Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej i zamów:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów:"

Transkrypt

1

2 Dotychczas w serii Kreatywno ć ukazały si : Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej i zamów: MICHAEL ARGYLE, Psychologia szcz cia ANTONI BENEDIKT, Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych ANTONI BENEDIKT, Reklama jako proces komunikacji GEORGE D. BISHOP, Psychologia zdrowia MARCIN BROCKI, J zyk ciała w uj ciu antropologicznym CELIA BURTON, NORMA MICHAEL, Zarz dzanie projektem pod red. PETERA DAHLGRENA, COLINA SPARKSA, Komunikowanie i obywatelsko ć Bogusława DoBek-ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego Bogusława DoBek-ostrowska, robert wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego ROBERT S. FELDMAN, Zrozumieć psychologi JOHN FISKE, Wprowadzenie do bada nad komunikowaniem PETER HARTLEY, Komunikowanie interpersonalne anna Jarmuła, Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi MARK L. KNAPP, JUDITH A. HALL, Komunikacja niewerbalna w interakcjach mi dzyludzkich BEATA OCIEPKA, Komunikowanie mi dzynarodowe TIM O SULLIVAN, JOHN HARTLEY, DANNY SAUNDERS, MARTIN MONTGOMERY, JOHN FISKE, Kluczowe poj cia w komunikowaniu i badaniach kulturowych monika PaBiJa ska, Psychomanipulacja w polityce tymon smektała, Public relations w Internecie tymon smektała, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsi biorstw PIERRE SORLIN, Mass media Janina stankiewicz, Komunikowanie si w organizacji aleksander sztejnberg, Komunikacyjne rodowisko nauczania i uczenia si aleksander sztejnberg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji Jarosław ci lak, Jak zostać dziennikarzem JOHN B. THOMPSON, Media i nowoczesno ć CHRISTOPER TURK, Sztuka przemawiania susan VinnicomBe, nina l. colwill, Kobieta w zarz dzaniu pod red. J. Bara skiego, e. waszy skiego, a. steciwki, Komunikowanie si lekarza z pacjentem Polecamy tak e ksi ki: ANTONI BENEDIKT, Mowa ciała ALFRED J. BIERACH, Sztuka czytania z twarzy VERA F. BIRKENBIHL, Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pyta Jolanta cianciara, Bo ena u ci ska, Komunikowanie si z mediami w praktyce christiane eisler-mertz, Mowa r k CATHERINE HERRIGER, Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne KLAUS KOBJOLL, Szybciej, lepiej, wi cej. Sztuka motywowania pracowników GÜNTHER REBEL, Naturalna mowa ciała HORST RÜCKLE, Mowa ciała dla mened erów andrzej sieradzki, Vademecum managera gisela tautz-wiessner, Savoir-vivre w yciu zawodowym ERHARD THIEL, Mowa ciała zdradzi wi cej ni tysi c słów lech tkaczyk, Postawa, mimika, gest tom werneck, Frank ullmann, Szybkie czytanie. Naucz si sam

3

4 Copyright by Marta Jarmałkowicz and Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław 2007 Wszelkie prawa zastrze one Redakcja i korekta krzysztof wichary Redakcja techniczna El Bieta Bursztynowicz Projekt okładki Joanna tchórzewska Wydanie I adna cz ć tej pracy nie mo e być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta my lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Zamówienia na ksi ki mo na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow Ksi garni Wysyłkow Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o Wrocław 2, skr. poczt tel. (071) , fax (071) Napisz do nas lub zadzwo! ISBN

5 SPIS TRE CI Wst p Rozdział 1 Predyspozycje do zawodu prawnika Rozdział 2 Wybór uczelni i egzaminy wst pne Rozdział 3 Gał zie prawa i ich krótka charakterystyka Rozdział 4 Klasyczne zawody prawnicze Aplikacja adwokacka Aplikacja radcowska Aplikacja notarialna Aplikacja s dowo-prokuratorska Aplikacja referendarska Aplikacja kuratorska Aplikacja komornicza Rozdział 5 Alternatywa dla klasycznych zawodów prawniczych Aplikacja administracyjna Aplikacja legislacyjna Aplikacja sejmowa Aplikacja ekspercka Aplikacja kontrolerska Aplikacja rzecznikowska Aplikacja dyplomatyczno-konsularna Asystent s dziego Asystent prokuratora Doradca prawny Mediator Doradca podatkowy Policja SPIS TRE CI 5

6 WST P Ksi ka Jak zostać prawnikiem jest adresowana do ludzi młodych, którzy dopiero decyduj si na wybór drogi zawodowej, oraz do studentów pierwszych lat studiów prawniczych. Pierwszym etapem kariery prawniczej jest wybór uczelni i pomy lne przej cie rekrutacji. Ksi ka jest przewodnikiem po Wydziałach Prawa na ró nych uniwersytetach pa stwowych i prywatnych w całej Polsce. Pomo e zdecydować si na wybór uczelni, która b dzie rozwijała zainteresowania studenta. Kolejnym etapem cie ki zawodowej jest nauka i zdawanie kolejnych egzaminów z programu studiów prawniczych. Nie brakuje zatem w poradniku tych wa nych informacji. Dwa ostatnie rozdziały po wi cone s rodzajom aplikacji, egzaminom wst pnym, zaj ciom i egzaminom ko cowym oraz mo liwo ciom zatrudnienia po uko czeniu studiów prawniczych. Dane zawarte w ksi ce oparte s na obowi zuj cych aktach prawnych oraz informacjach zaczerpni tych z oicjalnych stron internetowych uczelni. Poradnik jest swoistym kompendium wiedzy i przewodnikiem w procesie zdobywania wymarzonej profesji przez przyszłych adeptów prawa. 6 WST P

7 ROZDZIAŁ 1 PREDYSPOZYCJE DO ZAWODU PRAWNIKA Jak zostać prawnikiem? Odpowied wydaje si z pozoru prosta. Wystarczy sko czyć studia prawnicze i zdać ko cowy egzamin aplikacyjny. Przede wszystkim jednak nale y chcieć być prawnikiem. Podstaw wykonywania jakiegokolwiek zawodu jest ch ć działania i pasja. Nie nale y podejmować decyzji o wyborze profesji tylko ze wzgl du na tradycje rodzinne, przypadek lub mod. Zawód prawnika, jak ka dy, wymaga powołania. Studia to okres wyt - onej nauki, wielu egzaminów, zalicze i praktyk, a perspektywa zawodowej działalno ci po studiach wcale nie wydaje si łatwiejsza. Egzaminy na aplikacj i ko cowe egzaminy aplikacyjne to naprawd lata intensywnej pracy, a na sukces zawodowy trzeba zazwyczaj długo czekać. Nigdy nie jest osi gany zaraz po uko czeniu aplikacji. Je li kto nie czuje specyiki tego zawodu i nie jest zaanga owany w to, co robi, to b dzie mu bardzo ci ko przej ć przez okres studiów i aplikacji, bo po prostu nie wystarczy mu cierpliwo ci do długotrwałej, mudnej pracy i szybko si zniech ci do kariery prawniczej. Poza zainteresowaniami istotne s te cechy charakteru oraz specyiczne zdolno ci kandydata. Przyszłego prawnika powinna wyró niać pracowito ć, obowi zkowo ć i zawodowe pasje, nawet bowiem najlepsza uczelnia nie uczyni z nas dobrego prawnika, je eli sami nie b dziemy pracować nad własnym rozwojem w tej trudnej profesji. Nale y pami tać, e studia to przede wszystkim samodzielne zdobywanie wiedzy. Ka dy z zawodów prawniczych wymaga troch innych cech charakteru. Na przykład adwokat powinien mieć nieco aktorskich predyspozycji. Praca na sali rozpraw to praca z lud mi, adwokat musi wi c posiadać łatwo ć nawi zywania kontaktów. Powinien być dobrym oratorem, mieć dono ny i stanowczy PREDYSPOZYCJE DO ZAWODU PRAWNIKA 7

8 głos i wzbudzać u słuchaczy wiarygodno ć wypowiedzi, aby wszystkich przekonać do swojej tezy. Wa ny jest te dobór odpowiedniego słownictwa, posługiwanie si poprawn polszczyzn oraz odpowiednie akcentowanie wyrazów i zda. Adwokat powinien w sposób szybki i odpowiedni odpierać argumenty przeciwnika, liczy si tu zatem releks, riposta, logika i analityczne my lenie. Podobne cechy powinien posiadać s dzia, nale y jednak pami tać, e w przeciwie stwie do adwokata zawód ten wymaga zachowania bezstronno- ci. S dzia zatem nie mo e podchodzić emocjonalnie do danej sprawy. Na sali rozpraw cz sto si rozgrywaj ludzkie dramaty, s dzia powinien zachować w takich sytuacjach obiektywizm, spokój i opanowanie. Zawód ten ponadto wymaga stanowczo ci. S dzia, który nie b dzie umiał zdecydowanie podj ć konkretnego wyroku i nie b dzie go w stanie przekonuj co uargumentować, nigdy nie zdob dzie respektu i poszanowania nie tylko u innych s dziów, ale i stron sporu. Nale y tak e pami tać, e s dzia, podobnie jak adwokat, pracuje z lud mi. Musi zatem być komunikatywny i łatwo nawi zywać kontakt z ka dym człowiekiem, niezale nie od wykształcenia rozmówcy. Prokurator równie spotyka si w swojej pracy z wieloma lud mi; czasem b dzie to patologiczna rodzina, a czasem wykształcony bankier. Z ka dym z nich prokurator powinien umieć nawi zać wła ciwy kontakt. Zawód ten wymaga ponadto pełnej dyspozycyjno ci od osoby, która go wykonuje. Prokurator nie ma stałych godzin pracy, czasem mo e zostać wezwany na miejsce przest pstwa nawet w rodku nocy. Jest to zatem profesja dla ludzi energicznych, pr nych, ale przy tym sumiennych i niezwykle odpowiedzialnych. Umiej tno ci, które wyró niaj dobrego radc pra wnego, to przede wszystkim szeroka znajomo ć i wła ciwa interpretacja przepisów praw - nych, kojarzenie faktów oraz wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Jednym z wielu zada radcy jest negocjowanie (np. dobrej umowy czy ugody), wówczas za przydaje si odpowiedni releks, wła ciwe kontrargumenty, przekonuj ce i zrozumiałe wypowiedzi oraz znajomo ć podstaw psychologii człowieka. Oczywi cie wa ne s te te cechy, które zostały wymienione przy zawodzie adwokata, s dziego i prokuratora. Po ród wielu cech dobrego notariusza istotne s natomiast: precyzja, rzetelno ć, skrupulatno ć oraz bardzo dobra organizacja pracy. Notariusz to oso- 8 ROZDZIAŁ 1

9 ba zaufania publicznego, dlatego musi być dyskretny, uczciwy i musi posiadać umiej tno ć dochowywania tajemnic klienta. Przy wykonywaniu tego zawodu wa na jest tak e znajomo ć ró nych dziedzin prawa, a tak e umiej tno ć pracy w szybkim tempie. Zawód kuratora i komornika powinny wykony wać osoby niezwykle silne psychicznie, odporne na stres i stanowcze, przy wykonywaniu swoich zada cz sto bowiem b d im towarzyszyć niezwykłe emocje. Jest kilka cech osobowo ci człowieka, które ł cz wszystkie zawody prawnicze, to inteligencja, umiej tno ć autoprezentacji, łatwo ć uczenia si i wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, zainteresowanie wiatem i lud mi oraz uczciwo ć. Etyka w działaniu to podstawowa cecha, o której nikt nie powinien za pominać, a zwłaszcza prawnik, który cz sto decyduje o ludzkich losach. Na koniec warto wspomnieć o wytrwało ci. Kariera nigdy nie przychodzi od razu. Prawnik jest jak sportowiec. Na jego sukces składa si 5% talentu i 95% pracy, nale y dodać, e bardzo ci kiej. Wytrwało ć jednak si opłaca. Satysfakcja z wykonywania zawodu i presti potrai wynagrodzić czasy trudnej i ci kiej pracy. PREDYSPOZYCJE DO ZAWODU PRAWNIKA 9

10 ROZDZIAŁ 2 WYBÓR UCZELNI I EGZAMINY WST PNE Absolwenci kieruj si ró nymi przesłankami przy wyborze uczelni odległo ci od miejsca zamieszkania, kosztami nauki, liczb miejsc, zainteresowaniami i mo liwo ci kształcenia na danym kierunku, nie bez znaczenia jest te presti danej uczelni. Rzeczpospolita i Perspektywy w ród najlepszych pa stwowych uczelni od lat wymieniaj Uniwersytet Warszawski, Uni wersytet Jagiello ski, Szkoł Główn Handlow, Politechnik Warszawsk oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kolejno ć według rankingu z 2007 r.). W ród uczelni niepa stwowych natomiast laury zbieraj : Wy sza Szkoła Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego, Wy sza Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (kolejno ć wg rankingu z 2007 r.). W ocenie danej uczelni brano pod uwag ró ne kryteria, na przykład presti w ród absolwentów, pracowników, zasoby biblioteczne, jako ć naukow i dydaktyczn kadry, osi gni cia sportowe, koła naukowe oraz wymiany zagraniczne 1. Oto pierwsza dziesi tka najlepszych uczelni publicznych według tygodnika Wprost : Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagiello ski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gda ski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet l ski w Katowicach oraz Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie. Według opinii tego tygodnika prawo natomiast najlepiej studiować na Uniwersytecie Warszawskim, a na miejscu drugim znajduj si ex aequo: Uniwersytet Jagiello ski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To- 1 Zob. (15 luty 2008 r.). 10 ROZDZIAŁ 2

11 runiu, na trzecim miejscu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na ósmym miejscu w tym rankingu znajduje si uczelnia niepubliczna Wy sza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, a na dziesi tym i jedenastym odpowiednio: Wy sza Szkoła Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie i Europejska Wy sza Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie. W rankingu brano pod uwag m.in.: warto ć programów nauczania, adekwatno ć kształcenia do wymaga rynku, udział w programach badawczych, popyt na absolwentów na rynku pracy, płace absolwentów danej uczelni i tempo awansu 2. Gazeta Prawna po ród najlepszych wydziałów prawa w ród uczelni pa stwowych wyró nia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (kolejne miejsca zaj ły: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wy dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku), a w ród uczelni prywatnych ex aequo Wy sz Szkoł Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz Wy sz Szkoł Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni (kolejne miejsca zaj ły: Wy sza Szkoła Zarz dzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wy sza Szkoła Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie, Wy sza Szkoła Mened erska w Warszawie). W rankingu brano pod uwag m.in. jako ć kształcenia, komfort studiowania i przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika 3. Gdzie zatem studiować prawo? Cz sto o wyborze uczelni decyduje przypadek lub fakt, e po prostu tylko tam zostali my przyj ci. Je li wi c nie dostali my si do wymarzonej uczelni, to nie warto si załamywać, poniewa w rezultacie to nie uczelnia, ale nasze ch ci i ci ka praca decyduj o tym, czy zostaniemy dobrymi prawnikami. Absolwent szkoły redniej ma do wyboru kilkana cie wy szych uczelni pa stwowych i prywatnych. Oto wybrane uczelnie pa stwowe, na których mo na studiować prawo. 2 Zob. (15 luty 2008 r.). 3 Zob. (15 luty 2008 r.). WYBÓR UCZELNI I EGZAMINY WST PNE 11

12 UCZELNIE PA STWOWE Uniwersytet Gda ski Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gda skim ma ju 38 lat. S tam prowadzone studia praw nicze jednolite w systemie stacjonarnym i niestacjo narnym. Na wydział ten składaj si nast puj ce ka tedry: Prawa Administracyjnego, Prawa Finansowego, Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony rodowiska, Historii i Pa stwa Polskiego, Powszechnej Historii Pa stwa i Prawa, Teorii i Filozoii Pa stwa i Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych, Prawa Mi dzynarodowego Publicznego, Prawa Pracy, Prawa Cywilnego, Prawa Handlowego i Mi dzynarodowego Prawa Prywatnego, Post powania Cywilnego, Prawa Morskiego, Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii S dowej, Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii, a ponadto znajduj si tam jeszcze: Pracownia Kryminalistyki, Zakład Praw Człowieka, Pracownia Informatyki Prawniczej oraz Samodzielna Sekcja ds. Informatyki i Technik Multimedialnych. Co ciekawe, w budynku Wydziału Prawa i Administracji poza typowymi salami wykładowymi i aulami znajduj si dwie sale rozpraw wzorowane na prawdziwych salach s dowych. Odbywaj si tam symulacje rozpraw s dowych. Poza uczestnictwem w zaj ciach studenci po trzecim i czwartym roku s zobowi zani do odbycia dwóch dwutygodniowych praktyk w s dzie, prokuraturze lub wybranej przez studenta instytucji (np. kancelarii, po licji) w Gda sku lub swoim miejscu zamieszkania. Pierwsz praktyk obowi zkowo student musi odbyć w s dzie lub prokuraturze. W s dzie zapoznaje si z prac poszczególnych wydziałów, organizacj s du, bierze udział w rozprawach (np. jako protokolant lub w ród publiczno ci), zapoznaje si z prac biurow sekretariatów i dokumentacj s dów. W prokuraturze natomiast student poznaje prac prokuratora, bierze udział w czynno ciach prokuratorskich, zapoznaje si z organizacj i prac poszczególnych jednostek, wydziałów oraz zaznajamia si z aktami i dokumentacj. Wydział Prawa i Administracji zapewnia praktyki w S dzie Okr gowym w Gda sku oraz w Prokuraturze Okr - 12 ROZDZIAŁ 2

13 gowej w Gda sku. Podstaw zaliczenia praktyki jest pozytywna ocena opiekuna praktyki zapisana w dzienniczku praktyk. Na Wydziale Prawa i Administracji powstało kilkana cie kół zainte resowa : Studenckie Koło Naukowe Młodych Historyków Prawa (http://vebba.pl/ug) ma zadanie szerzenie wiedzy historycznej w ród zrzeszonych studentów; ponadto ma przygotowywać do Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego. Koło Naukowe Collegium Pro Ethica Iuri (http://prawo.univ.gda.pl/koloetyka) szerzy wiedz z za kresu etyki prawniczej oraz kultury prawnej, organi zuje wykłady na temat zasad etyki w zawodzie prawniczym, godno- ci tych zawodów, obowi zku zachowania tajemnicy zawodowej oraz konsekwencji złamania zasad etyki; współpracuje ze Studenckim Stowarzyszeniem Etyki Prawniczej. Koło Naukowe Forum Bada Prawnych (http://prawo.univ.gda.pl/fbp) statut tego koła stanowi, e głów nymi jego celami s : badania wpływu wybranych regulacji prawnych na społecze stwo, analiza pro blemów zwi zanych ze stosowaniem prawa, prowadzenie prac badawczych z zakresu prawa i problemów społecznych; zrzeszeni studenci organizuj spotkania ze specjalistami z ró nych dziedzin, organizuj dyskusje i konferencje oraz szkolenia i warsztaty. Koło Naukowe Klub Debat Studenckich (http://www.kds.org. pl) koło to zrzesza nie tylko studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gda skiego, ale równie studentów z innych uczelni oraz licealistów; zostało zało one, aby uczyć pi knego, poprawnego i logicznego przemawiania publicznego; w ramach działalno ci organizowane s debaty (w j zyku polskim i angielskim), wykłady pracowników uczelni, dyskusje oraz szkolenia i warsztaty, które maj na celu rozwijanie umiej tno ci retorycznych; ponadto prowadzone s turnieje debat parlamentarnych. Koło Naukowe Forum Bada ONZ (http://onz.l.pl) koło to ma na celu przybli enie zrzeszonym studentom problemów zwi zanych z prawami człowieka oraz działalno ci Organizacji Narodów Zjednoczo nych; wydało Zeszyty Naukowe Ordo et Iustitia. Wybrane problemy praw czło- WYBÓR UCZELNI I EGZAMINY WST PNE 13

14 wieka ; organizowane s ponadto wykłady, konferencje i dyskusje na temat przestrzegania w wiecie praw człowieka; w przyszło ci planowane s równie spotkania i wymiany mi dzynarodowe oraz działalno ć wydawnicza. Koło Naukowe,,Rhetoricus (http://www.rhetoricus.prv.pl) koło to zajmuje si przede wszystkim posze rzaniem umiej tno ci prowadzenia dyskusji (wła ciwe dobieranie kontrargumentów, przestrzeganie zasad erystyki) oraz organizowaniem konferencji, warsztatów i debat; ponadto koło to wydaje Stu denckie Zeszyty Naukowe Disputatio. Koło Naukowe Prawa Cywilnego na spotkaniach porusza si zagadnienia zwi zane z prawem cywilnym oraz nowelizacjami kodeksu cywilnego. Koło Naukowe Prawa Karnego (http://prawo.univ.gda.pl/kolokarne) spotkania odbywaj si co dwa tygodnie; podczas zaj ć omawia si zagadnienia zwi zane z prawem karnym materialnym i prawem karnym procesowym; zrzeszeni studenci organizuj konkursy z zakresu prawa karnego, programy badawcze, seminaria naukowe, konferencje, odczyty oraz projekcie ilmowe; koło to wydaje gazetk Votum Separatum. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego (http://prawo.univ.gda.pl/kolokonstytucyjne) jak wynika ze statutu, studenci maj za zadanie szerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowa i umiej tno ci w zakresie tematyki prawa konstytucyjnego i dziedzin pokrewnych, badanie wpływu prawa konstytucyjnego na inne gał zie prawa, organizowanie konferencji i zjazdów naukowych; ponadto koło ma zadanie równie nawi zywanie współpracy z innymi organizacjami i o rodkami akademickimi zajmuj cymi si pokrewn tematyk. Koło Naukowe Prawa Mi dzynarodowego orga ni zuje konferencje, wykłady i dyskusje na temat prawa mi dzynarodowego, praw człowieka i praw narodów. Studenckie Koło Naukowe Mi dzynarodowego Prawa Handlowego zajmuje si zagadnieniami prawa handlowego na arenie mi dzynarodowej. Koło Naukowe Prawa Finansowego (http://prawo.univ.gda.pl/knpf) stawia sobie za główny cel poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz prowadzenie programów badawczych z zakresu zagadnie prawa i- nansowego (prawo podatkowe, prawo bankowe, inanse publiczne, insty- 14 ROZDZIAŁ 2

Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów:

Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów: Dotychczas w serii Kreatywność ukazały się: Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów: Michael Argyle, Psychologia szczęścia Antoni Benedikt, Motywowanie pracowników w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PSYCHOMANIPULACJA METODY I TECHNIKI

PSYCHOMANIPULACJA METODY I TECHNIKI PSYCHOMANIPULACJA METODY I TECHNIKI Dotychczas w serii Kreatywność ukazały się: Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów: Michael Argyle, Psychologia szczęścia Antoni Benedikt,

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE Dnia 13 marca 2012 roku REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE 1 1. Konkurs na aplikację kuratorską składa się z części pisemnej i ustnej.

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) I. Postanowienia ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

3 Nazwa modułu Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej

3 Nazwa modułu Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej Nr Nazwa pola Opis pola 1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Konstytucyjny system organów państwowych Nazwa w języku angielskim Political system in Poland Język wykładowy Język polski Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Proseminarium Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Piotr Michalik Cele zajęć z przedmiotu: 1. Zapoznanie ę z techniką pisania pracy dyplomowej 2. Nauczenie zasad korzystania z literatury

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydzia Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra INSTYTUT PEDAGOGIKI, Zak ad Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Edukacji Plastycznej Kierunek pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Prawa Francuskiego (SPF)

Szkoła Prawa Francuskiego (SPF) Zmieniony Środa, 0 Październik 204 :2 W ramach rozszerzenia Unii Europejskiej, aby przyczynić się do kształtowania prawników francuskojęzycznych na wysokim poziomie, Wydziały Prawa Uniwersytetów w Tours

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji Studia podyplomowe z negocjacji i mediacji konto Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Nr 80 8642 1126 2012 1119 9353 0007 z dopiskiem - studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej i GoWork.pl

Studia podyplomowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej i GoWork.pl Studia podyplomowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej i GoWork.pl Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższą podjęła współpracę z firmą GoWork.pl, z którą wspólnie prowadzimy studia podyplomowe.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Opracowanie i nadzór merytoryczny dr Kamila Jankowiak-Siuda Dyrektor Instytutu Neurokognitywistyki i Informatyki Społecznej Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2015 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie - studenci zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej.

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie - studenci zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej. Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu: kierunek nauki o rodzinie - studia stacjonarne pierwszego stopnia 1. Celem praktyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Sylabus 2 Tytu kursu: Semestr: Autor kursu: Opis kursu: Tematyka poszczególnych zaj : BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 5 (magisterskie studia niestacjonarne - wieczorowe) Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/201 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł 60 12 Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Finanse Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie Spis treści 1. Etapy rekrutacji... 2 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów:

Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów: Dotychczas w serii Kreatywność ukazały się: Zajrzyj do naszej Księgarni Internetowej www.astrum.wroc.pl i zamów: Michael Argyle, Psychologia szczęścia Antoni Benedikt, Motywowanie pracowników w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a...... (nazwa podmiotu)... (adres)...... (adres)

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a...... (nazwa podmiotu)... (adres)...... (adres) UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI Zawarta dnia.. w Kielcach pomiędzy Izbą Gospodarcza Grono Targowe Kielce z siedzibą przy ulicy Zakładowej 1, 25-672 Kielce, NIP: 959-18-24-179 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo