Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju"

Transkrypt

1 Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (s. 237) 8:30 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, INSTALACJA POSTERÓW 10:00 11:00 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI Powitanie Honorowych Gości: - Kazimierza Bujakowskiego Głównego Geodetę Kraju - prof. dr hab. inż. Jana Szmidta JM Rektora Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk - prof. dr hab. inż. Bogdana Neya - Przewodniczącego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej - prof. dr hab. inż. arch. Stefana Wronę Dziekana Wydziału Architektury - prof. dr hab. inż. Henryka Zobla Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej - prof. nzw. dr hab. Zbigniewa Króla Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych - prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztofa Wojdygę Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska Wystąpienie prof. dr hab. Aliny Maciejewskiej, Przewodniczącej Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Wystąpienie prof. dr hab. inż. arch. Jana Macieja Chmielewskiego, Wiceprzewodniczącego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji Kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wystąpienia okolicznościowe Wystąpienia Partnerów Konferencji - przedstawicieli firm Esri Polska, MGGP S. A., Ricoh 11:00-11:15 PRZERWA NA KAWĘ 11:15 12:15 11:15 11:30 11:30 11:45 11:45 12:00 12:00 12:15 BLOK I SESJA I prowadzący: Prof. dr hab. Alina Maciejewska, Prof. dr hab. inż. arch. Jan Maciej Chmielewski Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN. Aktualne problemy prac planistycznych w gminach Tomasz Cykalewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Priorytety planowania przestrzennego i gospodarowania przestrzenią w obszarach suburbanizacji na przykładzie Szczecina (nieuświadomiony obszar problemowy generujący trwałe następstwa i dalsze konflikty) Rafał Graczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Wybrane aspekty prawa w gospodarowaniu przestrzenią małych miast Wielkopolski Hanna Hrehorowicz Gaber, Politechnika Krakowska Instytut Projektowania Miast i Regionów. Ochrona i kształtowanie fizjonomii układów osadniczych w strefie oddziaływania ruchu turystycznego jako element równoważenia rozwoju obszarów górskich 12:15 12:30 PRZERWA NA KAWĘ

2 12:30 13:45 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-13:15 13:15 13:30 13:30 13:45 SESJA II prowadzący: Prof. dr hab. Anna Geppert, Prof. dr hab. Tadeusz Markowski Jan Maciej Chmielewski, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Teoretyczne przesłanki systemu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym Waldemar Łupiński, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Wybrane problemy gospodarowania przestrzenią na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego i w jego otulinie Kinga Rybak, Bogusz Modrzewski, SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Transekt jako metoda projektowania i porządkowania przestrzeni Dorota Sikora, Katedra Sztuki Krajobrazu, SGGW w Warszawie. Park zabytkowy we współczesnym mieście Elżbieta Strzelecka, Sylwia Dobrzańska, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Szanse i zagrożenia w planowaniu przestrzennym 13:45 15:00 PRZERWA NA OBIAD 15:00 16:15 15:00 15:15 15:15 15:30 15:30 15:45 15:45 16:00 16:00 16:15 SESJA III prowadzący: Prof. dr hab. inż. Bogdan Ney, Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Małgorzata Zofia Wilczkiewicz, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Implikacje rozwoju zrównoważonego na architekturę XXI wieku na przykładzie miast Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i państw Europy Anita Bernatek, Michał Jakiel, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych obszarów w Polsce NE) Kasper Jakubowski, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu. Rola uwarunkowań przyrodniczych i społecznych w kształtowaniu zielonej infrastruktury Alicja Jaranowska, Łukasz Woźniak, MONDRA Design. Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu, na przykładzie wsi Spicymierz w gminie Uniejów, województwo łódzkie Slavka Gałaś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Ochrona złóż kopalin w gospodarce przestrzennej 16:15-16:45 PRZERWA NA KAWĘ 16:45-18:00 16:45 17:00 17:00 17:15 17:15 17:30 17:30 17:45 17:45 18:00 SESJA IV prowadzący: Dr hab. inż. Krystyna Czarnecka, Dr hab. Beata Raszka Radosław Wiśniewski, Magdalena Apollo, Emilia Miszewska Urbańska, Politechnika Gdańska. Problemy własnościowe nieruchomości na terenach rewitalizowanych -studium przypadku Marcin Rosegnal, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, MGGP S.A. Opracowania około planistyczne w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uwarunkowania prawne - przyczynek do dyskusji Jarosław Świdyński, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmińsko Mazurski. Obszary przyrodniczo cenne w procesach racjonalnego planowania przestrzeni zurbanizowanej Ewa Jastrzębska, Paulina Legutko-Kobus, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Kolegium Ekonomiczno - Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. E-obywatel jako nowe wyzwanie dla administracji publicznej Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Kolegium Ekonomiczno - Społeczne Szkoła Główna Handlowa w

3 Warszawie. Zaufanie społeczne i kapitał społeczny jako determinanty implementacji rozwoju zrównoważonego do planowania przestrzennego 20:30 UROCZYSTA KOLACJA (Hotel MDM, Plac Konstytucji 1) 25 czerwca 2014 (środa) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (s. 237) 9:00 10:15 9:00 9:15 9:15 9:30 9:30 9:45 9:45 10:00 10:00 10:15 BLOK II prowadzący: Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Prof. dr hab. Andrzej Hopfer Krystyna Czarnecka, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Rola rynku nieruchomości w rozwoju przestrzennym i budżecie m. st. Warszawy Edward Nowak, Natalia Sajnóg, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Rola geodety w procesie inwestycyjnym - aspekt lokalizacji sieci uzbrojenia terenu Wojciech Korbel, Pracownia Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Prawo i jego interpretacja kluczowy problem współczesnego procesu planowania inwestycji budowlanej w Polsce Jolanta Niedzielko, Politechnika Białostocka. Ład przestrzeni miejskiej w kontekście nowoczesnej techniki Ewelina Wojtas, Mateusz Sawczak, Tomasz Bergier, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska. Zastosowanie modelowania hydrologicznego w analizie wpływu planowania przestrzennego na retencję 10:15 10:45 PRZERWA NA KAWĘ 10:45 11:45 10:45 11:00 11:00 11:15 11:15 11:30 11:30 11:45 BLOK III prowadzący: Prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz, Prof. dr hab. inż. Edward Nowak Paweł Trębacz, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a zrównoważone gospodarowanie przestrzenią Maciej J. Nowak, Pracownia Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wpływ uregulowań prawnych związanych z ochroną środowiska na zarządzanie przestrzenią Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, Politechnika Krakowska. Rozwój zrównoważony małych miast - wykorzystanie szans płynących z zastanych wartości. Przykłady dobrej praktyki Helena Freino, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury. Kształtowanie środowiska i krajobrazu w strategiach rozwoju miast Europy Zachodniej - inspiracja czy negacja w konfrontacji z sytuacją w Polsce 11:45 12:15 PRZERWA NA KAWĘ 12:15 13:45 12:15-12:30 BLOK IV prowadzący: Prof. dr hab. inż. arch. Jan Maciej Chmielewski, Dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina Eliza Sochacka-Sutkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Projektowania Krajobrazu. Partnerstwo publiczno- społeczne jako uwarunkowanie efektywności

4 12:30 12:45 12:45 13:00 13:00 13:15 13:15-13:45 13:45 14:45 planowania przestrzennego na miejskich obszarach rewitalizacji Beata Stelmach Fita, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym: potrzeby i ograniczenia Piotr Radziszewski, Adam Liphardt, Piotr Pokorski, Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej. Oczekiwania społeczne w zakresie technologii stosowanych w budownictwie drogowym Janusz Kozok, Michał Jardel, Robert Skowysz, Sygnity SA. Zagadnienia wsparcia wybranych procesów planistycznych na przykładzie implementacji systemu MSZ-KIIP Janusz Sobieraj, Korporacja Radex S.A. Zarządzanie procesem inwestycyjnym (od studium uwarunkowań przestrzennych po przeprowadzenia badań po 3-letniej eksploatacji do dnia upłynięcia okresu gwarancji i rękojmi) PODSUMOWANIE KONFERENCJI prowadzący: Prof. dr hab. inż. arch. Jan M. Chmielewski, Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki 14:45-16:00 PRZERWA NA OBIAD Patronat Honorowy: Patronat Medialny: Partner Główny: Sponsorzy:

5 SESJA POSTEROWA Nr Nazwisko i imię autorów posteru Tytuł posteru 1. Adamska Daria 2. Bartoszczuk Wojciech 3. Bielska Anna, Nowakowska Agnieszka 4. Cykalewicz Tomasz 5. Degórska Bożena 6. Delnicki Maciej Denis Małgorzata, Majewska Anna Dobija Józef, Marczak Magda, Kaliszewska Joanna L. Hopfer Andrzej, Pietrzak Ludmiła Kaczmarek Iwona, Iwaniak Adam Izdebski Waldemar, Malinowski Zbigniew Jaroszewicz Joanna, Denis Małgorzata Jaroszewicz Joanna, Kowalski Paweł Planowanie sieci transportowej jako jeden z czynników zrównoważonej gospodarki przestrzennej Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na przykładzie osiedla Boernerowo w Warszawie Analiza możliwości wykorzystania Portalu Geostatystycznego dla potrzeb planowania przestrzennego obszarów wiejskich Struktura podziałów geodezyjnych terenu jako tworzywo urbanistyczne i narzędzie współczesnego planowania przestrzennego (Braki i niejednoznaczność kodyfikacji) Planowanie struktury przestrzennej dużych miast w kontekście adaptacji do zmian klimatu Wpływ podziałów parcelacyjnych na planowanie przestrzenne i rozwój terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową Współczesne przekształcenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych w świetle zrównoważonego rozwoju. Część ii na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych Warszawy Macierz Leopolda jako narzędzie oceny środowiska dla potrzeb planowania przestrzennego oraz przykłady jej zastosowania Wymiary przestrzeni i sposoby jej rejestracji jako jedno z podstawowych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju Publikacja planów zagospodarowania przestrzennego w Linked Open Data Analiza podstawowych problemów związanych z informatyzacją planów zagospodarowania przestrzennego Model analiz przestrzennych dla opracowania scenariusza rozwoju zabudowy uwzględniającego decyzje o warunkach zabudowy w gminie Poświętne Koncepcja serwisu internetowego wspierającego udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy 14. Kardaś Agnieszka Typologia form przestrzennych małych miast w Polsce 15. Kazimierczak Jarosław Rewitalizacja terenów poprzemysłowych a kształtowanie przestrzeni publicznych w centrum miasta na przykładzie projektu Lyon Confluence 16. Kupidura Adrianna Francuskie podejście do ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego Kupidura Przemysław, Krysztopa Piotr, Kupidura Adrianna Kwiatkowska-Malina Jolanta, Borkowski Andrzej Szymon Wykorzystanie narzędzi eksploracji danych w gospodarce przestrzenią obszarów wiejskich Analiza transgranicznego oddziaływania wybranych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na obszarze Polski 19. Łupiński Waldemar Problematyka rozwoju nowego osadnictwa na obszarach podmiejskich Maciejewska Alina, Turek Agnieszka Majewska Anna, Denis Małgorzata Problematyka poprzemysłowych terenów nadrzecznych w świetle procesu rewitalizacji Współczesne przekształcenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych w świetle zrównoważonego rozwoju Część I na przykładzie miasta Berlina i Val-de Reuil w okolicach Paryża

6 22. Merkisz-Guranowska Agnieszka, Stańko Katarzyna Przykłady wdrażania proekologicznego transportu miejskiego w wybranych miastach europejskich 23. Musiał-Malago Monika Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna terenów podmiejskich Krakowa 24. Muzioł-Węcławowicz Alina Funkcje mieszkaniowe w programach rewitalizacji miast 25. Nowacka-Rejzner Urszula Możliowości i ograniczenia proekologicznego kształtowania zielono-wodnej struktury Krakowa 26. Ogrodnik Daniel Centra zintegrowanego transportu a rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej 27. Pawlikowska-Musiewicz Sylwia 28. Pyszny Krzysztof Miasto poprzemysłowe - zarządzanie przestrzenią Krytyczny przegląd metod stosowanych przy sporządzaniu prognoz oddziaływania na środowisko do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (SUiKZP) powiatu poznańskiego 29. Sikora Anna Konflikty terytorialne w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym Strzelecka Elżbieta, Fokczyńska Milena Szafranek Antoni, Brzeźnicka Marta Szafranek Antoni, Dróżdż Monika Szafranek Antoni, Kromski Arkadiusz 34. Szymańska Jadwiga Uwarunkowania przestrzenne i społeczno-gospodarcze rewitalizacji obiektu poprzemysłowego w Pabianicach Konsekwencje przestrzenne procesów urbanizacji i suburbanizacji na przykładzie Milanówka - miasta-ogrodu Konsekwencje przestrzenne procesów urbanizacji i suburbanizacji na przykładzie miasta Radom Koncepcja wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego Nieborowa na podstawie uwarunkowań glebowych Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności gospodarki polskiej w latach Śleszyński Przemysław Ekonomiczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. 36. Śleszyński Przemysław Diagnoza zagospodarowania przestrzennego kraju w KPZK Uruszczak Michał Woźniak Łukasz, Jaranowska Alicja Zaręba Anna, Próchnicka Paulina Degradacja środowiska i krajobrazu w wyniku działalności kopalni odkrywkowych, na przykładzie gminy Krzeszowice Prawne granice partycypacji społecznej, a zasada prowadzenia procedury planistycznej sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób tworzący przestrzeń do udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji Korytarze ekologiczne we Wrocławiu i ich miejsce w gospodarce przestrzennej

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012 Szczegółowy program konferencji: Dzień pierwszy 25.09.2012 (Aula 1 ), budynek BIOCENTRUM,

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN PREZYDENT MIASTA LUBLIN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN Kierunki zagospodarowania przestrzennego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 165/XI/2011 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU STUDIA POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA Pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo