Juliai Jakub. Energia w obronie kultury. Kilkudziesięciu artystów, Plusy i minusy. To był zakład... O tym na str. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Juliai Jakub. Energia w obronie kultury. Kilkudziesięciu artystów, Plusy i minusy. To był zakład... O tym na str. 4"

Transkrypt

1 Z rodziną najlepiej wychodzi się na... O tym na str. 4 Gdzie znajdziemy ten klimat? O tym na str. 2 To był zakład... O tym na str. 4 Gazetabezpłatna ISSN NR1(25)7stycznia2017r. Juliai Jakub. takibyłtorok... Plusy i minusy Na po chwa łę za słu gu ją wszy scy, któ rzy po - wie dzie li STOP kon se kwent nej i nie ste ty sku tecz - nej mar gi na li za cji kul tu ry w By to miu. K ażdego roku miasta podsumowująwieledanych, również demograficznych. Jak wyglądają onew Bytomiu? W minionym roku (do 28 grudnia)zarejestrowanow naszym mieście 1435 urodzeń, podczasgdyw 2015rokuliczba ta wynosiła Zarejestrowano także 791 ślubów. Jubileuszepożyciamałżeńskiegoobchodziłoprawie200par. Bytom nadal boryka się z ujemnymprzyrostemnaturalnym. W tym roku zarejestrowaliśmy 1435 urodzeń i 2171 zgonów. Trzeba też dodać,żeniewszystkiedzieci,któreurodziłysięw Bytomiuzostająjegomieszkańcami. Do naszych szpitali, zwłaszczado SzpitalaSpecjalistycznego nr 2 przyjeżdża wiele kobiet z południowej Polski,żebytuurodzićswoje dzieci. Placówka ta bowiem jestjednąz nielicznychna Śląsku wysokospecjalistycznych placówek naukowo-klinicznych, zapewniających kompleksową opiekę medyczną w zakresie położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej. Jakieimionaw 2016r.były najpopularniejsze? Bytomianie nadawali swoim pociechom najczęściej takie imionajak:julia,emilia,amelia, Lena,Hanna,Jakub,Franciszek, Szymon, Bartosz, Filip. Wartoteżprzytoczyćdane o ilościzawartychw 2015r. związkówmałżeńskich.w minionymrokuzarejestrowano w Bytomiu 791 ślubów. W porównaniu do 2015 r. to 90ślubówwięcej. Zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego Minionyroknieprzysporzyłnammieszkańców.Bytomnadalsięwyludnia. od 2015roku,parymająmożliwość zorganizowania ceremoniizaślubinpozasiedzibą urzędu.w tymrokuz tejmożliwościskorzystaływ Bytomiu dwiepary. W naszym mieście mieszkatakże 16osóbz trzycyfrowym wiekiem. Wśród bytomianmamytrzechstulatków, czteryosoby,któreukończyły 101 lat, trzech studwulatkóworazczteryosoby,które ukończyły 103.rokżycia.Najstarszy mieszkaniec naszego miastama 104lata. Źródło:bytom.pl O tym szerzej poniżej oraz na str. 2 i 7 Mi nus do sta ją or ga ni za to rzy ju bi le uszu sie - dem dzie się cio le cia ho ke jo wej Po lo nii. Kilkudziesięciu artystów, dziennikarzy i publicystów z całej Polski protestuje przeciw marginalizowaniu kultury w Bytomiu i stajew jejobronie. Na ostatniejsesjiradnizdecydowali, że z powodów finansowych w przyszłym rokuzawieszonezostanądwie imprezy kulturalne: Międzynarodowy Festiwal TeatromaniaorazFestiwalDziwnie Fajne. Przeciwko temu protestują nie tylko organizatorzy Festiwalu Dziwnie Fajnez barwnymmiędzygalaktycznymzlotemsuperbohaterów, organizowanym od 2009 r. Magistrat, który przeznaczał na organizację tejimprezy 80tys.zł,tłumaczy, że została ona zawieszona ze względu na trudności finansowe. Cięcia O tym szerzej na str. 3 Energia w obronie kultury dotknęły też MiędzynarodowyFestiwalTeatromaniai cykl HartOFFanieTeatrem,organizowany przez Bytomskie CentrumKultury. Protestującyzarzucająprezydentowi,którybyłprezesem Polonii Bytom, że stawia przede wszystkim na sport,zaniedbująckulturę.prezydentzamierzam.in. zmodernizowaćstadionoraz wybudowaćprzy nimwielofunkcyjną halę i boisko treningowe.całainwestycja makosztowaćok. 115mlnzł. Na tencelzostałzaciągnięty kredyt, który podniesie zadłużenie Bytomia do kwoty pół miliarda złotych. Dług miastabędziespłacałokilka pokoleń jego mieszkańców. dokończenie na str. 2

2 2 ( s o b o t a, 7 s t y c z n i a ) AKTUALNOŚCI g a z e t a B y t o m s k a Energiaw obroniekultury dokończenie ze str. 1 TenmarszDamianaBartyli w kierunku marginalizowaniakulturyw naszymmieście zaczął się zaraz po objęciu przezniegowładzyw naszym mieście.wstrzymanieteatromanii,festiwaludziwniefajneczyhartoffaniateatrem nie jest bynajmniej najistotniejszymkrokiemwspomnianegomarszu.milowymibyły bowiem wcześniejsze: likwidacjaśląskiegoteatrutańca a tymsamymmiędzynarodowejkonferencjitańcawspółczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej, Krawieckiej Art Pasaż,BytomskiejNocyŚwiętojańskiej oraz niemal zerowa aktywność Teatru Tańca i Ruchu Rozbark... W ubiegłym sezonie Opera Śląska przygotowałajedną(słownie: jedną!) premierę, kalendarz wydarzeńw BytomskimCentrum Kultury ogranicza się niemal wyłącznie do seansówfilmowych,zaśw czasie wakacjiczywokresachświątecznychinstytucjataw ogólezamykasięna potrzebybytomian,którzymająprzecież właśniewtedywięcejczasu... Kiedyorganizujesięimprezy w plenerze,sąonena raczej niskimpoziomiei częstonakładająsięna innewydarzenia, czym skutecznie odbierająsobieuczestników.biuro Niedziwięsię,żetakmałosiędziejew tymmieście,takmałojestinwestorów,takmałojestnowychinwestycji,tak małoważnychwydarzeń,skorojesteściew staniezniechęcićnawetnajwytrwalszychsympatykówbytomia,jakimjestemja powiedziałsatyrykmariuszkałamagado władzbytomia. Promocji Bytomia zamyka się, zaś życie kulturalne zaczyna toczyć się w centrum handlowym i Muzeum Górnośląskim, będącym instytucjąprowadzonąna szczęście przez samorząd województwa. Nie zga dza my się na mar - gi na li zo wa nie i li kwi da cję klu - czo wych z punk tu wi dze nia roz wo ju spo łecz ne go Mia sta wy da rzeń. Nie zga dza my się na za prze sta nie fi nan so wa nia naj waż niej szych wy da rzeń kul - tu ral nych, od lat od by wa ją - cych się w By to miu i sta no - wią cych bez cen ną wi zy tów kę Mia sta w kra ju i za gra ni - cą czytamyw liściewystosowanym przez dyrektorów teatrów, reżyserów, pisarzy, aktorów. Ich zdaniem decyzjeo niedofinansowaniutych wydarzeńprzezmagistratsą sprzeczne z interesem społecznym.sygnatariuszeargumentują,żetrudnościfinansowe, z którymi boryka się miasto,nieusprawiedliwiają ograniczenia mieszkańcom w każdym wieku dostępu do wydarzeń najwyższej jakości,osiągalnychfinansowo i edukujących. Są one ich zdaniemniezbędnymnarzędziem budowania kapitału społecznego i kulturowego, rozbudzania kreatywności, a coza tymidzieinnowacyjności,kształtowaniawięzimiędzypokoleniowych oraz poczuciaprzynależnoścido lokalnejspołeczności. Autorzylistudo prezydenta Bartyli domagają się zagwarantowania z miejskiego budżetuśrodkówniemniejszych niż w poprzednim roku oraz zapewnieniatyminicjatywom wieloletniego finansowania: Nie zga dza my się na za prze - sta nie fi nan so wa nia bez pu - blicz nej de ba ty oraz wni kli wej ana li zy wszyst kich moż li wych form wspar cia fi nan so we go naj - waż niej szych wy da rzeń kul tu - ral nych, od lat od by wa ją cych się w By to miu i sta no wią cych bez cen ną wi zy tów kę Mia sta w kra ju i za gra ni cą. List podpisali m.in. dyrektorartystycznytrwarszawa Grzegorz Jarzyna, dyrektor TeatruPolskiegow Warszawie AndrzejSeweryn,dyrektorTeatru Powszechnego w WarszawiePawełŁysak,dyrektor Międzynarodowego FestiwaluTeatralnego BoskaKomedia Bartosz Szydłowski czy teatrolożka prof. Krystyna Duniec. Sprze ciw wo bec spo so - bu trak to wa nia kul tu ry w mie - fot.encyklopediakabaretu.pl ście wy ra zi li rów nież pra cow - ni cy Za kła du Te atru i Dra ma - tu In sty tu tu Na uk o Kul tu rze i Stu diów In ter dy scy pli nar nych Uni wer sy te tu Ślą skie go: Za - rów no Te atro ma nia, jak i or - ga ni zo wa ne w cią gu ca łe go ro ku pre zen ta cje spek ta kli of - fo wych, by ły ini cja ty wa mi war - to ścio wy mi pod wzglę dem ar - ty stycz nym i spo łecz nym. Umoż li wia ły uczniom, stu den - tom i mniej za moż nym miesz - kań com By to mia kon takt z am - bit ny mi pro po zy cja mi za rów no pol skich, jak i za gra nicz nych te atrów, któ re ni gdy nie go ści - ły na Gór nym Ślą sku. Cie szy ły się rów nież nie słab ną cym za - in te re so wa niem osób spo za By - to mia, w istot ny spo sób wzbo - ga ca jąc ży cie kul tu ral ne na szej aglo me ra cji. W od bio rze Ślą - za ków, ale też osób z in nych czę ści Pol ski i świa ta sta no wi - ły nie kwe stio no wa ną wi zy tów - kę mia sta. Licząonina to,że władze Bytomia, mimo dotychczasowychdziałań,usłyszągłosprotestującychmieszkańców oraz osób, dla których oba projekty były ważnymdoświadczeniemkulturowym, i nie dopuszczą do zniszczenia tych wartościowych, mających długą tradycję,inicjatyw. W in ter ne cie zbie ra ne są pod pi sy pod pe ty cją, któ rej treść za miesz cza my na str. 7. R E K L A M A Gdzieznajdziemyten GazetaBytomskanr 1(25) 7stycznia 2017r. Bezpłatnepismolokalne. Kolportażna tereniebytomia. 1urodzinyNaturhouse w Bytomiu-Miechowicach połączonez DniemOtwartym! 12stycznia na gościbędączekałyliczneatrakcje, m.in.możliwośćskorzystania z 15minutowejbezpłatnejanalizyskładuciała! Wydawca:KatarzynaKrzemińska Biuroi redakcja: Bytom,ul.Podmiejska 18, tel (czynnyod poniedziałkudo piątku, w godzinach: 9:00-17:00) Redaktornaczelna: KatarzynaKrzemińska Zapraszamy! Więcejinformacjio wydarzeniuznajdzieciena: facebook.com/dietetyk.miechowice CentrumDietetyczneNaturhouse Bytom Miechowice ul.felińskiego 2/4/6(pawilonprzy bloku 2,4,6) tel Druk: PolskaPress Sp.z o.o., OddziałPoligrafia, DrukarniawSosnowcu Skład:StudioTypografii Profesjonalnej KorGraf sc, Katowice,ul.Dąbrówki15/12, tel , Zdję cia (o ile nie za zna czo no ina czej) z ar chi wum re dak cji. Za treść ogło szeń i re klam re dak cja nie od po wia da. Re dak cja nie zwra ca tek stów nia za mó wio nych oraz za strze ga so bie pra wo ich re dak cji i skra ca nia. Numerzamknięto 5stycznia 2016r. klimat? Rycerskiej już nie Doherbaciarniprzy przyjdziemy... Każdy, kto kiedykolwiek odwiedził to miejsce, wie, jak ogromnatostratadlanaszego miasta. Dowiedzieliśmy sięo zamknięciutegolokalu z internetu,gdziejegotwórcy napisali: Dro dzy na si Go - ście, Sym pa ty cy i Mi ło śni cy her ba ty! Dzię ku je my Wam za ra zem spę dzo ne czte ry la ta. Dzię ku je my za prze ży cie wspól nych im prez her ba cia - nych, warsz ta tów, spo tkań, ak - cji spo łecz nych i kul tu ral nych a przede wszyst kim dzię ku je - my za co dzien ne spo tka nia z Wa mi przy czar ce her ba ty na uli cy Ry cer skiej 3. Tak, tak, do brze ro zu mie - cie Her ba ciar nia Her ba ta za koń czy ła w dniu 23 grud - nia swo ją dzia łal ność. Ostat ni rok (2016) do bit - nie po ka zał nam, że w By to - miu nie ma tak napraw dę po - trze by, by ist nia ła her ba ciar - nia :( Osob ne po dzię ko wa nia dla Mu zeum Gór no ślą skie go w By to miu, CSW Kro ni ka, Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w By to miu i BCKu. Wiel ka proś ba nie pisz cie do nas jak Tobyłniepowtarzalnyklimat,nietuzinkowemiejsce,niesamowitaobsługai interesującemenu Wam smut no, nie wkle jaj cie smut nych bu ziek, nie wy sy - łaj cie kon do len cji.

3 g a z e t a B y t o m s k a NASZE SPRAWY ( s o b o t a, 7 s t y c z n i a ) 3 tylko spokojnie ii liga: zimąbędzie Ostatnitydzień 2017roku nie zmienił mojej oceny,potwierdziłtylko,żebyłtobardzozłyrok dla bytomian. Urzędujący prezydenti wspierającygo radniłamiąprawo.przykłademogłoszenieprzezspółkębytomskisportprzetargu na projekt i budowę stadionu przy ul. Olimpijskiej czy też przegłosowanie budżetu Bytomia na rok 2017.SamSkarbnik Bytomiaskwitowałtenfakt krótko: pro jekt bu dże tu na 2017 rok, przed sta wio ny przez pre zy den ta, za wie ra nie pra wi dło wo ści i nie czy - ni za dość wy ma ga niom okre - ślo nym w usta wie o fi nan - sach pu blicz nych. Do tego dorzucićnależybardzozłe informacjeo utraciekolejnych wydarzeń kulturalnych.po likwidacjiśląskiego Teatru Tańca, marginalizacjicswkronika,wykreślono z kalendarza imprez MiędzynarodowąKonferencję Tańca Współczesnego, Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytomską Noc Świętojańską, Krawiecką Art Pasaż, BeCeKoBus, Przychodnie Kreatywne. Nie podjęto działańna rzeczratowania Muzeum Górnośląskiego poprzezjegowspółfinansowanie. TERAZ wykreślono z kalendarza kulturalnego miastateatromanięi HartOFFanieteatrem orazmiędzygalaktycznyzlotsuperbohaterów.bytomstajesię kulturalnąpustynią. A włodarzom Bytomia, którzy recytują że: pustynia to jest nieograniczona przestrzeńmożliwości proponujęwyjechaćna pustynię i tam wykazać się własną kreatywnością. Myślę, że miasto bez nich odżyje, bomapotencjał,którytkwi w jegomieszkańcach. Namwszystkimżyczęzdrowia fundamentu wszystkiego, miłości zwłaszcza najbliższych,radości z każdegodnia,umiejętnościpokonywania trudności bo i tesięzapewnebędąpojawiać, sukcesów wszelakich,spełnieniamarzeńi planów zwłaszcza tych,o które wartowalczyć,nadziei bez której nie da się żyć, spotkań bogatych w ludzką życzliwośći dobroć. PiotrKoj dużograniai testowania 9styczniapiłkarzePoloniiBytomrozpoczęli przygotowaniado rundywiosennej.zawodnikówczekaciężkapraca,którabędzieczęstoprzerywanameczamisparingowymi,którychbędzieażtrzynaście.tobierzesię z tego,żetrenerandrzejorzeszekmaw planachprzetestowaćwieluzawodników. Z pewnością wielu bytomskich kibiców od 26listopadaniespoglądana tabelę II ligi. To wtedy Polonia przegrała z Olimpią Elbląg aż 1:5i stałosiępewne,żecałązimęniebiesko- -czerwonispędząna ostatnimmiejscu.wiosna zapowiadasiębardzonerwowo,bodo miejsca gwarantującegoutrzymaniebrakujeażpięciu punktów. Przed trenerem Andrzejem Orzeszkiem mnóstwopracy.wprawdziepod jegowodzą bytomianiezaczęligraćlepiej,aletonieprzełożyło się na pokaźną liczbę punktów. Jak przyznałw kilkuwywiadach,największąbolączkąbyłbrakskutecznegonapastnika. Możliwe,żeprzy OlimpijskiejpojawisięTakesureChinyama,któryznanyjestz gryw LegiiWarszawa,w którejprzed latyzostałkrólemstrzelcówekstraklasy.problemysąjednak trzy. Pierwszy to jego wiek, bo napastnik z Zimbabwema 34lata.Drugitofakt,żejuż kilkalatjestpozapoważnymfutbolem.trzeci toz koleinadwaga,z którązagrałw sparingachpo jesiennychzmaganiachw II lidze. Szkoleniowiec Polonii szykuje się zatem na wielkietestowaniepodczaszimowychprzygotowań.na razieniewielemówisięo personaliach.w dodatkuniebędziełatwoskłonić piłkarzy do związania się kontraktem z bytomskimklubem,o czymandrzejorzeszekmówiw GazecieWyborczej. To są trud ne te ma ty, a mo ja po zy tyw na re - ko men da cja, to za ma ło. Zi mo we okno trans fe - ro we jest trud ne. Więk szość gra czy ma waż ne umo wy, któ re wy ga sną do pie ro z koń cem se - zo nu. Sy tu acja Po lo nii rów nież nie za chę ca do te go, że by wią zać się z na mi dłu go ter mi no - wy umo wa mi. Spo dzie wam się ra czej krót kich, za da nio wych kon trak tów. Wy po ży czeń. Bę dzie - my szu ka li pił ka rzy, któ rzy po mo gą nam obro - nić miej sce w dru giej li dze tłumaczy.(...) Plansparingówwyglądanastępująco: ZagłębieSosnowiec StalChełmŚląski UniaTurzaŚląska MKSKluczbork 1.02 WidzewŁódź 4.02 GKSTychy 8.02 PniówekPawłowiceŚląskie sparingwewnętrzny RuchZdzieszowice sparingdo ustalenia OdraOpole SarmacjaBędzin ZagłębieSosnowiec(...) artykułzbytomski.pl Czytajcodzienniewinternecie Niedawnoodbyłsięwielkijubileuszsiedemdziesięciolecia hokejowej Polonii. Ten zasłużony klub w ostatnich 35latachdziałał pod różnyminazwami,którychzawszezasadniczytrzon stanowiło słowo Polonia. Przez wszystkie lata działalności sekcji przewinęły się tysiąceludzi,zawodnicy,trenerzy i działacze. Oczywiście,jaktow sporcie,każdy z nich w różnym stopniu przyczynił się do rozwoju i sukcesówklubu,alezawsze przyświecałimjedenceli kierunek:dobroklubui rozwój tej pięknej dyscypliny sportu.i takprzezwielelatpojawialisięnowiludzie,odchodzilidotychczasowii takjak w łańcuszkubezjednychnie byłoby drugich. Jak wiele klubów w naszym mieście i kraju sekcja przeżywała upadki i wzloty, ale zawsze po upadkupojawialisięludzie, którzy z wielkiej pasji i za kompletną darmochę podnosiliklubz ruin.osobiściemiałemprzyjemnośćpracyz kilkomatakimiosobami i mogę z pełną stanowczości stwierdzić, że gdyby nie one,niedoczekalibyśmytego wspaniałego jubileuszu. W ostatnim czasie klub przeżywapełną ekspansję, podziękowanoza gręwiększościmiejscowychzawodników, zatrudniono armie zaciężnąi mamywielkihokej.przy okazjipowiększyła Budżet państwowy i lokalnyuchwalonyi jak na ironię gdyrządzą socjaliści, zawsze jest mocno zadłużony. Wszystko to, cowpływado budżetu,nie wystarcza, by pokryć superpomysły naszychwładz. Płacabrutto,autostrady,paliwo,żywnośćorazlokalne rachunkibędądroższe.system,któryjestsprytnieskonstruowany i ma za zadanie wyłudzaćjaknajwięcej pieniędzy od obywateli, przezswojąpazernośći chciwośćpotrzebujecorazwięcej. Podpisywano i podpisujesięnieuczciweumowy jak umowa na autostradę A4czystadionw Bytomiu. PięknyJubilEusz w cieniumałychludzi, ichkompleksów i cenzury się lista etatowych działaczy,w zdecydowanejwiększości kolegówkrólika i tak jak w powiedzeniu przyczepiło się g do okrętu i mówi: płyniemy. Wśród nich są nawet tacy, którzy podczas gali jubileuszowej załapalisięna odznaczenie za zasługijakieś Jak Państwo wiecie, wbrewtemu,coopowiadaływładzemiastai klubu,nie zostałemzaproszonyna uroczystość.niepowiem,smutnytodlamniefakt,alenie pierwszytoprzejawmałostkowościmiejscowegopinokiai jegoświty,więcniebyłocorozpaczać.cociekawe na siedemdzięciolecieklubu dokonano również stosownejpublikacjiautorstwaznanegomiod dzieckaleszka Błażyńskiego juniora, który to,mówiącdelikatnie,miał mocnoograniczonąswobodę wypowiedzi w kontekście mojej osoby, o czym z przykrościąpoinformował mnie wcześniej. I tak mali ludzienagiegokrólafetowali sukcesy swoich poprzedników niekoniecznie przy ich obecności.niemyślętuoczywiścieo sobie,a o żyjących, a nie zaproszonych zawodnikachi działaczach,którzy to w taki czy inny sposób podpadli królikowi. Kilka dni temu otrzymałem ciekawy list od osoby, któraniegdyśzarządzałaklubem i w ostatniej chwili będziedrożej, bomusibyćdrogo w głupawysposóbotrzymałazaproszenie,a żejestwielkimfanemi pasjonatemhokeja od wielu wielu lat, postanowiłaspotkaćsięz ikonamihokejaw Bytomiu.Jakieżbyłojejrozczarowanie, gdyokazałosię,żeikonnie jest zbyt wiele, za to klapy wystawionedo orderówprężyli wspomniani wcześniej koledzy królika, którzy to w mniemaniuautoralistu niewiele z hokejem mieliwspólnego.takwięc, zniesmaczonycałością,szybkoopuściłimprezę. MiejscowyPinokioczy(jak goktośnazwał) sztukmistrz z Bytomia, jako że żyjemy w mieściebezprawia,ogłosiłnawetprzetargna budowę kompleksu sportowego w tym lodowiska, fakt ten szumnie ogłoszono na gali, co wzbudziło ochy i achy. Niestetyzapomnianododać, żena tencelniemazłotówki,a słynnykredytz EBIwymknąłsięz ręki,gdyżregionalna Izba Obrachunkowa negatywniezaopiniowaładokumentybudżetoweprzedłożoneprzezprezydenta.najwidoczniejnieprzeczytałon umowy, którą z EBI podpisałi nadal,w znanymsobie stylu, wciska wirtualny kit, takplastycznyjakdokumenty finansowe, które tworzy na potrzebę sytuacji, okłamującwszystkichwokół. MariuszWołosz MinisterWąsaczz rządujerzegobuzka,którypodpisywał umowę ze Stalexport, jestterazprezesemtejgrupykapitałowej! Przy budowie kompleksu w Bytomiu, polityka, która będzieprowadzona,niebędziewielesięróżniłaod umowy ze Stalexport. Będą budować kompleks piłkarski, któryniejestwartswojejceny i będzie to bardzo kosztownedlamieszkańców.gdy już nie będzie można bardziejzadłużyćmieszkańców poprzezbudżetmiasta,ceny za prąd,śmieci,wodęw mieściebędąrosnąć,ponieważ wszystkie te instytucje są ze sobąpołączone.różnegorodzaju imprezy promujące miasto będą odwoływane, a wyjątkiem będą imprezy kościelne. Zatrudnienie w spółkach miasta będzie zwiększane,botopracownicy miasta oraz największa grupapracownikóww mieścieczyligórnicydajemożliwośćwygraniakolejnychwyborów. Niska frekwencja w wyborach pozwala władzy na wykonanie każdego katastrofalnego pomysłu i chciałbymprzypomnieć,że jeśliktośjestmiły,sympatycznyi lubianynieoznaczazawsze,żejestteżuczciwy,bo pozorypotrafiąmylić. MarekKuśmierski

4 4 ( s o b o t a, 7 s t y c z n i a ) K U LT U R A g a z e t a B y t o m s k a z rodzinąnajlepiej wychodzisię na obrazie tobył zakład Teatrprzygody!Zabieranasw podróżdookołaświata. W podróż pociągiem, statkiem parowym czy na grzbieciesłonia.katowickascenapostanowiłasię założyćz publicznością,żejesttomożliwew teatrzei zajmie jej troszkę ponad 100 minut. Fileas Fogg, pewien dżentelmen z Londynu, zakłada się z kolegami, że przemierzyświatdookoław 80dni.W kultowejksiążcejuliuszaverne a zaczytująsiędo dzisiaji nastolatkowie,i dorośli. Dowcipną adaptację powieści dla śląskich aktorów przygotowałrobertgórski,współtwórcakabaretumoralnego Niepokoju. W widowisku, które reżyseruje Robert Talarczyk, udział bierze kilkunastu artystów, a do współpracyprzy tymmuzycznymspektakluz piosenkamireżyserzaprosiłm.in.jazzowo-folkowyzespółchłopcykontra Basia.Dlawidzóww wieku 7-107lat. Michał Ogiński choć mieszkai tworzyw Radzionkowie,swojeprace prezentuje z rodzinnym mieściepo razpierwszy.czy zostaną docenione i zauważone? Czemumaluje? A dla cze go jem? Dla cze go od dy cham? Gdy bym za trzy mał ten pro ces, to prze stał bym żyć. Ma lar stwo to pro ces oczysz - cza nia psy chi ki, wy rzu ca nia emo cji, prze kra cza nia wła - snych gra nic. Ale tak że to for ma nie ustan - ne go pła ce nia dłu gu wdzięcz - no ści dla świa ta, któ ry wciąż mnie ob da ro wu je. Że by brać, trze ba da wać, by wy rów nać ra chun ki odpowiada. Ogiński hojnie obdarza przepychembarwna swoich obrazach,serwującjezesmakiemniczymprzepysznepotrawy Jednakobokobfitości ceni sobie najwięcej prostotę. Ob ra zem przy kry wa się jak tar czą, aby stal się miej scem cor ri dy. Prze no si punkt cięż - ko ści z sie bie na swe ma lar - stwo, aby ochro nić to, co w nim naj war to ściow sze. Ob - raz doj rze wa w nim jak owoc, jak dziec ko Cza sem ro dzi się w tru dzie i po przez trud - ne emo cje. Nie raz zda rza się ze ma larz dzi kim duk tem pędz la wy rzu ca złość, by jak naj szyb ciej po zbyć się wi zji ob ra zu, któ ra bo li jak praw - da o so bie i na któ rą nie chce dłu żej pa trzeć opisuje prace Michała Ogińskiego artystkaplastykkingapawelska. Na wystawach w Warszawie, Tarnowskich Górach, Katowicach, Bielsku Białej, w Niemczech czy Czechach jego obrazy zaciekawiały publiczność i budziły bardzoprzychylnekomentarze. Czy tak będzie także 11styczniaw CentrumKulturyKarolinka?Ogińskiznanyz kontrowersyjnychrysunków satyrycznych czy obrazów(np:kilkalattemu jegoobrazyprzedstawiające piwa zostały usunięte przez straż miejską i policję cieszyńską,jakobymiałyłamać przepis o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi),a także mocnych aktów kobie- cych,tymrazemwybrałob- razy grzeczne,główniepor- tretyswojejrodzinyorazpor- trety pięknych kobiet, które jak przelotne komety pojawiająsięw jegożyciu. Samioceńmy,czytakaodsłonanamsiępodoba. ilewnascholonka, ailekutza? Kie dy: 11stycznia, 09:00, 12:00, 12stycznia, 09:00, 12:00, 13stycznia, 10:00 Gdzie: TeatrŚląskiw Katowicach,Rynek 10 Podczaskolejnegowykładuz cyklu Mit pamięć tożsamość w Muzeum Górnośląskim Magdalena Pospieszałowska poruszy zagadnieniazwiązanez różnymisposobamiportretowania Ślązakaw śląskiejliteraturze orazteatrze. Po raz kolejny będzie to okazja do pochylenia się nad książkąkazimierzakutza Piątastronaświata,nowością będzie natomiast przywołaniekultowejksiążkijanoscha Cholonek,czyli dobry Pan Bóg z gliny oraz stworzonego na jej podstawie spektaklu Cholonek katowickiegoteatru Korez. W tytule spotkania celowozestawionezostałydziełaślązaków,którychsposób obrazowania mieszkańców Śląska bardzo się różni. Zarówno Janosch (Horst Eckhert),jaki KazimierzKutz, swoje wizerunki Ślązaków stworzyli w oparciu o własne obserwacje oraz historie od nich zasłyszane. KtóryŚlązakjestzatemprawdziwy? Prymitywny filozof, FragmentżywotkazezbiorówMuzeumGórnośląskiego któryswojąmądrośćopiera o pragmatykę zwykłego życia, samorodny inteligent, a może chytry oportunista obdarzony darem dostosowywaniasiędo rzeczywistości, jaka by nie była? Być możeobateobrazysąprawdziwe, może oba fałszywe, a może tak naprawdę niewiele się od siebie różnią? Data: 21stycznia2017(sobota),godz Miejsce: MuzeumGórnośląskiewBytomiu,gmachprzypl.JanaIIISobieskiego2,CentrumEdukacji Wstępwolny fot.t.szemalikowski

5 g a z e t a B y t o m s k a KULTURA ( s o b o t a, 7 s t y c z n i a ) 5 Jedno społeczeństwo, wielejęzyków Tematem trzeciego spotkania z cyklu RozbieranieŚląska w Muzeum Górnośląskim będzie śląska literatura.prowadzącyjerzy Ciurlok porozmawia o niej z prof. Grażyną Szewczyk wybitną germanistką, polonistkąi skandynawistką,tłumaczem,ekspertemw zakresieliteraturyniemieckiejoraz w sprawachgórnegośląska. Śląsktowspaniałe,wyjątkowe,alei trudnedo życiamiejsce. Jeśli chcemy żyć w nim Data: 10stycznia2017(wtorek),godz Miejsce: MuzeumGórnośląskiewBytomiu, gmachprzypl.janaiiisobieskiego2 Wstępwolny świadomie, nie powinniśmy bagatelizować wymagań, jakieśląskstawiaswoimmieszkańcom, i rezygnować z refleksjinad jegospecyfiką. fot.witalisszołtys JerzyCiurlokpodczasspotkaniaw MuzeumGórnośląskim Bohateremfilmujest Władysław Strzemiński,artysta,który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów artystycznych.tofilmo tym jaksocjalistycznawładza zniszczyła charyzmatycznego,niepokornegoczłowieka. Polski kandydat do Oscaraw kategoriiobraznieanglojęzyczny. Gdzie: BCKino,salaToTu Kie dy: 15.01godz , 17.30, godz godz , godz , godz , godz godz godz godz godz godz godz godz godz dramatpolska, 2016;reż.: Andrzej Wajda, obsada: BogusławLinda,ZofiaWichłacz,BronisławaZamachowska, Krzysztof Pieczyński PrababCia modna Wco 200lattemuubierały się górnośląskie modnisie? Jakie strojei dodatkichciałymieć w swoich szafach? Uczestnicy zajęć, na które zaprasza Muzeum Górnośląskie, zdobędąwiedzęna tematstroju ludowego,poznajązwyczaje z nimzwiązane,a takżebędą mieliokazjęprzymierzyćwybranekreacje. Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku od 3 do 12lat.Odbywająsięw ramach cyklu Muzealne hity, czyliferiew muzeum. Koszt udziału w zajęciach wynosi 10 złod osoby.obowiązujązapisy(dwatygodnie przed terminemzajęć),które prowadzi Dział Edukacji: tel w Da ta: 18stycznia 2017(środa), godz Miej sce: MuzeumGórnośląskie w Bytomiu,gmachprzy pl.jana III Sobieskiego 2, CentrumEdukacji Wstępwolny. Warsztatyw MuzeumGórnośląskim fot.witalisszołtys

6 6 ( s obo t a, 7 s ty czn ia ) RE KLA MA ga ze ta B yt om s ka OGŁOSZENIA DROBNE PRZYJMĘ do roz no sze nia ma te ria łów re kla mo wych. Tel KuPiĘ ra dia, wzmac nia cze, ko lum ny, sta re kom pu te r y itp. ko lej ki PI KO, TT, HO SZuKaSZ kredytu, pożyczki? Nowości, bez sprawdzania baz, również z zajęciami. Przyjdź do nas! Bytom, Kolejowa 1a, pok. 8, tel PRZYJMĘ na umowę o pracę Specjalistę ds. Kadr i Płac w Bytomiu. Mile widziana znajomość programu Symfonia Kadry i Płace. Kontakt: , POŻYCZKI CAŁY ŚLĄSK W DOMU KLIENTA SKUP SAMOChODÓW Tel ZADZWOŃ ZAMÓW: Jeśli ta reklama do Ciebie dotarła, to znaczy, POŻYCZKI że jest skuteczna. minimum formalności obsługa w domu swój biznes tel.: Rozwijaj z Gazetą Bytomską". Zadzwoń lub napisz i sprawdź naszą aktualną Usługi utrzymania czystości ofertę. tel Tel

7 g a z e t a B y t o m s k a ( s o b o t a, 7 s t y c z n i a ) 7 nie dlauczynienia z bytomia kulturalnejpustyni ZGADNIJ, GDZIE TO? SzanowniPaństwo,prosimy o chwilę uwagi i wsparcie naszych działańw tymtrudnymmomenciedlabytomia. Prosimyo podpisi wypowiedzeniesięzarównouczestników tych wszystkich wydarzeń kulturalnych jak i wszystkichtych,którymleżyna sercuatrakcyjna oferta kulturalna miast będących niecopoza głównymnurtem izdalaod głównychośrodków. Przeciwstawiamysiędziałaniomzmierzającymdo uczynienia z BYTOMIA kulturalnej pustyni. Do tej pory zlikwidowano: Śląski Teatr Tańca, Międzynarodową Konferencję Tańca Współczesnego,FestiwalSztukiTanecznej,BytomskąNocŚwiętojańską,KrawieckąArtPasaż, niepodjętodziałańna rzecz ratowania Muzeum Górnośląskiego poprzez jego współfinansowanie. TERAZ wykreślasięz kalendarzakulturalnego miasta Teatromanięi HartOFFanieTeatrem orazmiędzygalaktycznyzlot Superbohaterówi Kiermasz Twórczej Reanimacji Odpadów. Bytom był nie tylko miastem węgla i stali, ale zawszewyróżniałsięteżna polukulturalnym.na przełomie XIX i XX wiekuwybudowano tu piękny gmach teatru miejskiego, gdzie dziś mieści się Opera Śląska, będąca pierwszym teatrem operowymotwartympo II wojnie światowej. Dekadę później powołano do życia BytomskieTowarzystwoHistoryczno-Muzealne dając początek dzisiejszemu Muzeum R E K L A M A Domagamy się od władz Bytomia: Górnośląskiemu,któreposiadajednez największychzbioróww kraju.w tymsamym czasie Thomas Cieplik założył w Bytomiu konserwatoriummuzyczne, a dziesięćlat po II wojnieświatowejprzeniesiono tu z Sosnowca pierwsząpolskąszkołębaletową. W latach 90' tutejsza filiabiurawystawartystycznychw Katowicachprzeistoczyłasięw samodzielnągaleriękronikauznawanądziś za jedno z czołowych centrów sztuki współczesnej w kraju,natomiastjacekłumiński, prekursor tańca współczesnegow Polsce,założył w Bytomiu słynny ŚląskiTeatrTańcai po kilkunastu latach doprowadził do utworzeniaw naszymmieściejedynejw tejczęścieuropywyższejszkołykształcącejtancerzy. To zaledwie drobny wycinek dziejów bytomskiej kultury. w pierwszej kolejności zrównoważeniawydatkowania środków z budżetu miasta. Nie godzimy się na dysproporcję wydatków miejskich.zarównosportjak i kultura to bardzo ważne obszary życia mieszkańców miasta. Niestety władze Bytomiapróbująforsowaćjednokosztemdrugiego.Panie Prezydencie,nietędydroga. Skoro można brać kredyty na budowęstadionu,todlaczegoniewziąćkredytuna organizacjęwydarzeńkulturalnych? Co i tak końcem końcówmamiejsce; zwiększenia nakładów na kulturę,gdyżsumyktóre przeznaczamiastotow większości środki wydatkowane na: administrację, budynki, obiekty,orazrachunki.po odliczeniu tych wydatków, na organizację i produkcję wydarzeń pozostają znikome środki, które i tak rokroczniesąobcinane; przywróceniaw pełnym wymiarzewydarzeńkulturalnych takich jak: Teatromania, Hartoffanie Teatrem, KrawieckaArtPasaż, MiędzygalaktycznyZlotSuperbohaterów, KiermaszTwórczejReanimacjiOdpadów; rozpoczęciaskutecznych starań do wznowienia Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i FestiwaluSztukiTanecznejoraz do współfinansowania MuzeumGórnośląskiego. Ubolewamy,iżw naszym mieściekonsekwentnieod lat dąży się do unicestwienia szerokorozumianejkultury. PoziomignorancjiwładzBytomiaosiągnąłapogeum. Jak mawiał pewien mądry superbohater: ZasobyWęglamożna wykopać, prezydenta też ale kultury z tego miasta nigdy niewykopiesz Z poważaniem, Mieszkańcy Petycjęprosimypodpisywać w internecie pod adresem www. petycjeonline.com/wsparcie Osoba,którapierwszazadzwonido redakcji w sobotę 14stycznia(od 12:00)i podalokalizacjętematu fotografii, otrzymanagrodę. Gdziezasady Prawaniesięgają Najmłodszy w historii sędzia Trybunału Konstytucyjnegozostajepublicznie oskarżony o zabójstwo człowieka, z którym nic go niełączy.ofiarapochodzi z innegomiastai nigdyniespotkała swojego rzekomego oprawcy, mimo to prokuraturazaczynazabiegaćo uchylenieimmunitetu. Spisek na szczytach władzy?politycznazemsta?a możesędziajestwinny? Oskarżonyzwracasięo pomocdo znajomejzestudiów, Joanny Chyłki. Nie wie, że prawniczka,któraniegdyśbrylowała w salach sądowych, teraz zmagasięz chorobąalkoholową i upiorami z czasówmłodości. Razemzaczynająodkrywać tropyprowadzącedo miejsc, gdzie zasady prawa nie sięgają Kto jest ciekaw zakończenia tej historii, niechaj weźmie udział w redakcyjnej zabawie: rozwiąże krzyżówkę ze strony8i podajejrozwiązanie lub wskaże lokalizację obiektu ze zdjęcia powyżej. Wydawnictwo Czwarta Strona

8 8 (s o bo ta, 7 s ty cz ni a ) WR ZUĆ NA LUZ ga ze ta B yt om s ka Bytom od kuchni detoks Problemy trawienne, uczucie pełności, wzdęcia? Tak często wiele osób czuje się po świętach. Zazwyczaj przygotowywujemy za dużo jedzenia, a potem, aby się nie zmarnowało, staramy się wszystko zjeść, nie zważając na to, jak czuje się żołądek. Przedawkowanie produktów o odczynie kwasowym może doprowadzić do zakwaszenia organizmu wy ja śnia Ka ta rzy na Waw ry ło, die te tyk Na tur ho use By tom. Jeśli brakuje Ci energii, często się przeziębiasz, Twoja skóra jest szara lub miewasz dolegliwości trawienne, może to świadczyć o zakwaszeniu. W takiej sytuacji jak najszybciej należy dokonać zmian w sposobie żywienia do da je. Pro duk ty o od czy nie kwa so wym na le ży znacz nie ogra ni czyć i za stą pić je pro duk ta mi al ka licz ny mi. Do pro duk tów za kwa sza ją cych na le żą: mię so, wę dli ny, ser, sło dy cze, a tak że pie czy wo, ma ka ro ny oraz ka wa czy her ba ta. Pro duk ty o za sa do wym od czy nie neu tra li zu ją nad miar kwa sów. Do ta kich pro duk tów na le żą: ka sza ja gla na, gry cza na, oli wa z oli wek, orze chy oraz co cie ka we kwa śne cy tru sy. Każ de go dnia po win ni śmy spo ży wać świe że wa rzy wa i owo ce. Za miast czar nej her ba ty wy bierz zie lo ną, a za miast czar nej ka wy zbo żo wą. Pod sta wą od kwa sze nia or ga ni zmu jest je go na wad nia nie. Pij mi ni mum 2 li try wo dy nie ga zo wa nej dzien nie. Po le cam też przy go to wy wa nie na pa rów. Zwłasz cza z mię ty, skrzy pu, po krzy wy czy czyst ka. Ta ki de toks do dat nio wpły nie na pro ce sy tra wien ne i spra wi, że wresz cie po czu jemy się lek ko. BA RAN Wia ra wskrze si w To bie wię cej ra do ści, ży cia, mi ło ści i życz li wo ści. Zy skasz na tym. WA GA Zde cy do wa nie wła ści wie po stą pisz sta ra jąc się wy sza leć. Rób wszyst ko, by po czuć ży cie. BYK Tak nie raz by wa w ży ciu, że mu si my cze kać. To wła śnie bę dzie od po wied ni mo ment, że by oka zać praw dzi we uczu cia wzglę dem in nych. SKOR PION Co kol wiek się wy da rzy ło, do strze żesz, że nie je steś sam. RAK Cu da nie spa da ją z nie ba, dzie ją się na Zie mi. Do świad czysz te go. LEW Na wet drob ne mo men ty w ży ciu sta no wią wy zwa nia. Od Cie bie bę dzie za le ża ło, czy je po dej miesz i jak się z ni mi upo rasz. PAN NA Naj więk szą si łą w Two im ży ciu wca le nie dys po nu ją gwiaz dy ani in ne mo ce ze wnętrz ne: naj więk szą si łą je steś ty sa ma. Litery w kolorowych polach utworzą hasło. Oso ba, któ ra pierw sza za dzwo ni do re dak cji w sobotę 14 stycznia (od 12.00) i poda hasło otrzyma nagrodę. Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki: muzealna filia Słowo się rzekło Horoskop BLIź NIę TA Tkwi w Was obec nie po tęż na moc. Szcze gól na część siły wszech świa ta jest w Was. Wy ko rzy staj cie to. Bahnhofstrasse (obecnie ul. Dworcowa). Widok w kierunku dworca kolejowego. Pocztówka z ok r. ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego STRZE LEC Nie czy taj te raz żad nych po rad ni ków ty pu W ja ki spo sób zwal czyć smu tek. Ten okres nie bę dzie naj lep szy na te go ty pu lek tu rę. KO ZIO RO żec Bę dziesz miał te raz nie po wta rzal ną szan sę na od wró ce nie pas sy. Za ofe ruj po moc ko muś, kto jej po trze bu je. WOD NIK Rzuć się w wir ży cia! Zwłasz cza gdy je steś przy gnę bio ny lub mu sisz dojść do sie bie po ja kimś cio sie, któ ry za dał Ci los. RY BY To nie bę dzie po ra na spo kój i ci szę. Ma ciej Ja siń ski: Kolejne oszustwo. Mamy 2017 r., mia ło się zmienić na lepsze, i co? Ta lerze na dal nie pomyte, dam im czas do południa, po tem na śmietnik. Tak też bym potrak tował towa rzystwo z Parkowej. WAżNE telefony Szpi tal Spe cja li stycz ny nr 1: ul. Że rom skie go 7 tel.: Szpi tal Spe cja li stycz ny nr 2: ul. Ba to re go 15 tel.: Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz ny nr 4: al. Le gio nów 10 tel.: Ap te ki ca ło do bo we: ul. Dwor co wa 24, tel.: ul. Orze gow ska 32, tel.: Po li cja: ul. Po wstań ców War szaw skich 74 tel.: 112, 997, Po go to wie ra tun ko we: ul. Że rom skie go 7 tel.: 999, 112 Straż Miej ska: ul. Wro cław ska 122 tel.: 986, Straż Po żar na: ul. Stra żac ka 3 tel.: 998, Po go to wie ener ge tycz ne: ul. Ko sy nie rów 24 tel.: Po go to wie ga zo we: ul. Kor fan te go 30 tel.: Po go to wie wod no -ka na li za cyj ne: pl. Ko ściusz ki 11, tel.: 994 Miej ski Za rząd Dróg i Mo stów: ul. Smo le nia 35, tel.: zgło sze nia o awa riach: Stre fa Płat ne go Par ko wa nia: tel Po wia to we Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go: ul. Stra żac ka 3, tel (czyn ny ca łą do bę)

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2015 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Art Lift nowa technologia liftingu

Art Lift nowa technologia liftingu medycyna estetyczna Marcin Wujtowicz Sales manager MYDERM Laboratories S.A. Art Lift nowa technologia liftingu Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła zpo łą cze nia der

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska

Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska Co py ri ght Do ro ta Dziam ska 2005 Co py ri ght Wy daw nic two BIS

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo