Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta"

Transkrypt

1 Marcin Sikorski Usługi on-line Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

2 Marcin Sikorski (dr hab. inż., profesor nadzw. Politechniki Gdańskiej, profesor PJWSTK) od kilkunastu lat prowadzi prace badawcze w zakresie ergonomii systemów interaktywnych oraz zarządzania jakością w projektach informatycznych. Wykłada takie przedmioty jak: Interakcja człowiek-komputer, Jakość i ergonomia systemów informatycznych, Portale korporacyjne, Wizualizacja informacji ekonomicznej. Szczególnym obszarem jego zainteresowań są metody projektowania interakcji człowiek-komputer oraz badania czynników kształtujących zachowania użytkowników w systemach e-biznesu i usług on-line. Marcin Sikorski jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących badań interakcji użytkownik-system, jakości postrzeganej systemów informatycznych oraz rozwiązań e-biznesu. Autor odbył liczne staże naukowe w zagranicznych instytucjach akademickich, a także uczestniczy w projektach badawczych dotyczących gospodarczych zastosowań informatyki. Niniejsza monografia jest poświęcona problematyce projektowania usług on-line, które są tutaj traktowane jako specyficzne rozwiązania interaktywne, powstające w interdyscyplinarnym projekcie i zaspokajające różnorodne oczekiwania użytkownika-klienta. W tym sensie praca ta dotyczy zarówno zarządzania jakością produktu interaktywnego, jak i interdyscyplinarnego spojrzenia na główne aspekty zarządzania procesem projektowym, w którym taki produkt powstaje. Praca przedstawia główne ujęcia dotyczące kształtowania jakości postrzeganej współczesnych usług on-line, obejmujące: zagadnienia techniczno-funkcjonalne, interakcję użytkownik-system, doświadczenia emocjonalne, satysfakcję użytkownika oraz budowę relacji usługodawca-klient. Analiza wymienionych perspektyw projektowych prowadzi do konkluzji, że tylko podejście zintegrowane, łączące aspekty techniczne, ergonomiczne, emocjonalne oraz relacyjne, jest w stanie zapewnić wytworzenie usługi on-line zaspokajającej oczekiwania współczesnego klienta. Zaproponowana w pracy zintegrowana perspektywa projektowania usług on-line wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnej gospodarki, a ponadto integruje projektowanie interakcji człowiek-komputer oraz aspekty ekonomiczne interakcji usługodawca-klient. Charakterystycznym elementem podejścia zaproponowanego w tej książce jest traktowanie interakcji jako kluczowego elementu usługi on-line przede wszystkim dlatego, że poprzez różnorodne interakcje on-line tworzone są i transferowane wartości decydujące zarówno o atrakcyjności oferty dla klienta, jak i o korzyściach dla usługodawcy. Tezy zaprezentowane w książce zilustrowano wynikami badań oraz przykładami pochodzących z praktyki badawczej i projektowej autora. Książka jest monografią przeznaczoną głownie dla środowisk naukowych, ale może okazać się przydatna także dla odbiorców w kręgach gospodarczych, gdzie internet staje się podstawowym medium, a decydenci poszukują inspiracji i nowych horyzontów dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań e-biznesu, zwłaszcza usług online.

3 Seria: Monografie naukowe Edytor serii: Leonard Bolc Tom serii: 9

4 Marcin Sikorski Usługi on-line Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

5 c Copyright by Marcin Sikorski c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2012 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm. Książki w całości lub w części nie wolno powielać ani przekazywać w żaden sposób, nawet za pomocą nośników mechanicznych i elektronicznych (np. zapis magnetyczny) bez uzyskania pisemnej zgody Wydawnictwa. Edytor prof. zw. dr hab. Leonard Bolc Recenzenci prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Redaktor techniczny Aneta Ługowska Korekta Katarzyna Kruś Komputerowy skład tekstu Robert Szymanek Projekt okładki Rafał Masłyk Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86, Warszawa tel , fax ISBN Praca zawiera wyniki badań finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektów nr 4591/B/H03/2011/40 oraz DEC-2011/01/M/HS4/04995.

6 This book should be cited as: Sikorski, M., Usługi on-line : jakość, interakcje, satysfakcja klienta, Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK. Spis treści Spis treści Wprowadzenie E-usługi w społeczeństwie i gospodarce Istota i specyfika e-usług E-usługi we współczesnym świecie Definicje i zakres e-usług Specyfika e-usług Rynek e-usług Relacje: e-biznes, e-commerce, e-usługi Modele funkcjonowania e-usług w e-biznesie Społeczeństwo informacyjne i ewolucja e-usług Determinanty rozwoju e-usług Uwarunkowania ekonomiczne, technologiczne i społeczne Wybrane trendy i perspektywy rozwoju e-usług Problemy rozwojowe i badawcze Problemy rozwojowe Problemy badawcze Podsumowanie Jakość usług on-line wybrane koncepcje E-klient w procesie usługowym Sekwencyjny model decyzyjny klienta Charakterystyka środowiska i procesu usługowego Specyfika środowiska i procesu usługowego on-line Hybrydowy model świadczenia usług on-line Postrzeganie jakości usług on-line przez klienta Wybrane modele postaw i zachowań klienta Wybrane modele jakości usług

7 2 Spis treści 2.3. Jakość usług on-line a satysfakcja klienta Oczekiwania klienta, jakość usługi i satysfakcja Wybrane modele satysfakcji klienta Badania e-satysfakcji Wybrane koncepcje jakości usług on-line Jakość techniczno-funkcjonalna Interakcja użytkownik-system i jakość użytkowa Doświadczenie użytkownika (User Experience) Orientacja na satysfakcję klienta Budowa zaufania i relacji z klientem Zintegrowane modele jakości usług on-line Zagregowany model jakości usług on-line (FUVUX) Modele dojrzałości jakości usług Model rozwojowy jakości usług on-line Podsumowanie Jakość usług on-line podejścia projektowe Specyfika projektowania usług on-line Projekt usługi on-line jako projekt informatyczny Główne metodyki realizacji projektów informatycznych Zarządzanie jakością w projektach informatycznych Wybrane perspektywy projektowe Podejście techniczno-funkcjonalne Projektowanie interakcji i jakości użytkowej Projektowanie doświadczeń użytkownika Orientacja na satysfakcję klienta Budowa zaufania i relacji z klientem Ewolucja perspektyw projektowych Pięć perspektyw projektowania systemów interaktywnych Nowa perspektywa: podejście Service Design Podsumowanie Jakość systemów interaktywnych i usług on-line w świetle badań Wprowadzenie Eksperckie metody analizy jakości Specyfikowanie wymagań użytkownika Zastosowanie metod inspekcyjnych Zastosowania oceny heurystycznej Zastosowanie metody QFD Oceny punktowe porównawcze benchmarking Oceny porównawcze metodą AHP. 205

8 Spis treści Badania postrzeganej jakości usług on line z udziałem użytkowników Zastosowanie testów użyteczności Badania preferencji i jakościowych oczekiwań użytkowników Prototypowanie w badaniach jakości usług on-line Badania postawy relacyjnej testy z udziałem użytkowników Badania czynników kształtujących wiarygodność usługowych serwisów WWW Badanie czynników relacyjnych i użytecznościowych Badanie obserwacyjne mobilnego dostępu do usług on-line Badania procesu projektowania interaktywnych usług on-line Zarządzanie wiedzą w procesie projektowania usług on-line Doskonalenie jakości wewnętrznych usług on-line w przedsiębiorstwie Podsumowanie Wybrane tendencje rozwojowe usług on-line Innowacje w rozwoju usług on-line Doskonalenie przez innowacyjność Rodzaje innowacji w procesach usługowych on-line Społeczności i geolokalizacja w usługach on-line Przykłady innowacyjnych usług on-line Zmiany w spojrzeniu na projektowanie i zarządzanie procesem usługowym Model usługi on-line perspektywa zintegrowana Usługa on-line w kontekście użytkowania Usługa on-line jako produkt zintegrowany Model środowiska projektowania usługi on-line perspektywa zintegrowana Zintegrowana perspektywa projektowania usług on-line Propozycja środowiska projektowania usługi on-line Współudział klienta w projektowaniu usługi on-line Service Design i współuczestnictwo klienta Klienci jako współtwórcy innowacji Integracja dyscyplin od Service Design do Service Science Podsumowanie Zakończenie. 301 Bibliografia. 307 Indeks. 325

9 Wprowadzenie Wprowadzenie Żyjemy w świecie usług. Coraz większa ich część dostępna jest kanałami elektronicznymi, w czym szczególną rolę odgrywa internet i jego gospodarcze zastosowania. Usługi te stanowią już naturalną część naszego codziennego życia, niezależnie czy mówimy o usługach skierowanych do przedsiębiorstw (np. e-przetargi, e-logistyka), czy też o tych adresowanych do klientów indywidualnych (np. internetowe biura turystyczne, biblioteki cyfrowe, porównywarki ofert ubezpieczeniowych). Usługi świadczone na odległość kanałami elektronicznymi są zwykle zwane e-usługami, zwłaszcza w odniesieniu do kategorii branżowych, takich jak e-handel, e-bankowość, e-administracja. Tytuł książki przywołuje natomiast usługi on line, traktowane jako konkretne rozwiązania mające zaspokajać określone potrzeby docelowych użytkowników. W tym nieco węższym znaczeniu w odróżnieniu od e-usług, traktowanych z perspektywy społeczno-ekonomicznej usługi on line stanowią obiekt bezpośredniego zainteresowania projektanta, menedżera, ale i klienta. Projektowanie zapewniające jakość współczesnych usług on line obejmuje zarówno różnorodne zagadnienia techniczne, ekonomiczne, marketingowe, jak i zwyczajną wygodę obsługi, co dotyka też kwestii ergonomii interakcji człowiek-komputer. Dlatego zamiarem autora było interdyscyplinarne ujęcie omawianej problematyki, obejmujące zagadnienia jakości i projektowania interakcji oraz ekonomiczne aspekty zachowań klienta, ale także pozostające w dyspozycji usługodawcy środki kształtowania jego satysfakcji, postaw i zachowań. Zasadnicze cele przyświecające powstaniu tej książki są następujące: zebranie w jednym opracowaniu różnych ujęć dotyczących kształtowania i postrzegania jakości współczesnych usług on line; omówienie wybranych metod badawczych, które znajdują zastosowanie w projektowaniu różnorodnych aspektów interakcji on line usługodawcy z klientem; prezentacja wyników wybranych prac badawczych dotyczących jakości usług on line postrzeganej przez klienta;

10 6 Wprowadzenie wskazanie propozycji metodologicznych związanych ze spodziewanym dalszym rozwojem usług on line w różnych zastosowaniach gospodarczych i społecznych. W niniejszej książce usługi on line są traktowane jako specyficzne systemy interaktywne ukierunkowane na klienta-użytkownika, z których badaniami i projektowaniem związanych jest kilkanaście ostatnich lat pracy zawodowej autora. Opracowanie nie zawiera prawie wcale odniesień do zagadnień informatycznych w sensie technologicznym. Technologie informatyczne są tutaj traktowane jako niezbędny warunek dostarczenia klientowi określonych rozwiązań. Całą uwagę skierowano na analizę koncepcyjną usługi on line jako rozwiązania interaktywnego, powstającego w interdyscyplinarnym projekcie i zaspokajającego różnorodne oczekiwania klientaużytkownika. W tym sensie praca ta nawiązuje do dorobku nauk ekonomicznych, dotyczy zarówno zarządzania jakością produktu interaktywnego, jak i wybranych aspektów zarządzania procesem projektowym, w którym taki produkt powstaje. Specyfika współczesnej usługi on line polega między innymi na tym, że jest ona rozwiązaniem interaktywnym, które: w fazie projektowania wymaga integracji wiedzy z wielu specjalności technicznych oraz z nauk ekonomicznych i społecznych, w fazie użytkowania wywołuje u klienta określone oceny jakości wynikające z uzyskiwanych wyników, ale także i efekty emocjonalne kształtujące postawę klienta w stosunku do marki usługodawcy. Specyficzną cechą usług on line jest interakcja z użytkownikiem, której jakość w odczuciu klienta często stanowi zapowiedź jakości właściwej usługi. Występujące interakcje mają miejsce w wymiarze ekonomicznym, relacyjnym i emocjonalnym. Jakość postrzegana rozwiązań usługowych on line zależy w znacznym stopniu od jakości projektu tej poszerzonej interakcji, która staje się podstawą sukcesu w usługach on line na konkurencyjnym rynku. W literaturze światowej tematyka usług on line jest najczęściej ujmowana z perspektywy rozwiązań e-handlu lub e-biznesu. Natomiast niewiele jest opracowań poświęconych wyłącznie jakości usług on line w aspekcie postrzegania przez klienta i w aspekcie projektowania. Również w polskiej literaturze naukowej problematyka projektowania usług on line nie doczekała się dotąd odpowiedniego potraktowania, jeśli chodzi o ujęcie interdyscyplinarne. Wśród dostępnych nierzadko wybitnych monografii dominują prace koncentrujące się na takich zagadnieniach jak: budowa społeczeństwa informacyjnego (Cellary, 2000, 2009; Szewczyk, 2007), rozwój systemów e-biznesu (Niedźwiedziński, 2004), wirtualizacja procesów gospodarczych (Grudzewski i Hejduk, 2002; Małachowski, 2005; Wielki, 2012; Dziuba, 2010) oraz ich powiązania ze zintegrowanymi systemami informatycznymi (Nowicki, 2006; Sroka, 2009), ocena jakości rozwiązań biznesu elektronicznego (Chmielarz, 2007),

11 Wprowadzenie 7 wpływ e-usług na rozwój społeczeństwa informacyjnego (Dąbrowska i in., 2009), wykorzystanie informatyki dla zarządzania wiedzą w organizacji (Ziemba, 2008), wybrane aspekty marketingu internetowego (Wielki, 2000; Sznajder, 2002), uwarunkowania instytucjonalno-prawne działalności gospodarczej w internecie (Szpringer, 2005). Znacznie bogatsza jest krajowa literatura dotycząca rozwiązań technologicznych (np. Filipczyk i Gołuchowski, 2008), zastosowania technologii multimedialnych w e-biznesie i e-learningu (Kiełtyka 2006, 2008), projektowania usługowych serwisów WWW (np. Ross, 2010), architektury informacji i projektowania interakcji (Kasperski i Boguska-Torbicz, 2009), a także opracowania przekrojowe, technologiczno-ekonomiczne (Olszak i Ziemba, 2007). Z powyższych względów omawiana problematyka jest warta głębszej analizy, zwłasz cza że nieustająca penetracja życia przez usługi on line wymaga podjęcia wysiłków celem wzmocnienia podstaw teoretycznych tego zjawiska. Tym bardziej że nadal częstym dylematem decydentów w tym przedsiębiorców jest przewidywanie wpływu nowych technologii i nowych modeli biznesowych na dynamikę procesów gospodarczych i na zachowania społeczne. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym do prowadzenia badań w tym obszarze jest społeczne zainteresowanie zmianami w życiu codziennym i gospodarczym wywoływanymi zastosowaniem internetu oraz jego wpływem na powstawanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających codzienne życie. Struktura zasadniczych części książki nawiązuje do głównych aspektów jakości postrzeganej usług on line, obejmujących zagadnienia techniczno-funkcjonalne, interakcję użytkownik-system, doświadczenia emocjonalne, satysfakcję użytkownika oraz budowę relacji usługodawca-klient. Tych pięć aspektów jakości stanowi kanwę pracy prezentującej zarówno koncepcje jakości, jak i związane z nimi perspektywy projektowe oraz wyniki przeprowadzonych badań. Kolejne rozdziały pracy omawiają następujące zagadnienia: Rozdział 1 wprowadza Czytelnika w podjętą problematykę oraz szkicuje tło społeczne i gospodarcze współczesnych e-usług. Pokrótce omówiono w nim determinanty rozwoju e-usług w powiązaniu z kształtowaniem się postindustrialnego społeczeństwa informacyjnego, aby przejść do wskazania głównych problemów badawczych i rozwojowych związanych z postrzeganą jakością usług on line. Rozdział ten zawiera także kluczowe dla pracy rozróżnienie: e-usługi to kategorie branżowe (np. e-administracja, e-handel, e-bankowość), natomiast usługa on line to konkretne rozwiązanie projektowe (np. system rezerwacji biletów, internetowe biuro podróży czy zestaw gier edukacyjnych on line) rozpatrywane przez usługodawcę jako planowany do wdrożenia środek służący realizacji określonego procesu. Rozdział 2 zawiera przegląd najważniejszych koncepcji jakości usług on line, związanych z wybranymi aspektami zaspokajania potrzeb klienta-użytkownika. Koncepcje te bazują na modelach zachowań klienta zaczerpniętych między innymi z marketingu usług, a za najbardziej istotne uznano pięć z nich:

12 8 Wprowadzenie 1. Jakość techniczno-funkcjonalna. 2. Jakość interakcji użytkownik-system. 3. Jakość doświadczeń i przeżyć emocjonalnych użytkownika. 4. Zapewnienie satysfakcji klienta. 5. Budowa relacji usługodawca-klient. Ponieważ każda z tych koncepcji obrazuje jedynie pewien wycinek jakości, rozdział 2 zakończono krótkim przeglądem modeli zintegrowanych (obejmujących jednocześnie wiele aspektów jakości) oraz opisem etapowego poszerzania spektrum atrybutów jakości oczekiwanych przez klienta. Rozdział 3 zawiera omówienie podejść i perspektyw projektowych zorientowanych na zaspokajanie potrzeb użytkownika-klienta przez wyłonienie i wytworzenie charakterystyk produktu związanych z omówionymi aspektami jakości usług on line. Usługa on line jest tutaj traktowana jako specyficzny produkt interaktywny, będący wynikiem projektu informatycznego. Omówiono ewolucję perspektyw projektowych na przestrzeni ostatnich dekad rozwoju informatyki oraz podkreślono rolę podejścia Service Design w projektowaniu interakcji o charakterze ekonomicznym służących za nośnik wartości dla klienta oraz przyczyniających się do budowy relacji on line. Rozdział 4 zawiera wybór wyników prac badawczych prowadzonych z udziałem autora, dotyczących rozmaitych aspektów jakości postrzeganej usług on line. Omówiono zastosowania metod obejmujące: zagadnienia związane ze stosowaniem eksperckich analiz jakości użytkowej, oceny jakości użytkowej z udziałem klientów-użytkowników oraz badania czynników kształtujących relacje i postawę klienta, badania metod procesu projektowania usługowych systemów interaktywnych do zastosowań gospodarczych. Badania te stanowią wynik wieloletnich zainteresowań badawczych autora, w tym projektów realizowanych w latach na poziomie krajowym 1 oraz projektów międzynarodowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). Rozdział 5 wskazuje jawiące się na horyzoncie perspektywy i tendencje rozwojowe usług on line, a także nawiązuje do inicjatyw związanych z powstawaniem nowej interdyscyplinarnej specjalności naukowej określanej mianem Service Science, obejmującej aspekty informatyczne, ekonomiczne, psychologiczne oraz projektowanie interakcji użytkownik-usługodawca, w wielu ich aspektach i konfiguracjach. Ponadto w tym rozdziale zaprezentowano propozycje zintegrowanej perspektywy ujmującej postrzeganą jakość usług on line oraz sprzyjające jej kształtowaniu modelowe środowisko projektowe. W konkluzji rozdziału, wskazując, że wąskie ujęcia 1 Projekty Narodowego Centrum Nauki nr 4591/B/H03/2011/40 i DEC-2011/01/M/HS4/04995 w latach , a także projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 34/N-COST-2007/0 w latach

13 Wprowadzenie 9 jakości usług on line nie obejmują wystarczająco oczekiwań formułowanych przez współczesnego klienta, zaproponowano: poszerzanie perspektywy badań i projektowania o obszary związane z postrzeganiem użytkownika jako klienta, rozbudowę instrumentarium badań i projektowania o metody pochodzące z dziedziny interakcji człowiek-komputer, uwzględnienie ekonomicznych aspektów zachowań użytkownika w koncepcji projektowania usługi on-line i propozycji wartości oferowanej klientowi poprzez usługowy serwis WWW. Zaproponowana tutaj, zintegrowana perspektywa projektowania usług on line wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnej gospodarki, a ponadto integruje projektowanie interakcji człowiek-komputer (klient-usługa on line) oraz aspekty ekonomiczne interakcji usługodawca-klient. W zamiarze autora praca ta miała być sygnałem powstawania nowego podejścia badawczego, którego zapowiedź widoczna była w zaprezentowanych rozważaniach i przedstawionych pracach badawczych. Interdyscyplinarne ujęcie zaproponowane w tej publikacji nosi cechy nowości: usługa on line jest traktowana jako system (i proces) interaktywny, a satysfakcjonująca interakcja jest kluczem do sukcesu rynkowego danej usługi on line; model etapowego rozwoju usług on line i doskonalenia ich jakości odwołuje się również do potrzeb emocjonalnych i relacyjnych użytkownika; integracja omówionych modeli jakości i perspektyw projektowych dokonuje się wokół podejścia Service Design z uwagi na jego podobieństwa do metod i narzędzi stosowanych w dziedzinie interakcji człowiek-komputer (ang. Human-Computer Interaction, HCI). Omówione podejścia projektowe i wyniki przedstawionych badań składają się na pewną całość, która poza prognozą przyszłych trendów rozwojowych proponuje dla usług on line: wzbogacenie tradycyjnego projektowania techniczno-funkcjonalnego o elementy ekonomiczne, charakterystyczne dla procesu usługowego; skupienie różnych perspektyw projektowych wokół interakcji z użytkownikiem poszerzonej o odwołanie do jego potrzeb ekonomicznych związanych z zaspokajaniem oczekiwań nie tylko zadaniowych, ale i emocjonalnych czy relacyjnych. Ta książka jest monografią przeznaczoną dla środowisk naukowych, ale może okazać się przydatna także dla odbiorców w kręgach gospodarczych, gdzie internet staje się podstawowym medium, a decydenci poszukują inspiracji i nowych horyzontów dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań e-biznesu, zwłaszcza usług on line. Poprzez publikowane badania, przykłady, analizy i komentarze książka stanowi odpowiedź na wiele wątpliwości, ale stawia też pytania dotyczące wykorzystania nowych koncepcji produktowych (np. usługi mobilne, rzeczywistość poszerzona) oraz organizacyjnych (np. przydatność technik społecznościowych w procesie projektowym). Z pewnością czekają na odpowiedź pytania dotyczące zmian w zwyczajach i oczeki-

14 10 Wprowadzenie waniach e-klienta, kierunków dalszego rozwoju i zastosowania usług mobilnych czy spodziewanej ewolucji metod badań i projektowania usług on line. Już podczas pracy nad książką dostrzegalny był szybki rozwój nie tylko technologii internetowych, ale przede wszystkim innowacyjności przedsiębiorców związanej z tworzeniem i wprowadzaniem na rynek nowych usług on line, nowych rozwiązań technicznych i nowych modeli biznesowych. Z tego powodu z pewnością nie wszystkie aktualne i interesujące kwestie znalazły wystarczające odbicie w treści książki. Książka ta nie powstałaby bez pomocy, życzliwości i wsparcia wielu osób. Pragnę przede wszystkim podziękować przyjaciołom i współpracownikom z Politechniki Gdańskiej oraz z PJWSTK, którzy współuczestniczyli w prowadzonych przez mnie badaniach oraz inspirowali dyskusją do krytycznego spojrzenia na własne dokonania. Chciałbym także podziękować licznym menedżerom projektów e-biznesu z firm informatycznych i instytucji finansowych, którzy dzięki wspólnie realizowanym projektom badawczo-rozwojowym umożliwiali niezwykle wartościową konfrontację teorii z praktyką. W miłej pamięci zachowuję również aktywność uczestników prowadzonych przez mnie seminariów oraz studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej i na Uniwersytecie Warszawskim, których pytania i dociekliwość nieraz inspirowały mnie do nowego spojrzenia na problemy poruszane w tej książce. Na zakończenie pozostawiam podziękowania pod adresem osób dla mnie najważniejszych. Książka ta nie powstałaby bez wsparcia i wyrozumiałości żony Urszuli oraz całej Rodziny, która okazywała mi wielką serdeczność i niezwykłą cierpliwość podczas pracy nad tym tekstem. Im właśnie Najbliższym przede wszystkim dziękuję. Marcin Sikorski Gdańsk, grudzień 2012

15 1. 1 E-usługi w społeczeństwie i gospodarce E-usługi w społeczeństwie i gospodarce 1.1. Istota i specyfika e-usług E-usługi we współczesnym świecie Poziom rozwoju sektora usługowego jest ważnym wyznacznikiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego społeczeństw. Sektor usług oddziałuje nie tylko na wskaźniki ekonomiczne i funkcjonowanie procesów gospodarczych w danym kraju, ale także na jakość życia i postawy konsumentów. W krajach wysoko rozwiniętych branże usługowe, które dostarczają pomocy, wsparcia, dostaw, doświadczenia, informacji czy innej wartości intelektualnej, rozwinęły się bardzo w ostatnich dekadach i obecnie wnoszą znaczną część dochodu narodowego (Flejterski i in., 2005; Dąbrowska i in., 2009). Sektor usług pełni ważne funkcje gospodarcze związane z oddziaływaniem na przebieg procesów gospodarczych i pozagospodarcze związane z rozmaitymi aspektami życia społecznego, kulturalnego, zdrowia czy tempa postępu naukowo-technicznego (Daszkowska, 1998; Czubała, 2006). Według Sheehana (2006) w krajach OECD 1 usługi skierowane na rynek (tzn. poza usługami oferowanymi przez sektor publiczny, takimi jak edukacja, opieka zdrowotna czy administracja) stają się głównym czynnikiem wzrostu, a szczególnie widoczny jest tu udział usług opartych na technologiach informacyjnych (IT, ang. Information Technology). W większości krajów OECD usługi stanowią także główne źródło wzrostu zatrudnienia, często rekompensując stale się zmniejszające zatrudnienie w sektorze produkcyjnym (OECD, 2005). W ostatnich latach w szczególności usługi takie jak przetwarzanie danych, usługi informacyjne czy badawczo-rozwojowe pozwalają nawet niewielkim firmom rozwinąć zdolność konkurowania w praktycznie wszystkich sektorach nowoczesnej gospodarki. Nieustanny rozwój technologii internetowych oraz upowszechnianie dostępu do sieci teleinformatycznych sprawiają, że do coraz większej części usług dostęp staje się możli- 1 OECD (ang. Organization for Economic Cooperation and Development, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) międzynarodowa organizacja ekonomiczna skupiająca 34 wysoko rozwinięte państwa.

16 12 1. E-usługi w społeczeństwie i gospodarce wy za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Stąd są one często nazywane e-usługami. E-usługi obejmują już nie tylko znaczną część działalności gospodarczej, ale stają się również znacznym udogodnieniem życia codziennego dla klientów indywidualnych. Kontakt elektroniczny, konieczny przy świadczeniu e-usługi, może dotyczyć pełnej lub częściowej obsługi e-klientów. Umożliwia on uzyskanie takich korzyści jak: poszerzenie zakresu dostępności usługi i dotarcie do większej liczby klientów; wgląd klienta w przebieg usługi oraz zwiększenie szybkości realizacji procesu usługowego; obniżenie kosztów wejścia na rynek oraz kosztu pozyskiwania nowych klien tów; wykorzystanie historii aktywności klienta do opracowania zindywidualizowanej oferty usługowej oraz możliwość samodzielnego jej konfigurowania przez klienta. E-usługi mają coraz większe znaczenie w wymiarze gospodarczym z uwagi na zmiany, jakie wywołują w sposobie realizacji procesów biznesowych, a oddziaływując na jakość życia ludności, wpływają na postęp cywilizacyjny związany z budową społeczeństwa informacyjnego (Dąbrowska i in., 2009). E-usługi stanowią zatem nowy i ciekawy fenomen gospodarczy, opisywany przy pomocy różnorodnych modeli, nadal jeszcze nie do końca poznany, przez co stanowią interesujący problem badawczy, którego znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw trudno dzisiaj przecenić Definicje i zakres e-usług Obserwowany ostatnio rozwój e-usług jest wynikiem postępu naukowo-technicznego w informatyce, telekomunikacji i elektronice. Postęp ten umożliwia tworzenie i uruchamianie innowacyjnych rozwiązań biznesowych, wśród których są nowe metody pracy, nowe modele biznesowe i nowe usługi oparte na wykorzystaniu elektroniki i techniki cyfrowej (Cellary, 2000, 2009). E-usługi można ogólnie zdefiniować jako nową formułę świadczenia usług, a tym samym zaspokajania potrzeb na odległość, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, od momentu skontaktowania się firmy z potencjalnym klientem (indywidualnym lub instytucjonalnym), poprzez zamówienie usługi i jej realizację, aż po kontakt po wykonaniu usługi (Dąbrowska i in., 2009). Definicja e-usługi nie jest jednak całkowicie jednoznaczna, gdyż na określenie usług świadczonych na odległość w polskojęzycznej literaturze przedmiotu spotyka się jeszcze kilka innych terminów o zbliżonym znaczeniu, np. usługi świadczone drogą elektroniczną, usługi elektroniczne, usługi cyfrowe, usługi on-line czy usługi społeczeństwa informacyjnego 2. 2 Podobnie jest w literaturze anglojęzycznej, gdzie równolegle występują pojęcia takie jak e-services, on-line services, digital services, a także internet services. Ponadto w literaturze anglojęzycznej terminy e-ser vice i on-line service są z reguły używane zamiennie.

17 1.1. Istota i specyfika e-usług 13 Usługi tradycyjne, stanowiące pierwowzór e-usługi, mają w literaturze przedmiotu liczne definicje, z których warto przytoczyć kilka najważniejszych: podejmowane na zlecenie, intencjonalne świadczenie pracy i/lub korzyści, którego celem jest wzbogacenie walorów osobistych bądź wolumenu użyteczności dóbr, jakimi usługobiorca dysponuje (Rogoziński, 2000); wszelka działalność lub korzyść, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, z zasady niematerialną i nieprowadzącą do uzyskania własności (Kotler i in., 1986); akt działania ekonomicznego, zaoferowany jednej stronie przez drugą, które tworzy wartość i zapewnienie korzyści dla klienta przez wywoływanie pożądanej zmiany po stronie klienta odbiorcy wyniku usługi (Lovelock i Wirtz, 2007). Jak widać na przykładzie powyższych definicji, typowe definicje usług tradycyjnych akcentują wymianę pomiędzy dwiema lub więcej stronami oraz otrzymaną przez klienta wartość (zwykle niematerialną), dającą efekt w postaci zmiany cech konsumentów. Definicje e-usługi występujące w literaturze przedmiotu są także liczne, wywodzą się one przeważnie z powyższych definicji usług tradycyjnych, ale jednocześnie akcentują pewne wyróżniki, jakimi charakteryzuje się e-usługa. Oto typowe i najprostsze definicje e-usług: dostarczanie usług poprzez sieci elektroniczne (Rust i Kannan, 2003); interaktywne usługi dostarczane przez internet z wykorzystaniem zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, informacyjnych oraz multimedialnych (Boyer i in., 2002). Definicje te akcentują fundamentalną rolę infrastruktury teleinformatycznej, niezbędnej do dostawy e-usługi, ale nie określają, czym e-usługa w zasadzie jest. W znacznie pełniejszy sposób Rowley (2006) definiuje e-usługę jako działania, starania oraz wyniki, których dostawa odbywa się za pośrednictwem technologii informatycznych, obejmując sprzedaż, obsługę i wsparcie klienta oraz dostawę usługi. Definicja ta odzwierciedla istnienie trzech głównych komponentów: usługodawcy, usługobiorcy oraz teleinformatycznych kanałów dostawy usługi. Jeszcze bogatsza definicja, zaproponowana przez Hofackera i in. (2007) 3, określa e-usługę jako akt działania, który tworzy wartość i zapewnia korzyści poprzez proces, który jest zapisany w formie algorytmu i zwykle wykonywany z wykorzystaniem oprogramowania sieciowego. Odwołując się do procesu wytwarzania i dostarczania usługi, definicja ta wskazuje, że realizacja e-usługi polega na przekształceniu intencji i działań człowieka w wyniki działania pewnego wcześniej przygotowanego algorytmu, a e-usługa jest tworzona i przechowywana w kodzie odpowiedniego oprogramowania, ponieważ jest realizowana w środowisku cyfrowym (elektronicznym). 3 Hofacker, C.F., Goldsmith, R.G., Swilley, E. i Bridges, E. (2007). E-Services: A Synthesis and Research Agenda. Journal of Value Chain Management, 1(1/2), 13 44, [tłum. wł.].

18 14 1. E-usługi w społeczeństwie i gospodarce W ten sposób w powyższej definicji wskazano trzy główne elementy e-usługi: połączenie sposobu wytworzenia i dostarczenia usługi (wcześniej opracowany i zapisany algorytm) z wynikiem usługi jako oczekiwaną korzyścią otrzymaną przez klienta; elastyczność algorytmu zapisanego w oprogramowaniu połączona z wcześniej wyspecyfikowaną strukturą spodziewanych doświadczeń klienta (wynik usługi zadania i przeżycia); interakcje między klientem a dostawcą poprzez kanały elektroniczne (system pośredniczący). Konsekwencją omawianej definicji jest postrzeganie e-usługi jako przedmiotu planowania marketingowego, ale także jako przedmiotu projektowania inżynierskiego, bez którego jej realizacja nie byłaby możliwa. Z powyższych definicji wynikają główne obszary związane z projektowaniem i dostarczaniem e-usług: projekt procesu usługowego i jego komponenty składowe funkcje, operacje, obietnica jakości, realizacja; wynik procesu usługowego korzyści i wartości postrzegane przez klienta 4 oraz jego zachowania pozakupowe; interakcje z klientem wywoływane przez proces podczas kontaktu z usługą prowadzenie do zakupu, doświadczana jakość interakcji, doświadczanie jakości usługi; rozwiązania teleinformatyczne środki realizacji procesu usługowego. Termin e-usługi w literaturze jest używany zwykle w szerszym kontekście, dotyczącym społeczeństwa informacyjnego, gospodarki postindustrialnej, gospodarki opartej na wiedzy, nowej ekonomii, ułatwianiu życia gospodarczego i codziennego, stąd też zakres pojęcia e-usługi i jej definicje są także kształtowane przez obowiązujące regulacje prawne i dokumenty urzędowe. Jednym z pierwszych dokumentów w tym zakresie była dyrektywa 98/34/WE 5, podająca w wyniku zmian wprowadzonych dyrektywą 98/48/WE 6, że usługą społeczeństwa informacyjnego jest każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem 7, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług. Dodatkowo wyjaśniono niektóre sformułowania: na odległość oznacza usługę świadczoną bez jednoczesnej obecności stron; 4 Skoro jest używany termin e-usługa, naturalną tego konsekwencją było zatem powstanie terminów e-klient, e-konsument, konsument produktów cyfrowych itp., przy czym jest to konsument e-usług lub też konsument produktów materialnych, ale nabywanych drogą elektroniczną. 5 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z , s. 37). 6 Dyrektywa 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniająca dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 217 z , s. 18). 7 Warunek ten w rzeczywistości nie zawsze musi być spełniony.

19 1.1. Istota i specyfika e-usług 15 drogą elektroniczną usługa jest przesyłana oraz otrzymywana za pomocą sprzętu elektronicznego; na indywidualne żądanie odbiorcy usługa jest świadczona poprzez przesyłanie da nych na indywidualne żądanie; normalnie świadczona za wynagrodzeniem usługa ma charakter ekonomiczny, chociaż niekoniecznie z wymogiem opłacania usługi przez klienta (użytkownika końcowego). W tym ujęciu pojęcie usługi społeczeństwa informacyjnego obejmuje szeroki katalog e-usług świadczonych zdalnie, przede wszystkim usługi informacyjne, handel elektroniczny oraz usługi finansowe 8. Obowiązująca aktualnie w Polsce definicja e-usługi stanowi połączenie aspektów związanych ze sposobem jej świadczenia drogą elektroniczną, ustalonych przede wszystkim w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2002) 9 oraz w ustawie o VAT (2004) 10. Zatem przyjęta w Polsce i najczęściej stosowana urzędowa definicja e-usługi 11 stwierdza, że jest to usługa spełniająca łącznie następujące cztery warunki: wykonanie jej odbywa się drogą elektroniczną, tzn. w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną i wymaga niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy; jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (czyli jest zindy wi dua l i z owa na); jej wykonanie odbywa się na odległość (czyli zdalnie), bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji; jest realizowana poprzez przekaz (nadawanie, transmitowanie, odbieranie) danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej i urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych. Podana powyżej definicja e-usługi jest oparta na ustaleniach dyrektyw 98/34/WE, 98/48/WE i 2000/31/WE 12, jako jeden z podstawowych wyróżników usług społeczeństwa informacyjnego eksponując zarazem przetwarzanie i przechowywanie danych oraz wykorzystanie techniki cyfrowej wszelkiego typu. 8 Załącznik V do dyrektywy 98/34/WE zawiera także orientacyjny wykaz usług w rozumieniu omawianych dyrektyw, niebędących usługami społeczeństwa informacyjnego, jednakże z dzisiejszej perspektywy należy ówczesną ich kwalifikację uznać za mocno dyskusyjną. 9 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.); zob. także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.). 10 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), bazująca w tym względzie na rozporządzeniu Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z , s. 1). 11 E-usługa w różnych dokumentach urzędowych występuje także pod nazwami: usługa elektroniczna, usługa cyfrowa, usługa świadczona drogą elektroniczną lub w formie elektronicznej. 12 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z , s. 1).

20 16 1. E-usługi w społeczeństwie i gospodarce E-usługami tego typu w rozumieniu powyższych przepisów są np.: różne rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej na odległość, w szczególności sprzedaż towarów kanałami elektronicznymi (on-line); usługi polegające na oferowaniu informacji kanałami elektronicznymi (on-line); usługi zapewniające narzędzia umożliwiające szukanie, dostęp oraz pozyskiwanie danych; usługi polegające na przekazywaniu informacji poprzez sieć komunikacyjną lub na hostingu informacji dostarczanych przez usługobiorcę. W rozumieniu tych przepisów nie są generalnie e-usługami (dokładniej ujmując, usługami społeczeństwa informacyjnego, według dokumentów wspólnotowych) wszelkie działania, które ze względu na swój charakter nie mogą być wykonywane na odległość drogą elektroniczną lub też nie są inicjowane na indywidualne żądanie usługobiorcy. Jest faktem znanym w praktyce gospodarczej i prawnej, że definicje wspólnotowe są źródłem trudności interpretacyjnych, z uwagi na zakres użytych pojęć oraz sposób ich zdefiniowania. Dotyczy to zarówno definicji pomocniczych występujących w różnych aktach prawa wspólnotowego (brak rozłączności definicji), jak i samej definicji usług społeczeństwa informacyjnego oraz zakresu tych usług; ta ostatnia definicja jest tak skonstruowana, że nie daje odpowiedzi na pytanie, czy można tym mianem określać nowe typy usług, które wciąż pojawiają się na rynkach krajowych i na rynku UE (Wróbel, 2007). Niespójna terminologia występująca w dokumentach urzędowych 13 sprawia, że techniczne i ekonomiczne rozumienie zakresu e-usług, określanie ich granic oraz relacji z istniejącymi przepisami regulującymi handel elektroniczny nie jest zupełnie jednoznaczne. Przegląd literatury zagranicznej i krajowej, nie tylko z punktu widzenia terminologicznego, ale przede wszystkim naukowo-badawczego, pozwala na następujące rozróżnienie: termin e-usługi jest raczej używany dla opisania kategorii usług typu: e-administracja, e-handel, e-bankowość, e-zdrowie itd., natomiast termin usługi on-line stosuje się zwykle, mając na myśli określone usługi, szczególnie w ujęciu technicznym jako obiekt projektowania albo jako konkretne rozwiązania użytkowe; termin usługi on-line obejmuje zwykle wyodrębnione, określone usługi dostępne przez internet lub poprzez sieci teleinformatyczne (np. komórkowe), realizujące konkretne funkcje i zaspokajające określone potrzeby klienta (użytkownika); sformułowanie usługi on-line dotyczy więc najczęściej konkretnych rozwiązań postrzeganych jako środki zaspokajania określonych potrzeb ekonomicznych i adresowanych do precyzyjnie na ogół zdefiniowanych grup docelowych klientów (użytkowników). 13 Spotykane są określenia: e-usługi, usługi cyfrowe, usługi społeczeństwa informacyjnego, usługi świadczone drogą elektroniczną.

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk 2012 Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

E-usługi definicja i przykłady

E-usługi definicja i przykłady Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek Szut Beata Mazurek-Kucharska Jacek Kuciński UNIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym

Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Karolina Kuligowska Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym Praca magisterska na kierunku: Informatyka i Ekonometria Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw SYLWIA KONECKA Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Łupickiej, prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady 2012 E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja: Mikołaj Olszański i Krzysztof Piech E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja Mikołaj Olszański i Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo