USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli"

Transkrypt

1 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table short logotype horizontal logotype vertical logotype

2 Spis treści Contents Wstęp Nowe porządki w sieci zestawienie najważniejszych zmian Jak informować kosumenta w sieci? Nowe obowiązki informacyjne sprzedawców internetowych surowsze niż w dyrektywie? Odszkodowanie za zużycie rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy zawartej w internecie Koniec umów zawieranych przez telefon? Rozliczenia z konsumentem w sieci koniec zakazu przedpłaty Nowe zasady rękojmi Nowe przepisy dotyczące ochrony konsumenta jak zmienić regulamin serwisu internetowego Tabelaryczne zestawienie zmian wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta O autorach Preface New online order specification of key changes How to provide information to consumers online? New information requirements for online traders more stringent than prescribed in the Directive? Damages for diminished value of the goods in the case of withdrawal from a contract concluded online End of contracts concluded by telephone? Online payments from consumers end of the ban on pre-payments New rules for defect liability warranty New consumer protection laws how to change the terms and conditions of a website A table including a list of modifications which were introduced by the Act on Consumer Rights (Polish version only) About the Authors

3 Wstęp Szanowni Państwo! Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2011/83/UE stanowi bez wątpienia jedną z najważniejszych w ostatnim czasie zmian prawa dla wszystkich przedsiębiorców internetowych kierujących swoją ofertę do odbiorcy nieprofesjonalnego. Zakres zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) jest imponujący począwszy od nowego, kompleksowego uregulowania obowiązków informacyjnych względem konsumentów, poprzez uporządkowanie kwestii rozliczeń transakcji zawieranych na odległość, odpowiednie zmodyfikowanie instytucji odstąpienia od umowy, a skończywszy na istotnej nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie przepisów dotyczących rękojmi. Ten ostatni element wynika z równoczesnej, ponownej implementacji dyrektywy 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej i sprawia, że omawiane zmiany nabierają w Polsce szczególnego charakteru. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu publikację kancelarii TaylorWessing e n w c poświęconą nowej ustawie o prawach konsumenta. Nowy stan prawny jest niemałym wyzwaniem dla dużej części przedsiębiorców internetowych, którzy muszą przestawić się na funkcjonowanie według odpowiednio zmienionych zasad. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja ułatwi ten proces oraz pomoże zrozumieć wymogi wynikające z nowej regulacji prawnej. Prezentowany materiał składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje artykuły poruszające najważniejsze z praktycznego punktu widzenia zmiany, przy czym część z tych artykułów ukazała się już w charakterze samodzielnych publikacji. W pewnej mierze jest to oczywiście nasz autorski wybór, bez ambicji pełnego i wyczerpującego omówienia wszelkich zawiłości nowego prawa. Natomiast druga część to tabela zawierająca dynamiczne zestawienie zmian względem poprzednio obowiązujących przepisów prawa. Biorąc pod uwagę długi, dwuletni okres odpowiedzialności z tytułu umów zawartych jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy i związanej z tym konieczności stosowania w odniesieniu do niektórych klientów uchylonych już przepisów prawa, wierzymy, że tabela ta okaże się szczególnie przydatna w praktyce. Publikacja została przygotowana zarówno w wersji polsko- i angielskojęzycznej, z wyłączeniem tabeli porównawczej, która z uwagi na jej obszerność i dość techniczny charakter dostępna jest jedynie w wersji polskiej. Preface Ladies and Gentlemen, The implementation of Directive 2011/83/EU to the Polish legal framework is certainly one of those recent amendments of the law which are of key importance for all on-line traders targeting their product range at non-professional customers. The extent of changes introduced through the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights (Journal of Laws of 2014, item 827) is impressive, starting with the new comprehensive regulation on consumer information requirements, through the organisation of the issue of settlement of distance transactions, a modification of the institution of withdrawal from contract and finishing with a major amendment of the Civil Code with regard to defects liability warranty provisions. The latter part emerges from simultaneous re-implementation of Directive 1999/44/EC on the sale of consumer goods and adds certain special characteristics to the discussed changes in Poland. We are pleased to present you with a publication by TaylorWessing e n w c, which is devoted to the new Consumer Rights Act. The new legal status is a major challenge for a large group of online traders who will have to change their operating methods according to the amended regulations. We hope that our publication may facilitate the process and enable readers to understand the requirements arising from the new legislation. The presented material consists of two parts. The first one comprises of articles that mention the key changes from the practical viewpoint, of which some have already been published separately. Obviously, to a certain extent this is our independent selection and it is not our intention to fully and exhaustively discuss all the complexities of the new legislation. The second part consists of a table which lists a dynamic specification of changes as against the legislation previously in force. If one considers the lengthy 2 year liability period under contracts that were governed by the previous Act, and the related need to comply with certain regulations that were already repealed with regards to certain customers, we believe that the table will be particularly useful in trading practice. The publication is prepared in the Polish and English language version, with the exception of the comparative table which, due to its extensive volume and rather technical character, is only available in Polish. Przemysław Walasek, LL.M. adwokat, partner w kancelarii TaylorWessing e n w c Attorney at law, Partner at TaylorWessing e n w c Act on Consumer Rights a practical guide Poland 1

4 Przemysław Walasek, Marta Tuzimek-Wiśniewska Nowe porządki w sieci zestawienie najważniejszych zmian New online order specification of key changes Poniżej przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z wejściem w życie nowej ustawy o prawach konsumenta, które będą miały praktyczne przełożenie na funkcjonowanie zdecydowanej większości komercyjnych platform internetowych działających w modelu B2C. Przedsiębiorco, informuj! Wraz z wejściem w życie nowej ustawy zwiększył się zakres obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy. Jednak, największe znaczenie praktyczne dla branży e-commerce ma nie tyle rozbudowany katalog informacji, które przedsiębiorca zobowiązany jest podać konsumentowi, co przede wszystkim sposób przekazania tych informacji oraz konsekwencje ewentualnego niespełnienia obowiązków w tym zakresie. Przypomnijmy, że do tej pory przedsiębiorca był obowiązany potwierdzić takie informacje w tradycyjnej formie pisemnej, przy czym w praktyce ten wymóg bardzo często nie był dochowywany. Znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest więc zastąpienie potwierdzania konsumentowi koniecznych informacji na piśmie obowiązkiem potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku, co (wbrew wątpliwościom językowym) obejmuje także komunikację mailową. Przedsiębiorcy internetowi mogą więc ostatecznie pożegnać się z papierem w komunikacji ze swoimi użytkownikami. Z formularzem bezpieczniej Konsekwencje braku odpowiedniego poinformowania konsumenta są natomiast znacznie surowsze niż w poprzednim stanie prawnym od przedłużenia okresu prawa na odstąpienie od umowy do 12 miesięcy, poprzez poniesienie dodatkowych kosztów (łącznie z kosztami odesłania zwracanego towaru) przez przedsiębiorcę, kończąc na uznaniu, że do zawarcia umowy w ogóle nie doszło. Wydaje się, że w praktyce nie będzie rozsądnej alternatywy względem stosowania teoretycznie fakultatywnego wzoru pouczenia o prawie odstąpienia, który stanowi załącznik do nowej ustawy i który zapewni przedsiębiorcy komfort należytego spełnienia przynajmniej części obowiązków informacyjnych. Rezygnacja ze stosowania ustawowego formularza może w praktyce okazać się po prostu zbyt ryzykowna. Below is a presentation of the key issues related to the entry into force of the new Consumer Rights Act that would have a practical impact on the operations of the vast majority of commercial online platforms operating according to the B2C model. Traders, inform! With the entry into force of the new Act, the scope of information requirements for traders has increased. However, the greatest practical importance for the e- commerce sector is not particularly associated with the extensive range of information that traders have to give to their consumers, but firstly the methods of communicating this information and the consequences of possible non-compliance. We would like to remind you that traders used to be obliged to confirm such information in traditional written form and this requirement was frequently disregarded in practice. Therefore, it will be much more convenient for traders to replace the requirement to confirm the necessary information for consumers in writing with the requirement to acknowledge entering into a contract on a durable medium which also (despite the linguistic uncertainties) includes communication. Thus, online traders will be able to say their final goodbye to paper in communicating with their users. It s safer with a form The consequences of failure to provide adequate information to consumers, on the other hand, are much more stringent than in the former legal framework, starting with extending the period of entitlement to withdraw from a contract to 12 months, through incurring extra costs (including costs of sending back the returned goods) by traders, ending with the right to assume that a contract was not concluded at all. It seems that in practice there will be no reasonable alternative to apply the theoretical optional form of instruction of the right of withdrawal, which is enclosed to the new Act of law and which will give traders the comfort of proper compliance with at least a part of their information obligations. A decision not to use the statutory form may simply transpire as excessively risky in practice. 2 Ustawa o prawach konsumenta praktyczny przewodnik Polska

5 Dopasowanie funkcjonowania strony internetowej Co istotne, zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych w zdecydowanie większej mierze przełożą się na konieczność dostosowania struktury serwisu internetowego oraz jego funkcjonalności (w tym przebiegu procesu składania zamówień), niż na samą potrzebę dopasowania regulaminu (co skądinąd w większości przypadków i tak będzie nieuniknione). Upewnij się, że możesz zmienić warunki regulaminu W ramach adaptacji serwisów internetowych do zmian w prawie należy dokonać krytycznej analizy postanowień stosowanego regulaminu, m.in. po to, aby się upewnić, że zawarte w tym regulaminie postanowienia dotyczące procedury wprowadzania zmian jego treści zostało prawidłowo sformułowane, nie naruszają praw konsumentów, a w szczególności nie są zbieżne z niedozwolonym postanowieniami umownymi wpisanymi już do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Te postanowienia będą miały kluczowe znaczenie, gdyż będą stanowiły prawną podstawę do dokonania wszelkich koniecznych korekt regulaminu. Niedozwolone postanowienia umowne stanowią obecnie jedno z najtrudniejszych wyzwań prawnych polskich przedsiębiorców internetowych, a przegląd wspomnianego rejestru potwierdza, że nieodpowiednia procedura zmian treści regulaminów to jeden z najczęściej powtarzających się błędów przedsiębiorców z sektora e-commerce. Prawo odstąpienia po nowemu Nowa ustawa wydłużyła okres na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z 10 do 14 dni. Termin ten jest teraz jednolity we wszystkich państwach członkowskich UE, co ma ułatwić transgraniczny handel elektroniczny. Konsument może złożyć swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą ujednoliconego formularza. Przedsiębiorca może zapewnić konsumentowi możliwość złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną, musi jednak pamiętać, że w takim przypadku zobowiązany będzie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. droga mailową). W nowej ustawie dokonano dość istotnej korekty katalogu przypadków, w których konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia. Konsument co do zasady nie będzie mógł odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, a więc np. przesyłanych przez Internet (dotychczas prawo odstąpienia było wyłączone jedynie w obrocie materialnymi nośnikami danych). Warto również wskazać, że w przypadku świadczenia usług utrata prawa odstąpienia będzie następowała wraz z pełnym wykonaniem usługi (do tej pory wystarczyło w tym zakresie samo rozpoczęcie świadczenia). Website functionality adjustments Importantly, changes in the field of information requirements will much more strongly require operators to adjust their website structure and functionalities (including the ordering process) than to adjust their terms and conditions (which will be unavoidable in most cases anyway). Make sure you can change your terms and conditions Within the scope of adapting websites to the amended legislation, a critical analysis of the applied terms and conditions of service is required, so as to make sure that these terms and conditions regarding the amendment procedure are adequately phrased, do not violate any consumer rights, and specifically are not consistent with forbidden contract terms already included in the register kept by the President of the Office for Competition and Consumer Protection (UOKiK). These provisions will be of crucial importance as they will constitute the legal basis for making any necessary adjustments to the terms and conditions. Forbidden contract clauses currently represent one of the most difficult challenges faced by Polish online traders and a review of the above mentioned register supports the claim that an inadequate procedure for modifying terms and conditions is one of the most frequent mistakes made by traders operating in the e-commerce sector. New right of withdrawal The new Act of law has extended the time limit for giving a notice of withdrawal from a contract from 10 to 14 days. At the moment, this time limit is uniform across all EU Member States, which is aimed at facilitating trans-national e-commerce. A consumer is able to give notice of withdrawal using a uniform model withdrawal form. A trader may enable consumers to give such notice by electronic means; however, they must bear in mind the obligation to send a confirmation of receiving a notice of withdrawal to the consumer on a durable medium (e.g. via e- mail). The new Act of law introduces an important adjustment to the list of circumstances in which consumers are not entitled to withdraw from a contract. By principle, consumers will not be allowed to withdraw from a contract for delivery of digital contents not stored on physical media, including contents transferred via the Internet (before, the right to withdraw from a contract used to be excluded only in trading in physical data storage media). It is also worth mentioning that in the case of service provision, the right to withdraw from a contract will be discontinued at the time of complete performance of service (before, commencing service provision was sufficient in this respect). Act on Consumer Rights a practical guide Poland 3

6 Ostrożnie z korzystaniem rzeczy Nowelizacja rozwiązuje jak najbardziej praktyczne dylematy związane z korzystaniem przez konsumenta z nabytego towaru w razie odstąpienia od umowy. W nowej ustawie zrezygnowano z posługiwania się pojęciem zwykłego zarządu i zamiast tego wskazano wprost, że w ciągu 14 dni, które konsument będzie miał na odstąpienie od umowy, można korzystać z rzeczy w sposób konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. Bardzo praktycznych wskazówek, co przez to rozumieć, dostarcza preambuła dyrektywy 2011/83/ UE, zgodnie z którą konsument powinien się obchodzić z dostarczonym towarem w taki sam sposób jak przypadku nabycia towaru w sklepie (np. może przymierzyć ubranie, ale nie powinien go nosić). Kolejną pozytywną dla przedsiębiorców zmianą jest jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy. W poprzednim stanie prawnym możliwość dochodzenia od konsumenta odszkodowania z tytułu zbyt intensywnego korzystania ze zwracanego towaru została co prawda potwierdzona w orzecznictwie TSUE, tym niemniej w praktyce ta odpowiedzialność była bardzo trudna do wyegzekwowania. Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać, że żądanie zapłaty odpowiedniego odszkodowania jest zależne od wcześniejszego poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Można zaoszczędzić na zwrotach kosztów wysyłki Niewątpliwym plusem nowej ustawy jest odpowiednie usystematyzowanie i doprecyzowanie kwestii rozliczeń z konsumentami, które w praktyce dotychczas budziły mniej lub bardziej uzasadnione wątpliwości. Nowa ustawa rozstrzyga jednoznacznie, że przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia do konsumenta, natomiast bezpośrednie koszty odesłania towaru do przedsiębiorcy ponosi konsument. Przedsiębiorcy powinni jednakże zadbać o odpowiednie poinformowanie o obowiązku poniesienia przez konsumenta kosztów odesłania towaru w regulaminie lub na swojej stronie internetowej. Ponadto, jeżeli konsument wybierze inny sposób dostarczenia niż najtańszy z oferowanych (np. przesyłkę kurierską zamiast zwykłej przesyłki pocztowej), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy kosztów związanych z szybszym czy też pewniejszym sposobem dostarczania towaru. Careful with using the goods The amendment resolves the entirely practical dilemmas concerning the consumer s use of the goods they purchased in the case of withdrawal from the contract. The concept of ordinary management is abandoned in the new Act; instead, the Act straightforwardly stipulates that during the 14-day period in which the consumer is entitled to withdraw from contract, they are allowed to use the goods as necessary to determine their character, features and functionality. Highly practical guidelines on interpretation of the above are given in Recitals to Directive 2011/83/ EU whereunder the consumer should only handle the supplied goods in the same manner as they would be allowed to do in a shop (for example, the consumer should only try on a garment and should not be allowed to wear it). Another change which is positive for traders is the express regulation on the issue of consumer s liability for diminished value of the goods. In the former legal framework, the option of pursuing damages from a consumer for too intensive use of returned item was confirmed in the CJEU case law, but in practice this liability was very difficult to enforce. However, a trader should bear in mind that the right to pursue indemnification depends on informing the consumer previously of his right to withdraw from the contract. Potential savings on reimbursement of shipping costs An unquestionable advantage of the new Act will be the fact that it will properly systematise and clarify the issue of settlements of accounts with consumers, which previously raised more or less justified doubts. The new Act of law expressly states that in the case of withdrawal from a contract by a consumer, the trader shall reimburse the price of goods and the delivery costs to the consumer, while the consumer bears the immediate costs of returning the goods to the trader. Nevertheless, traders should make sure that consumers are properly informed of the requirement to cover the costs of returning the goods, in their terms and conditions or on their website. In addition, if the consumer chooses a form of delivery other than the least expensive type of standard delivery (e.g. courier instead of ordinary postal service), the trader will not be obliged to reimburse the difference in costs related to expediting or a higher level of insuring the goods during shipment. 4 Ustawa o prawach konsumenta praktyczny przewodnik Polska

7 Koniec zakazu przedpłaty Do tej pory nie można było nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia. Aby sprostać temu zakazowi, sklepy internetowe oferowały wśród dostępnych konsumentowi metod rozliczenia tzw. płatność za pobraniem. Usługodawcy internetowi byli w tym zakresie w zdecydowanie gorszej sytuacji, gdyż jedynym teoretycznie zgodnym z prawem rozwiązaniem było w ich przypadku najpierw zrealizowanie usługi, a następnie domaganie się płatności, co z biznesowego punktu widzenia było po prostu nieracjonalne. Nowelizacja uchyliła omawiany zakaz, w związku z czym usługodawcy internetowi mogą spać spokojniej, a właściciele sklepów internetowych mogą rozważyć, czy rzeczywiście chcą swoim użytkownikom oferować płatność za pobraniem jako jeden z dostępnych sposobów płatności. Nowy model odpowiedzialności za jakość rzeczy Wraz z wejściem w życie nowej ustawy dokonała się ponowna implementacja dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej poprzez przesunięcie przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedawanej konsumentowi z odrębnej ustawy do kodeksu cywilnego. W chwili obecnej obowiązuje jeden reżim odpowiedzialności za wady rzeczy oparty na instytucji rękojmi. W tym zakresie nastąpiły pewne zmiany konsument może m.in. w pierwszym rzędzie skorzystać z prawa zwrotu produktu w ramach odstąpienia od umowy, gdy tymczasem do tej pory zwrot ceny był możliwy jedynie wtedy, gdy wadliwy produkt nie mógł zostać naprawiony albo zastąpiony nowym. No more ban on pre-payments Traders used to be forbidden to charge consumers before receiving the goods or services. In order to comply with this requirement, online stores would offer cash on delivery as a method of payment. Online service providers were in a much worse position in this respect because theoretically, the only option available for them was to first provide the service and only then demand payment, which was simply unreasonable from a business perspective. The amendment repealed the said prohibition; therefore, online traders have more assurance and owners of online stores can decide whether they really want to offer cash on delivery to their users as one of the available payment methods. New liability model for the quality of goods With the new Act of law coming into force, the consumer sales directive was re-implemented through transferring the regulations concerning liability for the quality of goods sold to consumers from a separate Act of law to the Civil Code. At the moment, there is a single regime in place for liability for defects of goods, based on the institution of defects liability warranty. Certain changes have occurred in this respect; among others, a consumer may exercise the right to return the product through withdrawal from contract, while previously reimbursement was only possible when the defective product could not be repaired or replaced with a new item. Act on Consumer Rights a practical guide Poland 5

8 Marta Tuzimek-Wiśniewska Jak informować kosumenta w sieci? How to provide information to consumers online? Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o prawach konsumenta zwiększył się zakres obowiązków informacyjnych przedsiębiorców działających w sieci. Przedsiębiorcy powinni uważnie zapoznać się z katalogiem nowych informacji, gdyż niespełnienie nowych obowiązków ustawowych, niesie ze sobą poważne konsekwencje. Poniżej przedstawione zostały nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców internetowych przez pryzmat ram czasowych, w jakich wymagane informacje muszą zostać przekazane konsumentom. W chwili wyrażenia woli związania się umową Informacje, które przedsiębiorca będzie zobowiązany podać konsumentowi, mają charakter przedumowny, co zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE oznacza, że powinny być mu udzielone przed związaniem umową. Na początku prac nad projektem nowej ustawy, polski ustawodawca, inspirując się zapewne brzmieniem przepisów poprzednio obowiązującej ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dość niefortunnie zdefiniował ten moment jako chwilę złożenia propozycji zawarcia umowy. Podczas prac w Sejmie wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą, informacje powinny zostać udzielone konsumentowi najpóźniej w momencie wyrażenia przez niego woli związania się z umową. Poprawka niniejsza została uwzględniona w ostatecznym kształcie uchwalonej ustawy. Pojęcie wyrażenia woli związania umową jest dosyć nieostre, ale możemy mieć pewność, że przedsiębiorca powinien udzielić konsumentowi wszystkich niezbędnych informacji przed zawarciem umowy. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim, zależy to od rodzaju umowy zawieranej na odległość. Należy pamiętać o tym, że już samo zarejestrowanie konta w danym serwisie internetowym stanowi zawarcie umowy na odległość, w związku z czym informacje powinny zostać przekazane konsumentowi zanim to nastąpi. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zamieszczenie wszystkich wymaganych informacji na stronie internetowej przedsiębiorcy, gdyż zgodnie z nową ustawą, przedsiębiorca ma obowiązek udzielić informacji w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Niektóre informacje mogą być przedmiotem regulacji regulaminowej, a pozostała część powinna być udostępniona konsumentowi w inny, czytelny sposób. Przedsiębiorca może udzielić konsumentowi wszelkich niezbędnych informacji za pomocą odpowiedniej, oznaczonej w sposób czytelny i jednoznaczny zakładki. Trzeba jednak With the new Consumer Rights Act coming into force, the scope of information requirements for online traders has increased. Traders should become thoroughly acquainted with the specification of new types of information because non-compliance with the statutory requirements bears certain serious consequences. Below is a presentation of new information requirements for online traders, structured according to the timing for communication of the required information to consumers. At the point in time when one expresses the intent to become bound by a contract Information which a trader will be obliged to communicate to a consumer are of a pre-contracting character and therefore, according to Directive 2011/83/ EU, should be communicated to the consumer prior to concluding the contract. At the outset of work on the draft new legislation, the Polish legislative bodies, perhaps inspired by the wording of the previously applicable Act on Protection of Certain Consumer Rights and Liability for Damage Caused by a Hazardous Product, defined this point quite awkwardly as the time of making a proposal to conclude a contract. In the course of working in the Polish Parliament, a modification was introduced whereunder information should be provided to the consumer no later than at the time of expressing consent to conclude the contract. This amendment was incorporated in the final wording of the adopted Act. The concept of expression of consent to become bound by a contract is unclear, but we can be sure that a trader should provide all the necessary information to a consumer before concluding a contract. What does it mean in practical terms? Firstly, it depends on the type of distance contract concluded. One should bear in mind that even the registration of an account on a given website constitutes conclusion of a distance contract and therefore information should be provided to the consumer before they do so. The safest option would be to publish all the necessary information on the trader s website because, according to the new Act, a trader is obliged to provide information in a manner appropriate for the type of means of distance communication used. Certain information can be subject to regulation in the terms and conditions, while others should be made available to the consumer in another legible form. A trader may provide all the necessary information to a consumer using an appropriate, clearly and expressly identified tab. It must be emphasised that of all the information a trader is obliged to provide to a consumer, 6 Ustawa o prawach konsumenta praktyczny przewodnik Polska

9 pamiętać, że spośród informacji, które przedsiębiorca ma udzielić konsumentowi niektóre mają charakter ogólny, np. adres, siedziba, czy prawo odstąpienia od umowy, a inne siłą rzeczy odnosić się będą do konkretnej transakcji, np. cena lub główne cechy świadczenia. Wydaje się więc, że zamieszczenie informacji o głównych cechach świadczenia oraz jego cenie w dostępnej na stronie internetowej ofercie danego towaru bądź usługi będzie spełniało dany obowiązek informacyjny. W nowej ustawie ustawodawca wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, korzystającym z wszelakich aplikacji mobilnych, które stają się coraz bardziej popularne. W przypadku zawierania umów z konsumentem za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość, którego właściwości techniczne ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji (np. smartfon), przedsiębiorca jest zobligowany udzielić co najmniej informacji o głównych cechach świadczenia, jego oznaczeniu, łącznej cenie, prawie odstąpienia od umowy oraz czasie trwania umowy lub przesłankach wypowiedzenia. Pozostałe informacje można przekazać np. za pośrednictwem tradycyjnej strony internetowej. Najpóźniej na początku składania zamówienia Ponadto, najpóźniej na początku składania zamówienia, przedsiębiorcy są zobligowani poinformować konsumenta w sposób jasny i wyraźny o ograniczeniach dotyczących sposobu dostarczania oraz akceptowalnych sposobach płatności. W praktyce, najwygodniej jest to zrobić za pośrednictwem regulaminu lub osobnej zakładki wyraźnie oznaczonej np. Dostawa i płatność. some items are general, such as address, registered seat, right to withdraw from contract, while others will naturally refer to a specific transaction, such as the price or main qualities of service. Thus, it seems that the publication of information regarding the primary features and price of the service in an offer for the given type of goods or service available on a Web page should fulfil the information requirement. In the new Act of law, the legislative authority intends to meet the needs of traders who use all types of mobile applications which are becoming more and more popular. For contracts concluded with a consumer using means of distance communication which, due to certain technical properties, place restrictions on the size of information that can be communicated (e.g. a smartphone), the trader shall be obliged to provide at least the information on the main features of the goods or service, identification, total price, right to withdraw from the contract, term of contract or grounds for termination. Other information may then be provided by such means as a traditional website. At the latest at the beginning of the ordering process In addition, no later than at the beginning of the ordering process, traders must clearly and legibly inform the consumer of any delivery restrictions and acceptable means of payment. In practice, the simplest method will be to include this in the terms and conditions, or as a separate tab clearly identified as, for instance, Delivery and payment. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Spośród informacji, które przedsiębiorca jest zobowiązany podać konsumentowi przed zawarciem umowy wyszczególnione zostały takie, które powinny zostać powtórzone bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. Jest to nowy obowiązek dla przedsiębiorców, który ma na celu umożliwienie konsumentowi przeczytania i zrozumienia głównych elementów umowy tuż przed sfinalizowaniem transakcji. Przedsiębiorca będzie zobowiązany poinformować klienta w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie lub wynagrodzeniu, czasie trwania umowy lub sposobie i przesłankach wypowiedzenia, a także minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta. Zgodnie z preambułą dyrektywy 2011/83/UE, wymóg podania informacji bezpośrednio przed złożeniem zamówienia oznacza, że elementy te powinny być widoczne w bezpośrednim sąsiedztwie potwierdzenia wymaganego do złożenia zamówienia. Zgodnie natomiast z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie stosowania dyrektywy 2011/83/UE, termin bezpośrednio przed oznacza, że konsument powinien mieć możliwość przeczytania przedmiotowych informacji przed złożeniem zamówienia bez potrzeby powrotu na np. inną zakładkę lub stronę internetową w celu ich przypomnienia. Ponadto, w momencie składania zamówienia konsument powinien wyraźnie potwierdzić, że ma świadomość, iż zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się Immediately prior to placing an order Of all the information that a trader is obliged to give to consumers before concluding a contract, there are certain types of information specified that should be re-stated immediately before placing an order. This is a new requirement for traders, aimed at enabling consumers to read and understand the main parts of the contract immediately before completing the transaction. The trader must inform the customer in a clear and legible manner, directly before an order is placed, of the main features of the goods or services, total price or fee, term of contract, method and grounds of termination, and minimum duration of consumer s obligations. According to the Recitals to Directive 2011/83/EU, the requirement to provide information immediately prior to placing an order means that those elements must be displayed in the close vicinity of the confirmation requested for placing the order. According to the European Committee s guidelines on application of Directive 2011/83/EU, immediately prior to means that a consumer should be able to read the information concerned before placing an order, without having to return to a different tab or page for a reminder. In addition, at the time of placing an order, the consumer should expressly confirm their awareness of the fact that placing the order entails the obligation to pay the trader. If a button or any other similar function is used for placing orders, they must be identified in an easily legible manner with the wording order Act on Consumer Rights a practical guide Poland 7

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL WERSJA W JĘZ. ANGIELSKIM W CENIE 29,99 ZŁ WERSJA DWUJĘZYCZNA PL/ENG 49,99 ZŁ OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

dr Krzysztof Korus partner, radca prawny, ekonomista

dr Krzysztof Korus partner, radca prawny, ekonomista Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji: Problematyka Dyrektywy PSD II w branży telekomunikacyjnej wprowadzenie W razie zainteresowania jej pełną treścią, zapraszamy do kontaktu MMC: Problematyka

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska.

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. REGULAMIN (For English version see below) 1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. 2. Zamówień w sklepie mogą dokonywać zarówno

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji. Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji. Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II Warszawa 16.02.2017 Fintech meets competition. Zagadnienia prawa konkurencji i przepisów

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Public Procurement Law of 29 January 2004 ( J.L. 2004 No. 19, item 177) 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

(Wersja polska na dole dokumentu)

(Wersja polska na dole dokumentu) PRIVACY POLICY (Wersja polska na dole dokumentu) 1. Romuald Margol who conducts business activity under the business name of PolishProperty.eu Margol Romuald with company s seat in Wrocław 50-113, Odrzańska

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników przez Dostawców poprzez Portal zamowposilek.pl

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników przez Dostawców poprzez Portal zamowposilek.pl Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników przez Dostawców poprzez Portal zamowposilek.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych

Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych Julia Mandel, Warszawa 10.10.2014 Nowa ustawa niesie z sobą wiele zmian. Nie wiadomo, od czego zacząć. Prawo do odstąpienia od umowy Reklamacje

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SSE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SSE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SSE II stopnia VI. Handel elektroniczny ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenta 2 Pojęcie handlu elektronicznego (e-commerce) W doktrynie

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22)

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22) DEKRA' s commission No. : RL(W)/WAR/61937/16/10/17 commission/ damage No. : 16/010298 Date of commission: 17-10-2016 DEKRA Poland - Headquarters tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Client : Raiffeisen-Leasing

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Sprzedawcy. Obowiązki informacyjne na stronie sklepu internetowego

Poradnik dla Sprzedawcy. Obowiązki informacyjne na stronie sklepu internetowego Poradnik dla Sprzedawcy Obowiązki informacyjne na stronie sklepu internetowego Drogi Sprzedawco, Prezentujemy przygotowany dla Ciebie poradnik, w którym wyjaśniamy jak spełnić obowiązki informacyjne na

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

Post and courier services

Post and courier services Post and courier services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36567771.aspx External tender id 409464-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo