Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za rok Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zmianami) zarządzam, co następuje: Przedkładam sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budŝetu za rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedkładam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr z dnia r. Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budŝetu za rok 2012 BudŜet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/91/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwalono dochody budŝetu w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł. NadwyŜka budŝetu wynosiła ,00zł. PowyŜsza uchwała była w trakcie roku budŝetowego kilkakrotnie zmieniana: Uchwałą Nr XVII/95/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XVIII/103/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Uchwałą Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. 2

3 Zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia r. Planowane dochody budŝetu po zmianach wynoszą: ,00 zł a wydatki ,00 zł. NadwyŜka budŝetowa wynosi: ,00 zł. 3

4 DOCHODY Plan i wykonanie dochodów budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2012r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012R. Tabela Nr 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,70 99,99% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów , ,00 100,00% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pozostała działalność , ,70 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,70 99,99% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4 000, ,35 83,91% Gospodarka leśna 4 000, ,35 83,91% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 4 000, ,35 83,91% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , ,25 96,89% Drogi publiczne powiatowe , ,99 99,99% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania , ,99 99,99% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,26 85,32% , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej , ,00 100,00% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,43 82,55% RóŜne jednostki obsługi gospodarki , ,79 76,34% mieszkaniowej 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,65 96,39% 4

5 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,00 0,00 0,00% własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,99 94,38% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,08 56,40% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,07 15,54% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,64 97,23% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i , ,91 100,15% uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,97 103,68% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 2 300, ,02 98,44% uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,22 93,61% własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,52 50,63% 750 Administracja publiczna , ,19 107,22% Urzędy wojewódzkie , ,68 94,80% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,03 94,80% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4,65 0,00% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 188,55% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 000, ,90 98,01% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 22,76 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 4 000, ,37 240,48% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,38 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, ,10 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,10 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 319, ,99 99,96% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 319, ,99 99,96% kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2 319, ,99 99,96% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 803,25 0,00% przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne 0,00 803,25 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 803,25 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,46 91,42% fizycznych i od innych jednostek 5

6 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,64 148,72% fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób , ,64 148,42% fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 88,00 0,00% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,78 82,65% podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,04 85,94% 0320 Podatek rolny , ,00 99,50% 0330 Podatek leśny , ,00 101,83% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 101,09% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 272,94 0,55% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 5 000, ,80 127,36% podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w , ,00 1,34% podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,93 95,15% podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,73 90,15% 0320 Podatek rolny , ,98 100,34% 0330 Podatek leśny 6 247, ,97 102,10% 0340 Podatek od środków transportowych , ,60 100,16% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,60 86,75% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 107,59% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,60 82,44% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,45 163,01% podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,89 87,96% jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 82,12% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ , ,05 106,43% alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,50 73,53% przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,34 66,41% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,22 94,97% budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,51% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 63,29% 758 RóŜne rozliczenia , ,98 99,99% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 6

7 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe , ,98 99,99% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,98 99,99% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00% realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,87 94,97% Szkoły podstawowe , ,81 105,56% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób 0,00 100,00 0,00% fizycznych 0690 Wpływy z róŝnych opłat 300,00 283,00 94,33% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,00 109,36 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 305,81 30,58% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,25 95,50% 0830 Wpływy z usług , ,25 95,50% Przedszkola , ,44 93,32% 0830 Wpływy z usług , ,30 93,35% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 105,14 52,57% Gimnazja 6 300, ,37 131,21% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 100,00 98,00 98,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 6 000, ,00 134,77% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 200,00 82,37 41,19% Pozostała działalność 356,00 356,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 356,00 356,00 100,00% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,48 98,29% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,97 98,34% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 3 000, ,03 45,23% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 500, ,08 76,04% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,72 97,81% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0, ,14 0,00% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,86 97,53% osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 7

8 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,60 99,07% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6 580, ,26 94,96% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,00 94,78% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 9 410,00 0,00 0,00% pienięŝnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,92 98,38% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,92 98,38% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,46 98,58% 0920 Pozostałe odsetki 7 600, ,46 79,36% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 400,00 80,00 20,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,27 99,35% opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,27 99,35% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00% realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,59 89,19% społecznej Pozostała działalność , ,59 85,37% 2007 Dotacje celowe w ramach programów , ,49 89,22% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów , ,10 57,30% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,17 96,28% Pomoc materialna dla uczniów , ,17 96,28% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,17 96,28% realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,60 90,35% Gospodarka odpadami , ,74 114,06% 8

9 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,97 70,37% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,97 70,37% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5 000, ,89 122,98% środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,89 122,98% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,25 66,22% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,25 66,22% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,15 23,40% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,95 182,69% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 56,34% 2007 Dotacje celowe w ramach programów , ,15 106,60% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , ,16 110,13% Obiekty sportowe , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej , ,00 100,00% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Instytucje kultury fizycznej , ,16 112,04% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,75 99,94% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,64 119,67% 0920 Pozostałe odsetki 200, ,77 543,39% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 110,35% Razem , ,72 94,58% Wykonanie dochodów budŝetowych na dzień r. wynosi ,72 zł tj. 94,58% wielkości planowanych. 9

10 Tabela Nr 2. Dochody według poszczególnych źródeł za 2011r oraz za 2012r. L.p Źródło dochodu Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych Rok 2011 Rok 2012 Kwota Struktura Kwota Struktura ,00 15,73% ,00 15,02% ,94 0,68% ,22 0,78% 3. Podatek rolny ,53 4,47% ,98 6,33% 4. Podatek leśny ,99 0,05% ,97 0,06% 5. Podatek od nieruchomości ,70 12,42% ,77 13,76% 6. Podatek od środków transportowych ,20 0,99% ,60 1,03% 7. Podatek od spadków i darowizn ,40 0,08% ,60 0,13% 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,30 1,17% ,54 0,64% 9. Wpływy z innych opłat ,85 1,03% ,07 2,86% 10. Wpływy z opłaty skarbowej ,97 0,14% ,00 0,13% 11. Opłata targowa ,50 0,23% ,00 0,30% 12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu ,10 0,65% ,05 0,62% 13. Wpływy z karty podatkowej ,27 0,15% ,64 0,14% 14. Odsetki podatkowe ,54 0,11% ,25 0,12% 15. Pozostałe odsetki ,03 0,08% ,55 0,06% 16. Dochody z majątku gminy ,31 4,51% ,25 2,22% Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych gminy ,92 15,46% ,04 14,20% ,61 2,32% ,33 2,47% 19. Subwencja oświatowa ,00 23,70% ,00 22,93% 20. Subwencja wyrównawcza ,00 10,17% ,00 10,40% 21. Subwencja równowaŝąca ,00 0,48% ,00 0,48% 22. Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli ,58 0,95% ,55 0,84% 23. Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze ,03 0,14% ,27 0,14% 24. Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia ,15 0,22% ,16 0,32% 25. Środki na uzupełnienie dochodów gminy ,00 1,13% ,00 0,12% 26. Pozostałe dochody ,53 3,94% ,04 3,90% RAZEM: ,45 100,00% ,88 100,00% 10

11 Tabela Nr 3. Dochody majątkowe Dział Rozdział & Plan Wykonanie % wykonania , ,00 100,00% , ,26 85,32% , ,00 100,00% , ,00 100,00% ,00 0,00 0,00% , ,02 98,44% , ,22 93,61% ,00 22,76 0,00% ,00 803,25 0,00% , ,00 100,00% , ,74 114,06% , ,00 100,00% RAZEM , ,25 92,44% 11

12 Tabela Nr 4. Zaległości podatkowe Lp. Rodzaj podatku NaleŜności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Dochody wykonane NaleŜności pozostałe do zapłaty na dzień r. ogółem zaległości Nadpłata na dzień r. OSOBY PRAWNE 1. Podatek od , , , , ,11 nieruchomości 2. Podatek rolny , ,00 461,00 461,00 5,80 3. Podatek leśny , ,00 0,00 0,00 0,00 4. Podatek od środków , ,00 0,00 0,00 1,00 transportowych 5. Podatek od 231,94 272,94 0,00 0,00 41,00 czynności cywilnoprawnych 6. Odsetki podatkowe , , ,20 0,00 0,00 RAZEM , , , , ,91 OSOBY FIZYCZNE 7. Podatek od , , , ,03 971,08 nieruchomości 8. Podatek rolny , , , , ,42 9. Podatek leśny 6.677, ,97 302,03 302,03 3, Podatek od środków , , , , ,39 transportowych 11. Podatek od spadków , , ,00 0,00 0,00 i darowizn 12. Podatek od , ,60 8,00 8,00 116,70 czynności cywilnoprawnych 13. Odsetki podatkowe , , ,02 0,00 0,00 RAZEM , , , , , Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY , , , ,34 77, Pozostałe odsetki 88,00 88,00 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy , ,22 0,00 0,00 31,99 od osób prawnych RAZEM , , , ,34 109,65 RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY , , , , ,15 12

13 Tabela Nr 5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2012R. Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania , ,70 99,99% , ,03 94,80% , ,99 99,96% , ,72 97,81% , ,60 99,07% , ,00 100,00% RAZEM , ,04 98,17% Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2012R. Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania , ,99 99,99% Tabela Nr 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2012 Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania , ,97 70,37% Realizacja większości dochodów przebiegła planowo. PowyŜsze tabele od Nr 1 do Nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budŝetowych w 2012r. W wieli pozycjach dochody wykonano znacznie poniŝej kwot planowanych, a w kilku powyŝej zakładanego planu. Z analizy danych zawartych w tabelach 1-5 moŝna stwierdzić, Ŝe w dziale 020 Leśnictwo zauwaŝamy 83,91% wykonania. Wpływ na to miały czynsze za obwody kół łowieckich, które były niŝsze od zakładanego planu. 13

14 W dziale 600 Transport i łączność niŝszy procent wykonania spowodowany mniejszym wpływem z dotacji z Powiatu po rozliczeniu zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej- Cegielnia. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano niŝsze dochody z tytułu: - z czynszów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i wydzierŝawionych lokali uŝytkowych uzyskano kwotę ,65 zł ( w tym lokale mieszkalne ,21 zł, za lokale uŝytkowe ,44 zł). Zaległości na dzień r. wynoszą ,76 zł ( w tym dotyczące roku 2012 to kwota ,27 zł), na które były w ciągu roku wysłane upomnienia. ZadłuŜenia sprzed 2012 roku egzekwowane są przez komornika. Nadpłaty czynszu wynoszą 2,16 zł. Wpływy z opłat odsetek wyniosły 1.128,08 zł. - z opłat za zuŝycie wody, energię elektryczną i wywóz nieczystości stałych i płynnych uzyskano kwotę ,99 zł. Zaległości za media wyniosły ,47 zł (w tym za rok 2012 to kwota ,46 zł) natomiast nadpłaty wyniosły 844,23 zł, - odsetek od naleŝności w kwocie 1.128,08 zł, - pozostałych dochodów w kwocie ,07 zł ( w tym koszty postępowania sadowego), - wpływów z opłat rocznych za wieczyste uŝytkowanie gruntów w kwocie ,91 zł (zaległość 769,70 zł- dłuŝnikom wysłano upomnienia), - wpływów za przekształcenie wieczystego uŝytkowania w prawo własności w kwocie 2.264,02 zł (zaległość 1.295,90zł dłuŝnik uregulował zaległość w 2013r.), - dochodów z dzierŝawy gruntów komunalnych w kwocie ,97 zł (zaległość ,26 zł, z czego kwota 7.609,41 zł została zapłacona w 2013r. w odniesieniu do pozostałej zaległości toczy się postępowanie komornicze, - dochodów ze sprzedaŝy gruntów komunalnych w kwocie ,22 zł- w Wałkowie na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy (reszta ceny sprzedaŝy), trzech działek w Mokronosie, jednej w Borzęciczkach oraz raty za wcześniej sprzedany grunt, - odsetek od naleŝności w kwocie 1.012,52 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zauwaŝamy 89,19% wykonania. Powodem jest przeniesienie wydatków na rok 2013 dotyczących środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Koźmin Wlkp. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 90,35%. Na niŝsze wykonanie mają wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zwiększone wykonanie zauwaŝamy w dziale 750 Administracja publiczna 107,22% oraz w dziale 926 Kultura fizyczna 110,13%. W pierwszym przypadku wpłynęło więcej odsetek od lokat terminowych, natomiast w drugim większy wpływ ze zwrotu podatku VAT 14

15 z Urzędu Skargowego z zadania: Modernizacja boisk sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.. 15

16 WYDATKI Wykonanie budŝetu po stronie wydatków na dzień r. wynosi ,86 zł co stanowi 97,02% całości planu budŝetu na rok Plan i wykonanie wydatków budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2012r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieŝące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 9 wydatki zlecone oraz tabela Nr 10 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012R. Tabela Nr 8. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,93 99,30% Izby rolnicze , ,23 99,30% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w , ,23 99,30% wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,70 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300, ,60 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00 171,50 99,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 600, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 148, ,77 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 2 286, ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,83 99,99% 600 Transport i łączność , ,30 94,10% Drogi publiczne powiatowe , ,64 88,32% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,65 86,90% Drogi publiczne gminne , ,86 96,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,19 88,55% 4270 Zakup usług remontowych , ,29 96,73% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 95,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,53 99,85% Pozostała działalność , ,80 83,11% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 83,11% 630 Turystyka , ,04 98,01% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,04 98,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 033, ,62 96,34% 4260 Zakup energii 5 000, ,59 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych 4 167, ,83 96,59% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,14 97,65% RóŜne jednostki obsługi gospodarki , ,74 97,16% mieszkaniowej 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 100, ,08 97,32% 4260 Zakup energii , ,63 91,79% 4270 Zakup usług remontowych , ,88 99,92% 16

17 4300 Zakup usług pozostałych , ,87 97,92% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,49 99,89% budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4530 Podatek od towarów i usług 1 000, ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 000,00 933,71 93,37% prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,08 99,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,70 98,38% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 93,07% 4430 RóŜne opłaty i składki 9 000, ,29 88,61% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,51% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek 50,00 34,00 68,00% samorządu terytorialnego 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 450,00 0,00 0,00% pozostałych podatków i opłat 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 500,00 796,00 53,07% prokuratorskiego 710 Działalność usługowa , ,58 99,52% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,42 99,82% 4300 Zakup usług pozostałych , ,42 99,82% Pozostała działalność 1 000,00 770,16 77,02% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 270,16 54,03% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,12 94,50% Urzędy wojewódzkie , ,03 94,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 94,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 037, ,32 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 99,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 870,00 798,66 91,80% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 400,00 365,93 91,48% 4300 Zakup usług pozostałych 6 550, ,05 91,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 200, ,86 99,45% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 0,00 0,00% korpusu słuŝby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,39 89,10% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,30 93,82% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 64,51% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 320,01 9,14% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 250,00 895,27 71,62% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,52 95,01% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400, ,22 88,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 96,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 92,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,07 74,19% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 75,19% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 86,51% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,03 95,28% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,62 75,58% ksiąŝek 4260 Zakup energii , ,49 92,69% 17

18 4270 Zakup usług remontowych 6 800, ,00 99,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 800, ,00 90,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 98,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 250, ,63 98,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,35 99,39% telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,77 95,34% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,73 95,65% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 500, ,20 48,49% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 98,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,32 99,99% socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 50,00 36,16 72,32% 4610 Koszty postępowania sądowego i , ,41 94,74% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,45 93,49% korpusu słuŝby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,40 90,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183,00 182,28 99,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200, ,40 96,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 79,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,42 99,66% Pozostała działalność , ,78 93,52% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych , ,52 98,19% jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 96,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 46,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,94 94,68% 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 99,41% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,31 86,57% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 319, ,99 99,96% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 319, ,99 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267,00 266,76 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00 38,23 98,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 560, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 453,00 453,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,79 92,88% przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 100, ,00 100,00% 3 100, ,00 100,00% Ochotnicze straŝe poŝarne , ,26 91,46% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub , ,50 99,58% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18

19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,05 95,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 900, ,53 85,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,92 94,89% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,96 97,01% 4260 Zakup energii , ,62 91,33% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 68,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 88,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,83 85,68% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 000,00 937,74 93,77% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej RóŜne opłaty i składki , ,60 98,05% 4480 Podatek od nieruchomości 4 500, ,00 99,33% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000, ,00 75,00% korpusu słuŝby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000, ,51 53,15% budŝetowych Zarządzanie kryzysowe , ,53 94,57% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 800, ,56 72,48% 4300 Zakup usług pozostałych 8 200, ,97 99,41% Pozostała działalność , ,00 98,70% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 98,70% budŝetowych 757 Obsługa długu publicznego , ,09 98,39% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , ,09 98,39% poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów , ,09 98,39% wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 758 RóŜne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,57 98,27% Szkoły podstawowe , ,28 97,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 97,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 97,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 99,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,55 96,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,42 85,82% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,06 92,68% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3 085, ,21 93,20% ksiąŝek 4260 Zakup energii , ,12 89,98% 4270 Zakup usług remontowych 6 000, ,90 94,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 499, ,00 97,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 93,85% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 391, ,29 95,45% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 9 294, ,78 91,36% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 274, ,51 94,84% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,50 92,41% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 19

20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 499, ,60 92,79% korpusu słuŝby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 650, ,88 99,61% , ,62 97,59% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 9 000, ,38 95,75% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,25 94,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 97,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 99,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,65 96,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, ,00 97,63% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,42 86,74% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,71 87,30% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 158, ,18 96,58% ksiąŝek 4260 Zakup energii 6 500, ,87 91,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 429,00 215,00 50,12% 4300 Zakup usług pozostałych 2 200, ,64 82,26% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 621, ,27 98,41% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej RóŜne opłaty i składki 200,00 119,00 59,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych Przedszkola , ,20 99,54% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,68 99,96% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 791, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,95 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 780,00 78,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,61 93,83% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,89 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 550,00 549,99 99,99% ksiąŝek 4260 Zakup energii , ,39 96,65% 4270 Zakup usług remontowych 3 500, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 94,98% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300, ,04 89,70% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 366, ,02 99,93% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej RóŜne opłaty i składki 1 700, ,00 95,41% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 20

21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 800,00 688,80 86,10% korpusu słuŝby cywilnej Gimnazja , ,16 99,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 96,60% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,82 88,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 96,86% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,84 92,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 545, ,02 99,94% ksiąŝek 4260 Zakup energii , ,07 99,65% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 725, ,00 97,80% 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 99,72% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 640, ,29 87,46% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 795, ,82 90,30% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 698, ,39 98,98% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 603, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 969,00 968,80 99,98% korpusu słuŝby cywilnej DowoŜenie uczniów do szkół , ,61 98,62% 4300 Zakup usług pozostałych , ,61 98,62% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,82 93,78% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,00 100,00% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 90,99% Pozostała działalność , ,88 88,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,79 99,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 74,20% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 400, ,61 69,36% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 29,31% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 851 Ochrona zdrowia , ,55 88,37% Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,55 89,31% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną , ,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 88,88% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,60 66,68% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 96,02% 852 Pomoc społeczna , ,33 98,64% Domy pomocy społecznej , ,55 99,99% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu , ,55 99,99% terytorialnego od innych jednostek samorządu 21

22 terytorialnego Rodziny zastępcze 8 057, ,30 99,99% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 8 057, ,30 99,99% terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,02 97,82% alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 4 092, ,07 99,98% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,01 97,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 975, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 94,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 833, ,90 86,25% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 106, ,74 96,82% 4260 Zakup energii 8 212, ,57 93,04% 4270 Zakup usług remontowych 197,00 196,80 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 8 492, ,68 95,32% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 731,00 730,57 99,94% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 732, ,80 99,87% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 470, ,65 99,99% socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1 408, ,24 94,90% 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 050,00 880,72 83,88% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 789, ,00 100,00% korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia (związków gmin) , ,86 97,53% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,86 97,53% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,01 99,99% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,01 99,99% Dodatki mieszkaniowe , ,62 99,89% 3110 Świadczenia społeczne , ,62 99,89% Zasiłki stałe , ,92 98,38% 3110 Świadczenia społeczne , ,92 98,38% Ośrodki pomocy społecznej , ,46 99,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 99,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 068, ,21 97,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 99,12% 4260 Zakup energii 8 824, ,47 99,99% 22

23 4270 Zakup usług remontowych 1 543, ,01 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 293, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 99,71% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 731,00 730,67 99,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 630,00 628,60 99,78% telekomunikacyjnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 2 930, ,85 99,99% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe 987,00 986,75 99,97% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 033, ,50 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,48 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 088, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 025, ,00 100,00% korpusu słuŝby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,80 99,99% opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 99,99% Pozostała działalność , ,79 99,95% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 168, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 137, ,94 99,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 384, ,51 93,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 761, ,41 99,98% 4260 Zakup energii 3 113, ,66 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 1 979, ,19 98,95% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 250,00 249,69 99,88% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1 142, ,39 99,95% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 188, ,86 99,99% socjalnych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,07 97,32% społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 100,00% niepełnosprawnych 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub , ,00 100,00% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 100, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,07 96,22% 3119 Świadczenia społeczne , ,10 95,86% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 397, ,94 99,99% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 657, ,71 99,98% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88,00 87,71 99,67% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 115, ,76 99,08% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 425,76 99,01% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 150, ,76 99,98% 4129 Składki na Fundusz Pracy 61,00 60,91 99,85% 23

24 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 97,24% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 523, ,33 97,05% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,13 95,78% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 106, ,76 96,05% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,00 100,00% ksiąŝek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 942, ,00 100,00% ksiąŝek 4307 Zakup usług pozostałych , ,66 93,75% 4309 Zakup usług pozostałych 6 026, ,34 93,80% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 425, ,25 99,88% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 76,00 75,35 99,14% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 039, ,93 99,99% socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 55,00 55,00 100,00% socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,41 96,78% Świetlice szkolne , ,67 96,50% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 245, ,95 95,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 96,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,68 91,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 96,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 122, ,32 92,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych Pomoc materialna dla uczniów , ,74 97,14% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,74 85,22% 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,57 91,30% środowiska Gospodarka odpadami , ,10 59,33% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 312,42 10,41% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 60,55% Oczyszczanie miast i wsi , ,45 98,58% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 120, ,78 99,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 98,54% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,94 99,82% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,64 99,97% 4260 Zakup energii 3 580, ,87 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 99,76% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 800,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00 0,00 0,00% Schroniska dla zwierząt , ,46 96,44% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 100, ,31 98,54% 4300 Zakup usług pozostałych 6 100, ,15 95,02% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,89 99,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,87 95,48% 4260 Zakup energii , ,41 99,99% 4270 Zakup usług remontowych , ,76 99,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 94,04% Pozostała działalność , ,73 65,52% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,60 46,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56-6,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 5,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000, ,18 40,69% 24

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo