Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej i zamów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów:"

Transkrypt

1

2 Dotychczas w serii Kreatywno ć ukazały si : Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej i zamów: MICHAEL ARGYLE, Psychologia szcz cia ANTONI BENEDIKT, Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych ANTONI BENEDIKT, Reklama jako proces komunikacji GEORGE D. BISHOP, Psychologia zdrowia MARCIN BROCKI, J zyk ciała w uj ciu antropologicznym CELIA BURTON, NORMA MICHAEL, Zarz dzanie projektem pod red. PETERA DAHLGRENA, COLINA SPARKSA, Komunikowanie i obywatelsko ć Bogusława DoBek-ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego Bogusława DoBek-ostrowska, robert wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego ROBERT S. FELDMAN, Zrozumieć psychologi JOHN FISKE, Wprowadzenie do bada nad komunikowaniem PETER HARTLEY, Komunikowanie interpersonalne anna Jarmuła, Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi MARK L. KNAPP, JUDITH A. HALL, Komunikacja niewerbalna w interakcjach mi dzyludzkich BEATA OCIEPKA, Komunikowanie mi dzynarodowe TIM O SULLIVAN, JOHN HARTLEY, DANNY SAUNDERS, MARTIN MONTGOMERY, JOHN FISKE, Kluczowe poj cia w komunikowaniu i badaniach kulturowych monika PaBiJa ska, Psychomanipulacja w polityce tymon smektała, Public relations w Internecie tymon smektała, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsi biorstw PIERRE SORLIN, Mass media Janina stankiewicz, Komunikowanie si w organizacji aleksander sztejnberg, Komunikacyjne rodowisko nauczania i uczenia si aleksander sztejnberg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji Jarosław ci lak, Jak zostać dziennikarzem JOHN B. THOMPSON, Media i nowoczesno ć CHRISTOPER TURK, Sztuka przemawiania susan VinnicomBe, nina l. colwill, Kobieta w zarz dzaniu pod red. J. Bara skiego, e. waszy skiego, a. steciwki, Komunikowanie si lekarza z pacjentem Polecamy tak e ksi ki: ANTONI BENEDIKT, Mowa ciała ALFRED J. BIERACH, Sztuka czytania z twarzy VERA F. BIRKENBIHL, Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pyta Jolanta cianciara, Bo ena u ci ska, Komunikowanie si z mediami w praktyce christiane eisler-mertz, Mowa r k CATHERINE HERRIGER, Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne KLAUS KOBJOLL, Szybciej, lepiej, wi cej. Sztuka motywowania pracowników GÜNTHER REBEL, Naturalna mowa ciała HORST RÜCKLE, Mowa ciała dla mened erów andrzej sieradzki, Vademecum managera gisela tautz-wiessner, Savoir-vivre w yciu zawodowym ERHARD THIEL, Mowa ciała zdradzi wi cej ni tysi c słów lech tkaczyk, Postawa, mimika, gest tom werneck, Frank ullmann, Szybkie czytanie. Naucz si sam

3

4 Copyright by Marta Jarmałkowicz and Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław 2007 Wszelkie prawa zastrze one Redakcja i korekta krzysztof wichary Redakcja techniczna El Bieta Bursztynowicz Projekt okładki Joanna tchórzewska Wydanie I adna cz ć tej pracy nie mo e być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta my lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Zamówienia na ksi ki mo na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow Ksi garni Wysyłkow Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o Wrocław 2, skr. poczt tel. (071) , fax (071) Napisz do nas lub zadzwo! ISBN

5 SPIS TRE CI Wst p Rozdział 1 Predyspozycje do zawodu prawnika Rozdział 2 Wybór uczelni i egzaminy wst pne Rozdział 3 Gał zie prawa i ich krótka charakterystyka Rozdział 4 Klasyczne zawody prawnicze Aplikacja adwokacka Aplikacja radcowska Aplikacja notarialna Aplikacja s dowo-prokuratorska Aplikacja referendarska Aplikacja kuratorska Aplikacja komornicza Rozdział 5 Alternatywa dla klasycznych zawodów prawniczych Aplikacja administracyjna Aplikacja legislacyjna Aplikacja sejmowa Aplikacja ekspercka Aplikacja kontrolerska Aplikacja rzecznikowska Aplikacja dyplomatyczno-konsularna Asystent s dziego Asystent prokuratora Doradca prawny Mediator Doradca podatkowy Policja SPIS TRE CI 5

6 WST P Ksi ka Jak zostać prawnikiem jest adresowana do ludzi młodych, którzy dopiero decyduj si na wybór drogi zawodowej, oraz do studentów pierwszych lat studiów prawniczych. Pierwszym etapem kariery prawniczej jest wybór uczelni i pomy lne przej cie rekrutacji. Ksi ka jest przewodnikiem po Wydziałach Prawa na ró nych uniwersytetach pa stwowych i prywatnych w całej Polsce. Pomo e zdecydować si na wybór uczelni, która b dzie rozwijała zainteresowania studenta. Kolejnym etapem cie ki zawodowej jest nauka i zdawanie kolejnych egzaminów z programu studiów prawniczych. Nie brakuje zatem w poradniku tych wa nych informacji. Dwa ostatnie rozdziały po wi cone s rodzajom aplikacji, egzaminom wst pnym, zaj ciom i egzaminom ko cowym oraz mo liwo ciom zatrudnienia po uko czeniu studiów prawniczych. Dane zawarte w ksi ce oparte s na obowi zuj cych aktach prawnych oraz informacjach zaczerpni tych z oicjalnych stron internetowych uczelni. Poradnik jest swoistym kompendium wiedzy i przewodnikiem w procesie zdobywania wymarzonej profesji przez przyszłych adeptów prawa. 6 WST P

7 ROZDZIAŁ 1 PREDYSPOZYCJE DO ZAWODU PRAWNIKA Jak zostać prawnikiem? Odpowied wydaje si z pozoru prosta. Wystarczy sko czyć studia prawnicze i zdać ko cowy egzamin aplikacyjny. Przede wszystkim jednak nale y chcieć być prawnikiem. Podstaw wykonywania jakiegokolwiek zawodu jest ch ć działania i pasja. Nie nale y podejmować decyzji o wyborze profesji tylko ze wzgl du na tradycje rodzinne, przypadek lub mod. Zawód prawnika, jak ka dy, wymaga powołania. Studia to okres wyt - onej nauki, wielu egzaminów, zalicze i praktyk, a perspektywa zawodowej działalno ci po studiach wcale nie wydaje si łatwiejsza. Egzaminy na aplikacj i ko cowe egzaminy aplikacyjne to naprawd lata intensywnej pracy, a na sukces zawodowy trzeba zazwyczaj długo czekać. Nigdy nie jest osi gany zaraz po uko czeniu aplikacji. Je li kto nie czuje specyiki tego zawodu i nie jest zaanga owany w to, co robi, to b dzie mu bardzo ci ko przej ć przez okres studiów i aplikacji, bo po prostu nie wystarczy mu cierpliwo ci do długotrwałej, mudnej pracy i szybko si zniech ci do kariery prawniczej. Poza zainteresowaniami istotne s te cechy charakteru oraz specyiczne zdolno ci kandydata. Przyszłego prawnika powinna wyró niać pracowito ć, obowi zkowo ć i zawodowe pasje, nawet bowiem najlepsza uczelnia nie uczyni z nas dobrego prawnika, je eli sami nie b dziemy pracować nad własnym rozwojem w tej trudnej profesji. Nale y pami tać, e studia to przede wszystkim samodzielne zdobywanie wiedzy. Ka dy z zawodów prawniczych wymaga troch innych cech charakteru. Na przykład adwokat powinien mieć nieco aktorskich predyspozycji. Praca na sali rozpraw to praca z lud mi, adwokat musi wi c posiadać łatwo ć nawi zywania kontaktów. Powinien być dobrym oratorem, mieć dono ny i stanowczy PREDYSPOZYCJE DO ZAWODU PRAWNIKA 7

8 głos i wzbudzać u słuchaczy wiarygodno ć wypowiedzi, aby wszystkich przekonać do swojej tezy. Wa ny jest te dobór odpowiedniego słownictwa, posługiwanie si poprawn polszczyzn oraz odpowiednie akcentowanie wyrazów i zda. Adwokat powinien w sposób szybki i odpowiedni odpierać argumenty przeciwnika, liczy si tu zatem releks, riposta, logika i analityczne my lenie. Podobne cechy powinien posiadać s dzia, nale y jednak pami tać, e w przeciwie stwie do adwokata zawód ten wymaga zachowania bezstronno- ci. S dzia zatem nie mo e podchodzić emocjonalnie do danej sprawy. Na sali rozpraw cz sto si rozgrywaj ludzkie dramaty, s dzia powinien zachować w takich sytuacjach obiektywizm, spokój i opanowanie. Zawód ten ponadto wymaga stanowczo ci. S dzia, który nie b dzie umiał zdecydowanie podj ć konkretnego wyroku i nie b dzie go w stanie przekonuj co uargumentować, nigdy nie zdob dzie respektu i poszanowania nie tylko u innych s dziów, ale i stron sporu. Nale y tak e pami tać, e s dzia, podobnie jak adwokat, pracuje z lud mi. Musi zatem być komunikatywny i łatwo nawi zywać kontakt z ka dym człowiekiem, niezale nie od wykształcenia rozmówcy. Prokurator równie spotyka si w swojej pracy z wieloma lud mi; czasem b dzie to patologiczna rodzina, a czasem wykształcony bankier. Z ka dym z nich prokurator powinien umieć nawi zać wła ciwy kontakt. Zawód ten wymaga ponadto pełnej dyspozycyjno ci od osoby, która go wykonuje. Prokurator nie ma stałych godzin pracy, czasem mo e zostać wezwany na miejsce przest pstwa nawet w rodku nocy. Jest to zatem profesja dla ludzi energicznych, pr nych, ale przy tym sumiennych i niezwykle odpowiedzialnych. Umiej tno ci, które wyró niaj dobrego radc pra wnego, to przede wszystkim szeroka znajomo ć i wła ciwa interpretacja przepisów praw - nych, kojarzenie faktów oraz wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Jednym z wielu zada radcy jest negocjowanie (np. dobrej umowy czy ugody), wówczas za przydaje si odpowiedni releks, wła ciwe kontrargumenty, przekonuj ce i zrozumiałe wypowiedzi oraz znajomo ć podstaw psychologii człowieka. Oczywi cie wa ne s te te cechy, które zostały wymienione przy zawodzie adwokata, s dziego i prokuratora. Po ród wielu cech dobrego notariusza istotne s natomiast: precyzja, rzetelno ć, skrupulatno ć oraz bardzo dobra organizacja pracy. Notariusz to oso- 8 ROZDZIAŁ 1

9 ba zaufania publicznego, dlatego musi być dyskretny, uczciwy i musi posiadać umiej tno ć dochowywania tajemnic klienta. Przy wykonywaniu tego zawodu wa na jest tak e znajomo ć ró nych dziedzin prawa, a tak e umiej tno ć pracy w szybkim tempie. Zawód kuratora i komornika powinny wykony wać osoby niezwykle silne psychicznie, odporne na stres i stanowcze, przy wykonywaniu swoich zada cz sto bowiem b d im towarzyszyć niezwykłe emocje. Jest kilka cech osobowo ci człowieka, które ł cz wszystkie zawody prawnicze, to inteligencja, umiej tno ć autoprezentacji, łatwo ć uczenia si i wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, zainteresowanie wiatem i lud mi oraz uczciwo ć. Etyka w działaniu to podstawowa cecha, o której nikt nie powinien za pominać, a zwłaszcza prawnik, który cz sto decyduje o ludzkich losach. Na koniec warto wspomnieć o wytrwało ci. Kariera nigdy nie przychodzi od razu. Prawnik jest jak sportowiec. Na jego sukces składa si 5% talentu i 95% pracy, nale y dodać, e bardzo ci kiej. Wytrwało ć jednak si opłaca. Satysfakcja z wykonywania zawodu i presti potrai wynagrodzić czasy trudnej i ci kiej pracy. PREDYSPOZYCJE DO ZAWODU PRAWNIKA 9

10 ROZDZIAŁ 2 WYBÓR UCZELNI I EGZAMINY WST PNE Absolwenci kieruj si ró nymi przesłankami przy wyborze uczelni odległo ci od miejsca zamieszkania, kosztami nauki, liczb miejsc, zainteresowaniami i mo liwo ci kształcenia na danym kierunku, nie bez znaczenia jest te presti danej uczelni. Rzeczpospolita i Perspektywy w ród najlepszych pa stwowych uczelni od lat wymieniaj Uniwersytet Warszawski, Uni wersytet Jagiello ski, Szkoł Główn Handlow, Politechnik Warszawsk oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kolejno ć według rankingu z 2007 r.). W ród uczelni niepa stwowych natomiast laury zbieraj : Wy sza Szkoła Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego, Wy sza Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (kolejno ć wg rankingu z 2007 r.). W ocenie danej uczelni brano pod uwag ró ne kryteria, na przykład presti w ród absolwentów, pracowników, zasoby biblioteczne, jako ć naukow i dydaktyczn kadry, osi gni cia sportowe, koła naukowe oraz wymiany zagraniczne 1. Oto pierwsza dziesi tka najlepszych uczelni publicznych według tygodnika Wprost : Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagiello ski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gda ski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet l ski w Katowicach oraz Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie. Według opinii tego tygodnika prawo natomiast najlepiej studiować na Uniwersytecie Warszawskim, a na miejscu drugim znajduj si ex aequo: Uniwersytet Jagiello ski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To- 1 Zob. (15 luty 2008 r.). 10 ROZDZIAŁ 2

11 runiu, na trzecim miejscu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na ósmym miejscu w tym rankingu znajduje si uczelnia niepubliczna Wy sza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, a na dziesi tym i jedenastym odpowiednio: Wy sza Szkoła Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie i Europejska Wy sza Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie. W rankingu brano pod uwag m.in.: warto ć programów nauczania, adekwatno ć kształcenia do wymaga rynku, udział w programach badawczych, popyt na absolwentów na rynku pracy, płace absolwentów danej uczelni i tempo awansu 2. Gazeta Prawna po ród najlepszych wydziałów prawa w ród uczelni pa stwowych wyró nia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (kolejne miejsca zaj ły: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wy dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku), a w ród uczelni prywatnych ex aequo Wy sz Szkoł Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz Wy sz Szkoł Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni (kolejne miejsca zaj ły: Wy sza Szkoła Zarz dzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wy sza Szkoła Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie, Wy sza Szkoła Mened erska w Warszawie). W rankingu brano pod uwag m.in. jako ć kształcenia, komfort studiowania i przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika 3. Gdzie zatem studiować prawo? Cz sto o wyborze uczelni decyduje przypadek lub fakt, e po prostu tylko tam zostali my przyj ci. Je li wi c nie dostali my si do wymarzonej uczelni, to nie warto si załamywać, poniewa w rezultacie to nie uczelnia, ale nasze ch ci i ci ka praca decyduj o tym, czy zostaniemy dobrymi prawnikami. Absolwent szkoły redniej ma do wyboru kilkana cie wy szych uczelni pa stwowych i prywatnych. Oto wybrane uczelnie pa stwowe, na których mo na studiować prawo. 2 Zob. (15 luty 2008 r.). 3 Zob. (15 luty 2008 r.). WYBÓR UCZELNI I EGZAMINY WST PNE 11

12 UCZELNIE PA STWOWE Uniwersytet Gda ski Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gda skim ma ju 38 lat. S tam prowadzone studia praw nicze jednolite w systemie stacjonarnym i niestacjo narnym. Na wydział ten składaj si nast puj ce ka tedry: Prawa Administracyjnego, Prawa Finansowego, Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony rodowiska, Historii i Pa stwa Polskiego, Powszechnej Historii Pa stwa i Prawa, Teorii i Filozoii Pa stwa i Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych, Prawa Mi dzynarodowego Publicznego, Prawa Pracy, Prawa Cywilnego, Prawa Handlowego i Mi dzynarodowego Prawa Prywatnego, Post powania Cywilnego, Prawa Morskiego, Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii S dowej, Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii, a ponadto znajduj si tam jeszcze: Pracownia Kryminalistyki, Zakład Praw Człowieka, Pracownia Informatyki Prawniczej oraz Samodzielna Sekcja ds. Informatyki i Technik Multimedialnych. Co ciekawe, w budynku Wydziału Prawa i Administracji poza typowymi salami wykładowymi i aulami znajduj si dwie sale rozpraw wzorowane na prawdziwych salach s dowych. Odbywaj si tam symulacje rozpraw s dowych. Poza uczestnictwem w zaj ciach studenci po trzecim i czwartym roku s zobowi zani do odbycia dwóch dwutygodniowych praktyk w s dzie, prokuraturze lub wybranej przez studenta instytucji (np. kancelarii, po licji) w Gda sku lub swoim miejscu zamieszkania. Pierwsz praktyk obowi zkowo student musi odbyć w s dzie lub prokuraturze. W s dzie zapoznaje si z prac poszczególnych wydziałów, organizacj s du, bierze udział w rozprawach (np. jako protokolant lub w ród publiczno ci), zapoznaje si z prac biurow sekretariatów i dokumentacj s dów. W prokuraturze natomiast student poznaje prac prokuratora, bierze udział w czynno ciach prokuratorskich, zapoznaje si z organizacj i prac poszczególnych jednostek, wydziałów oraz zaznajamia si z aktami i dokumentacj. Wydział Prawa i Administracji zapewnia praktyki w S dzie Okr gowym w Gda sku oraz w Prokuraturze Okr - 12 ROZDZIAŁ 2

13 gowej w Gda sku. Podstaw zaliczenia praktyki jest pozytywna ocena opiekuna praktyki zapisana w dzienniczku praktyk. Na Wydziale Prawa i Administracji powstało kilkana cie kół zainte resowa : Studenckie Koło Naukowe Młodych Historyków Prawa (http://vebba.pl/ug) ma zadanie szerzenie wiedzy historycznej w ród zrzeszonych studentów; ponadto ma przygotowywać do Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego. Koło Naukowe Collegium Pro Ethica Iuri (http://prawo.univ.gda.pl/koloetyka) szerzy wiedz z za kresu etyki prawniczej oraz kultury prawnej, organi zuje wykłady na temat zasad etyki w zawodzie prawniczym, godno- ci tych zawodów, obowi zku zachowania tajemnicy zawodowej oraz konsekwencji złamania zasad etyki; współpracuje ze Studenckim Stowarzyszeniem Etyki Prawniczej. Koło Naukowe Forum Bada Prawnych (http://prawo.univ.gda.pl/fbp) statut tego koła stanowi, e głów nymi jego celami s : badania wpływu wybranych regulacji prawnych na społecze stwo, analiza pro blemów zwi zanych ze stosowaniem prawa, prowadzenie prac badawczych z zakresu prawa i problemów społecznych; zrzeszeni studenci organizuj spotkania ze specjalistami z ró nych dziedzin, organizuj dyskusje i konferencje oraz szkolenia i warsztaty. Koło Naukowe Klub Debat Studenckich (http://www.kds.org. pl) koło to zrzesza nie tylko studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gda skiego, ale równie studentów z innych uczelni oraz licealistów; zostało zało one, aby uczyć pi knego, poprawnego i logicznego przemawiania publicznego; w ramach działalno ci organizowane s debaty (w j zyku polskim i angielskim), wykłady pracowników uczelni, dyskusje oraz szkolenia i warsztaty, które maj na celu rozwijanie umiej tno ci retorycznych; ponadto prowadzone s turnieje debat parlamentarnych. Koło Naukowe Forum Bada ONZ (http://onz.l.pl) koło to ma na celu przybli enie zrzeszonym studentom problemów zwi zanych z prawami człowieka oraz działalno ci Organizacji Narodów Zjednoczo nych; wydało Zeszyty Naukowe Ordo et Iustitia. Wybrane problemy praw czło- WYBÓR UCZELNI I EGZAMINY WST PNE 13

14 wieka ; organizowane s ponadto wykłady, konferencje i dyskusje na temat przestrzegania w wiecie praw człowieka; w przyszło ci planowane s równie spotkania i wymiany mi dzynarodowe oraz działalno ć wydawnicza. Koło Naukowe,,Rhetoricus (http://www.rhetoricus.prv.pl) koło to zajmuje si przede wszystkim posze rzaniem umiej tno ci prowadzenia dyskusji (wła ciwe dobieranie kontrargumentów, przestrzeganie zasad erystyki) oraz organizowaniem konferencji, warsztatów i debat; ponadto koło to wydaje Stu denckie Zeszyty Naukowe Disputatio. Koło Naukowe Prawa Cywilnego na spotkaniach porusza si zagadnienia zwi zane z prawem cywilnym oraz nowelizacjami kodeksu cywilnego. Koło Naukowe Prawa Karnego (http://prawo.univ.gda.pl/kolokarne) spotkania odbywaj si co dwa tygodnie; podczas zaj ć omawia si zagadnienia zwi zane z prawem karnym materialnym i prawem karnym procesowym; zrzeszeni studenci organizuj konkursy z zakresu prawa karnego, programy badawcze, seminaria naukowe, konferencje, odczyty oraz projekcie ilmowe; koło to wydaje gazetk Votum Separatum. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego (http://prawo.univ.gda.pl/kolokonstytucyjne) jak wynika ze statutu, studenci maj za zadanie szerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowa i umiej tno ci w zakresie tematyki prawa konstytucyjnego i dziedzin pokrewnych, badanie wpływu prawa konstytucyjnego na inne gał zie prawa, organizowanie konferencji i zjazdów naukowych; ponadto koło ma zadanie równie nawi zywanie współpracy z innymi organizacjami i o rodkami akademickimi zajmuj cymi si pokrewn tematyk. Koło Naukowe Prawa Mi dzynarodowego orga ni zuje konferencje, wykłady i dyskusje na temat prawa mi dzynarodowego, praw człowieka i praw narodów. Studenckie Koło Naukowe Mi dzynarodowego Prawa Handlowego zajmuje si zagadnieniami prawa handlowego na arenie mi dzynarodowej. Koło Naukowe Prawa Finansowego (http://prawo.univ.gda.pl/knpf) stawia sobie za główny cel poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz prowadzenie programów badawczych z zakresu zagadnie prawa i- nansowego (prawo podatkowe, prawo bankowe, inanse publiczne, insty- 14 ROZDZIAŁ 2

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

1. Konstruktywizm jako teoria wiedzy, poznawania i uczenia si

1. Konstruktywizm jako teoria wiedzy, poznawania i uczenia si Stanisław Dylak Konstruktywizm jako obiecuj ca perspektywa kształcenia nauczycieli Im wi cej wiem, tym wi cej nie wiem. Tego powinna uczy ka da dobra szkoła. Jurij Łotman Wprowadzenie O ograniczeniach

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo