3) RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież."

Transkrypt

1 Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej. GŁOS W DYSKUSJI - Komu zależy na zmniejszeniu bezrobocia. 2) MIELEC - Prawa i inicjatywy obywatelskie w budowie demokracji lokalnej - Mieleckie Centrum Kultury i RG w Mielcu. REFERAT - Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia. 3) RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. 4) RZESZÓW - Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie - Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. REFERAT - Ekonomiczne koszty bezrobocia 5) 7) PRZYSIEK k/ TORUNIA - Rolnictwo i wieś europejska w drodze ku wspólnej przyszłości w XXI wiek - Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk Warszawa. REFERAT - Specyficzne cechy rolnictwa na Rzeszowszczyźnie z uwzględnieniem wpływu bezrobocia na sytuację materialną ludności wiejskiej. 6) BOGUCHWAŁA k/ RZESZOWA - Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej - Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska - REFERAT Wielofunkcyjny rozwój wsi mieleckiej szansą przezwyciężenia bezrobocia agrarnego (sekretarz Komitetu Organizacyjnego). 7) KRAKÓW - Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie. GŁOS W DYSKUSJI - Społeczny aspekt procesu gospodarowania. 8) MIELEC - Młodzież w dobie przemian Stowarzyszenie Twórców Kultury SĘK REFERAT - Bezrobocie w oczach młodzieży. 9) WARSZAWA - Kapitał ludzki - Rada Strategii Społeczno - Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów. GŁOS W DYSKUSJI ZŁOŻONY DO PROTOKOŁU - Polskie bezrobocie marnotrawstwem kapitału ludzkiego i marnotrawstwem społecznych funduszy. 10) RZESZÓW - Psychologiczno-społeczne skutki bezrobocia - Stowarzyszenie B-4 LIEN, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. REFERAT - Społeczne skutki bezrobocia. 11) RZESZÓW - Problemy społeczne w okresie przemian systemowych w Polsce - Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. REFERAT - 1

2 Subiektywne postrzeganie biedy przez społeczność lokalną Mielca na tle świadczeń z pomocy społecznej. 12) ZIELONA GÓRA - Problemy zarządzania i finansowania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce w perspektywie integracji europejskiej - Instytut Zarządzania, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze. REFERAT - Zmiany struktury kierunków kształcenia zawodowego w okresie transformacji systemowej na przykładzie województwa rzeszowskiego. 13) BIAŁYSTOK - Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT - Regionalne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie rzeszowskim. 14) TORUŃ - Seminarium metodologiczne rozwoju obszarów rustykalnych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. GŁOS W DYSKUSJI Charakterystyka moderatora przy opracowywaniu strategii rozwoju gmin. 15) ŁAGÓW LUBUSKI - Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej - Katedra Ekonomiki Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw i Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstałych w wyniku restrukturyzacji WSK-PZL MIELEC. 16) ZAKOPANE - Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie. REFERAT Wpływ restrukturyzacji monokultury przemysłowej i jej otoczenia na konkurencyjność firm funkcjonujących na terenie byłej WSK-PZL. 17) RZESZÓW - Człowiek w procesie gospodarowania - Zakład Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. REFERAT Wpływ transformacji systemowej na zachowania pracobiorców i pracodawców na rynku pracy. 18) RZESZÓW - Przestępczość oraz inne patologiczne zachowania nieletnich - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. GŁOS W DYSKUSJI Przyczyny zachowań patologicznych, sposoby i możliwości ich przezwyciężania. 19) BUKOWINA TATRZAŃSKA - Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki. REFERAT Stosunek społeczności lokalnej do kapitałowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa (na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu). 20) ROPCZYCE - Zrzeszenie wielofunkcyjne jako element w systemie instytucjonalnym społeczności lokalnych - Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie, Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce, Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczny, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. REFERAT Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w integrowaniu społeczności wiejskich na tle innych organizacji lokalnych w okresie zmiany społecznej. 2

3 21) SUHL NIEMCY - Niemcy i Polacy wspólnie w Europie - VII Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich. REFERAT Od samoświadomości do poczucia sprawiedliwości - drogi do lobby kobiet. 22) ZAKOPANE - KOŚCIELISKO - Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie. REFERAT Porównanie wybranych aspektów efektywności funkcjonowania zrestrukturyzowanych spółek WSK-PZL Mielec i nowych firm skupionych w SSE w Mielcu. 23) RZESZÓW - Współczesne koncepcje pracy socjalnej. Aplikacja i efektydoświadczenia polsko-niemieckie - Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. REFERAT Praca socjalna wobec problemów współczesności w Polsce (sekretarz Komitetu Organizacyjnego). 24) NAŁĘCZÓW - Rynek a rozwój społeczny - Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, REFERAT Skutki bezrobocia jako problem społeczny w procesie adaptacji społeczności lokalnych do warunków rynkowych (prowadzenie grupy roboczej). 25) TARNOPOL UKRAINA - Nowe formy przedsiębiorczości w transformacji systemowej - Okrągły stół - Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu. GŁOS W DYSKUSJI Funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. 26) RZESZÓW - Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Zakład Organizacji i Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, Małopolski Instytut Gospodarczy. REFERAT Nowe formy przedsiębiorczości w ocenie społeczności lokalnej na przykładzie SSE EURO-PARK w Mielcu. 27) TARNOPOL UKRAINA - Przedsiębiorczość a problemy transformacji obywatelskiego dialogu między Wschodem a Zachodem - Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu, Biznes Inkubator. REFERAT Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład nowej formy przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. 28) KRAKÓW - Zarządzanie w przemyśle, teoria i praktyka, wyzwania XXI wieku - Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Komitet Organizacji i Zarządzania Polska Akademia Nauk. REFERAT Przemiany w społeczności lokalnej w dobie zmiany społecznej. 29) KRAKÓW Civil cociety and social development Biennual European UCISD Conference. REFERAT ZŁOŻONY Causes of informal economy in ninaintis. 30) BOGUCHWAŁA k/rzeszowa Straż ogniowa w środowisku lokalnym Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Socjologiczny, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. REFERAT Rola OSP w kształtowaniu więzi w społeczności lokalnej. 3

4 31) TURAWA Produktywność konkurencyjność integracja Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy, Uniwersytet Opolski, Katedra Ekonomii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. REFERAT Społeczno-środowiskowe uwarunkowania produktywności czynnika ludzkiego. 32) JEDLEC Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej Katedra Ekonomiki Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT Przyczyny gospodarki nieformalnej w Polsce lat dziewięćdziesiątych. 33) KRAKÓW - Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie, CECIOS. REFERAT Socjotechniczne aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w warunkach zmiany społecznej. 34) ŁÓDŹ Autorytety wiejskie, człowiek, kultura, organizacje społeczne Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, Uniwersytet Łódzki. REFERAT Stare i nowe obyczaje na wsi Małopolskiej. 35) ROVNO UKRAINA Globalizacja u progu XXI wieku - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rovnym. REFERAT Postawy obywatelskie w społeczności lokalnej wobec przemian gospodarczych w Polsce. 36) KARPACZ - Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem ciągłość i zmiana - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. REFERAT Zmiany w zarządzaniu czynnikiem ludzkim. 37) NAŁĘCZÓW Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość - Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT Życie codzienne bezrobotnych (prowadzenie grupy roboczej). 38) RZESZÓW TYCZYN - Geneza i perspektywy społeczeństwa polskiego. Los i wybór - XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny - Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczny, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Grupa tematyczna nr 2: Socjologia gospodarki teorie, obszar badawczy i perspektywy. REFERAT Przejawy gospodarki nieformalnej w gospodarce planowej i rynkowej (sekretarz Komitetu Organizacyjnego). 39) RYGA ŁOTWA Social Work and Social Development New Trends in a Changing Europe - Higher School of Social Work and Social Pedagogics Attistiba Inter- University Consortium for International Social Development. REFERAT ZŁOŻONY Quality Changes in Social Work in the Period of Social and Economic Transformations. 40) WOLA MILANOWSKA Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia do Unii Europejskiej - Wydział Zarządzania i Administracji, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Kielcach, Wyższa 4

5 Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach. REFERAT Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w regionie rzeszowskim w kontekście integracji z Unią Europejską. 41) WARSZAWA - Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej - VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT ZŁOŻONY Polityka regionalna w układzie terytorialnym Polski. 42) PRZEMYŚL - Samorządność w społecznościach gminnych - Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, REFERAT ZŁOŻONY Problemy restrukturyzacji obszarów wiejskich a rozwój samorządności społeczności lokalnych. 43) WARSZAWA - Rolnictwo polskie w strukturach europejskich - Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej, Komitet Ekonomiki Rolnictwa Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk, REFERAT ZŁOŻONY Uwarunkowania zmian na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską. 44) WARSZAWA Seminarium - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk. REFERAT Zmiany społeczno-ekonomiczne w wiejskich i miejskich społecznościach lokalnych w okresie transformacji na tle socjalizmu. 45) RUDKA - Od administrowania do zarządzania w gminie i powiecie Katedra Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Zarządzania i Marketingu, Politechnika Białostocka. REFERAT Społeczno-ekonomiczne zmiany w wiejskiej społeczności lokalnej. 46) TORUŃ Socjologia w szkołach wyższych. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii w Polsce w latach Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT Rola socjologii w kształceniu ekonomistów w wyższych szkołach państwowych i niepublicznych. 47) RZESZÓW Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. REFERAT Znaczenie lokalizmu w globalnym świecie. 48) POZNAŃ Bieda na wsi na tle globalnych przemian społecznogospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu - Akademia Rolnicza w Poznaniu. REFERAT Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania syndromu biedy w wiejskiej społeczności lokalnej Podkarpacia na tle przemian transformacyjnych. 49) KALISZ Terytorialne uwarunkowania i możliwości likwidacji negatywnych skutków bezrobocia - Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. REFERAT Analiza wielkości i struktury bezrobocia lokalnego na tle regionu i Polski w latach ) KALISZ Stan i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie wieków - Katedra Ekonomiki i Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT Zasoby ludzkie w procesie restrukturyzacji. 51) WARSZAWA Dysproporcje rozwoju regionalnego i rola edukacji ekonomicznej w ich przezwyciężaniu - Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo 5

6 Ekonomiczne, Zarząd Oddziału Warszawskiego. REFERAT Zjawiska nowej racjonalności w społecznościach lokalnych. 52) TORUŃ Wielowymiarowość pracy socjalnej wyzwania epistemologiczne i zadania w sferze praktyki społecznej Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sekcja Pracy Socjalnej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT Zmiany jakościowe w pracy socjalnej w okresie przemian społeczno gospodarczych. 53) NAŁĘCZÓW - Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT Czynniki stymulujące i destabilizujące rozwój społeczności lokalnych funkcjonujących w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (prowadzenie grupy roboczej). 54) KARPACZ - Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. REFERAT Integracja i dezintegracja struktur organizacyjnych. 55) WARSZAWA - Strefy uprzywilejowania w polskiej polityce gospodarczej Szkoła Główna Handlowa, Rada Naukowa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT Efekty funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie strukturalnego bezrobocia. 56) RZESZÓW Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Rzeszowie. REFERAT Wpływ drugiego obiegu gospodarczego na nierówności społeczne (sekretarz Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 57) SIEDLCE Instrumenty wspierania przemian na obszarach wiejskich - Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT Czynniki sprzyjające i niesprzyjające restytucji społeczności lokalnych w dobie globalizacji. 58) USTI NAN LABEM (CZECHY) Ekonomika a obcan v procesu integrace Univesitas Purkyniana. REFERAT Postrzeganie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. 59) NAŁĘCZÓW Społeczna gospodarka rynkowa wyzwania XXI wieku - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski. REFERAT Społeczna gospodarka rynkowa w koncepcji Ludwika Erharda szanse kontynuacji. (współautor S. Wesołowski) 60) KIELCE Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku pracy, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach. REFERAT Rynek Pracy o sytuacji młodzieży na rynku pracy. (współautor Eugeniusz Moczuk) 6

7 61) RZESZÓW W poszukiwaniu prowzrostowej strategii ograniczania nierówności, Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 62) KATOWICE Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej w Polsce - Studium Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Sekcja Pracy Socjalnej Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT Polityka społeczna w społecznej gospodarce rynkowej. 63) BĘDLEWO Zarządzanie zmianą. Zakres, kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw - Katedra Ekonomiki Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT Globalizacyjne i integracyjne determinanty konkurencyjności zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw. 64) WARSZAWA Rola państwa w życiu społeczno-gospodarczym - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT Społeczna gospodarka rynkowa w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. (współautor S. Wesołowski) 65) NAŁĘCZÓW - Człowiek i rynek Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT Aktywność społeczności lokalnych w okresie transformacji systemowej w Polsce (prowadzenie grupy roboczej). 66) WISŁA Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne - Zakład Systemów Gospodarczych, Katedra Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. REFERAT Percepcja modelu społecznej gospodarki rynkowej w świadomości społecznej transformujących się społeczeństw. 67) POZNAŃ Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy. XII Zjazd Socjologiczny - Instytut Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT ZŁOŻONY Podstawy polityki społecznej w społeczeństwie postprzemysłowym. 68) RZESZÓW Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT Jakość pracy w społeczeństwie postrynkowym w perspektywie globalnej i lokalnej (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 69) MOŚCIBRODY - Absorpcja unijnych i budżetowych środków finansowych wspierających rozwój obszarów wiejskich - Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT Wkład programów unijnych w stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnej. 70) ŁÓDŹ Wieś polska w tyglu przemian społeczno-kulturowych i politycznych XX wieku - Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi przy Katedrze Etnologii, Uniwersytet Łódzki, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. REFERAT Środowisko wiejskie w aspekcie zmiany społecznej. 7

8 71) JURATA Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, European Association for Security. REFERAT Bezpieczeństwo socjalne w społecznej gospodarce rynkowej. 72) NAŁĘCZÓW Religia a gospodarka - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży. REFERAT Znaczenie czynnika społecznego w gospodarce według społecznej nauki kościoła (prowadzenie grupy roboczej). 73) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt globalny i lokalny - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT Społeczne skutki globalizacji (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 74) SIEDLCE Ekonomiczne i społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich - Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT Czynniki wpływające na dyfuzję innowacji w obszarach wiejskich w warunkach integracji z UE. 75) WARSZAWA Seminarium - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk. REFERAT Zmiana społeczna w wiejskiej społeczności lokalnej w gminach powiatu mieleckiego na Podkarpaciu. 76) BIAŁA PODLASKA Regionalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski. REFERAT Elementy polityki społecznej w modelu społecznej gospodarki rynkowej na poziomie lokalnym. 77) STALOWA WOLA Szanse rozwoju województwa podkarpackiego - Wyższa Szkoła Bankowa OLIMPUS w Warszawie Filia w Stalowej Woli. REFERAT ZŁOŻONY Konwergencja wiejskości i miejskości w okresie transformacji systemowej na przykładzie powiatu mieleckiego. 78) NAŁĘCZÓW - Nowa ekonomia a społeczeństwo - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT Od wiejskich wspólnot lokalnych do zbiorowości terytorialnych. (prowadzenie grupy roboczej) 79) VLOTHO NIEMCY Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die Europaische Integration Ludwig-Erhard-Stiftung Bonn, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa, Gesamteuropaische Studienwerk. REFERAT Probleme der europaischen Integration. 80) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost w gospodarce opartej na wiedzy - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT Społeczna ocena transformacji systemowej w kontekście nierówności społecznych (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 81) SIEDLCE - Przedsiębiorstwa agrobiznesu w rozwoju regionów - Zakład Agrobiznesu, Instytut Agronomii, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT 8

9 Zróżnicowanie funkcji społecznych i aktywności ekonomicznej mieszkańców wsi (na przykładzie powiatu mieleckiego). 82) NAŁĘCZÓW - Nowoczesność i ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT Dekada bezrobocia w percepcji społeczności lokalnej w latach (prowadzenie grupy roboczej). 83) JURATA Bezpieczeństwo w administracji i biznesie - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, European Association for Security. REFERAT Zagrożenie bezrobociem a bezpieczeństwo zatrudnienia. 84) WARSZAWA Stop przemocy w rodzinie i w szkole - KARAN.REFERAT Agresja w szkole. 85) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ekonomii Stosowanej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. REFERAT Społeczno-ekonomiczny wymiar wiejskich społeczności lokalnych na Podkarpaciu (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 86) RZESZÓW Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych - Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Narodowy Uniwersytet Lwowski UKRAINA. REFERAT Migracje ekonomiczne z transgranicznych obszarów wiejskich (moderator obrad). 87) WARSZAWA Seminarium - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk. REFERAT Procesy przemian wiejskich społeczności lokalnych na tle miasta w powiecie mieleckim w okresie transformacji. 88) RZESZÓW Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w szkole - Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie. REFERAT Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości dla szkół na Podkarpaciu zasoby i potrzeby. 89) NAŁĘCZÓW - Kultura a rynek - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT Uniwersalizacja kultury w wiejskiej społeczności lokalnej (prowadzenie grupy roboczej). 90) ŁÓDŹ Miejsca i instytucje - Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Łódzki. REFERAT Wiejska przestrzeń społeczna a instytucje społeczne. 91) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście uwarunkowań instytucjonalnych - Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ekonomii Stosowanej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. REFERAT Współczesne problemy dostosowań instytucjonalnych w skali globalnej, krajowej i lokalnej (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 9

10 92) ŁÓDŹ Sieci wsparcia i lokalne partnerstwo w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego i biedy, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki,. REFERAT Sieci społeczne jako komponent kapitału społecznego w społeczności wiejskiej. 93) POZNAŃ Sacrum i profanum w codziennym i odświętnym życiu rodziny polskiej na tle aktualnej zmiany społecznej - Zakład Katolickiej Nauki Społecznej, Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. REFERAT Sacrum i profanum w codziennym i odświętnym życiu społeczności wiejskiej. 94) GDAŃSK Kobieta w kulturze. Kobieta, mężczyzna, miłość - Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. REFERAT Integracja kobiet o imieniu Krystyna w perspektywie ruchu społecznego. 95) NAŁĘCZÓW - E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT Sieci społeczne jako komponent kapitału społecznego w społeczności lokalnej. 96) WARSZAWA Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. REFERAT Życie religijne mieszkańców wsi w perspektywie zmiany systemowej. 97) BARANÓW SANDOMIERSKI Tradycja w procesie przemian Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa, Zakład Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT Elementy kultury tradycyjnej w życiu społeczności lokalnych regionu Podkarpacia. 98) KRAKÓW Społeczeństwo Kultura Technologia Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. REFERAT Wpływ nowoczesnych środków przekazu, łączności i komunikacji na życie społeczne wsi. 99) POZNAŃ Kobiety w polskiej transformacji Instytut Socjologii, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. REFERAT Role społeczne kobiet wiejskich w perspektywie zmiany systemowej. 100) RZESZÓW Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski; Katedra Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Ekonomiczne w Krakowie. REFERAT Wybrane aspekty modernizacji wsi i rolnictwa (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji).. 101) RADOM Pomoc społeczna odpowiedzią na problemy społeczne? Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych. REFERAT Afiliacja społeczna a instytucjonalne rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych. 102) NAŁĘCZÓW Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczospołeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut 10

11 Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii - REFERAT Zmiana społeczna w wymiarze lokalnym. 103) LUBLIN Kultura ludowa jako źródło symboli narodowych w dobie globalizacji, Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV), Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Kulturoznawstwa. REFERAT Ewolucja od kultury ludowej do kultury na wsi w dobie globalizacji. 104) KRAKÓW Co się dzieje ze społeczeństwem, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza. REFERAT WYŁOŻONY Nowi ubodzy jako wybrakowani konsumenci. 105) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii Stosowanej. REFERAT Modernizacja versus spójność społeczno-ekonomiczna (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 106) RZESZÓW Ekonomia społeczna szansą dla zagrożonych wykluczeniem - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu. REFERAT Podkarpackie Centrum Ekonomii Społecznej. 107) NAŁĘCZÓW Społeczeństwo sieci Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii. REFERAT Od społeczeństwa więzi do społeczeństwa kontaktu. 108) BOGATYNIA Krajobrazy kulturowe obszarów wiejskich. Wyzwania edukacyjne. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Instytut Socjologii. REFERAT Folklor - folkloryzm folkloryzm e-folklor. 109) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja gospodarki dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii Stosowanej. REFERAT Wpływ ról społecznych kobiet wiejskich na procesy modernizacji polskiej wsi (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 110) KRAKÓW Jak feminizm zmienił naukę polską Uniwersytet Jagielloński. REFERAT Kobieta współczesna w pracy i w domu. 111) RADOM Hospicjum wspólnotą Hospicjum Królowej Apostołów, Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka. REFERAT Ruch społeczny na rzecz hospicjum. 11

12 112) WARSZAWA - Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Akademia Leona Koźmińskiego. REFERAT Przemiany więzi społecznych w społeczeństwie informacyjnym. 113) RZESZÓW - Interdyscyplinarna konferencja naukowa Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Rzeszowski REFERAT Rola porodu rodzinnego, naturalnego karmienia i osób znaczących w rozwoju emocjonalnym dziecka (inicjatorka konferencji, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego). 114) JAROSŁAW Rola geomatyki w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza - REFERAT Społeczna gospodarka rynkowa doświadczenia niemieckie i polskie. 115) RZESZÓW-JASIONKA - Kobiety na podkarpackim rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, POKL (moderator dyskusji panelowej). 116) MIELEC Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, Starosta Powiatu Mieleckiego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (prowadzenie.konferencji). 117) NAŁĘĆZÓW Strategie działań w warunkach kryzysu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii - REFERAT Nowe kulturowe ruchy społeczne jako funkcja społeczeństwa obywatelskiego. 118) DĘBLIN - III Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, Kondycja kultury w środowisku wiejskim - REFERAT Folklor folkloryzm postfolkloryzm - e- folklor. 119) ŁÓDŹ - Nowy Ład? Dynamika struktur współczesnych społeczeństw, Uniwersytet Łódzki - REFERAT Przemiany społeczne w wiejskich społecznościach lokalnych. 120) LUBLIN - Strategia rozwoju regionalnego, Urząd Marszałkowski - REFERAT Potencjał innowacyjny wsi. 121) LUBLIN - Cztery oblicza przyszłości miasta, Urząd Miejski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej - REFERAT Przemiany więzi społecznych. 12

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR PRACA NAUKOWA Po studiach moje zainteresowania naukowe dotyczyły zagadnień ekonomicznej efektywności substytucji materiałowej. Z tego zakresu powstały publikacje

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie Załącznik nr 1 do uchwały KS Nr 21/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. Działanie 1.3 Szkolenia Działanie 1.3 Szkolenia Lista projektów ocenionych przez Grupę Roboczą KS według punktowych kryteriów wyboru Lp.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Marta Kawa Telefon: 17 872 16 05 e-mail: marka@univ.rzeszow.pl adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-116 Stanowisko: Starszy wykładowca Strona 1/21 Prowadzone zajęcia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus"

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus Wyniki konkursu regionach - 2010" W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 17 ofert. Wszystkie nadesłane oferty spełniały wymagania formalne i podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję konkursową. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Filozofia polska na progu XXI wieku. W świetle Zjazdów Filozofii Polskiej: VII : Szczecin, VIII : Warszawa, IX : Wisła

Filozofia polska na progu XXI wieku. W świetle Zjazdów Filozofii Polskiej: VII : Szczecin, VIII : Warszawa, IX : Wisła Filozofia polska na progu XXI wieku W świetle Zjazdów Filozofii Polskiej: VII - 2004: Szczecin, VIII - 2008: Warszawa, IX - 2012: Wisła Plan Zjazdy Filozofii Polskiej Ośrodki filozoficzne w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 6-7.04.04 GRY ELIMINACYJNE KOBIET Godz klucz s LP nazwa uczelni 4 P G M -4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0.5 : : : 0:6 :9 IV - w Toruniu 4-.45

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ REGULACYJNA PAŃSTWA A POTENCJAŁ ROZWOJOWY GOSPODARKI

AKTYWNOŚĆ REGULACYJNA PAŃSTWA A POTENCJAŁ ROZWOJOWY GOSPODARKI AKTYWNOŚĆ REGULACYJNA PAŃSTWA A POTENCJAŁ ROZWOJOWY GOSPODARKI pod redakcją naukową Adama P. Balcerzaka i Michała Moszyńskiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu Toruń 2009 Recenzent: Dr

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Katowice 2006 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I Rola i pozycja kobiet na rynku

Bardziej szczegółowo

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku...

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... Spis treści J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... 9 CZĘŚĆ I Internet i jego wykorzystywanie w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres Lp. Nazwa i adres zarządu prowadzącego magazyn żywnościowy 1. Województwo Dolnośląskie 1. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Świdnicy, Al. Niepodległości 4, 58-100 Świdnica w Wałbrzychu, ul. Gdańska 2, 58-300

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji 2. Ocena rozwoju społeczno gospodarczego regionu 3. Rozwój ekonomiczny 4. Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo