ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM"

Transkrypt

1 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile DANE DO FAKTURY / INVOICE DATA Firma / Company Adres / Address Kapita³ Zak³adowy / Initial Capital Imiê i Nazwisko / Name & Surname Tel. kom. / Mobile (do zamieszczenia w alfabetycznym spisie wystawców i w Informatorze Targowym / to be placed in e list of ehibitors and Catalogue according to e alphabetical order) (ulica / street ) (kod / postal code) (miejscowoœæ / city) DANE OSOBY DO KONTAKTU / CONTACT PERSON DATA Adres do korespondencji / Correspondence address ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI / FLOOR SPACE ORDER fa Zamawiamy nastêpuj¹cy typ powierzchni : / We order e following floor space : Powierzchnia pod stoisko szeregowe w pawilonie (dostêp z strony) - minimum m Space for e row stand in e pavilion (access from side) - minimum sqm Rejest Dzia³alnoœci Gospodarczej / Company Registration Number INDUSTRY BROKER Stanowisko / Position www (numer / number) Cena m powierzchni do / Cena m powierzchni od / per sqm of space by per sqm of space after ,- PLN 0,- PLN m NIP / VAT ID Kraj / Country Szerokoœæ / Wid Tel. / Phone m G³êbokoœæ / Dep (min m) (miejsce wydania / place of issue) m /sqm Powierzchnia ³¹cznie / Total PLN A Wartoœæ zamówienia / of order Powierzchnia pod stoisko naro ne (dostêp z stron) - minimum m Space for e corner stand in e pavilion (access from sides) - minimum sqm Powierzchnia pod stoisko czo³owe (dostêp z stron) - minimum m Space for e end of block stand in e pavilion (access from sides) - minimum sqm Powierzchnia pod stoisko wyspowe (dostêp z stron) - minimum 8 m Stand for e island stand in e pavilion (access form sides) - minimum 8 sqm,- PLN,- PLN,- PLN 0,- PLN,- PLN,- PLN Uwagi / Remarks OP ATA REJESTRACYJNA WYSTAWCY / EXHIBITOR S REGISTRATION FEE Obowi¹zkowa op³ata rejestracyjna Wystawcy obejmuje: wpis do Informatora Targowego, egz. Informatora, karta parkingowa, zaproszenie na bankiet dla osób, identyfikatory Wystawca, udzia³ w seminariach i rozmowach B,- PLN Obligatory registration fee for Ehibitor includes: entry to e Ehibition Catalogue, parking card, copy of e Ehibition Catalogue, admittance to e banquet for persons, EXHIBITOR badges, participation in B seminars and parlaces ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu/ Total net value ordered from page WARUNKI P ATNOŒCI / TERMS OF PAYMENT. Podpisanie Zg³oszenia Uczestnictwa stanowi zawarcie umowy najmu powierzchni i zobowi¹zuje Wystawcê do dokonania wszystkich p³atnoœci wynikaj¹cych ze z³o onego zamówienia.. Wraz z przes³aniem wype³nionego Zg³oszenia Uczestnictwa nale y przes³aæ dowód wp³aty kwoty stanowi¹cej 0% nale noœci wynikaj¹cych z ca³oœci zamówienia (wszystkie strony Zg³oszenia).. Wp³ata pozosta³ej kwoty winna nast¹piæ w terminie wynikaj¹cym z faktury, ale nie póÿniej ni 7 dni przed rozpoczêciem targów.. Wp³at nale y dokonywaæ na konto firmy Epo Silesia Sp. z o.o.: Kredyt Bank S.A. o/kielce, nr Warunkiem objêcia stoiska przez Wystawcê jest dokonanie wp³aty pe³nej nale noœci wynikaj¹cej ze z³o onego zamówienia udokumentowanej odpowiednimi dowodami wp³at potwierdzonymi przez bank.. Wystawca ponosi wszelkie koszty zwi¹zane z prowizjami i op³atami bankowymi.. Signing of e Application Form is considered to be conclusion of e ehibition space lease agreement by and between e Ehibitor and e Organizer and obliges e Ehibitor to make e payment of e full amount as per e Application Form.. The completed Application Forms should be sent togeer wi e proof of payment of 0% of e total value of order (all pages of e Application Form).. The rest should be paid by e date indicated on e invoice, not later an 7 days prior to e fair opening.. The payments should be made into e bank account of Epo Silesia Sp. z o.o.: PL ; SWIFT CODE: KRDBPLPW.. The stand will be made available to e Ehibitor only upon presentation of all proofs of payment resulting from e order.. All commissions and bank fees are incurred by e Ehibitor. A I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. uniemo liwia realizacjê zamówienia!!! makes e order invalid!!!

2 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile ZABUDOWA W ASNA WYSTAWCY / STAND CONSTRUCTION MADE BY EXHIBITOR Zobowi¹zujê siê wykonaæ zabudowê stoiska we w³asnym zakresie / The stand construction will be made by e Ehibitor (not hired) Zlecam zabudowê stoiska firmie (nazwa) The stand construction will be made by contractor (company name) Adres firmy zabudowuj¹cej / Address of Contractor Osoba do kontaktu / Contact person Tel. / Phone (ulica / street ) (kod / postal code) (miejscowoœæ / city) www Zobowi¹zujê siê do przes³ania projektu stoiska na 0 dni przed rozpoczêciem imprezy targowej, z zaznaczeniem pod³¹czeñ wszystkich mediów oraz oœwiadczenia, e projekt techniczny stoiska i projekt instalacji elektrycznej zosta³y wykonane zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ oraz odpowiednimi przepisami. Op³atê ponosi: / The fee will be paid by: ZAMÓWIENIE ZABUDOWY / STAND CONSTRUCTION Op³ata manipulacyjna dla firmy zabudowuj¹cej wynosi PLN / m wykonywanej zabudowy. / Compulsory handling fee for e stand construction company - PLN for sqm of e stand construction. Wystawca / Ehibitor INDUSTRY BROKER Firma zabudowuj¹ca / Contractor fa NIP / VAT ID I hereby undertake to deliver e design of e stand 0 days prior to e fair opening, in which e connections of all utilities will be indicated, accompanied by a declaration at e technical design of e stand and e electrical installation design were prepared in accordance wi construction rules and wi oer relevant regulations. B Zamawiam zabudowê stoiska oferowan¹ przez Organizatora / I order e stand construction offered by Organizer Cena m zabudowy standardowej / per sqm stand construction Szerokoœæ / Frontage (m) G³êbokoœæ / Dep (m) Powierzchnia ³¹cznie (m ) / Total sqm Wartoœæ zamówienia / of order Standardowa zabudowa stoiska w pawilonie / Standard stand construction in e pavilion 7 Pawilon wolnostoj¹cy na terenie zewnêtrzynym (nie obejmuje ceny powierzchni) Construction of a separate pavilion in e eternal area (e space should be ordered separatly) Standardowa zabudowa stoiska w pawilonie obejmuje : œciany zewnêtrzne, tablica fryzowa ( m 0, m) z nazw¹ firmy i nr stoiska, kosz na œmieci, wieszak, wyk³adzina, gniazdko elektryczne 0 V/, kw, lampa 7 W (na ka de rozpoczête m stoiska). Rezygnacja z którejkolwiek pozycji wyposa enia stoiska nie ma wp³ywu na cenê zabudowy. Wyposa enie dodatkowe mo na zamówiæ na stronie C - Zg³oszenia Uczestnictwa. Standard stand construction in e pavilion covers : white wall panels, fascia board ( m 0, m) wi a company name and stand number, rubbish bin, coat rack, carpet, socket 0 V/, kw, spotlight 7 W (for each sqm started). Resignation from any items of e standard equipment does not make any changes in e stand constrution price. Supplementary equipment can be ordered on e page C Application Form. ZAMÓWIENIE US UG PLASTYCZNYCH / ART-STUDIO SERVICES Napis na fryzie - cena znaku Koloryzuj¹ce oklejenie œcian stoiska - za m Inscription on e fascia board - price per letter 7 Colour panel lining - price per sqm Dodatkowa p³yta fryzowa z nazw¹ firmy Projektowanie grafiki - za m Additional fascia board wi company name 8 Graphics design - price per sqm Logo na fryzie Projekt indywidualny stoiska - za m Logotype on e fascia board 9 Stand design - price per sqm Wyplot kolorowy na folii / papierze - za m Wydruk banneru, z oczkowaniem - za m 0 Colour printout on foil / paper - price per sqm Printout of e banner, wi lifting eyes - per sqm Napis na fryzie do 0 znaków bezp³atnie Inscription on fascia board (0 characters - free of charge) Dodatkowe znaki - p³atne (w cenie,- PLN za znak) Additional characters - price,- PLN for each character ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu / Total net value ordered from page B I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. makes e order invalid!!!

3 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile Nazwa Wystawcy/ WYPOSA ENIE DODATKOWE STOISKA / SUPPLEMENTARY EQUIPMENT FOR THE STAND INDUSTRY BROKER C Œciana bia³a do zaplecza - 0 cm White panel wall - 0 cm Œciana bia³a do zaplecza cm White panel wall cm Œciana szklana - 0 cm Glass wall - 0 cm Œciana z plei - za m Pleiglass wall - price per sqm Œciana do zapleczna, wzmocniona pod LCD Reinforced wall for LCD Drzwi harmonijkowe Folding door Drzwi pe³ne Door Kotara Curtain Podest ekspozycyjny - cm wysokoœæ /height Podium - cm 0 0 Podest ekspozycyjny - 0 cm wysokoœæ /height Podium - 0 cm 0 0 Podest wzmocniony - cm wysokoœæ /height Reinforced podium - cm 0 0 Podest wzmocniony - 0 cm wysokoœæ /height Reinforced podium - 0 cm 0 0 Podest ³ukowy wysokoœæ /height Rounded podium 0 0 Gablota - cm Showcase - cm Gablota - 0 cm Showcase - 0 cm Witryna - cm Display case - cm Witryna - 0 cm Display case - 0 cm Witryna ³ukowa - cm Rounded dispaly case - cm Lada informacyjna - 0 cm Information counter - 0 cm Lada informacyjna naro na Corner information counter Lada ³ukowa Rounded information counter Rega³ - 0 cm Rack - 0 cm Szafka kuchenna Cupboard Raster sufitowy m - z oœwietleniem Raster ceiling panel sqm - wi spotlight Raster sufitowy m - bez oœwietlenia Raster ceiling panel sqm - wiout spotlight Pó³ka drewniana - 0 cm Wooden shelf - 0 cm Pó³ka metalowa - 0 cm Metal shelf - 0 cm Pó³ka szklana - 0 cm Glass shelf - 0 cm * Zestaw gospodarczy osobowy zawiera filiýanki, talerzyki, sztuãce, zestawy szklanek, zestawy kieliszków, cukierniczka, miski * Standard household utensils for persons consists of tea cups, plates, cutlery, sets of glasses, sugar bowl, bowls Rysunki i opisy wyposa enia dostêpne s¹ na stronie internetowej Wyposa enie dodatkowe podlega zwrotowi do Organizatora niezw³ocznie po zakoñczeniu targów. Wystawca zostanie obci¹ ony za nie zwrócone lub zniszczone elementy wyposa enia stoiska Wykonanie elementów powy ej, m wysokoœci - za m Construction elements over, m height - price per sqm Konstrukcja obrotowa Ø cm i H= cm - okr¹g³a Round rotating construction Ø cm, height cm Konstrukcja obrotowa kwadratowa - cm Square rotating construction - cm Stó³ kwadratowy Square table Stó³ okr¹g³y Round table Stó³ barowy - wysokoœæ 0 cm Bar table - height 0 cm Stolik kawowy Coffee table Krzes³o tapicerowane Soft chair Fotel Armchair Hocker (sto³ek barowy) Sofa -osobowa, skórzana Two seated leaer sofa Wieszak œcienny Coat rack - m long Kosz na œmieci Rubbish bin Wyk³adzina - cena za m Carpet - price per sqm Zestaw gospodarczy -cio osobowy typowy* Standard household utensils for persons* Czajnik bezprzewodowy Cordless kettle Ekspres do kawy Coffee maker Lampka na wysiêgniku 7 W Spotlight - 7 W Reflektor halogenowy W Halogen spotlight - W Reflektor gazowy Gas spotlight Lodówka (z h przy³¹czem pr¹du) Refrigerator (wi h power supply connection) Telewizor Plazmowy lub LCD do Plasma or LCD TV up to Odtwarzacz DVD DVD player Terma i zlewozmywak + szafka Water heater, sink and sinkboard Zmywarka do naczyñ Dishwasher Zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji sta³ej pawilonu elementów Wystawcy (cena za punkt) Elements fied to e structure of e ehibition hall - (charge per fiing point) Konstrukcja typu TRILOCK - cena za mb. TRILOCK construction - per linear metre Stojak na prospekty Rack for leaflets ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu/ Total net value ordered from page 7 Wentylator powietrza Air fan Pictures and descriptions of supplementary equipment are available on Supplementary equipment are to be restored to e Organizer after e fair closing. The Ehibitor will be charged for damaged or missing stand equipment. Oœwiadczam, i zapozna³em/³am siê z Regulaminem Uczestnictwa w Targach, dostêpnym na stronie stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszego Zg³oszenia Uczestnictwa i akceptujê zapisy w nim zawarte I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein C makes e order invalid!!!

4 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile INDUSTRY BROKER D m / sqm S³upek - h= 0 cm / Pole - 0 cm high Œciana bia³a, 0 cm Wall panel, 0 cm h Gniazdo elektryczne 0V/0A Plug socket 0 V/0A Gniazdo elektryczne 0V/0A - h / Plug socket 0 V/0A - h Krzes³o tapicerowane / Soft chair Drzwi harmonijkowe / Folding door Fotel / Armchair Drzwi pe³ne / Door Stó³ okr¹g³y / Round table Kotara / Curtain Stó³ kwadratowy / Square table Fryz - h = 0 cm / Fascia board - h = 0 cm L Lada informacyjna, 0 cm/ Information counter, 0 cm Punkt œwietlny w rastrze / Spot light for ceiling panel L Lada ³ukowa / Rounded information counter Lampka na wysiêgniku 7W / Spotlight 7W Proszê podaæ kolor wyk³adziny / Please indicate carpet colour KOLOR WYK ADZINY / CARPET COLOUR W przypadku braku wyboru koloru wyk³adziny - na stoisku zostanie po³o ona wyk³adzina szara / Grey carpet will be situated in e lack of choice of e carpet colour NAPIS NA FRYZIE / INSCRIPTION ON THE FASCIA BOARD SZ T+Z R Szafka kuchenna / Cupboard Terma i zlewozmywak + szafka/ Water heater, sink and sinkboard Rega³ - 0 cm / Rack - 0 cm Reflektor halogenowy W/ Halogen spotlight W Wieszak / Coat rack - m long Raster sufitowy m - bez oœwietlenia / Raster ceiling panel sqm - wiout spotlight P+ Podest ekspozycyjny - 0 cm / Podium - 0 cm Sto³ek barowy / Hocker Do 0 znaków w cenie zabudowy standardowej / Up to 0 characters included in e price of a standard construction INFORMACJI UDZIELAJ / CONTACT PERSONS P+ Podest ³ukowy / Rounded podium P Pó³ka metalowa - 0 cm/ Metal shelf - 0 cm ALEKSANDRA JAKÓBIK tel. / phone kom. / mobile W G Witryna - 0 cm / Display case - 0 cm Gablota - 0 cm / Showcase - 0 cm P P Pó³ka drewniana - 0 cm Wooden shelf - 0 cm Pó³ka szklana - 0 cm/ Glass shelf - 0 cm LICENCJONOWANI SPEDYTORZY ORGANIZATORA / FORWARDERS LICENSED BY ORGANIZER C.Hartwig GDYNIA S.A. EXPO SERVICES TEAM - Mobile phone fa ; RUGER POLSKA Sp. z o.o. - Mobile phone fa +8 9 ; * L Lodówka (z h przy³¹czem pr¹du) Refrigerator (wi h power supply connection) Lada z zasuwanymi drzwiczkami/ Counter wi lockable cupboard B R Stó³ barowy - h = 0 cm / Bar table - h = 0 cm Kosz na œmieci / Rubbish bin I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. makes e order invalid!!!

5 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile ENERGIA ELEKRYCZNA 0V / ELECTRIC POWER 0V Wystawcy korzystaj¹cy z zabudowy standardowej Organizatora otrzymuj¹ gniazdo 0 V /, kw w standardzie. W przypadku wiêkszego zapotrzebowania istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowych przed³u aczy. Przed³u acz do pr¹du 0V / Etension cable 0 V Ca³odobowe przy³¹cze pr¹du do kw (dla lodówki) / h power supply connection up to kw (for refrigerator) INDUSTRY BROKER NIP / VAT ID Ehibitors using Organizer s standard stand construction receive one socket 0 V /, kw power. If interested ere is a possibility of ordering etra etension cables. 0 PLN 0 PLN of order of order E ENERGIA ELEKRYCZNA V / ELECTRIC POWER V Przy³¹cza elektryczne wykonywane s¹ w uk³adzie TN-C-S zakoñczonym piêciobolcowym gniazdem V ( fazy) Wykonanie przy³¹cza elektrycznego do kw / Electrical connection up to kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego od kw do kw / Electrical connection kw to kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego od 7 kw do 9 kw / Electrical connection 7 kw to 9 kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego od 0 kw do 9 kw / Electrical connection 0 kw to 9 kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego od 0 kw do 9 kw / Electrical connection 0 kw to 9 kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego powy ej 0 kw / Electrical connection more an 0 kw Wykonanie przy³¹cza elektrycznego V / 0 V Electrical connection V / 0 V Dodatkowe gniazdo elektryczne V / Additional socket V - œrednica dop³ywu O / cala zakoñczona zaworem z wyjœciem mufowym - œrednica odp³ywu O 0 mm Gniazdo A Socket A Wypo yczenie rozdzielni elektrycznej wisz¹cej 0 V (cena za dzieñ) / Rental of suspended switchboard (price per day) WODA / WATER Pod³¹czenie wody z odp³ywem na stoisko / Connection to e water and sewer system to e stand Gniazdo A Socket A Istnieje mo liwoœæ zamówienia na stoisko: termy i zlewozmywaka z szafk¹ oraz zmywarki do naczyñ (strona C Zg³oszenia Uczestnictwa, poz., ) Electrical connections are made in TN-C-S circuit wi -pin V ( phase) ending. Cena us³ug w pawilonie / of services in e pavilion - intake diameter O / inch wi valve and muff output - outlet diameter O 0 mm Gniazdo A Socket A Gniazdo A Socket A Cena us³ug poza pawilonem / of services outside e pavilion 0 PLN 0 PLN 00 PLN 0 PLN 0 PLN PLN 0 PLN 0 PLN 900 PLN 0 PLN 0 PLN 00 PLN 90 PLN 0 PLN of order of order There is a possibility of ordering water: heater, sink and sinkboard, dishwasher (page C of e Application Form, items, ) SPRÊ ONE POWIETRZE / COMPRESSED AIR - œrednica dop³ywu O / cala zakoñczona szybkoz³¹czk¹ typ czêœæ eñska - outlet diameter O / inch wi female type quick-connect ending Wydajnoœæ / Output (l / min.) Cena us³ug w pawilonie / of services in e pavilion Cena us³ug poza pawilonem / of services outside e pavilion Sprê one powietrze - do 0, MPa / Compressed air - up to 0, Mpa Sprê one powietrze - powy ej 0, MPa / Compressed air - more an 0, Mpa UWAGI / REMARKS ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu / Total net value ordered from page. Zlecenia dodatkowe dla s³u b technicznych - PLN za ka d¹ rozpoczêt¹ godzinê pracy. Dop³ata do -fazowego obwodu ca³odobowego - % ceny przy³¹cza. Wszystkie instalacje ekspozycyjne s¹ wy³¹czane codziennie po zamkniêciu pawilonu dla zwiedzaj¹cych. Przed przyst¹pieniem do prac monta owych nale y uzgodniæ z Organizatorem warunki techniczne PLN. Additional orders to technical staff - PLN for each started hour. Additional fee for -phase h circuit - % of connection price. All ehibition installations are turned off everyday after closing pavilion for visitors. Technical condions shall be agreed wi Organizer before starting assembly works I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. E makes e order invalid!!!

6 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile INNE US UGI / OTHER SERVICES INDUSTRY BROKER F T³umacz - cena za godzinê pracy / Interpreter - per hour of work Hostessa - cena za dzieñ (8 godzin) / Hostess - per day of work (8 hours) Sprz¹tanie powierzchni stoisk w trakcie imprezy (cena za m /dzieñ) / Stand cleaning during e event - (price per sqm / day) 0 Wg indywidualnych ustaleñ/ Indywidualna ochrona stoiska / Individual protection of stand Wg indywidualnych ustaleñ/ Karta parkingowa (na okres targów) / Parking card (valid during e fair) Zaproszenie na targi / Invitation to e fair Dodatkowy identyfikator Wystawca / Additional Ehibitor badge Zaproszenie na koktajl / Invitation to e cocktail Organizacja cateringu / Catering 0,0 0 Wg indywidualnych ustaleñ/ 0 Wynajem podnoœnika teleskopowo-przegubowego (cena za / godziny) / Rental of self-propelled articulating boom (price per / h) 0,99 INTERNET Dostæp bezprzewodowy do Internetu - przyùàcze (Karta WiFi USB - dodatkowa kaucja PLN brutto) Wireless Internet Access - connection (WiFi USB card - additional deposit PLN gross) 90 Organizator nie odpowiada za brak moýliwoúci technicznych do uruchomienia bezprzewodowego internetu w przypadku, gdy przyczyna leýy po stronie sprzætu i/lub oprogramowania wystawcy. / WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH / RENTAL OF CONFERENCE ROOMS Organizer shall not be held liable for any disruption in Internet access as may be caused by e participant s hardware and/or software. Wynajem pomieszczenia konferencyjno-prasowego (cena za dzieñ) Rental of e conference / press room (price per day) 00 Wynajem sali konferencyjnej nr + (00 osób, cena za godzinê) Rental of e conference room no.+ (00 people, price per hour) 0 Wynajem sali konferencyjnej nr (00 osób, cena za godzinê) Rental of e conference room no. (00 people, price per hour) 0 Wynajem sali konferencyjnej nr ( osób, cena za godzinê) Rental of e conference room no. ( people, price per hour) 0 Wynajem sali konferencyjnej nr ( osób, cena za godzinê) Rental of e conference room no. ( people, price per hour) 0 7 Wypo yczenie mównicy (cena za dzieñ) Rental of e lectern (price per day) 8 Wynajem sprzêtu nag³oœnieniowego / komputerowego (cena za dzieñ) Rental of e sound system / computers (price per day) Wg indywidualnych ustaleñ / Wyposa enie sali konferencyjnej na 00/00/ osób: nag³oœnienie, rzutnik multimedialny, ekran cm 00 cm, mikrofony, krzes³a, sto³y konferencyjne. Wyposa enie sali konferencyjnej do osób: rzutnik multimedialny, ekran 0 cm 90 cm, krzes³a, sto³y konferencyjne. Equipment of e conference room up to 00/00/ people: sound system, multimedia projector, screen cm 00 cm, microphones, soft chairs, conference tables. Equipment of e conference room up to people: multimedia projector, screen 0 cm 90 cm, soft chairs, conference tables. ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu/ Total net value ordered from page F I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. makes e order invalid!!!

7 Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN KRS (National Court Registry Number) tel./phone fa kom./mobile INDUSTRY BROKER REKLAMA W INFORMATORZE TARGOWYM I INTERNECIE / ADVERTISEMENT IN FAIR CATALOGUE AND IN THE INTERNET G Obowi¹zkowy wpis Wystawcy do Informatora Targowego (do s³ów w jêzyku polskim i angielskim) wraz z logo Wystawcy (cz-b) Compulsory Ehibitor entry to e Catalogue ( words in Polish, English) accompanied by e Ehibitor s logo (black) Wpis Wspó³wystawcy do Informatora Targowego (do 0 s³ów w jêzyku polskim i angielskim) wraz z logo Wspó³wystawcy (cz-b) Co-ehibitor entry to e Catalogue (up to 0 words) accompanied by e co-ehibitor s logo (black) W cenie op³aty rejestracyjnej Wystawcy Included in Ehibitor s registration fee W cenie op³aty rejestracyjnej Wspó³wystawcy Included in Co-ehibitor s registration fee Wpis do Informatora Targowego nt. firm dodatkowo reprezentowanych (nazwa + miasto) Entry to e Catalogue for e oer represented companies (name of e company, city) W cenie op³aty rejestracyjnej Wystawcy Included in Ehibitor s registration fee Reklama kolorowa - strona wewn¹trz Informatora Colour advertisement - page inside e Catalogue Reklama kolorowa - druga lub trzecia strona ok³adki Informatora nd rd Colour advertisement - or page of e cover of e Catalogue Reklama kolorowa - czwarta strona ok³adki Informatora Colour advertisement - page of e cover of e Catalogue Reklama czarno - bia³a - strona wewn¹trz Informatora 7 Black and white advertisement - page inside e Catalogue Wszelkie zamówione reklamy i wpisy informacyjne nale y przes³aæ w formie gotowej do publikacji na p³ycie CD lub poczt¹ elektroniczn¹ do dnia up³ywu terminu zg³oszenia. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru formy wydania informatora targowego INNE US UGI REKLAMOWE / OTHER ADVERTISING SERVICES Insert (dwustronny) do ca³ego nak³adu Informatora (bez druku) 8 Double-sided flyer placed in all copies of e Catalogue (print is not included) Banner reklamowy na stronie www, wersja dynamiczna - rozmiar 8 pikseli 9 Advertising banner on e fair s website, dynamic version - size 8 piels Banner reklamowy na stronie www, wersja dynamiczna - rozmiar 0 pikseli 0 Advertising banner on e fair s website, dynamic version - size 0 piels Banner reklamowy na stronie www, wersja dynamiczna - rozmiar 0 pikseli Advertising banner on e fair s website, dynamic version - size 0 piels Wy³o enie ulotek reklamowych w Biurze Organizacyjnym i innych wskazanych przez Organizatora miejscach - cena za dzieñ Placing of leaflets in e Ehibition Office and in oer places indicated by e Organizer - price per day Zamieszczenie logo Wystawcy na planie targów rozdawanym zwiedzaj¹cym Placing e Ehibitor s logo on e fair plan given to visitors Og³oszenie reklamowe przez radiowêze³ - za og³oszeñ po 0 sekund Announcement by radio broadcasting system - irty-seconds announcements Mo liwoœæ dystrybucji materia³ów reklamowych dla firm nie bêd¹cych Wystawcami - cena za dzieñ Possibility of distribution of promotional materials for e companies, non Ehibitors - price per day Mo liwoœæ dystrybucji materia³ów reklamowych poza stoiskiem dla Wystawców - cena za dzieñ Possibility of distribution of promotional materials outside e stand for e Ehibitors - price per day Ekspozycja plansz, bannerów stoj¹cych lub wisz¹cych poza stoiskiem - cena za m powierzchni reklamy Display panel or banner outside e stand - price per sqm Aktywny link do strony internetowej firmy z listy Wystawców targów Active link to e company s homepage from e list of Ehibitors Ekspozycja balonu reklamowego wystawcy na zewnatrz hali przy parkingu Placing an advertising balloon outside e ehibition pavilion Ekspozycja bannerów na elewacji budynku bocznego, przy wejsciu glównym -dostepne pow. m/m/0m/90m - za m Placing an advertising banner at e building adjoining e ehibition pavilion available spaces: sqm, sqm, 0 sqm, 90sqm - per sqm Ekspozycja bannerów na zewnatrz hali (na ogrodzeniu) - cena za m reklamy (min m) Placing an advertising banner outside e ehibition pavilion (on e fence) price per sqm of banner (minimum sqm) Ekspozycja flagi na maszcie przy wjezdzie na tereny targowe Placing an advertising flag on a flagpole net to e ehibition centre s entrance Ekspozycja mega-bannera - reklamy na siatce bannerowej - na elewacji budynku biurowca (wys. m) - dostepna pow. m Placing a mega-banner advertisement (a mesh banner on a -metre building) available space: sqm Ekspozycja plakatów w toaletach (bez kosztów druku) Placing posters in e toilets (e cost of print is not included) Ekspozycja plakatu billboardowego na mobilu na zewnatrz hali (przy parkingu) -stronnie Placing a billboard on a stationary advertising trailer (one side) located at e parking lot Emisja spotów reklamowych na ekranie LED w strefie wypoczynku, restauracyjnej itp (do 0 sek.) Advertisements on LED displays in lounge area and restaurant (up to 0 seconds) Przygotowanie reportazu filmowego z uczestnictwa w targach - do, minuty Video coverage of e ehibitor s participation in e fair up to. minutes Przygotowanie reportazu zdjeciowego z prawami autorskimi z uczestnictwa w targach - zdjec Photo coverage of e ehibitor s participation in e fair photographs (transfer of copyright included) Przygotowanie zestawu naklejek podlogowych wskazujacych stoisko - komplet 0 sztuk Preparing a set of floor stickers 0 stickers Reklama kolorowa na planszy w strefie wejscia -, m (z wydrukiem) Colour advertisement in e pavilion entrance area. board (e cost of print is included) Reklama na gadzetach reklamujacych targi - wg indywidualnych uzgodnien Advertisement on e fair s advertising gadgets Reklama na rewersie ulotki reklamowej - wg indywidualnych uzgodnien dla kazdej imprezy targowej Advertisement on e back side of e fair s flyer All ordered advertisements and entries should be delivered ready for publication in e form of CD or by by e application deadline. We reserve e right to choose e Catalogue type. 00 ¹czna wartoœæ us³ug (netto) zamówiona na formularzu / Total net value ordered from page G I declare at I have read and understood e Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at e website and which form an integral part of is Application Form, and I accept all e articles contained erein. makes e order invalid!!!

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), - Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN..000 KRS (National Court Registry Number) 00000 tel./phone + fa + Termin zg³oszeñ

Bardziej szczegółowo

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

75 PLN 100 PLN 155 PLN 130 PLN 180 PLN 100 PLN 165 PLN 90 PLN. Markus Marek Wnuk ul.bobrowskiego 8/ Warszawa

75 PLN 100 PLN 155 PLN 130 PLN 180 PLN 100 PLN 165 PLN 90 PLN. Markus Marek Wnuk ul.bobrowskiego 8/ Warszawa Lada Informacyjna z półką pod blatem Infocounter with shelf 900mm 1100mm 75 PLN Lada Informacyjna łukowa z półką pod blatem Curved infocounter with shelf 900mm 1100mm 100 PLN Lada Informacyjna z szafką

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów HaPeS 014 1-3.10.014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA KATARZYNA WÓJCIK tel. +48 (3) 7 81 506, +48 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 BARBARA NOWAK tel. +48 (3) 78 15

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego GLOBalnie 015 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA 7-9.03.015 Bo ena Lipka tel. +48 3 78 15 13; +48 664 080 9 Gra yna Adamska tel. +48 3 78 15 04; +48 664 080 85 KOLOR

Bardziej szczegółowo

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY Gdańsk, 21-22.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016 RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016 Gdańsk, 19-20.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

1. Zgłoszenie udziału - application form (I)

1. Zgłoszenie udziału - application form (I) 1. Zgłoszenie udziału - application form (I) Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres najpóźniej do 15.08.2012 application deadline 15.08.2012,, ; tel.:, e-mail: WYSTAWCA EXHIBITOR Właściciel

Bardziej szczegółowo

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH podczas 5. Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2 4 października 2012 Multimedia Reklama w

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 290,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Organizator: Miesięcznik Napędy i Sterowanie wydawany przez Wydawnictwo Druk Art SC 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, NIP: 639-17-30-130, Regon 276300521 Tel./fax +48 32 755 24 56, 755

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

TECHNICON-INNOWACJE 12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji

TECHNICON-INNOWACJE 12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015 ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 128 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min.

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min. Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca NIP KRS Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH W HALACH / ZG OSZENIE PREZENTACJI FIRMY HIRE OF THE CONFERENCE HALL IN HALLS / NOTIFICATION OF COMPANY PRESENTATION

WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH W HALACH / ZG OSZENIE PREZENTACJI FIRMY HIRE OF THE CONFERENCE HALL IN HALLS / NOTIFICATION OF COMPANY PRESENTATION WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH W HALACH / ZG OSZENIE PREZENTACJI FIRMY HIRE OF THE CONFERENCE HALL IN HALLS / NOTIFICATION OF COMPANY PRESENTATION 5-013 ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+81) 365-1-6,

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 22-23.10.2015r. Gdańsk, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Amberexpo 1. DANE WYSTAWCY (Dane zostaną wykorzystane w wykazie wystawców)

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA.

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA. HPS 014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARANŻACJA STOISKA 1-3.10.014 tel. +48 (3) 7 81 506, 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 KOLOR WYKŁADZINY: BRAK CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY

Bardziej szczegółowo

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA NETTO / NET PRICE* PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 320,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 9.0.016r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 016 Zgłaszam udział w XXIV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 016 w dniach

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnictwa w targach

Zgłoszenie uczestnictwa w targach Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca Ulica Kod pocztowy, miasto

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY easyfairs SyMas Targi obróbki, magazynowania, przeładunku, transportu i logistyki materiałów sypkich i masowych easyfairs MAINTENANCE Targi utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji 03-04

Bardziej szczegółowo

BALTPIEK 2015 16. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa

BALTPIEK 2015 16. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media Media 3 UWAGA! Od roku 2009 obowiàzuje nowy, zmieniony formularz nr 3 MEDIA 3 MEDIA (pràd, woda, internet) Formularz 3.1 - powierzchnia ZABUDOWANA - maszyny i urzàdzenia Dotyczy Wystawców, którzy zamówili

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH Wystawca: Adres: (Ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) KRS: NIP REGON: Jesteśmy płatnikiem VAT nie jesteśmy płatnikiem VAT Osoba kontaktowa ( Imię nazwisko, Stanowisko,

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice Tel.+48 (32)78-99-104 Fax +48 (32)254-02-27 Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo

Bardziej szczegółowo

WICELIDER RYNKU TARGOWEGO W POLSCE SECOND LARGEST FAIR ORGANISER IN POLAND

WICELIDER RYNKU TARGOWEGO W POLSCE SECOND LARGEST FAIR ORGANISER IN POLAND WICELIDER RYNKU TARGOWEGO W POLSCE SECOND LARGEST FAIR ORGANISER IN POLAND www.targikielce.pl TARGI KIELCE - DRUGI CO DO WIELKOŒCI OŒRODEARGOWY W POLSCE KIELCE TRADE FAIRS Targi Kielce, które rocznie organizuj¹

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo

Bardziej szczegółowo

TARGI SZKÓ! WY"SZYCH Salon Szkó# Policealnych

TARGI SZKÓ! WYSZYCH Salon Szkó# Policealnych A ZG!OSZENIE UDZIA!U UMOWA, zawarta w dniu... pomi%dzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 24, 90-537!ód$, wpisan& do Krajowego Rejestru S&dowego prowadzonego przez S&d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o pawilonach wystawienniczych

Podstawowe dane o pawilonach wystawienniczych JZD RG O HE FR RE MGZY REHOSE MGZY REHOSE MGZY REHOSE MGZY REHOSE MGZY REHOSE MGZY REHOSE OGRODZEE / BRRER BDYEK DMSRCYJY FR OFFCES PRKG R / GRVE SF / SPH POCZ POS OFFCE POS G ÓE M OGRODZEE / BRRER PRKG

Bardziej szczegółowo

18-19 czerwca 2013 r.

18-19 czerwca 2013 r. 18-19 czerwca 2013 r. Przedstawiamy Państwu propozycję współpracy oraz możliwość sponsorowania konferencji Logistyka Odzysku, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2013 r. we Wrocławiu. Konferencja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy / Full Company Name: Ulica / Street: Telefon / Phone: 9-11.04.010 Prezes Zarz¹du, Dyrektor / General Manager: ZG OSZENIE UDZIA U / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KATALOG USŁUG I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO STOISKO ZABUDOWANE STANDARDOWO STOISKO SZEREGOWE OD 6 M2 W cenę 1 m² powierzchni zabudowanej wkalkulowano: zabudowę systemową (ścianki o wys. do 240 cm z wypełnieniem z płyty grubości 3,2 mm białej), z

Bardziej szczegółowo

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56 Nazwa firmy: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A5 A6 A7 A8 A22 A15 A4 A3 A2 Reseller & Business A12 A11 A10 A9 VIP A21 A20 strefa A15 edukacji A7 A7 A1 A23 A13 A17+A18 A19 A18 A7 B7 Reseller & Business

Bardziej szczegółowo

11.04-12.04.2015 TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD. Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata 34 sobota godz. 10 18 niedziela godz. 10 17. biuro targów BA TYK

11.04-12.04.2015 TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD. Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata 34 sobota godz. 10 18 niedziela godz. 10 17. biuro targów BA TYK TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD 11.0-12.0.201 Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata sobota godz. 10 1 niedziela godz. 10 1 biuro targów BA TYK targi WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA strona A Biuro Targów Ba³tyk -02 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA, PLATFORMY CYFROWE, NADAWCY, OPERATORZY SATELITARNI, KABLOWI I TELEKOMUNIKACYJNI PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY SPRZĘTU DO ODBIORU TELEWIZJI CYFROWEJ PRODUCENCI SPRZĘTU DO STUDIA

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

GASTROEXPO 2015 18. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów

GASTROEXPO 2015 18. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 19-21 marca Hala Stulecia - Wrocław 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie

Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie 18-20. 09. 2014 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 1 Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu Mobility Reseller Days : Nazwa wystawcy: Nazwa firmy-płatnika: Adres płatnika: Ulica nr Kod pocztowy: Miasto www: NIP: Wpis do KRS/ewidencji przedsiębiorców: (prosimy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 2014

Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 2014 Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 1. Organizator: Spółka Targowa Sp. z o.o. (MTŁ) ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź tel. +48 42 674 15 00 fax +48 42

Bardziej szczegółowo

Targi Ekoenergetyczne "Eco Source" 25-27 września 2009 Polkowice

Targi Ekoenergetyczne Eco Source 25-27 września 2009 Polkowice AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 30 maja 014 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 014 r. Deadline for applications with rabate is 30 May 014 Deadline for applications is 1 July

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wystawców

Oferta dla Wystawców Oferta dla Wystawców Stoiska targowe Stoiska z zabudową (zabudowa z białych ścianek) Stoisko bez zabudowy Stoisko Stoisko 4 m 2 : 1 lada, barowe, obiad dla 2 osób. Stoisko 6 m 2 : 1 lada, 1 stolik barowy,

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

ZG OSZENIE UMOWA. tel. +48 42 637-12-15 fax +48 42 639-79-80

ZG OSZENIE UMOWA. tel. +48 42 637-12-15 fax +48 42 639-79-80 9-10.05.009 r. 15.03.009 r. ZG OSZENIE UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. +48 4 637-1-15 fa +48 4 639-79-80 Zg³oszenie udzia³u-umowa, zawarta w dniu: pomiêdzy firm¹: INTERSERVIS

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

TRAVEL & LOVE 2011 Salon Podróży Romantycznych i Poślubnych Romantic and Honeymoon Trip Showroom

TRAVEL & LOVE 2011 Salon Podróży Romantycznych i Poślubnych Romantic and Honeymoon Trip Showroom Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858)

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto 1. Dane Wystawcy Nazwa firmy: Adres: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w Międzynarodowych Targach Paliwowych Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2016 05-06.10.2016 r. Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 54-777 Wrocław Kod

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Targów / Project Manager: Monika Juszkiewicz tel. +4858 554 93 62, fax +4858 554 92 11

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Targów / Project Manager: Monika Juszkiewicz tel. +4858 554 93 62, fax +4858 554 92 11

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Manager Project: Beata Wójcikiewicz tel. +4858 554 91 33, fax +4858 554 91 35

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA.

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Data: 28 kwietnia 2016r. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER

28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax producent / manufacturer firma handlowa / trader firma usługowa / service company inne / others

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax producent / manufacturer firma handlowa / trader firma usługowa / service company inne / others ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858) 554 92 05 dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl www.urodatargi.pl

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

GDA SKIE TARGI TURYSTYCZNE 2006 Gdaƒsk, Poland 07-09.04.2006

GDA SKIE TARGI TURYSTYCZNE 2006 Gdaƒsk, Poland 07-09.04.2006 ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdaƒsk, Poland NIP / Tax ID 584 025 37 05, KRS 0000038362 Komisarz Targów / Project Manager: Dorota Solochewicz tel/fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858) 552 21 68 d.solochewicz@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY PROTECH 09 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRODUKCJI I TECHNOLOGII 18-19 Listopada 2009 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 WPROWADZNIE, TERMINY...3 ZESPÓŁ ORAGNIZACYJNY KONTAKT...4 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROMOCYJNY

FORMULARZ PROMOCYJNY FORMULARZ PROMOCYJNY (OBAWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DWÓCH EDYCJACH TARGÓW ŚLUBNYCH) Dolnośląskie Targi Ślubne 23 listopada 2014 oraz 8 lutego 2015 Hala Orbita Wrocław, ul Wejherowska

Bardziej szczegółowo

REKLAMA NA TERENIE PARKU WODNEGO

REKLAMA NA TERENIE PARKU WODNEGO REKLAMA NA TERENIE PARKU WODNEGO Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wciąż rozszerzamy wachlarz naszych usług, oddając w Państwa ręce profesjonalne i dobrze wyposażone obiekty rekreacyjno - sportowe,

Bardziej szczegółowo

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 22.05.2015 r. DATA OTRZYMANIA ZG OSZENIA

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 22.05.2015 r. DATA OTRZYMANIA ZG OSZENIA ódÿ, 17-19 wrzeœnia 015 r..05.015 r. DATA OTRZYMANIA ZG OSZENIA Zg³oszenie udzia³u - UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest przes³anie orygina³u NR KONTRAHENTA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

przykładowe stoisko 9 mkw/sample of stand 9 sqm

przykładowe stoisko 9 mkw/sample of stand 9 sqm przykładowe stoisko 9 kw/saple of stand 9 sq L - Lada inforacyjna/inforation counter S - Stół/Table S KT - Krzesło tapicerowane/upholstered chair SnP - Stojak na prospekty/rack for folders and leaflets

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Zespół Projektowy DREMA / Project Team DREMA tel +48/61/ 869 2264, +48/61/869 2447, fax +48 /61/ 869 2956 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA termin nadsyłania zgłoszeń APPLICATION FORM application deadline 10.12.2008

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo