ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM"

Transkrypt

1 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile DANE DO FAKTURY / INVOICE DATA Firma / Company Adres / Address Kapita³ Zak³adowy / Initial Capital Imiê i Nazwisko / Name & Surname Tel. kom. / Mobile (do zamieszczenia w alfabetycznym spisie wystawców i w Informatorze Targowym / to be placed in e list of ehibitors and Catalogue according to e alphabetical order) (ulica / street ) (kod / postal code) (miejscowoœæ / city) DANE OSOBY DO KONTAKTU / CONTACT PERSON DATA Adres do korespondencji / Correspondence address ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI / FLOOR SPACE ORDER fa Zamawiamy nastêpuj¹cy typ powierzchni : / We order e following floor space : Powierzchnia pod stoisko szeregowe w pawilonie (dostêp z strony) - minimum m Space for e row stand in e pavilion (access from side) - minimum sqm Rejest Dzia³alnoœci Gospodarczej / Company Registration Number INDUSTRY BROKER Stanowisko / Position www (numer / number) Cena m powierzchni do / Cena m powierzchni od / per sqm of space by per sqm of space after ,- PLN 0,- PLN m NIP / VAT ID Kraj / Country Szerokoœæ / Wid Tel. / Phone m G³êbokoœæ / Dep (min m) (miejsce wydania / place of issue) m /sqm Powierzchnia ³¹cznie / Total PLN A Wartoœæ zamówienia / of order Powierzchnia pod stoisko naro ne (dostêp z stron) - minimum m Space for e corner stand in e pavilion (access from sides) - minimum sqm Powierzchnia pod stoisko czo³owe (dostêp z stron) - minimum m Space for e end of block stand in e pavilion (access from sides) - minimum sqm Powierzchnia pod stoisko wyspowe (dostêp z stron) - minimum 8 m Stand for e island stand in e pavilion (access form sides) - minimum 8 sqm,- PLN,- PLN,- PLN 0,- PLN,- PLN,- PLN Uwagi / Remarks OP ATA REJESTRACYJNA WYSTAWCY / EXHIBITOR S REGISTRATION FEE Obowi¹zkowa op³ata rejestracyjna Wystawcy obejmuje: wpis do Informatora Targowego, egz. Informatora, karta parkingowa, zaproszenie na bankiet dla osób, identyfikatory Wystawca, udzia³ w seminariach i rozmowach B,- PLN Obligatory registration fee for Ehibitor includes: entry to e Ehibition Catalogue, parking card, copy of e Ehibition Catalogue, admittance to e banquet for persons, EXHIBITOR badges, participation in B seminars and parlaces ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu/ Total net value ordered from page WARUNKI P ATNOŒCI / TERMS OF PAYMENT. Podpisanie Zg³oszenia Uczestnictwa stanowi zawarcie umowy najmu powierzchni i zobowi¹zuje Wystawcê do dokonania wszystkich p³atnoœci wynikaj¹cych ze z³o onego zamówienia.. Wraz z przes³aniem wype³nionego Zg³oszenia Uczestnictwa nale y przes³aæ dowód wp³aty kwoty stanowi¹cej 0% nale noœci wynikaj¹cych z ca³oœci zamówienia (wszystkie strony Zg³oszenia).. Wp³ata pozosta³ej kwoty winna nast¹piæ w terminie wynikaj¹cym z faktury, ale nie póÿniej ni 7 dni przed rozpoczêciem targów.. Wp³at nale y dokonywaæ na konto firmy Epo Silesia Sp. z o.o.: Kredyt Bank S.A. o/kielce, nr Warunkiem objêcia stoiska przez Wystawcê jest dokonanie wp³aty pe³nej nale noœci wynikaj¹cej ze z³o onego zamówienia udokumentowanej odpowiednimi dowodami wp³at potwierdzonymi przez bank.. Wystawca ponosi wszelkie koszty zwi¹zane z prowizjami i op³atami bankowymi.. Signing of e Application Form is considered to be conclusion of e ehibition space lease agreement by and between e Ehibitor and e Organizer and obliges e Ehibitor to make e payment of e full amount as per e Application Form.. The completed Application Forms should be sent togeer wi e proof of payment of 0% of e total value of order (all pages of e Application Form).. The rest should be paid by e date indicated on e invoice, not later an 7 days prior to e fair opening.. The payments should be made into e bank account of Epo Silesia Sp. z o.o.: PL ; SWIFT CODE: KRDBPLPW.. The stand will be made available to e Ehibitor only upon presentation of all proofs of payment resulting from e order.. All commissions and bank fees are incurred by e Ehibitor. A I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. uniemo liwia realizacjê zamówienia!!! makes e order invalid!!!

2 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile ZABUDOWA W ASNA WYSTAWCY / STAND CONSTRUCTION MADE BY EXHIBITOR Zobowi¹zujê siê wykonaæ zabudowê stoiska we w³asnym zakresie / The stand construction will be made by e Ehibitor (not hired) Zlecam zabudowê stoiska firmie (nazwa) The stand construction will be made by contractor (company name) Adres firmy zabudowuj¹cej / Address of Contractor Osoba do kontaktu / Contact person Tel. / Phone (ulica / street ) (kod / postal code) (miejscowoœæ / city) www Zobowi¹zujê siê do przes³ania projektu stoiska na 0 dni przed rozpoczêciem imprezy targowej, z zaznaczeniem pod³¹czeñ wszystkich mediów oraz oœwiadczenia, e projekt techniczny stoiska i projekt instalacji elektrycznej zosta³y wykonane zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ oraz odpowiednimi przepisami. Op³atê ponosi: / The fee will be paid by: ZAMÓWIENIE ZABUDOWY / STAND CONSTRUCTION Op³ata manipulacyjna dla firmy zabudowuj¹cej wynosi PLN / m wykonywanej zabudowy. / Compulsory handling fee for e stand construction company - PLN for sqm of e stand construction. Wystawca / Ehibitor INDUSTRY BROKER Firma zabudowuj¹ca / Contractor fa NIP / VAT ID I hereby undertake to deliver e design of e stand 0 days prior to e fair opening, in which e connections of all utilities will be indicated, accompanied by a declaration at e technical design of e stand and e electrical installation design were prepared in accordance wi construction rules and wi oer relevant regulations. B Zamawiam zabudowê stoiska oferowan¹ przez Organizatora / I order e stand construction offered by Organizer Cena m zabudowy standardowej / per sqm stand construction Szerokoœæ / Frontage (m) G³êbokoœæ / Dep (m) Powierzchnia ³¹cznie (m ) / Total sqm Wartoœæ zamówienia / of order Standardowa zabudowa stoiska w pawilonie / Standard stand construction in e pavilion 7 Pawilon wolnostoj¹cy na terenie zewnêtrzynym (nie obejmuje ceny powierzchni) Construction of a separate pavilion in e eternal area (e space should be ordered separatly) Standardowa zabudowa stoiska w pawilonie obejmuje : œciany zewnêtrzne, tablica fryzowa ( m 0, m) z nazw¹ firmy i nr stoiska, kosz na œmieci, wieszak, wyk³adzina, gniazdko elektryczne 0 V/, kw, lampa 7 W (na ka de rozpoczête m stoiska). Rezygnacja z którejkolwiek pozycji wyposa enia stoiska nie ma wp³ywu na cenê zabudowy. Wyposa enie dodatkowe mo na zamówiæ na stronie C - Zg³oszenia Uczestnictwa. Standard stand construction in e pavilion covers : white wall panels, fascia board ( m 0, m) wi a company name and stand number, rubbish bin, coat rack, carpet, socket 0 V/, kw, spotlight 7 W (for each sqm started). Resignation from any items of e standard equipment does not make any changes in e stand constrution price. Supplementary equipment can be ordered on e page C Application Form. ZAMÓWIENIE US UG PLASTYCZNYCH / ART-STUDIO SERVICES Napis na fryzie - cena znaku Koloryzuj¹ce oklejenie œcian stoiska - za m Inscription on e fascia board - price per letter 7 Colour panel lining - price per sqm Dodatkowa p³yta fryzowa z nazw¹ firmy Projektowanie grafiki - za m Additional fascia board wi company name 8 Graphics design - price per sqm Logo na fryzie Projekt indywidualny stoiska - za m Logotype on e fascia board 9 Stand design - price per sqm Wyplot kolorowy na folii / papierze - za m Wydruk banneru, z oczkowaniem - za m 0 Colour printout on foil / paper - price per sqm Printout of e banner, wi lifting eyes - per sqm Napis na fryzie do 0 znaków bezp³atnie Inscription on fascia board (0 characters - free of charge) Dodatkowe znaki - p³atne (w cenie,- PLN za znak) Additional characters - price,- PLN for each character ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu / Total net value ordered from page B I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. makes e order invalid!!!

3 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile Nazwa Wystawcy/ WYPOSA ENIE DODATKOWE STOISKA / SUPPLEMENTARY EQUIPMENT FOR THE STAND INDUSTRY BROKER C Œciana bia³a do zaplecza - 0 cm White panel wall - 0 cm Œciana bia³a do zaplecza cm White panel wall cm Œciana szklana - 0 cm Glass wall - 0 cm Œciana z plei - za m Pleiglass wall - price per sqm Œciana do zapleczna, wzmocniona pod LCD Reinforced wall for LCD Drzwi harmonijkowe Folding door Drzwi pe³ne Door Kotara Curtain Podest ekspozycyjny - cm wysokoœæ /height Podium - cm 0 0 Podest ekspozycyjny - 0 cm wysokoœæ /height Podium - 0 cm 0 0 Podest wzmocniony - cm wysokoœæ /height Reinforced podium - cm 0 0 Podest wzmocniony - 0 cm wysokoœæ /height Reinforced podium - 0 cm 0 0 Podest ³ukowy wysokoœæ /height Rounded podium 0 0 Gablota - cm Showcase - cm Gablota - 0 cm Showcase - 0 cm Witryna - cm Display case - cm Witryna - 0 cm Display case - 0 cm Witryna ³ukowa - cm Rounded dispaly case - cm Lada informacyjna - 0 cm Information counter - 0 cm Lada informacyjna naro na Corner information counter Lada ³ukowa Rounded information counter Rega³ - 0 cm Rack - 0 cm Szafka kuchenna Cupboard Raster sufitowy m - z oœwietleniem Raster ceiling panel sqm - wi spotlight Raster sufitowy m - bez oœwietlenia Raster ceiling panel sqm - wiout spotlight Pó³ka drewniana - 0 cm Wooden shelf - 0 cm Pó³ka metalowa - 0 cm Metal shelf - 0 cm Pó³ka szklana - 0 cm Glass shelf - 0 cm * Zestaw gospodarczy osobowy zawiera filiýanki, talerzyki, sztuãce, zestawy szklanek, zestawy kieliszków, cukierniczka, miski * Standard household utensils for persons consists of tea cups, plates, cutlery, sets of glasses, sugar bowl, bowls Rysunki i opisy wyposa enia dostêpne s¹ na stronie internetowej Wyposa enie dodatkowe podlega zwrotowi do Organizatora niezw³ocznie po zakoñczeniu targów. Wystawca zostanie obci¹ ony za nie zwrócone lub zniszczone elementy wyposa enia stoiska Wykonanie elementów powy ej, m wysokoœci - za m Construction elements over, m height - price per sqm Konstrukcja obrotowa Ø cm i H= cm - okr¹g³a Round rotating construction Ø cm, height cm Konstrukcja obrotowa kwadratowa - cm Square rotating construction - cm Stó³ kwadratowy Square table Stó³ okr¹g³y Round table Stó³ barowy - wysokoœæ 0 cm Bar table - height 0 cm Stolik kawowy Coffee table Krzes³o tapicerowane Soft chair Fotel Armchair Hocker (sto³ek barowy) Sofa -osobowa, skórzana Two seated leaer sofa Wieszak œcienny Coat rack - m long Kosz na œmieci Rubbish bin Wyk³adzina - cena za m Carpet - price per sqm Zestaw gospodarczy -cio osobowy typowy* Standard household utensils for persons* Czajnik bezprzewodowy Cordless kettle Ekspres do kawy Coffee maker Lampka na wysiêgniku 7 W Spotlight - 7 W Reflektor halogenowy W Halogen spotlight - W Reflektor gazowy Gas spotlight Lodówka (z h przy³¹czem pr¹du) Refrigerator (wi h power supply connection) Telewizor Plazmowy lub LCD do Plasma or LCD TV up to Odtwarzacz DVD DVD player Terma i zlewozmywak + szafka Water heater, sink and sinkboard Zmywarka do naczyñ Dishwasher Zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji sta³ej pawilonu elementów Wystawcy (cena za punkt) Elements fied to e structure of e ehibition hall - (charge per fiing point) Konstrukcja typu TRILOCK - cena za mb. TRILOCK construction - per linear metre Stojak na prospekty Rack for leaflets ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu/ Total net value ordered from page 7 Wentylator powietrza Air fan Pictures and descriptions of supplementary equipment are available on Supplementary equipment are to be restored to e Organizer after e fair closing. The Ehibitor will be charged for damaged or missing stand equipment. Oœwiadczam, i zapozna³em/³am siê z Regulaminem Uczestnictwa w Targach, dostêpnym na stronie stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszego Zg³oszenia Uczestnictwa i akceptujê zapisy w nim zawarte I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein C makes e order invalid!!!

4 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile INDUSTRY BROKER D m / sqm S³upek - h= 0 cm / Pole - 0 cm high Œciana bia³a, 0 cm Wall panel, 0 cm h Gniazdo elektryczne 0V/0A Plug socket 0 V/0A Gniazdo elektryczne 0V/0A - h / Plug socket 0 V/0A - h Krzes³o tapicerowane / Soft chair Drzwi harmonijkowe / Folding door Fotel / Armchair Drzwi pe³ne / Door Stó³ okr¹g³y / Round table Kotara / Curtain Stó³ kwadratowy / Square table Fryz - h = 0 cm / Fascia board - h = 0 cm L Lada informacyjna, 0 cm/ Information counter, 0 cm Punkt œwietlny w rastrze / Spot light for ceiling panel L Lada ³ukowa / Rounded information counter Lampka na wysiêgniku 7W / Spotlight 7W Proszê podaæ kolor wyk³adziny / Please indicate carpet colour KOLOR WYK ADZINY / CARPET COLOUR W przypadku braku wyboru koloru wyk³adziny - na stoisku zostanie po³o ona wyk³adzina szara / Grey carpet will be situated in e lack of choice of e carpet colour NAPIS NA FRYZIE / INSCRIPTION ON THE FASCIA BOARD SZ T+Z R Szafka kuchenna / Cupboard Terma i zlewozmywak + szafka/ Water heater, sink and sinkboard Rega³ - 0 cm / Rack - 0 cm Reflektor halogenowy W/ Halogen spotlight W Wieszak / Coat rack - m long Raster sufitowy m - bez oœwietlenia / Raster ceiling panel sqm - wiout spotlight P+ Podest ekspozycyjny - 0 cm / Podium - 0 cm Sto³ek barowy / Hocker Do 0 znaków w cenie zabudowy standardowej / Up to 0 characters included in e price of a standard construction INFORMACJI UDZIELAJ / CONTACT PERSONS P+ Podest ³ukowy / Rounded podium P Pó³ka metalowa - 0 cm/ Metal shelf - 0 cm ALEKSANDRA JAKÓBIK tel. / phone kom. / mobile W G Witryna - 0 cm / Display case - 0 cm Gablota - 0 cm / Showcase - 0 cm P P Pó³ka drewniana - 0 cm Wooden shelf - 0 cm Pó³ka szklana - 0 cm/ Glass shelf - 0 cm LICENCJONOWANI SPEDYTORZY ORGANIZATORA / FORWARDERS LICENSED BY ORGANIZER C.Hartwig GDYNIA S.A. EXPO SERVICES TEAM - Mobile phone fa ; RUGER POLSKA Sp. z o.o. - Mobile phone fa +8 9 ; * L Lodówka (z h przy³¹czem pr¹du) Refrigerator (wi h power supply connection) Lada z zasuwanymi drzwiczkami/ Counter wi lockable cupboard B R Stó³ barowy - h = 0 cm / Bar table - h = 0 cm Kosz na œmieci / Rubbish bin I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. makes e order invalid!!!

5 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile ENERGIA ELEKRYCZNA 0V / ELECTRIC POWER 0V Wystawcy korzystaj¹cy z zabudowy standardowej Organizatora otrzymuj¹ gniazdo 0 V /, kw w standardzie. W przypadku wiêkszego zapotrzebowania istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowych przed³u aczy. Przed³u acz do pr¹du 0V / Etension cable 0 V Ca³odobowe przy³¹cze pr¹du do kw (dla lodówki) / h power supply connection up to kw (for refrigerator) INDUSTRY BROKER NIP / VAT ID Ehibitors using Organizer s standard stand construction receive one socket 0 V /, kw power. If interested ere is a possibility of ordering etra etension cables. 0 PLN 0 PLN of order of order E ENERGIA ELEKRYCZNA V / ELECTRIC POWER V Przy³¹cza elektryczne wykonywane s¹ w uk³adzie TN-C-S zakoñczonym piêciobolcowym gniazdem V ( fazy) Wykonanie przy³¹cza elektrycznego do kw / Electrical connection up to kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego od kw do kw / Electrical connection kw to kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego od 7 kw do 9 kw / Electrical connection 7 kw to 9 kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego od 0 kw do 9 kw / Electrical connection 0 kw to 9 kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego od 0 kw do 9 kw / Electrical connection 0 kw to 9 kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego powy ej 0 kw / Electrical connection more an 0 kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego V / 0 V Electrical connection V / 0 V Dodatkowe gniazdo elektryczne V / Additional socket V - œrednica dop³ywu O / cala zakoñczona zaworem z wyjœciem mufowym - œrednica odp³ywu O 0 mm Gniazdo A Socket A Wypo yczenie rozdzielni elektrycznej wisz¹cej 0 V (cena za dzieñ) / Rental of suspended switchboard (price per day) WODA / WATER Pod³¹czenie wody z odp³ywem na stoisko / Connection to e water and sewer system to e stand Gniazdo A Socket A Istnieje mo liwoœæ zamówienia na stoisko: termy i zlewozmywaka z szafk¹ oraz zmywarki do naczyñ (strona C Zg³oszenia Uczestnictwa, poz., ) Electrical connections are made in TN-C-S circuit wi -pin V ( phase) ending. Cena us³ug w pawilonie / of services in e pavilion - intake diameter O / inch wi valve and muff output - outlet diameter O 0 mm Gniazdo A Socket A Gniazdo A Socket A Cena us³ug poza pawilonem / of services outside e pavilion 0 PLN 0 PLN 00 PLN 0 PLN 0 PLN PLN 0 PLN 0 PLN 900 PLN 0 PLN 0 PLN 00 PLN 90 PLN 0 PLN of order of order There is a possibility of ordering water: heater, sink and sinkboard, dishwasher (page C of e Application Form, items, ) SPRÊ ONE POWIETRZE / COMPRESSED AIR - œrednica dop³ywu O / cala zakoñczona szybkoz³¹czk¹ typ czêœæ eñska - outlet diameter O / inch wi female type quick-connect ending Wydajnoœæ / Output (l / min.) Cena us³ug w pawilonie / of services in e pavilion Cena us³ug poza pawilonem / of services outside e pavilion Sprê one powietrze - do 0, MPa / Compressed air - up to 0, Mpa Sprê one powietrze - powy ej 0, MPa / Compressed air - more an 0, Mpa UWAGI / REMARKS ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu / Total net value ordered from page. Zlecenia dodatkowe dla s³u b technicznych - PLN za ka d¹ rozpoczêt¹ godzinê pracy. Dop³ata do -fazowego obwodu ca³odobowego - % ceny przy³¹cza. Wszystkie instalacje ekspozycyjne s¹ wy³¹czane codziennie po zamkniêciu pawilonu dla zwiedzaj¹cych. Przed przyst¹pieniem do prac monta owych nale y uzgodniæ z Organizatorem warunki techniczne PLN. Additional orders to technical staff - PLN for each started hour. Additional fee for -phase h circuit - % of connection price. All ehibition installations are turned off everyday after closing pavilion for visitors. Technical condions shall be agreed wi Organizer before starting assembly works I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. E makes e order invalid!!!

6 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile INNE US UGI / OTHER SERVICES INDUSTRY BROKER F T³umacz - cena za godzinê pracy / Interpreter - per hour of work Hostessa - cena za dzieñ (8 godzin) / Hostess - per day of work (8 hours) Sprz¹tanie powierzchni stoisk w trakcie imprezy (cena za m /dzieñ) / Stand cleaning during e event - (price per sqm / day) 0 Wg indywidualnych ustaleñ/ Indywidualna ochrona stoiska / Individual protection of stand Wg indywidualnych ustaleñ/ Karta parkingowa (na okres targów) / Parking card (valid during e fair) Zaproszenie na targi / Invitation to e fair Dodatkowy identyfikator Wystawca / Additional Ehibitor badge Zaproszenie na koktajl / Invitation to e cocktail Organizacja cateringu / Catering 0,0 0 Wg indywidualnych ustaleñ/ 0 Wynajem podnoœnika teleskopowo-przegubowego (cena za / godziny) / Rental of self-propelled articulating boom (price per / h) 0,99 INTERNET Dostæp bezprzewodowy do Internetu - przyùàcze (Karta WiFi USB - dodatkowa kaucja PLN brutto) Wireless Internet Access - connection (WiFi USB card - additional deposit PLN gross) 90 Organizator nie odpowiada za brak moýliwoúci technicznych do uruchomienia bezprzewodowego internetu w przypadku, gdy przyczyna leýy po stronie sprzætu i/lub oprogramowania wystawcy. / WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH / RENTAL OF CONFERENCE ROOMS Organizer shall not be held liable for any disruption in Internet access as may be caused by e participant s hardware and/or software. Wynajem pomieszczenia konferencyjno-prasowego (cena za dzieñ) Rental of e conference / press room (price per day) 00 Wynajem sali konferencyjnej nr + (00 osób, cena za godzinê) Rental of e conference room no.+ (00 people, price per hour) 0 Wynajem sali konferencyjnej nr (00 osób, cena za godzinê) Rental of e conference room no. (00 people, price per hour) 0 Wynajem sali konferencyjnej nr ( osób, cena za godzinê) Rental of e conference room no. ( people, price per hour) 0 Wynajem sali konferencyjnej nr ( osób, cena za godzinê) Rental of e conference room no. ( people, price per hour) 0 7 Wypo yczenie mównicy (cena za dzieñ) Rental of e lectern (price per day) 8 Wynajem sprzêtu nag³oœnieniowego / komputerowego (cena za dzieñ) Rental of e sound system / computers (price per day) Wg indywidualnych ustaleñ / Wyposa enie sali konferencyjnej na 00/00/ osób: nag³oœnienie, rzutnik multimedialny, ekran cm 00 cm, mikrofony, krzes³a, sto³y konferencyjne. Wyposa enie sali konferencyjnej do osób: rzutnik multimedialny, ekran 0 cm 90 cm, krzes³a, sto³y konferencyjne. Equipment of e conference room up to 00/00/ people: sound system, multimedia projector, screen cm 00 cm, microphones, soft chairs, conference tables. Equipment of e conference room up to people: multimedia projector, screen 0 cm 90 cm, soft chairs, conference tables. ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu/ Total net value ordered from page F I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. makes e order invalid!!!

7 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile INDUSTRY BROKER REKLAMA W INFORMATORZE TARGOWYM I INTERNECIE / ADVERTISEMENT IN FAIR CATALOGUE AND IN THE INTERNET G Obowi¹zkowy wpis Wystawcy do Informatora Targowego (do s³ów w jêzyku polskim i angielskim) wraz z logo Wystawcy (cz-b) Compulsory Ehibitor entry to e Catalogue ( words in Polish, English) accompanied by e Ehibitor s logo (black) Wpis Wspó³wystawcy do Informatora Targowego (do 0 s³ów w jêzyku polskim i angielskim) wraz z logo Wspó³wystawcy (cz-b) Co-ehibitor entry to e Catalogue (up to 0 words) accompanied by e co-ehibitor s logo (black) W cenie op³aty rejestracyjnej Wystawcy Included in Ehibitor s registration fee W cenie op³aty rejestracyjnej Wspó³wystawcy Included in Co-ehibitor s registration fee Wpis do Informatora Targowego nt. firm dodatkowo reprezentowanych (nazwa + miasto) Entry to e Catalogue for e oer represented companies (name of e company, city) W cenie op³aty rejestracyjnej Wystawcy Included in Ehibitor s registration fee Reklama kolorowa - strona wewn¹trz Informatora Colour advertisement - page inside e Catalogue Reklama kolorowa - druga lub trzecia strona ok³adki Informatora nd rd Colour advertisement - or page of e cover of e Catalogue Reklama kolorowa - czwarta strona ok³adki Informatora Colour advertisement - page of e cover of e Catalogue Reklama czarno - bia³a - strona wewn¹trz Informatora 7 Black and white advertisement - page inside e Catalogue Wszelkie zamówione reklamy i wpisy informacyjne nale y przes³aæ w formie gotowej do publikacji na p³ycie CD lub poczt¹ elektroniczn¹ do dnia up³ywu terminu zg³oszenia. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru formy wydania informatora targowego INNE US UGI REKLAMOWE / OTHER ADVERTISING SERVICES Insert (dwustronny) do ca³ego nak³adu Informatora (bez druku) 8 Double-sided flyer placed in all copies of e Catalogue (print is not included) Banner reklamowy na stronie www, wersja dynamiczna - rozmiar 8 pikseli 9 Advertising banner on e fair s website, dynamic version - size 8 piels Banner reklamowy na stronie www, wersja dynamiczna - rozmiar 0 pikseli 0 Advertising banner on e fair s website, dynamic version - size 0 piels Banner reklamowy na stronie www, wersja dynamiczna - rozmiar 0 pikseli Advertising banner on e fair s website, dynamic version - size 0 piels Wy³o enie ulotek reklamowych w Biurze Organizacyjnym i innych wskazanych przez Organizatora miejscach - cena za dzieñ Placing of leaflets in e Ehibition Office and in oer places indicated by e Organizer - price per day Zamieszczenie logo Wystawcy na planie targów rozdawanym zwiedzaj¹cym Placing e Ehibitor s logo on e fair plan given to visitors Og³oszenie reklamowe przez radiowêze³ - za og³oszeñ po 0 sekund Announcement by radio broadcasting system - irty-seconds announcements Mo liwoœæ dystrybucji materia³ów reklamowych dla firm nie bêd¹cych Wystawcami - cena za dzieñ Possibility of distribution of promotional materials for e companies, non Ehibitors - price per day Mo liwoœæ dystrybucji materia³ów reklamowych poza stoiskiem dla Wystawców - cena za dzieñ Possibility of distribution of promotional materials outside e stand for e Ehibitors - price per day Ekspozycja plansz, bannerów stoj¹cych lub wisz¹cych poza stoiskiem - cena za m powierzchni reklamy Display panel or banner outside e stand - price per sqm Aktywny link do strony internetowej firmy z listy Wystawców targów Active link to e company s homepage from e list of Ehibitors Ekspozycja balonu reklamowego wystawcy na zewnatrz hali przy parkingu Placing an advertising balloon outside e ehibition pavilion Ekspozycja bannerów na elewacji budynku bocznego, przy wejsciu glównym -dostepne pow. m/m/0m/90m - za m Placing an advertising banner at e building adjoining e ehibition pavilion available spaces: sqm, sqm, 0 sqm, 90sqm - per sqm Ekspozycja bannerów na zewnatrz hali (na ogrodzeniu) - cena za m reklamy (min m) Placing an advertising banner outside e ehibition pavilion (on e fence) price per sqm of banner (minimum sqm) Ekspozycja flagi na maszcie przy wjezdzie na tereny targowe Placing an advertising flag on a flagpole net to e ehibition centre s entrance Ekspozycja mega-bannera - reklamy na siatce bannerowej - na elewacji budynku biurowca (wys. m) - dostepna pow. m Placing a mega-banner advertisement (a mesh banner on a -metre building) available space: sqm Ekspozycja plakatów w toaletach (bez kosztów druku) Placing posters in e toilets (e cost of print is not included) Ekspozycja plakatu billboardowego na mobilu na zewnatrz hali (przy parkingu) -stronnie Placing a billboard on a stationary advertising trailer (one side) located at e parking lot Emisja spotów reklamowych na ekranie LED w strefie wypoczynku, restauracyjnej itp (do 0 sek.) Advertisements on LED displays in lounge area and restaurant (up to 0 seconds) Przygotowanie reportazu filmowego z uczestnictwa w targach - do, minuty Video coverage of e ehibitor s participation in e fair up to. minutes Przygotowanie reportazu zdjeciowego z prawami autorskimi z uczestnictwa w targach - zdjec Photo coverage of e ehibitor s participation in e fair photographs (transfer of copyright included) Przygotowanie zestawu naklejek podlogowych wskazujacych stoisko - komplet 0 sztuk Preparing a set of floor stickers 0 stickers Reklama kolorowa na planszy w strefie wejscia -, m (z wydrukiem) Colour advertisement in e pavilion entrance area. board (e cost of print is included) Reklama na gadzetach reklamujacych targi - wg indywidualnych uzgodnien Advertisement on e fair s advertising gadgets Reklama na rewersie ulotki reklamowej - wg indywidualnych uzgodnien dla kazdej imprezy targowej Advertisement on e back side of e fair s flyer All ordered advertisements and entries should be delivered ready for publication in e form of CD or by by e application deadline. We reserve e right to choose e Catalogue type. 00 ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu / Total net value ordered from page G I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. makes e order invalid!!!

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

IMPREZ WYPOŻYCZALNIA EVENTOWA EVENT RENTAL. www.horeca-project.com MEBLE EVENTOWE

IMPREZ WYPOŻYCZALNIA EVENTOWA EVENT RENTAL. www.horeca-project.com MEBLE EVENTOWE ORGANIZACJA IMPREZ NAMIOTY WYPOŻYCZALNIA EVENTOWA EVENT RENTAL MEBLE EVENTOWE MEDIA WAR SZ AWA GASTRO WROC L AW POZ N AN KR AKÓW GDAN SK BE R LIN PR AGA DR E Z NO SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2-3 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION UNIT OB4156 FAMOR S.A. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES EDITION 02/04

ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION UNIT OB4156 FAMOR S.A. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES EDITION 02/04 EDITION 02/04 ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION OB4156 1509 PRZEZNACZENIE Zestaw Szpitalny Przy³ó kowy OB4156 przeznaczony jest do instalowania w salach chorych. Zestaw OB4156 zapewnia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Poznaj swoje prawa i obowiãzki Przewodnik dla pracowników z Polski przygotowany

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

computer accessories akcesoria komputerowe

computer accessories akcesoria komputerowe 2009 computer accessories akcesoria komputerowe Contents Spis treści 5 ABOUT PLATINET O FIRMIE PLATINET 8 PLATINET E-COMMERCE COMPAS 10 GPS NAVIGATION NAWIGACJA GPS PLATINET MEDIA 14 CD/DVD DISCS PŁYTY

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms By Ewa Myrczek English-Polish Polish-English Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo