Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source testowania oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source testowania oprogramowania"

Transkrypt

1 1. Wstęp Kamil DOWGIELEWICZ, Cezary ORŁOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska E mail: Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source testowania oprogramowania Celem pracy jest prezentacja koncepcji modelu referencyjnego dla rozwoju technologii testowania oprogramowania. Modele referencyjne i ich znaczenie dla rozwoju technologii informatycznych są szczegółowo omawiane w standardach informatycznych TOGAF i ITIL [2,3,5]. Brak jest jednak prac poświęconych szczegółowemu omówieniu wykorzystania modeli referencyjnych. Prezentowana praca stanowiąca podsumowanie pierwszego etapu badań autorów ma na celu wykazanie na ile modele referencyjne są istotne dla rozwoju technologii testowania oprogramowania. Autorzy pracy podzielili ją na trzy główne części. W pierwszej przedstawiono problematykę rozwoju technologii Open_Source dla wskazania środowiska wykorzystania modeli referencyjnych. Omówiono koncepcje doboru technologii wspomagających testowanie oprogramowania dla wykazania zarówno przydatności technologii Open Source jak też znaczenia modelu referencyjnego dla ich rozbudowy (dostosowania dla potrzeb organizacji). Część druga w całości jest poświęcona konceptowi modelu referencyjnego obejmującego trzy jego kluczowe elementy: przesłanki struktury bazy wiedzy, koncepcję zmiennych modelu oraz zasadę jego działania. Część trzecia wskazuje na kierunki dalszych badań autorów koncentrujących się nad budową modelu referencyjnego. Wykazanie przydatności zastosowania modelu referencyjnego dla technologii Open Source wymaga omówienia głównych problemów ich rozwoju. Obecnie dostępne narzędzia Open Source posiadają różne funkcjonalności, m.in. możliwości tworzenia specyfikacji projektu, układania wymagań, zapewniają implementację z kodem aplikacji. Umożliwiają także komunikacje między poszczególnymi członkami zespołu projektowego, wspierają podział członków zespołu ze względu na pełnione role i wykonywane zadania, zapewniają też planowanie prac oraz umożliwiają przetestowanie produktu przed wdrożeniem oraz wiele, wiele innych. Jedne z narzędzi ograniczają się do kilku podstawowych funkcjonalności inne zaś posiadają ich znacznie więcej. Analiza historii ich rozwoju i bieżącego stanu wskazuje, że podstawowym problemem narzędzi Open Source jest konieczność wyboru pomiędzy złożonością i zaawansowaniem danego rozwiązania, a jego ograniczonym zakresem i łatwością obsługi. Ponieważ determinantem doboru danej technologii potrzebnej do wytwarza-

2 30 Kamil Dowgielewicz, Cezary Orłowski nie oprogramowania są wymagania klienta zaawansowane narzędzia z założenia są bardziej użyteczne, ze względu na szeroki wachlarz oferowanych funkcjonalności. Jest to istotne ze względu na trudności w przewidzeniu, która z funkcjonalności będzie niezbędna do wyprodukowania oprogramowania. Z drugiej strony zaawansowane technologie są trudne do opanowania i niewykorzystywane w całości. Zatem nasuwa się pytanie czy lepiej posiadać produkt lekki, tani i prosty w obsłudze, czy potężny, drogi (pod względem potrzebnej infrastruktury i kosztów wyszkolenia personelu) oraz trudny w obsłudze, ale za to bogaty we wszystkie potrzebne funkcjonalności? Doświadczenie autorów pokazuje, że lepiej jest posiadać produkt lekki, ale umożliwiający rozbudowywanie o kolejne, potrzebne funkcjonalności, w miarę zmieniających się wymagań klientów. Jednak przy większych projektach istnieje ryzyko, że wymagania stawiane przez klienta spowodują nadmierną rozbudowę i skomplikowanie wykorzystywanego oprogramowania, co wiąże się ze zbyt dużymi kosztami (związanymi z pracochłonnością i wydłużenia czasu realizacji). W takich sytuacjach, mimo wszystko tańszym rozwiązaniem jest zakup większego narzędzia i przeszkoleniem zespołu z zakresu jego obsługi. By ograniczyć niepotrzebnie koszta należałoby przewidzieć, które funkcjonalności będą niezbędne do wytworzenia danego projektu i wówczas podjąć decyzję, które z rozwiązań jest bardziej opłacalne. Obecnie małe i średnie firmy zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania mają duży problem z przewidzeniem, które z funkcjonalności będą niezbędne do spełnienia danych wymagań stawianych przez klienta. Należałoby więc opracować metodę, która wskazywałaby firmom, cele rozwoju wykorzystywanej technologii Open Source. W artykule autorzy przedstawili sposób opracowania tej metody. 2. Koncept modelu referencyjnego Proces doboru odpowiedniego narzędzi wspomagającego wytwarzanie oprogramowania jest kwestią niezwykle istotną dla sprawnego działania firmy programistycznej. Nasuwa się więc pytanie: Jak dobrać optymalne narzędzie do wytwarzania oprogramowania? Pod pojęciem optymalnego narzędzia należy rozumieć taki produkt który będzie spełniał wszystkie wymagania stawiane przez wytwarzane oprogramowanie i klienta, tani (najlepiej darmowy), łatwy w obsłudze, a przede wszystkim taki, który będzie zapewniał możliwość rozbudowy jego funkcjonalności. Problem doboru optymalnego narzędzia dotyka w szczególność małych i średnich firm, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi na zakup drogich i zaawansowanych narzędzi wspomagających proces wytwarzania oprogramowania. W większości przypadków firmy te wykorzystują narzędzia Open Source. Charakteryzują się one przede wszystkim łatwością obsługi. Ponadto są darmowe oraz zapewniają podstawowe funkcjonalności potrzebne w procesie wytwarzania oprogramowania. Dobór przez firmę narzędzi wspomagających proces wytwarzania oprogramowania musi być przemyślany i zaplanowany długoterminowo. Niewłaściwe ich dobranie może pociągnąć za sobą: skutki finansowe, wytwarzanie nisko jakościowego oprogramowania oraz wydłużenie czasu wytwarzania produktu, co w efekcie przekłada się na niezadowolenie klienta.

3 Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source 31 Doświadczenie autorów pokazuje, że firma programistyczna musi być przygotowana na możliwość tworzenia różnego typu oprogramowania w zależności od wymagań klienta. Problem pojawia się, gdy wymagania stawiane przez klienta nie mogą być spełnione przez aktualnie wykorzystywane narzędzie Open Source. W takim przypadku pozostaje możliwość zmiany istniejących narzędzia na inne lub rozbudowa obecnie stosowanego o kolejne funkcjonalności. Zakup nowych narzędzi jest stosunkowo kłopotliwy i mało opłacalny. Wiąże się to z rosnącymi kosztami, potrzebą wyszkolenia personelu lub zmianą przyjętych i sprawdzonych procedur panujących w firmie. Alternatywą jest rozbudowa aktualnie stosowanego narzędzia, co w większości przypadków jest bardziej opłacalne. Jeżeli jednak wymagania stawiane przez klienta (lub wytwarzane oprogramowanie) będą wymagały dołączenia zbyt wielu nowych funkcjonaności (co wiąże się ze wzrostem kosztów finansowych jak i wydłużeniem czasu realizacji projektu), może okazać się, że rozbudowa stosowanych narzędzi będzie mniej opłacalna niż zakup nowych. Baza wiedzy RQM i narzędzie Open Source Dane wejściowe Narzędzie Open Source Moduł jakościowego opisu parametrów Komparator Maszyna wnioskująca Decyzja Wynik Baza reguł Rys. 1. Koncepcja modelu referencyjnego Fig. 1. The concept of the model reference Oba podejścia mają swoje wady i zalety. Niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem byłaby zastosowanie zaawansowanego narzędzia, które umożliwiałoby wykorzystanie tylko niektórych funkcjonalności i w razie potrzeby ewentualne dołączenie kolejnych. Dlatego potrzebna jest odpowiednia procedura, która umożliwiałaby wskazanie niezbędnych funkcjonalności do wytworzenia oprogramowania w danej firmie. Procedura ta polegałaby na dokładnej analizie dostępnych zasobów, parametrów i środków, a następnie analizie bazy reguł, odzwierciedlającej wiedzę eksperta, która to pozwoli maszynie wnioskującej na obiektywne dobranie potrzebnych funkcjonalności. Efektem zastosowania tej procedury byłoby wskazanie gotowego na-

4 32 Kamil Dowgielewicz, Cezary Orłowski rzędzia lub planu rozbudowy obecnie stosowanego. Omawianą procedurę obrazuje model referencyjny, który przedstawia rysunek 1 przedstawia koncepcję opisywanego modelu. Model referencyjny opisuje procedurę mającą na celu wskazanie optymalnego narzędzia do wytwarzania programowania. Model składa się z pięciu podstawowych elementów. Pierwszym etapem procedury jest zdefiniowanie parametrów wejściowych (Dane wejściowe, Obecnie stosowane narzędzie Open Source), które następnie poddawane są opisowi jakościowemu (Moduł jakościowego opisu parametrów) na podstawie wcześniej zdefiniowanej bazie wiedzy (Baza wiedzy, RQM i narzędzie Open Source). Tak opisane dane wysyłane są do maszyny wnioskującej, która korzystając z bazy reguł wnioskuje o spełnieniu danych wymagań. Wynikiem tego procesu jest wskazanie optymalnego narzędzia do wytwarzania oprogramowania Przesłanki struktury baz wiedzy modelu referencyjnego Model doboru narzędzia Open Source, (rys. 1) składa się między innymi z procesów porównywania badanego narzędzia, a dokładniej jego funkcjonalności, jako parametru wejściowego, z bazą wiedzy składającej się z elementów wzorcowych. Należy odpowiedzieć na pytanie: czym są elementy wzorcowe i jak należy je definiować? Jeżeli przyjmiemy że efektem działania modelu jest wskazanie optymalnego zbioru funkcjonalności, a co za tym idzie dostępnych narzędzi posiadających te funkcjonalności, elementem wzorcowym powinno być narzędzie posiadające wszystkie dostępne funkcjonalność niezbędne w procesie wytwarzania oprogramowania. Należy zatem zapytać ile oraz jakie to będą elementy? W tym wypadku odpowiedź jest oczywista. Nie ma takiego zamkniętego zbioru funkcjonalności, który mógłby stanowić zamkniętą bazę wiedzy dla badanego modelu. Model referencyjny będzie posiadał ograniczenia, które wynikają z ograniczeń jego zmiennych elementów. Jednym z takich ograniczeń jest niemożność zdefiniowania zamkniętego zbioru funkcjonalności, składających się na bazę wiedzy. Wynika to z faktu, że funkcjonalności wykorzystywane przez narzędzia w procesie wytwarzania oprogramowania mogą się zmieniać. Tworzenie nowych metodologii wytwarzania oprogramowania, powstawanie nowych technologii, zmieniające się wymagania klienta i rynku powodują, że baza wiedzy w modelu powinna mieć możliwość modyfikacji. Baza wiedzy powinna zawierać wszystkie funkcjonalności zawarte w dostępnych narzędziach wspomagających proces wytwarzania oprogramowania. Ponieważ wyodrębnienie tychże funkcjonalności byłoby zadaniem żmudnym i długotrwałym, należałoby oprzeć bazę wiedzy na najbardziej zaawansowanym narzędziu, które przyjęlibyśmy jako aplikację wzorcową. Obecnie kryteria te spełnia. IBM Rational Quality Manager (RQM). RQM jest jednym z modułów platformy Jazz.net służących do testowania oprogramowania. Zapewnia integrację i przepływ informacji pomiędzy użytkownikami pracującymi nad danym projektem. Jedną z głównych funkcjonalności RQM jest usprawnienie procesów dostarczania oprogramowania i śledzenia cyklu życia w procesie programowania i produkcji. Ponadto technologia ta umożliwia modernizację istniejącego kodu. RQM zapewnia bezpieczeństwo informacji zgodne ze standardami bezpieczeństwa serwisu WWW. Dzię-

5 Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source 33 ki zastosowaniu modułów, RQM pozwala na wykorzystanie go również w małych i średnich przedsiębiorstwach. RQM współpracuje z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi. Instalacja RQM jest stosunkowo prosta, dzięki wykorzystaniu interaktywnego instalatora. W RQM do dyspozycji użytkowników są trzy główne produkty: Requirement Manager, Quality Manager oraz Configuration and Change Manager. Na potrzeby niniejszej pracy autorzy wykorzystali RQM jako źródło bazy wiedzy dla modelu referencyjnego. Schemat platformy Jazz.net z wyszczególnieniem RQM i jego funkcjonalności przedstawia rysunek 2. Dekompozycja wzorcowej platform Jazz.net pozwala na ukazanie poszczególnych modułów z których się składa. Jednym z nich jest RQM, którego elementami składowymi są wyodrębnione na schemacie funkcjonalności. Są to m.in. planowanie, procesy produkcyjne, testowanie itp. Rys. 2. Dekompozycja wzorcowej platformy Jazz.net Fig. 2. Decomposition of the standard Jazz.net platform Dysponując aplikacją wzorcową, czyli najbardziej zaawansowanym narzędziem wspomagającym proces programowania, którym obecnie jest RQM, należy z niej wyodrębnić wszystkie funkcjonalności. Nasuwa się tu kolejne pytanie: do jakiego stopnia należy dzielić aplikację wzorcową na moduły i funkcjonalności? Co będzie stanowiło funkcjonalność atomową przyjętą jako podstawową i niepodzielną? Chcąc odpowiedzieć na te pytania należy oprzeć się na wiedzy eksperta, posiadającego doświadczenie w dziedzinie wytwarzania oprogramowania. Na podstawie jego wiedzy

6 34 Kamil Dowgielewicz, Cezary Orłowski powinno określić się funkcjonalności atomowe, które dzielą ogólne funkcjonalności na mniejsze, dokładniejsze, bardziej szczegółowe, co pozwoli na optymalne dopasowanie narzędzia do wymagań stawianych przez klientów. Obecnie na potrzeby budowy modelu autorzy uzupełnili bazę wiedzy ogólnymi funkcjonalnościami, które są wykorzystywane w procesie wytwarzania oprogramowania. Możemy do nich zaliczyć: przegląd statusu projektu jego zadań, automatyzacja testów, tworzenie harmonogramów, planów testowania, itp. Baza wiedzy oprócz funkcjonalności pochodzących z aplikacji wzorcowej powinna zawierać zbiór dostępnych na rynku aplikacji Open Source. Pozwoli to na ukazanie, która z nich zawiera niezbędne funkcjonalności i sprosta stawianym wymaganiom. Uzupełnieniem bazy wiedzy w.w. elementami może być opcjonalne, jeżeli efektem działania modelu ma być zbiór funkcjonalności bez wskazywania narzędzi ich zawierających. Można tak zrobić, gdy naszym celem jest wyznaczenie kierunku rozbudowy aktualnie stosowanego narzędzia, a nie wskazanie gotowych narzędzi posiadających wszystkie funkcjonalności niezbędne do spełnienia wyznaczonych wymagań, wówczas zbiór aplikacji Open Source może zostać pominięty. Na etapie koncepcji projektu pominięto sposób opisu jakościowego zarówno narzędzia wzorcowego jak i danych wejściowych. Opis jakościowy elementów bazy wiedzy i danych wejściowych będzie dalszym celem badań Koncepcja parametrów wejściowych i wyjściowych modelu referencyjnego Podstawą sprawnego działania modelu jest zdefiniowanie jego parametrów wejściowych i wyjściowych. Posiadając wiedzę na temat tych parametrów można definiować proces doboru funkcjonalności (narzędzi). Najważniejszym parametrem wejściowym dla modelu referencyjnego będzie obecnie stosowane narzędzie (lub zbiór narzędzi) typu Open Source, które mają zostać poddane procesowi analizy i ewentualnemu rozwojowi. Jak zatem model referencyjny ma wskazać kierunek modyfikacji wykorzystywanego przez firmę narzędzia Open Source? Powraca wspomniany wcześniej opis jakościowy funkcjonalności atomowych. Aby możliwe było poddanie narzędzia analizie, należy wyodrębnić funkcjonalności atomowe i poddać je analizie jakościowej. Funkcjonalności stosowanego narzędzia muszą być porównane z funkcjonalnościami atomowymi pochodzącymi z bazy wiedzy. Proces jakościowego opisu funkcjonalności i wymagań musi opierać się na rozmywaniu wartości i przypisywaniu poszczególnym funkcjonalnością wag (zbioru wag), która będzie jednoznacznie oceniała daną funkcjonalność w stosunku do funkcjonalności atomowych. Dzięki takiemu podejściu możliwa stanie się ocena w jakim stopniu funkcjonalność z narzędzia wejściowego odpowiada funkcjonalność z bazy wiedzy. Pozostałe dane wejściowe jak np. stawiane wygania, muszą zostać poddane analogicznemu procesowi opisu jakościowego w stosunku co do elementów z bazy wiedzy, aby możliwe stało się ich dalsze wykorzystanie.

7 Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source 35 Wstępna koncepcja modelu nie precyzuje ostatecznie wszystkich parametrów wejściowych. Można jedynie określić te niezbędne. Należą do nich: wymagania stawiane wytwarzanemu oprogramowaniu (wymagania funkcjonalne), dostępne zasoby ludzkie i finansowe firmy wytwarzającej oprogramowanie, zasoby sprzętowe (laboratorium), kryteria jakościowe, wykorzystywana metodologia i inne. Parametrem wyjściowym modelu będzie zbiór funkcjonalności, spełniający podane wymagania. Zbiór ten można w analogiczny sposób poddać ponownie procesowi opisanemu w modelu referencyjnym, a efektem wówczas będzie lista posortowanych narzędzi Open Source, posiadających funkcjonalności, które stanowią wynik poprzedniego procesu Zasada działania modelu referencyjnego Zasada działania modelu referencyjnego opiera się na analizie i porównywaniu danych wejściowych, danych z bazy wiedzy, regułach zawartych w bazie reguł i maszynie wnioskującej. Maszyna wnioskująca operuje na danych, które zostały wcześniej poddane opisowi jakościowemu, w czasie którego określono w jakim stopniu dana funkcjonalność odpowiada parametrowi z bazy wiedzy. Element wnioskujący porównuje i zwraca wartości, które odpowiadają danym zawartych w bazie wiedzy i odpowiednim regułom z bazy reguł. Reguły porównują dane wejściowe z danymi z bazy wiedzy. Wspomniany opis jakościowy pozwala na przyporządkowanie danym wejściowym funkcji przynależności w stosunku do danych z bazy wiedzy. Wynik działania maszyny wnioskującej jest porównywany z oczekiwanym rezultatem. Jeżeli wynik działania iteracji nie spełnia oczekiwań, rozpoczyna się kolejna iteracja, która ostatecznie kończy się wskazaniem zbioru funkcjonalności spełniających dane wymagania, bądź zbiorem narzedzi Open Source oferujących dane funkcjonalności. Przedstawiony proces działania modelu jest na tym etapie badań stosunkowo uproszczony i stanowi koncepcję dalszych prac rozwojowych. 3. Kierunki dalszych badań Przedstawiona koncepcja modelu referencyjnego zawiera elementy takie jak opis jakościowy, komparator, baza reguł, algorytm decyzyjny, które będą rozwijane w dalszej kolejności. Pierwszy etap badań opisuje samą koncepcję działania modelu oraz podstawową strukturę. Kolejnym etapem badań nad modelem referencyjnym będzie zdefiniowanie danych wejściowych. Możliwe to będzie dzięki wiedzy eksperta i zdobytym doświadczeniu w dziedzinie wytwarzania i testowania aplikacji. Opisana w rozdziale 3 koncepcja bazy wiedzy musi zostać rozszerzona o sposób implementacji takiej wiedzy przy wykorzystaniu dostępnych technologii. Autorzy przewidują stworzenie bazy wiedzy na podstawie dostępnych narzędzi oraz dzięki wiedzy eksperckiej. Najistotniejszym elementem kolejnego etapu będzie wstępne opracowanie metody opisu jakościowego wszystkich parametrów modelu, a w szczególności bazy wiedzy i parametrów wejściowych. Opis jakościowy musi być ściśle powiązany z elementami bazy wiedzy, a zatem możliwy do modyfikacji. Autorzy muszą przeanalizować meto-

8 36 Kamil Dowgielewicz, Cezary Orłowski dy opisu jakościowego narzędzia, a w szczególności ich elementów składowych (funkcjonaliści). Można zauważyć, że opracowanie metody opisu jakościowego będzie bardzo zbliżone, a nawet będzie w ścisłym powiązaniu z modelem kosztowym opisu oprogramowania. Autorzy chcą stworzyć moduł opisu jakościowego modelu referencyjnego wspomagającego wybór narzedzia do wytwarzania oprogramowania. Moduł modelu referencyjnego może posłużyć również w innym kierunku badania procesów wytwarzania oprogramowania, jakim jest szacowanie kosztów budowy aplikacji. Proces szacowania kosztów wytwarzania oprogramowania jest tematem otwartym w dziedzinie IT. Dalszym celem prac nad modelem referencyjnym będzie zdefiniowanie i opracowanie bazy reguł. Baza reguł będzie musiała być modyfikowalna. W związku z przyjętą koncepcją działania modelu referencyjnego, autorzy przewidują zastosowanie technologii ekspertowej przy tworzeniu bazy reguł. Koncepcja modelu przedstawia wykorzystanie sprzężenia zwrotnego podczas kolejnej iteracji działania modelu. Oczywistym jest, że uzyskane parametry na wyjściu będą znacząco wpływały na bazę reguł i stąd potrzeba możliwości modyfikacji używanych reguł. System ekspertowy umożliwia dobieranie zestawu reguł opracowanych na podstawie wiedzy eksperta do zmieniających się danych. Prace badawcze nad modelem muszą uwzględniać również analizę dostępnych technologii, w których może być wykonany model lub przetestowana procedura działania modelu. Zastosowanie odpowiedniej technologii będzie miało znaczenie priorytetowe. Należy przy tym pamiętać, że model ma przede wszystkim odzwierciedlać procedurę doboru narzędzi wspomagających proces wytwarzania oprogramowania. Zatem autorzy muszą uwzględnić możliwość zbudowania działającego modelu w różnych technologiach. Autorzy rozpoznali z problemem modernizacji Open Source w stosunku zmieniających się wymagań. Zapoznali się z strukturą narzędzia RQM oraz opracowali koncepcję bazy wiedzy opartej na tym narzędziu. Wynikiem analizy optymalnego procesu rozwoju narzędzi Open Source jest powstanie przedstawionego w artykule modelu. 4. Wnioski W artykule przedstawiono koncepcję modelu referencyjnego wspomagającego rozwój narzędzi Open Source wykorzystywanych przy proces wytwarzania, a w szczególności testowania oprogramowania. Na wstępie omówiono problematykę rozwoju narzędzi Open Source. Następnie przedstawiono koncepcję doboru funkcjonalności (narzędzi) do aktualnych wymogów klienta oraz koncepcję modelu referencyjnego. W kolejnym rozdziale przedstawiono jeden z głównych elementów modelu referencyjnego jakim jest baza wiedzy, która opiera się na komercyjnym i zaawansowanym rozwiązaniu IBM Rational Quality Manager. W dalszej części artykułu omówiono parametry wejściowe i wyjściowe modelu oraz ich wpływ na działanie modelu. Następnie przedstawiono proces działania modelu. Dalsza część artykułu opisuje kierunek dalszych prac badawczych nad modelem referencyjnym.

9 Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source 37 Podczas prowadzenia badań pojawiały się następujące uwagi i spostrzeżenia: Korzystna dla budowy modelu staje się znajomość prostych technologii do wytwarzania, a w szczególności testowania aplikacji i możliwości przełożenia ich funkcjonalności na złożone środowisko RQM. Opracowanie modelu działania RQM może okazać się kluczowe dla budowy generycznego modelu usługowego środowiska do testowania aplikacji. Może to jednak mieć miejsce tylko w przypadku próby integracji znanych środowisk, innych istniejących, a opisywanych w literaturze. Najistotniejsza dla budowy modelu jest przede wszystkim dogłębna analiza RQM. Literatura 1. Bell M.: Introduction to Service-Oriented Modeling. Service-Oriented Modeling: Service Analysis, Design, and Architecture. Wiley & Sons, Hochstein A.: ITIL as common practice reference model for IT service management: formal assessment and implications for practice, e-technology, e-commerce and e- Service, EEE '05. Proceedings. The 2005 IEEE International Conference on, April Scholer, S.: CobiT and the Sarbanes-Oxley Act: The SOX Guide for SAP Operations, SAP PRESS/GALILEO PRESS, Myers G.J.: The Art of Software Testing, 2nd ed., John Wiley & Sons Inc., New York Raynard B.: TOGAF The Open Group Architecture Framework 100 Success Secrets Most Asked Questions: The Missing TOGAF Guide on How to Achieve and Then Sustain Superior Enterprise Architecture Execution, Emereo Publishing, Streszczenie Artykuł przedstawia koncepcję modelu referencyjnego wspomagającego rozwój narzędzi Open Source wykorzystywanych w procesie wytwarzania oprogramowania. Struktura modelu opiera się na narzędziu IBM Rational Quality Manaer, które jest aktualnie najbardziej zaawansowanym narzędziem wspomagającym proces wytwarzania, a w szczególności testowania aplikacji. W artykule zaprezentowano opis narzędzia wzorcowego, który stanowi bazę wiedzy dla maszyny wnioskującej modelu oraz opisano proces doboru wymaganych funkcjonalności, w stosunku do wykorzystywanej aplikacji Open Source oraz wymagań klienta, co w efekcie przekształca się na rozbudowę istniejących rozwiązań lub wybór nowych narzędzi.

10 38 Kamil Dowgielewicz, Cezary Orłowski The concept of reference model supporting Open Source development tools based on IBM Rational Quality Manager Summary This paper presents the concept of the reference model supporting expansion of open source tools used in the software development process. The structure of the model is based on the IBM Rational Quality Manager tool, which is currently the most advanced tool supporting the production, especially application testing. Description of the pattern model was presented in the article. It determines knowledge base for the inference machine and describes the process of selecting the required functionality for Open Source software application and customer requirements, which in turn is converted to the expansion of existing solutions or selection of new tools.

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? K O N F E R E N C J A I N F O S H A R E 2 0 0 7 G d a ń s k 25-26.04.2007 JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? Zespół Zarządzania Technologiami Informatycznymi Prezentacja dr inż.

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencyjny - założenia

Projekt Kompetencyjny - założenia Projekt Kompetencyjny - założenia sem. V 2013 kgrudzi.kis.p.lodz.pl projekt kompetencyjny 1 System informatyczny zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Tools for (Java) Developers. by Mirosław Żyszczyński

Tools for (Java) Developers. by Mirosław Żyszczyński Tools for (Java) Developers by Mirosław Żyszczyński Agenda Wstęp / Cel wykładu Opis problemu programistów Etapy tworzenia aplikacji Przegląd etapów oraz narzędzi Confluence JIRA + JIRA Agile SVN FishEye/Crucible

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. 1 ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI 2 ZAKRES PROJEKTU 1. Ogólna specyfika procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 2. Opracowanie ogólnego schematu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe wspomagające działalność przedsiębiorstwa na przykładzie przychodni stomatologicznej

Aplikacje webowe wspomagające działalność przedsiębiorstwa na przykładzie przychodni stomatologicznej Aplikacje webowe wspomagające działalność przedsiębiorstwa na przykładzie przychodni stomatologicznej Małgorzata Barańska Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska Beata Laszkiewicz Wydział

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie oceny algorytmów w praktycznym wykorzystaniu przez kilku niezależnych użytkowników ukończonej aplikacji.

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie oceny algorytmów w praktycznym wykorzystaniu przez kilku niezależnych użytkowników ukończonej aplikacji. Spis Treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Cel pracy... 2 1.3 Zakres pracy... 2 1.4 Użyte technologie... 2 1.4.1 Unity 3D... 3 2. Sztuczna inteligencja w grach komputerowych... 4 2.1 Zadanie sztucznej

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Str. 1 Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, dnia 18/02/2013 r. 2012/2013 Dyspozycje do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A.

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. O TIM TIM S.A. jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. 25 lat w branży, z czego 17 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń w systemie Progress. Kursy organizowane są dla małych grup 3-6 osobowych, w Warszawie. Każdy uczestnik

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin HENRYKOWSKI Nr albumu: 158069 Praca magisterska na kierunku Informatyka Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Strategia testów mająca doprowadzić do osiągnięcia pożądanych celów

Strategia testów mająca doprowadzić do osiągnięcia pożądanych celów Dokumentacja testowa. Plan testów [ang. Test Plan] Plan testów jest jednym z podstawowych dokumentów w procesie testowym. Przedstawiamy wzór planu testów. testerzy.pl Zapraszamy do dyskusji o planie testów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Idea Bezpiecznej Maszyny w prostym podejściu. użyj Safety Evaluation Tool. Safety Integrated. www.siemens.pl/safety-evaluation-tool

Idea Bezpiecznej Maszyny w prostym podejściu. użyj Safety Evaluation Tool. Safety Integrated. www.siemens.pl/safety-evaluation-tool Idea Bezpiecznej Maszyny w prostym podejściu użyj Safety Evaluation Tool Safety Integrated www.siemens.pl/safety-evaluation-tool Safety Evaluation Tool jest częścią programu Safety Integrated opracowanego

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A K O S Z A L I Ń S K A. Zarządzanie Ryzykiem

P O L I T E C H N I K A K O S Z A L I Ń S K A. Zarządzanie Ryzykiem P O L I T E C H N I K A K O S Z A L I Ń S K A W Y D Z I A Ł E L E K T R O N I K I I I N F O R M A T Y K I Zarządzanie Ryzykiem Przedmiot Prowadzący Imię i nazwisko Grupa Zarządzanie Projektem dr Walery

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework. Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki

Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework. Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki 1 Nokia Siemens Networks 2013 Tradycyjne podejście analityk programista tester implementacja

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan testów M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Zakres testów 3 2.1 Integration testing - Testy spójnosci.............. 3 2.2

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA RTC

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA RTC ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA RTC na przykładzie firmy MICROSYSTEM sp. z o.o. mgr inż. Leszek Zięba (Politechnika Gdańska) dr inż. Artur Ziółkowski (Politechnika Gdańska) mgr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Agnieszka Buczaj Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Halina Pawlak Katedra

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja dostosowania aplikacji zarządzającej wymaganiami do potrzeb organizacji

Koncepcja dostosowania aplikacji zarządzającej wymaganiami do potrzeb organizacji Włodzimierz WYSOCKI Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska, Unizeto Technologies SA, E-mail: wlodzimierz.wysocki@tu.koszalin.pl Koncepcja dostosowania aplikacji zarządzającej wymaganiami

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

SVN. 10 października 2011. Instalacja. Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację. Rysunek 1: Instalacja - krok 1

SVN. 10 października 2011. Instalacja. Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację. Rysunek 1: Instalacja - krok 1 SVN 10 października 2011 Instalacja Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację uruchamiany ponownie komputer Rysunek 1: Instalacja - krok 1 Rysunek 2: Instalacja - krok 2

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Service Oriented Modeling and Architecture (SOMA ) IBM Global Business Services, zdefiniował zestaw usług konsultingowych oraz narzędzi pomagających organizacjom

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

ŚcieŜki Certyfikacji Testera. Karol Mioduszewski - CORRSE

ŚcieŜki Certyfikacji Testera. Karol Mioduszewski - CORRSE ŚcieŜki Certyfikacji Testera Karol Mioduszewski - CORRSE Kierunki rozwoju W dół, w górę czy w bok? Rozwój w dół Specjalizacja Zagłębianie się w wybrany wycinek wiedzy, np. testy wydajnościowe lub konkretne

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Str. 1 Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, dnia 24/02/2014 r. Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu

Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu 2005/06 dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura GHJ 1 LITERATURA 1. Praca zbiorowa p.r. Górski J., Inżynieria oprogramowania, MIKOM, W-wa, 2000 2. Jaszkiewicz A.,

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski ERP to za mało Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski Pierwszy wymiar firmy - struktura organizacyjna Zrozumieć jaka jest struktura organizacyjna oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie, inicjacja (ang. inception

Rozpoczęcie, inicjacja (ang. inception Wydział Informatyki PB Analogia do budowanego domu Inżynieria oprogramowania II Wykład 2: Proces tworzenia oprogramowania (na podstawie Unified Process) Marek Krętowski pokój 206 e-mail: mkret@ii.pb.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Wytwórstwo oprogramowania. michał możdżonek

Wytwórstwo oprogramowania. michał możdżonek Wytwórstwo oprogramowania michał możdżonek 01.2008 Plan wykładu 1. Proces tworzenie oprogramowania 2. Zarządzanie projektami 3. Wymagania 4. Projektowanie 5. Testowanie 6. Szacowanie złożoności i kosztu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Software Development 2008 Michał Wolski m.wolski@modesto.pl szkolenia: inżynierii oprogramowania zarządzania projektami usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Racibórz, dnia 10.07.2014 r. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ulica Łąkowa 26 G/- Racibórz - powiat raciborski Kod Pocztowy: 47-400 ZAPYTANIE OFERTOWE Dot.:.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo