Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze"

Transkrypt

1 Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Kielce, 3 października 2013 r. PROGRAM Rejestracja uczestników hol przy wejściu głównym SESJA PLENARNA AULA II (parter) moderator mgr Iwona Ramus Powitanie gości Prof. zw. dr hab. Aleksander Lichorowicz, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedstawiciel Władz Uczelni Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach mgr Iwona Ramus, Forum gospodarcze przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego zarys inicjatywy, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM, Umowna zmiana ustroju majątkowego małżeńskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr Iwona Ramus, Zastępcza zgoda sądu na sprzedaż nieruchomości wspólnej po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, a przed dokonaniem podziału majątku wspólnego. Aspekty materialne i proceduralne, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Prof. zw. dr hab. Zenon Stachowiak, Dylematy obrotu powszechnego i gospodarczego w gospodarce rynkowej a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie mgr Łukasz Bilski, Sieć Enterprise Europe Network jako realne wsparcie międzynarodowego transferu technologii, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach mgr Łukasz Bilski, Regionalne Koncepcje Energetyczne metodologia opracowania na bazie międzynarodowych doświadczeń projektu CEP REC, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach Panel cywilny Aula II Panel administracyjny Aula I Panel podatkowy Aula nr 427 Panel karnistyczny Aula nr 527 Seminarium Innowacyjna gospodarka Aula nr SESJE W PANELACH

2 PANEL CYWILNY- AULA II (parter) Sformatowano: Polski moderator dr Michał Pietkiewicz SESJA I WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Postępowanie uproszczone jako podstawowy instrument dochodzenia roszczeń konsumenckich, Uniwersytet Szczeciński dr Olimpia Marcewicz, Elektroniczne postępowanie upominawcze. Zagadnienia wybrane, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Joanna Bodio, Skarb Państwa jako strona procesu cywilnego zarys problematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie OBIAD SESJA II KONTRAKTY dr Marcin Smyk, Z problematyki obrotu i zarządzania nieruchomościami, Klimaszewska, Smyk & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Warszawa dr Katarzyna Dadańska, Ograniczenie swobody kontraktowania w obrocie nieruchomościami na przykładzie umowy deweloperskiej, Uniwersytet Szczeciński dr Michał Pietkiewicz, Solidarna odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy w umowie o roboty budowlane, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie mgr Mariusz Broda, Odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane. Aspekty materialno-prawne i procesowe, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach SESJA III OBRÓT GOSPODARCZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM WIERZYCIELI mgr Robert Pabis, Wykorzystanie spółek osobowych w praktyce obrotu, AMICUS Kancelaria Radców Prawnych W. Kuziel, R. Pabis, Kielce mgr Małgorzata Sas, Odpowiedzialność odszkodowawcza menadżerów spółek kapitałowych w kontekście przekroczenia dopuszczalnego ryzyka gospodarczego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie mgr Mariusz Żelichowski, Wpływ ogłoszenia upadłości na małżeńskie stosunki majątkowe małżonka będącego przedsiębiorcą, Kancelaria Notarialna, Kielce dr Iwona Długoszewska-Kruk, Dokonywanie przesunięć składników majątkowych w obrębie wspólności majątkowej ustawowej na podstawie czynności prawnych rozporządzających studium przypadku, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach mgr Alicja Moskała-Dudek, Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przez małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

3 Rezerwowo: dr Michał Chajda, Problemy nowoczesnego kredytowania, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej mgr Mateusz Jagieła, Typy umów timesharingu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II LOŻA EKSPERTÓW: Prof. zw. dr hab. Aleksander Lichorowicz, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr Mariusz Broda, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach 3

4 PANEL ADMINISTACYJNY AULA I (parter) moderator dr Piotr Ruczkowski SESJA I ADMINISTRACYJNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prof. dr hab. Jan Izdebski, Problematyka współadministrowania a prawne formy działania administracji publicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Krzysztof Kozłowski, Wolność prowadzenia działalności gospodarczej co nam jeszcze z niej zostało? Konstytucyjne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pomiędzy postulatem ustawy zasadniczej a rzeczywistością obrotu prawnego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Mariusz Maciejewski, Nadzór publiczny nad podmiotami gospodarczymi na przykładzie nadzoru nad rynkiem finansowym, Polska Akademia Nauk dr Leszek Bielecki, Rzecz publiczna w działalności komunalnej gminy, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach OBIAD SESJA II ZAMÓWIENIA PUBLICZNE dr Grzegorz Herc, Jakość jako kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie mgr Marianna Dalka-Noga, Udzielanie zamówień z wolnej ręki ze szczególnym uwzględnieniem zamówień dodatkowych i uzupełniających uwagi de lege lata i de lege ferenda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Małgorzata Stachowiak, Korzystanie z potencjału innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Grupa Doradcza Sienna Sp z o.o mgr Marta Witwicka-Dżugan, Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w jednostki gospodarki budżetowej uwagi na tle ustawy prawo zamówień publicznych, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Oddział w Rzeszowie SESJA III GMINY I DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA dr Tomasz Wołowiec, Opłata uzdrowiskowa w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie mgr Bartłomiej Ciechowski, O roli komercyjnych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych słów kilka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Grzegorz Lubeńczuk, Aksjologiczne i normatywne przesłanki reglamentacji w zakresie wytwarzania, obrotu i reklamy produktów leczniczych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mgr Ewelina Gębka, Działalność gmin w sferze użyteczności publicznej jako przedmiot kontroli sądu antymonopolowego i sądów administracyjnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 4

5 dr Anna Szyszka, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Rezerwowo: dr Wojciech Lis, Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II mgr Paweł Stokłosa, Dopuszczalność zmian po stronie wykonawcy w ramach umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego udzielonego przez gminę, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów LOŻA EKSPERTÓW: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Stanisławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. dr hab. Jan Izdebski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. dr hab. Elżbieta Tomkiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polska Akademia Nauk dr Leszek Bielecki, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach mgr Mirosław Surma, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 5

6 PANEL PODATKOWY AULA NR 427 (czwarte piętro) moderator dr Ireneusz Nowak SESJA I PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG WYBRANE ASPEKTY mgr Paweł Mikuła, Na co przedsiębiorca powinien uważać. Dobra wiara i należyta staranność w opodatkowaniu VAT, Deloitte dr Adam Bartosiewicz, Odzyskiwanie VAT przez gminy, EOL, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Spółka z o.o., Spółka komandytowa mgr Jacek Pastuszka, Dysfunkcyjność ekonomiczna podatku od wartości dodanej w transakcjach wewnątrzwspólnotowych Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Kielcach mgr Stanisław Sarzyński, Przesłanki i warunki rozliczania podatku od towarów i usług przez gminy a kwalifikowalność VAT w projektach unijnych, ACC Training & Consulting Group w Warszawie OBIAD SESJA II WYBRANE PROBLEMY PODATKOWE dr hab. Andrzej Gorgol, Prof. UMCS, Działalność gospodarcza jako determinanta podatku od nieruchomości, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu mgr Beata Stepień-Świderek, Sankcyjna stawka w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w podatku od spadków i darowizn, Uniwersytet Łódzki mgr Magdalena Górska, Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych a pomoc de minimis, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach dr Mariusz Macudziński, Obejście prawa podatkowego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim dr Rafał Bucholski, Zwolnienie pojazdów specjalnych z podatku od środków transportowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr Bogdan Rutkowski, Instytucje finansowe jako źródło informacji organów podatkowych, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim dr Paweł Marek Woroniecki, Sytuacja prawna osób trzecich jako podmiotów ponoszących odpowiedzialność podatkową, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie mgr Małgorzata Futera, Sprzeciw przedsiębiorcy na czynności kontrolne. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów mgr Janusz Rynk, Nowoczesne rozwiązania informatyczne w procesach pozyskiwania informacji podatkowych, FPD Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

7 Rezerwowo: dr Leszek Bielecki, Ulga meldunkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, a zasada równości wobec prawa uwagi w zakresie konstytucyjności przepisów ustawy podatkowej, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach dr Ireneusz Nowak, Określenie wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych z uwzględnieniem opinii biegłego w podatkach lokalnych, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach mgr Mateusz Grosicki, Odliczenie VAT przez oddział zagranicznej spółki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II LOŻA EKSPERTÓW: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu dr hab. Adam Nita, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Prof. dr hab. Bożena Wieczorska, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów dr Bogdan Rutkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 7

8 PANEL KARNISTYCZNY - AULA NR 527 (piąte piętro) moderator dr Damian Gil SESJA I WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE prowadzenie SSO Wojciech Arczyński dr hab. Andrzej Światłowski, Perspektywy ożywienia odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, PWSZ w Tarnowie, radca prawny dr Grzegorz A. Skrobotowicz, Mediacje w sprawach karnych gospodarczych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Damian Gil, Model postępowania karnoskarbowego w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności za zgodą sprawcy uwagi de lege lata i de lege ferenda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach OBIAD SESJA II PRAWO KARNE A OBRÓT POWSZECHNY I GOSPODARCZY dr Krzysztof Wątorek, Korupcja gospodarcza węzłowe zagadnienia prawne i problemy kryminologiczne, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (Dziekan Wydziału Prawa) mgr Paweł Dębowski, Przestępczość gospodarcza a pojecie ryzyka gospodarczego. Uniwersytet Jagielloński, aplikant w OIRP w Krakowie dr Anna Golonka, Szkoda jako znamię przestępstwa przekupstwa menadżerskiego, Uniwersytet Rzeszowski mgr Justyna Halaś, Wpływ odpowiedzialności karnej na odpowiedzialność odszkodowawczą, radca prawny VOTUM S.A dr Mariusz Michalski, dr Paweł Łabuz, Współdziałanie przestępne w świetle współczesnych problemów przestępczości gospodarczej, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach mgr Agnieszka Dalecka, Wizerunek sprawcy przestępstw korupcyjnych - kilka uwag wynikających z analizy postępowań sądowych prowadzonych w latach w obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gdańsku, Uniwersytet Warszawski mgr Dominika Zybała, Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych problemy prawne i analiza kryminologiczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II mgr Kamil Wiciński, Złapani w sieci specyfika oszustw internetowych w obrocie gospodarczym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II mgr Katarzyna Syroka-Marczewska, Prawne aspekty znieważenia i zniesławienia w sieci konsekwencje dla prowadzonej działalności gospodarczej, Uniwersytet Warszawski LOŻA EKSPERTÓW: dr hab. Andrzej Światłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, PWSZ w Tarnowie dr Mariusz Michalski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach mgr Wojciech Arczyński, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach 8

9 SEMINARIUM INNOWACYJNA GOSPODARKA AULA - NR 627 (szóste piętro) moderator mgr Arkadiusz Płoski SESJA I INNOWACJA Prof. dr hab. Artur Bartosik, Uwarunkowania akademickie transferu technologii, Politechnika Świętokrzyska mgr inż. Paweł Kocańda, Współpraca nauki z przemysłem, jako klucz do innowacyjnej gospodarki na przykładzie doświadczeń Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Politechnika Świętokrzyska, aplikant rzecznikowski dr Karol Dąbrowski, Ulga na innowacyjność w podatku dochodowym od osób prawnych woluntaryzm ustawodawcy, anarchizm podatników, Pracownia Badań nad Samorządami, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki mgr inż. Michał Elertowicz, Metody opracowywania regionalnych programów energetycznych, Mazowiecka Agencja Energetyczna OBIAD SESJA II WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA mgr Arkadiusz Płoski, Obrót prawami autorskimi w aspekcie kontraktów dotyczących programów komputerowych, Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusza Płoskiego, Kielce mgr Marcin Polit, Cloud computing problematyka prawna umów o udostępnienie aplikacji w chmurze obliczeniowej, Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Polit, Kielce mgr Aleksander Meresiński, Umowy know-how w praktyce obrotu gospodarczego, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Meresińskiego, Kielce SESJA III PRAWO ENERGETYCZNE I ENERGETYKA mgr Tomasz Nowacki, Wprowadzenie do prawa jądrowego, Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Departamentu Energii Jądrowej, Naczelnik Wydziału Regulacji Prawnych i Współpracy Międzynarodowej 9

10 mgr Łukasz Młynarkiewicz, Postępowanie w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Ekspert ŚCITT, Gospodarka Energetyczna w przedsiębiorstwie, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach Rezerwowo: dr inż Sławomir Luściński, Inżynieria wynalazczości, Politechnika Świętokrzyska LOŻA EKSPERTÓW: Prof. zw. dr hab. Zenon Stachowiak, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Antoni Garstka, Rzecznik Patentowy dr Włodzimierz Grochal, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach 10

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

www.grupastrategia.com Grupa Strategia

www.grupastrategia.com Grupa Strategia www.grupastrategia.com Grupa Strategia Strategic Planning Corporate Governance Business Development Corporate Finance Audit Tax Legal Services Real Estate Civil Engineering Expertise IT Consulting Training

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo