Modelowy agentowy system e-commerce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowy agentowy system e-commerce"

Transkrypt

1 Modelowy agentowy system e-commerce Maria Ganzha, Maciej Gawinecki, Paweł Kobzdej, Marcin Paprzycki Wprowadzenie Pojęcie E-Commerce (electronic commerce) można definiować rozmaicie. Jedną z definicji przedstawiła Światowa Organizacja Handlu, opisując e-commerce jako produkcję, reklamę, sprzedaż i dystrybucję produktów przez sieci teleinformatyczne [41]. E-commerce działa głównie w technologii WWW, jednakże wymaga również innych usług (np. usługi transportowe w przypadku produktów, które należy dostarczyć do klienta) [12]. Badania podsumowane w pracach [27, 28] pokazały, że technologia agentowa ma szansę podwyższyć rentowność przedsiębiorstw wirtualnych. Dzieje się tak między innymi dzięki możliwości taniego zwiększenia liczby negocjowanych i zawieranych transakcji oraz skróceniu czasu zakupu. Natomiast klient może zyskać na zastosowaniu technologii agentowej przez uzyskanie ceny towaru zbliżonej do jego rzeczywistej wartości rynkowej. Jest to rezultatem: 1. dostępu agentów do pełniejszej informacji o cenie towaru na rynku oraz 2. możliwości uczestniczenia w negocjacjach cenowych i testowaniu hipotez na temat tego, jaką cenę można uzyskać na rynku.

2 282 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Opis modelowego systemu e-commerce Przedstawimy teraz architekturę proponowanego systemu e-commerce modelującego procesy zakupu/sprzedaży z użyciem agentów. Według [40] proces zakupu/sprzedaży obejmuje następujące fazy: faza wstępna zawiera działania typu: badanie zapotrzebowania, zamawianie towaru, itp.; negocjacje w czasie których uczestnicy negocjują cenę zgodnie z obowiązującymi regułami, używając do tego celu swoich prywatnych strategii; finalizacja transakcji potwierdzenie zamówienia, dostawa towaru i odbiór należności; faza końcowa zbieranie informacji z procesu i wyciąganie na tej podstawie wniosków na przyszłość. Dwie pierwsze fazy wstępna i negocjacje nadają się szczególnie do zastosowania w nich technologii agentowej, dlatego im właśnie poświęcono znaczną część niniejszego rozdziału. Jednakże zwracać będziemy również uwagę na to, jaka informacja generowana w systemie może zostać wykorzystana do wyciągania wniosków na przyszłość. Schemat przypadków użycia systemu, wraz z występującymi w nim agentami i interakcjami między nimi, przedstawiony został na rysunku Źródło: opracowanie własne. Rysunek Przypadki użycia w prezentowanym systemie

3 Modelowy agentowy system e-commerce 283 Możemy wyodrębnić trzy główne części systemu: 1. centrum informacji, gdzie przechowywane są informacje o tym, który sklep sprzedaje jakie produkty; 2. część kliencką, w skład której wchodzą agenci reprezentujący interesy kupującego; 3. e-sklep reprezentowany przez agentów realizujących zadania sprzedawcy. Załóżmy teraz, że system działa już przez jakiś czas. Zostały więc zainicjowane funkcje wszystkich jego komponentów (np. e-sklepy zarejestrowały swoje towary w centrum informacji). Jak odbywa się obsługa kolejnego zamówienia użytkownika? Klient przekazuje swojemu przedstawicielowi Client Agent (CA) informację o tym, co chciałby kupić. Na podstawie tych danych CA zwraca się do centrum informacji z prośbą o listę sprzedawców danego towaru. Po otrzymaniu listy sklepów, CA wybiera spośród nich te, które są godne zaufania i umieszcza w nich swoich przedstawicieli (Buyer Agent; BA) w celu uczestnictwa w negocjacjach. Decyzję gdzie kupić potrzebny towar (lub, że przy zadanych parametrach zakup jest niemożliwy) CA podejmuje na podstawie raportów o wynikach tych negocjacji nadchodzących od BA. Z punktu widzenia sprzedającego system wygląda następująco. Sprzedawca jest reprezentowany przez agenta Shop Agent (SA). Ustala on listę towarów oraz rejestruje swój sklep i towary w centrum informacji (CIC) i czeka na klientów. W procesie sprzedaży agenta SA wspiera Gatekeeper Agent (GA). Jest to agent, który wpuszcza do sklepu tylko tych kupców (BA), którzy są godni zaufania. Następnie przekazuje im niezbędne informacje o mechanizmie sprzedaży danego produktu; po czym, gdy tylko kupiec poinformuje, że jest gotów przystąpić do negocjacji, dodaje go do puli kupców zainteresowanych tymże towarem. Gdy proces gromadzenia uczestników jest zakończony, GA inicjalizuje negocjację, w której biorą udział kupcy (BA) i sprzedawca (Seller Agent; SeA). Po zakończeniu negocjacji SeA przekazuje (przez GA) informacje do SA o zwycięzcy negocjacji (jeżeli taki istnieje). Na polecenie SA kolejny agent sklepowy Warehouse Agent (WA) rezerwuje towar na określony czas, aby kupiec mógł się zastanowić, czy kupuje towar w tym sklepie. Jeżeli decyzja jest pozytywna, SA i CA uczestniczą w trzeciej fazie procesu kupna/sprzedaży finalizacji zakupu. Zanim przedstawimy dokładny opis systemu, zauważmy, że choć istnieje wiele prac na temat agentów w e-commerce oraz negocjacji między agentami, to jednak nasz projekt różni się od nich pod kilkoma istotnymi względami. 1) Zwykle rozważa się prowadzenie tylko jednej negocjacji. Nas interesuje scenariusz bardziej zbliżony do rzeczywistości, kiedy wiele produktów tego samego typu sprzedaje się jeden po drugim, czyli mamy do czynienia z sekwencją negocjacji. 2) Proces negocjacji zaprojektowaliśmy odmiennie do tego przedstawianego w literaturze. Zwy-

4 284 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych kle sprzedaż produktu ma miejsce w trakcie aukcji, do której nowi agenci przystępują w różnych momentach czasowych. W naszym systemie negocjacje są procesem dyskretnym. Mają one miejsce, gdy zgromadzi się pewna liczba kupców pragnących nabyć dany produkt. W międzyczasie zbiera się nowa grupa agentów BA zainteresowanych tymże towarem. 3) Skoro mamy do czynienia z sekwencją negocjacji cenowych, możliwa jest zmiana ich mechanizmu. Na przykład, pierwsze 127 sztuk zielonych szelek zostało sprzedanych w aukcji holenderskiej, a pozostałe 43 po ustalonej cenie z dużą zniżką z uwagi na koniec kolekcji. 4) Modelujemy system e-commerce całościowo, obejmując również to, co odbywa się przed i po negocjacjach (za wyjątkiem dostawy towaru i odbioru należności). 5) Mimo, że mobilność agentów często uznawana jest za ważny aspekt e-commerce, to rzadko wspomina się o problemie transportowania agenta z dużą inteligencją. W naszym systemie proponujemy rozwiązanie tego problemu wykorzystujące modularną budowę agentów i precyzyjne określenie jakie moduły mają zostać przesłane, kiedy, przez kogo i dokąd. Aby mogło dojść do zawarcia transakcji konieczne jest, aby uczestnicy procesu wiedzieli o czym mówią. Nasze rozważania zaczniemy więc od omówienia reprezentacji informacji Reprezentacja informacji i zarządzanie nią Zdecydowaliśmy, że produkty sprzedawane w systemie, będą reprezentowane ontologicznie przy użyciu OWL Lite [32]. Do gromadzenia i przetwarzania danych ontologicznych wykorzystujemy środowisko Jena [21]. Z uwagi na to, że naszym celem nie jest stworzenie realistycznej ontologii produktów, ale pokazanie zasad operowania danymi w postaci ontologicznej, postanowiliśmy użyć stosunkowo prostych struktur. Na rysunku 11.2 przedstawiamy schemat ontologii oraz schemat zarządzania nią przez centrum informacji (CIC). Kręgosłup ontologii produktów stanowi czterostopniowa hierarchia grup produktów: segment, rodzina, klasa i cegła (segment, family, class i brick). W ramach tej hierarchii poszczególne katalogi, jak na przykład katalog produktów audiowizualnych, organizują grupy produktów danego typu. Każdy indywidualny produkt stanowi instancję odpowiedniej klasy cegły z wybranego katalogu. Pomysł oraz większość danych zostało zaadaptowanych ze standardu Global Product Classification [15].

5 Modelowy agentowy system e-commerce 285 Rysunek Zarządzanie informacją przez CIC Źródło: opracowanie własne. Poniżej prezentujemy przykład instancji ontologii w formie N3. Reprezentuje ona ubranie jednorazowego użytku dla kobiet, chroniące kolana, wykonane z mieszanego materiału i odporne na cc: prod: : <http://www.ibspan.waw.pl/e-cap/db/cic/products.owl#>. :Product a cc:protectivelowerbodywearbrick, a prod:productentity ; cc:hasconsumerlifestage cc:unclassified ; cc:hasgender cc:female ; cc:hasifdisposable cc:yes ; cc:hassafetyfeatures cc:coldresistant ; cc:hastypeofmaterial cc:combination ; cc:hastypeofprotectivelowerbodywear cc:protectivekneepads.

6 286 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Jak wspomnieliśmy, agent SA rejestruje w centrum informacji (CIC) wszystkie sprzedawane w swoim sklepie produkty (wysyła wiadomość zawierającą zserializowane dane towarów). Z tego względu CIC zapisuje informacje o produktach w formie ontologii rozszerzonej o dane oferującego SA (dokładniej, agenta GA). Dokładnie rzecz biorąc, obok zespołu ontologii produktów istnieje ontologia definiująca związek zarejestrowanych sklepów z produktami dostępnymi w bazie, za pomocą relacji sells. Na przykład, na rysunku 11.2 sklep X sprzedaje Offered- Product100, będący aparatem fotograficznym Canon EOS Warto przy tej okazji wskazać na kilka przyjętych rozwiązań. Po pierwsze w naszym podejściu używamy dwóch różnych języków ontologii: FIPA ACL/SL [13] dla opisu operacji, o których wykonanie CIC jest proszony oraz OWL Lite do opisu produktów. Po drugie, dla uproszczenia niektórych procesów zdecydowaliśmy się na reprezentowanie różnych wariantów jednego produktu, jako osobne byty. Na przykład jeżeli pewne buty występują w rozmiarach 39, 40 oraz 41, to w bazie CIC będą reprezentowane jako trzy osobne rekordy. Po trzecie przyjęliśmy założenie, że wszyscy agenci przetwarzający informacje o produktach, będą znali ontologię produktów. Kiedy użytkownik poprosi CA o zakup towaru, wówczas takie zamówienie tłumaczone jest na zapytanie SPARQL [38], które jest wykonywane przez CIC w środowisku Jena. BASE <http://www.ibspan.waw.pl/e-cap/> PREFIX product: <product/product.owl#> PREFIX team: <cic/auxilary/team.owl#> PREFIX audio-video: <product/audio-visual-catalog.owl#> SELECT?product?shop FROM <db/cic/products.owl#> FROM NAMED <db/cic/teams.owl#> WHERE {?product audio-video:hasformatofphotographicfilm audio-video:_35mm ; audio-video:hasifwithbuilt_inflash audio-video:no ; audio-video:hasifwithzoom audio-video:no ; audio-video:hasifwithautofocus audio-video:yes ; audio-video:hastypeofcamera audio-video:singlelensreflex_slr_ ; rdf:type audio-video:analoguecamerasbrick ; rdf:type product:productentity. GRAPH <db/cic/teams.owl#> {?shop team:sells?offered.?offered team:aboutproduct?product. } } LIMIT 100

7 11.4. Negocjacje wprowadzenie Modelowy agentowy system e-commerce 287 Wiedząc już, jak w systemie opisywana jest informacja o produktach i ich sprzedawcach, możemy przejść do kluczowego zagadnienia negocjacji cenowych. W ogólności, negocjacje są formą znajdowania kompromisu, w ramach którego zaangażowane strony akceptują porozumienie, np. w sprawie ceny towaru, terminu dostawy czy zawarcia pokoju [22, 30]. Jedną z najbardziej znanych form negocjacji cenowych są aukcje. Przedmiotem aukcji mogą być towary (dzieła sztuki, nieruchomości, etc.) lub usługi (naprawa budynku, budowa drogi, etc.). W praktyce spotyka się szeroką gamę aukcji, z których większość można dostosować do e-commerce. Dla celów naszego projektu ograniczyliśmy się do aukcji, które spotykamy w negocjacjach przedsiębiorstwo-do-konsumentów (B2C), pomijając transakcje typu przedsiębiorstwo-do-przedsiębiorstw(a) (B2B), w których możliwe są na przykład aukcje odwrotne (aukcje, w których klient ogłasza chęć zakupu towaru, a dostawcy zgłaszają swoje propozycje). Najbardziej popularnymi formami negocjacji cenowych są: Aukcja angielska (English auction) dotyczy sprzedaży jednego produktu (lub grupy produktów traktowanych jako jeden produkt). Bierze w niej udział sprzedawca i minimum dwóch kupujących. Uczestnicy składają propozycje zakupu przebijając poprzednią najwyższą cenę o co najmniej pewną określoną wartość (kwotę przebicia). Aukcja kończy się, gdy nie ma już chętnych do dalszego podnoszenia ceny (przez określony czas nie została zgłoszona nowa propozycja) lub gdy upłynie ustalony termin (aukcja kończy się o 11.54). To pierwsze rozwiązanie jest bardziej popularne w domach aukcyjnych, natomiast to drugie w przypadku aukcji internetowych. Sprzedający wyznacza cenę wywoławczą i opcjonalnie kwotę minimalną, poniżej której nie zgadza się na sprzedaż. Zwycięzcą aukcji jest kupujący, który złożył najwyższą ofertę (jeżeli nie była ona niższa od ceny minimalnej). Jeśli kwota minimalna nie jest ustalona, przyjmuje się, że jest to cena wywoławcza. Aukcja holenderska (Dutch auction) w chwili obecnej istnieje wiele schematów aukcji holenderskiej [7, 16]. Aukcje tego rodzaju rozpoczyna sprzedawca wysoką ceną wywoławczą, która jest następnie obniżana do momentu zaakceptowania ogłoszonej ceny przez któregokolwiek z klientów. Aukcja holenderska może być wykorzystana do sprzedaży jednego, jak i wielu produktów. W tym drugim przypadku kupujący określa ile przedmiotów w danej cenie chce zakupić. Pozostałe przedmioty uczestniczą w kontynuacji aukcji, która przebiega w ten sam sposób. Warto zauważyć, że w aukcji holenderskiej sprzedawca jest stroną aktywną, natomiast kupujący są pasywni (poza akceptacją wybranej ceny). Jest to przeciwieństwo aukcji angielskiej, gdzie to kupujący byli stroną aktywną, a sprzedawca pasywną. Przetargi (sealed bid first price auction) uczestnicy składają oferty w zalakowanych kopertach. Zwycięzcą jest ten, kto zaoferował najwięcej (jeśli jest to kwota wyższa od kwoty minimalnej sprzedawcy).

8 288 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Przetargi drugiej ceny (sealed bid second-price auction) czasem zwana także aukcją Vickrey'a (nazwaną tak od nazwiska autora pomysłu Williama Vickrey'a). Jest to wariant przetargu, w którym zwycięzca płaci drugą co do wysokości zaproponowaną cenę, a nie najwyższą. Negocjacje z ceną ustaloną (fixed-price negotiation) sprzedający określił stałą cenę produktu. Kupujący mogą nabyć dowolną (dostępną) ilość towaru po tejże cenie Autonomiczne negocjacje oraz modularna budowa agentów Zobaczmy teraz, jak można negocjacje realizować w systemach agentowych. Powszechnie przyjmuje się, że mechanizm negocjacji wymaga dwóch elementów [22, 30]: protokół negocjacyjny jest to konwencja, według której przebiega proces negocjacji, strategia negocjacji zachowania podejmowane podczas negocjacji, mające doprowadzić do osiągnięcia pożądanych wyników. Ponieważ negocjacje mają być prowadzone autonomicznie przez agentów programowych, konieczna jest formalizacja (w celu późniejszej reprezentacji algorytmicznej). Podsumowanie różnych podejść do formalizacji negocjacji można znaleźć w pracy [5, 26, 29, 42]. W proponowanym systemie wykorzystujemy rezultaty przedstawione przez Bartoliniego i jego zespół w [8, 9]. Zaproponowali oni strukturę dla implementacji negocjacji agentowych. Składa się ona z: 1) infrastruktury negocjacji, 2) ogólnego protokołu negocjacji oraz 3) reguł negocjacji. Infrastruktura negocjacji opisuje role uczestników oraz gospodarza (host) zarządcy negocjacji. Ogólny protokół negocjacji definiuje trzy fazy negocjacji: przyjęcie do negocjacji, wymianę ofert oraz formułowanie porozumienia. Określa on, na przykład, kiedy i jakiego rodzaju wiadomości muszą wymienić gospodarz i uczestnicy negocjacji. Reguły negocjacji wymuszają mechanizm negocjacji i zostały podzielone na: reguły przyjmowania uczestników do negocjacji, reguły sprawdzania poprawności ofert, reguły do przestrzegania protokołu, reguły zmiany stanu negocjacji i informowania uczestników, reguły formułowania porozumienia oraz reguły zakończenia negocjacji. W swoich pracach Bartolini i zespół zaproponowali, że w negocjacjach uczestniczą agenci mobilni, którzy przenoszą ze sobą całą wiedzę potrzebną do negocjacji. Ponieważ w naszym systemie negocjacje mogą się odbywać według wielu różnych scenariuszy, musieliśmy zmodyfikować takie podejście. A mianowicie, proponujemy rozwiązanie oparte na pracy [1], gdzie mobilny agent zbudowany jest ze szkieletu oraz modułów ładowanych dynamicznie na żądanie (więcej w [34, 35]).

9 Modelowy agentowy system e-commerce 289 Rysunek Modularna budowa agenta Źródło: [35] Pomysł zilustrowany jest na rysunku 11.3 przedstawiającym następujące elementy modularnego agenta: Moduł komunikacji odpowiedzialny za komunikację między agentami; jest to moduł statyczny posługujący się językiem FIPA ACL [17] (jednak zawartość wiadomości może ulegać zmianie w zależności od miejsca negocjacji; na przykład negocjacje w e-sklepie w Chinach mogą wymagać specjalnego modułu komunikacji). Moduł protokołu zawiera ogólne zasady negocjacji oraz specyficzne dane dotyczące negocjacji, która będzie miała miejsce (szablon negocjacji; negotiation template); informacje te są dostarczane przez agenta GA przed przystąpieniem do negocjacji; Moduł strategii zawiera specyficzną dla danej negocjacji taktykę agenta, otrzymaną od agenta CA. W ten sposób przez sieć przemieszcza się tyko minimalny szkielet agenta (ew. z modułem komunikacyjnym) natomiast pozostałe moduły zostają przyłączone już w sklepie.

10 290 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Negocjacje oparte na regułach Załóżmy teraz, że agent BA został skompletowany i jest gotowy do uczestnictwa w negocjacjach cenowych. Jak wspomniano reguły negocjacji wykorzystywane są do wymuszania konkretnego rodzaju negocjacji cenowych i dzielą się na: a) reguły przyjmowania uczestników do negocjacji, b) reguły poprawności ofert, c) reguły ustalania zgodności z protokołem, d) reguły uaktualniania stanu negocjacji oraz informowania uczestników, e) reguły zawierania porozumienia oraz f) reguły zakończenia negocjacji. Na podstawie takiego podziału, w pracach [8, 9], zaproponowano utworzenie po stronie gospodarza następujących komponentów: Gatekeeper, Proposal Validator, Protocol Enforcer, Information Updater, Negotiation Terminator oraz Agreement Maker. W związku z wykorzystywanym przez nas mechanizmem obsługi negocjacji, Gatekeeper stał się pełnoprawnym agentem z zadaniami opisanymi powyżej. Tak więc gospodarz negocjacji ma teraz strukturę przestawioną na rysunku Źródło: opracowanie własne. Rysunek Struktura klas gospodarza negocjacji Gospodarz negocjacji został zaimplementowany jako agent JADE i dziedziczy po klasie jade.core.agent. Komponenty kontroli negocjacji zostały do niego włączone jako zwykłe klasy Javy, z których każda posiada metodę handle(), aktywowaną gdy należy sprawdzić reguły, za które odpowiada. Dodatkowo, co widać na

11 Modelowy agentowy system e-commerce 291 rysunku 11.4, gospodarz zawiera obiekt tablica informacyjna (blackboard). Obiekt ten jest silnikiem reguł JESS [23] (klasy jess.rete) zainicjowanym regułami konkretnej negocjacji i uruchamia go każde sprawdzanie tych reguł Sprawdzanie reguł Wszystkie komponenty gospodarza używają jednej współdzielonej instancji systemu eksperckiego JESS. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że każdy host posiada wyłącznie jeden silnik reguł zamiast sześciu sugerowanych przez Bartoliniego (jeden dla każdego komponentu). Tak więc w przypadku m gospodarzy mamy m instancji JESS zamiast 6m; zyskując tym samym na wydajności oraz ograniczając ilość wymaganej pamięci. Reguły i fakty zarządzane przez silnik reguł podzielone są na moduły JESS. Obecnie jeden moduł odpowiada za dane na tablicy informacyjnej, a osobne za reguły używane przez poszczególne komponenty. Fakty dla tablicy informacyjnej są wyrażeniami JESS deftemplate i mogą reprezentować, między innymi (pełna lista faktów zależy od rodzaju negocjacji): aktualną ofertę sprzedaży, niewidoczną dla kupców minimalną kwotę sprzedawcy, maksymalny czas oczekiwania na następną ofertę, kwotę aktualnie najwyższej oferty, etc Realizacja negocjacji aukcja angielska Aukcja angielska jest jedną z najbardziej popularnych obecnie metod negocjacji cenowych. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest jej prostota i fakt, iż łatwo daje się realizować elektronicznie (używają jej, m.in. ebay.com i Allegro.pl). W naszym systemie, w przypadku aukcji angielskiej szablon negocjacji będzie zawierał następujące informacje: numer identyfikacyjny negocjacji, numer identyfikacyjny produktu, minimalną kwotę przebicia, maksymalny czas braku aktywności w trakcie aukcji, po którym następuje zakończenie aukcji, cenę początkową (szablon sprzedawcy), minimalną zarezerwowaną cenę sprzedawcy (szablon sprzedawcy). Strategia klienta w przypadku aukcji angielskiej mówi kiedy ogłosi on swoją ofertę oraz jaka będzie jej wysokość. Oczywiście wartość oferty musi być wyższa

12 292 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych od aktualnej ceny maksymalnej co najmniej o kwotę przebicia podaną w szablonie. Strategia zawiera także informację, ile maksymalnie klient jest gotów zapłacić za dany towar (górna granica dla ofert zgłaszanych przez BA). Strategii dla sprzedającego w aukcji angielskiej nie ma, ponieważ w tym przypadku jest on stroną pasywną. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe reguły występujące w aukcji angielskiej. OFERTA KUPIEC reguła ta mówi, że kupiec może wysłać ofertę wówczas, gdy istnieje oferta sprzedającego (negocjacja została zapoczątkowana) JEŻELI Jest poprawna oferta Pr uczestnika w roli kupca ^ Istnieje aktywna oferta uczestnika w roli sprzedawcy WÓWCZAS Oferta Pr jest ogłaszana PRZEBICIE KUPIEC zgłaszana przez kupca oferta musi być wyższa od aktualnej oferty co najmniej o kwotę przebicia JEŻELI Kwota przebicia to Inc ^ Aktualna najwyższa oferta to B ^ Ofertę Pr na towar A z ceną P złożył kupiec ^ P B + Inc WÓWCZAS Oferta Pr jest aktywna Realizacja negocjacji aukcja holenderska Zajmijmy się teraz nieco bardziej skomplikowanym mechanizmem negocjacji, jakim może być wieloproduktowa aukcja holenderska. Opis przyjętej przez nas wersji aukcji holenderskiej znajduje się w punkcie Dodajmy tylko, że przyjęliśmy dodatkowe ograniczenie, że jeden kupujący może zgłosić co najwyżej jedną poprawną ofertę kupna. Dla aukcji holenderskiej szablon negocjacji musi zawierać następujące ustalenia: numer identyfikacyjny negocjacji, numer identyfikacyjny produktu,

13 Modelowy agentowy system e-commerce 293 minimalną kwotę przebicia, o którą sprzedawca musi zmniejszać cenę przy każdej kolejnej ofercie, maksymalny czas braku aktywności w trakcie aukcji, po którym następuje zakończenie aukcji, liczbę sztuk N towaru wystawioną na sprzedaż, cenę początkową (szablon sprzedawcy), minimalną zarezerwowaną cenę sprzedawcy (szablon sprzedawcy). W przypadku aukcji holenderskiej, strategia kupującego określa, kiedy zaakceptować cenę sprzedawcy. Najprostszą strategią jest sprawdzenie, czy aktualna cena jest niższa od maksymalnej, którą klient jest skłonny zapłacić i jeśli tak jest, to zaakceptować ofertę. Można jednak oprzeć strategię na upływie czasu, ilości pozostałych w ofercie przedmiotów, czy na tempie, w jakim ich ubywa. Strategia sprzedawcy natomiast powinna zawierać następujące parametry: cenę początkową, funkcję wyznaczania przedziału czasu, po którym sprzedawca ogłosi kolejną ofertę (czas ten musi być krótszy niż maksymalny czas braku aktywności, który kończy negocjację), cenę minimalną, poniżej której sprzedawca nie będzie licytował. A oto przykładowa reguła dla aukcji holenderskiej. Kupiec może wysyłać ofertę jedynie wówczas, kiedy istnieje aktywna oferta sprzedawcy. Ponadto oferowana przez kupca cena (funkcja X) musi być równa aktualnej cenie sprzedaży oraz żądana ilość (funkcja M) nie może być większa od ogólnie dostępnej puli towaru. Powyższe warunki sprawdza następująca reguła: AKCEPTOWANIE KUPIEC JEŻELI oferta Pr pochodzi od uczestnika w roli kupca ^ aktywna oferta sprzedawcy jest na kwotę B ^ X(Pr) = B ^ M(Pr) N WÓWCZAS oferta Pr jest akceptowana.

14 294 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Zakończenie negocjacji Każdorazowe zakończenie negocjacji przez jednego z agentów BA prowadzi do przesłania informacji o jej rezultatach do agenta CA. Wiadomości te są obsługiwane w kolejności wynikającej z czasu rezerwacji (oraz kwestii związanych z zaufaniem; zobacz punkt 11.9). Na przykład, jeśli dana rezerwacja kończy się w ciągu następnych 37 sekund to trzeba podjąć decyzję czy wykorzystać ją i dokonać zakupu [14]. W trakcie trwania analizy mogą zostać nadesłane wyniki negocjacji, które miały miejsce w innych sklepach i mogą wpłynąć na jej przebieg. Ogólnie rzecz biorąc, rezultatem analizy może być: 1) decyzja o realizacji zakupu w jednym ze sklepów, 2) decyzja o oczekiwaniu na lepszą propozycję (w tym rezygnacja z pewnej grupy rezerwacji i nakazanie agentom przystąpienia do ponownych negocjacji), lub 3) poinformowanie klienta, że transakcja jest niemożliwa do przeprowadzenia (na przykład dlatego, iż z informacji otrzymanych od BA wynika, że ceny rynkowe - ceny stałe i wyniki negocjacji - są wyższe od zadanych warunków cenowych). Zauważmy, że podjęcie decyzji o wyborze oferty nie musi zakończyć się sukcesem. Komunikacja z agentem znajdującym się na innym komputerze może trwać tak długo, że rezerwacja zostanie anulowana. Fakt ten musi być brany pod uwagę przez CA, gdy analizuje on posiadane w danym momencie informacje dotyczące obsługi konkretnego zlecenia. Kiedy próba zakupu powiedzie się, jak również jeżeli podjęta zostaje decyzja o niewykonalności danego zlecenia, CA wysyła wiadomości do wszystkich BA pracujących nad danym zleceniem, aby zakończyli swoje działanie. Wszelkie dane o zdarzeniach mających miejsce podczas obsługi poleceń klienta są zbierane i przechowywane na przyszłość. Mowa tutaj, na przykład, o: odmowie przyjęcia do negocjacji, wynikach negocjacji (pozytywnych i negatywnych), uzyskanej cenie i długości rezerwacji. Efektem analiz z wykorzystaniem takich informacji może być, na przykład: (1) wykluczenie z kręgu zainteresowań sklepu, który systematycznie oferuje towary po zawyżonych cenach (na podstawie wyników aukcji/proponowanych stałych cen), (2) ocena wartości rynkowej towaru (przegrane i wygrane aukcje dostarczają takiej informacje) (3) ocena stopnia zaufania ze strony SA (na podstawie zmiany długości rezerwacji w danym sklepie), (4) ocena prędkości sprzedaży (krótsza rezerwacja bez powodu może oznaczać, że towar się dobrze sprzedaje), (5) zmiana strategii negocjacji (sekwencja przegranych negocjacji danego typu skłania do zmiany strategii). Z drugiej strony po zakończeniu negocjacji SA dokonuje rezerwacji towaru u WA, informuje zwycięskiego BA o przyznanej długości rezerwacji i oczekuje na dalszy rozwój sytuacji: 1. Jeśli zwycięski BA potwierdza rezerwację, SA sprawdza u WA status rezerwacji. Jeżeli rezerwacja nie wygasła, wówczas SA potwierdza transakcję. Ta wia-

15 Modelowy agentowy system e-commerce 295 domość rozpoczyna finalizację transakcji obejmującą, m.in. płatności i dostawę. Jeżeli rezerwacja wygasła, SA wysyła do BA informację o odrzuceniu. 2. Jeśli CA odwołuje rezerwację (za pośrednictwem BA), wówczas SA poleca WA wycofać odpowiednią rezerwację i modyfikuje zaufanie do danego CA. Przedstawione scenariusze zamykają określony proces w SA, jednak przez cały czas ma on pieczę nad pozostałymi transakcjami i negocjacjami. Ponadto cyklicznie przeprowadza on analizę sytuacji dotyczącej danego towaru, co może owocować zmianami w sposobie (mechanizm negocjacji) lub parametrach (ceny minimalnej, itp.) jego sprzedaży. Na przykład, gdy zostały 22 sztuki produktu, wówczas może zapaść decyzja o wyprzedaży po cenie stałej. W każdym z takich przypadków powstaje odpowiedni szablon, który trafia do GA. Podobnie do CA, SA też zapisuje w swojej bazie wiedzy wszelkie informacje dotyczące wszystkich wydarzeń w sklepie, np.: wyniki negocjacji (pozytywne i negatywne), informacje o zwycięzcach, kto potwierdził rezerwację, a kto zrezygnował z zakupu, itd. Informacje zgromadzone w tejże bazie mogą spowodować, np.: (1) niedopuszczenie niektórych BA/CA do negocjacji, (2) zmianę mechanizmu negocjacji cenowych, (3) zmianę parametrów negocjacji (np. kwoty minimalnej sprzedawcy), zmianę czasu rezerwacji (towary, które się bardzo dobrze sprzedają, mają krótszy czas rezerwacji) Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem odgrywa istotną rolę w proponowanym systemie. Po pierwsze wiele typów negocjacji cenowych wykorzystuje czas, np. do kiedy można ogłosić nową ofertę lub do kiedy sprzedawca czeka na oferty. Ponieważ jednak negocjacje cenowe odbywają się na jednym komputerze (nie ma negocjacji na odległość), wszyscy uczestnicy mogą korzystać z zegara tej samej maszyny. Drugi przypadek, to rezerwacja produktu i tutaj sprawa się komplikuje, ponieważ dotyczy wielu komputerów. Na przykład, jeżeli CA wysłał 10 agentów BA na 10 różnych maszyn, wówczas musimy sobie radzić z 11 różnymi czasami. Na przykład, gdy jeden komputer spieszy się o 13 sekund w stosunku do GMT, inny może późnić się o 17 sekund. Załóżmy, że część z tych agentów wygrała negocjacje i przekazała do CA informacje kiedy wygasają rezerwacje. W tej sytuacji CA musi wiedzieć dokładnie ile ma czasu na podjęcie decyzji, czy potwierdzić chęć zakupu, zanim poszczególne rezerwacje wygasną. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje czas uniwersalny. W tym celu użyliśmy protokołu czasu sieciowego SNTP [18, 19, 20], aby ustalić czas uniwersalny i różnicę czasową między tym czasem a lokalnym zegarem na komputerze. Wykorzystując ten protokół, każdy CA i GA ustala taką różnicę podczas inicjalizacji.

16 296 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Zakładamy przy tym, że lokalny zegar działa poprawnie, i że proces ustalania różnicy czasu nie będzie musiał być uruchamiany zbyt często (możliwe jest również odświeżanie różnicy czasowej przez GA przed każdą negocjacją). Tak ustalona różnica czasowa jest przekazywana do BA razem z szablonem negocjacji. Po wygranej licytacji, BA przesyła różnicę czasową do CA razem z godziną wygaśnięcia rezerwacji (np. rezerwacja jest ważna do 12:35:55, a lokalna różnica czasowa to 00:00:01 ). Wówczas CA może dowiedzieć się dokładnie ile ma czasu na analizę (np. jeżeli sklep późni się o 10 sekund względem GMT, a klient spieszy się o 5 sekund względem GMT, wówczas CA względem GA spieszy się o 15 sekund). Oczywiście opóźnienia sieciowe mogą odegrać kluczową rolę podczas potwierdzania rezerwacji. W przypadku wolniejszego połączenia sieciowego, wiadomość o decyzji klienta powinna zostać wysłana odpowiednio wcześniej, a ustalanie właściwego momentu leży w gestii agenta CA Zarządzanie zaufaniem Ostatnim tematem, który chcielibyśmy omówić, jest zarządzanie zaufaniem. Zauważmy tutaj, że rozpatrywać można dwa bliskie sobie pojęcia: zaufanie i reputację. W literaturze pojęcia te rozumiane są najczęściej jako: zaufanie wiara jednostki w możliwości, uczciwość oraz niezawodność (drugiej jednostki), na bazie własnych dotychczasowych doświadczeń; reputacja wiara jednostki w możliwości, uczciwość oraz niezawodność (drugiej jednostki), na podstawie rekomendacji innych jednostek. Tak więc zaufanie jest zwykle traktowane jako relacja jeden-dojednego, natomiast reputacja jako jeden-do-wielu. Równocześnie oba związki budowane są na podstawie długotrwałych doświadczeń. Istnieje wiele sposobów obliczania reputacji i zaufania. Podamy tutaj tylko listę przykładów, a po konkretne rozwiązania odsyłamy zainteresowanych czytelników do wskazanej literatury: 1) suma lub średnia rankingów [36], 2) systemy Bayesa [39], 3) model dyskretny [2, 3, 10, 11], 4) modele rozmyte [31] i inne [24, 25, 33, 43, 44]. Choć możliwe byłoby wprowadzenie do naszego systemu pojęcia reputacji, w chwili obecnej wymiana informacji między klientami lub sprzedawcami nie jest przewidziana. Z tego powodu zajmiemy się wyłącznie zaufaniem Zaufanie po stronie klienta Działanie agenta CA, reprezentującego użytkownika, opiera się na historii kontaktów ze sklepami. Obecnie zakładamy, że negocjacje są fair (np. bez sztucznego podbijania ceny przez podstawionych agentów lub umów między sklepami oferującymi taki sam towar) oraz, że agenci nie mogą ukryć swojej tożsamości: mogą otrzymać

17 Modelowy agentowy system e-commerce 297 nowe ID, aby wymazać brak zaufania do siebie w niektórych sklepach, jednak nie mogą podszywać się pod kogoś innego, kto cieszy się wysokim zaufaniem. Większość sytuacji, mogących wpływać na zaufanie do sklepu, ma miejsce podczas finalizacji transakcji (inne można znaleźć w [6]). Proces ten zawiera, m.in. płatność oraz dostawę. Wszelkie opóźnienia, zła jakość dostarczonego towaru, przysłanie niewłaściwego towaru, itd. wpływają negatywnie na zaufanie do takiego dostawcy. Zastanówmy się teraz, jak wpływa to na zachowanie klienta. Kiedy użytkownik prosi CA o zakup pewnego produktu, CA otrzymuje od CIC listę sklepów, które ten produkt oferują. Taka lista jest następnie przetwarzana przez CA, który między innymi ustala stopień zaufania do każdego e-sklepu (proces każdorazowego dostosowywania listy wynika z zastosowania modelu zaufania z zapominaniem). Jeżeli okaże się, że na liście znajdują się sklepy z zaufaniem poniżej pewnej dopuszczalnej wartości, wówczas są one wykluczane z kręgu zainteresowań. Oczywiście wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja, kiedy interesujący produkt oferuje niewielu sprzedawców. W takim przypadku klient może zechcieć zaryzykować zakupy w sklepie, o którym ma nienajlepsze zdanie. Jeżeli jednak po wykluczeniu niechcianych sklepów lista ciągle jest długa, wówczas CA może zastosować wielokryterialny ranking (np. używając metody Saaty'go [37]) i na tej podstawie wybrać oferty najbardziej go interesujące. Zauważmy, że wtedy może mieć znaczenie, że dany sklep został uznany przez klienta za drogi (tzw. wizerunek), ponieważ każdemu kryterium należy przyporządkować pewną ważność. Jeden klient może powiedzieć: wolę drogie produkty wysokiej jakości od tanich, kiedy inny powie: szukam przede wszystkim tańszych produktów z nie koniecznie ekspresową dostawą. Można by zapytać, dlaczego nie wysyłać agentów BA do wszystkich sklepów. Odpowiedź jest również powiązana z zaufaniem. Za każdym razem, kiedy BA wygrywa aukcję i jej nie finalizuje, sklep zmniejsza do niego zaufanie. Zatem w uproszczeniu, jeżeli klient wysłałby N kupców, z których K wygrałoby aukcje, to przy finalizacji jednej transakcji, w jednym sklepie nasze zaufanie by wzrosło, a w K 1 spadło. Z uwagi na to, że niskie zaufanie może doprowadzić do niedopuszczenia do negocjacji, przy wyborze sklepów do odwiedzenia należy postępować bardzo ostrożnie Zaufanie po stronie sklepu Jak opisano wcześniej, pierwszy kontakt między sklepem a klientem odbywa się za pośrednictwem agenta GA, który danego kupca wpuszcza lub nie. Decyzja ta opiera się na zaufaniu, które sklep przypisuje konkretnemu klientowi. Kiedy wartość zaufania zejdzie poniżej pewnego progu, wówczas GA nie pozwoli kupcowi na negocjacje. Z punktu widzenia sklepu, realizacja rezerwacji odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaufania do klienta (inne przypadki opisane są w [6]). Przypomnijmy, że

18 298 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych jeżeli BA wygrał negocjacje, nie znaczy to jeszcze, że kupi dany towar. Sklep jednak musi na pewien czas zarezerwować odpowiednią ilość produktu, wycofując ją tym samym z ogólnej puli dostępnej dla innych klientów. Skoro głównym zadaniem agenta SA jest sprzedaż jak największej ilości towaru, to klient, który sfinalizował transakcję, umacnia swoją pozycję w sklepie. W przypadku, gdy BA nie dokona zakupu, mamy do rozpatrzenia dwa scenariusze. 1) BA stosunkowo wcześnie, w czasie trwania rezerwacji, poinformował o swojej rezygnacji (np. w pierwszych 2 minutach przy 59 minutach rezerwacji). SA oczywiście nie jest wówczas zadowolony z takiego obrotu sprawy, jednak takie są założenia naszego systemu i wszyscy użytkownicy muszą godzić się z konsekwencjami. Dlatego też w tej sytuacji kara nałożona na BA nie powinna być zbyt surowa (lub nie powinno jej być w ogóle). 2) Jeżeli jednak rezerwacja wygasa, wówczas sklep ma pełne prawo do utraty zaufania do takiego nabywcy. Nie dość bowiem, że na dłuższy czas pomniejszono dostępną dla sprzedaży ilość towaru, to jeszcze należy sobie uświadomić, iż drugi w kolejności licytujący mógłby kupić ten towar, lecz nie wygrał negocjacji. Obniżenie wiarygodności nierzetelnego kupca może wiązać się z zejściem jego zaufania poniżej wartości progowej, a to uniemożliwi mu ponowne wejście do negocjacji [4]. Należy również przewidzieć problemy podczas finalizacji transakcji. Powiedzmy BA wygrał negocjacje i potwierdził chęć zakupu, ale z różnych przyczyn CA nie przelał pieniędzy. W takim przypadku poziom zaufania do klienta również się obniża. Jednak w naszym systemie ten etap zakupu nie jest implementowany. Dlatego też pomijamy takie przypadki w szczegółowych rozważaniach Karanie i nagradzanie Zaufanie klienta do sklepu wykorzystuje się wyłącznie w momencie wyboru sklepów, w których podjęta zostanie próba zakupu towarów. Natomiast zaufanie sklepu do klienta używane jest w dwóch przypadkach. Po pierwsze dany kupiec może być dopuszczony do negocjacji (po raz pierwszy, lub usiłując do niej powrócić). Jednakże znacznie ciekawszy jest wpływ zaufania na długość rezerwacji. Im większe bowiem zaufanie sklepu do kupca, tym dłużej sklep może poczekać na jego decyzję. Więcej na ten temat, jak również o przykładowym sposobie obliczania zaufania, można przeczytać w [6]. Uwagi końcowe Celem powyższego rozdziału było podsumowanie naszych prac prowadzących do stworzenia modelowego agentowego systemu e-commerce. W chwili obecnej opisany system jest implementowany, a kody źródłowe znajdują się w repozytorium Sourceforge pod adresem:

19 Modelowy agentowy system e-commerce 299 Bibliografia [1] A Plug-in Architecture Providing Dynamic Negotiation Capabilities for Mobile Agents (1998) M. T. Tu, F. Griffel, M. Merz, W. Lamersdorf, Lecture Notes in Computer Science. [2] Abdul-Rahman A., Hailes S., Supporting Trust in Virtual Communities. In Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, Hawaii, 4 7 January [3] Audun J., Roslan I., Boyd C., A Survey of Trust and Reputation Systems for Online Service Provision. Decision Support Systems. [4] Bădică C., Bădită A., Ganzha M., Paprzycki M., Developing a Model Agent-based E-commerce System. In: Jie Lu et. al. (eds.) E-Service Intelligence Methodologies, Technologies and Applications, Springer, [5] Bădică C., Bădită A., Ganzha M., Paprzycki M., Implementing Rule-Based Automated Price Negotiation in an Agent System. Journal of Universal Computer Science, in press. (2007) [6] Bădică C., Ganzha M., Gawinecki M., Kobzdej P., Paprzycki M., Towards Trust Management in an Agent-based E-commerce System Initial Considerations. In: A. Zgrzywa (ed.) Proceedings of the MISSI 2006 Conference, Wroclaw University of Technlogy Press, Wroclaw, Poland (2006) [7] Bădică C., Ganzha M., Gawinecki M., Kobzdej P., Paprzycki M..: Utilizing Dutch Auction in an Agent-based Model E-commerce System In: Proceedings of the 14 th International Enformatika Conference, World Enformatika Society, 2006, [8] Bartolini, C., Preist, C., Jennings, N.R., A Software Framework for Automated Negotiation; Proc. Of SELMS. Lect. Notes in Comp. Sci. 3390, Springer, Berlin (2005) [9] Bartolini, C., Preist, C., Jennings, N.R., Architecting for Reuse: A Software Framework for Automated negotiation; Proc. of AOSE: Int. Workshop on Agent-Oriented Software Engineering, Bologna, Italy, Lect. Notes in Comp. Sci. 2585, Springer, Berlin, (2002) [10] Cahill V., Shand B., Gray E., et al. Using Trust for Secure Collaboration in Uncertain Environments. Pervasive Computing, 2(3):52 61, July September [11] Carbone M., Nielsen M., Sassone V., A Formal Model for Trust in Dynamic Networks. In Proc. of Int. Conference on Software Engineering and Formal Methods, Brisbane, September [12] Ecommerce definition and types of ecommerce, [13] FIPA SL Content Language Specification, 2002, [14] Gawinecki M., Ganzha M., Kobzdej P., Paprzycki M., Bădică C., Scafes M., Popa Gabriel- George (2006) Managing Information and Time Flow in an Agent-based E-commerce System. In: D. Petcu et. al. (eds.), Proceedings of the Fifth International Symposiom on Parallel and Distributed Computing, IEEE CS Press, Los Alamitos, CA, 2006, [15] Global Product Classification, [16] [17] [18] [19] [20] [21] Jena 2 A Semantic Web Framework, Hewlett Packard, [22] Jennings N. R., Faration P., Lomuscio A. R., Parsons S., Sierra C. And Wooldridge M.: Automated Negotiation: Prospects, Methods and Challanges, In: Int Journal of Group Decission and Negotiation, 2001, Keynote Paper. [23] JESS; Jave Expert System Shell; herzberg.ca.sandia.gov/jess/ [24] Jøsang A. A., Logic for Uncertain Probabilities. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 9(3): , June 2001.

20 300 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych [25] Jøsang A., Trust-Based Decision Making for Electronic Transactions. In: L. Yngström and T. Svensson, editors, Proceedings of the 4th Nordic Workshop on Secure Computer Systems (NORDSEC 99). Stockholm University, Sweden, [26] Kittsteiner T., Ockenfels A., On the Design of Simple Multi-unit Online Auctions, In: N. Jennings, G. Kersten, A. Ockenfels and C. Weinhardt (Eds.), Negotiation and Market Engineering, Dagstuhl Seminar Proceedings. [27] Kowalczyk R., et al.: Integrating Mobile and Intelligent Agents. In: Advanced E-commerce: A Survey. Agent Technologies, Infrastructures, Tools, and Applications for E-Services, Proceedings NODe 2002 Agent-Related Workshops, Erfurt, Germany, LNAI 2592, Springer Verlag, (2002) [28] Kowalczyk R., Franczyk B., Speck A., Inter-Market, towards intelligent mobile agent E-Market places. 9 th Annual IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems (ECBS 2002), Lund, Sweden (2002), [29] Lochner, K. M., Wellman, M.P.: Rule-Based Specification of Auction Mechanisms. Proc. AAMAS'04, ACM Press, New York, USA, (2004). [30] Lomuscio, A. R., Wooldridge, M., Jennings, N.R.: A classification schema for negotiation in electronic commerce; F. Dignum, C. Sierra (Eds.): Agent Mediated Electronic Commerce: The European AgentLink Perspective, Lect. Notes in Comp. Sci. 1991, Springer, Berlin (2002) [31] Manchala D. W., Trust Metrics, Models and Protocols for Electronic Commerce Transactions. In Proceedings of the 18th International Conference on Distributed Computing Systems, [32] OWL Web Ontology Language Overview, [33] Page L., Brin S., Motwani R., Winograd T., The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web. Technical report, Stanford Digital Library Technologies Project, [34] Parakh G., Paprzycki M., Nistor C. E., Dynamically Loaded Reasoning Models in Negotiating Agents, Proceedings of the 3 rd European E-COMM-LINE 2002 Conference, Bucharest, Romania, 2002, [35] Parakh G., Sandhya R., Paprzycki M., Ajith A., Johnson Th. (2003) Agents Capable of Dynamic Negotiations. In: M. Paprzycki (ed.), Electronic Commerce; Research and Development, ACTEN Press, Wejherowo, Poland, 2003, [36] Resnick P., Zeckhauser R., Trust Among Strangers in Internet Transactions: Empirical Analysis of ebay s Reputation System. In M. R. Baye, editor, The Economics of the Internet and E- Commerce, volume 11 of Advances in Applied Microeconomics. Elsevier Science, [37] Saaty T.L. The Analytik hierarchy process, RWS Publications, [38] SPARQL Query Language for RDF, [39] Withby A., Jøsang A., Indulska J.: Filtering Out Unfair Ratings in Bayesian Reputation Systems. In Proceedings of the 7 th Int. Workshop on Trust in Agent Societies. ACM, [40] Wooldridge M.: An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley & Sons, (2002), Laudon K. C., Traver C. G.: E-commerce. business. technology. society (2nd ed.). Pearson Addison-Wesley, (2004). [41] WTO special study on e-commerce [42] Wurman P. R., Wellman M. P., Walsh W. E.: A Parametrization of the Auction Design Space; Games and Economic Behavior, 35, 1/2, (2001) [43] Yu B., Singh M. P.: An Evidential Model of Distributed Reputation Management. In Proceedings of the First Int. Joint Conference on Autonomous Agents & Multiagent Systems. ACM, July [44] Yu B., Singh P. M.: A social mechanism of reputation management in electronic communities. In Proceedings of Fourth International Workshop on Cooperative Information Peers, , 2000.

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym

Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Karolina Kuligowska Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym Praca magisterska na kierunku: Informatyka i Ekonometria Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II

Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

BIZNES E-COMMERCE I ZUNIFIKOWANA KOMUNIKACJA. Sklepy internetowe. Zabezpieczenie danych. Komunikacja w firmie

BIZNES E-COMMERCE I ZUNIFIKOWANA KOMUNIKACJA. Sklepy internetowe. Zabezpieczenie danych. Komunikacja w firmie BIZNES benchmark magazyn #9 / 09 / 2014 Rozmowa z Marcinem Babiakiem Prezesem Zarządu fi rmy Komputronik Biznes s. 6 Sklepy internetowe - obsługa logistyczna s. 11 Zabezpieczenie danych - kwalifi kowany

Bardziej szczegółowo

Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego

Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego Zeszyty Naukowe nr 865 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Jacek Wołoszyn Katedra Informatyki Wit Urban Katedra Informatyki Paweł Wołoszyn Katedra Informatyki Badanie trafności mechanizmu licytacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo