HP e-health Broker. Wersja 4.0. Opis produktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP e-health Broker. Wersja 4.0. Opis produktu"

Transkrypt

1 Wersja 4.0

2

3 Uwagi i informacje prawne Copyright Hewlett-Packard Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. EJB, J2EE i wszystkie znaki towarowe związane z Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Informacje zawarte w tym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Hewlett- Packard Company. W celu ich posiadania, wykorzystywania lub kopiowania wymagana jest odpowiednia licencja udzielona przez producenta.

4 Spis treści Wstęp... 5 Cel dokumentu... 5 Odbiorcy dokumentu... 5 Koncepcja... 6 Interfejsy... 8 Interfejsy synchroniczne... 8 Interfejsy asynchroniczne... 8 Mechanizmy bezpieczeństwa... 9 Kontrola dostępu... 9 Mechanizmy audytowe Wysoka dostępność Wydajność i skalowalność Suplement wybrane usługi dziedzinowe Mediacje Przykład użycia Usługi CWU Przykład użycia Usługi HL Usługi SRP UdostepnijDaneDowoduPoNumerze UdostepnijDaneOsobyPoNumerzeDowodu WeryfikujIUdostepnijAktualneDaneOsoby Usługi epuap adddocumenttosigning getsigneddocument verifysigneddocument Przykład użycia Strona 4 z 25.

5 Wstęp Cel dokumentu Celem dokumentu jest przedstawienie podstawowych danych o oprogramowaniu HP e-health Broker, pozwalających na ewaluacje możliwości jego zastosowania w środowisku informatycznym z wykorzystaniem wskazanych w niniejszej dokumentacji parametrów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oprogramowania HP e-health Broker. Dokonano tego poprzez prezentację koncepcji produktu, jego interfejsów oraz możliwości w obszarach niefunkcjonalnych takich jak niezawodność, wydajność, skalowalność czy bezpieczeństwo. Odbiorcy dokumentu Dokument przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem HP e-health Broker w swoich rozwiązaniach, a w szczególności rozwiązaniach IT w branży usług medycznych. Od czytelnika jest wymagana ogólna wiedza na temat współczesnych metod komunikacji między systemami informatycznymi, w szczególności znajomości zagadnień związanych z działaniem usług sieciowych (ang. Web Services), XML, SOAP oraz funkcjonalności oferowanych przez specyfikację Java EE. W rozdziale przedstawiono koncepcję produktu, jego interfejsy oraz opisano możliwości oprogramowania HP e-health Broker w obszarach niefunkcjonalnych takich jak niezawodność, wydajność, skalowalność czy bezpieczeństwo. Strona 5 z 25

6 Koncepcja HP e-health Broker jest produktem programowym umożliwiającym implementację brokerów informacji, zwanych także szynami danych lub szynami usług. Został zbudowany w oparciu o architekturę komponentową i dostarcza oferowane funkcjonalności w modelu usługowym. W skład produktu wchodzi serwer integracyjny oraz zestaw gotowych usług zebranych w Katalogu Usług. Serwer integracyjny pełni rolę środowiska uruchomieniowego dla procesów realizujących usługi udostępniane klientom. Usługi te mogą być: mediacjami realizowanymi przez mediator; usługami dziedzinowymi adresującymi konkretne obszary funkcjonalne z danej domeny (np. odpytywanie rejestrów dziedzinowych, obsługa protokołów lub standardów dziedzinowych takich jak HL7). Serwer integracyjny składa się z silnika procesów, warstwy transportów, mechanizmów bezpieczeństwa związanych z kontrolą dostępu oraz audytem, API wykorzystywanego przez usługi dziedzinowe oraz pełnego środowiska uruchomieniowego aplikacji zgodnych z Java EE, wspierającego osadzanie m.in. komponentów dedykowanych tworzonych zgodnie ze standardem EJB3. Dostępny jest także menadżer konfiguracji umożliwiający przekazywanie wartości dla parametrów konfiguracyjnych ( w tym również dla różnych instancji serwera). Menedżer konfiguracji umożliwia eksport ustawień i ich import na innych instancjach serwera. Serwer integracyjny wspiera wykorzystanie zewnętrznych adapterów umożliwiających dostęp do systemów zewnętrznych poprzez niestandardowe protokoły. Serwer jest platformą bazującą na XML u. Przetwarzane komunikaty są wewnętrznie reprezentowane poprzez obiekty Java z zachowaniem pełnej wierności reprezentacji Strona 6 z 25

7 XML (ang. full XML infoset fidelity). Oferowane jest pełne wsparcie dla funkcjonalności transformacji danych, opartych o XSLT, XQuery, XPath, a także możliwość wzbogacania danych o dane z systemów zewnętrznych oraz nakładanie warunków na transformacje danych. Wdrożenie oprogramowania HP e-health Broker polega na odpowiedniej konfiguracji mediacji oraz wykorzystanych usług dziedzinowych, a także na dostarczeniu dedykowanych komponentów realizujących sparametryzowane podobszary wykorzystanych usług dziedzinowych. Strona 7 z 25

8 Interfejsy HP e-health Broker umożliwia realizację komunikacji synchronicznej zgodnej z paradygmatem pytanie/odpowiedź, a także komunikacji asynchronicznej, w której na dane pytanie odpowiedzi może nie być lub może być dostępna w przyszłości. Domyślnie komunikaty są przetwarzane równolegle, ale interfejsy mogą być skonfigurowane w sposób gwarantujący przetwarzanie sekwencyjne. Możliwe jest także ustawienie parametrów QoS, np. ograniczenie czasu wywołań dla usług, czy zachowania w przypadku awarii polegającego na ponownym dostarczeniu komunikatu. W komunikacji możliwe jest wykorzystania adapterów pozwalających na wykorzystanie takich protokołów i systemów zewnętrznych jak: HTTP, FTP, JMS, JDBC, SMTP i innych. Interfejsy synchroniczne Komunikacja synchroniczna jest udostępniona poprzez transport Web Service (zgodny z SOAP 1.1/1.2, wspierający SOAP with Attachments), umożliwiający przesyłanie komunikatów SOAP poprzez protokół HTTP/HTTPs. Głównym komponentem wykorzystywanym w tym modelu komunikacji jest mediator, który umożliwia synchroniczny dostęp do usług udostępnionych przez broker, a realizowanych przez systemy zewnętrzne, niewidoczne dla wywołującego mediowaną usługę. Interfejsy asynchroniczne Komunikacja asynchroniczna jest realizowana przy pomocy transportów JMS oraz IMAP. Transport JMS umożliwia przesyłanie komunikatów XML przy pomocy wbudowanych mechanizmów kolejkowych zgodnych z API JMS. Transport IMAP umożliwia komunikację z brokerem przy pomocy wiadomości , w których załącznikami są komunikaty SOAP lub XML. Strona 8 z 25

9 Mechanizmy bezpieczeństwa Kontrola dostępu Dostęp do usług udostępnianych przez HP e-health Broker może być chroniony. W tym celu oprogramowanie dostarcza wiele mechanizmów kontroli dostępu. Rekomendowanym sposobem zabezpieczenia dostępu jest wymuszenie dwustronnego uwierzytelniania SSL połączeń od klientów do brokera. Innym mechanizmem jest wsparcie dla standardu WS-Security, które umożliwia zabezpieczenie usług na poziomie warstwy aplikacyjnej. Przy wykorzystaniu WS- Security możliwe jest zagwarantowanie niezaprzeczalności komunikacji poprzez zastosowanie podpisu cyfrowego, a także ograniczenie dostępu do upoważnionych użytkowników poprzez zastosowanie mechanizmów Username Token oraz Binary Security Token wraz z certyfikatami cyfrowymi X.509. Możliwe jest także uwierzytelnienie oparte o weryfikację hostów. HP e-health Broker pozwala na kontrolę dostępu z wykorzystaniem dowolnego poziomu granulacji. Zastosowano model ABAC (ang. attribute-based access control), który wykorzystuje standard XACML 2.0 i umożliwia mapowanie ról oraz przypisanie polityk dostępu zarówno dla grup usług, jak i dla pojedynczych usług, a nawet przypisanie oddzielnych polityk dostępu dla tych samych usług, w zależności od treści komunikatów, jakie do nich wpływają. Produkt zawiera wbudowany podsystem zarządzania tożsamością (użytkownicy/grupy/role), a także umożliwia nałożenie polityk na weryfikację poprawności danych uwierzytelniających, w tym certyfikatów, kluczy bezpieczeństwa oraz haseł użytkowników. Najbardziej zaawansowanym mechanizmem jest możliwość wykorzystania zewnętrznego dedykowanego systemu autoryzacji, który jest zarządzany przez istniejącą w danej organizacji komórkę SOC (ang. Security Operations Center), poprzez integrację realizowaną przez dedykowany komponent udostępniany przez Strona 9 z 25

10 producenta HP e-health Broker dla wspieranych systemów autoryzacji firm trzecich (opartych np. na standardzie XACML). Mechanizmy audytowe Wszystkie zdarzenia generowane wewnątrz instancji brokera są objęte wewnętrznym systemem audytowym. Mechanizmy audytu pozwalają na diagnostykę pracy serwera (np. okoliczności wystąpienia błędu, kontekst na poziomie metody/obiektu/modułu, czas/data), a jednocześnie mogą być wykorzystane w celach zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi poprzez implementację śledzenia zdarzeń biznesowych przesyłanych w komunikatach, które przepływają przez broker integracyjny. Strona 10 z 25

11 Wysoka dostępność HP e-health Broker w domyślnej instalacji jest skonfigurowany w sposób wysokodostępny i nie wymaga dalszej konfiguracji. Po uruchomieniu wielu instancji na różnych serwerach, instancje te tworzą dynamicznie aktywny klaster obejmujący zasięgiem wspólną domenę multicast. Wszystkie węzły klastra biorą aktywny udział w przetwarzaniu komunikatów. Dostarczany jest także mechanizm klastrowego singletona, który umożliwia uruchamianie określonego kodu w sposób wysokodostępny, ale jednocześnie gwarantuje wykonanie go przez tylko jeden wątek na tylko jednym węźle w danym punkcie w czasie. W przypadku awarii węzła, jego rolę przejmują pozostałe węzły. W szczególności, w przypadku awarii węzła hostującego klastrowy singleton, pozostałe węzły dokonują elekcji nowego właściciela tego komponentu, a wszystkie komponenty podłączone do singletona, który uległ awarii, są dynamicznie i automatycznie przełączane na nowy. Możliwe jest skonfigurowanie automatycznego restartu instancji w przypadku awarii, a także manualne wymuszenie migracji instancji. Po przeniesieniu instancje są w pełni skonfigurowane i widoczne dla pozostałych instancji klastra. Strona 11 z 25

12 Wydajność i skalowalność HP e-health Broker jest oprogramowaniem, które było projektowane do użycia w centralnej roli w danej organizacji. Cel ten nakłada wymóg spełnienia odpowiednich wymagań w zakresie wydajności i skalowalności. Oprogramowanie brokera w zakresie węzłów obliczeniowych umożliwia skalowalności zbliżoną do liniowej. Oznacza to, że aby zwiększyć wydajność przetwarzania, należy udostępnić dodatkową moc obliczeniową. Preferowane jest skalowanie horyzontalne w przeciwieństwie do wertykalnego, tzn. rozbudowa poprzez dodanie nowych węzłów o takiej samej pojemności jednostkowej, w przeciwieństwie do rozbudowy zasobów w pojedynczym węźle. Należy jednak pamiętać, że główną rolą brokera jest pośredniczenie w wymianie danych między systemami zewnętrznymi. W związku z tym wydajność całego rozwiązania zależy w znacznym stopniu od wydajności integrowanych systemów. Kod oprogramowania HP e-health Broker jest wysoce zoptymalizowany, co pozwala na uzyskanie na pojedynczej maszynie wirtualnej wykorzystującej pojedynczy rdzeń nowoczesnego procesora liczby transakcji na sekundę liczonej w setkach. Nie mniej jednak, nieprawidłowe wykorzystywanie możliwości produktu w połączeniu z nieoptymalną architekturą wdrażanego rozwiązania może skutkować niezadawalającym poziomem wydajności, co należy mieć na uwadze projektując i wdrażając produkt w danym rozwiązaniu. HP e-health Broker zawiera mechanizmy ochrony przed przeciążeniem. W przypadku wzrostu obciążenia jest ono dynamicznie i automatycznie relokowane na mniej obciążone instancje klastra. Strona 12 z 25

13 Suplement wybrane usługi dziedzinowe W tym rozdziale są przedstawione wybrane, predefiniowane usługi dziedzinowe zlokalizowane w HP e-health Broker na potrzeby medycznego rynku polskiego, które mogą posłużyć do implementacji wymagań w danym wdrożeniu produktu. Poniższe opisy usług są jednocześnie ilustracją możliwości tej platformy w zakresie tworzenia nowych usług integracyjnych. 1 Mediacje HP e-health Broker oferuje generyczny sposób wywoływania prostych usług zewnętrznych przy wykorzystaniu mediatora. Jest to mechanizm wywołujący usługi zewnętrzne z możliwością skonfigurowania: sposobu uwierzytelnienia wiadomości przychodzącej: o Username token, o Binary security token (X.509); sposobu uwierzytelnienia wiadomości przesyłanej do wywołanego systemu; sposobu podpisywania zwracanej wiadomości; mapowania sposobów uwierzytelnienia; adresu docelowego usługi. Wykonywana mediacja wiązana jest z przychodzącym komunikatem na dwa sposoby: poprzez dopasowanie adresu URL oraz wartości nagłówka SOAPAction; poprzez dopasowanie adresu URL oraz typu komunikatu żądania. 1.1 Przykład użycia Poniżej znajduje się ilustracja przypadku użycia mediatora w usłudze lokalnej - bez uwierzytelnienia. Strona 13 z 25

14 Poniżej znajduje się przykład użycia mediatora do usługi zewnętrznej - z uwierzytelnieniem za pomocą skonfigurowanej metody. Strona 14 z 25

15 2 Usługi CWU Usługi CWU zaimplementowane w HP e-health Broker umożliwiają odpytywanie CWU Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w celu weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń medycznych. W komunikacie wysyłanym do usługi należy podać dane identyfikujące daną osobę, numer PESEL bądź numer dowodu osobistego. Na ich podstawie zostaną uzyskane dane osobowe z rejestru CWU. W przypadku, kiedy w dokumencie nie jest podany numer PESEL, wywoływana jest usługa dostępu do danych po numerze dowodu osobistego MSW/SRP/Dowody WebServices, na której podstawie uzyskiwany jest numer PESEL. Na jego podstawie pobierane są dane z rejestru CWU. 2.1 Przykład użycia W przypadku, gdy numer PESEL jest podany, komunikat jest obsługiwany w HP e- Health Broker w następujący sposób: Strona 15 z 25

16 Natomiast jeśli numer PESEL nie jest podany w komunikacie, następuje następujący przepływ komunikatów: Strona 16 z 25

17 3 Usługi HL7 Usługi HL7 odpowiadają za obsługę danych w formacie w/g standardu HL7 (Health Level Seven) w wersji 2.x. Jest to format oparty na tekście ASCII. HL7 nie narzuca warstwy transportowej. W HP e-health Broker za protokół transportowy służy SOAP, dzięki czemu zachowane jest jednolite rozwiązanie w obrębie całej aplikacji. HP e-health Broker umożliwia przyjmowanie komunikatów HL7, przenoszenie zawartych w nich danych na format XML, dostosowywanie i przesyłanie ich na usługi zewnętrzne oraz tłumaczenie otrzymywanych odpowiedzi powrotnie na komunikaty spełniające standard HL7. Poza opisanymi powyżej mechanizmami HP e-health Broker zapewnia również obsługę błędów SOAP generowanych zarówno przez wewnętrzną logikę szyny integracyjnej jak też zwracanych przez zewnętrzną usługę. Błędy te są przechwytywane i zwracane jako komunikat zgodny ze standardem HL7. Komunikat HL7 obsługiwany jest w HP e-health Broker w sposób przedstawiony na poniższych ilustracjach. Przebieg komunikacji od strony klienta do usługi zewnętrznej prezentuje się następująco: Strona 17 z 25

18 HP e-health Broker przechwytuje odpowiedź uzyskaną od serwera zewnętrznego i formatuje ją do standardu HL7 przed zwróceniem jej do klienta: Strona 18 z 25

19 W przypadku wystąpienia błędu na którymkolwiek etapie przetwarzania komunikatu po stronie serwera integracyjnego HP e-health Broker bądź usługi zewnętrznej (na poniższej ilustracji oznaczone strzałkami o numerach od 1 do 5), zostanie on zwrócony w formacie HL7. Strona 19 z 25

20 Strona 20 z 25

21 4 Usługi SRP Usługi SRP odpowiadają za pobranie danych osobowych danej osoby przy użyciu Systemu Rejestrów Państwowych. Aby wywołać zewnętrzną usługę SRP, należy przesłać do HP e-health Broker komunikat zgodny ze schematem odpowiedniej usługi. 4.1 UdostepnijDaneDowoduPoNumerze Jest to usługa oferowana w ramach systemu SRP - Domena Dowody. Oprócz wywołania usługi następuje weryfikacja poprawności podanego numeru dowodu osobistego. 4.2 UdostepnijDaneOsobyPoNumerzeDowodu Ta usługa zapewnia funkcjonalność pobierania z systemu SRP danych osoby na podstawie numeru dowodu osobistego. Strona 21 z 25

22 Wywołuje ona usługi UdostepnijDaneDowoduPoNumerze oraz WeryfikujIUdostepnijAktualneDaneOsoby. Przy pomocy pierwszej usługi na podstawie numeru dowodu osobistego uzyskuje numer PESEL. Następnie wykorzystując numer PESEL pobiera dane osoby. 4.3 WeryfikujIUdostepnijAktualneDaneOsoby Jest to usługa oferowana w ramach systemu SRP - Domena PESEL. Strona 22 z 25

23 Strona 23 z 25

24 5 Usługi epuap Usługi epuap komunikują się z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej w ramach interfejsów podsystemu Profil Zaufany. Zawartość komunikatu SOAP powinna być zgodna ze schematem definiującym dane wejściowe tej usługi. Usługi sieciowe epuap wymagają podpisania przesyłanej wiadomości przez certyfikat zarejestrowany w systemie DRACO. 5.1 adddocumenttosigning Ta usługa rejestruje zlecenie podpisu dokumentu. W przypadku pomyślnego podpisania dokumentu, zostaje on związany z adresem podanym w treści elementu successurl. 5.2 getsigneddocument Usługa ta służy do pobrania podpisanego dokumentu. Używa się w tym celu adresu URL identyfikującego dokument (adres otrzymany z akcji adddocumenttosigning). 5.3 verifysigneddocument Usługa ta weryfikuje podpisy zawarte w dokumencie. Zwraca ona strukturę XML, która zawiera informacje dotyczące podpisu dokumentu. Dokument przekazany w elemencie document należy zakodować algorytmem Base64. Strona 24 z 25

25 5.4 Przykład użycia Ogólny schemat przekazywania komunikatu do usługi epuap jest następujący. Strona 25 z 25

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Wdrożenie usługi poczty elektronicznej opartej na aplikacji Postfix dla średniego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wysokiej dostępności Autor:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING... 3 2 COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING Sercem narzędzia Compuware Data Center Real User Monitoring

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE

Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE 211 Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE Maciej Zakrzewicz Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/ Plan rozdziału 212 Wstęp Techniki projektowe: Wprowadzenie modułu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Załącznik nr 1 do specyfikacji Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Zamawiający wymaga przeprowadzenie rozbudowy każdego z dwóch posiadanych serwerów blade HP BL 860C i2

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Karol Gołąb karol.golab@tls-technologies.com 28 listopada 2001 1 Streszczenie Omówienie i porównanie popularnych standardów mechanizmów komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

IBM WebSphere Rodzina WebSphere MQ

IBM WebSphere Rodzina WebSphere MQ IBM WebSphere Rodzina WebSphere Większa sprawność działania oraz niższe koszty serwisowania i integracji środowisk informatycznych. Rodzina WebSphere 2 Oprogramowanie IBM WebSphere na przestrzeni lat stało

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW Wprowadzenie

Aplikacje WWW Wprowadzenie Aplikacje WWW Wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie http://www.e-informatyka.edu.pl/ http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=aplikacje_www Plan wykładu Składniki architektury WWW: klient HTTP, serwer

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa?

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? Koszalin, 15-16.05.2006 III Zawodowa Konferencja Zawód kartografa 200910151500 Agenda 1. Koncepcja SKBDT 2. Podstawowe założenia koncepcji

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU Kielce, dnia 31.08.2011 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

(Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie technologii.

(Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie technologii. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Temat seminarium: Moduły PAM (Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie technologii Autor: Bartosz Hetmański Moduły PAM (Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.3. Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny

Załącznik nr 1.3. Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny Załącznik nr 1.3 do SIWZ Załącznik nr 1.3 Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny Strona 1 z 13 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów EZD u Partnerów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Tomasz Pawłowski Nr albumu: 146956 Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

IBM WebSphere. WebSphere Message Broker

IBM WebSphere. WebSphere Message Broker IBM WebSphere WebSphere Message Broker Rodzina WebSphere MQ 2 Ogólne informacje o produkcie IBM WebSphere Message Broker jest produktem z grupy brokerów komunikatów, który ułatwia firmie osiągnięcie architektury

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Szczególne problemy projektowania aplikacji Jarosław Kuchta Miejsce projektowania w cyklu wytwarzania aplikacji SWS Analiza systemowa Analiza statyczna Analiza funkcjonalna Analiza dynamiczna Analiza behawioralna

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Metody uwierzytelniania - Bezpieczeństwo (3) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4. Metody uwierzytelniania - Bezpieczeństwo (3) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Metody uwierzytelniania - Bezpieczeństwo (3) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Protokół SSL do zabezpieczenia aplikacji na poziomie protokołu transportowego

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo