie, budowanie i obsługę systemów usług informatycznych dla klientów w sektorze usług finansowych, telekomunikacyjnych, handlu detalicznego oraz administracji rządowej. Fujitsu Technology Solutions założyło w Łodzi filię, która zaczęła swoją działalność operacyjną z początkiem 2009 r. Łódzkie centrum świadczy usługi z zakresu pierwszego i drugiego poziomu wsparcia IT dla klientów korporacyjnych z sektora finansowego, bankowości, telekomunikacji oraz energetyki. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o. o. is the third largest worldwide provider of IT services, employing around people in 70 countries. Fujitsu s main focus area is to help customers to realize the value of IT technologies through the design, construction and operations of service systems for clients in the field of finance, telecommunication, retail and government. Fujitsu Technology Solutions set up a centre in Łódź, which began its service operations with at the beginning of The centre provides services to both first and second level IT support for corporate clients from financial, banking, telecommunication and energy sector. Currently our office employs more than 500 employees. Infosys BPO Poland Sp. z o.o. Infosys BPO Poland jest częścią Infosys BPO, spółki Infosys Ltd. globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT. Infosys BPO Poland działa w Łodzi od października 2007 roku. W tym okresie Infosys BPO Ltd. przejął trzy centra usług wspólnych Philipsa: w Polsce, Indiach i Tajlandii. Infosys BPO Poland należy do największych pracodawców w regionie łódzkim. W tej chwili centrum zatrudnia ponad specjalistów i jest największą jednostką Infosys poza granicami Indii, świadczącą usługi BPO i ITO dla klientów z 48 krajów świata w 24 językach obcych. Infosys BPO Poland is a part of Infosys BPO, a Business Process Outsourcing subsidiary of Infosys Ltd. a global provider of integrated business and technology consulting, outsourcing and IT services. The history of Infosys BPO Poland started in October 2007, when Infosys BPO Ltd. embarked on the acquisition of three Philips SSC Operations in Poland, India and Thailand. Infosys BPO Poland is a leading employer in the Łódź region. Currently the Polish unit employs over 1,800 professionals, and being the largest Infosys location outside India, Infosys BPO Poland provides BPO and ITO services for clients from 48 countries in 24 languages. 13

14 WIZYTÓWKI UCZESTNIKÓW Intergraph Polska Sp z o.o. Intergraph Corporation jest wiodącym dostawcą oprogramowania inżynierskiego oraz oprogramowania GIS, które umożliwia klientom w ponad 60 krajach wizualizację złożonych danych. W Intergraph Polska pracuje blisko 100 specjalistów z różnych branż, w tym: informatyki, geografii, czy geodezji zdobywających nieustannie zaufanie klientów korporacyjnych oraz instytucji rządowych. Poprzez ciągły rozwój firma osiągnęła pozycję lidera w dziedzinie specjalistycznego projektowania i wdrażania systemów informatycznych wykorzystujących dane geograficzne. Intergraph is the leading global provider of engineering and geospatial software that enables customers to visualize complex data. Businesses and governments in more than 60 countries rely on Intergraph s industry-specific software to organize vast amounts of data to make processes and infrastructure better, safer, and smarter. The company s software and services empower customers to build and operate more efficient plants and ships, create intelligent maps, and protect critical infrastructure and people around the world. Intergraph is a wholly owned subsidiary of Hexagon AB. Intergraph Poland was established in October of 1991 as a wholly owned Polish subsidiary of Intergraph Corporation. LSI Software S.A. LSI Software jest wiodącym na rynku polskim producentem systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Z systemów ERP produkowanych przez Spółkę codziennie korzysta kilkadziesiąt tysięcy użytkowników z sektora detalicznego, branży gastronomiczno - hotelarskiej oraz przedsiębiorstw z sektora MSP. Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku pozwala Spółce tworzyć specjalistyczne oprogramowanie dostosowane do specyficznych potrzeb każdej z branż. Spółka powstała w 1991 roku. Obecnie zatrudnia około 130 specjalistów i posiada oddziały w kliku miastach na terenie Polski. Od 2006 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. LSI Software S.A. is a leading Polish software developer for retail and hospitality applications. We are the producers of our proprietary ERP-class system (Enterprise Resource Planning). Our comprehensive offering includes software, professional services, implementation services, maintenance, and the supplying of expert hardware solutions. Since its foundation in 1991, LSI Software has become an important and recognizable provider of IT solutions supplying several thousand customers around Poland. Since 2006 we have been listed on the Warsaw Stock Exchange. 14

15 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Powstała 29 listopada 1991r. jako jednostka wspierająca rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i realizowanie programów finansowanych z funduszy unijnych. Od 2001r. ŁARR pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej(RIF), odpowiedzialnej za obsługę i wdrażanie programów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu. Spółka pełni funkcję RIF wdrażając wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2). The Lodz Agency of Regional Development Ltd. The Agency was established on 29th November 1991, as a company for the support of micro, small and medium enterprises, by the development and implementation of programmes financed with European funds. Since 2001 the Agency has functioned as a Regional Financing Institution, responsible for the service and implementation of programmes used in the financing of investments in new technologies, specialist consulting services, training of employees and development of exports. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe oraz pełne wsparcie we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest idealnym miejscem dla inwestorów chcących rozwijać swoją działalność. ŁSSE dysponuje bogatą ofertą inwestycyjną zawierającą powierzchnie biurowe klasy A, idealne dla działalności BPO i IT, oraz tereny typu greenfield pod budowę zakładów produkcyjnych. W usytuowanych w centralnej Polsce 45 podstrefach (1290 ha) dostępne są liczne, zaopatrzone w media i posiadające dogodny dojazd działki inwestycyjne. Najlepszą rekomendacją ŁSSE są jej osiągnięcia. Przez 16 lat działalności wydano już ponad 230 zezwoleń, inwestorzy łącznie stworzyli ponad 26 tysięcy miejsc pracy, a wartość inwestycji przekroczyła 10 mld zł. Perfect location, tax incentives, a rich industrial heritage and total support in the implementation of the investment process make Lodz Special Economic Zone the ideal place for investors looking to develop their businesses. Lodz Special Economic Zone has a wide investment portfolio including both A-class office space perfect for BPO and IT activities as well as greenfield sites perfect for the construction of manufacturing plants. Numerous investment plots, with utilities and easy access, are available in 45 subzones (over 1290 ha) located in central Poland. The best recommendation for Lodz Special Economic Zone lies in its achievements. During 16 years of operation, more 230 permits have been issued, investors created over 26 thousand jobs and the value of investments exceeded 10 billion Polish Zlotys. 15

16 WIZYTÓWKI UCZESTNIKÓW Łódzki Regionalny Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o Łódzki Regionalny Park Naukowo- Technologiczny Sp. z o.o. powstał po to, aby połączyć świat nauki, biznesu i samorządu lokalnego. To idealne miejsce dla firm działających w obszarze nowoczesnych technologii. Udziałowcami Spółki są najważniejsze łódzkie instytucje: Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, trzy największe uczelnie łódzkie oraz przedstawiciele biznesu. Technopark Łódź wspiera młodych innowacyjnych przedsiębiorców w swoim inkubatorze technologicznym. Posiada też ofertę terenów inwestycyjnych. Znajduje się tu ponadto BioNanoPark centrum badawczo-wdrożeniowe dla biznesu, które wykonuje kompleksowe badania produktów w swoich laboratoriach bioi nanotechnologicznych. Technopark Łódź was formed to unite the world of science, business and local government. It is a perfect place for companies operating in the area of modern technology. Company s shareholders are the most important institutions in Łódź: the City of Łódź, the Voivodeship of Łódź, three the largests universities of Łódź as well as business representatives. Technopark Łódź supports a young innovative entrepreneurs in its technology incubator. It has also the offer of investment areas. Furthermore, there is the BioNanoPark research and implementation center for business, that makes congeneric research of the products in its bio- and nanotechnology laboratories. Makolab S.A. 16 MakoLab S.A. jest firmą informatyczną notowaną na rynku New Connect GPW w Warszawie. Od ponad 20 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania IT dla biznesu wykorzystujące najnowsze technologie webowe. Świadczy usługi zapewniające obecności w Internecie (kreacja i produkcja), wsparcie sprzedaży (rozwiązania e-commerce) i maksymalizację ROI (performance marketing). Jest również dostawcą systemów typu CRM, wsparcia logistycznego i modułów finansowych. MakoLab działa globalnie z centralą w Łodzi i biurami w Warszawie, Paryżu i Londynie. Klientami są duże korporacje (Renault- Nissan Group, RCI Banque/DIAC) jak również liderzy sektora SME w Polsce i Europie. MakoLab jest również jednym z liderów w Polsce we wdrażaniu technologii Semantic Web. MakoLab S.A. is a public IT company listed on the NewConnect market of the Warsaw Stock Exchange. Its mission is to create and deliver IT solutions for business which utilize the latest web technologies. This includes design and development of complex Internet solutions (including e-commerce, e-marketing), as well as management systems which cover customer relations, sales, logistics, finances and other business domains. MakoLab operates worldwide, with headquarters in Łódź and sales offices in Warsaw, Paris and London. Among its main clients, there are global companies (e.g. Renault- Nissan group, RCI Banque/DIAC), as well as SME sector representatives in Poland and Europe. MakoLab is also one of the leading Polish IT companies in the field of implementation of Semantic Web tools.

17 Pixel Technology S.C. Głównym obszarem działania Pixel Technology jest terytorium Polski. Jednocześnie firma tworzy wraz z Urzędem Marszałkowskim województwa Łódzkiego, Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy (KNOWBASE) Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi polski klaster w ramach projektu Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration (akronim: RICHARD). Aktualnie Pixel Technology przy współpracy z Signo Motus wdraża autorskie oprogramowanie ExPACS Serwer Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów oraz Chazon Radiologiczny System Informatyczny wraz z teleradiologią we Włoszech dla Studio Dott. Renda, Risonanza Magnetica, Radiologia medica, Via Imera. The main area of activity Pixel Technology is a Polish territory. Simultaneously the Pixel Technology formed, together with the Marshal Office of the Lodz Region, Center of Excellence in Knowledge-Based Economy (Knowbase) at the University of Lodz and the Regional Specialist Hospital. M. Pirogow in Lodz, Polish cluster within the project Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration (acronym: RICHARD) Currently Pixel Technology in cooperation with the Signo Motus implements their own software ExPACS Server archiving and image distribution and Chazon Radiological Information System along with teleradiology in Italy for Studio Dott. Renda, Risonanza Magnetica, Radiology Medica, Via Imera. Rule Financial Sp. z o.o. Rule Financial Sp. z o.o. to brytyjski dostawca usług dla sektora finansowego, który daje możliwość współpracy z jednymi z najlepszych specjalistów IT i konsultantów w branży bankowej. Pracujemy dla 9 z 10 największych banków inwestycyjnych świata. Praca w Rule Financial to udział w wiodących projektach IT dla globalnej branży bankowości inwestycyjnej. To także praca w otoczeniu inspirujących ludzi, która zachęca zarówno do podnoszenia własnych kwalifikacji jak i dzielenia się swoją wiedzą. W naszych biurach w Łodzi, Poznaniu, londyńskim City, Toronto, Barcelonie, Nowym Jorku, Bostonie oraz San Jose zatrudniamy ponad 600 osób. Rule Financial is the leading independent provider of business consulting, IT services and software solutions to the investment banking community offering an opportunity to work with best leaders among IT and consulting specialists. We re advisor to 9 of the top 10 global investment banks. Our main goal is to keep the highest possible standards of service quality. We will achieve this by employing the best people, continuously developing their skills as well as knowledge sharing. Rule employs more than 600 people in offices located in Lodz, Poznan, City of London, Toronto, New York, Barcelona, Boston and San Jose. 17

18 WIZYTÓWKI UCZESTNIKÓW Technitel Polska S.A. Grupa Technitel Technitel Polska S.A. to jeden z Polskich liderów branży teleinformatycznej. Prowadzimy projekty z dbałością o obsługę inwestycji od momentu powstania pomysłu, poprzez koncepcję, warianty i aspekty ekonomiczne, projekt, budowę, utrzymanie i konserwację sieci Pełniąc rolę operatora infrastruktury. Portfolio naszych usług obejmuje zarówno infrastrukturę światłowodową budowaną w kanalizacji jak i napowietrznie. Dążąc do pełnego zadowolenia klienta i spełnienia jego oczekiwań nieustannie zwiększamy zakres kompetencji przykładem tego jest rozszerzenie oferty o realizację inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Z naszą pomocą i udziałem realizowane są kolejne projekty kończące się sukcesem. Dzięki temu zyskaliśmy opinię partnera rzetelnego partnera i wykonawcy. Technitel Poland S.A. is one of the Polish leaders in the ICT sector. We carry out projects with attention to support for investment since the inception of the idea through concept, design, construction, economic aspects and variants and maintenance of the network acting as the infrastructure operator. Our services portfolio includes both fibre optic infrastructure built in plumbing and airstone. With a view to full customer satisfaction and fulfillment of its broad expectations of the constantly expanding the range of our competences. An example would be to extend the offer to the implementation of projects related to renewable energy sources. With our help and participation are implemented more projects meeting the expectations of our customers. As a result we have gained an opinion of reliable partner and contractor. Teleca Poland Sp. z o.o. Symphony Teleca Corporation, z siedzibą główną w Palo Alto w Kalifornii, jest pierwszą na świecie firmą świadczącą usługi dedykowane wyłącznie do pomocy klientom w zarządzaniu i integracji rozwiązań programistycznych, zarówno w chmurze jak i connected devices. STC dostarcza rozwiązania dla innowacyjnych produktów i usług, zapewnia całościowy rozwój produktów, integrację systemów informatycznych, analizę i usługi zarządcze do setek organizacji na całym świecie, we wszystkich głównych branżach. Symphony Teleca zatrudnia 6000 pracowników w 32 biurach na całym świecie, włączając Azję, Australię, Europę i obie Ameryki. STC osiągnęło poziom $300M przychodu i szybko rośnie. Symphony Teleca Corporation, headquartered in Palo Alto, Calif., is the world s first services company dedicated exclusively to helping clients manage the global convergence of software, the cloud and connected devices. We deliver solutions for product and services innovation, with contemporary product development, systems integration, analytics and managed services to hundreds of organizations around the world across all major verticals. Symphony Teleca s 6,000 employees support customers from 32 offices globally, including state of the art delivery centers in Asia, Australia, Europe and the Americas. STC earns $300M in revenue and growing quickly. 18

19 TomTom Polska Sp. z o.o. Transition Technologies S.A. Transition Technologies S.A. jest liderem w branży nowych technologii oraz jednym z największych w kraju producentem oprogramowania dla sektora przemysłowego i energetycznego, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Od początku istnienia prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie zaawansowanych technologii informatycznych. Oprócz innowacyjnych usług IT, realizuje projekty, które wpływają znacząco na ludzkie życie. Do najciekawszych projektów należą Seeing Assistant, aplikacja wspierająca osoby słabowidzące i niewidzące w ich codziennym życiu oraz GeneticRiskAssesment, aplikacja służąca do oceny ryzyka zachorowania na nowotwory dziedziczne. Transition Technologies S.A. is a leader in the new technology industry as well as the country s biggest software manufacturer supplying mainly power and industry sectors, in Poland and worldwide. Since the very beginning, the company pursues research and development activities in the scope of advanced IT technologies. Apart from the innovative IT services, Transition Technologies S.A. carries out projects that influence peoples lives. The most interesting, amongst others, are: Seeing Assistant supporting the blind and people suffering from different eyesight disorders, and GeneticRiskAssesment, the application used for conducting hereditary cancer risk assessment. 19

20 Administrator Klastra: Fundacja Politechniki Łódzkiej Łódź, ul. Żeromskiego 116 tel.:

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Lean2Win - Jak zdobywać pracowników, by Ci zdobywali klientów? Michał Krauze

Lean2Win - Jak zdobywać pracowników, by Ci zdobywali klientów? Michał Krauze Lean2Win - Jak zdobywać pracowników, by Ci zdobywali klientów? Michał Krauze 2 What makes Your heart sing? Steve Jobs Infosys Infosys Ludzie Wiedza Wartości Założony w Pune, w Indiach w 1981 197 050 pracowników

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY

IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY IBM SKILLS ACADEMY IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY PROGRAM SZKOLENIOWY IBM Elitarny program certyfikacyjny dla studentów i pracowników najlepszych uczelni kształcących na kierunkach IT 2014

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl PROFIL

www.comarch.pl PROFIL www.comarch.pl PROFIL FIRMY COMARCH PRODUCENT, INTEGRATOR, DOSTAWCA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Atende 2017

Prezentacja Grupy Atende 2017 Prezentacja Grupy Atende 2017 Warszawa, październik 2017 Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym od 2013 Dawniej: ATM Systemy Informatyczne Jedna z czołowych firm branży IT Ponad

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie RYNEK BIUROWY 017 Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ISKRA DLA ROZWOJU Łowicz

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ISKRA DLA ROZWOJU Łowicz ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ISKRA DLA ROZWOJU Łowicz 28.03.2017 ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to obszar utworzony na mocy ustawy, gdzie działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect 21 2 1 g ru r dzie i ń 2 0 2 0 0 7

Debiut na NewConnect 21 2 1 g ru r dzie i ń 2 0 2 0 0 7 Debiut na NewConnect 21 grudzień 2007 Historia MakoLab Firma istnieje od 1989roku Początki działalności elektroniczne usługi DTP 1992 rozpoczęcie dystrybucji oprogramowania naukowego 1995 tworzenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 1.ABM Space Education 2.Antmicro 3.Astri Polska 4.Astronika 5.Centrum Badań Kosmicznych 6.CLOUDFERRO 7.Creotech Instruments 8.Elproma

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY.

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY. 017 Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków akademickich i nowoczesne technologie. Rzeszów staje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40%

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40% 2 CZERWCA 211 WPROWADZENIE IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu, inwestującym na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej obszarami zainteresowania inwestycyjnego IIF są

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Community Work in a Decade of Crisis. Dr. Val Harris From Sostenga

Community Work in a Decade of Crisis. Dr. Val Harris From Sostenga Community Work in a Decade of Crisis Dr. Val Harris From Sostenga Concept of Transition Transition from one situation to another situation: Where the new situation is clear to communities W przypadku,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast

Outsourcing Breakfast Outsourcing Breakfast 8 października 2013 temat: Project Management 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r.

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r. Horyzont 2020 - Wiodąca pozycja w przemyśle Katarzyna Bartkowiak 11.04.2014 r. Struktura programu Doskonała baza naukowa Badania pionierskie (ERC) Mobilność naukowców (MSC) Infrastruktury badawcze Przyszłe

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta.

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Wstęp! Technologie oraz infrastruktury wykorzystywane przez Capgemini. Projekt dla pewnego francuskiego klienta założenia Requests Capgemini datacenters

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA CUBE.ITG CUBE.ITG SA

PREZENTACJA CUBE.ITG CUBE.ITG SA PREZENTACJA CUBE.ITG CUBE.ITG SA Październik 2014 AGENDA 1. KIM JESTEŚMY 2. CZYM SIĘ ZAJMUJEMY 3. OFERTA 4. PARTNERZY 5. KLIENCI GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG SI ALMA CUBE.ITG CUBE.ITG Oferuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc?

Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc? "OMS, czyli Oh My Server..." Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc? Łukasz Rutkowski MVP Reconnect, Senior Cloud Architect You won t find a better SCOM and OMS guy there, believe me, trust me. I m an

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach w finansach księgowy/accountant 3 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna specjalista ds. kontrolingu / controlling specialist 4 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna analityk

Bardziej szczegółowo