PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH"

Transkrypt

1 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9, Warszawa zwane dalej ERGO Hestia S.A. lub Ubezpieczycielem we współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 3/5, Warszawa zwanym dalej SGP oraz Krajowym Biurem Brokerskim z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 9/11, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: , zwanym dalej Brokerem przedstawia ofertę ubezpieczenia dla geodetów (zwaną dalej Programem Ubezpieczenia) 1 Postanowienia ogólne 1. Program Ubezpieczenia obowiązuje w okresie od r. do r. w tym okresie Geodeci mogą składać do Brokera wnioski o ubezpieczenie (umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie wniosku złoŝonego we wskazanym okresie będzie zawarta na okres jednego roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym geodeta wysłał do Brokera poprawnie wypełniony wniosek o ubezpieczenie). 2. Program Ubezpieczenia zawiera trzy rodzaje ubezpieczeń: a) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z moŝliwością dowolnego wyboru kaŝdego rodzaju ubezpieczenia, przy czym wybór ubezpieczenia deklarowany jest kaŝdorazowo przez Ubezpieczającego (Geodetę) we wniosku o ubezpieczenie. 1

2 2 Adresaci Programu Ubezpieczenia Program Ubezpieczenia dedykowany jest dla Geodetów zrzeszonych jak i nie zrzeszonych w SGP. Geodeci zrzeszeni w SGP korzystają z Program Ubezpieczenia na warunkach preferencyjnych, uwzględniających zniŝki w składce. 3 Przystąpienie Geodety do ubezpieczenia 1. Ubezpieczającym i ubezpieczonym jest Geodeta, który skutecznie przesłał do brokera poprawnie wypełniony wniosek o ubezpieczenie. Stanowiący załącznik nr 1 do Programu. 2. Broker archiwizuje otrzymane od Geodetów wnioski o ubezpieczenie i przesyła (w formie elektronicznej) zbiorczo do Ubezpieczyciela do 15-go dnia kaŝdego miesiąca poprawnie wypełnione wnioski, które wpłynęły do Brokera w danym miesiącu. 3. Ubezpieczyciel na podstawie otrzymanych wniosków wystawia polisę ubezpieczeniową dla kaŝdego Ubezpieczającego oddzielnie. 4. Ubezpieczyciel przesyła skan polisy ubezpieczeniowej do Brokera, a oryginał polisy pocztą do Geodety, wskazanego we wniosku o ubezpieczenie. 5. Druki wniosków, ogólne warunki ubezpieczenia oraz materiały informacyjne o Programie znajdują się na stronie internetowej Brokera, pod adresem internetowym: 4 Okres ubezpieczenia 1. Umowy ubezpieczenia dla kaŝdego Geodety zawierane są na jeden rok, z zastrzeŝeniem ustępu Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek o ubezpieczenie został dostarczony do Ergo Hestia S.A, z zastrzeŝeniem, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po opłaceniu przez Ubezpieczającego (Geodetę) składki ubezpieczeniowej, określonej w polisie. Program zawiera trzy rodzaje ubezpieczeń: 5 Program ubezpieczenia I. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ubezpieczeniu podlega sprzęt elektroniczny uŝytkowany przez Geodetę w pracy zawodowej) 1. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk STU Ergo Hestia S.A. z r. OWU stanowią załącznik nr 2 do Programu. 2. OWU precyzują warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia naleŝy uwaŝnie się z nimi zapoznać. 3. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz klauzulami dodatkowymi. 4. Zakres terytorialny: teren RP 5. Sumy i stawki ubezpieczenia: a) sekcja I szkody materialne: 2

3 Przedmiot ubezpieczenia Metoda wyceny Stawka (składka wyliczana jest od sumy ubezpieczenia określonej we wniosku przez Geodetę) dla pojedynczego ubezpieczonego Geodety Przenośny sprzęt elektroniczny (specjalistyczny sprzęt geodezyjny)¹ Sumy stałe, wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej 0,5% 0,9% dla geodetów nie naleŝących do SGP ¹ maksymalny wiek sprzętu do 7 lat b) sekcja III zwiększone koszty działalności: Przedmiot ubezpieczenia Metoda wyceny Suma Stawka/składka ubezpieczenia (w zł) Koszty odtworzenia danych, koszt wynajmu sprzętu zastępczego (na okres max do 30 dni, do sumy ubezpieczenia) Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (na jednego ubezpieczonego) zł 1%/200 zł 5. Klauzule dodatkowe: Klauzula nr 100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Z zastrzeŝeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej: 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w ubezpieczonym sprzęcie, powstałe wskutek: 1) kradzieŝy z włamaniem - przez co rozumie się dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru sprzętu z lokali po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy uŝyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego lokalu lub w wyniku rabunku, gdzie w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia za lokal uwaŝa się przestrzeń wydzieloną trwałymi ścianami, stanowiącą funkcjonalną lub gospodarczą całość, słuŝącą zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczającego, uŝytkowany na mocy posiadanego przez niego tytułu prawnego, składającą się z jednego lub większej liczby pomieszczeń, 2) rabunku - przez co rozumie się zabór sprzętu przy uŝyciu lub groźbie natychmiastowego uŝycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Za rabunek uwaŝa się takŝe zabór mienia przy uŝyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawał w styczności lub był połączony z osobą. 2. Ubezpieczający obowiązany jest do stosowania następujących minimalnych zabezpieczeń sprzętu przed kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem: 1) ściany, sufity, podłogi i dachy lokali, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie lub wywaŝenie za pomocą prostych, ogólnie dostępnych narzędzi, 2) wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w lokalach, w którym znajduje się ubezpieczony sprzęt, powinny być w naleŝytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte, 3) okna i inne zewnętrzne otwory w lokalach, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, powinny być na całej powierzchni zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub Ŝaluzjami mającymi świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, atestowanymi szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokali nie było moŝliwe bez uŝycia siły lub narzędzi, 4) kraty, rolety, Ŝaluzje lub okiennice powinny być prawidłowo osadzone i zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową (klucz do nich posiada w łopatce więcej niŝ 1 Ŝłobienie prostopadłe do trzonu), 3

4 5) wymogi określone w pkt. 3) i 4) dotyczą tylko lokali znajdujących się w piwnicach, suterenach i na parterach, a takŝe lokali znajdujących się na wyŝszych kondygnacjach, do których jest dostęp z połoŝonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów i dachów, a ponadto postanowienia pkt 3) i 4) nie mają zastosowania w obiektach, w których ustanowiono stały dozór dla danego obiektu (lokalu), albo w obiektach zaopatrzonych w czynne urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe, przy czym osoba sprawująca dozór obiektu powinna posiadać określony zakres obowiązków z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu zachowania i czynności w przypadku próby włamania; w przypadkach określonych powyŝej istnieje obowiązek oświetlenia lokali, 6) wszystkie drzwi zewnętrzne w lokalach, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, powinny być w naleŝytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wywaŝenie nie było moŝliwe bez uŝycia siły lub narzędzi, a otwarcie - bez uŝycia podrobionych lub dopasowanych kluczy, 7) jeŝeli przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego nie przewidują bardziej skutecznych zamknięć drzwi zewnętrzne powinny być zamknięte na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany, 8) drzwi oszklone, poza wymogiem zamknięcia na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany, powinny być na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub Ŝaluzjami mającymi świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, szybami o zwiększonej odporności na przebicie lub rozbicie, co najmniej klasy P3 lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokali nie było moŝliwe bez uŝycia siły lub narzędzi (drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki (zasuwy), które moŝna otworzyć bez klucza, przez otwór wybity w szybie); przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione za pomocą zasuwy u góry i u dołu od wewnętrznej strony lokali lub wewnątrz drzwi, postanowienia pkt 7) nie mają zastosowania w obiektach, w których ustanowiono stały dozór dla danego obiektu (lokalu), albo w obiektach zaopatrzonych w czynne urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe, przy czym osoba sprawująca dozór obiektu powinna posiadać określony zakres obowiązków z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu zachowania i czynności w przypadku próby włamania; w przypadku określonym powyŝej istnieje obowiązek oświetlenia lokali, 9) klucze do lokali objętych ubezpieczeniem powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieŝą i uniemoŝliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym (w razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (takŝe kluczy zapasowych) - Ubezpieczający po otrzymaniu o tym wiadomości obowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki), 10) kłódki, słuŝące zabezpieczeniu krat, Ŝaluzji, rolet lub okiennic, powinny spełniać wymogi zabezpieczenia w przypadku próby otwarcia ich wytrychem jak przy zamkach opisanych w pkt 4), a ich obudowa powinna być całkowicie zamknięta (w szczególności wymogi te spełniają kłódki bezkabłąkowe); w odniesieniu do kłódek kabłąkowych, kabłąk kłódki powinien być wykonany ze stali hartowanej, a otwór w kabłąku musi być tak dopasowany do rozmiarów urządzenia zamykającego, aby nie było moŝliwości wsunięcia narzędzia pomiędzy kabłąk a osłonę, 11) uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi lub krat w sposób uniemoŝliwiający jego oberwanie, ukręcenie lub obcięcie (grubość płaskownika i otwór do wprowadzenia kabłąka lub bolca powinien odpowiadać parametrom kłódki, w przypadku powstawania na kabłąku wolnego miejsca naleŝy wypełniać je tulejką dystansową lub specjalną wkładką wypełniającą), 12) zamki szyfrowe - mechaniczne i elektroniczne nie stanowią podstawowego zabezpieczenia drzwi wejściowych ubezpieczonego obiektu. 3. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 2, Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, w zakresie w jakim niedopełnienie obowiązku miało wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody. Klauzula nr 101/1 a Ubezpieczenie sprzętu przenośnego. Z zastrzeŝeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej: 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym uŝywanym do prac słuŝbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4

5 2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe lub zwiększone wskutek wypadku środka transportu naleŝącego do Ubezpieczającego, jeŝeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu, bądź teŝ szkoda powstała lub została zwiększona wskutek niewłaściwego opakowania lub zamocowania sprzętu, niezgodnie z zaleceniami producenta lub wskutek braku takiego opakowania lub zamocowania. 3. W razie rozszerzenia zakresu poprzez włączenie klauzuli nr 100 dodatkowo ustala się Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem i rabunku: 1) z pojazdu pod warunkiem, Ŝe: a) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja), b) w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz, c) sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagaŝniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposaŝenie pojazdu, d) sprzęt został skradziony w godzinach: przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieŝy, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeŝonym i wyposaŝony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garaŝu zamkniętym, 2) z miejsca ubezpieczenia zadeklarowanego we wniosku, pod warunkiem spełnienia minimalnych zabezpieczeń sprzętu przed kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem określonych w klauzuli nr 100, 3) z pozostałych miejsc, z uwzględnieniem postanowień pkt. 1), pod warunkiem spełnienia minimalnych zabezpieczeń sprzętu przed kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem określonych w klauzuli nr 100, przy czym skreśleniu ulegają postanowienia ust. 2 pkt. 3) i 4) klauzuli nr 100. Klauzula nr 101/1 b Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (postanowienia szczególne dotyczące szkód spowodowanych przez upadek). Z zastrzeŝeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe w przypadku szkód powstałych wskutek upadku ubezpieczonego sprzętu przenośnego ustala się udział własny Ubezpieczającego w kaŝdej szkodzie w wysokości 5% szkody, nie mniej jednak niŝ franszyza redukcyjna, uzgodniona w umowie w części ubezpieczenia sprzętu od szkód materialnych. 6. Franszyza redukcyjna (o taką kwotę zostanie pomniejszone odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela): a) 5% szkody, min zł dla ryzyka kradzieŝy z włamaniem, rabunku, upadku sprzętu. b) pozostałe szkody: zł II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 1. Ubezpieczenie OC składa się z dwóch części: a) Część I - OC z tytułu wykonywania zawodu Geodety, związane z roszczeniami o odszkodowanie jakie mogą wpłynąć do Geodety w związku z błędnie wykonanymi usługami. b) Część II - OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, związane z wszelkimi innymi roszczeniami o odszkodowanie za szkody (w mieniu lub na osobie) jakie moŝe wyrządzić prowadzący działalność gospodarczą Geodeta (lub osoby za które ponosi odpowiedzialność) np. uszkodzenie (zalanie, poŝar itp.) najmowanego biura albo pomieszczeń sąsiadujących z biurem, uszkodzenie mienia osoby trzeciej przy okazji wykonywania zleceń, uszkodzenie ciała osoby trzeciej lub pracownika związane z prowadzoną działalnością gospodarczą za które odpowiedzialność ponosi Geodeta. 2. Geodeta moŝe wykupić tylko OC z tytułu wykonywania zawodu lub OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, jednak dla zapewnienia pełnej ochrony rekomendujemy zakup całego pakietu OC (część I i II). 5

6 3. Istnieje moŝliwość wyboru róŝnych sum gwarancyjnych dla tych ubezpieczeń (np PLN dla OC zawodowego i PLN dla OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). 4. Sumy gwarancyjne są od siebie niezaleŝne (wykorzystanie sumy gwarancyjnej np. z ubezpieczenia OC zawodowego nie powoduje obniŝenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Część I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu geodety, z włączeniem raŝącego niedbalstwa (OC zawodowe za straty finansowe, szkody w mieniu i na osobie, wyrządzone zleceniodawcy w związku z błędnie/niewłaściwie wykonanym zleceniem). 1. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu STU Ergo Hestia S.A. z dnia r. z włączeniem klauzuli nr 004/i.z. szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez osoby objęte ubezpieczeniem, OWU stanowią załącznik nr 3 do Programu. Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: w 18 ust. 1 pkt 1) i 25 ust. 1 OWU termin 3 dni ulega wydłuŝeniu do 7 dni roboczych. Ubezpieczeniem objęte jest raŝące niedbalstwo. 2. OWU precyzują warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia naleŝy uwaŝnie się z nimi zapoznać. 3. Suma gwarancyjna (górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w rocznym okresie ubezpieczenia), z trzema moŝliwymi do wyboru wysokościami sumy gwarancyjnej. a) opcja I suma gwarancyjna PLN b) opcja II suma gwarancyjna PLN c) opcja III suma gwarancyjna PLN (podlimit PLN dla klauzuli nr 004/i.z.) 4. Składka roczna: a) opcja I 500 PLN (900 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) b) opcja II PLN (1.500 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) c) opcja III PLN (2.900 PLN dla geodetów nie naleŝących do SGP) d) PowyŜsze stawki i składki mają zastosowanie dla Geodetów, którzy w rocznym okresie ubezpieczenia przewidują osiągnięcie przychodu z tytułu wykonywania zawodu geodety nie przekraczającego PLN. e) W przypadku osiągnięcia wyŝszego przychodu niŝ PLN składka będzie dodatkowo zwiększana o 10% za kaŝde rozpoczęte PLN przychodu. 5. Franszyza redukcyjna (o taką kwotę zostanie pomniejszone odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela): PLN Klauzula 004/i.z. - szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez osoby objęte ubezpieczeniem: 6

7 Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte ubezpieczeniem w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w 5 i 6 OWU zakres niniejszej klauzuli nie obejmuje: 1) szkód w rzeczach, z których osoba objęta ubezpieczeniem korzystała na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, uŝyczenia, leasingu, albo innego stosunku prawnego, 2) szkód w rzeczach przyjętych przez osoby objęte ubezpieczeniem w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania, 3) szkód w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem 4) szkód polegających na utracie, ubytku, zniszczeniu lub uszkodzeniu wartości pienięŝnych, 5) szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposaŝeniu, albo w rzeczach w nich pozostawionych naleŝących do osób zatrudnionych przez osoby objęte ubezpieczeniem, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Część II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub uŝytkowania mienia z wyłączonym OC za produkt (OC za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z powadzeniem działalności gospodarczej) jako uzupełnienie OC zawodowego. 1. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub uŝytkowania mienia STU Ergo Hestia S.A. z dnia r.z włączeniem zmian do OWU: w 22 ust. 1 pkt 1) i 28 ust. 1 OWU termin 3 dni ulega wydłuŝeniu do 7 dni roboczych, OWU stanowią załącznik nr 4 do Programu. W przypadku szkody na osobie, odszkodowanie obejmuje odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób które poniosły szkodę w związku ze śmiercią danej osoby fizycznej oraz zadośćuczynienie dla samego poszkodowanego. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wodnokanalizacyjne oraz odpowiedzialność cywilną pracodawcy. Ubezpieczeniem objęte jest raŝące niedbalstwo. 2. OWU precyzują warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia naleŝy uwaŝnie się z nimi zapoznać 3. Suma Gwarancyjna (górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela w rocznym okresie ubezpieczenia) z trzema moŝliwymi do wyboru wysokościami sumy gwarancyjnej a) Opcja I suma gwarancyjna PLN (podlimit na szkody wodno-kanalizacyjne: PLN) b) Opcja II suma gwarancyjna PLN (podlimit na szkody wodno-kanalizacyjne: PLN) c) Opcja III suma gwarancyjna PLN (podlimit na szkody wodno-kanalizacyjne: PLN) 7

8 4. Składka roczna: a) Opcja I - 0,3 ( ) promila od obrotu nie mniej niŝ 300 PLN (500 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) b) Opcja II - 0,5 ( ) promila od obrotu nie mniej niŝ 500 PLN (900 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) c) Opcja III - 0,9 ( ) promila od obrotu nie mniej niŝ 900 PLN (1.500 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) 5. Franszyza redukcyjna (o taką kwotę zostanie pomniejszone odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela): PLN III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 1. Ubezpieczenie działa całą dobę na całym świecie (zarówno podczas wykonywania czynności zawodowych jak i w Ŝyciu prywatnym). 2. Świadczenie z tego ubezpieczenia wypłacane jest niezaleŝnie od wszelkich innych świadczeń jakie osoba ubezpieczona lub uprawniona otrzymuje w związku z nieszczęśliwym wypadkiem (np. z ZUS czy innych posiadanych ubezpieczeń). 3. W razie śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenie w wysokości równej 100% sumy ubezpieczenia otrzymają osoby wskazane w 43 OWU NNW. Jeśli Ubezpieczony chce wyznaczyć inną osobę jako uprawnioną do odbioru świadczenia w razie jego śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, powinien wypełnić Formularz wyznaczenia uposaŝonego stanowiący załącznik nr 5 do Programu i wysłać go listem poleconym na adres STU ERGO Hestia S.A. (adres podany jest na Formularzu wyznaczenia uposaŝonego ). 4. Do wyboru są dwie sumy ubezpieczenia: zł i zł. 5. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z dnia r. z włączeniem zmian: a) 4 OWU ust. 3 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających przyjętych bez zalecenia lekarza. b) W 23 ust. 1 i 25 ust. 1 OWU terminy odpowiednio 3 i 7 dni zamienia się na 30 dni. OWU stanowią załącznik nr 6 do Programu 6. Zakres ubezpieczenia: a) Zakres ochrony: całodobowy 24h, cały świat b) System świadczeń: wariant I system świadczeń proporcjonalny c) Ubezpieczyciel wypłaca następujące rodzaje świadczeń: 1) w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeŝeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 2) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: w przypadku uszczerbku w wysokości 100% pełna suma ubezpieczenia określona w umowie, w przypadku uszczerbku częściowego procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. 8

9 Ubezpieczyciel dokonuje równieŝ zwrotu kosztów: 1) nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, pod warunkiem Ŝe zostały one poniesione w okresie nie dłuŝszym niŝ 2 lata od daty wypadku do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakŝe nie więcej niŝ do kwoty PLN, 2) przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem Ŝe zostały one poniesione w okresie nie dłuŝszym niŝ 2 lata od daty wypadku do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakŝe nie więcej niŝ do kwoty PLN, 3) odbudowy stomatologicznej zębów pod warunkiem Ŝe zostały one poniesione w okresie nie dłuŝszym niŝ 2 lata od daty wypadku do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakŝe nie więcej niŝ do kwoty PLN, z zastrzeŝeniem postanowień ust. 4, 4) zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów nie moŝe przekroczyć kwoty 200 PLN złotych za kaŝdy ząb. 7. Suma ubezpieczenia i składka roczna (wariant do wyboru przez Ubezpieczonego/Geodetę): a) Wariant I: suma ubezpieczenia: składka roczna: b) Wariant II: suma ubezpieczenia: składka roczna: PLN 75 PLN (125 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) PLN 390 PLN (625 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) 6 Zgłaszanie szkód 1. Zgłoszenie szkody odbywa się na infolinii STU Ergo Hestia S.A. pod numerem telefonu czynnego 24 godziny na dobę przez 365 dni STU ERGO HESTIA SGP KBB 9

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW - KLIENTÓW IMS POLSKA

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW - KLIENTÓW IMS POLSKA PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW - KLIENTÓW IMS POLSKA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9, 02-127 Warszawa zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TELEFONÓW I INNYCH PRZENO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TELEFONÓW I INNYCH PRZENO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy o współpracy w zakresie obsługi programu Bezpieczny Sprzęt Elektroniczny ; jednocześnie ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy generalnej ubezpieczenia telefonów i innych przenośnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP

INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP I. Niniejsza Instrukcja określa warunki przystąpienia do Programu Ubezpieczenia dla Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarnictwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniŝej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający Ubezpieczony, miejsca ubezpieczenia GMINA TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski reprezentowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 063-01

SUPRA BROKERS F 063-01 Strona 1 z 6 F 063-01 Data:.. ANKIETA DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE: Nazwa podmiotu:. Adres:... telefon:... faks:... e-mail:... Dyrektor/Prezes:.. Osoba do kontaktów:... tel.:... Przedmiot działalności:...

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW Bezpieczna Szkoła

Oferta Ubezpieczenia NNW Bezpieczna Szkoła Oferta Ubezpieczenia NNW Bezpieczna Szkoła na rok szkolny WSZB Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Oddział Grupy ERGO HESTIA Barbara Rachwał tel kom 601068155 Szanowni Państwo, Co roku w

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO

KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO Tarnów 22.06.2016 r. Rada Rodziców / Dyrekcja dotyczy: warunki dobrowolnego następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli / wychowawców na rok 2016 / 2017 r. Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce Siedlce, 2010-01-28 Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce W związku z następującymi pytaniami jakie wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla. dzieci, młodzieży oraz personelu. Placówek Oświatowo - Wychowawczych

OFERTA. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla. dzieci, młodzieży oraz personelu. Placówek Oświatowo - Wychowawczych OFERTA ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz personelu Placówek Oświatowo - Wychowawczych na rok szkolny 2010/2011 Łódź 2010 1 Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ NOTARIUSZY str. 1

WNIOSEK DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ NOTARIUSZY str. 1 WNIOSEK DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ NOTARIUSZY str. 1 I. INFORMACJE OGÓLNE Imię i nazwisko notariusza... Adres Kancelarii... tel.... fax... e-mail... REGON PESEL NIP - - - Forma wykonywania zawodu - notariusz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy (informacja przesłana faksem wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) Dotyczy: Postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA

Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI: Składka płatna jednorazowo do 31.10.2012 r. Składka opłacana jest z prywatnych pieniędzy Ubezpieczonych. I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

10/XII/2013. Załącznik nr 1 do SIWZ

10/XII/2013. Załącznik nr 1 do SIWZ 10/XII/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków (w związku z posiadaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY. Załącznik Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo