ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ"

Transkrypt

1 ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Badania skoncentrowano na analizie handlu elektronicznego, obejmuj c studium wszystkie za- i przeciw, a tak e podstawowe narz dzia realizacji tej formy handlu. Podmiotem zainteresowania handlu elektronicznego jest społecze stwo informacyjne wraz z jego wirtualnymi wspólnotami. Elektroniczne zakupy z szerokim wachlarzem asortymentu zagra aj tradycyjnym punktom sprzeda y. W zderzeniu z tak siln konkurencj zarówno mali jak i duzi sprzedawcy detaliczni podwajaj swoje wysiłki, aby zach ci klientów. W szczególno ci wyniki bada pozwoliły zaobserwowa szanse, jakie stwarza handel elektroniczny dla sektora M P. Słowa kluczowe: handel elektroniczny, usługi technologii internetowej, konkurencyjno M P 1. Wst p Jednym z najszybciej rozwijaj cych si działów gospodarki w skali globalnej jest w ostatnich latach handel elektroniczny, który wymusza coraz to nowe, bezpieczniejsze formy dokonywania zakupów i weryfikowania płatno ci. Dostrzega si bogatsz i ciekawsz ofert e-sklepów, co czyni z zakupów online konkurencj dla handlu tradycyjnego. Elektroniczny handel dotyczy wi c operacji przetwarzania i transmisji danych wykorzystywanych w gospodarce, takich jak: zarz dzanie przedsi biorstwem, kontakty z partnerami handlowymi; handel, promocja i reklama; realizacja zobowi za finansowych. Obejmuje on tak e cało infrastruktury zwi zanej z powy szymi funkcjami, tzn. sieci, no nikami danych, cało oprogramowania umo liwiaj cego ten proces i zapewniaj cego mu bezpiecze stwo oraz sprz t komputerowy i telekomunikacyjny. Badania wykazuj, e ponad 55% internautów deklaruje, e zrealizowało w sieci przynajmniej jedn transakcj. Okazuje si, e w niektórych bran ach do wyboru jest kilkana cie, a nawet kilkadziesi t e-sklepów. Rosn ca konkurencja sprawia, e ich wła ciciele, zarówno drobni detali- ci jak i wielkie firmy handlowe dbaj o asortyment, troszcz c si o klientów. Celem pracy jest prezentacja handlu elektronicznego w aspekcie jego zalet i wad stosowania a tak e scharakteryzowanie narz dzi w handlu online. Ponadto dokonano charakterystyki oprogramowania niezb dnego do obsługi handlu elektronicznego, a tak e wskazano na obecn sytuacj w aspekcie handlu globalnego, jak i krajowego.

2 Małgorzata Michalewicz, Małgorzata Zajdel Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwi zania technologii internetowej Handel elektroniczny w wietle literatury przedmiotu Według Chmielarza handel elektroniczny to wprowadzona do praktyki koncepcja opisuj ca proces kupna, sprzeda y i dostawy produktów, usług, informacji przez partnerów handlowych indywidualnych i/lub grupowych oraz przedsi biorstwa elektroniczne na terenie tego samego kraju (handel krajowy) lub pomi dzy rezydentami dwóch lub wi cej krajów (handel mi dzynarodowy lub globalny), zabezpieczany za pomoc rodków płatno ci tradycyjnych i elektronicznych dokonywany przy pomocy infrastruktury techniczno-organizacyjnej, w tym głównie sieci komputerowych z Internetem wł cznie, dla osi gni cia okre lonych zysków 1. Handel elektroniczny zwany tak e e-commerce, to rozmaite procedury wykorzystuj ce rodki i urz dzenia elektroniczne telefony stacjonarne i komórkowe, faks, Internet, telewizj w celu zawarcia transakcji finansowej 2. W literaturze przedmiotu spotyka si te inne okre lenia e-commerce. Zgodnie z nimi handel elektroniczny to: wszelkie formy transakcji zwi zanych z komercyjnym wykorzystaniem, z uwzgl dnieniem indywidualnych, jak te instytucjonalnych podmiotów, które bazuj na cyfrowym przetwarzaniu i transmisji danych 3 ; biznes prowadzony w sieciach komputerowych, takich jak Internet, z uwzgl dnieniem pokrewnej infrastruktury 4 ; produkcja, dystrybucja, marketing i sprzeda oraz dostarczanie dóbr i usług z wykorzystaniem mediów elektronicznych 5. W niektórych opracowaniach funkcjonuje te podział handlu elektronicznego według kryterium sposobu prowadzenia działalno ci i podporz dkowania jej dogmatowi sieci na: bezpo redni gdzie cała transakcja handlowa od momentu zło enia zamówienia do realizacji płatno ci i dostawy towaru odbywa si wył cznie przez sie (głównie w przypadku towarów i usług, które mog by przesyłane w formie elektronicznej); po redni poszukiwanie towarów, usług, nowych kontrahentów, przesłanie dokumentów i płatno ci odbywa si przez sie, natomiast dostawa zamówionego towaru lub usługi odbywa si bezpo rednio, w tradycyjny sposób (poczta kurierska, firmy spedycyjne, własna wysyłka, kontakt bezpo redni w magazynie lub firmie/biurze dostawcy itp.); hybrydowy w praktyce niedostatki rozwoju sieci lub usług telekomunikacyjnych powoduj, e stosuje si czasowo ró ne formy przej ciowe, np. wszystkie czynno ci za wyj tkiem płatno ci odbywaj si przez sie 6. Istot handlu elektronicznego jest szybka, nieustanna komunikacja pomi dzy kontrahentami transakcji handlowych, zapewniaj ca nie tylko wielostronn charakterystyk obiektów b d cych przedmiotem handlu, proces zmiany własno ci tych obiektów, ale i proces przesłania, a czasem 1 Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 9 2 Wikipedia, z dnia r. 3 OECD: Measuring Electronic Commerce, Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, Brussel, OECD: 1998, [dost p ] 5 WTO, materiały Committe on Trade and Development, November, E-Businessman, [dost p ]

3 88 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 nawet i konsumpcji, jak np. w przypadku zakupu mo liwo ci obejrzenia filmu. Podstawowe ró nice pomi dzy tradycyjn form handlu, a form elektroniczn przedstawiono w tab.1. Tabela 1. Ró nice pomi dzy handlem tradycyjnym a handlem elektronicznym KRYTERIA HANDEL TRADYCYJNY HANDEL ELEKTRONICZNY Komunikacja bezpo rednia twarz w Dominuj ca form komunikacji jest kontakt twarz, za pomoc po redników, b d przez Internet: poczta elektroniczna, wyszukiwarki Media stron WWW, zawarto stron i odno ni- przy pomocy dokumentów przesyłanych przez poczt, posła ców, telefon stacjonarny, ki, portale, wortale i inne narz dzia komunika- telegraf, faks itp. cji, ewentualnie przej ciowo wspomagane Elastyczno działalno ci Logistyka działalno ci Logistyka sprzeda y Formy płatno ci Parametry sprzeda y Niska elastyczno, problemy nie tylko z przestawieniem si na inny rodzaj działalno ci, ale równie ze zmian czy rozszerzeniem asortymentu, wzmocnione licznymi ograniczeniami administracyjnymi. Towary wytwarzane na miejscu lub magazynowane, ograniczony zasi g działalno ci lub konieczno utrzymywania wielu punktów wytwarzania i dystrybucji. Struktura pionowa, ła cuch po redników, konieczno dotarcia klienta do punktu sprzeda y, działaj cego w okre- lonych godzinach. Tradycyjne: gotówka, karta płatnicza, czek; anonimowo kupna i sprzeda y, powszechno u ycia i akceptowalno ci ró nych form sprzeda y, problemy z wymian niektórych walut uznanych za obowi zuj ce na okre lonym terytorium, granulacja pieni dza, akceptowalny stopie zabezpieczenia. Wyst puje zale no mi dzy poło eniem punktu sprzeda y i g sto ci realnej sieci, a cen zakupu, co wynika z ograniczono ci dost pu do towarów i usług. Ró nice regionalne zwi zane z poło eniem geograficznym. przez media tradycyjne. Wysoka elastyczno wynikaj ca z roli po- rednika na rynku. Wi e si to niestety z konieczno ci dokonania równie technicznych posuni na rynku (szeroka reklama zmian, podł czenie si pod inne strony, utworzenie własnego portalu itp.) Dominuj c form jest oderwanie od procesu wytwórczego, mo liwo przesyłania bezpo rednio z własnej lub obcej hurtowni do klienta. Spłaszczenie struktur, wyposa ony w odpowiednie urz dzenia klient mo e transakcj przeprowadza z jednego miejsca zamieszkania, teoretycznie w ci gu całej doby. Odmienne od tradycyjnych formy płatno ci: za zaliczeniem pocztowym, przekaz pieni ny, karta płatnicza, karta inteligentna, mikropłatno ci, pieni dz elek-troniczny, poddawana pod w tpliwo powszechno wyma-gaj ca odpowiedniej infrastruktury, poziom zabezpiecze uznawany za mniejszy od tradycyjnego. Z powodu globalizacji konkurencyjno cenowa wymusza niewielkie ró nice cenowe. Ró nice mog by niwelowane przez trudne warunki dostawy. Najni sze ceny osi gane w handlu warto ciami intelektualnymi (brak ceł, kosztów transportu itp.). ródło: Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 11 Otoczeniem handlu elektronicznego jest społecze stwo informacyjne, w ramach którego zakłada si istnienie tzw. społeczno ci wirtualnych. Społeczno wirtualna według tej koncepcji to grupa wspólnych, jednolitych interesów, zainteresowa, przekona, potrzeb, stylów ycia, sku-

4 Małgorzata Michalewicz, Małgorzata Zajdel Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwi zania technologii internetowej 89 piona w wirtualnej przestrzeni sieci, niezale nie od miejsca fizycznego umiejscowienia nale cych do niej jednostek 7. (rys1) Społecze stwo informacyjne Gospodarka elektroniczna Elektroniczny biznes Handel elektroniczny Przedsi biorstwo elektroniczne Rysunek 5. Miejsce handlu elektronicznego w społecze stwie informacyjnym ródło: Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 13 Okazuje si, e najmniejszym elementem jest przedsi biorstwo elektroniczne (electronic enterprise). Jest to ( ) przedsi biorstwo zdolne do wymiany warto ci rodków pieni nych, dóbr, usług, czy informacji na drodze elektronicznej ( ) 8. Oczywi cie z punktu widzenia handlu elektronicznego jest ono jednym z potencjalnych oferentów, b d klientów zinstytucjonalizowanych, lub te mo e wyst powa w obu rolach naraz na rynku elektronicznym. W uj ciu ogólnym przyjmuje si te, e mo e ono by zarówno wytwórc, po rednikiem, jak i organizatorem tej wymiany. Elektroniczny biznes jest poj ciem szerszym ni handel elektroniczny, ró ni cy si od niego tylko faktem doł czenia do wymienionych w pocz tkowej definicji funkcji działalno ci wytwórczej produkcyjnej, realizowanej równie za po rednictwem sieci. W literaturze przedmiotu, szczególnie ameryka skiej, poj cia handlu elektronicznego i elektronicznego biznesu u ywane s czasem zamiennie. Przez wirtualn gospodark natomiast nale y rozumie istniej ca czasowo w przestrzeni sieci rozległych, w sferze normatywnej i pozanormatywnej, sztuczn organizacj społeczno ekonomiczn, której architektura ze wzgl du na sw dynamiczn zło ono i specyfik u ywanej 7 Małachowski A., Komunikacja gospodarcza. Techniki i technologie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s Goli ski M., Od rynków elektronicznych do gospodarki elektronicznej. Podstawowe aspekty teoretyczne. Implikacje gospodarcze, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 1999, s. 9

5 90 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 infrastruktury nie mo e by zastosowana w sposób statyczny w wiecie realnym, chocia towary i płatno ci wyst puj ce w tej sferze nale wła nie do tego wiata. 3. Zalety i wady stosowania handlu elektronicznego Dokonuj c podziału handlu elektronicznego na handel internetowy i handel tradycyjny celowym jest wskazanie zalet wynikaj cych z ich stosowania i wad. Zastosowano podział według partnerów wyst puj cych w trakcie transakcji dostawców (organizacji), konsumentów (klientów) i społecze stwo. W uj ciu tym korzy ci dla organizacji s nast puj ce: internetowy handel elektroniczny zmniejsza koszty tworzenia, przetwarzania, dystrybucji, przechowywania i uaktualniania w stosunku do informacji na no nikach papierowych; pozwala na redukcj zapasów magazynowych, poniewa opiera si na ła cuchu dostaw rozpoczynaj cych si od zamówienia klienta; zmniejsza czas pomi dzy poniesieniem nakładów kapitałowych a otrzymaniem produktów i usług; wspiera przemiany cało ciowe typu reengineering; zmniejsza koszty telekomunikacji; wspomaga konkurencyjno małego biznesu w stosunku do wielkich przedsi biorstw; pozwala na pozyskanie klienta na zewn trz organizacji przy minimum kosztów własnych; umo liwia organizacji zwi kszy zasi g dostawców, zmniejszaj c przez to koszty dostaw i usług; pozwala na tworzenie efektywnych rynków w sferze przemysłowej, na których zarówno oferenci, jak i klienci mog dzieli zyski; umo liwia firmom, przy ponoszeniu małych wydatków na szybk sprzeda nadwy ek czy przestarzałych produktów; ułatwia powstanie globalnego handlu, penetracj rynków zagranicznych. Główne korzy ci dla konsumentów wynikaj ce te cz ciowo z zalet stosowania internetowego handlu elektronicznego dla organizacji: internetowy handel elektroniczny dostarcza konsumentom wi kszej mo liwo ci wyboru, spo ród wielu dostawców i wi kszej ilo ci produktów, zapewnia cz sto produkty i usługi po mniejszej cenie, poprzez umo liwienie dokonywania zakupów w wielu miejscach naraz i przeprowadzenie szybkich porówna ; w niektórych przypadkach pozwala na szybsz dostaw produktów i usług; umo liwia klientom dokonywanie zakupów, czy innych transakcji 24 godziny na dob, przez cały rok, z niemal ka dej lokalizacji; klient mo e uzyska istotn i szczegółow informacj raczej w sekundach ni dniach czy tygodniach; umo liwia klientom dost p do zró nicowanych produktów, od komputerów po samochody, po konkurencyjnych cenach; stwarza mo liwo partycypacji w wirtualnych aukcjach; pozwala na interakcj pomi dzy klientami polegaj ca na wymianie zarówno elektronicznych komunikatów, jak i porównania idei czy do wiadcze. Zastosowanie handlu elektronicznego przynosi te wymierne korzy ci dla szeroko rozumianego otoczenia - społecze stwa elektronicznego:

6 Małgorzata Michalewicz, Małgorzata Zajdel Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwi zania technologii internetowej 91 umo liwia wi kszej ilo ci osób prac w domu i dzi ki temu pozwala mniej si przemieszcza, zwi ksza wi c stabilizacj i poczucie bezpiecze stwa, zmniejsza ruch uliczny i poziom zanieczyszczenia powietrza; pozwala by niektóre towary mogły by sprzedawane po ni szych cenach, co zwi ksza ilo ludzi mog cych kupi wi cej i podwy szy standard ich ycia codziennego; dostarcza ludziom z tzw. trzeciego wiata lub terenów rolniczych usługi lub dobra w inny sposób dla nich niedost pne; Opcja ta zawiera równie mo liwo nauki niedost pnego dot d zawodu czy zdobywania niedost pnych dot d kwalifikacji zawodowych; ułatwia dostarczanie usług publicznych takich jak np. rz dowy system finansowego wsparcia, redukuj c koszty dystrybucji i zwi kszaj c jako działania tego systemu. Analiza porównawcza pomi dzy zaletami z korzystania z handlu elektronicznego dla organizacji, konsumentów i społecze stwa prezentuje tabela nr 2. Tabela 2. Zalety stosowania handlu elektronicznego ze wzgl du na oczekiwania klientów, dostawców i społecze stwa Rodzaje Rezultaty korzy ci klienci organizacje społecze stwo Produkty i usługi s cz sto dostarczane po ni szej cenie. Zmniejszenie kosztów obróbki informacji. Pozwolenie by niektóre produkty były sprzedawane Du e zró nicowanie oferty, Redukcja kosztów zapasów po ni szych cenach, co Ekonomiczne magazynowych. konkurencyjne ceny. Minimalizacja strat czasu na Zmniejszenie kosztów zwi ksza ilo ludzi mog cych je kupi i standard uzyskanie potrzebnej informacji telekomunikacji. ich ycia. i kosztów z tym zwi za- nych. Minimalizacja kosztów pozyskania klienta. W niektórych przypadkach szybsza dostawa produktów i usług. Skrócenie cyklu realizacji usługi Organizacyjne Społeczne Wi ksza mo liwo wyboru spo ród wielu dostawców i wielu produktów. Umo liwienie zakupów cał dob, przez cały rok, z ka dej lokalizacji. Stwarzanie mo liwo ci uczestnictwa w aukcjach. Interakcja pomi dzy klientami, w tym mi dzynarodowymi; wymiana idei i do wiadcze. Zwi kszenie konkurencyjno ci małego biznesu. Zwi kszenie zasi gu dostawców. Mechanizmy szybkiej wyprzeda y. Tworzenie efektywnych rynków z podziałem zysków dostawcy klienci. Ułatwienia penetracji rynków zagranicznych. Wi ksza ilo ludzi pracuje wirtualnie, mniej si przemieszczaj, s bardziej bezpieczni, zmniejsza si ruch i zanieczyszczenie. Dostarczenie ludziom z terenów odległych partycypacji w dobrach dla nich dot d niedost pnych. Ułatwia dostarczanie usług publicznych. ródło: Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 58

7 92 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 Raport Globar E-tailing opublikowany we wrze niu 2001 roku przez firm Healer&BAker oraz Suchman&Wakefield 9 wskazuje mi dzy innymi na podstawowe wady handlu elektronicznego. Prawie połowa respondentów próbowała dokona zakupów w sieci, ale nie zrealizowała transakcji z powodu kłopotu z rozliczeniem, a tak e problemów technicznych i dostawy towaru. Dla przykładu klienci z Europy najbardziej krytyczni s wobec e-commerce czytelnego opisu towarów sprzedawanych w sieci oraz ograniczonego wybór towarów. W dalszej kolejno ci wymieniano problemy z dotarciem do witryny i nawigacj oraz spó nienie w dostawie towaru. Najrzadziej wskazywano na sytuacje kiedy klient dostawał towar niezgodny z zamówieniem lub nie otrzymał towaru. W ród głównych zagro e handlu elektronicznego wymienia si : brak fizycznego kontaktu z towarem; brak mo liwo ci natychmiastowego nabycia towaru; bezpiecze stwo transakcji w Internecie. Okazuje si, e oprócz technicznych limitów rozwoju handlu elektronicznego wyst puj równie ograniczenia pozatechniczne, le ce w sferze prawnej, psychologicznej, socjologicznej czy czysto organizacyjnej: w ustawodawstwie wielu krajów nie s dot d rozwi zane liczne problemy prawne zwi zane z handlem elektronicznym; istniej ce rozwi zania nie s wystarczaj co dopasowane do wielu przypadków działalno- ci zachodz cych handlu elektronicznym; zyski spowodowane mo liwo ciami reklamy w Internecie s kategori trudno mierzaln ; W dodatku metodologie uzasadniaj ce korzy ci płyn ce z zastosowa handlu elektronicznego s nadal w stadium rozwoju; zjawisko handlu elektronicznego nadal jest w fazie szybkich zmian; Wiele firm czeka na stabilizacj sytuacji; opór klienta przeciwko zmianom; Przestawienie si ze wiata rzeczywistego na wirtualny mo e by za trudne dla wielu ludzi, poniewa nie wierz oni na ogół w bezosobowe i bezpapierowe transakcje; wsparcie dodatkowych usług wprowadzaj cych w operacje handlu elektronicznego jest nadal niewystarczaj ce; istnieje nieuzasadniona społeczna wiadomo w ród wielu ludzi, e handel elektroniczny jest usług drog i niebezpieczn, co wystarcza by z niego nie chcieli korzysta ; wci nie jest to rynek na tyle obszerny by operacje handlu elektronicznego były relatywnie zyskowne; rozszerzenie handlu elektronicznego mo e potencjalnie naruszy istniej ce, tradycyjne wi zi mi dzyludzkie; 4. Narz dzia handlu elektronicznego Handel elektroniczny w sferze transakcji z klientem indywidualnym (Business-to-Consumer) polega na osobistej (tzn. bez pomocy sprzedawcy) realizacji wszystkich czynno ci zwi zanych z dokonywaniem realnych zakupów dóbr i usług przy pomocy narz dzi umiejscowionych w rozległej sieci, np. Internecie, oraz programów zaimplementowanych w komputerze. W zale no ci od medium korzystania mówi si o: 9 z dnia r.

8 Małgorzata Michalewicz, Małgorzata Zajdel Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwi zania technologii internetowej 93 on-line shoping - przy pomocy komputera; mobile-shopping - przy pomocy telefonii komórkowej; teleshopingu - przy pomocy telewizji i telewizji interaktywnej. Z drugiej strony do czynno ci zwi zanych z obsług konsumenta zaliczane s równie wszystkie działania marketingowe w Internecie mog ce klienta przyci gn i utrzyma przy danym przedsi biorstwie. Najcz ciej w literaturze wyró nia si nast puj ce narz dzia elektronicznego handlu detalicznego 10 : - system elektronicznych zakupów on-line shopping, e-shopping, cyber-shopping; - sklepy internetowe Internet shops, cyber shops, virtual shops; - pasa e handlowe e-malls, on-line malls, electronic shopping malls, cyber malls, virtual malls; - zakupy za po rednictwem telewizora teleshopping; - zakupy z wykorzystaniem telefonu komórkowego mobile shopping; - ułatwienia sprzeda y poprzez elektronicznych po redników inteligent agents. Najbardziej spektakularnym narz dziem handlu elektronicznego typu business-to-consumer s witryny WWW wraz z zawartymi w nich mechanizmami pozwalaj cymi na zamówienia usług i towarów i/lub płatno ci za ich zakup (sklepy internetowe), jak równie inne narz dzia ułatwiaj ce ich odszukanie, dotarcie do nich oraz narz dzia obsługi usług dodatkowych, czyli pasa e handlowe. Z powy szego wynika, e główn ide elektronicznych zakupów jest sprzeda towarów lub usług przez sie i inkasowanie nale no ci drog elektroniczn lub w okresie przej ciowym drog tradycyjn. Mog istnie one jako samodzielne firmy lub by przedłu eniem (rozszerzeniem) firm prowadz cych działalno na rynkach tradycyjnych. Ró norodno i wielka ilo firm działaj cych w Internecie sprawia, e klienci musz by wspomagani przez powi zania z innym z innymi stronami (hyperlinks) i po redników (intelligent agents) 11. W chwili obecnej funkcjonuje ju na wiecie ponad milion wirtualnych sklepów internetowych. Handel elektroniczny za po rednictwem telefonii komórkowej jest jednym z najbardziej obiecuj cych kierunków rozwoju handlu elektronicznego, polegaj cego na uzyskaniu poprzez telefon komórkowy dost pu do Internetu i mo liwo ci przez niego oferowanych, z dowolnego miejsca, w dowolnej porze, bez konieczno ci posiadania stałego miejsca podł czenia do sieci. Za pocz tek m-commerce uwa a si powołanie w 1997 roku organizacji WAP Forum, której zadaniem było dostosowanie technologii GSM do ł czenia si z Internetem. W wyniku prac tej organizacji powstał standard WAP, opieraj cy si na miniprzegl darce zainstalowanej w telefonie komórkowym i serwerze przej ciowym WAP umo liwiaj cym komunikacj. Odr bn technik, która mo e by wykorzystywana w handlu elektronicznym przy pomocy telefonu jest tzw. telefon internetowy. Obowi zuj cy system opłat za usługi telefoniczne i dynamicznie wzrastaj ca ilo u ytkowników Internetu sprawiły, ze telefony internetowe stały si atrakcyjnym narz dziem do prowadzenia e-commerce. Po raz pierwszy zastosowano to narz dzie 10 Dziuba D., Wirtualizacja działalno ci gospodarczej w oparciu o sie Internet, Katedra Cybernetyki i Bada Operacyjnych, WNE UW, Warszawa Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 66

9 94 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 w 1995 roku, gdy izraelska firma VocalTec2 wprowadziła pierwsz, jeszcze ograniczon wersj oprogramowania Internet Phone 12. Istota pomysłu polegała na przesyłaniu przez Internet multimedialnych porcji informacji, d wi ku i obrazu. Telefonia internetowa dopracowała si swojego standardu IP.H.323, okre laj cego zasady przesyłania pakietów multimedialnych poprzez sie. Oznacza to mo liwo komunikowania si ze sob osób korzystaj cych z oprogramowania telefonicznego, pochodz cego z ró nych firm 13. Zastosowanie tej techniki handlu elektronicznego rozszerza mo liwo ci dokonywania zamówie za pomoc głosu, ułatwia potencjaln identyfikacj kontrahentów oraz zwi ksza mo liwo ci zabezpiecze transakcji dokonywanych w Internecie. Telewizja cyfrowa oznacza przede wszystkim lepsze wykorzystanie pasma przesyłowego w danym kanale i zwi kszon liczb dost pnych kanałów, czyli mo liwo tworzenia telewizji wielokanałowej. W literaturze rozró niane s zazwyczaj trzy formy telezakupów elektronicznych zakupów realizowanych z domu za po rednictwem odbiornika telewizyjnego: - telewizja kontaktowa (zwrotnej odpowiedzi Direct Response TV DRTV); - telewizja na danie (Sernice-on-Demand SOD); - telewizja widza (interaktywna Interactive TV ITV) 14. W pierwszym przypadku w telewizji przedstawiany jest klientowi pakiet wideoklipów reklamuj cych okre lone towary lub usługi. Klient nie ma mo liwo ci ingerowania w ich tre, nie mo e te samodzielnie przej do nast pnych, wybiera tego co go interesuje, pomin emisji informacji, którymi nie jest zainteresowany. Nadawca narzuca mu pewien harmonogram programu zwi zany z ramówk transmisji. W przypadku akceptacji oferowanych towarów telefonuj c pod podany numer mo e zło y zamówienie. Koncepcja ta jest realizowana przez szereg stacji komercyjnych. Istniej nawet specjalne kanały handlowe. Drugi z wymienionych przypadków to telewizja na danie, w której klient we współpracy ze stacj telewizyjn (emitentem programu) decyduje, które reklamy (informacje) wybiera i yczy sobie mie dostarczone. Mo e si wi c koncentrowa na wybranej, interesuj cej go w danym momencie grupie produktów. Wybrana przez niego prezentacja mo e by w trakcie wy wietlania modyfikowana cofni ta, powtórzona, wielokrotnie przegl dana, przegl dana selektywnie, itp. Klient decyduj c si na kupno towaru lub usługi składa zamówienie poprzez wypełnienie za pomoc np. touch-screen u formularz zamówieniowy wy wietlaj cy si na ekranie i przekazuje go w trybie on-line do sprzedawcy. W przypadku telewizji interaktywnej, klient ma mo liwo ustalania kolejno ci przekazywanej informacji, jej zakresu, czasu wy wietlania, kierunku i k ta wiedzenia w trakcie obserwacji w dowolnym momencie czasu. Filmy i oprogramowania b d tak konstruowane, aby odpowiadały na specjalne sformatowane yczenia klienta. Handel elektroniczny wszelkimi formami informacji (film, ksi zka, informacja prasowa, serwisy informacyjne, itp.) wraz z płatno ciami za nie b dzie przekazywany za pomoc skomputeryzowanego telewizora. Handel dobrami trwałymi równie b dzie mo liwy poza realn wysyłka towaru do klienta VocalTec2, z dnia r. 13 Perka P., Telefon XXI wieku, czyli owy numer telefoniczny, Magazyn Internetowy WWW, nr 7 (15), 1998r., str Mertens P., Electronic Shopping, 1996, s Krasny-Krasi ski G., Charakterystyka rozwoju mediów przesyłania informacji dla zarz dzania, Wy sza Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa, 2000

10 Małgorzata Michalewicz, Małgorzata Zajdel Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwi zania technologii internetowej 95 Warto zwróci uwag na przesłanki przemawiaj ce za wykorzystaniem telewizji do handlu elektronicznego. S to: - powszechno i ogólna dost pno telewizji abonenckiej, - dynamiczny rozwój telewizji kablowej i satelitarnej - łatwo obsługi odbiorników telewizyjnych, - homogenizacja mediów na płaszczy nie cyfrowej, ze szczególnym uwzgl dnieniem obrazu jako sposobu przesyłania informacji Elektroniczni po rednicy (intelligent agents, software agents, wizards, knowbots, softbots) to oprogramowanie typu sztucznej inteligencji, działaj ce niejako w imieniu u ytkownika i rozwi zuj ce jego problemy z dotarciem do okre lonego typu usług czy towarów. Inteligencja elektronicznego po rednika wyra a si w fakcie, e na podstawie zachowa u ytkownika mo e wyci ga wnioski o jego potrzebach i samodzielnie ustala, jakimi rodkami spełni te potrzeby. Inne definicje inteligentnego po rednika tłumacz, e jest to ( )oprogramowanie pozwalaj ce na przeprowadzenie okre lonego zbioru operacji wspomagaj cych działanie u ytkownika albo innego programu elektronicznego po rednika, o pewnej dozie autonomii i niezale no ci, stosuj ce ujawnion wiedz u ytkownika w celu osi gni cia przez niego wytyczonych celów lub d e ( ) 16, b d te ( ) autonomiczny system, który jest umiejscowiony w dynamicznym rodowisku, działaj cy niezale nie od jego ogranicze i realizuj cy w nim zbiór celów czy zada, dla których został stworzony ( ) Zako czenie Handel elektroniczny, ze szczególnym uwzgl dnieniem handlu internetowego stał si jedn z najdynamiczniej rozwijaj cych si gał zi gospodarki. Funkcjonowanie i sukces najlepszych e- przedsi biorstw przekłada si na wzrost zainteresowania t dziedzin działalno ci gospodarczej zarówno małych jak i du ych przedsi biorstw. Miejsce handlu elektronicznego w przestrzeni wirtualnej pomi dzy tzw. e- gospodark, a przedsi biorstwem elektronicznym sprawia, e handel elektroniczny uto samia si z wszelk działalno ci typu handlowego i jej odzwierciedleniem na rynku elektronicznym. Analiza wskazuje, e w ostatnich latach wzrosła aktywno handlu elektronicznego przedsi biorstw sektora M P, co z pewno ci wpłynie na mo liwo zwi kszenia rozwoju gospodarczego kraju. Bibliografia 1. Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s Dziuba D., Wirtualizacja działalno ci gospodarczej w oparciu o sie Internet, Katedra Cybernetyki i Bada Operacyjnych, WNE UW, Warszawa E-Businessman, [dost p ] 16 z dnia r. 17 Maes P., Agents that Reduce Work and Information and Information Overload, Communications of the ACM, 1998, str. 180

11 96 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, Goli ski M., Od rynków elektronicznych do gospodarki elektronicznej. Podstawowe aspekty teoretyczne. Implikacje gospodarcze, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 1999, s z dnia r. 7. z dnia r. 8. Krasny-Krasi ski G., Charakterystyka rozwoju mediów przesyłania informacji dla zarz dzania, Wy sza Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa, Maes P., Agents that Reduce Work and Information and Information Overload, Communications of the ACM, 1998, str Małachowski A., Komunikacja gospodarcza. Techniki i technologie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s Mertens P., Electronic Shopping, 1996, s OECD: 1998, [dost p ] 13. OECD: Measuring Electronic Commerce, Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, Brussel, Perka P., Telefon XXI wieku, czyli owy numer telefoniczny, Magazyn Internetowy WWW, nr 7 (15), 1998r., str VocalTec2, z dnia r. 16. Wikipedia, z dnia r. 17. WTO, materiały Committe on Trade and Development, November, 1998 THE INTERNET AND ITS OPPORTUNITIES FOR CONSUMER SERVICE IN POLAND Summary The research looks at analysis of phenomena concerning of e-commerce including pro and cons and definition of its basic tools. E-commerce targets the information society with its virtual communes. E-shopping with its wide range of stock threatens traditional points of sale. In the face of such strong competition, both minor shops and bigger retailers double their efforts to please customers. Especially findings showed e-commerce as a chance for SME. Keywords: e-commerce, internet technology services, consumers, SME competitiveness Małgorzata Michalcewicz Małgorzata Zajdel Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Katedra Informatyki w Zarz dzaniu Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7 bud. 3.1 e mail:

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl Warszawa, 10 czerwca 2013 r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urząd Zamówień Publicznych Opinia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 PROJEKT UMOWA NR Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Page 1 of 6 Katowice: Naprawa przecieków w dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Powsta ców 31 Numer ogłoszenia: 226428-2010;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Kielce: Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo