City Broker Sp. z o. o Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1"

Transkrypt

1 Oferta świadczenia usługi serwisu brokerskiego City Broker Sp. z o. o Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

2 City Broker Sp. z o.o. ul. Zeylanda 3/1, Poznań Spis treści 1. WSTĘP KIM JEST BROKER BROKER A AGENT O FIRMIE FORMA PRAWNA / REJESTR STRUKTURA FIRMY UPRAWNIENIA / LICENCJA GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW POTENCJAŁ KADROWY AUTORSKI SYSTEM INFORMATYCZNY ATUTY CITY BROKER ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OBSŁUGIWANE PODMIOTY ORGANIZACJA SPÓŁKI ZESPÓŁ ANALIZ I OCENY RYZYKA ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA ZESPÓŁ MONITORINGU I INFORMATYKI ZEWNĘTRZNE PODMIOTY DORADCZE SPOSÓB DZIAŁANIA OPRACOWYWANIE KOMPLEKSOWYCH PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM (AUDYT UBEZPIECZENIOWY) ZAWIERANIE I OBSŁUGA UBEZPIECZEŃ MARKETING UBEZPIECZENIOWY USŁUGI SZKOLENIOWE, SEMINARYJNE I EDUKACYJNE KORZYŚCI USŁUG SERWISU BROKERSKIEGO MINIMALIZACJA KOSZTÓW OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OPTYMALIZACJA ZAKRESU OCHRONY OSZCZĘDNOŚĆ CZASU DOSTĘP DO AKTUALNYCH INFORMACJI O RYNKU UBEZPIECZENIOWYM DETERMINANTY PROFESJONALIZMU OBIEKTYWIZM OCENY SERWIS TYPU: NON-STOP LIKWIDACJA SZKÓD KONTAKT Z NAMI

3 1. Wstęp 1.1 Kim jest Broker? Wiele osób w dalszym ciągu nie wie czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy oraz dlaczego powinno korzystać się z jego usług. Prawda jest taka, Ŝe broker ubezpieczeniowy moŝe okazać się bardzo przydatny. Broker działa w imieniu i na rzecz klienta, dla którego przygotowuje indywidualny program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. Opracowanie takiego programu wymaga dokładnej wiedzy, analizy występowania ryzyk rzeczywistych i potencjalnych w prowadzonej działalności oraz doświadczenia i umiejętności w dostosowywaniu istniejących na rynku produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klienta. Firma brokerska pomaga chronić interesy klienta, dla którego stara się wynegocjować korzystniejsze warunki niŝ są proponowane przez ubezpieczycieli w typowych ubezpieczeniach lub są z nich wyłączone. Zadaniem jego jest więc zarządzanie ryzykiem (risk managment) w celu zmniejszenia jego wpływu na działalność firmy powierzającej obsługę ubezpieczeń brokerowi. Koszt tej obsługi nie obciąŝa klienta, a wynagrodzenie wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którego usług zdecydował się skorzystać klient. Broker reprezentuje interesy klienta i podejmuje działania w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Podejmując współpracę z brokerem klient ma zapewnione: skuteczną ochronę ubezpieczeniową i dostosowaną do jego potrzeb, tak aktualnych jak i przyszłych, zakres ochrony ubezpieczeniowej jako wynik szczegółowej analizy zagroŝeń występujących w działalności firmy, stały dostęp do najnowszych propozycji rynku ubezpieczeniowego, optymalizację kosztów dzięki negocjacji warunków umowy z ubezpieczycielami, efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ubezpieczenie, profesjonalną pomoc w procesie likwidacji po zaistnieniu szkody, co zapewnia przyśpieszenie terminu wypłaty odszkodowania i ograniczenie do minimum straty. Broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Brokerem zostaje osoba, która zdała wszechstronny i wymagający egzamin organizowany przez Komisje Nadzoru Finansowego. Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej wydaje KNF na wniosek zainteresowanego. Broker zostaje wpisany na ogólnopolska listę brokerów publikowaną w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

4 1.2 Broker a Agent Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa, z którym wiąŝe go umowa agencyjna. W rozmowie z Tobą będzie starał się przedstawić jak najlepsze aspekty ubezpieczenia w towarzystwie, na rzecz którego pracuje. Jest to zupełnie naturalne. JeŜeli zatem obdarzamy zaufaniem towarzystwo, którego reprezentantem jest agent, moŝemy, a nawet powinniśmy korzystać z jego usług. Zwykle zna on bardzo dobrze ofertę ubezpieczeniową swojego towarzystwa. Broker ubezpieczeniowy działa w Twoim imieniu i jako Twój przedstawiciel lub pełnomocnik nie moŝe być związany z Ŝadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie pozostaje w Ŝadnym stosunku pracy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń z róŝnych towarzystw, co daje Ci moŝliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. JeŜeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga Ci w dokonaniu porównania róŝnych ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z Ŝadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań na naszą rzecz. Poza tym broker sytuacji wystąpienia szkody, bierze czynny udział w likwidacji szkody. Obowiązki agenta kończą się w momencie zawarcia ubezpieczenia. Broker w ramach swoich obowiązków administruje ubezpieczeniem i aktywnie uczestniczy w procesie likwidacji szkód (korzystając ze swojej wiedzy merytorycznej pomaga odpowiednio zgłosić szkodę, kontroluje terminowość wypłaty odszkodowań, przygotowuje ewentualne odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń) Agent z reguły sprzedaje standardowe polisy ubezpieczeniowe towarzystwa, z którym jest związany. Jako przedstawiciel towarzystwa wypisuje polisę i moŝe zainkasować składkę. Często jego kompetencje są ograniczone do określonych ryzyk i określonych sum ubezpieczenia (zawierając ubezpieczenie powyŝej pewnej kwoty będziemy musieli zwrócić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Broker poza oferowaniem ubezpieczeń standardowych, ma dodatkowo moŝliwość negocjacji indywidualnych warunków ubezpieczenia i wysokości składki. Broker nie moŝe wypisać w imieniu ubezpieczyciela polisy, gdyŝ nie jest jego przedstawicielem. Bez Ŝadnych ograniczeń zajmuje się wszystkimi ryzykami i z oczywistych względów nie ma limitów sum ubezpieczenia. MoŜe ocenić ryzyko, załatwić formalności i w zaleŝności od umocowania zawrzeć ubezpieczenie lub dostarczyć polisę. Broker jest ustawowo zobowiązany do przekazania Klientowi, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, rzetelnej analizy ofert ubezpieczenia wraz z rekomendacją najlepszej moŝliwej opcji zawarcia danej umowy ubezpieczenia

5 2. O firmie 2.1. Forma prawna / rejestr Spółka City Broker prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, która zgodnie z wymogami Prawa Spółek Handlowych jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Regon: , NIP: Struktura firmy Siedziba spółki znajduje się w Poznaniu, pozwala to Brokerom na obsługę podmiotów prywatnych oraz publicznych mieszczących się w obrębie województw wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego Uprawnienia / licencja Zgodnie z przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. spółka City Broker posiada zezwolenie na działalność brokerską wydane 21 października 2003 r. przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nr 1266/ Gwarancje bezpieczeństwa Klientów Mając na względzie bezpieczeństwo naszych Klientów oraz posiadając wysoką świadomość powierzonej odpowiedzialności związanej z ochroną mienia publicznego spółka City Broker posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej zgodną z warunkami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi 1,5 mln euro Potencjał kadrowy Spółka zatrudnia pracowników z wieloletnią praktyką w branŝy ubezpieczeniowej, będących specjalistami w poszczególnych dziedzinach ubezpieczeń oraz prawa zamówień publicznych. Ponadto, wieloletnimi współpracownikami i konsultantami są prawnicy, osoby specjalizujące się w wycenie i ustalaniu wartości majątku trwałego oraz rzeczoznawcy zamówień publicznych. Dewizą spółki jest nieustanne pogłębianie wiedzy o rozwijającym się rynku ubezpieczeniowym oraz podnoszenie kwalifikacji. Nasi pracownicy biorą udział w licznych szkoleniach zawodowych poszerzających wiedzę w dziedzinie ubezpieczeń, zamówień publicznych oraz prawa.

6 2.6. Autorski system informatyczny W miarę rozwoju naszej firmy i pozyskiwania nowych Klientów, pojawił się wymóg stworzenia systemu, który umoŝliwia: monitorowanie przebiegu ubezpieczenia, monitorowanie płatności składek ubezpieczeniowych, monitorowanie przebiegu likwidacji szkód, szybką i bezpieczną wymianę dokumentów, szybką i bezpieczną wymianę danych z systemem Klienta, prowadzenie wszelkiego rodzaju analiz dotyczących ochrony ubezpieczeniowej, generowanie zestawień w formie raportów brokerskich. System informatyczny jest narzędziem wspomagającym sprawną, bezawaryjną i profesjonalną obsługę wszystkich naszych Klientów. Szczególnie istotne jest wykorzystanie systemu przy obsłudze Klientów sektora publicznego z uwagi na złoŝoną strukturę organizacyjną Atuty City Broker Naszym atutem są: skuteczność negocjowania, przejrzystość organizacyjna, transparentność działania, nowatorskie rozwiązania organizacyjne i sprawność realizacji zadań, gwarantowany wysoki poziom obsługi, pełne bezpieczeństwo obsługiwanych podmiotów Zakres działalności Firma City Broker sp. z o.o. zajmuje się obsługą następujących rodzajów ubezpieczeń: ubezpieczenia majątkowe (m.in.:) od ognia i innych zdarzeń losowych od wszystkich ryzyk od kradzieŝy z włamaniem i rabunku szyb od stłuczenia specjalistycznego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk maszyn budowlanych maszyn od awarii maszyn od szkód elektrycznych mienia w transporcie (CARGO) krajowym i międzynarodowym utraty zysku itd. Ubezpieczenie odpowiedzialności członków Zarządu (D&O) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (m.in.:)

7 OC deliktowa i kontraktowa w związku z posiadanym mieniem oraz prowadzoną działalnością OC zawodowej OC za produkt OC za szkody powstałe w następstwie awarii, niewłaściwego działania oraz niewłaściwej eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego OC za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego OC za szkody, które wystąpiły po wykonaniu i przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w uŝytkowanie odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania OC za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego z prawem regresu ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance, ochrony prawnej, utraty wartości) w tym równieŝ ubezpieczenia maszyn rolniczych. Ubezpieczenia rolne Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy lub montaŝu (CAR/EAR) ubezpieczenia osobowe (m.in.:) ubezpieczenia grupowe na Ŝycie ubezpieczenia zdrowotne itd. ubezpieczenia Kosztów Leczenia ubezpieczenia NNW 2.9. Obsługiwane podmioty Klientami naszej firmy są podmioty sektora publicznego i prywatnego: Poznań od 10 lat jesteśmy brokerem Miasta Poznania. Obsługujemy ponad 70 jednostek organizacyjnych Miasta między innymi: Urząd Miasta Poznania, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Zarząd Dróg Miejskich, teatry poznańskie, Zakład Zagospodarowania Odpadów, StraŜ Miejska, Zarząd Transportu Miejskiego, itp. Gminy oraz Starostwa Powiatowe województwa wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego m. in. Gmina Międzyrzecz, Gmina Sieraków, Gmina Bojanowo, Gmina Krobia, Gmina Mosina, Gmina Poniec, Gmina oraz Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe Przedsiębiorstwa i spółki produkcyjne, handlowe, transportowe Firmy budowlane oraz wiele innych wyŝej nie wymienionych podmiotów, które nam zaufało.

8 3. Organizacja spółki Zapewnienie najwyŝszej jakości świadczonych usług i pełne bezpieczeństwo obsługiwanych podmiotów, które stawia sobie za cel spółka City Broker, wymaga przejrzystości organizacyjnej w ramach wewnętrznej struktury spółki, czytelnie sprecyzowany zakres obowiązków kaŝdego z brokerów i precyzyjnie określony zakres czynności powierzanych personelowi pomocniczemu i zewnętrznym podmiotom doradczym. W tym celu wyodrębnione zostały cztery podstawowe zespoły tematyczne i współpracujące z nimi podmioty doradcze Zespół analiz i oceny ryzyka Przedmiotem pracy zespołu jest opracowywanie kompleksowych programów zarządzania ryzykiem w oparciu o wiedzę w przedmiotowym zakresie testowaną na przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym oraz nabyte doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych polskiego rynku. Narzędziem pracy podczas opracowywania programu są Kwestionariusze analizy ryzyka, sporządzane podczas przeprowadzania audytu ubezpieczeniowego. Audyt ubezpieczeniowy pozwala na zidentyfikowanie ryzyk zagraŝających Klientowi, które umoŝliwia wybór odpowiedniej metody zaradzenia zagroŝeniom. Do zadań zespołu naleŝy równieŝ prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania ryzykiem prowadzonych dla kadry kierowniczej oraz działów administracyjnych naszych Klientów. brokerską Zespół obsługi Klienta Do głównych zadań zespołu naleŝy przygotowywanie i negocjowanie zindywidualizowanych kompleksowych programów ubezpieczeniowych, pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia i obsługa posprzedaŝowa w zakresie doubezpieczenia nowonabytego mienia, pomocy w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń, opieki nad całością portfela polisowego oraz monitoringu terminowych płatności rat i wznowień umów ubezpieczenia. Zadaniem zespołu jest równieŝ szeroko pojęty marketing ubezpieczeniowy, w tym promocja autorskich programów ubezpieczenia oraz realizacja przedsięwzięć prewencyjnych we współpracy z Klientami i zakładami ubezpieczeń. W ramach obsługi posprzedaŝowej zespół przeprowadza równieŝ szkolenia w zakresie prewencji oraz postępowania likwidacyjnego szkód prowadzonych dla działów operacyjnych naszych Klientów 3.3. Zespół monitoringu i informatyki Głównym zadaniem zespołu jest analityczne generowanie danych o Kliencie, ewidencjonowanie czynności w ramach procedur brokerskich, sporządzanie sprawozdań, analiz i opracowań w formie raportów brokerskich. Do obowiązków zespołu naleŝy równieŝ czuwanie nad bezpieczeństwem i poufnością danych syntetycznych, archiwizowanych jako zastrzeŝone. Narzędziem umoŝliwiającym rzetelne i bezawaryjne wykonywanie tych zadań jest autorski program informatyczny.

9 3.4. Zewnętrzne podmioty doradcze 1. Współpraca prawna Obsługę prawną firmy i podmiotów obsługiwanych przez spółkę City Broker w zakresie problematyki ubezpieczeniowej, zapewnia działająca od wielu lat i znana nie tylko na rynku poznańskim Kancelaria Adwokacka dr hab. Andrzeja Kocha. 2. Współpraca informatyczna Z uwagi na niezwykle istotny charakter danych generowanych w systemie informatycznym w zakresie obsługi podmiotów sektora publicznego, spółka City Broker korzysta z autorskiego programu informatycznego BROKER 3.8 oraz stałego serwisu informatycznego firmy Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.

10 4. Sposób działania Generalny, podstawowy zakres oraz forma świadczonych usług doradztwa ubezpieczeniowego prowadzonego przez spółkę City Broker, wyznacza Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. Obejmują one następujące działania czynności brokerskie: zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia równieŝ w sprawach o odszkodowanie. W ramach usługi serwisu brokerskiego spółka City Broker oferuje: 4.1. Opracowywanie kompleksowych programów zarządzania ryzykiem (audyt ubezpieczeniowy) profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem obejmujące identyfikację, pomiar i ocenę ryzyk istniejących u Klienta, jak równieŝ wybór metod transferu ryzyk, rozeznanie potrzeb ubezpieczeniowych Klienta przy uwzględnieniu specyficznych cech jego działalności, analiza czynników wpływających na optymalizację wydatków związanych z zakupem usługi ubezpieczeniowej. przygotowywanie i negocjowanie indywidualnego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego tworzenie niestandardowych warunków umów ubezpieczenia, z uwzględnieniem specyficznych wymagań Klienta, szacowanie kosztów zawarcia kompleksowego programu ubezpieczeniowego Zawieranie i obsługa ubezpieczeń pośredniczenie w zawarciu umów ubezpieczenia, pomoc w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń (likwidacja szkód), obsługa roszczeń kierowanych do Klienta, doradztwo prawno-ubezpieczeniowe, współpraca z radcami prawnymi Klienta, stała opieka nad całością portfela polisowego, monitoring terminowych płatności rat i wznowień umów ubezpieczenia Marketing ubezpieczeniowy promocja autorskich programów ubezpieczeniowych, oceny i badania rynku ubezpieczeniowego,

11 oceny standingu finansowego zakładów ubezpieczeń oraz oferowanych przez nie produktów ubezpieczeniowych, działania prewencyjne Usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne szkolenia dla pracowników w zakresie wiedzy o działaniach prewencyjnych i technik obsługi ubezpieczeniowej, seminaria ubezpieczeniowe z zakresu zarządzania ryzykiem dla kadry kierowniczej naszych Klientów. Usługa serwisu brokerskiego (w tym wszelkie wyŝej wymienione czynności) jest dla Klienta bezkosztowa. Broker nie jest wynagradzany przez Klienta, tylko przez zakład ubezpieczeń, w którym aranŝowana jest dana umowa ubezpieczenia.

12 5. Korzyści usług serwisu brokerskiego 5.1. Minimalizacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej Działania brokera prowadzić powinny do oszczędności finansowych, będących skutkiem właściwego zanalizowania ryzyka, za które Klient opłaca składkę. W wyniku intensywnych negocjacji z zakładem ubezpieczeń oraz kaŝdorazowego odnoszenia się do rynkowego poziomu wysokości składek zachodzi redukcja kosztów ubezpieczenia Optymalizacja zakresu ochrony Efektem działań brokera powinna być eliminacja ryzyk, które nie stanowią wysokiego zagroŝenia i mogą zostać zminimalizowane, a takŝe zapewnienie przełoŝenia cięŝaru ochrony ubezpieczeniowej na najistotniejsze elementy w postaci zagroŝeń występujących u Klienta Oszczędność czasu Dostarczanie przez brokera gotowych analiz eliminuje zaangaŝowanie pracowników Klienta oraz tworzenie zespołów i komisji do wyboru ofert ubezpieczeniowych Dostęp do aktualnych informacji o rynku ubezpieczeniowym Dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeniowego powoduje nieustanne pojawianie się ciągle to nowych produktów ubezpieczeniowych, zmianę kosztów ochrony oferowanej przez róŝne zakłady ubezpieczeń, a takŝe wzrost liczby samych zakładów, co wymusza śledzenie ich kondycji finansowej. W celu zapewnienia pewnej i realnej ochrony ubezpieczeniowej niezbędnym staje się nieustanne monitorowanie informacji o rynku ubezpieczeniowym Determinanty profesjonalizmu Z pracą brokera ubezpieczeniowego związana jest presja uzyskiwania opinii profesjonalisty w kontaktach ze swymi Klientami. Odpowiedzialność za podjęte decyzje i działania asekurowana jest dodatkowo polisą odpowiedzialności cywilnej, będącą gwarancją dla naszych Klientów na wypadek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy serwisu brokerskiego Obiektywizm oceny Reprezentowanie strony Klienta umoŝliwia rzetelne przedstawienie analizy produktów firm ubezpieczeniowych. Znajomość oferowanych produktów pozwala brokerowi na ocenę nie tylko pod względem cenowym (wysokość składki ubezpieczeniowej), ale głównie pod względem korelacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej z oczekiwaniami Klienta.

13 5.7. Serwis typu: non-stop Utrzymywanie stałego kontaktu z Klientem umoŝliwia natychmiastową reakcję brokera w awaryjnych sytuacjach Likwidacja szkód Unikanie popełniania błędów na etapie opracowania roszczenia i wiedza na temat postępowania likwidacyjnego pomaga w uzyskaniu odszkodowania.

14 6. Kontakt z nami Konrad Gawron Broker Ubezpieczeniowy City Broker Sp. z o. o. ul. J. Zeylanda 3/ Poznań tel.(061) ; tel. Kom e mail: www:

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu w załączeniu ogólną ofertę obsługi brokerskiej MGM Brokers Sp. z o.o. dla Państwa Firmy w zakresie szeroko pojętych produktów i usług ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa ubezpieczeniowego Szanowni Państwo. Asecurica Sp. z o.o. jest niezależnym brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej

UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej zawarta w dniu.2015 r. w pomiędzy: Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Czechowskiej 19 lok. 7, 20-072 Lublin, REGON: 061743021,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

POOL BROKER Sp. z o.o.

POOL BROKER Sp. z o.o. Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego. - Artur Schopenhauer POOL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 19. 11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Broker ubezpieczeniowy. Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010

Broker ubezpieczeniowy. Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010 Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010 Program 1. STBU i Brokerownia Umiejętności; 2. Ryzyko i Ubezpieczenia; 3. Struktura Rynku. Rola Brokera;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne od 1995 r. Przełomowym momentem było powołanie spółki Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie, które zobowiązuje

Doświadczenie, które zobowiązuje Usługi dostosowane do potrzeb Doświadczony zespół ekspertów Rzetelność i profesjonalizm Rozwój Elastyczność i kompetencja Jako Saltex od 2004 roku z powodzeniem umacniamy swoją pozycję rzetelnego eksperta

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO W dniu... w... pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul...., zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez : 1...., 2.... a BROKEREM UBEZPIECZENIOWYM... zamieszkałym przy ul...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DO CZĘSCI NR I o świadczenie usług ubezpieczeniowych W dniu. w Raciborzu pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 62/2005

Raport bieżący nr 62/2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 62/2005 Data sporządzenia: 2005-10-28 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego dotycząca umów istotnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:...

reprezentowanym przez:... UMOWA BROKERSKA Krzysztof Ł. Wilczyński Broker Ubezpieczeniowy Strony zawierają niniejszą umowę w intencji zapewnienia Ubezpieczającemu niezbędnych usług w zakresie ubezpieczeń, w szczególności wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W UBEZPIECZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO. Nie ryzykuj zarządzając ryzykiem

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W UBEZPIECZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO. Nie ryzykuj zarządzając ryzykiem SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W UBEZPIECZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO Nie ryzykuj zarządzając ryzykiem Odpowiedzialność cywilna wynikająca z publicznej emisji papierów wartościowych Publiczna emisja papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

o świadczenie usług ubezpieczeniowych

o świadczenie usług ubezpieczeniowych UMOWA DO CZĘŚCI NR I, Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych zawarta w dniu...r. w Czerwionce-Leszczynach pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik nr 4 Zawarta w dniu... r. w Płońsku pomiędzy: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON: 130377847 UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) 1... 2... zwanym

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów K O N R KONRAD A D A L A B ALABRUDZINSKI RUDZIŃSKI BROKERZYBROKERZY UBEZPIECZENIOWI I REASEKURACYJNI UBEZPIECZENIOWI I Ossów, 26 sierpnia 2014 REASEKURACYJNI ul. Rozwadowskiego 35c, 05-230 Ossów Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1 Przedmiot umowy

UMOWA Nr. 1 Przedmiot umowy Załącznik Nr 5/A do SIWZ - projekt - UMOWA Nr zawarta w dniu 2013 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra,

Bardziej szczegółowo

P eze z ntacja usług firmy Vattax

P eze z ntacja usług firmy Vattax Prezentacja usług firmy Vattax O nas Grupa księgowa Vattax od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę w obszarze księgowości oraz doradztwa podatkowego, a takŝe aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu C AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik OFERTA str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty naleŝy wpisać

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy: Zarządem Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP

INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP I. Niniejsza Instrukcja określa warunki przystąpienia do Programu Ubezpieczenia dla Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Załącznik nr 6 W dniu.. 2009 roku w Rawiczu pomiędzy Gminą Rawicz zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy - Pana Tadeusza Pawłowskiego przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r.

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Ubezpieczenia majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 2 Czym

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Warszawa, 2010 Informacje o firmie RavNet RavNet od ponad 10 lat zajmuje się szeroko pojętą informatyczną obsługą firm. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Kiedy, jaki dokument?

Kiedy, jaki dokument? Nr 129 (1278) 2005-07-08 Kiedy, jaki dokument? 4 lipca 2005 r. ogłoszono nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie składania wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w medycynie - obowiązek czy konieczność?

Ubezpieczenia w medycynie - obowiązek czy konieczność? Ubezpieczenia w medycynie - obowiązek czy konieczność? Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Janusz Szulik Członek Zarządu TU INTER Polska S.A. 1 1 Ubezpieczenia w medycynie: obowiązek czy konieczność?

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Twoje Centrum Ubezpieczeń

Twoje Centrum Ubezpieczeń UBEZPIECZENIE DOMU / MIESZKANIA To jedno z najważniejszych ubezpieczeń majątkowych, które proponujemy swoim Klientom. Dla wielu ludzi to właśnie dom/mieszanie stanowią największy dorobek życia. Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik Nr 4 UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Zawarta w dniu... r. w Siemiatyczach pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim Adres siedziby: Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 NIP: 5441437102 REGON : 50658611

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia

Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla zabezpieczenia firmy w obliczu ryzyk Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia INNOWACYJNOŚĆ - Klientów Innowacje nowe projekty są

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE AKTUALNE PRAKTYKI OBSŁUGI OSÓB UBEZPIECZONYCH, A MOŻLIWOŚCI WYPRACOWANIA OPTYMALNEGO MODELU FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ 3 czerwca 2014r. Mariusz Olszewski

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r.

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja ubezpieczeniowa. Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych

Optymalizacja ubezpieczeniowa. Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych Optymalizacja ubezpieczeniowa Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych Marek Kołowacik, 26 wrzesieo 2014 Marek Kołowacik Manager, broker, ubezpieczeniowiec z 20 letnim doświadczeniem na rynku. Uczestniczył

Bardziej szczegółowo

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów REKOMENDACJA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ - MINIMALNE WYMOGI INFORMACYJNE Minimalne Wymogi Informacyjne zawarte w formularzach i innych dokumentach, zwane dalej Minimalnymi Wymogami Informacyjnymi zostały

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs prowadzony poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo