PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki 2008/2009 1

2 CELE KSZTAŁCENIA Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku Ekonomia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Studia te obejmują treści kształcenia: 1) ogólnego geografia ekonomiczna, socjologia, historia gospodarcza, informatyka, języki obce, wf.; 2) podstawowego matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikro i makroekonomia, zarządzanie, marketing, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze i prawo; 3) kierunkowego - polityka społeczna, polityka gospodarcza, analiza ekonomiczna, finanse publiczne, rynki finansowe, ekonomia integracji europejskiej i gospodarka regionalna. W ramach kształcenia specjalistycznego już po pierwszym roku studiów student może wybrać jedną z dwóch specjalności: Agroekonomia lub Rachunkowość i finanse. W ramach Agroekonomii studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu techniki i technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rachunkowości gospodarstw rolnych, agrobiznesu w Polsce i UE, polityki rolnej i strukturalnej, przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej, zarządzania projektami unijnymi, doradztwa w agrobiznesie, spółdzielczości wiejskiej, agroturystyki, bankowości spółdzielczej, marketingu produktów rolno spożywczych, komunikacji interpersonalnej i ochrony środowiska. W ramach specjalności Rachunkowość i finanse studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prowadzenia rachunkowości w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, analizy i projekcji finansowej w firmie, sporządzania raportów finansowych, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego w Polsce i UE, zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, funduszy emerytalnych, funkcjonowania rynków finansowych, doradztwa rachunkowego, wyceny majątku i metod wyceny projektów gospodarczych oraz zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych polityki strukturalnej UE. Ponadto studenci zobowiązani są do odbycia 6 tygodniowej praktyki zawodowej którą mogą odbyć w kraju bądź za granicą (USA, Irlandia, Wielka Brytania). SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku Ekonomia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest on przygotowany do przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w teorii gospodarki rynkowej. Dodatkowo osoby kończące specjalność Agroekonomia są 2

3 przygotowane do pracy i zarządzania w przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej oraz organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) - głównie na stanowiskach wykonawczych - w kraju i za granicą. Absolwenci specjalności Rachunkowość i finanse posiadają wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw instytucji publicznych i finansowych, organizacji pozarządowych, banków oraz są przygotowani do podjęcia w nich pracy na stanowiskach pomocniczych. Absolwent kierunku Ekonomia posiada również niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwalają mu na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej (ECDL European Computer Driving Licence). Dyplom ukończenia studiów licencjackich umożliwia absolwentom podjęcie studiów II stopnia i zdobycie tytułu magistra. 3

4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW (TREŚCI KSZTAŁCENIA) Nazwa kursu Business English (język obcy 2) Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Ekonomia/Rachunkowość i finanse/ III rok Punkty ECTS 1 pkt. semestr V i 1 pkt. semestr VI Rodzaj kursu Do wyboru Okres (rok III rok, semestr Vi VI akad/semestr) Typ zajęć/liczba L. 20 godz. semestr V i L. 20 godz. semestr VI godzin Koordynator mgr Chwistek Jadwiga Prowadzący Sposób zaliczenia L semestr V zaliczenie z oceną, L semestr VI zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia pierwszego stopnia WYMAGANIA WSTĘPNEStudent musi mieć zaliczenie z lektoratu języka angielskiego / co najmniej 120 godzin lektoratu / JĘZYK WYKŁADOWYJęzyk angielski z elementami języka polskiego Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Celem kursu jest doskonalenie kompetencji językowych na poziomie B2 w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania, słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia zagadnień związanych z językiem kierunkowym, jak również poszerzanie zasobu słownictwa, włączając słownictwo z zakresu ekonomii i finansów oraz dziedzin pokrewnych, zgodnych ze specjalnością studiów. Osoba ta powinna porozumiewać się ustnie dzięki strategiom komunikacyjnym, formułować jasne, dobrze zbudowane wypowiedzi szczegółowe, podejmować swobodne wypowiedzi ustne i dyskusje na tematy ogólne oraz specjalistyczne ( zgodne z kierunkiem studiów ). Potrafi samodzielnie zredagować wypowiedzi pisemne różnego typu, sprawnie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami oraz wskaźnikami zespolenia tekstu. Zajęcia obejmują ćwiczenia związane ze zrozumieniem tekstów czytanych, słuchanych, różnego typu, oraz o różnych stopniach sformalizowania, obejmujące słownictwo i struktury z zakresu ekonomii i finansów. W trakcie zajęć studenci ćwiczą mówienie poruszając problemy związane z kierunkiem i specjalnością studiów, porozumiewają się płynnie i spontanicznie używając słownictwa dostosowanego do tematu rozmowy i stosując konstrukcje właściwe dla gramatyki języka angielskiego. Zakres leksykalno tematyczny: - słownictwo związane z działaniami matematycznymi - słownictwo związane z ekonomią i finansami oraz 4

5 prawem karnym i administracyjnym - pieniądze - słownictwo - słownictwo związane z bankowością - osoby w biznesie i marketingu - nazewnictwo związane z systemem podatkowym - bank i księgowość osoby oraz słownictwo sytuacyjne - organizacja biura słownictwo - język sytuacji: zakładanie firmy, szukanie pracy, przyjmowanie pracownika, negocjacje, reklamacje - pisanie listów formalnych - wypełnianie kwestionariuszy, przygotowywanie ankiet Literatura Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 a) literatura podstawowa: Redman S.: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2003 Smith, T.:Market Leader - Business Law, Longman,2000 Brieger, N: Test your professional English, Pearson Education, 2006 b) literature uzupełniająca: Wallace, M.: Business English Dictionary, Collins, 1990 Słownik Polsko-Angielski Terminów Unii Europejskiej wybrane ćwiczenia z innych podręczników wprowadzające słownictwo kierunkowe 5

6 Nazwa kursu Obrót papierami wartościowymi Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Ekonomia/Rachunkowość i finanse/ III rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu Do wyboru Okres (rok akad. III rok, semestr V /sem.) Typ zajęć / liczba L. 20 godz. godzin Koordynator Dr Małgorzata Gajda- Kantorowska Prowadzący Dr Małgorzata Gajda- Kantorowska Sposób zaliczenia L. zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia pierwszego stopnia WYMAGANIA WSTĘPNE Mikroekonomia, podstawy matematyki i statystyki JĘZYK WYKŁADOWY polski Cele Celem kursu jest zapoznanie Studentów z rodzajami, dydaktyczne/efekty funkcjami i sposobami posługiwania się papierami wartościowymi w kształcenia praktyce, poznanie zasad ustalania kursu, sposobu rozliczania transakcji; zdobycie wiedzy na temat nadzoru finansowego oraz działań niedozwolonych na rynku kapitałowym, przyswojenie podstawowych informacji na temat analizy giełdowej. Tematem zajęć jest analiza obrotu papierów wartościowych o finansowym charakterze. Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Tematem zajęć jest analiza podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, zasady organizacji obrotu, tryb składania zleceń i zawierania transakcji. Przedmiotem szczegółowej analizy są rodzaje papierów wartościowych, rodzaje uczestników rynku, architektura rynku kapitałowego, motywy poszczególnych uczestników rynku oraz zasady inwestowania. Szczególny nacisk zostanie położony na publiczny obrót papierami wartościowymi, omówione zostaną także zasady obrotu niepublicznego oraz pozagiełdowego. 1. Wprowadzenie. Struktura rynku finansowego. Rynek kapitałowy i jego istota. Podstawy prawne funkcjonowania rynku kapitałowego. 2. Instrumenty finansowe. Papiery wartościowe. 3. Obrót papierami wartościowymi. Rynek pierwotny. Rynek wtórny. 4. Ogólne zasady obrotu publicznego papierami wartościowymi. 5. Podmioty regulujące obrót publiczny. 6. Emisja papierów wartościowych. Wprowadzanie 6

7 papierów wartościowych do obrotu giełdowego. 7. Uczestnicy obrotu publicznego. Emitenci, inwestorzy, fundusze powiernicze, inwestycyjne, emerytalne. 8. Giełdy papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. 9. Obrót pozagiełdowy. 10. Obrót niepubliczny papierami wartościowymi. Literatura podstawowa 1. Witold Bień, Rynek papierów wartościowych Warszawa 2004, Diffin, wydanie VI. 2. Czekała M., Rynek pierwotny papierów wartościowych. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, czerwiec Dachniewski M., Majewski B., Wasilewski P., Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, czerwiec Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, Łaganowski A., Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów. Kontrakty terminowe, Jednostki indeksowe. Opcje,GPW w Warszawie SA, wrzesień Literatura uzupełniająca 1. M. Bączyk, M.H.Koziński, M.Michalski, W. Pyzioł, A.Szumański, I. Weiss: Papiery Wartościowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków, M. Biegański, A. Janc: Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań David Ford: Opcje giełdowe, metody i strategie, KE Liber, Warszawa, Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny Poltext, Warszawa Krzywda M., Papiery Wartościowe w praktyce. Akcje i kontrakty terminowe futures krok po kroku, Wydawnictwo Złote Myśli, GPW, Peter J. Kline: Wstęp do analizy papierów wartościowych, K.E.Liber, Warszawa, Lee: Tim Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG Press, Warszawa,

8 8. Philip McBride Johnson: Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera, WIG Press, Warszawa, Heinz Riehl: Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa Grzegorz Zalewski: Kontrakty terminowe w praktyce, WIG Press, Warszawa, 2001 Heinz Riehl: Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 8

9 Nazwa kursu Finanse banków Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Ekonomia/Agroekonomia/ III rok Punkty ECTS 3 Rodzaj kursu obowiązkowy Okres (rok III rok, semestr V akademicki/semestr) Typ zajęć/liczba W 10 godz., Ćw. 10 godz. godzin Koordynator Dr hab. Józefa Gniewek Prowadzący Dr hab. Józefa Gniewek Sposób zaliczenia W egzamin, Ćw. zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia pierwszego stopnia WYMAGANIA WSTĘPNEbrak JĘZYK WYKŁADOWYPolski Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Znajomość i zrozumienie składników bankowego sprawozdania finansowego. Umiejętność analizy i oceny finansowej banków przy zastosowaniu podstawowych metod badawczych. Finansów banków obejmują poszukiwanie i selekcję materiałów analitycznych służących analizie finansowej oraz przeprowadzenie analizy finansowej i zastosowanie wybranych metod planowania finansowego w banku. Plan przedmiotu 1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych banku 1.1. Kryteria poszukiwania i wyboru materiału analitycznego 1.2. Wstępna analiza bilansu banku komercyjnego i banku spółdzielczego Struktura i dynamika aktywów Struktura i dynamika pasywów 1.3. Analiza rachunku zysków i strat Układ analityczny rachunku zysków i strat Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat Przychody i zyski a koszty banku 1.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych 1.5. Analiza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 2. Analiza wskaźnikowa 2.1. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja wskaźników 2.2. Wskaźniki adekwatności kapitałowej 2.3. Wskaźniki płynności 2.4. Wskaźniki jakości aktywów i pasywów 2.5. Wskaźniki rentowności 2.6. Wskaźniki efektywności wykorzystania zasobów 9

10 2.7. Wskaźniki rynku giełdowego 3. Elementy zarządzania i planowania finansowego 3.1. Kalkulowanie cen nowych produktów 3.2. Kapitał, odsetki, marża 3.3. budżetowanie kosztów działania 3.4. Wewnętrzny rozrachunek w banku 3.5. Koszt kapitału własnego 3.6. Metodologia oceny efektywności produktów 3.7. Ocena działalności oddziałów i wewnętrzny rozrachunek oddziałów 3.8. Ocena efektywności klienta 3.9. Plan finansowy banku Koszty stałe i zmienne w banku Literatura Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 1. A. Kopiński, Analiza finansowa banku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa W. Wąsowski, Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Difin, Warszawa Literatura dodatkowa: 3. W. Bień, H. Sokół, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa J. Świderski, Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa

11 Nazwa kursu Polityka i finanse UE Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Ekonomia/Agroekonomia/ III rok Punkty ECTS 4 Rodzaj kursu do wyboru Okres (rok III rok, semestr V akad/semestr) Typ zajęć/liczba W - 10 godz., Ćw. 10 godz.. godzin Koordynator dr hab. inż. Józef Kania Prowadzący dr hab. inż. Józef Kania Sposób zaliczenia W zaliczenie z oceną, Ćw. zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia pierwszego stopnia WYMAGANIA WSTĘPNEbrak JĘZYK WYKŁADOWYpolski Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Nabycie przez studentów wiedzy o podstawach funkcjonowania Unii Europejskiej, budżecie UE oraz o polityce rolnej i polityce strukturalnej i ich finansowaniu Tematyka wykładów obejmuje cztery obszary wiedzy tj.: 1) Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej: historia UE, instytucje UE, podstawy prawne, zasady jednolitego rynku; 2) Budżet UE; zasady sporządzania budżetu, źródła dochodów, wydatki, perspektywa finansowa ; 3) Wspólna Polityka Rolna: cele, zasady, zasada wzajemnej zgodności, ewolucja reformy WPR, organizacja rynków rolnych, dopłaty bezpośrednie, finansowanie WPR; 4) polityka regionalna UE: programy przedakcesyjne, fundusze strukturalne, plany i programy operacyjne w tym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i pozostałe programy operacyjne. Plan wykładów: 1) Historia UE: historia integracji, traktaty rzymskie, etapy rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Traktat amsterdamski, rozszerzenie UE na wchód, Traktat nicejski, Konstytucja dla Europy. 2) Instytucje Wspólnot Europejskich: Rada Europejska, Rada UE, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Społeczno-Ekonomiczny, Komitet Regionów. 3) Podstawy prawne funkcjonowania UE: inicjatywa legislacyjna, organ decyzyjny - Rada UE, uprawnienia Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym, instrumenty prawne UE. 4) Jednolity rynek UE: zasady, swobodny przespływ 11

12 towarów, usług, osób i kapitału, jednolity rynek a rozszerzenie o nowych członków. 5) Budżet UE: zasady sporządzania budżetu, źródła dochodów budżetowych, wydatki budżetu, rozdział środków budżetowych, perspektywa finansowa , budżet UE w roku ) Wspólna Polityka Rolna UE i jej reformy: cele i zasady WPR, Ewolucja WPR, prawne instrumenty interwencji rolnej, Agenda 2000; Reforma WPR: Luksemburg , Health Check oraz WPR w latach polskie priorytety; Finansowanie WPR. 7) Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie: rola dopłat w polityce rolnej UE, systemy dopłat w UE, zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w Polsce, poziom dopłat w latach ) Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance). 9) Fundusze Strukturalne w UE: charakterystyka i zmiany w funduszach oraz ich budżet w latach , podział środków strukturalnych, inicjatywy wspólnotowe. 10) Polityka regionalna UE: ewolucja polityki regionalnej, stare i nowe cele polityki strukturalnej, polityka regionalna UE na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 11) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich : oś 1 (gospodarcza) - poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, oś 2 (środowiskowa) - poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, oś 3 (społeczna) - jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, oś 4 Leader. 12) Programy operacyjne i fundusze w Polsce na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w latach : Małopolski Regionalny Program Operacyjny, PO Infrastruktura i Środowisko. 13) PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał ludzki. Plan ćwiczeń: 1. Dopłaty bezpośrednie wypełnianie wniosków dla różnych typów gospodarstw 2. Dopłaty bezpośrednie wypełnianie wniosków i wyliczanie wielkości dopłat 3. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych 4. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych wypełnianie list kontrolnych 5. Ułatwienie startu młodym rolnikom kryteria dostępu i wniosek 6. Renty strukturalne kryteria dostępu i wniosek 7. Modernizacja gospodarstwa kryteria dostępu i wniosek 8. Zwiększenie wartości dodanej kryteria dostępu i wniosek 9. ONW zasady i program wsparcia 10. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zasady, wniosek 12

13 11. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zasady, wniosek 12. Infrastruktura techniczna wsi przykłady wniosków i ocena ekonomiczna inwestycji 13. Zaliczenie ćwiczeń Literatura Oręziak L Finanse UE. PWN, Warszawa Kania J. (red.), Podstawy intergracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. AR, Kraków Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Pietrzyk J., Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa Program rozwoju obszarów wiejskich na lata , Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 System wdrażania środków UE w okresie , strukturalne.gov.pl 13

14 Nazwa kursu Zarządzanie projektami UE Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Ekonomia/Agroekonomia/ III rok Punkty ECTS 4 Rodzaj kursu do wyboru Okres (rok III rok, semestr V akad/semestr) Typ zajęć/liczba W - 10 godz., Ćw. 10 godz. godzin Koordynator dr hab. inż. Józef Kania Prowadzący dr hab. inż. Józef Kania Sposób zaliczenia W zaliczenie z oceną, Ćw. zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia pierwszego stopnia WYMAGANIA WSTĘPNEbrak JĘZYK WYKŁADOWYpolski Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami wykorzystującymi fundusze strukturalne Unii Europejskiej, dostępnymi w latach dla różnych beneficjentów podstawy zarządzania projektami, cykl życia projektu i jego interesariusze, tworzenie projektu, weryfikacja projektu, realizacja projektu, zarządzanie finansowe projektem, monitoring, ewaluacja i audyt, zarządzanie zespołem projektowym, polityka strukturalna UE - zasady i instrumenty polityki regionalnej, fundusze strukturalne i sektorowe programy operacyjne, zasady zarządzania projektami unijnymi, dobre praktyki zarządzania projektami w Polsce - studia przypadków Podstawy zarządzania projektami: definicje projektu i definicja zarządzania projektami, cechy charakterystyczne projektu. Źródła finansowania projektów: własne, obce, krajowe, zagraniczne, publiczne, prywatne, kredyty, dotacje, subwencje i inne. Środki UE jako ważne źródło finansowania projektów. Polityka strukturalna UE - zasady i instrumenty polityki regionalnej: geneza i cele polityki strukturalnej, podział funduszy UE, zasady zarządzania funduszami strukturalnymi, regulacja prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie wykorzystania funduszy UE, system instytucjonalny funduszy unijnych. Fundusze strukturalne : charakterystyka krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych. Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie, procedura aplikacyjna. 14

15 Cykl życia projektu i jego interesariusze: aspekty projektu determinowane przez cykl życia projektu, cechy charakterystyczne cyklu życia projektu oraz jego faz, różnice między cyklem życia projektu a cyklem życia produktu, klienci i użytkownicy projektu, wybór członków zespołu do danego projektu. Tworzenie projektu: A. Faza analizy: analiza grup celowych, problemów, celów i analiza strategii osiągania celów B. Faza planowania: matryca logiczna, harmonogram projektu, kamienie milowe. Finansowanie projektów: montaż finansowy, budżetowanie, koszty kwalifikowane. Wskaźniki efektywności projektu: rezultaty twarde i miękkie, mierzenie efektywności. Analiza SWOT dla wybranego projektu. Analiza ryzyka projektu: źródła ryzyka, stosowane narzędzia w poszukiwaniu źródeł ryzyk, dynamika ryzyk wg faz cyklu życia projektu. Realizacja projektu: dokonywanie zmian w projekcie, zarządzanie finansowe projektem, kontrola finansowa, monitoring, ewaluacja, audyt. Ewaluacja projektu: definicja ewaluacji, typy ewaluacji, kryteria ewaluacji, metodologia ewaluacji. Zarządzanie zespołem projektowym: funkcje i zadania kierownika projektu, wymagania stawiane kierownikowi projektu, zarządzanie zespołem projektowym. Tworzenie zespołu projektowego: pojęcie zespołu, etapy tworzenia zespołu, dynamika zespołu, zalety i wady pracy zespołowej, podejmowanie decyzji w zespole, komunikowanie się w zespole projektowym. Plan ćwiczeń i laboratoriów: 1) Planowanie projektu i jego weryfikacja od pomysłu do projektu (analiza problemu, cel, rezultaty, harmonogram, budżet, zasady kwalifikowalności kosztów). W trakcie ćwiczeń opracowywane będą projekty w zespołach dwuosobowych. 2) Weryfikacja projektu, przykład analizy interesariuszy. 3) Weryfikacja projektu, przykład analizy celów. 4) Weryfikacja projektu, przykład analizy problemów. 5) Weryfikacja projektu, przykład analizy strategii. 6) Weryfikacja projektu, matryca logiczna. 7) Przykłady najlepszych praktyk stosowanych przy aplikowaniu o dotacje. 8) Konsultacje zespołowe. 9) Prezentacja i ocena przygotowanych projektów i wniosków o ich dofinansowanie ze środków UE. 10) Wnioski o płatność - rodzaje, zasady ich wypełniania, załączniki, poświadczenia, opisywanie faktur, podpisy itp. 11) Prezentacja wniosków o płatność. 15

16 Literatura 1) Pawlak M., 2007 Zarządzanie projektami. Wydawn. Nauk. PWN, Warszawa 2) Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście EFS (red.) Bonikowska M. i inni, MRR, Warszawa 3) Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 4) Dobre praktyki EFS w Polsce - pierwsze doświadczenia ISB, Kraków 5) Pietrzyk J., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 6) System wdrażania środków UE w okresie Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 16

17 Nazwa kursu Rachunkowość podatkowa Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Ekonomia/ Rachunkowość i finanse/ III rok Punkty ECTS 3 Rodzaj kursu do wyboru Okres (rok III rok, semestr V akad/semestr) Typ zajęć/liczba W. 10 godz, Ćw. 10 godz. godzin Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia W. egzamin, Ćw. zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia pierwszego stopnia WYMAGANIA WSTĘPNEZnajomość rachunkowości finansowej JĘZYK WYKŁADOWYpolski Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Przedstawienie słuchaczom rozbieżności pomiędzy pomiarem dochodu do opodatkowania a wynikiem finansowym brutto oraz wpływ uwzględniania bądź nieuwzględniania tych rozbieżności na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa. Podatek dochodowy będąc specyficznym rodzajem kosztu obciążającym przedsiębiorstwo wymaga ujęcia w sprawozdaniu finansowym zgodnie z zasadami rachunkowości. Odmienne traktowanie i uznawanie przychodów i kosztów przez prawo bilansowe i podatkowe powoduje jednak, że wynik finansowy brutto (tj. wynik przed opodatkowaniem) różni się od podstawy opodatkowania. Różne podejścia prawa bilansowego i podatkowego powodują,że uwzględnienie w sprawozdaniu finansowym wyłącznie skutków podatkowych wyznaczonych zgodnie z zasadami prawa podatkowego zniekształciłoby sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy konkretnego przedsiębiorstwa (dotyczy to przedsiębiorstw będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych), a przede wszystkim chodzi tu o pominięcie istotnych zasobów pozostających pod kontrolą przedsiębiorstwa oraz jego zobowiązań (rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego). Ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zasady ustalania przychodów i kosztów w podatku dochodowym od osób prawnych. Bieżący i odroczony podatek dochodowy - różnice trwałe i przejściowe. Metodyka ustalania odroczonego podatku dochodowego. 17

18 Literatura Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 Podatkowa wartość aktywów i pasywów. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowanie i wycena. Literatura podstawowa: Olchowicz, I. Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa Literatura uzupełniająca: Rachunkowość finansowa i podatkowa, pod red. T. Cebrowskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Sprawozdanie bez tajemnic, pod. red. G.K. Świderskiej, Difin, Warszawa

19 Nazwa kursu Rachunkowość budżetowa Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Ekonomia/Rachunkowość i finanse/ III rok Punkty ECTS 3 Rodzaj kursu do wyboru Okres (rok III rok, semestr V akad/semestr) Typ zajęć/liczba W. 10 godz., Ćw. 10 godz. godzin Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia W. egzamin, Ćw. zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia pierwszego stopnia WYMAGANIA WSTĘPNEZnajomość zagadnień dotyczących podstaw rachunkowości, w tym zasad ewidencji na kontach bilansowych i wynikowych. JĘZYK WYKŁADOWYpolski Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Celem kursu jest poznanie zasad i specyfiki rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Opanowanie ewidencji operacji gospodarczych i nabycie umiejętności sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych. Specyfika rachunkowości budżetowej. Organizacja rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Korespondencja wybranych kont.sprawozdawczość budżetowa i finansowa. 19

20 Wykłady: Podstawowe zasady rachunkowości budżetowej. Zasady gospodarki finansowej realizacja dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe. Plan kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Obieg i kontrola dokumentów. Prowadzenie rachunkowości w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa. Ćwiczenia Organizacja rachunkowości w jednostce budżetowej Zakładowy plan kont.. Rachunkowość w JST. Ewidencja podatków i opłat. Rachunkowość jednostek budżetowych. Ewidencja dochodów i wydatków. Rachunkowość jednostek budżetowych. Ewidencja kosztów i przychodów. Ustalenie i podział wyniku finansowego. Rachunkowość gospodarstw pomocniczych. Ewidencja kosztów i przychodów. Ustalenie wyniku finansowego. Literatura Winiarska K., Wołoszyn A.,J. : Rachunkowość budżetowa. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Zysnarska A. Rachunkowość finansowa sektora budżetowego, ODDK, Gdańsk Komentarz do ustawy o rachunkowości. Red. Jarugowa A., Martyniuk T., ODDK, Gdańsk Palka M. : Zakładowy plan kont od 2002r. z komentarzem. Ekspert, Wrocław

21 Nazwa kursu Doradztwo Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Ekonomia/Rachunkowość i finanse/ III rok Punkty ECTS 4 Rodzaj kursu Do wyboru Okres (rok III rok, semestr V akad/semestr) Typ zajęć/liczba W. - 10godz., Ćw. - 10godz., L. 5godz. godzin Koordynator dr hab. inż. Józef Kania Prowadzący dr hab. inż. Józef Kania Sposób zaliczenia W. egzamin, Ćw. + L. zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia pierwszego stopnia WYMAGANIA WSTĘPNEbrak JĘZYK WYKŁADOWYpolski Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowych umiejętności metodycznych w pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy, chcąc skutecznie konkurować na rynku produktów i usług doradczych. Jest to obok wiedzy fachowej drugi niezbędny czynnik wzrostu efektywności ich pracy. Tematyka przedmiotu obejmuje: definicje doradztwa, cele i zadania doradztwa w gospodarce rynkowej, współczesne modele doradztwa, teoretyczne podstawy doradztwa adaptacja i dyfuzja innowacji, percepcja, elementy procesu komunikowania się, efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, formy doradztwa i ich efektywność, nowoczesne metody oraz techniki pracy doradczej oraz przykłady pomocy doradczej w zakresie aplikacji o środki WPR UE. Plan wykładów: Doradztwo definicja, rola, cele, zadania w nauczaniu doradztwa oraz wyzwania dla doradztwa w Polsce Rola Doradztwa w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej, modele powiązań nauki i doradztwa Teoretyczne podstawy doradztwa rolniczego, metody wpływania na zachowanie ludzkie Teoria dyfuzji innowacji: innowacyjność i innowacje w rolnictwie, proces wdrażania, kategorie osób adaptujących, proces upowszechniania, aspekty wdrażania i upowszechniania innowacji Formy i metody doradztwa; Modle doradztwa indywidualnego, właściwe i niewłaściwe zachowania doradcy podczas rozmowy Metody doradztwa grupowego i masowego oraz ich zalety i wady 21

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR III i IV Tarnów

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo