Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Nie zanurzaj produktu w wodzie. Uwaaj, aby woda nie dostala si do gniazda sluchawek i komory baterii, gdy moe ona spowodowa znaczne uszkodzenia. Dzialanie telefonów komórkowych w pobliu urzdzenia moe spowodowa zaklócenia. Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie zachowuj oryginalne pliki pobrane do urzdzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialnoci za jakkolwiek utrat danych spowodowan uszkodzeniem lub brakiem moliwoci odczytu danych zapisanych w urzdzeniu. Aby unikn problemów, naley zarzdza plikami (przesyla je, usuwa itd.) tylko przy pomocy oprogramowania muzycznego dolczonego do zestawu! Nie stosuj adnych rodków czyszczcych zawierajcych alkohol, amoniak, benzen lub materialy cierne, gdy mog one powodowa uszkodzenie produktu. Temperatury eksploatacji i przechowywania Urzdzenia naley uywa w temperaturze 035ºC. Urzdzenie naley przechowywa w temperaturze -2045ºC. W niskich temperaturach ywotno akumulatora urzdzenia moe by krótsza. Czci zamienne i akcesoria: Czci zamienne i akcesoria mona zamówi na stronie internetowej support. Ochrona sluchu Glono dwiku podczas sluchania powinna by umiarkowana: Korzystanie ze sluchawek przy duej glonoci moe spowodowa uszkodzenie sluchu. Ten produkt moe generowa dwik o nateniu grocym utrat sluchu uytkownikowi ze zdrowym sluchem, nawet przy uytkowaniu trwajcym nie dluej ni minut. Wysze natenie dwiku jest przeznaczone dla osób z czciowo uszkodzonym sluchem. Glono dwiku moe by mylca. Z czasem sluch dostosowuje si do wyszej glonoci dwiku, uznawanej za odpowiedni. Dlatego przy dlugotrwalym sluchaniu dwiku to, co brzmi,,normalnie" w rzeczywistoci moe brzmie glono i stanowi zagroenie dla sluchu. Aby temu zapobiec, naley ustawia glono na bezpiecznym poziomie, zanim sluch dostosuje si do zbyt wysokiego poziomu. Ustawianie bezpiecznego poziomu glonoci: Ustaw glono na niskim poziomie. Stopniowo zwikszaj glono, a dwik bdzie czysty, dobrze slyszalny i bez zaklóce. Nie sluchaj zbyt dlugo: Dlugotrwale sluchanie dwiku, nawet na,,bezpiecznym" poziomie, równie moe powodowa utrat sluchu. PL 3 Po ls ki Korzystaj z urzdzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy. Podczas korzystania ze sluchawek stosuj si do poniszych zalece. Nie sluchaj zbyt glono i zbyt dlugo. Zachowaj ostrono przy zmianie glonoci dwiku ze wzgldu na dostosowywanie si sluchu. Nie zwikszaj glonoci do takiego poziomu, przy którym nie slycha otoczenia. W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach uywaj sluchawek z rozwag lub przesta ich uywa na jaki czas. Nie uywaj sluchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdy moe to spowodowa zagroenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach. Modyfikacje Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje mog spowodowa uniewanienie prawa uytkownika do korzystania z tego produktu. Prawa autorskie Wszelkie pozostale marki i nazwy produktów stanowi wlasno poszczególnych firm i organizacji. Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek nagra pobranych z Internetu lub utrwalonych na plytach AudioCD stanowi naruszenie praw autorskich i umów midzynarodowych. Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materialów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagra dwikowych, moe stanowi naruszenie praw autorskich bdce przestpstwem. Nie naley uywa niniejszego urzdzenia do takich celów. Windows Media oraz logo Windows s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Zachowaj odpowiedzialno! Szanuj prawa autorskie. Firma Philips szanuje wlasno intelektualn i oczekuje tego samego od uytkowników swoich produktów. Materialy multimedialne dostpne w Internecie mog by tworzone i/lub rozprowadzane bez zgody wlacicieli praw autorskich. Kopiowanie lub dystrybucja takich materialów moe narusza prawa autorskie w rónych krajach, take w Twoim. Przestrzeganie praw autorskich jest Twoj odpowiedzialnoci. Nagrywanie i przesylanie do przenonego odtwarzacza strumieni wideo pobranych do komputera jest moliwe tylko w przypadku materialów publicznych lub posiadajcych odpowiedni licencj. Materialów takich mona uywa wylcznie do uytku prywatnego, niekomercyjnego i naley przestrzega instrukcji dotyczcych praw autorskich dostarczonych przez wlaciciela danego materialu. Instrukcje takie mog zabrania wykonywania jakichkolwiek kopii. Strumienie wideo mog zawiera technologie zabezpieczajce przed wykonywaniem kolejnych kopii. W takich przypadkach funkcja nagrywania nie bdzie dziala, a uytkownik zostanie powiadomiony za pomoc komunikatu. Rejestrowanie danych Firma Philips dba o jako oferowanych produktów, aby zapewni swoim klientom jak najlepsze dowiadczenia ich uytkowania. Dlatego w celu utworzenia przejrzystego profilu uytkowania tego urzdzenia rejestruje ono niektóre informacje/dane w pamici trwalej. Slu one nastpnie do identyfikacji i wykrywania wszelkich awarii lub problemów, które moe napotka uytkownik. Dane te to na przyklad czas trwania utworu w trybie odtwarzania muzyki, czas sluchania radia, liczba rozladowa akumulatora, itp. Dane tego 4 PL rodzaju nie zawieraj informacji na temat treci lub mediów zapisywanych w pamici urzdzenia lub ródla ich pochodzenia. Dane zapisane w pamici trwalej s odzyskiwane i uywane WYLCZNIE w przypadku odeslania urzdzenia do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu latwiejszego wykrycia i niedopuszczenia do powstania bldów. Zapisane dane zostan udostpnione uytkownikowi bezzwlocznie na danie. Produkt zawiera wbudowany akumulator opisany w treci dyrektywy 2006/66/WE, którego nie mona zutylizowa z pozostalymi odpadami domowymi. Recykling produktu To urzdzenie zostalo zaprojektowane i wykonane z materialów oraz komponentów wysokiej jakoci, które nadaj si do ponownego wykorzystania. Jeli produkt zostal opatrzony symbolem przekrelonego pojemnika na odpady, oznacza to, e podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE. Aby zapewni bezpieczestwo i prawidlowe dzialanie produktu, w celu wymiany lub wyjcia akumulatora produkt naley przynie do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego (zobacz rysunek): Nigdy nie naley wyrzuca tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. Naley zapozna si z lokalnymi przepisami dotyczcymi utylizacji sprztu elektrycznego i elektronicznego. Prawidlowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiega zanieczyszczeniu rodowiska naturalnego oraz utracie zdrowia. Ostrzeenie Usunicie wbudowanego akumulatora uniewania gwarancj i moe uszkodzi produkt. Ponisze wskazówki dotyczce utylizacji to opis czynnoci, jakie naley przeprowadzi tylko po zakoczeniu okresu eksploatacji urzdzenia.

3 Naley zapozna si z lokalnymi przepisami dotyczcymi utylizacji baterii. Prawidlowa utylizacja baterii pomaga zapobiega zanieczyszczeniu rodowiska naturalnego oraz utracie zdrowia. Uwagi dla uytkowników na terenie Unii Europejskiej Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczcymi zaklóce radiowych. PL 5 Po ls ki 2 Nowe urzdzenie CAM CAM umoliwia odtwarzanie plików MP3 i WMA odtwarzanie plików wideo wykonywanie zdj i nagrywanie filmów sluchanie radia FM nagrywanie Uwaga Obrazki s przykladowe. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru i ksztaltu produktu, bez wczeniejszego powiadomienia. Zawarto opakowania Sprawd, czy opakowanie zawiera nastpujce elementy: Odtwarzacz Sluchawki Przewód USB + AV Skrócona instrukcja obslugi Philips GoGear audio player Quick start guide 6 PL 3 Czynnoci wstpne Opis przycisków sterujcych i polcze e f g h RESET i j k l m n o gniazdo USB gniazdo sluchawek przegldanie dostpnych opcji nacinicie: przywracanie ustawie domylnych urzdzenia CAM / nacinicie: przewinicie w gór lub w dól nacinicie i przytrzymanie: szybkie przewinicie w gór lub w dól MICRO Gniazdo karty Micro SD SD nacinicie: cofnicie o jeden poziom nacinicie i przytrzymanie: powrót do glównego menu przesunicie i przytrzymanie: wlczenie lub wylczenie urzdzeniacam przesunicie: blokowanie i odblokowanie wszystkich przycisków oprócz / / nacinicie: zwikszanie/ zmniejszanie poziomu glonoci nacinicie i przytrzymanie: szybkie zwikszenie lub zmniejszenie poziomu glonoci aparat fotograficzny MIC mikrofon Opcje przelcznika trybu: a a b c / wywietlacz przelcznik trybu nacinicie: odtwarzi 4 W celu zaoszczdzenia ladunku baterii i Program zaladowany w urzdzeniu CAM CAM zawiera take nastpujce oprogramowanie: Philips Songbird (umoliwia aktualizacj oprogramowania sprztowego urzdzenia CAM i przesylanie plików multimedialnych). PL 9 Pliki zaladowane w urzdzeniu CAM Urzdzenie CAM zawiera nastpujce pliki: Instrukcja obslugi Czsto zadawane pytania Rczna weryfikacja / aktualizacja oprogramowania sprztowego Upewnij si, e komputer ma polczenie z Internetem. Podlcz urzdzenie CAM do komputera (szczególowe instrukcje mona znale w czci Podlczanie i ladowanie). W komputerze kliknij kolejno: Start > Programy > Philips > Philips Songbird, aby uruchomi program Philips Songbird. Kliknij pozycj CAM na lewym panelu. Nastpnie kliknij kolejno: Tools (Narzdzia) > Check for updated firmware (Sprawd aktualizacj oprogramowania) w oknie podrcznym.» Program Philips Songbird sprawdzi w Internecie dostpno nowych wersji oprogramowania sprztowego i zainstaluje je, jeli bd dostpne. Postpuj wedlug instrukcji na ekranie, aby zaktualizowa oprogramowanie sprztowe urzdzenia CAM. Poczekaj na zakoczenie aktualizacji, a nastpnie odlcz urzdzenie CAM od komputera.» Urzdzenie CAM samoczynnie uruchomi si ponownie po zaktualizowaniu oprogramowania, po czym bdzie gotowe do uytku. Aktualizacja oprogramowania urzdzenia CAM Prac urzdzenia CAM steruje wewntrzny program nazywany oprogramowaniem sprztowym. Po pewnym czasie od zakupu urzdzenia CAM mog pojawi si nowe wersje tego oprogramowania. Program Philips Songbird umoliwia sprawdzenie za pomoc komputera, czy w Internecie jest dostpna aktualizacja oprogramowania sprztowego. Zainstaluj na komputerze program Philips Songbird (patrz rozdzial Instalacja oprogramowania) i postpuj wedlug instrukcji, aby dokona aktualizacji (patrz rozdzial Rczna weryfikacja / aktualizacja oprogramowania sprztowego). Uwaga Aktualizacja oprogramowania sprztowego nie ma wplywu na utwory muzyczne PL Wlczanie i wylczanie urzdzenia CAM 1 Aby wlczy lub wylczy urzdzenie, przesu i przytrzymaj przycisk przez okolo 2 sekundy. Wybór trybu 1 Aby przechodzi pomidzy trybami, przesu przelcznik trybu. Automatyczny tryb wylczania W urzdzeniu CAM jest dostpny automatyczny tryb wylczania umoliwiajcy oszczdzanie energii akumulatora. Po 10 minutach bezczynnoci (nie jest odtwarzana muzyka, nie jest nacinity aden przycisk) urzdzenie CAM wylcza si. 1 Przesu i przytrzymaj przycisk przez okolo 2 sekundy, aby ponownie wlczy urzdzenie CAM. Blokada przycisków Urzdzenie CAM jest wyposaone w blokad przycisków zabezpieczajc przed przypadkowym naciniciem. Po ls ki 1 2 Aby zablokowa przyciski podczas odtwarzania, przesu suwak do pozycji.» Wszystkie przyciski, z wyjtkiem przycisków glonoci, zostan zablokowane, za na ekranie pojawi si ikona blokady. Aby ponownie odblokowa przyciski, przesu suwak do pozycji rodkowej. PL 11 4 Philips Songbird CAM zawiera program Philips Songbird. Program Philips Songbird umoliwia: zakup nowych multimediów (muzyki i filmów) w Internecie tworzenie biblioteki plików multimedialnych zarzdzanie bibliotek plików multimedialnych odtwarzanie muzyki i filmów synchronizacj multimediów z urzdzeniem CAM Po pierwszym uruchomieniu programu Philips Songbird wybierz jedn z nastpujcych opcji, aby zaimportowa pliki multimedialne do biblioteki plików multimedialnych programu Songbird: Zaimportowanie biblioteki programu itunes. Wyszukanie plików multimedialnych w okrelonych katalogach. (Mona wybra opcj ledzenia folderu, tak aby pliki dodawane lub usuwane z tego folderu byly automatycznie dodawane lub usuwane z biblioteki plików multimedialnych programu Songbird). Ustawienia opcji zgrywania zawartoci plyty CD Uruchom program Songbird w komputerze. Wybierz kolejno: Tools (Narzdzia) > Options... (Opcje...). Wybierz kart CD Rip (Zgrywanie plyty CD), a nastpnie wybierz opcje zgrywania zawartoci plyty CD. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzi. Importowanie plików multimedialnych z katalogu Ponisze czynnoci przedstawiaj sposób importowania plików multimedialnych (muzyki i filmów) przechowywanych w komputerze lub w sieci komputerowej: Uruchom program Songbird w komputerze. Na pasku narzdzi programu Songbird kliknij opcj File (Plik), a nastpnie wybierz opcj Import Media (Importuj multimedia). Wybierz pliki multimedialne (muzyk lub filmy), a nastpnie kliknij przycisk OK.» Dodane pliki multimedialne zostan wywietlone w bibliotece plików multimedialnych. Wskazówka Tworzenie biblioteki plików multimedialnych Uyj jednej lub kilku z poniszych opcji, aby utworzy bibliotek plików multimedialnych za pomoc programu Songbird: Jeli zostanie wybrany folder zawierajcy pliki muzyczne lub filmy, program przeskanuje folder i doda wszystkie zawarte w nim pliki muzyczne lub filmy do biblioteki plików multimedialnych (zduplikowane tytuly s ignorowane).

4 Zgrywanie zawartoci plyty CD Domylnie program Philips Songbird instaluje nastpujce dodatki, które s wymagane do zgrywania zawartoci plyty CD: CD Rip Support Gracenote Metadata Lookup Provider 12 PL Eksportuj pliki multimedialne do itunes Pobieranie zawartoci ze ródel internetowych Zawarto mona kupowa w ródlach internetowych, takich jak: 7-digital Sprawd dane techniczne urzdzenia CAM, aby upewni si, jakie uslugi s dostpne Uruchom program Songbird w komputerze. Wybierz kolejno: Tools (Narzdzia) > Options... (Opcje...). Na pasku narzdzi programu Songbird wybierz kart Media Importer (Importer multimediów), a nastpnie wybierz opcj itunes Import/Export (Import/eksport programu itunes). Sprawd poloenie biblioteki i opcje. Wybierz opcj Import Library (Importuj bibliotek).» Biblioteka programu itunes zostanie zaimportowana do programu Songbird. 4 5 Przegldanie biblioteki plików multimedialnych Biblioteka plików multimedialnych programu Songbird ma nastpujc struktur: a b d Importuj pliki multimedialne z itunes Uruchom program Songbird w komputerze. Wybierz kolejno: Tools (Narzdzia) > Options... (Opcje...). Na pasku narzdzi programu Songbird wybierz kart Media Importer (Importer multimediów), a nastpnie wybierz opcj itunes Import/Export (Import/eksport programu itunes). Sprawd poloenie biblioteki i opcje. Wybierz opcj Export Library (Eksportuj bibliotek).» Biblioteka zostanie wyeksportowana z programu Songbird do programu itunes. c Po ls ki a Panel odtwarzacza (w tym miejscu wywietlany jest CAM) b Panel biblioteki (w tym miejscu wywietlana jest zawarto biblioteki) c Panel uslug (w tym miejscu mona znale dodatkowe informacje o zawartoci, takie jak listy odtwarzania) d Panel informacji (w tym miejscu mona znale informacje o wybranych opcjach) 4 5 PL 13 Ustawianie zarzdzania multimediami przez program Songbird Usuwanie pliku Aby usun pliki multimedialne, korzystajc z Eksploratora Windows: Uruchom program Songbird w komputerze. Wybierz kolejno: Tools (Narzdzia) > Options... (Opcje). Na pasku narzdzi programu Songbird wybierz kart Manage Files (Zarzdzanie plikami). Zaznacz opcj Allow Songbird to manage my files (Zezwól programowi Songbird na zarzdzanie moimi plikami). Ustaw opcje porzdkowania multimediów Podlcz urzdzenie CAM do komputera i otwórz Eksplorator Windows. Znajd folder z plikami multimedialnymi w urzdzeniu CAM. Skasuj pliki multimedialne w ten sam sposób, jak robisz to zazwyczaj w komputerze. ledzenie folderu przez program Songbird Program Songbird mona ustawi w celu monitorowania zawartoci folderu oraz dodawania lub usuwania multimediów z biblioteki zgodnie z zawartoci folderu. Usuwanie plików multimedialnych z biblioteki plików multimedialnych programu Songbird 1 2 W bibliotece programu Songbird kliknij wybrany plik multimedialny prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz polecenie Remove (Usu). W oknie monitu kliknij przycisk Remove (Usu), aby potwierdzi usunicie pliku.» Wybrany plik zostanie usunity z biblioteki i wszystkich list odtwarzania. (Domylnie plik jest tylko,,usuwany", a nie,,kasowany". Plik multimedialny cigle istnieje w tym samym miejscu na komputerze lub w sieci komputerowej). Wskazówka Uruchom program Songbird w komputerze. Wybierz kolejno: Tools (Narzdzia) > Options... (Opcje... ). Na pasku narzdzi programu Songbird wybierz kart Media Importer (Importer multimediów), a nastpnie wybierz opcj Watch Folders (led foldery). Wybierz folder, w którym program Songbird ma ledzi zmiany.» Wybrany folder bdzie ledzony, a program Songbird bdzie dopasowywal zawarto biblioteki do zawartoci tego folderu. Aby wybra wiele plików w komputerze (PC), Aby wybra wiele ssiadujcych plików, nacinij i przytrzymaj klawisz Shift. nacinij i przytrzymaj klawisz Ctrl. 14 PL Pobieranie okladek albumów Wybierz jedn z nastpujcych opcji, aby pobiera okladki albumów: Tworzenie listy odtwarzania Uruchom program Songbird w komputerze. Wybierz jedn z nastpujcych opcji, aby utworzy now list odtwarzania: Na pasku narzdzi programu Songbird wybierz kolejno opcje File > New Playlist (Plik > Nowa lista odtwarzania). Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek boczny po prawej stronie i wybierz polecenie New Playlist (Nowa lista odtwarzania). Kliknij symbol + u dolu panelu uslug po lewej stronie.» W panelu uslug zostanie wywietlona nowa lista odtwarzania. Wprowad nazw nowej listy odtwarzania. Uruchom program Songbird w komputerze. Na pasku narzdzi programu Songbird wybierz kolejno opcje Tools > Get Album Artwork (Narzdzia > Pobierz okladk albumu).» Jeli nie wybrano adnych tytulów, program Songbird pobierze okladki dla wszystkich tytulów w bibliotece. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane tytuly.» Program Songbird pobierze okladki dla wszystkich wybranych tytulów. Listy odtwarzania Domylnie program Philips Songbird instaluje nastpujce dodatki, które s wymagane do zgrywania zawartoci plyty CD: CD Rip Support Gracenote Metadata Lookup Provider 3 Dodawanie tytulów do listy odtwarzania 2 3 Wybierz jeden lub wicej tytulów. Wybierz jedn z nastpujcych opcji, aby doda wybrane tytuly do listy odtwarzania: Przecignij i upu wybrane tytuly na list odtwarzania w okienku uslug. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany element i wybierz polecenie Add to Playlist (Dodaj do listy odtwarzania) > nazwa_listy_ odtwarzania. list odtwarzania. to nazywane,,zmian piórek". panelu odtwarzacza Philips Songbird kliknij pozycj CAM. W oknie biblioteki kliknij zakladk Tools (Narzdzia). W oknie narzdzi kliknij opcj Format device (Formatuj urzdzenie). Program wyszuka nowe piórka. menu glównym wybierz opcj [Muzyka]. przycisk, aby odtworzy. opcj [Tak], aby potwierdzi usunicie. foldery w pamici masowej urzdzenia CAM. przycisk, aby nagra film. Nacinij ponownie przycisk, aby zatrzyma nagrywanie. W urzdzeniu CAM zostanie wywietlone menu opcji. przycisk, aby wykona zdjcie. przycisk lub, aby porusza si po licie opcji. Nacinij przycisk, aby potwierdzi opcj. menu glównym wybierz opcj [Video]. Przejd do menu wideo i odpowiednich podmenu, aby odnale plik wideo. Nacinij przycisk, aby odtworzy. aby Odtwarzanie filmów na ekranie telewizora Sposób odtwarzania klipów wideo zapisanych w urzdzeniu CAM na ekranie telewizora: Podlczanie urzdzenia CAM do telewizora 1 2 W urzdzeniu CAM wybierz sygnal wyjcia telewizyjnego zgodny z uywanym telewizorem: Ustaw przelcznik trybu w pozycji, a nastpnie wybierz kolejno: [Screen settings] > [TV-out signal].

5 Wybierz system [PAL] lub [NTSC]. Podlcz dolczony do zestawu przewód USB AV do: malego gniazdka USB urzdzenia CAM; wyjciowych gniazd AV telewizora. Aby przedluy czas odtwarzania: skorzystaj z ladowarki USB (do nabycia osobno), aby podlczy urzdzenie CAM do sieci elektrycznej. Przewijanie filmu: 1 Podczas odtwarzania filmu nacinij i przytrzymaj przycisk /, aby szybko przewin do przodu lub do tylu. Zwolnij przycisk, aby przywróci normaln prdko odtwarzania. Odtwarzanie filmów na ekranie telewizora 1 2 Wlcz telewizor. W urzdzeniu CAM odtwórz film: Ustaw przelcznik trybu w pozycji, a nastpnie wybierz opcj [Video]. Wybierz plik wideo, a nastpnie nacinij przycisk, aby go odtworzy. W urzdzeniu CAM nacinij przycisk wybierz opcj [Start TVout].» Film bdzie odtwarzany na ekranie telewizora.» Nacinij przyciski na urzdzeniu CAM, aby uzyska dostp do opcji odtwarzania i nawigacji. i 3 20 PL Usuwanie pliku wideo z urzdzenia CAM 1 2 Podczas odtwarzania filmu nacinij przycisk, a nastpnie wybierz opcj [Delete]. Wybierz opcj [Tak], aby potwierdzi usunicie. Wybierz opcj [Nie], aby anulowa usunicie. Przelij wszystkie filmy do serwisu YouTube Aplikacja Philips Songbird umoliwia dodawanie filmów do serwisu YouTube, z biblioteki filmów Songbird lub z urzdzenia CAM. Wlcz dodawanie 1 2 W komputerze uruchom aplikacj Philips Songbird. Na panelu dolnym kliknij przycisk, a nastpnie wybierz polecenie Drag files to logo to upload (Przecignij pliki do logo, aby doda). Przesylanie filmów do komputera Mona przesyla filmy z urzdzenia CAM do komputera W komputerze kliknij ikon Mój komputer lub Komputer. Podlcz urzdzenie CAM do komputera za pomoc przewodu USB.» Urzdzenie CAM zostanie wywietlone po rozpoznaniu w komputerze. Znajd dane pliki lub foldery: W urzdzeniu CAM znajd zdjcia w obszarze Video (Filmy) > Captures (Wykonane zdjcia). Znajd miejsce w komputerze (np. folder plików), aby zapisa filmy. Przecignij i upu filmy z urzdzenia CAM do danego miejsca w komputerze.» Na panelu dolnym zostanie wywietlony obszar na dodane pliki. Przelij wszystkie filmy do serwisu YouTube 1 4 PL 21 Po ls ki Podlcz komputer do Internetu. Zaloguj si w serwisie YouTube. 2 W aplikacji Philips Songbird,wybierz dany film: Kliknij kolejno: CAM > Videos (Filmy), aby wybra filmy z urzdzenia CAM. Kliknij kolejno: Library (Biblioteka) > Videos (Filmy), aby wybra filmy z biblioteki filmów Songbird. Jeli to konieczne, wybierz najpierw: File (Plik) > Import Media (Importuj multimedia), aby importowa bibliotek multimediów z komputera do aplikacji Philips Songbird. 3 Przecignij i upu dany film do miejsca na panelu dolnym. 22 PL 8 Zdjcia Dodawanie zdj do urzdzenia CAM Urzdzenie CAM moe pomieci setki zdj, które mona sortowa w folderach. Wywietlanie zdj w postaci pokazu slajdów Ustaw przelcznik trybu w pozycji. W menu glównym wybierz opcj [Pictures]. Przejd do menu zdj i odpowiednich podrzdnych opcji menu, aby odnale plik zdjcia. Nacinij przycisk, aby wywietli wybrane zdjcie w trybie pelnoekranowym. Nacinij ponownie przycisk, aby rozpocz pokaz slajdów. Nacinij przycisk, a nastpnie wybierz opcj [Czas na slajd], aby zmieni ustawienia pokazu slajdów Po podlczeniu urzdzenia CAM do portu USB komputera otwórz Eksplorator na komputerze. Utwórz foldery w pamici masowej urzdzenia CAM. Przecignij i upu zdjcia we wlaciwym miejscu, aby je posortowa w foldery. Wywietlanie zdj Ustaw przelcznik trybu w pozycji. W menu glównym wybierz opcj [Pictures]. Przejd do menu zdj i odpowiednich podrzdnych opcji menu, aby odnale plik zdjcia. Nacinij przycisk, aby wywietli wybrane zdjcie w trybie pelnoekranowym. Nacinij ponownie przycisk, aby rozpocz pokaz slajdów. Wskazówka W trybie zdj nacinij przycisk wywietli inne opcje zdj., aby Usuwanie pliku zdjcia z urzdzenia CAM 1 2 Podczas wywietlania zdjcia nacinij przycisk, a nastpnie wybierz opcj [Delete]. Wybierz opcj [Tak], aby potwierdzi usunicie. Wybierz opcj [Nie], aby anulowa usunicie. Po ls ki PL 23 Przesylanie zdj do komputera Mona przesyla zdjcia z urzdzenia CAM do komputera W komputerze kliknij ikon Mój komputer lub Komputer. Podlcz urzdzenie CAM do komputera za pomoc przewodu USB.» Urzdzenie CAM zostanie wywietlone po rozpoznaniu w komputerze. Znajd dane pliki lub foldery: W urzdzeniu CAM znajd zdjcia w obszarze Pictures (Obrazy) > Captures (Zdjcia). Znajd miejsce w komputerze (np. folder plików), aby zapisa zdjcia. Przecignij i upu zdjcia z urzdzenia CAM do danego miejsca w komputerze PL 9 Radio Automatyczne dostrajanie do stacji radiowych FM Funkcja automatycznego dostrajania wyszukuje stacje radiowe FM, a nastpnie zapisuje czstotliwoci pierwszych 20 stacji pod odpowiednimi numerami. Sposób automatycznego dostrajania do stacji radiowych FM: Sluchanie radia FM Ustaw przelcznik trybu w pozycji. Podlcz sluchawki z calkowicie rozwinitym przewodem.» Przewód sluchawek dziala jak antena. W menu glównym wybierz opcj [Radio]. Wybierz odpowiedni stacj z listy. Nacinij przycisk, aby wlczy lub wylczy dwik. Wskazówka W trybie radia nacinij przycisk wywietli inne opcje radia., aby Ustaw przelcznik trybu w pozycji. Podlcz sluchawki z calkowicie rozwinitym przewodem.» Przewód sluchawek dziala jak antena. W menu glównym wybierz opcj [Radio]. W menu zapisanych stacji nacinij przycisk, aby wybra wolne miejsce. Wybierz opcj [Tak], aby potwierdzi wywietlony monit.» Urzdzenie CAM rozpocznie wyszukiwanie sygnalów stacji radiowych w pamie FM.» Urzdzenie CAM zapisze czstotliwoci pierwszych 20 stacji radiowych pod odpowiednimi numerami.» Urzdzenie CAM wywietli list zapisanych stacji*. Uwaga Rczne dostrajanie do stacji radiowych FM W obszarach o slabym odbiorze sygnalu radiowego urzdzenie CAM wywietli ekran strojenia rcznego pozwalajcy na rczne dostrojenie do stacji radiowej. Sposób rcznego dostrajania do stacji radiowych FM: 1 2 Podczas wywietlania ekranu strojenia rcznego nacinij przycisk /, aby powoli przeszukiwa pasmo FM. Nacinij i przytrzymaj przycisk /, aby szybko przeszukiwa pasmo FM. Wskazówka *W obszarach o slabym odbiorze sygnalu radiowego urzdzenie CAM wywietli ekran strojenia rcznego pozwalajcy na rczne dostrojenie do stacji radiowej. Nacinij przycisk opcji., aby wywietli wicej PL 25 Po ls ki Zapisywanie stacji radiowej pod wybranym numerem Sposób zapisania aktualnie sluchanej stacji radiowej pod wybranym numerem: 1 2 Podczas sluchania radia nacinij przycisk, a nastpnie wybierz opcj [Save to preset].

6 » Urzdzenie CAM wywietli list numerów stacji. Wybierz odpowiedni numer, a nastpnie nacinij przycisk, aby potwierdzi wybrany numer.» W urzdzeniu CAM zostanie wywietlony monit o zapisanie czstotliwoci FM pod wybranym numerem stacji. Wybierz opcj [Tak], a nastpnie nacinij przycisk, aby potwierdzi numer stacji PL 10 Nagrania Nagrywanie z radia FM 1 Podczas sluchania radia FM nacinij przycisk, a nastpnie wybierz opcj [Start nagryw. radia FM], aby rozpocz nagrywanie. Aby wstrzyma lub uruchomi nagrywanie, nacinij przycisk. Nacinij przycisk, a nastpnie wybierz pozycj [Tak], aby zapisa nagranie w bibliotece nagra. [Nie], aby anulowa nagranie. Sluchanie nagra Sluchanie nagra radia FM*: Ustaw przelcznik trybu w pozycji. W menu glównym wybierz kolejno [Biblioteka nagra] > [Radio FM]. Wybierz nagranie. Nacinij przycisk, aby odtworzy nagranie. Uwaga 2 *Nagrywanie audycji radiowej jest dostpne tylko w przypadku niektórych modeli urzdzenia. Sprawd w menu ekranowym urzdzenia CAM, które funkcje s dostpne w tym modelu. Nagrywanie glosu lub dwiku Ustaw przelcznik trybu w pozycji. W menu glównym wybierz kolejno: [Recordings] > [Rozp. nagryw. not. glos.]. Nacinij przycisk, aby przelczy pomidzy nagrywaniem a wstrzymaniem. Nacinij przycisk, a nastpnie wybierz opcj [Tak], aby zapisa nagranie w bibliotece nagra. [Nie], aby usun nagranie. Sluchanie nagra glosu lub dwiku: Ustaw przelcznik trybu w pozycji. W menu glównym wybierz kolejno [Biblioteka nagra] > [Glos]. Wybierz nagranie. Po ls ki Nacinij przycisk, aby odtworzy nagranie. PL 27 Przesylanie nagra do komputera Uyj programu Philips Songbird, aby zsynchronizowa pliki multimedialne. Mona równie przesla nagrania, korzystajc z Eksploratora Windows Podlcz urzdzenie CAM do komputera. W Eksploratorze Windows otwórz urzdzenie CAM. Wybierz folder Nagrania > Glos lub Radio FM*. Skopiuj i wklej wybrane nagrania do okrelonego katalogu na dysku komputera. Uwaga *Nagrywanie audycji radiowej jest dostpne tylko w przypadku niektórych modeli urzdzenia. Sprawd w menu ekranowym urzdzenia CAM, które funkcje s dostpne w tym modelu. Usuwanie nagra Aby usun nagrania, korzystajc z Eksploratora Windows: Podlcz urzdzenie CAM do komputera. W Eksploratorze Windows znajd folder Nagrania > Glos lub Radio FM*. Usu nagrania tak, jak zazwyczaj robisz to na komputerze. Uwaga *Nagrywanie audycji radiowej jest dostpne tylko w przypadku niektórych modeli urzdzenia. Sprawd w menu ekranowym urzdzenia CAM, które funkcje s dostpne w tym modelu. 28 PL 11 Karty Micro SD Urzdzenie CAM zostalo wyposaone w gniazdo na kart Micro SD. W tym rozdziale opisano sposób wkladania karty Karta Micro SD przegldania plików i folderów na karcie Karta Micro SD importowania (kopiowania) plików do urzdzenia CAM Wkladanie karty Micro SD Sposób wkladania karty Karta Micro SD: Dostp do plików na karcie Micro SD 2 Po wloeniu karty Karta Micro SD ustaw przelcznik trybu w pozycji. Wybierz typ plików, do których chcesz uzyska dostp: [Muzyka] > [SD card] (pliki muzyczne) [Video] > [SD card] (pliki wideo) [Pictures] > [SD card] (zdjcia) Za pomoc przycisków / / / moesz porusza si po listach i folderach. Nacinij przycisk, aby potwierdzi wybór. Po ls ki PL Przenoszenie plików za pomoc urzdzenia CAM Urzdzenie CAM umoliwia przenoszenie plików z programu Eksplorator Windows Po podlczeniu urzdzenia CAM do portu USB komputera otwórz program Eksplorator Windows. Utwórz foldery w urzdzeniu CAM. Metod przecignij i upu mona posortowa pliki w foldery. 30 PL 13 Ustawienia Tutaj dowiesz si, jak konfigurowa urzdzenie CAM: Ustaw przelcznik trybu w pozycji. Za pomoc przycisków opcj. / wybierz Nacinij przycisk, aby zatwierdzi wybór i przej do kolejnego poziomu (jeli jest dostpny). Nacinij przycisk, aby powróci do poprzedniego poziomu. W trybie dostpne s nastpujce opcje: Ustawienia Ustawienia ekranu Menu opcji Jasno Zegar podwietlania Opcje podmenu Zawsze wl. 10 sekund (domylnie) 30 sekund 60 sekund Aktualne proporcje (domylnie) Dopasuj do ekranu PAL (domylnie) NTSC Wyl. (domylnie) Wl. Wyl. (domylnie) Powtarzaj 1 Powtarzaj wszystko Panoramiczny Sygnal TV-out Tryb odtwarzania Losowo Odtwarzanie wielokrotne Ustawienia dwiku Ustaw limit glonoci Korektor Wyl. (domylnie) Klasyka Rock Hip-hop Funk Techno Jazz Niestandardowy FullSound Wyl. Wl.* (domylnie) Pami do Pami wewntrzna (domylnie) nagrywania [Int]/[SD] Karta SD (opcja dostpna wylcznie po wloeniu karty SD) Wylcznik czasowy Wyl. (domylnie) 15 minut 30 minut 60 minut PL 31 Po ls ki Ustawienia Jzyk Data i czas Menu opcji Czeski Duski Niemiecki Angielski (domylnie) Hiszpaski Francuski Wloski Wgierski Holenderski Norweski Czas Format czasu Data Opcje podmenu Polski Portugalski Portugalski (Brazylia) Slowacki Fiski Szwedzki Turecki Grecki Rosyjski Chiski uproszczony Chiski tradycyjny Japoski Koreaski Tajski (tylko wybrane wersje) Hebrajski (tylko wybrane wersje) Arabski (tylko wybrane wersje) Poka czas w naglówku Ustawienia fabryczne Przywróci ustawienia fabryczne? (Pliki nie zmieni si). Informacje Pojemno Wolne miejsce Pojemno karty SD (jeli karta SD zostala wloona) Wolne miejsce na karcie SD (jeli karta SD zostala wloona) Wersja opr. sprztowego Model Strona pomocy *Korektor wylcza si po wybraniu funkcji FullSound. 12-godz. (domylnie) 24-godz. DD/MM/RRRR (domylnie) MM/DD/RRRR RRRR/MM/DD RRRR/DD/MM Wyl. Wl. (domylnie) Tak Nie (domylne) 32 PL 14 Parametry techniczne Zasilanie Zasilanie: wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy 850 mah Czasy odtwarzania¹ - Muzyka: 12 godzin - Wideo: 3 godziny - Nagrywanie wideo: 2 godziny Polczenia Sluchawki 3,5 mm Szybki interfejs USB 2.0 Dwik Separacja kanalów: 40 db Pasmo przenoszenia: 45 Hz Hz Moc wyjciowa: 2 x 2,4 mw Stosunek sygnalu do szumu: > 80 db Odtwarzanie plików audio Obslugiwane formaty: MP3: Szybko kompresji MP3: 8320 kb/s i VBR Czstotliwoci próbkowania MP3: 8, 11.

7 Powered by TCPDF ( 025, 16, , 32, 44.1, 48 khz WMA: Szybko kompresji plików WMA: 5192 kb/s Czstotliwo próbkowania WMA: 8, , 16, , 32, 44.1, 48 khz WAV Obsluga znaczników ID3 Odtwarzanie plików wideo Obslugiwane formaty: MPEG4 SP (*.avi, *.mp4) Wywietlanie obrazu Obslugiwane formaty: JPEG BMP Format rejestrowania Zdjcia: JPEG Audio: MP3 Wideo: MPEG4 Tuner FM 20 stacji Nonik pamici Pojemno wbudowanej pamici²: SA2CAM04 4 GB NAND Flash SA2CAM08 8 GB NAND Flash SA2CAM16 16 GB NAND Flash Zgodno z pamici zewntrzn: Karta Micro SD: 32 GB Nagrywanie dwiku Format nagrywania plików audio: MP3 Wbudowany mikrofon: monofoniczny Wykonywanie zdj / nagrywanie filmów Format wideo: MPEG4 + PCM 640 x 480 Format zdj: JPEG o rozdzielczoci 2 megapikseli Przesylanie muzyki / filmów³ Za pomoc programu Philips Songbird Wywietlacz kolorowy LCD 220 x 176 pikseli Uwaga ¹ Akumulatory maj ograniczon liczb moliwych cykli ladowania. ywotno akumulatora oraz liczba cykli ladowania zale od sposobu uywania i zastosowanych ustawie. ² 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemno pamici jest mniejsza. formatu MP3 pozwala umieci na jednej plycie CD-R lub CD-RW okolo 10 razy wicej danych ni zawiera zwykla plyta CD. MSC (Mass Storage Class) Klasa urzdzenia pamici masowej USB (inaczej: USB MSC albo UMS) to zbiór protokolów komunikacyjnych, które zapewniaj interfejs urzdzeniom pamici. Urzdzenia obslugujce ten standard nazywamy urzdzeniami MSC (Klasa pamici masowej). MTP (Media Transfer Protocol) Protokól MTP (Media Transfer Protocol) obsluguje przesylanie plików muzycznych i wideo do przenonych odtwarzaczy audio i wideo. F FM (z ang.,,frequency Modulation" modulacja czstotliwoci) W transmisji radiowej: metoda modulacji, w której czstotliwo napicia sygnalu nonego róni si od czstotliwoci napicia modulacji. FullSound FullSoundTM to innowacyjna technologia opracowana przez firm Philips. Technologia FullSoundTM w sposób wierny przywraca skompresowanej muzyce szczególy dwikowe, ulepszajc j w celu zapewnienia pelnych dozna dwikowych bez jakichkolwiek znieksztalce. K Kompresja W przypadku dwiku jest to proces tymczasowej lub trwalej redukcji danych audio w celu uzyskania bardziej wydajnego przechowywania lub transmisji. Tymczasowa redukcja rozmiaru pliku nazywana jest kompresj,,bezstratn", co oznacza, e nie dochodzi do utraty adnych informacji. Trwala redukcja rozmiaru pliku (jak np. w przypadku plików MP3) nazywana jest kompresj,,stratn" i pociga za sob porzucenie niepotrzebnych informacji, które zostaj nieodwracalnie utracone. Kompresja bezstratna System redukcji liczby bitów danych (gsto) w sygnale muzycznym bez znieksztalcania oryginalu. PL 35 Po ls ki O Odpowied czstotliwociowa Jest to zakres czstotliwoci, jakie wytwarza glonik, od czstotliwoci najniszej do najwyszej. O ile normalny, optymalny zakres wynosi Hz (herców), zdolno slyszenia przez poszczególne osoby jest czsto duo bardziej ograniczona. Niemniej jednak dobry glonik o pelnym zakresie odtwarza moliwie najwicej dwików z tego zakresu, a tym samym wszelkie zmiennoci. Poszczególne sterowniki ograniczone s do odtwarzania jedynie tej czci widma, do której zostaly stworzone, a wic ich odpowied jest ograniczona. Jednake jest to czynnik, który koniecznie naley wzi pod rozwag przy projektowaniu kompletnego systemu dwiku. Z Zgraj (zgrywanie) Korzystanie z programu, który kopiuje ciek cyfrow z plyty kompaktowej i przenosi j na dysk twardy komputera. Integralno danych zostaje zachowana, poniewa sygnal nie przechodzi przez kart dwikow komputera i nie trzeba go zamienia na format analogowy. Transfer cieki cyfrowej do cieki cyfrowej powoduje utworzenie pliku WAV, który mona zamieni na plik MP3. P Przeplywno Przeplywno to liczba bitów przekazywanych lub przetwarzanych w danej jednostce czasu. Przeplywno jest zazwyczaj mierzona jako wielokrotno bitów na sekund (kilobity na sekund: kb/s). Termin przeplywno jest synonimem szybkoci przesylania danych (lub prociej -- szybkoci danych). S SuperScroll SuperScrollTM to dostpna w urzdzeniu funkcja nawigacyjna wykorzystujca dwufunkcyjne przyciski wyszukiwania. Funkcja SuperScrollTM pozwala na latw kontrol prdkoci podczas przewijania duych bibliotek w celu szybkiego znalezienia znajdujcych si w nich elementów. Dlusze nacinicie przycisku skutkuje wiksz prdkoci przewijania. 36 PL 2010 Koninklijke Philips Electronics N. V. Wszelkie prawa zastrzeone. SA2CAM_ _UM_PL_V2.1 wk10301.

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear Skrócona instrukcja obsługi SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów

Bardziej szczegółowo

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome SA2CAM04 SA2CAM08 SA2CAM16 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Skrócona instrukcja obsługi Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear Skrócona instrukcja obsługi SA1ARA02 SA1ARA04 SA1ARA08 SA1ARA16 Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CREATIVE ZEN VISION:M http://pl.yourpdfguides.com/dref/1151140

Twoja instrukcja użytkownika CREATIVE ZEN VISION:M http://pl.yourpdfguides.com/dref/1151140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CREATIVE ZEN VISION:M. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

SA011102S SA011104S SA011108S. Odtwarzacz MP3

SA011102S SA011104S SA011108S. Odtwarzacz MP3 SA011102S SA011104S SA011108S Odtwarzacz MP3 Utylizacja z owanym akumulator pr zapr o i wyk w oparciu o jak i y, któr po r gowi b pono. ny na pr symbol r go na na oznacza zg z r Unii Eur 2002/96/WE.

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA5245BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763474

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA5245BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763474 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

GoGEAR. Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na. SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08. Instrukcja obsługi

GoGEAR. Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na.  SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08. Instrukcja obsługi Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na www.philips.com/welcome GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER sklep@audiopioneer.pl www.audiopioneer.pl tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 SONY BDP-S4200 ODTWARZACZ BLU-RAY USB 3D Producent: Sony Cena brutto: 339,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA9100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003370

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA9100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003370 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X1

Instrukcja obsługi FiiO X1 Instrukcja obsługi FiiO X1 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X1. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Philips GoGear Odtwarzacz MP3 SA2920 SA2925 SA2926 SA2928 SA2940 SA2945 SA2947 SA2948 SA2980 SA2985 Skrócona instrukcja obsługi 1 2 3 4 Instalacja Podłączanie i ładowanie Przesyłanie Korzystanie Potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X7

Instrukcja obsługi FiiO X7 Instrukcja obsługi FiiO X7 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X7. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO PODRĘZNIK QUIKSTOR PORTBL PRO 1. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 1.1 Instalacja (na przykładzie systemu Windows) 1. Włóż do napędu D/DVD dostarczony dysk Tools D. 2. W programie ksplorator

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Krok 1. Zainstaluj aplikację VHOPE Przed rozpoczęciem korzystania z materiałów prezentacyjnych znajdujących się na tym dysku USB należy zainstalować na komputerze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Ogólne zalecenia konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA4104 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3412333

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA4104 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3412333 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PQI Connect 201 Poznań 2013

PQI Connect 201 Poznań 2013 PQI Connect 201 Poznań 2013 Opis PQI Connect 201 to przenośna pamięć masowa w postaci pendrive o pojemności 16GB. Urządzenie cechuje niezwykle mały rozmiar (dzięki opatentowanej technologii PQI COB), aluminiowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Ogólne zalecenia konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Y-3602 Podręcznik użytkownika

Y-3602 Podręcznik użytkownika Y-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-K3JQB http://pl.yourpdfguides.com/dref/789875

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-K3JQB http://pl.yourpdfguides.com/dref/789875 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrócony sposób działania przy użyciu po

Skrócony sposób działania przy użyciu po Skrócony sposób działania przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Wstęp (1) 2. Instalacja i aktywacja (2) Usuwanie starych sterowników (2.1) Instalacja w Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktywacja w Windows

Bardziej szczegółowo