Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski"

Transkrypt

1 Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul. Basztwa Kraków Adres d krespndencji: ul. Racławicka 56, Kraków Krakwski Park Technlgiczny al. Jana Pawła II 41L Kraków Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

2 Spis treści I. Uzasadnienie... 3 II. Cel wprwadzenia innwacji... 4 III. Opis innwacji... 6 IV. Plan działań w prcesie testwania prduktu finalneg V. Spsób sprawdzenia czy innwacja działa VI. Strategia upwszechnienia VII. Strategia włączania d główneg nurtu plityki VIII. Kamienie milwe IX. Analiza ryzyka X. Autr Strategii XI. Literatura XII. Spis załączników... 29

3 I. Uzasadnienie W wysk rzwiniętych gspdarcz krajach jednym z isttnych czynników wsparcia rzwju innwacyjnej gspdarki jest efektywna współpraca pmiędzy pdmitami reprezentującymi trzy śrdwiska: biznes, naukę i administrację publiczną. Jak wynika z raprtu ewaluacyjneg wdraŝania Reginalnej Strategii Innwacji Wjewództwa Małplskieg: Ocena transferu wiedzy i pwiązań sfery B+R raz instytucji tczenia biznesu z przedsiębirstwami w wjewództwie małplskim w 2009 r. współpraca między tymi śrdwiskami jest niewystarczająca, c pwduje m. in. niepełne wykrzystanie ptencjału innwacyjneg uczelni wyŝszych, przekładające się na utratę szans rzwju innwacyjnej przedsiębirczści. Za isttne przyczyny niewystarczającej współpracy śrdwisk naleŝy uznać: w śrdwisku przedsiębirców: brak własnych śrdków finanswych raz wiedzy na temat mŝliwych źródeł finanswania przedsięwzięć innwacyjnych, brak wiedzy i infrmacji na temat ferty i ptencjału śrdków naukwych, w śrdwisku naukwym: niewystarczającą znajmść czekiwań śrdwiska przedsiębirców, brak śrdków finanswych na finanswanie kmercjalizacji wyników badań, w administracji: niewystarczająca ilść reginalnych śrdków dradczych ferujących usługi prinnwacyjne, niewystarczająca infrmacja strategicznych bszarach rzwju gspdarczeg raz ferwanych narzędziach wsparcia, zawartych Reginalnej Strategii Innwacji Wjewództwa Małplskieg Uwzględniając pwyŝsze przyczyny niewystarczającej współpracy mŝna stwierdzić, Ŝe jednym z mŝliwych działań, mgących mieć wpływ na intensyfikację współpracy tych śrdwisk jest Strna 3 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

4 pwłanie pdmitu wspierająceg współpracę tych śrdwisk w reginie. Rlę taką mŝe spełniać brker innwacji pdmit będący swistym łącznikiem zapewniającym przepływ infrmacji pmiędzy śrdwiskami, identyfikujący ptrzeby przedsiębirców i ptencjał rynku, dyspnujący wiedzą fercie uczelni raz przyjętej strategii rzwju Małplski. Zgdnie z tak zdefiniwanymi bszarami działania, prpnwana rganizacja wewnętrzna winna zawierać następujące jednstki: Centrum Sieci Współpracy; Zaplecze Ogniw Pśredniczących; Ośrdek Prgnz Technlgicznych. Przeprwadzenie działań piltaŝwych ma na celu wypracwanie stateczneg kształtu mdelu Brkera Innwacji, dzięki któremu mŝliwe będzie zintensyfikwanie raz pdniesienie jakści współpracy pmiędzy trzema śrdwiskami w wjewództwie małplskim (nauką, biznesem i administracją). Testwanie zaprpnwaneg mdelu będzie słuŝył ptymalizwaniu kształtu współpracy pmiędzy wspmnianymi śrdwiskami m. in. pprzez ciągłą identyfikację i analizę czekiwań raz ptrzeb. II. Cel wprwadzenia innwacji W prjekcie jak cel główny przyjęt zwiększenie d kńca 2013 rku skutecznści działań na rzecz wzmcnienia współpracy nauki i biznesu pprzez zbudwanie mdelu efektywneg i skuteczneg partnerstwa raz pręŝnie funkcjnująceg systemu brkerskieg. Stąd teŝ nadrzędnym celem realizwanych działań prjektwych będzie: siągnięcie wyskieg pzimu współpracy sektra nauki i biznesu w parciu efektywny i skutecznie funkcjnujący mdel brkera innwacji, składający się z trzech biur: Centrum Sieci Współpracy, Zaplecza Ogniw Pśredniczących raz Ośrdka Prgnz Technlgicznych. Wbec tak ustanwineg celu główneg przyjmuje się następujące cele cząstkwe: zidentyfikwanie determinant warunkujących skuteczną współpracę pmiędzy sferą nauki i biznesu; Strna 4 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

5 pracwanie katalgu zadań (usług) raz rganizacyjnej frmy ich świadczenia dla sieci współpracy; pracwanie systemu szkleń i usług dradczych dla przedsiębirców raz gniw pśredniczących; pracwanie prfesjnalneg systemu mnitringu dtycząceg dziesięciu technlgii wyłninych w prcesie fresightwym: Perspektywa Technlgiczna Kraków Małplska 2020 szczegółwe: W ramach tak sfrmułwanych celów cząstkwych prpnuje się następujące cele analiza i ustalenie przyczyn niedstatecznej współpracy sfery nauki i biznesu; pprawa warunków d rzwju przedsiębirczści akademickiej; rzwój usług brkerskich wspierających knkurencyjnść i innwacyjnść nwczesnej gspdarki Małplski; pprawa dstępu d infrmacji wzajemnych ptrzebach i fertach instytucji naukwych i przedsiębirstw; wzrst świadmści i pzimu wiedzy przedstawicieli nauki i biznesu w zakresie krzyści płynących ze wzajemnej współpracy; krewanie wizerunku Małplski jak reginu twarteg na innwacje. Implementacja wyŝej wymieninych celów będzie warunkwana efektywną realizacją zadań kreślnych w dkumencie stanwiącym załącznik d niniejszeg pracwania (zadań zidentyfikwanych pdczas warsztatów realizwanych w ramach prjektu). Przetestwanie w ramach działań piltaŝwych zaplanwanych działań dla pszczególnych Biur (usług Centrum Sieci Współpracy, usług Zaplecza dla Ogniw Pśredniczących raz usług Ośrdka Prgnz Technlgicznych) będzie pdstawą zweryfikwania skutecznści funkcjnwania mdelu Brkera Innwacji w aspekcie budwania współpracy śrdwisk nauki, biznesu i administracji. Prwadzenie ciągłeg mnitringu realizwanych usług raz badania ankietwe uczestników prgramu piltaŝweg będą stanwić pdstawę d ceny stpnia realizacji załŝnych celów raz sukcesu prjektu. Stanie się tak wtedy gdy wypracwany mdel przyczyni się d Strna 5 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

6 pdniesienia pzimu innwacyjnści firm w reginie, wzmcnienia kntaktów sieciwych zaangaŝwanych instytucji i lepsze wykrzystanie ich ptencjału. Efekty wypracwane w trakcie II etapu prjektu będą pdlegać walidacji przez Reginalną Sieć Tematyczną. Pzytywna cena tych rezultatów będzie skutkwała włączeniem mdelu Brkera Innwacji w realizację plityki rzwju Samrządu Wjewództwa Małplskieg jak narzędzia wspierająceg realizację działań wynikających z Reginalnej Strategii Innwacji. III. Opis innwacji Innwacyjnść realizwanych działań prjektwych plega na pracwaniu i przetestwaniu unikalneg mdelu brkera innwacji. Przejawia się t w pisie funkcjnwania mdelu w trzech wymiarach: instytucjnalnym; instrumentalnym; funkcjnalnym (czynnściwym). Dla pracwania takieg mdelu niezbędne jest przyjęcie dpwiednieg instrumentarium pjęciweg dnsząceg się d pjęć: brker raz innwacja. Określenie brker ma wymiar wielznacznej kategrii pjęciwej, dnsznej d róŝnych sektrów gspdarki. Przyjmuje się, Ŝe jest pdmitem pśredniczącym w realizacji dpwiedni zdefiniwanych działań (zadań). Stąd mŝna mówić róŝnych wymiarach działalnści brkerskiej, ukierunkwanej na aspekty: agencyjne, dealerskie, dyskntwe (discunt brker), infrmacyjne (np. brker rzwiązań innwacyjnych). Idea działań brkera infrmacji związana jest z dynamicznym rzwjem gspdarki światwej raz prcesem glbalizacji i dnsi szczególnie d zmian w bszarze nwczesnych Strna 6 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

7 rzwiązań technlgicznych raz związanej z tym wymianie infrmacji pmiędzy zaintereswanymi pdmitami. Mdel brkera innwacji ma zapewnić realizację działań wskazanych przez uczestników warsztatów w przyjętych trzech bszarach tematycznych: funkcjnwania Centrum Sieci Współpracy (CSW), funkcjnwania Zaplecza dla Ogniw Pśredniczących (ZOP), funkcjnwania Ośrdka Prgnz Technlgicznych (OPT) 1. Pjęcie innwacji natmiast dnsi się d krewania nwych rzwiązań, idei, kncepcji raz przekształcania lub mdyfikwania istniejących mŝliwści w nwe idee, zatem nie naleŝy g traktwać jak jednstkwe działanie, ale raczej jak permanentny prces ukierunkwany na mŝliwści praktyczneg zastswania. Innwacja juŝ we wczesnym kresie rzwju nauki zarządzania była pstrzegana jak jeden z najwaŝniejszych prblemów działalnści gspdarczej, a ściślej, działalnści przedsiębirców. Za pierwszą w pełni ukształtwaną terię innwacji mŝna uznać kncepcję sfrmułwaną w latach trzydziestych dwudziesteg wieku przez Jsepha Schumpetera. Schumpeter pdkreślał, Ŝe: ( ) działalnść przedsiębirców jest parta na twrzeniu nwych kmbinacji zastanych czynników prdukcji, w warunkach, gdy wyniku teg prcesu nie da się łatw przewidzieć 2. Innwacja zatem znacza pewną zmianę, wzbgacenie juŝ istniejącej rzeczywistści jakieś nwe elementy, przy czym isttne są mdyfikacje zachdzące w wyniku działań innwacyjnych. Te, które mają pstać zamierznych i celwych z ukierunkwaniem na kreślne krzyści mŝna kreślić mianem zmian innwacyjnych. Stąd innwacja jest kierwanym wysiłkiem rganizacji na rzecz pracwania nwych prduktów i usług, bądź teŝ nwych zastswań istniejących prduktów i usług. Innwacja jest równieŝ frmą kntrli w tym sensie, iŝ pmaga rganizacji dtrzymać krku knkurentm. 3 W tym kntekście wypracwany mdel brkera innwacji jawi się jak w pełni innwacyjna idea raz związane z nią rzwiązanie rganizacyjne, zmierzające d zapewnienia 1 Szczegółwa charakterystyka ustalnych zadań znajduje się w załączniku: Wstępna wersja prduktu finalneg 2 J. Schumpeter, The Thery f Ecnmic Develpment, Cambridge 1934, cyt. za: A. Nwak-Far, Glbalna knkurencja, PWN, Warszawa-Pznań 2000, s.17 3 R.W. Griffin, Pdstawy zarządzania rganizacjami, PWN, Warszawa 1996, s.646 Strna 7 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

8 wyskieg pzimu współpracy pmiędzy przedstawicielami świata nauki i mŝliwymi d krewania raz wykrewanymi w jeg ramach innwacyjnymi rzwiązaniami technlgicznymi, a przedstawicielami bszaru biznesu. Cechą prpnwaneg mdelu jest całściwe ujęcie prblematyki innwacyjneg rzwju reginu małplskieg. O innwacyjnści mdelu brkerskieg świadczyć będzie spójnść działań i świadcznych usług w zakresie kmercjalizacji. Dla budwania innwacyjneg mdelu brkerskieg isttne jest teŝ zaangaŝwanie trzech sektrów nauki, biznesu i administracji. Partnerstw w prcesie krewania i dyfuzji innwacji jest niezbędne, jednak knieczna jest współpraca nie tylk kperantów jakimi są przedstawiciele nauki i biznesu, ale takŝe zaangaŝwanie lkalnych i reginalnych samrządów. W prcesie tym kluczwa jest rla śrdków innwacji, przy czym aby mgły realizwać t zadanie musi n zstać uwzględnine przez pdmity systemu innwacyjneg, w tym władze. NaleŜy więc pdkreślić, iŝ kaŝda ze sfer wnsi kreślne zasby na rzecz krewania innwacji. Instytucje B+R wnszą m.in. wiedzę i nwe technlgie, kapitał ludzki, infrastrukturę badawczą. Biznes przedsiębirstwa ferują rynki zbytu i kanały dystrybucji, inwestycje, jak równieŝ zdlnść d pdejmwania ryzyka. Administracja natmiast zapewnia prgramy wsparcia, inicjatywę i krdynację działań prrzwjwych, usługi publiczne. Stąd, grupami dcelwymi w realizwanym prcesie innwacyjnym są: sektr biznesu (przedsiębirstwa, sieci współpracy; jednstki samrządu gspdarczeg); sektr nauki (szkły wyŝsze, jednstki badawcz rzwjwe, działające w śrdwisku uczelnianym); sektr administracji (jednstki samrządu terytrialneg); wyspecjalizwane jednstki rganizacyjne, działające na styku sfery nauki i biznesu (centra transferu technlgii, parki technlgiczne, inkubatry przedsiębirczści). Zastswanie wypracwaneg mdelu przez instytucje tczenia biznesu w Małplsce wprwadzi nwą jakść usług świadcznych w tym zakresie i spwduje twarcie się instytucji na krzystanie z zasbów wiedzy tczenia (tzw. twarta innwacja). Analizując czynniki warunkujące właściwe funkcjnwanie inicjatyw partych na innwacjach naleŝy pamiętać, Ŝe innwacja nie jest celem niezaleŝnym, a elementem działań strategicznych rganizacji, których kmpilacja mŝe dawać prymat innwacjm, lecz ich znaczenie jest zaleŝne d prirytetów strategicznych. Mając zatem d czynienia ze strategią, której trzn stanwi bszar Strna 8 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

9 innwacji naleŝy wskazać rlę innwacji we wdraŝaniu strategii kreślając jedncześnie na wyŝszym pzimie szczegółwści cele, których realizacja ma krewać wartści innwacyjne (rys. 1). STRATEGIA INNOWACJI/PRZENIESIENIE Taktyki ZASOBY PLANOWANIE STRATEGICZNE CEL WARTOŚCI INNOWACYJNE Taktyki Rys. 1. ZaleŜnści między planwaniem strategicznym, celami i taktykami w wielkiej strategii innwacji Źródł: A.Nwak-Far, Glbalna knkurencja, PWN, Warszawa-Pznań 2000, s.105 Innwacyjne rzwiązanie wymaga zastswania dpwiednieg instrumentarium wdrŝeniweg, składająceg się z rzwiązania rganizacyjneg, zestawu metd i technik raz katalgu zadań. W zakresie rzwiązania rganizacyjneg prpnuje się wykrzystanie kncepcji sieci. Pjęcie sieć znacza nwą frmę zrganizwania relacji pmiędzy pdmitami. Idea rganizacji sieciwej sprwadza się d współpracy niezaleŝnych pdmitów, które twrzą dwlne i dbrwlne, kaŝdrazw inne knfiguracje. Prpzycja zastswania w prcesie wdraŝania strategii kncepcji strukturalnej partej na frmule sieci daje mŝliwść szybkich zmian spsbów kształtwania relacji pmiędzy pszczególnymi elementami. Rysunek 2 przedstawia układ relacji pmiędzy pdmitami w strukturze sieciwej w prpnwanym rzwiązaniu rganizacyjnym. Strna 9 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

10 Instytucje wsparcia biznesu Administracja K P T BROKER INNOWACJI Instytucje finanswe Biznes Nauka Rys. 2. Brker innwacji w strukturze partnera prjektu (KPT) Źródł: pracwanie własne na pdstawie: Mdel działania Obserwatrium Technlgiczneg Raprt 2 w ramach prjektu: Perspektywa Technlgiczna Kraków-Małplska 2020 Mdel brkera innwacji zakłada funkcjnwanie trzech pdmitów, pdlegających krdynatrwi biura partnera prjektu (KPT). Uwzględniając przyjęte załŝenia w kncepcji prjektu na rysunku 3 przedstawin usytuwanie pdmitów twrzących ideę brkera innwacji w strukturze KPT. Strna 10 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

11 ZARZĄD KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO BIURO PARTNERA PROJEKTU BIURO CENTRUM SIECI WSPÓLPRACY BIURO ZAPLECZA OGNIW POŚREDNICZĄCYCH BIURO OŚRODKA PROGNOZ TECHNOLOGICZNYCH Rys. 3. Brker innwacji w strukturze partnera prjektu (KPT) Źródł: pracwanie własne W prpnwanej kncepcji wdrŝenia prjektu akcentuje się elastycznść rzwiązania rganizacyjneg, które zakłada mŝliwść dknywania zmian w ilści sób przyprządkwanych pszczególnym biurm, w zaleŝnści d stpnia intensywnści i trudnści realizwanych zadań (patrz: załącznik d strategii RSWOP). Testwany mdel Brkera Innwacji jest zatem innwacją w sensie nwej idei dla istniejących juŝ mŝliwści raz jak trwały prces dsknalenia prpnwaneg rzwiązania w zaleŝnści d charakteru i dynamiki zmian w tczeniu. Strna 11 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

12 IV. Plan działań w prcesie testwania prduktu finalneg Działania w ramach prcesu testwania prduktu finalneg zstaną przedstawine w parciu załŝenia głównych metdyk zarządzania prjektami (PMI, PRINCE 2) dnszących się d fazy realizacji prjektu. W metdykach tych wskazuje się trzy rdzaje prcesów: prcesy główne (pdstawwe), których celem jest dprwadzenie d wytwrzenia prduktów załŝnych w prjekcie; prcesy pmcnicze ukierunkwane na wsparcie prcesów głównych, ale nie prwadzące bezpśredni d pwstawania prduktów; prcesy zarządcze, których celem jest skuteczne i efektywne zrealizwanie załŝeń prjektwych. W ramach pszczególnych prcesów realizwane są funkcje (czynnści), za które dpwiedzialne są pdmity pwłane d zarządzania i realizacji prjektu (struktura zarządzania prjektem). W tabeli nr 1 pniŝej przedstawin zakresy dpwiedzialnści przy realizacji zadań w trzech grupach prcesów (zarządcze, pdstawwe, wspmagające). Tabela 1. Prcesy i zakresy dpwiedzialnści we wdraŝaniu prjektu Brker innwacji Pdmit Zakres dpwiedzialnści Prcesy zarządcze Grupa Sterująca Udział w zarządzaniu Prjektem na pzimie strategicznym Akceptacja rezultatów prduktu finalneg Prjektu przed przekazaniem d walidacji przez Reginalną Sieć Tematyczną Zespół Rbczy Opiniwanie cząstkwych rezultatów Prjektu przed przekazaniem ich d Grupy Sterującej kncepcje działania trzech pdmitów twrzących mdel Brkera Innwacji wstępna wersja prduktu merytryczny nadzór nad wdraŝaniem Prjektu Biur Lidera Prjektu Mnitring prac prjektwych Ocena stanu realizacji zadań przez Partnera Upwszechnianie rezultatów Kierwnik Prjektu ze strny Lidera Prjektu Krdynacja i nadzór nad realizacją zadań bjętych planem prjektu Zapewnienie efektywneg wykrzystania persnelu i zasbów Weryfikacja realizacji zakresu prjektu Zapewnienie i kntrla jakści prac i prduktów Kntrla harmngramu Kntrla ksztów Strna 12 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

13 Biur Partnera Prjektu Krdynatr Prjektu ze strny Partnera Prjektu Krdynatr Biura CSW Krdynatr Biura ZOP Krdynatr Biura OPT Knsultant merytryczny Dradca ds. bsługi prawnej Mnitrwanie i kntrla ryzyka Zapewnienie i wspmaganie kmunikacji Operacyjne zarządzanie zadaniami merytrycznymi Zapewnienie prawidłweg przebiegu prac piltaŝw testujących Kmunikacja z Biurem Lidera Prjektu Planwanie realizacji zadań merytrycznych Nadzór nad realizacją zadań merytrycznych Nadzór nad funkcjnwaniem 3 Biur tematycznych Współpraca z Kierwnikiem Prjektu Lidera Prcesy pdstawwe Opracwanie kncepcji działania Realizacja prcesu testwania usług biura Opracwanie kncepcji działania Realizacja prcesu testwania usług biura Opracwanie kncepcji działania Realizacja prcesu testwania usług biura Prcesy pmcnicze Knsultwanie przebiegu prcesu testwania Weryfikacja etapu testwania Ewaluacja realizwanych usług z punktu widzenia merytryczneg Świadczenie usług prawnych Nadzór nad dkumentacją prjektu d strny prawnej Opracwywanie zamówień publicznych na ptrzeby prcesu testwania Przygtwanie dkumentacji przetargwej Przygtwanie infrmacji przekazywanych wyknawcm w tku pstępwań Obsługa księgwa Prwadzenie dkumentacji księgw - finanswej Realizacja płatnści Mderatr platfrmy internetwej Kntrla finanswa etapu testwania prduktu Obsługa platfrmy Twrzenie i rzwój kncepcji dstarczania infrmacji za pmcą platfrmy Redagwanie tekstów publikwanych w serwisie Zamieszczanie materiałów z przebiegu prcesu testwania Mderwanie frum Źródł: pracwanie własne na pdstawie załŝeń prjektu Brker Innwacji Głównym celem II etapu prjektu jest piltaŝwe wdrŝenie mdelu Brkera Innwacji. Prces ten będzie realizwany pprzez realizację zestawu usług zidentyfikwanych pdczas prac warsztatwych dla pszczególnych bszarów (CSW, ZOP, OPT). Strna 13 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

14 Centrum Sieci Współpracy Dbór dbirców w fazie testwania realizwany będzie na zasadzie dbrwlnści. Beneficjenci będą zbwiązani d wypełnienia frmularza zgłszeniweg raz ankiety. Ostateczneg wybru beneficjentów dknają przedstawiciele Lidera i Partnera Prjektu zgdnie z pisanymi wyŝej rlami i zakresem dpwiedzialnści. m.in.: Działania będą plegały na testwaniu zdiagnzwanych usług pdczas warsztatów, w tym warsztaty dbre praktyki w zakresie twrzenia sieci współpracy (lessns learned) frum sieci współpracy branŝwa giełda infrmacji przedstawicieli sieci współpracy administracja, biznes, nauka Zaplecze Ogniw Pśredniczących Beneficjenci będą dbierani na zasadzie dwlnści (zstaną zbwiązani d wypełnienia frmularza zgłszeniweg raz ankiety. Ostateczneg wybru beneficjentów dknają przedstawiciele Lidera i Partnera Prjektu p zasięgnięciu pinii ekspertów. Plan działań zakłada realizację następujących usług: realizacja szkleń zgdnie z wynikami analizy ptrzeb szkleniwych pdczas warsztatów szczegółwa charakterystyka szkleń w załączniku d niniejszej strategii, sptkania netwrkingwe giełda infrmacji dla przedstawicieli gniw pśredniczących Ośrdek Prgnz Technlgicznych Isttą funkcjnwania teg pdmitu jest mnitrwanie rzwju i upwszechnianie wiedzy na temat dziesięć technlgii zidentyfikwanych w ramach prjektu fresightweg Perspektywa Technlgiczna Kraków Małplska Plan działań zakłada: pwłanie Ambasadrów Technlgii (10 sób p jednej dla kaŝdej technlgii) Strna 14 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

15 rganizacja 5 knferencji z udziałem ekspertów krajwych i zagranicznych: 4 branŝwe, 1 gólna, pracwanie brszury (w dwóch wersjach językwych) prmującej dziesięć technlgii (wersja plska 4000 szt., wersja angielska 1000 szt.) cykliczne sptkania Ambasadrów Technlgii zakup licencji d baz technlgicznych np. typu Frst & Sullivan, Technlgy Review (MIT), stanwiących wsparcie w pracy Krdynatra biura OPT raz Ambasadrów Technlgii., przygtwywanie we współpracy z Ambasadrami raprtów kreswych (rcznych) z rzwju danej technlgii W ramach wspólneg działania wszystkich trzech biur (CSW, ZOP, OPT) zstaną zrganizwane cztery wyjazdy studyjne d człwych śrdków transferu technlgii w zakresie głównych bszarów technlgicznych dziesięciu technlgii prirytetwych wjewództwa małplskieg (Budwnictw i czyste technlgie energetyczne, InŜynieria materiałwa i nantechnlgia dla zastswań specjalnych. Medycyna i bitechnlgia, Infrmacja i wizualizacja).udział w kaŝdym wyjeździe studyjnym weźmie 15 sób zajmujących się wymieninymi dziedzinami wiedzy (pracwników gniw pśredniczących, animatrów sieci współpracy i przedsiębirców, przedstawiciele administracji). Planwane są wyjazdy d czterech widących reginów wiedzy na świecie, np. San Francisc, Bstn, Szanghaj, Amsterdam (uzasadnienie dla wyjazdów w załączniku d niniejszej strategii). V. Spsób sprawdzenia czy innwacja działa Ewaluacja jest systematycznym pstępwaniem słuŝącym biektywnej cenie realizwaneg lub zakńczneg prjektu (prgramu, prcesu wdraŝania lub rezultatów). Celem takieg prcesu jest ustalenie w jakim stpniu realizwane wsparcie umŝliwił siągnięcie zakładanych celów i czy efekty teg wsparcia są trwałe. Chdzi równieŝ cenę na ile realizwane działania były prwadzne efektywnie. Ewaluacja prjektu mŝe mieć następujący charakter: Strna 15 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

16 ewaluacja wstępna (ex-ante evaluatin) przeprwadzana przed rzpczęciem realizacji w celu pdniesienia jakści przygtwywanych dkumentów raz zapewnienia efektywneg wykrzystania śrdków, ewaluacja w płwie kresu realizacji (mid-term evaluatin) szacwanie stpnia realizacji zakładanych celów i ewentualnie dknanie krekt w dkumentach prgramwych, ewaluacja kńcwa (ex-pst evaluatin) jej głównym celem jest kreślenie skutecznści i efektywnści zrealizwanych działań w prjekcie raz dstarczenie infrmacji na temat długfalwych efektów, ewaluacja n-ging jest przeprwadzana w trakcie wdraŝania (implementacji) prjektu w celu ciągłeg wspierania prcesu zarządzania prjektem. Charakteryzuje się elastycznym pdejściem plegającym na bieŝącym identyfikwaniu prblemów pjawiających się w trakcie realizacji prjektu, szybką reakcją na pjawiające się trudnści raz przedstawianiu knkretnych rzwiązań dla tych prblemów. Teg typu pdejście daje równieŝ mŝliwść bieŝącej analizy i ceny pjawiających się efektów prjektu. W załŝeniach d prjektu Brker Innwacji przyjęt, Ŝe pracwany prdukt finalny będzie pdlegał walidacji dknywanej przez Reginalną Sieć Tematyczną przed włączeniem d główneg nurtu plityki. Dla zwiększenia prawdpdbieństwa realizacji zakładanych celów prjektu prpnuje się przeprwadzanie ewaluacji n-ging, czyli na bieŝąc w trakcie realizacji prjektu. Zadania te będą realizwane przez jednstki i sby bezpśredni zarządzające wdraŝaniem prjektu: Biur Lidera Prjektu, Biur Partnera Prjektu, Krdynatr Prjektu Partnera Prjektu. KaŜda ewaluacja pwinna być przeprwadzana na pdstawie ustalneg zestawu kryteriów raz metd (narzędzi badawczych) słuŝących uzyskaniu niezbędnych infrmacji d dpwiedzi na pytania ewaluacyjne. W tabeli nr 2 pniŝej przedstawin prpnwane kryteria ewaluacji. Strna 16 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

17 Tabela 2. Kryteria ewaluacji Kryterium Opis Pytania ewaluacyjne Skutecznść Trwałść efektów UŜytecznść Efektywnść Stpień realizacji zakładanych celów MŜliwść wykrzystania efektów prjektu w przyszłści Rzwiązanie prblemów dbirców d których działania były skierwane Ocena relacji pmiędzy pniesinymi nakładami a trzymanymi efektami W jakim stpniu zakładane cele zstały siągnięte? Które metdy realizacji zadań przyczyniły się najbardziej d realizacji celów? Czy realizacja działań w ramach prjektu spwdwała trwałą, jakściwą zmianę? Czy efekty prjektu będą dczuwalne p jeg zakńczeniu? Czy pdjęte działania spełniły czekiwania dbirców? Czy wdrŝenie prjektu rzwiązał istniejący prblem? Czy uzyskane efekty wdrŝenia prjektu są satysfakcjnujące dla pszczególnych grup dbirców Czy zakładane cele siągnięt przy racjnalnym gspdarwaniu dstępnymi zasbami? Czy mŝliwe był siągnięcie tych efektów lub lepszych przy wykrzystaniu mniejszych nakładów? Źródł: pracwanie własne na pdstawie Ewaluacja kwestie gólne, prjekt finanswany ze śrdków UE, Prgram Operacyjny Pmc Techniczna, Jak metdy badawcze prpnuje się wykrzystanie następujących: ankieta, analiza dkumentacji, wywiad, zgniskwany wywiad grupwy (fcus). Wykrzystanie kilku metd zbierania infrmacji sprzyja zachwaniu biektywizmu (tzw. triangulacja). Ostatnim etapem sprządzenie raprtu ewaluacyjneg przez przedstawicieli Urzędu Marszałkwskieg. Raprt pwinien zawierać następujące elementy: cel (e), przedmit i zakres badania, definicje kryteriów badawczych, metdlgię badania, pis przebiegu badania, Strna 17 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

18 analizę wyników, wniski i rekmendacje (dyrektywy praktyczne) dtyczące funkcjnwania mdelu Brkera innwacji. VI. Strategia upwszechnienia Isttą kaŝdeg działania zrganizwaneg jest realizacja zamierznych celów. W dniesieniu d inicjatyw charakterze prjektwym za punkt wyjścia przyjmuje się sfrmułwanie celu, któreg realizacja warunkwana jest takŝe przyjęciem dpwiedniej strategii prmcyjnej. Prjekt brkera innwacji w swej istcie ma zintensyfikwać niewystarczający dtychczas pzim współpracy pmiędzy administracją, nauką i sferą biznesu. Jedną z pdstawwych przyczyn becneg stanu rzeczy jest brak wiedzy i infrmacji na temat badań realizwanych przez śrdki naukwe raz nieskuteczna plityka infrmacyjna dtycząca planwanych i realizwanych badań naukwych przez jednstki badawcz rzwjwe. Stąd dpwiedni sknfigurwana plityka infrmacyjna staje się jedną z determinant mŝliwści dniesienia sukcesu w ramach realizwaneg prjektu. Zatem celem działań upwszechniających jest dtarcie d mŝliwie szerkiej spłecznści (ze strny sfery nauki i biznesu raz innych ptencjalnych partnerów) z infrmacjami dtyczącymi realizwaneg prjektu raz przedstawienie w czytelny spsób jeg załŝeń. W kncepcji prjektu załŝn wykrzystanie zestawu działań charakterze prmcyjnupwszechniającym, których mŝliwść aplikacji zstała ptwierdzna pdczas prac warsztatwych. W ujęciu narzędziwym zatem planuje się wykrzystanie następująceg aparatu wspmagająceg 4 : ultki infrmacyjne dystrybuwane m. in. pdczas sptkań, knferencji, jak równieŝ bezpśredni d krakwskich centrów transferu technlgii, instytutów naukwych, przedsiębirców, instytucji tczenia biznesu itp.; banery internetwe zamieszczane będą na tematycznych prtalach internetwych celem prmcji prjektu; rll-up (4 szt.) zamieszczane w miejscach gdzie dbywać się będą seminaria, knferencje, warsztaty itp.; 4 Kncepcja prjektu Brker innwacji..., 18. Strna 18 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

19 gadŝety prmcyjne i materiały szkleniwe dystrybuwane pdczas sptkań, warsztatów, knferencji itp.; film prmcyjny publikwany będzie m.in. na prtalach internetwych, na strnach internetwych Lidera i Partnera; kampania radiwa prwadzna będzie w II etapie realizacji prjektu pdczas nabru dbirców d etapu testwania wstępnej wersji prduktu, nawiązana zstanie współpraca z lkalną stacją radiwą wyskiej słuchalnści w reginie; infrmacje i głszenia praswe, w szczególnści artykuły spnsrwane nt. realizwaneg prjektu. Planuje się takŝe zamieszczenie insertów w prasie tematyce eknmiczngspdarczej (np. Rzeczpsplita, Gazeta Prawna, Puls Biznesu) dłączne zstaną publikacje nt. usług dla przedsiębirców świadcznych w II etapie wdraŝania i testwania wstępnej wersji prduktu. Działania prmcyjne realizwane będą równieŝ za pśrednictwem strn internetwych Wjewództwa Małplskieg i Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz utwrznej platfrmy internetwej, w tym w frmie maillingu, newslettera, aktualnści na temat stanu wdraŝania prjektu itp. Układ pdmitwy zakłada wykrzystanie wiedzy, umiejętnści i działań pdejmwanych przez wszystkich uczestników realizwaneg prjektu, a w szczególnści: Biura Lidera Prjektu (sby dpwiedzialne za prmcję i upwszechnianie) raz Biura Partnera Prjektu. W ramach Biura Partnera Prjektu krdynatr dpwiada za rganizację seminarium twierająceg i knferencję upwszechniającą, w tym Asystent Krdynatra Prjektu za rganizację i krdynację przebiegu i bsługi sptkań, seminariów i knferencji. Isttna wydaje się równieŝ funkcja Mderatra platfrmy internetwej, w ramach której przewiduje się rzwój strategii platfrmy internetwej dstarczającej infrmacji bieŝących wydarzeniach związanych z pwstawaniem mdelu brkera innwacji, twrzenie newsów, redagwanie tekstów publikwanych w serwisie, zamieszczenie materiałów z knferencji, warsztatów i innych sptkań realizwanych w ramach prjektu, wyszukiwanie tematów związanych z prfilem platfrmy, mderwanie frum, aktualizację bibliteczki multimedialnej. Strna 19 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

20 Krdynatr Biura Centrum Sieci Współpracy w zakresie realizwanych zadań prmcyjnych bierze udział w działaniach infrmacyjn - upwszechniających w celu rekrutacji raz dbru dbirców, pdbnie jak Krdynatr biura Zaplecza Ogniw Pśredniczących i Krdynatr biura Ośrdka Prgnz Technlgicznych. Bazując na wynikach prac warsztatwych dniesin się d działań prmcyjnych zgrupwanych w trzech bszarach tematycznych. KaŜdy z bszarów kncentruje się na działaniach skierwanych d niec innej grupy dbirców: Centrum Sieci Współpracy (CSW), gdzie adresatami wsparcia są: Sieci Współpracy z Wjewództwa Małplskieg, animatrzy i krdynatrzy Sieci Współpracy, człnkwie Sieci Współpracy. Plan działań prmcyjnych CSW stswnie d tych analiz pwinien w etapie II bejmwać prmcję sieci współpracy (usługi prmujące twrzenie sieci i wspierające pzyskiwanie nwych człnków sieci), a prócz wymieninych narzędzi ptymalną frmułą byłyby zrganizwanie dni twartych. Zaplecze dla Ogniw Pśredniczących (ZOP), gdzie adresatami wsparcia są: Ogniwa Pśredniczące działające w Wjewództwie Małplskim Pracwnicy Ogniw Pśredniczących Przedsiębircy Studenci Plan działań prmcyjnych CSW stswanie d tych analiz pwinien równieŝ w etapie II bejmwać prmcję i współpracę międzynardwą. Ośrdek Prgnz Technlgicznych (OPT), gdzie adresatami wsparcia są: Jednstki naukwe i naukwcy zajmujący się badaniami w zakresie w zakresie dziesięciu prirytetwych kierunków badań; Przedsiębircy realizujący prjekty w zakresie dziesięciu prirytetwych kierunków badań / technlgii; Studenci i uczniwie szkół średnich; Władze wjewództwa. Strna 20 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nr4/2013. BENCHMARKING - Czy coś o tym wiemy? W biznesie wszystko jest jasne!

Strona 1. Nr4/2013. BENCHMARKING - Czy coś o tym wiemy? W biznesie wszystko jest jasne! 4 Nr4/2013 Biuletyn infrmacyjny prjektu: Przede Wszystkim Jakść pprawa jakści usług świadcznych przez JST dzięki mdernizacji prcesów zarządzania i pdniesieniu kwalifikacji pracwników Szanwni Państw, Serdecznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Pomorska Sieć Innowacji

Pomorska Sieć Innowacji BIURO WDRAŻANIA Reginalnej Strategii Innwacji dla Wjewództwa Pmrskieg (BW RIS-P) Pmrska Sieć Innwacji Wersja d knsultacji spłecznych Opracwał zespół w składzie: mgr inż. Tmasz KLAJBOR - Kierwnik Realizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o.

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o. Badanie frmalnych i niefrmalnych uwarunkwań wdrżenia systemu przenszenia i akumulacji zalicznych siągnięć w Plsce w parciu załżenia systemu ECVET Maciej Gruza GHK Plska Sp. z.. 1. Kncepcja i metdlgia badania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu Izba Przemysłw Handlwa Ziemi Radmskiej ul. Rwańska 7, 26 600 Radm mail: izba@radmskibiznes.pl ; www.radmskibiznes.pl Szklenie " Zarządzanie prjektem" 4 dni data 25-26.08.2016 r. i 1-2.09.2016r. raz " Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Gdańsk: Przedmitem zamówienia jest świadczenie usług infrmatycznych w prjekcie WiCmm Transfer - transfer wiedzy i wzmcnienie pwiązań sfery nauki z przedsiębirstwami branŝy ICT/ETI pprzez system staŝy realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

Typy projektów dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (procedura konkursowa)

Typy projektów dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (procedura konkursowa) Typy prjektów dstępne dla rganizacji pzarządwych w ramach reginalnych prirytetów Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki (prcedura knkurswa) Niniejszy tekst zstał pracwany na pdstawie publikacji Organizacje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rzwju Systemu Edukacji Nardwa Agencja Prgramu Uczenie się przez całe życie Prgram Lenard da Vinci TOI 2010 Raprt kńcwy aspekty frmalne i merytryczne Warszawa, 10 października 2012 r. Raprt kńcwy

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Marketing 4 - Umwa ramwa na usługi marketingwe Numer głszenia: 83719-2013;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo