Sfera Menedżera. internetowego? Tesco. miłej lektury! Zapisz się do biuletynu Sfery Menedżera, razem napiszemy artykuł!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sfera Menedżera. internetowego? Tesco. miłej lektury! Zapisz się do biuletynu Sfery Menedżera, razem napiszemy artykuł!"

Transkrypt

1

2 SFR MŻR

3 SFR MŻR Redakcja Redaktor aczelny Rajmund alas yrektor Zarządzający Rajmund alas Skład i opraa graficzna Janusz Bugajski Recenzent r rzysztof oźniak orekta Iga Orzechoska dycja ioletta Promocja Mateusz umański rodzy Czytelnicy! Przyszła pora na drugi już numer magazynu popularnonaukoego Sfera Menedżera. Z racji tego, że nie jesteśmy już początkujący, pragniemy zaprezentoać am całkoicie odśieżonej formie graficznej i merytorycznej da interesujące artykuły: pierszy traktujący o internetoych sklepach, których znajdujemy sieci pełno. Może arto pomyśleć, aby i oja firma trafiała do licznego grona klientó łaśnie poprzez taki sklep. rugi artykuł przedstaia zadziiające historie napradę m łodych ludzi, którzy realizują soje marzenia biznesoe. la nich nie ma rzeczy niemożliych - czego rónież i am życzę. Może początek biznesu leży u podsta założenia sklepu internetoego? ie zabraknie rónież ekskluzynego yiadu z jednym z menedżeró tak znamienitej i rozpoznaalnej na rynku firmy jaką jest esco. miłej lektury! ie pozostaje mi już nic innego jak życzyć am szystkim Rajmund alas szystkie materiały chronione są praem autorskim. Przedruk lub rozposzechnianie jakiejkoliek formie i języku bez pisemnej zgody redakcji jest zabronione. Redakcja zastrzega sobie prao do skracania i redagoania nadesłanych tekstó. Zapisz się do biuletynu Sfery Menedżera, razem napiszemy artykuł!.knpz.uek.krako.pl/projekty/sferamenedzera.php

4 drugim numerze I yiad z Joanną Matuszak - Menedżer firmie esco s. 6 O OI C Z S -commerce in Poland s. 10 F O M I U I Młodzi milionerzy s. 15

5 Informacje o autorach i bibliografia yiad rozmaia: atarzyna osela z Panią Joanną Matuszak Menedżer Zespołu Clubcard -commerce in Poland mgr gnieszka Leśnieska Independent Researcher & ntrepreneur Founder of PZ Bibliografia 1. ęboska B., Prognozy dla rynku e- commerce na lata Polska uropa Śiat, rynku-e-commerce-na-lata polska-europa-siat/, Commerce, Interaktynie.com, ecommerce 2012, Internet Standard, e-commerce Polsce 2012 oczami internautó, Interaktyny instytut Badań Rynkoych oraz Gemius dla e-commrc POLS, Raport -commerce Rynek Polsce, pod red. J. Skorupskiej, FC-Finder Partner Polska dla e-commrc POLS, Rdzeń., Obroty Commerce Polska 2012 i ielkość serisu llegro, Sprzedaż internetoa uropie 2012, rusted Shops, 2012 Młodzi milionerzy Volha Matskevich Studentka Zarządzania, I rok SUM, SGH Członkini oła aukoego Procesu Zarządzania Bibliografia 1. Бизнес. Образование. Право. 2..forbes.com 3..people.com 4. Молодые миллионеры, разбогатевшие до 30 лет, Zenhex.com, 2013

6 yiad z Joanną Matuszak Menedżer działu Clubcard firmie esco yiad przeproadziła atarzyna osela, Prezes oła aukoego Procesu Zarządzania. Pani Joanna Matuszak opoiada zaróno o początkach sojej kariery firmie esco, jak i kolejnych jej etapach. Zdradza czytelnikom, jaki jest jej klucz do sukcesu i podaje kilka metod na przezyciężenie stresu. 6 Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

7 yiad - Joanna Matuszak - Menedżer firmie esco.knpz.uek.krako.pl atarzyna osela (..): Jak długo Programie Clubcard. Ponadto zdobyłam pracuje dośiadczenie Pani firmie esco? laczego ybrała Pani akurat to dziale zakupó oraz dziale komunikacji enętrznej. Programem Clubcard zajmuję się od roku. ażda miejsce pracy? I zmiana to noe, bezcenne dośiadczenia, Joanna Matuszak (J.M.): Pracę esco którymi rozpoczęłam 16 lat temu. tedy nie można by ziększać efektyność naszej spólnej było pracy. jeszcze znaleźć naszych sklepó można się dzielić z innymi, Polsce firma dopiero rozpoczynała inestycje, ketó przejmując SVI i sieci MM. Był supermar-..: tóry etap Pani karierze to był najiększym yzaniem? okres rozpoznaania rynku i torzenia planu rozoju. esco zna łam natomiast z moich izyt ielkiej Brytanii latach 90-tych oraz z renomy, jak ą osiągnęło zakresie marketingu. Rekrutacja na program xcel rainee odpoiednik naszego obecnego programu menedżerskiego kstraklasa trała przez pół roku. Spośród 400 osób tylko 10 przeszło pomyślnie szystkie etapy rekrutacji. Miałam przyjemność znaleźć się śród nich. ak rozpocz ęłam J.M.: ażda noa rola jest soistym yzaniem ynika to z innej specyfiki pracy poszczególnych działó. Firma esco przez iększość ludzi postrzegana jest jako firma handloa, która skupia się na handlu różnych formatach sklepó. Oczyiście takie postrzeganie błędne. rzeba że działalność jest do jednak handloa końca pami ętać, jest efektem końcoym istnienia ielu różnorodnych kompetencji moją przygodę z esco. nie ściśle ze sobą spółpra- cujących ludzi. ak ięc: specjaliści od I..: Jak yglądała Pani droga na dbają o systemy kasoe i bazodanoe; analitycy odpoiadają za analizę danych obecne stanoisko? transakcyjnych i przeidyanie trendó, J.M.: Przez lata pracy firmie miałam proadzą okazję do których angażują socjologó; specjaliści różnych szkolenia rozijać iele dziedzinach, umiejętności począszy hipermarkecie od logistyki i konsumenckie, dystrybucji zapeniają dziale łaście planoanie dosta i efektyne marketingu ielkiej Brytanii, po pracę zarządzanie flotą; inżynieroie odpoia- Biurze dają za budoę sklepó i magazynó; Głónym oraz od badania Polsce kilku obszarach działu marketingu: komunikacja kupcy zenętrzna, zarządzanie cenami, a obecnie rudno zaś nie za asortyment spomnieć Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013 produktó. o kieronikach 7

8 yiad - Joanna Matuszak - Menedżer firmie esco I sklepó oraz niezastąpionej załodze J.M.:.knpz.uek.krako.pl Stres to taki nasz nieodłączny praconikó mających bezpośredni kon- dodatek do życia. trudnych chilach takt z naszymi klientami sklepach esco zasze pomagała mi joga, sport, spacery, każdego górskie dnia. Za pozornie prostym ypray, muzyka. ontakt systemem detalicznej sprzedaży kryje się z przyrodą szczególnie takich miejscach, zatem gdzie ogromny zasób iedzy, którą człoiek nie zdążył jej jeszcze staramy się ykorzystyać do umiejętnego zdominoać, budoania i zarządzania firmą a to perspektyę i sporą dakę energii najiększe yzanie, przed którym stoi polecam każdy nasz praconik. fryki. Od kiedy jestem mamą, przeby- daje mi szczególnie spaniałą dzikie zakątki anie z moimi dziećmi, spólne zabay,..: Co jest edług Pani kluczem obseroanie jak same uczą się noych do sukcesu? umiejętności (m.in. sportoych) jest dla mnie J.M.: Moim zdaniem kluczem do sukcesu rónież bardzo odprężające i inspirujące. jest konsekencja osiąganiu ustalonych celó. la niektórych droga sama sobie jest celem, a dla innych cel to osiąganie..: Co jest najażniejsze przy pracy na tak ysokim stanoisku? ynikó yznaczoną drogą. Ja jestem zolennikiem złotego środka ażne jest J.M.: spółpraca, spółpraca i jeszcze raz osiąganie celó, dzięki temu nasza podróż spółpraca. przez ymagają życie jest bardzo śiadoma Stanoiska menedżerskie umiejętności organizoania i zaplanoana (oczyiście na tyle, na ile spółpracy, pobudzania jej tam, gdzie jej jest to możlie). roga dochodzenia do nie ma, angażoania zespołó, by osiągać celu poinna być jednak spójna z naszymi uzgodnione cele, sparcia zażegnyaniu artościami, których nie można pogubić konfliktó. ruga czy zatracić. Gdy to się uda, można umiejętność to śiętoać myślenie o tym, jak będzie zmieniał się sukces podójnie. rónie innoacyjność, ażna czyli onsekencja połączeniu z iernością rynek, obec łasnych artości dają ogromną kestionujących status quo i szukanie satysfakcję. odpoiedzi, które pomogą firmie dostrzec zadaanie prostych pytań noe możliości rozoju...: 8 ażdego dnia musi Pani zmierzyć się z ogromną daką..: Jak udaje się Pani pogodzić stresu. Jak sobie Pani z nim radzi? życie rodzinne z pracą zaodoą? Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

9 yiad - Joanna Matuszak - Menedżer firmie esco.knpz.uek.krako.pl J.M.: a peno zasze może być lepiej..: Czy może Pani udzielić kilku godzeniu takich oboiązkó. Odczuam rad studentom, które pomogą im peien niedosyt i ciągle pracuję nad sobą, życiu zaodoym? aby organizacja życia na płaszczyźnie pryatnej rodzinnej oraz zaodoej J.M.: ym, którzy już przed podjęciem firmie esco była jeszcze lepsza oraz studió pozalała jednocześnie realizoać moje życioych łasne pasje. i ytrałości realizacji soich zamierzeń mieli jasność, celó, co życzę do I soich konsekencji oraz marzeń. ym, którzy ciąż ahają się..: Co sądzi Pani o praktykach jak ukierunkoać soje plany po studiach, dla organizoanych polecam zdobyanie noych dośiadczeń, przez esco? Czy to dobry start dla czy to przez angażoanie się różnego studentó, osób, które staiają piersze kroki na sojej ścieżce kariery Praktyki zagraniczne, projekty, szkolenia, aby dośiadczyć różnych sytuacji, poznać inne zaodoej? J.M.: typu praktyki, staże, czy też yjazdy realia i śiaty. Pozala to przetestoa ć to doskonała okazja soje yobrażenia pradziym oczekiań środoisku i czerpać z tego jeszcze ięcej środoisku otartym i penym sensie iedzy o samym sobie. Zapeniam, ta bez zoboiązań. Cieszę się, że organi- iedza zujemy tego typu przedsięzięcia esco. Śiadome ybory są najlepsze. testoania łasnych zaprocentuje przyszłości. Możemy dzielić się naszym dośiadczeniem oraz, mam nadzieję, pomagać przez to młodym ludziom dokonyaniu lepszych yboró zaodoych na ich osobistej ścieżce kariery. Oczyiście z Panią Joanną Matuszak rozmaiała atarzyna osela ymiana dośiadczeń może być obustronna. esco oraz każda inna firma organizująca praktyki rónież może zrozumieć lepiej noe trendy śród młodych konsumentó i zyskać dzięki temu innoacyjne, śieże spojrzenie. Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

10 -commerce in Poland he e-shop story in a nutshell Źródło: gemiusreport 2012/2013 id you realize that Polish e-commerce market is the most dynamically groing market in urope? es, it is and ill probably be also in ho are Polish e-consumers? hey are rather a diversified group, if the metrics are concerned. ho serves them? Individual entrepreneurs and a couple of bigger players. Is further groth possible? 10 Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

11 -commerce in Poland.knpz.uek.krako.pl POLISH 'GOL MI' H BIG -FISH IFFRI he Polish e-commerce market is said to be idely discussed ne outlook of allegro.pl, the fastest groing U markets [21/09/12 hey B. Skórzeska, eopercyjnie.pl]. rusted services, Shops quotes in their report on the internet statystyki.allegro.pl sales in urope a groth of 24% in hich are just a fe of the specialized t the beginning of 2013 the press as full projects improving the quality of the of service the positive e-market predictions. also run such ne as associated ebook.allegro.pl, or to the ms.allegro.pl, end users. But such dynamic groth brings about he llegro Group diversifies their portfolio more competition, hat also makes the also into directions other than auctions: e-commerce a more differentiated market ceneo.pl (shopping than it used to be. istore.pl (e-shop Many specialists arn comparison platform), citeam.pl (collective electronic store. hese days you need to allegro.pl (domain registration and sales). have an original idea ho to run it, s a big player, they play a crucial to be successful. educational role, here they teach the about site) site), that it is no longer enough to just open an market buying or domeny. innovations and ne ou need to have an original idea ho solutions. mong other factors, thanks to to run it, to be successful. education accesible the to O OI C Z S market ider becomes audience more of both customers and entrepreneurs. FOLLO H LR ho do you think of hen you hear shopping online? Most probably, as ell as almost every fifth Polish Internet user, you name allegro.pl at first. his fourteen years old company is a senior and an absolute leader in Polish e-commerce. Its market share reaches about 46% (mensis.pl). here are more than 12 mln users of the auction site and its top position seems unbeatable. Still, as any other company they must keep up ith the market. OHRS LSO O PL ccording to the results presented in the report e-commerce he user and Poland perspective. empik.com spontaneously in are the Merlin.pl most mentioned often e-shops, excluding allegro.pl hich is being named more often, even though it is not literally an 'e-shop'. gito.pl, alma24.pl, bonprix.pl, komputronik.pl, amazon.com, rockmetalshop.pl follo the lead. Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

12 -commerce in Poland O OI C Z S.knpz.uek.krako.pl CUSOMRS M O IFF- the e-stores tend to offer a specialized RC? product selection. ccording to the Report Internet Standard e-commerce 2012, he interesting fact is that many customers more than 53% of e-stores offer less than asked about the e-shops, name the auction 500 items. But it makes a lot of sense ith sites as allegro.pl and e-bay.pl, or the only 5% of e-clients saying that ider shopping comparison sites, like ceneo.pl product selection ould encourage them to and nokaut.pl. It could seem that people buy online more often. in general - do not differentiate beteen shopping in the e-store or at the auction site. In fact, 58% of e-clients shop in both the e-shops and auctions. 24% of them shop exclusively in the e-shops, hile 19% only in the auction platforms. H O CUSOMRS? 72% of the internet users declared that they do shop online [Report e-commerce in Poland he user perspective. ]. hat attracts the e-customers to online O SLL HROUGH BOH? shopping is a loer price (80%), the fact that it takes less time (71%) thus being It is thus understandable, that about 65% convenient of an mong e-shoppers, 44% declare to make additional channel. Interestingly, 12% sells online purchases a couple of times a year exclusively through their e-store. Finally, and another 40% does it once a month 41% distribute through traditional stores. or more often. Still, only 4% does it s long as the e-commerce accounts for once a eek. the e-shops use auctions as and free delivery (34%). less than 4% of the hole retail market, it seems reasonable to eventually engage 5% of e-clients saying that ider into traditional sales. product selection ould encourage them to buy online more often. SMLL MUS SPCILIZ? n interesting characteristic of Polish e-shops is that more than half of them are HO O M HM BU MOR? run by one or to people 55% [Report mong factors hich ould increase the -commerce frequency of online shopping the clients hus, the Polish Polish market. ]. e-commerce market name better financial condition (23%), is extremely fragmented. hat is more, 12 Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

13 -commerce in Poland.knpz.uek.krako.pl even loer prices (20%), loer delivery costs (19%). B2B SUPPOR I M Interestingly, only 4% mention that promotions and special offers his perspective opens much space for the ould make them buy more often, hich is development a relevant decrease compared ith 7% services. o decrease the costs and thus in 2011, 10% in 2010 or 8% in prices, the of the e-shops B2B should supporting negotiate O OI C Z S ith current providers or employ ne ones. he latter should offer ne or more flexible IRCIO MS GROH If the clients receive hat they demand, the e-shops could increase their turnover. he credibility of the e-shops keeps increasing. lready 58% of the e-clients say that online shopping is not risky and 79% of shoppers trust online opinions about e-stores. Hopefully this trend ill open the market to solutions. In delivery and postage services, e observe not only legal improvements, but also ne services being introduced, for example Paczkomaty. ith increasing number of e-shopping platform providers, and the popularisation of SaaS (Softare as a Service) solutions, e-shops may decrease their fixed costs. ne consumers. O OL PRIC MRS It ould be most difficult to loer the price MOR CSH, MOR SHOPPIG hat is more, current e-clients say hat could make them shop online more often. he e-commerce firms may not do much about the intrinsic factors, as financial situation, but then can influence the extrinsic ones, as delivery costs or prices. loer delivery costs and prices. of products, especially that many e-shops are just re-sellers. Still, there is a large group of consumers ho value more the quality of service (20%) and time saving (20%), not just the price. For those ho ant to learn more about e-commerce sector in Poland, I recommend to follo the activities of the ecommerce Polska Foundation, at.ecommercepolska.pl. SaaS (Softare as a Service) solutions help e-shops to decrease fixed costs. mgr gnieszka Leśnieska Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

14 Młodzi milionerzy Biznesy dla tych, którzy mają energię, chęci i pomysły fot. yk. Volha Matskevich, kolaż ze zdjęć:.google.com/imghp?hl=ru iektórzy ludzie ciągu kilku lat starają się storzyć noe pomysły na biznes, ale nie mają odagi do ich realizacji. Inni natomiast już od dzieciństa ykazują przedsiębiorczy charakter i krótkim czasie stają się milionerami. tym artykule przedstaione zostały sukcesy młodych przedsiębiorcó, którzy są stanie udoodnić, że iek nie jest ażny dla torzenia łasnego biznesu. 14 Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

15 Młodzi milionerzy.knpz.uek.krako.pl łaścicielem JMŁOSZ MILIRR dóch drużyn ational Hockey League. Ryan Ross to najmłodszy miliarder na śiecie. Życie kanadyjskiego chłopca przypomina fabułę doolnego filmu opartego na historii sukcesu. le co jest interesujące? Historia małoletniego sukcesu biznesmena tego zaczyna się, gdy miał mniej niż trzy lata! Pierszy pomysł na biznes, który z poodzeniem realizoał Ryan, znajdująca się to farma podórku ROZIJJĄC SIĘ BIZS Harley Jordan to niezykły ośmioletni F O M I U I chłopiec, który otorzył soją działalność da lata temu. Podczas gdy jego koledzy grają gry komputeroe, on proadzi drobiu Historia domu sukcesu tego małoletniego biznesmena zaczyna się, gdy miał rodzinnego. mniej niż trzy lata. negocjacje PIRSZ ISCJ Ryan zainestoał następną rzecz usług koszenia tranikó. U młodego biznesmena pojaili się piersi praconicy, którzy ykonyali całą zamiast "brudną dostacami, zajmuje się zakupem toaró i zleceń procesoych, Otrzymane z pierszego biznesu pieniądze, śiadczenia z niego które są przyjmoane na adres jego sklepu internetoego. przedsiębiorca, z nabycó, musiał Młody poodu brytyjski dużej liczby zatrudni ć matkę i dóch starszych braci. robotę". Pła c i ł i m z a t o 7 5 % d o c h o d ó. BIZSO IMPRIUM astępnie chłopak zaczął proadzić jeszcze które Roczne zyski sklepu Marbleing ynoszą przyniosło mu 100 $ (50%) od każdego tysiące funtó. Firma już dano uzyskała klienta. 80% zyskó Ryan zainestoał uznanie na arenie międzynarodoej. Soje rozój biznesu. biznesoe imperium młody przedsiębiorca jeden biznes - podleanie, Jordan rozinął marmuroych O LO POCZĄ ieku 8 lat młody które przedsiębiorca posiadał sześć budynkó, a jego stan majątkoy został oceniony na 900 tysięcy - na sprzedaży od kulek najzyklejszych, najczęściej są opakoaniach po sprzedaane kilka sztuk, do kolekcjonerskich o artości kilkuset funtó za sztukę. dolaró. przyszłości Ryan chce zostać Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

16 Młodzi milionerzy F O M I U I.knpz.uek.krako.pl MRBLS cały sój dochód zainestoał Oe marmuroe kule są u żyane rozszerzenie produkcji popularnej grze dla dzieci Marbles, której celem jest yeliminoanie ryalom jak najiększej liczby piłek. Obecnie Marbles są ytarzane nie z marmuru, lecz ze szkła z dodatkiem farboanych pigmentó nadających kulkom różne kolory i odcienie. RÓL ŻMU Fraser oherty - "król dżemu". ie mniej interesująca jest historia czternastoletniego biznesmena ze Szkocji, który storzył łasną produkcję różnych rodzajó dżemu. szystko zaczęło się od eksperymentó nad babcinymi przepisami U PRÓB przeproadzanymi kuchni rodzinnego Jordan ymieniał te kulki z kolegami na placu zaba. Penego dnia szystkie zostały mu skradzione. Chłopiec zrócił się tedy do matki, prosząc j ą, aby ta kupiła mu Marbles przez Internet. Po kilku nieudanych próbach znalezienia ulubionej zabaki przeróżnych sklepach internetoych, Harley zaczął prosić mamę, żeby pozoliła mu domu. otorzyć łasną itrynę. ilka miesięcy po uruchomieniu strony internetoej liczba klientó zrosła OOCO SPRM Penego razu Fraser zamknął się kuchni i użyając starego przepisu babci, zaczął przeproadzać szystkich lodóce. mentó eksperymenty oocach Postały dostępnych produkt na trakcie był eksperyskutecznie sprzedaany śród sąsiadó. dukrotnie i tym samym przeyższyła oczekiania szystkich. ISCJ I SPÓŁPRC PRZSZŁOŚĆ UL Fraser cały sój dochód zainestoał rozszerzenie produkcji i ynajął na kilka przyszłości młody przedsiębiorca chce zorganizoać masoą produkcję szklanych kulek Chinach pod łasną marką i utorzyć sieć specjalistycznych sklepó jedną z najiększych na śiecie, która dni lokal fabryce ytarzania dżemu. Od momentu storzenia marki Superjam biznes nabrał rozpędu roku Fraseroi udało się dotyczącą spółpracy zarzeć z będzie sprzedaać szystkie rodzaje kulek. 16 Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013 siecią umoę super-

17 Młodzi milionerzy.knpz.uek.krako.pl marketó aitrose na yłączną dostaę PIRSZ SRO różne F O M I U I szablony projektoe dla MySpace sojego dżemu. shley nabyła domenę hateverlife.com i storzyła na niej soją pierszą stronę - ŻI izytókę, tym samym roku obrót Superjam yniósł około dolaró, a 2009 roku zyski spółki przekroczyły okrągły milion. gdzie opublikoała roku frekencja jej strony internetoej ziększyła się do miliona ejść dziennie, a przychody ze sprzedaży reklamy yniosły 1 milion dolaró. obseracja przyjaciół ( ) pozoliła jej zidentyfikoać jedną istotną potrzebę RÓŻOROOŚĆ BIZSO Cameron Johns zarobił sój pierszy milion dzięki otorzeniu kilku komercyjnych MILIO Z OŚMIU OLRÓ przedsiębiorst. Jego pierszy biznes Cheers and ears zaczął ieku 9 lat. shley vols czternastoletnia dzieczyna Siedząc u siebie domu, Johnson zaczął była stanie znaleźć niszę czasach, gdy robić, przy pomocy programu Photoshop, boom na sieci społeczne dopiero się zaproszenia na imprezy soich rodzicó. pojaiał. fektem Obseracja przyjaciół, którzy tego były liczne zlecenia komunikoali się na MySpace, pozoli ła jej otrzymyane od znajomych i przyjaciół. zidentyfikoać jedną istotną potrzebę. ilka lat później Johnson, z zarobionych pieniędzy, zaczął kupoać zabaki po hurtoych cenach. a ich odsprzedaży J SIĘ RÓŻIĆ? na ebay oraz na jego stronie Praie każdy użytkonik chciał yróżnić Cheers and ears zarobił ponad 50 soją tysięcy dolaró. shley stronę lubiła spośród grafikę tysięcy i innych. malarsto, co ułatiło jej narysoanie jaskraego i niezapomnianego tła dla MySpace. MILO BIZS tedy to nastolatka poprosiła soją matkę iedy Johns miał 13 lat, ymyślił My Z o 8 dolaró, a otrzymane pieniądze stały Mail - seris, który przekazuje iadomości się pierszą i pradopodobnie ostatnią na określony adres, bez ujaniania inestycją ten biznes. danych osoboych odbiorcy. Cameron, Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

18 Młodzi milionerzy F O M I U I.knpz.uek.krako.pl aby cielić sój pomysł życie, ynajął BIZS Z SZOŁ programistę. ciągu dóch lat My Z Mail zarabiał około 3000 dolaró 2005 roku 15-letnia athryn Cook i jej 17-letni brat ave, przeracając strony miesięcznie. sojego rocznego albumu ze szkoły, padli na pomysł utorzenia go darmoej LICZ SIĘ SPÓŁPRC 1997 roku Johnson ersji online. taki sposób postał spółpracoał z doma młodymi przedsiębiorcami po to, by storzyć kampanię reklamoą. Johnson zaczął i spółpracę z dvertising.com, oubleclick, którzy L90 brali 30% przychodó. "Miałem 15 lat, a co miesiąc otrzymyałem czeki na 300 i 400 tysięcy dolaró" - poiedział Johnson Myearbook.com. Chilę później połączyli soją sieć społeczną z Zenhex.com, na której użytkonicy publikują samodzielne testy (przykładoe tematy: hich merican City are you? lub hat religion best suits you? ), tym samym podajając liczbę odiedzin na sojej stronie. magazynie biznesoym Forbes 2008 PRZJM SU roku Myearbook.com przyniósł 4,1 mln dolaró z fundacji amerykańskich Venture OCHOO PROJ Richard to Maso studenci i Partners eith ambaritam technologii Queensland University of echnology. Jako projekt dyplomoy ybrali napisanie programu komputeroego. technologię radioych. dla Ich Storzyli innoacyjną monitoringu stacji opracoaniem były zainteresoane firmy fonograficzne, które chciały śledzić to, jak często stacje radioe kręcą ich nagrania. Richard i i First Capital, przyszłości isney i BC. "Liczba uczestnikó osiągnęła 3 miliony na całym śiecie, a sprzedaż roczna sięgnęła liczb siedmiocyfroych" poiedzieli athryn i ave magazynoi Forbes 2008 roku. Miał e m 1 5 l a t, a c o m i e s iąc otrzymyałem czeki na 300 i 400 tysięcy dolaró. eith przeidują ziększenie soich dochodó. 18 i reklamodacó takich jak eutrogena, otrzymali iele nioskó na zakup sojej produkcji. jak Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

19 Młodzi milionerzy.knpz.uek.krako.pl patentoanie UIO LZ Phillips - dzieczyna nie spodzieała się sukcesu, ale mimo to odniosła go. Firmę Lindsay 4 lata, jednakże Lindsay nie traciła czasu, i rónolegle z Lindsay trało patentoaniem, szukała sponsoró zainteresoanych noym produktem oraz możliościami rozszerzenia rynkó zbytu. Phillips storzyła 2007 roku, a teraz ma soim zespole około 35 osób. Co roku F O M I U I CZS UĘ przedsiębiorsto zarabia 30 mln złotych, pomimo, że jego produkty są stosunkoo tanie. Jedna para klapek modelu Sitch Flops kosztuje 35 dolaró, a paski na tym czasie Lindsay kontynuoała naukę - najpier szkole, a następnie Rollins College. trakcie urlopu ymianę samym staż Phillips u udało Ralpha się Laurena, odbyć znanego amerykańskiego projektanta mody. Przez SICH FLOPS jakiś czas Lindsay podróżoała po śiecie ucząc się różnych technik projektoania Podstaę idei ynalazku Phillips można określić bardzo prosto: laczego nie i produkcji obuia. Gdy róciła do domu od razu zaczęła pracoać. produkoać klapek z odpinanym paskami? Jedna para podesze i 10 par ymiennych paskó będą kosztoać dużo mniej niż 10 par klapek, a ponadto będą zajmoały nie myślała, prostego że pomysłu na podstaie storzy łasny biznes nieiele miejsca. Lindsay nie my ślała, że na podstaie prostego pomysłu storzy łasny biznes, gdyż początkoo robiła je tylko i yłącznie dla przyjaciół oraz znajomych. idząc sukces Lindsay, rodzice chcieli opatentoać pomysł córki. ŁS OLCJ Piersze klapki SitchFlops zostały zaprezentoane 2007 roku na ystaie Surf xpo rade Sho". o pierszych butó paski (obecnie I RCIĆ CZSU były stosuje zapinane się rzepy na guziki VLCRO). Po takim sukcesie Philips ydała łasną zieczyna ogóle nie spodzieała się kolekcję sukcesu na tak dużą skalę. Oczyiście szalikó. Philips nie uzyskała takich baletek, butó, torebek oraz dochodó od razu (co rok 30 mln złotych). Samo Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

20 Młodzi milionerzy F O M I U I.knpz.uek.krako.pl OOCZS BIZS JŻIJSZ O ZCZĄĆ ooczesny biznes jest nastaiony na a oczekiania możemy potencjalnych Projektanci starają nabycó. się d ążyć młodych stierdzić, że biznesmenó bez zględu do na iek czy dost ępność kapitału, można zaspokojenia potrzeb, ale do przekonania, paść na innoacyjny pomysł, który uczyni że tego potrzebują. Lindsay Phillips udało każdego się storzyć nie tylko użyteczny, ale także skutecznym i niezależnym finansoo, a co praktyczny za tym idzie - szczęśliym. ajażniejsze produkt, dlatego nie przykładzie osiągnęła sukces. to początkującego zacząć konsekentnie udało się użyteczny, storzyć ale nie także tylko coś przy menedżera robić. tym trać potem i nie poddaać się. praktyczny produkt. Volha Matskevich BIZS Z OULRMI iedy 21-letni student Jamie Murray ells 2004 roku próboał kupić parę okularó, jego głoie postał noy pomysł na biznes. Zaskoczony ceną okularó, ells postanoił zainestoać sój kredyt studencki firmę internetoą. azał j ą Glasses irect, specjalizującą się detaliczną sprzedażą okólaró po znacznie niższej cenie niż zykłych sklepach. ciągu pierszego roku dochody firmy przekroczyły 2 miliony dolaró roku przychody osiągnęły 5 milionó, a liczba praconikó Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

21 następnym numerze między innymi*: ariera controllingu Zaraźlia motyacja nie zabraknie także kskluzynego yiadu *redakcja zastrzega sobie prao do eentualnych zmian

22 SFR MŻR ołącz do nas! Stań się spółtórcą Sfery Menedżera i przeczytaj łasny artykuł na łamach naszego czasopisma. ontakt i szczegółoe informacje pod adresem mailoym:

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com.

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com Deal Marzec 2010 Spis treści Obligacje Islamskie świat, którego nie znałeś s t r on a 38 The today s world seen by the eyes of Michael Reagan s t r on a

Bardziej szczegółowo

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY STUDENT POTRAFI spis treści 5-6 7-8 13 14-15 WYZWANIA Socrates-Erasmus przygoda życia Praktyki w McKinsey & Company WYDARZENIA W SKN PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT Finał Konkursu SIFE Polska

Bardziej szczegółowo

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL kwartalnik finansowy DZIAŁ 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 10 12 14 15 19 22 24 26 28 30 32 33 36 Spis treści Od redakcji Wydarzenia EEMEA in Focus Poland s Golden Age.

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Hołowczyc. Sztuka polegania na innych SOHNEMANN. życie w wymiarze MATRIX. Michał Jeliński Słodki smak zwycięstwa

Hołowczyc. Sztuka polegania na innych SOHNEMANN. życie w wymiarze MATRIX. Michał Jeliński Słodki smak zwycięstwa WSZYSTKO O e-biznesie SIERPIEŃ 2012 Foto: Materiały prasowe / holek.pl infoshare od kuchni Dzielić się wiedzą NICK SOHNEMANN życie w wymiarze MATRIX Krzysztof Hołowczyc Sztuka polegania na innych Michał

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Dział. 4 lutego 2013r.

Dział. 4 lutego 2013r. Dział 1 Dział 4 lutego 2013r. 2 SPIS TREŚCI Spis treści Od redakcji WYDARZENIA China's Dream Team The False Promise of a EurozoneBudget ZARZĄDZANIE Zarządzanie bez kija i marchewki BIZNES Fundusz w spółce,

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40

nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40 nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40 Wyróżnij się. Napisz do Deala. www.magazyndeal.pl 3 Redaktor

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zamawianie prac dyplomowych przez przedsiębiorstwa

Zamawianie prac dyplomowych przez przedsiębiorstwa komponentibadani a: Rolaprac dyplomowych w rozwoj u gospodarkiwoj ewództwamałopolski ego raportzawi erazestawi eni ewydzi ałów publi cznych małopolski ch uczelni Pr o j e k tws p ó ł f i n a n s o wa n

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.pl/wiedzapisane www.praktyki.eurostudent.pl październik 2013 Kariera CO NOWEGO W REKRUTACJI Raport ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.17 s.20 s.22 s.25 s.29

s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.17 s.20 s.22 s.25 s.29 1 2 SPISTREŚCI Spis treści Od redakcji AKTUALNOŚCI Central Banks on the Offensive? Monetary mistification ZARZĄDZANIE Czy zysk musi być celem firmy? POLITYKA Słonie i osły czyli o różnicach i podobieństwach

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

18.6. TMT.Communities 09 Warsaw. H Partnerzy. Partner Platynowy. Partner Złoty. Partner Wspierający. Partnerzy

18.6. TMT.Communities 09 Warsaw. H Partnerzy. Partner Platynowy. Partner Złoty. Partner Wspierający. Partnerzy H Partnerzy Partner Platynowy Partner Złoty Partner Wspierający Partnerzy Partnerzy Strategiczni TechCrunch Partnerzy Medialni H Spis treści/contents en 5 9 Agenda Agenda en 13 14 Zaproszenie na konferencję:

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo