City Broker Sp. z o. o Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1"

Transkrypt

1 Oferta świadczenia usługi serwisu brokerskiego City Broker Sp. z o. o Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

2 City Broker Sp. z o.o. ul. Zeylanda 3/1, Poznań Spis treści 1. WSTĘP KIM JEST BROKER BROKER A AGENT O FIRMIE FORMA PRAWNA / REJESTR STRUKTURA FIRMY UPRAWNIENIA / LICENCJA GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW POTENCJAŁ KADROWY AUTORSKI SYSTEM INFORMATYCZNY ATUTY CITY BROKER ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OBSŁUGIWANE PODMIOTY ORGANIZACJA SPÓŁKI ZESPÓŁ ANALIZ I OCENY RYZYKA ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA ZESPÓŁ MONITORINGU I INFORMATYKI ZEWNĘTRZNE PODMIOTY DORADCZE SPOSÓB DZIAŁANIA OPRACOWYWANIE KOMPLEKSOWYCH PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM (AUDYT UBEZPIECZENIOWY) ZAWIERANIE I OBSŁUGA UBEZPIECZEŃ MARKETING UBEZPIECZENIOWY USŁUGI SZKOLENIOWE, SEMINARYJNE I EDUKACYJNE KORZYŚCI USŁUG SERWISU BROKERSKIEGO MINIMALIZACJA KOSZTÓW OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OPTYMALIZACJA ZAKRESU OCHRONY OSZCZĘDNOŚĆ CZASU DOSTĘP DO AKTUALNYCH INFORMACJI O RYNKU UBEZPIECZENIOWYM DETERMINANTY PROFESJONALIZMU OBIEKTYWIZM OCENY SERWIS TYPU: NON-STOP LIKWIDACJA SZKÓD KONTAKT Z NAMI

3 1. Wstęp 1.1 Kim jest Broker? Wiele osób w dalszym ciągu nie wie czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy oraz dlaczego powinno korzystać się z jego usług. Prawda jest taka, Ŝe broker ubezpieczeniowy moŝe okazać się bardzo przydatny. Broker działa w imieniu i na rzecz klienta, dla którego przygotowuje indywidualny program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. Opracowanie takiego programu wymaga dokładnej wiedzy, analizy występowania ryzyk rzeczywistych i potencjalnych w prowadzonej działalności oraz doświadczenia i umiejętności w dostosowywaniu istniejących na rynku produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klienta. Firma brokerska pomaga chronić interesy klienta, dla którego stara się wynegocjować korzystniejsze warunki niŝ są proponowane przez ubezpieczycieli w typowych ubezpieczeniach lub są z nich wyłączone. Zadaniem jego jest więc zarządzanie ryzykiem (risk managment) w celu zmniejszenia jego wpływu na działalność firmy powierzającej obsługę ubezpieczeń brokerowi. Koszt tej obsługi nie obciąŝa klienta, a wynagrodzenie wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którego usług zdecydował się skorzystać klient. Broker reprezentuje interesy klienta i podejmuje działania w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Podejmując współpracę z brokerem klient ma zapewnione: skuteczną ochronę ubezpieczeniową i dostosowaną do jego potrzeb, tak aktualnych jak i przyszłych, zakres ochrony ubezpieczeniowej jako wynik szczegółowej analizy zagroŝeń występujących w działalności firmy, stały dostęp do najnowszych propozycji rynku ubezpieczeniowego, optymalizację kosztów dzięki negocjacji warunków umowy z ubezpieczycielami, efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ubezpieczenie, profesjonalną pomoc w procesie likwidacji po zaistnieniu szkody, co zapewnia przyśpieszenie terminu wypłaty odszkodowania i ograniczenie do minimum straty. Broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Brokerem zostaje osoba, która zdała wszechstronny i wymagający egzamin organizowany przez Komisje Nadzoru Finansowego. Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej wydaje KNF na wniosek zainteresowanego. Broker zostaje wpisany na ogólnopolska listę brokerów publikowaną w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

4 1.2 Broker a Agent Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa, z którym wiąŝe go umowa agencyjna. W rozmowie z Tobą będzie starał się przedstawić jak najlepsze aspekty ubezpieczenia w towarzystwie, na rzecz którego pracuje. Jest to zupełnie naturalne. JeŜeli zatem obdarzamy zaufaniem towarzystwo, którego reprezentantem jest agent, moŝemy, a nawet powinniśmy korzystać z jego usług. Zwykle zna on bardzo dobrze ofertę ubezpieczeniową swojego towarzystwa. Broker ubezpieczeniowy działa w Twoim imieniu i jako Twój przedstawiciel lub pełnomocnik nie moŝe być związany z Ŝadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie pozostaje w Ŝadnym stosunku pracy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń z róŝnych towarzystw, co daje Ci moŝliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. JeŜeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga Ci w dokonaniu porównania róŝnych ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z Ŝadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań na naszą rzecz. Poza tym broker sytuacji wystąpienia szkody, bierze czynny udział w likwidacji szkody. Obowiązki agenta kończą się w momencie zawarcia ubezpieczenia. Broker w ramach swoich obowiązków administruje ubezpieczeniem i aktywnie uczestniczy w procesie likwidacji szkód (korzystając ze swojej wiedzy merytorycznej pomaga odpowiednio zgłosić szkodę, kontroluje terminowość wypłaty odszkodowań, przygotowuje ewentualne odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń) Agent z reguły sprzedaje standardowe polisy ubezpieczeniowe towarzystwa, z którym jest związany. Jako przedstawiciel towarzystwa wypisuje polisę i moŝe zainkasować składkę. Często jego kompetencje są ograniczone do określonych ryzyk i określonych sum ubezpieczenia (zawierając ubezpieczenie powyŝej pewnej kwoty będziemy musieli zwrócić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Broker poza oferowaniem ubezpieczeń standardowych, ma dodatkowo moŝliwość negocjacji indywidualnych warunków ubezpieczenia i wysokości składki. Broker nie moŝe wypisać w imieniu ubezpieczyciela polisy, gdyŝ nie jest jego przedstawicielem. Bez Ŝadnych ograniczeń zajmuje się wszystkimi ryzykami i z oczywistych względów nie ma limitów sum ubezpieczenia. MoŜe ocenić ryzyko, załatwić formalności i w zaleŝności od umocowania zawrzeć ubezpieczenie lub dostarczyć polisę. Broker jest ustawowo zobowiązany do przekazania Klientowi, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, rzetelnej analizy ofert ubezpieczenia wraz z rekomendacją najlepszej moŝliwej opcji zawarcia danej umowy ubezpieczenia

5 2. O firmie 2.1. Forma prawna / rejestr Spółka City Broker prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, która zgodnie z wymogami Prawa Spółek Handlowych jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Regon: , NIP: Struktura firmy Siedziba spółki znajduje się w Poznaniu, pozwala to Brokerom na obsługę podmiotów prywatnych oraz publicznych mieszczących się w obrębie województw wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego Uprawnienia / licencja Zgodnie z przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. spółka City Broker posiada zezwolenie na działalność brokerską wydane 21 października 2003 r. przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nr 1266/ Gwarancje bezpieczeństwa Klientów Mając na względzie bezpieczeństwo naszych Klientów oraz posiadając wysoką świadomość powierzonej odpowiedzialności związanej z ochroną mienia publicznego spółka City Broker posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej zgodną z warunkami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi 1,5 mln euro Potencjał kadrowy Spółka zatrudnia pracowników z wieloletnią praktyką w branŝy ubezpieczeniowej, będących specjalistami w poszczególnych dziedzinach ubezpieczeń oraz prawa zamówień publicznych. Ponadto, wieloletnimi współpracownikami i konsultantami są prawnicy, osoby specjalizujące się w wycenie i ustalaniu wartości majątku trwałego oraz rzeczoznawcy zamówień publicznych. Dewizą spółki jest nieustanne pogłębianie wiedzy o rozwijającym się rynku ubezpieczeniowym oraz podnoszenie kwalifikacji. Nasi pracownicy biorą udział w licznych szkoleniach zawodowych poszerzających wiedzę w dziedzinie ubezpieczeń, zamówień publicznych oraz prawa.

6 2.6. Autorski system informatyczny W miarę rozwoju naszej firmy i pozyskiwania nowych Klientów, pojawił się wymóg stworzenia systemu, który umoŝliwia: monitorowanie przebiegu ubezpieczenia, monitorowanie płatności składek ubezpieczeniowych, monitorowanie przebiegu likwidacji szkód, szybką i bezpieczną wymianę dokumentów, szybką i bezpieczną wymianę danych z systemem Klienta, prowadzenie wszelkiego rodzaju analiz dotyczących ochrony ubezpieczeniowej, generowanie zestawień w formie raportów brokerskich. System informatyczny jest narzędziem wspomagającym sprawną, bezawaryjną i profesjonalną obsługę wszystkich naszych Klientów. Szczególnie istotne jest wykorzystanie systemu przy obsłudze Klientów sektora publicznego z uwagi na złoŝoną strukturę organizacyjną Atuty City Broker Naszym atutem są: skuteczność negocjowania, przejrzystość organizacyjna, transparentność działania, nowatorskie rozwiązania organizacyjne i sprawność realizacji zadań, gwarantowany wysoki poziom obsługi, pełne bezpieczeństwo obsługiwanych podmiotów Zakres działalności Firma City Broker sp. z o.o. zajmuje się obsługą następujących rodzajów ubezpieczeń: ubezpieczenia majątkowe (m.in.:) od ognia i innych zdarzeń losowych od wszystkich ryzyk od kradzieŝy z włamaniem i rabunku szyb od stłuczenia specjalistycznego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk maszyn budowlanych maszyn od awarii maszyn od szkód elektrycznych mienia w transporcie (CARGO) krajowym i międzynarodowym utraty zysku itd. Ubezpieczenie odpowiedzialności członków Zarządu (D&O) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (m.in.:)

7 OC deliktowa i kontraktowa w związku z posiadanym mieniem oraz prowadzoną działalnością OC zawodowej OC za produkt OC za szkody powstałe w następstwie awarii, niewłaściwego działania oraz niewłaściwej eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego OC za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego OC za szkody, które wystąpiły po wykonaniu i przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w uŝytkowanie odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania OC za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego z prawem regresu ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance, ochrony prawnej, utraty wartości) w tym równieŝ ubezpieczenia maszyn rolniczych. Ubezpieczenia rolne Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy lub montaŝu (CAR/EAR) ubezpieczenia osobowe (m.in.:) ubezpieczenia grupowe na Ŝycie ubezpieczenia zdrowotne itd. ubezpieczenia Kosztów Leczenia ubezpieczenia NNW 2.9. Obsługiwane podmioty Klientami naszej firmy są podmioty sektora publicznego i prywatnego: Poznań od 10 lat jesteśmy brokerem Miasta Poznania. Obsługujemy ponad 70 jednostek organizacyjnych Miasta między innymi: Urząd Miasta Poznania, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Zarząd Dróg Miejskich, teatry poznańskie, Zakład Zagospodarowania Odpadów, StraŜ Miejska, Zarząd Transportu Miejskiego, itp. Gminy oraz Starostwa Powiatowe województwa wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego m. in. Gmina Międzyrzecz, Gmina Sieraków, Gmina Bojanowo, Gmina Krobia, Gmina Mosina, Gmina Poniec, Gmina oraz Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe Przedsiębiorstwa i spółki produkcyjne, handlowe, transportowe Firmy budowlane oraz wiele innych wyŝej nie wymienionych podmiotów, które nam zaufało.

8 3. Organizacja spółki Zapewnienie najwyŝszej jakości świadczonych usług i pełne bezpieczeństwo obsługiwanych podmiotów, które stawia sobie za cel spółka City Broker, wymaga przejrzystości organizacyjnej w ramach wewnętrznej struktury spółki, czytelnie sprecyzowany zakres obowiązków kaŝdego z brokerów i precyzyjnie określony zakres czynności powierzanych personelowi pomocniczemu i zewnętrznym podmiotom doradczym. W tym celu wyodrębnione zostały cztery podstawowe zespoły tematyczne i współpracujące z nimi podmioty doradcze Zespół analiz i oceny ryzyka Przedmiotem pracy zespołu jest opracowywanie kompleksowych programów zarządzania ryzykiem w oparciu o wiedzę w przedmiotowym zakresie testowaną na przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym oraz nabyte doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych polskiego rynku. Narzędziem pracy podczas opracowywania programu są Kwestionariusze analizy ryzyka, sporządzane podczas przeprowadzania audytu ubezpieczeniowego. Audyt ubezpieczeniowy pozwala na zidentyfikowanie ryzyk zagraŝających Klientowi, które umoŝliwia wybór odpowiedniej metody zaradzenia zagroŝeniom. Do zadań zespołu naleŝy równieŝ prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania ryzykiem prowadzonych dla kadry kierowniczej oraz działów administracyjnych naszych Klientów. brokerską Zespół obsługi Klienta Do głównych zadań zespołu naleŝy przygotowywanie i negocjowanie zindywidualizowanych kompleksowych programów ubezpieczeniowych, pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia i obsługa posprzedaŝowa w zakresie doubezpieczenia nowonabytego mienia, pomocy w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń, opieki nad całością portfela polisowego oraz monitoringu terminowych płatności rat i wznowień umów ubezpieczenia. Zadaniem zespołu jest równieŝ szeroko pojęty marketing ubezpieczeniowy, w tym promocja autorskich programów ubezpieczenia oraz realizacja przedsięwzięć prewencyjnych we współpracy z Klientami i zakładami ubezpieczeń. W ramach obsługi posprzedaŝowej zespół przeprowadza równieŝ szkolenia w zakresie prewencji oraz postępowania likwidacyjnego szkód prowadzonych dla działów operacyjnych naszych Klientów 3.3. Zespół monitoringu i informatyki Głównym zadaniem zespołu jest analityczne generowanie danych o Kliencie, ewidencjonowanie czynności w ramach procedur brokerskich, sporządzanie sprawozdań, analiz i opracowań w formie raportów brokerskich. Do obowiązków zespołu naleŝy równieŝ czuwanie nad bezpieczeństwem i poufnością danych syntetycznych, archiwizowanych jako zastrzeŝone. Narzędziem umoŝliwiającym rzetelne i bezawaryjne wykonywanie tych zadań jest autorski program informatyczny.

9 3.4. Zewnętrzne podmioty doradcze 1. Współpraca prawna Obsługę prawną firmy i podmiotów obsługiwanych przez spółkę City Broker w zakresie problematyki ubezpieczeniowej, zapewnia działająca od wielu lat i znana nie tylko na rynku poznańskim Kancelaria Adwokacka dr hab. Andrzeja Kocha. 2. Współpraca informatyczna Z uwagi na niezwykle istotny charakter danych generowanych w systemie informatycznym w zakresie obsługi podmiotów sektora publicznego, spółka City Broker korzysta z autorskiego programu informatycznego BROKER 3.8 oraz stałego serwisu informatycznego firmy Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.

10 4. Sposób działania Generalny, podstawowy zakres oraz forma świadczonych usług doradztwa ubezpieczeniowego prowadzonego przez spółkę City Broker, wyznacza Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. Obejmują one następujące działania czynności brokerskie: zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia równieŝ w sprawach o odszkodowanie. W ramach usługi serwisu brokerskiego spółka City Broker oferuje: 4.1. Opracowywanie kompleksowych programów zarządzania ryzykiem (audyt ubezpieczeniowy) profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem obejmujące identyfikację, pomiar i ocenę ryzyk istniejących u Klienta, jak równieŝ wybór metod transferu ryzyk, rozeznanie potrzeb ubezpieczeniowych Klienta przy uwzględnieniu specyficznych cech jego działalności, analiza czynników wpływających na optymalizację wydatków związanych z zakupem usługi ubezpieczeniowej. przygotowywanie i negocjowanie indywidualnego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego tworzenie niestandardowych warunków umów ubezpieczenia, z uwzględnieniem specyficznych wymagań Klienta, szacowanie kosztów zawarcia kompleksowego programu ubezpieczeniowego Zawieranie i obsługa ubezpieczeń pośredniczenie w zawarciu umów ubezpieczenia, pomoc w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń (likwidacja szkód), obsługa roszczeń kierowanych do Klienta, doradztwo prawno-ubezpieczeniowe, współpraca z radcami prawnymi Klienta, stała opieka nad całością portfela polisowego, monitoring terminowych płatności rat i wznowień umów ubezpieczenia Marketing ubezpieczeniowy promocja autorskich programów ubezpieczeniowych, oceny i badania rynku ubezpieczeniowego,

11 oceny standingu finansowego zakładów ubezpieczeń oraz oferowanych przez nie produktów ubezpieczeniowych, działania prewencyjne Usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne szkolenia dla pracowników w zakresie wiedzy o działaniach prewencyjnych i technik obsługi ubezpieczeniowej, seminaria ubezpieczeniowe z zakresu zarządzania ryzykiem dla kadry kierowniczej naszych Klientów. Usługa serwisu brokerskiego (w tym wszelkie wyŝej wymienione czynności) jest dla Klienta bezkosztowa. Broker nie jest wynagradzany przez Klienta, tylko przez zakład ubezpieczeń, w którym aranŝowana jest dana umowa ubezpieczenia.

12 5. Korzyści usług serwisu brokerskiego 5.1. Minimalizacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej Działania brokera prowadzić powinny do oszczędności finansowych, będących skutkiem właściwego zanalizowania ryzyka, za które Klient opłaca składkę. W wyniku intensywnych negocjacji z zakładem ubezpieczeń oraz kaŝdorazowego odnoszenia się do rynkowego poziomu wysokości składek zachodzi redukcja kosztów ubezpieczenia Optymalizacja zakresu ochrony Efektem działań brokera powinna być eliminacja ryzyk, które nie stanowią wysokiego zagroŝenia i mogą zostać zminimalizowane, a takŝe zapewnienie przełoŝenia cięŝaru ochrony ubezpieczeniowej na najistotniejsze elementy w postaci zagroŝeń występujących u Klienta Oszczędność czasu Dostarczanie przez brokera gotowych analiz eliminuje zaangaŝowanie pracowników Klienta oraz tworzenie zespołów i komisji do wyboru ofert ubezpieczeniowych Dostęp do aktualnych informacji o rynku ubezpieczeniowym Dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeniowego powoduje nieustanne pojawianie się ciągle to nowych produktów ubezpieczeniowych, zmianę kosztów ochrony oferowanej przez róŝne zakłady ubezpieczeń, a takŝe wzrost liczby samych zakładów, co wymusza śledzenie ich kondycji finansowej. W celu zapewnienia pewnej i realnej ochrony ubezpieczeniowej niezbędnym staje się nieustanne monitorowanie informacji o rynku ubezpieczeniowym Determinanty profesjonalizmu Z pracą brokera ubezpieczeniowego związana jest presja uzyskiwania opinii profesjonalisty w kontaktach ze swymi Klientami. Odpowiedzialność za podjęte decyzje i działania asekurowana jest dodatkowo polisą odpowiedzialności cywilnej, będącą gwarancją dla naszych Klientów na wypadek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy serwisu brokerskiego Obiektywizm oceny Reprezentowanie strony Klienta umoŝliwia rzetelne przedstawienie analizy produktów firm ubezpieczeniowych. Znajomość oferowanych produktów pozwala brokerowi na ocenę nie tylko pod względem cenowym (wysokość składki ubezpieczeniowej), ale głównie pod względem korelacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej z oczekiwaniami Klienta.

13 5.7. Serwis typu: non-stop Utrzymywanie stałego kontaktu z Klientem umoŝliwia natychmiastową reakcję brokera w awaryjnych sytuacjach Likwidacja szkód Unikanie popełniania błędów na etapie opracowania roszczenia i wiedza na temat postępowania likwidacyjnego pomaga w uzyskaniu odszkodowania.

14 6. Kontakt z nami Konrad Gawron Broker Ubezpieczeniowy City Broker Sp. z o. o. ul. J. Zeylanda 3/ Poznań tel.(061) ; tel. Kom e mail: www:

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Razem jesteśmy silniejsi

Razem jesteśmy silniejsi Razem jesteśmy silniejsi PRzejRzystOŚĆ I WYKORzystanie MOŻLIWOŚCI Clarity and Opportunity Kluczowym elementem w komunikacji AIG jest dokładne określenie akceptowanego poziomu ryzyka. W tej broszurze wskazujemy

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROCESY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NA PRZYKŁADZIE AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYBRANE PROCESY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NA PRZYKŁADZIE AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYBRANE PROCESY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NA PRZYKŁADZIE AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Teresa MYJAK Streszczenie Rynek ubezpieczeń w Polsce cechuje się dużą zmiennością. Główną przyczyną takich nieregularności jest

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Andrzej Janowski Katedra Organizacji i Zarządzania Akademia Ekonomiczna Poznań Strona nieparzysta 1 PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Leszek Biernacki Ryzyko w pośrednictwie ubezpieczeniowym Próba podjęcia zdefiniowania ryzyka sprawiała i sprawia wiele trudności, tym większych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych 48 ZNUV 2013;32;48-67 Maria Gasińska Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych Streszczenie Celem rozważań jest ukazanie miejsca i roli

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo