PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI"

Transkrypt

1 PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych Analiza nieliniowa danych ekonomicznych Pomiar i analiza jakości życia Metody ilościowe w zarządzaniu projektami Metody wspomagania decyzji wielokryterialnych Optymalizacja procesów magazynowych Modelowanie ryzyka i niepewności w podejmowaniu decyzji Społeczne konsekwencje opodatkowania i zmian w rozkładzie dochodów - Katedra Matematyki i Cybernetyki Ocena jakości usług jednostek użyteczności publicznej Ilościowa analiza inflacji (efekt substytucji) Sprawiedliwy podział dóbr i należności i problematyka grupowego wyboru Modelowanie stochastyczne w ubezpieczeniach i finansach. Modelowanie łańcuchów dostaw - Katedra Ekonometrii WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I ZARZĄDZANIA MARKETINGIEM, w tym bankowym, ubezpieczeniowym i międzynarodowym: segmentacja, wybór rynków docelowych (targeting) i pozycjonowanie produktów; zarządzanie znakiem firmowym i marką produktu; zarządzanie produktem, linie produktów, asortyment, cykl życia produktu, portfolio, nowe produkty; MIX marketingowy (strategia produktów; polityka cenowa, dystrybucja, mix promocyjny); controlling marketingowy (analiza sprzedaży, marketingowa analiza kosztów, audyt marketingowy, sieciowe techniki controllingu, rachunki efektywnościowe przedsięwzięć marketingowych); zarządzanie marketingiem usług, usług bankowych, usług ubezpieczeniowych; marketing międzynarodowy. BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE. ILOŚCIOWE ZAGADNIENIA W MARKETINGU: projektowanie badań marketingowych; informacja rynkowa, jej gromadzenie i analiza; analiza wolumenu, struktury i dynamiki rynku; badania efektywności działań marketingowych, polityki produktu, ceny, promocji, badanie preferencji; pomiar i przewidywanie wielkości popytu. ILOŚCIOWA ANALIZA I MODELOWANIE PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH: zarządzanie w małej lub średniej firmie, problemy wzrostu, kompetencji, organizacji; analiza procesu produkcyjnego; badanie indywidualnej i zespołowej wydajności pracy oraz systemu płac; modelowanie i analiza kosztów; ilościowe aspekty zarządzania inwestycjami kapitałowymi i rzeczowymi; zarządzanie ryzykiem bankowym, inwestycje finansowe, konstrukcja portfela papierów wartościowych; optymalizacja struktury produkcji i nakładów, itp; badanie problemów makroekonomicznych, bezrobocie; system edukacji poziom szkoleń, poziom życia, rozwój społeczno ekonomiczny; stan koniunktury; integracyjne procesy w gospodarce światowej. ILOŚCIOWA ANALIZA I MODELOWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH: Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie; Edukacja; jakość, uznawalność, efektywność nakładów, kształcenie ustawicze, kwalifikacje, Migracja; mobilność pozioma, mobilność pionowa, mobilność przestrzenna, brain drain, brain gain, skutki społeczne, skutki ekonomiczne; Mieszkalnictwo, mechanizmy finansowania, kredytowanie, uwarunkowania prawne, wsparcie państwa,. METODY PRZYGOTOWANIA I WSPIERANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: systemy informacyjne zarządzania (MIS); komputerowe systemy wspierania decyzji (DSS); marketingowe systemy informacyjne; MMIS; CRM; badania optymalizacyjne, itp. zarządzanie podatkami, itp. BUSINESS ELEKTRONICZNY. Virtualna firma; E bankowość; Płatności; Zabezpieczenia; itp. E commerce; E marketing; E promocja. E Edukacja i szkolenie. FUNDUSZE EUROPEJSKIE. POZYSKIWANIE, WYKORZYSTANIE, ROZLICZANIE. Fundusze strukturalne: (klasyfikacja; przeznaczenie; dysponenci; wykorzystanie według krajów, regionów, czasu; aspekty polityczne); Fundusze badawcze: (klasyfikacja; przeznaczenie; dysponenci; nakierowane na instytucje; nakierowane na osoby; wykorzystanie według krajów, regionów, czasu); Fundusze pomocowe: (klasyfikacja; przeznaczenie; dysponenci; wykorzystanie według krajów, regionów, czasu); Programy edukacyjne: (Leonardo da Vinci; Socrates Comenius, Erazmsus, Grundtvig, Lingva, Minerva, itp. elearning; Erasmus Mundus; Youth; klasyfikacja; przeznaczenie; dysponenci; wykorzystanie według krajów, regionów, czasu). 1

2 - Katedra Logistyki Zarządzanie logistyczne Planowane w przedsiębiorstwie Wykorzystanie prognoz w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zarządzanie cyklem życia produktu Modele decyzyjne w logistyce Strategie dystrybucji towarów Metody pomiaru efektywności Nowoczesne technologie informatyczne - Katedra Statystyki Modelowanie ubezpieczeń życiowych i wieloopcyjnych w losowym otoczeniu ekonomicznym Zagadnienia finansowe związane z długowiecznością i zapadalnością na śmiertelne choroby osób indywidualnych i par małżeńskich. Wpływ zależności przyszłego czasu trwania życia małżonków na wielkości aktuarialne. Renty hipoteczne i odwrócony kredyt hipoteczny. Wtórny rynek ubezpieczeń. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Badanie efektywności i optymalizacji produktów finansowych oraz ubezpieczeniowych. Teoria ryzyka Metody badania zjawisk społeczno-ekonomicznych za pomocą pomiaru cech realnych, finansowych i subiektywnych. Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych. Statystyczna ocena skutków społecznych rozwiązań prawnych w państwie (system podatkowy, wyborczy, emerytalny, ochrony zdrowia, edukacji, administracji, itp.). Sprawiedliwość podkowa. Pomiar nierówności społeczno-ekonomicznych. Użytkowanie dóbr wspólnych; awersja do nierówności w użytkowaniu dóbr wspólnych. Nierówności dochodowe. Wpływ nierówności na jakość życia. Ekonomika zdrowia. Statystyczna analiza kosztów leczenia chorób przewlekłych. Estymacja obciążenia ekonomicznego kosztami leczenia chorób przewlekłych. Estymacja obciążenia ekonomicznego kosztami leczenia chorób przewlekłych. Optymalizacja zysku w kontenerowym transporcie dalekomorskim 2. INSTYTUT INFORMATYKI EKONOMICZNEJ: - Katedra Technologii Informacyjnych Ontologia ekonomiczna Wspomaganie decyzji menedżerskich Systemy inteligentne wspomagania decyzji IT informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu - Katedra Systemów Inteligencji Biznesowej Nowoczesne technologie informacyjne Sztuczna inteligencja i jej zastosowania Inteligencja biznesowa w administracji oraz biznesie Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym - Katedra Systemów Informacyjnych Różne aspekty rozwoju systemów informatycznych Problematyka modelowania i budowy mobilnych aplikacji w technologii SaaS (ang. Software as a Service) ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia, aktywizacji osób starszych, a także dla wsparcia zintegrowanych ścieżek opieki medycznej. Modele przetwarzania oparte na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje cloud computing, w szczególności w technologii SaaS. Wybrane zagadnienia naukowe: analiza i projektowanie nowej generacji systemów informatycznych, jakość systemów informatycznych, w szczególności ich złożoność i adaptacyjność, tworzenie aplikacji biznesowych, IT services for business and society service economy, service science, E-service systems, Service e-marketplace platforms, E-health, Lifestyle Engineering & Health Management, Independent Living, 2

3 Ambient Assisted Living (AAL), Social networks. 3. INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA: - Katedra Strategii i Metod Zarządzania Problematyka szeroko pojętego zarządzania strategicznego budowanie przewagi konkurencyjnej; strategie konkurencji. Zagadnienia kształtowania relacji międzyorganizacyjnych zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi, rozwój przedsiębiorstw przez współpracę, koopetycja. Nadzór korporacyjny zagadnienia funkcjonowania rad nadzorczych w warunkach kryzysu firmy. Zagadnienia kształtowania elastycznych struktur organizacyjnych, w tym projektowych Kultura i tożsamość organizacyjna Metodologia i metodyka badań naukowych w naukach o zarządzaniu - Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Teoria zarządzania Koncepcje zarządzania Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi Współczesne struktury organizacyjne Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami europejskimi (współfinansowanymi z UE) Japońskie metody zarządzania Kultura organizacyjna Przedsiębiorczość w biznesie Modele biznesowe - Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą Zarządzanie procesami produkcyjnym Zarządzanie procesami pracy Kierowanie zespołami ludzkimi - Katedra Zarządzania Kadrami Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi Integrowanie strategii biznesowych i ZZL w przedsiębiorstwach krajowych i korporacjach międzynarodowych Adaptacja kulturowa pracowników firm międzynarodowych Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy Planowanie i dobór pracowników do organizacji Rozwój i doskonalenie kadr Zarządzanie karierą i talentami Motywowanie i wynagradzanie pracowników Przywództwo i kierowanie ludźmi Ocenianie pracowników Kapitał ludzki i kapitał menedżerski w przedsiębiorstwie Kwalifikacje i kompetencje kadry menedżerskiej Zarządzanie kadrą ekspatriantów Zarządzanie kompetencjami w organizacji Kultura organizacyjna Zachowania organizacyjne Psychologia kierowania ludźmi Komunikacja interpersonalna i menedżerska Socjologia i psychologia pracy - Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Kształtowanie i doskonalenie systemów zarządzania przedsiębiorstw, Systemy i metody zarządzania projektami, Metody zarządzania i doskonalenia procesów biznesowych, Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, 3

4 Osobowość i psychodynamiczny potencjał organizacji, Przejawy i uwarunkowania dysfunkcjonalności organizacji, Profile i archetypy menedżerskie w rozwoju przedsiębiorstw, Modele biznesu w rozwoju i wzroście przedsiębiorstw, Rozwijanie i implementacja modeli dojrzałości procesowej i projektowej, Zastosowanie modeli doskonałości w strategii rozwoju przedsiębiorstwa, Kształtowanie i wdrażanie filozofii lean management w przedsiębiorstwie, Sieci organizacyjne w doskonaleniu i rozwoju przedsiębiorstwa, Kształtowanie strategii ICT oraz architektury korporacyjnej przedsiębiorstw 4. INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI: - Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Sprawozdawczość finansowa Analiza finansowa Rachunkowość zarządcza Controlling Systemy informacyjne rachunkowości Sprawozdawczość zarządcza Audyt wewnętrzny Rewizja finansowa Teoria rachunkowości - Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Systemy rachunku kosztów przedsiębiorstw i instytucji Rachunkowość zarządcza narzędzia i zastosowania Budżetowanie jako instrument controllingu Pomiar i zarzadzanie dokonaniami Ocena działalności przedsiębiorstw i instytucji Controlling obszarów działalności Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Raportowanie wewnętrzne w przedsiębiorstwach - Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Rachunkowość finansowa Rachunkowość instytucji finansowych Rachunkowość podatkowa Rachunkowość kreatywna i agresywna Rachunkowość jednostek w upadłości Rachunkowość połączeń i podziałów jednostek Rachunkowość wg MSSF/MSR oraz UoR Rachunkowość transakcji wirtualnych i kapitału intelektualnego Kontrola wewnętrzna Rewizja finansowa Kontrola skarbowa Zastosowanie międzynarodowych standardów rewizji finansowej 4. INSTYTUT ZARZADZANIA FINANSAMI: - Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Rynek finansowy instrumenty i ich analiza Rynek finansowy podmioty Zarządzanie ryzykiem Nieruchomości Metody matematyczne w ekonomii i finansach Ekonometria finansowa Statystyczna analiza danych Finanse osobiste Finanse podmiotów sektora publicznego Finanse przedsiębiorstw Instytucje finansowe Bank Centralny i polityka pieniężna Stabilność finansowa 4

5 - Katedra Ubezpieczeń Problematyka związana z rozwojem i funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach i ubezpieczenie Zagadnienia aktuarialne dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach typu life i typu nonlife Finanse zakładu ubezpieczeń i zarządzanie ryzykiem ubezpieczyciela Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie ochrony zdrowia Finanse osobiste i ubezpieczenia gospodarstw domowych Problematyka związana z funkcjonowaniem pośrednictwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa ubezpieczeniowego Problematyka związana z wyceną ryzyka i świadczeń pochodzących z ubezpieczeń osobowych Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego Zagadnienia związane z konstrukcją i obsługą produktów ubezpieczeniowych dotyczących ryzyka starości - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością Decyzje finansowe krótkookresowe (zarządzanie płynnością, zarzadzanie długiem, zarzadzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa Decyzje finansowe długoterminowe (ocena efektywności inwestycji, zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu Finansowanie działalności, źródła i koszt kapitału Zarządzanie ryzykiem w finansach przedsiębiorstwa Kreowanie wartości przedsiębiorstwa w efekcie realizacji projektów inwestycyjnych, fuzji i przejęć Ocena specyficznych projektów inwestycyjnych (inwestycji zagranicznych, projektów informatycznych, ekologicznych itp.) Systemy ostrzegania w finansach przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością projektów tworzonych przez inwestycje proekologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w odnawialne źródła energii Finanse spółek giełdowych i polityka dywidend Analiza wariantowa i symulacja finansowa przedsiębiorstwa Rola analizy finansowej w zarządzaniu finansami - Katedra Finansów Publicznych i Międzynarodowych Finanse publiczne: rządowe, samorządowe i unijne, finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Finanse międzynarodowe Finanse zrównoważone (sustainable finance) na poziomie międzynarodowym, unijnym, w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym, społecznie odpowiedzialne inwestowanie, giełdowe indeksy społecznej odpowiedzialności, finansowe aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i podmiotów publicznych Kryzys finansowy i strategie wychodzenia z kryzysu Ekonomiczny i finansowy wymiar przechodzenia do niskoemisyjnej, zasobooszczędnej zielonej gospodarki ( rola finansów międzynarodowych i publicznych, fundusze strukturalne UE wspierające low carbon economy) Wycena przedsiębiorstwa Raportowanie danych niefinansowych i ich wpływ na wartość przedsiębiorstwa Analiza wpływu nastrojów inwestorów na zachowania cen akcji Finanse przedsiębiorstwa międzynarodowego - Katedra Bankowości Zarządzanie ryzykiem bankowym Analiza i ocena działalności banków Ocena ryzyka kredytowego podmiotów gospodarczych Problematyka dyscypliny rynkowej i informacji rynkowej w nadzorczej ocenie banków System gwarantowania depozytów bankowych, problemy wyliczania składki depozytowej Analiza i ocena konkurencji w sektorze bankowym Problematyka bankowości spółdzielczej Ryzyko informatyczne w działalności bankowej Sekurytyzacja aktywów bankowych Rynek nieruchomości a bezpieczeństwo sektora bankowego w Polsce Zarządzanie jakością w działalności banku Problematyka jakości usług bankowych Procesowe podejście w zarządzaniu bankiem 5

6 6

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo