dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW"

Transkrypt

1 dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska Warszawa Tel: WYKSZTAŁCENIE Doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW rok Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Ekonomiczno Rolniczy SGGW rok Magister administracji: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski rok Magister pedagogiki: Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie rok Dyplom studiów specjalistycznych w zakresie: Organizacji i zarządzania szkolnictwem: Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie rok MIEJSCE PRACY, STANOWISKA 01/10/1995 i nadal - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych profesor nadzwyczajny DYDAKTYKA Zgłoszenie projektu nowej specjalizacji na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku: Ekonomia - Ekonomia sektora publicznego w r. ak. 2007/2008 (akceptacja Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki) 2. Opracowanie wdrożonych programów dla nowych kierunków i nowych przedmiotów: 2.1.Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu r. ak. 2003/ Kurs pedagogiczny - Ćw: Wydział Weterynarii r. ak. 2005/ Pedagogika z metodologią - W: 15; Ćw: Wydział Nauk o Zwierzętach r. ak. 2005/2006 Pedagogika - W: 15; Ćw: Wydział Ekonomiczno Rolniczy r. ak. 2005/ Ekonomika i Organizacja oświaty i kultury - W: 15; Ćw: Wydział Ekonomiczno Rolniczy r. ak. 2006/ Ekonomika i Organizacja oświaty - W: 15; Ćw: Wydział Inżynierii Środowiska r. ak. 2007/2008 Administracja publiczna W: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu r. ak. 2007/ Administracja publiczna W: Wydział Nauk Ekonomicznych r. ak. 2007/2008 Ekonomika Edukacji W: Wydział Nauk Ekonomicznych r. ak. 2007/2008 Zarządzanie i finansowanie oświaty W: Dostosowanie programów do zmienionych planów studiów: 3.1. Wydział Ekonomiczno Rolniczy r. ak. 2004/ Administracja publiczna i samorządowa - W: 15; Ćw: Wydział Nauk Humanistycznych r. ak. 2006/ Administracja publiczna i samorządowa - W: Wydział Nauk Ekonomicznych r. ak. 2011/2012- Ekspercka ocena wniosków unijnych W:20; Ćw Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu r. ak. 2012/ Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych teoria i praktyka 90h. 4. Przeprowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć z przedmiotu: Administracja publiczna na studiach podyplomowych Przedsiębiorczość i Wiedza o Społeczeństwie prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie co stanowi wyraz docenienia doświadczeń z zakresu administracji publicznej i badań z zakresu ekonomiki edukacji oraz doświadczenia dydaktycznego w ww. obszarach.

2 5. Przeprowadzenie dwóch edycji zajęć z przedmiotu: Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych w ramach Akademii Liderów Samorządowych projektu unijnego realizowanego z działania 5.2. POKL na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.. 6.Kontynuowanie praktyki zapraszania praktyka reprezentującego szczebel administracji samorządowej do wspólnego poprowadzenia wykładu z przedmiotu: Administracja publiczna. Wykład był adresowany do studentów reprezentujących wszystkie kierunki studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Celem spotkania z praktykiem jest umożliwienie studentom łączenia teorii z praktyką z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej na szczeblu gminnym (m.in. w ramach specjalizacji: ekonomia sektora publicznego na uzupełniających studiach magisterskich). OBSZAR NAUKOWY Główna linia badawcza ekonomika edukacji, finanse publiczne, ekonomia polityczna Problemy szczegółowe (ujęcie chronologiczne): standaryzacji kosztów kształcenia, budżet zadaniowy, funkcje finansów publicznych w obszarze edukacji, absorpcja środków unijnych na rzecz rozwoju (w tym: kapitału ludzkiego) Dodatkowo: inżynieria finansowa WYKAZ PUBLIKACJI Rozprawa habilitacyjna: Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi. Wyd. SGGW, Warszawa 2010, ss Oryginalne opublikowane prace twórcze: 1.1.Kowalska I. 1999: Zdecentralizowany system finansowania zadań oświatowych na obszarze gmin wiejskich - teraźniejszość i oczekiwania wobec przyszłości. W: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Praca zbiorowa pod red. J. Gniteckiego i J. Rutkowiak, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań, s Kowalska I. 1999: Finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich. W: Procesy dostosowawcze szkolnictwa rolniczego do warunków gospodarki rynkowej. Praca pod red. naukową T. Wieczorka, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 1999: Inwestowanie w kapitał ludzki w świetle zasad finansowania zadań oświatowych. W: I Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Praca pod red. naukową A. Jarosza, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, Jarosław, s Kowalska I., Olszewski M., Reca A., Zahorska M. 2000: Analiza wykorzystania środków na oświatę na poziomie samorządu lokalnego i na poziomie szkoły. Seria: Raporty z badań (finansowane ze środków Banku Światowego). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, ss. 59 (współautor w 75%, w tym: metodologia badań w 100% i opracowanie wyników badań w 50%) 1.5.Kowalska I. 2001: Ekonomiczne wyznaczniki perspektyw kształcenia młodzieży wiejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2001 Tom III, Zeszyt 6, s Kowalska I. 2001: Bieda oświatowa na wsi w kontekście prawno finansowym. W: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno gospodarczych w Polsce. Praca pod red. naukową: W. Warzywody Kruszyńskiej, E. Kośmickiego, H. Januszka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s Kowalska I. 2001: Dydaktyka w naukach ekonomicznych dla nie ekonomistów na przykładzie ekonomiki kształcenia. Praca pod red. naukową T. Kiziukiewicz. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s Kowalska I. 2001: Skutki finansowania przekształceń szkolnictwa ponadgimnazjalnego, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2001 nr 44, s Kowalska I. 2001: Projektowane zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSDG 2001 nr 9 Przedsiębiorstwa Finanse Bankowość, s Kowalska I. 2002: Wartość pieniądza w kształtowaniu narodowych priorytetów edukacji. W: Edukacja wobec wartości. Red. naukowa J. Kojkoł, P. J. Przybysz. Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia, s Kowalska I. 2002: Finansowanie zadań oświatowych w świetle projektowanego stanu prawnego na rok W: Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej. Praca pod red. M. Adamowicza. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, s Kowalska I. 2002: Stypendialny program wsparcia finansowego kapitału edukacji na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2002 Tom IV, Zeszyt 6, s Kowalska I. 2002: Finansowe wspomaganie rozwoju kapitału ludzkiego na potrzeby wielofunkcyjnego rozwoju wsi. W: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Praca pod red. W. Kamińskiej. Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s Kowalska I. 2002: Finansowe instrumenty wspierania przemian na obszarach wiejskich. W: Ekonomiczno - społeczne instrumenty wspierania przekształceń rolnictwa i obszarów wiejskich. Praca pod red. naukową K. Łęczyckiego, B. Piechowicz. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s Kowalska I. 2002: Programy stypendialne jako przykład tworzenia kapitału edukacyjnego. W: Edukacja wobec wyzwań kulturowo - cywilizacyjnych. Praca pod redakcją J. Kojkoł, P. J. Przybysz. Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia, s

3 1.16.Kowalska I. 2002: Economic determinants of human resource influence on the development of rural areas. In: Use of local and regional factors in socio - economic activisation of rural areas. Praca pod red. P. Mickiewicza. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, tom III s Kowalska I. 2003: Economic determinants of human resource influence on the development of rural areas. In: Economic Science for Rural Development. Maquette Ltd. "Jelgavas tipografija", Jelgava, pp Kowalska I. 2003: Finansowanie transgranicznej wymiany edukacyjnej dzieci i młodzieży. W: Achievements of Trans- Border Polish-German Co-Operation in Socio-Economic Activation of Boderland. Praca pod red. naukową A. Mickiewicza. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, tom I, s Kowalska I. 2003: Kapitał ludzki jako podstawowy czynnik różnicujący stopień rozwoju gospodarczo - społecznego gmin wiejskich. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 232. Oeconomica 42, s Kowalska I. 2003: Człowiek na drodze do uczącego się społeczeństwa (aspekty ekonomiczne). W: Refleksje u progu XXI wieku. Praca pod red. Z. Przychodzenia i K. Najder - Stefaniak. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2003: Teoria i zastosowanie metodologii badań w zakresie ekonomiki oświaty, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2003 Tom V, Zeszyt 5, s Kowalska I. 2003: Zarządzanie finansami w sektorze szkolnictwa publicznego. W: Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane zagadnienia. Redakcja naukowa B. Piechowicz. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, s Kowalska I. 2003: Jednostka budżetowa a zakład budżetowy. W: Prawo w przedszkolu. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa, część F pkt. 1.1, s Kowalska I. 2003: Skutki ekonomiczne wdrożenia projektu obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla sześciolatków. W: Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku. Redakcja naukowa E. Solarczyk - Ambrozik, A. Zduniak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Poznań, s Kowalska I. 2003: Społeczno - ekonomiczne wyznaczniki strategii rozwoju lokalnego w świetle czwartej fali cywilizacji. W: Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne. Pod red. M. Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2004: Finansowanie rozwoju zasobów ludzkich w dobie integracji europejskiej. W: Edukacja wobec integracji europejskiej. Praca pod redakcją J. Kojkoł, P. J. Przybysz. Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia, s Kowalska I. 2004: Ekonomia globalna wyznacznikiem nowej filozofii nauki. W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Redakcja naukowa K. Pająk, A. Zduniak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa - Poznań, s Kowalska I. 2004: Ekonomia globalna wyznacznikiem nowej filozofii nauki, "Gazeta IT" 2004 nr 7 (26) 1.29.Kowalska I. 2004: Wyrównywanie szans edukacyjnych w świetle finansowania reformy systemu oświaty. W: Mity dzieciństwa - dramaty socjalizacji. Praca pod red. A. Klim - Klimaszewskiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s Kowalska I. 2004: Partnerstwo publiczno - prawne szansą rozwoju sektora usług edukacyjnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2004 Tom VI, Zeszyt 4, s Kowalska I. 2004: Ekonomiczne instrumenty wspomagania przez AWRSP edukacji młodzieży z terenów popegeerowskich. W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Praca pod red. naukową M. Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2005: Finansowanie tworzenia i przekazywania wiedzy w systemie edukacji. W: Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Praca pod red. naukową L. Drelichowskiego, Wydawnictwo PSZW, Bydgoszcz, s Kowalska I. 2005: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy edukacyjne z Unii Europejskiej. W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan perspektywy zagrożenia. Praca pod red. naukową R. Pęczkowskiego, Wydawnictwo Elipsa, Poznań Warszawa, s Kowalska I. 2005: Finansowanie edukacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W: Funkcje obszarów wiejskich. Praca pod red. naukową E. Pałki, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s Kowalska I. 2005: Ocena wsparcia finansowego edukacji w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W: Rozwój lokalny wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych. Praca pod red. naukową P. Mickiewicza, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s Kowalska I. 2005: Finansowanie sektora edukacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w erze gospodarki opartej na wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Praca pod red. naukową M. Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2005: Implementacja Strategii Lizbońkiej w polskim systemie inwestowania w kapitał ludzki. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Praca pod red. naukową M. Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s Kowalska I. 2005: Zmiany w zakresie pomocy finansowej dla uczniów z terenów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2005 Tom VII, Zeszyt 4, s Kowalska I. 2006: Finansowanie z budżetu państwa systemu kształcenia zawodowego dzieci i młodzieży. W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Praca pod red. naukową A. Kozubskiej, A. Zduniaka, Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań, s Kowalska I. 2006: Finansowanie z budżetu państwa programu stypendiów socjalnych szanse i zagrożenia. W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Praca pod red. naukową A. Kusztelak, A. Zduniaka, Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań, s Kowalska I. 2006: System finansowania edukacji w Polsce w świetle przemian cywilizacyjnych. W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Praca pod red. naukową A. Kozubskiej, A. Zduniaka, Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań, s

4 1.42.Kowalska I. 2006: Finansowe instrumenty wspierania sektora edukacji w erze gospodarki opartej na wiedzy. W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju. Praca pod red. J. Szempruch. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s Kowalska I. 2006: System informacji oświatowej a zarządzanie finansami publicznymi, Współczesne zarządzanie 2006 nr 1, s Kowalska I. 2006: Social and economical effects of the program of equalizing educational opportunities. In: Regional development creation of conditions for rational use of state treasure and local governments potential. Praca pod red. naukową P. Mickiewicza, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s Kowalska I. 2006: Instrumenty finansowe Banku Światowego wspierające rozwój lokalny na Ukrainie. W: Problemy rozwoju turystyki na Wileńszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, Wołyniu i Podolu. Praca pod red. naukową Z. Przychodzenia. Wydawnictwo WSTiJO i Wydawnictwo SGGW, Warszawa Lwów Żytomierz, s Kowalska I. 2006: Efficiency index analysis in financing education sector. In: Annals of The Polisch Associaton of Agricultural and Agribusiness Economists 2006 Vol. VIII, No. 6, p Kowalska I. 2006: Redystrybucja budżetowa w edukacji na przykładzie programu stypendiów szkolnych. Wydawnictwo WSDG, Warszawa, ss Kowalska I. 2006: Nierówności społeczne w kontekście systemu finansowania pomocy materialnej dla uczniów. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji. Praca pod red. naukową M. Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s Kowalska I. 2006: Financing of regional and local programs of educational opportunities equalization. In: Problems of world agriculture. Polish Agriculture and Food Economy within the EU Framework. Warsaw Agricultural University Press, Warsaw 2006, Vol. XIV, p Kowalska I. 2006: Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu programu wyrównywania szans edukacyjnych. W: Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Redakcja naukowa M. Adamowicza. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2006: Propozycje zmian w sposobie finansowania edukacji na przykładzie redystrybucyjnej funkcji sektora finansów publicznych. W: Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym. Praca pod red. naukową M. Adamowicza. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s Kowalska I. 2007: Educational Subvention an Instrument Supporting Sustainable Development? Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 2007, Oeconomica 254 (47), Kowalska I. 2007: Finansowanie zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku edukacyjnego dzieciom polonijnym. W: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno kulturowej w Polsce i na świecie. Praca pod red. Z. Przychodzenia. Wydawnictwo WSTiJO, SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2007: The Standard of Education Costs within the Allocative Function of Public Finances Sector. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy. Praca pod red. naukową M. Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s Kowalska I. 2007: Problems of budget allocation in the development of local education system, Scientiarum Polonorum Oeconomia 6 (3) 2007, Kowalska I. 2007: Financing of distance learning in rural areas by the European Social Fund. In: Problems of world agriculture. Polish Agriculture and Food Economy within the EU Framework. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2007, Vol. XVI, p Kowalska I. 2007: Edukacyjne konta osobiste instrumentem rozwoju pozarolniczych funkcji wsi. W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Praca pod red. naukową I. Sikorskiej Wolak. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2007: System oświaty a ekonomia. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom VI) pod red. T. Pilcha. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s Kowalska I. 2008: Alternative Form of European Social Fund Resources Allocation for Financing Lifelong Learning (in:) Studies and Proceedings Polish associaton For Knowledge Management 2008 no 15, p Kowalska I. 2008: Bank Services for Structural Funds on the Example of Individual Learning Accounts, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 65 (2008), s Kowalska I. 2008: Proposal of Changes in the Model of Financing Lifelong Learning in Rural Areas. In: Sustainable local development UE supporting Tools for Agricukture and Rural Areas for (ed. P. Mickiewicz, B. Mickiewicz). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, p Kowalska I. 2008: Zagrożenia wsparcia unijnego na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 68 (2008), s Kowalska I. 2008: Opportunities of Innovative Research Funding in the Field of Agribusiness. In: Innovations and Innovativeness in the Agribusiness Sector. Praca pod red. naukową M. Adamowicza. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2008: Instytucjonalne uwarunkowania implementacji edukacyj- nych kont osobistych. W: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej. Praca pod red. naukową I. Sikorskiej Wolak. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2008: Competition Policy in Financing Human Capital Development in Rural Areas (in:) Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Vol. X Warszawa Poznań Lublin 2008, p Kowalska I. 2008: Cross-Compliance as a Lifelong Learning Process Stimulus. In: Problems of World Agriculture. Volume 3 (XVIII) 2008, p Kowalska I. 2008: Absorpcja środków unijnych na projekty edukacyjne problem z oceną wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W: Finanse gmin jako instrument zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Redakcja naukowa R. Lusawa. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Demand for new instruments of lifelong learning financing in rural areas. In: Communication and Counselling in the Development of Rural Areas. K. Krzyzanowska (ed.). Warsaw University of Life Sciences Publishing, Warsaw, p

5 1.69.Kowalska I. 2009: Wyprawka szkolna. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom VII) pod red. T. Pilcha. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Wartość dodana w edukacji. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom VII) pod red. T. Pilcha. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Zadania oświatowe. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom VII) pod red. T. Pilcha. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Wolny rynek z perspektywy edukacyjnej. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom VII) pod red. T. Pilcha. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Rola funduszy strukturalnych w rozwoju kształcenia ustawicznego. Wyd. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, ss Kowalska I. 2009: Evaluation of Propositions of Improvement in the Polish System of European Union Funds Absorption. In: Sustainable Local Development Supporting Tools (ed. P. Mickiewicz, B. Mickiewicz). Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Ekonomiczny, Szczecin, p Kowalska I. 2009: Problemy z uzyskaniem wsparcia unijnego na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Praca zbiorowa pod. red. naukową K. Krzyżanowskiej. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Finansowanie edukacji w paradygmacie ekonomii politycznej, Roczniki Nauk Rolniczych, Zeszyt 4, Tom 96, s Kowalska I. 2009: Wpływ kryzysu finansowego na rozwój turystyki w Polsce. W: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno kulturowej w Polsce i na świecie. Praca pod red. naukową Z. Przychodzenia. Wydawnictwo WSTiJO i Wydawnictwo SGGW, Warszawa Biała Waka k. Wilna- Daugavpils - Lwów Czerniowce, s Kowalska I.: The dilemmas of education policy public funding system in the context of the I and II European Union programming period. In: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 2 (51-T.II) 2009, s Kowalska I.: National and EU Support for Entrepreneurs - an Evaluation of the Anticrisis Packages. In: Sustainable Local Development Conditions of Regional and Local Development (ed. P. Mickiewicz, B. Mickiewicz). Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Ekonomiczny, Szczecin 2010, p Kowalska I.: European Globalization Adjustment Fund - Anti-crisis Policy Instrument. In: Bulletin of the Belarussian State Agricultural Academy 1/2010, p Kowalska I.: Plan konsolidacji i rozwoju finansów publicznych a finansowanie edukacji. W: Finanse Publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s Kowalska I. 2010: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych. W: zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego. Praca zbiorowa pod red. naukową K. Krzyżanowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa s Kowalska I.: Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji. (w: ) Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 4 (53) 2010, s Kowalska I. 2010: Wdrażanie budżetu zadaniowego w administracji publicznej. W: Między dawnym a nowym - na szlakach humanizmu. Wyd. SGGW Warszawa, s Kowalska I. 2010: Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi. Wyd. SGGW, Warszawa, ss Kowalska I.: Problemy z wdrażaniem budżetu zadaniowego na szczeblu województw. (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr Finanse publiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s Kowalska I.: Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażania budżetu zadaniowego (w:) Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 6 (55) 2011, s Kowalska I.: Organizacja procesu logistycznego firmy Raisio na rynku wschodnim. (w:) Logistyka 2011, nr 6, CD nr 4, s (współautor J. Dziekoński) 1.89.Kowalska I.: Finansowanie inwestycji sportowych w świetle zapisów nowej ustawy o finansach publicznych. (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 690/2011 Ekonomiczne problemy usług Nr 79 Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, s Kowalska I. 2011: Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój turystyki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. W: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Praca pod red. naukową K. Krzyżanowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, s (współautor J. Pęcak) 1.91.Kowalska I. 2011: Niepewność działalności firmy przetwórstwa zbożowego na rynku rosyjskim. W: Zarządzanie organizacjami a ryzyko. Praca pod red. naukową J. Toruńskiego, H. Wyrębaka. Wyd. Studio Emka, Warszawa, s (współautor J. Dziekoński) 1.92.Kowalska I.: Doświadczenia praktyczne nauczycieli akademickich wyznacznik wizerunku wyższej uczelni. W: Zarządzanie Szkołą Wyższą Dylematy i Wyzwania. Praca pod red. naukową J. Dworaka, J. Jaworskiego. Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 14/2011, s Kowalska I.: Przydatność opracowanych mierników budżetu zadaniowego na 2012 rok na przykładzie funkcji 3 budżetu państwa (edukacja, wychowanie i opieka). W: Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową. Praca pod red. A. Siedleckiej. Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2011, s Kowalska I.: Instrumenty finansowe wspierające ideę podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce. (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr Finanse publiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s

6 1.95.Kowalska I.: Standaryzacja kosztów usług publicznych w zakresie edukacji. (w): Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 705/2012 Ekonomiczne problemy usług Nr 89, s Kowalska I.2012: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik wzrostu konkurencyjności spółki Raisio. W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości. Praca zbiorowa pod red. naukową J. Wołoszyna. Wyd. SGGW, Warszawa, s (współautor J. Dziekoński) 1.97.Kowalska I.2012: Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży chemicznej ekonomiczne implikacje. W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości. Praca zbiorowa pod red. naukową J. Wołoszyna. Wyd. SGGW, Warszawa, s (współautor T. Fraszczyk) 1.98.Kowalska I.2012: Bariery wprowadzania w firmach innowacji finansowanych ze środków unijnych. W: Społeczno ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich. Praca zbiorowa pod red. naukową K. Krzyżanowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, s (współautor M. Szostkiewicz) 1.99.Kowalska I.: Projekty przeciwdziałania zadłużeniu publicznemu wynikającemu z depopulacji. (w: ) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 30/2013, s Kowalska I.: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych. W: Ekonomicky rozvoj a management regionu. Praca pod red. J. Dittrichova. Univerzita Hradec Kralove, Hradec Kralove 2013, s Kowalska I.: Profil praktyczny szkolnictwa wyższego potrzeba rynku pracy. W: Zarządzanie Szkołą Wyższą. Praca pod red. naukową J. Dworaka. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom XIX/2013, s Kowalska I.2013: Main directions of research into economics of education offer of scientific cooperation between Poland and Belarus within the framework of EU Eastern Partnership. In: Piekutowska A. (ed.) Economic and Social Aspects of Cooperation Among Selected European Countries. Politechnika Białostocka, Białystok, pp Kowalska I. 2013:The Use of Repayable Financial Instruments in the UE Perspective In: Krzyżanowska K. (ed.) Creating Competitiveness of Polish and Ukrainian Rural Areas. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, pp (współautor P. Koć ) Kowalska I.2013: The Region s Competitiveness in the Labor Market by Using Territorial Marketing and Social Media. In: Krzyżanowska K. (ed.) Creating Competitiveness of Polish and Ukrainian Rural Areas. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, pp (współautor Ł. Zgiep) Kowalska I.: Finansowanie wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego polski przykład niewykorzystania funduszy UE. (w: ) Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, no. 3 (252), s Unijne finansowanie i komercjalizacja projektów innowacyjnych w placówkach naukowych (w: ) Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 9 (58) 2013, s (współautor P. Koć) 2. Podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczny: 2.1.Kowalska I., Marchlewski W. 1999: Zastosowanie monitoringu gmin wiejskich w nowoczesnym zarządzaniu gminą. Związek Gmin Wiejskich RP, Poznań. Samodzielne opracowanie rozdziału: Wykorzystanie danych statystycznych i wskaźników w planowaniu i zarządzaniu oświatą na poziomie gminy (s ) 2.2.Kowalska I., Nowotniak M., Sobocki M., Ciechomski M. 2000: Polityka oświatowa powiatu. Brytyjski Fundusz KNOW HOW Fundusz Współpracy, Agencja Wydawnicza Skigraf, Warszawa. Samodzielne przygotowanie rozdziałów: 4 (s ), 6 (s ), 7 (s ) 2.3.Kowalska I. 2000: Finansowanie oświaty w gminach wiejskich. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ss Kowalska I. 2003: Finansowanie oświaty w gminach wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Wyd. II poprawione i uzupełnione, ss Inne publikacje: 3.1.Kowalska I.: Recenzja pracy zbiorowej pod red. J. Stochmiałka: Rozwój systemu opieki i resocjalizacji. WSP, Częstochowa, Głos Nauczycielski 1994 nr 25, s Kowalska I.: Disce, magister..., Kurier Wolski 1996 nr 5, s Kowalska I. 1997: Finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich (na przykładzie Lipnicy Wielkiej) - abstrakt. Materiały konferencyjne Zespołu Placówek Oświatowych, Bielawa, s Kowalska I. 1998: Szanse i zagrożenia rozwoju szkolnictwa podstawowego w zdecentralizowanym systemie finansów publicznych. W: Polityka oświatowa, Związek Gmin Wiejskich RP, Poznań, s Kowalska I. 1998: Finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich (na przykładzie Lipnicy Wielkiej). W: Szkoła: edukacja, dialog, partnerstwo. Praca zbiorowa pod red. J. Kropiwnickiego, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra, s Kowalska I. 1998: The research procedure for financing educational tasks (based on countryside communes), Polish - German Seminar for PhD Students materials, Warsaw Agricultural University, Warsaw, pp Kowalska I.: Myślenie dobrego gospodarza... Rozmowa z Jerzym Millerem - sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, Dyrektor Szkoły 1999 nr 5, s Kowalska I.: W świetle ankiet uczestników. Ocena aktualnego stanu szkolnictwa oraz stosunku dyrektorów do podejmowanej reformy szkolnictwa, Dyrektor Szkoły 1999 nr 6, s Kowalska I.: Wychowanie do demokracji w opinii nauczycieli. W: Samorząd terytorialny. Problemy społeczne i ekologiczne. Praca zbiorowa pod red. E. Łojko. Zeszyty Naukowe Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego 1999 nr 4, s Kowalska I.: Finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich - streszczenie doktoratu, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1999 nr 6, s Kowalska I.: Jak ewidencjonować wydatki oświatowe?, Dyrektor Szkoły 2001 nr 2, s

7 3.12.Kowalska I.: Stypendialny program wsparcia edukacji na obszarach wiejskich, "Informator RCD Poświętne" 2002 nr 10, s Kowalska I.: Ewolucja poglądów w podejściu do koncepcji kształcenia w akademiach rolniczych (na przykładzie SGGW), Pedagogika Szkoły Wyższej 2003 nr 21, s Kowalska I.: Edukacyjna filozofia podmiotowości w szkolnictwie wyższym w świetle założeń Deklaracji Bolońskiej, Pedagogika Szkoły Wyższej 2004 nr 23, s Kowalska I. 2004: Turystyka w obiektach zabytkowych wyznacznikiem poziomu dochodowości gospodarstw domowych. W: Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu. Praca pod red. naukową Z. Przychodzenia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I.: Salon promocji dobrej książki, "Agricola" 2004 nr 59, s Kowalska I.: Ruch Odnowa wsi szansą pozyskania środków finansowych na edukację, Wójt 2007 nr 3 (28), s Kowalska I.: Ruch Odnowa wsi szansą pozyskania środków finansowych na edukację, Burmistrz 2007 nr 3 (15), s Kowalska I.: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Agricola 2008 nr 70, s Kowalska I.: Bank spółdzielczy partnerem w procesie edukacji ekonomicznej uczniów, Wójt i jego gmina 2008 nr 2 (33), s Kowalska I.: Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi. (w: ) Wieś Jutra nr 5-6/2011, s KIEROWANIE LUB UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE Finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich - grant KBN H01F Komercjalizacja usług sfery infrastruktury społecznej w Rawie Mazowieckiej - Projekt Innowacje Lokalne FRDL - PHARE 1996 Doradca ds. szkoleń: profesjonalizacja usług administracji samorządowej, FRAP -PHARE 1997 Zarządzanie finansami oświatowymi w aglomeracjach miejskich. Analiza sektora usług publicznych w zakresie oświaty w mieście Łódź, Związek Miast Polskich (raport) Zarządzanie finansami oświatowymi w gminach wiejskich. System Analiz Samorządowych - Elektroniczne Forum Gmin Wiejskich RP (przygotowanie narzędzi do wykorzystania w Internecie, przygotowanie raportów na temat zasad finansowania oraz jakości usług edukacyjnych świadczonych w gminach wiejskich); współautor podręcznika dla użytkowników Systemu Analiz Samorządowych (sektor oświata) 1998 Finanse publiczne a zarządzanie finansami oświatowymi na szczeblu po- wiatu. Analiza usług publicznych w zakresie oświaty ponadpodstawowej w projektowanym powiecie piaseczyńskim, Brytyjski Fundusz KNOW - HOW 1999 Finanse oświatowe w reformie edukacyjnej. Ocena aktualnego stanu szkolnictwa i stosunku dyrektorów do podejmowanej reformy oświatowej, MEN, Redakcja Dyrektora Szkoły (raport) 1999 Dobre szkoły wiejskie. Efektywność poniesionych nakładów finansowych na edukację, Zespół Koordynacyjny Badań nad Reformą Oświatową, USAID - DAI / MEN (raport) 1999 Procedura rozdziału środków finansowych na inwestycje oświatowe. Efektywność poniesionych nakładów finansowych na inwestycje oświatowe, Zespół ds. Koordynacji Badań nad Reformą Oświatową, USAID - DAI/ MEN (raport) 2000 Finanse oświatowe jako element strategii zarządzania powiatem - szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych na temat: Polityka oświatowa powiatu, Brytyjski Fundusz KNOW - HOW 2000 School Resource Utilization Study, Bank Światowy (raport - współautor w 75%, w tym: metodologia badań w 100% i opracowanie wyników badań w 50%) 2002 Przygotowanie wstępnych wytycznych do zmiany kryteriów przyznawania i wypłaty stypendiów uczniom z terenów po pgr- owskich, Agencja Nieruchomości Rolnych (ekspertyza) 2004 Skutki finansowe wprowadzenia bezprogowego systemu edukacji (roku zerowego) ekspertyza do grantu KBN H0IF Funkcje systemu finansowania edukacji na wsi grant SGGW 2006 Model systemu finansowania edukacji na wsi grant SGGW Rola funduszy strukturalnych w budowie gospodarki opartej na wiedzy (kształcenie ustawiczne) grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa Nr 0208/H03/2007/32) Opinie eksperckie dotyczące wydatkowania środków z EFS na rozwój kapitału ludzkiego w ramach priorytetów: II, III, IV, V, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010 Opracowanie spójnej struktury katalogu zadań i podzadań budżetowych wraz z celami i miernikami dla Urzędów Wojewódzkich na rok 2012 ekspertyza dla Ministerstwa Finansów 2011 Wykorzystanie środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów informacja o wynikach kontroli NIK Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego - ekspert ds. zaopiniowania wyników kontroli NIK w celu ich przekazania Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADRY B. Przewody doktorskie otwarte: mgr Jacek Dziekoński: Rola programów strukturalnych Unii Europejskiej w aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich na Mazowszu.

8 C. Opieka nad kandydatami do doktoratu: mgr Małgorzata Burkowicz - Finansowanie zadań oświatowych w warunkach zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. mgr Patryk Koć - Rola szkół wyższych w rozwoju społeczno ekonomicznym kraju. mgr Łukasz Zgiep - Efektywność inwestycji w mediach społecznościowych. mgr Tomasz Fraszczyk - Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej na przykładzie firmy Bayer. D. Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich 1. Jan Szwedziński: Samorząd lokalny w pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Joanna Dmitruk: Rola relacji inwestorskich w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa (na przykładzie spółek giełdowych). Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Agnieszka Cyburt: Aktywność samorządów w absorbcji funduszy Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych 2013 E. Pełnienie funkcji recenzenta wydawniczego rozpraw habilitacyjnych: dr Małgorzata Kożuch pt.: Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej. Podmiot zlecający recenzję: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie J. Udział w kształceniu kadr w ramach studiów doktoranckich: realizacja przedmiotu: Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych teoria i praktyka dla doktorantów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW POSIADANE UPRAWNIENIA, UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA Uprawnienia państwowe do zajmowania stanowisk członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (2000 r.). Ekspert z listy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w priorytecie: II, III, IV, V, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym woj. mazowieckiego; Wykształcenie uzupełniające (szkolenia i kursy): 1. Szkolenia związane tematycznie ze specjalizacją naukową - ekonomika edukacji: 1.1. Zagraniczne: Finansowanie oświaty ze środków unijnych i innych (Belgia 2006 r.); Aktywna polityka rynku pracy rola publicznych służb zatrudnienia. Dobre praktyki i doświadczenia hiszpańskie (Hiszpania 2008 r.); Jak przenieść doświadczenia rozwoju gospodarczego Irlandii na grunt Polski dobre praktyki oraz przykłady w zakresie wzrostu zatrudnienia (Irlandia 2008 r.) Krajowe: Pozyskiwanie funduszy unijnych dla potrzeb szkół oraz oświaty samorządowej (2006 r.); Pozyskiwanie środków unijnych na projekty z zakresu oświaty w ramach funduszy w przyszłym okresie programowania - lata (2006 r.); Wsparcie finansowe innowacji (2007 r.); Finansowanie oświaty ze środków unijnych i innych (2007 r.); Ocena wniosków POKL ( ); Finansowe instrumenty wsparcia samorządów gmin na obszarach wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2008 r.); Finansowe instrumenty wsparcia samorządów gmin na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Oś III PROW i Oś IV LEADER) (2008 r.); Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2009 r.) Ocena merytoryczna wniosków dla działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2009 r.) Rynek pracy i kompetencje pracownika w zmieniającej się rzeczywistości społeczno gospodarczej (2009 r.) Forum finansów publicznych Nowa ustawa o finansach publicznych stosowanie przepisów w praktyce (2010 r.) Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach POKL Program ramowy (2010 r.). 2. Inne typy szkoleń 2.1. Partnerstwo publiczno prywatne w województwie mazowieckim (2007 r.); 2.2. Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym (2009 r.), 2.3. Pracownicy SGGW wobec studentów niepełnosprawnych (2009 r.). PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO I STANOWISKA POZA SGGW przewodnicząca Sekcji Ekonomiki Rolnictwa przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego r. (od 2007 r. sekretarz). WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 2003 nagroda JM Rektora SGGW zespołowa stopnia II za osiągnięcia w zakresie dydaktyki 2003 medal 50 lecia Wydziału Ekonomiczno - Rolniczego

9 2008 brązowy medal za długoletnią służbę 2009 dyplom uznania JM Rektora SGGW za wyróżniającą działalność naukową 2009 nagroda JM Rektora SGGW indywidualna stopnia III za osiągnięcia naukowe 2011: nagroda JM Rektora SGGW indywidualna stopnia III za osiągnięcia naukowe 2013: medal 60 lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych w dowód uznania za istotny wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycznej OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego realizacja zadań z zakresu działalności organizacyjnej o zasięgu: 1. międzyuczelnianym pełnienie funkcji: 1.1. współorganizatora z ramienia SGGW Międzynarodowych Konferencji Naukowych z cyklu: Edukacja XXI wieku; 1.2.współorganizatora XII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Warszawie w roku uczelnianym - pełnienie funkcji: 2.1. sekretarza Salonu Promocji Dobrej Książki w SGGW; 2.2. współorganizatora Klubu Profesorskiego SGGW - współorganizator XXIX spotkania Międzyuczelnianego Klubu Profesorskiego Dla Rolnictwa i Wsi z udziałem Adama Leszkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu. 3.wydziałowym pełnienie funkcji: 3.1.sekretarza Komitetu Organizacyjnego Obchodów 50 lecia Wydziału Ekonomiczno Rolniczego w roku 2003; 3.2. sekretarza komisji rekrutacyjnych na studiach stacjonarnych i zaocznych; 3.3. opiekuna roku na kierunku: Socjologia w r. ak. 2002/2003; 3.4. członka Komitetu Wyborczego na Wydziale Ekonomiczno Rolniczym w roku 2005; 3.5.członka Rady Wydziału w kadencji oraz sekretarza Komisji ds. dydaktyki; w kadencji członka Komisji ds. dydaktyki (Zespół ds. hospitacji). 4. katedralnym pełnienie funkcji: 4.1. przewodniczącego komisji ds. inwentaryzacji; 4.2. członka komisji hospitacyjnej; 4.3. koordynatora konferencji i seminariów naukowych, w tym członkostwo w Komitetach Programowych Konferencji; 4.4. członka komitetu redakcyjnego Roczników Katedry Nauk Humanistycznych SGGW ; 4.5. koordynatora ds. sprawozdawczości z działalności naukowej Zakładu. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego działalność organizacyjna jest skoncentrowana na: 1. Pełnieniu funkcji z wyboru lub powołania w SGGW - członka Rady Wydziału (od roku 2010 i nadal). 2. Pełnieniu funkcji: kierownika Zakładu Organizacji i Ekonomiki Edukacji w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW 3. Członkostwie w Komisjach Dziekańskich, Rady Wydziału, Radach Programowych: : Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki Sekcja ds. hospitacji; : Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna; : Wydziałowa Komisja ds. wdrażania programów kształcenia w oparciu o KRK na kierunku Finanse i Rachunkowość; : Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki Sekcja ds. hospitacji; : Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki; : Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki. 4. Pełnieniu funkcji przewodniczącego Sekcji Ekonomiki Rolnictwa działającej przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 5. Członkostwie w Komitetach Programowych Konferencji: : Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego; : Problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich : Radzie Naukowej XI Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów : Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich (konferencja międzynarodowa) : Europa w XXI wieku gospodarka, społeczeństwo, kultura (konferencja międzynarodowa) 6. Członkostwie w komitecie organizacyjnym konferencji z okazji 60 lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW (m.in. odpowiedzialność za nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP i pozyskanie wsparcia finansowego) 7. Przewodniczeniu składom komisji do obsługi egzaminów licencjackich i magisterskich - na bieżąco według potrzeb wydziałowych.

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

dr inż. Anna J. PARZONKO

dr inż. Anna J. PARZONKO dr inż. Anna J. PARZONKO KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Marta Kawa Telefon: 17 872 16 05 e-mail: marka@univ.rzeszow.pl adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-116 Stanowisko: Starszy wykładowca Strona 1/21 Prowadzone zajęcia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t Zdzisław Skuza WYKSZTAŁCENIE Tytuł zawodowy: mgr socjologii

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Ogółem 189 publikacji naukowych w latach 1987 2007, w tym wiele zagranicznych

Ogółem 189 publikacji naukowych w latach 1987 2007, w tym wiele zagranicznych CURRICULUM VITAE Nazwisko i imię: Grzegorz Spychalski Data i miejsce urodzenia: 6 maj 1960, Szczecin Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci córka Marta urodzona w 1986, syn Emil urodzony w 1990 Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

1.1. Plan studiów na kierunku Polityka społeczna, studia niestacjonarne I stopnia (przedmioty i jednostki organizacyjne)

1.1. Plan studiów na kierunku Polityka społeczna, studia niestacjonarne I stopnia (przedmioty i jednostki organizacyjne) .. Plan studiów na kierunku Polityka społeczna, studia niestacjonarne I stopnia (przedmioty i jednostki organizacyjne) Nazwa przedmiotu SMSTR I. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. konomia. ncyklopedia prawa.

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

Błażej Alojzy Smykowski

Błażej Alojzy Smykowski Błażej Alojzy Smykowski Curriculum vitae Magisterium 1990 Doktorat 1998 psychologia nauczania i wychowania Ekspansja dziecka w życie rodziców od poczęcia do narodzin Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP

Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP 11 lipca 2013 r. Pałac Prezydencki Opracowanie: Biuro Projektów Programowych KPRP Nadchodzi kryzys

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Edukacja ekologiczna. Ecological Education. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Edukacja ekologiczna. Ecological Education. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Edukacja ekologiczna Ecological Education Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Katarzyna Potyrała Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr hab. Katarzyna Potyrała Prof. UP

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934161.. E-mail: ewa_jaska@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934161.. E-mail: ewa_jaska@sggw.pl Dr inż. EWA JASKA KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa.. Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa... ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Specjalności do wyboru na kierunku geografia

Specjalności do wyboru na kierunku geografia Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Specjalności do wyboru na kierunku geografia I rok geografii stacjonarnej, studia I stopnia (licencjackie) 2009/2010 Specjalności realizowane

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym Liczba pkt ECTS

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym Liczba pkt ECTS Kody USOS Punkty ECTS Forma zalicze Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Uniwersytet Opolski PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność:

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Bankowości ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020. dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu

Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020. dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020 dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu 1 Plan prezentacji 1. Szkoły wyższe w Wałbrzychu - stan obecny 2. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

09.04.1941 19.05.2016 09.04.1941 19.05.2016 Absolwentka Politechniki Warszawskiej 1964 r. doktor nauk technicznych Politechnika Gdańska 1972 r. doktor habilitowany Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1978 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności

Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności Wprowadzenie 11 Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności 1. Rola szkół wyższych w realizacji strategii rozwoju regionu - Anna Berezka 15 1.1. Strategia

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA

Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo