3) RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież."

Transkrypt

1 Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej. GŁOS W DYSKUSJI - Komu zależy na zmniejszeniu bezrobocia. 2) MIELEC - Prawa i inicjatywy obywatelskie w budowie demokracji lokalnej - Mieleckie Centrum Kultury i RG w Mielcu. REFERAT - Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia. 3) RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. 4) RZESZÓW - Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie - Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. REFERAT - Ekonomiczne koszty bezrobocia 5) 7) PRZYSIEK k/ TORUNIA - Rolnictwo i wieś europejska w drodze ku wspólnej przyszłości w XXI wiek - Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk Warszawa. REFERAT - Specyficzne cechy rolnictwa na Rzeszowszczyźnie z uwzględnieniem wpływu bezrobocia na sytuację materialną ludności wiejskiej. 6) BOGUCHWAŁA k/ RZESZOWA - Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej - Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska - REFERAT Wielofunkcyjny rozwój wsi mieleckiej szansą przezwyciężenia bezrobocia agrarnego (sekretarz Komitetu Organizacyjnego). 7) KRAKÓW - Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie. GŁOS W DYSKUSJI - Społeczny aspekt procesu gospodarowania. 8) MIELEC - Młodzież w dobie przemian Stowarzyszenie Twórców Kultury SĘK REFERAT - Bezrobocie w oczach młodzieży. 9) WARSZAWA - Kapitał ludzki - Rada Strategii Społeczno - Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów. GŁOS W DYSKUSJI ZŁOŻONY DO PROTOKOŁU - Polskie bezrobocie marnotrawstwem kapitału ludzkiego i marnotrawstwem społecznych funduszy. 10) RZESZÓW - Psychologiczno-społeczne skutki bezrobocia - Stowarzyszenie B-4 LIEN, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. REFERAT - Społeczne skutki bezrobocia. 11) RZESZÓW - Problemy społeczne w okresie przemian systemowych w Polsce - Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. REFERAT - 1

2 Subiektywne postrzeganie biedy przez społeczność lokalną Mielca na tle świadczeń z pomocy społecznej. 12) ZIELONA GÓRA - Problemy zarządzania i finansowania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce w perspektywie integracji europejskiej - Instytut Zarządzania, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze. REFERAT - Zmiany struktury kierunków kształcenia zawodowego w okresie transformacji systemowej na przykładzie województwa rzeszowskiego. 13) BIAŁYSTOK - Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT - Regionalne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie rzeszowskim. 14) TORUŃ - Seminarium metodologiczne rozwoju obszarów rustykalnych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. GŁOS W DYSKUSJI Charakterystyka moderatora przy opracowywaniu strategii rozwoju gmin. 15) ŁAGÓW LUBUSKI - Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej - Katedra Ekonomiki Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw i Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstałych w wyniku restrukturyzacji WSK-PZL MIELEC. 16) ZAKOPANE - Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie. REFERAT Wpływ restrukturyzacji monokultury przemysłowej i jej otoczenia na konkurencyjność firm funkcjonujących na terenie byłej WSK-PZL. 17) RZESZÓW - Człowiek w procesie gospodarowania - Zakład Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. REFERAT Wpływ transformacji systemowej na zachowania pracobiorców i pracodawców na rynku pracy. 18) RZESZÓW - Przestępczość oraz inne patologiczne zachowania nieletnich - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. GŁOS W DYSKUSJI Przyczyny zachowań patologicznych, sposoby i możliwości ich przezwyciężania. 19) BUKOWINA TATRZAŃSKA - Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki. REFERAT Stosunek społeczności lokalnej do kapitałowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa (na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu). 20) ROPCZYCE - Zrzeszenie wielofunkcyjne jako element w systemie instytucjonalnym społeczności lokalnych - Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie, Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce, Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczny, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. REFERAT Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w integrowaniu społeczności wiejskich na tle innych organizacji lokalnych w okresie zmiany społecznej. 2

3 21) SUHL NIEMCY - Niemcy i Polacy wspólnie w Europie - VII Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich. REFERAT Od samoświadomości do poczucia sprawiedliwości - drogi do lobby kobiet. 22) ZAKOPANE - KOŚCIELISKO - Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie. REFERAT Porównanie wybranych aspektów efektywności funkcjonowania zrestrukturyzowanych spółek WSK-PZL Mielec i nowych firm skupionych w SSE w Mielcu. 23) RZESZÓW - Współczesne koncepcje pracy socjalnej. Aplikacja i efektydoświadczenia polsko-niemieckie - Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. REFERAT Praca socjalna wobec problemów współczesności w Polsce (sekretarz Komitetu Organizacyjnego). 24) NAŁĘCZÓW - Rynek a rozwój społeczny - Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, REFERAT Skutki bezrobocia jako problem społeczny w procesie adaptacji społeczności lokalnych do warunków rynkowych (prowadzenie grupy roboczej). 25) TARNOPOL UKRAINA - Nowe formy przedsiębiorczości w transformacji systemowej - Okrągły stół - Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu. GŁOS W DYSKUSJI Funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. 26) RZESZÓW - Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Zakład Organizacji i Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, Małopolski Instytut Gospodarczy. REFERAT Nowe formy przedsiębiorczości w ocenie społeczności lokalnej na przykładzie SSE EURO-PARK w Mielcu. 27) TARNOPOL UKRAINA - Przedsiębiorczość a problemy transformacji obywatelskiego dialogu między Wschodem a Zachodem - Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu, Biznes Inkubator. REFERAT Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład nowej formy przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. 28) KRAKÓW - Zarządzanie w przemyśle, teoria i praktyka, wyzwania XXI wieku - Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Komitet Organizacji i Zarządzania Polska Akademia Nauk. REFERAT Przemiany w społeczności lokalnej w dobie zmiany społecznej. 29) KRAKÓW Civil cociety and social development Biennual European UCISD Conference. REFERAT ZŁOŻONY Causes of informal economy in ninaintis. 30) BOGUCHWAŁA k/rzeszowa Straż ogniowa w środowisku lokalnym Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Socjologiczny, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. REFERAT Rola OSP w kształtowaniu więzi w społeczności lokalnej. 3

4 31) TURAWA Produktywność konkurencyjność integracja Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy, Uniwersytet Opolski, Katedra Ekonomii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. REFERAT Społeczno-środowiskowe uwarunkowania produktywności czynnika ludzkiego. 32) JEDLEC Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej Katedra Ekonomiki Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT Przyczyny gospodarki nieformalnej w Polsce lat dziewięćdziesiątych. 33) KRAKÓW - Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie, CECIOS. REFERAT Socjotechniczne aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w warunkach zmiany społecznej. 34) ŁÓDŹ Autorytety wiejskie, człowiek, kultura, organizacje społeczne Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, Uniwersytet Łódzki. REFERAT Stare i nowe obyczaje na wsi Małopolskiej. 35) ROVNO UKRAINA Globalizacja u progu XXI wieku - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rovnym. REFERAT Postawy obywatelskie w społeczności lokalnej wobec przemian gospodarczych w Polsce. 36) KARPACZ - Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem ciągłość i zmiana - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. REFERAT Zmiany w zarządzaniu czynnikiem ludzkim. 37) NAŁĘCZÓW Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość - Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT Życie codzienne bezrobotnych (prowadzenie grupy roboczej). 38) RZESZÓW TYCZYN - Geneza i perspektywy społeczeństwa polskiego. Los i wybór - XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny - Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczny, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Grupa tematyczna nr 2: Socjologia gospodarki teorie, obszar badawczy i perspektywy. REFERAT Przejawy gospodarki nieformalnej w gospodarce planowej i rynkowej (sekretarz Komitetu Organizacyjnego). 39) RYGA ŁOTWA Social Work and Social Development New Trends in a Changing Europe - Higher School of Social Work and Social Pedagogics Attistiba Inter- University Consortium for International Social Development. REFERAT ZŁOŻONY Quality Changes in Social Work in the Period of Social and Economic Transformations. 40) WOLA MILANOWSKA Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia do Unii Europejskiej - Wydział Zarządzania i Administracji, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Kielcach, Wyższa 4

5 Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach. REFERAT Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w regionie rzeszowskim w kontekście integracji z Unią Europejską. 41) WARSZAWA - Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej - VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT ZŁOŻONY Polityka regionalna w układzie terytorialnym Polski. 42) PRZEMYŚL - Samorządność w społecznościach gminnych - Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, REFERAT ZŁOŻONY Problemy restrukturyzacji obszarów wiejskich a rozwój samorządności społeczności lokalnych. 43) WARSZAWA - Rolnictwo polskie w strukturach europejskich - Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej, Komitet Ekonomiki Rolnictwa Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk, REFERAT ZŁOŻONY Uwarunkowania zmian na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską. 44) WARSZAWA Seminarium - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk. REFERAT Zmiany społeczno-ekonomiczne w wiejskich i miejskich społecznościach lokalnych w okresie transformacji na tle socjalizmu. 45) RUDKA - Od administrowania do zarządzania w gminie i powiecie Katedra Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Zarządzania i Marketingu, Politechnika Białostocka. REFERAT Społeczno-ekonomiczne zmiany w wiejskiej społeczności lokalnej. 46) TORUŃ Socjologia w szkołach wyższych. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii w Polsce w latach Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT Rola socjologii w kształceniu ekonomistów w wyższych szkołach państwowych i niepublicznych. 47) RZESZÓW Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. REFERAT Znaczenie lokalizmu w globalnym świecie. 48) POZNAŃ Bieda na wsi na tle globalnych przemian społecznogospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu - Akademia Rolnicza w Poznaniu. REFERAT Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania syndromu biedy w wiejskiej społeczności lokalnej Podkarpacia na tle przemian transformacyjnych. 49) KALISZ Terytorialne uwarunkowania i możliwości likwidacji negatywnych skutków bezrobocia - Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. REFERAT Analiza wielkości i struktury bezrobocia lokalnego na tle regionu i Polski w latach ) KALISZ Stan i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie wieków - Katedra Ekonomiki i Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT Zasoby ludzkie w procesie restrukturyzacji. 51) WARSZAWA Dysproporcje rozwoju regionalnego i rola edukacji ekonomicznej w ich przezwyciężaniu - Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo 5

6 Ekonomiczne, Zarząd Oddziału Warszawskiego. REFERAT Zjawiska nowej racjonalności w społecznościach lokalnych. 52) TORUŃ Wielowymiarowość pracy socjalnej wyzwania epistemologiczne i zadania w sferze praktyki społecznej Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sekcja Pracy Socjalnej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT Zmiany jakościowe w pracy socjalnej w okresie przemian społeczno gospodarczych. 53) NAŁĘCZÓW - Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT Czynniki stymulujące i destabilizujące rozwój społeczności lokalnych funkcjonujących w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (prowadzenie grupy roboczej). 54) KARPACZ - Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. REFERAT Integracja i dezintegracja struktur organizacyjnych. 55) WARSZAWA - Strefy uprzywilejowania w polskiej polityce gospodarczej Szkoła Główna Handlowa, Rada Naukowa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT Efekty funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie strukturalnego bezrobocia. 56) RZESZÓW Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Rzeszowie. REFERAT Wpływ drugiego obiegu gospodarczego na nierówności społeczne (sekretarz Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 57) SIEDLCE Instrumenty wspierania przemian na obszarach wiejskich - Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT Czynniki sprzyjające i niesprzyjające restytucji społeczności lokalnych w dobie globalizacji. 58) USTI NAN LABEM (CZECHY) Ekonomika a obcan v procesu integrace Univesitas Purkyniana. REFERAT Postrzeganie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. 59) NAŁĘCZÓW Społeczna gospodarka rynkowa wyzwania XXI wieku - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski. REFERAT Społeczna gospodarka rynkowa w koncepcji Ludwika Erharda szanse kontynuacji. (współautor S. Wesołowski) 60) KIELCE Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku pracy, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach. REFERAT Rynek Pracy o sytuacji młodzieży na rynku pracy. (współautor Eugeniusz Moczuk) 6

7 61) RZESZÓW W poszukiwaniu prowzrostowej strategii ograniczania nierówności, Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 62) KATOWICE Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej w Polsce - Studium Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Sekcja Pracy Socjalnej Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT Polityka społeczna w społecznej gospodarce rynkowej. 63) BĘDLEWO Zarządzanie zmianą. Zakres, kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw - Katedra Ekonomiki Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT Globalizacyjne i integracyjne determinanty konkurencyjności zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw. 64) WARSZAWA Rola państwa w życiu społeczno-gospodarczym - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT Społeczna gospodarka rynkowa w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. (współautor S. Wesołowski) 65) NAŁĘCZÓW - Człowiek i rynek Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT Aktywność społeczności lokalnych w okresie transformacji systemowej w Polsce (prowadzenie grupy roboczej). 66) WISŁA Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne - Zakład Systemów Gospodarczych, Katedra Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. REFERAT Percepcja modelu społecznej gospodarki rynkowej w świadomości społecznej transformujących się społeczeństw. 67) POZNAŃ Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy. XII Zjazd Socjologiczny - Instytut Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT ZŁOŻONY Podstawy polityki społecznej w społeczeństwie postprzemysłowym. 68) RZESZÓW Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT Jakość pracy w społeczeństwie postrynkowym w perspektywie globalnej i lokalnej (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 69) MOŚCIBRODY - Absorpcja unijnych i budżetowych środków finansowych wspierających rozwój obszarów wiejskich - Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT Wkład programów unijnych w stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnej. 70) ŁÓDŹ Wieś polska w tyglu przemian społeczno-kulturowych i politycznych XX wieku - Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi przy Katedrze Etnologii, Uniwersytet Łódzki, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. REFERAT Środowisko wiejskie w aspekcie zmiany społecznej. 7

8 71) JURATA Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, European Association for Security. REFERAT Bezpieczeństwo socjalne w społecznej gospodarce rynkowej. 72) NAŁĘCZÓW Religia a gospodarka - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży. REFERAT Znaczenie czynnika społecznego w gospodarce według społecznej nauki kościoła (prowadzenie grupy roboczej). 73) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt globalny i lokalny - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT Społeczne skutki globalizacji (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 74) SIEDLCE Ekonomiczne i społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich - Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT Czynniki wpływające na dyfuzję innowacji w obszarach wiejskich w warunkach integracji z UE. 75) WARSZAWA Seminarium - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk. REFERAT Zmiana społeczna w wiejskiej społeczności lokalnej w gminach powiatu mieleckiego na Podkarpaciu. 76) BIAŁA PODLASKA Regionalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski. REFERAT Elementy polityki społecznej w modelu społecznej gospodarki rynkowej na poziomie lokalnym. 77) STALOWA WOLA Szanse rozwoju województwa podkarpackiego - Wyższa Szkoła Bankowa OLIMPUS w Warszawie Filia w Stalowej Woli. REFERAT ZŁOŻONY Konwergencja wiejskości i miejskości w okresie transformacji systemowej na przykładzie powiatu mieleckiego. 78) NAŁĘCZÓW - Nowa ekonomia a społeczeństwo - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT Od wiejskich wspólnot lokalnych do zbiorowości terytorialnych. (prowadzenie grupy roboczej) 79) VLOTHO NIEMCY Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die Europaische Integration Ludwig-Erhard-Stiftung Bonn, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa, Gesamteuropaische Studienwerk. REFERAT Probleme der europaischen Integration. 80) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost w gospodarce opartej na wiedzy - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT Społeczna ocena transformacji systemowej w kontekście nierówności społecznych (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 81) SIEDLCE - Przedsiębiorstwa agrobiznesu w rozwoju regionów - Zakład Agrobiznesu, Instytut Agronomii, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT 8

9 Zróżnicowanie funkcji społecznych i aktywności ekonomicznej mieszkańców wsi (na przykładzie powiatu mieleckiego). 82) NAŁĘCZÓW - Nowoczesność i ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT Dekada bezrobocia w percepcji społeczności lokalnej w latach (prowadzenie grupy roboczej). 83) JURATA Bezpieczeństwo w administracji i biznesie - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, European Association for Security. REFERAT Zagrożenie bezrobociem a bezpieczeństwo zatrudnienia. 84) WARSZAWA Stop przemocy w rodzinie i w szkole - KARAN.REFERAT Agresja w szkole. 85) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ekonomii Stosowanej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. REFERAT Społeczno-ekonomiczny wymiar wiejskich społeczności lokalnych na Podkarpaciu (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 86) RZESZÓW Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych - Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Narodowy Uniwersytet Lwowski UKRAINA. REFERAT Migracje ekonomiczne z transgranicznych obszarów wiejskich (moderator obrad). 87) WARSZAWA Seminarium - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk. REFERAT Procesy przemian wiejskich społeczności lokalnych na tle miasta w powiecie mieleckim w okresie transformacji. 88) RZESZÓW Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w szkole - Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie. REFERAT Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości dla szkół na Podkarpaciu zasoby i potrzeby. 89) NAŁĘCZÓW - Kultura a rynek - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT Uniwersalizacja kultury w wiejskiej społeczności lokalnej (prowadzenie grupy roboczej). 90) ŁÓDŹ Miejsca i instytucje - Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Łódzki. REFERAT Wiejska przestrzeń społeczna a instytucje społeczne. 91) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście uwarunkowań instytucjonalnych - Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ekonomii Stosowanej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. REFERAT Współczesne problemy dostosowań instytucjonalnych w skali globalnej, krajowej i lokalnej (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 9

10 92) ŁÓDŹ Sieci wsparcia i lokalne partnerstwo w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego i biedy, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki,. REFERAT Sieci społeczne jako komponent kapitału społecznego w społeczności wiejskiej. 93) POZNAŃ Sacrum i profanum w codziennym i odświętnym życiu rodziny polskiej na tle aktualnej zmiany społecznej - Zakład Katolickiej Nauki Społecznej, Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. REFERAT Sacrum i profanum w codziennym i odświętnym życiu społeczności wiejskiej. 94) GDAŃSK Kobieta w kulturze. Kobieta, mężczyzna, miłość - Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. REFERAT Integracja kobiet o imieniu Krystyna w perspektywie ruchu społecznego. 95) NAŁĘCZÓW - E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT Sieci społeczne jako komponent kapitału społecznego w społeczności lokalnej. 96) WARSZAWA Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. REFERAT Życie religijne mieszkańców wsi w perspektywie zmiany systemowej. 97) BARANÓW SANDOMIERSKI Tradycja w procesie przemian Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa, Zakład Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT Elementy kultury tradycyjnej w życiu społeczności lokalnych regionu Podkarpacia. 98) KRAKÓW Społeczeństwo Kultura Technologia Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. REFERAT Wpływ nowoczesnych środków przekazu, łączności i komunikacji na życie społeczne wsi. 99) POZNAŃ Kobiety w polskiej transformacji Instytut Socjologii, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. REFERAT Role społeczne kobiet wiejskich w perspektywie zmiany systemowej. 100) RZESZÓW Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski; Katedra Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Ekonomiczne w Krakowie. REFERAT Wybrane aspekty modernizacji wsi i rolnictwa (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji).. 101) RADOM Pomoc społeczna odpowiedzią na problemy społeczne? Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych. REFERAT Afiliacja społeczna a instytucjonalne rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych. 102) NAŁĘCZÓW Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczospołeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut 10

11 Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii - REFERAT Zmiana społeczna w wymiarze lokalnym. 103) LUBLIN Kultura ludowa jako źródło symboli narodowych w dobie globalizacji, Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV), Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Kulturoznawstwa. REFERAT Ewolucja od kultury ludowej do kultury na wsi w dobie globalizacji. 104) KRAKÓW Co się dzieje ze społeczeństwem, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza. REFERAT WYŁOŻONY Nowi ubodzy jako wybrakowani konsumenci. 105) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii Stosowanej. REFERAT Modernizacja versus spójność społeczno-ekonomiczna (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 106) RZESZÓW Ekonomia społeczna szansą dla zagrożonych wykluczeniem - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu. REFERAT Podkarpackie Centrum Ekonomii Społecznej. 107) NAŁĘCZÓW Społeczeństwo sieci Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii. REFERAT Od społeczeństwa więzi do społeczeństwa kontaktu. 108) BOGATYNIA Krajobrazy kulturowe obszarów wiejskich. Wyzwania edukacyjne. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Instytut Socjologii. REFERAT Folklor - folkloryzm folkloryzm e-folklor. 109) RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja gospodarki dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii Stosowanej. REFERAT Wpływ ról społecznych kobiet wiejskich na procesy modernizacji polskiej wsi (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji). 110) KRAKÓW Jak feminizm zmienił naukę polską Uniwersytet Jagielloński. REFERAT Kobieta współczesna w pracy i w domu. 111) RADOM Hospicjum wspólnotą Hospicjum Królowej Apostołów, Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka. REFERAT Ruch społeczny na rzecz hospicjum. 11

12 112) WARSZAWA - Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Akademia Leona Koźmińskiego. REFERAT Przemiany więzi społecznych w społeczeństwie informacyjnym. 113) RZESZÓW - Interdyscyplinarna konferencja naukowa Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Rzeszowski REFERAT Rola porodu rodzinnego, naturalnego karmienia i osób znaczących w rozwoju emocjonalnym dziecka (inicjatorka konferencji, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego). 114) JAROSŁAW Rola geomatyki w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza - REFERAT Społeczna gospodarka rynkowa doświadczenia niemieckie i polskie. 115) RZESZÓW-JASIONKA - Kobiety na podkarpackim rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, POKL (moderator dyskusji panelowej). 116) MIELEC Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, Starosta Powiatu Mieleckiego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (prowadzenie.konferencji). 117) NAŁĘĆZÓW Strategie działań w warunkach kryzysu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii - REFERAT Nowe kulturowe ruchy społeczne jako funkcja społeczeństwa obywatelskiego. 118) DĘBLIN - III Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, Kondycja kultury w środowisku wiejskim - REFERAT Folklor folkloryzm postfolkloryzm - e- folklor. 119) ŁÓDŹ - Nowy Ład? Dynamika struktur współczesnych społeczeństw, Uniwersytet Łódzki - REFERAT Przemiany społeczne w wiejskich społecznościach lokalnych. 120) LUBLIN - Strategia rozwoju regionalnego, Urząd Marszałkowski - REFERAT Potencjał innowacyjny wsi. 121) LUBLIN - Cztery oblicza przyszłości miasta, Urząd Miejski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej - REFERAT Przemiany więzi społecznych. 12

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej)

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Maciej Stawicki Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) European Union

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów 1. Wstęp Gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie wiedzą,

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Mirosława Skawińska POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Słowa kluczowe: rodzina, dedukcja, decentralizacja, polityka społeczna, polityka prorodzinna Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego wybrane aspekty

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego wybrane aspekty Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego... 177 Dr Władysława Jastrzębska Dr Małgorzata Lechwar Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo