REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH miesiąc/rok lipiec 2012

2 1 REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Prezydent Miasta Gdyni ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz z późn. zm.). Celem Konkursu jest zawarcie nieodpłatnej umowy z wybranym brokerem na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. W konkursie nie mają więc zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a jedynie ogólnie obowiązujące normy prawne. Konkurs składa się z dwóch etapów oceny spełnienia warunków udziału i negocjacji z wybranymi Wykonawcami w celu podpisania umowy. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie (procedurę) zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz z późn. zm.). Zamawiający Gmina Miasta Gdyni. Broker/Wykonawca należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego zatrudniającą brokerów na umowę o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, posiadającą wymagane prawem zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru i wpisaną do rejestru brokerów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz z późn. zm.) biorącą udział w konkursie. Zamówienie publiczne postępowanie prowadzone według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.). Komisja należy przez to rozumieć Komisję Konkursową powołaną do przeprowadzenia Konkursu i działającą zgodnie z niniejszym Regulaminem. Miasto prezydenckie gmina o statusie miasta, w której najwyższym organem władzy wykonawczej jest prezydent (Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U z późn. zm ). Jednostka samorządu terytorialnego gmina, powiat, województwo (jednostką samorządu terytorialnego w myśl niniejszego Regulaminu nie są poszczególne jednostki organizacyjne gminy, powiatu bądź województwa), (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Dz.U z późn. zm. art. 164 i Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U z późn. zm.). Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni jednostki wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Ilość jednostek może ulec zmianie. Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych. Zakres świadczonych usług przez brokera ubezpieczeniowego będzie obejmować w szczególności: a) ocenę poziomu i zakresu dotychczasowych ubezpieczeń; b) planowanie i organizację ochrony ubezpieczeniowej; c) opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb i możliwości Zamawiającego, uwzględniającego przede wszystkim:

3 2 analizę zakresu i rodzajów ryzyka związanego z działalnością Zamawiającego, podział na ryzyka podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom, identyfikację potrzeb i opracowanie zintegrowanego programu ubezpieczeniowego, zwanego dalej ZPU, uzgodnienie ZPU z Zamawiającym, opracowanie harmonogramu wdrożenia ZPU, przedstawienie propozycji procedur związanych z obsługą ZPU; d) bieżącą konsultację opracowanych i przygotowanych przez Zamawiającego projektów dokumentacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (ogłoszenia, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców), udział w postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzących do wyboru ubezpieczyciela (w charakterze biegłego komisji przetargowej) zaangażowanie w zawarciu umów ubezpieczeniowych oraz pomoc w prowadzeniu postępowań, co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, e) kontrole terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów upływu ważności polis, f) analizę i monitoring sytuacji ubezpieczycieli udzielających ochrony ubezpieczeniowej i wskazywanie ewentualnych zagrożeń, g) bieżącą obsługę ubezpieczeń, h) aktywne uczestnictwo w prowadzeniu likwidacji szkód, postępowań odszkodowawczych, windykacji roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz w czynnościach spornych pomiędzy Ubezpieczycielem a Zamawiającym, i) nadzór nad terminowym składaniem zgłoszeń szkód i terminowym wypłacaniem należnych odszkodowań, j) sporządzanie półrocznych sprawozdań (w terminie do końca następnego miesiąca po zakończeniu półrocza) z realizacji programu ubezpieczeniowego zawierających w szczególności: informacje o opłaconej składce ubezpieczeniowej, liczbie zaistniałych szkód oraz wysokości otrzymanych przez Zamawiającego odszkodowań, k) prowadzenie dla pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych szkoleń w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz techniki wdrożenia i obsługi programu ubezpieczeniowego ZPU, według potrzeb w czasie trwania umowy. Zakres świadczonej usługi brokerskiej będzie integralną częścią umowy, którą Gmina Miasta Gdyni podpisze z Wykonawcą. 2. Istotne postanowienia umowy usługi brokerskiej: a) koszty powyższych czynności pokrywa Wykonawca ze środków własnych, b) Wykonawca wynagradzany jest przez Ubezpieczyciela z którym Zamawiający zawrze za jego pośrednictwem umowy ubezpieczenia, c) Wykonawca w przypadku powstania szkody w majątku Zamawiającego, wynikającej z winy Wykonawcy lub w przypadku nienależytego wywiązania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność cywilną; zakres i wysokość odpowiedzialności zostanie doprecyzowana w umowie, d) umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron (bez podania przyczyny), z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, e) w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, może ona zostać wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, f) wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,

4 3 g) w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z poźn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, h) wszelkie opracowania i sprawozdania wykonane przez Wykonawcę dla Zamawiającego stanowią jego własność. 3. Szczegółowe warunki i postanowienia umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego i Wykonawcy wyłonionego w Konkursie. Do umowy będą mogły zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie warunki i postanowienia, które nie będą sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Projekt umowy zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Rozdział II. Warunki dopuszczające do udziału w Konkursie W Konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1. Prowadzą działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, wydanego przez właściwy organ nadzoru. 2. Prowadzą nieprzerwaną działalność na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie spółki działającej na podstawie Kodeksu spółek handlowych od co najmniej 5 lat oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, nie są w stanie likwidacji lub upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 4. Członkowie Zarządu Wykonawcy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karno-skarbowe, jednocześnie nie jest przeciwko nim prowadzone żadne postępowanie. 5. Posiadają dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1028). 6. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy ubezpieczy kontrakt/umowę i dostarczy kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy potwierdzającej ubezpieczenie kontraktu na kwotę 1 mln euro. 7. W okresie obowiązywania umowy będą posiadać platformę internetową umożliwiającą zgłaszanie szkód, ich bieżący monitoring oraz dostęp do dokumentacji generowanej w związku z prowadzonymi procesami likwidacji szkody. 8. Wykażą, że uczestniczyli w prowadzeniu likwidacji przynajmniej 60 szkód w roku Posiadają doświadczenie w ubezpieczeniach jednostek samorządów, w tym ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej, tzn. w latach zawarli umowy na świadczenie usług brokerskich z co najmniej 4 samorządami np. gminami, powiatami, województwami, z tym, że w liczbie tej muszą znaleźć się przynajmniej 2 tzw. miasta prezydenckie. 10. Wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym tzn. co najmniej 8 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, zatrudnionymi w kraju na umowę o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno-prawnej na dzień ogłoszenia

5 4 Konkursu, legitymującymi się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych, w tym przynajmniej 1 osobą z dwuletnim doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych. 11. Uczestniczyli w co najmniej 2 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po stronie jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa), których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych ( ) i w wyniku których zostały zawarte umowy ubezpieczenia, zakończone podpisaniem umowy, w których składka ubezpieczeniowa łącznie wynosiła minimum 300 tys. zł. 12. Legitymują się sumą składek z umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zawartych za pośrednictwem Wykonawcy w ciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych ( ), w wysokości co najmniej 80 mln. zł (łącznie dla trzech lat). Rozdział III. Dokumenty składane wraz z ofertą Wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i oświadczenie Wykonawcy, że nie zostało ono cofnięte. 3. Oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, nie są w stanie likwidacji lub upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karnoskarbowe, jednocześnie nie jest przeciwko nim prowadzone żadne postępowanie 4. Oświadczenie o prowadzeniu działalność na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie spółki działającej na podstawie Kodeksu spółek handlowych nieprzerwanie od co najmniej 5 lat. 5. Kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Nr 122 poz. 1028). 6. Oświadczenie iż w okresie obowiązywania umowy będą posiadać platformę internetową umożliwiającą zgłaszanie szkód, ich bieżący monitoring oraz dostęp do dokumentacji generowanej w związku z prowadzonymi procesami likwidacji szkody. 7. Oświadczenie o liczbie szkód likwidowanych przez Wykonawcę w 2011 roku minimum 60 szkód. 8. Oświadczenie o bezszkodowym przebiegu polisy OC Wykonawcy w latach Oświadczenie o liczbie wszystkich jednostek samorządów terytorialnych (minimum 4 samorządów gmin, powiatów i województw), z którymi w latach miał lub ma zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich. Do oświadczenia należy dołączyć podpisany przez Wykonawcę jako zgodny ze stanem faktycznym wykaz wszystkich tych samorządów. 10. Oświadczenie o liczbie miast prezydenckich, z którymi w latach miał lub ma zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich (minimum 2 miasta). Do oświadczenia tego należy dołączyć wykaz tych miast podpisany przez Wykonawcę jako zgodny ze stanem faktycznym oraz referencje lub inny dokument potwierdzający jakość wykonywanej usługi. 11. Oświadczenie o liczbie osób, którymi dysponuje Wykonawca w kraju, tj. osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich wraz z wykazem (minimum 8 osób na dzień ogłoszenia konkursu), zawierającym: imię, nazwisko, nr uprawnień, wykonywany zakres pracy oraz oświadczenie o dysponowaniu osobą

6 5 posiadającą dwuletnie doświadczenie z zakresu udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Oświadczenie o liczbie wszystkich postępowań o zamówienie publiczne (minimum 2 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych ( ) z udziałem Wykonawcy dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) zakończonych zawarciem umowy, w których wartość łączna była większa niż 300 tys. zł. oraz podanie charakteru w jakim Wykonawca brał udział w ww. postępowaniach. 13. Oświadczenie o wysokości sumy składek z umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zawartych za pośrednictwem Wykonawcy w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych ( minimum na 80 mln zł). Rozdział IV. Opis przygotowania oferty 1. Wykonawca w Konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w innych językach powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę. 3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie oświadczenia muszą być podpisane przez osoby do tego uprawnione. 4. Każda strona oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy, bądź osoby przez niego upoważnionej. Zaleca się także ponumerowanie stron kolejnymi numerami. 5. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. 7. Wykonawca nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu jej składania. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 10. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 11. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 12. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu konkursu oraz pieczątką firmową Wykonawcy.

7 6 13. Ofertę należy zaadresować i opisać następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Nadzoru Właścicielskiego ul. 10-Lutego 24, Gdynia, pok. nr 103 Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych. Nie otwierać przed terminem składania ofert, tj. do dnia r., do godz Rozdział V. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-Lutego 24, w pokoju 103, w terminie najpóźniej do dnia r., do godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania (upublicznienia). 3. Termin związania ofertą wynosi 50 dni. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział VI. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Tryb oceny ofert a) wyboru Wykonawcy dokona Komisja konkursowa powołana przez Zamawiającego, b) prowadzone postępowanie jest jawne jednak Komisja konkursowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych, c) Komisja bada czy wykonawca przystępujący do Konkursu spełnia warunki formalne wymagane od Wykonawców; oferta nie spełniająca warunków zostanie odrzucona, d) w toku badania złożonych ofert Komisja konkursowa może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty, e) oferty, które będą spełniały warunki określone w Regulaminie Konkursu, będą poddane ocenie według ustalonych kryteriów, f) zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale III Regulaminu w wyznaczonym przez siebie terminie, g) Komisja w drugim etapie Konkursu przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy uzyskają największą liczbę punktów, h) wybór oferty dokonanej przez Komisję konkursową ostatecznie zatwierdzi Prezydent Gdyni lub osoba przez niego upoważniona, i) Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu. 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny. Punkty uzyskane za każde kryterium podlegają zsumowaniu. Każdy Wykonawca może maksymalnie uzyskać 24 punktów, a mianowicie: a) Bezszkodowy przebieg polisy OC Wykonawcy w latach r. 3 punkty b) Liczba jednostek samorządów terytorialnych (gmin, powiatów i województw), z którymi w latach Wykonawca miał lub ma zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich: 4-6 samorządów 1 punkt 7-9 samorządów 2 punkty 10 i więcej 3 punkty

8 7 c) Liczba miast prezydenckich, z którymi w latach Wykonawca miał lub ma zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich: 2-3 miast 1 punkty 4-5 miast 2 punkty 6 i więcej 3 punktów d) Liczba osób którymi dysponuje Wykonawca w kraju, posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich: 8-10 osób 2 punkty osób 4 punkty - 14 i więcej osób 6 punktów e) Liczba wszystkich postępowań o zamówienie publiczne (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych ( ) z udziałem Wykonawcy dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw), na łączną kwotę co najmniej 300 tys. zł., a które zakończyły się zawarciem umowy: 2-4 postępowań 2 punkty 5-7 postępowań 4 punkty 8 i więcej postępowań 6 punktów f) Wysokość sumy składek z umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zawieranych za pośrednictwem Wykonawcy w ciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych ( ): 80 mln mln zł 1 punkt powyżej 120 mln mln zł 2 punkty powyżej 180 mln 3 punkty 3. Do negocjacji w sprawie podpisania umowy zostanie zaproszonych 3 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, których punktacja mieści się w pierwszej trójce, tzn. jeżeli na pierwszym miejscu, z równą liczbą punktów, znajdzie się 3 lub więcej Wykonawców zaprosi tych właśnie Wykonawców, jeżeli na pierwszym znajdzie się jeden a na drugim dwóch lub więcej zaprosi pierwszego i zajmujących drugie miejsce, jeżeli na pierwszym miejscu znajdzie się jeden Wykonawca i na drugim jeden a na trzecim dwóch lub więcej zaprosi pierwszego, drugiego i znajdujących się na trzecim miejscu. 4. Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie lub faksem o wynikach oceny ofert. Rozdział VIII. Negocjacje 1. Negocjacje prowadzić będzie Komisja konkursowa z Wykonawcami wybranymi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 2. Termin negocjacji nie może być wyznaczony wcześniej niż 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wynikach oceny ofert. 3. Negocjacje Komisja będzie prowadziła oddzielnie z każdym Wykonawcą dopuszczonym do II etapu Konkursu i będą one miały charakter poufny. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia w formie pisemnej: a) koncepcji obsługi ubezpieczeniowej Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych, w tym koncepcji analizy ryzyka i potrzeb pod kątem przygotowania programu ubezpieczeniowego, zarysu koncepcji programu ubezpieczeniowego, koncepcji współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej, okresu wdrożenia programu, sposobu administrowania i monitorowania programem,

9 8 b) koncepcji organizacji procesu likwidacji szkód dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych, metod kontroli nad przebiegiem likwidacji szkód, zbiorczego raportowania o likwidacji szkód, obiegu dokumentów, c) możliwości Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem: doświadczenia kadr Wykonawcy w obsłudze ubezpieczeniowej dużych podmiotów, potencjału technicznego, możliwości organizacji szkoleń, korzyści dla Zamawiającego ze współpracy z Wykonawcą. 4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie drugiej tury negocjacji. 5. Propozycje przedstawione w ramach negocjacji będą podlegały ocenie przez członków Komisji. Każdy z członków Komisji, w każdym z zakresów określonym w pkt. 3 może przyznać maksymalnie 10 punktów. Przyznane Wykonawcy przez członków Komisji punkty zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę członków Komisji. Rozdział IX. Postanowienia końcowe 1. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 I piętro) oraz na stronie internetowej Zamawiającego 2. O wyborze Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa lub o unieważnieniu konkursu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej, wszystkich Wykonawców biorących udział w II etapie Konkursu. 3. Projekt umowy przygotowany przez Wykonawcą którego ofertę wybrano, po wstępnej akceptacji przez Zamawiającego, zostanie przekazany prawnikom obu stron do zaopiniowania. Ewentualne zmiany wprowadzone przez prawników w projekcie umowy nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu, b) unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie. 5. Zamawiający jednocześnie informuje, że: a) będzie udzielał wyjaśnień dotyczących treści Regulaminu Konkursu, przy czym pytania należy przesyłać w formie pisemnej, b) oferta nie spełniająca warunków wymaganych w Regulaminie Konkursu zostanie odrzucona, c) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia, d) Zamawiający nie zwraca Wykonawcy dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego Konkursu. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Regulaminie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. W załączeniu: - wzór Formularza ofertowego - Wykaz jednostek organizacyjnych

10 9 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy : 2. Adres Wykonawcy : 3. NIP REGON Numer telefonu /faxu 5. Niniejszym składamy ofertę w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z poźn. zm.) - w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu oraz oświadczamy, że - dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i finansowym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, - zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, - posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie, - jesteśmy związani ofertą do 2012 r., - w przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. - wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 6. Upoważniamy.. do reprezentowania Wykonawcy w Konkursie (w załączeniu stosowne pełnomocnictwo). 7. Niniejszą ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 1)... 2)... 3)... (miejscowość, data) (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

11 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA GDYNI (dla celów informacyjnych) Załącznik nr 2 I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE PRZEDSZKOLA 1. Przedszkole Nr 4 ul. Tatrzańska Małgorzata Wasińczuk Gdynia 2. Przedszkole Nr 5 ul. Miodowa Beata Ratowska Gdynia 3. Przedszkole Nr 6 ul. Chwaszczyńska Marta Mazurek Gdynia 4. Przedszkole Nr 7 ul. Władysława IV Joanna Pawlenko Gdynia 5. Przedszkole Nr 8 ul. Kapitańska Violetta Ilnicka Pluszowy Misiaczek Gdynia 6. Przedszkole Nr 9 ul. Bp. Dominika Anna Kozłowska Gdynia 7. Przedszkole Nr 11 ul. Bosmańska 26A Lucyna Bisewska Pod Kasztanami Gdynia 8. Przedszkole Nr 13 ul. Widna Elżbieta Smolna Gdynia 9. Przedszkole Nr 14 ul. Ks.St. Zawackiego p.o. Teresa Kostrutiec 5, Gdynia 10. Przedszkole Nr 15 ul. Lubawska Mirosława

12 Gdynia Koszałkowska 11. Przedszkole Nr 16 ul. Jana z Kolna Jolanta Sobótka Gdynia 12. Przedszkole Nr 18 ul. Krawiecka Hanna Gągała Gdynia 13. Przedszkole Nr 19 ul. Harcerska Mirosława Sadowska Gdynia 14. Przedszkole Nr 21 ul. Demptowska Joanna Lis Gdynia 15. Przedszkole Nr 22 ul. Gen.J.Hallera Joanna Walaszkowska Gdynia 16. Przedszkole Nr 23 ul. Sandomierska Barbara Smużyńska wp.pl Gdynia 17. Przedszkole Nr 24 ul. Korczaka Barbara Rzepiak Gdynia 18. Przedszkole Nr 25 ul. Necla Mariola Pega Gdynia 19. Przedszkole Nr 26 ul. Starogardzka 10 A Gabriela Karasiewicz Bajkowa Kraina Gdynia 20. Przedszkole Nr 27 ul. Wiejska Ewa Lipińska Malutkowo Gdynia 21. Przedszkole Nr 28 ul. Narcyzowa Jolanta Orent Gdynia 22. Przedszkole Nr 29 ul. Unruga Barbara Zaborowska Gdynia 23. Przedszkole Nr 30 ul. Zielona Krystyna Dziuba Gdynia 24. Przedszkole Nr 31 ul. Zamenhofa Daniela Budzińska Gdynia 25. Przedszkole Nr 32 ul. Kcyńska Iwona Piwowarczyk Cisowiaczki Gdynia 26. Przedszkole Nr 35 ul. Płk.Dąbka Barbara Lubrycht

13 2 Pod Żaglami Gdynia Przedszkole Nr 36 ul. Okrzei Żanetta Gugała Gdynia 28. Przedszkole Nr 42 Pod ul. Płk.Dąbka 199 A Magdalena Modrzewiem Gdynia Nowakowska 29. Przedszkole Nr 43 ul. Śmidowicza Małgorzata Aleksiak Jantarek Gdynia 30. Przedszkole Nr 44 ul. Tatarczana Anna Jankowicz Gdynia 31. Przedszkole Nr 46 ul. Pusta Mariola Parat - Lipińska Jaś i Małgosia Gdynia 32. Przedszkole Nr 47 ul. Maciejewicza Ewa Lemanszek Gdynia 33. Przedszkole Nr 48 ul. Unruga Alicja Smolik Gdynia 34. Przedszkole Nr 49 ul. Steyera Zdzisława Gabas Gdynia 35. Przedszkole Nr 51 ul. Władysława IV Magdalena Gdynia Szczukiewicz 36. Przedszkole Nr 52 ul. Krasickiego Gdynia Hanna Nowak SZKOŁY PODSTAWOWE 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cechowa Ewa Andrzejewska Gdynia 2. Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morska Marek Dąbkowski Gdynia 3. Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Halicka Jolanta Matulewicz Gdynia 4. Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Chabrowa Gdynia Regina Bzyl

14 3 5. Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Grabowo Gdynia 6. Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Krasickiego Gdynia 7. Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Starodworcowa Gdynia 8. Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Jana z Kolna Gdynia 9. Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Grottgera Gdynia 10. Szkoła Podstawowa Nr 26 ul. Tatrzańska Gdynia 11. Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Zielona Gdynia 12. Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Ściegiennego Gdynia 13. Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Godebskiego Gdynia 14. Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Cylkowskiego Gdynia 15. Szkoła Podstawowa Nr 35 ul. Uczniowska Gdynia 16. Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Wiczlińska Gdynia 17. Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Unruga Gdynia 18. Szkoła Podstawowa Nr 40 ul. Rozewska Gdynia Aleksandra Urla Andrzej Barczak Barbara Dysarz Mariola Wolska Regina Hetak Ewa Miedzińska Marek Ambrosiewicz Grażyna Steinke Bogusław Moszczyński Ewa Podeworna- Górecka Joanna Ostałowska Krystyna Romanowska Sabina Dawidowska Dorota Haase GIMNAZJA 1. Gimnazjum Nr 1 ul. 10 Lutego Ewa Wołowska

15 Gdynia 2. Gimnazjum Nr 2 ul. Wolności Gdynia 3. Gimnazjum Nr 3 ul. Gospodarska Gdynia 4. Gimnazjum Nr 4 ul. Okrzei Gdynia 5. Gimnazjum Nr 11 ul. Słowackiego Gdynia Lidia Kalinowska Dorota Szymańska Łucja Chaberek Danuta Maliszewska ZESPÓŁ WCZESNEJ EDUKACJI ORAZ ZESPOŁY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO 1. Zespół Wczesnej Edukacji ul. Wiczlińska Irena Piotrowska Nr 1: Gdynia - Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Wiczlińska Gdynia - Przedszkole Samorządowe Nr ul. Wiczlińska Gdynia 2. Zespół Szkół Nr 5 - Oddział przedszkolny tzw. Zerówka - Szkoła Podstawowa nr 8 - Gimnazjum nr 5 3. Zespół Szkół Nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 11 - Gimnazjum nr 7 4. Zespół Szkół Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 12 - Gimnazjum Nr 8 ul. Orłowska 27/ Gdynia ul. Wrocławska Gdynia ul. Stawna 4/ Gdynia Ewaryst Tawkin Sławomir Wiśniewski Elżbieta Zgoła 5. Zespół Szkół Nr 9 ul. Chylońska Aleksander Kuźmin - Szkoła Podstawowa nr Gdynia Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 10 ul. Staffa Krystyna Witkowska

16 5 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 11 - Szkoła Podstawowa nr 43 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 12 - Szkoła Podstawowa nr 44 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 13 - Szkołę Podstawowa nr 46 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 14 - Szkołę Podstawowa nr 47 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 15 - Szkołę Podstawowa nr 48 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 przy której działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz Punkt Przedszkolny Nr 1 i oddziały przedszkolne, - Gimnazjum Specjalne Nr 21, - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2, - Szkoła Podstawowa Nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach: Szpital Miejski, Szpital Morski, - Gimnazjum Specjalne Nr 26 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach Szpital Miejski i Szpital Morski Gdynia ul. Porębskiego Gdynia ul. Sucharskiego Gdyni ul. Chwaszczyńska Gdynia ul. Nagietkowa Gdynia ul. Jowisza Gdynia ul. Witomińska 25/ Gdynia Judyta Śliwińska Andrzej Bodnar Andrzej Gogola Krzysztof Jankowski Bogdan Zajdziński Krystyna Zdunek

17 6 13. Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Bp.Dominika 13 a Gdynia Ewa Gałecka LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 1. I Akademickie Liceum ul. Narcyzowa Leszek Ciesielski Ogólnokształcące Gdynia 2. IV Liceum ul. Morska Barbara Foltyn Ogólnokształcące Gdynia 3. V Liceum ul. Dickmana Alicja Adamczyk Ogólnokształcące Gdynia 4. VI Liceum ul. Kopernika Ewa Śliwińska Ogólnokształcące Gdynia 5. IX Liceum ul. Żeromskiego Alina Mroczkowska Ogólnokształcące Gdynia 6. X Liceum ul. Władysława IV Magdalena Piwowarska Ogólnokształcące Gdynia 7. Zespół Szkół Ogóln. Nr 1 ul. Legionów Wiesław Kosakowski - III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, Gdynia 8. - Gdyńska Szkoła Matury Międzynarodowej przy III LO, - Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi, - Gdyńskie Gimnazjum Matury Międzynarodowej, - Internat ZSO Nr 1. Zespół Szkół Ogóln. Nr 2 ul. Wolności 22 B Elżbieta Zaręba - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałam Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza, - Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami Gdynia Dwujęzycznymi. 9. Zespół Szkół Ogóln. Nr 4 ul. Płk. Dąbka Wojciech Wieczerzycki

18 7 - Gimnazjum nr 14 - XIII Liceum Ogólnokształcące 10. Zespół Szkół Ogóln. Nr 5 - Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni, - XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni. 11. Zespół Szkół Ogóln. Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących, - Gimnazjum Nr 10 im. Zjednoczonej Europy, - Gimnazjum Nr 25 Dla Dzieci Niedosłyszących im. Zjednoczonej Europy, - XV Liceum Ogólnokształcące Dla Niedosłyszących. 12. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14, - Sportowe Gimnazjum nr 9, - VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące, - Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 13. Kolegium Miejskie - Centrum Kształcenia Ustawicznego - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne, - Liceum Ogólnokształcące dla Gdynia ul. Wejherowska Gdynia ul. Gen.Hallera Gdynia ul. Władysława IV Gdynia ul. Raduńska Gdynia Ewa Piątek Jolanta Kasperek-Sut Marek Prusak Barbara Latocha

19 8 Dorosłych, - II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, - Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych. SZKOŁY ZAWODOWE 1. Zespół Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych - Technikum Hotelarskie, - Technikum Gastronomiczne, - Technikum Uzupełniające nr 5, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, - Szkoła Policealna nr 6. ul. Morska Gdynia Bogusława Flisykowska 2. Zespół Szkół Administracyjno- Ekonomicznych: - Technikum Ekonomiczne, - Technikum Handlowe, - IV Liceum Profilowane, - Szkoła Policealna Nr 4, - Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych. 3. Zespół Szkół Budowlanych - Technikum Budowlane, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 dla pracowników młodocianych, - Technikum Uzupełniające Nr 2 dla dorosłych. 4. Zespół Szkół Usługowych - I Liceum Profilowane, - Technikum Odzieżowe, ul. Orłowska Gdynia ul. Tetmajera Gdynia ul. Morska Gdynia Anna Marlewska Krystyna Cichocka Jerzy Ambroży

20 9 - Zasadn. Szkoła Zawod. nr 5, - Szkoła Policealna Nr Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych: - Technikum Chłodnicze, - Technikum Elektroniczne Nr1, - Lokalna Akademia Informatyczna Cisco. 6. Zespół Szkół Mechanicznych - Technikum Mechaniczne Nr 1, - Zasadnicza Szkoła Mechaniczna Nr 1, - XII Liceum Ogólnokształcące, - Technikum Uzupełniające Nr 8 dla Dorosłych. ul. Sambora Gdynia ul. Morska Gdynia 7. Technikum Transportowe al. Zwycięstwa Gdynia 8. Zespół Szkół ul. Energetyków 13 A Technicznych: Gdynia - Technikum Budowy Okrętów, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, - Szkoła Policealna Nr 1, - Ponadgimnazjalna Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, - Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, - Ośrodek Dokształcania Zawodowego. 9. Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu: - Technikum Nr 3, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6, ul. Śmidowicza Gdynia Marian Deręgowski Irena Szafranek Bogdan Kosz Iwona Demkowska Irena Stawicka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo