dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW"

Transkrypt

1 dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska Warszawa Tel: WYKSZTAŁCENIE Doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW rok Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Ekonomiczno Rolniczy SGGW rok Magister administracji: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski rok Magister pedagogiki: Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie rok Dyplom studiów specjalistycznych w zakresie: Organizacji i zarządzania szkolnictwem: Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie rok MIEJSCE PRACY, STANOWISKA 01/10/1995 i nadal - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych profesor nadzwyczajny DYDAKTYKA Zgłoszenie projektu nowej specjalizacji na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku: Ekonomia - Ekonomia sektora publicznego w r. ak. 2007/2008 (akceptacja Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki) 2. Opracowanie wdrożonych programów dla nowych kierunków i nowych przedmiotów: 2.1.Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu r. ak. 2003/ Kurs pedagogiczny - Ćw: Wydział Weterynarii r. ak. 2005/ Pedagogika z metodologią - W: 15; Ćw: Wydział Nauk o Zwierzętach r. ak. 2005/2006 Pedagogika - W: 15; Ćw: Wydział Ekonomiczno Rolniczy r. ak. 2005/ Ekonomika i Organizacja oświaty i kultury - W: 15; Ćw: Wydział Ekonomiczno Rolniczy r. ak. 2006/ Ekonomika i Organizacja oświaty - W: 15; Ćw: Wydział Inżynierii Środowiska r. ak. 2007/2008 Administracja publiczna W: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu r. ak. 2007/ Administracja publiczna W: Wydział Nauk Ekonomicznych r. ak. 2007/2008 Ekonomika Edukacji W: Wydział Nauk Ekonomicznych r. ak. 2007/2008 Zarządzanie i finansowanie oświaty W: Dostosowanie programów do zmienionych planów studiów: 3.1. Wydział Ekonomiczno Rolniczy r. ak. 2004/ Administracja publiczna i samorządowa - W: 15; Ćw: Wydział Nauk Humanistycznych r. ak. 2006/ Administracja publiczna i samorządowa - W: Wydział Nauk Ekonomicznych r. ak. 2011/2012- Ekspercka ocena wniosków unijnych W:20; Ćw Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu r. ak. 2012/ Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych teoria i praktyka 90h. 4. Przeprowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć z przedmiotu: Administracja publiczna na studiach podyplomowych Przedsiębiorczość i Wiedza o Społeczeństwie prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie co stanowi wyraz docenienia doświadczeń z zakresu administracji publicznej i badań z zakresu ekonomiki edukacji oraz doświadczenia dydaktycznego w ww. obszarach.

2 5. Przeprowadzenie dwóch edycji zajęć z przedmiotu: Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych w ramach Akademii Liderów Samorządowych projektu unijnego realizowanego z działania 5.2. POKL na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.. 6.Kontynuowanie praktyki zapraszania praktyka reprezentującego szczebel administracji samorządowej do wspólnego poprowadzenia wykładu z przedmiotu: Administracja publiczna. Wykład był adresowany do studentów reprezentujących wszystkie kierunki studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Celem spotkania z praktykiem jest umożliwienie studentom łączenia teorii z praktyką z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej na szczeblu gminnym (m.in. w ramach specjalizacji: ekonomia sektora publicznego na uzupełniających studiach magisterskich). OBSZAR NAUKOWY Główna linia badawcza ekonomika edukacji, finanse publiczne, ekonomia polityczna Problemy szczegółowe (ujęcie chronologiczne): standaryzacji kosztów kształcenia, budżet zadaniowy, funkcje finansów publicznych w obszarze edukacji, absorpcja środków unijnych na rzecz rozwoju (w tym: kapitału ludzkiego) Dodatkowo: inżynieria finansowa WYKAZ PUBLIKACJI Rozprawa habilitacyjna: Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi. Wyd. SGGW, Warszawa 2010, ss Oryginalne opublikowane prace twórcze: 1.1.Kowalska I. 1999: Zdecentralizowany system finansowania zadań oświatowych na obszarze gmin wiejskich - teraźniejszość i oczekiwania wobec przyszłości. W: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Praca zbiorowa pod red. J. Gniteckiego i J. Rutkowiak, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań, s Kowalska I. 1999: Finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich. W: Procesy dostosowawcze szkolnictwa rolniczego do warunków gospodarki rynkowej. Praca pod red. naukową T. Wieczorka, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 1999: Inwestowanie w kapitał ludzki w świetle zasad finansowania zadań oświatowych. W: I Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Praca pod red. naukową A. Jarosza, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, Jarosław, s Kowalska I., Olszewski M., Reca A., Zahorska M. 2000: Analiza wykorzystania środków na oświatę na poziomie samorządu lokalnego i na poziomie szkoły. Seria: Raporty z badań (finansowane ze środków Banku Światowego). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, ss. 59 (współautor w 75%, w tym: metodologia badań w 100% i opracowanie wyników badań w 50%) 1.5.Kowalska I. 2001: Ekonomiczne wyznaczniki perspektyw kształcenia młodzieży wiejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2001 Tom III, Zeszyt 6, s Kowalska I. 2001: Bieda oświatowa na wsi w kontekście prawno finansowym. W: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno gospodarczych w Polsce. Praca pod red. naukową: W. Warzywody Kruszyńskiej, E. Kośmickiego, H. Januszka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s Kowalska I. 2001: Dydaktyka w naukach ekonomicznych dla nie ekonomistów na przykładzie ekonomiki kształcenia. Praca pod red. naukową T. Kiziukiewicz. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s Kowalska I. 2001: Skutki finansowania przekształceń szkolnictwa ponadgimnazjalnego, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2001 nr 44, s Kowalska I. 2001: Projektowane zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSDG 2001 nr 9 Przedsiębiorstwa Finanse Bankowość, s Kowalska I. 2002: Wartość pieniądza w kształtowaniu narodowych priorytetów edukacji. W: Edukacja wobec wartości. Red. naukowa J. Kojkoł, P. J. Przybysz. Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia, s Kowalska I. 2002: Finansowanie zadań oświatowych w świetle projektowanego stanu prawnego na rok W: Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej. Praca pod red. M. Adamowicza. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, s Kowalska I. 2002: Stypendialny program wsparcia finansowego kapitału edukacji na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2002 Tom IV, Zeszyt 6, s Kowalska I. 2002: Finansowe wspomaganie rozwoju kapitału ludzkiego na potrzeby wielofunkcyjnego rozwoju wsi. W: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Praca pod red. W. Kamińskiej. Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s Kowalska I. 2002: Finansowe instrumenty wspierania przemian na obszarach wiejskich. W: Ekonomiczno - społeczne instrumenty wspierania przekształceń rolnictwa i obszarów wiejskich. Praca pod red. naukową K. Łęczyckiego, B. Piechowicz. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s Kowalska I. 2002: Programy stypendialne jako przykład tworzenia kapitału edukacyjnego. W: Edukacja wobec wyzwań kulturowo - cywilizacyjnych. Praca pod redakcją J. Kojkoł, P. J. Przybysz. Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia, s

3 1.16.Kowalska I. 2002: Economic determinants of human resource influence on the development of rural areas. In: Use of local and regional factors in socio - economic activisation of rural areas. Praca pod red. P. Mickiewicza. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, tom III s Kowalska I. 2003: Economic determinants of human resource influence on the development of rural areas. In: Economic Science for Rural Development. Maquette Ltd. "Jelgavas tipografija", Jelgava, pp Kowalska I. 2003: Finansowanie transgranicznej wymiany edukacyjnej dzieci i młodzieży. W: Achievements of Trans- Border Polish-German Co-Operation in Socio-Economic Activation of Boderland. Praca pod red. naukową A. Mickiewicza. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, tom I, s Kowalska I. 2003: Kapitał ludzki jako podstawowy czynnik różnicujący stopień rozwoju gospodarczo - społecznego gmin wiejskich. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 232. Oeconomica 42, s Kowalska I. 2003: Człowiek na drodze do uczącego się społeczeństwa (aspekty ekonomiczne). W: Refleksje u progu XXI wieku. Praca pod red. Z. Przychodzenia i K. Najder - Stefaniak. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2003: Teoria i zastosowanie metodologii badań w zakresie ekonomiki oświaty, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2003 Tom V, Zeszyt 5, s Kowalska I. 2003: Zarządzanie finansami w sektorze szkolnictwa publicznego. W: Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane zagadnienia. Redakcja naukowa B. Piechowicz. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, s Kowalska I. 2003: Jednostka budżetowa a zakład budżetowy. W: Prawo w przedszkolu. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa, część F pkt. 1.1, s Kowalska I. 2003: Skutki ekonomiczne wdrożenia projektu obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla sześciolatków. W: Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku. Redakcja naukowa E. Solarczyk - Ambrozik, A. Zduniak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Poznań, s Kowalska I. 2003: Społeczno - ekonomiczne wyznaczniki strategii rozwoju lokalnego w świetle czwartej fali cywilizacji. W: Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne. Pod red. M. Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2004: Finansowanie rozwoju zasobów ludzkich w dobie integracji europejskiej. W: Edukacja wobec integracji europejskiej. Praca pod redakcją J. Kojkoł, P. J. Przybysz. Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia, s Kowalska I. 2004: Ekonomia globalna wyznacznikiem nowej filozofii nauki. W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Redakcja naukowa K. Pająk, A. Zduniak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa - Poznań, s Kowalska I. 2004: Ekonomia globalna wyznacznikiem nowej filozofii nauki, "Gazeta IT" 2004 nr 7 (26) 1.29.Kowalska I. 2004: Wyrównywanie szans edukacyjnych w świetle finansowania reformy systemu oświaty. W: Mity dzieciństwa - dramaty socjalizacji. Praca pod red. A. Klim - Klimaszewskiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s Kowalska I. 2004: Partnerstwo publiczno - prawne szansą rozwoju sektora usług edukacyjnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2004 Tom VI, Zeszyt 4, s Kowalska I. 2004: Ekonomiczne instrumenty wspomagania przez AWRSP edukacji młodzieży z terenów popegeerowskich. W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Praca pod red. naukową M. Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2005: Finansowanie tworzenia i przekazywania wiedzy w systemie edukacji. W: Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Praca pod red. naukową L. Drelichowskiego, Wydawnictwo PSZW, Bydgoszcz, s Kowalska I. 2005: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy edukacyjne z Unii Europejskiej. W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan perspektywy zagrożenia. Praca pod red. naukową R. Pęczkowskiego, Wydawnictwo Elipsa, Poznań Warszawa, s Kowalska I. 2005: Finansowanie edukacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W: Funkcje obszarów wiejskich. Praca pod red. naukową E. Pałki, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s Kowalska I. 2005: Ocena wsparcia finansowego edukacji w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W: Rozwój lokalny wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych. Praca pod red. naukową P. Mickiewicza, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s Kowalska I. 2005: Finansowanie sektora edukacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w erze gospodarki opartej na wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Praca pod red. naukową M. Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2005: Implementacja Strategii Lizbońkiej w polskim systemie inwestowania w kapitał ludzki. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Praca pod red. naukową M. Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s Kowalska I. 2005: Zmiany w zakresie pomocy finansowej dla uczniów z terenów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2005 Tom VII, Zeszyt 4, s Kowalska I. 2006: Finansowanie z budżetu państwa systemu kształcenia zawodowego dzieci i młodzieży. W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Praca pod red. naukową A. Kozubskiej, A. Zduniaka, Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań, s Kowalska I. 2006: Finansowanie z budżetu państwa programu stypendiów socjalnych szanse i zagrożenia. W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Praca pod red. naukową A. Kusztelak, A. Zduniaka, Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań, s Kowalska I. 2006: System finansowania edukacji w Polsce w świetle przemian cywilizacyjnych. W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Praca pod red. naukową A. Kozubskiej, A. Zduniaka, Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań, s

4 1.42.Kowalska I. 2006: Finansowe instrumenty wspierania sektora edukacji w erze gospodarki opartej na wiedzy. W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju. Praca pod red. J. Szempruch. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s Kowalska I. 2006: System informacji oświatowej a zarządzanie finansami publicznymi, Współczesne zarządzanie 2006 nr 1, s Kowalska I. 2006: Social and economical effects of the program of equalizing educational opportunities. In: Regional development creation of conditions for rational use of state treasure and local governments potential. Praca pod red. naukową P. Mickiewicza, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s Kowalska I. 2006: Instrumenty finansowe Banku Światowego wspierające rozwój lokalny na Ukrainie. W: Problemy rozwoju turystyki na Wileńszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, Wołyniu i Podolu. Praca pod red. naukową Z. Przychodzenia. Wydawnictwo WSTiJO i Wydawnictwo SGGW, Warszawa Lwów Żytomierz, s Kowalska I. 2006: Efficiency index analysis in financing education sector. In: Annals of The Polisch Associaton of Agricultural and Agribusiness Economists 2006 Vol. VIII, No. 6, p Kowalska I. 2006: Redystrybucja budżetowa w edukacji na przykładzie programu stypendiów szkolnych. Wydawnictwo WSDG, Warszawa, ss Kowalska I. 2006: Nierówności społeczne w kontekście systemu finansowania pomocy materialnej dla uczniów. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji. Praca pod red. naukową M. Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s Kowalska I. 2006: Financing of regional and local programs of educational opportunities equalization. In: Problems of world agriculture. Polish Agriculture and Food Economy within the EU Framework. Warsaw Agricultural University Press, Warsaw 2006, Vol. XIV, p Kowalska I. 2006: Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu programu wyrównywania szans edukacyjnych. W: Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Redakcja naukowa M. Adamowicza. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2006: Propozycje zmian w sposobie finansowania edukacji na przykładzie redystrybucyjnej funkcji sektora finansów publicznych. W: Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym. Praca pod red. naukową M. Adamowicza. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s Kowalska I. 2007: Educational Subvention an Instrument Supporting Sustainable Development? Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 2007, Oeconomica 254 (47), Kowalska I. 2007: Finansowanie zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku edukacyjnego dzieciom polonijnym. W: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno kulturowej w Polsce i na świecie. Praca pod red. Z. Przychodzenia. Wydawnictwo WSTiJO, SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2007: The Standard of Education Costs within the Allocative Function of Public Finances Sector. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy. Praca pod red. naukową M. Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s Kowalska I. 2007: Problems of budget allocation in the development of local education system, Scientiarum Polonorum Oeconomia 6 (3) 2007, Kowalska I. 2007: Financing of distance learning in rural areas by the European Social Fund. In: Problems of world agriculture. Polish Agriculture and Food Economy within the EU Framework. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2007, Vol. XVI, p Kowalska I. 2007: Edukacyjne konta osobiste instrumentem rozwoju pozarolniczych funkcji wsi. W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Praca pod red. naukową I. Sikorskiej Wolak. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2007: System oświaty a ekonomia. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom VI) pod red. T. Pilcha. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s Kowalska I. 2008: Alternative Form of European Social Fund Resources Allocation for Financing Lifelong Learning (in:) Studies and Proceedings Polish associaton For Knowledge Management 2008 no 15, p Kowalska I. 2008: Bank Services for Structural Funds on the Example of Individual Learning Accounts, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 65 (2008), s Kowalska I. 2008: Proposal of Changes in the Model of Financing Lifelong Learning in Rural Areas. In: Sustainable local development UE supporting Tools for Agricukture and Rural Areas for (ed. P. Mickiewicz, B. Mickiewicz). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, p Kowalska I. 2008: Zagrożenia wsparcia unijnego na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 68 (2008), s Kowalska I. 2008: Opportunities of Innovative Research Funding in the Field of Agribusiness. In: Innovations and Innovativeness in the Agribusiness Sector. Praca pod red. naukową M. Adamowicza. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2008: Instytucjonalne uwarunkowania implementacji edukacyj- nych kont osobistych. W: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej. Praca pod red. naukową I. Sikorskiej Wolak. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I. 2008: Competition Policy in Financing Human Capital Development in Rural Areas (in:) Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Vol. X Warszawa Poznań Lublin 2008, p Kowalska I. 2008: Cross-Compliance as a Lifelong Learning Process Stimulus. In: Problems of World Agriculture. Volume 3 (XVIII) 2008, p Kowalska I. 2008: Absorpcja środków unijnych na projekty edukacyjne problem z oceną wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W: Finanse gmin jako instrument zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Redakcja naukowa R. Lusawa. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Demand for new instruments of lifelong learning financing in rural areas. In: Communication and Counselling in the Development of Rural Areas. K. Krzyzanowska (ed.). Warsaw University of Life Sciences Publishing, Warsaw, p

5 1.69.Kowalska I. 2009: Wyprawka szkolna. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom VII) pod red. T. Pilcha. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Wartość dodana w edukacji. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom VII) pod red. T. Pilcha. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Zadania oświatowe. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom VII) pod red. T. Pilcha. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Wolny rynek z perspektywy edukacyjnej. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom VII) pod red. T. Pilcha. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Rola funduszy strukturalnych w rozwoju kształcenia ustawicznego. Wyd. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, ss Kowalska I. 2009: Evaluation of Propositions of Improvement in the Polish System of European Union Funds Absorption. In: Sustainable Local Development Supporting Tools (ed. P. Mickiewicz, B. Mickiewicz). Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Ekonomiczny, Szczecin, p Kowalska I. 2009: Problemy z uzyskaniem wsparcia unijnego na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Praca zbiorowa pod. red. naukową K. Krzyżanowskiej. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s Kowalska I. 2009: Finansowanie edukacji w paradygmacie ekonomii politycznej, Roczniki Nauk Rolniczych, Zeszyt 4, Tom 96, s Kowalska I. 2009: Wpływ kryzysu finansowego na rozwój turystyki w Polsce. W: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno kulturowej w Polsce i na świecie. Praca pod red. naukową Z. Przychodzenia. Wydawnictwo WSTiJO i Wydawnictwo SGGW, Warszawa Biała Waka k. Wilna- Daugavpils - Lwów Czerniowce, s Kowalska I.: The dilemmas of education policy public funding system in the context of the I and II European Union programming period. In: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 2 (51-T.II) 2009, s Kowalska I.: National and EU Support for Entrepreneurs - an Evaluation of the Anticrisis Packages. In: Sustainable Local Development Conditions of Regional and Local Development (ed. P. Mickiewicz, B. Mickiewicz). Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Ekonomiczny, Szczecin 2010, p Kowalska I.: European Globalization Adjustment Fund - Anti-crisis Policy Instrument. In: Bulletin of the Belarussian State Agricultural Academy 1/2010, p Kowalska I.: Plan konsolidacji i rozwoju finansów publicznych a finansowanie edukacji. W: Finanse Publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s Kowalska I. 2010: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych. W: zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego. Praca zbiorowa pod red. naukową K. Krzyżanowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa s Kowalska I.: Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji. (w: ) Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 4 (53) 2010, s Kowalska I. 2010: Wdrażanie budżetu zadaniowego w administracji publicznej. W: Między dawnym a nowym - na szlakach humanizmu. Wyd. SGGW Warszawa, s Kowalska I. 2010: Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi. Wyd. SGGW, Warszawa, ss Kowalska I.: Problemy z wdrażaniem budżetu zadaniowego na szczeblu województw. (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr Finanse publiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s Kowalska I.: Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażania budżetu zadaniowego (w:) Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 6 (55) 2011, s Kowalska I.: Organizacja procesu logistycznego firmy Raisio na rynku wschodnim. (w:) Logistyka 2011, nr 6, CD nr 4, s (współautor J. Dziekoński) 1.89.Kowalska I.: Finansowanie inwestycji sportowych w świetle zapisów nowej ustawy o finansach publicznych. (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 690/2011 Ekonomiczne problemy usług Nr 79 Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, s Kowalska I. 2011: Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój turystyki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. W: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Praca pod red. naukową K. Krzyżanowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, s (współautor J. Pęcak) 1.91.Kowalska I. 2011: Niepewność działalności firmy przetwórstwa zbożowego na rynku rosyjskim. W: Zarządzanie organizacjami a ryzyko. Praca pod red. naukową J. Toruńskiego, H. Wyrębaka. Wyd. Studio Emka, Warszawa, s (współautor J. Dziekoński) 1.92.Kowalska I.: Doświadczenia praktyczne nauczycieli akademickich wyznacznik wizerunku wyższej uczelni. W: Zarządzanie Szkołą Wyższą Dylematy i Wyzwania. Praca pod red. naukową J. Dworaka, J. Jaworskiego. Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 14/2011, s Kowalska I.: Przydatność opracowanych mierników budżetu zadaniowego na 2012 rok na przykładzie funkcji 3 budżetu państwa (edukacja, wychowanie i opieka). W: Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową. Praca pod red. A. Siedleckiej. Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2011, s Kowalska I.: Instrumenty finansowe wspierające ideę podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce. (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr Finanse publiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s

6 1.95.Kowalska I.: Standaryzacja kosztów usług publicznych w zakresie edukacji. (w): Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 705/2012 Ekonomiczne problemy usług Nr 89, s Kowalska I.2012: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik wzrostu konkurencyjności spółki Raisio. W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości. Praca zbiorowa pod red. naukową J. Wołoszyna. Wyd. SGGW, Warszawa, s (współautor J. Dziekoński) 1.97.Kowalska I.2012: Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży chemicznej ekonomiczne implikacje. W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości. Praca zbiorowa pod red. naukową J. Wołoszyna. Wyd. SGGW, Warszawa, s (współautor T. Fraszczyk) 1.98.Kowalska I.2012: Bariery wprowadzania w firmach innowacji finansowanych ze środków unijnych. W: Społeczno ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich. Praca zbiorowa pod red. naukową K. Krzyżanowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, s (współautor M. Szostkiewicz) 1.99.Kowalska I.: Projekty przeciwdziałania zadłużeniu publicznemu wynikającemu z depopulacji. (w: ) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 30/2013, s Kowalska I.: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych. W: Ekonomicky rozvoj a management regionu. Praca pod red. J. Dittrichova. Univerzita Hradec Kralove, Hradec Kralove 2013, s Kowalska I.: Profil praktyczny szkolnictwa wyższego potrzeba rynku pracy. W: Zarządzanie Szkołą Wyższą. Praca pod red. naukową J. Dworaka. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom XIX/2013, s Kowalska I.2013: Main directions of research into economics of education offer of scientific cooperation between Poland and Belarus within the framework of EU Eastern Partnership. In: Piekutowska A. (ed.) Economic and Social Aspects of Cooperation Among Selected European Countries. Politechnika Białostocka, Białystok, pp Kowalska I. 2013:The Use of Repayable Financial Instruments in the UE Perspective In: Krzyżanowska K. (ed.) Creating Competitiveness of Polish and Ukrainian Rural Areas. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, pp (współautor P. Koć ) Kowalska I.2013: The Region s Competitiveness in the Labor Market by Using Territorial Marketing and Social Media. In: Krzyżanowska K. (ed.) Creating Competitiveness of Polish and Ukrainian Rural Areas. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, pp (współautor Ł. Zgiep) Kowalska I.: Finansowanie wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego polski przykład niewykorzystania funduszy UE. (w: ) Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, no. 3 (252), s Unijne finansowanie i komercjalizacja projektów innowacyjnych w placówkach naukowych (w: ) Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 9 (58) 2013, s (współautor P. Koć) 2. Podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczny: 2.1.Kowalska I., Marchlewski W. 1999: Zastosowanie monitoringu gmin wiejskich w nowoczesnym zarządzaniu gminą. Związek Gmin Wiejskich RP, Poznań. Samodzielne opracowanie rozdziału: Wykorzystanie danych statystycznych i wskaźników w planowaniu i zarządzaniu oświatą na poziomie gminy (s ) 2.2.Kowalska I., Nowotniak M., Sobocki M., Ciechomski M. 2000: Polityka oświatowa powiatu. Brytyjski Fundusz KNOW HOW Fundusz Współpracy, Agencja Wydawnicza Skigraf, Warszawa. Samodzielne przygotowanie rozdziałów: 4 (s ), 6 (s ), 7 (s ) 2.3.Kowalska I. 2000: Finansowanie oświaty w gminach wiejskich. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ss Kowalska I. 2003: Finansowanie oświaty w gminach wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Wyd. II poprawione i uzupełnione, ss Inne publikacje: 3.1.Kowalska I.: Recenzja pracy zbiorowej pod red. J. Stochmiałka: Rozwój systemu opieki i resocjalizacji. WSP, Częstochowa, Głos Nauczycielski 1994 nr 25, s Kowalska I.: Disce, magister..., Kurier Wolski 1996 nr 5, s Kowalska I. 1997: Finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich (na przykładzie Lipnicy Wielkiej) - abstrakt. Materiały konferencyjne Zespołu Placówek Oświatowych, Bielawa, s Kowalska I. 1998: Szanse i zagrożenia rozwoju szkolnictwa podstawowego w zdecentralizowanym systemie finansów publicznych. W: Polityka oświatowa, Związek Gmin Wiejskich RP, Poznań, s Kowalska I. 1998: Finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich (na przykładzie Lipnicy Wielkiej). W: Szkoła: edukacja, dialog, partnerstwo. Praca zbiorowa pod red. J. Kropiwnickiego, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra, s Kowalska I. 1998: The research procedure for financing educational tasks (based on countryside communes), Polish - German Seminar for PhD Students materials, Warsaw Agricultural University, Warsaw, pp Kowalska I.: Myślenie dobrego gospodarza... Rozmowa z Jerzym Millerem - sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, Dyrektor Szkoły 1999 nr 5, s Kowalska I.: W świetle ankiet uczestników. Ocena aktualnego stanu szkolnictwa oraz stosunku dyrektorów do podejmowanej reformy szkolnictwa, Dyrektor Szkoły 1999 nr 6, s Kowalska I.: Wychowanie do demokracji w opinii nauczycieli. W: Samorząd terytorialny. Problemy społeczne i ekologiczne. Praca zbiorowa pod red. E. Łojko. Zeszyty Naukowe Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego 1999 nr 4, s Kowalska I.: Finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich - streszczenie doktoratu, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1999 nr 6, s Kowalska I.: Jak ewidencjonować wydatki oświatowe?, Dyrektor Szkoły 2001 nr 2, s

7 3.12.Kowalska I.: Stypendialny program wsparcia edukacji na obszarach wiejskich, "Informator RCD Poświętne" 2002 nr 10, s Kowalska I.: Ewolucja poglądów w podejściu do koncepcji kształcenia w akademiach rolniczych (na przykładzie SGGW), Pedagogika Szkoły Wyższej 2003 nr 21, s Kowalska I.: Edukacyjna filozofia podmiotowości w szkolnictwie wyższym w świetle założeń Deklaracji Bolońskiej, Pedagogika Szkoły Wyższej 2004 nr 23, s Kowalska I. 2004: Turystyka w obiektach zabytkowych wyznacznikiem poziomu dochodowości gospodarstw domowych. W: Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu. Praca pod red. naukową Z. Przychodzenia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Kowalska I.: Salon promocji dobrej książki, "Agricola" 2004 nr 59, s Kowalska I.: Ruch Odnowa wsi szansą pozyskania środków finansowych na edukację, Wójt 2007 nr 3 (28), s Kowalska I.: Ruch Odnowa wsi szansą pozyskania środków finansowych na edukację, Burmistrz 2007 nr 3 (15), s Kowalska I.: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Agricola 2008 nr 70, s Kowalska I.: Bank spółdzielczy partnerem w procesie edukacji ekonomicznej uczniów, Wójt i jego gmina 2008 nr 2 (33), s Kowalska I.: Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi. (w: ) Wieś Jutra nr 5-6/2011, s KIEROWANIE LUB UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE Finansowanie zadań oświatowych w gminach wiejskich - grant KBN H01F Komercjalizacja usług sfery infrastruktury społecznej w Rawie Mazowieckiej - Projekt Innowacje Lokalne FRDL - PHARE 1996 Doradca ds. szkoleń: profesjonalizacja usług administracji samorządowej, FRAP -PHARE 1997 Zarządzanie finansami oświatowymi w aglomeracjach miejskich. Analiza sektora usług publicznych w zakresie oświaty w mieście Łódź, Związek Miast Polskich (raport) Zarządzanie finansami oświatowymi w gminach wiejskich. System Analiz Samorządowych - Elektroniczne Forum Gmin Wiejskich RP (przygotowanie narzędzi do wykorzystania w Internecie, przygotowanie raportów na temat zasad finansowania oraz jakości usług edukacyjnych świadczonych w gminach wiejskich); współautor podręcznika dla użytkowników Systemu Analiz Samorządowych (sektor oświata) 1998 Finanse publiczne a zarządzanie finansami oświatowymi na szczeblu po- wiatu. Analiza usług publicznych w zakresie oświaty ponadpodstawowej w projektowanym powiecie piaseczyńskim, Brytyjski Fundusz KNOW - HOW 1999 Finanse oświatowe w reformie edukacyjnej. Ocena aktualnego stanu szkolnictwa i stosunku dyrektorów do podejmowanej reformy oświatowej, MEN, Redakcja Dyrektora Szkoły (raport) 1999 Dobre szkoły wiejskie. Efektywność poniesionych nakładów finansowych na edukację, Zespół Koordynacyjny Badań nad Reformą Oświatową, USAID - DAI / MEN (raport) 1999 Procedura rozdziału środków finansowych na inwestycje oświatowe. Efektywność poniesionych nakładów finansowych na inwestycje oświatowe, Zespół ds. Koordynacji Badań nad Reformą Oświatową, USAID - DAI/ MEN (raport) 2000 Finanse oświatowe jako element strategii zarządzania powiatem - szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych na temat: Polityka oświatowa powiatu, Brytyjski Fundusz KNOW - HOW 2000 School Resource Utilization Study, Bank Światowy (raport - współautor w 75%, w tym: metodologia badań w 100% i opracowanie wyników badań w 50%) 2002 Przygotowanie wstępnych wytycznych do zmiany kryteriów przyznawania i wypłaty stypendiów uczniom z terenów po pgr- owskich, Agencja Nieruchomości Rolnych (ekspertyza) 2004 Skutki finansowe wprowadzenia bezprogowego systemu edukacji (roku zerowego) ekspertyza do grantu KBN H0IF Funkcje systemu finansowania edukacji na wsi grant SGGW 2006 Model systemu finansowania edukacji na wsi grant SGGW Rola funduszy strukturalnych w budowie gospodarki opartej na wiedzy (kształcenie ustawiczne) grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa Nr 0208/H03/2007/32) Opinie eksperckie dotyczące wydatkowania środków z EFS na rozwój kapitału ludzkiego w ramach priorytetów: II, III, IV, V, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010 Opracowanie spójnej struktury katalogu zadań i podzadań budżetowych wraz z celami i miernikami dla Urzędów Wojewódzkich na rok 2012 ekspertyza dla Ministerstwa Finansów 2011 Wykorzystanie środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów informacja o wynikach kontroli NIK Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego - ekspert ds. zaopiniowania wyników kontroli NIK w celu ich przekazania Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADRY B. Przewody doktorskie otwarte: mgr Jacek Dziekoński: Rola programów strukturalnych Unii Europejskiej w aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich na Mazowszu.

8 C. Opieka nad kandydatami do doktoratu: mgr Małgorzata Burkowicz - Finansowanie zadań oświatowych w warunkach zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. mgr Patryk Koć - Rola szkół wyższych w rozwoju społeczno ekonomicznym kraju. mgr Łukasz Zgiep - Efektywność inwestycji w mediach społecznościowych. mgr Tomasz Fraszczyk - Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej na przykładzie firmy Bayer. D. Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich 1. Jan Szwedziński: Samorząd lokalny w pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Joanna Dmitruk: Rola relacji inwestorskich w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa (na przykładzie spółek giełdowych). Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Agnieszka Cyburt: Aktywność samorządów w absorbcji funduszy Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych 2013 E. Pełnienie funkcji recenzenta wydawniczego rozpraw habilitacyjnych: dr Małgorzata Kożuch pt.: Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej. Podmiot zlecający recenzję: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie J. Udział w kształceniu kadr w ramach studiów doktoranckich: realizacja przedmiotu: Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych teoria i praktyka dla doktorantów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW POSIADANE UPRAWNIENIA, UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA Uprawnienia państwowe do zajmowania stanowisk członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (2000 r.). Ekspert z listy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w priorytecie: II, III, IV, V, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym woj. mazowieckiego; Wykształcenie uzupełniające (szkolenia i kursy): 1. Szkolenia związane tematycznie ze specjalizacją naukową - ekonomika edukacji: 1.1. Zagraniczne: Finansowanie oświaty ze środków unijnych i innych (Belgia 2006 r.); Aktywna polityka rynku pracy rola publicznych służb zatrudnienia. Dobre praktyki i doświadczenia hiszpańskie (Hiszpania 2008 r.); Jak przenieść doświadczenia rozwoju gospodarczego Irlandii na grunt Polski dobre praktyki oraz przykłady w zakresie wzrostu zatrudnienia (Irlandia 2008 r.) Krajowe: Pozyskiwanie funduszy unijnych dla potrzeb szkół oraz oświaty samorządowej (2006 r.); Pozyskiwanie środków unijnych na projekty z zakresu oświaty w ramach funduszy w przyszłym okresie programowania - lata (2006 r.); Wsparcie finansowe innowacji (2007 r.); Finansowanie oświaty ze środków unijnych i innych (2007 r.); Ocena wniosków POKL ( ); Finansowe instrumenty wsparcia samorządów gmin na obszarach wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2008 r.); Finansowe instrumenty wsparcia samorządów gmin na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Oś III PROW i Oś IV LEADER) (2008 r.); Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2009 r.) Ocena merytoryczna wniosków dla działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2009 r.) Rynek pracy i kompetencje pracownika w zmieniającej się rzeczywistości społeczno gospodarczej (2009 r.) Forum finansów publicznych Nowa ustawa o finansach publicznych stosowanie przepisów w praktyce (2010 r.) Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach POKL Program ramowy (2010 r.). 2. Inne typy szkoleń 2.1. Partnerstwo publiczno prywatne w województwie mazowieckim (2007 r.); 2.2. Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym (2009 r.), 2.3. Pracownicy SGGW wobec studentów niepełnosprawnych (2009 r.). PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO I STANOWISKA POZA SGGW przewodnicząca Sekcji Ekonomiki Rolnictwa przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego r. (od 2007 r. sekretarz). WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 2003 nagroda JM Rektora SGGW zespołowa stopnia II za osiągnięcia w zakresie dydaktyki 2003 medal 50 lecia Wydziału Ekonomiczno - Rolniczego

9 2008 brązowy medal za długoletnią służbę 2009 dyplom uznania JM Rektora SGGW za wyróżniającą działalność naukową 2009 nagroda JM Rektora SGGW indywidualna stopnia III za osiągnięcia naukowe 2011: nagroda JM Rektora SGGW indywidualna stopnia III za osiągnięcia naukowe 2013: medal 60 lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych w dowód uznania za istotny wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycznej OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego realizacja zadań z zakresu działalności organizacyjnej o zasięgu: 1. międzyuczelnianym pełnienie funkcji: 1.1. współorganizatora z ramienia SGGW Międzynarodowych Konferencji Naukowych z cyklu: Edukacja XXI wieku; 1.2.współorganizatora XII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Warszawie w roku uczelnianym - pełnienie funkcji: 2.1. sekretarza Salonu Promocji Dobrej Książki w SGGW; 2.2. współorganizatora Klubu Profesorskiego SGGW - współorganizator XXIX spotkania Międzyuczelnianego Klubu Profesorskiego Dla Rolnictwa i Wsi z udziałem Adama Leszkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu. 3.wydziałowym pełnienie funkcji: 3.1.sekretarza Komitetu Organizacyjnego Obchodów 50 lecia Wydziału Ekonomiczno Rolniczego w roku 2003; 3.2. sekretarza komisji rekrutacyjnych na studiach stacjonarnych i zaocznych; 3.3. opiekuna roku na kierunku: Socjologia w r. ak. 2002/2003; 3.4. członka Komitetu Wyborczego na Wydziale Ekonomiczno Rolniczym w roku 2005; 3.5.członka Rady Wydziału w kadencji oraz sekretarza Komisji ds. dydaktyki; w kadencji członka Komisji ds. dydaktyki (Zespół ds. hospitacji). 4. katedralnym pełnienie funkcji: 4.1. przewodniczącego komisji ds. inwentaryzacji; 4.2. członka komisji hospitacyjnej; 4.3. koordynatora konferencji i seminariów naukowych, w tym członkostwo w Komitetach Programowych Konferencji; 4.4. członka komitetu redakcyjnego Roczników Katedry Nauk Humanistycznych SGGW ; 4.5. koordynatora ds. sprawozdawczości z działalności naukowej Zakładu. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego działalność organizacyjna jest skoncentrowana na: 1. Pełnieniu funkcji z wyboru lub powołania w SGGW - członka Rady Wydziału (od roku 2010 i nadal). 2. Pełnieniu funkcji: kierownika Zakładu Organizacji i Ekonomiki Edukacji w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW 3. Członkostwie w Komisjach Dziekańskich, Rady Wydziału, Radach Programowych: : Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki Sekcja ds. hospitacji; : Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna; : Wydziałowa Komisja ds. wdrażania programów kształcenia w oparciu o KRK na kierunku Finanse i Rachunkowość; : Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki Sekcja ds. hospitacji; : Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki; : Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki. 4. Pełnieniu funkcji przewodniczącego Sekcji Ekonomiki Rolnictwa działającej przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 5. Członkostwie w Komitetach Programowych Konferencji: : Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego; : Problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich : Radzie Naukowej XI Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów : Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich (konferencja międzynarodowa) : Europa w XXI wieku gospodarka, społeczeństwo, kultura (konferencja międzynarodowa) 6. Członkostwie w komitecie organizacyjnym konferencji z okazji 60 lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW (m.in. odpowiedzialność za nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP i pozyskanie wsparcia finansowego) 7. Przewodniczeniu składom komisji do obsługi egzaminów licencjackich i magisterskich - na bieżąco według potrzeb wydziałowych.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Redakcja Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Warszawa 2011 Rada Programowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo