ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie s.i.w.z.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie s.i.w.z.)"

Transkrypt

1 Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie Lublin, 29 października 2012 ul. Krakowskie Przedmieście Lublin sprawa: ZP /12 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie s.i.w.z.) I. Zamawiający Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą p.z.p. dokonuje zmiany w treści s.i.w.z. sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych. W załączniku nr 1 do s.i.w.z. ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna) zmianie ulegają zapisy dotyczące Nooteboka PC (poz. 02 tabeli). Zakres zmian jest następujący: 1. w zapisach odnoszących się do wymagań i konfiguracji Karty grafiki (Lp.4) usuwa się zapis - HDMI 1.4 ; 2. w zapisach odnoszących się do wymagań i konfiguracji Komunikacji i złączy (Lp.10) usuwa się zapis - złącze Fire-Wire ; II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Techniczna (załącznik nr 1 do s.i.w.z.) z uwzględnieniem zmian, o których mowa powyŝej stanowi załącznik do niniejszego pisma. III. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający niezwłocznie przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał s.i.w.z. oraz zamieści na stronie internetowej (w miejscu udostępniania s.i.w.z.). IV. Niniejsza zmiana treści s.i.w.z. zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. V. Wprowadzona zmiana treści s.i.w.z. powoduje zmianę terminu składania i otwarcia ofert, a takŝe zmianę terminu wnoszenia wadium. Termin składania ofert upływa dnia 5 listopada 2012 r. o godzinie 13:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 5 listopada 2012 r. o godzinie 13:30. Termin wnoszenia wadium upływa dnia 5 listopada 2012 r. o godzinie 13:00. Z powaŝaniem Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie W załączeniu: Wiesława Zwierz - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Specyfikacja techniczna (załącznik nr 1 do s.i.w.z.) po wprowadzonej zmianie

2 ** Wykonawca:... załącznik nr 1 do s.i.w.z. po zmianie z r. załącznik nr. do oferty** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 01. Komputer biurowy jednostka centralna, ilość 70 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu:** inne informacje*** 1. Procesor Procesor powinien osiągać wynik minimum 3800 punktów w teście Passmarka - Performance Test 7.0. Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami: w kolumnie CPU Mark. W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). 2. Płyta główna Chipset rekomendowany przez producenta procesora. MoŜliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezaleŝnie od siebie. MoŜliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemoŝliwiający moŝliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera. MoŜliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS, moŝliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych. gniazda DIMM - min. 4 szt., gniazda USB min. 10 szt., złącza PCI-Express x16-1 szt., Producent procesora... Oznaczenie procesora. Producent płyty.. Oznaczenie płyty...

3 PCI-Express x1 2 szt., PCI 1 szt,. Zintegrowany kontroler Serial ATA III obsługujący - min. 1 złącze SATA III oraz min. 3 złącza SATA II. wyjście audio 3. Porty I/O 10 x USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) 1 x RS-232, 2 x PS2, 1 x wejście audio, 2 x wyjście audio 2 x wejście mikrofonowe; 1 x RJ45, 1x 15-stykowe D-Sub oraz 1x DVI (zamiennie za DVI dopuszcza się DisplayPort + DP/DVI Adapter) W przypadku gdy oferowany komputer biurowy jak i oferowany w zestawie monitor LCD będą wyposaŝone w złącza DisplayPort umoŝliwiające połączenie urządzeń bez wykorzystania adapterów Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia wraz z komputerem adaptera DP/DVI. Musi istnieć moŝliwość wyposaŝenia oferowanego sprzętu w złącze USB 3.0. Nie dopuszcza się moŝliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich uŝycia np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera. 4. Pamięć RAM 4 GB. 5. Napęd optyczny DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD 6. Dysk HDD Min.: 320 GB, 7200 rpm, NCQ/6Gbit, 16 MB cache 7. Karta audio Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem Audio High Definition. 8. Karta graficzna Zintegrowana, z moŝliwością zaalokowania pamięci współdzielonej do 1,5 GB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM)

4 9. Karta sieciowa 10/100/1000 MB/s, PXE, WoL 10. Mysz Optyczna, PS/2 lub USB z rolką przewijającą (bez przejściówek). Długość kabla połączeniowego min. 170 cm (mierzona bez przedłuŝek). Podać nazwę producenta i model oferowanej myszy: 11. Klawiatura QWERTY, min. 104 klawisze, PS/2 lub USB (bez przejściówek), długość kabla połączeniowego min. 170 cm (mierzony bez przedłuŝek). Podać nazwę producenta i model oferowanej klawiatury: 12. Obudowa Małogabarytowa, typu SFF umoŝliwiająca pracę w pionie i poziomie (wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami typu nóŝki, podstawki, mocowania itp. zapewniające moŝliwość ustawienia stacji w pozycji pionowej lub poziomej w zaleŝności od potrzeb uŝytkownika). Suma wymiarów trzech boków (tj. szerokości, głębokości, wysokości) nie większa niŝ 822 mm (mierzona po krawędziach zewnętrznych). Wykonana z metalu, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona jego logo. podać wymiary S/G/W:. /./.. WyposaŜona we wnęki umoŝliwiające instalację co najmniej: - 1 urządzenia formatu 5,25 (pełnej wysokości) z dostępem zewnętrznym - 1 urządzenia formatu 3,5 z dostępem zewnętrznym - 1 urządzenia formatu 3,5 we wnęce wewnętrznej. Dostęp do wnętrza obudowy oraz instalacja kart rozszerzeń i napędów moŝliwa bez uŝycia narzędzi.

5 We wnętrzu obudowy zintegrowany głośnik odtwarzający sygnał generowany przez kartę audio. 13. Zasilacz Moc max. zasilacza nie mniejsza niŝ 240W i nie większa niŝ 280W, sprawność zasilacza przy obciąŝeniu 50% co najmniej 86%. Dołączyć dokument potwierdzający poziom sprawności tego zasilacza określony w procentach (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta lub dokumentację techniczną komputera lub zasilacza). 14. Oprogramowanie MS Windows 7 Professional 32 bit PL OEM (dołączony nośnik z systemem operacyjnym, dopuszcza się nośnik typu Recovery). System nie wymagający przeprowadzania procedury aktywacyjnej (za pomocą połączenia internetowego lub telefonicznego) równieŝ po jego reinstalacji lub równowaŝne*. podać moc max. zasilacza Podać oferowane oprogramowanie. W przypadku równowaŝnego zamieścić dodatkowo szczegółowy opis Dodatkowe wymagania Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows 7 lub Vista Business) powinien wynosić nie więcej niŝ 29 db. Dołączyć dokument potwierdzający ten parametr (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta lub dokumentację techniczną lub raport z badań laboratoryjnych lub certyfikat). podać poziom głośności..db Zgodność oferowanego komputera z systemem operacyjnym potwierdzona przez producenta systemu operacyjnego. Dołączyć dokument potwierdzający ten parametr (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta lub dokumentację techniczną lub raport z badań laboratoryjnych lub certyfikat). Telefoniczna infolinia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (naleŝy podać numer telefonu): - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie Numer telefonicznej infolinii technicznej

6 dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć); - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uŝyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. 16. Certyfikaty i normy - CE, - Energy Star, - zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2000, Monitor LCD do komputera biurowego, ilość 70 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu 17. Przekątna ekran Nie mniejszy niŝ 20 cali i nie większy niŝ 22 cale. podać wymiar przekątnej ekranu: 18. Proporcje matrycy Panoramiczny 19. Wielkość plamki max. 0,28 mm 20. Rozdzielczość nominalna 1600 x 900 pikseli 21. Czas reakcji matrycy nie dłuŝszy niŝ 5 ms 22. Jasność jasność min. 250 cd/m Kontrast statyczny min. 1000:1 24. Kąt widzenia min. poziomy 170º, min. pionowy 160º

7 25. Typ gniazda wejściowego 1 x 15-stykowe D-Sub oraz 1x DVI (zamiennie za DVI dopuszcza się DisplayPort) 26. Regulacja Wysokości w zakresie min. 11 cm, pochylenia panela min. w zakresie -5º / +20 º, obrót min.: ±340º 27. Wymagane certyfikaty i normy - CE, - Energy Star 5.0, - TCO Displays 5.0, - zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2000, - monitor trwale oznaczony znakiem firmowym producenta monitora na froncie monitora i na tabliczce znamionowej monitora. 02. Notebook PC, ilość 3 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu:** inne informacje*** 1. Procesor Procesor powinien osiągać wynik minimum 2450 punktów w teście Passmarka - Performance Test 7.0. Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami: w kolumnie CPU Mark. W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). Producent procesora... Oznaczenie procesora. 2. Pamięć operacyjna zainstalowana min. 4GB, 1333 MHz 3. Wyświetlacz LED o maksymalnej przekątnej 33.8 CM (13.3 ), rozdzielczość maksymalna 1366x768, powłoka antyrefleksyjna.

8 4. Karta grafiki Zgodna z DirectX 10, Dopuszcza się współdzielenie pamięci karty graficznej z pamięcią RAM oferowanego sprzętu. 5. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowane z płytą główną. 6. Karta sieciowa - LAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet RJ 45 zintegrowane z płytą główną, - WAN b/g/n zintegrowana z płytą główną. 7. Napęd optyczny Wbudowany wewnętrzny napęd DVD+/-RW z moŝliwością zapisywania na nośnikach dwuwarstwowych. 8. Dysk HDD Dysk SATA o pojemności min. 500 GB. 9. Wymagania dotyczące zasilania Zasilacz V 50/60Hz, bateria litowo-jonowa przeznaczona do pracy przez 5,5 godziny bez wymiany i ładowania. 10. Komunikacja i złącza - Blutetooth, - RJ45 LAN, - 2 x USB 3.0, - 1 x USB 2.0, - wyjście VGA D-Sub lub DisplayPort lub wyjście HDMI, - Audio Jack (słuchawki/mikrofon), - wbudowany czytnik kart MMC/SD(SDHC) - wbudowany modem HSPA+ 11. Kamera internetowa min. 720p 12. Ochrona Wbudowany czytnik linii papilarnych 13. System operacyjny MS Windows 7 Professional 64 bit PL OEM (dołączony nośnik z systemem operacyjnym, dopuszcza się nośnik typu Recovery). System nie wymagający przeprowadzania procedury aktywacyjnej (za pomocą połączenia internetowego lub telefonicznego) równieŝ po jego reinstalacji lub równowaŝne*. Podać oferowane oprogramowanie. W przypadku równowaŝnego zamieścić dodatkowo szczegółowy opis....

9 Zgodność oferowanego notebooka PC z systemem operacyjnym potwierdzona przez producenta systemu operacyjnego. Dołączyć dokument potwierdzający ten parametr (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta lub dokumentację techniczną lub raport z badań laboratoryjnych lub certyfikat). 14. Certyfikaty i normy - CE, 15. Waga nie większa niŝ 2,2 kg z baterią. - Energy Star, - zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2000, 03. Drukarka laserowa, ilość 3 szt. Nazwa producenta i model lub kod produktu:** inne informacje*** 1. Technologia druku Kolor druk laserowy. 2. Nośniki Karton, etykiety papierowe, zwykły papier, folie przezroczyste. 3. Obsługiwane wymiary nośników 4. Obsługiwana gramatura podajnika standardowego A4, A5, A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal Min g/m 2 5. Interfejsy Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 x USB 2.0 (typ B), 1 x USB 2.0 (typ A) umieszczony z przodu. 6. Czas wydruku pierwszej Max. 12 sek. po wyjściu ze stanu gotowości. strony w czerni 7. Jakość druku w czerni oraz w kolorze Min x 1200 dpi.

10 1. Podawanie papieru Automatyczne. 2. Prędkość druku w czerni oraz w kolorze Min. 23 strony/minutę (A4). 3. Język drukarki PCL5c, PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.6, Direct Image 4. Normatywne obciąŝenie miesięczne Min stron. 5. Druk dwustronny Automatyczny. 6. Podajniki Podajnik 1 x 250 arkuszy, szczelina do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy. 7. Pamięć Min. 128 MB RAM z moŝliwością rozbudowy do 640 MB. 8. Procesor Min. 500 MHz. 9. Przycisk anulowania wydruku Tak. 10. Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie producenta do zarządzania, konfiguracji i zdalnej diagnostyki urządzeń w sieci lokalnej. 11. Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP, Windows Certyfikaty i normy - CE, - Energy Star 5.0, - Zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normą ISO Urządzenie wielofunkcyjne, ilość 5 szt. Nazwa producenta i model lub kod produktu ** inne informacje*** 1. Funkcje Skanowanie w kolorze, kopiowanie, drukowanie

11 2. Technologia druku Laserowa monochromatyczna. 3. Nośniki Karton, etykiety papierowe, zwykły papier, folie przezroczyste. 4. Obsługiwane wymiary nośników 5. Obsługiwana gramatura podajnika standardowego A4, A5, A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal Min g/m 2 6. Interfejsy Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 x USB 2.0 (typ B), 1 x USB 2.0 (typ A) umieszczony z przodu. 7. Czas wydruku pierwszej Max. 8 sek. po wyjściu ze stanu gotowości. strony w czerni 8. Jakość druku w czerni Min x 1200 dpi. 9. Prędkość druku w czerni Min. 32 strony/minutę (A4). 10. Druk dwustronny Automatyczny. 11. Podawanie papieru Automatyczne. 12. Szybkość kopiowania Min. 32 strony/minutę (A4). 13. Czas kopiowania pierwszej strony w czerni Max. 9 sek. po wyjściu ze stanu gotowości. 14. Rodzaj skanera Skaner płaski z podajnikiem dokumentów i moŝliwością skanowania dwustronnego rewersyjnie podać czas kopiowania pierwszej strony Rozdzielczość skanowania 600 x 600 ppi 16. Szybkość skanowania jednostronnego w czerni Min. 21 strony/minutę (A4). 17. Język drukarki PCL5c, PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.6, Direct Image 18. ObciąŜenie miesięczne do stron. 19. Podajniki Min. podajnik 1 x 250 arkuszy, 1 x 50 dokumentów 20. Pamięć Min. 128 MB RAM 21. Procesor Min. 266 MHz.

12 22. Przycisk anulowania wydruku Tak. 23. Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie producenta do zarządzania, konfiguracji i zdalnej diagnostyki urządzeń w sieci lokalnej. 24. Obsługiwane systemy operacyjne 25. Certyfikaty i normy - CE, Windows XP 32 bit I 64 bit, Windows 7. - Energy Star 5.0, - Zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normą ISO Podajnik kopert do drukarki Lexmark T652dn, ilość 20 szt. Nazwa producenta i kod produktu: ** 1. Obsługiwana gramatura papieru od 60 do 105 g/m 2 2. Obsługiwane rodzaje koperty nośników 3. Obsługiwane rozmiary koperta 10, koperta 7 3/4, koperta 9, koperta DL nośników 4. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego drukarki.

13 06. Maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654, ilość 30 szt. Nazwa producenta ** inne informacje*** 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego drukarki. 07. Maintenance kit do drukarki HP 4015dn, ilość 5 szt. Nazwa producenta: ** 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego drukarki.

14 08. Separator podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, ilość 20 szt. Nazwa producenta: ** 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego drukarki. 09. Rolka pobierająca podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, ilość 30 szt. Nazwa producenta: ** 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego drukarki. 10. Przełącznik\switch 8 port, ilość 15 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu ** 1. Architektura sieci LAN FastEthernet. 2. Liczba portów 10/100BaseT (RJ45) 8 szt.

15 3. Obsługiwane protokoły i standardy IEEE BASE-T, IEEE 802.3u 10BASE-TX, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE NWay we wszystkich portach, Auto MDI/MDI-X, half/full duplex. 4. Algorytm przełączania Store-and-forward. 5. Uczenie się adresów MAC Automatyczna aktualizacja. 6. Bufor RAM Min. 57 KB na urządzenie. 7. Przepustowość 100 Mb/s półduplex, 200 Mb/s pełny duplex. 8. Szybkość filtrowania / przesyłania pakietów Ethernet (10 Mb/s): p/s, Fast Ethernet (100 Mb/s): p/s. 9. Obudowa UmoŜliwiająca montaŝ na ścianie. 10. Dodatkowe wyposaŝenie Kołki przystosowane do mocowania urządzenia na ścianie. 11. Pendrive, ilość 10 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu: ** 1. Pojemność min. 32 GB 2. Złącze USB 3.0

16 3. Maksymalna szybkość transferu danych podana przez producenta dla zapisu co najmniej 22 MB/s, dla odczytu co najmniej 90 MB/s 4. Obudowa Zapewniająca: wodoszczelność i wstrząsoodporność. 12. Karta graficzna, ilość 3 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu ** 1. Typ złącza PCI Express x Pamięć wideo min. 512MB 3. Taktowanie GPU min. 589 MHz 4. Taktowanie pamięci min.1200 MHz 5. Interfejsy D-SUB x1, Wyjście DVI x1, Wyjście HDMI x1 (wszystkie bez przejściówek) 6. Obsługa DirectX DirectX Wsparcie HDCP Tak 8. Dodatkowe wyposaŝenie Nośnik z sterownikami do Windows 7, niskoprofilowy wspornik 9. Wersja BOX 13. Kabel sieciowy UTP 5e linka, ilość: 2 szpule po 305 m. Nazwa producenta ** 1. Kategoria UTP kat.5e

17 2. Liczba par w Ŝyle 4x2 3. Rodzaj Linka, kable o wiązkach parowych (skrętkach), nieekranowane. 4. Przewodnik śyły miedziane wielodrutowe 14. Kabel sieciowy UTP 5e drut, ilość: 1 szpula m. Nazwa producenta ** 1. Kategoria UTP kat.5e 2. Liczba par w Ŝyle 4x2 3. Rodzaj Drut, kable o wiązkach parowych (skrętkach), nieekranowane. 4. Przewodnik śyły miedziane 15. Patch cord światłowodowy jednomodowy 10 m, ilość: 2 szt. Nazwa producenta ** 1. Typ złącza LC(PC)/SC(APC) 2. Typ kabla Jednomodowy, duplex 16. Patch cord światłowodowy jednomodowy 5 m, ilość: 4 szt. Nazwa producenta **

18 1. Typ złącza LC(PC)/SC(APC) 2. Typ kabla Jednomodowy, duplex 17. Patch cord światłowodowy jednomodowy 2 m, ilość: 2 szt. Nazwa producenta ** 1. Typ złącza LC(PC)/SC(APC) 2. Typ kabla Jednomodowy, duplex 18. Patch cord światłowodowy wielodomowy 10 m, ilość: 2 szt. Nazwa producenta: ** 1. Typ złącza LC(PC)/SC(APC) 2. Typ kabla Wielomodowy, duplex 19. Wymienny moduł bateryjny do UPS APC Smart-UPS RT 3000VA (SURT3000XLI), ilość 1 szt. Nazwa producenta i model lub kod produktu **:

19 1. Typ baterii ołowiowo-kwasowy MontaŜ akumulatora zamknięty pojemnik na akumulatory Pojemność baterii 960V- Ah Wymiary (W / S / G) 122 / 197 / 597 mm śywotność baterii 3-5 lat 6. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego UPS-y. 20. Akumulator Ŝelowy 5AH do UPS EVER DUO 350, ilość 10 szt. Nazwa producenta i model lub kod produktu: ** 1. Typ akumulatora Ŝelowy Pojemność min. 5 Ah Napięcie 12 V Wymiary (W / S / G) 101 / 70 / 90 mm 5. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego UPS-y.

20 21. Akumulator Ŝelowy 7AH do UPS APC Back-UPS CS 350, ilość 30 szt. Nazwa producenta i model lub kod produktu: ** inne informacje*** 1. Typ akumulatora Ŝelowy Pojemność min. 7 Ah Napięcie 12 V Wymiary (W / S / G) 95 / 65 / 151 mm 5. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego UPS-y. 22. Moduł światłowodowy do przełącznika CISCO N5K-C5010P-BF, ilość 4 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Obudowa SFP 2. Interfejs (medium) Fibre Channel FC-PI 400-SM-LC-L, FC-PI 400-SM-LC-M 3. Złącze LC (podwójne przeznaczone do podłączenia dwóch włókien światłowodu obsługujących transmisję dupleks) 4. Obsługiwane rodzaje światłowodu wielomodowy

21 5. Długość fali światła dla światłowodu 850 nm 6. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego urządzenie. 23. Moduł światłowodowy do przełącznika CISCO WS-C2960S-48FPD-L, ilość 2 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Obudowa SFP+ 2. Szybkość transmisji danych 10 Gb/s 3. Złącze LC (podwójne przeznaczone do podłączenia dwóch włókien światłowodu obsługujących transmisję dupleks) 4. Obsługiwane rodzaje światłowodu wielomodowy 5. Długość fali światła dla światłowodu 850 nm 6. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego urządzenie. 24. Pamięć RAM do CISCO ASA5540, ilość 2 szt. Nazwa producenta, kod produktu: **

22 1. Pojemność 2 GB (2 x 1024 MB) 2. Typ pamięć DRAM 3. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego urządzenie. 25. Pamięć RAM do routera CISCO 2821, ilość 2 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Pojemność 512 MB (1 x 512 MB) 2. Ilość PIN 184 DIMM 3. Typ pamięć DDR 4. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego urządzenie.

23 26. Pamięć RAM do Laptopa HP 4530s, ilość 4 szt. Nazwa producenta i oznaczenie pamięci: ** konfiguracji/wskazanie konkretnego parametru, konfiguracji/ 1. Typ DDR3 DIMM 2. Standard DDR (PC ) 3. Pojemność 4 GB 4. Ilość PIN 204 szt. 5. Napięcie zasilania 1,5 V 6. Cykl CL9 7. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego laptopy. 27. Dysk SSD, ilość 4 szt. Nazwa producenta i model lub kod produktu: ** inne informacje*** 1. Format szerokości 2,5 cala Typ SSD Pojemność min. 240 GB Wersja interfejsu serial ATA/600

24 5. Maksymalna szybkość transferu danych podana przez producenta dla zapisu co najmniej 500 MB/s, dla odczytu co najmniej 550 MB/s 28. Moduł HWIC-2FE do routera CISCO 2821 lub równowaŝny ****, ilość 1 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Interfejs HWIC 2. Rodzaj i ilość portów Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 2 szt. (RJ-45) 3. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego urządzenie. 29. Taśma LTO-5 Ultrium 3 TB RW, ilość 20 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Pojemność wbudowana GB 2. Pojemność skompresowana 3 TB Długość Ŝycia 260 pełnych nagrań Szerokość taśmy 12,65 mm

25 30. Zestaw etykiet z kodami kreskowymi do taśm LTO-5 Ultrium RW, ilość 1 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Ilość etykiet i rodzaj w zestawie 100 szt. etykiet danych i 10 szt. etykiet taśm czyszczących 2. Informacje dodatkowe Etykiety będą wykorzystywane w systemie automatycznego podawania taśm. śadne sekwencje pakietów nie mogą się powtarzać. 31. Karta pamięci CompactFlash, ilość 10 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Standard Compact Flash Typ I Pojemność 4 GB Maksymalna szybkość transferu danych podana przez producenta dla zapisu co najmniej 1,5 MB/s, dla odczytu co najmniej 6,5 MB/s Złącze 50 pin

26 32. Czytnik kart pamięci, ilość 3 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Obsługiwane karty pamięci Smart Media, RS-MMC, SD (Secure Digital), Micro SD, Memory Stick Duo, Memory Stick, Compact Flash Typ II, Compact Flash Typ I 2. Złącze zewnętrzne USB 2.0 i USB Obsługiwane systemy operacyjne Linux, Windows 7, Windows XP 4. Dodatkowe wymagania MoŜliwość wymiany danych pomiędzy poszczególnymi slotami kart pamięci, (nie dotyczy jednoczesnej pracy slotów SD i Micro SD). Brak konieczności instalowania sterowników. Brak wymogu dodatkowego zasilania. 33. Kabel typu twinaxial, ilość 6 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Typ kabla twinaxial 2. Wtyk (oba końce) 1 x SFP+ 3. Długość 5 m 4. Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG) 24

27 5. Dodatkowe wymagania Kabel musi oferować moŝliwość podłączenia serwerów HP DL580 G7 w klaster niezawodnościowy. Serwery wyposaŝone są w karty sieciowe HP CN1100E Dual Port Converged Network Adapter (BK835A), które będą za pomocą wymaganych przewodów podłączane do switchy Cisco N5K-C5010P-BF Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego urządzenie. 34. Listwa zasilająca do szafy RACK 19", ilość 3 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Ilość i typ gniazd 8 x IEC 320 C13 2. Kabel zasilający min. H05VV-F.3G1,0 3. Długość kabla zasil. 3 m 4. Typ wtyku na kablu zasil. IEC 320 C14 10A/230V 5. Obudowa wysokość: min. 1 U, max. 2 U, moŝliwość montaŝu w profilu 19" 6. Dodatkowe wyposaŝenie dioda sygnalizująca zasilanie, bezpiecznik termiczny 35. Bateria do kontrolera RAID DELL PERC 5/i, ilość 1 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** 1. Produkt nr U8735

28 2. Pojemność 7 Wh 3. Napięcie 3,7 V 4. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego urządzenie. 36. Imaging Guide Set do skanera Kodak i1420, ilość 10 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** inne informacje*** 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego drukarki. 37. Consumables Kit do skanera Kodak i610/i780, ilość 1 szt. Nazwa producenta, kod produktu: ** inne informacje*** 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. posiadane przez Zamawiającego drukarki. Objaśnienia:

29 * W przypadku oprogramowania MS Windows 7 Professional 32 lub 64 bit PL OEM pod znaczeniem lub równowaŝne Zamawiający rozumie, iŝ system operacyjny musi pozwalać na przyłączanie komputera do domen sieci Windows Server Powinien pozwalać na wędrowanie profilu uŝytkownika. UmoŜliwić kontrolę dostępu do danych i określać jakie operacje na tych danych mogą być wykonywane przez poszczególnych uŝytkowników. Posiadać przyjazne dla uŝytkownika środowisko graficzne (okienkowe). System musi pozwalać na instalację najnowszych aplikacji biurowych słuŝących do tworzenia dokumentów tekstowych i ich swobodnego przetwarzania oraz archiwizowania na powszechnie dostępnych nośnikach. Ponadto koniecznie musi współpracować z aplikacją LEX w wersji sieciowej i jednostanowiskowej zgodnie z posiadanymi przez Sąd licencjami oraz spełnić minimalne wymogi dla ww. aplikacji. Musi prawidłowo współpracować z oprogramowaniem BackOffice firmy Currenda będącym oprogramowaniem wykorzystywanym w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. System musi pozwalać na instalację aplikacji biurowych słuŝących do tworzenia dokumentów tekstowych takich jak MS Word 2010, których licencje Zamawiający posiada i zamierza je zainstalować na zakupywanym sprzęcie. System musi pozwalać na pełną obsługę komputerowych urządzeń peryferyjnych po porcie USB, takich jak drukarki i skanery, pamięci USB oraz zapewniać pełen dostęp do odpowiedniej wersji sterowników dla tych urządzeń. System operacyjny musi być w polskiej wersji językowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŝne opisywanym. * * Wypełnia Wykonawca * * * Wszystkie pozycje z kolumny wypełnia Wykonawca * * * * W tym przypadku przez lub równowaŝny Zamawiający rozumie, Ŝe element jest w pełni kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem i nie ogranicza w Ŝaden sposób jego funkcjonalności (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaŝnieniu)

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-3-17/13 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu Stacja robocza typ I y komputera klasy x64-32 osiągający w teście PassMark-CPU Mark wynik nie gorszy niŝ 2855 w teście PassMark - CPU Mark High Mid Range

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz specyfikacji sprzętu komputerowego na czwarty kwartał 2017 roku KOMPUTERY UŻYWANE

Wykaz specyfikacji sprzętu komputerowego na czwarty kwartał 2017 roku KOMPUTERY UŻYWANE Wykaz specyfikacji sprzętu komputerowego na czwarty kwartał 2017 roku KOMPUTERY UŻYWANE Nr Opis zamawianego sprzętu Opis zamawianego sprzętu 1. Komputer używany Komputer stacjonarny - biurowy dostosowana

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

wyjście liniowe (przód)

wyjście liniowe (przód) . Komputer stacjonarny Typ obudowy Mini Tower Ilość zainstalowanych procesorów Ilość rdzeni procesora Częstotliwość procesora Min.3,Ghz Częstotliwość szyny FSB 33 MHz Pojemność pamięci cache 3 MB Ilość

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

(numer sprawy: 16 /07/WŁ)

(numer sprawy: 16 /07/WŁ) ZATWIERDZAM ZASTĘPCA KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI kom. Piotr KUCIA Legionowo, 27.03.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ 60 000 EURO NA: dostawę sprzętu informatycznego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I Lp. 2 3 4 5 6 7 Przedmiot zamówienia Mysz komputerowa Mysz optyczna ze złączem USB z rolką, posiadająca 2 przyciski plus jeden w rolce, kolor czarny przynajmniej na 50% procentach powierzchni zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu Stacja robocza typ I y komputera klasy x64-32 osiągający w teście PassMark-CPU Mark wynik nie gorszy niŝ 2855 w teście PassMark - CPU Mark High Mid Range

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR 1.2 DO SIWZ 1. Zasilacz awaryjny UPS 1 szt Obudowa Moc, napięcie i prąd Ilośd i rodzaj gniazd zasilanych awaryjnie Próg przełączenia Częstotliwośd

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn.: Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn.: Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. załącznik nr 1 P A R A M E T R Y T E C H N I C Z N E Lp. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Sprawa nr KZ-24/2013 1 2 3 4 KF/15/2013 2szt. PSS/28/2013 1 szt. 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY, SYSTEM OPERACYJNY,

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

( zamieszczone w BZP w dniu r. nr ogłoszenia: ) Tekst zmieniony

( zamieszczone w BZP w dniu r. nr ogłoszenia: ) Tekst zmieniony Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Dostawa komputerów i drukarek do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Cedynia ( zamieszczone w BZP w dniu 13.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII Załącznik nr 6 do SIWZ z dn. 26.10.2015 r. Pieczęć adresowa Wykonawcy... CZĘŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW Lp. :....... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop typ A: wydajność procesora (liczba rdzeni

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo