ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ"

Transkrypt

1 ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Badania skoncentrowano na analizie handlu elektronicznego, obejmuj c studium wszystkie za- i przeciw, a tak e podstawowe narz dzia realizacji tej formy handlu. Podmiotem zainteresowania handlu elektronicznego jest społecze stwo informacyjne wraz z jego wirtualnymi wspólnotami. Elektroniczne zakupy z szerokim wachlarzem asortymentu zagra aj tradycyjnym punktom sprzeda y. W zderzeniu z tak siln konkurencj zarówno mali jak i duzi sprzedawcy detaliczni podwajaj swoje wysiłki, aby zach ci klientów. W szczególno ci wyniki bada pozwoliły zaobserwowa szanse, jakie stwarza handel elektroniczny dla sektora M P. Słowa kluczowe: handel elektroniczny, usługi technologii internetowej, konkurencyjno M P 1. Wst p Jednym z najszybciej rozwijaj cych si działów gospodarki w skali globalnej jest w ostatnich latach handel elektroniczny, który wymusza coraz to nowe, bezpieczniejsze formy dokonywania zakupów i weryfikowania płatno ci. Dostrzega si bogatsz i ciekawsz ofert e-sklepów, co czyni z zakupów online konkurencj dla handlu tradycyjnego. Elektroniczny handel dotyczy wi c operacji przetwarzania i transmisji danych wykorzystywanych w gospodarce, takich jak: zarz dzanie przedsi biorstwem, kontakty z partnerami handlowymi; handel, promocja i reklama; realizacja zobowi za finansowych. Obejmuje on tak e cało infrastruktury zwi zanej z powy szymi funkcjami, tzn. sieci, no nikami danych, cało oprogramowania umo liwiaj cego ten proces i zapewniaj cego mu bezpiecze stwo oraz sprz t komputerowy i telekomunikacyjny. Badania wykazuj, e ponad 55% internautów deklaruje, e zrealizowało w sieci przynajmniej jedn transakcj. Okazuje si, e w niektórych bran ach do wyboru jest kilkana cie, a nawet kilkadziesi t e-sklepów. Rosn ca konkurencja sprawia, e ich wła ciciele, zarówno drobni detali- ci jak i wielkie firmy handlowe dbaj o asortyment, troszcz c si o klientów. Celem pracy jest prezentacja handlu elektronicznego w aspekcie jego zalet i wad stosowania a tak e scharakteryzowanie narz dzi w handlu online. Ponadto dokonano charakterystyki oprogramowania niezb dnego do obsługi handlu elektronicznego, a tak e wskazano na obecn sytuacj w aspekcie handlu globalnego, jak i krajowego.

2 Małgorzata Michalewicz, Małgorzata Zajdel Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwi zania technologii internetowej Handel elektroniczny w wietle literatury przedmiotu Według Chmielarza handel elektroniczny to wprowadzona do praktyki koncepcja opisuj ca proces kupna, sprzeda y i dostawy produktów, usług, informacji przez partnerów handlowych indywidualnych i/lub grupowych oraz przedsi biorstwa elektroniczne na terenie tego samego kraju (handel krajowy) lub pomi dzy rezydentami dwóch lub wi cej krajów (handel mi dzynarodowy lub globalny), zabezpieczany za pomoc rodków płatno ci tradycyjnych i elektronicznych dokonywany przy pomocy infrastruktury techniczno-organizacyjnej, w tym głównie sieci komputerowych z Internetem wł cznie, dla osi gni cia okre lonych zysków 1. Handel elektroniczny zwany tak e e-commerce, to rozmaite procedury wykorzystuj ce rodki i urz dzenia elektroniczne telefony stacjonarne i komórkowe, faks, Internet, telewizj w celu zawarcia transakcji finansowej 2. W literaturze przedmiotu spotyka si te inne okre lenia e-commerce. Zgodnie z nimi handel elektroniczny to: wszelkie formy transakcji zwi zanych z komercyjnym wykorzystaniem, z uwzgl dnieniem indywidualnych, jak te instytucjonalnych podmiotów, które bazuj na cyfrowym przetwarzaniu i transmisji danych 3 ; biznes prowadzony w sieciach komputerowych, takich jak Internet, z uwzgl dnieniem pokrewnej infrastruktury 4 ; produkcja, dystrybucja, marketing i sprzeda oraz dostarczanie dóbr i usług z wykorzystaniem mediów elektronicznych 5. W niektórych opracowaniach funkcjonuje te podział handlu elektronicznego według kryterium sposobu prowadzenia działalno ci i podporz dkowania jej dogmatowi sieci na: bezpo redni gdzie cała transakcja handlowa od momentu zło enia zamówienia do realizacji płatno ci i dostawy towaru odbywa si wył cznie przez sie (głównie w przypadku towarów i usług, które mog by przesyłane w formie elektronicznej); po redni poszukiwanie towarów, usług, nowych kontrahentów, przesłanie dokumentów i płatno ci odbywa si przez sie, natomiast dostawa zamówionego towaru lub usługi odbywa si bezpo rednio, w tradycyjny sposób (poczta kurierska, firmy spedycyjne, własna wysyłka, kontakt bezpo redni w magazynie lub firmie/biurze dostawcy itp.); hybrydowy w praktyce niedostatki rozwoju sieci lub usług telekomunikacyjnych powoduj, e stosuje si czasowo ró ne formy przej ciowe, np. wszystkie czynno ci za wyj tkiem płatno ci odbywaj si przez sie 6. Istot handlu elektronicznego jest szybka, nieustanna komunikacja pomi dzy kontrahentami transakcji handlowych, zapewniaj ca nie tylko wielostronn charakterystyk obiektów b d cych przedmiotem handlu, proces zmiany własno ci tych obiektów, ale i proces przesłania, a czasem 1 Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 9 2 Wikipedia, z dnia r. 3 OECD: Measuring Electronic Commerce, Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, Brussel, OECD: 1998, [dost p ] 5 WTO, materiały Committe on Trade and Development, November, E-Businessman, [dost p ]

3 88 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 nawet i konsumpcji, jak np. w przypadku zakupu mo liwo ci obejrzenia filmu. Podstawowe ró nice pomi dzy tradycyjn form handlu, a form elektroniczn przedstawiono w tab.1. Tabela 1. Ró nice pomi dzy handlem tradycyjnym a handlem elektronicznym KRYTERIA HANDEL TRADYCYJNY HANDEL ELEKTRONICZNY Komunikacja bezpo rednia twarz w Dominuj ca form komunikacji jest kontakt twarz, za pomoc po redników, b d przez Internet: poczta elektroniczna, wyszukiwarki Media stron WWW, zawarto stron i odno ni- przy pomocy dokumentów przesyłanych przez poczt, posła ców, telefon stacjonarny, ki, portale, wortale i inne narz dzia komunika- telegraf, faks itp. cji, ewentualnie przej ciowo wspomagane Elastyczno działalno ci Logistyka działalno ci Logistyka sprzeda y Formy płatno ci Parametry sprzeda y Niska elastyczno, problemy nie tylko z przestawieniem si na inny rodzaj działalno ci, ale równie ze zmian czy rozszerzeniem asortymentu, wzmocnione licznymi ograniczeniami administracyjnymi. Towary wytwarzane na miejscu lub magazynowane, ograniczony zasi g działalno ci lub konieczno utrzymywania wielu punktów wytwarzania i dystrybucji. Struktura pionowa, ła cuch po redników, konieczno dotarcia klienta do punktu sprzeda y, działaj cego w okre- lonych godzinach. Tradycyjne: gotówka, karta płatnicza, czek; anonimowo kupna i sprzeda y, powszechno u ycia i akceptowalno ci ró nych form sprzeda y, problemy z wymian niektórych walut uznanych za obowi zuj ce na okre lonym terytorium, granulacja pieni dza, akceptowalny stopie zabezpieczenia. Wyst puje zale no mi dzy poło eniem punktu sprzeda y i g sto ci realnej sieci, a cen zakupu, co wynika z ograniczono ci dost pu do towarów i usług. Ró nice regionalne zwi zane z poło eniem geograficznym. przez media tradycyjne. Wysoka elastyczno wynikaj ca z roli po- rednika na rynku. Wi e si to niestety z konieczno ci dokonania równie technicznych posuni na rynku (szeroka reklama zmian, podł czenie si pod inne strony, utworzenie własnego portalu itp.) Dominuj c form jest oderwanie od procesu wytwórczego, mo liwo przesyłania bezpo rednio z własnej lub obcej hurtowni do klienta. Spłaszczenie struktur, wyposa ony w odpowiednie urz dzenia klient mo e transakcj przeprowadza z jednego miejsca zamieszkania, teoretycznie w ci gu całej doby. Odmienne od tradycyjnych formy płatno ci: za zaliczeniem pocztowym, przekaz pieni ny, karta płatnicza, karta inteligentna, mikropłatno ci, pieni dz elek-troniczny, poddawana pod w tpliwo powszechno wyma-gaj ca odpowiedniej infrastruktury, poziom zabezpiecze uznawany za mniejszy od tradycyjnego. Z powodu globalizacji konkurencyjno cenowa wymusza niewielkie ró nice cenowe. Ró nice mog by niwelowane przez trudne warunki dostawy. Najni sze ceny osi gane w handlu warto ciami intelektualnymi (brak ceł, kosztów transportu itp.). ródło: Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 11 Otoczeniem handlu elektronicznego jest społecze stwo informacyjne, w ramach którego zakłada si istnienie tzw. społeczno ci wirtualnych. Społeczno wirtualna według tej koncepcji to grupa wspólnych, jednolitych interesów, zainteresowa, przekona, potrzeb, stylów ycia, sku-

4 Małgorzata Michalewicz, Małgorzata Zajdel Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwi zania technologii internetowej 89 piona w wirtualnej przestrzeni sieci, niezale nie od miejsca fizycznego umiejscowienia nale cych do niej jednostek 7. (rys1) Społecze stwo informacyjne Gospodarka elektroniczna Elektroniczny biznes Handel elektroniczny Przedsi biorstwo elektroniczne Rysunek 5. Miejsce handlu elektronicznego w społecze stwie informacyjnym ródło: Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 13 Okazuje si, e najmniejszym elementem jest przedsi biorstwo elektroniczne (electronic enterprise). Jest to ( ) przedsi biorstwo zdolne do wymiany warto ci rodków pieni nych, dóbr, usług, czy informacji na drodze elektronicznej ( ) 8. Oczywi cie z punktu widzenia handlu elektronicznego jest ono jednym z potencjalnych oferentów, b d klientów zinstytucjonalizowanych, lub te mo e wyst powa w obu rolach naraz na rynku elektronicznym. W uj ciu ogólnym przyjmuje si te, e mo e ono by zarówno wytwórc, po rednikiem, jak i organizatorem tej wymiany. Elektroniczny biznes jest poj ciem szerszym ni handel elektroniczny, ró ni cy si od niego tylko faktem doł czenia do wymienionych w pocz tkowej definicji funkcji działalno ci wytwórczej produkcyjnej, realizowanej równie za po rednictwem sieci. W literaturze przedmiotu, szczególnie ameryka skiej, poj cia handlu elektronicznego i elektronicznego biznesu u ywane s czasem zamiennie. Przez wirtualn gospodark natomiast nale y rozumie istniej ca czasowo w przestrzeni sieci rozległych, w sferze normatywnej i pozanormatywnej, sztuczn organizacj społeczno ekonomiczn, której architektura ze wzgl du na sw dynamiczn zło ono i specyfik u ywanej 7 Małachowski A., Komunikacja gospodarcza. Techniki i technologie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s Goli ski M., Od rynków elektronicznych do gospodarki elektronicznej. Podstawowe aspekty teoretyczne. Implikacje gospodarcze, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 1999, s. 9

5 90 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 infrastruktury nie mo e by zastosowana w sposób statyczny w wiecie realnym, chocia towary i płatno ci wyst puj ce w tej sferze nale wła nie do tego wiata. 3. Zalety i wady stosowania handlu elektronicznego Dokonuj c podziału handlu elektronicznego na handel internetowy i handel tradycyjny celowym jest wskazanie zalet wynikaj cych z ich stosowania i wad. Zastosowano podział według partnerów wyst puj cych w trakcie transakcji dostawców (organizacji), konsumentów (klientów) i społecze stwo. W uj ciu tym korzy ci dla organizacji s nast puj ce: internetowy handel elektroniczny zmniejsza koszty tworzenia, przetwarzania, dystrybucji, przechowywania i uaktualniania w stosunku do informacji na no nikach papierowych; pozwala na redukcj zapasów magazynowych, poniewa opiera si na ła cuchu dostaw rozpoczynaj cych si od zamówienia klienta; zmniejsza czas pomi dzy poniesieniem nakładów kapitałowych a otrzymaniem produktów i usług; wspiera przemiany cało ciowe typu reengineering; zmniejsza koszty telekomunikacji; wspomaga konkurencyjno małego biznesu w stosunku do wielkich przedsi biorstw; pozwala na pozyskanie klienta na zewn trz organizacji przy minimum kosztów własnych; umo liwia organizacji zwi kszy zasi g dostawców, zmniejszaj c przez to koszty dostaw i usług; pozwala na tworzenie efektywnych rynków w sferze przemysłowej, na których zarówno oferenci, jak i klienci mog dzieli zyski; umo liwia firmom, przy ponoszeniu małych wydatków na szybk sprzeda nadwy ek czy przestarzałych produktów; ułatwia powstanie globalnego handlu, penetracj rynków zagranicznych. Główne korzy ci dla konsumentów wynikaj ce te cz ciowo z zalet stosowania internetowego handlu elektronicznego dla organizacji: internetowy handel elektroniczny dostarcza konsumentom wi kszej mo liwo ci wyboru, spo ród wielu dostawców i wi kszej ilo ci produktów, zapewnia cz sto produkty i usługi po mniejszej cenie, poprzez umo liwienie dokonywania zakupów w wielu miejscach naraz i przeprowadzenie szybkich porówna ; w niektórych przypadkach pozwala na szybsz dostaw produktów i usług; umo liwia klientom dokonywanie zakupów, czy innych transakcji 24 godziny na dob, przez cały rok, z niemal ka dej lokalizacji; klient mo e uzyska istotn i szczegółow informacj raczej w sekundach ni dniach czy tygodniach; umo liwia klientom dost p do zró nicowanych produktów, od komputerów po samochody, po konkurencyjnych cenach; stwarza mo liwo partycypacji w wirtualnych aukcjach; pozwala na interakcj pomi dzy klientami polegaj ca na wymianie zarówno elektronicznych komunikatów, jak i porównania idei czy do wiadcze. Zastosowanie handlu elektronicznego przynosi te wymierne korzy ci dla szeroko rozumianego otoczenia - społecze stwa elektronicznego:

6 Małgorzata Michalewicz, Małgorzata Zajdel Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwi zania technologii internetowej 91 umo liwia wi kszej ilo ci osób prac w domu i dzi ki temu pozwala mniej si przemieszcza, zwi ksza wi c stabilizacj i poczucie bezpiecze stwa, zmniejsza ruch uliczny i poziom zanieczyszczenia powietrza; pozwala by niektóre towary mogły by sprzedawane po ni szych cenach, co zwi ksza ilo ludzi mog cych kupi wi cej i podwy szy standard ich ycia codziennego; dostarcza ludziom z tzw. trzeciego wiata lub terenów rolniczych usługi lub dobra w inny sposób dla nich niedost pne; Opcja ta zawiera równie mo liwo nauki niedost pnego dot d zawodu czy zdobywania niedost pnych dot d kwalifikacji zawodowych; ułatwia dostarczanie usług publicznych takich jak np. rz dowy system finansowego wsparcia, redukuj c koszty dystrybucji i zwi kszaj c jako działania tego systemu. Analiza porównawcza pomi dzy zaletami z korzystania z handlu elektronicznego dla organizacji, konsumentów i społecze stwa prezentuje tabela nr 2. Tabela 2. Zalety stosowania handlu elektronicznego ze wzgl du na oczekiwania klientów, dostawców i społecze stwa Rodzaje Rezultaty korzy ci klienci organizacje społecze stwo Produkty i usługi s cz sto dostarczane po ni szej cenie. Zmniejszenie kosztów obróbki informacji. Pozwolenie by niektóre produkty były sprzedawane Du e zró nicowanie oferty, Redukcja kosztów zapasów po ni szych cenach, co Ekonomiczne magazynowych. konkurencyjne ceny. Minimalizacja strat czasu na Zmniejszenie kosztów zwi ksza ilo ludzi mog cych je kupi i standard uzyskanie potrzebnej informacji telekomunikacji. ich ycia. i kosztów z tym zwi za- nych. Minimalizacja kosztów pozyskania klienta. W niektórych przypadkach szybsza dostawa produktów i usług. Skrócenie cyklu realizacji usługi Organizacyjne Społeczne Wi ksza mo liwo wyboru spo ród wielu dostawców i wielu produktów. Umo liwienie zakupów cał dob, przez cały rok, z ka dej lokalizacji. Stwarzanie mo liwo ci uczestnictwa w aukcjach. Interakcja pomi dzy klientami, w tym mi dzynarodowymi; wymiana idei i do wiadcze. Zwi kszenie konkurencyjno ci małego biznesu. Zwi kszenie zasi gu dostawców. Mechanizmy szybkiej wyprzeda y. Tworzenie efektywnych rynków z podziałem zysków dostawcy klienci. Ułatwienia penetracji rynków zagranicznych. Wi ksza ilo ludzi pracuje wirtualnie, mniej si przemieszczaj, s bardziej bezpieczni, zmniejsza si ruch i zanieczyszczenie. Dostarczenie ludziom z terenów odległych partycypacji w dobrach dla nich dot d niedost pnych. Ułatwia dostarczanie usług publicznych. ródło: Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 58

7 92 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 Raport Globar E-tailing opublikowany we wrze niu 2001 roku przez firm Healer&BAker oraz Suchman&Wakefield 9 wskazuje mi dzy innymi na podstawowe wady handlu elektronicznego. Prawie połowa respondentów próbowała dokona zakupów w sieci, ale nie zrealizowała transakcji z powodu kłopotu z rozliczeniem, a tak e problemów technicznych i dostawy towaru. Dla przykładu klienci z Europy najbardziej krytyczni s wobec e-commerce czytelnego opisu towarów sprzedawanych w sieci oraz ograniczonego wybór towarów. W dalszej kolejno ci wymieniano problemy z dotarciem do witryny i nawigacj oraz spó nienie w dostawie towaru. Najrzadziej wskazywano na sytuacje kiedy klient dostawał towar niezgodny z zamówieniem lub nie otrzymał towaru. W ród głównych zagro e handlu elektronicznego wymienia si : brak fizycznego kontaktu z towarem; brak mo liwo ci natychmiastowego nabycia towaru; bezpiecze stwo transakcji w Internecie. Okazuje si, e oprócz technicznych limitów rozwoju handlu elektronicznego wyst puj równie ograniczenia pozatechniczne, le ce w sferze prawnej, psychologicznej, socjologicznej czy czysto organizacyjnej: w ustawodawstwie wielu krajów nie s dot d rozwi zane liczne problemy prawne zwi zane z handlem elektronicznym; istniej ce rozwi zania nie s wystarczaj co dopasowane do wielu przypadków działalno- ci zachodz cych handlu elektronicznym; zyski spowodowane mo liwo ciami reklamy w Internecie s kategori trudno mierzaln ; W dodatku metodologie uzasadniaj ce korzy ci płyn ce z zastosowa handlu elektronicznego s nadal w stadium rozwoju; zjawisko handlu elektronicznego nadal jest w fazie szybkich zmian; Wiele firm czeka na stabilizacj sytuacji; opór klienta przeciwko zmianom; Przestawienie si ze wiata rzeczywistego na wirtualny mo e by za trudne dla wielu ludzi, poniewa nie wierz oni na ogół w bezosobowe i bezpapierowe transakcje; wsparcie dodatkowych usług wprowadzaj cych w operacje handlu elektronicznego jest nadal niewystarczaj ce; istnieje nieuzasadniona społeczna wiadomo w ród wielu ludzi, e handel elektroniczny jest usług drog i niebezpieczn, co wystarcza by z niego nie chcieli korzysta ; wci nie jest to rynek na tyle obszerny by operacje handlu elektronicznego były relatywnie zyskowne; rozszerzenie handlu elektronicznego mo e potencjalnie naruszy istniej ce, tradycyjne wi zi mi dzyludzkie; 4. Narz dzia handlu elektronicznego Handel elektroniczny w sferze transakcji z klientem indywidualnym (Business-to-Consumer) polega na osobistej (tzn. bez pomocy sprzedawcy) realizacji wszystkich czynno ci zwi zanych z dokonywaniem realnych zakupów dóbr i usług przy pomocy narz dzi umiejscowionych w rozległej sieci, np. Internecie, oraz programów zaimplementowanych w komputerze. W zale no ci od medium korzystania mówi si o: 9 z dnia r.

8 Małgorzata Michalewicz, Małgorzata Zajdel Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwi zania technologii internetowej 93 on-line shoping - przy pomocy komputera; mobile-shopping - przy pomocy telefonii komórkowej; teleshopingu - przy pomocy telewizji i telewizji interaktywnej. Z drugiej strony do czynno ci zwi zanych z obsług konsumenta zaliczane s równie wszystkie działania marketingowe w Internecie mog ce klienta przyci gn i utrzyma przy danym przedsi biorstwie. Najcz ciej w literaturze wyró nia si nast puj ce narz dzia elektronicznego handlu detalicznego 10 : - system elektronicznych zakupów on-line shopping, e-shopping, cyber-shopping; - sklepy internetowe Internet shops, cyber shops, virtual shops; - pasa e handlowe e-malls, on-line malls, electronic shopping malls, cyber malls, virtual malls; - zakupy za po rednictwem telewizora teleshopping; - zakupy z wykorzystaniem telefonu komórkowego mobile shopping; - ułatwienia sprzeda y poprzez elektronicznych po redników inteligent agents. Najbardziej spektakularnym narz dziem handlu elektronicznego typu business-to-consumer s witryny WWW wraz z zawartymi w nich mechanizmami pozwalaj cymi na zamówienia usług i towarów i/lub płatno ci za ich zakup (sklepy internetowe), jak równie inne narz dzia ułatwiaj ce ich odszukanie, dotarcie do nich oraz narz dzia obsługi usług dodatkowych, czyli pasa e handlowe. Z powy szego wynika, e główn ide elektronicznych zakupów jest sprzeda towarów lub usług przez sie i inkasowanie nale no ci drog elektroniczn lub w okresie przej ciowym drog tradycyjn. Mog istnie one jako samodzielne firmy lub by przedłu eniem (rozszerzeniem) firm prowadz cych działalno na rynkach tradycyjnych. Ró norodno i wielka ilo firm działaj cych w Internecie sprawia, e klienci musz by wspomagani przez powi zania z innym z innymi stronami (hyperlinks) i po redników (intelligent agents) 11. W chwili obecnej funkcjonuje ju na wiecie ponad milion wirtualnych sklepów internetowych. Handel elektroniczny za po rednictwem telefonii komórkowej jest jednym z najbardziej obiecuj cych kierunków rozwoju handlu elektronicznego, polegaj cego na uzyskaniu poprzez telefon komórkowy dost pu do Internetu i mo liwo ci przez niego oferowanych, z dowolnego miejsca, w dowolnej porze, bez konieczno ci posiadania stałego miejsca podł czenia do sieci. Za pocz tek m-commerce uwa a si powołanie w 1997 roku organizacji WAP Forum, której zadaniem było dostosowanie technologii GSM do ł czenia si z Internetem. W wyniku prac tej organizacji powstał standard WAP, opieraj cy si na miniprzegl darce zainstalowanej w telefonie komórkowym i serwerze przej ciowym WAP umo liwiaj cym komunikacj. Odr bn technik, która mo e by wykorzystywana w handlu elektronicznym przy pomocy telefonu jest tzw. telefon internetowy. Obowi zuj cy system opłat za usługi telefoniczne i dynamicznie wzrastaj ca ilo u ytkowników Internetu sprawiły, ze telefony internetowe stały si atrakcyjnym narz dziem do prowadzenia e-commerce. Po raz pierwszy zastosowano to narz dzie 10 Dziuba D., Wirtualizacja działalno ci gospodarczej w oparciu o sie Internet, Katedra Cybernetyki i Bada Operacyjnych, WNE UW, Warszawa Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 66

9 94 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 w 1995 roku, gdy izraelska firma VocalTec2 wprowadziła pierwsz, jeszcze ograniczon wersj oprogramowania Internet Phone 12. Istota pomysłu polegała na przesyłaniu przez Internet multimedialnych porcji informacji, d wi ku i obrazu. Telefonia internetowa dopracowała si swojego standardu IP.H.323, okre laj cego zasady przesyłania pakietów multimedialnych poprzez sie. Oznacza to mo liwo komunikowania si ze sob osób korzystaj cych z oprogramowania telefonicznego, pochodz cego z ró nych firm 13. Zastosowanie tej techniki handlu elektronicznego rozszerza mo liwo ci dokonywania zamówie za pomoc głosu, ułatwia potencjaln identyfikacj kontrahentów oraz zwi ksza mo liwo ci zabezpiecze transakcji dokonywanych w Internecie. Telewizja cyfrowa oznacza przede wszystkim lepsze wykorzystanie pasma przesyłowego w danym kanale i zwi kszon liczb dost pnych kanałów, czyli mo liwo tworzenia telewizji wielokanałowej. W literaturze rozró niane s zazwyczaj trzy formy telezakupów elektronicznych zakupów realizowanych z domu za po rednictwem odbiornika telewizyjnego: - telewizja kontaktowa (zwrotnej odpowiedzi Direct Response TV DRTV); - telewizja na danie (Sernice-on-Demand SOD); - telewizja widza (interaktywna Interactive TV ITV) 14. W pierwszym przypadku w telewizji przedstawiany jest klientowi pakiet wideoklipów reklamuj cych okre lone towary lub usługi. Klient nie ma mo liwo ci ingerowania w ich tre, nie mo e te samodzielnie przej do nast pnych, wybiera tego co go interesuje, pomin emisji informacji, którymi nie jest zainteresowany. Nadawca narzuca mu pewien harmonogram programu zwi zany z ramówk transmisji. W przypadku akceptacji oferowanych towarów telefonuj c pod podany numer mo e zło y zamówienie. Koncepcja ta jest realizowana przez szereg stacji komercyjnych. Istniej nawet specjalne kanały handlowe. Drugi z wymienionych przypadków to telewizja na danie, w której klient we współpracy ze stacj telewizyjn (emitentem programu) decyduje, które reklamy (informacje) wybiera i yczy sobie mie dostarczone. Mo e si wi c koncentrowa na wybranej, interesuj cej go w danym momencie grupie produktów. Wybrana przez niego prezentacja mo e by w trakcie wy wietlania modyfikowana cofni ta, powtórzona, wielokrotnie przegl dana, przegl dana selektywnie, itp. Klient decyduj c si na kupno towaru lub usługi składa zamówienie poprzez wypełnienie za pomoc np. touch-screen u formularz zamówieniowy wy wietlaj cy si na ekranie i przekazuje go w trybie on-line do sprzedawcy. W przypadku telewizji interaktywnej, klient ma mo liwo ustalania kolejno ci przekazywanej informacji, jej zakresu, czasu wy wietlania, kierunku i k ta wiedzenia w trakcie obserwacji w dowolnym momencie czasu. Filmy i oprogramowania b d tak konstruowane, aby odpowiadały na specjalne sformatowane yczenia klienta. Handel elektroniczny wszelkimi formami informacji (film, ksi zka, informacja prasowa, serwisy informacyjne, itp.) wraz z płatno ciami za nie b dzie przekazywany za pomoc skomputeryzowanego telewizora. Handel dobrami trwałymi równie b dzie mo liwy poza realn wysyłka towaru do klienta VocalTec2, z dnia r. 13 Perka P., Telefon XXI wieku, czyli owy numer telefoniczny, Magazyn Internetowy WWW, nr 7 (15), 1998r., str Mertens P., Electronic Shopping, 1996, s Krasny-Krasi ski G., Charakterystyka rozwoju mediów przesyłania informacji dla zarz dzania, Wy sza Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa, 2000

10 Małgorzata Michalewicz, Małgorzata Zajdel Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwi zania technologii internetowej 95 Warto zwróci uwag na przesłanki przemawiaj ce za wykorzystaniem telewizji do handlu elektronicznego. S to: - powszechno i ogólna dost pno telewizji abonenckiej, - dynamiczny rozwój telewizji kablowej i satelitarnej - łatwo obsługi odbiorników telewizyjnych, - homogenizacja mediów na płaszczy nie cyfrowej, ze szczególnym uwzgl dnieniem obrazu jako sposobu przesyłania informacji Elektroniczni po rednicy (intelligent agents, software agents, wizards, knowbots, softbots) to oprogramowanie typu sztucznej inteligencji, działaj ce niejako w imieniu u ytkownika i rozwi zuj ce jego problemy z dotarciem do okre lonego typu usług czy towarów. Inteligencja elektronicznego po rednika wyra a si w fakcie, e na podstawie zachowa u ytkownika mo e wyci ga wnioski o jego potrzebach i samodzielnie ustala, jakimi rodkami spełni te potrzeby. Inne definicje inteligentnego po rednika tłumacz, e jest to ( )oprogramowanie pozwalaj ce na przeprowadzenie okre lonego zbioru operacji wspomagaj cych działanie u ytkownika albo innego programu elektronicznego po rednika, o pewnej dozie autonomii i niezale no ci, stosuj ce ujawnion wiedz u ytkownika w celu osi gni cia przez niego wytyczonych celów lub d e ( ) 16, b d te ( ) autonomiczny system, który jest umiejscowiony w dynamicznym rodowisku, działaj cy niezale nie od jego ogranicze i realizuj cy w nim zbiór celów czy zada, dla których został stworzony ( ) Zako czenie Handel elektroniczny, ze szczególnym uwzgl dnieniem handlu internetowego stał si jedn z najdynamiczniej rozwijaj cych si gał zi gospodarki. Funkcjonowanie i sukces najlepszych e- przedsi biorstw przekłada si na wzrost zainteresowania t dziedzin działalno ci gospodarczej zarówno małych jak i du ych przedsi biorstw. Miejsce handlu elektronicznego w przestrzeni wirtualnej pomi dzy tzw. e- gospodark, a przedsi biorstwem elektronicznym sprawia, e handel elektroniczny uto samia si z wszelk działalno ci typu handlowego i jej odzwierciedleniem na rynku elektronicznym. Analiza wskazuje, e w ostatnich latach wzrosła aktywno handlu elektronicznego przedsi biorstw sektora M P, co z pewno ci wpłynie na mo liwo zwi kszenia rozwoju gospodarczego kraju. Bibliografia 1. Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s Dziuba D., Wirtualizacja działalno ci gospodarczej w oparciu o sie Internet, Katedra Cybernetyki i Bada Operacyjnych, WNE UW, Warszawa E-Businessman, [dost p ] 16 z dnia r. 17 Maes P., Agents that Reduce Work and Information and Information Overload, Communications of the ACM, 1998, str. 180

11 96 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, Goli ski M., Od rynków elektronicznych do gospodarki elektronicznej. Podstawowe aspekty teoretyczne. Implikacje gospodarcze, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 1999, s z dnia r. 7. z dnia r. 8. Krasny-Krasi ski G., Charakterystyka rozwoju mediów przesyłania informacji dla zarz dzania, Wy sza Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa, Maes P., Agents that Reduce Work and Information and Information Overload, Communications of the ACM, 1998, str Małachowski A., Komunikacja gospodarcza. Techniki i technologie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s Mertens P., Electronic Shopping, 1996, s OECD: 1998, [dost p ] 13. OECD: Measuring Electronic Commerce, Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, Brussel, Perka P., Telefon XXI wieku, czyli owy numer telefoniczny, Magazyn Internetowy WWW, nr 7 (15), 1998r., str VocalTec2, z dnia r. 16. Wikipedia, z dnia r. 17. WTO, materiały Committe on Trade and Development, November, 1998 THE INTERNET AND ITS OPPORTUNITIES FOR CONSUMER SERVICE IN POLAND Summary The research looks at analysis of phenomena concerning of e-commerce including pro and cons and definition of its basic tools. E-commerce targets the information society with its virtual communes. E-shopping with its wide range of stock threatens traditional points of sale. In the face of such strong competition, both minor shops and bigger retailers double their efforts to please customers. Especially findings showed e-commerce as a chance for SME. Keywords: e-commerce, internet technology services, consumers, SME competitiveness Małgorzata Michalcewicz Małgorzata Zajdel Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Katedra Informatyki w Zarz dzaniu Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7 bud. 3.1 e mail:

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI mgr Agnieszka Szczepkowska Katedra Koniunktury Gospodarczej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu mgr Lech Wojciechowski Katedra Mikroekonomii Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo