PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH"

Transkrypt

1 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9, Warszawa zwane dalej ERGO Hestia S.A. lub Ubezpieczycielem we współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 3/5, Warszawa zwanym dalej SGP oraz Krajowym Biurem Brokerskim z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 9/11, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: , zwanym dalej Brokerem przedstawia ofertę ubezpieczenia dla geodetów (zwaną dalej Programem Ubezpieczenia) 1 Postanowienia ogólne 1. Program Ubezpieczenia obowiązuje w okresie od r. do r. w tym okresie Geodeci mogą składać do Brokera wnioski o ubezpieczenie (umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie wniosku złoŝonego we wskazanym okresie będzie zawarta na okres jednego roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym geodeta wysłał do Brokera poprawnie wypełniony wniosek o ubezpieczenie). 2. Program Ubezpieczenia zawiera trzy rodzaje ubezpieczeń: a) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z moŝliwością dowolnego wyboru kaŝdego rodzaju ubezpieczenia, przy czym wybór ubezpieczenia deklarowany jest kaŝdorazowo przez Ubezpieczającego (Geodetę) we wniosku o ubezpieczenie. 1

2 2 Adresaci Programu Ubezpieczenia Program Ubezpieczenia dedykowany jest dla Geodetów zrzeszonych jak i nie zrzeszonych w SGP. Geodeci zrzeszeni w SGP korzystają z Program Ubezpieczenia na warunkach preferencyjnych, uwzględniających zniŝki w składce. 3 Przystąpienie Geodety do ubezpieczenia 1. Ubezpieczającym i ubezpieczonym jest Geodeta, który skutecznie przesłał do brokera poprawnie wypełniony wniosek o ubezpieczenie. Stanowiący załącznik nr 1 do Programu. 2. Broker archiwizuje otrzymane od Geodetów wnioski o ubezpieczenie i przesyła (w formie elektronicznej) zbiorczo do Ubezpieczyciela do 15-go dnia kaŝdego miesiąca poprawnie wypełnione wnioski, które wpłynęły do Brokera w danym miesiącu. 3. Ubezpieczyciel na podstawie otrzymanych wniosków wystawia polisę ubezpieczeniową dla kaŝdego Ubezpieczającego oddzielnie. 4. Ubezpieczyciel przesyła skan polisy ubezpieczeniowej do Brokera, a oryginał polisy pocztą do Geodety, wskazanego we wniosku o ubezpieczenie. 5. Druki wniosków, ogólne warunki ubezpieczenia oraz materiały informacyjne o Programie znajdują się na stronie internetowej Brokera, pod adresem internetowym: 4 Okres ubezpieczenia 1. Umowy ubezpieczenia dla kaŝdego Geodety zawierane są na jeden rok, z zastrzeŝeniem ustępu Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek o ubezpieczenie został dostarczony do Ergo Hestia S.A, z zastrzeŝeniem, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po opłaceniu przez Ubezpieczającego (Geodetę) składki ubezpieczeniowej, określonej w polisie. Program zawiera trzy rodzaje ubezpieczeń: 5 Program ubezpieczenia I. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ubezpieczeniu podlega sprzęt elektroniczny uŝytkowany przez Geodetę w pracy zawodowej) 1. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk STU Ergo Hestia S.A. z r. OWU stanowią załącznik nr 2 do Programu. 2. OWU precyzują warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia naleŝy uwaŝnie się z nimi zapoznać. 3. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz klauzulami dodatkowymi. 4. Zakres terytorialny: teren RP 5. Sumy i stawki ubezpieczenia: a) sekcja I szkody materialne: 2

3 Przedmiot ubezpieczenia Metoda wyceny Stawka (składka wyliczana jest od sumy ubezpieczenia określonej we wniosku przez Geodetę) dla pojedynczego ubezpieczonego Geodety Przenośny sprzęt elektroniczny (specjalistyczny sprzęt geodezyjny)¹ Sumy stałe, wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej 0,5% 0,9% dla geodetów nie naleŝących do SGP ¹ maksymalny wiek sprzętu do 7 lat b) sekcja III zwiększone koszty działalności: Przedmiot ubezpieczenia Metoda wyceny Suma Stawka/składka ubezpieczenia (w zł) Koszty odtworzenia danych, koszt wynajmu sprzętu zastępczego (na okres max do 30 dni, do sumy ubezpieczenia) Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (na jednego ubezpieczonego) zł 1%/200 zł 5. Klauzule dodatkowe: Klauzula nr 100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Z zastrzeŝeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej: 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w ubezpieczonym sprzęcie, powstałe wskutek: 1) kradzieŝy z włamaniem - przez co rozumie się dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru sprzętu z lokali po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy uŝyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego lokalu lub w wyniku rabunku, gdzie w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia za lokal uwaŝa się przestrzeń wydzieloną trwałymi ścianami, stanowiącą funkcjonalną lub gospodarczą całość, słuŝącą zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczającego, uŝytkowany na mocy posiadanego przez niego tytułu prawnego, składającą się z jednego lub większej liczby pomieszczeń, 2) rabunku - przez co rozumie się zabór sprzętu przy uŝyciu lub groźbie natychmiastowego uŝycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Za rabunek uwaŝa się takŝe zabór mienia przy uŝyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawał w styczności lub był połączony z osobą. 2. Ubezpieczający obowiązany jest do stosowania następujących minimalnych zabezpieczeń sprzętu przed kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem: 1) ściany, sufity, podłogi i dachy lokali, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie lub wywaŝenie za pomocą prostych, ogólnie dostępnych narzędzi, 2) wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w lokalach, w którym znajduje się ubezpieczony sprzęt, powinny być w naleŝytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte, 3) okna i inne zewnętrzne otwory w lokalach, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, powinny być na całej powierzchni zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub Ŝaluzjami mającymi świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, atestowanymi szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokali nie było moŝliwe bez uŝycia siły lub narzędzi, 4) kraty, rolety, Ŝaluzje lub okiennice powinny być prawidłowo osadzone i zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową (klucz do nich posiada w łopatce więcej niŝ 1 Ŝłobienie prostopadłe do trzonu), 3

4 5) wymogi określone w pkt. 3) i 4) dotyczą tylko lokali znajdujących się w piwnicach, suterenach i na parterach, a takŝe lokali znajdujących się na wyŝszych kondygnacjach, do których jest dostęp z połoŝonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów i dachów, a ponadto postanowienia pkt 3) i 4) nie mają zastosowania w obiektach, w których ustanowiono stały dozór dla danego obiektu (lokalu), albo w obiektach zaopatrzonych w czynne urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe, przy czym osoba sprawująca dozór obiektu powinna posiadać określony zakres obowiązków z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu zachowania i czynności w przypadku próby włamania; w przypadkach określonych powyŝej istnieje obowiązek oświetlenia lokali, 6) wszystkie drzwi zewnętrzne w lokalach, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, powinny być w naleŝytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wywaŝenie nie było moŝliwe bez uŝycia siły lub narzędzi, a otwarcie - bez uŝycia podrobionych lub dopasowanych kluczy, 7) jeŝeli przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego nie przewidują bardziej skutecznych zamknięć drzwi zewnętrzne powinny być zamknięte na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany, 8) drzwi oszklone, poza wymogiem zamknięcia na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany, powinny być na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub Ŝaluzjami mającymi świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, szybami o zwiększonej odporności na przebicie lub rozbicie, co najmniej klasy P3 lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokali nie było moŝliwe bez uŝycia siły lub narzędzi (drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki (zasuwy), które moŝna otworzyć bez klucza, przez otwór wybity w szybie); przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione za pomocą zasuwy u góry i u dołu od wewnętrznej strony lokali lub wewnątrz drzwi, postanowienia pkt 7) nie mają zastosowania w obiektach, w których ustanowiono stały dozór dla danego obiektu (lokalu), albo w obiektach zaopatrzonych w czynne urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe, przy czym osoba sprawująca dozór obiektu powinna posiadać określony zakres obowiązków z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu zachowania i czynności w przypadku próby włamania; w przypadku określonym powyŝej istnieje obowiązek oświetlenia lokali, 9) klucze do lokali objętych ubezpieczeniem powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieŝą i uniemoŝliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym (w razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (takŝe kluczy zapasowych) - Ubezpieczający po otrzymaniu o tym wiadomości obowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki), 10) kłódki, słuŝące zabezpieczeniu krat, Ŝaluzji, rolet lub okiennic, powinny spełniać wymogi zabezpieczenia w przypadku próby otwarcia ich wytrychem jak przy zamkach opisanych w pkt 4), a ich obudowa powinna być całkowicie zamknięta (w szczególności wymogi te spełniają kłódki bezkabłąkowe); w odniesieniu do kłódek kabłąkowych, kabłąk kłódki powinien być wykonany ze stali hartowanej, a otwór w kabłąku musi być tak dopasowany do rozmiarów urządzenia zamykającego, aby nie było moŝliwości wsunięcia narzędzia pomiędzy kabłąk a osłonę, 11) uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi lub krat w sposób uniemoŝliwiający jego oberwanie, ukręcenie lub obcięcie (grubość płaskownika i otwór do wprowadzenia kabłąka lub bolca powinien odpowiadać parametrom kłódki, w przypadku powstawania na kabłąku wolnego miejsca naleŝy wypełniać je tulejką dystansową lub specjalną wkładką wypełniającą), 12) zamki szyfrowe - mechaniczne i elektroniczne nie stanowią podstawowego zabezpieczenia drzwi wejściowych ubezpieczonego obiektu. 3. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 2, Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, w zakresie w jakim niedopełnienie obowiązku miało wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody. Klauzula nr 101/1 a Ubezpieczenie sprzętu przenośnego. Z zastrzeŝeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej: 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym uŝywanym do prac słuŝbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4

5 2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe lub zwiększone wskutek wypadku środka transportu naleŝącego do Ubezpieczającego, jeŝeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu, bądź teŝ szkoda powstała lub została zwiększona wskutek niewłaściwego opakowania lub zamocowania sprzętu, niezgodnie z zaleceniami producenta lub wskutek braku takiego opakowania lub zamocowania. 3. W razie rozszerzenia zakresu poprzez włączenie klauzuli nr 100 dodatkowo ustala się Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem i rabunku: 1) z pojazdu pod warunkiem, Ŝe: a) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja), b) w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz, c) sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagaŝniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposaŝenie pojazdu, d) sprzęt został skradziony w godzinach: przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieŝy, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeŝonym i wyposaŝony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garaŝu zamkniętym, 2) z miejsca ubezpieczenia zadeklarowanego we wniosku, pod warunkiem spełnienia minimalnych zabezpieczeń sprzętu przed kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem określonych w klauzuli nr 100, 3) z pozostałych miejsc, z uwzględnieniem postanowień pkt. 1), pod warunkiem spełnienia minimalnych zabezpieczeń sprzętu przed kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem określonych w klauzuli nr 100, przy czym skreśleniu ulegają postanowienia ust. 2 pkt. 3) i 4) klauzuli nr 100. Klauzula nr 101/1 b Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (postanowienia szczególne dotyczące szkód spowodowanych przez upadek). Z zastrzeŝeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe w przypadku szkód powstałych wskutek upadku ubezpieczonego sprzętu przenośnego ustala się udział własny Ubezpieczającego w kaŝdej szkodzie w wysokości 5% szkody, nie mniej jednak niŝ franszyza redukcyjna, uzgodniona w umowie w części ubezpieczenia sprzętu od szkód materialnych. 6. Franszyza redukcyjna (o taką kwotę zostanie pomniejszone odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela): a) 5% szkody, min zł dla ryzyka kradzieŝy z włamaniem, rabunku, upadku sprzętu. b) pozostałe szkody: zł II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 1. Ubezpieczenie OC składa się z dwóch części: a) Część I - OC z tytułu wykonywania zawodu Geodety, związane z roszczeniami o odszkodowanie jakie mogą wpłynąć do Geodety w związku z błędnie wykonanymi usługami. b) Część II - OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, związane z wszelkimi innymi roszczeniami o odszkodowanie za szkody (w mieniu lub na osobie) jakie moŝe wyrządzić prowadzący działalność gospodarczą Geodeta (lub osoby za które ponosi odpowiedzialność) np. uszkodzenie (zalanie, poŝar itp.) najmowanego biura albo pomieszczeń sąsiadujących z biurem, uszkodzenie mienia osoby trzeciej przy okazji wykonywania zleceń, uszkodzenie ciała osoby trzeciej lub pracownika związane z prowadzoną działalnością gospodarczą za które odpowiedzialność ponosi Geodeta. 2. Geodeta moŝe wykupić tylko OC z tytułu wykonywania zawodu lub OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, jednak dla zapewnienia pełnej ochrony rekomendujemy zakup całego pakietu OC (część I i II). 5

6 3. Istnieje moŝliwość wyboru róŝnych sum gwarancyjnych dla tych ubezpieczeń (np PLN dla OC zawodowego i PLN dla OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). 4. Sumy gwarancyjne są od siebie niezaleŝne (wykorzystanie sumy gwarancyjnej np. z ubezpieczenia OC zawodowego nie powoduje obniŝenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Część I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu geodety, z włączeniem raŝącego niedbalstwa (OC zawodowe za straty finansowe, szkody w mieniu i na osobie, wyrządzone zleceniodawcy w związku z błędnie/niewłaściwie wykonanym zleceniem). 1. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu STU Ergo Hestia S.A. z dnia r. z włączeniem klauzuli nr 004/i.z. szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez osoby objęte ubezpieczeniem, OWU stanowią załącznik nr 3 do Programu. Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: w 18 ust. 1 pkt 1) i 25 ust. 1 OWU termin 3 dni ulega wydłuŝeniu do 7 dni roboczych. Ubezpieczeniem objęte jest raŝące niedbalstwo. 2. OWU precyzują warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia naleŝy uwaŝnie się z nimi zapoznać. 3. Suma gwarancyjna (górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w rocznym okresie ubezpieczenia), z trzema moŝliwymi do wyboru wysokościami sumy gwarancyjnej. a) opcja I suma gwarancyjna PLN b) opcja II suma gwarancyjna PLN c) opcja III suma gwarancyjna PLN (podlimit PLN dla klauzuli nr 004/i.z.) 4. Składka roczna: a) opcja I 500 PLN (900 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) b) opcja II PLN (1.500 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) c) opcja III PLN (2.900 PLN dla geodetów nie naleŝących do SGP) d) PowyŜsze stawki i składki mają zastosowanie dla Geodetów, którzy w rocznym okresie ubezpieczenia przewidują osiągnięcie przychodu z tytułu wykonywania zawodu geodety nie przekraczającego PLN. e) W przypadku osiągnięcia wyŝszego przychodu niŝ PLN składka będzie dodatkowo zwiększana o 10% za kaŝde rozpoczęte PLN przychodu. 5. Franszyza redukcyjna (o taką kwotę zostanie pomniejszone odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela): PLN Klauzula 004/i.z. - szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez osoby objęte ubezpieczeniem: 6

7 Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte ubezpieczeniem w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w 5 i 6 OWU zakres niniejszej klauzuli nie obejmuje: 1) szkód w rzeczach, z których osoba objęta ubezpieczeniem korzystała na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, uŝyczenia, leasingu, albo innego stosunku prawnego, 2) szkód w rzeczach przyjętych przez osoby objęte ubezpieczeniem w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania, 3) szkód w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem 4) szkód polegających na utracie, ubytku, zniszczeniu lub uszkodzeniu wartości pienięŝnych, 5) szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposaŝeniu, albo w rzeczach w nich pozostawionych naleŝących do osób zatrudnionych przez osoby objęte ubezpieczeniem, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Część II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub uŝytkowania mienia z wyłączonym OC za produkt (OC za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z powadzeniem działalności gospodarczej) jako uzupełnienie OC zawodowego. 1. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub uŝytkowania mienia STU Ergo Hestia S.A. z dnia r.z włączeniem zmian do OWU: w 22 ust. 1 pkt 1) i 28 ust. 1 OWU termin 3 dni ulega wydłuŝeniu do 7 dni roboczych, OWU stanowią załącznik nr 4 do Programu. W przypadku szkody na osobie, odszkodowanie obejmuje odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób które poniosły szkodę w związku ze śmiercią danej osoby fizycznej oraz zadośćuczynienie dla samego poszkodowanego. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wodnokanalizacyjne oraz odpowiedzialność cywilną pracodawcy. Ubezpieczeniem objęte jest raŝące niedbalstwo. 2. OWU precyzują warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia naleŝy uwaŝnie się z nimi zapoznać 3. Suma Gwarancyjna (górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela w rocznym okresie ubezpieczenia) z trzema moŝliwymi do wyboru wysokościami sumy gwarancyjnej a) Opcja I suma gwarancyjna PLN (podlimit na szkody wodno-kanalizacyjne: PLN) b) Opcja II suma gwarancyjna PLN (podlimit na szkody wodno-kanalizacyjne: PLN) c) Opcja III suma gwarancyjna PLN (podlimit na szkody wodno-kanalizacyjne: PLN) 7

8 4. Składka roczna: a) Opcja I - 0,3 ( ) promila od obrotu nie mniej niŝ 300 PLN (500 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) b) Opcja II - 0,5 ( ) promila od obrotu nie mniej niŝ 500 PLN (900 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) c) Opcja III - 0,9 ( ) promila od obrotu nie mniej niŝ 900 PLN (1.500 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) 5. Franszyza redukcyjna (o taką kwotę zostanie pomniejszone odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela): PLN III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 1. Ubezpieczenie działa całą dobę na całym świecie (zarówno podczas wykonywania czynności zawodowych jak i w Ŝyciu prywatnym). 2. Świadczenie z tego ubezpieczenia wypłacane jest niezaleŝnie od wszelkich innych świadczeń jakie osoba ubezpieczona lub uprawniona otrzymuje w związku z nieszczęśliwym wypadkiem (np. z ZUS czy innych posiadanych ubezpieczeń). 3. W razie śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenie w wysokości równej 100% sumy ubezpieczenia otrzymają osoby wskazane w 43 OWU NNW. Jeśli Ubezpieczony chce wyznaczyć inną osobę jako uprawnioną do odbioru świadczenia w razie jego śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, powinien wypełnić Formularz wyznaczenia uposaŝonego stanowiący załącznik nr 5 do Programu i wysłać go listem poleconym na adres STU ERGO Hestia S.A. (adres podany jest na Formularzu wyznaczenia uposaŝonego ). 4. Do wyboru są dwie sumy ubezpieczenia: zł i zł. 5. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z dnia r. z włączeniem zmian: a) 4 OWU ust. 3 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających przyjętych bez zalecenia lekarza. b) W 23 ust. 1 i 25 ust. 1 OWU terminy odpowiednio 3 i 7 dni zamienia się na 30 dni. OWU stanowią załącznik nr 6 do Programu 6. Zakres ubezpieczenia: a) Zakres ochrony: całodobowy 24h, cały świat b) System świadczeń: wariant I system świadczeń proporcjonalny c) Ubezpieczyciel wypłaca następujące rodzaje świadczeń: 1) w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeŝeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 2) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: w przypadku uszczerbku w wysokości 100% pełna suma ubezpieczenia określona w umowie, w przypadku uszczerbku częściowego procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. 8

9 Ubezpieczyciel dokonuje równieŝ zwrotu kosztów: 1) nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, pod warunkiem Ŝe zostały one poniesione w okresie nie dłuŝszym niŝ 2 lata od daty wypadku do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakŝe nie więcej niŝ do kwoty PLN, 2) przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem Ŝe zostały one poniesione w okresie nie dłuŝszym niŝ 2 lata od daty wypadku do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakŝe nie więcej niŝ do kwoty PLN, 3) odbudowy stomatologicznej zębów pod warunkiem Ŝe zostały one poniesione w okresie nie dłuŝszym niŝ 2 lata od daty wypadku do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakŝe nie więcej niŝ do kwoty PLN, z zastrzeŝeniem postanowień ust. 4, 4) zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów nie moŝe przekroczyć kwoty 200 PLN złotych za kaŝdy ząb. 7. Suma ubezpieczenia i składka roczna (wariant do wyboru przez Ubezpieczonego/Geodetę): a) Wariant I: suma ubezpieczenia: składka roczna: b) Wariant II: suma ubezpieczenia: składka roczna: PLN 75 PLN (125 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) PLN 390 PLN (625 PLN dla Geodetów nie naleŝących do SGP) 6 Zgłaszanie szkód 1. Zgłoszenie szkody odbywa się na infolinii STU Ergo Hestia S.A. pod numerem telefonu czynnego 24 godziny na dobę przez 365 dni STU ERGO HESTIA SGP KBB 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.............................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. Bezpieczny dom i wnętrze Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Budynków i Lokali dla Biznesu

Ogólne warunki ubezpieczenia Budynków i Lokali dla Biznesu Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Budynków i Lokali dla Biznesu Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo