PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu"

Transkrypt

1 PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

2 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający bezgotówkowy, nielimitowany i szybki medycznych, należących do Partnera Medycznego Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group - Grupy LUXMED. Do dyspozycji ubezpieczonych oddanych jest ponad 1350 placówek medycznych na terenie całej Polski, gwarantujących dostęp do opieki zdrowotnej zarówno delegacji, czy urlopu. Sieć placówek medycznych jest stale rozbudowywana. Aktualny wykaz palcówek medycznych dostępny jest na stronie: Program zapewnia: szybki i gwarantowany dostęp do konsultacji lekarskich w ciągu 1 dnia roboczego konsultacje lekarskie, lekarz rodzinny, internista, pediatra w ciągu 5 dni roboczych konsultacje u pozostałych specjalistów (bez skierowania od lekarza internisty) konsultacje lekarskie do 27 specjalistów bez limitów i bez skierowania, konsultacje profesorskie bez limitów, badania diagnostyczne bez limitów i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, szczepienia grypa i Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu B, opiekę przedporodową nielimitowane konsultacje i badania diagnostyczne, profilaktykę stomatologiczną (status uzębienia, usunięcie kamienia), rehabilitację (w wariancie COMPLEX), wizyty domowe (w wariancie COMPLEX), wyłączeń chorób uprzednio występujących, ankiety medycznej jako warunku przystąpienia do ubezpieczenia, górnego wieku zakończenia ochrony, karencji. Szczegółowy wykaz świadczeń odnajdą Państwo w dalszej części tego folderu. Karta Ubezpieczenia. Każdy z Ubezpieczonych otrzymuje Kartę Ubezpieczenia przepustkę do nowoczesnej medycyny, która wraz z dokumentem tożsamości uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych.

3 2 2 Organizacja świadczeń: za pośrednictwem 24 godzinnej infolinii - w placówkach własnych grupy LuxMed bezpośrednio w placówce medycznej - w przypadku placówek współpracujących on-line na stronie - do placówek własnych grupy LuxMed Kto może przystąpić do Programu? Ubezpieczeniem może zostać objęty: Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych OIRP we Wrocławiu w wieku do 65 lat; Prawnik Zagraniczny wpisany na listę Prawników Zagranicznych, prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu, w wieku do 65 lat pakiet indywidualny, lub Radca Prawny / Prawnik Zagraniczny (spełniający powyższe kryteria), wraz z Członkami Rodziny pakiet rodzinny. Za Członka Rodziny uznaje się małżonka lub partnera, w wieku do 65 lat oraz dzieci do 26 roku życia. Ukończenie 65. roku życia po przystąpieniu do Programu nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Warianty i Pakiety ubezpieczenia. Program dostępny jest w dwóch Wariantach PLUS i COMPLEX. Poszczególne warianty mogą zostać wykupione w pakiecie indywidualnym lub rodzinnym. rodzaje świadczeń PLUS COMPLEX konsulatcje lekarskie (bez skierowania, bez limitu) zabiegi ambulatoryjne badania diagnostyczne opieka pielęgniarska szczepienia wizyty domowe rehabilitacja opieka ginekologiczna i przedporodowa 19 specjalistów podstawowe i specjalistyczne p/grypie, WZW B 27 specjalistów podstawowe i specjalistyczne p/grypie, WZW B Pakiet indywidualny Pakiet rodzinny 64 zł / m-c 173 zł / m-c 85 zł / m-c 228 zł / m-c Szczegółowy wykaz świadczeń odnajdą Państwo w dalszej części tego folderu.

4 3 3 Jak przystąpić do Programu? Krok 1 Krok 2 Wypełnij Deklarację przystąpienia oraz Załącznik do deklaracji. Odnajdziesz je w załączeniu do folderu lub na stronie Dokonaj przelewu pierwszej składki na rachunek bankowy: Brokers Union Sp. z o. o. ul. Ślężna 112B/U8, Wrocław W tytule przelewu wpisz swój numer wpisu na listę. Krok 3 Prześlij wypełnioną i podpisaną Deklarację przystąpienia, Załącznik do deklaracji oraz potwierdzenie opłacenia składki nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony, na adres: ul. Ślężna 112B/U8, Wrocław Jeżeli terminowo przesłałeś prawidłowo wypełniony komplet dokumentów, od kolejnego miesiąca możesz korzystać ze świadczeń na podstawie swojego dowodu osobistego, dodatkowo otrzymasz kartę ubezpieczenia dla siebie i każdego ubezpieczonego członka rodziny (dotyczy pakietu rodzinnego). Kolejne składki należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca, na wygenerowany indywidualny rachunek bankowy. Jego numer zostanie podany w piśmie, które otrzymasz wraz z kartą ubezpieczenia. Pamiętaj, terminowego opłacenia składki oznacza rezygnację z ubezpieczenia i automatyczne zamknięcie dostępu do świadczeń od pierwszego dnia miesiąca, za który nie została opłacona składka (składkę opłacasz z góry, za kolejny miesiąc ochrony). W takim wypadku ponowne przystąpienie do ubezpieczenia będzie możliwe dopiero po upływie 12 miesięcy. Warunki programu. 1. W ramach Programu mogą funkcjonować wszystkie ww. warianty i pakiety ubezpieczenia pod warunkiem, że do danego wariantu/pakietu przystąpi minimum 10 Radców Prawnych. 2. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty uruchomienia Programu, ubezpieczeniem objętych będzie mniej niż 260 Radców Prawnych / Prawników Zagranicznych, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia lub zaproponować jej kontynuowanie na odmiennych warunkach. 3. Dla zgłoszeń do Programu dostarczonych do Brokers Union do 15. dnia danego miesiąca, pierwszy dzień okresu ubezpieczenia będzie przypadał w pierwszym dniu następnego miesiąca. Dla zgłoszeń do Programu dostarczonych do Brokers Union po 15. dniu danego miesiąca, pierwszy dzień okresu ubezpieczenia będzie przypadał w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu zgłoszenia. Jako zgłoszenie do Programu uznaje się dostarczenie (przesłanie) na adres Brokers Union kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów przystąpienia, tj. Deklaracji przystąpienia, Załącznika do deklaracji, potwierdzenia opłacenia pierwszej składki. 4. Zmiana wariantu lub pakietu ubezpieczenia przez ubezpieczonego możliwa jest jeden raz w roku ubezpieczeniowym (roku kalendarzowym). 5. Brak terminowego opłacenia składki oznacza rezygnację z ubezpieczenia i powoduje automatyczne wygaśniecie ochrony od pierwszego dnia miesiąca, za który nie została opłacona składka w wymaganej wysokości.

5 W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia, ponowne przystąpienie możliwe jest dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. 7. Członek rodziny może przystąpić do ubezpieczenia wraz z Radcą Prawnym lub w rocznicę Polisy (tj. 1 stycznia). 8. Zmiana pakietu z rodzinnego na indywidualny może nastąpić po 12 miesiącach. 9. Za partnerów, dla potrzeb niniejszej oferty, uznaje się osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe. 10. Wiek ubezpieczonego oznacza różnicę pomiędzy rokiem, w którym przypada pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, a rokiem urodzenia ubezpieczonego. 11. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonych wygasa: w odniesieniu do Radców Prawnych / Prawników Zagranicznych - z końcem miesięca kalendarzowego, w którym nastąpiło skreślenie z listy Radców Prawnych / Prawników Zagranicznych; ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do Radcy Prawnego / Prawnika Zagranicznego (głównego ubezpieczonego); w stosunku do ubezpieczonego współmałżonka, partnera - z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpił rozwód lub rozwiązanie konkubinatu (przestało być prowadzone wspólne gospodarstwo domowe); w stosunku do ubezpieczonych dzieci - z końcem miesiąca, w którym dziecko ukończyło 26 lat. 12. Ubezpieczającym w ramach Programu jest broker ubezpieczeniowy Brokers Union sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Ślężnej 112B/U8, działający na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego numer 507/98 z dnia 10 grudnia 1998 r. 13. Do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Compensa Zdrowie zatwierdzone Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 60/2012 z dnia roku oraz Szczególne Warunki Ubezpieczenia Leczenia Ambulatoryjnego zatwierdzone Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 61/2013 z dnia roku. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostało ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz protetyki stomatologicznej po wypadku, o których mowa w 4 i 5 Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Leczenia Ambulatoryjnego. Gdzie można uzyskać więcej informacji? Informacje o warunkach programu dostępne są na stronie: Pełnej informacji udzielą także nasi specjaliści: T: E: Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

6 5 5 Szczegółowy zakres świadczeń. rodzaj świadczenia zdrowotnego PLUS COMPLEX Konsulatcje lekarskie (nielimitowane, bez skierowania, swoboda wyboru lekarza) Każda konsultacja niezabiegowa obejmować będzie następujące elementy: wywiad, badanie, poradę lekarską (o ile występują ku temu wystarczające przesłanki), wystawienie recept(y), jeżeli zachodzi taka konieczność, wystawienie skierowań, jeżeli zachodzi taka konieczność, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy jeżeli zachodzi taka konieczność Internista Lekarz rodzinny Chirurg Okulista Dermatolog Otolaryngolog Pediatra Ginekolog Ortopeda Kardiolog Pulmonolog Neurolog Urolog Alergolog Gastrolog Diabetolog Endokrynolog Reumatolog Nefrolog Onkolog Hematolog Chirurg naczyniowy Neurochirurg Chirurg dziecięcy Neurolog dziecięcy Laryngolog dziecięcy Proktolog Konsultacje profesorskie odbywają się na podstawie skierowania od prowadzącego w/w lekarza specjalisty Partnera Medycznego Nielimitowane wizyty domowe lekarza internisty, pediatry oraz medycyny rodzinnej w przypadkach, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego nie pozwala na przyjazd do lekarza - w zasięgu terytorialnym działania placówki, zgodnie z wykazem placówek świadczących wizyty domowe Zabiegi ambulatoryjne (łącznie z kosztami zużytych materiałów) z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość wykonania w/w czynności w warunkach ambulatoryjnych bez szkody dla pacjenta Chirurgiczne: opatrzenia: nagłych drobnych urazów (rany, skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane złamania, założenie i zdjęcie gipsu tradycyjnego) opatrzenia oparzeń i odmrożeń z ich ewentualnym dalszym leczeniem nacięcia ropnia, punkcji stawu lub krwiaka usunięcie kleszcza Okulistyczne: wyjęcie ciała obcego z oka badanie dna oka badanie ostrości widzenia płukanie dróg łzowych badnie pola widzenia (bez użycia polomierza) mierzenie ciśnienia gałkowego Otolaryngologiczne: płukanie uszu przedmuchiwanie trąbki słuchowej usunięcie ciała obcego z ucha usunięcie ciała obcego z nosa lub gardła postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa opatrunek uszny z lekiem

7 6 6 rodzaj świadczenia zdrowotnego PLUS COMPLEX Urologiczne: zakładanie cewników Alergologiczne: wykonywanie testów alergicznych metodą nakłuć (skóra) odczulanie bez kosztów leku Szczepienia szczepienie przeciwko grypie 1 raz w roku ubezpieczonym (roku kalendarzowym) szczepienie przeciwko WZW B Podstawowe badanie diagnostyczne (nielimitowane, na podstawie skierowania od lekarza Partnera Medycznego) badania hematologiczne i koagulogiczne: OB, morfologia z rozmazem, APTT, wskaźnik protrombinowy badania biochemiczne krwi, hormonalne: elektrolity: sód, potas, glukoza (krzywa obciążenia glukozą), kreatynina, białko całkowite, cholesterol HDL, cholesterol LDL, cholesterol całkowity, trój glicerydy, amylaza, aminotransferaza asparaginianowa, aminotransferaza alaninowa, kwas moczowy - bilirubina całkowita, TSH, poziom żelaza w surowicy Badania serologiczne: białko C-reaktywne, antygen HBs Badania moczu i kału: badanie ogólne moczu, kał na krew utajoną, amylaza moczu Posiewy i bakteriologia: posiew w kierunku bakterii tlenowych antybiogram Badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe Badania z zakresu diagnostyki RTG: zdjęcia klatki piersiowej Badania z zakresu diagnostyki USG: badanie USG jamy brzusznej, tarczycy Cytologia Spirometria Iniekcje: iniekcja domięśniowa iniekcja dożylna iniekcja dostawowa wlew dożylny (kroplówka) Specjalistyczne badania diagnostyczne zlecone przez w/w lekarzy Partnera Medycznego Badania hematologiczne i koagulogiczne: grupa krwi, hematokryt, liczba płytek, fibrynogen, retykulocyty, czas trombinowy, antytrombina III Badania biochemiczne krwi, hormonalne i markery nowotworowe: elektrolity: wapń, chlorki, mocznik, proteinogram, kineza keratynowa całkowita, dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, bilirubina bezpośrednia, zdolność wiązania żelaza, GGTP- gamma- glutamylotranspeptydaza, albuminy, hormony tarczycy - T3, T4, ft3, ft4, hormony płciowe - estradiol, FSH, LH, progesteron, testosteron, PSA, ferrytyna, transferryna, hemoglobina glikozylowana, albuminy/globuliny, BUN (azot mocznikowy), ceruloplazmina, fosfor, globuliny, lipaza, magnez, miedź, żelazo - krzywa, markery nowotworowe: AFP Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, CEA (antygen karcino-embrionalny), prolaktyna, kwas foliowy, HCG całkowite Badania serologiczne: Odczyn USR/ RER/VDRL, ASO, czynnik reumatoidalny, odczyn Waalera-Rosego, wzw typu B, przeciwciała przeciwtarczycowe, wzw typu C-przeciwciała anty-hcv różyczka - przeciwciała IgM, różyczka - przeciwciała IgG, mononukleoza zakaźna, HIV IgE całkowite, anty HBs, cytomegalia IgG, cytomegalia IgM, helicobacter pylori - przeciwciała, immunochemiczne oznaczenie IgA, immunochemiczne oznaczenie IgG, immunochemiczne oznaczenie IgM, mononukleoza lateksowy, przeciwciała przeciwtarczycowe (antytyreoglobulinowe), przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej, toxoplasma gondii - przeciwciała IgG Badania moczu i kału: badanie kału ogólne, badanie kału w kierunku pasożytów i ich jaj, kreatynina w moczu, BUN w moczu dobowo, białko w moczu, fosforany w moczu dobowo, glukoza w moczu z pojedynczej porcji, glukoza w moczu dobowo, kał na lamblie ELISA, krew utajona w kale, kreatynina w moczu dobowo, kwas moczowy w moczu dobowo, magnez w moczu dobowo, potas w moczu dobowo, sód w moczu dobowo, wapń w moczu, wapń w moczu dobowo Badania bakteriologiczne, posiewy i bakteriologia: posiewy wymazów antybiogram, badanie mikologiczne (mikroskopowe posiew), posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych, antybiogram, badanie mikologiczne mikroskopowe, badanie mikologiczne, posiew, test na chlamydia trachomatis, posiew moczu, kału, z rany, czystość pochwy Badania histopatologiczne Badania elektrokardiograficzne: EKG wysiłkowe, 24-godzinne badanie EKG i ciśnienia tętniczego krwi, Badania z zakresu diagnostyki RTG: RTG czaszki, RTG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej-również z barytem, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej, RTG kości (nosa, podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, skroniowych), RTG kręgosłupa (całego, lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego, piersiowego, szyjnego), RTG w kierunku skoliozy, RTG łopatki, RTG miednicy, RTG mostka, RTG żuchwy, RTG zatok, RTG żeber, RTG stawów, RTG kończyn, urografia, RTG nosogardła (trzeci migdał) RTG barku w przypadku badań RTG Pacjent otrzymuje opis badania oraz wynik badania na nośniku ustalonym dla danej placówki medycznej Mammografia Tomografia komputerowa* Rezonans magnetyczny* * z wyłączeniem badań w opcji naczyniowej i badań tomografii spiralnej

8 7 7 rodzaj świadczenia zdrowotnego PLUS COMPLEX Badania z zakresu diagnostyki USG: USG miednicy mniejszej, USG układu moczowego, USG Doppler tętnic kończyny, USG Doppler żył kończyny, USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG jąder, USG ślinianek, ECHO serca, USG gruczołu krokowego, transrektalne, Doppler jamy brzusznej / układu wrotnego, USG Doppler tętnic nerkowych, Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG żył szyi, USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG stawu biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, USG stawu skokowego, USG stawu barkowego, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek miękkich, USG węzłów chłonnych, USG krtani, USG nadgarstka, USG drobne stawy i więzadła, USG palca, USG ścięgna Achillesa, USG przezciemiączkowe, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG piersi, USG transwaginalne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG scriningowe ginekologiczne Zakres ubezpieczenia nie obejmuje badań ultrasonograficznych wykonywanych w technologii 3D/4D Badania endoskopowe: gastroskopia - dodatkowo w razie potrzeby test urazowy, rektoskopia, kolonoskopia, Densytometria, szyjka kości udowej (ocena kości korowej) - screening Densytometria kręgosłupa lędźwiowego (ocena kości beleczkowej) - screening Biopsja cienkoigłowa tarczycy z badaniem histopatologicznym, Audiometria, EEG, Test z metoklopramidem Biopsja cienkoigłowa sutków z badaniem histopatologicznym Opieka przedporodowa Konsultacje i badania diagnostyczne - wszystkie konieczne badania w okresie przedporodowym w ramach w/w badań i konsultacji lekarskich Stomatologia 1 raz w roku ubezpieczeniowym (kalendarzowym) - status uzębienia 1 raz w roku ubezpieczeniowym (kalendarzowym) - usunięcie kamienia wykonywane przez higienistkę stomatologiczną Rehabilitacja Na daną jednostkę chorobową lub okolicę ciała przysługuje prawo do 10-dniowego cyklu leczniczego z intensywnością do 2 zabiegów dziennie, w roku ubezpieczeniowym (kalendarzowym) Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na zlecenie lekarza Partnera Medycznego w wyznaczonych placówkach, zgodnie z wykazem placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji przysługują Ubezpieczonym po urazach ortopedycznych, cierpiących z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów nie będących wynikiem przewlekłych chorób układowych tkanki łącznej, cierpiących z powodu chorób zawodowych, cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych. Odpowiedzialność Compensy w ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji nie obejmuje zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w związku z procesem leczenia: wad wrodzonych i ich następstw, urazów okołoporodowych i ich następstw, wad postawy, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie do 3 miesiąca po zabiegu, po incydentach wieńcowych, po incydentach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych oraz rehabilitacji metodami neurofizjologicznymi, usług o charakterze fitness, gimnastyki korekcyjnej i masaży. Kinezyterapia Ćwiczenia instruktażowe (indywidualne) Ćwiczenia ogólno usprawniające (grupowe) Ćwiczenia indywidualne czynno-bierne i wspomagane Ćwiczenia indywidualne czynne Ćwiczenia indywidualne w odciążeniu (THERAPY MASTER) Ćwiczenia specjalne na przyrządach (THERAPY MASTER) Wyciąg trakcyjny Fizykoterapia Galwanizacja Jonoforeza Fonoforeza Elektrostymulacja Prądy diadynamiczne Prądy wielkiej częstotliwości (CURAPULS) Prądy niskiej częstotliwości (interferencyjne) Prądy TENSA Prądy Traebeta Magnetoterapia (Impulsy m.cz. MAGNETUS) Terapia ultradźwiękowa (ultraterapia miejscowa i JONOFOREZA) Krioterapia miejscowa Laseroterapia Infolinia - informacja o zakresie - informacja o placówkach medycznych - porada medyczna - umawianie wizyt domowych Ubezpieczeniem objęte są świadczenia zdrowotne łącznie z kosztami zużytych materiałów.

9 9

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S i ubezpieczeń dodatkowych

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S i ubezpieczeń dodatkowych Nr polisy Nr deklaracji Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S i ubezpieczeń dodatkowych Zmiana deklaracji z powodu (proszę zakreślić odpowiednie pole)

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PSP 2014 Rozszerzenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r.

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Cennik badań komercyjnych od 01.01.2015r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 z dn. 01.12.2014r. CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Nazwa badania/zabiegu Cena w PLN Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia terminowego na życie Pakiet Mocno Bezpieczny (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWE Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLACZEGO POWSTAŁ NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY? Nowy program ubezpieczeniowy jest wynikiem postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo