Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region"

Transkrypt

1 Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region

2 fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju Uczelni Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster Professor Piotr Szczepaniak Ph.D., D.Sc. Lodz University of Technology s Vice-Rector for University Development Chairman of The ICT Central Poland Cluster Powołany 1 lipca 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej ICT Polska Centralna Klaster, skupia przedsiębiorstwa branży ICT, instytucje otoczenia biznesu oraz Politechnikę Łódzką, będącą Koordynatorem tego przedsięwzięcia. Działalność Klastra służy integracji środowiska podmiotów branży, budowaniu społecznej świadomości w zakresie możliwości kształcenia, pracy i późniejszego rozwoju w obszarze szeroko rozumianej branży IT w regionie oraz tworzeniu warunków do wdrażania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, w tym do komercjalizacji wyników prac badawczych. Istotnym aspektem działania Klastra jest także rozwój i kształcenie kadr dla dynamicznie rozwijającej się w regionie branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Działania te realizowane są w ramach bieżącej współpracy wydziałów uczelni z przedsiębiorstwami z Klastra i prowadzą do dostosowania oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej do potrzeb rynku pracy. ICT Polska Centralna Klaster współdziała także z administracją rządową i samorządową w zakresie istniejącego i przyszłego potencjału branży ICT w obszarze kreowania rynku pracy, inwestycji oraz rozwoju gospodarczego regionu. Established on the 1st of July, 2012, on the initiative of Lodz University of Technology ICT Central Poland Cluster embraces ICT companies, business related institutions and Lodz University of Technology, the project s Coordinator. Its aim is to integrate business members, to raise social awareness of the educational and career opportunities in IT industry in the region, as well as preparing the ground for introduction of the new information and telecommunication technologies, including the commercialization of the research results. One of its crucial activities is staff education and training for ICT industry, which rapidly develops in the region. This is carried out as part of the ongoing cooperation between the university and Cluster s IT companies and serves to match university s educational offer and labor market needs. ICT Central Poland Cluster also cooperates with the local and central government in terms of current and future ICT industry potential in shaping the labor market, investments and economic development of the region. 2

3 Zatrudnienie i współpraca zagraniczna ICT Polska Centralna Klaster (2012) Employment and International Cooperation ICT Central Poland Cluster (2012) UCZESTNICY KLASTRA MEMBERS OF THE CLUSTER ZATRUDNIONYCH W REGIONIE ŁÓDZKIM EMOYMT IN LODZ REGION ZATRUDNIONYCH W CAŁEJ POLSCE TOTAL EMOYMT IN POLAND KLITÓW NA CAŁYM ŚWIECIE CLITS WORLDWIDE 3

4 MISJA / WIZJA / CELE Misja wizja cele ICT Polska Centralna Klaster Misja Misją ICT Polska Centralna Klaster jest reprezentowanie i integrowanie na forum lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym szeroko rozumianej branży ICT, złożonej z przedstawicieli środowisk biznesowych, akademickich oraz organizacji otoczenia biznesu, w celu wzmacniania jej pozycji w regionie, tworzenia warunków do jej dalszego dynamicznego rozwoju oraz realizacji wspólnych projektów. Wizja ICT Polska Centralna Klaster to rozpoznawalna w skali regionu i Polski grupa reprezentująca przedstawicieli branży ICT, dysponująca ważnym i uznawanym głosem w dyskusji nad przyszłością i kierunkami rozwoju regionu, będąca źródłem inicjatyw wspierających innowacyjność i współpracę środowisk: gospodarczego, akademickiego, naukowego i samorządowego oraz stanowiąca merytoryczne i opiniotwórcze wsparcie dla inicjatyw zgłaszanych przez inne podmioty będące uczestnikami życia gospodarczego regionu. Cele Klastra Budowanie świadomości społeczności w zakresie możliwości kształcenia, pracy i późniejszego rozwoju w Polsce centralnej w obszarze szeroko rozumianej branży IT i intensywnie rozwijającego się przemysłu informatycznego w regionie. Współpraca z ośrodkami akademickimi w celu rozwoju kierunków kształcenia, badań naukowych i budowy kompetencji na potrzeby branży IT. Kreowanie pozytywnego wizerunku, prezentacja osiągnięć i kompetencji uczestników klastra wśród przedstawicieli biznesu z Polski i ze świata. Poszerzanie wiedzy wśród przedstawicieli biznesu na temat programów oraz możliwości pomocowych jakie mogą uzyskać ze strony władz regionalnych, lokalnych oraz wszelkich innych instytucji, poprzez współpracę z ICT Polska Centralna Klaster lub członkami klastra indywidualnie. Współpraca z władzami różnych szczebli terenu Polski centralnej dotycząca istniejącego i przyszłego potencjału branży IT w obszarze kreowania rynku pracy, inwestycji oraz rozwoju gospodarczego regionu. Aktywny udział jako konsultanta dla władz lokalnych w budowaniu silnej pozycji Polski centralnej w obszarze ICT, a także jako partnera przy realizacji projektów publicznych i prywatnych w regionie. 4

5 Mission vision goals of ICT Central Poland Cluster Mission The mission of ICT Central Poland Cluster is to represent and integrate on the local, nationwide and international forum the widely understood branch of ICT, consisting of business and academic communities, as well as organizations related to business activity, for the purpose of strengthening its position in the region, creating conditions for further dynamic development and realization of common projects. Vision ICT Central Poland Cluster is a group renowned on the scale of the region and Poland which represents entrepreneurs from the ICT branch, with important and commonly recognized impact in the discussion on the future and directions of development of the region; a source of initiatives encouraging innovativeness and cooperation of business, academic, research and local government communities, providing expert support for initiatives submitted by other entities participating in the region s economic life. Goals of the cluster Building of social awareness in the area of education, work and further development in central Poland in the widely understood area of IT and the dynamically developing computer science industry in the region. Cooperation with academic institutions for the purpose of development of directions of education, research and creation of competences for the needs of the IT market. Creation of a positive image, presentation of achievement and competences of the participants of the cluster among representatives of the business world from Poland and abroad. Extension of knowledge among representatives of business in the area of programs and aid opportunities which can be obtained from local governments and all other institutions, by cooperating with ICT Central Poland Cluster or with members of the cluster individually. Cooperation with the government of different levels in central Poland pertaining to the existing and future potential of the IT industry in the area of creation of the job market, investments and the region s economic growth. Active participation of ICT Central Poland Cluster in terms of consultancy for local governments in the creation of a strong position of central Poland in the area of ICT, as well as of a partner in realization of public and private projects in the region. 5

6 Schemat organizacyjny Klastra Cluster Organization Structure 22 UCZESTNIKÓW KLASTRA Members of the Cluster RADA KLASTRA Council of the Cluster PARTNERZY WSPIERAJĄCY Supporting Partners ADMINISTRATOR KLASTRA Administrator of the Cluster ZESPOŁY ZADANIOWE Task Forces INICJATYWY-PROJEKTY-DZIAŁANIA Initiatives-Projects-Actions 6

7 Wizytówki Uczestników Klastra Cluster members profiles 7

8 Kształcenie kadr dla branży IT na Politechnice Łódzkiej (2012) IT education at the Lodz University of Technology Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki The Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering Informatyka Computer Science 1033 STUDTÓW STUDTS Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej The Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics Informatyka Information Technology 1285 STUDTÓW STUDTS Centrum Kształcenia Międzynarodowego International Faculty of Engineering (taught in English) Informatyka Computer Science and Information Technology 113 STUDTÓW STUDTS Elektronika i Telekomunikacja Telecommunication and Computer Science 145 STUDTÓW STUDTS ŁĄCZNIE TOTAL STUDTÓW STUDTS ABSOLWTÓW ROCZNIE GRADUATES PER YEAR

9 Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka jest publiczną uczelnią techniczną o uznanej pozycji krajowej i międzynarodowej, kształcącą wysokiej klasy specjalistów na potrzeby rynku pracy. Uczelnia jest miejscem spotkań świata nauki i gospodarki, gdzie tworzone są innowacyjne rozwiązania szeroko stosowane w przemyśle. Politechnika Łódzka, nagrodzona tytułami Krajowego Lidera Innowacji i Lidera Nowoczesnych Technologii, jest w czołówce polskich uczelni pod względem ilości zgłoszeń i uzyskanych patentów. Zajmuje 4 miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce, wg rankingu Rzeczpospolitej i wydawnictwa Perspektywy. W ostatnich 2 latach uczelnia została wyróżniona Diamentem miesięcznika FORBES, za największy roczny wzrost wartości. Kształci ponad studentów na 36 kierunkach studiów, w tym ponad na kierunku informatyka, który prowadzony jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Lodz University of Technology is a public higher education institution of national and international renown educating first-class specialists for knowledge-based economy. The University is where science and economy come together, where innovative solutions readily transferrable to industry are developed. TUL, the proud recipient of the National Leader of Innovation and Leader in Innovative Technologies awards, has had one of the highest number of patent applications and patents granted. It s fourth best technical university in Poland. TUL has been listed on the prestigious 2013 Forbes Diamonds list as the only university in Lodz among many businesses. Over students are enrolled in 36 degree programmes, including more than 2500 in Computer Science which is offered both, Polish and English. Fundacja Politechniki Łódzkiej, Administrator Klastra Fundacja Politechniki Łódzkiej powstała 7 lipca 2011 r. z myślą o środowisku akademickim Politechniki Łódzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem studentów. Prowadzone działania mają wspierać pozyskiwanie środków wspomagających kształcenie studentów, ich działalności naukowo-badawczej oraz rozwoju, a także integracji środowiska akademickiego. Lodz University of Technology Foundation was created on the 7th of July 2011 with academic society in mind with particular attention to students. It conducts activities in order to raise funds for supporting the process of education for students of Lodz University of Technology, their scientific and research activities, as well as enabling social assistance. The Foundation supports the development of students and integration of the academic society in order to constantly improve conditions for studying at the Lodz University of Technology. 9

10 WIZYTÓWKI UCZESTNIKÓW Accenture Services Sp. z o.o. Łódź Delivery Center Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 275 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2013 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 28,6 miliarda dolarów. Accenture Łódź Delivery Center jest jednym z 50-ciu centrów usług informatycznych Accenture, które zlokalizowane są na całym świecie. Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company, with approximately 275,000 people serving clients in more than 120 countries. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world s most successful companies, Accenture collaborates with clients to help them become high-performance businesses and governments. The company generated net revenues of US$28.6 billion for the fiscal year ended Aug. 31, The Accenture Delivery Centers in Poland are a part of the Global Delivery Network, with locations in Łódź and Warsaw. Łódź Delivery Center supports a wide range of technology offerings, including Oracle and Java. AMG.net S.A. AMG.net S.A. to dynamiczna firma technologiczno-doradcza, specjalizująca się w budowie i utrzymaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. AMG. net SA jest liderem w tworzeniu rozwiązań wspierających obsługę i samoobsługę klientów firm z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego, energetycznego, handlu oraz administracji publicznej. Zespół ponad 600 specjalistów AMG.net S.A. pracujących w biurach w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Gdańsku wspiera klientów w całym procesie realizacji nowych rozwiązań od określenia strategii, poprzez definicję procesów biznesowych, budowę rozwiązania i jego integrację z dotychczasową infrastrukturą, aż po zapewnienie jego utrzymania i dalszy rozwój. AMG.net is a dynamically growing business and technology consulting company, specialized in designing, development and maintenance of advanced IT solutions in any industry, primarily in telco, financial services, utilities and public sector. With more than 600 specialists in four office locations in Poland (Łódź, Warsaw, Toruń and Gdańsk) being a part of a leading IT Bull Group with numerous locations all across the world, AMG.net is ready to assist the client along the entire IT solution delivery path: from IT strategy definition, through process and system design up until deployment and maintenance. 10

11 Centrum Komputerowe ZETO S.A. Centrum Komputerowe ZETO S.A. to sprawdzony doradca i partner biznesowy z niemal pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży IT. Bogate portfolio CK ZETO S.A. to wynik innowacyjnych projektów, a także zorientowania na zróżnicowane oczekiwania klientów biznesowych i instytucjonalnych. Firma kompleksowo odpowiada na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku, zapewniając najwyższej klasy outsourcing usług informatycznych, skoncentrowanych zwłaszcza na obszarze bezpieczeństwa danych, szkoleń, sprzętu komputerowego, zarządzania i archiwizacji dokumentów, hostingu, wydruków masowych, czy podpisów elektronicznych. CK ZETO is a professional and verified business partner which has consistently strengthened its position on the IT market for 50 years. We cooperate with many companies from Poland and build long-term partnership relations based on reliability and high quality services. CK ZETO offers a range of services among which are: mass printing, outsourcing IT and data security, training courses, hardware and software distribution, documentation and information management and electronic certification. Our main advantages are experience, knowledge and innovation in a constantly evolving market. We ensure the services we supply meet the highest standards by hiring highly qualified staff. ComArch S.A. Comarch S.A. jest polskim producentem rozwiązań informatycznych o globalnym zasięgu z klientami na 5 kontynentach w ponad 40 krajach. Zatrudnia blisko 3500 najwyższej klasy specjalistów (programistów, informatyków i ekonomistów). Został założony 20 lat temu przez profesora Janusza Filipiaka i jego dwunastu studentów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako integrator i twórca innowacyjnych systemów informatycznych dostarcza rozwiązania dla najważniejszych sektorów gospodarki m.in.: dla bankowości, biur rachunkowych, e-commerce, farmacji, FMCG, handlu detalicznego, dystrybucji, logistyki, motoryzacji, paliw. Comarch is a global IT business solutions provider specializing in forging client relationships to maximize customer profitability and optimize operational and business processes. Comarch s primary advantage lies in the extensive domain knowledge accumulated in our software products which we use to deliver and integrate sophisticated business IT solutions. Today s IT systems are strongly affected by technological change and increasing market competition. Companies have realized that investment in technology may lead to the improvement of client relationships, the optimization of business operations, and a reduction of churn and costs. Together, these factors enable companies to achieve their ambitious business objectives. 11

12 WIZYTÓWKI UCZESTNIKÓW Cybercom Poland Sp. z o.o. Cybercom Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca częścią szwedzkiej grupy IT z siedzibą w Warszawie zajmująca się doradztwem technologicznym, specjalizująca się w rozwiązaniach internetowych, bezpieczeństwa, usług mobilnych oraz telekomunikacyjnych. Firma świadczy usługi consultingowe i outsourcingowe oraz R&D dla dużych i średnich firm. Cybercom Poland sp. z o.o. rozpoczęła działalność w Polsce w 1997 roku, aby w 2007 roku wejść w skład grupy Cybercom i zmienić nazwę na Cybercom Poland. Firma ma swoją siedzibę w Warszawie oraz oddział w Łodzi. Umiejscowienie naszych biur jest odpowiedzią na potrzeby dynamiczne rozwijających się rynków i zapewnia firmie większą elastyczność w zakresie oferowanych usług oraz ich skalowalności. Cybercom Poland is a part of the Swedish IT group that assists leading companies and organizations to benefit from the opportunities of the connected world. Company has been operating in Poland since 1997 offering employment to more than 120 experienced Software Engineers and IT Consultants located in 2 offices (Warsaw, Lodz). Cybercom Poland specializes in connected engineering, digital services, secure connectivity and connectivity management. The company provides consulting, outsourcing services and R&D for large and medium-sized companies in the sectors of Telecom, Mobile, Industry and Enterprise in Poland, Nordic and Western Europe. Ericpol Sp. z o.o. Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od ponad 20 lat na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), UX (user experience), aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 3 biura w Polsce i 3 centra produkcyjne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając w sumie 1700 pracowników. Ericpol Sp. z o.o. is an engineering company that has been operating in the international ICT market for 20 years. It provides outsourcing and consultancy services. It also delivers dedicated solutions in the area of telecommunications, 2M (machine to machine) communication, UX (user experience), applications for the medical sector, finances, and banking as well as solutions for business. It has 3 offices in Poland and 3 manufacturing facilities in Belarus, Ukraine and Sweden, which together form the Ericpol Group and employ the total of 1,700 people. 12

13 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o. o. to trzeci co do wielkości światowy dostawca usług informatycznych, zatrudniający około osób w 70 krajach. Głównym zadaniem Fujitsu jest pomaganie klientom w uświadomieniu sobie wartości technologii informatycznych poprzez projektowanie, budowanie i obsługę systemów usług informatycznych dla klientów w sektorze usług finansowych, telekomunikacyjnych, handlu detalicznego oraz administracji rządowej. Fujitsu Technology Solutions założyło w Łodzi filię, która zaczęła swoją działalność operacyjną z początkiem 2009 r. Łódzkie centrum świadczy usługi z zakresu pierwszego i drugiego poziomu wsparcia IT dla klientów korporacyjnych z sektora finansowego, bankowości, telekomunikacji oraz energetyki. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o. o. is the third largest worldwide provider of IT services, employing around people in 70 countries. Fujitsu s main focus area is to help customers to realize the value of IT technologies through the design, construction and operations of service systems for clients in the field of finance, telecommunication, retail and government. Fujitsu Technology Solutions set up a centre in Łódź, which began its service operations with at the beginning of The centre provides services to both first and second level IT support for corporate clients from financial, banking, telecommunication and energy sector. Currently our office employs more than 500 employees. Infosys BPO Poland Sp. z o.o. Infosys BPO Poland jest częścią Infosys BPO, spółki Infosys Ltd. globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT. Infosys BPO Poland działa w Łodzi od października 2007 roku. W tym okresie Infosys BPO Ltd. przejął trzy centra usług wspólnych Philipsa: w Polsce, Indiach i Tajlandii. Infosys BPO Poland należy do największych pracodawców w regionie łódzkim. W tej chwili centrum zatrudnia ponad specjalistów i jest największą jednostką Infosys poza granicami Indii, świadczącą usługi BPO i ITO dla klientów z 48 krajów świata w 24 językach obcych. Infosys BPO Poland is a part of Infosys BPO, a Business Process Outsourcing subsidiary of Infosys Ltd. a global provider of integrated business and technology consulting, outsourcing and IT services. The history of Infosys BPO Poland started in October 2007, when Infosys BPO Ltd. embarked on the acquisition of three Philips SSC Operations in Poland, India and Thailand. Infosys BPO Poland is a leading employer in the Łódź region. Currently the Polish unit employs over 1,800 professionals, and being the largest Infosys location outside India, Infosys BPO Poland provides BPO and ITO services for clients from 48 countries in 24 languages. 13

14 WIZYTÓWKI UCZESTNIKÓW Intergraph Polska Sp z o.o. Intergraph Corporation jest wiodącym dostawcą oprogramowania inżynierskiego oraz oprogramowania GIS, które umożliwia klientom w ponad 60 krajach wizualizację złożonych danych. W Intergraph Polska pracuje blisko 100 specjalistów z różnych branż, w tym: informatyki, geografii, czy geodezji zdobywających nieustannie zaufanie klientów korporacyjnych oraz instytucji rządowych. Poprzez ciągły rozwój firma osiągnęła pozycję lidera w dziedzinie specjalistycznego projektowania i wdrażania systemów informatycznych wykorzystujących dane geograficzne. Intergraph is the leading global provider of engineering and geospatial software that enables customers to visualize complex data. Businesses and governments in more than 60 countries rely on Intergraph s industry-specific software to organize vast amounts of data to make processes and infrastructure better, safer, and smarter. The company s software and services empower customers to build and operate more efficient plants and ships, create intelligent maps, and protect critical infrastructure and people around the world. Intergraph is a wholly owned subsidiary of Hexagon AB. Intergraph Poland was established in October of 1991 as a wholly owned Polish subsidiary of Intergraph Corporation. LSI Software S.A. LSI Software jest wiodącym na rynku polskim producentem systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Z systemów ERP produkowanych przez Spółkę codziennie korzysta kilkadziesiąt tysięcy użytkowników z sektora detalicznego, branży gastronomiczno - hotelarskiej oraz przedsiębiorstw z sektora MSP. Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku pozwala Spółce tworzyć specjalistyczne oprogramowanie dostosowane do specyficznych potrzeb każdej z branż. Spółka powstała w 1991 roku. Obecnie zatrudnia około 130 specjalistów i posiada oddziały w kliku miastach na terenie Polski. Od 2006 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. LSI Software S.A. is a leading Polish software developer for retail and hospitality applications. We are the producers of our proprietary ERP-class system (Enterprise Resource Planning). Our comprehensive offering includes software, professional services, implementation services, maintenance, and the supplying of expert hardware solutions. Since its foundation in 1991, LSI Software has become an important and recognizable provider of IT solutions supplying several thousand customers around Poland. Since 2006 we have been listed on the Warsaw Stock Exchange. 14

15 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Powstała 29 listopada 1991r. jako jednostka wspierająca rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i realizowanie programów finansowanych z funduszy unijnych. Od 2001r. ŁARR pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej(RIF), odpowiedzialnej za obsługę i wdrażanie programów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu. Spółka pełni funkcję RIF wdrażając wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2). The Lodz Agency of Regional Development Ltd. The Agency was established on 29th November 1991, as a company for the support of micro, small and medium enterprises, by the development and implementation of programmes financed with European funds. Since 2001 the Agency has functioned as a Regional Financing Institution, responsible for the service and implementation of programmes used in the financing of investments in new technologies, specialist consulting services, training of employees and development of exports. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe oraz pełne wsparcie we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest idealnym miejscem dla inwestorów chcących rozwijać swoją działalność. ŁSSE dysponuje bogatą ofertą inwestycyjną zawierającą powierzchnie biurowe klasy A, idealne dla działalności BPO i IT, oraz tereny typu greenfield pod budowę zakładów produkcyjnych. W usytuowanych w centralnej Polsce 45 podstrefach (1290 ha) dostępne są liczne, zaopatrzone w media i posiadające dogodny dojazd działki inwestycyjne. Najlepszą rekomendacją ŁSSE są jej osiągnięcia. Przez 16 lat działalności wydano już ponad 230 zezwoleń, inwestorzy łącznie stworzyli ponad 26 tysięcy miejsc pracy, a wartość inwestycji przekroczyła 10 mld zł. Perfect location, tax incentives, a rich industrial heritage and total support in the implementation of the investment process make Lodz Special Economic Zone the ideal place for investors looking to develop their businesses. Lodz Special Economic Zone has a wide investment portfolio including both A-class office space perfect for BPO and IT activities as well as greenfield sites perfect for the construction of manufacturing plants. Numerous investment plots, with utilities and easy access, are available in 45 subzones (over 1290 ha) located in central Poland. The best recommendation for Lodz Special Economic Zone lies in its achievements. During 16 years of operation, more 230 permits have been issued, investors created over 26 thousand jobs and the value of investments exceeded 10 billion Polish Zlotys. 15

16 WIZYTÓWKI UCZESTNIKÓW Łódzki Regionalny Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o Łódzki Regionalny Park Naukowo- Technologiczny Sp. z o.o. powstał po to, aby połączyć świat nauki, biznesu i samorządu lokalnego. To idealne miejsce dla firm działających w obszarze nowoczesnych technologii. Udziałowcami Spółki są najważniejsze łódzkie instytucje: Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, trzy największe uczelnie łódzkie oraz przedstawiciele biznesu. Technopark Łódź wspiera młodych innowacyjnych przedsiębiorców w swoim inkubatorze technologicznym. Posiada też ofertę terenów inwestycyjnych. Znajduje się tu ponadto BioNanoPark centrum badawczo-wdrożeniowe dla biznesu, które wykonuje kompleksowe badania produktów w swoich laboratoriach bioi nanotechnologicznych. Technopark Łódź was formed to unite the world of science, business and local government. It is a perfect place for companies operating in the area of modern technology. Company s shareholders are the most important institutions in Łódź: the City of Łódź, the Voivodeship of Łódź, three the largests universities of Łódź as well as business representatives. Technopark Łódź supports a young innovative entrepreneurs in its technology incubator. It has also the offer of investment areas. Furthermore, there is the BioNanoPark research and implementation center for business, that makes congeneric research of the products in its bio- and nanotechnology laboratories. Makolab S.A. 16 MakoLab S.A. jest firmą informatyczną notowaną na rynku New Connect GPW w Warszawie. Od ponad 20 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania IT dla biznesu wykorzystujące najnowsze technologie webowe. Świadczy usługi zapewniające obecności w Internecie (kreacja i produkcja), wsparcie sprzedaży (rozwiązania e-commerce) i maksymalizację ROI (performance marketing). Jest również dostawcą systemów typu CRM, wsparcia logistycznego i modułów finansowych. MakoLab działa globalnie z centralą w Łodzi i biurami w Warszawie, Paryżu i Londynie. Klientami są duże korporacje (Renault- Nissan Group, RCI Banque/DIAC) jak również liderzy sektora SME w Polsce i Europie. MakoLab jest również jednym z liderów w Polsce we wdrażaniu technologii Semantic Web. MakoLab S.A. is a public IT company listed on the NewConnect market of the Warsaw Stock Exchange. Its mission is to create and deliver IT solutions for business which utilize the latest web technologies. This includes design and development of complex Internet solutions (including e-commerce, e-marketing), as well as management systems which cover customer relations, sales, logistics, finances and other business domains. MakoLab operates worldwide, with headquarters in Łódź and sales offices in Warsaw, Paris and London. Among its main clients, there are global companies (e.g. Renault- Nissan group, RCI Banque/DIAC), as well as SME sector representatives in Poland and Europe. MakoLab is also one of the leading Polish IT companies in the field of implementation of Semantic Web tools.

17 Pixel Technology S.C. Głównym obszarem działania Pixel Technology jest terytorium Polski. Jednocześnie firma tworzy wraz z Urzędem Marszałkowskim województwa Łódzkiego, Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy (KNOWBASE) Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi polski klaster w ramach projektu Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration (akronim: RICHARD). Aktualnie Pixel Technology przy współpracy z Signo Motus wdraża autorskie oprogramowanie ExPACS Serwer Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów oraz Chazon Radiologiczny System Informatyczny wraz z teleradiologią we Włoszech dla Studio Dott. Renda, Risonanza Magnetica, Radiologia medica, Via Imera. The main area of activity Pixel Technology is a Polish territory. Simultaneously the Pixel Technology formed, together with the Marshal Office of the Lodz Region, Center of Excellence in Knowledge-Based Economy (Knowbase) at the University of Lodz and the Regional Specialist Hospital. M. Pirogow in Lodz, Polish cluster within the project Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration (acronym: RICHARD) Currently Pixel Technology in cooperation with the Signo Motus implements their own software ExPACS Server archiving and image distribution and Chazon Radiological Information System along with teleradiology in Italy for Studio Dott. Renda, Risonanza Magnetica, Radiology Medica, Via Imera. Rule Financial Sp. z o.o. Rule Financial Sp. z o.o. to brytyjski dostawca usług dla sektora finansowego, który daje możliwość współpracy z jednymi z najlepszych specjalistów IT i konsultantów w branży bankowej. Pracujemy dla 9 z 10 największych banków inwestycyjnych świata. Praca w Rule Financial to udział w wiodących projektach IT dla globalnej branży bankowości inwestycyjnej. To także praca w otoczeniu inspirujących ludzi, która zachęca zarówno do podnoszenia własnych kwalifikacji jak i dzielenia się swoją wiedzą. W naszych biurach w Łodzi, Poznaniu, londyńskim City, Toronto, Barcelonie, Nowym Jorku, Bostonie oraz San Jose zatrudniamy ponad 600 osób. Rule Financial is the leading independent provider of business consulting, IT services and software solutions to the investment banking community offering an opportunity to work with best leaders among IT and consulting specialists. We re advisor to 9 of the top 10 global investment banks. Our main goal is to keep the highest possible standards of service quality. We will achieve this by employing the best people, continuously developing their skills as well as knowledge sharing. Rule employs more than 600 people in offices located in Lodz, Poznan, City of London, Toronto, New York, Barcelona, Boston and San Jose. 17

18 WIZYTÓWKI UCZESTNIKÓW Technitel Polska S.A. Grupa Technitel Technitel Polska S.A. to jeden z Polskich liderów branży teleinformatycznej. Prowadzimy projekty z dbałością o obsługę inwestycji od momentu powstania pomysłu, poprzez koncepcję, warianty i aspekty ekonomiczne, projekt, budowę, utrzymanie i konserwację sieci Pełniąc rolę operatora infrastruktury. Portfolio naszych usług obejmuje zarówno infrastrukturę światłowodową budowaną w kanalizacji jak i napowietrznie. Dążąc do pełnego zadowolenia klienta i spełnienia jego oczekiwań nieustannie zwiększamy zakres kompetencji przykładem tego jest rozszerzenie oferty o realizację inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Z naszą pomocą i udziałem realizowane są kolejne projekty kończące się sukcesem. Dzięki temu zyskaliśmy opinię partnera rzetelnego partnera i wykonawcy. Technitel Poland S.A. is one of the Polish leaders in the ICT sector. We carry out projects with attention to support for investment since the inception of the idea through concept, design, construction, economic aspects and variants and maintenance of the network acting as the infrastructure operator. Our services portfolio includes both fibre optic infrastructure built in plumbing and airstone. With a view to full customer satisfaction and fulfillment of its broad expectations of the constantly expanding the range of our competences. An example would be to extend the offer to the implementation of projects related to renewable energy sources. With our help and participation are implemented more projects meeting the expectations of our customers. As a result we have gained an opinion of reliable partner and contractor. Teleca Poland Sp. z o.o. Symphony Teleca Corporation, z siedzibą główną w Palo Alto w Kalifornii, jest pierwszą na świecie firmą świadczącą usługi dedykowane wyłącznie do pomocy klientom w zarządzaniu i integracji rozwiązań programistycznych, zarówno w chmurze jak i connected devices. STC dostarcza rozwiązania dla innowacyjnych produktów i usług, zapewnia całościowy rozwój produktów, integrację systemów informatycznych, analizę i usługi zarządcze do setek organizacji na całym świecie, we wszystkich głównych branżach. Symphony Teleca zatrudnia 6000 pracowników w 32 biurach na całym świecie, włączając Azję, Australię, Europę i obie Ameryki. STC osiągnęło poziom $300M przychodu i szybko rośnie. Symphony Teleca Corporation, headquartered in Palo Alto, Calif., is the world s first services company dedicated exclusively to helping clients manage the global convergence of software, the cloud and connected devices. We deliver solutions for product and services innovation, with contemporary product development, systems integration, analytics and managed services to hundreds of organizations around the world across all major verticals. Symphony Teleca s 6,000 employees support customers from 32 offices globally, including state of the art delivery centers in Asia, Australia, Europe and the Americas. STC earns $300M in revenue and growing quickly. 18

19 TomTom Polska Sp. z o.o. Transition Technologies S.A. Transition Technologies S.A. jest liderem w branży nowych technologii oraz jednym z największych w kraju producentem oprogramowania dla sektora przemysłowego i energetycznego, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Od początku istnienia prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie zaawansowanych technologii informatycznych. Oprócz innowacyjnych usług IT, realizuje projekty, które wpływają znacząco na ludzkie życie. Do najciekawszych projektów należą Seeing Assistant, aplikacja wspierająca osoby słabowidzące i niewidzące w ich codziennym życiu oraz GeneticRiskAssesment, aplikacja służąca do oceny ryzyka zachorowania na nowotwory dziedziczne. Transition Technologies S.A. is a leader in the new technology industry as well as the country s biggest software manufacturer supplying mainly power and industry sectors, in Poland and worldwide. Since the very beginning, the company pursues research and development activities in the scope of advanced IT technologies. Apart from the innovative IT services, Transition Technologies S.A. carries out projects that influence peoples lives. The most interesting, amongst others, are: Seeing Assistant supporting the blind and people suffering from different eyesight disorders, and GeneticRiskAssesment, the application used for conducting hereditary cancer risk assessment. 19

20 Administrator Klastra: Fundacja Politechniki Łódzkiej Łódź, ul. Żeromskiego 116 tel.:

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ XII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Partnerzy honorowi. Partnerzy medialni

Partnerzy honorowi. Partnerzy medialni Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i udziału w kolejnych Targach Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na 21-22.X.2013! Kontakt: Katarzyna Strój, k.stroj@elka.pw.edu.pl tel. +48(0)22

Bardziej szczegółowo