Analityka duŝych spraw paliwowych i karuzeli VAT - wyniki uzyskane przy pomocy AFIZ Przelewy i Kontakty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analityka duŝych spraw paliwowych i karuzeli VAT - wyniki uzyskane przy pomocy AFIZ Przelewy i Kontakty"

Transkrypt

1 Analityka duŝych spraw paliwowych i karuzeli VAT - wyniki uzyskane przy pomocy AFIZ Przelewy i Kontakty prof. Czesław JĘDRZEJEK * Politechnika Poznańska SRC 2011, Warsaw

2 Status narzędzi w systemie AFIZ Wynik projektu: Narzędzie wspomagające procedury śledcze wykorzystujące automatyczne wnioskowanie [w sprawach gospodarczych] (MNiSzW, PPBW), zakończonego AFIZ Bilingi, VIII stopień gotowości, bliski IX, wdroŝenie komercyjne 2. AFIZ Przelewy (przelewy, faktury i relacje osób z firmami), prototyp 3. AFIZ Logika (finały RuleML 2010 i 2011 Challenge w Waszyngtonie i Fort Lauterdale)

3 Metody uŝywane w analityce spraw gospodarczych Grupy metod korelacji atrybutów rozwaŝanych obiektów danych kategorii, np. określenie czy osoba podejrzana nie występuje w kilku wcieleniach posługując się sfałszowanymi dokumentami, w wyniku analizy pewnej liczby wspólnych atrybutów i istotności poszczególnych atrybutów. Metody tej grupy wymagają dostępu do wielu baz danych. Grupa metod eksploracji danych, w których typowanie odbywa się na podstawie przekroczenia wartości progowych pewnych atrybutów Grupa metod słuŝących identyfikacji powtarzających się wzorców. Analiza połączeń (Link analysis) Budowa metod przestępstw (kompletne określenie pojęć i relacji oraz budowa na podstawie nich reprezentacji logicznej lub regułowej, całkowicie zrozumiałej dla maszyny) sztuczna inteligencja Wizualizacja z moŝliwością graficznego zadawania zapytań oraz pozycjonowania obiektów zaleŝnego od logiki PALANTIR+AFIZ+ wymaga połączenia niskopoziomowej grafiki z regułami

4 Metodologia (na przykładzie karuzeli VAT) Reprezentacja GoodFlow(ID,GoodID,FromCountry, ToCountry,FromCompany, ToCompany, Value, VATValue) MoneyTransfer (ID, GoodID, FromCompany, ToCompany, Value,) Invoice (ID, GoodID, IssuedByCompany, ReceivedByCompany, Value,) Company (ID,inCountry) Good(ID, Value) TaxObligation(ID, CompanyID, GoodFlowID, GoodID, Kind:type "Pay", "Return", "None",Value)) MissingTax(ID) TaxPayed(ID, CompanyID, GoodFlowID, GoodID, Value) TaxClaimed(ID, CompanyID, GoodFlowID, GoodID, Value) TaxReclaimPaid (ID, CompanyID, GoodFlowID, GoodID, Value) and various roles of companies perpetrating a scam DefaultingTrader (MissingTrader) OmittedTrader(CompanyID) the one through which money does not flow, Następnie dokonujemy operacji: filtrowania, agregacji, transformacji, stosowania reguł i przechodzimy z widoku całkowicie nieuporządkowanego do widoku, który daje maksymalny obraz (czasami całkowity schemat przestępstwa, łącznie z dowodami)

5 AFIZ Przelewy Demo na stoisku

6 Analiza połączeń (sprawa Opole) 1 filtr 2

7 AFIZ Przelewy, Przepływ środków pienięŝnych w sprawie Opole akt oskarŝenia nie jest odczytany Owale zaznaczone róŝnymi kolorami oznaczają firmy w n-kolejnych odległościach transakcji. Najbardziej z prawej strony znajdują się stacje benzynowe, na lewym skraju diagramy słupy wyprowadzające gotówkę. Prostokątem o ciągłej linii oznaczone są osoby fizyczne wybierające gotówkę (słupy lub organizatorzy, którzy posiadają pełnomocnictwa do dokonania wypłat z firm słupów), Prostokątem o przerywanej linii oznaczone są firmy słupy. Gruba czerwona linią oznaczona jest firma ANT 203, źródło pieniędzy pochodzących z uszczuplenia. Osiąga się ją poprzez ścieŝki pochodzące od słupów wypłacających gotówkę. (pytanie: skąd słupy miały pieniądze?). Przepływ z innych miejsc do słupów niŝ poprzez ANT 203, słuŝy ukryciu pochodzenia pieniędzy. Firmy oznaczone trójkątem dokonują przelewów do firm słupów bez wykrycia przez prokuratora skąd mają pieniądze. Wszystkie firmy na lewo od pionowej linii są słupami. Tego typu reprezentacja jest całkowicie nieosiągalna dla prokuratorów i sędziów. W zasadzie analiza prowadzona z wykorzystaniem informacji o przelewach (same przelewy nie stanowią dowodów), mieliśmy teŝ dane o roli niektórych firm i tytułach małej liczby faktur.

8 Od sąsiedztwa i ścieŝek (uporządkowanych z prawa na lewo) do ról Obecnie przyporządkowanie firm do kategorii, takich jak: organizator, mieszalnia, firma słup, osoba słup odbywa się jeszcze ręcznie kwestia nałoŝenia reguł i wizualizacji

9 Transakcje moŝna podzielić na: 1. Realne wartości na przelewach i fakturach są takie same i odpowiada temu przepływ towaru o tej samej wartości T(r,r) (r- realne) 2. Realne, ale wartości na przelewach i fakturach nie są dokładnie takie same i/lub nie odpowiada temu przepływ towaru o tej samej wartości (nierzetelne faktury art. 62 KKS; kwestia granicy pomiędzy stosowalnością KK a KKS) 3. Realne odnośnie przepływów, ale droga przepływów finansowych nie pokrywa się z drogą towaru T(r,f) (przepływy r- realne, przepływ towaru f- fikcyjny) np. odbiór towaru KraftTrans loco Sławków 4. Realne pod stołem związane ze sprzedaŝą, nie są księgowane 5. Realne, ale informacja nie trafia do systemu księgowego FK sprzedawcy (np. sprzedaŝ paliwa stacji benzynowej na fakturę, po stronie stacji faktura księgowana, ale po stronie sprzedawcy niszczona ), T(r,fs) (fs- fikcyjna po stronie sprzedawcy) 6. Fikcyjne z pozorem legalności nie odpowiadają przepływom towaru ale następują przepływy pienięŝne o wartości zgodnej lub mniejszej niŝ na fakturze często występują w przypadku kompensacji płatności 7. Całkowicie fikcyjne tylko faktury 8. Przepływy pod stołem redystrybucja zysków UmoŜliwia to przypisanie ról

10 Ustalenie ról (w oparciu o prawie kompletne dane) na podstawie przepływów pieniędzy w sprawie Niedźwiedzkich Wymaga to ustalenia pozycji na fakturach (za co są przelewy) 1. Zawiadomienie GIIFu (dotyczy wypłat do osób fizycznych z Kraftpol, P 59 (r,f). Łańcuch transakcji prowadzi do grupy włoszczowskiej, PETRO-COMPLEX, grupy kaliskiej i dostawców komponentów. 2. Znalezienie podmiotów dostarczających komponenty, rafinerie (1) i pośrednicy w sprzedaŝy komponentów (2), transakcja K 21 (r,r) jest realna. 3. Badamy transakcje (przepływy do (2)). Za komponenty zapłaciła grupa (4). 4. Badamy transakcje (4). Są to zapłaty za paliwo od (3 i 6). Z kolei (4) płaci za komponenty (3). 5. Skąd (3) miał komponenty skoro ich nie kupił? Skoro ich nie kupił, nie mógł sprzedać. Dowodzi to fikcyjności transakcji K 43 (r,f). Ale transakcje pomiędzy (4) i (3) się skompensowały, fikcyjna jest teŝ transakcja paliwowa. (4) jest więc słupem. 6. Transakcje P 64 (r,f), P 65 (r,f), P 75 (r,f) są transakcjami słupów. 7. Jedyną firmą, która moŝe być mieszalnią jest (3), transakcje K 43 i K 42 maskują K 32.

11 Rafinerie Grupa dostawców komp. NIK PLUS SA, K 21 (r,r) K 42 (r,f) 1 2 Zagregowane przepływy pieniędzy pomiędzy grupami podmiotów widok od rafinerii do odbiorców paliwa Centrala struktury PETRO-COMPLEX. (4,4, 32,6) Struktura kaliska (31,2, 33,2) K 43 (r,f) P 43 (r,f) 4 3 Struktura radomska KraftTrans i Dominet (10,4, 9,3) (5,8, 1,9) Struktura włoszczowska (0,05, 3,6) P 43 (r,f) 6 P 64 (r,f) P 65 (r,f) 5 Wychodząc od KraftTrans prokurator najpierw dotarł do PETRO-COMPLEX, a później do grupy kaliskiej (występowały fikcyjne transakcje pomiędzy podmiotami grupy kaliskiej ). Skąd (3) miał komponenty skoro ich nie kupił? Skoro ich nie kupił, nie mógł sprzedać. Grupa odbiorców paliwa: PKS 7 P 75 (r,f) Zakres transakcji objętych zawiadomieniem GIFu; przelewy na rachunek następowały od podmiotów zajmujących się handlem paliwem (tytuły faktury lub paliwo ) Grupa odbiorców paliwa: stacje 8 P 59 (r,f) Przepływ gotówki Osoby fizyczne 9

12 VAT carousel model (contra trade, Olympia Technology Ltd., London Tribunal Centre) 2 chains, horizontal dirty, vertical clean 3 5 Tax Office 4 Another country Defaulting trader UK Buffer Exporter 3 Another country =2 5 Value (Value- d1)+vat1 (Value- d1+d2)+vat2 Value Customs x delta VAT 1 Customs VAT Tax Office 12

13 b) a) 2 Million Output tax Link i a) Gross=2V+2VAT b) Gross=2V+VAT 13

14 Kolejne stadia transformacji widoku dla karuzeli VAT Disordered view Manually ordered view conduit traders (marked blue), defaulting traders (market in violet), contra traders marked in yellow, and brokers (in red). The rest of companies are buffers (marked green).

15 Wnioski i perspektywy rozwoju 1. Posiadamy modele przestępstw: wyprowadzenie pieniędzy ze spółki przez kierownictwo i pracowników, przestępstwa paliwowe, pranie pieniędzy, karuzela VAT. Powszechne wprowadzenie narzędzia AFIZ Przelewy przyspieszyłoby śledztwa niektórych kategorii przestępstw o lata! MoŜe pobudziłoby zmianę niektórych doktryn prawnych. 2. Zwiększenie liczby obiektów analitycznych jest tylko kwestią finansowania. Mamy znacznie mniej obiektów analitycznych niŝ konkurencja, ale potencjalnie mamy nieporównywalnie większe moŝliwości. 3. Potrzebujemy danych w formie elektronicznej, przynamniej o przelewach (wymiar sprawiedliwości potrzebuje danych w formie elektronicznej!!!) 4. Dodanie innych informacji (faktury, zeznania, dane magazynowe, raporty z UKS) spowodowałoby dramatyczne zwiększenie siły wnioskowania. 5. GIS (obiekty przestrzenne) 6. Zmierzamy w stronę automatyzacji.

36 903,1 618 34 840,0 583. Wpływy w zakresie należności budżetowych. Liczba zakończonych postępowań kontrolnych

36 903,1 618 34 840,0 583. Wpływy w zakresie należności budżetowych. Liczba zakończonych postępowań kontrolnych Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy wykonał plan działalności określony przez Ministerstwo Finansów na rok 2014. Ustalenia w zakresie naleŝności budŝetowych wyniosły 766 996,5 tys. zł, co stanowi 517,1%

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie FINANSAMI ZARZĄDZANIE FINANSAMI Moduł Zarządzanie Finansami w systemie Microsoft Business Solutions Navision pozwala w pełni skoncentrować się na prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE TOŻSAMOŚCI W CELU DOKONYWANIA PRZESTĘPSTW I PRANIA PIENIĘDZY POPRZEZ SYSTEMY PŁATNOŚCI W INTERNECIE

KREOWANIE TOŻSAMOŚCI W CELU DOKONYWANIA PRZESTĘPSTW I PRANIA PIENIĘDZY POPRZEZ SYSTEMY PŁATNOŚCI W INTERNECIE KREOWANIE TOŻSAMOŚCI W CELU DOKONYWANIA PRZESTĘPSTW I PRANIA PIENIĘDZY POPRZEZ SYSTEMY PŁATNOŚCI W INTERNECIE W potocznym języku słowo tożsamość" ma wiele znaczeń, jednak na potrzeby dzisiejszego wykładu

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych" (z ang.

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych (z ang. POLSKA - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 Komisja Europejska została zobowiązana

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo