Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski"

Transkrypt

1 Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul. Basztwa Kraków Adres d krespndencji: ul. Racławicka 56, Kraków Krakwski Park Technlgiczny al. Jana Pawła II 41L Kraków Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

2 Spis treści I. Uzasadnienie... 3 II. Cel wprwadzenia innwacji... 4 III. Opis innwacji... 6 IV. Plan działań w prcesie testwania prduktu finalneg V. Spsób sprawdzenia czy innwacja działa VI. Strategia upwszechnienia VII. Strategia włączania d główneg nurtu plityki VIII. Kamienie milwe IX. Analiza ryzyka X. Autr Strategii XI. Literatura XII. Spis załączników... 29

3 I. Uzasadnienie W wysk rzwiniętych gspdarcz krajach jednym z isttnych czynników wsparcia rzwju innwacyjnej gspdarki jest efektywna współpraca pmiędzy pdmitami reprezentującymi trzy śrdwiska: biznes, naukę i administrację publiczną. Jak wynika z raprtu ewaluacyjneg wdraŝania Reginalnej Strategii Innwacji Wjewództwa Małplskieg: Ocena transferu wiedzy i pwiązań sfery B+R raz instytucji tczenia biznesu z przedsiębirstwami w wjewództwie małplskim w 2009 r. współpraca między tymi śrdwiskami jest niewystarczająca, c pwduje m. in. niepełne wykrzystanie ptencjału innwacyjneg uczelni wyŝszych, przekładające się na utratę szans rzwju innwacyjnej przedsiębirczści. Za isttne przyczyny niewystarczającej współpracy śrdwisk naleŝy uznać: w śrdwisku przedsiębirców: brak własnych śrdków finanswych raz wiedzy na temat mŝliwych źródeł finanswania przedsięwzięć innwacyjnych, brak wiedzy i infrmacji na temat ferty i ptencjału śrdków naukwych, w śrdwisku naukwym: niewystarczającą znajmść czekiwań śrdwiska przedsiębirców, brak śrdków finanswych na finanswanie kmercjalizacji wyników badań, w administracji: niewystarczająca ilść reginalnych śrdków dradczych ferujących usługi prinnwacyjne, niewystarczająca infrmacja strategicznych bszarach rzwju gspdarczeg raz ferwanych narzędziach wsparcia, zawartych Reginalnej Strategii Innwacji Wjewództwa Małplskieg Uwzględniając pwyŝsze przyczyny niewystarczającej współpracy mŝna stwierdzić, Ŝe jednym z mŝliwych działań, mgących mieć wpływ na intensyfikację współpracy tych śrdwisk jest Strna 3 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

4 pwłanie pdmitu wspierająceg współpracę tych śrdwisk w reginie. Rlę taką mŝe spełniać brker innwacji pdmit będący swistym łącznikiem zapewniającym przepływ infrmacji pmiędzy śrdwiskami, identyfikujący ptrzeby przedsiębirców i ptencjał rynku, dyspnujący wiedzą fercie uczelni raz przyjętej strategii rzwju Małplski. Zgdnie z tak zdefiniwanymi bszarami działania, prpnwana rganizacja wewnętrzna winna zawierać następujące jednstki: Centrum Sieci Współpracy; Zaplecze Ogniw Pśredniczących; Ośrdek Prgnz Technlgicznych. Przeprwadzenie działań piltaŝwych ma na celu wypracwanie stateczneg kształtu mdelu Brkera Innwacji, dzięki któremu mŝliwe będzie zintensyfikwanie raz pdniesienie jakści współpracy pmiędzy trzema śrdwiskami w wjewództwie małplskim (nauką, biznesem i administracją). Testwanie zaprpnwaneg mdelu będzie słuŝył ptymalizwaniu kształtu współpracy pmiędzy wspmnianymi śrdwiskami m. in. pprzez ciągłą identyfikację i analizę czekiwań raz ptrzeb. II. Cel wprwadzenia innwacji W prjekcie jak cel główny przyjęt zwiększenie d kńca 2013 rku skutecznści działań na rzecz wzmcnienia współpracy nauki i biznesu pprzez zbudwanie mdelu efektywneg i skuteczneg partnerstwa raz pręŝnie funkcjnująceg systemu brkerskieg. Stąd teŝ nadrzędnym celem realizwanych działań prjektwych będzie: siągnięcie wyskieg pzimu współpracy sektra nauki i biznesu w parciu efektywny i skutecznie funkcjnujący mdel brkera innwacji, składający się z trzech biur: Centrum Sieci Współpracy, Zaplecza Ogniw Pśredniczących raz Ośrdka Prgnz Technlgicznych. Wbec tak ustanwineg celu główneg przyjmuje się następujące cele cząstkwe: zidentyfikwanie determinant warunkujących skuteczną współpracę pmiędzy sferą nauki i biznesu; Strna 4 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

5 pracwanie katalgu zadań (usług) raz rganizacyjnej frmy ich świadczenia dla sieci współpracy; pracwanie systemu szkleń i usług dradczych dla przedsiębirców raz gniw pśredniczących; pracwanie prfesjnalneg systemu mnitringu dtycząceg dziesięciu technlgii wyłninych w prcesie fresightwym: Perspektywa Technlgiczna Kraków Małplska 2020 szczegółwe: W ramach tak sfrmułwanych celów cząstkwych prpnuje się następujące cele analiza i ustalenie przyczyn niedstatecznej współpracy sfery nauki i biznesu; pprawa warunków d rzwju przedsiębirczści akademickiej; rzwój usług brkerskich wspierających knkurencyjnść i innwacyjnść nwczesnej gspdarki Małplski; pprawa dstępu d infrmacji wzajemnych ptrzebach i fertach instytucji naukwych i przedsiębirstw; wzrst świadmści i pzimu wiedzy przedstawicieli nauki i biznesu w zakresie krzyści płynących ze wzajemnej współpracy; krewanie wizerunku Małplski jak reginu twarteg na innwacje. Implementacja wyŝej wymieninych celów będzie warunkwana efektywną realizacją zadań kreślnych w dkumencie stanwiącym załącznik d niniejszeg pracwania (zadań zidentyfikwanych pdczas warsztatów realizwanych w ramach prjektu). Przetestwanie w ramach działań piltaŝwych zaplanwanych działań dla pszczególnych Biur (usług Centrum Sieci Współpracy, usług Zaplecza dla Ogniw Pśredniczących raz usług Ośrdka Prgnz Technlgicznych) będzie pdstawą zweryfikwania skutecznści funkcjnwania mdelu Brkera Innwacji w aspekcie budwania współpracy śrdwisk nauki, biznesu i administracji. Prwadzenie ciągłeg mnitringu realizwanych usług raz badania ankietwe uczestników prgramu piltaŝweg będą stanwić pdstawę d ceny stpnia realizacji załŝnych celów raz sukcesu prjektu. Stanie się tak wtedy gdy wypracwany mdel przyczyni się d Strna 5 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

6 pdniesienia pzimu innwacyjnści firm w reginie, wzmcnienia kntaktów sieciwych zaangaŝwanych instytucji i lepsze wykrzystanie ich ptencjału. Efekty wypracwane w trakcie II etapu prjektu będą pdlegać walidacji przez Reginalną Sieć Tematyczną. Pzytywna cena tych rezultatów będzie skutkwała włączeniem mdelu Brkera Innwacji w realizację plityki rzwju Samrządu Wjewództwa Małplskieg jak narzędzia wspierająceg realizację działań wynikających z Reginalnej Strategii Innwacji. III. Opis innwacji Innwacyjnść realizwanych działań prjektwych plega na pracwaniu i przetestwaniu unikalneg mdelu brkera innwacji. Przejawia się t w pisie funkcjnwania mdelu w trzech wymiarach: instytucjnalnym; instrumentalnym; funkcjnalnym (czynnściwym). Dla pracwania takieg mdelu niezbędne jest przyjęcie dpwiednieg instrumentarium pjęciweg dnsząceg się d pjęć: brker raz innwacja. Określenie brker ma wymiar wielznacznej kategrii pjęciwej, dnsznej d róŝnych sektrów gspdarki. Przyjmuje się, Ŝe jest pdmitem pśredniczącym w realizacji dpwiedni zdefiniwanych działań (zadań). Stąd mŝna mówić róŝnych wymiarach działalnści brkerskiej, ukierunkwanej na aspekty: agencyjne, dealerskie, dyskntwe (discunt brker), infrmacyjne (np. brker rzwiązań innwacyjnych). Idea działań brkera infrmacji związana jest z dynamicznym rzwjem gspdarki światwej raz prcesem glbalizacji i dnsi szczególnie d zmian w bszarze nwczesnych Strna 6 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

7 rzwiązań technlgicznych raz związanej z tym wymianie infrmacji pmiędzy zaintereswanymi pdmitami. Mdel brkera innwacji ma zapewnić realizację działań wskazanych przez uczestników warsztatów w przyjętych trzech bszarach tematycznych: funkcjnwania Centrum Sieci Współpracy (CSW), funkcjnwania Zaplecza dla Ogniw Pśredniczących (ZOP), funkcjnwania Ośrdka Prgnz Technlgicznych (OPT) 1. Pjęcie innwacji natmiast dnsi się d krewania nwych rzwiązań, idei, kncepcji raz przekształcania lub mdyfikwania istniejących mŝliwści w nwe idee, zatem nie naleŝy g traktwać jak jednstkwe działanie, ale raczej jak permanentny prces ukierunkwany na mŝliwści praktyczneg zastswania. Innwacja juŝ we wczesnym kresie rzwju nauki zarządzania była pstrzegana jak jeden z najwaŝniejszych prblemów działalnści gspdarczej, a ściślej, działalnści przedsiębirców. Za pierwszą w pełni ukształtwaną terię innwacji mŝna uznać kncepcję sfrmułwaną w latach trzydziestych dwudziesteg wieku przez Jsepha Schumpetera. Schumpeter pdkreślał, Ŝe: ( ) działalnść przedsiębirców jest parta na twrzeniu nwych kmbinacji zastanych czynników prdukcji, w warunkach, gdy wyniku teg prcesu nie da się łatw przewidzieć 2. Innwacja zatem znacza pewną zmianę, wzbgacenie juŝ istniejącej rzeczywistści jakieś nwe elementy, przy czym isttne są mdyfikacje zachdzące w wyniku działań innwacyjnych. Te, które mają pstać zamierznych i celwych z ukierunkwaniem na kreślne krzyści mŝna kreślić mianem zmian innwacyjnych. Stąd innwacja jest kierwanym wysiłkiem rganizacji na rzecz pracwania nwych prduktów i usług, bądź teŝ nwych zastswań istniejących prduktów i usług. Innwacja jest równieŝ frmą kntrli w tym sensie, iŝ pmaga rganizacji dtrzymać krku knkurentm. 3 W tym kntekście wypracwany mdel brkera innwacji jawi się jak w pełni innwacyjna idea raz związane z nią rzwiązanie rganizacyjne, zmierzające d zapewnienia 1 Szczegółwa charakterystyka ustalnych zadań znajduje się w załączniku: Wstępna wersja prduktu finalneg 2 J. Schumpeter, The Thery f Ecnmic Develpment, Cambridge 1934, cyt. za: A. Nwak-Far, Glbalna knkurencja, PWN, Warszawa-Pznań 2000, s.17 3 R.W. Griffin, Pdstawy zarządzania rganizacjami, PWN, Warszawa 1996, s.646 Strna 7 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

8 wyskieg pzimu współpracy pmiędzy przedstawicielami świata nauki i mŝliwymi d krewania raz wykrewanymi w jeg ramach innwacyjnymi rzwiązaniami technlgicznymi, a przedstawicielami bszaru biznesu. Cechą prpnwaneg mdelu jest całściwe ujęcie prblematyki innwacyjneg rzwju reginu małplskieg. O innwacyjnści mdelu brkerskieg świadczyć będzie spójnść działań i świadcznych usług w zakresie kmercjalizacji. Dla budwania innwacyjneg mdelu brkerskieg isttne jest teŝ zaangaŝwanie trzech sektrów nauki, biznesu i administracji. Partnerstw w prcesie krewania i dyfuzji innwacji jest niezbędne, jednak knieczna jest współpraca nie tylk kperantów jakimi są przedstawiciele nauki i biznesu, ale takŝe zaangaŝwanie lkalnych i reginalnych samrządów. W prcesie tym kluczwa jest rla śrdków innwacji, przy czym aby mgły realizwać t zadanie musi n zstać uwzględnine przez pdmity systemu innwacyjneg, w tym władze. NaleŜy więc pdkreślić, iŝ kaŝda ze sfer wnsi kreślne zasby na rzecz krewania innwacji. Instytucje B+R wnszą m.in. wiedzę i nwe technlgie, kapitał ludzki, infrastrukturę badawczą. Biznes przedsiębirstwa ferują rynki zbytu i kanały dystrybucji, inwestycje, jak równieŝ zdlnść d pdejmwania ryzyka. Administracja natmiast zapewnia prgramy wsparcia, inicjatywę i krdynację działań prrzwjwych, usługi publiczne. Stąd, grupami dcelwymi w realizwanym prcesie innwacyjnym są: sektr biznesu (przedsiębirstwa, sieci współpracy; jednstki samrządu gspdarczeg); sektr nauki (szkły wyŝsze, jednstki badawcz rzwjwe, działające w śrdwisku uczelnianym); sektr administracji (jednstki samrządu terytrialneg); wyspecjalizwane jednstki rganizacyjne, działające na styku sfery nauki i biznesu (centra transferu technlgii, parki technlgiczne, inkubatry przedsiębirczści). Zastswanie wypracwaneg mdelu przez instytucje tczenia biznesu w Małplsce wprwadzi nwą jakść usług świadcznych w tym zakresie i spwduje twarcie się instytucji na krzystanie z zasbów wiedzy tczenia (tzw. twarta innwacja). Analizując czynniki warunkujące właściwe funkcjnwanie inicjatyw partych na innwacjach naleŝy pamiętać, Ŝe innwacja nie jest celem niezaleŝnym, a elementem działań strategicznych rganizacji, których kmpilacja mŝe dawać prymat innwacjm, lecz ich znaczenie jest zaleŝne d prirytetów strategicznych. Mając zatem d czynienia ze strategią, której trzn stanwi bszar Strna 8 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

9 innwacji naleŝy wskazać rlę innwacji we wdraŝaniu strategii kreślając jedncześnie na wyŝszym pzimie szczegółwści cele, których realizacja ma krewać wartści innwacyjne (rys. 1). STRATEGIA INNOWACJI/PRZENIESIENIE Taktyki ZASOBY PLANOWANIE STRATEGICZNE CEL WARTOŚCI INNOWACYJNE Taktyki Rys. 1. ZaleŜnści między planwaniem strategicznym, celami i taktykami w wielkiej strategii innwacji Źródł: A.Nwak-Far, Glbalna knkurencja, PWN, Warszawa-Pznań 2000, s.105 Innwacyjne rzwiązanie wymaga zastswania dpwiednieg instrumentarium wdrŝeniweg, składająceg się z rzwiązania rganizacyjneg, zestawu metd i technik raz katalgu zadań. W zakresie rzwiązania rganizacyjneg prpnuje się wykrzystanie kncepcji sieci. Pjęcie sieć znacza nwą frmę zrganizwania relacji pmiędzy pdmitami. Idea rganizacji sieciwej sprwadza się d współpracy niezaleŝnych pdmitów, które twrzą dwlne i dbrwlne, kaŝdrazw inne knfiguracje. Prpzycja zastswania w prcesie wdraŝania strategii kncepcji strukturalnej partej na frmule sieci daje mŝliwść szybkich zmian spsbów kształtwania relacji pmiędzy pszczególnymi elementami. Rysunek 2 przedstawia układ relacji pmiędzy pdmitami w strukturze sieciwej w prpnwanym rzwiązaniu rganizacyjnym. Strna 9 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

10 Instytucje wsparcia biznesu Administracja K P T BROKER INNOWACJI Instytucje finanswe Biznes Nauka Rys. 2. Brker innwacji w strukturze partnera prjektu (KPT) Źródł: pracwanie własne na pdstawie: Mdel działania Obserwatrium Technlgiczneg Raprt 2 w ramach prjektu: Perspektywa Technlgiczna Kraków-Małplska 2020 Mdel brkera innwacji zakłada funkcjnwanie trzech pdmitów, pdlegających krdynatrwi biura partnera prjektu (KPT). Uwzględniając przyjęte załŝenia w kncepcji prjektu na rysunku 3 przedstawin usytuwanie pdmitów twrzących ideę brkera innwacji w strukturze KPT. Strna 10 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

11 ZARZĄD KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO BIURO PARTNERA PROJEKTU BIURO CENTRUM SIECI WSPÓLPRACY BIURO ZAPLECZA OGNIW POŚREDNICZĄCYCH BIURO OŚRODKA PROGNOZ TECHNOLOGICZNYCH Rys. 3. Brker innwacji w strukturze partnera prjektu (KPT) Źródł: pracwanie własne W prpnwanej kncepcji wdrŝenia prjektu akcentuje się elastycznść rzwiązania rganizacyjneg, które zakłada mŝliwść dknywania zmian w ilści sób przyprządkwanych pszczególnym biurm, w zaleŝnści d stpnia intensywnści i trudnści realizwanych zadań (patrz: załącznik d strategii RSWOP). Testwany mdel Brkera Innwacji jest zatem innwacją w sensie nwej idei dla istniejących juŝ mŝliwści raz jak trwały prces dsknalenia prpnwaneg rzwiązania w zaleŝnści d charakteru i dynamiki zmian w tczeniu. Strna 11 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

12 IV. Plan działań w prcesie testwania prduktu finalneg Działania w ramach prcesu testwania prduktu finalneg zstaną przedstawine w parciu załŝenia głównych metdyk zarządzania prjektami (PMI, PRINCE 2) dnszących się d fazy realizacji prjektu. W metdykach tych wskazuje się trzy rdzaje prcesów: prcesy główne (pdstawwe), których celem jest dprwadzenie d wytwrzenia prduktów załŝnych w prjekcie; prcesy pmcnicze ukierunkwane na wsparcie prcesów głównych, ale nie prwadzące bezpśredni d pwstawania prduktów; prcesy zarządcze, których celem jest skuteczne i efektywne zrealizwanie załŝeń prjektwych. W ramach pszczególnych prcesów realizwane są funkcje (czynnści), za które dpwiedzialne są pdmity pwłane d zarządzania i realizacji prjektu (struktura zarządzania prjektem). W tabeli nr 1 pniŝej przedstawin zakresy dpwiedzialnści przy realizacji zadań w trzech grupach prcesów (zarządcze, pdstawwe, wspmagające). Tabela 1. Prcesy i zakresy dpwiedzialnści we wdraŝaniu prjektu Brker innwacji Pdmit Zakres dpwiedzialnści Prcesy zarządcze Grupa Sterująca Udział w zarządzaniu Prjektem na pzimie strategicznym Akceptacja rezultatów prduktu finalneg Prjektu przed przekazaniem d walidacji przez Reginalną Sieć Tematyczną Zespół Rbczy Opiniwanie cząstkwych rezultatów Prjektu przed przekazaniem ich d Grupy Sterującej kncepcje działania trzech pdmitów twrzących mdel Brkera Innwacji wstępna wersja prduktu merytryczny nadzór nad wdraŝaniem Prjektu Biur Lidera Prjektu Mnitring prac prjektwych Ocena stanu realizacji zadań przez Partnera Upwszechnianie rezultatów Kierwnik Prjektu ze strny Lidera Prjektu Krdynacja i nadzór nad realizacją zadań bjętych planem prjektu Zapewnienie efektywneg wykrzystania persnelu i zasbów Weryfikacja realizacji zakresu prjektu Zapewnienie i kntrla jakści prac i prduktów Kntrla harmngramu Kntrla ksztów Strna 12 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

13 Biur Partnera Prjektu Krdynatr Prjektu ze strny Partnera Prjektu Krdynatr Biura CSW Krdynatr Biura ZOP Krdynatr Biura OPT Knsultant merytryczny Dradca ds. bsługi prawnej Mnitrwanie i kntrla ryzyka Zapewnienie i wspmaganie kmunikacji Operacyjne zarządzanie zadaniami merytrycznymi Zapewnienie prawidłweg przebiegu prac piltaŝw testujących Kmunikacja z Biurem Lidera Prjektu Planwanie realizacji zadań merytrycznych Nadzór nad realizacją zadań merytrycznych Nadzór nad funkcjnwaniem 3 Biur tematycznych Współpraca z Kierwnikiem Prjektu Lidera Prcesy pdstawwe Opracwanie kncepcji działania Realizacja prcesu testwania usług biura Opracwanie kncepcji działania Realizacja prcesu testwania usług biura Opracwanie kncepcji działania Realizacja prcesu testwania usług biura Prcesy pmcnicze Knsultwanie przebiegu prcesu testwania Weryfikacja etapu testwania Ewaluacja realizwanych usług z punktu widzenia merytryczneg Świadczenie usług prawnych Nadzór nad dkumentacją prjektu d strny prawnej Opracwywanie zamówień publicznych na ptrzeby prcesu testwania Przygtwanie dkumentacji przetargwej Przygtwanie infrmacji przekazywanych wyknawcm w tku pstępwań Obsługa księgwa Prwadzenie dkumentacji księgw - finanswej Realizacja płatnści Mderatr platfrmy internetwej Kntrla finanswa etapu testwania prduktu Obsługa platfrmy Twrzenie i rzwój kncepcji dstarczania infrmacji za pmcą platfrmy Redagwanie tekstów publikwanych w serwisie Zamieszczanie materiałów z przebiegu prcesu testwania Mderwanie frum Źródł: pracwanie własne na pdstawie załŝeń prjektu Brker Innwacji Głównym celem II etapu prjektu jest piltaŝwe wdrŝenie mdelu Brkera Innwacji. Prces ten będzie realizwany pprzez realizację zestawu usług zidentyfikwanych pdczas prac warsztatwych dla pszczególnych bszarów (CSW, ZOP, OPT). Strna 13 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

14 Centrum Sieci Współpracy Dbór dbirców w fazie testwania realizwany będzie na zasadzie dbrwlnści. Beneficjenci będą zbwiązani d wypełnienia frmularza zgłszeniweg raz ankiety. Ostateczneg wybru beneficjentów dknają przedstawiciele Lidera i Partnera Prjektu zgdnie z pisanymi wyŝej rlami i zakresem dpwiedzialnści. m.in.: Działania będą plegały na testwaniu zdiagnzwanych usług pdczas warsztatów, w tym warsztaty dbre praktyki w zakresie twrzenia sieci współpracy (lessns learned) frum sieci współpracy branŝwa giełda infrmacji przedstawicieli sieci współpracy administracja, biznes, nauka Zaplecze Ogniw Pśredniczących Beneficjenci będą dbierani na zasadzie dwlnści (zstaną zbwiązani d wypełnienia frmularza zgłszeniweg raz ankiety. Ostateczneg wybru beneficjentów dknają przedstawiciele Lidera i Partnera Prjektu p zasięgnięciu pinii ekspertów. Plan działań zakłada realizację następujących usług: realizacja szkleń zgdnie z wynikami analizy ptrzeb szkleniwych pdczas warsztatów szczegółwa charakterystyka szkleń w załączniku d niniejszej strategii, sptkania netwrkingwe giełda infrmacji dla przedstawicieli gniw pśredniczących Ośrdek Prgnz Technlgicznych Isttą funkcjnwania teg pdmitu jest mnitrwanie rzwju i upwszechnianie wiedzy na temat dziesięć technlgii zidentyfikwanych w ramach prjektu fresightweg Perspektywa Technlgiczna Kraków Małplska Plan działań zakłada: pwłanie Ambasadrów Technlgii (10 sób p jednej dla kaŝdej technlgii) Strna 14 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

15 rganizacja 5 knferencji z udziałem ekspertów krajwych i zagranicznych: 4 branŝwe, 1 gólna, pracwanie brszury (w dwóch wersjach językwych) prmującej dziesięć technlgii (wersja plska 4000 szt., wersja angielska 1000 szt.) cykliczne sptkania Ambasadrów Technlgii zakup licencji d baz technlgicznych np. typu Frst & Sullivan, Technlgy Review (MIT), stanwiących wsparcie w pracy Krdynatra biura OPT raz Ambasadrów Technlgii., przygtwywanie we współpracy z Ambasadrami raprtów kreswych (rcznych) z rzwju danej technlgii W ramach wspólneg działania wszystkich trzech biur (CSW, ZOP, OPT) zstaną zrganizwane cztery wyjazdy studyjne d człwych śrdków transferu technlgii w zakresie głównych bszarów technlgicznych dziesięciu technlgii prirytetwych wjewództwa małplskieg (Budwnictw i czyste technlgie energetyczne, InŜynieria materiałwa i nantechnlgia dla zastswań specjalnych. Medycyna i bitechnlgia, Infrmacja i wizualizacja).udział w kaŝdym wyjeździe studyjnym weźmie 15 sób zajmujących się wymieninymi dziedzinami wiedzy (pracwników gniw pśredniczących, animatrów sieci współpracy i przedsiębirców, przedstawiciele administracji). Planwane są wyjazdy d czterech widących reginów wiedzy na świecie, np. San Francisc, Bstn, Szanghaj, Amsterdam (uzasadnienie dla wyjazdów w załączniku d niniejszej strategii). V. Spsób sprawdzenia czy innwacja działa Ewaluacja jest systematycznym pstępwaniem słuŝącym biektywnej cenie realizwaneg lub zakńczneg prjektu (prgramu, prcesu wdraŝania lub rezultatów). Celem takieg prcesu jest ustalenie w jakim stpniu realizwane wsparcie umŝliwił siągnięcie zakładanych celów i czy efekty teg wsparcia są trwałe. Chdzi równieŝ cenę na ile realizwane działania były prwadzne efektywnie. Ewaluacja prjektu mŝe mieć następujący charakter: Strna 15 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

16 ewaluacja wstępna (ex-ante evaluatin) przeprwadzana przed rzpczęciem realizacji w celu pdniesienia jakści przygtwywanych dkumentów raz zapewnienia efektywneg wykrzystania śrdków, ewaluacja w płwie kresu realizacji (mid-term evaluatin) szacwanie stpnia realizacji zakładanych celów i ewentualnie dknanie krekt w dkumentach prgramwych, ewaluacja kńcwa (ex-pst evaluatin) jej głównym celem jest kreślenie skutecznści i efektywnści zrealizwanych działań w prjekcie raz dstarczenie infrmacji na temat długfalwych efektów, ewaluacja n-ging jest przeprwadzana w trakcie wdraŝania (implementacji) prjektu w celu ciągłeg wspierania prcesu zarządzania prjektem. Charakteryzuje się elastycznym pdejściem plegającym na bieŝącym identyfikwaniu prblemów pjawiających się w trakcie realizacji prjektu, szybką reakcją na pjawiające się trudnści raz przedstawianiu knkretnych rzwiązań dla tych prblemów. Teg typu pdejście daje równieŝ mŝliwść bieŝącej analizy i ceny pjawiających się efektów prjektu. W załŝeniach d prjektu Brker Innwacji przyjęt, Ŝe pracwany prdukt finalny będzie pdlegał walidacji dknywanej przez Reginalną Sieć Tematyczną przed włączeniem d główneg nurtu plityki. Dla zwiększenia prawdpdbieństwa realizacji zakładanych celów prjektu prpnuje się przeprwadzanie ewaluacji n-ging, czyli na bieŝąc w trakcie realizacji prjektu. Zadania te będą realizwane przez jednstki i sby bezpśredni zarządzające wdraŝaniem prjektu: Biur Lidera Prjektu, Biur Partnera Prjektu, Krdynatr Prjektu Partnera Prjektu. KaŜda ewaluacja pwinna być przeprwadzana na pdstawie ustalneg zestawu kryteriów raz metd (narzędzi badawczych) słuŝących uzyskaniu niezbędnych infrmacji d dpwiedzi na pytania ewaluacyjne. W tabeli nr 2 pniŝej przedstawin prpnwane kryteria ewaluacji. Strna 16 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

17 Tabela 2. Kryteria ewaluacji Kryterium Opis Pytania ewaluacyjne Skutecznść Trwałść efektów UŜytecznść Efektywnść Stpień realizacji zakładanych celów MŜliwść wykrzystania efektów prjektu w przyszłści Rzwiązanie prblemów dbirców d których działania były skierwane Ocena relacji pmiędzy pniesinymi nakładami a trzymanymi efektami W jakim stpniu zakładane cele zstały siągnięte? Które metdy realizacji zadań przyczyniły się najbardziej d realizacji celów? Czy realizacja działań w ramach prjektu spwdwała trwałą, jakściwą zmianę? Czy efekty prjektu będą dczuwalne p jeg zakńczeniu? Czy pdjęte działania spełniły czekiwania dbirców? Czy wdrŝenie prjektu rzwiązał istniejący prblem? Czy uzyskane efekty wdrŝenia prjektu są satysfakcjnujące dla pszczególnych grup dbirców Czy zakładane cele siągnięt przy racjnalnym gspdarwaniu dstępnymi zasbami? Czy mŝliwe był siągnięcie tych efektów lub lepszych przy wykrzystaniu mniejszych nakładów? Źródł: pracwanie własne na pdstawie Ewaluacja kwestie gólne, prjekt finanswany ze śrdków UE, Prgram Operacyjny Pmc Techniczna, Jak metdy badawcze prpnuje się wykrzystanie następujących: ankieta, analiza dkumentacji, wywiad, zgniskwany wywiad grupwy (fcus). Wykrzystanie kilku metd zbierania infrmacji sprzyja zachwaniu biektywizmu (tzw. triangulacja). Ostatnim etapem sprządzenie raprtu ewaluacyjneg przez przedstawicieli Urzędu Marszałkwskieg. Raprt pwinien zawierać następujące elementy: cel (e), przedmit i zakres badania, definicje kryteriów badawczych, metdlgię badania, pis przebiegu badania, Strna 17 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

18 analizę wyników, wniski i rekmendacje (dyrektywy praktyczne) dtyczące funkcjnwania mdelu Brkera innwacji. VI. Strategia upwszechnienia Isttą kaŝdeg działania zrganizwaneg jest realizacja zamierznych celów. W dniesieniu d inicjatyw charakterze prjektwym za punkt wyjścia przyjmuje się sfrmułwanie celu, któreg realizacja warunkwana jest takŝe przyjęciem dpwiedniej strategii prmcyjnej. Prjekt brkera innwacji w swej istcie ma zintensyfikwać niewystarczający dtychczas pzim współpracy pmiędzy administracją, nauką i sferą biznesu. Jedną z pdstawwych przyczyn becneg stanu rzeczy jest brak wiedzy i infrmacji na temat badań realizwanych przez śrdki naukwe raz nieskuteczna plityka infrmacyjna dtycząca planwanych i realizwanych badań naukwych przez jednstki badawcz rzwjwe. Stąd dpwiedni sknfigurwana plityka infrmacyjna staje się jedną z determinant mŝliwści dniesienia sukcesu w ramach realizwaneg prjektu. Zatem celem działań upwszechniających jest dtarcie d mŝliwie szerkiej spłecznści (ze strny sfery nauki i biznesu raz innych ptencjalnych partnerów) z infrmacjami dtyczącymi realizwaneg prjektu raz przedstawienie w czytelny spsób jeg załŝeń. W kncepcji prjektu załŝn wykrzystanie zestawu działań charakterze prmcyjnupwszechniającym, których mŝliwść aplikacji zstała ptwierdzna pdczas prac warsztatwych. W ujęciu narzędziwym zatem planuje się wykrzystanie następująceg aparatu wspmagająceg 4 : ultki infrmacyjne dystrybuwane m. in. pdczas sptkań, knferencji, jak równieŝ bezpśredni d krakwskich centrów transferu technlgii, instytutów naukwych, przedsiębirców, instytucji tczenia biznesu itp.; banery internetwe zamieszczane będą na tematycznych prtalach internetwych celem prmcji prjektu; rll-up (4 szt.) zamieszczane w miejscach gdzie dbywać się będą seminaria, knferencje, warsztaty itp.; 4 Kncepcja prjektu Brker innwacji..., 18. Strna 18 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

19 gadŝety prmcyjne i materiały szkleniwe dystrybuwane pdczas sptkań, warsztatów, knferencji itp.; film prmcyjny publikwany będzie m.in. na prtalach internetwych, na strnach internetwych Lidera i Partnera; kampania radiwa prwadzna będzie w II etapie realizacji prjektu pdczas nabru dbirców d etapu testwania wstępnej wersji prduktu, nawiązana zstanie współpraca z lkalną stacją radiwą wyskiej słuchalnści w reginie; infrmacje i głszenia praswe, w szczególnści artykuły spnsrwane nt. realizwaneg prjektu. Planuje się takŝe zamieszczenie insertów w prasie tematyce eknmiczngspdarczej (np. Rzeczpsplita, Gazeta Prawna, Puls Biznesu) dłączne zstaną publikacje nt. usług dla przedsiębirców świadcznych w II etapie wdraŝania i testwania wstępnej wersji prduktu. Działania prmcyjne realizwane będą równieŝ za pśrednictwem strn internetwych Wjewództwa Małplskieg i Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz utwrznej platfrmy internetwej, w tym w frmie maillingu, newslettera, aktualnści na temat stanu wdraŝania prjektu itp. Układ pdmitwy zakłada wykrzystanie wiedzy, umiejętnści i działań pdejmwanych przez wszystkich uczestników realizwaneg prjektu, a w szczególnści: Biura Lidera Prjektu (sby dpwiedzialne za prmcję i upwszechnianie) raz Biura Partnera Prjektu. W ramach Biura Partnera Prjektu krdynatr dpwiada za rganizację seminarium twierająceg i knferencję upwszechniającą, w tym Asystent Krdynatra Prjektu za rganizację i krdynację przebiegu i bsługi sptkań, seminariów i knferencji. Isttna wydaje się równieŝ funkcja Mderatra platfrmy internetwej, w ramach której przewiduje się rzwój strategii platfrmy internetwej dstarczającej infrmacji bieŝących wydarzeniach związanych z pwstawaniem mdelu brkera innwacji, twrzenie newsów, redagwanie tekstów publikwanych w serwisie, zamieszczenie materiałów z knferencji, warsztatów i innych sptkań realizwanych w ramach prjektu, wyszukiwanie tematów związanych z prfilem platfrmy, mderwanie frum, aktualizację bibliteczki multimedialnej. Strna 19 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

20 Krdynatr Biura Centrum Sieci Współpracy w zakresie realizwanych zadań prmcyjnych bierze udział w działaniach infrmacyjn - upwszechniających w celu rekrutacji raz dbru dbirców, pdbnie jak Krdynatr biura Zaplecza Ogniw Pśredniczących i Krdynatr biura Ośrdka Prgnz Technlgicznych. Bazując na wynikach prac warsztatwych dniesin się d działań prmcyjnych zgrupwanych w trzech bszarach tematycznych. KaŜdy z bszarów kncentruje się na działaniach skierwanych d niec innej grupy dbirców: Centrum Sieci Współpracy (CSW), gdzie adresatami wsparcia są: Sieci Współpracy z Wjewództwa Małplskieg, animatrzy i krdynatrzy Sieci Współpracy, człnkwie Sieci Współpracy. Plan działań prmcyjnych CSW stswnie d tych analiz pwinien w etapie II bejmwać prmcję sieci współpracy (usługi prmujące twrzenie sieci i wspierające pzyskiwanie nwych człnków sieci), a prócz wymieninych narzędzi ptymalną frmułą byłyby zrganizwanie dni twartych. Zaplecze dla Ogniw Pśredniczących (ZOP), gdzie adresatami wsparcia są: Ogniwa Pśredniczące działające w Wjewództwie Małplskim Pracwnicy Ogniw Pśredniczących Przedsiębircy Studenci Plan działań prmcyjnych CSW stswanie d tych analiz pwinien równieŝ w etapie II bejmwać prmcję i współpracę międzynardwą. Ośrdek Prgnz Technlgicznych (OPT), gdzie adresatami wsparcia są: Jednstki naukwe i naukwcy zajmujący się badaniami w zakresie w zakresie dziesięciu prirytetwych kierunków badań; Przedsiębircy realizujący prjekty w zakresie dziesięciu prirytetwych kierunków badań / technlgii; Studenci i uczniwie szkół średnich; Władze wjewództwa. Strna 20 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo