REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH miesiąc/rok lipiec 2012

2 1 REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Prezydent Miasta Gdyni ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz z późn. zm.). Celem Konkursu jest zawarcie nieodpłatnej umowy z wybranym brokerem na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. W konkursie nie mają więc zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a jedynie ogólnie obowiązujące normy prawne. Konkurs składa się z dwóch etapów oceny spełnienia warunków udziału i negocjacji z wybranymi Wykonawcami w celu podpisania umowy. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie (procedurę) zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz z późn. zm.). Zamawiający Gmina Miasta Gdyni. Broker/Wykonawca należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego zatrudniającą brokerów na umowę o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, posiadającą wymagane prawem zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru i wpisaną do rejestru brokerów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz z późn. zm.) biorącą udział w konkursie. Zamówienie publiczne postępowanie prowadzone według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.). Komisja należy przez to rozumieć Komisję Konkursową powołaną do przeprowadzenia Konkursu i działającą zgodnie z niniejszym Regulaminem. Miasto prezydenckie gmina o statusie miasta, w której najwyższym organem władzy wykonawczej jest prezydent (Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U z późn. zm ). Jednostka samorządu terytorialnego gmina, powiat, województwo (jednostką samorządu terytorialnego w myśl niniejszego Regulaminu nie są poszczególne jednostki organizacyjne gminy, powiatu bądź województwa), (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Dz.U z późn. zm. art. 164 i Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U z późn. zm.). Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni jednostki wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Ilość jednostek może ulec zmianie. Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych. Zakres świadczonych usług przez brokera ubezpieczeniowego będzie obejmować w szczególności: a) ocenę poziomu i zakresu dotychczasowych ubezpieczeń; b) planowanie i organizację ochrony ubezpieczeniowej; c) opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb i możliwości Zamawiającego, uwzględniającego przede wszystkim:

3 2 analizę zakresu i rodzajów ryzyka związanego z działalnością Zamawiającego, podział na ryzyka podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom, identyfikację potrzeb i opracowanie zintegrowanego programu ubezpieczeniowego, zwanego dalej ZPU, uzgodnienie ZPU z Zamawiającym, opracowanie harmonogramu wdrożenia ZPU, przedstawienie propozycji procedur związanych z obsługą ZPU; d) bieżącą konsultację opracowanych i przygotowanych przez Zamawiającego projektów dokumentacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (ogłoszenia, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców), udział w postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzących do wyboru ubezpieczyciela (w charakterze biegłego komisji przetargowej) zaangażowanie w zawarciu umów ubezpieczeniowych oraz pomoc w prowadzeniu postępowań, co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, e) kontrole terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów upływu ważności polis, f) analizę i monitoring sytuacji ubezpieczycieli udzielających ochrony ubezpieczeniowej i wskazywanie ewentualnych zagrożeń, g) bieżącą obsługę ubezpieczeń, h) aktywne uczestnictwo w prowadzeniu likwidacji szkód, postępowań odszkodowawczych, windykacji roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz w czynnościach spornych pomiędzy Ubezpieczycielem a Zamawiającym, i) nadzór nad terminowym składaniem zgłoszeń szkód i terminowym wypłacaniem należnych odszkodowań, j) sporządzanie półrocznych sprawozdań (w terminie do końca następnego miesiąca po zakończeniu półrocza) z realizacji programu ubezpieczeniowego zawierających w szczególności: informacje o opłaconej składce ubezpieczeniowej, liczbie zaistniałych szkód oraz wysokości otrzymanych przez Zamawiającego odszkodowań, k) prowadzenie dla pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych szkoleń w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz techniki wdrożenia i obsługi programu ubezpieczeniowego ZPU, według potrzeb w czasie trwania umowy. Zakres świadczonej usługi brokerskiej będzie integralną częścią umowy, którą Gmina Miasta Gdyni podpisze z Wykonawcą. 2. Istotne postanowienia umowy usługi brokerskiej: a) koszty powyższych czynności pokrywa Wykonawca ze środków własnych, b) Wykonawca wynagradzany jest przez Ubezpieczyciela z którym Zamawiający zawrze za jego pośrednictwem umowy ubezpieczenia, c) Wykonawca w przypadku powstania szkody w majątku Zamawiającego, wynikającej z winy Wykonawcy lub w przypadku nienależytego wywiązania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność cywilną; zakres i wysokość odpowiedzialności zostanie doprecyzowana w umowie, d) umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron (bez podania przyczyny), z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, e) w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, może ona zostać wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, f) wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,

4 3 g) w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z poźn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, h) wszelkie opracowania i sprawozdania wykonane przez Wykonawcę dla Zamawiającego stanowią jego własność. 3. Szczegółowe warunki i postanowienia umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego i Wykonawcy wyłonionego w Konkursie. Do umowy będą mogły zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie warunki i postanowienia, które nie będą sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Projekt umowy zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Rozdział II. Warunki dopuszczające do udziału w Konkursie W Konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1. Prowadzą działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, wydanego przez właściwy organ nadzoru. 2. Prowadzą nieprzerwaną działalność na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie spółki działającej na podstawie Kodeksu spółek handlowych od co najmniej 5 lat oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, nie są w stanie likwidacji lub upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 4. Członkowie Zarządu Wykonawcy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karno-skarbowe, jednocześnie nie jest przeciwko nim prowadzone żadne postępowanie. 5. Posiadają dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1028). 6. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy ubezpieczy kontrakt/umowę i dostarczy kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy potwierdzającej ubezpieczenie kontraktu na kwotę 1 mln euro. 7. W okresie obowiązywania umowy będą posiadać platformę internetową umożliwiającą zgłaszanie szkód, ich bieżący monitoring oraz dostęp do dokumentacji generowanej w związku z prowadzonymi procesami likwidacji szkody. 8. Wykażą, że uczestniczyli w prowadzeniu likwidacji przynajmniej 60 szkód w roku Posiadają doświadczenie w ubezpieczeniach jednostek samorządów, w tym ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej, tzn. w latach zawarli umowy na świadczenie usług brokerskich z co najmniej 4 samorządami np. gminami, powiatami, województwami, z tym, że w liczbie tej muszą znaleźć się przynajmniej 2 tzw. miasta prezydenckie. 10. Wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym tzn. co najmniej 8 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, zatrudnionymi w kraju na umowę o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno-prawnej na dzień ogłoszenia

5 4 Konkursu, legitymującymi się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych, w tym przynajmniej 1 osobą z dwuletnim doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych. 11. Uczestniczyli w co najmniej 2 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po stronie jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa), których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych ( ) i w wyniku których zostały zawarte umowy ubezpieczenia, zakończone podpisaniem umowy, w których składka ubezpieczeniowa łącznie wynosiła minimum 300 tys. zł. 12. Legitymują się sumą składek z umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zawartych za pośrednictwem Wykonawcy w ciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych ( ), w wysokości co najmniej 80 mln. zł (łącznie dla trzech lat). Rozdział III. Dokumenty składane wraz z ofertą Wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i oświadczenie Wykonawcy, że nie zostało ono cofnięte. 3. Oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, nie są w stanie likwidacji lub upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karnoskarbowe, jednocześnie nie jest przeciwko nim prowadzone żadne postępowanie 4. Oświadczenie o prowadzeniu działalność na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie spółki działającej na podstawie Kodeksu spółek handlowych nieprzerwanie od co najmniej 5 lat. 5. Kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Nr 122 poz. 1028). 6. Oświadczenie iż w okresie obowiązywania umowy będą posiadać platformę internetową umożliwiającą zgłaszanie szkód, ich bieżący monitoring oraz dostęp do dokumentacji generowanej w związku z prowadzonymi procesami likwidacji szkody. 7. Oświadczenie o liczbie szkód likwidowanych przez Wykonawcę w 2011 roku minimum 60 szkód. 8. Oświadczenie o bezszkodowym przebiegu polisy OC Wykonawcy w latach Oświadczenie o liczbie wszystkich jednostek samorządów terytorialnych (minimum 4 samorządów gmin, powiatów i województw), z którymi w latach miał lub ma zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich. Do oświadczenia należy dołączyć podpisany przez Wykonawcę jako zgodny ze stanem faktycznym wykaz wszystkich tych samorządów. 10. Oświadczenie o liczbie miast prezydenckich, z którymi w latach miał lub ma zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich (minimum 2 miasta). Do oświadczenia tego należy dołączyć wykaz tych miast podpisany przez Wykonawcę jako zgodny ze stanem faktycznym oraz referencje lub inny dokument potwierdzający jakość wykonywanej usługi. 11. Oświadczenie o liczbie osób, którymi dysponuje Wykonawca w kraju, tj. osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich wraz z wykazem (minimum 8 osób na dzień ogłoszenia konkursu), zawierającym: imię, nazwisko, nr uprawnień, wykonywany zakres pracy oraz oświadczenie o dysponowaniu osobą

6 5 posiadającą dwuletnie doświadczenie z zakresu udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Oświadczenie o liczbie wszystkich postępowań o zamówienie publiczne (minimum 2 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych ( ) z udziałem Wykonawcy dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) zakończonych zawarciem umowy, w których wartość łączna była większa niż 300 tys. zł. oraz podanie charakteru w jakim Wykonawca brał udział w ww. postępowaniach. 13. Oświadczenie o wysokości sumy składek z umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zawartych za pośrednictwem Wykonawcy w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych ( minimum na 80 mln zł). Rozdział IV. Opis przygotowania oferty 1. Wykonawca w Konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w innych językach powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę. 3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie oświadczenia muszą być podpisane przez osoby do tego uprawnione. 4. Każda strona oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy, bądź osoby przez niego upoważnionej. Zaleca się także ponumerowanie stron kolejnymi numerami. 5. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. 7. Wykonawca nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu jej składania. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 10. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 11. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 12. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu konkursu oraz pieczątką firmową Wykonawcy.

7 6 13. Ofertę należy zaadresować i opisać następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Nadzoru Właścicielskiego ul. 10-Lutego 24, Gdynia, pok. nr 103 Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych. Nie otwierać przed terminem składania ofert, tj. do dnia r., do godz Rozdział V. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-Lutego 24, w pokoju 103, w terminie najpóźniej do dnia r., do godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania (upublicznienia). 3. Termin związania ofertą wynosi 50 dni. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział VI. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Tryb oceny ofert a) wyboru Wykonawcy dokona Komisja konkursowa powołana przez Zamawiającego, b) prowadzone postępowanie jest jawne jednak Komisja konkursowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych, c) Komisja bada czy wykonawca przystępujący do Konkursu spełnia warunki formalne wymagane od Wykonawców; oferta nie spełniająca warunków zostanie odrzucona, d) w toku badania złożonych ofert Komisja konkursowa może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty, e) oferty, które będą spełniały warunki określone w Regulaminie Konkursu, będą poddane ocenie według ustalonych kryteriów, f) zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale III Regulaminu w wyznaczonym przez siebie terminie, g) Komisja w drugim etapie Konkursu przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy uzyskają największą liczbę punktów, h) wybór oferty dokonanej przez Komisję konkursową ostatecznie zatwierdzi Prezydent Gdyni lub osoba przez niego upoważniona, i) Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu. 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny. Punkty uzyskane za każde kryterium podlegają zsumowaniu. Każdy Wykonawca może maksymalnie uzyskać 24 punktów, a mianowicie: a) Bezszkodowy przebieg polisy OC Wykonawcy w latach r. 3 punkty b) Liczba jednostek samorządów terytorialnych (gmin, powiatów i województw), z którymi w latach Wykonawca miał lub ma zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich: 4-6 samorządów 1 punkt 7-9 samorządów 2 punkty 10 i więcej 3 punkty

8 7 c) Liczba miast prezydenckich, z którymi w latach Wykonawca miał lub ma zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich: 2-3 miast 1 punkty 4-5 miast 2 punkty 6 i więcej 3 punktów d) Liczba osób którymi dysponuje Wykonawca w kraju, posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich: 8-10 osób 2 punkty osób 4 punkty - 14 i więcej osób 6 punktów e) Liczba wszystkich postępowań o zamówienie publiczne (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych ( ) z udziałem Wykonawcy dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw), na łączną kwotę co najmniej 300 tys. zł., a które zakończyły się zawarciem umowy: 2-4 postępowań 2 punkty 5-7 postępowań 4 punkty 8 i więcej postępowań 6 punktów f) Wysokość sumy składek z umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zawieranych za pośrednictwem Wykonawcy w ciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych ( ): 80 mln mln zł 1 punkt powyżej 120 mln mln zł 2 punkty powyżej 180 mln 3 punkty 3. Do negocjacji w sprawie podpisania umowy zostanie zaproszonych 3 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, których punktacja mieści się w pierwszej trójce, tzn. jeżeli na pierwszym miejscu, z równą liczbą punktów, znajdzie się 3 lub więcej Wykonawców zaprosi tych właśnie Wykonawców, jeżeli na pierwszym znajdzie się jeden a na drugim dwóch lub więcej zaprosi pierwszego i zajmujących drugie miejsce, jeżeli na pierwszym miejscu znajdzie się jeden Wykonawca i na drugim jeden a na trzecim dwóch lub więcej zaprosi pierwszego, drugiego i znajdujących się na trzecim miejscu. 4. Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie lub faksem o wynikach oceny ofert. Rozdział VIII. Negocjacje 1. Negocjacje prowadzić będzie Komisja konkursowa z Wykonawcami wybranymi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 2. Termin negocjacji nie może być wyznaczony wcześniej niż 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wynikach oceny ofert. 3. Negocjacje Komisja będzie prowadziła oddzielnie z każdym Wykonawcą dopuszczonym do II etapu Konkursu i będą one miały charakter poufny. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia w formie pisemnej: a) koncepcji obsługi ubezpieczeniowej Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych, w tym koncepcji analizy ryzyka i potrzeb pod kątem przygotowania programu ubezpieczeniowego, zarysu koncepcji programu ubezpieczeniowego, koncepcji współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej, okresu wdrożenia programu, sposobu administrowania i monitorowania programem,

9 8 b) koncepcji organizacji procesu likwidacji szkód dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych, metod kontroli nad przebiegiem likwidacji szkód, zbiorczego raportowania o likwidacji szkód, obiegu dokumentów, c) możliwości Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem: doświadczenia kadr Wykonawcy w obsłudze ubezpieczeniowej dużych podmiotów, potencjału technicznego, możliwości organizacji szkoleń, korzyści dla Zamawiającego ze współpracy z Wykonawcą. 4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie drugiej tury negocjacji. 5. Propozycje przedstawione w ramach negocjacji będą podlegały ocenie przez członków Komisji. Każdy z członków Komisji, w każdym z zakresów określonym w pkt. 3 może przyznać maksymalnie 10 punktów. Przyznane Wykonawcy przez członków Komisji punkty zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę członków Komisji. Rozdział IX. Postanowienia końcowe 1. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 I piętro) oraz na stronie internetowej Zamawiającego 2. O wyborze Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa lub o unieważnieniu konkursu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej, wszystkich Wykonawców biorących udział w II etapie Konkursu. 3. Projekt umowy przygotowany przez Wykonawcą którego ofertę wybrano, po wstępnej akceptacji przez Zamawiającego, zostanie przekazany prawnikom obu stron do zaopiniowania. Ewentualne zmiany wprowadzone przez prawników w projekcie umowy nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu, b) unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie. 5. Zamawiający jednocześnie informuje, że: a) będzie udzielał wyjaśnień dotyczących treści Regulaminu Konkursu, przy czym pytania należy przesyłać w formie pisemnej, b) oferta nie spełniająca warunków wymaganych w Regulaminie Konkursu zostanie odrzucona, c) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia, d) Zamawiający nie zwraca Wykonawcy dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego Konkursu. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Regulaminie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. W załączeniu: - wzór Formularza ofertowego - Wykaz jednostek organizacyjnych

10 9 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIASTA GDYNI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy : 2. Adres Wykonawcy : 3. NIP REGON Numer telefonu /faxu 5. Niniejszym składamy ofertę w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z poźn. zm.) - w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu oraz oświadczamy, że - dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i finansowym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, - zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, - posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie, - jesteśmy związani ofertą do 2012 r., - w przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. - wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 6. Upoważniamy.. do reprezentowania Wykonawcy w Konkursie (w załączeniu stosowne pełnomocnictwo). 7. Niniejszą ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 1)... 2)... 3)... (miejscowość, data) (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

11 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA GDYNI (dla celów informacyjnych) Załącznik nr 2 I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE PRZEDSZKOLA 1. Przedszkole Nr 4 ul. Tatrzańska Małgorzata Wasińczuk Gdynia 2. Przedszkole Nr 5 ul. Miodowa Beata Ratowska Gdynia 3. Przedszkole Nr 6 ul. Chwaszczyńska Marta Mazurek Gdynia 4. Przedszkole Nr 7 ul. Władysława IV Joanna Pawlenko Gdynia 5. Przedszkole Nr 8 ul. Kapitańska Violetta Ilnicka Pluszowy Misiaczek Gdynia 6. Przedszkole Nr 9 ul. Bp. Dominika Anna Kozłowska Gdynia 7. Przedszkole Nr 11 ul. Bosmańska 26A Lucyna Bisewska Pod Kasztanami Gdynia 8. Przedszkole Nr 13 ul. Widna Elżbieta Smolna Gdynia 9. Przedszkole Nr 14 ul. Ks.St. Zawackiego p.o. Teresa Kostrutiec 5, Gdynia 10. Przedszkole Nr 15 ul. Lubawska Mirosława

12 Gdynia Koszałkowska 11. Przedszkole Nr 16 ul. Jana z Kolna Jolanta Sobótka Gdynia 12. Przedszkole Nr 18 ul. Krawiecka Hanna Gągała Gdynia 13. Przedszkole Nr 19 ul. Harcerska Mirosława Sadowska Gdynia 14. Przedszkole Nr 21 ul. Demptowska Joanna Lis Gdynia 15. Przedszkole Nr 22 ul. Gen.J.Hallera Joanna Walaszkowska Gdynia 16. Przedszkole Nr 23 ul. Sandomierska Barbara Smużyńska wp.pl Gdynia 17. Przedszkole Nr 24 ul. Korczaka Barbara Rzepiak Gdynia 18. Przedszkole Nr 25 ul. Necla Mariola Pega Gdynia 19. Przedszkole Nr 26 ul. Starogardzka 10 A Gabriela Karasiewicz Bajkowa Kraina Gdynia 20. Przedszkole Nr 27 ul. Wiejska Ewa Lipińska Malutkowo Gdynia 21. Przedszkole Nr 28 ul. Narcyzowa Jolanta Orent Gdynia 22. Przedszkole Nr 29 ul. Unruga Barbara Zaborowska Gdynia 23. Przedszkole Nr 30 ul. Zielona Krystyna Dziuba Gdynia 24. Przedszkole Nr 31 ul. Zamenhofa Daniela Budzińska Gdynia 25. Przedszkole Nr 32 ul. Kcyńska Iwona Piwowarczyk Cisowiaczki Gdynia 26. Przedszkole Nr 35 ul. Płk.Dąbka Barbara Lubrycht

13 2 Pod Żaglami Gdynia Przedszkole Nr 36 ul. Okrzei Żanetta Gugała Gdynia 28. Przedszkole Nr 42 Pod ul. Płk.Dąbka 199 A Magdalena Modrzewiem Gdynia Nowakowska 29. Przedszkole Nr 43 ul. Śmidowicza Małgorzata Aleksiak Jantarek Gdynia 30. Przedszkole Nr 44 ul. Tatarczana Anna Jankowicz Gdynia 31. Przedszkole Nr 46 ul. Pusta Mariola Parat - Lipińska Jaś i Małgosia Gdynia 32. Przedszkole Nr 47 ul. Maciejewicza Ewa Lemanszek Gdynia 33. Przedszkole Nr 48 ul. Unruga Alicja Smolik Gdynia 34. Przedszkole Nr 49 ul. Steyera Zdzisława Gabas Gdynia 35. Przedszkole Nr 51 ul. Władysława IV Magdalena Gdynia Szczukiewicz 36. Przedszkole Nr 52 ul. Krasickiego Gdynia Hanna Nowak SZKOŁY PODSTAWOWE 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cechowa Ewa Andrzejewska Gdynia 2. Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morska Marek Dąbkowski Gdynia 3. Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Halicka Jolanta Matulewicz Gdynia 4. Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Chabrowa Gdynia Regina Bzyl

14 3 5. Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Grabowo Gdynia 6. Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Krasickiego Gdynia 7. Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Starodworcowa Gdynia 8. Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Jana z Kolna Gdynia 9. Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Grottgera Gdynia 10. Szkoła Podstawowa Nr 26 ul. Tatrzańska Gdynia 11. Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Zielona Gdynia 12. Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Ściegiennego Gdynia 13. Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Godebskiego Gdynia 14. Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Cylkowskiego Gdynia 15. Szkoła Podstawowa Nr 35 ul. Uczniowska Gdynia 16. Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Wiczlińska Gdynia 17. Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Unruga Gdynia 18. Szkoła Podstawowa Nr 40 ul. Rozewska Gdynia Aleksandra Urla Andrzej Barczak Barbara Dysarz Mariola Wolska Regina Hetak Ewa Miedzińska Marek Ambrosiewicz Grażyna Steinke Bogusław Moszczyński Ewa Podeworna- Górecka Joanna Ostałowska Krystyna Romanowska Sabina Dawidowska Dorota Haase GIMNAZJA 1. Gimnazjum Nr 1 ul. 10 Lutego Ewa Wołowska

15 Gdynia 2. Gimnazjum Nr 2 ul. Wolności Gdynia 3. Gimnazjum Nr 3 ul. Gospodarska Gdynia 4. Gimnazjum Nr 4 ul. Okrzei Gdynia 5. Gimnazjum Nr 11 ul. Słowackiego Gdynia Lidia Kalinowska Dorota Szymańska Łucja Chaberek Danuta Maliszewska ZESPÓŁ WCZESNEJ EDUKACJI ORAZ ZESPOŁY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO 1. Zespół Wczesnej Edukacji ul. Wiczlińska Irena Piotrowska Nr 1: Gdynia - Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Wiczlińska Gdynia - Przedszkole Samorządowe Nr ul. Wiczlińska Gdynia 2. Zespół Szkół Nr 5 - Oddział przedszkolny tzw. Zerówka - Szkoła Podstawowa nr 8 - Gimnazjum nr 5 3. Zespół Szkół Nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 11 - Gimnazjum nr 7 4. Zespół Szkół Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 12 - Gimnazjum Nr 8 ul. Orłowska 27/ Gdynia ul. Wrocławska Gdynia ul. Stawna 4/ Gdynia Ewaryst Tawkin Sławomir Wiśniewski Elżbieta Zgoła 5. Zespół Szkół Nr 9 ul. Chylońska Aleksander Kuźmin - Szkoła Podstawowa nr Gdynia Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 10 ul. Staffa Krystyna Witkowska

16 5 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 11 - Szkoła Podstawowa nr 43 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 12 - Szkoła Podstawowa nr 44 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 13 - Szkołę Podstawowa nr 46 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 14 - Szkołę Podstawowa nr 47 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr 15 - Szkołę Podstawowa nr 48 - Gimnazjum nr Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 przy której działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz Punkt Przedszkolny Nr 1 i oddziały przedszkolne, - Gimnazjum Specjalne Nr 21, - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2, - Szkoła Podstawowa Nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach: Szpital Miejski, Szpital Morski, - Gimnazjum Specjalne Nr 26 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach Szpital Miejski i Szpital Morski Gdynia ul. Porębskiego Gdynia ul. Sucharskiego Gdyni ul. Chwaszczyńska Gdynia ul. Nagietkowa Gdynia ul. Jowisza Gdynia ul. Witomińska 25/ Gdynia Judyta Śliwińska Andrzej Bodnar Andrzej Gogola Krzysztof Jankowski Bogdan Zajdziński Krystyna Zdunek

17 6 13. Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Bp.Dominika 13 a Gdynia Ewa Gałecka LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 1. I Akademickie Liceum ul. Narcyzowa Leszek Ciesielski Ogólnokształcące Gdynia 2. IV Liceum ul. Morska Barbara Foltyn Ogólnokształcące Gdynia 3. V Liceum ul. Dickmana Alicja Adamczyk Ogólnokształcące Gdynia 4. VI Liceum ul. Kopernika Ewa Śliwińska Ogólnokształcące Gdynia 5. IX Liceum ul. Żeromskiego Alina Mroczkowska Ogólnokształcące Gdynia 6. X Liceum ul. Władysława IV Magdalena Piwowarska Ogólnokształcące Gdynia 7. Zespół Szkół Ogóln. Nr 1 ul. Legionów Wiesław Kosakowski - III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, Gdynia 8. - Gdyńska Szkoła Matury Międzynarodowej przy III LO, - Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi, - Gdyńskie Gimnazjum Matury Międzynarodowej, - Internat ZSO Nr 1. Zespół Szkół Ogóln. Nr 2 ul. Wolności 22 B Elżbieta Zaręba - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałam Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza, - Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami Gdynia Dwujęzycznymi. 9. Zespół Szkół Ogóln. Nr 4 ul. Płk. Dąbka Wojciech Wieczerzycki

18 7 - Gimnazjum nr 14 - XIII Liceum Ogólnokształcące 10. Zespół Szkół Ogóln. Nr 5 - Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni, - XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni. 11. Zespół Szkół Ogóln. Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących, - Gimnazjum Nr 10 im. Zjednoczonej Europy, - Gimnazjum Nr 25 Dla Dzieci Niedosłyszących im. Zjednoczonej Europy, - XV Liceum Ogólnokształcące Dla Niedosłyszących. 12. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14, - Sportowe Gimnazjum nr 9, - VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące, - Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 13. Kolegium Miejskie - Centrum Kształcenia Ustawicznego - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne, - Liceum Ogólnokształcące dla Gdynia ul. Wejherowska Gdynia ul. Gen.Hallera Gdynia ul. Władysława IV Gdynia ul. Raduńska Gdynia Ewa Piątek Jolanta Kasperek-Sut Marek Prusak Barbara Latocha

19 8 Dorosłych, - II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, - Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych. SZKOŁY ZAWODOWE 1. Zespół Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych - Technikum Hotelarskie, - Technikum Gastronomiczne, - Technikum Uzupełniające nr 5, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, - Szkoła Policealna nr 6. ul. Morska Gdynia Bogusława Flisykowska 2. Zespół Szkół Administracyjno- Ekonomicznych: - Technikum Ekonomiczne, - Technikum Handlowe, - IV Liceum Profilowane, - Szkoła Policealna Nr 4, - Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych. 3. Zespół Szkół Budowlanych - Technikum Budowlane, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 dla pracowników młodocianych, - Technikum Uzupełniające Nr 2 dla dorosłych. 4. Zespół Szkół Usługowych - I Liceum Profilowane, - Technikum Odzieżowe, ul. Orłowska Gdynia ul. Tetmajera Gdynia ul. Morska Gdynia Anna Marlewska Krystyna Cichocka Jerzy Ambroży

20 9 - Zasadn. Szkoła Zawod. nr 5, - Szkoła Policealna Nr Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych: - Technikum Chłodnicze, - Technikum Elektroniczne Nr1, - Lokalna Akademia Informatyczna Cisco. 6. Zespół Szkół Mechanicznych - Technikum Mechaniczne Nr 1, - Zasadnicza Szkoła Mechaniczna Nr 1, - XII Liceum Ogólnokształcące, - Technikum Uzupełniające Nr 8 dla Dorosłych. ul. Sambora Gdynia ul. Morska Gdynia 7. Technikum Transportowe al. Zwycięstwa Gdynia 8. Zespół Szkół ul. Energetyków 13 A Technicznych: Gdynia - Technikum Budowy Okrętów, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, - Szkoła Policealna Nr 1, - Ponadgimnazjalna Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, - Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, - Ośrodek Dokształcania Zawodowego. 9. Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu: - Technikum Nr 3, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6, ul. Śmidowicza Gdynia Marian Deręgowski Irena Szafranek Bogdan Kosz Iwona Demkowska Irena Stawicka

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o: 1. Konkurs - należy przez to

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o.

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ogólne obowiązujące normy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs prowadzony poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 I. DEFINICJE Konkurs - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015 Oznaczenie sprawy: REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO dla Gminy Skoczów ZAMAWIAJĄCY: GMINA SKOCZÓW RYNEK 1 43-430 SKOCZÓW PROWADZĄCY: KOMISJA PRZETARGOWA Skoczów, dnia 21.04.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 10 Dyrektora Centrum ATTIS z dnia 6 września 2012r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Gdyni Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Organizator konkursu: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r. REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA dla (1) ubezpieczenia grupowego na życie o charakterze ochronnym oraz (2) ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Bełchatów i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE Nr postępowania: ADM.267.2.2014 2014-01-07 Art. I. DEFINICJE Użyte

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. z dnia 20.11.2013r. Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego

Bardziej szczegółowo

Na tropie dzikich wysypisk śmieci

Na tropie dzikich wysypisk śmieci Regulamin konkursu ofert na wybór organizacji pozarządowej specjalizującej się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska dla Fundacji Zielona Perspektywa z Dąbrowy Górniczej Na tropie dzikich wysypisk śmieci

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY/OCENY

FORMULARZ OFERTOWY/OCENY Załącznik nr 1. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY/OCENY Nabór ofert na świadczenie usług Brokera ubezpieczeniowego dla Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa ... Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca wyboru brokera ubezpieczeniowego Postępowanie dwuetapowe Zatwierdzono do stosowania Katowice, wrzesień 2010r. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Inne przetargi Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez oraz miejskie jednostki

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Przetarg pisemny na ubezpieczenie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) w zakresie: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz kosztów leczenia za granicą zawodników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty do EURO

Zaproszenie do złożenia oferty do EURO Znak pisma: AOT.R.334. 230. 2016 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 22-400 Zamość Aleje Jana Pawła II 10 Tel. 84 6773333 Fax. 84 6386669 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2016 rok. I.

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2016 rok. I. Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2016 rok I. Zamawiający Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym lub SGH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE OGOLNE

1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE OGOLNE Oznaczenie sprawy: ZA.253.7.2015 REGULAMIN KONKURSU Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 20 kwietnia 2012

Szczecin, 20 kwietnia 2012 Szczecin, 20 kwietnia 2012 Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin tel. 91/4211535, 91/4316511; fax 91/4225473 sekretariat@irr.szczecin.pl www.irr.szczecin.pl. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji Actus-Info sp. z o.o. Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław NIP: 8992701080 REGON: 021321720 Wrocław, grudzień 2013r. str. 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice Załącznik do Zarządzenia Nr 2338/10. Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01.10.2010 r. Warunki przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice Załącznik do Zarządzenia Nr 2296/10 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 03.09.2010 r. Warunki przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto powyżej 5 000 zł, a nie przekraczających wartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU na wykonanie projektu tacy przeciwrozlewowej wraz z niezbędną infrastrukturą jako zabezpieczenie zbiornika o poj. 10.000 m 3 przeznaczonego do magazynowania produktów ropopochodnych o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice reprezentowane przez Wójta Gminy Pilchowice ZAPYTANIE OFERTOWE DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Gmina Pilchowice reprezentowane przez Wójta Gminy Pilchowice ZAPYTANIE OFERTOWE DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO Zamawiający: Gmina Pilchowice reprezentowane przez Wójta Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, Pilchowice ZAPYTANIE OFERTOWE DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO na Kompleksowe ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata

Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015-2020 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Dane zamawiającego. Warszawa

Dane zamawiającego. Warszawa Numer Nazwa Tryb Opis 01/2014 Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs Wybór dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE na WYBÓR WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH polegającego na: WYKONANIU FUNDAMENTÓW

ZAPYTNIE OFERTOWE na WYBÓR WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH polegającego na: WYKONANIU FUNDAMENTÓW Fundacja Anny Dymnej Mimo wszystko 30-198 Kraków, ul. Myczkowskiego 4 Znak postępowania: GDA-1/2011 ZAPYTNIE OFERTOWE na WYBÓR WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH polegającego na: WYKONANIU FUNDAMENTÓW W PRZEBUDOWYWANYM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 21 stycznia 2015 r. Numer sprawy: EDO / 02 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W

WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna. ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280 60 406 Poznań zwane dalej Zamawiającym lub WZM S.A. ZAPRASZAJĄ

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków udziału w postępowaniu na najem powierzchni zlokalizowanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie

Specyfikacja warunków udziału w postępowaniu na najem powierzchni zlokalizowanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie Specyfikacja warunków udziału w postępowaniu na najem powierzchni zlokalizowanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie z przeznaczeniem na samodzielne prowadzenie działalności usługowo-handlowej. Dyrektor Sądu

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie wycieczki

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

c) Inne dodatkowo doprecyzowane dotyczące funduszy europejskich, w zależności od potrzeb Orlen Oil;

c) Inne dodatkowo doprecyzowane dotyczące funduszy europejskich, w zależności od potrzeb Orlen Oil; Kraków, dnia 20 kwietnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/025/ML I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie 2. Adres: 30 150 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo