OBUDOWY wyposażenie obudów ШКАФЫ INNOVATIONS FOR ELECTROTECHNICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBUDOWY wyposażenie obudów ШКАФЫ INNOVATIONS FOR ELECTROTECHNICS"

Transkrypt

1 2013 OBUDOWY wyposażenie obudów ENCLOSURES fittings for enclosures ШКАФЫ оснащение шкафов INNOVATIONS FOR ELECTROTECHNICS

2 O Nas... About Us... О нас... Ponad 20-letnia obecność na rynku sprawiła, że mamy dziś ugruntowaną pozycję lidera oraz najlepszej polskiej marki na rynku wyrobów elektrotechnicznych. Rozwijając się dynamicznie odnosimy sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą. Naszą misją jest dostrzeganie potrzeb klienta i dostarczenie mu satysfakcji. Jesteśmy firmą konsekwentną, ciągle doskonalącą się oraz społecznie odpowiedzialną. Ponad wyrobów z marką Ergom wykorzystywana jest codziennie w branży energetycznej, elektrotechnicznej, motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, medycznej, budowlanej oraz w innych gałęziach przemysłu. Nasi klienci doceniają jakość produktów oraz komplementarność oferty. Over 20 years of presence in the market meant that today we have an established leadership position and best Polish brands in the electrotechnical market. Our dynamic development means that we achieved success both at home and abroad. Our mission is to perceive customer needs and provide him with satisfaction. We are a consistent, constantly perfecting and socially responsible company. More than products with Ergom brand is daily used in the energy industry, electronics, automotive, telecommunications, medical, construction and other industries. Our customers appreciate the quality of products and complementary services. The daily activities are guided by ethical principles by which we have built very good relationship with the environment and we have partnered with thousands of companies. Our products are available in all major wholesalers in Poland. As a reliable partner we repeatedly used to benefit from EU funding, which has influenced on the level of technology, quality, resulted in increased employment and expansion of product offer. We have received many awards, which confirmed our work and involvement in the development and innovation, among others: Export Leaders, Gazelle, National Leader of Innovation, Reliable Company. We also have a Certificate of Business Credibility. We operate in a Quality Assurance System ISO W codziennych działaniach kierujemy się zasadami etyki, dzięki którym zbudowaliśmy bardzo dobre relacje z otoczeniem i nawiązaliśmy współpracę z tysiącami przedsiębiorstw. Nasze wyroby są dostępne we wszystkich znaczących hurtowniach w Polsce. Jako wiarygodny partner wielokrotnie skorzystaliśmy z dofinansowania unijnego, które wpłynęło na wzrost poziomu technologii, jakości, spowodowało zwiększenie zatrudnienia oraz poszerzenie oferty produktowej. Otrzymaliśmy wiele nagród, które potwierdziły naszą pracę oraz zaangażowanie w rozwój i innowacyjność m.in. nagrodę Liderzy Eksportu, Gazele Biznesu, Krajowy Lider Innowacji, Solidna Firma. Posiadamy również Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Działamy w Systemie Zapewnienia Jakości ISO Более чем 20 летнее присутствие на рынке привело к тому, что мы на сегодняшний день являемся лидером и наилучшей польской маркой на рынке электротехнических изделий. Благодаря динамическому развитию мы успешно развиваемся так в нутри страны как и за границей. Каждый день в энергетической, электротехнической, автомобилестроительной, телекоммуникационной, медицинской, строительной и других отраслях используется более видов изделий с маркой ERGOM. Наши клиенты высоко ценят качество продуктов и комплементарность нашего предложения. Будучи надежным партнером, мы многократно получали финансовую поддержку из евросоюза, которая значительно повлияла на рост технологического уровня, на качество, привело к увеличению занятости и расширению нашего предложения. Фирма ERGOM получила множество наград, которые подтвердили нашу работу и стремление к развитию и новшествам. Мы получили множество наград и отличий, которые подтверждают нашу работу и стремление к развитию и инновациям: Лидеры экспорта, Газель бизнеса, Лидер инноваций, Солидная фирма. Имеем Сертификат Бизнес Доверия. Работаем в Системе Обеспечения Качества ISO Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. Graphic project, pictures and all technical data and descriptions in this catalogue are protected by polish and international copyright laws. Names and logos used in the content of this catalogue may be trademarks, for which ZAE Ergom Sp. z o.o. has exclusive protection rights. Графический проект, фотографии а также всевозможные технические данные и описания содержащиеся в настоящем каталоге защищены польским и международным авторским правом. Используемые в настоящем каталоге названия и логотипы могут быть товарными знаками, эксклюзивные права на которые имеет ZAE ERGOM Sp. z o.o. Druk:

3 Logistyczne podejście Logistic thinking Продуманная логистика To czego potrzebuje... we właściwej ilości o satysfakcjonującej jakości na miejsce na czas w dobrej cenie KLIENT What is needed... in appropriate quantity of satisfactory quality to a place on time at a good price by CLIENT Все, что требуется... требуемое количество отличного качества по адресу вовремя по хорошей цене КЛИЕНТ Wyd. 2a (VI.2013) ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów. ZAE ERGOM reserves the right for changes in the assortyment and parameters of its products. ZAE ERGOM оставляет за собой право вносить изменения в параметры и ассортимент изделий.

4 SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ 1. Obudowy stalowe 1. Steel enclosures 1. Стальные шкафы 7 2. Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW 2. Floor mounted LV enclosures RW type 2. Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW Wyposażenie obudów 3. Equipment of enclosures 3. Оснащение корпусов Profile montażowe TS i C 4. Mounting profile TS and C 4. Монтажные профили TS и C Szyny zbiorcze i ich montaż 5. Busbars 5. Сборные шины и их монтаж Izolatory i uchwyty do mocowania szyn i kabli 6. Insulators and cable holders for rails and cables 6. Изоляторы и держатели для крепежа шин и кабелей Przyłącza do szyn zbiorczych 7. Busbar clamps 7. Присоединения к сборным шинам Bloki rozdzielcze 8. Distribution block 8. Распределительные блоки Złączki jednotorowe 9. Universal screw terminal blocks 9. Универсальные Винтовые клеммы Złączki wielotorowe 10. Multiple Level Terminal Blocks 10. Многоконтактные клеммы Złączki i zaciski ochronne 11. Joints and protection clamps 11. Клеммы и защитные зажимы 171 4

5 12. Złączki i uchwyty instalacyjne 12. Installation Terminal Blocks and Holders 12. Установочные клеммы и крепёжные элементы Zasilanie 13. Power 13. Питание Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H 14. Heavy duty connectors IP65, type H 14. Индустриальные соединения IP65, тип H Wentylatory, filtry, regulatory temperatury i ogrzewacze półprzewodnikowe 15. Fans, filters, temperature controllers and semiconductive heaters 15. Вентиляторы, фильтры, терморегуляторы, и нагреватели Aparatura 16. Switching equipment 16. Аппаратура 239 5

6 Notatki Note Записки 6

7 400 1 Obudowy stalowe Steel enclosures Стальные шкафы

8 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Obudowy stalowe serii RN, RNM i RS Steel enclosures RN, RNM and RS series Стальные шкафы серии RN, RNM и RS 9 Płyty montażowe Mounting plates Монтажные панели 12 Moduły montażowe Installation modules Монтажные модули 16 Miedziane plecionki uziemiające PU Copper earthing connections PU type Медные заземляющие плетенки 18 Linki uziemiające typ LU Thin Earthing lines LU type Заземляющие провода тип LU 18 Inne wykonania obudów na zamówienie Other enclosures Другие исполнения корпусов по заказу 19 Obudowy składane zestawy typ RZ Enclosures for assembly sets, RZ type Сборно-разборные металлокорпуса комплекты, тип RZ 20 Obudowy modułowe podtynkowe typ RM Recess mounted modular enclosures RM type Встраиваемые модульные корпуса тип RM 28 Obudowy modułowe natynkowe typ RMN Surface mounted modular enclosures RMN type Настенные модульные корпуса тип RMN 30 Obudowy monoblok typ RN 2000 Enclosures monoblok type RN 2000 Шкафы моноблок тип RN Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] 1 Masa [kg] Weight [kg] Вес [кг] Liczba zamków No. of locks Количество замков Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] Zakres temperatur otoczenia [ºC] The temperature of surroundings [ºC] Диапазон окружающей температуры [ºC] Przekrój [mm²] Cross section [mm²] Сечение [мм²] 8

9 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы Obudowy stalowe serii RN, RNM i RS Steel enclosures RN, RNM and RS series Стальные шкафы серии RN, RNM и RS Przeznaczenie Do montażu urządzeń elektrycznych w celu ochrony przed dotykiem, zapyleniem lub wilgocią. Do zastosowań w warunkach wnętrzowych. Warunki pracy Zgodnie z normą PN-EN Stopień ochrony IP 65 dla obudów jednodrzwiowych; IP 55 dla dwudrzwiowych, zgodnie z normą IEC Wykonanie zgodnie z normą PN-EN Certyfikaty PRS Ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/ WE; PRS Dopuszczenie do stosowania na statkach. Obudowa Materiał: blacha stalowa, grubość w zależności od rozmiaru 1,2 lub 1,5 mm; Wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL Application For installation of electrical devices, to keep them away from touch, dust and humidity. For indoors applications. Working conditions According to standard EN Protection level IP 65 for single door enclosures; IP 55 for two-door enclosures, according to standard IEC Design According to standard EN Certificates PRS Assessment of Conformity with Directive 2006/95/WE; PRS Permit for use on ships. Enclosure Material: steel plate, thickness dependent on the size 1.2 or 1.5 mm; Surface finish: Polyester powder paint, colour RAL Предназначение Для монтажа электрического оборудования, для защиты от влаги, пыли и случайного прикосновения к электроприводам. Применяются внутри помещений. Условия работы Согласно норме EN Степень защиты IP 65 для однодверных шкафов; IP 55 для двухдверных шкафов, согласно норме IEC Исполнение Согласно норме EN Сертификаты PRS (ПСР) оценка соответствия директиве 2006/95/WE; PRS (ПСР) допущен к применению на суднах. Шкаф Материал: листовая сталь, толщина в зависимости от размера 1,2 или 1,5 мм; Покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет RAL W drzwiach szyba ze szkła hartowanego The glass door of tempered glass Стеклянные двери из закаленного стекла 9

10 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Drzwi Door Дверцы Materiał: blacha stalowa, grubość w zależności od roz miaru: 1,5 lub 2 mm; Wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032; Kąt otwarcia: 120 ; Możliwość mocowania po obu stronach obudowy. Uszczelka: wylewana, materiał poliuretan; Zamek: 1 lub 2 sztuki zgodnie z tabelą na str. 14. Obudowy dwudrzwiowe wyposażone są w trzypunktowy system zamykania. Standardowo obudowy dostarczane są z zamkiem typu "petwa" (ZMRN-W) osadzonym w drzwiach. W komplecie jest odpowiedni klucz. Istnieje możliwość uzgodnienia typu wkładki w zamku (str. 59). Obudowy RS: W drzwiach szyba ze szkła hartowanego o grubości 3 mm. Warstwa kleju montażowego na bazie silikonu, użytego do mocowania szyby, zapewnia ochronę przed pyłem i wilgocią na poziomie IP 65. Material: steel plate, thickness dependent on the size: 1.5 or 2 mm; Surface finish: Polyeaster powder paint, colour RAL Opening angle: 120; doors can be mounted on either sides of enclosure; Seal: casted, material polyurethanes; Lock: 1 or 2 pcs according to table presented on page 14. Two-door enclosures are equipped with three-point closing system. Enclosures are delivered with lock mounted in door as a standard. Key is in the set. We can provide different type of lock s insert on special request. (page 59). RS enclosures: Door includes 3 mm toughened glass. Glass is installed with silicon-based glue which shelters from dust and humidity with IP 65 level. Материал: листовая сталь, толщина в зависимости от размера 1,5 или 2 мм; Покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет RAL 7032; Угол открытия: 120º; Можно устанавливать дверцы с обеих сторон шкафа; Прокладка: литая, материал полиуретан; Замок: 1 или 2 согласно таблице на стр. 14. Двухдверные шкафы оснащены трехточечной замочной системой. Стандартно, шкафы поставляются со встроенным в дверцах замком. В комплекте имеется соответствующий ключ. Есть возможность выбора типа замка (стр. 59). Корпусы RS: в дверцах окно из закаленного стекла толщиной 3 мм. Слой монтажного клея на основе силикона, используемого для закрепления окна, обеспечивает защиту от пыли и влаги на уровне IP 65. Mocowanie płyty montażowej Na 4 kołkach M8x30. Installation of mounting plate On 4 bolts M8x30. Крепление монтажной панели На 4 болта М8х30. Zaciski do przewodów ochronnych W obudowie zamontowane są 2 zaciski M6x12 po przeciwnych stronach obudowy, tak aby połączenie drzwi z obudową przewodem ochronnym mogło być realizowane tym samym przewodem. Clamps for protection wires There are 2 clamps M6x12 mounted inside enclosure on opposite sides, so that connection between enclosure and door can be made with single wire. Зажимы защитных проводов В корпусе, с противоположных сторон шкафа, замонтированы 2 зажима М6х12, для того, чтобы соединение двери с корпусом могло быть сделано одним и тем же защитным проводом. Zawias uniwersalny Możliwość montażu drzwi po obu stronach obudowy. Universal hinge It is possible to mount door on either side of enclosure. Универсальные петли Двери можно замонтировать с обеих сторон шкафа. 1 Aby zapewnić dobrą jakość pokrycia powierzchni, obudowy przed malowaniem poddawane są specjalnemu procesowi przygotowawczemu. Najpierw są fosforanowane, w celu zmniejszenia współczynnika tarcia na powierzchni blachy i utworzenia na niej powłoki odpornej na działanie wysokich temperatur. Powłoka taka stanowi doskonały podkład pod farbę proszkową. Po fosforanowaniu obudowy są płukane w wodzie, co zapobiega powstawaniu zacieków na powierzchni, a następnie suszone. Po dokładnym wysuszeniu powierzchnia obudów pokrywana jest farbą proszkową poliestrową. To ensure good quality surface covering, enclosures are specially prepared before painting process. Firstly they are phosphatized in order to make surface rough and to create layer that is resistant to high temperatures. This layer is ideal for paint primer. After phosphatizing, enclosures are rinsed in water to prevent stains. After careful drying process enclosures are covered with polyester powder paint. Для обеспечения высокого качества покрытия поверхности, корпусы перед покраской проходят специальную подготовительную обработку. Вначале, для уменьшения коэффициента трения на поверхности стального листа и для создание устойчивого к воздействию высоких температур слоя процесс фосфоризации. Возникшая оболочка создает идеальное основание для нанесения порошковой краски. Затем корпусы ополаскиваются в воде, что предохраняет от возникновения подтеков, после чего сушатся. После высушивания на поверхность корпусов наносится порошковая полиэфирная краска. 10

11 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы Rynienka ochronna Chroni przed przedostaniem się do wnętrza obudowy wody i zanieczyszczeń podczas otwierania drzwi. Fold protection Prevents water and contamination from entering cabinet during door opening. Защитный желобок Предохраняет от попадания внутрь корпуса воды и загрязнений во время открывания дверцы. Obudowy jednodrzwiowe C x z Single door enclosures Однодверные шкафы Otwory Ø10,2 do przymocowania obudowy na ścianie. Holes Ø10.2 for installation of enclosure on the wall. Отверстия Ø10,2 для крепления шкафа к стене. Obudowy dwudrzwiowe* z dwoma przepustami kablowymi i z trzypunktowym systemem zamykania. 2-door enclosures* with two snap bushings and 3-point closing system. Двухдверные шкафы* с двумя люками для подвода кабелей и трех то чечной замочной системой. 18 W 4 x Ø10,2 18 W C z x S Blokada drzwi Obudowy typoszeregu RN mogą być wyposażone w blokadę drzwi. Door block We can provide additional door block system for RN series enclosures. Blokada mechaniczna Mechanical door block Механическая блокировка Блокировка двери Корпусы RN могут быть оснащены блокировкой двери. Blokada pneumatyczna Pneumatic door block Пневматическая блокировка Patrz str. 59 see page 59 смотри стр. 59 S Trzypunktowy system zamykania (dotyczy obudów 2-drzwiowych). W standarcie wkładka trójkątna. Możliwość zakupu systemu zamykania również z wkładką z zamkiem pod klucz lub typu "płetwa". 3-point closing system (for 2-door enclosures). Triangle insert as a standard. Closing system with insert with lock is possible to buy, type with key or fin type. Трехточечная замочная система (касается двухдверных шкафов). В стандарте треугольная замочная вставка. Можно заказать замочную систему с другой вставкой. Wykonanie morskie RMN Obudowy RNM są wyposażone w zewnętrzny bolec uziemiający, wymagany dla obudów stosowanych na statkach. On-ship release RMN type RNM enclosures are equipped with additional external earthing bolt which is required for use on ships. Морское исполнение тип RMN Корпусы RMN имеют наружную заземляющую шпильку, необходимую для использования корпусов на кораблях. 1 Bolec uziemiający Earthing-bolt Заземляющая шпилька 11

12 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Pokrywa przepustu Dzięki przetłoczeniu w dolnej ścianie pokrywa chowa się w obudowie. Pokrywa posiada uszczelki dzięki czemu zachowany jest stopień szczelności. Mocowanie obudowy na ścianie Mocowanie obudowy na ścianie przy pomocy 4 kołków, przez otwory Ø10,2 w tylnej ścianie obudowy. Możliwość zastosowania uchwytów ściennych WSRN 1. Cover of snap bushing Due to overpass in bottom wall, cover lays within the enclosure shape. The cover has seal that maintains protection level. Enclosure mounting on the wall Enclosure mounting on the wall with 4 bolts, through holes Ø10.2 in the rear cover. It is also possible to apply wall holders WSRN-1 type. Крышка люка для подвода кабелей Благодаря выемке в нижней стенке, крышка прячется в корпусе. Прокладка на крышке гарантирует степень защиты. Крепление корпуса к стене Корпус крепится к стене при помощи 4 болтов, через 4 отверстия Ø10,2 в задней стенке. Возможность применения настенных крепежей WSRN-1. Płyty montażowe Mounting plates Монтажные панели Płyta montażowa pełna typ P1 Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość 2 mm. Full mounting plate P1 type Material: steel plate covered with Al-Zn, thickness 2 mm. Цельная монтажная панель Р1 Материал: стальной лист покрытый алюцинком, толщина 2 мм. Płyta montażowa z mikroperforacją typ P2 Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość 2 mm. Mounting plate with micro-perforation P2 type Material: steel plate covered with Al-Zn, thickness 2 mm. Монтажная панель с микроперфорацией Р2 Материал: стальной лист покрытый алюцинком, толщина 2 мм wyk. 1 H B series 1 исп. 1 H B A 2 S A S 14 H B wyk. 2 series 2 исп. 2 2 Usztywnienie konstrukcji przez zagięcie blachy. Strain hardening of construction by bending metal plate. Конструкция укреплена за счет загнутого стального листа. Ø3,3 12,5 A 14 S Płyta montażowa perforowana typ P3 Materiał: stal ocynkowana, grubość 2 mm. Perforated mounting plate P3 type Material: galvanized steel, thickness 2 mm. Перфорированная монтажная панель тип Р3 Материал: оцинкованная сталь, толщина 2 мм. Płyta montażowa izolacyjna typ P4 Materiał: płyta papierowo-fenolowa, grubość 6 mm. Insulating mounting plate P4 type Material: paper-phenolic plate, thickness 6 mm. Изоляционная монтажная панель тип Р4 Материал: лист из феноловой бумаги, толщина 6 мм ,9 Ø12 H B 4,1 H B 12,5 Usztywnienie konstrukcji przez zagięcie blachy. Strain hardening of construction by bending metal plate. Конструкция укреплена за счет загнутого стального листа. A S 14 4,1 25,9 A S 6 Uwaga! Wszystkie wyroby w zestawach dostarczane są z normaliami niezbędnymi do montażu. Attention! All products in sets are delivered with items necessary needed for installation. Внимание! Все изделия в комплектах поставляются с нормализированными деталями для монтажа. 12

13 Notatki Note Записки 13

14 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Obudowy Enclosures Шкафы Dodatkowy bolec uziemiający Additional earthing bolt Дополнительная заземляющая шпилька C W x z W C z x W drzwiach szyba ze szkła hartowanego The glass door of tempered glass Стеклянные двери из закаленного стекла S S RN z płytą montażową P1 RN with P1 mounting plate RN с монтажной панелью P1 /e/ Art. nr/item No./Арт. RN bez płyty montażowej RN without mounting plate RN без монтажной панели /e/ Art. nr/item No./Арт. RS bez płyty montażowej RS without mounting plate RS без монтажной панели /e/ Art. nr/item No./Арт. RNM bez płyty montażowej RNM without mounting plate RNM без монтажной панели /e/ Art. nr/item No./Арт. S W C x z 1 RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN R30RS RN * R30RS RN R30RS RN R30RS RN * R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP* R30RS RN BP R30RS RN BP R30RS RN BP* R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS R30RS RS * R30RS RS R30RS RS R30RS RS * R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM * R30RS RNM R30RS RNM R30RS RNM * R30RS * Obudowy dwudrzwiowe * 2-door enclosures * Двухдверные шкафы

15 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы Płyty montażowe Mounting plates Монтажные панели P1 P1 P2 P3 P4 2 H B wyk. 1 series 1 исп. 1 H B wyk. 2 series 2 исп. 2 A 2 A 14 S S P1 Płyta pełna Full plate Цельная панель /e/ Art. nr/item No./Арт. P2 Płyta z mikroperforacją Plate with micro-perforation Панель с микроперфорацией /e/ Art. nr/item No./Арт. P3 Płyta perforowana Perforated plate Перфорированная панель /e/ Art. nr/item No./Арт. P4 Płyta izolacyjna Insulating plate Изоляционная панель S H A B P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 1) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P (wyk. 2) R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS P R30RS * Obudowy dwudrzwiowe * 2-door enclosures * Двухдверные шкафы. 15

16 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Moduły montażowe Installation modules Монтажные модули Zestaw modułu montażowego standard typ PTS Skład zestawu: Profil TS wg PN-EN 60715; profil pionowy 2 szt. Installation module set standard PTS type In the set: TS profile acc. to PN-EN 60715; vertical profile 2 pcs. Комплект стандартных монтажных модулей тип PTS В комплекте: Профиль TS согласно PN-EN 60715; вертикальный профиль 2 шт. Profil TS wg PN-EN (po 1 szt.) TS profile acc. PN-EN (1 pc) Профиль TS согласно PN-EN (по 1 шт.) Zestaw modułu montażowego ze wspornikiem typ PTSW Skład zestawu: Profil TS wg PN-EN 60715; wspornik do profilu TS 2 szt.; profil pionowy 2 szt. Wspornik umożliwia regulację położenia szyn TS względem powierzchni drzwi obudowy. Installation module set with bracket PTSW type Bracket enables adjusting placing of DIN rails with regard to enclosure s depth. In the set: TS profile acc. PN-EN 60715; bracket for TS 2 pcs.; profile vertical profile 2 pcs. Комплект монтажных модулей с кронштейном тип PTSW Кронштейн позволяющий регулировать глубину монтажа профиля TS. В комплекте: Профиль TS согласно PN-EN 60715; кронштейн для профиля TS 2 шт.; вертикальный профиль 2 шт. Wspornik do profilu TS (po 2 szt.) Bracket for TS profile (2 pcs) Кронштейн для профиля TS (по 2 шт.) Profil pionowy (w zestawie 2 szt.) Vertical profile (2 pcs in the set) Вертикальный профиль (в комплекте 2 шт.) 25 A 12,5 14 PTS 30 8,5 PTSW 12,5 B L 9,5 Ø5,5 2 1 Obudowa Enclosure Корпус RN, RS, RNM / e / e Moduł montażowy standard Installation module set standard Стандартный монтажный модуль Art. nr Item No. Арт. Liczba szyn TS No. of bus bars Кол. комплектов профилей TS Liczba modułów w rzędzie* Number of modules in row* Количество модулей в ряду* e Moduł montażowy ze wspornikiem Installation module set with bracket Монтажный модуль с кронштейном Art. nr Item No. Арт. Liczba szyn TS No. of bus bars Кол. комплектов профилей TS Liczba modułów w rzędzie* Number of modules in row* Количество модулей в ряду* PTS-2030 R30RS PTSW R30RS PTS-3030 R30RS PTSW R30RS PTS-3030 R30RS PTSW R30RS PTS-4030 R30RS PTSW R30RS PTS-4030 R30RS PTSW R30RS PTS-3040 R30RS PTSW R30RS PTS-3040 R30RS PTSW R30RS PTS-4040 R30RS PTSW R30RS PTS-6040 R30RS PTSW R30RS PTS-6040 R30RS PTSW R30RS PTS-3050 R30RS PTSW R30RS PTS-4050 R30RS PTSW R30RS PTS-4050 R30RS PTSW R30RS PTS-5050 R30RS PTSW R30RS PTS-5050 R30RS PTSW R30RS PTS-4060 R30RS PTSW R30RS PTS-4060 R30RS PTSW R30RS PTS-6060 R30RS PTSW R30RS PTS-6060 R30RS PTSW R30RS PTS-6060 R30RS PTSW R30RS PTS-8060 R30RS PTSW R30RS PTS-6080 R30RS PTSW R30RS PTS-6080 R30RS PTSW R30RS PTS-6080 R30RS PTSW R30RS PTS-8080 R30RS PTSW R30RS PTS-8080 R30RS PTSW R30RS PTS R30RS PTSW R30RS PTS R30RS PTSW R30RS PTS R30RS PTSW R30RS PTS R30RS PTSW R30RS PTS R30RS PTSW R30RS PTS R30RS PTSW R30RS PTS R30RS PTSW R30RS PTS R30RS PTSW R30RS * Bez zastosowania osłony modułowej. Przyjęto szerokość jednego modułu 17,5 mm./ Without the use of module shields. Assumed width of one assembly module 17.5 mm./ Без применения модульной защиты. Из расчета ширины одного модуля 17,5 мм 16

17 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы Zestaw szyny typ TS Profil TS wg normy PN-EN Cynkowane antykorozyjnie Fe//Zn5//C wg PN-EN Set with TS type bus bar TS profile acc. to standard EN Galvanized with anticorrosive Fe//Zn5//C acc. to EN Комплект профилей тип TS Профиль TS согласно норме EN Антикоррозийная оцинковка Fe//Zn5//C согласно EN Osłona modułowa zestawy typ OMZ Materiał: stal. Lakierowane proszkowo RAL Skład zestawu: ściany boczne; szyny TS; normalia montażowe; osłony modułowe. Module shield sets OMZ type Material: steel. Powder lacquered RAL Защита модулей комплекты тип OMZ Материал: сталь. Порошковое покрытие RAL Cokół typ CK1 Dla obudów o głębokości od 30 cm i szerokości od 60 cm oferujemy cokoły do montażu na podłodze. Wysokość: 100 mm. Materiał: stal. Lakierowane proszkowo. Plinth CK1 type For enclosures 30 cm deep and 60 cm wide, sockles can be provided for floor installation. Height: 100 mm. Material: steel. Powder lacquered. Цоколь тип CK1 Предлагаем цоколи для установки на полу шкафов глубиной от 30 см и шириной от 60 см. Высота: 100 мм. Материал: сталь. Порошковое покрытие. A L 7,5 Zaślepka do osłony modułowej patrz str. 60. Cover for module shield see page 60. Заглушка защиты модулей смотри стр. 60. e Zestaw szyny TS DIN rails set Комплект профилей TS Art. nr Item No. Арт. L [mm/мм] A [mm/мм] Liczba modułów w rzędzie* Number of modules in row* Количество модулей в ряду* e Osłona modułowa zestawy Module shield sets Защита модулей комплекты Art. nr Item No. Арт. Liczba modułów No. of modules Кол. модулей Liczba rzędów No. of rows Liczba modułów w rzedzie e Cokół Plinth Цоколь Art. nr Item No. Арт. TSM-20 R30RS TSM-30 R30RS TSM-30 R30RS TSM-40 R30RS TSM-40 R30RS TSM-30 R30RS OMZ R30RS TSM-30 R30RS OMZ R30RS TSM-40 R30RS OMZ R30RS TSM-60 R30RS OMZ R30RS TSM-60 R30RS OMZ R30RS TSM-30 R30RS OMZ R30RS TSM-40 R30RS OMZ R30RS TSM-40 R30RS OMZ R30RS TSM-50 R30RS OMZ R30RS TSM-50 R30RS OMZ R30RS TSM-40 R30RS OMZ R30RS TSM-40 R30RS OMZ R30RS TSM-60 R30RS OMZ R30RS TSM-60 R30RS OMZ R30RS TSM-60 R30RS OMZ R30RS CK R30RS TSM-80 R30RS OMZ R30RS CK R30RS TSM-60 R30RS OMZ R30RS TSM-60 R30RS OMZ R30RS TSM-60 R30RS OMZ R30RS CK R30RS TSM-80 R30RS OMZ R30RS TSM-80 R30RS OMZ R30RS CK R30RS TSM-60 R30RS OMZ R30RS TSM-80 R30RS OMZ R30RS TSM-80 R30RS OMZ R30RS CK R30RS TSM-80 R30RS OMZ R30RS CK R30RS TSM-100 R30RS CK R30RS TSM-80 R30RS CK R30RS TSM-80 R30RS CK R30RS TSM-100 R30RS CK R30RS

18 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Miedziane plecionki uziemiające PU Przeznaczenie: Połączenia wyrównawcze lub/i ochronne w szafach rozdzielczych. Materiał: Plecionka miedziana cynowana zakończona miedzianymi, cynowanymi końcówkami. Copper earthing connections PU type Application: Equalizing/protective connection in control boxes. Material: galvanized copper earthing braid with galvanized copper terminals at both ends. L2 Медные заземляющие плетенки Предназначение: Используется в качестве заземляющего проводника в распределительных шкафах. Материал: Медная луженая плетенка оканчивающаяся медными лужеными наконечниками. D H L L1 h e Przekrój [mm²/мм²] L D H L1 L2 h Art. nr Item No. Арт. PU620/ , ,6 2 1 R30RS PU1017/6* , ,6 2 1 R30RS PU1020/ , ,6 2 1 R30RS PU1620/ , R30RS PU2520/ , ,5 1 R30RS PU3520/ , R30RS PU5020/ , ,5 1 R30RS * Plecionka dedykowana do obudów stalowych RN. * Braids dedicated to steel enclosures RN type. * Плетенка предназначена для стальных корпусов RN. Linki uziemiające typ LU Zastosowanie: Rozdzielnice NN, szafy sterownicze. Opis: Linki uziemiające LU przeznaczone są do wykonania połączeń ochronnych lub/i wyrównawczych pomiędzy częściami przewodzącymi. Materiał: Linka miedziana w izolacji polwinitowej. Skład zestawu: Linka uziemiająca 1szt; Nakrętka M6 2 szt.; Podkładka zwykła M6,4 2 szt.; Podkładka sprężysta M6,1 2 szt. Thin Earthing lines LU type Application: NN type distribution boxes, control boxes. Description: Thin earthing lines LU type are designed for equalizing and protective connections between electricity conducting elements. Material: Thin copper line in PCV isolation. The composition of kit: Thin earthing line 1 pc.; Nut M6 2 pcs.; Standard Washer M6.4 2 pcs.; Elastic washer M6.1 2 pcs. Заземляющие провода тип LU Применение: Распределительные щиты низкого напряжения, шкафы управления. Описание: Заземляющие провода LU предназначены для осуществления защитных либо/и выравнивающих соединений между проводящими элементами. Материал: Медный провод в поливиниловой изоляции. Состав комплекта: Заземляющий провод 1шт.; Гайка M6 2шт.; Шайба плоская M6,4 2шт.; Шайба пружинистая M6,1 2шт. / e / LU 6/170/M6* LU 6/300/M6 końcówki The type of ending KOI 6/6 наконечника Kolor / Colour / Цвет Żółto-zielony / Yellow-green / Желто-зеленый L D 6, L Art. nr / Item No. / Арт. R30RS R30RS D * Linka dedykowana do obudów stalowych RN. * Line dedicated to steel enclosures RN type. * Провод предназначен для стальных корпусов RN. 18

19 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы Inne wykonania obudów na specjalne zamówienie klienta Obudowy RN z ogranicznikiem (rys. 1) możliwość zablokowania otwartych drzwi; RNS obudowy ze stali nierdzewnej (rys. 2); RNA obudowy aluminiowe lakierowane proszkowo; Obudowy RN o niekatalogowych wymiarach Obudowy malowane na dowolny inny kolor (zależne od zamawianej ilości); Obudowy RN z drzwiami w wykonaniu specjalnym drzwi z wnęką, dodatkowo otworowanie, z innym rodzajem zamka lub systemu zamykania (rys. 3); Obudowy RN bez przepustu kablowego i/lub z dodatkowymi otworami o dowolnym kształcie w dnie, na bokach lub plecach obudowy; Obudowy wykonywane zgodnie z dokumentacją przekazaną przez klienta. Other enclosures acc. to customer's specifications RN type enclosures with door block (pic. 1) abbility to block door in open position; RNS enclosures made of stainless steel; RNA aluminium enclosures powder lacquered; RN type enclosures of different dimensions; Enclosures painted with different colour (depends on quantity); RN type enclosures specially manufactured doors with niche, additional holes, different type of lock or locking mechanism (pic. 3); RN type enclosures without snap bushing and/ or with additional holes of determined shape at the bottom, side or at the back of enclosure; Enclosures manufactured according to customer's specifications/documentation. Другие исполнения корпусов по заказу Корпусы RN с блокировкой (рис. 1) возможно заблокировать открытые дверцы; RNS корпусы из нержавеющей стали (рис. 2); RNA алюминиевые корпусы с порошковым покрытием; Корпусы RN нестандартных размеров; Окрашивание корпусов в любой цвет (зависит от заказанного количества); Корпусы RN с дверцами специального исполнения с углублением, дополнительными отверстиями, с другим типом замка или целой замочной системы (рис. 3); Корпусы RN без кабельного ввода и/или с дополнительными отверстиями любой формы в боковой, задней стенке, или в дне корпуса; Изготовление корпусов согласно документации, предоставленной клиентом. patrz str. 59. Ograniczniki see page 59. Door blocks смотри стр. 59. Ограничители Inny typ ogranicznika Other type of door block Другой вид ограничителей Rys. 1 / Pic. 1 / Рис. 1 Rys. 2 / Pic. 2 / Рис. 2 Rys. 3 / Pic. 3 / Рис

20 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Obudowy składane zestawy typ RZ Enclosures for assembly sets, RZ type Сборно-разборные металлокорпуса комплекты, тип RZ Przeznaczenie: Do montażu urządzeń elektrycznych, w celu ochrony przed dotykiem. Do zastosowań w warunkach wnętrzowych. Warunki pracy: Zgodnie z normą PN-EN Stopień ochrony: IP 30, zgodnie z normą IEC Certyfikaty: PRS Ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE. Application: For installation of electrical devices, to keep them away from touch. For indoor applications. Working conditions: According to standard EN Protection level: IP 30, according to standard IEC Certificates: Assessment of Conformity with Directive 2006/95/EC by PRS. Предназначение: Для монтажа электрооборудования, для защиты от случайного прикосновения. Применяются внутри помещений. Условия работы: Согласно норме EN Степень защиты: IP 30, согласно норме IEC Сертификаты: PRS Оценка соответствия директиве 2006/95/WE. Wykonanie podstawowe Obudowy dostarczane są w zestawach do samodzielnego montażu. W skład zestawu wchodzą: 1. Ściany boczne (materiał: blacha stalowa grubość 1,5 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032) 2 szt.; 2. Ściana tylna (materiał: blacha stalowa grubość 1,5 mm, wykończenie powierzchni: alucynk) 1 szt.; 3. Profile nośne (materiał: blacha stalowa grubość 2 mm, wykończenie powierzchni: alucynk): pionowe 2 szt., i poziome 4 szt.; 4. Pokrywa dolna (materiał: blacha stalowa grubość 1,5 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032) 1 szt.; 5. Pokrywa górna (materiał: blacha stalowa grubość 1,5 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032) 1 szt.; 6. Pokrywa przepustu (materiał: blacha stalowa grubość 1,5 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032) 1 lub 2 sztuki, w zależności od szerokości obudowy; 7. Drzwi (materiał: blacha stalowa grubość 1,5 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032) 1 sztuka. 8. Zawiasy do zawieszenia drzwi (kryte, uniwersalne lewe/prawe) 2 lub 3 sztuki, w zależności od wysokości obudowy, wg tabeli poniżej; 9. Zamek 2 szt., klucz 1 szt. Base release Enclosures are supplied in sets to assembly. Each set consists of: 1. Side covers (material: steel plate, thickness 1.5 mm; surface: polyester powder paint, colour RAL 7032) 2 pcs; 2. Rear cover (material: steel plate, thickness 1.5 mm; surface: Al-Zn) 1 pc; 3. Supporting profiles (material: steel plate, thickness 1.5 mm; surface: Al-Zn): vertical 2 pcs, horizontal 4 pcs; 4. Bottom plate (material: steel plate, thickness 1.5 mm; surface: polyester powder paint, colour RAL 7032) 1 pc; 5. Top plate (material: steel plate, thickness 1.5 mm; surface: polyester powder paint, colour RAL 7032) 1 pc; 6. Cover of snap bushing (material: steel plate, thickness 1.5 mm; surface: polyester powder paint, colour RAL 7032) 1 or 2 pcs, depending on enclosure's width; 7. Door (material: steel plate, thickness 1.5 mm; surface: polyester powder paint, colour RAL 7032) 1 pc; 8. Door hinges (covered, universal left/right) 2 or 3 pcs, dependently on enclosure height, according to the chart; 9. Lock 2 pcs., key 1 pc. Основное исполнение Корпуса поставляются в комплектах для самостоятельной сборки. В состав комплекта входят: 1. Боковые стенки (материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет по RAL 7032) 2 шт.; 2. Задняя стенка (материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытие: алюцинк) 1 шт.; 3. Несущие стойки (материал: листовая сталь толщиной 2,0 мм, покрытие: алюцинк): вертикальные 2 шт., и горизонтальные 4 шт.; 4. Нижняя крышка (материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет по RAL 7032) 1 шт.; 5. Верхняя крышка (материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет по RAL 7032) 1 шт.; 6. Крышка люка (материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет по RAL 7032) 1 или 2 шт, в зависимости от размера корпуса; 7. Дверцы (материал: листовая сталь, покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет по RAL 7032) 1 шт.; 8. Петли для дверей (крытые, универсальные левые/правые) 2 или 3 штуки, в зависимости от размера корпуса, согл. Таблицы представленной ниже; 9. Замок 2 шт., ключ 1 шт. 1 Wyposażenie dodatkowe Additional accessories Дополнительное оснащение 10 Płyty montażowe typ RZP1; 10 Mounting plates RZP1 type; 10 Монтажные панели тип RZP1; 11 Uchwyty montażowe typ RZUM; 11 Fixing brackets RZUM type; 11 Монтажные крепежи тип RZUM; 12 Ściany montażowe typ RZSM; 12 Mounting walls RZSM type; 12 Монтажные стенки тип RZSM; 13 Osłony modułowe typ RZOM; 13 Module shield RZOM type; 13 Защита модулей тип RZOM; 14 Osłony pełne typ RZOP; 14 Blind shield RZOP type; 14 Закрытая защита модулей тип RZOP; 15 Zestawy szyn TS typ RZ-TS, RZ-TSW; 15 Sets of DIN rails RZ-TS, RZ-TSW type; 15 Комплекты шин TS тип RZ-TS, RZ-TSW; 16 Zestawy do łączenia obudów typ RZ-ZL; 16 Sets for enclosures joining RZ-ZL type; 16 Комплекты для соединения корпусов тип RZ-TSW; 17 Zestaw RZ-TSW. 17 Set of RZ-TSW type. 17 Комплект RZ-TSW. 20

21 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы 5 Obudowa RZ z płytami bocznymi Enclosure RZ type with side plates Корпус RZ с боковыми панелями 5 Obudowa RZ z wyposażeniem Enclosure RZ type with accessories Корпус RZ с оснащением Obudowy RZ połączone Connected enclosures RZ type Соединенные корпусы RZ

22 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Mocowanie obudowy na ścianie Mocowanie obudowy na ścianie przy pomocy 4 kołków, przez otwory Ø10,2 w tylnej ścianie obudowy. Możliwość zastosowania uchwytów ściennych WSRN 1 (str. 59). Enclosure mounting on the wall With 4 bolts, through holes Ø10.2 in the rear cover. It is also possible to apply wall holders WSRN-1 type (page 59). Крепление корпуса к стене Корпус крепится к стене при помощи 4 болтов, через 4 отверстия Ø10,2 в задней стенке. Возможность применения настенных крепежей WSRN-1 (стр. 59). Drzwi Door Дверцы Usztywnione (listwa usztywniająca i dodatkowe gięcie). Pojedyncze, kąt otwarcia 120. Możliwość mocowania po obu stronach obudowy. Zamek: 2 sztuki, standardowo obudowy dostarczane są z zamkiem typu ZMRN W. Istnieje możliwość uzgodnienia typu wkładki w zamku. W komplecie dostarczany jest odpowiedni klucz. Zacisk do przewodów ochronnych: Na wewnętrznej powierzchni drzwi, miedziowany, M6x12. Zawias: Uniwersalny, kryty. Możliwość montażu po obu stronach obudowy. Stiffened (edge bending and stringer on the door). Single, open angle 120. It is possible to fix on each side (left or right) of the enclosure. Lock: 2 pcs, enclosures are supplied with locks ZMRN-W type. Enclosures with other lock inserts on special request. Key is in the set. There is copper plated bolt for protection wire M6x12 on inside surface of the door. Clamp for protection wires: On the inside part of door, copper plated, M6x12. Hinge: Universal, covered. It is possible to mount hinges on each side (right or left) of enclosure. Усиленные рейкой жесткости и дополнительным загибом. Одинарные, угол открытия 120. Возможность установки с обеих сторон корпуса. Замок: 2 шт, стандартные корпус поставляются с замком типа ZMRN-W. Есть возможность подобрать тип сердцевины замка. В комплекте поставляется соответствующий ключ. Зажим для защитных проводов: На внутренней стороне дверцы есть медная заземляющая шпилька M6x12. Петли: Универсальные, закрытые. Возможность установки с обеих сторон корпуса. Otwór do mocowania obudowy. Hole for enclosure mounted. Отверстие для крепления корпуса. Bolec uziemiający Earthing bolt Зазаемляющая шпилька. Zawias uniwersalny. Możliwość mocowania po obu stronach obudowy. Universal hinge. Possibility to mount the door on each side of enclosure. Универсальные петли. Возможность установки с обеих сторон корпуса. Usztywnienie drzwi listwa i dodatkowe zagięcie Stiffened door edge bending and stringer Усиление двери рейка жесткости и дополнительный загиб Mocowanie płyty montażowej Do profili nośnych, przy pomocy wkrętów samogwintujących lub na ścianach montażowych przy pomocy uchwytów RZUM. Zaciski do przewodów ochronnych Miedziowane zaciski M6x12 osadzone są na wewnętrznej powierzchni drzwi i na wewnętrznych powierzchniach ścian bocznych. Przepust kablowy W zależności od rozmiarów obudowy, 1 lub 2 otwory w pokrywie dolnej. Możliwość zastosowania płyt kablowych membranowych. Mounting plate fixing To bearing profiles, with self-tapping screws or to mounting walls, with fixing brackets RZUM type. Clamps for protection wires Copper plated bolts on M6x12 on inside surfaces of door and side covers. Snap bushing Depending on enclosure size, 1 or 2 holes in the bottom plate. It is possible to apply flanges. Установка монтажной панели К несущим стойкам, при помощи самонарезных винтов или на монтажных стенках при помощи крепежей RZUM. Зажимы для защитных проводов Омедненные заземляющие шпильки M6x12 на внутренних поверхностях дверцы и боковых стенок. Люк для подвода кабелей В зависимости от размеров корпуса, 1 или 2 люка в нижней крышке. Есть возможность применения мембранной крышки. 1 Mocowanie płyty montażowej przy pomocy ściany montażowej i uchwytu RZUM. Mounting plate fixed with fixing brackets. Устанавливание монтажной панели при помощи монтажной стенки и крепежа RZUM Przepust kablowy Snap bushing Люк для подвода кабелей 22

23 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы xØ10,2 18 W 18 S e Art. nr Item No. Арт. Maksymalna liczba modułów w rozdzielnicy Max. no. of modules Максимальное количество модулей Liczba przepustów No. of snap bushings Количество люков для подвода кабелей Liczba zawiasów No. of hinges Количество петель S W C RZ 4060 R30RS RZ 4070 R30RS RZ R30RS RZ R30RS RZ 6060 R30RS RZ 6070 R30RS RZ R30RS RZ R30RS RZ 8070 R30RS RZ R30RS RZ R30RS Płyty montażowe Mounting plates Монтажные панели Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość blachy 1,5 mm. Możliwości montażu: do profili nośnych, przy pomocy wkrętów samogwintujących lub do ścian montażowych przy pomocy uchwytów montażowych RZUM. W komplecie normalia montażowe. Material: steel plate, thickness 1.5 mm; surface finish: Al-Zn. Can fix to: supporting profiles, with self-tapping screws or to mounting walls, with fixing brackets RZUM type. Fasteners in the set. Материал: Листовая сталь покрытая алюцинком, толщина листа 1,5 мм. Возможность монтажа: к несущим стойкам, при помощи самонарезных винтов или к монтажным стенкам при помощи крепежей RZUM. В комплекте монтажныe элементы. 4 otwory / holes / отверстия 4 otwory / holes / отверстия B H B H 5 6,5 5 6,5 A S Wykonanie 1 Release 1 13,5 A S Wykonanie 2 Release 2 Исполнение 1 Исполнение 2 1 Obudowa Enclosure Корпус RZ 4060, RZ 4070, RZ 40100, RZ RZ 6060, RZ 6070, RZ 60100, RZ RZ 8070, RZ 80100, RZ e Art. nr Item No. Арт. Wykonanie Release Исполнение S H A B RZP R30RS RZP R30RS RZP R30RS RZP R30RS RZP R30RS RZP R30RS RZP R30RS RZP R30RS

24 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы 11 Uchwyty montażowe RZUM Fixing brackets RZUM type Монтажные крепежи RZUM Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość 2 mm. W komplecie 2 sztuki uchwytów z normaliami montażowymi. Art. Nr: R30RS Material: steel plate, thickness 2 mm; surface: Al-Zn. Set consists of 2 fixing brackets and mounting fasteners. Item No: R30RS Материал: Листовая сталь покрытая алюцинком, толщина 2,0 мм. В комплекте 2 крепежа с монтажными элементами. Арт. : R30RS Ściany montażowe Mounting walls Монтажные стенки Do montażu szyn TS i płyt montażowych. Materiał: Blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość 2 mm. Ściany montażowe dostarczane są w kompletach złożonych z 2 identycznych ścian i kompletu normaliów montażowych. Do montażu wyposażenia do ścian montażowych przeznaczone są uchwyty montażowe RZUM. For DIN rails and mounting plates assembly. Material: steel plate, thickness 2 mm; surface: Al-Zn. Mounting walls are supplied in sets consisting of 2 identical walls and fasteners. Fixing brackets RZUM type are designed for fixing accessories to mounting walls. Для установки шин TS и монтажных панелей. Материал: Листовая сталь покрытая алюцинком, толщина 2,0 мм. Монтажные стенки поставляются в комплектах состоящих из 2 одинаковых стенок и набора монтажных элементов. Для крепления оборудования к монтажным стенкам используются монтажные крепежи RZUM. 1 Obudowa Enclosure Корпус e Art. nr Item No. Арт. H H1 RZ 4060 RZSM 60 R30RS RZ 4070 RZSM 70 R30RS RZ RZSM 100 R30RS RZ RZSM 120 R30RS RZ 6060 RZSM 60 R30RS RZ 6070 RZSM 70 R30RS RZ RZSM 100 R30RS RZ RZSM 120 R30RS RZ 8070 RZSM 70 R30RS RZ RZSM 100 R30RS RZ RZSM 120 R30RS

25 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы Osłony modułowe Shields Защита модулей W każdej obudowie stosuje się 2 identyczne, odpowiednio dopasowane osłony RZOP. Mocowane są powyżej pierwszej i poniżej ostatniej osłony RZOM. Materiał: blacha stalowa, grubość 1,2 mm. Wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa. Kolor: RAL Osłony dostarczane są w komplecie z normaliami montażowymi. In each enclosure, 2 identical RZOP shields are mounted: below the lowest module shield RZOM type and above the highest one. Material: steel plate, thickness 1.2 mm Surface: polyester powder paint. Colour: RAL 7032 Shields are supplied with fasteners in set. 10 В каждом корпусе используются 2 идентичные, соответствующе подобранные защиты RZOP. Крепятся они над первой и под последней защитой RZOM. Материал: Листовая сталь покрытая алюцинком, толщина 1,2 мм. Покрытие: порошковая полиэфирная краска. Цвет: RAL Защита поставляется в комплекте с монтажными элементами. Osłona pełna Blind shield Закрытая защита RZOP 2xØ6,5 Osłona modułowa Module shield Защита модулей RZOM 2xØ6,5 e e A B S L RZOM 40 RZOP , RZOM 40 RZOP , RZOM 40 RZOP , B A S B L A S RZOM 40 RZOP , RZOM 60 RZOP , RZOM 60 RZOP , RZOM 60 RZOP , RZOM 60 RZOP , RZOM 80 RZOP , RZOM 80 RZOP , RZOM 80 RZOP , ,5 150 Obudowa Enclosure Корпус e Art. nr Item No. Арт. Osłony modułowe / Module shields / Защита модулей Liczba modułów w rzędzie No. of modules in raw Кол-во модулей в ряду Max liczba osłon w rozdzielnicy Max no. of shields in enclosure Макс. кол-во защит в распр. шкафу Osłony pełne / Blind shields / Закрытая защита e Art. nr Item No. Арт. RZ 4060 RZOM 40 R30RS RZOP 40 R30RS RZ 4070 RZOM 40 R30RS RZOP 40 R30RS RZ RZOM 40 R30RS RZOP 40 R30RS RZ RZOM 40 R30RS RZOP 40 R30RS RZ 6060 RZOM 60 R30RS RZOP 60 R30RS RZ 6070 RZOM 60 R30RS RZOP 60 R30RS RZ RZOM 60 R30RS RZOP 60 R30RS RZ RZOM 60 R30RS RZOP 60 R30RS RZ 8070 RZOM 80 R30RS RZOP 80 R30RS RZ RZOM 80 R30RS RZOP 80 R30RS RZ RZOM 80 R30RS RZOP 80 R30RS Zaślepka do osłony modułowej patrz str. 60. Cover for module shield see page 60. Заглушка защиты модулей смотри стр Zestaw szyny TS z normaliami, typ RZ-TS Skład zestawu: Szyna TS-35/15 1 szt. Normalia montażowe. Obudowa Enclosure Корпус e L [mm/мм] A [mm/мм] Art. nr Item No. Арт. R30RS RZ 4060 RZ-TS 40 RZ 4070 RZ-TS 40 R30RS RZ RZ-TS 40 R30RS RZ RZ-TS 40 R30RS RZ 6060 RZ-TS 60 R30RS RZ 6070 RZ-TS 60 R30RS RZ RZ-TS 60 R30RS RZ RZ-TS 60 R30RS RZ 8070 RZ-TS 80 R30RS RZ RZ-TS R30RS RZ RZ-TS 80 R30RS Set of DIN rails, RZ-TS type Set contains: DIN rail TS-35/15 1 pc Fasteners. Комплект шины TS с монтажными элементами, тип RZ-TS Состав комплекта: Шина TS 35/15 1 шт. Монтажные элементы. 1 25

26 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы 16 Zestawy do łączenia szeregowego obudów Skład zestawu: Pokrywa łączeniowa, materiał: blacha stalowa grubość 1,5 mm pokryta farbą proszkową poliestrową, kolor RAL Łączniki 2 lub 3 sztuki wg tabeli poniżej, materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość blachy 2 mm. Normalia montażowe. Sets for enclosures joining Set contains: Cover, material: steel plate, thickness 1.5 mm; surface: polyester powder paint, colour RAL Joining, 2 or 3 pcs, according to table below, material: steel plate, thickness 1.5 mm; surface: Al-Zn. Fasteners. Комплекты для соединения корпусов в ряд Состав комплекта: соединительная крышка, материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет по RAL соединители, 2 или 3 штуки согласно таблице ниже, материал: листовая сталь покрытая алюцинком, толщина листа 2 мм. монтажные элементы. Obudowa Enclosure Корпус e Art. nr Item No. Арт. Liczba łączników w zestawie No. of joints in set Кол-во соединителей в комплекте H H1 [mm/мм] RZ 4060 RZ-ZL 60 R30RS RZ 4070 RZ-ZL 70 R30RS RZ RZ-ZL 100 R30RS RZ RZ-ZL 120 R30RS RZ 6060 RZ-ZL 60 R30RS RZ 6070 RZ-ZL 70 R30RS RZ RZ-ZL 100 R30RS RZ RZ-ZL 120 R30RS RZ 8070 RZ-ZL 70 R30RS RZ RZ-ZL 100 R30RS RZ RZ-ZL 120 R30RS Łącznik Joint Соединитель Pokrywka łączeniowa Cover Соединительная крышка 17 Zestaw szyny TS ze wspornikiem, typ RZ-TSW Set of DIN rails with 2 brackets, RZ-TSW type Комплект шины TS с кронштейном, тип RZ-TSW Skład zestawu: Wsporniki 2 szt., materiał: blacha stalowa grubość 2 mm, pokryta alucynkiem. Szyna TS 35/15 1 szt. Normalia montażowe. Obudowa Enclosure Корпус e Art. nr Item No. Арт. RZ 4060 RZ-TSW 40 R30RS RZ 4070 RZ-TSW 40 R30RS RZ RZ-TSW 40 R30RS RZ RZ-TSW 40 R30RS RZ 6060 RZ-TSW 60 R30RS RZ 6070 RZ-TSW 60 R30RS RZ RZ-TSW 60 R30RS RZ RZ-TSW 60 R30RS RZ 8070 RZ-TSW 80 R30RS RZ RZ-TSW 80 R30RS RZ RZ-TSW 80 R30RS Set contains: Brackets 2 pcs, material: steel plate, thickness 2 mm; surface: Al-Zn. DIN rail TS-35/15 1 pc. Fasteners. Состав комплекта: Кронштейны 2шт, материал: листовая сталь толщиной 2мм, покрытие алюцинк. Шина TS 35/15 1шт. Монтажные элементы. 1 26

27 Idealne połączenia Ideal connections Идеальные соединения Dla nas liczą się tylko udane połączenia. Only successfull connections are important to us. Для нас важны только удачные соединения. Infolinia / Helpline

28 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Obudowy modułowe podtynkowe typ RM Przeznaczenie: Do montażu aparatury modułowej, w celu ochrony przed dotykiem. Do zastosowań w warunkach wnętrzowych. Warunki pracy: Zgodnie z normą PN-EN Stopień ochrony: IP30, zgodnie z normą IEC Certyfikaty: PRS Ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE. Obudowa Materiał: Blacha stalowa, grubość w zależności od rozmiaru 1 1,5 mm. Wykończenie powierzchni: Farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL Mocowanie obudowy: Zabudowa we wnęce ściennej. Kołnierz wokół przedniej części korpusu: Osłania brzegi wnęki oraz usztywnia konstrukcję. Wyprowadzenie kabli: Otwór w tylnej części korpusu. Zaciski do przewodów ochronnych: Miedziowane zaciski M6x12 osadzone są na wewnętrznej powierzchni drzwi i obu ścian bocznych. Drzwi Pojedyncze, kąt otwarcia 120. Zamek: Patentowy, 1 lub 2 sztuki, w zależności od rozmiaru obudowy. Standardowo obudowy dostarczane są z zamkiem osadzonym w drzwiach. W komplecie dostarczany jest odpowiedni klucz. Zawiasy: Kryte. Możliwość mocowania drzwi po obu stronach obudowy. Zacisk do przewodów ochronnych: Na wewnętrznej powierzchni drzwi osadzony jest miedziowany zacisk M6x12 do przewodów ochronnych. Osłona aparatury modułowej Materiał: Blacha stalowa, grubość 1,2 mm. Wykończenie powierzchni: Farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL Mocowanie: Do profili na ścianach obudowy, przy pomocy blachowkrętów. Recess mounted modular enclosures RM type Application: For installation of modular electrical devices, to keep them away from touch. For indoor applications. Working conditions: According to standard EN Protection level: IP 30, according to standard IEC Certificates: Assessment of Conformity with Directive 2006/95/EC by PRS. Enclosure Material: Steel plate, thickness dependent on size mm. Surface finish: Polyester powder paint, colour RAL Enclosure mounting: In wall recess. Front flange: Covers edge of wall recess and stiffens construction. Cable entry: Hole in rear part of enclosure. Clamps for protection wires: Copper plated bolts M6x12 on inside surface of the door and both side walls. Door Single, opening angle 120. Lock: Lock with insert, 1 or 2 pcs, depending on size of enclosure. Enclosures are supplied with lock mounted in door as a standard. Key is in the set. Hinges: Covered. Capability of mounting door on either side (right or left) of enclosure. Clamp for protection wire: Copper plated bolts M6x12 on inside surface of the door Module shield Material: Steel plate, thickness 1.2 mm. Surface finish: Polyester powder paint, colour RAL Fixing: To profiles on enclosure walls, for mountage metal-plate screws. Встраиваемые модульные корпуса тип RM Предназначение: Для монтажа модульной аппаратуры, для защиты от случайного прикосновения. Применяются внутри помещений. Условия работы: Согласно норме EN Степень защиты: IP 30, согласно норме IEC Сертификаты: PRS Оценка соответствия директиве 2006/95/WE. Корпус Материал: Листовая сталь, толщина в зависимости от размера 1 1,5 мм. Покрытие: Порошковая полиэфирная краска, цвет по RAL Монтаж корпуса: Встраиваемый в стенной нише. Фланец вокруг лицевой части корпуса: Закрывает края ниши и делает конструкцию более жесткой. вывод кабелей: Люк в задней стенке корпуса. Зажимы для защитных проводов: Омедненные заземляющие шпильки M6x12 на внутренних поверхностях дверцы и двух боковых стенках. Дверцы Одинарные, угол открытия 120. Замок: 1 или 2 замка, в зависимости от размера корпуса. Стандартные корпуса поставляются с замком в дверцах. В комплекте идет соответствующий ключ. Петли: Закрытые. Возможность установки с обеих сторон корпуса. Зажимы для защитных проводов: Омедненные заземляющие шпильки M6x12 на внутренней поверхности дверцы. Защита модульной аппаратуры Материал: Листовая сталь, толщина 1,2 мм. Покрытие: Порошковая полиэфирная краска, цвет по RAL Крепеж: К стойкам, при помощи самонарезных винтов. Kołnierz obudowy Front flange Фланец вокруг лицевой части корпуса 1 Drzwi Door Дверцы Zaciski do przewodów ochronnych Clamps for protection wires Зажимы для защитных проводов 28

29 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы W komplecie z obudową Szyny TS, liczba szyn w komplecie wg tabeli; Mosiężne zaciski ochronne i neu tralne; Izolatory do listwy zaciskowej neutralnej; Przewód ochronny zakończony końcówkami oczkowymi; Komplet normaliów montażowych. Items in set DIN rails. See table below for number of rails in; Brass clamps protection and neutral; Insulators for neutral bar; Protection wire with galvanized copper terminals at both ends; Fasteners. Оснащение, поставляемое в комплекте Шины TS, количество шин в комплекте согласно таблицы; Латунные зажимы: защитные и нейтральные; Изоляторы для прижимной планки нейтраль; Защитный провод с кольцевым наконечником; Комплект монтажных элементов. e Art. nr Item No. Арт. Liczba szyn TS w zestawie Number of DIN rails Кол-во шин TS в комплекте Liczba modułów w rzędzie Number of modules in raw Кол-во модулей в ряду S S1 W W1 RM 3 R30RS RM 6 R30RS RM 12 R30RS RM 20 R30RS RM 24 R30RS RM 36 R30RS RM 48 R30RS RM 60 R30RS RM 72 R30RS RM 96 R30RS W1 W S S

30 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Obudowy modułowe natynkowe typ RMN Przeznaczenie: Do montażu aparatury modułowej, w celu ochrony przed dotykiem. Do zastosowań w warunkach wnętrzowych. Warunki pracy: Zgodnie z normą PN-EN Stopień ochrony: IP30, zgodnie z normą IEC Certyfikaty: PRS Ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE. Obudowa Materiał: Blacha stalowa, grubość w zależności od rozmiaru 1 1,5 mm. Wykończenie powierzchni: Farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL Mocowanie obudowy: Zawieszenie na ścianie przy pomocy 4 kołków, przez otwory Ø10,2 w tylnej ścianie. Wyprowadzenie kabli: Otwór w tylnej części korpusu. Zaciski do przewodów ochronnych: Miedziowane zaciski M6x12 osadzone są na wewnętrznej powierzchni drzwi i obu ścian bocznych. Drzwi Pojedyncze, kąt otwarcia 120. Zamek: Patentowy, 1 lub 2 sztuki, w zależności od rozmiaru obudowy. Standardowo obudowy dostarczane są z zamkiem osadzonym w drzwiach. W komplecie dostarczany jest odpowiedni klucz. Zawiasy: Kryte. Możliwość mocowania drzwi po obu stronach obudowy. Zacisk do przewodów ochronnych: Na wewnętrznej powierzchni drzwi osadzony jest miedziowany zacisk M6x12 do przewodów ochronnych. Osłona aparatury modułowej Materiał: Blacha stalowa, grubość 1,2 mm. Wykończenie powierzchni: Farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL Mocowanie: Do profili na ścianach obudowy, przy pomocy blachowkrętów. W komplecie z obudową Szyny TS, liczba szyn w komplecie wg tabeli; Mosiężne zaciski: ochronne i neu tralne; Izolatory do listwy zaciskowej neutralnej; Przewód ochronny zakończony końcówkami oczkowymi; Komplet normaliów montażowych. Surface mounted modular enclosures RMN type Application: For installation of modular electrical devices, to keep them away from touch. For indoors applications. Working conditions: According to standard EN Protection level: IP 30, according to standard IEC Certificates: Assessment of Conformity with Directive 2006/95/EC by PRS. Enclosure Material: Steel plate, thickness dependent on size mm. Surface finish: Polyester powder paint, colour RAL Enclosure mounting: On a wall with 4 bolts, through holes Ø10.2 in the rear cover. Cable entry: Hole in rear part of enclosure. Clamps for protection wires: Copper plated bolts on M6x12 on inside surface of the door and both side walls. Door Single door, opening angle 120. Lock: Lock with insert, 1 or 2 pcs, depending on size of either enclosure. Enclosures are supplied with lock mounted in door as a standard. Key is in the set. Hinges: Covered. Capability of mounting door on either side (right or left) of enclosure. Clamp for protection wire: Copper plated bolts M6x12 on inside surface of the door Modular apparatus shield Material: Steel plate, thickness 1.2 mm. Surface finisz: Polyester powder paint, colour RAL Fixing: To profiles on enclosure walls for mountage metal-plate screws. Items in set DIN rails. See table below for number of rails in; Brass clamps protection and neutral; Insulators for neutral bar; Protection wire with galvanized copper terminals at both ends; Fasteners. Настенные модульные корпуса тип RMN Предназначение: Для монтажа модульной аппаратуры, для защиты от случайного прикосновения. Применяются внутри помещений. Условия работы: Согласно норме EN Степень защиты: IP 30, согласно норме IEC Сертификаты: PRS Оценка соответствия директиве 2006/95/WE. Корпус Материал: Листовая сталь, толщина в зависимости от размера 1 1,5 мм. Покрытие: Порошковая полиэфирная краска, цвет по RAL Монтаж корпуса: К стене через 4 отверстия Ø10,2 в задней стенке. Вывод кабелей: Люк в задней стенке корпуса. Зажимы для защитных проводов: Омедненные заземляющие шпильки M6x12 на внутренних поверхностях дверцы и двух боковых стенках. Дверцы Одинарные, угол открытия 120. Замок: 1 или 2 замка, в зависимости от размера корпуса. Стандартные корпуса поставляются с замком в дверцах. В комплекте идет соответствующий ключ. Петли: Закрытые. Возможность установки с обеих сторон корпуса. Зажимы для защитных проводов: Омедненные заземляющие шпильки M6x12 на внутренней поверхности дверцы. Защита модульной аппаратуры Материал: Листовая сталь, толщина 1,2 мм. Покрытие: Порошковая полиэфирная краска, цвет по RAL Крепеж: К стойкам, при помощи самонарезных винтов. Оснащение, поставляемое в комплекте Шины TS, количество шин в комплекте согласно таблицы; Латунные зажимы: защитные и нейтральные; Изоляторы для прижимной планки нейтраль; Защитный провод с кольцевым наконечником; Комплект монтажных элементов. 1 30

31 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы e Art. nr Item No. Арт. Liczba szyn TS w zestawie Number of DIN rails Кол-во шин TS в комплекте Liczba modułów w rzędzie Number of modules in raw Кол-во модулей в ряду RMN 3 R30RS RMN 6 R30RS RMN 12 R30RS RMN 20 R30RS RMN 24 R30RS RMN 36 R30RS RMN 48 R30RS RMN 60 R30RS RMN 72 R30RS RMN 96 R30RS S W 4xØ8,5 32 W 36 S

32 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Obudowy monoblok typ RN 2000 Przeznaczenie Do montażu urządzeń elektrycznych, w celu ochrony przed dotykiem. Do zastosowań w warunkach wnętrzowych. Warunki pracy Zgodnie z normą PN-EN Stopień ochrony IP 65 obudowy jednodrzwiowe, IP 55 obudowy dwudrzwiowe zgodnie z normą IEC Certyfikaty PRS Ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/ WE. Enclosures monoblok type RN 2000 Application For installation of electrical devices, to keep them away from touch. For indoors applications. Working conditions According to standard PN-EN Stopień ochrony IP 54, according to standard IEC Certificates PRS Assessment of Conformity with Directive 2006/95/WE. 17 Шкафы моноблок тип RN 2000 Назначение. Для установки электроаппаратуры. Для применения внутри помещений. Условия работы. Согласно нормы PN-EN Степень защиты. IP 65 однодверные шкафы, IP 55 шкафы двухдверные согласно нормы IEC Сертификаты. PRS Оценка соответствия с директивой 2006/95/WE Wykonanie podstawowe Skład zestawu: 1. Obudowa stalowa spawana 1 szt. Materiał: blacha stalowa, grubość 2 mm. Wykończenie powierzchni: farba poliestrowa kolor RAL 7032; 2. Dekiel przepustu kablowego: obudowy jednodrzwiowe 1 szt., obudowy dwudrzwiowe 2 szt. Materiał: blacha stalowa 1,5 mm. Wykończenie powierzchni: farba poliestrowa kolor RAL Drzwi: 1 lub 2 szt. Materiał: blacha stalowa, grubość 2 mm. Wykończenie powierzchni: farba poliestrowa kolor RAL 7032; 4. System zamykania: obudowy jednodrzwiowe system 4-punktowy, obudowy dwudrzwiowe system 3-punktowy; 5. Zawiasy do zawieszania drzwi: obudowy jednodrzwiowe 4 szt., obudowy dwudrzwiowe 8 szt Base release Set includes: 1. Welded steel housing 1 piece, Material: steel plate, thickness 2 mm. Finishing: polyester paint RAL 7032; 2. Conduit cable cap: single-door enclosures - 1 piece, double-door enclosures 2 pcs Material: steel sheet of 1.5 mm thickness. Finishing: polyester paint RAL Doors: 1 or 2 pieces, Material: steel sheet, 2 mm thick. Finishing: polyester paint RAL 7032; 4. Closure System: single- door enclosure - 4-point system, double-door - 3-point system; 5. Door hinges: single-door enclosures - 4 pieces, double-door enclosure - 8 pieces Основное исполнение 1. Стальной сварной корпус 1 шт. Материал стальной лист, толщина 2 мм. Покрытие полиэстеровая краска цвет RAL 7032; 2. Крышка кабельного ввода: однодверные шкафы 1 шт., двухдверные шкафы 2 шт., Материал стальной лист толщиной 1,5 мм. Покрытие полиэстеровая краска цвет RAL 7032; 3. Двери: 1 или 2 шт. Материал - стальной лист, толщина 2 мм. Покрытие полиэстеровая краска цвет RAL 7032; 4. Система запирания: однодверные шкафы четырехточечная система, двухдверные шкафы трехточечная система. 5. Дверные петли: однодверные шкафы 4 шт., двухдверные шкафы 8 шт.

33 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы Wyposażenie dodatkowe Realizowane jako osobne pozycje zamówienia. Separate orders. Additional accessories Дополнительное оснащение Продаются как отдельные позиции заказа. 6 Zestaw płyty montażowej pełnej RN-ZP1; 6 Mounting full plate RN-ZP1 set 6 Набор цельной монтажной панели RN- -ZP1; 7 Płyta montażowa częściowa RWP1; 7 RWP1 partial mounting plate 7 Частичная монтажная панель RWP1; 8 Uchwyt montażowy RWUM; 8 RWUM bracket 8 Монтажный кронштейн RWUM; 9 Zestaw profili montażowych pionowych RN- Комплект вертикальных монтажных реек 9 A set of vertical RN-IPP mounting profiles 9 -ZPP; RN-ZPP; 10 Profil montażowy uniwersalny RN-PMU; 10 Universal mounting RN-PMU profile 10 Универсальная монтажная рейка RN- PМU; 11 Zestaw profili montażowych poziomych RN- Комплект поперечных монтажных реек 11 A set of horizontal RN-PMP mounting profiles 11 -PMP; RN-PMP; 12 Zestaw szyn TS RZ-TS; 12 TS RZ-TS rail kit 12 Комплект шин TS-RZ-TS; 13 Zestaw szyn TS ze wspornikiem RN-TSW; 13 TS RN-TSW rail kit with bracket 13 Комплект шин TS c кронштейном RN- -TSW; 14 Osłony modułowe RWOM i RWOP; 14 RWOM and RWOP Modular Shields 14 Защита модулей RWOM и RWOP; 15 Listwa osłony modułowej RNLM; 15 RNLM modular cover strip 15 Планка модульной защиты RNLM; 16 Cokół RNCK; 16 RNCK plinth 16 Цоколь RNCK; 17 Komplet uchwytów transportowych 2 szt; zestaw profilu transportowego 1 szt. 17 Set of transport handles - 2 pieces; Transport profile set - 1 pc 17 Комплект транспортных проушин 2 шт; 18 Zestaw profili drzwiowych ZPD. 18 Set of door profiles ZPD. 18 Набор дверных профилей ZPD. Przykładowe zestawy The example kit Примеры комплектов /e/ Skład zestawu/kit includes/ Numer elementu składowego/component No./ Ilość sztuk w zestawie/ Number of pieces in a kit/ Zestaw obudowy RN 6203 z płytą montażową 600 mm, szynami TS i osłonami pod aparaturę modułową/ Housing set RN 6203 with mounting plate 600 mm, TS rails and guards under the module instruments/ Комплект корпуса RN 6203 с монтажной панелью 600 мм, рейками TS и защитой для модульной аппаратуры. RN RN-ZPP 9 3 RWP RNLM 15 1 RN-TSW RWOM RWOP ZOMZ-05-1 RN-PMU RNCK PTR 17 1 Zestaw obudowy RN z płytą montażową pełną i profilami drzwiowymi/ Housing set RN with complete mounting plate and door profiles/ Комплект корпуса RN 6203 с монтажной панелью 600 мм, рейками TS и защитой для модульной аппаратуры. RN RN-ZPP 9 2 RN-ZP ZPD UTR 17 1 RNCK Zestaw obudowy RN 8206 do montażu aparatury modułowej, przewody rozprowadzone korytami kablowymi montowanymi na tylnej ścianie obudowy do profili PMU Housing set RN 8206 for the assembly of module instruments, cables routed in cable trays mounted on the back panel of the PMU profiles/ Комплект корпуса RN 8206 для монтажа модульной аппаратуры, провода разведены кабельными каналами, прикрепленными на задней стенке к профилям PMU RN RN-ZPP 9 4 RNLM 15 2 RN-TSW RWOM RWOP RN-PMU RNCK PTR 17 1 Charakterystyka obudowy Materiał: Blacha stalowa, grubość 2 mm. Wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL Kołki montażowe: wewnątrz obudowy (na wewnętrznej powierzchni) 16 kołków M8 20. Otwory pod uchwyty transportowe: 2 otwory Ø13. Uchwyty transportowe należy zamawiać osobno (str. 40). Przepust kablowy: w ścianie dolnej, w obudowach jednodrzwiowych 1 przepust, w dwudrzwiowych 2 przepusty. Montaż płyty przepustowej od góry przy pomocy blachowkrętów. Mocowanie: montaż na cokole RNCK. Możliwy montaż bezpośrednio do podłoża (wymagane odpowiednie przygotowanie). Obudowa posiada otwory pozwalające na przymocowanie jej do ściany. Drzwi: Enclosure characteristics Material: Sheet steel of 2 mm thickness. Surface finishing: Polyester powder paint, RAL Assembly pegs: inside the housing (on the inner surface) 16 M8 20 pins Handles holes: 2 holes Ø13. Lifting lugs must be ordered separately (p. 40). Cable entry: it the lower wall, one passage in single-door enclosures, two passages in the double-door enclosures. Cable plate assembly mounted from the top with sheet metal screws. Mounting: mounted on RNCK plinth. Can be installed directly into the ground (required adequate preparation). The housing has openings to allow for wall montage. Doors: Material: Steel sheet, thickness of 2 mm Дополнительное оборудование Материал: Стальной лист, толщина 2 мм. Покрытие: полиэстеровая краска цвет RAL 7032; Монтажные винты: внутри шкафа (на внутренней поверхности) 16 винтов М8х20. Отверстия для транспортных проушин: 2 отверстия Ø13. Транспортные проушины следует заказывать отдельно (стр. 40). Кабельный ввод: в нижней стенке, в однодверных шкафах один ввод, в двухдверных два ввода. Монтаж крышки кабельного ввода сверху при помощи шурупов. Установка: Монтаж на цоколе RNCK. Возможно установить непосредственно на основании (требуется соответствующие приготовления). Корпус имеет отверстия, позволяющие прикрепить его к стене. 1 33

34 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы Materiał: Blacha stalowa, grubość 2 mm Wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL Kąt otwarcia: 170. Uszczelka: wylewana poliuretan Zawias uniwersalny, kryty. Możliwość mocowania po obu stronach (dotyczy obudów jednodrzwiowych). Drzwi zawieszone na 4 zawiasach. Systemy zamykania: w obudowach jednodrzwiowych 4-punktowy system zamykania, w dwudrzwiowych 3-punktowy system zamykania. Standardowo wkładka typu płetwa (W). Istnieje możliwość uzgodnienia typu wkładki w zamku. W komplecie dostarczany jest odpowiedni klucz. Kołki montażowe: Na wewnętrznej powierzchni drzwi 12 miedziowanych kołków M6 20 do montażu profili drzwiowych PDR (str. 41) Zacisk do przewodów ochronnych: na wewnętrznej powierzchni drzwi. Miedziowany, M6x12. Finishing: polyester powder paint, RAL Opening angle: 170. Seal: cast - polyurethane Universal hinge, covered. Can be attached on both sides (for single-door enclosures). Suspended by 4 door hinges. Locking systems: Single-door enclosures have 4-point locking system, the double-door have 3-point locking system. Standard "fin" type insert (W). It is possible to arrange for a specific type of liner in the keylock. The set is supplied the correct key. Mounting pins: On the inner surface of the door 12 copper-clad studs M6x20 are located for the installation of door PDR (p. 41) Clamp for protective conductors: on the inner surface of the door. Copper, M6x12. Двери: Материал: стальной лист, толщина 2 мм. Покрытие полиэстеровая краска цвет RAL Угол открытия: 170º. Прокладка: литая полиуритановая Петля универсальная, скрытая. Возможность замонтировать с двух сторон (касается однодверных корпусов). Дверь вешается на 4 петли. Системы запирания: в однодверных шкафах четырехточечная система запирания, в двухдверных шкафах трехточечная система запирания. Поставляется со стандартной вставкой (W). Есть возможность заказать шкаф с другой замочной вставкой. В комплекте поставляется соответствующий ключ. Монтажные винты: На внутренней стороне дверей 12 омедненных винтов М6х20 для монтажа дверных профилей ZPD (стр. 41). Зажим для защитных проводов: На внутренней стороне двери. Омедненный болт М6х12. 1 e Art. nr Item No. Арт. Liczba modułów w rzędzie No. of modules in raw Кол-во модулей в ряду Max liczba modułów w rozdzielnicy** Max no. of modules in enclosure** Макс. кол-во модулей в распр. шкафу** Wymiary przepustów*** Dimensions*** Размеры кабельных вводов*** [mm/мм] W S C a b Liczba zawiasów No. of hinges Количество петель RN 6203 R31RD RN 6204 R31RD RN 6205 R31RD RN 6206 R31RD RN 8203 R31RD RN 8204 R31RD RN 8205 R31RD RN 8206 R31RD RN 10204* R31RD RN 10205* R31RD RN 12204* R31RD RN 12205* R31RD RN 12206* R31RD * Obudowa dwudrzwiowa. ** W każdej obudowie można zamontować maksymalnie 13 rzędów modułów. * Double-door enclosure. ** In each enclosure max. 13 rows of modules can be mounted. * Однодверный распределительный шкаф. ** В каждом шкафу можно замонтировать максимально 13 рядов модулей. *** Obudowy jednodrzwiowe posiadają 1 przepust, dwudrzwiowe 2 przepusty. *** Single-door enclosures have one cable entry, two-door enclosures 2 cable entries *** Однодверные шкафы имееют 1 кабельный ввод, двухдверные 2 ввода. 34

35 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы 6 Zestaw płyty montażowej pełnej RW-ZP1 Skład zestawu: Płyta montażowa pełna; Uchwyty montażowe 4 szt.; Normalia montażowe. Materiał: Płyta montażowa blacha stalowa ocynkowana, grubość 3 mm. Uchwyty montażowe blacha stalowa ocynkowana, grubość 2 mm. Montaż: Płyta montażowa mocowana jest do profili pionowych RN-ZPP lub profili montażowych PMP, PMU za pośrednictwem uchwytów montażowych. Płytę łączy się z uchwytami przy pomocy śrub. Mocowanie do profili montażowych przy pomocy blachowkrętów. Sets of full mounting plates RW ZP1 Set is comprised of: full mounting plate, mounting holders 4 pcs., assembly fasteners. Material: mounting plate galvanized steel plate 3 mm. thickness. Mounting holders galvanized steel plate 2 mm. Assembly: The mounting plate is attached to the vertical RN-ZPP profiles or mounting PMP, PMU profiles via mounting brackets. The plate is connected to the brackets with screws. Mounting profiles are attached with sheet metal screws. Набор с цельной монтажной панелью RW-ZP1 В набор входят: Цельная монтажная панель; Монтажные держатели 4 шт.; Нормализированные монтажные детали Материал: Монтажная панель оцинкованная листовая сталь, толщина 3 мм Монтажные держатели оцинкованная листовая сталь, толщина 2 мм. Монтаж: Монтажная панель крепится к вертикальным рейкам RN-ZPP либо монтажным рейкам РМР, PMU при помощи монтажных крепежей. Панель привинчивается к крепежам. К монтажным рейкам крепится при помощи саморезов. Obudowa Enclosure Корпус RN 6203 RN 6204 RN 6205 RN 6206 RN 8203 RN 8204 RN 8205 RN 8206 RN RN RN RN e Art. nr Item No. Арт. H B S A RN-ZP1 620 R31RD RN-ZP1 820 R31RD RN-ZP R31RD RN-ZP R31RD Płyta montażowa częściowa RWP1 Skład zestawu: Płyta montażowa 1 szt., normalia montażowe. Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość blachy 1,5 mm. Montaż: Płyta montażowa mocowana jest do profili pionowych RN-ZPP lub profili montażowych PMP, PMU bezpośrednio lub za pośrednictwem 4 uchwytów montażowych RNUM. Partial mounting plate RWP1 Set includes: Mounting Plate - 1 pc, standardized mounting. Material: steel plate covered Al-Zn, 1.5 mm thickness. Assembly: The mounting plate is attached to the vertical RN-ZPP profiles or mounting PMP, PMU profiles directly or through 4 rnum mounting brackets. Частичная монтажная панель RWP1 Состав набора: Монтажная панель 1 шт., метизы. Материал: стальной лист покрытый алюцинком, толщина листа 1,5 мм. Монтаж: Монтажная панель крепится к вертикальным рейкам RN-ZPP либо монтажным рейкам РМР, PMU непосредственно, или при помощи 4 монтажных крепежей RNUM. Obudowa Enclosure Корпус RN 6203 RN 6204 RN 6205 RN 6206 RN 8203 RN 8204 RN 8205 RN 8206 RN RN RN RN RN e RWP1 62 Art. nr Item No. Арт. R31RD S B H A RWP1 64 R31RD RWP1 66 R31RD RWP1 82 R31RD RWP1 84 R31RD RWP1 86 R31RD RWP1 102 R31RD RWP1 104 R31RD RWP1 106 R31RD RWP1 122 R31RD RWP1 124 R31RD RWP1 126 R31RD

36 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы 7 Komplet uchwytów RNUM (do mocowania płyt montażowych RWP1) Skład zestawu: Uchwyty montażowe 2 szt., normalia montażowe. Materiał: Blacha stalowa ocynkowana, grubość 2 mm. Montaż: Do płyty montażowej przy pomocy śrub, do profili montażowych przy pomocy blachowkrętów. Art. nr: R31RD Set of mounting holders RNUM Set includes: Mounting brackets 2 pieces, standardized mounting. Material: Galvanized sheet steel, 2 mm thick. Mounting: Attached to the mounting plate with screws, atached to mounting profiles with sheet metal screws. Item No.: R31RD Комплект крепежей RNUM (для крепления монтажных панелей RWP1) Состав набора: Монтажное крепление 2 шт., метизы. Материал: Оцинкованная сталь, толщина 2 мм. Монтаж: К монтажной панели при помощи винтов, к монтажным рейкам при помощи саморезов. Арт. : R31RD Profile RWUM (do mocowania profili montażowych) Komplet uchwytów RWUM Waga: 0,21 kg. W komplecie 2 sztuki uchwytów z normaliami montażowymi. Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość 2 mm. Art. Nr: R31RD Set of mounting holders RWUM RWUM handle set Weight: 0.21 kg. Includes 2 piece mounting bracket with items. Material: steel plate covered with aludur, 2 mm. thick Art No: R31RD Крепежи RWUM (для крепления монтажных реек) Комплект крепежей RWUM. Вес: 0,21 кг. В комплекте 2 шт. крепежа вместе с метизами. Материал: Стальной лист покрытый алюцинком, толщина листа 2 мм. Арт. : R31RD Zestaw profili montażowych pionowych RN-ZPP Skład zestawu: Profile montażowe 2 szt., normalia montażowe. Materiał: Blacha stalowa ocynkowana grubość 2 mm. Montaż: Na kołkach montażowych. Art. nr: R31RD Set of mounting profiles RN-ZPP Set includes: mounting profiles 2 pcs, standardized mounting. Material: Galvanized sheet steel 2 mm thick. Mounting: On mounting pegs. Item no R31RD Частичная монтажная рейки RN-ZPP Состав набора: Монтажные рейки 2 шт., метизы. Материал: Оцинкованная сталь, толщина 2 мм. Монтаж: На монтажных винтах. Арт. : R31RD

37 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы 10 Profil montażowy uniwersalny RN-PMU Skład zestawu: Profil montażowy 1 szt., normalia montażowe. Materiał: Blacha stalowa ocynkowana, grubość 2 mm. Montaż: Do profili montażowych pionowych lub poziomych, przy pomocy blachowkrętów. Mounting profiles universal RN-PMU Set includes: Mounting profile 1 pc, standardized mounting. Material: Galvanized sheet steel, 2 mm thick. Installation: Attached by metal screws to profiles of vertical or horizontal mounting. Универсальные монтажные рейки RN-PМU Состав набора: Монтажная рейка 1 шт., метизы. Материал: Оцинкованная сталь, толщина 2 мм. Монтаж: К вертикальным или поперечным монтажным рейкам, при помощи саморезов. e Art. nr Item No. Арт. L B A RN-PMU 3 R31RD RN-PMU 4 R31RD RN-PMU 5 R31RD RN-PMU 6 R31RD RN-PMU 8 R31RD RN-PMU 10 R31RD RN-PMU 12 R31RD Zestaw profili montażowych poziomych RN-PMP Skład zestawu: Profil montażowy 1 szt., łączniki 2 szt., normalia montażowe. Materiał: Blacha stalowa ocynkowana, grubość 2 mm. Montaż: Do profili montażowych pionowych przy pomocy blachowkrętów. Set mounting profiles horizontal RN-PMP Set includes: Mounting profile 1 pc, connectors - 2 pcs, standardized mounting. Material: Galvanized sheet steel, 2 mm thick. Installation: Attached by metal screws to profiles of vertical or horizontal mounting. Комплект поперечных монтажных реек RN-PMP Состав набора: Монтажная рейка 1 шт., соединители 2 шт., метизы. Материал: Оцинкованная сталь, толщина 2 мм. Монтаж: К вертикальным монтажным рейкам, при помощи саморезов. e Art. nr Item No. Арт. RN-PMP 3 R31RD RN-PMP 4 R31RD RN-PMP 5 R31RD RN-PMP 6 R31RD RN-PMP 8 R31RD RN-PMP 10 R31RD RN-PMP 12 R31RD L A 12 Zestaw szyny TS z normaliami, typ RZ-TS Skład zestawu: Szyna TS-35/15 1 szt., normalia montażowe. Set of mounting rail TS type RZ-TS Includes: Rail TS-35/15 1 pc, standardized mounting. Набор шин TS вместе с метизами, тип RZ-TS Состав набора: Шина TS-35/15 1 шт., метизы. 1 37

38 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы 13 Zestaw szyny TS ze wspornikiem, typ RN-TSW Skład zestawu: Wsporniki 2 szt., materiał: blacha stalowa grubość 2 mm, pokryta alucynkiem. Szyna TS-35/15 1 szt. Normalia montażowe. Set TS rail type RN-TSW Комплект шин TS c кронштейном RN-TSW Set includes: Brackets 2 pcs, material: steel 2 mm thick, covered with aludur. Rail TS-35/15 1 pc. Standardised mounting. Состав набора: Кронштейны 2 шт., материал: стальной лист толщиной 2 мм, покрыт алюцинком. Шина TS-35/15 1 шт. Метизы. Obudowa Enclosure Корпус e Art. nr Item No. Арт. e Art. nr Item No. Арт. L A Maksymalna liczba modułów w rzędzie* Max No. of modules in raw* Max Кол-во модулей в ряду* RN 6203 RZ-TS 60 R30RS RN-TSW 60 R31RD RN 6204 RZ-TS 60 R30RS RN-TSW 60 R31RD RN 6205 RZ-TS 60 R30RS RN-TSW 60 R31RD RN 6206 RZ-TS 60 R30RS RN-TSW 60 R31RD RN 8203 RZ-TS 80 R30RS RN-TSW 80 R31RD RN 8204 RZ-TS 80 R30RS RN-TSW 80 R31RD RN 8205 RZ-TS 80 R30RS RN-TSW 80 R31RD RN 8206 RZ-TS 80 R30RS RN-TSW 80 R31RD RN RN-TSW 100 R31RD RN RN-TSW 100 R31RD RN RN-TSW 120 R31RD RN RN-TSW 120 R31RD RN RN-TSW 120 R31RD * Bez zastosowania osłon modułowych. Przyjęto szerokość jednego modułu montażowego 17,5 mm. * Without the use of module shields. Assumed width of one assembly module 17.5 mm. 14 Osłony modułowe, typ RWOM i RWOP Skład zestawu: Osłona 1 szt., normalia montażowe. Materiał: Blacha stalowa, grubość 1,2 mm. Wykończenie powierzchni: Farba proszkowa poliestrowa, Kolor: RAL Montaż: Do listwy RNLM przy pomocy blachowkrętów. Module shields, RWOM and RWOP type Set includes: Cover - 1 pc, standardized mounting. Material: Sheet steel 1.2 mm thick. Finish: Polyester Powder Paint, Color: RAL Installation: Attached to RNLM terminal with sheet metal screws. Защита модулей, тип RWOM и RWOP Состав набора: Защита 1 шт., метизы. Материал: Стальной лист, толщина 1,2 мм. Покрытие: Порошковая полиэстеровая краска, цвет: RAL 7032; Монтаж: К планке RNLM при помощи саморезов. Obudowa Enclosure Корпус e Osłony modułowe Cover Защита модулей Art. nr Item No. Арт. Liczba modułów w rzędzie No. of modules in raw Кол-во модулей в ряду Osłony pełne Cover Цельные крышки модулей e Art. nr Item No. Арт. S A L RN 6203 RWOM 6 R31RD RWOP 6 R31RD RN 6204 RWOM 6 R31RD RWOP 6 R31RD RN 6205 RWOM 6 R31RD RWOP 6 R31RD RN 6206 RWOM 6 R31RD RWOP 6 R31RD RN 8203 RWOM 8 R31RD RWOP 8 R31RD RN 8204 RWOM 8 R31RD RWOP 8 R31RD RN 8205 RWOM 8 R31RD RWOP 8 R31RD RN 8206 RWOM 8 R31RD RWOP 8 R31RD RN RWOM 10 R31RD RWOP 10 R31RD RN RWOM 10 R31RD RWOP 10 R31RD RN RWOM 12 R31RD RWOP 12 R31RD RN RWOM 12 R31RD RWOP 12 R31RD RN RWOM 12 R31RD RWOP 12 R31RD

39 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы 14 Zaślepka do osłony modułowej ZOMZ-05 Kolor: RAL Długość: 500 mm. Opakowanie: 10 szt. Art. nr: R30RS Cover for module shield ZOMZ-05 Color: RAL Length: 500 mm. Package: 10 pcs Art no: R30RS Заглушка защиты модулей ZOMZ-05 Цвет: RAL 7032 Длина: 500 мм. Упаковка: 10 шт. Арт. : R30RS ,4 15 Listwy osłony modułowej zestaw, typ RNLM Skład zestawu: Listwy 2 szt., normalia montażowe. Materiał: Blacha stalowa, grubość 1,2 mm. Wykończenie powierzchni: Farba proszkowa poliestrowa, kolor: RAL 7032 Montaż: Do kołków montażowych. Art nr: R31RD Set of module shield rails, RNLM type Set includes: Strips 2 pcs, standardised mounting. Material: Sheet steel thickness of 1.2 mm. Finishing: Polyester powder paint, color: RAL 7032 Mounting: Attachable to mounting studs. Art No: R31RD Планки модульной защиты набор, тип RNLM Состав набора: Планки 2 шт., Метизы. Материал: Стальной лист, толщина 1,2 мм. Покрытие: Порошковая полиэстеровая краска, цвет: RAL Монтаж: К монтажным болтам. Арт. R31RD

40 Obudowy stalowe / Steel enclosures / тальные шкафы 16 Cokoły typ RNCK Plinths, RNCK type Цоколи тип RNCK Skład zestawu: Cokół, normalia montażowe. Materiał: blacha stalowa grubość 2 mm. Wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa. Kolor: RAL Montaż z obudową: przy pomocy śrub. W komplecie normalia montażowe. Set includes: Plinth, standardized mounting. Material: steel plate, 2 mm thickness. Coverage: polyester powder paint. Color: RAL 9005 Assembly with enclosure: with screws. Assembly fasteners in set. Состав набора: Цоколь, метизы. Материал: стальной лист толщиной 2 мм. Покрытие: порошковая полиэфирная краска. Цвет: RAL Монтаж в шкафу: при помощи винтов. В комплекте нормализированные монтажные детали. Obudowa Enclosure Корпус e Art. nr Item No. Арт. S A L RN 6203 RNCK 613 R31RD RN 6204 RNCK 614 R31RD RN 6205 RNCK 615 R31RD RN 6206 RNCK 616 R31RD RN 8203 RNCK 813 R31RD RN 8204 RNCK 814 R31RD RN 8205 RNCK 815 R31RD RN 8206 RNCK 816 R31RD RN RNCK 1014 R31RD RN RNCK 1015 R31RD RN RNCK 1214 R31RD RN RNCK 1215 R31RD RN RNCK 1216 R31RD RN 6203 RNCK 623 R31RD RN 6204 RNCK 624 R31RD RN 6205 RNCK 625 R31RD RN 6206 RNCK 626 R31RD RN 8203 RNCK 823 R31RD RN 8204 RNCK 824 R31RD RN 8205 RNCK 825 R31RD RN 8206 RNCK 826 R31RD RN RNCK 1024 R31RD RN RNCK 1025 R31RD RN RNCK 1224 R31RD RN RNCK 1225 R31RD RN RNCK 1226 R31RD Komplet uchwytów transportowych, typ UTR Skład zestawu: Śruby z oczkiem 2 szt., normalia montażowe. Materiał: Stal ocynkowana. Art. Nr: R31RD Set of mounting holders UTR type Set includes: eye bolts 2 pcs, standardized mounting. Material: Zinc plated steel. Art No: R31RD Комплект транспортных проушин, тип UTR Состав комплекта: Подъемные проушины 2 шт., монтажные элементы. Материал: Оцинкованная сталь. Арт. : R31RD

41 Obudowy stalowe / Steel enclosures / Стальные шкафы 17 Zestaw profilu transportowego, typ PTR Skład zestawu: Profil transportowy 1 szt. Śruby z oczkiem 2 szt. Normalia. Materiał: Ceownik z blachy stalowej. Wykończenie powierzchni: Farba proszkowa poliestrowa. Set of transport profile PTR type Set includes: Transport Profile 1 pc. Eye bolts 2 pcs. Standardized mounting. Material: sheet steel channel bar. Finishing: polyester powder paint. Набор с транспортным профилем, тип PTR Состав набора: Транспортный профиль 1 шт., Подъемные проушины 2 шт., монтажные элементы. Материал: Швеллер из листовой стали. Покрытие: Порошковая полиэстеровая краска. e Art. nr Item No. Арт. S PTR 6 R31RD PTR 8 R31RD PTR 10 R31RD PTR 12 R31RD Zestaw profili drzwiowych, typ ZPD Skład zestawu: Profile 4 szt. Łączniki 4 szt. Normalia montażowe. Materiał: Blacha stalowa ocynkowana, grubość 1,5 mm. Montaż: Na kołkach drzwiowych. Set ZPD type Set includes: Profile 4 pieces Switches 4 pieces Standardised mounting. Material: Galvanized steel sheet, 1.5 mm. thick Installation: On door pegs. Набор дверных профилей, тип ZPD Состав набора: Профили 4 шт. Соединители 4 шт. Монтажные элементы. Материал: Листовая оцинкованная сталь, толщина 1,5 мм. Монтаж: К дверным болтам. Obudowa Enclosure Корпус e Art. nr Item No. Арт. S RN 10204, RN ZPD 520 R31RD RN 6203, RN 6204, RN 6205, RN 6206, RN 12204, RN 12205, RN ZPD 620 R31RD RN 8203, RN 8204, RN 8205, RN 8206 ZPD 820 R31RD

42 Produkcja Production производство Nasza produkcja zorganizowana jest w zakładach produkcyjnych w Łodzi i w Topoli Królewskiej. Our production is carried out in Lodz and in Topola Krolewska. Наше производство расположено в городе Лодзь, а также в Тополи Крулевской.

43 2 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW Floor mounted LV enclosures RW type Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW

44 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW Obudowy w wykonaniu podstawowym Standard enclosures Шкафы в стандартном исполнении 48 Wyposażenie dodatkowe Additional equipment Дополнительная оснастка 49 Informacje uzupełniające Additional information Дополнительная информация 55 2 Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] Masa [kg] Weight [kg] Вес [кг] 44

45 Notatki Note Записки 45

46 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW Przeznaczenie Do montażu urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, w celu ochrony przed dotykiem. Do zastosowań w warunkach wnętrzowych. Warunki pracy Zgodnie z normą PN-EN Stopień ochrony IP 54, zgodnie z normą IEC Certyfikaty PRS Ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/ WE. Application For installation of electrical devices, to keep them away from touch, dust and humidity. For indoors applications. Working conditions According to standard EN Stopień ochrony IP 54, according to standard IEC Certificates PRS Assessment of Conformity with Directive 2006/95/WE Obudowa jednodrzwiowa 1-door enclosure Однодверный шкаф Предназначение Для монтажа электрооборудования низкого напряжения, для защиты от случайного прикосновения к электроприборам. Применяются внутри помещений. Условия работы Согласно норме PN-EN Степень защиты IP 54, согласно норме IEC Сертификаты PRS (ПСР) оценка соответствия директиве 2006/95/WE. Obudowa dwudrzwiowa z przedziałem szynowym 2-door enclosure with compartment for mounting rails Двухдверный шкаф с секцией для шин Wykonanie podstawowe Dostarczane są w zestawach do samodzielnego montażu. Skład zestawu: 1. Profile ramy głównej: pionowe 4 szt., górne 4 szt., dolne 4 szt., narożniki 8 szt. materiał: blacha stalowa ocynkowana, grubość 2 mm. 2. Zestaw profili poziomych i pionowych do szaf sekcyjnych (dwudrzwiowych) 1 kpl. materiał: blacha stalowa ocynkowana, grubość 2 mm. Base release Set is provided in a way that enables easy assembly. Set is comprised of: 1. Main frames: vertical 4 pcs, top 4 pcs, bottom 4 pcs, corner 8 pcs; material: galvanized steel plate, 2 mm thickness. 2. Set of vertical and horizontal frames for 2 door enclosures (compartmentalized) 1 set; material: galvanized steel plate, 2 mm thickness. Основное исполнение Продаются в комплектах для самостоятельной сборки. В комплект входят: 1. Профили основной рамы: вертикальные 4 шт., верхние 4 шт., нижние 4 шт., уголки 8 шт. Материал: оцинкованная листовая сталь, толщина 2 мм. 2. Комплект горизонтальных и вертикальных профилей для секционных (двухдверных) шкафов 1 комплект. Материал: оцинкованная листовая сталь, толщина 2 мм. 46

47 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW 3. Ściana tylna 1 szt. materiał: blacha stalowa grubość 1,5 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL Pokrywa górna 1 szt. materiał: blacha stalowa grubość 1,5 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL Drzwi 1 lub 2 szt. materiał: blacha stalowa grubość 2 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL System zamykania 4-punktowy. 7. Zawiasy do zawieszenia drzwi (kryte, uniwersalne lewe/prawe) 4 szt. 8. Uchwyty transportowe 4 szt. 3. Rear cover 1 pc; material: steel plate, 1.5 mm thickness; polyester powder paint, RAL Top cover 1pc; material: steel plate, 1.5 mm thickness; polyester powder paint, RAL Door 1 or 2 pcs, material: steel plate, 2 mm thickness; polyester powder paint, RAL point locking system 7. Door hinges (covered, unviersal left/right) 4 pcs 8. Transport holders 4 pcs. 3. Задняя стенка 1 шт. Материал: листовая сталь, толщина 1,5 мм, покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет RAL Верхняя стенка 1 шт. Материал: листовая сталь, толщина 1,5 мм, покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет RAL Дверцы 1 или 2 шт. Материал: листовая сталь, толщина 2 мм, покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет RAL Замочная система: 4-точечная. 7. Петли для дверец (скрытые, универсальные левые/правые) 4 шт. 8. Транспортировочные проушины 4 шт. Wyposażenie dodatkowe Realizowane jako osobne pozycje zamówienia. Additional accessories Separate orders. Дополнительное оснащение Продаются как отдельные позиции заказа. 9 Zestawy ścian bocznych 9 Sets of side covers 9 Комплект боковых стенок 10 Zestawy pokrywy przepustowej dolnej 10 Sets of bottom snap bushing cover 10 Нижняя крышка для подвода кабелей 11 Płyty montażowe pełne 11 Full mounting plates 11 Цельные монтажные панели 12 Płyty montażowe częściowe 12 Partial mounting plates 12 Частичные монтажные пенели 13 Uchwyty montażowe 13 Mounting holders 13 Монтажные держатели 14 Profile montażowe uniwersalne 14 Universal assembly frames 14 Универсальные монтажные профили 15 Zestaw profili montażowych poziomych 15 Set of vertical assembly frames 15 Комплект горизонтальных монтажных профилей 16 Zestawy szyn TS 16 Set of TS din rails 16 Комплект шин TS 17 Zestawy szyn TS ze wspornikiem 17 Set of TS din rails with supports 17 Комплект шин TS кронштейном 18 Osłony modułowe 18 Module shield 18 Модульная защита 19 Listwy osłony modułowej 19 Module shield rails 19 Планки модульной защиты 20 Cokoły 20 Plinths 20 Цоколи 21 Zestawy do łączenia obudów 21 Sets for joining enclosures 21 Наборы для соединения шкафов в ряд 22 Ściana działowa 22 Compartment wall 22 Разделительная стенк Przykładowe zestawy The example kit Примеры комплектов e Skład zestawu / Composition of the kit / Состав комплекта Numer elementu składowego Number of the element Номер составляющего элемента Ilość szt. w zestawie Quantity of pcs. in the kit Количество штук в комплекте Zestaw obudowy RW 6204 na aparaturę modułową Enclosure RW 6204 on the module apparatus Комплект корпуса RW 6204 для модульной аппаратуры RW RWSB RWCK RWPP RWOM RWOP RWLM 19 2 RW-TSW Zestaw obudowy dwudrzwiowej RW z pełną płytą montażową i przedziałem szynowym Enclosure RW with full mounting plate and rail compartment Комплект двухдверного корпуса RW с цельной монтажной панелью и секцией для шин RW RW-ZP RWSB RWCK RWPP RWPP RWSD e Skład zestawu / Composition of the kit / Состав комплекта Numer elementu składowego Number of the element Номер составляющего элемента Ilość szt. w zestawie Quantity of pcs. in the kit Количество штук в комплекте Zestaw obudowy rw 8204 z płytą montażową, szynami TS i osłonami modułowymi Enclosure RW 8204 with mounting date, TS din rails and module shield Комплект корпуса RW 8204 с монтажной панелью, шинами TS и модульными защитами RW RWP RWSB RWCK RWPP RW-PMP RW-TSW RWUM 13 2 RWOM RWOP RWLM 19 1 Zestaw obudowy RW 6205 z pełną płytą montażową Enclosure RW 6205 with full mounting plate Комплект корпуса RW 6205 с цельной монтажной панелью RW RW-ZP RWSB RWCK RWPP

48 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW Obudowy w wykonaniu podstawowym Obudowa dwudrzwiowa z przedziałem szynowym Double-doored enclosure with the rail compartment Шкаф двухдверный с секцией для шин Standard enclosures Шкафы в стандартном исполнении Obudowa jednodrzwiowa Single door enclosure Шкаф однодверный * e* * Art. nr Item No. Арт. Maksymalna liczba modułów*** w rozdzielnicy Max quantity moduls*** in switchgear Макс. количество модулей*** в распределительном шкафу W C S A B RW 6204 R31RD RW 6205 R31RD RW 6206 R31RD RW 8204 R31RD RW 8205 R31RD RW 8206 R31RD RW 10205** R31RD RW 10206** R31RD RW 12205** R31RD RW 12206** R31RD * Zestaw złożony z elementów 1 8. * set comprised of components 1 8. * Комплект из элементов 1 8. ** Obudowy dwudrzwiowe z przedziałem szynowym. *** W każdej obudowie można zamontować maksymalnie 12 rzędów aparatury modułowej. ** Double-doored enclosure with the rail compartment. *** A maximum of 12 rows of modular electrical devices can be installed in each enclosure ** Двухдверные шкафы с секцией для шин. *** В каждом шкафу можно замонтировать максимально 12 рядов модульной аппаратуры. 48

49 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type Wyposażenie dodatkowe Skład zestawu: Ściany montażowe 2 szt. (lewa, prawa); Normalia montażowe. Materiał: blacha stalowa grubość 1,5 mm. Wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL Montaż: do ramy głównej, przy pomocy blachowkrętów. Additional equipment Set is comprised of: Side covers 2 pcs. (left, right). Assembly fasteners Material: steel plate 1,5 mm. thickness Coverage: polyester powder paint RAL 7032 Assembly: to main frame with metal-plate screws. / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW Дополнительная оснастка 9 Zestawy ścian bocznych RWSB Sets of side covers RWSB type Комплекты боковых стенок RWSB В комплект входят: монтажные стенки 2 шт. (левая, правая), нормализированные монтажные детали. Материал: стальной лист толщиной 1,5 мм. Покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет RAL Монтаж: крепится к основной раме при помощи саморезов по металлу. Do obudów For enclosures Для шкафов RW 6204 RW 8204 RW 6205 RW 8205 RW RW RW 6206 RW 8206 RW RW e Art. nr Item No. Арт. H S A B RWSB 204 R31RD RWSB 205 R31RD RWSB 206 R31RD Zestaw pokrywy przepustowej dolnej RWPP Skład zestawu: Wsporniki pokrywy przepustowej 2 szt.; Płyty pokrywy przepustowej 2 lub 3 szt. w zależności od rozmiaru; Normalia montażowe. Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość blachy 2 mm. Montaż: do konstrukcji ramowej przy pomocy blachowkrętów. Set of bottom snap bushing cover RWPP type Set is comprised of: Brackets for snap bushing cover 2 pcs; snap bushing frames 2 or 3 pcs depending on size; assembly fasteners. Material: steel plate covered with Al-Zn; 2 mm thickness. Assembly: to main frame with metal-plate screws. Нижняя крышка для подвода кабелей RWPP В комплект входят: кронштейны крышки для подвода кабелей 2 шт., панели крышки 2 или 3 шт. в зависимости от размера, нормализированные монтажные детали. Материал: стальной лист покрытый алюцинком, толщина листа 2 мм. Монтаж: крепится к рамной конструкции при помощи саморезов по металлу. Do obudów For enclosures Для шкафов e Art. nr Item No. Арт. Płyty przepustowe w zestawie Snap bushing cover in the kit Нижняя крышка для подвода кабелей S A B RW RW RWPP 45 R31RD RW RW RWPP 46 R31RD , RW 6204 RWPP 64 R31RD RW 6205 RW 12205* RWPP 65 R31RD RW 6206 RW RWPP 66 R31RD , RW 8204 RWPP 84 R31RD RW 8205 RW 12205* RWPP 85 R31RD RW 8206 RW 12206* RWPP 86 R31RD , * Do obudów dwudrzwiowych należy zamawiać 2 zestawy pokrywy przepustowej, dla każdego z przedziałów osobny zestaw. * For 2-door enclosures 2 sets of snap bushings should be ordered, each for one compartment. * Для двухдверных шкафов необходимо заказывать 2 крышки для подвода кабелей, для каждого отделения отдельная крышка. 2 49

50 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW 11 Zestaw płyty montażowej pełnej RW-ZP1 Skład zestawu: Płyta montażowa pełna; Uchwyty montażowe 3 szt.; Normalia montażowe. Materiał: Płyta montażowa blacha stalowa ocynkowana, grubość 2,5 mm. Uchwyty montażowe blacha stalowa ocynkowana, grubość 2,5 mm. Montaż: płyta montażowa mocowana jest do ramy głównej za pośrednictwem uchwytów montażowych. Sets of full mounting plates RW ZP1 Set is comprised of: full mounting plate, mounting holders 3 pcs., assembly fasteners. Material: mounting plate galvanized steel plate 2.5 mm. thickness. Mounting holders galvanized steel plate 2.5 mm. Assembly: Mounting plate is fastened to main frame with mounting holders. Набор с цельной монтажной панелью RW-ZP1 В набор входят: Цельная монтажная панель; Монтажные держатели 3 шт.; Нормализированные монтажные детали Материал: Монтажная панель оцинкованная листовая сталь, толщина 2,5 мм Монтажные держатели оцинкованная листовая сталь, толщина 2,5 мм. Монтаж: монтажная панель крепится к основной раме при помощи монтажных держателей. Do obudów For enclosures Для шкафов e Art. nr Item No. Арт. H B S A RW 10205* RW 10206* RW 12205* RW 12206* RW 6204 RW 6205 RW 6206 RW 10205** RW 10206** RW 8204 RW 8205 RW8206 RW 12205** RW 12206** RW RW RW RW * Montaż płyty w przedziale szynowym. ** Montaż płyty w przedziale aparaturowym. RW-ZP1 420 R31RD RW-ZP1 620 R31RD ,00 RW-ZP1 820 R31RD ,20 RW-ZP1 R31RD RW-ZP1 R31RD * Mounting in busbar compartment. ** Mounting in electrical devices compartment. * Замонтировать в секции для шин. ** Замонтировать в секции для аппаратуры. 12 Płyta montażowa częściowa RWP1 Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość blachy 1,5 mm. Montaż: płyta montażowa mocowana jest do ramy głównej lub do profili montażowych za pośrednictwem 4 uchwytów montażowych RWUM. W komplecie z płytą dostarczane są normalia montażowe. Partial mounting plate RWP1 Material: steel plate covered Al-Zn, 1.5 mm thickness. Assembly: Mounting plate is fastened to main frame with mounting holders. Assembly fasteners are provided in set with plate. Частичная монтажная панель RWP1 Материал: стальной лист покрытый алюцинком, толщина листа 1,5 мм. Монтаж: монтажная панель может крепиться к основной раме при помощи саморезов по металлу либо к монтажным профилям при помощи 4 монтажных держателей RWUM. В комплекте с панелью продаются нормализированные монтажные детали. 2 Do obudów For enclosures Для шкафов RW 6204, RW 6205, RW 6206 RW 8204, RW 8205, RW 8206 RW 10205*, RW 10206* RW 12205*, RW 12206* e * Płyta przewidziana do montażu w przedziale aparaturowym. Art. nr Item No. Арт. S B H A RWP1 62 R31RD RWP1 64 R31RD RWP1 66 R31RD RWP1 82 R31RD RWP1 84 R31RD RWP1 86 R31RD RWP1 62 R31RD RWP1 64 R31RD RWP1 66 R31RD RWP1 82 R31RD RWP1 84 R31RD RWP1 86 R31RD * Plate is designed to mounting in electrical devices compartment. * Панель можно замонтировать только в секции для аппаратуры. 50

51 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW 13 Komplet uchwytów RWUM Set of mounting holders RWUM Комплект держателей RWUM Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość 2 mm. W komplecie 2 sztuki uchwytów z normaliami montażowymi. Art. Nr: R31RD Material: steel plate covered Al-Zn, 2 mm thickness. In set are 2 pcs. of mounting holders with assembly fasteners. Item No: R31RD Материал: стальной лист покрытый алюцинком, толщина листа 2 мм. В комплекте 2 держателя с нормализированными монтажными деталями. Арт. : R30RS Profile montażowe uniwersalne Universal assembly frames Универсальные монтажные профили Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość 2 mm. Montaż: do ramy głównej lub profili montażowych, przy pomocy blachowkrętów. W komplecie normalia montażowe. Material: steel plate covered Al-Zn, 2 mm thickness. Assembly: to main frame or assembly frame with metal-plate screws. Assembly fasteners are provided in set. Материал: стальной лист покрытый алюцинком, толщина листа 2 мм. Монтаж: крепится к основной раме либо к монтажным профилям при помощи саморезов по металлу. В комплекте с профилями продаются нормализированные монтажные детали. e Art. nr Item No. Арт. L B A RW-PMU 4 R31RD RW-PMU 5 R31RD RW-PMU 6 R31RD RW-PMU 8 R31RD Na zamówienie możliwe wykonanie profili uniwersalnych o innych długościach. On request, it is possible to manufacture universal assembly frames of different lenghts. Под заказ возможно изготовление универсальных профилей другой длины. 15 Zestaw profili montażowych poziomych Skład zestawu: profil montażowy 1 szt., uchwyt montażowy 1 szt., normalia montażowe. Materiał: blacha stalowa pokryta alucynkiem, grubość 2 mm. Montaż: do ramy głównej przy pomocy blachowkrętów. W komplecie normalia montażowe. Set of horizontal assembly frames Set is comprised of: assembly frames 1 pcs., mounting holders 1 pcs., assembly fasteners. Material: steel plate covered Al-Zn, 2 mm thickness. Assembly: to main frame metal-plate screws. Assembly fasteners are provided in set. Комплект горизонтальных монтажных профилей В комплект входят: монтажный профиль 1 шт., монтажный держатель 1 шт., нормализированные монтажные детали. Материал: стальной лист покрытый алюцинком, толщина листа 2 мм. Монтаж: крепиться к основной раме при помощи саморезов по металлу. В комплекте с профилями продаются нормализированные монтажные детали. e Art. nr Item No. Арт. L A RW-PMP 4 R31RD RW-PMP 5 R31RD RW-PMP 6 R31RD RW-PMP 8 R31RD

52 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW 16 Zestaw szyny TS z normaliami, typ RZ-TS Skład zestawu: Szyna TS 35/15 1 szt.; Normalia montażowe. Set of TS din rails with assembly fasteners, RZ-TS type Set is comprised of: Din rail TS 35/15 1 pcs., assembly fasteners. Комплект шин TS с нормализированными монтажными деталями, тип RZ-TS В комплект входят: Шина TS 35/15 1 шт.; Нормализированные монтажные детали. Do obudów For enclosures Для шкафов e Art. nr Item No. Арт. L A RW 6204, RW 6205, RW 6206, RW 10205*, RW 10206* RZ-TS 60 R30RS RW 8204, RW 8205, RW 8206, RW 12205*, RW 12206* RZ-TS 80 R30RS * Zestaw przewidziany do montażu w przedziale aparaturowym rozdzielnicy. * Set is designed to mounting in electrical devices compartment. * Комплект рассчитан для монтажа в секции для аппаратуры распределительного шкафа. 17 Zestaw szyny TS ze wspornikiem, typ RW-TSW Skład zestawu: Wsporniki 2 szt. (blacha stalowa grubość 2 mm, pokryta alucynkiem); Szyna TS 35/15 1 szt.; Normalia montażowe. Set of din rails with supports, RW-TSW type Set is comprised of: brackets 2 pcs. (steel plate covered Al-Zn, 2 mm thickness), Din rail TS - 35/15 1 pcs., assembly fasteners. Комплект шин TS с кронштейном, тип RW-TSW В комплект входят: Кронштейны 2 шт. (стальной лист, толщина 2 мм, покрыты алюцинком); Шина TS 35/15 1 шт; Нормализированные монтажные детали Do obudów For enclosures Для шкафов e Art. nr Item No. Арт. L A RW 6204, RW 6205, RW 6206, RW 10205*, RW 10206* RW-TSW 60 R31RD ,65 RW 8204, RW 8205, RW 8206, RW 12205*, RW 12206* RW-TSW 80 R31RD ,79 2 * Zestaw przewidziany do montażu w przedziale aparaturowym rozdzielnicy. * Set is designed to mounting in electrical devices compartment. * Комплект рассчитан для монтажа в секции для аппаратуры распределительного шкафа. 52

53 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW 18 Osłony modułowe typ RWOM i RWOP Materiał: blacha stalowa, grubość 1,2 mm. Wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa. Kolor: RAL W komplecie normalia montażowe. Module shields, RWOM and RWOP type Material: steel plate, 1.2 mm thickness. Coverage: polyester powder paint. Color: RAL 7032 Assembly fasteners in set. RWOP Модульные защиты, тип RWOM и RWOP Материал: стальной лист толщиной 1,2 мм. Покрытие: порошковая полиэфирная краска. Цвет: RAL В комплекте нормализированные монтажные детали. RWOM Zaślepka do osłony modułowej patrz str. 60. Cover for module shield see page 60. Заглушка защиты модулей смотри стр. 60. Do obudów For enclosures Для шкафов e Art. nr Item No. Арт. Liczba modułów w rzędzie Number of modules in row Количество модулей в ряду e Art. nr Item No. Арт. S A L RW 6204 RWOM 6 R31RD RWOP 6 R31RD RW 6205 RWOM 6 R31RD RWOP 6 R31RD RW 6206 RWOM 6 R31RD RWOP 6 R31RD RW 8204 RWOM 8 R31RD RWOP 8 R31RD RW 8205 RWOM 8 R31RD RWOP 8 R31RD RW 8206 RWOM 8 R31RD RWOP 8 R31RD RW 10205* RWOM 6 R31RD RWOP 6 R31RD RW 10206* RWOM 6 R31RD RWOP 6 R31RD RW 12205* RWOM 8 R31RD RWOP 8 R31RD RW 12206* RWOM 8 R31RD RWOP 8 R31RD * Osłona przewidziana do montażu w przedziale aparaturowym rozdzielnicy. W obudowach RW można zamontować maksymalnie 12 osłon modułowych RWOM. Dodatkowo na górze i na dole po jednej osłonie RWOP. * Designed to mounting in electrical devices compartment. A maximum of 12 module shields can be installed in each RW type enclosure. Additionally, one RWOP type shield at the top and one at the bottom. * Защита рассчитана для монтажа в секции для аппаратуры распределительного шкафа. В шкафах RW можно замонтировать максимально 12 модульных защит RWOM. Дополнительно сверху и снизу по одной защите RWOР. 19 Listwy osłony modułowej zestaw, typ RWLM Skład zestawu: Listwy 2 szt.; normalia montażowe. Materiał: blacha stalowa, grubość 1,5 mm. Art nr: R31RD Set of module shield rails, RWLM type Set is comprised of: module shield rails 2 pcs., assembly fasteners. Material: steel plate, 1.5 mm thickness, Item no: R31RD Планки модульной защиты комплект, тип RWLM В комплект входят: планки 2 шт., нормализированные монтажные детали. Материал: стальной лист толщиной 1,5 мм. Арт. : R31RD

54 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW 20 Cokoły typ RWCK Plinths, RWCK type Цоколи тип RWCK Materiał: blacha stalowa grubość 2 mm. Wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa. Kolor: RAL Montaż z obudową: przy pomocy śrub. W komplecie normalia montażowe. Material: steel plate, 2 mm thickness. Coverage: polyester powder paint. Color: RAL 9005 Assembly with enclosure: with screws. Assembly fasteners in set. Материал: стальной лист толщиной 2 мм. Покрытие: порошковая полиэфирная краска. Цвет: RAL Монтаж в шкафу: при помощи винтов. В комплекте нормализированные монтажные детали. Do obudów For enclosures Для шкафов e Art. nr Item No. Арт. S A H B RW 6204 RWCK 64 R31RD ,22 RW 6205 RWCK 65 R31RD ,76 RW 6206 RWCK 66 R31RD ,30 RW 8204 RWCK 84 R31RD ,32 RW 8205 RWCK 85 R31RD ,86 RW 8206 RWCK 86 R31RD ,39 RW RWCK 105 R31RD ,01 RW RWCK 106 R31RD ,52 RW RWCK 125 R31RD ,13 RW RWCK 126 R31RD ,67 21 Zestawy do łączenia szeregowego obudów RWZL Skład zestawu: Uszczelka; Elementy dystansowe; Normalia montażowe. Art. nr: R31RD Sets for joining RWZL enclosures Set is comprised of: seal. Square spacing parts. Assembly fasteners. Item No.: R31RD Наборы для соединения шкафов RWZL в РЯД В набор входят: прокладка; дистанционные элементы; нормализированные монтажные детали. Арт. : R31RD ,9 2 27±0,1 32,9±0,1 2 62, Ø6,5 x6 50±0,1 1 54

55 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW / Floor mounted LV enclosures RW type / Отдельностоящие стальные шкафы низкого напряжения, тип RW 22 Ściana działowa obudowy 2-drzwiowej typ RWSD Compartment wall, RWSD type Стенка-перегородка корпуса тип RWSD Wykonanie Version e Art. nr Item No. Арт. S A 1 RWSD 205 R31RD ,1 2 RWSD 206 R31RD ,1 Informacje uzupełaniające Drzwi Usztywnione (listwa usztywniająca i dodatkowe gięcie). Wylewana uszczelka zapewnia stopień ochrony IP 54. Kąt otwarcia 170. Zastosowanie zawiasów uniwersalnych daje możliwość mocowania drzwi po obu stronach obudowy (dotyczy obudów jednodrzwiowych) System zamykania 4- punktowy, standardowo wkładka typu W. Istnieje możliwość uzgodnienia typu wkładki w zamku. W komplecie dostarczany jest odpowiedni klucz. Kołki montażowe na drzwiach umożliwiają montaż na drzwiach dodatkowego wyposażenia. Zaciski do przewodów ochronnych Miedziowane zaciski M6x12 osadzone są na wewnętrznych powierzchniach drzwi i obu ścian bocznych. Uniwersalne profile montażowe Otwory na całej długości profilu okrągłe i pod nakrętki klatkowe rozmieszczone naprzemiennie zapewniają uniwersalność. Zastosowanie profili montażowych daje wiele możliwości w zakresie konfiguracji rozdzielnic i pozwala na optymalne wykorzystania przestrzeni wewnątrz niej. Additional information Door Stiffened (stiffening rail with double-bended edges). Casted seal provides IP 54 protection level. Opening angle 170. The use of unviersal hinges enables assembly of door on either side of the enclosure (applies to one-door enclosures). 4-point locking system, double-bar insert. Other type of lock insert can be provided. Key is provided. Assembly bolts put on the door enable attaching additional appliances. Clamps fo protective wires Copper clamps M6x12 are placed on inner surface of door and both side covers. Universal assembly frames Alternatelly placed round holes and holes for selflocking nuts on the whole lenght of the frame ensure flexibility. The use of assembly frames provide many choices for enclosure configuration and enables optimal use of interior space. Дополнительная информация Дверцы Усиленные (усиляющие ребра жесткости и дополнительно загнутый стальной лист). Литая прокладка обеспечивает степень защиты IP 54. Угол открытия 170 Применение универсальных петель дает возможность двухсторонней установки дверей (касается однодверных шкафов). Четырехточечный запирающий механизм, стандартно вставка типа W. Есть возможность согласовать тип вставки в замке. В комплекте соответствующий ключ. Монтажные штыри на дверях позволяют замонтировать дополнительное оборудование. Зажимы для защитных проводов Омедненные шпильки M6x12 расположены на внутренней поверхности двери и на обеих боковых стенках. Универсальные монтажные профили Перфорация по всей длине профиля отверстия круглые и под закладные гайки размещенные поочередно обеспечивают универсальность. Применения монтажных профилей дает много возможностей конфигурации распределительных шкафов и позволяет оптимально использовать пространство внутри и снаружи шкафа. 2 55

56 Notatki Note Записки 56

57 3 Wyposażenie obudów Equipment of enclosures Оснащение корпусов 6 10

58 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Uchwyty ścienne Wall Holders Настенные крепежи 59 Zamki Locks Замки 59 Blokada drzwi do obudów stalowych RN typ BDRN The blockade of the door to steel enclosures RN type BDRN Блокировка двери в стальных шкафах RN типа BDRN 59 Nakrętki montażowe Installation nuts Монтажные гайки 60 Zaślepka do osłony modułowej typ ZOMZ-05 Cover for module shield ZOMZ-05 type Заглушка защиты модулей типа ZOMZ Kieszeń na dokumenty Pocket for documents Карманы для документов 61 Rury RKR z osprzętem Tubes RKR type Трубы RKR с оснащением 61 System płyt kablowych membranowych typu FL 21 FL 21 membrane flange system Система мембранных кабельных пластин тип FL Dławnice izolacyjne Insulating glands Изоляционные сальники 66 Korytka kablowe drobno perforowane typu KOPD i KOPDS Fine-slotted wiring trunking, KOPD and KOPDS type Мелко перфориро ванные кабельные каналы типа КОРD и KOPDS 69 Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] Grubość blachy [mm] Metal Plate Thickness [mm] Толщина листа [мм] Szerokość otw. montaż. [mm] Width of mounting hole [mm] Диаметр монтажного отверстия [мм] Średnica zewnętrzna [mm] External diameter [mm] Наружный диаметр [мм] Średnica wewnętrzna [mm] Internal diameter [mm] Внутренний диаметр [мм] Wymiar pod klucz [mm] Spanner No. [mm] Размер под ключ [мм] Gwint M Thread M Резьба M Gwint PG Thread PG Резьба PG Liczba zamków No. of locks Количество замков 3 Masa [kg] Weight [kg] Вес [кг] Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] Zakres temperatur otoczenia [ºC] The temperature of surroundings [ºC] Диапазон окружающей температуры [ºC] Ø zewnętrzna przewodu [mm] Ø Cable diameter (external) [mm] Ø внешний провода [мм] Przekrój [mm²] Cross section [mm²] Сечение [мм²] 58

59 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Uchwyty ścienne Wall Holders Настенные крепежи Uchwyty ścienne do montażu obudów RN i RZ na ścianie typu WSRN-1 Konstrukcja uchwytu ściennego pozwala na mocowanie do obudowy w dwóch położeniach. Uchwyty są dostarczane w kompletach po 4 szt. Wieszaki należy zamawiać jako osobną pozycję. Art. nr: R30RS Wall holders for mounting enclosures RN and RZ on the wall WSRN-1 type Design of wall holders allows for installation of enclosure in two positions. Holders are delivered in sets of 4 pcs. Hangers should be ordered separately. Item. No.: R30RS Ø10,5 Настенные кронштейны для крепления шкафов RN и RZ на стене тип WSRN-1 Строение настенного кронштейна позволяет закрепить его к шкафу в двух положениях. Кронштейны поставляются в комплектах по 4 шт. Крюки следует заказывать как отдельную позицию. Арт. : R30RS , ,5 Zamki Locks Замки e Wkładka / Insert / Вставка Wkładka / Insert / Вставка Klucz / Key / Ключ Art. nr Item No. Арт. ZMRN-T Trójkątna / Triangle / Трехугольная R30RS ZMRN-K Kadratowa / Square / Квадратная R30RS ZMRN-W u płetwa / Double-bar insert / С вставкой R30RS ZMKL Zamek patentowy / Patent lock / Автоматический замок R30RS Uwaga! Zamek dostarczany jest w komplecie z kluczem. Attention! Lock is delivered in a set with key. Внимание! Замок поставляется в комплекте с ключом. Blokada drzwi do obudów stalowych RN typ BDRN The blockade of the door to steel enclosures RN type BDRN Блокировка двери в стальных шкафах RN типа BDRN 3 / e / Art. nr. / Item No. / Арт. BDRN 1 BDRN 2 R30RS R30RS RN z ogranicznikiem BDRN1, BDRN2 RN with blockade of the door BDRN1, BDRN2 RN с ограничителем BDRN1, BDRN2 Inny typ ogranicznika BDRN3 Other type of the blockade Другой тип ограничителя BDRN3 BDRN 3 R30RS

60 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Nakrętki montażowe Installation nuts Монтажные гайки Nakrętki wsuwane do montażu śrubami Push-on nuts for mountage with screws Задвижные гайки закрепляемые болтами e Gwint Thread Резьба Materiał Material Материал Art. nr Item No. Арт. W5-4/14S M5x0,8 0,5 4,0 stal ocynkowana 10 R30RS W5-4/20S M5x0,8 0,5 4,0 galvanized steel 10 R30RS W6-4/22S M6x1,0 0,5 4,0 Оцинкованная сталь 10 R30RS Nakrętki wsuwane do montażu blachowkrętami Push-on nuts for mountage with metal-plate screws Задвижные гайки закрепляемые винтами e Średnica otw. pod blachowkręt Diameter for screw Диаметр отверстия для винта [mm/мм] Materiał Material Материал Art. nr Item No. Арт. W4-2/16B 3,5 1,6 2,5 stal ocynkowana galvanized steel 10 R30RS W6-2/20B 5,5 1,6 2,5 Оцинкованная сталь 10 R30RS Nakrętki klatkowe do montażu śrubami Self-locking nuts for mountage with screws Закладные гайки закрепляемые болтами e Gwint Thread Резьба Materiał Material Материал Art. nr Item No. Арт. N4-9/2K M4x0,7 1,7 2,5 9,5 10 R30RS N5-9/2K M5x0,8 1,8 3,0 9,5 stal ocynkowana 10 R30RS N6-9/2K M6x1,0 1,8 3,0 9,5 galvanized steel 10 R30RS N8-12/2K M8x1,25 1,8 3,0 12,3 Оцинкованная сталь 10 R30RS N10-12/2K M10x1,5 1,8 3,0 12,3 10 R30RS Montaż nakrętki klatkowej w profilu montażowym Mountage of slef-locking nut on installation profile Монтаж закладной гайки на монтажном профиле Montaż nakrętek wsuwanych w płycie perforowanej Mountage of push-on nut on perforated plate Монтаж задвижных гаек на перфорированной панели Zaślepka do osłony modułowej typ ZOMZ-05 Kolor: RAL Długość: 500 mm. Opakowanie: 10 szt. Art. nr: R30RS Cover for module shield ZOMZ-05 type Colour: RAL Length: 500 mm. Packing: 10 pcs. Item No: R30RS Заглушка защиты модулей типа ZOMZ-05 Цвет: RAL Длина: 500 mm. Упаковка: 10 шт. Арт. : R30RS ,4 60

61 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Kieszenie na dokumenty Pocket for documents Карманы для документов B A KDS B A KDG e KDS-1 KDG-1 KDG-2 Rodzaj Kieszeń sztywna, samoprzylepna Rigid pocket, self-adhesive Жесткий карман, самоклеющийся Kieszeń giętka, samoprzylepna Flexible pocket, self-adhesive Эластичный карман, самоклеющийся Kieszeń giętka, samoprzylepna Flexible pocket, self-adhesive Эластичный карман, самоклеющийся AxBxC 282x222x18 230x220x10 300x220x10 Materiał Material Материал Twarde PCV Tough PCV Твердый ПВХ Folia Foil Пленка Folia Foil Пленка Art. nr Item No. Арт. R30RS R30RS R30RS C C Rury i uchwyty do rur Rury karbowane bardzo elastyczne typ RKR Opis: Rury ochronne bardzo elastyczne, lekkie, do wiązek przewodów lub rurek często zginanych, wymagających bardzo dużej giętkości, tzn. bardzo łatwo poddających się zginaniu. Zastosowanie rury RKR jako osłony wiązki radykalnie poprawia estetykę i funkcjonalność takiego połączenia. owa aplikacja to osłona wiązek przewodów, łączących elementy sterownicze na drzwiach lub innych elementach ruchomych z aparaturą w szafach sterowniczych i rozdzielnicach elektrycznych. Materiał: polietylen modyfikowany. Bezhalogenowy, RoHS. Kolor: szary RAL Temperatura pracy: C. Certyfikat: CE wg PN-EN Zastosowanie: wnętrzowe. Uwaga! Rury RKR mocuje się w obudowach z pomocą uchwytów URE z użyciem wsporników WUR (zdjęcie nr 1) lub dławnic FD z użyciem wsporników WUD i WUR (zdjecie nr 2). Tubes and clips for tubes Very flexible corrugated tubes type RKR Description: very flexible corrugated tubes, light, for bundle of wire or small pipes often bended, requiring extreme flexibility, it means to be bend very easy. Using of RKR tubes as a bundle protection improves visual appearance and functionality of connection. ical application it is cover of wire bundles, which connects control elements on doors or other moving parts with boxes main equipment in distribution enclosures and control boxes. Material: modified polyethylene. Halogen free; RoHS. Colour: gray RAL Working temperature: C. CE Certification acc. to EN standard. Application: indoor. Attention! RKR tubes are fasten to enclosures with URE clips together with WUR brackets (picture No.1), or FD type fittings/glands together with WUD and WUR brackets (picture No. 2). Трубы и держатель Гофрированная очень эластичная труба тип RKR Описание: Защитные очень эластичные трубы, легкие, для пучков проводов или часто сгибаемых трубок, требуемых очень большой гибкости. Применение трубы RKR улучшает эстетику и функциональность соединения. ичное применение это защита пучков проводов, соединяющих элементы управления на дверях или других движимых элементах с аппаратурой в шкафах управления и распределительных электрощитах. Материал: модифицированный полиэтилен. Цвет: серый RAL Рабочая температура: C. Применение: внутреннее. Внимание! Трубка RKR крепится в корпусах при помощи держателей URE используя кронштейны WUR (фотография 1), либо сальников FD используя кронштейны WUD и WUR (фотография 2). WUR URE WUR WUD FD RKR RKR e Min. promień gięcia Min. bending radius Мин. радиус сгибания [mm/мм] Art nr Item No. Арт. [m/м] RKR 16 16,8 21, E03DK RKR 29 27,9 34, E03DK RKR 36 35,2 42, E03DK RKR 48 46,9 54, E03DK

62 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Uchwyty typu URE Zastosowanie: Do mocowania rur elastycznych RKR. Uchwyty URE mocuje się bezpośrednio do listwy na drzwiach obudowy RN za pomocą blachowkrętów Ø5,5x12 mm. Do ściany obudowy uchwyty mocuje się z pośrednictwem wspornika WUR 1 (rozmiary 16 i 29) lub WUR 2 (rozmiary 36 i 48). Materiał: PA6,. Temperatura pracy: C. Kolor: szary RAL Conduit clips URE type Application: The brackets for RKR flexible tubes clamping URE clips is screwed to RN box door rail directly with sheet-metal screw Ø5.5x12 mm. To the box wall clips is fastened with WUR 1 bracket (sizes 16 and 29) or WUR 2 bracket (sizes 36 and 48). Material: polyamide 6,. Working temperature: C. Colour: grey RAL Держатель типа URE Применение: Для крепления эластичных труб RKR. Держатели URE крепятся непосредственно к планке на двери корпуса RN при помощи шурупов Ø5,5x12 mm. К стенке корпуса держатели крепятся при помощи кронштейна WUR 1 (размеры 16 и 29) либо WUR 2 (размеры 36 и 48). Материал: PA6,. Рабочая температура: C. Цвет: серый RAL Okno na taśmę kablową TK (Szerokość maks. 9 mm) Gap on cable ties. (Max tie width 9 mm) Отверстие на кабельную стяжку ТК (Макс. ширина 9 mm) e Rura RKR Tube RKR type Труба RKR Uchwyt / Clip / Держатель Wkręt / sheet-metal screw /шуруп Art nr Item No. Арт. /e/ D [mm/мм] A B C E F H K M N W /e/ szt./pcs./шт. /e/ szt./pcs./шт. URE 16 KPL RKR 16 21, , URE ST5,5x12 20 E03DK URE 29 KPL RKR 29 34,5 44, , URE ST5,5x12 20 E03DK URE 36 KPL RKR 36 42, , URE ST5,5x12 20 E03DK URE 48 KPL RKR 48 54,5 67, URE 48 5 ST5,5x12 10 E03DK Wsporniki montażowe WUR Zastosowanie: do mocowania uchwytów URE z rurami ochronnymi karbowanymi RKR, oraz innego osprzętu w obudowach, szafach sterowniczych, rozdzielnicach produkowanych przez ZAE ERGOM. Uchwyty mocuje się do wewnętrznej powierzchni ścianki czołowej obudowy dwoma blachowkrętami Ø4,8 mm, z podkładkami nylonowymi, przez otwory Ø4 mm. W ściance należy wywiercić 2 otwory Ø5 mm, wg odpowiednich otworów Ø4 mm we wsporniku. Zasady montażu jak na zdjęciu 1 dla rur RKR. Materiał: stal ocynkowana. Brackets WUR type Application: for fastening of URE clips with RKR protection tubes and other electrical equipment in distribution enclosures, control boxes, which are manufactured by ZAE ERGOM. The bracket are fastened inside a box, direct to the frontal wall. Fastening with 2 sheet-metal screws Ø 4,8x10 and 2 nylon washers. In the box wall have to be drilled two openings Ø 5mm, acc. to proper openings Ø4 mm in WUR bracket. Directions for use acc. to a picture no. 1 for RKR conduits. Material: galvanized steel. Монтажные кронштейны WUR Применение: для крепления держателей URE с защитными гофрированными трубами RKR, а также другого оборудования в корпусах, шкафах управления, распределительных шкафах производимых ZAE ERGOM. Держатели крепятся к внутренней поверхности лицевой стенки корпуса двумя винтами Ø 4,8mm, с нейлоновыми шайбами. В стенке следует просверлить 2 отверстия Ø5 mm, соответствующие отверстиям Ø4 mm в кронштейне. Принцип монтажа как на фот. 1 для труб RKR. Материал: оцинкованная сталь. * - otwór występuje w typie WUR 1 ** - otwór występuje w typie WUR 2 * - openings occur in WUR 1 bracket ** - openings occur in WUR 2 bracket * - отверстие в типе WUR 1 ** -отверстие в типе WUR 2 3 e URE (rozmiar) (clips size) (разм.) A B C E F L S Ilość otw. No. of holes Кол-во отв. Ø 4,5 wspornik bracket кронштейн e szt. pcs. шт. blachowkręt sheet-metal screw шуруп e szt. pcs. шт. podkł. Nylon nylon washer шайба нейл. e szt. pcs. шт. Art nr Item No. Арт. WUR 1 KPL 16; , WUR 1 1 ST4,8x10 2 PA Ø 5,1 2 R30RS WUR 2 KPL 36; , WUR 2 1 ST4,8x10 2 PA Ø 5,1 2 R30RS

63 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Wsporniki typu WUD Zastosowanie: mocowanie rur ochronnych karbowanych RKR z dławnicami typu FD w szafach sterowniczych, rozdzielnicach, maszynach. Uchwyty mocuje się dwoma blachowkrętami 5,5x12 bezpośrednio do elementów konstrukcyjnych obudowy, lub pośrednio, z użyciem wsporników typu WUR. Zasady montażu jak na zdjęciu nr 2 dla rur RKR. Materiał: stal ocynkowana. Brackets WUD type Application: brackets for clamping of RKR corrugated conduits together with FD type fittings in distribution enclosures, control boxes or on machines. The bracket are fastened direct to a box structural elements, or indirect, with WUR type brackets. Fastening with 2 sheet-metal screws Ø5.5x12. Directions for use acc. to a picture no. 2 for RKR conduits. Material: galvanized steel. Кронштейны тип WUD Применение: крепление защитных рифленных труб RKR с сальниками типа FD в шкафах управления, распределительных шкафах, станках. Держатели крепятся 2 винтами 5,5x12 непосредственно к конструкции корпуса, либо при помощи кронштейнов тип WUR. Принцип монтажа как на фот. 2 для труб RKR. Материал: оцинкованная сталь. e Rozmiar dławnicy Gland size Размер сальника PG Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм] D A B S Z L Ilość otworów 5,5x7,5 w 1 rzędzie Number of openings 5,5x7,5 in one row Кол-во отв. 5,5х7,5 в 1 ряду e Opakowanie Packing Упаковка wsporniki bracket кронштейн szt. pcs. шт. Wkręt sheet-metal screw шуруп e szt. pcs. шт Art nr Item No. Арт. WUD 16 KPL WUD 16 2 ST5,5X12 4 E03DK WUD 29 KPL 29 37,5-35,5 47,5 27, WUD 29 2 ST5,5X12 4 E03DK WUD 36 KPL 36 54, ,6 37,3 70,6 4 WUD 36 2 ST5,5X12 4 E03DK WUD 48 KPL , WUD 48 2 ST5,5X12 4 E03DK Dławnice typu FD Kolor: szary. Materiał: PA 6,. Stopień ochrony: IP54 Glands FD type Colour: grey. Material: PA 6,. Protection level: IP54 Сальники тип FD Цвет: серый. Материал: PA 6,. Степень защиты: IP54 D A E L PG e Gwint Thread PG Rura RKR Tube type RKR Труба тип RKR Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм] D E A L Opakowanie Packing Упаковка [szt./pcs./ шт.] Art nr Item No. Арт. FD 16 P7 RKR 16 29, ,5 10 E03DK FD 29 P29 RKR 29 45, ,8 10 E03DK FD 36 P36 RKR ,4 10 E03DK FD 48 P48 RKR 48 65, ,7 10 E03DK Uwaga! Inne wykonania i kolory Attention! For other types, please visit Внимание! Другие исполнения и цвета 63

64 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов System płyt kablowych membranowych typu FL 21 Nowa koncepcja elastycznego systemu przepustów kablowych dla rozdzielnic elektrycznych. Możliwość dostosowania ilości i średnic otworów na kable do potrzeb. Materiał: Polipropylen wzmacniany włóknem szklanym i elastomer TPE, bezhalogenowe. Stopień ochrony: IP65 (z zainstalowanymi kablami i bez kabli). Temperatura pracy: C. Testy wg norm: EN 60529:1991+A1, EN :2005. Montaż przewodów: Przez przebicie elastycznej membrany. Mocowanie płyt do obudowy: 4 wkręty M8 o długości 20 mm, z nakrętkami M8. Kolor: szary RAL 7035 (na zamówienie czarny). FL 21 membrane flange system New idea of flexible snap bushings for electrical switchgears. It is possible to adjust quantity and holes diameters on cables according to your request. Material: polypropylene strengthened by glass fiber and elastomeric TPE, halogen-free. Protection level: IP65 ( with/ without fixed cable). Work temperature: C. Test according to standard: EN 60529:1991+A1, EN :2005. Wires mountage: piercing of flexible membrane. Mounting plates for enclosure: 4 screws M8, length 20 mm, with nuts M8. Colour: gray RAL 7035 (on request black). Система мембранных кабельных пластин тип FL 21 Новая концепция эластичной системы кабельных вводов в распределительные электрошкафы. Возможность подборки требуемого количества и диаметров отверстий для кабелей. Материал: усиленный стекловолокном полипропелен и эластомер ТРЕ, безгалогеновые. Степень защиты: IP65 (с введенными кабелями и без кабелей). Рабочая температура: C. Тесты согласно нормам: EN 60529:1991+A1, EN :2005. Ввод проводов: путем пробития эластичной мембраны. Крепление пластин к корпусу: 4 винта М8 длиной 20 мм, с гайками М8. Цвет: серый RAL 7035 (по заказу чёрный). Zestawy płyt kablowych FL 21 FL21 Hange kits Комплекты кабельных пластин FL 21 / e / FL 21Z1 FL 21Z2 FL 21Z3 Rysunek Drawing Рисунок Dla przewodów For wires Для проводов 2x8 17 mm/мм, 2x5 10 mm/мм, 2x6 13 mm/мм, 20x4 10 mm/мм 2x8 17 mm/мм, 2x6 13 mm/мм, 30x4 10 mm/мм 18x7 14 mm/мм, 10x4 10 mm/мм Art nr / Item No. / Арт. R30RS R30RS R30RS Zestawy do mocowania płyt kablowych FL 21 do obudów Kits for FL21 hange mounting Крепление кабельных пластин FL к корпусам ±0,5 52 min ±1 62±0,5 0 np. dławnica DP-EN...HM eg. DP-EN...HM cable gland на пример DP-EN...HM сальник Zarys płyty kablowej Outline of flange Контур кабельной пластины 4 x Ø9,50±0,5 Ścianka obudowy Enclosure`s wall Стенка корпуса zestawu Set type набора Płyta kablowa Flange Кабельная пластина Wkręt / Screw / Болт Skład zestawu Composition of kit В набор входит Nakrętka / Nut / Гайка Art nr Item No. Арт. ZNFL M8x20 FL 21 4 x M8x20 4 x M8 R30RS Otwór w obudowie Hole in the enclosure Отверстие в корпусе 64

65 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Elementy płyt kablowych FL 21 Ramka FL 21R Wymiary: L1=214 mm; L2=90 mm; H=9 mm. 4 otwory o średnicy 8,4 mm. Rozstawienie otworów 194x62 mm. Art. nr: R30RS Elements of cable plates FL21 type Frame FL 21R Dimensions: L1=214 mm; L2=90 mm; H=9 mm. 4 holes of hange, 8.4 mm diameter, seeding of holes 194x62 mm Item No.: R30RS Элементы кабельных пластин FL 21 Рамка FL 21R Размеры: L1=214 мм; L2=90 мм; H=9 мм. 4 отверстия диаметром 8,4 мм. Расстояние между отверстиями 194x62 мм. Арт. : R30RS L1 L2 H Wkładki 68x68 mm. Rozmiar 1... Inserts 68x68 mm size 1... Вставки 68х68 мм Размер 1... / e / FL 21 W11 FL 21 W12 FL 21 W13 FL 21 W14 FL 21 W15 Rysunek Drawing Рисунок Dla przewodów lub dławnic (M...) For cables or glands Для проводов или сальников 2x8 17 mm/мм (M25)* 2x5 10 mm/мм (M16)* M32, M40, M50* 9x7 14 mm/мм 2x20 30 mm/мм 2x10 20 mm/мм 1x30 50 mm/мм Art nr / Item No. / Арт. R30RS R30RS R30RS R30RS R30RS * Po usunięciu z otworu całej membrany elastycznej można w nim zainstalować dławnicę poliamidową (np. DP-EN..HM) lub gumową (np. PDE), elastyczną, o podanym rozmiarze metrycznym. * After eliminating the flexible membrane from the hole it is possibile to fix there polyamide glands (ex. DP-EN..HM) or rubber (ex. PDE), flexible glands with adequate metrical size. * После удаления из отверстия эластичной мембраны можно установить в нем сальник из полиамида (напр. DP-EN..HM) либо резиновый (напр. PDE), нужного метрического размера. Wkładki 68x34 mm. Rozmiar 2... Inserts 68x34 mm size 2... Вставки 68x34 мм Размер 2... / e / FL 21 W21 FL 21 W22 FL 21 W23 Rysunek Drawing Рисунок Dla przewodów lub dławnic gumowych (M...) For cables or rubberglands (M...) 2x8 17 mm/мм 2x6 13 mm/мм 10x4 10 mm/мм Для проводов или резиновых сальников (M...) Art nr / Item No. / Арт. R30RS R30RS R30RS Możliwości wypełnienia ramki FL 21 R wkładkami FL 21 W1.. (68x68 mm) i FL 21 W2.. (68x34 mm) Possibilities of filling the frame FL 21 R with inserts FL 21 W1..(68x68) and FL 21 W2.. (68x34 mm) Возможности установки в рамку FL 21 R вставок FL 21 W1.. (68x68 мм) и FL 21 W2.. (68x34 мм) 68x68 68x68 68x34 68x68 68x34 68x34 68x34 68x34 68x34 68x34 68x34 68x

66 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Dławnice izolacyjne Dławnica izolacyjna typu DP...H z gwintem PG typu DP-EN...HM zgodna z normą PN-EN IP68 Dławnica w komplecie z nakrętką i podkładką uszczelniającą. Materiał: poliamid 6,. Kolor: szary (RAL 7035). Temperatura pracy: C. Insulating glands Insulating gland DP...H type with PG thread typu DP-EN...HM according to PN-EN IP68 Gland, nut and sealing washer in a kit. Material: polyamide 6,. Colour: grey (RAL 7035). Working temperature: C. Изоляционные сальники Изоляционный сальник типа DP...H с резьбой PG typu DP-EN...HM согласно из PN-EN IP68 Сальник в комплекте с гайкой, и уплотнительной прокладкой. Материал: полиамид 6,. Цвет: серый (RAL 7035). Рабочая температура: Ц. A C B E L PG M e L E A B C Art. nr Item No. Арт. DP 7 H P7 3,5 6, E03DK DP 9 H P9 4,5 7, E03DK DP 11 H P11 5,5 10, E03DK DP 13 H P13,5 8,0 12, E03DK DP 16 H P16 10,0 14, E03DK DP 21 H P21 14,0 18, E03DK DP 29 H P29 18,0 25, E03DK DP 36 H P36 24,0 32, E03DK DP 42 H P42 30,0 38, E03DK DP 48 H P48 38,0 44, E03DK DP 63 H 70,5** 42,0 52, E03DK ** otwór montażowy ** mounting hole ** монтажное отверстие e L E A B C Art. nr Item No. Арт. * DP-EN 12 HM M12x1,5 3,0 6, E03DK * DP-EN 16 HM M16x1,5 4,0 8, E03DK * DP-EN 20 HM M20x1,5 7,0 12, E03DK * DP-EN 25 HM M25x1,5 11,0 18, E03DK * DP-EN 32 HM M32x1,5 16,0 21, E03DK * DP-EN 40 HM M40x1,5 20,0 32, E03DK * DP-EN 50 HM M50x1,5 30,0 38, E03DK * DP-EN 63 HM M63x1,5 36,0 44, E03DK * Wyrób oznaczony znakiem CE * The product is CE marked. * Изделие имеет знак СЕ. 3 Uwaga! Dławnica w komplecie z nakrętką i podkładką uszczelniającą. W ofercie także inne dławnice. Wycinaki do otworów pod dławnice na www. ergom.com Attention! We also provdie other types of cable glands. For information on punching tools that make holes for glands, please visit com Внимание! Сальник в комплекте с гайкой и уплотнительной шайбой. В предложении есть так же другие сальники. Вырубные штампы для отверстий под сальники на 66

67 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Dławnica mosiężna MDW...H z gwintem PG MDW...HM z gwintem metrycznym IP68 Specjalna konstrukcja listków zapewnia w miarę dokręcania kołpaka równomierne zaciskanie uszczelki na przewodzie. Dzięki temu uzyskano stopień ochrony IP68. Materiał: mosiądz poniklowany. Uszczelka: neopren. Wkładka zaciskowa: PA 6,. O-ring: NBR. Temperatura pracy: C. Brass gland MDW...H type with PG thread MDW...HM type with metric thread IP68 Special construction of lamells ensures that by tightening the cap, the seal will be uniformly clamped on the cable. Thus the IP68 protection class can be achieved. Material: nickel-plated brass. Sealing ring: neoprene. Clamping insert: PA 6,. O-ring: NBR. Working temperature: C. Латунный сальник MDW...H с резьбой PG MDW...HM с метрической резьбой IP68 Специальная конструкция листков обеспечивает по мере завинчивания колпачка равномерный зажим уплотнительной прокладки на проводе. Благодаря этому достигнута степень защиты IP68. Материал: никелированная латунь. Уплотнительное кольцо: неопрен. Прижимная прокладка: PA 6,. О-ринг: NBR. Рабочая температура: Ц. A E L PG M B e Uszczelka Seal Запечатать Art. nr Art. No. Арт. L E A B MDW 7H P7 3,0 6,5 20 6,0 14 PGS7, UUPE7 12,7 50 E03DK MDW 9H P9 4,0 8,0 21 6,0 17 PGS9, UUPE9 15,4 50 E03DK MDW 11H P11 5,0 10,0 22 6,0 20 PGS11, UUPE11 18,8 50 E03DK MDW 13H P13,5 6,0 12,0 22 6,5 22 PGS13, UUPE13 20,7 50 E03DK MDW 16H P16 10,0 14,0 24 6,5 24 PGS16, UUPE16 22,8 50 E03DK MDW 21H P21 13,0 18,0 28 7,0 30 PGS21, UUPE21 28,6 25 E03DK MDW 29H P29 18,0 25,0 32 8,0 40 PGS29, UUPE29 37,4 25 E03DK MDW 36H P36 22,0 32, ,0 50 PGS36, UUPE36 47,5 5 E03DK MDW 42H P42 30,0 38, ,0 58 PGS42, UUPE42 54,5 5 E03DK MDW 48H P48 34,0 44, ,0 64 PGS48, UUPE48 59,8 5 E03DK e Uszczelka Seal Запечатать L E A B * MDW 12HM M12x1,5 3 6, PGS12M, UUPE12M 12,2 50 E03DK * MDW 16HM M16x1, PGS16M, UUPE16M 16,2 50 E03DK * MDW 20HM M20x1, PGS20M, UUPE20M 20,5 50 E03DK * MDW 25HM M25x1, PGS25M, UUPE25M 25,5 25 E03DK * MDW 32HM M32x1, PGS32M, UUPE32M 32,5 25 E03DK * MDW 40HM M40x1, PGS40M, UUPE40M 40,5 5 E03DK * MDW 50HM M50x1, PGS50M, UUPE50M 50,5 5 E03DK * MDW 63HM M63x1, PGS63M, UUPE63M 63,5 5 E03DK * Wyrób oznaczony znakiem CE * The product is CE marked. * Изделие имеет знак СЕ. Art. nr Art. No. Арт. 3 Uwaga! Inne wykonania Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie Attention! For other types, please visit Nuts and seals have to be ordered separately. Внимание! Другие исполнения Гайки заказываются отдельно. 67

68 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Nakrętka do dławnic metalowych typu MDN z gwintem PG i typu MDN...M z gwintem metrycznym Materiał: mosiądz poniklowany. Nut for metal glands, MDN type with PG thread and MDN...M type with metric thread Material: nickel-plated brass. Гайка для металлических сальников, типа MDN с резьбой и PG типа MDN...M с метрической резьбой Материал: никелированная латунь. A A x 1.1 PG M e Art. nr Art. no. Арт. E A MDN 7 P7 2, E03DK MDN 9 P9 2, E03DK MDN 11 P11 3, E03DK MDN 13 P13,5 3, E03DK MDN 16 P16 3, E03DK MDN 21 P21 3, E03DK MDN 29 P29 4, E03DK MDN 36 P36 5, E03DK MDN 42 P42 5, E03DK MDN 48 P48 6, E03DK e Art. nr Art. no. Арт. E A MDN 12M M12x1,5 3, E03DK MDN 16M M16x1,5 3, E03DK MDN 20M M20x1,5 3, E03DK MDN 25M M25x1,5 3, E03DK MDN 32M M32x1,5 3, E03DK MDN 40M M40x1,5 4, E03DK MDN 50M M50x1,5 5, E03DK MDN 63M M63x1,5 6, E03DK Nakrętka do dławnic metalowych typu MDN...E z gwintem PG i typu MDN...ME z gwintem metrycznym, uziemiająca Posiada ząbki, które zeskrobują farbę, rdzę itp. zapewniając połączenie elektryczne pomiędzy nakrętką a metalową obudową urządzenia. Materiał: mosiądz poniklowany. Nut for metal glands MDN...E type with PG thread and MDN...ME type with metric thread Nut has denticles that scrape off paint/rust, ensuring electrical connection between the nut and enclosure. Material: nickel-plated brass. Гайка для металлических сальников типа MDN...E с резьбой PG и типа MDN...ME с метрической резьбой Материал: никелированная латунь. e Art. nr Art. no. Арт. E A MDN 7E P7 3, E03DK MDN 9E P9 3, E03DK MDN 11E P11 3, E03DK MDN 13E P13,5 3, E03DK MDN 16E P16 3, E03DK MDN 21E P21 4, E03DK MDN 29E P29 4, E03DK MDN 36E P36 5, E03DK MDN 42E P42 5, E03DK MDN 48E P48 6, E03DK e E A Art. nr Art. no. Арт. MDN 12ME M12x1,5 3, E03DK MDN 16ME M16x1,5 3, E03DK MDN 20ME M20x1,5 3, E03DK MDN 25ME M25x1,5 3, E03DK MDN 32MEE M32x1,5 4, E03DK MDN 40M M40x1,5 4, E03DK MDN 50ME M50x1,5 5, E03DK MDN 63ME M63x1,5 6, E03DK E A A x 1.1 E PG M 68

69 Wyposażenie obudów / Equipment of enclosures / Оснащение корпусов Korytka kablowe drobno perforowane typu KOPD i KOPDS KOPDS są wyposażone w taśmę samo przylepną umożliwiającą przyklejanie do czystych i odtłuszczonych powierzchni konstrukcji wsporczej. Fine-slotted wiring trunking, KOPD and KOPDS type KOPDS trunking are provided with self-adhesive tape that enables adhering to a clean and degreased surface of supporting structures. Мелко перфорированные кабельные каналы типа КОРD и KOPDS KOPDS оснащенные в липкую ленту позволяющую приклеивать их к чистым обезжиренным поверхностям опорных конструкции. Rysunek Drawing Рисунок Nr rysunku Drawing No. рисунка e Szerokość Width Ширина [mm/мм] Wysokość Height Высота [mm/мм] Opakowanie** Packing** Упаковка** [szt./pcs./шт.] Art. Nr Art. No. Apт KOPD 25x E02KK KOPDS 25x E02KK KOPD 40x E02KK KOPDS 40x E02KK KOPD 25x E02KK KOPDS 25x E02KK KOPD 40x E02KK KOPDS 40x E02KK KOPD 60x E02KK KOPDS 60x E02KK * KOPD 80x E02KK * KOPDS 80x E02KK * KOPD 100x E02KK * KOPDS 100x E02KK Wymiary perforacji Slot dimensions Размеры перфорации. 8* KOPD 120x E02KK * KOPDS 120x E02KK KOPD 25x E02KK KOPD 40x E02KK KOPD 60x E02KK Separatory Separators Сепараторы 12* KOPD 80x E02KK * KOPD 100x E02KK * KOPD 120x E02KK KOPD 25x E02KK Uchwyty Holders Держатели 16 KOPD 40x E02KK KOPD 60x E02KK * KOPD 80x E02KK * KOPD 100x E02KK Narzędzia montażowe Installation tools Монтажные инструменты 3 20* KOPD 120x E02KK KOPD 40x E02KK KOPD 60x E02KK * KOPD 80x E02KK * KOPD 100x E02KK * Można stosować separatory SESG/2 (Korytka pokazano na szkicach z zamontowanymi separatorami). ** 1 szt. = 2 m. * SESG/2 separators may be used (The trunking is shown in the drawings with the separators mounted). ** 1 pc. = 2 m. * можно применять сепараторы SESG/2 (Каналы показаны на чертежах с вмонтированными сепараторами). ** 1 шт. = 2 м. - Wyrób oznaczony znakiem CE. - The product is CE marked. - Изделие имеет знак СЕ. 69

70 Notatki Note Записки 70

71 4 Profile montażowe TS i C Mounting profile TS and C Монтажные профили TS и C 11 23

72 Profile montażowe TS i C / Mounting profile TS and C / Монтажные профили TS и C Uchwyty szyn TS typ UM Rails holders UM type Крепежные элементы для шин TS тип UM 73 Szyny montażowe typ TS i C Mounting rails TS and C type Монтажные шины типa TS и C 74 Przyrząd do cięcia i dziurkowania szyn TS-WN Tool for cutting and perforating steel bus bar TS-WN Инструмент для резки и пробивки шин типа TS-WN 75 Akcesoria do montażu na szynach TS Accessories for mounting on TS rails Аксессуары для монтажа на шинах TS 76 Podstawki montażowe typ WM-35, WM-32, WMU-1, MZO-TS Mounting stand WM-35, WM-32, WMU-1, MZO-TS types Монтажные подставки тип WM-35, WM-32, WMU-1, MZO-TS 77 4 Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] 72

73 Profile montażowe TS i C / Mounting profile TS and C / Монтажные профили TS и C Uchwyty szyn TS typ UM Zastosowanie: Montaż urządzeń na szynach TS. Rails holders UM type Application: Installation of equipment on TS rails. Крепежные элементы для шин TS тип UM Применение: Монтаж оборудования на шинах TS. UM-01 UM-02, UM-03 UM-04 UM-05 UM-T170 Zacisk ochronny Protection clamp Защитный зажим Złączki jednotorowe Single screw Terminal Blocks Защитный зажим Korytko kablowe Wiring trunking Кабельный канал Szyny montażowe Mounting rails Монтажные шины e Opis Description Описание Do mocowania szyn montażowych typu TS 2x35Al w rozdzielnicach, bez stosowania dodatkowych wkrętów. For mounting TS 2x35Al rails without using additional screws. Для крепежа монтажных шин TS 2x35Al в распределительных шкафах, без применения дополнительных винтов. Materiał Material Материал Wysokość H Height H Высота H [mm/мм] Art. nr Item no. Арт. UM R34RR UM-01/ R34RR UM-01/30 Uchwyt montażowy prosty Stal ocynkowana 30 1 R34RR UM-01/40 Horizontal rail holder Galvanized steel 40 1 R34RR UM-01/50 Монтажный элемент прямой Оцинкованная сталь 50 1 R34RR UM-01/ R34RR UM-01/ R34RR UM R34RR UM R34RR UM-03/58 Uchwyt montażowy skośny Stal ocynkowana 58 1 R34RR UM-03/68 Angular rail holder Galvanized steel 68 1 R34RR UM-03/78 Монтажный элемент косой Оцинкованная сталь 78 1 R34RR UM-03/ R34RR UM-03/ R34RR UM-T170 Uchwyt montażowy trójkątny / Triangular rail holder / Монтажный элемент треугольный Stal ocynkowana Galvanized steel R34RR Оцинкованная сталь Stal ocynkowana UM-04 Galvanized steel 1 R34RR Оцинкованная сталь UM-05 Stal ocynkowana Galvanized steel Оцинкованная сталь 1 R34RR

74 Profile montażowe TS i C / Mounting profile TS and C / Монтажные профили TS и C Szyny montażowe typ TS Zastosowanie: Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych. Materiał: Stal, aluminium, miedź. Norma: Szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007 Mounting rails TS type Application: Installation of electrical cabinets equipment. Material: Steel, aluminium, copper. Standard: Rails are according to PN-EN 60715:2007 standard. Монтажные шины типa TS Применение: Монтаж оборудования в шкафах управления. Материал: Сталь, алюминий, медь. Норма: Шины отвечают требованиям нормы PN-EN 60715:2007. e Materiał Material Материал Długość Length Длина [m/м] Perforacja Perforation Перфорация Przekrój dla szyn pełnych Cross-section for non perforation DIN rails Сечение [mm²/ мм²] Art. nr Item no. Арт. TS 15/0,5 0,5 22 R34RR TS 15/1 Stal ocynkowana 1 22 R34RR TS 15/2 Galvanized steel 2 22 R34RR TS 15/1P Оцинкованная сталь 1 22 R34RR TS 15/2P 2 22 R34RR TS 15/0,5 Al Aluminium 0,5 22 R34RR TS 15/1 Al Алюминий 1 22 R34RR ,5 1 5 e Materiał Material Материал Długość Length Длина [m/м] Perforacja Perforation Перфорация Przekrój dla szyn pełnych Cross-section for non perforation DIN rails Сечение [mm²/ мм²] Art. nr Item no. Арт. TS 32/0,5 0,5 92 R34RR TS 32/1 Stal ocynkowana 1 92 R34RR TS 32/2 Galvanized steel 2 92 R34RR TS 32/1P Оцинкованная сталь 1 92 R34RR TS 32/2P 2 92 R34RR TS 32/0,5 Al Aluminium 0,5 98 R34RR TS 32/1 Al Алюминий 1 98 R34RR ,5 1, ,5 6 e Materiał Material Материал Długość Length Длина [m/м] Perforacja Perforation Перфорация Przekrój dla szyn pełnych Cross-section for non perforation DIN rails Сечение [mm²/ мм²] Art. nr Item no. Арт. TS 35/0,5 0,5 46 R34RR TS 35/1 Stal ocynkowana 1 46 R34RR TS 35/2 Galvanized steel 2 46 R34RR TS 35/1P Оцинкованная сталь 1 46 R34RR TS 35/2P 2 46 R34RR TS 35/0,5 Al 0,5 57 R34RR TS 35/1 Al Aluminium Алюминий 1 57 R34RR TS 35/1P Al 1 57 R34RR TS 35/0,5 Cu Miedź 0,5 46 R34RR TS 35/1 Cu Copper 1 46 R34RR TS 35/2 Cu Медь 2 46 R34RR ,5 1 7,5 7,5 31,2 e Materiał Material Материал Długość Length Длина [m/м] Perforacja Perforation Перфорация Przekrój dla szyn pełnych Cross-section for non perforation DIN rails Сечение [mm²/ мм²] Art. nr Item no. Арт. TS 35/15/0,5 0,5 86 R34RR TS 35/15/1 Stal ocynkowana 1 86 R34RR TS 35/15/2 Galvanized steel 2 86 R34RR TS 35/15/1P Оцинкованная сталь 1 86 R34RR TS 35/15/2P 2 86 R34RR TS 35/15/0,5 Al 0,5 140 R34RR TS 35/15/1 Al Aluminium Алюминий R34RR TS 35/15/2 Al R34RR , ,8 1,5 1 16,1 e Materiał Material Материал Długość Length Длина [m/м] Perforacja Perforation Перфорация Przekrój dla szyn pełnych Cross-section for non perforation DIN rails Сечение [mm²/ мм²] Art. nr Item no. Арт. TS 2x35/0,5 Al 0,5 150 R34RR TS 2x35/1 Al Aluminium Алюминий R34RR TS 2x35/2 Al R34RR ,1 35 e Materiał Material Материал Długość Length Длина [m/м] Perforacja Perforation Перфорация Przekrój dla szyn pełnych Cross-section for non perforation DIN rails Сечение [mm²/ мм²] Art. nr Item no. Арт. C 30/15/0,5 0,5 100 R34RR C 30/15/1 Stal ocynkowana Galvanized steel R34RR Оцинкованная сталь C 30/15/ R34RR , Uwaga! Istnieje możliwość wykonania szyn zgodnie z wymaganiami klienta. Attention! Rails can be manufactured according to customer's specifications. Внимание! Возможность изготовления шин согласно требованиям клиента. 74

75 Profile montażowe TS i C / Mounting profile TS and C / Монтажные профили TS и C Perforacja Perforation Перфорация TS TS 32...; TS 35...; TS 2x35...; C ,2 4,2 5,2 5,2 R 3 7,8 6 R R R ,8 6 Przyrząd do cięcia i dziurkowania szyn TS-WN Przyrząd TS-WN służy do cięcia stalowych szyn montażowych typu TS spełniających wymagania normy PN-EN 60715:2007 TS 15 TS 32 TS 35 TS 35 / 15 C 30 / 15 Przyrząd TS-WN służy również do wykonywania owalnych otworów tzw. "fasolek" w ww. szynach. Art. nr: R34RR Tool for cutting and perforating steel bus bar TS-WN Tool TS-WN is used for cutting steel installation bus bars TS type, which fulfill requirements of PN-EN 60715:2007 norm. TS 15 TS 32 TS 35 TS 35 / 15 C 30 / 15 Tool TS-WN is also used for making oval holes in above mentioned bus bars. Item no.: R34RR Инструмент для резки и пробивки шин типа TS-WN Приспособление TS-WN предназначено для резки стальных монтажных шин типа TS отвечающих требованиям нормы PN-EN 60715:2007 TS 15 TS 32 TS 35 TS 35 / 15 C 30 / 15 Приспособление TS-WN предназначено также для исполнения овальных отверстий в вышеперечисленных шинах. Арт. : R34RR Przyrząd dziurkowania szyn TS-WN; 2. Liniał ze zderzakiem TS; 3. Szyna TS 35/ Complete TS-WN tool; 2. Ruler with buffer TS (LN); 3. Bus bar TS 35/ Приспособление для перфорации шин TS- WN; 2. Линейка с отбойником TS (LN); 3. Шина TS 35/15. S L szyny Bus bar e шины L [mm/мм] S [mm/мм] TS 15/C30 7,2 4,2 TS32/ TS35 8,2 5,2 TS 15 TS 32 TS 30/15 TS 35/15 TS 35 4 Akcesoria Liniał ze zderzakiem. Art. nr: R34RR Accessories Ruler with buffer. Item no.: R34RR Аксессуары Линейка с отбойником. Арт. : R34RR Uwaga! Szczegółowe informacje w katalogu NARZĘDZIA lub na stronie Attention! Detailed information in catalogue TOOLS or on website Внимание! Более подробная информация в каталогах ZAE ERGOM и на 75

76 Profile montażowe TS i C / Mounting profile TS and C / Монтажные профили TS и C Akcesoria do montażu na szynach TS Zastosowanie: Montaż urządzeń na szynach TS. Uchwyt montażowy AM-NK Umożliwia mocowanie urządzeń za pomocą nakrętek klatkowych. Uchwyt dostępny jest w trzech typach w zależności od otworu montażowego. Uchwyt montowany jest na szynie TS35 oraz TS35/15, oferowany jest w komplecie (2 szt.) wraz z nakrętkami klatkowymi (4 szt.). Rozstaw regulowany wg potrzeb Adjustable spacing, according to customer requirements Расстояние регулируется в зависимости от требуемого 13 28,5 Ø4 90 Accessories for mounting on TS rails Application: Installation of equipment on TS rails. Mounting holder AM-NK Allows for fastening devices using cage nuts. Holders are available in three types depending on mounting holes. Holders can be mounted on TS35 and TS 35/15 rails. Holders are available in sets (2 pcs.) with cage nuts (4 pcs.) 5M 80 9 e Materiał Material Материал Аксессуары для монтажа на шинах TS Применение: Монтаж оборудования на шинах TS. Крепежный элемент AM-NK Предназначен для монтажа оборудования при помощи закладных гаек. Элемент доступен в трех версиях, в зависимости от монтажного отверстия. Крепеж AM-NK устанавливается на шине TS35 и TS35/15. Предлагается в комплекте (2 шт.) вместе с закладными гайками (4 шт.). Otwór montażowy Mounting hole Монтажное отверстие Profil współpracujący Suitable profile Рейка для установки Art. nr Item no. Арт. AM-NK/1 Stal ocynkowana M4 TS35, TS35/15 R34RR AM-NK/2 Galvanized steel M5 TS35, TS35/15 R34RR AM-NK/3 Оцинкованная сталь M6 TS35, TS35/15 R34RR Klipy stalowe AM-K35 Dostępne są w dwóch typach: AM-K35/1 oraz AM-K35/2 w zależności od rozmiaru otworu montażowego. AM-K35/1 wyposażony jest w otwór M4, AM-K35/2 w otwór M5. Klipy montowane są na szynach TS35 oraz TS35/15. Steel clips AM-K35 Are available in two types: AM-K35/1 and AM- K35/2 depending on the size of mounting hole. AM-K35/1 is equipped with a mounting hole for M4 bolt, AM-K35/2 has mounting hole M5. Clips can be mounted on TS35 and TS 35/15 rails. Стальные клипсы AM-K35 Доступны в двух версиях: AM-K35/1 и AM- K35/2 в зависимости от размера монтажного отверстия. AM-K35/1 имеет отверстие М4 а AM-K35/2 отверстие М5. Клипсы устанавливаются на шине TS35 и TS35/15. e Materiał Material Материал Otwór montażowy Mounting hole Монтажное отверстие Profil współpracujący Suitable profile Рейка для установки Art. nr Item no. Арт. AM-K35/1 Stal ocynkowana M4 TS35, TS35/15 R34RR Galvanized steel AM-K35/2 Оцинкованная сталь M5 TS35, TS35/15 R34RR Klipy poliamidowe AM-R32 Dostępne są w dwóch typach: AM-R32/1 oraz AM-R32/2 w zależności od otworów montażowych. AM-R32/1 wyposażony jest w dwa otwory: M3 i M5, klip AM-R32/2 w otwory M4 i M6. Klipy montowane są na szynach TS32. Polyamide clips AM-R32 Are available in two types: AM-R32/1 and AM- R32/2 depending on the size of mounting holes. AM-R32/1 is equipped with two mounting holes: for M3 and M5 bolts, AM-R32/2 has mounting holes M4 and M6. Clips can be mounted on TS32 rails. e Materiał Material Материал Полиамидные клипсы AM- R32 Доступны в двух версиях: AM- R32 /1 и AM- R32 /2 в зависимости от размера монтажного отверстия. AM- R32 /1 имеет два отверстия: М3 и М5 а AM- R32/2 отверстия М4 и М6. Клипсы устанавливаются на шине TS32. Otwór montażowy Mounting hole Монтажное отверстие Profil współpracujący Suitable profile Рейка для установки Art. nr Item no. Арт. AM-R32/1 Poliamid M3 / M5 TS32 R34RR Polyamide AM-R32/2 Полиамид M4 / M6 TS32 R34RR Wsuwki stalowe AM-W32 Dostępne są w dwóch typach: AM-W32/1 oraz AM-W32/2 w zależności od rozmiaru otworu montażowego. AM-W32/1 wyposażony jest w otwór M4, AM-W32/2 w otwór M5. Klipy montowane są na szynach TS32. Steel clips AM-W32 Are available in two types: AM-W32/1 and AM- W32/2 depending on the size of mounting hole. AM-W32/1 is equipped with mounting hole for M4 bolt, AM-W32/2 has mounting hole M5. Clips can be mounted on TS32 rails. Стальные клипсы AM-W32 Доступны в двух версиях: AM-W32 /1 и AM- W32 /2 в зависимости от размера монтажного отверстия. AM- W32 /1 имеет отверстие М4 а AM- W32/2 отверстие М5. Клипсы устанавливаются на шине TS32. e Materiał Material Материал Otwór montażowy Mounting hole Монтажное отверстие Profil współpracujący Suitable profile Рейка для установки Art. nr Item no. Арт. AM-W32/1 Stal ocynkowana M4 TS32 R34RR Galvanized steel AM-W32/2 Оцинкованная сталь M5 TS32 R34RR

77 Profile montażowe TS i C / Mounting profile TS and C / Монтажные профили TS и C Wsuwki stalowe AM-P32 Dostępne są w dwóch typach: AM-P32/1 oraz AM-P32/2 w zależności od rozmiaru otworu montażowego. AM-P32/1 wyposażony jest w otwór M4, AM-P32/2 w otwór M5. Klipy montowane są na szynach TS32. Steel clips AM-P32 Are available in two types: AP-W32/1 and AM- P32/2 depending on the size of mounting hole. AM-P32/1 is equipped with mounting hole for M4 bolt, AM-P32/2 has mounting hole M5. Clips can be mounted on TS32 rails. Стальные клипсы AM-Р32 Доступны в двух версиях: AM-Р32 /1 и AM-Р32 /2 в зависимости от размера монтажного отверстия. AM-Р32 /1 имеет отверстие М4 а AM- Р32/2 отверстие М5. Клипы устанавливаются на шине TS32. e Materiał Material Материал Otwór montażowy Mounting hole Монтажное отверстие Profil współpracujący Suitable profile Рейка для установки Art. nr Item no. Арт. AM-P32/1 Stal ocynkowana M4 TS32 R34RR Galvanized steel AM-P32/2 Оцинкованная сталь M5 TS32 R34RR Wsuwki AM-AC Dostępne są w dwóch typach: AM-AC/1 oraz AM- -AC/2 w zależności od rozmiaru otworu montażowego. AM-AC/1 wyposażony jest w otwór M5, AM-AC/2 w otwór M6. Klipy montowane są na szynach typu C. Yokes AM-AC Are available in two types: AM-AC/1 and AM- AC/2 depending on the size of mounting hole. AM-AC/1 is equipped with mounting hole for M5 bolt, AM-AC/2 has mounting hole M6. Clips can be mounted on C-type rails. Задвижки AM-АС Доступны в двух версиях: АМ-АС/1 и AM-АС/2 в зависимости от размера монтажного отверстия. AM-АС/1 имеет отверстие М5 а AM- АС/2 отверстие М6. Задвижки устанавливаются на шине С. e Materiał Material Материал Otwór montażowy Mounting hole Монтажное отверстие Profil współpracujący Suitable profile Рейка для установки Art. nr Item no. Арт. AM-AC/1 Stal ocynkowana M5 C R34RR Galvanized steel AM-AC/2 Оцинкованная сталь M6 C R34RR Podstawki montażowe typ WM-35, WM-32, WMU-1, MZO-TS, MZO-P Zastosowanie: do montażu aparatów, złączek i odgałęźników na szynach TS. Materiał: poliamid. Temperatura pracy: C. Opakowanie: 1 szt. Mounting stand WM-35, WM-32, WMU-1, MZO-TS, MZO-P types Application: installation of apparatus, terminals and other equipment on TS rails. Material: polyamide. Operating temperature: C. Packing: 1 pcs. Монтажные подставки тип WM-35, WM-32, WMU-1, MZO-TS, MZO-P Применение: монтаж аппаратов, клемм и ответвителей на шинах TS. Материал: полиамид. Температура работы: С Упаковка: 1 шт. WM-35 WM-32 WMU-1 MZO-TS MZO-P 8, ,7 Ø2, ,1 6 12,5 10 Ø4,9 3 x Ø3 Ø4,2 Ø4,2 / e / Kolor / Colour / Цвет Art. nr / Item no. / Арт. MZO-TS MZO-P WM-35 żółty / yellow / желтый R34RR WM-35 BL niebieski / blue / голубой R34RR WM-35 GY szary / gray / серый R34RR WM-32 żółty / yellow / желтый R34RR WM-32 BL niebieski / blue / голубой R34RR WM-32 GY szary / gray / серый R34RR WMU-1 żółty / yellow / желтый R34RR WMU-1 BL niebieski / blue / голубой R34RR WMU-1 GY szary / gray / серый R34RR MZO-TS niebieski / blue / голубой R34RR MZO-P niebieski / blue / голубой R34RR

78 Notatki Note Записки 78

79 5 Szyny zbiorcze i ich montaż Busbars Сборные шины и их монтаж 50 8,2

80 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж System PMC System PMC Система PMC Izolatory wsporcze typ IWC Supporting insulators IWC type Опорные изоляторы тип IWC 83 Przykładowe rozwiązania przesyłu energii w szafach rozdzielczych za pomocą systemu PMC Sample settings of transmitting energy in distribution boxes using PMC system Пример использования трансмиссии энергии в распределительных щитах при помощи системы PMC Szyny miedziane profil C typ PMC Copper busbars, profile C PMC type Медные шины профиль C тип PMC 84 Akcesoria do szyn PMC Accessories for PMC busbars Аксессуары для шин PMC 85 System BB-W800A uchwyty szyn zbiorczych typ W System BB-W800A busbars supports, W type Система BB-W800A крепежи для сборных шин, тип W 86 Moduły szyn zbiorczych typ SZW Busbars modules SZW type Модули сборных шин, тип SZW 88 System BB-M4000A mocowania szyn zbiorczych System BB-M4000A mounting busbars Система BB-M4000A крепления сборных шин 90 Szyny miedziane płaskie typ PMP Flat copper busbars PMP type Плоские медные шины PMP 95 Szyny otworowane typ PMG i PMO Threaded and prepunched busbars PMG, PMO type Шины с отверстиями PMG и PMO 95 Elementy łączeniowe do szyn Connecting elements for busbars Соединитель ные элемен ты для шин 96 Szyny elastyczne izolowane typ SEI Flexible isolated busbars SEI type Шины изолированные гибкие SEI 98 Złącza elastyczne Elastic joints Гибкие соединения 100 Narzędzia do szyn montażowych Tools for mounting rails Инструменты для монтажных шин 102 Termokurczliwe rury izolacyjne typ RIS Heat-shrink insulating tubes type RIS Термоусаживаемые изоляционные трубки тип RIS 104 Wąż PCW typu ISZ PVC insulating tubing ISZ type Шлaнги из ПВХ типа ISZ Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] Grubość [mm] Thickness [mm] Толщина [мм] Masa [kg] Weight [kg] Вес [кг] Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] Przekrój [mm²] Cross section [mm²] Сечение [мм²] 80

81 Zorientowanie na Klienta Client oriented Ориентир на клиента W życiu liczą się priorytety... Setting priorities in life... В жизни важны приоритеты Zadowolenie Wzorcowo obsłużony klient, zaopatrzony w najlepsze produkty, jest podstawą naszego rynkowego sukcesu. 2. Świadomość Poinformowanie klienta na wyjątkowym poziomie poprzez dostarczenie mu odpowiednich katalogów, udzielenie wyczerpujących informacji, organizację bezpłatnych pokazów zastosowania i użytkowania wyrobów przez naszych specjalistów. 1. Satisfaction Exemplary customer served, provided with the best products, is foundation of our market success. 2. Awareness Informing the client by providing him with adequate catalogues, comprehensive information, free of charge exhibitions of product use and application organized by our specialists. 3. Global Reach Openness and individual approach to clients meant that we deliver our products to many markets, which have different needs. We are trusted by customers in over 40 countries worldwide. 3. Globalny zasięg Otwartość i indywidualne podejście do klienta sprawiło, że dostarczamy produkty na wiele rynków, które charakteryzują się różnymi potrzebami. Zaufali nam klienci w ponad 40 krajach świata. 1. Удовлетворение Образцово обслуженный клиент, получивший качественные продукты, является источником нашего рыночного успеха. 2. Осведомленность Наших клиентов мы информируем предлагая соответствующие каталоги, уделяя исчерпывающею информацию, проводя семинары и демонстрации на предмет применения и использования наших изделий. 3. Глобальный охват Открытость и индивидуальный подход привели к тому, что нам поверили клиенты в более чем 40 странах мира.

82 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж 315/630 A System PMC System PMC Система PMC Szyna miedziana PMC 315 lub PMC 630 Copper busbar PMC 315 or PMC 630 Медная шина PMC 315 или PMC 630 Izolator IWC 60 Insulator IWC 60 Изолятор IWC 60 AP-CU/M10 Szyna miedziana PMC 315 lub PMC 630 Copper busbar PMC 315 or PMC 630 Медная шина PMC 315 или PMC 630 AP-K/M10 Izolator IWC 60 Insulator IWC 60 Изолятор IWC 60 Szyna C30/15 Busbar C30/15 Шина C30/15 Szyna C30/15 Busbar C30/15 Шина C30/15 AM-IWC/1 AP-CU/M10 AP-K/M

83 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Izolatory wsporcze typ IWC Zastosowanie: Mocowanie szyn PMC w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Opis: Izolatory IWC składają się z dwóch bliźniaczych części skręcanych za pomocą śrub M5. W skład kompletu oprócz izolatora wchodzą śruby M5x50 (2 szt.) oraz M5x65 (2 szt.). Minimalny odstęp między poszczególnymi szynami PMC zamontowanymi za pomocą izolatorów wynosi 60 mm, więc jest to rozstaw standardowy. Izolatory można montować na szynach o profilu C 30/15 przy pomocy uchwytów montażowych AM-IWC/1. Uchwyty AM-IWC/1 posiadają otwór pod śrubę M5 wywiercony niesymetrycznie dzięki czemu uchwyt nie wystaje poza obrys izolatora, umożliwiając montaż izolatorów obok siebie. Materiał: Izolator poliamid wzmacniany włóknem szklanym (10%), śruby stal cynkowana. Normy: EN , EN 60439,. Supporting insulators IWC type Application: Mounting PMC busbar supports in switchboards and electrical cabinets Description: IWC insulators consist of two similar parts with M5 bolts. One set contains connected insulator and bolts: M5x50 (2 pcs.), M5x65 (2 pcs.). Minimum distance between phase centers fitted with insulators is 60 mm, so this is a standard distance. Insulators can be mounted on C30/15 type rails by using AM-IWC/1 holders. AM-IWC/1 holders have asymmetric hole for M5 screw and therefore are not protruding beyond surface of the insulator, allowing mounting insulators side by side. Material: Insulator nylon reinforced with 10% glass fibre, bolts galvanized steel Standards: EN , EN 60439,. 315/630 A Опорные изоляторы тип IWC Применение: Крепление шин PMC в распределительных щитах и шкафах управления. Описание: Изоляторы IWC состоят из двух частей скручиваемых при помощи винтов M5. В комплект кроме изоляторов входят также винты M5x50 (2шт.) и M5x65 (2шт.). Минимальное расстояние между шинами PMC установленными при помощи изоляторов составляет 60мм, что является стандартным расстоянием. Изоляторы можно ставить на шинах с профилем C 30/15 при помощи монтажных крепежей AM-IWC/1. Крепежи AM- IWC/1 имеют высверленное несимметрично отверстие под винт M5, благодаря чему крепеж не выступает за контур изолятора, что дает возможность монтажа изоляторов возле себя. Материал: Изолятор полиамид, укрепленный стекловолокном (10%), винты оцинкованная сталь Нормы: EN , EN 60439,. Izolator IWC 60 Insulator IWC 60 Изолятор IWC 60 e Opis Description Описание Art. nr Item No Арт. IWC 60 IWC 601 AM-IWC/1 Izolator Insulator Изолятор Wkładka izolatora Insulator insert Вкладыш изолятора Uchwyt montażowy Mounting holders Монтажный крепеж 1 kpl./set/компл. R32RZ szt./pcs./ шт. R32RZ szt./pcs./ шт. R32RZ IWC 60 AM-IWC/1 IWC 601 Możliwości montażu Installation possibilities Варианты монтажа Wkładka IWC 601 Insert IWC 601 Вкладыш IWC 601 Montaż izolatora bez akcesoriów Installation of insulator without accessories Монтаж изолятора без аксессуаров Montaż z zastosowaniem wkładki IWC 601 Installation with insert IWC 601 Монтаж с использованием вкладыша IWC Izolator IWC 60 Insulator IWC 60 Изолятор IWC Profil C30/15 Profile C30/15 Профиль C30/ MA AM-IWC/1 Szyna C30/15 Busbar C30/15 Шина C30/ ,5 Montaż izolatora na profilu C30/15 Installation on C30/15 profile Монтаж изолятора на профиле С30/15 83

84 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж 315/630 A Przykładowe rozwiązania rozdziału energii w szafach rozdzielczych za pomocą systemu PMC Sample settings of distributing energy in distribution boxes using PMC system Пример использования трансмиссии энергии в распределительных щитах при помощи системы PMC x315A lub 3x630A 3x2x315A + 1x315A 4x2x630A 60 mm/мм 60 mm/мм 120 mm/мм Tabela minimalnych odległości między izolatorami IWC 60 zamontowanymi na jednej szynie prądowej Minimum distance between IWC 60 insulators Таблица минимальных расстояний между изоляторами IWC 60 Rodzaj szyny Busbar type Шина Wartość skuteczna prądu zwarciowego Short circuit current root meansquare value Ток короткого замыкания IRMS [ka] Wartość szczytowa prądu zwarciowego Short circuit current peak value Пиковый ток короткого замыкания Ipk [ka] Odstęp między osiami szyn Distance between phase centers Расстояние между осями шин [mm/мм] Rozstaw izolatorów Distance between insulators Размещение изоляторов [mm/мм] PMC PMC / PMC / Szyny miedziane profil C typ PMC Zastosowanie: rozdzielnice SN i NN, szafy sterownicze. Materiał: Miedź M1E (ECU-57). Copper busbars, profile C PMC type Application: LV and MV switchboards, control panelboards. Material: Copper M1E (ECU-57). Медные шины профиль C тип PMC Применение: распределительные шкафы SN и NN, шкафы управления. Материал: медь M1E (ECU-57). 10, ,5 PMC , PMC e Długość Length Длина [mm/мм] Waga Weight Вес [kg/кг] L [mm/мм] Przekrój Cross-section Сечение [mm²/мм²] Obciążalność Ampacity Нагрузка [A] Art. nr Item No Арт. PMC , R32RZ PMC , R32RZ Do mocowania szyn polecamy izolatory wsporcze typu IWC 60 z oferty ERGOM-u. For mounting bus bars we recommend IWC 60 type insulators from ERGOM s offer Для установки шин советуем использовать опорные изоляторы IWC 60 из предложения ERGOM. 84

85 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Akcesoria do szyn PMC Zastosowanie: rozdzielnice SN i NN, szafy sterownicze. Opis: Akcesoria służące do wykonywania przyłączeń do szyn PMC. Materiał: Miedź M1E (ECU-57) AP-CU, stal ocynkowana AP-R.., AP-K Accessories for PMC busbars Application: LV and MV switchboards, control panel boards Description: Accessories for making connections with PMC busbars Material: Copper M1E (ECU-57) AP-CU ; galvanized steel AP-R, AP-K Аксессуары для шин PMC 315/630 A Применение: распределительные щиты SN и NN, шкафы управления Орисание: Аксессуары для подключения к шинам PMC Материал: Медь M1E (ECU-57) AP-CU, оцинкованная сталь AP-R.., AP-K Ogólne dane techniczne Technical data Общие технические данные AP-CU/M6 Ø6 AP-CU/M10 Ø11 13, ,5 36,5 AP-R/M5 24,5 22 8MA 6 10 AP-R/M ,5 6 AP-K/M8 AP-K/M MA Zastosowanie Application Применение 5 e Materiał Material Материал Otwór montażowy Mounting hole Монтажное отверстие Art. nr Item No Арт. AP-R/M5 Stal ocynkowana / Galvanized steel / Оцинкованная сталь M5 10 R32RZ AP-R/M6 Stal ocynkowana / Galvanized steel / Оцинкованная сталь M6 10 R32RZ AP-K/M8 Stal ocynkowana / Galvanized steel / Оцинкованная сталь M8 10 R32RZ AP-K/M10 Stal ocynkowana / Galvanized steel / Оцинкованная сталь M10 10 R32RZ AP-CU/M6 Miedź / Copper / Медь Ø6 10 R32RZ AP-CU/M10 Miedź / Copper / Медь Ø11 10 R32RZ

86 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж 800 A System BB-W800A uchwyty szyn zbiorczych typ W Zastosowanie: Montaż szyn zbiorczych w rozdzielnicach NN. Opis techniczny: Uniwersalne, 2-częściowe uchwyty izolacyjne 1, 2, 3 i 4 torowe, przeznaczone do szyn o wymiarach 30 x 10 mm. Przy zastosowaniu wkładek redukcyjnych możliwy jest montaż szyn o wymiarach 20 x 10, 30 x 5, 25 x 5 i 20 x 5 mm. Uchwyty W oferowane są w parach (2 szt.). System BB-W800A busbars supports, W type Application: For LV switchboards busbars. Technical features: Universal 2-part insulating holders in 1-, 2-, 3- and 4-way versions. Designed for 30 x 10 mm busbars. Reducing inserts enable mounting busbars with other dimensions: 20 x 10, 30 x 5, 25 x 5 i 20 x 5 mm. W holders are offered in pairs (2 pcs. as a set). Система BB-W800A крепежи для сборных шин, тип W Применение: Монтаж сборных шин в распределительных шкафах NN. Техническое описание: Универсальные изоляционные крепежи 1, 2, 3 и 4 контактные, предназначены для шин размером 30 x 10 мм. В случае применения редукционных вставок возможен монтаж шин размером 20 x 10, 30 x 5, 25 x 5 и 20 x 5 мм. Крепежи W продаются в парах (2 шт.). 40 W-1/ ,5 58 W-2/3010 Ø14 Ø8,5 57, , W-3/3010S W-3/3010 Ø6,5 Ø , ,5 60 W-4/ Ø6,5 Ø , e Zdjęcie Picture Фотография Wkładki redukcyjne / Reducing inserts / Вставки редукционные W-205W W-2010W W-255W W-305W Bez wkładki Without inserts Без вставки Ø6,5 Ø , Szyna Busbars Шина 20x5 20x10 25x5 30x5 30x10 86

87 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Dane techniczne Materiał: Poliester, wzmocniony włóknem szklanym; Odstęp między osiami szyn: 60 mm; Maksymalna temperatura pracy: 140 C; Maksymalny prąd szyn: 800 A; Normy: IEC 439; UL94-V0; Kolor: szary. Technical data Material: Polyester, glass fiber reinforced; Busbar axes spacing, mm: 60 Maximum operating temperature, C: 140; Maximum busbar current, A: 800; Standards: IEC 439; UL94-V0; Colour: grey. 800 A Техническая характеристика Материал: Полиэстер, усиленный стекловолокном; Расстояние между осями шин: 60 мм; Максимальная рабочая температура: 140 C; Максимальный ток шин: 800 A; Нормы: IEC 439; UL94-V0; Цвет: серый. Wytrzymałość zwarciowa Short circuit strength Устойчивость к коротким замыканиям Ip [ka] Wymiary szyny Busbar dimensions Размеры шины [mm/мм] Max. prąd znamionowy Max. rated current Макс. номинальный ток [A] Charakterystyka Characteristic curve Характеристика 20 x x x x x L [mm/мм] Ip udarowy prąd zwarciowy; L odległość pomiędzy wspornikami. Ip short circuit surge current; L distance between holders. Ip Ударный ток короткого замыкания; L расстояние между кронштейнами. e Ilość szyn No. of busbars Количество шин Wymiar szyn Busbar dimensions Размер шин [mm/мм] In [A] Wymiary gabarytowe Overall dimensions Габариты [mm/мм] Masa Weight Вес [g/г] M1 [Nm] Uchwyt szyn (2 szt.)* / Busbars holder (2 pcs.)* / Крепежи для шин (2 шт.)* M2 [Nm] Art. nr Item no. Арт. W-1/ x x 57,5 x R32RZ W-2/ x x 58 x R32RZ W-3/ x x 57 x 18, R32RZ W-3/3010S 3 30 x x 72 x 18, R32RZ W-4/ x x 57 x 18, R32RZ Wkładka redukcyjna do szyn (10 szt.)* / Insert for busbars* / Редукционная вставка для шин (10 шт.)* W-305W 1 30 x x 17 x R32RZ W-255W 1 25 x x 17 x R32RZ W-2010W 1 20 x x 13 x R32RZ W-205W 1 20 x x 17 x R32RZ Opakowanie Packaging Упаковка [szt./pc/шт.] * Dane techniczne dotyczą 1 szt. wyrobu; In maksymalny prąd znamionowy szyn; M1 moment dokręcenia śrub łączących uchwyty; M2 moment dokręcenia wkrętów plastykowych. * Technical data concern 1 piece; In busbar maximum rated current; M1 holder joining screws torque; M2 plastic screws torque. * Техническая характеристика касается 1 шт. изделия; In максимальный номинальный ток шин; M1 момент докрутки винтов соединяющих крепежи; M2 момент докрутки пластиковых винтов. 5 87

88 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж 800 A Moduły szyn zbiorczych typ SZW Zastosowanie: Montaż szyn zbiorczych w rozdzielnicach NN. Opis techniczny: Moduły szyn zbiorczych przeznaczone do montowania w szafach RN z oferty ERGOM-u. W skład jednego modułu wchodzą: uchwyty izolacyjne W-3/3010 wraz z wkładkami redukcyjnymi (oprócz modeli SZW 800/ ), miedziane szyny zbiorcze PMP oraz normalia pozwalające zamontować cały zestaw na płycie lub poprzeczkach (śruby, podkładki, nakrętki klatkowe). Szerokość pojedynczych modułów dopasowana jest do szerokości szaf RN co pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Materiał: podstawy izolacyjne: poliester, wzmoc niony włóknem szklanym; szyny miedziane: miedz M1E (ECU-57); normalia: stal ocynkowana. Oznaczenia modułów: SZW A/B (A klasa prądowa [A]; B szerokość obudowy RN do której moduł jest dedykowany [dm]). Moment dokręcenia śrub: łączących uchwyty 3 5 [Nm]; wkrętów plastikowych 1 3 [Nm]. Busbars modules SZW type Application: For LV switchboards busbars. Technical features: Busbars modules are designed for mounting in RN enclosures from ER- GOM s offer. One module contains: busbars supports W-3/3010 type with reduction inserts (except models SZW 800 /...), copper busbars PMP type and fasteners allowing for mounting all module on mounting plates or on mounting profiles. Widths of the individual modules are matched to the width of cabinet RN allowing maximum use of space. Material: busbars supports: polyester, reinforced glass fiber; busbars: Copper M1E (ECU- 57); fasteners: Galvanized steel. Module markings: SZW A/B (A current class [A]; B width of RN enclosure to which given module is dedicated [dm]). Holder joining: screws torque 3 5 [Nm]; plastic screws torque 1 3 [Nm]. Модули сборных шин, тип SZW Применение: Монтаж сборных шин в распределительных шкафах NN. Техническое описание: Модули сборных шин предназначены для монтажа в шкафах RN указанных в предложениях фирмы ERGOM. В состав одного модуля входят: изоляционные крепежи W-3/3010 с редукционными вставками (кроме модели SZW 800/ ), медные сборные шины PMP и метизы для монтажа всего комплекта на панели или рейках (винты, шайбы, закладные гайки). Ширина одиночных модулей соответствует ширине шкафов RN, а это позволяет максимально использовать пространство. Материал: изоляционные основания: полиэфир, усиленный стекловолокном; медные шины: медь M1E (ECU-57); метизы: оцинкованная сталь. Обозначение модулей: SZW A/B (A величина тока [A]; B ширина шкафа RN, для которого предназначен модуль [dm]). Момент докрутки винтов: соединяющих крепежи 3 5 [Nm]; пластиковых винтов 1 3 [Nm]. e Szerokość modułu Module width Ширина модуля [mm/мм] Uchwyty W Busbars supports W Изоляционные основания W [szt./pcs./шт.] Skład zestawu The composition of the set В комплект входят Wkładki redukcyjne Reduction inserts Редукционные вставки [szt./pcs./шт.] Szyny miedziane Busbars Медные шины [3 szt./pcs./шт.] W-3/3010 Normalia Fasteners метизы [kpl/set/компл.] Obciążalność max Max. rated current Нагрузка макс. [A] Masa Weight Вес [kg/кг] Art. nr Item no. Арт. SZW 300/ x W-205W PMP 20x5/0,53 1,95 R33RA SZW 300/ x W-205W PMP 20x5/0, ,45 R33RA SZW 300/ x W-205W PMP 20x5/0,93 3,15 R33RA SZW 450/ x W-305W PMP 30x5/0,53 2,61 R33RA SZW 450/ x W-305W PMP 30x5/0, ,41 R33RA SZW 450/ x W-305W PMP 30x5/0,93 4,45 R33RA SZW 800/ PMP 30x10/0,53 4,65 R33RA SZW 800/ PMP 30x10/0, ,25 R33RA SZW 800/ PMP 30x10/0,93 8,05 R33RA Odstęp między osiami szyn [mm] Busbar axes spacing, [mm] Расстояние между осями шин [мм] Maksymalna temperatura pracy [ C] Maximum operating temperature [ C] Максимальная рабочая температура [ C] Maksymalny prąd szyn [A] Maximum busbar current [A] Максимальный ток шин [A] Maksymalne napięcie pracy [V] Maximum operating voltage [V] Максимальное рабочее напряжение [V] Normy (podstawy izolacyjne) Standards (busbars supports) Нормы (изоляционные основания) Kolor podstaw izolacyjnych Colour Цвет изоляционных оснований PN-EN ; UL94-V0 szary grey серый Ø6,5 Ø , Uwaga! Istnieje możliwość rozszerzenia asortymentu modułów SZW, tzn. wykonania ich w wersjach o różnych szerokościach i z różną ilością szyn zbiorczych (1 4). Attention! There is the possibility of extending the range of modules SZW, i.e. implementation of their versions with different widths and with different numbers of busbars (1 4). Внимание! Можно расширить ассортимент модулей SZW, т.е. изготовить их в различных вариантах, различной ширины и с различным количеством сборных шин (1 4). 88

89 Notatki Note Записки 89

90 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж 4000 A System mocowania szyn zbiorczych BB-M4000A Zastosowanie: Uniwersalne wsporniki szyn zbiorczych do rozdzielnic NN. Ich głównymi zaletami są: łatwość montażu i regulowana odległość pomiędzy poszczególnymi fazami. Wsporniki nadają się do szyn zbiorczych o grubości 5 mm i 10 mm. Aluminiowe profile elementów izolacyjnych mogą być przycinane na odpowiednią długość. Zalety Profile: wykonane z aluminium, a więc z materiału nie magnetycznego; profile o specjalnie zaprojektowanym kształcie zapewniają doskonałe parametry mechaniczne; perforacja profili pozwala błyskawicznie zamontować podstawy izolacyjne; możliwość docinania profili na dowolną długość. Podstawy izolacyjne: wykonane z materiału samogasnącego UL 94V0 (poliamid z włóknem szklanym); zewnętrzne uchyty o zwiększonej wysokości pozwalają zminimalizować odstępy między poszczególnymi fazami; zapadki montażowe ułatwiające montaż podstaw na profilach. Dane techniczne Materiał: elementy izolacyjne typ M: poliamid wzmocniony włóknem szklanym; profil typ M-Al/2: aluminium; śruby, nakrętki, uchwyty: stal ocynkowana. Zakres szerokości szyn zbiorczych: mm. Grubości szyn zbiorczych: 5, 10 mm. Maksymalny prąd szyn zbiorczych: 4500 A. Zakres temperatur otoczenia: C. Wytrzymałość elektryczna izolacji: 1 kv. System mounting busbars BB-M4000A Application: Universal busbars supports mounted at switchboards. Their main advantages are: ease of assembly, and adjusted distance between different phases. Supports are suitable for busbars thicknesses of 5 mm and 10 mm. Aluminum profiles can be cut to appropriate length. Advantages Profiles: non-magnetic aluminium prepunched profile; profiles with specially designed shape provide excellent mechanical parameters; Pitch holes at 12,5 mm will optimise the overall dimension of the bar support according to maximum possible distance between phases; profiles can be cut to appropriate length. Supports: made from self-extinguishing material according with UL 94VO (Polyamide 6/6 reinforced with 30% glass fibre); external handles with increased height allow minimize the distance between the different phases; the tooth inside the block enables the block itself to remain firmly in position on the profile without falling. Technical data Material: busbars supports M type: polyamide reinforced with glass fibre. profile M-Al/2 type: aluminium; bolts, nuts, holders: galvanized steel. Bars width: mm. Bars thickness: 5, 10 mm. Maximal current: 4500 A. Work temperature: C. Rated insulation: 1 kv. Система крепления сборных шин BB-M4000A Применение: Универсальные кронштейны сборных шин для распределительных шкафов NN. Их главными преимуществами являются: простой монтаж и регулируемое расстояние между определенными фазами. Кронштейны предназначены для сборных шин толщиной 5 мм и 10 мм. Алюминиевые профили изоляционных элементов можно отрезать до нужной длины. Преимущества Профили: изготовлены из алюминия, т.е. не магнетического материала; профили имеют специальную форму и характеризируются прекрасными механическими параметрами; перфорация профилей позволяет моментально закрепить на них изоляционные основания; можно отрезать профиль до нужной длины. Изоляционные основания: изготовлены из неподдерживающего горение материала UL 94V0 (полиамид со стекловолокном); внешние держатели увеличенной высоты позволяют минимализировать расстояние между определенными фазами; монтажные защелки облегчают монтаж оснований на профилях. Техническая характристика Материал: изоляционный элемент, тип M: полиамид, усиленный стекловолокном; профиль, тип M-Al/2: алюминий; винты, гайки, крепежи: оцинкованная сталь. Диапазон ширины сборных шин: мм. Толщина сборных шин: 5, 10 мм. Максимальный ток сборных шин: 4500 A. Диапазон окружающей температуры: C. Номинальное напряжение изоляции: 1 kv. 5 90

91 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж 4000 A Element izolacyjny Insulating part Изоляционный элемент Profil aluminiowy Aluminium profile Алюминиевый профиль L ,5 8,2 Akcesoria systemu BB-M Accessories for BB-M system Аксессуары системы BB-M e Opis Description Описание M-Al/2 M-UH M-UV Profil aluminiowy Aluminium profile Алюминиевый профиль 45x20x2000 mm/мм Uchwyt mocujący moduł poziomy Horizontal holder Крепеж для модуля горизонтальный Uchwyt mocujący moduł pionowy Vertical holder Крепеж для модуля вертикальный Art. nr Item no. Арт. R32RZ R32RZ R32RZ

92 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Kompletne zestawy modułów szynowych Skład: profile aluminiowe, uchwyty izolacyjne, pręty gwintowane, śruby, nakrętki z podkładkami. Complete sets of busbar modules The one module contains: aluminium profiles, busbars supports, threaded rods, bolts, nuts and washers. Комплекты шинных модулей Состав: алюминиевые профили, изоляционные крепежи, резьбовые шпильки, винты, гайки с шайбами. kompl. / set / компл / e / M-2/5TN SET Moduł 1 2 szynowy+profil Al Opis / Description / Описание 1 2 busbars module + Al. profile Модуль 1 2 шин+профиль Al Długość profili Al (modułu) [mm] / Length Al. profiles (modułe length) [mm] / Длина профилей Al (модуля) [мм] 400 Wymiary szyn (szer. x grub.) [mm] / Busbars dimensions (width. x thickness) [mm] / Размеры шин (шир. x толщ.) [мм] x5 Ilość uchwytów izolacyjnych / Number of busbars supports / Количество изоляционных крепежей 8 Długość uchwytu izolacyjnego / Support length / Длина изоляционного крепежа 50 Ilość prętów gwintowanych / Numbers of threaded rods / Количество резьбовых шпилек 5 Art. nr / Item no. / Арт. R32RZ kompl. / set / компл / e / M-1/10TN SET Moduł 1 szynowy+profil Al Opis / Description / Описание 1 busbar module + Al. profile Модуль 1 шины+профиль Al Długość profili Al (modułu) [mm] / Length Al. profiles (modułe length) [mm] / Длина профилей Al (модуля) [мм] 400 Wymiary szyn (szer. x grub.) [mm] / Busbars dimensions (width. x thickness) [mm] / Размеры шин (шир. x толщ.) [мм] x10 Ilość uchwytów izolacyjnych / Number of busbars supports / Количество изоляционных крепежей 8 Długość uchwytu izolacyjnego / Support length / Длина изоляционного крепежа 50 Ilość prętów gwintowanych / Numbers of threaded rods / Количество резьбовых шпилек 5 Art. nr / Item no. / Арт. R32RZ Moduły szynowe Skład: uchwyty izolacyjne, pręty gwintowane, śruby, nakrętki z podkładkami. Busbars modules The one module contains: busbars supports, threaded rods, bolts, nuts and washers. Шинные модули Состав: изоляционные крепежи, резьбовые шпильки, винты, гайки с шайбами. kompl. / set / компл / e / M-2/5TN Moduł 1 2 szynowy Opis / Description / Описание 1 2 busbars module Модуль 1 2 шин Wymiary szyn (szer. x grub.) [mm] / Busbars dimensions (width. x thickness) [mm] / Размеры шин (шир. x толщ.) [мм] x5 Ilość uchwytów izolacyjnych / Number of busbars supports / Количество изоляционных крепежей 8 Długość uchwytu izolacyjnego / Support length / Длина изоляционного крепежа 50 Ilość prętów gwintowanych / Numbers of threaded rods / Количество резьбовых шпилек 5 Art. nr / Item no. / Арт. R32RZ kompl. / set / компл / e / M-1/10T Moduł 1 szynowy Opis / Description / Описание 1 busbar module Модуль 1 шины Wymiary szyn (szer. x grub.) [mm] / Busbars dimensions (width. x thickness) [mm] / Размеры шин (шир. x толщ.) [мм] x10 Ilość uchwytów izolacyjnych / Number of busbars supports / Количество изоляционных крепежей 6 Długość uchwytu izolacyjnego / Support length / Длина изоляционного крепежа 50 Ilość prętów gwintowanych / Numbers of threaded rods / Количество резьбовых шпилек 4 Art. nr / Item no. / Арт. R32RZ kompl. / set / компл / e / M-1/10TN Moduł 1 szynowy Opis / Description / Описание 1 busbar module Модуль 1 шины Wymiary szyn (szer. x grub.) [mm] / Busbars dimensions (width. x thickness) [mm] / Размеры шин (шир. x толщ.) [мм] x10 Ilość uchwytów izolacyjnych / Number of busbars supports / Количество изоляционных крепежей 8 Długość uchwytu izolacyjnego / Support length / Длина изоляционного крепежа 50 Ilość prętów gwintowanych / Numbers of threaded rods / Количество резьбовых шпилек 5 Art. nr / Item no. / Арт. R32RZ

93 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж kompl. / set / компл / e / M-2/10T Moduł 1 2 szynowy Opis / Description / Описание 1 2 busbars module Модуль 1 2 шин Wymiary szyn (szer. x grub.) [mm] / Busbars dimensions (width. x thickness) [mm] / Размеры шин (шир. x толщ.) [мм] x10 Ilość uchwytów izolacyjnych / Number of busbars supports / Количество изоляционных крепежей 6 Długość uchwytu izolacyjnego / Support length / Длина изоляционного крепежа 75 Ilość prętów gwintowanych / Numbers of threaded rods / Количество резьбовых шпилек 4 Art. nr / Item no. / Арт. R32RZ kompl. / set / компл / e / M-2/10TN Moduł 1 2 szynowy Opis / Description / Описание 1 2 busbars module Модуль 1 2 шин Wymiary szyn (szer. x grub.) [mm] / Busbars dimensions (width. x thickness) [mm] / Размеры шин (шир. x толщ.) [мм] x10 Ilość uchwytów izolacyjnych / Number of busbars supports / Количество изоляционных крепежей 8 Długość uchwytu izolacyjnego / Support length / Длина изоляционного крепежа 75 Ilość prętów gwintowanych / Numbers of threaded rods / Количество резьбовых шпилек 5 Art. nr / Item no. / Арт. R32RZ kompl. / set / компл / e / M-3/10TN Moduł 1 3 szynowy Opis / Description / Описание 1 3 busbars module Модуль 1 3 шин Wymiary szyn (szer. x grub.) [mm] / Busbars dimensions (width. x thickness) [mm] / Размеры шин (шир. x толщ.) [мм] x10 Ilość uchwytów izolacyjnych / Number of busbars supports / Количество изоляционных крепежей 8 Długość uchwytu izolacyjnego / Support length / Длина изоляционного крепежа 100 Ilość prętów gwintowanych / Numbers of threaded rods / Количество резьбовых шпилек 5 Art. nr / Item no. / Арт. R32RZ Tabele maksymalnych odległości między wspornikami izolacyjnymi Uwaga! Odległości między wspornikami (wyrażone w mm) obliczono biorąc pod uwagę granicę plastyczności miedzi, dlatego w przypadku wystąpienia stanu pracy zwarciowej nie nastąpi trwałe odkształcenie miedzi. Odległość od początku szyny do pierwszego wspornika nie powinna przekraczać ¼ odległości jaka jest wymagana między dwoma wspornikami. * odległość między wspornikami mniejsza niż 100 mm. Tables of maximum distance between busbar supports Attentions! The distances between supports (in mm) are calculated taking into consideration copper's yield strength, therefore values indicated do not allow for permanent deformation of copper bars, when stressed by short-circuit conditions. The first and last bar supports can be mounted at distance from the end of the bar not exceeding ¼ of distance that is requested between two busbar supports. * Values less than 100 mm. Таблицы максимального расстояния между изоляционными кронштейнами Внимание! Расстояние между кронштейнами (выражено в мм) высчитано учитывая границу пластичности меди, поэтому в случае замыкания не наступит деформация меди. Расстояние от начала шины до первого кронштейна не должно превышать ¼ расстояния необходимого между двумя кронштейнами. * расстояние между кронштейнами меньше чем 100 мм. Maksymalne odległości S [mm] między wspornikami przy użyciu 1 szyny o grubości 5 mm na biegun The maximum distance S [mm] between supports using 1 busbar per phase with a thickness 5 mm Максимальное расстояние S [mm] между кронштейнами в случае применения 1 шины толщиной 5 мм на фазу Ipk [ka] IRMS [ka] Odległość D między środkami faz Distance D between centres of phases Расстояние D между серединами фаз [mm/мм] x * * * * 40x * * * * Rodzaj zastosowanych szyn 50x Dimensions of busbars 63x Вид применяемых шин 80x x x

94 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Maksymalne odległości S [mm] między wspornikami przy użyciu 2 szyn o grubości 5 mm na biegun Maximum distance S [mm] between supports using 2 busbars per phase with a thickness 5 mm Максимальное расстояние S [мм] между кронштейнами в случае применения 2 шин толщиной 5 мм на фазу Ipk [ka] IRMS [ka] Odległość D między środkami faz Distance D between centres of phases Расстояние D между серединами фаз [mm/мм] x * * * * 40x Rodzaj zastosowanych szyn 50x Dimensions of busbars 63x Вид применяемых шин 80x x x Maksymalne odległości S [mm] między wspornikami przy użyciu 1 szyny o grubości 10 mm na biegun Maximum distance S [mm] between supports using 1 busbar per phase with a thickness 10 mm Максимальное расстояние S [мм] между кронштейнами в случае применения 1 шины толщиной 10 мм на фазу Ipk [ka] IRMS [ka] Odległość D między środkami faz Distance D between centres of phases Расстояние D между серединами фаз [mm/мм] x x Rodzaj zastosowanych szyn 50x Dimensions of busbars 63x Вид применяемых шин 80x x x Maksymalne odległości S [mm] między wspornikami przy użyciu 2 szyn o grubości 10 mm na biegun Maximum distance S [mm] between supports using 2 busbars per phase with a thickness 10 mm Максимальное расстояние S [мм] между кронштейнами в случае применения 2 шин толщиной 10 мм на фазу Ipk [ka] IRMS [ka] Odległość D między środkami faz Distance D between centres of phases Расстояние D между серединами фаз [mm/мм] x x Rodzaj zastosowanych szyn 50x Dimensions of busbars 63x Вид применяемых шин 80x x x Maksymalne odległości S [mm] między wspornikami przy użyciu 3 szyn o grubości 10 mm na biegun Maximum distance S [mm] between supports using 3 busbars per phase with a thickness 10 mm Максимальное расстояние S [мм] между кронштейнами в случае применения 3 шин толщиной 10 мм на фазу Ipk [ka] IRMS [ka] Odległość D między środkami faz Distance D between centres of phases Расстояние D между серединами фаз [mm/мм] x x Rodzaj zastosowanych szyn 50x Dimensions of busbars 63x Вид применяемых шин 80x x x Ipk prąd zwarciowy, wartość szczytowa; IRMS prąd zwarciowy 1 sekundowy, wartość skuteczna. Ipk short circuit current, peak value; IRMS short circuit current root meansquare value. Ipk ток короткого замыкания, максимальное значение; IRMS короткого замыкания 1-секундный, эффективное значение. 5 94

95 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Szyny miedziane płaskie typ PMP Zastosowanie: rozdzielnice SN i NN, szafy sterownicze. Materiał: Miedź M1E (ECU-57). Normy: PN-77/H-82120, PN-82/H Opakowanie: 1 szt. Flat copper busbars PMP type Application: LV and MV switchboards, control panelboards. Material: Copper M1E (ECU-57). Standards: PN-77/H-82120, PN-82/H Packing: 1 pc. Плоские медные шины PMP Применение: распределительные шка фы SN и NN, шкафы управления. Материал: медь M1E (ECU-57). Нормы: PN-77/H-82120, PN- 82/H Упаковка: 1 шт. Promień zaokrąglenia naroży R=0,9 1,2 mm Rounded corners radius R=0,9 1,2 mm Радиус закругления углов R=0,9 1,2 мм B A L e A B L Imax (35 C)* (DIN 43670) [A] Art. nr Item no. Арт. PMP 12x4/ , R32RZ PMP 15x4/ , R32RZ PMP 20x5/ , R32RZ PMP 25x5/ , R32RZ PMP 30x5/ , R32RZ PMP 30x10/ , R32RZ PMP 40X5/ , R32RZ PMP 40x10/ , R32RZ PMP 50X5/ , R32RZ PMP 50x10/ , R32RZ PMP 60X5/ , R32RZ PMP 60X10/ , R32RZ PMP 80X10/ , R32RZ PMP 100X10/ , R32RZ PMP 120X10/ , R32RZ Uwaga! Istnieje możliwość rozszerzenia asortymentu szyn, wykonania ich w wersjach pocynowanych oraz z otworami według zamówienia klienta. Na zamówienie szyny AL a także AL cynowane. * Podane wartości mają jedynie charakter informacyjny. Odnoszą się do jednej szyny pracującej w stałej temperaturze otoczenia. Attention! We can provide bus bars: tin plated, made of aluminium, made of aluminium & tin plated, with premanufactured holes according to customer's specifications. We can provide bus bars: made of aluminium, made of aluminium & tin plated. * The values given are for information only. They relate to one connection at a constant temperature. * Указанные параметры имеют лишь ориентировочный характер. Касаются одного соединения в постоянной температуре. Внимание! Есть возможнсть расширения ассортимента шин, изготовления луженых шин и вариантов с отверстиями согласно заказу клиента. Szyny otworowane typ PMG i PMO Zastosowanie: Rozdzielnice NN, szafy sterownicze. Materiał: Miedź M1E (ECU-57). Opakowanie: 1 szt. PMG gwintowane, PMO otworowane. Threaded and prepunched busbars PMG, PMO type Application: LV switchboards, control panelboards. Material: Copper M1E (ECU-57). Packing: 1 pc. PMG threaded, PMO prepunched. Шины с отверстиями PMG и PMO Применение: распределительные шкафы NN. Материал: медь M1E (ECU-57). Упаковка: 1 шт. PMG с резьбой, PMO с перфорацией. B Ø M B A A E PMG D 25 Ø 10,5 PMO e Długość / Length / Длина A B D E Ø M Art. nr Item no. Арт. PMG-12X4/ M5 0,40 R32RZ PMG-15X4/ M6 0,50 R32RZ PMG-20X5/ M6 1,71 R32RZ PMG-25X5/ M6 2,15 R32RZ PMG-30X5/ M6 2,60 R32RZ PMG-50X5/ M8 3,84 R32RZ PMO-50X10/1, ,72 R32RZ PMO-60X10/1, ,28 R32RZ PMO-80X10/1, ,41 R32RZ Uwaga! Na zamówienie szyny AL a także AL cynowane oraz z otworami według zamówienia klienta. Attention! We can provide bus bars: made of aluminium, made of aluminium & tin plated, with premanufactured holes according to customer's specifications. Внимание! Есть возможнсть расширения ассортимента шин, изготовления луженых шин и вариантов с отверстиями согласно заказу клиента. 95

96 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Elementy łączeniowe do szyn Płytki miedziano-aluminiowe typ LMA Zastosowanie: łączenie materiałów z aluminium i miedzi np.: łączenie szyny miedzianej z aluminiową. Materiał: płytka miedziano-aluminiowa Cu-Al. Uwaga! Istnieje możliwość rozszerzenia asortymentu płytek LMA, tzn. wykonania ich w innych rozmiarach. Connecting elements for busbars Bimetallic plates LMA type Application: applied when the copper is connected with aluminum, for example, copper bars with aluminum bars. Material: CU-AL. bimetallic plate. Attention! There is a possibility of extending the range of LMA plates, i.e. produce them in other dimensions. Соединитель ные элемен ты для шин Медно-алюминиевые пластины тип LMA Применение: соединение материалов из алюминия и меди напр.: соединение медной шины с алюминиевой. Материал: медно-алюминиевая пластина Cu-Al. Внимание! Есть возможность изготовления пластин LMA других размеров. Cu e Art. nr Item no. Арт. Al Płytka LMA Plate LMA Пластины LMA LMA 60x60 60x R32RZ LMA 80x80 80x R32RZ LMA 100x x R32RZ Zestaw normaliów do realizowania połączeń elektrycznych typ ZNS Zastosowanie: Zestawy śrub, nakrętek i podkładek wykorzystywane przy realizowaniu połączeń elektrycznych. Opis: Normalia klasy 8.8 zapewniają odpowiednią siłę dokręcenia, pewność i niezawodność realizowanych połączeń. Wszystkie elementy składowe są ocynkowane dzięki czemu zachowana jest odporność na korozję. Podkładki kontaktowe zapewniają stały docisk bez względu na czas użytkowania. Skład 1 kompletu: Śruba (1 szt.), nakrętka (1 szt.), podkładka płaska (2 szt.), podkładka kontaktowa (2 szt.). Materiał: Stal ocynkowana. Sets of standardized machine elements for electrical joint: ZNS type Application: Screw sets, nuts, washers used during making electrical joints. Description: Standardized machine elements class 8.8 guarantee proper tension force, quality and reliability of prepared joints. All the elements are coated with zinc, as a result we keep anticorrosion properties. Contact washers guarantee constant and timeless tension. Set consists of: 1 screw, 1 nut, 2 normal washers, 2 contact washers. Material: galvanized steel. Przykłady zastosowań Sample applications Примеры применения Podkładka kontaktowa Contact washer Контактная шайба e Śruby Screws Болты Набор метизов для электрических соединений тип ZNS Применение: Наборы болтов, гаек и шайб используются для реализации электрических соединений. Описание: Метизы класса прочности 8.8 обеспечивают требуемую силу докручивания, надежность и прочность реализуемых соединений. Все элементы оцинкованны, благодаря чему устойчивы к коррозии. Контактные шайбы гарантируют качество соединения даже после длительного использования. Состав 1 набора: Болт (1шт.), гайка (1шт.), шайба обычная (2шт.), шайба контактная (2шт.). Материал: Оцинкованная сталь. Max. moment dokręcenia Max. tightening torque Макс. сила затягивания [Nm] Opakowanie Packaging Упаковка [kpl./opak.] [set/pack.] [компл./упак.] Art. nr Item no. Арт. ZNS M4x16 M4x R32RZ ZNS M6x16 M6x R32RZ ZNS M8x30 M8x R32RZ Podkładka płaska Flat washer Плоская шайба Podkładka kontaktowa Contact washer Контактная шайба ZNS M10x30 M10x R32RZ ZNS M10x50 M10x R32RZ ZNS M12x30 M12x R32RZ ZNS M12x50 M12x R32RZ ZNS M12x80 M12x R32RZ ZNS M16x30 M16x R32RZ ZNS M16x50 M16x R32RZ ZNS M16x80 M16x R32RZ

97 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Łączniki szyn prądowych typ LSP Zastosowanie: Łączenie szyn prądowych typu PMP. Opis techniczny: Dwuczęściowe łączniki śrubowe, pozwalające na łączenie szyn bez konieczności wiercenia w nich otworów. Materiał: obejma: stal ocynkowana; płytka stykowa: miedź elektrolityczna cynowana. Joints of conductor rail: LSP type Application: connecting conductor rails PMP type. Technical description: two-parts screw joints allowing for connecting bus bars without making holes in it. Material: clamping ring: galvanized steel; contact plate: electrolytic, tin-plated copper. Соединители токоведущих шин тип LSP Применение: Соединение токоведущих шин типа PMP. Техническое описание: Винтовые соединители, позволяющие соединять шины без сверления в них отверстий. Материал: обойма Оцинкованная сталь; контактная пластина: Электролитически луженая медь. LSP LSP x Ø8,5 4 x Ø8,5 e LSP-2 LSP-4 Zastosowanie Application Применение Łączenie proste szyn Simple connection of bus bars Соединение шин Łączenie szeregowe szyn (pomiędzy kolejnymi szafami) Serial connection of bus bars (between following boxes) Соединение шин (между электрошкафами) y szyn Busbar type ы шин Śruby Screws Винты Max. moment dokręcenia Max. tightening torque Макс. сила затягивания [Nm] Art. nr Item no. Арт. PMP 20x5...PMP 30x10 2xM R32RZ PMP 20x5...PMP 30x10 4xM R32RZ

98 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Szyny elastyczne izolowane typ SEI Zastosowanie: rozdzielnice NN. Dane techniczne ogólne Materiał: elementy przewodzące: miedź elektrolityczna ETP (zawartość Cu >99,9%) izolacja: PVC samogasnący Obciążalność prądowa: Imax = A (20 C). Napięcie znamionowe: Un = 1000 V AC / 1500 V DC. Rezystywność elementów przewodzących (20 C): 1,724 mω/cm. Przewodność elementów przewodzących: 200 IACS. Wytrzymałość izolacji: 20 kv/mm. Zakres temperatur otoczenia: C. Wytrzymałość na rozciąganie (Cu): >200 N/cm². Wytrzymałość na pękanie (PVC): 20 MPa. Normy: NFA 51050, DIN 40500, IACS, BS 6746, VDE 207, UL94V0. Flexible isolated busbars SEI type Application: LV switchboards. General technical data Material: conductive elements: ETP copper (Cu content >99,9%) insulation: PVC, self-extinguishing Current capacity: Imax = A (20 C). Rated voltage: Un = 1000 V AC / 1500 V DC. Resistivity of conductive elements (20 C): 1,724 mω/cm. Conductivity of conductive elements: 200 IACS. Dielectric rigidity: 20 kv/mm Ambient temperature: C. Tensile strength (Cu): > 200 N/cm². Breaking strength (PVC): 20 MPa. Standards: NFA 51050, DIN 40500, IACS, BS 6746, VDE 207, UL94V0. Шины изолированные гибкие SEI Применение: распределительные шкафы NN. Общие технические характеристики Материал: проводник: электролитическая медь ETP (содержание меди Cu >99,9 %) изоляция : неподдерживающий горение ПВХ Токовая нагрузка: Imax = A (20 C). Номинальное напряжение: Un = 1000 V AC / 1500 V DC. Удельное сопротивление проводников (20 C): 1,724 mω/cm. Проводимость проводников: 200 IACS. Диэлектрическая прочность изоляции: 20 кв/мм. Диапазон окружающей температуры: C. Сопротивление на разрыв (Сu): > 200 N/cm². Сопротивление к растрескиванию (ПВХ): 20 MPa. Нормы: NFA 51050, DIN 40500, IACS, BS 6746, VDE 207, UL94V0. 1 miedź o wysokiej przewodności; 2 izolacja z PVC, grubość 1,5 2 mm; 3 zaokrąglone brzegi zapobiegają uszkodzeniu izolacji; 4 wyżarzanie miękkie zwiększa elastyczność. 1 high conductivity copper; 2 PVC insulation, mm thickness; 3 rounded edges to avoid insulation piercing; 4 dead soft annealing for more flexibility. 1 Медь с высокой проводимостью; 2 Изоляция ПВХ, толщина 1,5 2 мм; 3 Закругленные края предотвращают разрыв изоляции; 4 Мягкий отжиг увеличивает гибкость. Niestandardowe wykonania Istnieje możliwość zamówienia szyn wg indywidualnych potrzeb klienta. Non-standard production Busbars can be ordered according to individual customer needs. Нестандартные исполнения Есть возможность поставлять шину согласно индивидуальному заказу клиента. 5 98

99 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Oznaczenia szyn (DIN 43671) SEI AxBxC/L: A liczba warstw Cu; B szerokość warstw Cu, mm; C grubość warstwy Cu, mm; L długość odcinka szyny, m. Symbols of busbars (DIN 43671) SEI AxBxC/L: A No. of Cu layers; B width of Cu layers, mm; C Cu layer thickness, mm; L length of busbar segment, m. Обозначения шин (DIN 43671) SEI AxBxC/L: A количество пластин Cu; B ширина пластины Cu, мм; С толщина пластины Cu, мм; L длина отрезка шины, м. e Imax* (65 C) [A] Imax* (85 C) [A] Ipk [ka] Art. nr Item no. Арт. SEI 2x9x0,8/2 14, ,168 R32RZ SEI 3x9x0,8/2 21, ,234 4 R32RZ SEI 4x9x0,8/2 28, ,300 5 R32RZ SEI 5x9x0,8/ ,367 R32RZ SEI 6x9x0,8/2 43, ,433 8 R32RZ SEI 2x15,5x0,8/2 24, ,278 R32RZ SEI 3x15,5x0,8/2 37, ,391 R32RZ SEI 4x15,5x0,8/2 49, ,503 9 R32RZ SEI 5x15x0,8/ ,616 R32RZ SEI 6x15,5x0,8/2 74, , R32RZ SEI 10x15,5x0,8/ , R32RZ SEI 2x20x1/ ,427 7 R32RZ SEI 3x20x1/ , R32RZ SEI 4x20x1/ , R32RZ SEI 5x20x1/ , R32RZ SEI 6x20x1/ , R32RZ SEI 8x20x1/ ,511 R32RZ SEI 10x20x1/ , R32RZ SEI 2x24x1/ ,509 9 R32RZ SEI 3x24x1/ , R32RZ SEI 4x24x1/ , R32RZ SEI 5x24x1/ , R32RZ SEI 6x24x1/ , R32RZ SEI 8x24x1/ , R32RZ SEI 10x24x1/ , R32RZ SEI 2x32x1/ , R32RZ SEI 3x32x1/ , R32RZ SEI 4x32x1/ , R32RZ SEI 5x32x1/ , R32RZ SEI 6x32x1/ , R32RZ SEI 8x32x1/ , R32RZ SEI 10x32x1/ , R32RZ SEI 2x40x1/ , R32RZ SEI 3x40x1/ ,196 R32RZ SEI 4x40x1/ ,555 R32RZ SEI 5x40x1/ , R32RZ SEI 6x40x1/ ,272 R32RZ SEI 8x40x1/ , R32RZ SEI 10x40x1/ , R32RZ SEI 2x50x1/ , R32RZ SEI 3x50x1/ ,490 R32RZ SEI 4x50x1/ , R32RZ SEI 5x50x1/ , R32RZ SEI 6x50x1/ ,833 R32RZ SEI 8x50x1/ , R32RZ SEI 10x50x1/ , R32RZ SEI 2x63x1/ ,309 R32RZ SEI 3x63x1/ ,873 R32RZ SEI 4x63x1/ ,436 R32RZ SEI 5x63x1/ , R32RZ SEI 6x63x1/ , R32RZ SEI 8x63x1/ , R32RZ SEI 10x63x1/ , R32RZ SEI 2x80x1/ ,658 R32RZ SEI 3x80x1/ ,373 R32RZ SEI 4x80x1/ ,087 R32RZ SEI 5x80x1/ , R32RZ SEI 6x80x1/ , R32RZ SEI 8x80x1/ , R32RZ SEI 10x80x1/ , R32RZ SEI 2x100x1/ ,068 R32RZ SEI 3x100x1/ ,961 R32RZ SEI 4x100x1/ ,854 R32RZ SEI 5x100x1/ , R32RZ SEI 6x100x1/ ,639 R32RZ SEI 8x100x1/ , R32RZ SEI 10x100x1/ , R32RZ SEI 12x100x1/ ,996 R32RZ * Podane wartości mają jedynie charakter informacyjny. Odnoszą się do jednej szyny pracującej w stałej temperaturze otoczenia. * Podana temperatura jest maksymalną temperaturą, jaką może osiągnąc szyna dla zadeklarowanej obciążalności. * The values given are for information only. They relate to one connection at a constant temperature. * Please note that the temperature is the maximum temperature that a bus can reach for the declared capacity. * Указанные параметры имеют лишь ориентировочный характер. Касаются одного соединения в постоянной температуре. * Пожалуйста, обратите внимание, что температура максимальная температура, которая может достигать автобус для заявленной мощности. 99

100 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Złącza elastyczne Złącza służą do elastycznego łączenia ze sobą odcinków szyn prądowych w urządzeniach do i powyżej 1kV, spełniając równocześnie rolę kompensatorów wydłużeń liniowych. Elastic joints Joints can be used to connect parts of current busbars inside distribution boxes or devices up to 1 kv and higer. In the same time they can be compensators for line elangations. Гибкие соединения Предназначены для соединения между собой шинопроводов в распределительных устройствах до и свыше 1 kv, одновременно исполняя функцию компенсационных перемычек. ZEV ZES ZEP ZEP Właściwości i zalety złącz elastycznych: bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie; doskonałe przewodzenie elektryczne, wysoka elastyczność; redukcja drgań; obciążalność do 4600 A; doskonałe rozwiązanie do połączeń między transformatorami a mostami szynowymi. Zastosowanie: Wszystkie urządzenia łączone z produkcją energii elektrycznej i systemami zasilania, piecami, elektrolizą; Urządzenia elektryczne średniego napięcia: rozdzielnice, przetworniki, przełączniki; Transformatory rozprowadzenie mocy. Złącza elastyczne typu ZEV i ZES Złącza powstają w procesie zgrzewania zespołu pasków miedzi; pod wpływem przepływu prądu i wysokiego ciśnienia (nacisku). W efekcie uzyskujemy: trwałe połączenie o właściwościach płaskownika; lepsze chłodzenie niż płaskownik o tym samym przekroju; mniejsze pole przekroju niż płaskownik dla takiego samego prądu. Features and advantages of elastic joints very good resistance to tensile strength; great electric conduction great flexibility; reduction of vibrations; up to 4600 A; excellent solution for connecting transformers with transfer busbars. Application: All devices connected with source of electric energy and feeding systems, furnaces, electrolysis; Devices for medium voltage: switchgears, converters, switches; Transformers power distribution. Elastic joints ZEV and ZES type Joints are made in process of welding set of copper layers; it is done under flow of current and high pressure. As a result we get: durable connection with features of flat bar; better cooling than it is in case of flat bar of the same cross-section; smaller cross-section than flat bar for the same current value. Характеристики и преимущества гибких соединений: высокая устойчивость к растягиванию; отличная электропроводимость; высокая эластичность; гашение вибрации; нагрузка до 4600 А; соединения между трансформаторами и шинопроводами. Применение: Все типы установок для распределения и передачи электроэнергии Электрические устройства среднего напряжения: распределительные шкафы, контакторы, рубильники и т.п. Трансформаторы распределение мощности. Гибкие соединения тип ZEV и ZES Соединения изготавливаются методом спрессовки медных пластин; под воздействием токов и высокого давления (нажима). В результате получаем: надежное соединение с характеристиками шины; лучшее охлаждение чем шина такого же сечения; меньшее сечение чем шина для такой же токовой нагрузки. H e Imax* (25 C) [A] B L A S H Art nr Item No. Арт. S A A ZEV R32RZ ZEV R32RZ ZEV R32RZ ZEV R32RZ ZEV R32RZ ZEV R32RZ ZES R32RZ ZES R32RZ ZES R32RZ ZES R32RZ ZES R32RZ ZES R32RZ B 5 L ZEV S A A 2H B L ZES * Podane wartości mają jedynie charakter informacyjny. Odnoszą się do jednego połączenia w stałej temperaturze. Maksymalna temperatura osiągana przez przewodnik przy Imax wynosi 85 C. Grubość pasków Cu 01; 0,2; 0,3 mm. * The values given are for information only. They relate to one connection at a constant temperature. The maximum temperature reached by the conductor at Imax is 85 C. Cu strip thickness 01; 0,2; 0,3 mm. * Указанные параметры имеют лишь ориентировочный характер. Касаются одного соединения в постоянной температуре. Максимальная полученная проводником температура составляет 85 С. Толщина пластин Cu: 01; 0,2; 0,3 мм. 100

101 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Złącza elastyczne typu ZEP Plecione połączenia giętkie ZEP wykonane są z płaskich lub okrągłych przewodów plecionych z drutu cienkiego 0,1 mm lub standardowego 0,20 mm. Pola kontaktowe połączeń produkowane są z miedzi ocynowanej lub posrebrzanej. Elastic joints ZEP type Elastic braids SEP are made of flat or round wattle wires,which made of very thin single wires 0,1 mm or 0,2 mm. Contact surfaces are made of tinplated or silver plated copper. Гибкие соединения тип ZEP Плетеные гибкие соединения ZEP изготовлены из плоских или круглых проводов состоящих из проволок толщиной 0,1 мм или стандартных 0,20 мм. Контактные площадки изготовлены из луженой или посеребренной меди. e Cu czysta pure Cu Cu чистая Imax * (25 C) [A] Cu cynowana Cu tinned Cu луженная A B L S Art nr Item No. Арт. ZEP R32RZ ZEP ,5 R32RZ ZEP R32RZ ZEP R32RZ ZEP ,5 R32RZ ZEP R32RZ ZEP R32RZ ZEP R32RZ ZEP R32RZ A A L ZEP R32RZ ZEP R32RZ ZEP ,5 R32RZ S B * Podane wartości mają jedynie charakter informacyjny. Odnoszą się do jednego połączenia w stałej temperaturze. Maksymalna temperatura osiągana przez przewodnik przy Imax wynosi: 85 C dla miedzi czystej i 105 C dla miedzi pocynowanej. Uwaga! Otwory w złączach wykonujemy wg życzeń klienta. Połączenia równoległe złącz elastycznych poradnik W przypadku wykorzystywania kilku złączy elastycznych włączonych równolegle do tej samej fazy należy pamiętać o tym aby odległość pomiędzy dwoma połączeniami była równa grubości połączenia. W celu zapewnienia odpowiednich warunków chłodzenia konieczne jest wyliczenie całkowitego prądu przypadającego na jedno połączenie przy użyciu współczynnika korekcyjnego zgodnie ze wzorem: Ipow=Imax/k Gdzie: Ipow obliczony prąd jednego połączenia, Imax prąd przepływający przez połączenie równoległe, k współczynnik korekcyjny. Ilość złącz w połączeniu Współczynnik korekcyjny równoległym k 2 1,8 3 2,5 4 3,2 5 3,9 The values given are for information only. They relate to one connection at a constant temperature. The maximum temperature reached by the conductor at Imax is: 85 C for pure copper and 105 C for tinned copper. Attention! Holes in joints are made on customer's request. Parallel connections of flexible joints a guide. When using several flexible joints switched parallel to the same phase must remember that the distance between two connections need to be equal to thickness of the connection. In order to ensure proper cooling conditions it is necessary to calculate the total current per one connection using the correction factor according to the formula: Ipow=Imax/k Where: Ipow is current calculated to a one connection, Imax the current flowing through the parallel connection, k the correction factor. Number of units per The correction factor parallel connection k 2 1,8 3 2,5 4 3,2 5 3,9 Указанные параметры имеют лишь ориентировочный характер. Касаются одного соединения в постоянной температуре. Максимальная полученная проводником температура составляет: 85 С для чистой меди и 105 С для луженной меди. Внимание! Отверстия в соединениях исполняем согласно пожеланиям клиентов. Параллельное подключение гибких соединений руководство При использовании нескольких гибких соединений, параллельно подключенных к одной и той же фазе, следует помнить, чтобы расстояние между двумя соединениями было равно толщине соединения. Для обеспечения необходимого охлаждения требуется, используя поправочный коэффициент просчитать суммарную величину тока, поступающего на одно соединение, применяя формулу: Ipow=Imax/k В которой: lpow - высчитанная величина суммарного тока для одного соединения, lmax ток, проходящий через параллельное соединение, k поправочный коэффициент Количество соединений Поправочный в параллельном коэффициент подключении k 2 1,8 3 2,5 4 3,2 5 3,9 Standardowe zakończenia Standard drillings Стандартные клеммы X, Y mm Ø mm B = B = B = X = 5 = = A Y = A Y = A I II III 101

102 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Narzędzia do szyn montażowych Parametry techniczne Tools for bus rails Technical parameters Инструменты для монтажных шин Технические параметры JR 76 JR 75 BB 120 BB 200 HDG 21/120 BC 120 BC 150 BC 200 Siła nacisku [kn] / Pressing strength [kn] / Сила нажима [kn] Skok tłoka [mm] / Piston stroke [mm] / Ход поршня [мм] Maks. grubość dziurkowanej szyny Al. i Cu [mm] Max. thickness of punched bus bar Al. & Cu [mm] Макс. толщина перфорируемой шины Al. и Cu [мм] Maks. średnica wykrawanego otworu [mm] Max. diameter of cut out hole [mm] 20,5 20,5 21 Максимальный диаметр вырезаемого отверстия [мм] Maks. grubość giętej / ciętej szyny Al. i Cu [mm] Max. thickness of bended / cutting bus bar Al & Cu [mm] Макс. толщина отрезаемой / сгибаемой шины Al. и Cu [мм] Maks. szerokość giętej / ciętej szyny Al. i Cu [mm] Max. width of bended / cutting bus bar Al & Cu [mm] Макс. ширина сгибаемой / отрезаемой шины Al. и Cu [мм] Kąt gięcia [ ] / Bending angle [ ] / Угол изгиба [ ] 0 90 (skok co 15 ) 0 90 (stroke every 15 ) 0 90 (каждые 15 ) Masa [Kg] / Weight [kg] / Вес [кг] 18 11,5 11, , Wymiary [mm] (WxDxS) / Dimensions [mm] (HxWxL) / Размеры [мм] Maks. ciśnienie robocze [MPa] Max working pressure [MPa] Макс. рабочее давление [MPa] Napęd / Drive / Привод Rodzaj złączki przyłączeniowej / Coupler type / соединительной муфты 245x135x x170x x170x x185x x150x x200x x230x x210x Zewnętrzne źródło ciśnienia / External pressure source / Внешний источник давления Male Coupler 3/8-18 NPT JR 76 JR 75 BB 120 BB 200 HDG 21/120 BC 120 BC 150 BC Uwaga! Szczegółowe informacje w katalogu NARZĘ- DZIA lub na stronach Remark! For more information please check TOOLS catalogue or visit Внимание! Подробная информация в каталоге ИНСТРУ- МЕНТЫ или на сайте 102

103 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Przyrządy wiertarskie typ PSEI Zastosowanie: Wiercenie otworów w szynach elastycznych typu SEI. Opis: Do przyrządu wiertarskiego PSEI należy dokupić tulejki prowadzące wiertło TSEI. Tuleje składają się z dwóch części (górnej i dolnej) tworząc komplet. Materiał: Stal ocynkowana. Drilling jigs PSEI type Application: Drilling holes in flexible bus bars SEI type. Description: One set contains: drilling device, leading sleeves consist of two patrts (upper and bottom). Material: Galvanized steel. Сверлильное приспособление PSEI Применение: Сверление отверстий в гибких шинах SEI. Описание: К сверлильному приспособлению PSEI следует докупить втулки направляющие сверло TSEI. Комплект втулок состоит из двух частей (верхней и нижней). Материал: Оцинкованная сталь. H f Przyrząd wiertarski PSEI Drilling jig PSEI Сверлильное приспособление PSEI D Tuleje prowadzące TSEI Leading sleeves TSEI Направляющие втулки TSEI A B tulejki Sleeves type Втулки Otwór pod śrubę Hole Отверстие под винт Art. nr Item no. Арт. TSEI M4 M4 kpl./set/компл. R32RZ TSEI M6 M6 kpl./set/компл. R32RZ TSEI M8A M8 kpl./set/компл. R32RZ TSEI M8B M8 kpl./set/компл. R32RZ TSEI M10 M10 kpl./set/компл. R32RZ TSEI M12 M12 kpl./set/компл. R32RZ TSEI M16 M16 kpl./set/компл. R32RZ przyrządu Tool type приспособления y szyn elastycznych es of flexible bus bars гибких шин Wzór otworowania Drilling pattern Пример сверления Zalecane śruby łączące Recommended joining bolts Рекомендуемые соединительные винты stosowanych tulei TSEI... es of used TSEI... sleeves применяемых втулок TSEI... Art. nr Item no. Арт. A B H D PSEI 9 SEI...x9x0,8/ ,5 M4 M4 R32RZ PSEI 16 SEI...x15,5x0,8/ M6, M8 M6; M8A R32RZ PSEI 20 SEI...x20x1/ ,5 M8 M8B R32RZ PSEI 24 SEI...x24x1/ ,5 M8, M10, M12 M8B; M10; M12 R32RZ PSEI 32 SEI...x32x1/ ,5 M10, M12 M8B; M10, M12 R32RZ PSEI 40 SEI...x40x1/2 1; ,5 M12 M8B; M10, M12 R32RZ PSEI 50 SEI...x50x1/2 1; ,5 M12 M8B; M10, M12 R32RZ PSEI 63 SEI...x63x1/2 1; ,5 M12 M8B; M10, M12 R32RZ PSEI 80* SEI...x80x1/ ,5 M12 M8B; M10, M12 R32RZ PSEI 100* SEI...x100x1/ ,5 M16 M16 R32RZ * konstrukcja korpusu przyrządów PSEI 80 i PSEI 100 pozwala wykonywać dwa otwory jednocześnie, po wcześniejszym zamontowaniu dwóch kompletów tulei prowadzących. Wzory otworowania szyn wg DIN * Construction corps of instruments PSEI 80 and PSEI 100 allow for driling two holes at the same time, after installing two sets of leading sleeves. Drilling bus bars pattern according to DIN * Конструкция корпуса приспособления PSEI 80 и PSEI 100 позволяет делать два отверстия одновременно, при заблаговременном монтаже двух комплектов направляющих втулок. Примеры сверления шин согласно DIN a c w 9 15, a b c w a ,5 22,5 30 ±5 30 ±5 30 ±5 c 6 7, a 30 ±5 30 ±5 b Ø a b w Ø 4,5 5,5 c 6,5 8,5 8,5 10,5 12,5 10,5 12,5 12,5 12,5 12,5 w Ø f e w c e f Ø 12,5 16,5 a 19,5 22,5 30 ±5 30 ±5 30 ±5 b w c Ø Ø 8,5 10,5 12,5 10,5 12,5 12,5 12,5 12,5 103

104 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Termokurczliwe rury izolacyjne typ RIS Zastosowanie: Izolacja szyn prądowych w roz dzielnicach elektroenergetycznych. Rury RIS umożliwiają zmniejszenie odległości pomiędzy szynami a tym samym wymiarów rozdzielnic, chronią przed korozją, zapobiegają przypadkowym zwarciom, zwiększają bezpieczeństwo obsługi. Heat-shrink insulating tubes type RIS Application: Insulation of busbars in switchboards. RIS tubes enable to decrease the distances between busbars and at the same time decrease dimensions, of switchboard protect from corrosion, help to avoid accidental shortcircuits, increase personnel work safety. / e / RIS-1 RIS-36 Napięcie znamionowe / Rated voltage / Номинальное напряжение [kv] 1 36 Materiał Material Материал polietylen usieciowany cross-linked polyethylene структурированный полиэтилен Rezystywność skrośna / Volume resistivity / Удельное сопротивление [Ωcm] 1,0 x ,3 x Wytrzymałość dielektryczna Dielectric strength [kv/mm] Диэлектрическая прочность Wytrzymałość 1 minutowa 1-minute test voltage [kv AC] минутная прочность Wytrzymałość udarowa / Peak test voltage / Импульсная прочность [kv, peak] Zakres temperatur pracy Working temperature range [ C] Диапазон раб. температуры Max temperatura obkurczania Max shrinking temperature Макс. температура усадки [ C] Термоусаживаемые изоляционные трубки тип RIS Применение: Изоляция токоведущих шин в электроэнергетических распределительных устройствах. При помощи труб RIS можно уменьшить расстояние между шинами тем самым уменьшить размеры распределительных устройств, предохраняют от коррозии, случайных замыканий, увеличивают безопасность обслуживания. e Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem Inner diameter on delivery Внутренний диаметр перед усадкой [mm/мм] Średnica wewnętrzna po obkurczeniu Inner diameter on full shrinkage Внутренний диаметр после усадки [mm/мм] Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu Wall thickness on full shrinkage Толщина стенок при полной усадке [mm/мм] Kolor Colour Цвет Opakowanie Packing Упаковка [m/м] Art. Nr Item No. Арт. RIS-1 40/18 YL ,0 żółty / yellow / желтый 15 R32RZ RIS-1 40/18 GR ,0 zielony / green / зеленый 15 R32RZ RIS-1 40/18 VL ,0 fioletowy / violet / фиолетовый 15 R32RZ RIS-1 50/22 YL ,0 żółty / yellow / желтый 15 R32RZ RIS-1 50/22 GR ,0 zielony / green / зеленый 15 R32RZ RIS-1 50/22 VL ,0 fioletowy / violet / фиолетовый 15 R32RZ RIS-1 70/28 YL ,0 żółty / yellow / желтый 15 R32RZ RIS-1 70/28 GR ,0 zielony / green / зеленый 15 R32RZ RIS-1 70/28 VL ,0 fioletowy / violet / фиолетовый 15 R32RZ RIS-1 100/40 YL ,0 żółty / yellow / желтый 15 R32RZ RIS-1 100/40 GR ,0 zielony / green / зеленый 15 R32RZ RIS-1 100/40 VL ,0 fioletowy / violet / фиолетовый 15 R32RZ e D Wymiary rury d S Szyny płaskie A+B Szyny okrągłe Opakowanie Packing min max (±10%) min max min max Упаковка [mm/мм] [m] Art. Nr Item No. Арт. 24 kv RIS-24 R 25/8 RD , R32RZ RIS-24 R 30/12 RD , , R32RZ RIS-24 R 40/16 RD , R32RZ RIS-24 R 50/20 RD , R32RZ RIS-24 R 65/25 RD , R32RZ RIS-24 R 75/28 RD , R32RZ RIS-24 R 100/38 RD , R32RZ RIS-24 R 120/45 RD , R32RZ RIS-24 R 150/60 RD , R32RZ kv RIS-36 R 25/8 RD , R32RZ RIS-36 R 30/12 RD , R32RZ RIS-36 R 40/16 RD , R32RZ RIS-36 R 50/20 RD , R32RZ RIS-36 R 65/25 RD , R32RZ RIS-36 R 75/28 RD , R32RZ RIS-36 R 100/38 RD , R32RZ RIS-36 R 120/45 RD , R32RZ RIS-36 R 150/60 RD , R32RZ

105 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж Wąż PCW typu ISZ Jest przeznaczony do izolowania szyn zbiorczych sztywnych lub giętkich na napięcie do 1kV. Materiał: PCW odporny na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśnie itp. Kolor: naturalny (beżowy). Temperatura pracy: C. Opakowanie: wg. tabeli. Na zamówienie możliwe dostarczenie izolacji o innych wymiarach. PVC insulating tubing ISZ type Designed for insulating rigid or bus-bars flexible, for voltage up to 1 kv. Material: PVC resistant to typical solvents, grease, oils, sea water, mould, etc. Colour: natural (beige). Working temperature: C. Packing: acc. to the table. On order we can deliver the insulators of other sizes. Шлaнги из ПВХ типа ISZ Изоляция предназначена для изолирования сборных шин жёстких или гибких, напряжением до 1кВ. Материал: ПВХ стойкий к типичным растворителям, смазкам, маслам, морской воде, плесени и т.п. Цвет: натуральный (бежевый). Рабочая температура: Ц. Упаковка: согл. с табл. По заказу возможна поставка изоляции других размеров. I B II B e Wykonanie Version Версия A B Opakowanie Packing Упаковка [m/м] Art. Nr Item No. Арт. A A ISZ 6 x 32 I ISZ 5 x 80 II x 2 m

106 Szyny zbiorcze i ich montaż / Busbars / Сборные шины и их монтаж 5 106

107 6 Izolatory i uchwyty do mocowania szyn i kabli Insulators and cable holders for rails and cables Изоляторы и держатели для крепежа шин и кабелей 6,6 25

108 Izolatory i uchwyty do mocowania szyn i kabli / Insulators and cable holders for rails and cables / Изоляторы и держатели для крепежа шин и кабелей Izolatory wsporcze NN typ IWN LV insulators IWN type Опорные изоляторы NN тип IWN 110 Izolatory wsporcze NN typ IWS LV insulators IWS type Опорные изоляторы NN тип IWS 110 Izolatory i śruby typu IWP, SIW, IWN, IWS Insulators and screws type: IWP, SIW, IWN, IWS Изоляторы и винты типа IWP, SIW, IWN, IWS 111 Śruby mocujące do izolatorów wsporczych typ: SIW Mounting bolts for insulators type: SIW Крепёжные шпильки для опорных изоляторов тип: SIW 112 Porównanie wybranych właściwości izolatorów wykonanych z DMC (IWN) oraz z Poliamidu (IWP) Comparison of chosen properties of insulators made of DMC (IWN) and polyamide (IWP) Сравнение нескольких характеристик изоляторов изготовленных из DMC (IWN) и из Полиамида (IWP) 113 Uchwyty przewodów typ: UPC Cable holders type: UPC Зажимы для проводов тип: UPC 114 Uchwyty kablowe typ UKR Cable fixing clamps UKR type Кабельные держатели тип UKR 114 Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] Rodzaj śruby e of bolt Шпилька Napięcie probiercze [kv] Test voltage [kv] Пробивное напряжение [kv] Napięcie znamionowe [V] Rated voltage [V] Номинальное напряжение [V] 6 Wytrzymałość zginanie [dan] Strength flexion [dan] Прочность изгиб [dan] Wytrzymałość rozciąganie [dan] Strength Tension [dan] Прочность разрыв [dan] Masa [g] Weight [g] Вес [г] Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] Zakres temperatur otoczenia [ºC] The temperature of surroundings [ºC] Диапазон окружающей температуры [ºC] Ø zewnętrzne przewodu [mm] Ø Cable diameter (external) [mm] Ø внешний провода [мм] 108

109 Notatki Note Записки 109

110 Izolatory i uchwyty do mocowania szyn i kabli / Insulators and cable holders for rails and cables / Изоляторы и держатели для крепежа шин и кабелей Izolatory wsporcze NN typ IWN Zastosowanie: Mocowanie szyn w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Materiał: Korpus poliester i włókno szklane; wkład gwintowany mosiądz. Normy: Izolatory zostały zbadane zgodnie z normą PN-E ,. Temp. pracy: -25 o C +50 o C LV insulators IWN type Application: Busbar supports in switchboards and control boards. Material: Body polyester resin; threaded insert brass. Standards: Insulators were tested according to PN-E ,. Опорные изоляторы NN тип IWN Применение: Крепление шин в распределительных устройствах и пультах управления. Материал: Корпус полиэфир и стекловолокно; стержень с резьбой латунь. Нормы: Изоляторы испытаны согласно норме PN-E ,. e H h M D B A Zalecana max szerokość szyny Recommended maximum bus width Рекомендуемая макс. ширина шины [mm/мм] Art. Nr Item No. Арт. IWN-25/M M , R32RZ IWN-25/M M , R32RZ IWN M , R32RZ IWN-30/M M , R32RZ IWN M , R32RZ IWN-35/M M , R32RZ D IWN M , R32RZ M IWN-35/M M , R32RZ IWN-40/M M , R32RZ h IWN M , R32RZ H A IWN-40/M M , R32RZ IWN-40/M M , R32RZ IWN-50/M M R32RZ IWN M R32RZ IWN-50/M M R32RZ B IWN-76/M M R32RZ IWN M R32RZ IWN-76/M M R32RZ Uwaga! 1) Istnieje możliwość dokupienia specjalnych trzpieni przejściowych umożliwiających zbudowanie izolatora z gwintem zewnętrznym (typ SIW). 2) Na zamówienie wykonywany jest nadruk na izolatorze z typem i logo produktu. Attention! 1) You can buy special transient mandrels to allow the construction of insulator with external thread (SIW type). 2) It is possible on demand to print type and producer logo on the isolator Внимание! 1) Можно докупить специальные переходные шпильки для того, чтобы собрать изолятор с внешней резьбой (тип SIW). 2) По заказу исполняем маркировку изолятора с типом изделия. Izolatory wsporcze NN typ IWS Zastosowanie: Mocowanie szyn w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Materiał: Korpus DMI i włókno szklane; śruby stal ocynkowana. Normy: Izolatory zostały zbadane zgodnie z normą PN-E LV insulators IWS type Application: Busbar supports in switchboards and control boards. Material: Body teflon resin; threaded rods stainless steel. Standards: Insulators were tested according to PN-E Опорные изоляторы NN тип IWS Применение: Крепление шин в распределительных устройствах и пультах управления. Материал: Корпус полиэфир и стекловолокно; винты оцинкованная сталь. Нормы: Изоляторы испытаны согласно норме PN-E h b c d 6 a e a b c d h s Art. Nr Item No. Арт. IWS , , R32RZ IWS ,5 14 9,8 21,3 52,8 19, R32RZ M S 110

111 Izolatory i uchwyty do mocowania szyn i kabli / Insulators and cable holders for rails and cables / Изоляторы и держатели для крепежа шин и кабелей L1 L2 L3 Badanie izolatorów prądem szczytowym wytrzymywanych wg normy PN-EN :2003 p mm/мм Short circuit current peak value according to norm PN-EN p D b+c Ток короткого замыкания, норма PN-EN :2003 p / e / IWS-14 IWS-24 Ipk szczytowy [ka] Ipk short circuit current peak value [ka] Ipk пиковый ток короткого замыкания [ka] IWN IWN ,4 17,9 16,6 21,9 IRMS skuteczny 1 sek [ka] IRMS short circuit current root meansquare value 1 sek [ka] 6,1 10,4 9,2 12,2 IRMS ток коротково замыкания [ka] Odległość pomiędzy izolatorami [mm] Distance between insulators [mm] Расстояние между кронштейнами [мм] x10 34 Zalecany rozmiar szyny zbiorczej [mm x mm] i min. odległość D pomiędzy ich osiami [mm] Recommended size of rail [mm x mm] and min. distance D among their axises [mm] Размер применяемых шин [мм x мм] и мин. расстояние D между серединами фаз [мм] 12x x x x x x x x x10 60 Izolatory i śruby typu IWP, SIW, IWN, IWS Izolatory wsporcze NN typ: IWP Zastosowanie: Mocowanie szyn w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Opis: Izolatory o podwyższonych parametrach mechanicznych i elektrycznych. Materiał: Korpus poliamid wzmacniany włoknem szklanym; wkład gwintowany stal cynkowana. Normy: PN-E , RoHS, bezhalogenowe. Insulators and screws type: IWP, SIW, IWN, IWS Nylon busbars insulators IWP type Application: Busbar supports in switchboards and control boards, Description: Insulators with enhanced mechanical and electrical parameters, Material: Body polyamide reinforced with glass fibre; threaded insert galvanized steel, Standards: PN-E , RoHS, halogen free. D M Изоляторы и винты типа IWP, SIW, IWN, IWS Опорные изоляторы NN тип: IWP Применение: Крепление шин в распределительных щитах и шкафах управления, Описание: Изоляторы с повышенными механическими и электрическими параметрами, Материал: Корпус полиамид, укрепленный стекловолокном; резьбовой вкладыш оцинкованная сталь. Нормы: PN-E , RoHS, безгалогеновые. H B h e H h M D B Zalecana max szerokość szyny Рекомендумая макс. ширина шины [mm/мм] Art. nr Item no. Арт. IWP 20/M M R32RZ IWP 20/M M R32RZ IWP 25/M M R32RZ IWP 25/M M R32RZ IWP 30/M M R32RZ IWP 30/M M R32RZ IWP 35/M M R32RZ IWP 35/M M R32RZ IWP 35/M M R32RZ IWP 40/M M R32RZ IWP 40/M M R32RZ IWP 40/M M R32RZ IWP 50/M M R32RZ IWP 50/M M R32RZ IWP 50/M M R32RZ IWP 70/M M R32RZ IWP 100/M M R32RZ

112 Izolatory i uchwyty do mocowania szyn i kabli / Insulators and cable holders for rails and cables / Изоляторы и держатели для крепежа шин и кабелей Śruby mocujące do izolatorów wsporczych typ: SIW Zastosowanie: Mocowanie szyn do izolatorów wsporczych IWN bądź IWP w rozdzielnicach NN i szafach sterowniczych. Opis: W skład jednego kompletu wchodzą: trzpień dociskowy z nacięciem, podkładka zwykła, podkładka sprężysta i nakrętka. Materiał: stal ocynkowana. Mounting bolts for insulators type: SIW Application: Mounting busbars to the IWN or IWP insulators, in switchboards and electrical cabinets. Description: The single set includes: bolt with incision, plain washer, spring washer and nut. Material: galvanized steel. Крепёжные шпильки для опорных изоляторов тип: SIW Применение: Крепление токоведущих шин к опорным изоляторам IWN или IWP в распределительных щитах NN и шкафах управления. Описание: В состав комплекта входит: прижимная шпилька с надрезом, шайба обычная, гроверная шайба и гайка. Материал: Оцинкованная сталь. Śruba izolatora SIW SIW mounting bolt Шпилька изолятора SIW e Długość śruby Bolt length Длина шпильки [mm/мм] Art. nr Item no. Арт. SIW M4/25 M R32RZ SIW M5/25 M R32RZ SIW M6/25 M R32RZ SIW M6/35 M R32RZ SIW M8/30 M R32RZ SIW M8/40 M R32RZ SIW M10/30 M R32RZ SIW M10/40 M R32RZ SIW M12/45 M R32RZ Przykład zastosowania Example of application Пример использования 6 112

113 Izolatory i uchwyty do mocowania szyn i kabli / Insulators and cable holders for rails and cables / Изоляторы и держатели для крепежа шин и кабелей Porównanie wybranych właściwości izolatorów wykonanych z Poliestru (IWN) oraz z Poliamidu (IWP) Comparison of chosen properties of insulators made of Polyester (IWN) and polyamide (IWP) Сравнение нескольких характеристик изоляторов изготовленных из Полиэстер (IWN) и из Полиамида (IWP) Właściwość Properties Характеристика Jednostka Unit Единица измерения FIZYCZNE / PHYSICAL / ФИЗИЧЕСКИЕ Poliester Rodzaj izolatora e of Insulator изолятора Ciężar właściwy / Specific gravity / Вес 1,9 1,13 1,15 Zawartość włókna szklanego / content of fiber glass / Содержание стекловолокна % Absorbcja wody [24 h] / Water Absorption [24 h] / Поглощаемость воды [24 h] % 0,15 0,14 Palność / Flamability / Горючесть MECHANICZNE / MECHANICAL / МЕХАНИЧЕСКИЕ Samogasnące Self-extinguishing Самозатухающие Wytrzymałość na rozciąganie / Tension strength / Разрыв dan/cm² Wytrzymałość na zginanie / Bending strength / Изгиб dan/cm² Wytrzymałość na ściskanie / Compresion strength / Устойчивость к сжиманию dan/cm² 1500 Odporność na udary / Stroke strength / Устойчивость к ударам J/m ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Wytrzymałość dielektryczna / Dielectric strength / Диэлектрическая устойчивость kv/mm PA V-1 Siła zginająca [dan] Bendine force [dan] Сила на изгиб [dan] Porównanie wartości siły statycznej zginającej dla izolatorów IWN i IWP IWN IWP Comparison of mechanical bending force for insulators IWN, IWP types Сравнение величины силы на изгиб для изоляторов IWN и IWP / e / 25/M5 30/M6 35/M6 40/M6 50/M6 IWN IWP /M5 30/M6 35/M6 40/M6 50/M6 / e / Porównanie wartości siły statycznej rozciągającej dla izolatorów IWN i IWP IWN IWP Comparison of mechanical tension force for insulators IWN, IWP types Сравнение величины силы на разрыв для изоляторов IWN и IWP / e / 25/M5 30/M6 35/M6 40/M6 50/M6 IWN IWP Siła rozciągająca [dan] Tension force [dan] Сила на разрыв [dan] /M5 30/M6 35/M6 40/M6 50/M6 / e / 113

114 Izolatory i uchwyty do mocowania szyn i kabli / Insulators and cable holders for rails and cables / Изоляторы и держатели для крепежа шин и кабелей Uchwyty przewodów typ UPC Zastosowanie: Mocowanie przewodów w roz dziel nicach, szafach sterowniczych. Uchwyty przeznaczone są do montażu na szynach typu C30/15. Materiał: Korpus zacisku wykonany ze stali ocynkowanej, wkładki trzymające kabel wykonane z tworzywa sztucznego. Normy: Wyrób oznaczony znakiem. Temperatura pracy: C. Cable holders: UPC type Application: Mounting wires in switchgears, electrical cabinets. Cable holers are designed for mounting on rails type C30/15. Material: Clamp's body is made from galvanized steel, inserts which hold the cable are made of plastic. Standards: marked product. Operating temperature: C. Зажимы для проводов тип UPC Применение: Крепление проводов в распределительных шкафах и шкафах управления. Держатели предназначены для установки на шинах типа C30/15. Материал: Корпус зажима из оцинкованной стали, прижимающие кабель вкладыши пластиковые. Нормы: Изделие имеет знак. Температура работы: C. Szyna C30/15 rails type C30/15 шина тип C30/15 S G e Art nr Item No. Арт. S H G UPC R32RZ UPC R32RZ UPC R32RZ UPC R32RZ UPC R32RZ UPC R32RZ UPC R32RZ UPC R32RZ H Uchwyty kablowe typ UKR Zastosowanie: Mocowanie przewodów w rozdzielnicach, szafach sterowniczych. Materiał: tworzywo..., Polipropylen. Zakres temperatur otoczenia: C. Kolor: czarny. Cable fixing clamps: UKR type Application: Switchboards, control panels. Material:..., Polypropylene. Ambient temperature: C. Colour: black. Кабельные держатели тип UKR Применение: Распределительные устройства, шкафы управления. Материал: пластмасса Диапазон температур: C. Цвет: черный. e A B C D H h K k Art. Nr Item No. Арт. UKR R32RZ UKR , R32RZ UKR , R32RZ UKR ,5 12, R32RZ

115 7 Przyłącza do szyn zbiorczych Busbar clamps Присоединения к сборным шинам 43 7

116 Przyłącza do szyn zbiorczych / Busbar clamps / Присоединения к сборным шинам Zaciski typ "V" V-clamps Зажимы, тип "V" 118 Zaciski śrubowe do łączenia szyn typ F Busbar connectors F type Винтовые зажимы для соединения шин тип F 120 Płytki śrubowe do łączenia szyn typ D Busbar connectors D type Винтовые зажимы для соединения шин тип D 120 Podkładki aluminiowo-miedziane typ PMA Aluminium-copper washers PMA type Алюминиево-медные шайбы типа PMA 121 Zaciski do szyn zbiorczych typ C Busbar clamps C type Зажимы для сборных шин, тип C 121 Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] Max grubość połączenia [mm] Max thickness of connection [mm] Максимальная толщина соединения [мм] Moment dokręcenia [Nm] Tightening torque [Nm] Момент докрутки [Nm] 7 IRMS skuteczny 1 sek [ka] IRMS short circuit current root meansquare value 1 sek [ka] IRMS ток коротково замыкания [ka] Ipk szczytowy [ka] Ipk short circuit current peak value [ka] Ipk пиковый ток короткого замыкания [ka] Masa [g] Weight [g] Вес [г] Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] Ø zewnętrzne przewodu [mm] Ø Cable diameter (external) [mm] Ø внешний провода [мм] Przekrój [mm²] Cross section [mm²] Сечение [мм²] 116

117 Notatki Note Записки 117

118 Przyłącza do szyn zbiorczych / Busbar clamps / Присоединения к сборным шинам Zaciski typ "V" Zastosowanie: Przyłączanie kabli elektroenerge ty cznych aluminiowych i miedzianych do szyn rozdzielnic, zacisków rozłączników, podstaw bezpieczni kowych itp. Zaciski nadają się do wszystkich rodzajów żył kabli, tzn. sektorowych wielodrutowych (sm), sektorowych jednodrutowych (se), okrągłych wielodrutowych (rm), okrągłych jednodrutowych (re). Budowa: W skład zacisku kompletnego wcho dzi zacisk typu V oraz płytka zaciskowa typu PV. Użytkownik może sam dobrać odpowiednią kombinację zacisku i płytki według potrzeb. Na zaciski mogą być nakładane osłony izolacyjne typu VPI. Zalety: pomijalnie mały spadek napięcia (rowkowana powierzchnia płytki dociskowej zrywa warstwę tlenku z powierzchni żył i powoduje pows ta nie liniowych obszarów styko wych, zaś konstrukcja rowków zapobiega ponownemu utlenieniu oraz zerwaniu drutu); dobra wytrzymałość mechaniczna; duża wytrzymałość zwarciowa; odporność na korozję i zużycie; szybki, łatwy i bezpieczny montaż; zaciski nie wymagają konserwacji. V-clamps Application: Connecting Al and Cu power cables with busbars, terminals of disconnectors, fuse bases etc. Clamps are suitable for all the kinds of cable cores, i.e. sector stranded (sm), sector solid (se), round stranded (rm), round solid (re). Structure: A complete clamp set consists of V- clamp (V, VD) and PV terminal plate. The appropriate combination can be set by the user. VPI insulation covers can be put on clamps. Advantages: negligible voltage drop (grooved surface of the pressure pad removes the oxide layer from cable core surface and thus creates lines of contact areas; groove structure prevents from re-oxidation and severing of wire); good mechanical strength; good short-circuit strength; corrosion- and wear-proof; quick, easy and safe assembling; the clamps do not require maintenance. Зажимы, тип "V" Применение: Присоединение электроэнергетических алюминиевых и медных кабелей к шинам распределительных шкафов, разъединительным зажимам, основаниям предохранителей и т.п. Зажимы подходят ко всем видам жил кабелей, т.е. секторным многопроводным (sm), секторным однопроводным (se), круглым многопроводным (rm), круглым однопроводным (re). Строение: В состав комплекта входит зажим V и зажимающая пластина PV. Можно самому подобрать нужную комбинацию зажима и пластины. На зажимы можно надеть изоляционную защиту VPI. Преимущества: незначительное падение напряжения (специальная поверхность прижимной пластины срывает слой окиси с поверхности жил и обеспечивает линейный контакт, а конструкция пазов предотвращает возникновения новой окиси); высокая механическая прочность; устойчивость к коротким замыканиям; устойчивы к коррозии и износу; быстрый, простой и безопасный монтаж; зажимы не требуют консервации. Zaciski typu "V" ze śrubami zwykłymi Materiał: Korpus: stop Al o dużej wytrzymałości (AlMgSi), odporny na korozję, niepokrywany. Docisk: mosiądz (CuZn) galwa nicznie cynowany. Wkręt: mosiądz (V 120) galwanicznie cynowany lub stal cynkowana galwanicznie (VN 300). Podkładka sprężysta: stal spręży nowa, ocynkowana galwa nicznie. Zastosowanie: podłączenie pojedyn czego przewodu Cu lub Al o żyłach okrągłych lub sektorowych 90 i 120. Opakowanie: 1 szt. V-clamps with standard screws Material: Enclosure: high strength Al-alloy (AlMgSi), corrosion resistant, uncoated. Pressure pad: brass, electro tinned. Screw: brass, electro tinned. Belleville spring: spring steel, galvanized. Application: connecting single cores of Al and Cu cables, round and sector 90 and 120 types. Packing: 1 pcs. Зажимы "V" с винтом обыкновенным Материал: Корпус: сплав Al большой прочности (AlMgSi), коррозийноустойчивый, не покрытый. Нажимная плита: гальванически оцинкованная латунь (CuZn). Зажимной винт: гальванически оцинкованная латунь (CuZn). Пружинная прокладка: сталь пружинистая, гальванически оцинкованная. Применение: подключение отдельных жил кабелей Cu и Al, круглых и секторных 90 и 120. Упаковка: 1 шт. e Przekrój znamionowy Cross section Сечение [mm²/мм²] sm se rm re b l h Art. Nr Item No. Арт. V 120 (10-120) ,5 17,5±2,5 R32RZ VN 300 (16-300) R32RZ h b l 118

119 Przyłącza do szyn zbiorczych / Busbar clamps / Присоединения к сборным шинам Zaciski V podwójne typ VD Zastosowanie: Przyłączanie 1 2 żył kabli elektroenergetycznych aluminiowych i miedzianych do szyn rozdzielnic, zacisków rozłączników, podstaw bezpiecznikowych itp. Zaciski nadają się do wszystkich rodzajów żył kabli, tzn. sektorowych wielodrutowych (sm), sektorowych jednodrutowych (se), okrągłych wielodrutowych (rm), okrągłych jednodrutowych (re). Budowa: W skład zacisku kompletnego wchodzi zacisk VD oraz płytka zaciskowa PV. Użytkownik może sam dobrać odpowiednią kombinację zacisku i płytki według potrzeb. Opakowanie: 1 szt. Double V-clamps, VD type Application: Connecting 1 2 cores of Al and Cu power cables with busbars, terminals of disconnectors, fuse bases etc. Clamps are suitable for all the kinds of cable cores, i.e. sector stranded (sm), sector solid (se), round stranded (rm), round solid (re). Structure: A complete clamp set consists of VD clamp and PV terminal plate. Appropriate combination can be set by the user. Packing: 1 pcs. Зажимы "V" двойные тип VD Применение: Присоединение 1 2 жил алюминиевых и медных силовых кабелей к распределительным шкафам, разъединительных зажимов, оснований предохранителей и тд. Зажимы подходят для всех видов жил кабелей: секторных многопроводных жил, секторных однопроводных жил, круглых многопроводных жил, круглых однопроводных жил. Строение: В состав комплекта входит зажим VD и зажимающая плита РV. Можно самому подобрать нужную комбинацию зажима и плиты. Упаковка: 1 шт. h e sm se rm re b l h Art. Nr Item No. Арт. VD 120 (10-120) ,5±2,5 R32RZ VD 300 (50-240) ±5 R32RZ b l Osłony izolacyjne typ VPI Materiał: poliamid PA 6.6. Zastosowanie: jako osłony izolacyjne zacisków V, zwiększające bezpieczeństwo obsługi; posiadają otwór do wprowadzenia klucza imbusowego. Kolor: czarny. Opakowanie: 10/25 szt. 28 Ø15 Ø10,5 Insulation covers VPI type Material: polyamide PA 6.6. Application: as insulation covers for the safety of personnel; they have a hole for Allen wrench. Colour: black. Packing: 10/25 pcs. e y zacisków es of clamps Вид зажимов Оснащение зажимов VPI Материал: полиамид 6.6. Применение: как защита изоляционная зажимов V увеличивающая защиту обслуживания, имеющая отверстие для входа имбусового ключа. Цвет: чёрный. Упаковка: 10/25 шт. Art. Nr Item No. Арт. VPI-3 VN 300, VD 300, VO R32RZ ,5 40 Uwaga! Na zamówienie możliwe inne kolory: żółty, niebieski, czerwony, zielony. Attention! On special order other colour are available (yellow, blue, red, green). Внимание! По заказу возможны другие цвета: желтый, голубой, красный, зеленый. Płytki zaciskowe typ PV Materiał: miedź cynowana galwanicznie. Zastosowanie: przyłączanie zacisków typu V (VD) do szyn i zacisków płaskich. Opakowanie: 1 szt. Terminal plates PV type Material: Cu, electro tinned, thickness 3 mm. Application: connecting V (VD) clamps to busbars and flat terminals. Packing: 1 pcs. Зажимная плита типа PV Материал: медь гальванически луженая, толщина 3 мм. Применение: присоединение зажимов типа V (VD) к шинам (рейкам) и плоским зажимам. Упаковка: 1 шт. B e Imax (35 C)* (DIN 43670) [A] y zacisków es of clamps Вид зажимов A B s d Art. Nr Item No. Арт. PV 1/8 237 V 120, VD ,5 60 R32RZ d PV 1/ V 120, VD ,5 60 R32RZ PV 2/8 287 VN 300, VD ,5 75 R32RZ PV 2/ VN 300, VD ,5 75 R32RZ A PV 2/ VN 300, VD R32RZ PV 3/8 319 VN 300, VD ,5 100 R32RZ PV 3/ VN 300, VD ,5 100 R32RZ PV 3/ VN 300, VD R32RZ * Podane wartości mają jedynie charakter informacyjny. Odnoszą się do jednej szyny pracującej w stałej temperaturze otoczenia. * The values given are for information only. They relate to one connection at a constant temperature. * Указанные параметры имеют лишь ориентировочный характер. Касаются одного соединения в постоянной температуре. 90 s 119

120 d d Przyłącza do szyn zbiorczych / Busbar clamps / Присоединения к сборным шинам Zaciski śrubowe do łączenia szyn typ F Zastosowanie: Łączenie szyn elastycznych typu SEI z szynami płaskimi typu PMP. Opis: W skład kompletnego zacisku wchodzą: płytka z otworami przelotowymi, płytka z otworami gwintowanymi, śruby i podkładki. Materiał: stal ocynkowana. d Busbar connectors F type Application: Connecting flexible busbars (SEI type) with PMP busbars. Description: One set contains: plate with punched holes, plate with threaded holes, bolts and washers. Material: Galvanized steel. Винтовые зажимы для соединения шин тип F Применение: Соединение гибких шин SEI с плоскими шинами РМР. Описание: Комплектный зажим состоит из: пластина со сквозными отверстиями, пластина с резьбовыми отверстиями, винты, шайбы и гайки. Материал: Оцинкованная сталь. a c e Śruba Screw Резьба a b c d g Art. nr Item no. Арт. b g F16x16 M6x R32RZ F16x32 M6x R32RZ F20x20 M6x R32RZ F20x40 M6x R32RZ F25x25 M6x R32RZ F25x50 M6x R32RZ F32x32 M6x R32RZ F32x63 M6x R32RZ F40x40 M6x R32RZ F40x80 M8x R32RZ F50x50 M6x R32RZ F50x80 M8x R32RZ F50x100 M8x R32RZ F60x63 M6x R32RZ F80x80 M8x R32RZ F100x100 M10x R32RZ Płytki śrubowe do łączenia szyn typ D Zastosowanie: Łączenie szyn elastycznych typu SEI z szynami płaskimi typu PMP. Opis: W skład kompletów wchodzą: płytka z otworami, śruby, podkładki i nakrętki. Materiał: Stal ocynkowana. Busbar connectors D type Application: Connecting flexible busbars (SEI type) with PMP busbars. Description: One set contains: plate with holes, bolts, nuts and washers. Material: Galvanized steel. Винтовые зажимы для соединения шин тип D Применение: Соединение гибких шин SEI с плоскими шинами РМР. Описание: Комплектный зажим состоит из: пластина с отверстиями, винты, шайбы и гайки. Материал: Оцинкованная сталь. e Liczba otworów / śrub No. of holes / bolts количество отверстий / винтов Śruba Screw Винт a b c d g Art. nr Item no. Арт. D 32/1 1 M8x ,5 5 R32RZ D 40/1 1 M10x ,5 5 R32RZ D 40/2 1 M10x ,5 5 R32RZ D 50/1 2 M10x ,5 5 R32RZ D 50/2 2 M12x ,5 5 R32RZ D 90/1 4 M12x ,5 5 R32RZ D 90/2 4 M12x ,5 5 R32RZ c 7 c d b a g b b a a 120

121 sød1 Przyłącza do szyn zbiorczych / Busbar clamps / Присоединения к сборным шинам Podkładki aluminiowomiedziane typ PMA Podkładki wykonane są z blachy bimetalowej Al- -Cu. Mają zastoso wanie do łączenia mate riałów z aluminium i miedzi, np. do połą czenia aluminiowej końcówki kabla i miedzianej szyny rozdziel czej. Aluminium-copper washers PMA type Al-Cu washers are made of bimetal sheet (Al- Cu). They can be used for connecting elements made of aluminium and copper, for example: aluminium terminal with copper busbar. Алюминиево-медные шайбы типа PMA Al-Cu шайбы изготовленны из биметаллического листа (алюминий-медь). Приме ня ются для соеди нения медных и алюминиевых элементов, напри мер: алюми ние вый наконечник с сборной медной шиной. e Śruba Screw Винт d1 d2 s [szt./pcs./шт.] [kg/кг] PMA 3 M3 3,5 8, ,05 E13KC Art. Nr Item No. Арт. Ød2 PMA 4 M4 4,5 8, ,06 E13KC PMA 5 M5 5, ,075 E13KC Cu Al PMA 6 M6 6, ,085 E13KC PMA 8 M8 8, ,10 E13KC PMA 10 M ,15 E13KC PMA 12 M ,25 E13KC PMA 16 M ,38 E13KC PMA 20 M ,40 E13KC Zaciski do szyn zbiorczych typ C Zastosowanie: Przyłączanie kabli i przewodów do szyn zbiorczych w rozdzielnicach NN. Opis: Zaciski śrubowe nakładane na szyny przyłączanie kabli i przewodów nie wymaga wiercenia otworów w szynach. Oferowane są w 2 wersjach: do szyn o grubości 5 i 10 mm. Materiał: Stal ocynkowana. Busbar clamps C type Application: Connecting cables to busbars in LV switchboards. Description: Screw clamps to be put on busbars cable connection do not require drilling holes in the busbars. The clamps are offered in 2 versions: for busbars of width 5 and 10 mm. Material: galvanized steel. B Зажимы для сборных шин, тип C Применение: Подсоединение кабелей и проводов к сборным шинам в распределительных шкафах NN. Описание: Винтовые зажимы надеваются на шины подсоединение кабелей и проводов без сверления отверстий в шинах. Предлагаем 2 варианта зажимов: для шин толщиной 5 и 10 мм. Материал: Оцинкованная сталь. C G A e Znamionowa grubość szyn Rated busbar thickness Номинальная толщина шин [mm/мм] A B C G Art. Nr Item No. Арт. C-5/ R32RZ C-5/16 5 2, R32RZ C-5/ R32RZ C-5/ R32RZ C-5/ R32RZ C-10/ R32RZ C-10/ , R32RZ C-10/ R32RZ C-10/ R32RZ C-10/ R32RZ

122 Notatki Note Записки 122

123 8 Bloki rozdzielcze Distribution block Распределительные блоки

124 Bloki rozdzielcze / Distribution block / Распределительные блоки Bloki rozdzielcze kompaktowe typ BRC Compact distribution blocks type: BRC Компактные распреде лительные блоки тип: BRC 125 Bloki rozdzielcze typ EBR Distribution blocks EBR type Распределительные блоки тип EBR 126 Bloki rozdzielcze mocowane na szynach zbiorczych typ BPM Distribution blocks BPM type Распределительные блоки, тип BPM 127 Bloki rozdzielcze typ: BRS Distribution blocks type: BRS Распределительные блоки тип: BRS 128 Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] Moment dokręcenia [Nm] Tightening torque [Nm] Момент докрутки [Nm] Przekroje przewodów (drut/linka) [mm²] Cross-sections of cables (wire/cord) [mm²] Сечение проводов жесткий/гибкий [мм²] Linka bez końcówki Bare stranded conductor Провод без наконечника Linka z końcówką izolowaną typu HI Stranded conductor with HI-type insulated terminal Провод с изолированным наконечником типа HI 8 Znamionowy prąd ciągły (40 ºC) [A] Nominal continous current (40 ºC) [A] Непрерывный ток (40 ºC) [A] IRMS skuteczny 1 sek [ka] IRMS short circuit current root meansquare value 1 sek [ka] IRMS ток коротково замыкания [ka] Ipk zwarciowy szczytowy [ka] Ipk short circuit current peak value [ka] Ipk пиковый ток короткого замыкания [ka] Masa [g] Weight [g] Вес [г] Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] 124

125 Bloki rozdzielcze / Distribution block / Распределительные блоки Bloki rozdzielcze kompaktowe typ BRC Zastosowanie: Rozdzielnice NN, szafy sterownicze. Bloki rozdzielcze 1 4 polowe do montażu na szynach DIN typu TS35. Składają się z mosiężnych zacisków umieszczonych w poliamidowych obudowach chroniących obsługę przed przypadkowym dotykiem części przewodzących. Odpowiednia kolorystyka pokryw (szary, niebieski, żółto-zielony) pozwala na łatwe wizualne odseparowanie zacisków fazowych, neutralnych i ochronnych. Bloki wykonane są w klasie ochrony IP20. Materiał: Obudowa poliamid (UL-94: V0); zacisk mosiądz; normalia stal ocynkowana. Normy:,. Ogólne dane techniczne Wytrzymałość elektryczna: 2kV. Napięcie znamionowe izolacji: 690 V. Mocowanie: szyna TS35. Norma: PL-EN Opakowanie: 1 szt. Compact distribution blocks type: BRC Application: Energy distribution in LV switchboards and electrical cabinets. Description: 4 poles distribution blocks on DIN rails mounted. They consist of a brass terminals placed in polyamide housings protect against accidental contact of the conductors. Distribution blocks are made with international protection rating IP00. Material: Body polyamide (UL-94: V0); terminal - brass; bolts galvanized steel Standards:,. General technical data Electric durability: 2kV. Rated insulation voltage: 690 V. Instalation: szyna TS35. Standard: PL-EN Packing: 1 pc. 100 A Компактные распреде лительные блоки тип: BRC Применение: Шкафы управления и распределительные щиты. Описание: 1 4-полюсные распределительные блоки для монтажа на шинах DIN типа TS35. Состоят из латунных зажимов расположенных в полиамидных корпусах, предохраняющих от случайного прикосновения к токопроводящим элементам. Блоки имеют класс защиты IP20. Материал: Корпус полиамид (UL-94: V0); зажим латунь; крепежные детали оцинкованная сталь. Нормы:,. Общая техническая характеристика Электрическая прочность: 2kV. Номинальное напряжение изоляции: 690 V. Способ монтажа: шина TS35. Норма: PL-EN Упаковка: 1 шт. e Liczba biegunów Number of electrical pools Число полюсов Liczba wejsć/wyjść Number input/output Число входов/выходов Kolor pokrywy The colour of the cover Цвет корпуса Art. nr Item no. Арт. BRC 25-1/ x25 / 2x25 16/25 2,5 szary/gray/серый R33RA BRC 25-1/2 BL x25 / 2x25 16/25 2,5 niebieski/blue/голубой R33RA BRC 25-1/2 YL/GR x25 / 2x25 16/25 2,5 żółto-zielony yellow-green R33RA желто-зеленый BRC 25-2/ x25 / 4x25 16/25 2,5 szary, niebieski gray, blue R33RA серый, голубой BRC 25-3/ x25 / 6x25 16/25 2,5 szary, niebieski, żólto-zielony gray, blue, yellow-green R33RA серый, голубой, желто-зеленый BRC 25-4/ x25 / 8x25 16/25 2,5 3 x szary, niebieski 3 x gray, blue R33RA х серый, голубой BRC 35/ ,2 1 1x25 / 1x25 1x35 / 1x35 16/25 25/35 2,5 / 3,5 szary/gray/серый R33RA BRC 35/25 BL 125 4,2 1 1x25 / 1x25 1x35 / 1x35 16/25 25/35 2,5 / 3,5 niebieski/blue/голубой R33RA BRC 35/25 YL/GR 125 4,2 1 żółto-zielony 1x25 / 1x25 16/25 25/35 2,5 / 3,5 yellow-green 1x35 / 1x35 Желто-зеленый R33RA

126 Bloki rozdzielcze / Distribution block / Распределительные блоки 100/125 A Bloki rozdzielcze typ EBR Zastosowanie: Rozdzielnice NN. Opis techniczny: Modułowe bloki 2 i 4 polowe do montażu na szynach typu TS, lub na płaskiej powierzchni. Składają się z mosiężnych, gwintowych zacisków przyłączeniowych i obudów izolacyjnych z tworzywa. Pokrywy bloków są zdejmowalne. Ogólne dane techniczne Materiał: elementy przewodzące mosiądz; elementy izolacyjne poliamid (boki), poliwęglan (pokrywa). Napięcie znamionowe izolacji: 500 V. Mocowanie: na szynie TS35 lub wkrętami do podłoża (2 otwory Ø5). Rodzaj zacisków: gwintowe. Maksymalny moment dokręcania śrub: 2 Nm. Zakres temperatur otoczenia: C. Normy: EN Opakowanie: 1 szt. Distribution blocks EBR type Application: LV switchboards. Technical description: Modular 2- and 4-pole blocks, DIN rail or surface mounted. Blocks consists of brass threaded clamps and plastic insulating housings. Block covers are removable. General technical data Material: conducting elements brass; insulating elements polyamide (sides), polycarbonate (cover). Rated insulation voltage: 500 V. Installation: TS-35 rail or on surface with screws (2 x Ø5 holes). Terminal type: threaded. Tightening torque: 2 Nm. Ambient temperature: C. Standards: EN Packing: 1 pc. Распределительные блоки тип EBR Применение: Распределительные шкафы NN. Техническое описание: Модульные блоки с 2 и 4 полями для монтажа на шинах TS или на верху. Состоят на плоской поверхности, винтовых соединительных зажимов и изоляционного корпуса из пластмассы. Крышки блоков снимаются. Общая техническая характеристика Материал: проводящие элементы Латунь; изоляционные элементы Полиамид (корпус), поликарбонат (крышка). Номинальное напряжение Изоляции: 500 V. Крепление: На шине TS35 или при помощи винтов к основанию (2 отверсия Ø5). Вид зажимов: Винтовые. Максимальный момент затяжки винтов: 2 Nm. Диапазон окружающей температуры: C. Нормы: EN Упаковка: 1 шт. H e W H D EBR 2-7/ EBR 2-15/ ,5 44 D EBR 4-7/100 66, EBR 4-11/ W EBR 4-15/ Zaciski 1 tor / Terminals 1 way / Зажимы 1 клемма e Ilość torów No. of ways Количество клемм Ø [mm/мм] Przekroje / Cross section / Сечение [mm²/мм²] Art. nr Item no. Арт. EBR 2-7/ x7,5+5x5,3 2x6 16+5x1,5 6 2x x2, R33RA EBR 2-15/ x8,5+2x7,5+11x5,3 2x x x1,5 6 2x x x2, , R33RA EBR 4-7/ x7,5+5x5,3 2x6 16+5x1,5 6 2x x2, R33RA EBR 4-11/ x8,5+2x7,5+7x5,3 2x x6 16+7x1,5 6 2x x x2, , R33RA EBR 4-15/ x8,5+2x7,5+11x5,3 2x x x1,5 6 2x x x2, , R33RA EBR 2-7/100 EBR 2-15/125 EBR 4-7/100 EBR 4-11/125 EBR 4-15/

127 Bloki rozdzielcze / Distribution block / Распределительные блоки Bloki rozdzielcze mocowane na szynach zbiorczych typ BPM Zastosowanie: Rozdzielnice NN. Opis: Bloki BPM mogą być montowane bezpośrednio na otworowanych szynach zbiorczych (BMP 100), lub za pomocą specjalnych przystawek (BMP 105, BMP 110) na szynach miedzianych pełnych PMP o grubościach 5 mm lub 10 mm. Materiał: Mosiądz. Distribution blocks BPM type Application: Switchgears. Description: BPM blocks can be mounted directly on prepunched bus bars (BMP 100), or by using a special connection (BMP 105, BMP 110) unit on the plain bus bars with thicknesses 5 mm or 10 mm. Material: Brass. 10 Nm 125 A Распределительные блоки, тип BPM Применение: Распределительные шкафы NN. Описание: Блоки BPM можно закрепить непосредственно на перфорированных сборных шинах (BMP 100), либо при помощи специальных приставок (BMP 105, BMP 110) на цельных медных шинах PMP толщиной 5 мм или 10 мм. Материал: Латунь. e L W H A D D H BPM A L BPM 105 BPM W e Zacisk Clamp Зажим [mm²/мм²] Opis Description Описание Art. nr Item no. Арт. BPM x 2,5 25 1,5 220 Blok rozdzielczy Distribution block 4 x ,5 220 Распределительный блок 1 R33RA BPM x 2,5 25 1,5 0,39 4 x ,5 390 Blok rozdzielczy + przystawka mocująca do szyn o gr. 5 mm Distribution block + connection unit for 5 mm thickness bus bars распределительный блок + крепежная приставка для шин толщ. 5 мм 1 R33RA BPM x 2,5 25 1, x ,5 510 blok rozdzielczy + przystawka mocująca do szyn o gr. 10 mm Distribution block + connection unit for 10 mm thickness bus bars распределительный блок + крепежная приставка для шин толщ. 10 мм 1 R33RA Przykłady zastosowań Examples of applications Примеры применения 8 127

128 Bloki rozdzielcze / Distribution block / Распределительные блоки 125/400 A Bloki rozdzielcze typ: BRS Zastosowanie: Rozdział energii w szafach sterowniczych i rozdzielnicach. Opis: Bloki rozdzielcze 4 polowe do montażu na szynach TS lub na powierzchni. Składają się z miedzianych gwintowanych szyn zamontowanych na podstawach izolacyjnych, całość dopełnia pokrywa z tworzywa sztucznego zabezpieczająca obsługę przed przypadkowym dotykiem. Do bloku dołączane są śruby za pomocą których realizowane są przyłącza. Łby śrub posiadają specjalne nacięcia dzięki czemu mogą być dokręcane nie tylko kluczem ale również wkrętakiem upraszczając i minimalizując tym samym czas montażu. Oprócz śrub w komplecie są podkładki kontaktowe zapewniające stały docisk przyłaczy do szyn w całym okresie użytkowania bloku. Bloki wykonane są w klasie ochrony IP00. Materiał: Podstawy izolacyjne poliamid; szyny miedź elektrotechniczna; normalia stal ocynkowana. Ogólne dane techniczne Temperatura pracy: C. Napięcie znamionowe izolacji: 500 V. Normy: EN ,. Distribution blocks type: BRS Application: Energy distribution in LV switchboards and electrical cabinets. Description: 4 poles distribution blocks, mounted on DIN rail or surface. They consist of threaded copper bars mounted on insulating supports, everything is complemented by a plastic cover which is used as protection against accidential contact handling. The unit is attached with screws which implement connection joint. Bolt heads has special incisions so they can be thighted not only by spanner but also with screwdrivers simplifying and minimizing the assembly time. Apart from the screws in the set there are spring washers which provide a permanent contact pressure regardless of the time of use. Distribution blocks are made acc. to international protection rating IP00. Material: Busbars supports nylon; busbars ETP copper; bolts galvanized steel. General technical data Working temperature: C. Rated insulation voltage: 500 V. Standards: EN ,. Распределительные блоки тип: BRS Применение: Распределение энергии в шкафах управления и распределительных щитах. ОПИСАНИЕ: 4-полюсные распределительные блоки для монтажа на шинах TS либо на поверхности. Состоят из резьбовых шин установленных на изоляционных подставках, все прикрывает пластмассовая крышка защищающая обслуживающий персонал от случайного прикосновения. Вместе с блоком идут крепежные детали. На головках болтов имеются надрезы, позволяющие прикручивать их не только при помощи ключа, но и отвертки. Кроме болтов в наборе есть также контактные шайбы обеспечивающие качество соединения на протяжении всего периода использования распределительного блока. Блоки имеют класс защиты IP00. Материал: Изоляционные подставки полиамид; шины электротехническая медь; крепежные детали оцинкованная сталь. Общая техническая характеристика Рабочая температура: C. Номинальное напряжение изоляции: 500 V. Нормы: EN ,. B A C D e A B C D BRS BRS BRS BRS x e Ilość torów N of poles Кол-во проводников Wymiary szyn miedzianych Bars dimensions Размеры медных шин [mm/мм] Ilość podstaw N of supports Кол-во подставок Ilość otworów w szynie N of holes per bar Кол-во отверстий в шине Art. nr Item No Арт. BRS x x M5 R33RA BRS x x M5 R33RA BRS x x M6; 1 x M8 R33RA BRS x x M6; 1 x M8 R33RA

129 9 Złączki jedno i dwutorowe Universal screw terminal blocks Универсальные Винтовые клеммы 72,5 8

130 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Złączki 1-torowe typ: ZJU do przewodów 2,5 240 mm² Single screw Terminal Blocks, ZJU type: for wires 2,5 240 mm² Клеммы винтовые тип: ZJU для проводов 2,5 240 мм² 135 Złączki 1-torowe typ: ZJU-PE do przewodów 2,5 50 mm² Single screw Terminal Blocks, ZJU-PE type: for wires 2,5 50 mm² Клеммы винтовые тип: ZJU-PE для проводов 2,5 50 мм² 138 Złączki specjalne 2-torowe typ: ZJUP do przewodów 4 mm² Double-Layer Screw Terminal Blocks, ZJUP type: for wires 4 mm² Специальные двухуровневые клеммы тип: ZJUР для проводов 4мм² 140 Złączki specjalne 2-torowe z sygnalizacją napięcia typ: ZJUS do przewodów 4 mm² Double-Layer Screw Terminal Blocks with voltage signalization, ZJUS type: for wires 4 mm² Специальные двухуровневые клеммы с индикатором напряжения тип: ZJUS для проводов 4 мм² 141 Złączki specjalne 2-torowe z diodami prostowniczymi lub warystorami typ: ZJUD do przewodów 4 mm² Double-Layer Screw Terminal Blocks with rectifying diodes or varistors, ZJUD type: for wires 4 mm² Специальные двухуровневые клеммы с диодными выпрямителями или варисторами тип: ZJUD для проводов 4 мм² 143 Złączki specjalne bezpiecznikowe 1-torowe typ: ZJUB do przewodów 4 mm² Fuse Single Screw Terminal Blocks, ZJUB type: for wires 4 mm² Специальные клеммы с предохранителем тип: ZJUВ для проводов 4мм² 145 Złączki jednotorowe do mocowane do podłoża Single level terminal blocks for installation to the floor Клеммы для крепления к основанию 146 Płytki skrajne do złączek gwintowych standardowych typu ZJU Side plates for standard screw terminal blocks, ZJU type Торцевые пластины для стандартных винтовых клемм тип ZJU 147 Separatory do złączek gwintowych standardowych typu ZJU Separators for standard threaded terminal blocks, ZJU type Разделительные пластины для стандартных винтовых клемм тип ZJU 147 Zwieracze górne do złączek gwintowych uniwersalnych Upper test links for threaded universal terminal blocks Верхние перемычки для универсальных винтовых клемм 148 Trzymacz do złączek Terminal blocks holder Держатель для клемм 148 Oznaczniki do złączek Marking tags for terminal blocks Обозначители клемм 148 Złączki jednotorowe wielkoprądowe ZW Single-line high voltage terminal blocks ZW Клеммы для высоких токов ZW 152 Inne niezbędne materiały montażowe i narzędzia Other necessary installation materials and tools Другие монтажные принадлежности и инструменты

131 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Długość odizolowania [mm] Stripped wire length [mm] Длина зачищаемой изоляции [мм] Max moment dokręcający [Nm] Max tightening pressure [Nm] Максимальный момент докручивания [Nm] Zalecane typy końcówki wkrętaka Recommended types of screwdriver type Рекомендуемые наконечники отверток Prąd ciągły [A] Continous current [A] Непрерывный ток [A] Max prąd ciągły [A] (jest to maksymalna wartość prądu na jaką wykonana jest złączka) Max Continous current [A] (The maximum value of current) Максимальный постоянный ток [A] (максимальное значение тока, на который расчитана клемма) Pobór prądu [ma] Power consumption [ma] Расход тока [ma] Rodzaj stosowanych bezpieczników [mm] Used fuse type [mm] Вид используемых предохранителей [мм] Napięcie znamionowe izolacji [V] Rated voltage [V] Номинальное напряжение [V] Zakres sygnalizowanych napięć AC/DC [V] Range of signalized voltage AC/DC [V] Диапазон сигнализируемых напряжений AC/DC [V] Kolor diody Colour of diode Цвет диода Wytrzymałość elektryczna [kv] Electric durability [kv] Электрическая прочность [kv] Klasa palności wg UL94 Flammability UL 94 Класс горючести UL 94 Stopień ochrony IP level Степень защиты Materiał korpusu Body material Корпус Kolor korpusu Colour body Цвет корпуса Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] Masa [kg] Weight [kg] Вес [кг] Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] Zakres temperatur otoczenia [ºC] The temperature of surroundings [ºC] Диапазон окружающей температуры [ºC] Ø zewnętrzne przewodu [mm] Ø Cable diameter (external) [mm] Ø внешний провода [мм] Przekrój znamionowy [mm²] Nominal cross-section [mm²] Номинальное сечение [мм²] Przekroje przewodów drut/linka [mm²] Cross-sections of cables (wire/cord) [mm²] Сечение проводов жесткий/гибкий [мм²] Szyny montażowe Mounting DIN rail Монтажные рейки Zwieracze górne Upper test links Перемычки Płytki skrajne Side plates Торцевые пластины 9 Separatory Separators Разделительные пластины Trzymacz Holder Фиксатор Oznaczniki Markers Обозначители Kształt zaciśnięcia Crimping shape форма зажима 131

132 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Charakterystyka ogólna Złączki ZJU z zaciskami śrubowymi służą do łączenia w sposób pewny pod względem mechanicznym i elektrycznym żył przewodów miedzianych i aluminiowych w urządzeniach użytkowych. Stosowane są głównie w rozdzielnicach niskiego napięcia oraz w szafach sterowniczych. Istotną cechą złącza śrubowego jest nie wymagające konserwacji przyłącze przewodu, dokręcanie śrub zacisku w trakcie użytkowania jest zbędne. Przewody miedziane mogą być przyłączane bez wstępnego przygotowania. Linka może być zabezpieczona przed rozplataniem końcówkami tulejkowymi. Szczególną własnością złącza śrubowego jest możliwość podłączenia wielu przewodów. Oferowane złączki mają możliwość podłączania przewodów o przekrojach żył (drut/ linka): 2,5 50/2,5 35mm². Szeroka gama osprzętu dodatkowego, tj. oznaczniki, zwieracze, płytki skrajne, separatory, trzymacze umożliwia kompleksowe wyposażenie układu. Własności materiałów Metalowe elementy złączy śrubowych wykonane są z wysokiej jakości stopów miedzi. Zastosowany materiał ogranicza powstawanie ogniw galwanicznych oraz ognisk korozji. Doskonała przewodność elektryczna zapewnia dobrą jakość połączenia co ogranicza powstawanie naprężeń mechanicznych wynikających z nagrzewania się elementów przewodzących. Wysoka jakość materiału w połączeniu z właściwie zaprojektowaną strukturą złącza gwarantuje odpowiednią jakość połączenia mechanicznego z przyłączanym przewodem. Powierzchnia metalowych części chroniona jest bezołowiową galwaniczną powłoką niklową. Izolacja obudowy złączy ZJU wykonana jest z poliamidu PA66. To elastyczne i wytrzymałe na udary tworzywo nie zawiera halogenów, jest niepalne i odporne na promienie UV. Dalszymi cechami są: Długotrwała temperatura pracy: C. Krótkotrwała temperatura pracy: 200 C. Temperatura topienia: 250 C. Klasa palności wg UL94: V0. General characteristics Terminal blocks with screw clamps are used to make good quality (mechanical and electrical) connection of copper and aluminum wires in electrical devices. They are applied in low voltage distribution boxes and electrical cabinets. Important feature of screw connection is that connection of wire does not require maintenance, it is not necessary to tighten screw while usage. Copper wires can be connected without preliminary preparation. The cord can be protected with cord-end terminal against unbraiding. Characteristic feature of screw joint is possibility of connecting several wires. Offered terminal blocks have possibility of connecting wires with following cross-sections (wire/cord): 2,5 50/2,5 35 mm². Wide range of additional accessories i.e. wire markers, test links, side plates, separators, holders enables complex finishing of whole circuit. Material properties Metal elements of screw joints are made of high quality copper alloys. Applied material keeps to a minimum arising of new galvanic cells and corrosion centers. Excellent electric conductivity guarantees high quality connection what limits arising of mechanical tensions resulting from heating of conductive elements. Material of high quality and correctly designed structure of terminal block guarantees proper quality of mechanical connection with connected wire. Surface of metal parts is protected with unleaded galvanic nickel layer. Body insulation of ZJU terminal block is made of polyamide PA66. It is elastic and resistant to strokes plastic which is halogen free, not flammable and UV resistant. Further characteristics: Long-term working temperature: C. Short-term working temperature: 200 C. Melting temperature: 250 C. Flammability class acc. to UL94: V0. Общая характеристика Винтовые клеммы ZJU предназначены для механического и электрического соединения медных и алюминиевых жил проводов в эксплуатационных устройствах. Применяются главным образом в распределительных щитах низкого напряжения и шкафах управления. Существенной чертой винтовой клеммы является то, что такое соединение не нуждается в консервации и не нужно докручивать винт во время эксплуатации. Медные провода подключаются без вступительной подготовки. Гибкий провод может быть укреплен втулочным наконечником. Особой характеристикой является возможность подключения нескольких проводов. Предлагаемые клеммы имеют возможность подключения проводов с сечением жил (проволока/гибкий провод): 2,5 50/2,5 35 мм². Широкая гамма дополнительных аксессуаров, таких как обозначители, перемычки, торцевые и разделительные пластины, держатели позволят комплексно оборудовать требуемую систему. Характеристики материалов Металлические элементы винтовых клемм изготовлены из высококачественных медных сплавов. Применяемый материал ограничивает возникновение окислений и коррозии. Высокая токопроводимость гарантирует хорошое качество соединений, что уменьшает возникновение механических напряжений возникаемых в результате нагревания проводящих элементов. Высокое качество материалов вместе с правильно запроектированной структурой соединения гарантирует требуемое качество механического соединения с подключаемым проводом. Поверхность металлических деталей защищена гальваническим слоем никеля без содержания свинца. Изоляция корпуса клемм ZJU выполнена из полиамида РА66. Это эластичный и ударостойкий материал не содержащий галогенов, не поддерживает горения и устойчив к лучам UV. Следущие характеристики это: Длительная рабочая температура: С. Кратковременная рабочая температура: 200 С. Температура плавления: 250 С. Класс горючести UL94: V

133 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Mocowanie złączek Konstrukcja złączek ZJU, ZJUP, ZJUS, ZJUB umożliwia w sposób zatrzaskowy mocowanie ich na najczęściej stosowanych typach profilowych listew montażowych: TS32 i TS35. Installation of terminal blocks Design of terminal blocks ZJU, ZJUP, ZJUS, ZJUB allows for their snap installation on most common copper DIN rails e.g. TS32 & TS35. Крепление клемм Конструкция клемм ZJU, ZJUP, ZJUS, ZJUB позволяет их закрепить на чаще всего используемых для этого рейках TS32 и TS35 при помощи фиксаторов. Szyna TS35 / DIN rails TS35 / Рейка TS35 Konstrukcja złączek ZJU-PE umożliwia w sposób zatrzaskowy mocowanie ich na najczęściej stosowanych typach profilowych listew montażowych: TS32 i TS35. Po zamontowaniu należy dokręcić mechanizm blokujący złączkę w szynie montażowej. Takie rozwiązanie zapewnia stabilne i pewne połączenie elektryczne złączki z szyną montażową. Normy Deklarujemy zgodność naszych wyrobów z wymaganiami następujących dyrektyw i norm: Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia; PN-EN :2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, część 1: Wymagania ogólne; PN-EN :2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, część 7-1: Wyposażenie pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych; PN-EN :2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, część 7-2: Wyposażenie pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych miedzianych. Szyna TS32 / DIN rails TS32 / Рейка TS32 Design of terminal blocks ZJU-PE allows for their snap installation on most common copper DIN rail e.g. TS32 & TS35. After its installation tighten mechanism which locks the terminal block on bus bar. Such solution guarantees stable and reliable electrical connection with the bus bar. Norms We declare conformity of our products with requirements of following standards and directives: Directive 2006/95/PE of European Council and Parliament from ref. harmonization of legislation of EU members regarding electrical equipment designed for using in certain voltage ranges; EN :2006 Control and Distribution lowvoltage Apparatus, part 1: General requirements; EN :2006 Control and Distribution low-voltage Apparatus, part 7-1: Additional equipment. Terminal strips for copper wires; EN :2006 Control and Distribution low-voltage Apparatus, part 7-2: Additional equipment. Terminal strips for protecting copper wires. Szyna TS35/TS32 / DIN rails TS35/TS32 / Рейка TS35/TS32 Конструкция клемм ZJU-РЕ позволяет их закрепить на чаще всего используемых для этого рейках TS32 и TS35 при помощи фиксирующих ножек. После установки следует дожать механизм блокирующий клемму на рейке. Такое решение гарантирует стабильное и надежное электрическое соединение клеммы с монтажной шиной. Нормы Мы декларируем соответствие наших изделий требованиям следующих директив и норм: Директива 2006/95/WE Европейского Парламента и Совета от 12 декабря 2006 г о унификации законодательств стран членов ЕС касающаяся электрооборудования предусмотренного для применения при определенных напряжениях; PN-EN :2006 Распределительная аппаратура и аппаратура управления низкого напряжения, часть 1: Общие требования PN-EN :2006 Распределительная аппаратура и аппаратура управления низкого напряжения, часть 7-1: Дополнительное оснащение. Зажимные планки для медных проводов; PN-EN :2006 Распределительная аппаратура и аппаратура управления низкого напряжения, часть 7-2: Дополнительное оснащение. планки для защитных медных проводов

134 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Montaż / wymiana bezpiecznika topikowego 5x20 mm w złączce ZJUB bez sygnalizacji przepalenia Installation / replacement of safety fuse link 5x20mm in terminal block ZJUB without indication of overheat Монтаж /замена плавкого предохранителя 5х20 мм в клемме ZJUB без сигнализации перегорания Montaż / wymiana bezpiecznika topikowego 5x20 mm w złączce ZJUB z sygnalizacją przepalenia Installation / replacement of safety fuse link 5x20mm in terminal block ZJUB with indication of overheat Монтаж /замена плавкого предохранителя 5х20 мм в клемме ZJUB с сигнализацией перегорания 9 134

135 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Złączki 1-torowe typ: ZJU do przewodów 2,5 240 mm² Single screw Terminal Blocks, ZJU type: for wires mm² Клеммы винтовые тип: ZJU для проводов 2,5 240 мм² / e / ZJU-2,5 ZJU-6 ZJU-10 Poliamid Polyamide Полиамид IP V0 Art. nr Art. No. Арт. R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR , ,2 2,5 / 0,2 2,5 0,2 6 / 0,2 4 0,2 10 / 0, ,5x0,6 3,5x0,6 4x0,6 PH0 / PZ1 PH0 / PZ1 PH1 0,5 0,5 1, / S x W x D W D S 42,5 x 47 x 5,2 42,5 x 47 x 8 42,5 x 47 x 8,2 7,0 8,7 12,6 Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 / TS32 9 ZWG10-2,5 ZWG10-6 ZWG10-10 PSZ 2,5-16 SEP-G; SEP-D TUZ-1 EZU-5 EZU-6 EZU-8 135

136 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы / e / ZJU-16 ZJU-25 ZJU-50 Poliamid Polyamide Полиамид IP V0 Art. nr Art. No. Арт. R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR ,5 16 / 0,5 10 2,5 25 / / x0.6 4x x1 PH1 PH ,2 1, ,5 15 / W 42,5 x 47 x 10,2 42,5 x 54 x 12,2 50 x 62 x 15,2 S x W x D D S 15,6 22,6 54,6 Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 / TS32 ZWG10-16 ZWG10-25 ZWG2-50; ZWG PSZ 2,5-16 PSZ 25 Konstrukcja zamknięta nie wymagająca płytki skrajnej Closed construction not requiring end section Закрытая конструкция не требующая торцевой пластины SEP-G SEP-D SEP-G SEP-D SEP-D TUZ-1 EZU

137 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы / e / ZJU-95 ZJU-150 ZJU-240 Poliamid Polyamide Полиамид IP V0 Art. nr Art. No. Арт. R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR / / / W 83 x 97,5 x 26,8 100 x 118,5 x 31,7 100 x 131,5 x 37 S x W x D D S 219,5 374,7 511,3 Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 / TS32 Konstrukcja zamknięta nie wymagająca płytki skrajnej Closed construction not requiring end section Закрытая конструкция не требующая торцевой пластины 9 TUZ-1 EZU

138 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Złączki 1-torowe typ: ZJU-PE do przewodów 2,5 50 mm² Single screw Terminal Blocks, ZJU-PE type: for wires 2,5 50 mm² Клеммы винтовые тип: ZJU-PE для проводов 2,5 50 мм² / e / ZJU-4PE ZJU-6PE ZJU-10PE Poliamid Polyamide Полиамид IP V0 Art. nr / Art. No. / Арт. R34RR R34RR R34RR , ,2 2,5 / 0,2 2,5 0,2 6 / 0,2 4 0,2 10 / 0, ,5x0,6 3,5x0,6 4x0, Zacisk Clamp Зажим Mocowanie Holding Крепление 0,6 0,6 1,5 0,6 0,6 1, W 42,5 x 47 x 5,2 42,5 x 47 x 6,2 42,5 x 47 x 8,2 S x W x D D S 16, ,2 Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 / TS32 EZU-5 EZU-6 EZU-8 9 / 138

139 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы / e / ZJU-16PE ZJU-25PE ZJU-50PE Poliamid Polyamide Полиамид IP V0 Art. nr / Art. No. / Арт. R34RR R34RR R34RR ,5 16 / 2,5 10 2,5 25 / 2,5 16 2,5 50 / 2, x0,6 4x0,8 6,5x1 Zacisk Clamp Зажим Mocowanie Holding Крепление 1,5 1,5 3 1,5 1,5 2, ,5 W 42,5 x 47 x 10,6 42,5 x 54 x 12,2 50 x 62 x 15,2 S x W x D D S 30,4 37,8 85,6 Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 / TS32 / EZU

140 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Złączki specjalne 2-torowe typ: ZJUP do przewodów 4 mm² Double-Layer Screw Terminal Blocks, ZJUP type: for wires 4 mm² Специальные двухуровневые клеммы тип: ZJUР для проводов 4мм² / e / ZJUP-4 ZJUP-4S Poliamid Polyamide Полиамид IP V0 Art. nr / Art. No. / Арт. R34RR R34RR ,2 4 / 0,2 2,5 0,2 4 / 0,2 2, ,5x0,6 3,5x0,6 0,6 0,6 8 8 W 57 x 62 x 6,2 67 x 62 x 5,2 S x W x D D S 14,2 13,1 Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 / TS32 ZWG10-6 ZWG10-2,5 9 PSS-4 PSS-4S SEP-M TUZ-1 EZU-5 / 140

141 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Złączki specjalne 2-torowe z sygnalizacją napięcia typ: ZJUS do przewodów 4 mm² Zastosowanie: Złączki te stosowane są do sygnalizacji obecności napięcia zasilającego. Umieszczenie w jednej złączce dwóch torów przyłączeniowych umożliwia podłączenie jednego urządzenia lub obwodu zasilanego napięciem 24 V lub 230 V w zależności od typu złączki. Double-Layer Screw Terminal Blocks with voltage signalization, ZJUS type: for wires 4 mm² Application: Above mentioned terminal blocks are used to signalize presence of feeding voltage. Two level connection in one terminal block allows for connecting one device or circuit fed with 24 V or 230 V depending on type of terminal block. Специальные двухуровневые клеммы с индикатором напряжения тип: ZJUS для проводов 4 мм² Применение: клеммы используются для сигнализации присутствия питающего напряжения. Размещение в одной клемме двух подключений дает возможность подключить оборудование или цепь с питающим напряжением 24 V или 230 V в зависимости от типа клеммы. / e / ZJUS-4/LED24AC/DC ZJUS-4/230AC Poliamid Polyamide Полиамид IP V0 Art. nr / Art. No. / Арт. R34RR R34RR ,2 4 / 0,2 2,5 0,2 4 / 0,2 2, ,5x0,6 3,5x0,6 0,6 0,6 8 8 / W 57 x 62 x 6,2 57 x 62 x 6,2 9 S x W x D D S 16,2 16,2 * na indywidualne zamówienie możliwe jest zamontowanie diod sygnalizacyjnych w kolorach: zielonym, żółtym, pomarańczowym, niebieskim, białym * On special request installation of indicating diode of colour: green, yellow, orange, blue, white. * По индивидуальному заказу есть возможность установить сигнализационный диод разных цветов: зеленый, желтый, оранжевый, голубой, белый. 141

142 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 / TS32 PSS-4 PSS-4S SEP-M TUZ-1 EZU

143 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Złączki specjalne 2-torowe z diodami prostowniczymi lub warystorami typ: ZJUD do przewodów 4 mm² Zastosowanie: Złączki z układami diodowymi stosowane są do tłumienia przepięć generowanych przez cewki przekaźników i styczników, natomiast złączki z warystorami zapewniają ochronę przeciwprzepięciową podłączonych pod nie obwodów lub urządzeń wykonawczych. Umieszczenie w jednej złączce dwóch torów przyłączeniowych umożliwia podłączenie jednego urządzenia lub obwodu zasilanego napięciem 24 V lub 230 V w zależności od typu złączki. Double-Layer Screw Terminal Blocks with rectifying diodes or varistors, ZJUD type: for wires 4 mm² Application: Terminal blocks with diode systems are used to dampen overvoltage generated by coils of transmitters and conductors, whereas terminal blocks with varistors protect against overvoltage of connected circuits or working devices. Two level connection in one terminal block allows for connecting one device or circuit fed with 24 V or 230 V depending on type of terminal block. Специальные двухуровневые клеммы с диодными выпрямителями или варисторами тип: ZJUD для проводов 4 мм² Применение: Клеммы с диодными выпрямителями используются для ограничения перенапряжений возникающих в катушках реле и контакторов, а клеммы с варисторами обеспечивают защиту от перенапряжений в подключенных устройствах. Размещение в одной клемме двух подключений дает возможность подключить оборудование или цепь с питающим напряжением 24 V или 230 V в зависимости от типа клеммы. / e / ZJUD-D24V ZJUD-D230V ZJUD-VAR24V ZJUD-VAR230V Poliamid Polyamide Полиамид IP V0 Art. nr / Art. No. / Арт. R34RR R34RR R34RR R34RR ,2 4 / 0,2 2,5 0,2 4 / 0,2 2,5 0,2 4 / 0,2 2,5 0,2 4 / 0,2 2,5 24 DC 230 AC 24 DC 230 AC 1 1, Moc [W] Power [W] Мощность [W] Moc impulsowa [W/1ms] Impulse power [W/1ms] Импульсная мощность [W/1ms] Energia pojedynczego impulsu Wmax [J] Energy of single impulse Wmax [J] Энергия одиночного импульса Wmax [J] 5 5 0,02 0, ,7 33 3,5x0.6 3,5x0.6 3,5x0.6 3,5x0.6 0,6 0,6 0,6 0, / W 57 x 62 x 6,2 57 x 62 x 6,2 57 x 62 x 6,2 57 x 62 x 6,2 S x W x D D S 16,2 16,2 16,2 16,2 143

144 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 / TS32 PSS-4 SEP-M TUZ-1 EZU

145 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Złączki specjalne bezpiecznikowe 1-torowe typ: ZJUB do przewodów 4 mm² Fuse Single Screw Terminal Blocks, ZJUB type: for wires 4 mm² Специальные клеммы с предохранителем тип: ZJUВ для проводов 4мм² / e / ZJUB-4 ZJUB-4/LED24 ZJUB-4/LED230 Poliamid Polyamide Полиамид IP00 ~ ~ V0 Art. nr / Art. No. / Арт. R34RR R34RR R34RR ,2 4 / 0,2 2,5 0,2 4 / 0,2 2,5 0,2 4 / 0,2 2, ,3 6,3 6,3 3,5-8,1 0,5-1 Zakres sygnalizowanych napięć przy przepaleniu bezpiecznika AC/DC [V] Range of signalized voltage while burnout of fuse AC/DC [V] Диапазон сигнализируемых напряжений при перегорании предохранителя AC/DC [V] Ø5 x 20 (dostarczana bez bezpiecznika topikowego) / Ø5 x 20 (Delivered without fuse) / Ø5 x 20 (поставляется без плавкого предохранителя) 3,5x0,6 3,5x0,6 3,5x0,6 0,6 0,6 0, / W 72,5 x 56,5 x 8,2 72,5 x 56,5 x 8,2 72,5 x 56,5 x 8,2 9 S x W x D D S 18,1 19,8 19,8 Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS 35/32 TUZ-1 EZU-8 145

146 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Złączki jednotorowe do mocowane do podłoża Single level terminal blocks for installation to the floor Клеммы для крепления к основанию / e / ZGB-16/G ZGB-16/K Materiał Material Материал Poliamid Polyamide Полиамид IP Art. nr / Art. No. / Арт. R34RR R34RR ,5 16 / 2, Norma Norm Норма IEC IEC

147 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Akcesoria do złączek Płytki skrajne do złączek gwintowych standardowych typu ZJU Accessories for terminal blocks Side plates for standard screw terminal blocks, ZJU type Аксессуары для клемм Торцевые пластины для стандартных винтовых клемм тип ZJU / e / PSZ 2,5-16 PSZ 25 PSS-4 PSS-4S Materiał Material Материал Poliamid Polyamide Полиамид V0 Art. nr Art. No. Арт. R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR Zastosowanie: typy złączek Application: type of terminal blocks Применение: типы клемм ZJU-2,5; ZJU-6; ZJU-10; ZJU-16. ZJU-25 ZJUP-4; ZJUS-4/24LEDAC/DC; ZJUS-4/230LEDAC; ZJUD. ZJUP-4S W 42,5 x 36,5 x 1,5 42,5 x 43 x 1,5 57 x 52 x 2,6 67,5 x 52 x 2,6 S x W x D D S Separatory do złączek gwintowych standardowych typu ZJU Separators for standard threaded terminal blocks, ZJU type Разделительные пластины для стандартных винтовых клемм тип ZJU / e / SEP-G SEP-D SEP-M Materiał Material Материал Poliamid Polyamide Полиамид V0 SEP-G Art. nr Art. No. Арт. SEP-D/SEP-M R34RR R34RR R34RR * Zastosowanie: typy złączek Application: type of terminal blocks Применение: типы клемм ZJU-2,5 ZJU-25 ZJU-2,5 ZJU-50 ZJUP-4; ZJUP-4S; ZJUS-4/24LEDAC/DC; ZJUS-4/230LEDAC 9 W 61 x 49,5 x 1,8 22,5 x 22,5 x 0,6 14 x 16 x 0,5 S x W x D D S * 10 listków z separatorami. Na jednym listku znajduje się 10 pojedynczych separatorów. * 10 strips with separators. On each single strip there are 10 separators. * 10 полосок с разделительными пластинами. Одна полоска содержит 10 одиночных пластин. 147

148 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Zwieracze górne do złączek gwintowych uniwersalnych Upper test links for threaded universal terminal blocks Верхние перемычки для универсальных винтовых клемм / e / ZWG10-2,5 ZWG10-6 ZWG10-10 ZWG10-16 ZWG10-25 ZWG2-50 ZWG3-50 Materiał Material Материал Stal niklowana Art. nr Art. No. Арт. R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR Zastosowanie: typy złączek Application: type of terminal blocks Применение: типы клемм Liczba zacisków w pojedynczym zwieraczu Nr of clamps on single short circuiting link Число зажимов в одной перемычке ZJU-2,5; ZJUP-4S ZJU-6; ZJUP-4 ZJU-10 ZJU-16 ZJU-25 ZJU-50 ZJU Trzymacz do złączek Terminal blocks holder Держатель для клемм / e / TUZ-1 Materiał Material Материал Poliamid Polyamide Полиамид 9, Art. nr Art. No. Арт. 44 R34RR Zastosowanie: typy złączek Application: type of terminal blocks Применение: типы клемм ZJU-2,5 ZJU-50; ZJU-4PE ZJU-50PE; ZJUS; ZJUP; ZJUB; ZJUD. Akcesoria / Accessories / Аксессуары EZU-5 / EZU-6 / EZU-8 Oznaczniki do złączek Marking tags for terminal blocks Обозначители клемм / e / EZU-5 EZU-6 EZU-8 EZU-10 Materiał Material Материал Poliamid Polyamide Полиамид Zastosowanie: typy złączek Application: type of terminal blocks Применение: типы клемм Biały White Белый ZJU-2,5; ZJU-PE; ZJUP-4; ZJUP-4S; ZJUS-...; ZJUD-... ZJU-6; ZJU-6PE ZJU-10; ZJU-10PE; ZJUB-...; TUZ-1 ZJU-16 ZJU240; ZJU-16PE ZJU-50PE 100 (10 x 10) 9 S 4,5 x 10,5 5,5 x 10,5 7 x 10,5 9 x 10,5 S x W W Pojedyncze znaki. W opakowaniu znajduje się 100 takich samych znaków. Single symbols. There are 100 tags of the same symbol. Одиночные знаки. В упаковке находится 100 одинаковых знаков. Paski po 10 oznaczników. W opakowaniu znajduje się 10 pasków z takimi samymi ciągami liczbowymi. Strips with 10 tags. There are 10 strips in one pack. Полоски по 10 обозначителей. Упаковка содержит 10 полосок с одинаковым набором цифр. Treść nadruku / Overprint / Текст надписи 0,1,, 9,10 cyfry, liczby; A, B, C,, Z duże litery +, -, ~,, L1, L2, L3, PE, PEN znaki; Bez nadruku 0,1,, 9,10 cyfry, liczby; A, B, C,, Z duże litery +, -, ~,, L1, L2, L3, PE, PEN znaki; Bez nadruku 0,1,, 9,10 Цифры, числа; A, B, C,, Z большие буквы +, -, ~,, L1, L2, L3, PE, PEN знаки; без надписи 1, 2, 3,, , 192, 193,,

149 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Opis Description Описание Numer katalogowy Catalogue Number Каталожный номер Identyfikacja oznacznika: EZU-5/ treść nadruku EZU-8/ treść nadruku BN - bez nadruku UZ Marker identification: E Z U - 5 / o v e r p r i n t E Z U - 8 / o v e r p r i n t BN-without overprint UZ Определение обозначителя: EZU-5/ Текст надписи EZU-8/ Текст надписи BN - Без надписи UZ Numer katalogowy Catalogue Number Каталожный номер Identyfikacja oznacznika: EZU-5/ treść nadruku EZU-8/ treść nadruku Marker identification: E Z U - 5 / o v e r p r i n t E Z U - 8 / o v e r p r i n t Определение обозначителя: EZU-5/ Текст надписи EZU-8/ Текст надписи / e / EZU-5 EZU-6 EZU-8 EZU-10 Treść nadruku* Overprint* Текст надписи* Art. nr Art. No. Арт. 0 R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR A R34RR R34RR R34RR R34RR B R34RR R34RR R34RR R34RR C R34RR R34RR R34RR R34RR D R34RR R34RR R34RR R34RR E R34RR R34RR R34RR R34RR F R34RR R34RR R34RR R34RR G R34RR R34RR R34RR R34RR H R34RR R34RR R34RR R34RR I R34RR R34RR R34RR R34RR J R34RR R34RR R34RR R34RR K R34RR R34RR R34RR R34RR Pojedyncze znaki L R34RR R34RR R34RR R34RR Ł R34RR R34RR R34RR R34RR Single markings M R34RR R34RR R34RR R34RR Одиночные знаки N R34RR R34RR R34RR R34RR O R34RR R34RR R34RR R34RR P R34RR R34RR R34RR R34RR Q R34RR R34RR R34RR R34RR R R34RR R34RR R34RR R34RR S R34RR R34RR R34RR R34RR T R34RR R34RR R34RR R34RR U R34RR R34RR R34RR R34RR V R34RR R34RR R34RR R34RR W R34RR R34RR R34RR R34RR X R34RR R34RR R34RR R34RR Y R34RR R34RR R34RR R34RR Z R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR ~ R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR L1 R34RR R34RR R34RR R34RR L2 R34RR R34RR R34RR R34RR L3 R34RR R34RR R34RR R34RR PE R34RR R34RR R34RR R34RR PEN R34RR R34RR R34RR R34RR BN R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR Paski po R34RR R34RR R34RR R34RR oznaczników R34RR R34RR R34RR R34RR One strip= R34RR R34RR R34RR R34RR markers R34RR R34RR R34RR R34RR Полоски по R34RR R34RR R34RR R34RR обозначителей R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR Tabela doboru oznaczników Marker selection chart Таблица подбора обозначителей złączki Terminal block type клеммы oznacznika Marker type обозначителя EZU-5 EZU-6 EZU-8 EZU-10 ZJU-2,5 ZJU-6 ZJU-10 ZJU-16 ZJU-25 ZJU-50 ZJU-95 ZJU-150 ZJU-240 ZJU-4PE ZJU-6PE ZJU-10PE ZJU-16PE ZJU-25PE ZJU-50PE ZJUP-4 ZJUP-4S ZJUB-4 ZJUB-4/LED24 ZJUB-4/LED230 ZJUS-4/LED24AC/DC ZJUS-4/230AC ZJUD-D24V ZJUD-D230V ZJUD-VAR24V ZJUD-VAR230V TUZ-1 Tak / Yes / Да Nie / No / Нет Możliwe / Maybe /Возможно 9 * na końcu katalogu znajduje się formularz zamówienia na oznaczniki, które zawierają druki niestandardowe lub specjalne definiowane przez klienta. oznaczniki w ciągłej sprzedaży. Pozostałe wykonujemy na indywidualne zamówienie. * At the end you may find the form to order custom made markers. Regular markers for order. Custom made on individual request. * в конце каталога находится бланк заказа обозначителей с нестандартными надписями. Обозначители в постоянной продаже. Остальные изготавливаем по индивидуальному заказу. 149

150 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Akcesoria Accessories Аксессуары Szyny DIN rail DIN рейки Zwieracze górne upper short circuiting links Перемычки верхние Płytki skrajne Side plates Торцевые пластины Separatory separators Разделительные пластины Trzymacz holder Держатель Oznaczniki markers Обозначители 9 TS 32 TS 35 ZWG10-2,5 ZWG10-6 ZWG10-10 ZWG10-25 ZWG2-50 ZWG3-50 PSZ 2,5-16 PSZ 25 PSS-4 PSS-4S SEP-D SEP-G SEP-M TUZ-1 EZU-5 EZU-6 EZU-8 EZU-10 ZJU-2,5 ZJU-6 ZJU-10 ZJU-16 ZJU-25 ZJU-50 ZJU-95 ZJU-150 ZJU-240 ZJU-4PE ZJU-6PE ZJU-10PE ZJU-16PE ZJU-25PE ZJU-50PE ZJUP-4 ZJUP-4S ZJUB-4 ZJUB-4/LED24 ZJUB-4/LED230 ZJUS-4/LED24AC/DC ZJUS-4/LED230AC ZJUD-D24V ZJUD-D230V ZJUD-VAR24V ZJUD-VAR230V TUZ-1 150

151 Notatki Note Записки 151

152 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Złączki jednotorowe wielkoprądowe ZW Zastosowanie Złączki wielkoprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wnętrzowych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). Zaciski przewodów mogą być zabezpieczone wielofunkcyjnymi osłonami, które łatwo i szybko montuje się na korpusie złączki. Osłony zakłada się na korpus po zamocowaniu złączki na listwie lub do podłoża, oraz podłączeniu przewodów. Posiadają blokadę położenia w pozycji uchylonej oraz w pozycji zamkniętej. W osłonach wykonane są także otwory do umieszczenia oznaczników oraz dodatkowe otwory Ø6 mm do pomiaru napięcia. Złączki można zabezpieczyć przed niepożądanym zdjęciem osłon, plombując je przez otwory Ø2 mm w korpusie. Single-line high voltage terminal blocks ZW Application Single-line high voltage terminal blocks, ZW type are intended to connect copper cords: rigid and flexible, round and sector, in electrical devices used in indoor conditions. Elements of terminal connectors ensure proper maintenance of a reliable mechanical connection and electrical contact. The design allows the terminal blocks ZW to be mounted onto a standard rails - type TS35 or on the floor / ground. Terminal blocks are mounted to the floor / ground with the screws or cylinder head and hexagon (Allen) bolts with M5 thread. Dual pressure of the body of terminal blocks provides safe connection of terminal with rail TS35 (any additional holders are not required). Cable clamps can be secured with multifunction covers (screens), which can easily and quickly mounted on the body of terminal blocks. Block cover is assumed for the body after mounting terminal block on a rail or on the floor / ground, and after connecting cables. They have a lock arrangement in an inclined position and a closed position. The block cover has a special holes to place marking tags in them and additional holes (size: Ø6 mm) for voltage measurement. Terminal blocks can be protected from unwanted cover remove by sealing them for Ø2 mm holes in the body. Клеммы для высоких токов ZW Применение Клеммы для высоких токов серии ZW предназначены для подключения медных проводников: жестких и гибких, с круглыми и секторными жилами, для применения внутри помещений. Зажимные элементы клемм обеспечивают качественное механическое соединение и электрический контакт. Конструкция клемм позволяет крепить их к стандартным рейкам типа TS35 или при помощи винтов М5 к основанию. Двойной дожим корпуса клеммы гарантирует надежность монтажа клеммы на рейке TS35 (нетребуется применение дополнительных держателей). Зажимы проводников могут быть защищены защитным кожухом, который легко и быстро устанавливается на корпусе клеммы. Кожух одевается на корпус после закрепления клеммы на рейке или основании и подключении проводников. Имеет два режима блокировки: в позиции приоткрытой и в позиции закрытой. В кожухах имеются отверстия для размещения обозначителей, а также дополнительные отверстия Ø6 мм для измерения напряжения. Для защиты от несанкционированного снятия кожуха, можно через отверстия Ø2 мм в корпусе повесить пломбу 9 152

153 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы / e / ZWK-K120 ZWK-K240 ZWK-V120 ZWK-V240 ZWV-V120 ZWV-V240 M M IP10 W1 W W W W S2 D D1 S2 D D1 S2 D D1 szary grey серый Norma Norm Норма PN-EN S1 S Art. nr / Art. No. / Арт. R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR R34RR Materiał Material Материал Pokrywa / cover Крышка Korpus / Body / Корпус Elementy toru prądowego current line elements Элементы электроцепи Zaciski / clamps / Зажимы Poliamid / Polyamide / Полиамид Poliamid / Polyamide / Полиамид miedź / copper / Медь stal, mosiądź, stop aluminium / steel, brass, aluminium alloy / Сталь, латунь, сплав алюминия / / / / D D W W S S1 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 S2 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 M Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 / TS35-15 EZU

154 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Inne niezbędne materiały montażowe i narzędzia Other necessary installation materials and tools Другие монтажные принадлежности и инструменты Szczypce do usuwania izolacji Stripping tools Щипцы для снятия изоляции Praski zaciskowe Crimping tools Опрессовыватели Drukarki do oznaczników Printers to print markers Пинтер для обозначителей Końcówki kablowe Cord-end terminals Кабельные наконечники Katalog "Narzędzia" / Catalogue Tools / Каталог Инструменты Katalog "Końcówki" / Catalogue Terminals / Каталог Наконечники" Szczegółowy opis w katalogach ZAE ERGOM lub na stronie Detailed description in ERGOM catalogues or on-line at Подробное описание в каталогах ZAE ERGOM или на сайте 9 154

155 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY ORDER FORM БЛАНК ЗАКАЗА EZU-5 EZU-8 10,5 6,5 [mm]/[мм] 4,5 4,3 [mm]/[мм] EZU-6 EZU-10 10,5 6,6 10,5 6,3 7 4,5 10,5 6,6 [mm]/[мм] 5,5 4,5 [mm]/[мм] 9 4,5 Aby uniknąć pomyłek prosimy o czytelne wypełnienie szablonu oznacznika drukowaną treścią. In order to avoid mistakes please fill the pattern legibly, with capital letters. Чтобы избежать ошибок, просим заполнять бланк печатными буквами. Uwaga! Minimalna ilość zamówienia wynosi 10 pasków, z których każdy zawiera 10 oznaczników. Nadruki mogą być umieszczone zarówno w pionie jak i w poziomie. Treść nadruku mogą stanowić cyfry, liczby, litery oraz znaki graficzne. Wszystkie nadruki wykonywane są w kolorze czarnym. Attention! Minimal quantity of order is 10 strips, each single strip has 10 markers. Prints can be placed either vertically or horizontally. On the markers can be placed numbers, letters and graphic signs. All the prints are made in black colour. Внимание! Минимальный заказ составляет 10 полосок, каждая из которых содержит 10 обозначителей Надписи могут быть нанесены горизонтально или вертикально Содержанием надписи могут быть цифры, числа, буквы и графические знаки. Все надписи черного цвета. oznacznika na którym będzie nadruk (Proszę zaznaczyć właściwy typ) / e of the marker on which the print will be placed (please select the correct type) / обозначителя с надписью (просим выбрать интересующий тип) : EZU-5, EZU-6, EZU-8, EZU-10 Nr zamówienia / Order No. / Заказа:... 9 Imię i Nazwisko / Name, surname / Имя и фамилия:... Firma / Company / Фирма:... Adres dostawy / Delivery address / Адрес поставки:... Kod pocztowy i miasto / Postal code, city / Почтовый индекс и город:... Telefon / Telephone No. / Телефон:... Fax / Факс: W celu szybkiej realizacji zamówienia prosimy o czytelne wypełnienie tej strony i przesłanie na numer faksu działu sprzedaży lub biura handlowego. For the purpose of fast realization of the order please fill this page legibly and send it using fax number to the sales department or sales office. Чтобы ускорить реализацию заказа, просим разборчиво заполнить эту страницу и выслать на номер факса торгового отдела. fax:

156 Złączki jedno i dwutorowe / Universal screw terminal blocks / Универсальные Винтовые клеммы Certyfikaty Certificates Сертификаты 9 156

157 10 Złączki wielotorowe Multiple Level Terminal Blocks Многоконтактные клеммы ,5

158 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы Złączki gwintowe 12 torowe do przewodów o przekroju do 16 mm² 12 line, threaded terminal blocks for cables with cross-section up to 16 mm² Винтовые 12-контактные клеммы для проводов сечением до 16 мм² 159 Złączki gwintowo-wsuwkowe do przewodów o przekroju 4 mm² Threaded terminal blocks for cables with cross-section 4 mm² Пружинно-винтовые клеммы для проводов сечением 4 мм² 162 Złączki gwintowe 4- i 5-cio torowe do przewodów o przekroju 6 95 mm², mocowane do podłoża 4 & 5 line, threaded terminal blocks for cables with cross-section 6 95 mm², installed on the floor Винтовые 4- и 5-ти контактные клеммы для проводов сечением 6 95 мм², прикрепляемые к основанию 163 Odgałęźniki instalacyjne OBL jednotorowe i czterotorowe 1-line and 4-line Installation branches OBL Одноконтактные и четырехконтактные ответвительные клеммы OBL 164 Złączki gwintowe 5-cio torowe do przewodów o przekroju 6 25 mm² 5 line, threaded terminal blocks for cables with cross-section 6 25 mm² Винтовые 5-контактные клеммы для проводов сечением 6 25 мм² 167 Złączki gwintowe 4- i 5-cio torowe do przewodów o przekroju 6 95 mm² 4 & 5 line, threaded terminal blocks for cables with cross-section 6 95 mm² Винтовые 4- и 5-ти контактные клеммы для проводов сечением 6 95 мм² 168 Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Długość odizolowania [mm] Stripped wire length [mm] Длина зачищаемой изоляции [мм] Max moment dokręcający [Nm] Max tightening pressure [Nm] Максимальный момент докручивания [Nm] Prąd ciągły [A] Continous current [A] Непрерывный ток [A] Max prąd ciągły [A] (jest to maksymalna wartość prądu na jaką wykonana jest złączka) Max Continous current [A] (Tha maximum value of current) Максимальный постоянный ток [A] (максимальное значение тока, на который расчитана клемма) Pobór prądu [ma] Power consumption [ma] Расход тока [ma] Napięcie izolacji [V] Insulation voltage [V] Напряжение изоляции [V] Zakres sygnalizowanych napięć AC/DC [V] Range of signalized voltage AC/DC [V] Диапазон сигнализируемых напряжений AC/DC [V] Wytrzymałość elektryczna [kv] Electric durability [kv] Электрическая прочность [kv] Stopień ochrony IP level Степень защиты Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] Masa [kg] Weight [kg] Вес [кг] 10 Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] Zakres temperatur otoczenia [ºC] The temperature of surroundings [ºC] Диапазон окружающей температуры [ºC] Ø zewnętrzna przewodu [mm] Ø Cable diameter (external) [mm] Ø внешний провода [мм] Przekrój znamionowy [mm²] Nominal cross-section [mm²] Номинальное сечение [мм²] Przekroje przewodów drut/linka [mm²] Cross-sections of cables (wire/cord) [mm²] Сечение проводов жесткий/гибкий [мм²] Szyny montażowe Mounting DIN rail Монтажные рейки Oznaczniki Markers Обозначители 158

159 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы Złączki gwintowe 12 torowe do przewodów o przekroju do 16 mm² Zastosowanie: Rozdzielnice NN, oprawy oświetleniowe, urządzenia elektryczne. Opis: Złączki wysokiej klasy, wykonane z materiału termoplastycznego umożliwiającego łatwe dzielenie złączki. Złączki posiadają otwory umożliwiające zamocowanie ich do podłoża. 12 line, threaded terminal blocks for cables with crosssection up to 16 mm² Application: Distribution Panels low voltage, lighting fittings, electrical devices. Description: High class terminal blocks made of thermoplastic material what enables to split them very easy. Terminal blocks have holes for installation on the floor. 400 V Винтовые 12-контактные клеммы для проводов сечением до 16 мм² Применение: Распределительные щиты низкого напряжения, осветительные приборы, электроприборы. Описание: Высококлассные клеммы, выполнены из термопластического материала, позволяющего легко её делить. Клеммы имеют отверстия, позволяющие прикрепить её к основанию. / e / ELZ-2,5 ELZ-4 ELZ-6 ELZ-10 ELZ-16 IP00 C B 400 J A G ØK F Kolor Colour Цвет Biały White Белый E D 10 ØH Art. nr / Art. No. / Арт. R35RW R35RW R35RW R35RW R35RW Norma / Norm / Норма Materiał Material Материал Izolacja / Insulation / Изоляциа Złącza / Joint / Соединени Wkręty / Screw / Винты PN-EN PN-EN PN-EN ; Poliamid / Polyamide / Полиамид Mosiądz / Brass / Латунь Stal ocynkowana / Galvanized steel / Оцинкованная сталь 2, ,5 2,5 0,5 4 0,5 6 0, , A x B x C 95 x 17 x 5,5 117 x 19 x 6,5 132 x 21 x 7,5 141 x 23 x 8,0 168 x 26 x 9,6 D x E 8 x 13 8,5 x x 17 11,5 x x 20 F x G x ØH 5,5 x 8 x 2,9 6,0 x 10 x 3,2 7,5 x 11 x 4,2 8,5 x 12 x 4,5 9,5 x 14 x 5,5 J x ØK 8 x 2,5 10 x 2,7 11 x 2,9 12 x 3,1 14 x 3, Uwaga! Złączki można łatwo dzielić na części o mniejszej liczbie torów (nacinać nożem). Attention! Blocks can be easily divided into parts with small no. of inserts (use knife). Внимание! Клеммную планку можно легко поделить на меньшее количество контактов (надрезая ножом)

160 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы 400 V / e / ELP-2,5 ELP-4 ELP-6 IP00 C B 400 J A G ØK F Kolor Colour Цвет Biały White Белый 10 D E 10 ØH Art. nr / Art. No. / Арт. R35RW R35RW R35RW Norma / Norm / Норма Materiał Material Материал Izolacja / Insulation / Изоляциа Złącza / Joint / Соединени Wkręty / Screw / Винты PN-EN PN-EN PN-EN ; Polietylen / Polyethylene / Полиэтилен Mosiądz / Brass / Латунь Stal ocynkowana / Galvanized steel / Оцинкованная сталь 2, ,5 2,5 0,5 4 0, ,5 6 A x B x C 93 x 17 x 5,3 116 x 18,8 x 6,4 129 x 21/20,8 x 7,5 D x E 7,8 x 13,2 9,7 x 15,2 10,3 x 16,2 F x G x ØH 5,6 x 7,8 x 2,9 7,8 x 9,9 x 3,1 8,5 x 11,2 x3,9 J x ØK 8,1 x 2,6 10 x 3 11,2 x Uwaga! Złączki można łatwo dzielić na części o mniejszej liczbie torów (nacinać nożem). Attention! Blocks can be easily divided into parts with small no. of inserts (use knife). Внимание! Клеммную планку можно легко поделить на меньшее количество контактов (надрезая ножом). 160

161 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы 690 V / e / TLZ-4 TLZ-10 TLZ-16 IP00 G B 690 D A ØK E 1 Art. nr / Art. No. / Арт. Kolor / Colour / Цвет Żółty, biały, szary / Yellow, white, gray / Белый Żółty, szary Żółty, szary Norma / Norm / Норма IEC Materiał Material Материал Izolacja / Insulation / Изоляциа Złącza / Joint / Соединени Wkręty / Screw / Винты Poliamid / Polyamide / Полиамид Mosiądz / Brass / Латунь Stal ocynkowana / Galvanized steel / Оцинкованная сталь ,75 4 0,75 10 / 0, / ,5 A x B x C 117,5 x x x 32 D x E 12 x x x 28 F x G x ØH J x ØK 3,1 3,1 4, Uwaga! Złączki można łatwo dzielić na części o mniejszej liczbie torów (nacinać nożem). Attention! Blocks can be easily divided into parts with small no. of inserts (use knife). Внимание! Клеммную планку можно легко поделить на меньшее количество контактов (надрезая ножом)

162 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы 400 V Złączki gwintowowsuwkowe do przewodów o przekroju 4 mm² Threaded terminal blocks for cables with cross-section 4 mm² Пружинно-винтовые клеммы для проводов сечением 4 мм² / e / LZW-B 4,2 LZW-B 4,3 LZW-B 4,6 IP Art. nr / Art. No. / Арт. Kolor / Colour / Цвет Czarny / Black / Чёрный Czarny / Black / Чёрный Czarny / Black / Чёрный Norma / Norm / Норма IEC Materiał Material Материал Izolacja / Insulation / Изоляциа Poliwęglan / Polycarbonate / Złącza / Joint / Соединени Mosiądz / Brass / Латунь Wkręty / Screw / Винты Stal ocynkowana / Galvanized steel / Оцинкованная сталь ,75 4 0,75 4 0, Uwaga! Złączki można łatwo dzielić na części o mniejszej liczbie torów (nacinać nożem). Attention! Blocks can be easily divided into parts with small no. of inserts (use knife). Внимание! Клеммную планку можно легко поделить на меньшее количество контактов (надрезая ножом). 162

163 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы Złączki gwintowe 4- i 5-cio torowe do przewodów o przekroju 6 95 mm², mocowane do podłoża 4 & 5 line, threaded terminal blocks for cables with crosssection 6 95 mm², installed on the floor 500 V Винтовые 4- и 5-ти контактные клеммы для проводов сечением 6 95 мм², прикрепляемые к основанию / e / LZG 4-35 LZG 4-95 LZG 5-35 LZG 5-95 IP Art. nr / Art. No. / Арт. R35RW R35RW R35RW R35RW Kolor / Colour / Цвет Biały / White / Белый Norma / Norm / Норма EN Materiał Material Материал Izolacja / Insulation / Изоляциа Złącza / Joint / Соединени Wkręty / Screw / Винты Urochem tworzywo termoutwardzalne / termosetting material / термореактивный пластик 35/25 95/70 35/25 95/ / / / / / / / / Uwaga! Złączki można łatwo dzielić na części o mniejszej liczbie torów (nacinać nożem). Attention! Blocks can be easily divided into parts with small no. of inserts (use knife). Внимание! Клеммную планку можно легко поделить на меньшее количество контактов (надрезая ножом)

164 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы Odgałęźniki instalacyjne OBL jednotorowe i czterotorowe Zastosowanie: Nowa linia odgałęźników instalacyjnych jedno- i czterotorowych o symbolu OBL przeznaczona jest do realizowania połączeń elektrycznych. Każdy z prądowych torów odgałęźnych wyposażony jest w cztery stalowe zaciski, natomiast tor neutralny w odmianach czterotorowych wyposażony jest w sześć takich zacisków. W celu zabezpieczenia przed korozją wszystkie elementy torów prądowych są cynowane lub cynkowane. Każdy odgałęźnik posiada otwory do plombowania, uniemożliwiające niekontrolowane zdjęcie pokrywki. Otwory są dostosowane do typowych i funkcjonujących na rynku zabezpieczeń. Nowe odgałęźniki można mocować na listwie TS 35 oraz do podłoża. Do mocowania na listwie TS 35 służy zaczep krzywkowy, obracający się miedzy trzema ogranicznikami obrotu, wyznaczającymi na korpusie położenia: do montażu i po zamocowaniu. To funkcjonalne rozwiązanie ułatwia montaż i umożliwia ocenę stanu zamocowania odgałęźnika na szynie. Oznaczenia cyfrowe odgałęźnika określają kolejno: przyłączalność toru głównego (1), przyłączalność torów odgałęźnych (2) oraz ilość torów głównych, np.: OBL 25/10-4: tor główny drut max. 25 mm², tory odgałęźne drut max. 10 mm², ilość torów głównych 4; U, V, W, N. OBL 95/35-1: tor główny drut max. 95 mm², tory odgałęźne drut max. 35 mm², ilość torów głównych 1; możliwość założenia oznacznika. 1-line and 4-line Installation branches OBL Application: new line of 1-line and 4-line branches (1) with OBL symbol, is designed for making electrical connections. Each of electrical branch lines (2) is equipped with four steel clamps, whereas neutral line in 4-line type, is equipped with 6 such clamps. All electrical elements are tin plated or galvanized in order to protect them against corrosion. Each branch has holes for sealing with lead, which make cover unable to remove. Holes are adjusted to typical and functional safety locks present on the market. New branches can be installed on bus bar TS35 and on the floor/ground. To mount branch on bus bar TS 35 we use cam fastener, which can be rotated between three rotation limiters, indicating position: for installation and after installation. This functional solution facilitate installation and enables to evaluate how given branch is installed on the bus bar. Digit markings of branch describe successively: Possibility of connecting to main line (1), possibility of connecting branch lines (2) and no. of main lines e.g.: OBL 25/10-4: main line - wire max. 25 mm², branch lines - wire max. 10 mm², no of main lines 4; U, V, W, N. OBL 95/35-1: main line - wire max. 95 mm², branch lines - wire max. 35 mm², no of main lines 1; possibility of putting marker. Одноконтактные и четырехконтактные ответвительные клеммы OBL Применение: Новые модели одно- и четырехконтактных (1) ответвителей с символом OBL предназначены для реализации электрических соединений. Каждый ответвительный контакт оборудован четырьмя стальными зажимами, а контакт нейтраль в четырехконтактных версиях оборудован шестью зажимами. Для защиты от коррозии все элементы контактов покрыты лужением или оцинкованы. Каждый ответвитель имеет отверстия для опломбировки, предохраняющей от неконтролированного снятия крышки. Отверстия подходят для всех типичных используемых предохранений. Новые ответвители можно крепить на рейке TS 35 и к основанию. Для монтажа на рейке TS 35 используется кулачковый зацеп. Зацеп вращается между тремя ограничителями вращения, определяющими на корпусе положения: перед установкой и после установки. Такое решение облегчает монтаж и дает возможность определить степень закрепления ответвителя на рейке. Цифренная маркировка ответвителя обозначает: Подключение главной цепи (1), подключение ответвительных цепей (2) а также количество главных цепей, например: OBL 25/10-4: главная цепь провод макс. 25 мм², ответвительные цепи провод макс. 10 мм², количество главных цепей 4; U, V, W, N. OBL 95/35-1: главная цепь провод макс. 95 мм², ответвительные цепи провод макс. 35 мм², количество главных цепей 1; возможность одеть обозначитель

165 S Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы Jednotorowe One line Однополюсные 750 V / e / OBL 25/10-1 OBL 25/16-1 OBL 35/25-1 OBL 70/25-1 OBL 95/35-1 IP w D Art. nr / Art. No. / Арт. R35RW R35RW R35RW R35RW R35RW Norma / Norm / Норма Pokrywa / Cover / Крышка PN-EN , PN-EN , Znak bezpieczeństwa B / Safety sign B / Норма безопасности В Poliwęglan przezroczysty / transparent polycarbonate / прозрачный поликарбонат Materiał Material Материал Kolor Colour Цвет Korpus / Case / Корпус Elementy toru prądowego Elements of current line Элементы токоведущего узла Zaciski Clamps Элементы контактов Зажимы Pokrywa / Cover / Крышка Korpus / Case / Корпус Poliamid / polyamide / полиамид Mosiądz pokrycie Sn6 / Brass Sn6 cover / Латунь покрытие Sn6 Stal pokrycie Zn5 / Steel Zn5 cover / Сталь покрытие Zn5 Niebieski / Blue / Голубой Szary / Gray / Серый S x D x W 59 x 33 x x 38 x x 38 x x 53 x x 53 x Tor główny / Main line / Главная цепь /16 25/16 35/25 70/50 95/ Tor odgałęźny / Branch line / Ответвительная цепь /6 16/10 25/6 25/16 35/ Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 EZ 5 / EZ

166 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы 750 V Czterotorowe Four line Четырехполюсные / e / OBL 25/10-4 OBL 25/16-4 OBL 35/25-4 IP D 10 w 750 S 1 Art. nr / Art. No. / Арт. R35RW R35RW R35RW Norma / Norm / Норма Pokrywa / Cover / Крышка PN-EN , PN-EN , Znak bezpieczeństwa B / Safety sign B / Норма безопасности В Poliwęglan przezroczysty / transparent polycarbonate / прозрачный поликарбонат Materiał Material Материал Kolor Colour Цвет Korpus / Case / Корпус Elementy toru prądowego Elements of current line Элементы токоведущего узла Zaciski Clamps Элементы контактов Зажимы Pokrywa / Cover / Крышка Korpus / Case / Корпус Poliamid / polyamide / полиамид Mosiądz pokrycie Sn6 / Brass Sn6 cover / Латунь покрытие Sn6 Stal pokrycie Zn5 / Steel Zn5 cover / Сталь покрытие Zn5 Niebieski / Blue / Голубой Szary / Gray / Серый S x D x W 59 x 134 x x 157 x x 157 x Tor główny / Main line / Главная цепь /16 25/16 35/ Tor odgałęźny / Branch line / Ответвительная цепь /6 16/10 25/ Akcesoria / Accessories / Аксессуары TS35 166

167 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы Złączki gwintowe 5-cio torowe do przewodów o przekroju 6 25 mm² Mocowanie: do podłoża lub na szynie TS. Występują tylko z pokrywką (P). 5 line, threaded terminal blocks for cables with crosssection 6 25 mm² Installation: on the floor or on bus bar TS. Available only with cover (P). 450 V Винтовые 5-контактные клеммы для проводов сечением 6 25 мм² Крепеж: на рейках TS или к основанию. Поставляются только с крышкой (Р). / e / LZG 25/10 odmiana 11P variant 11P вариант 11P LZG 25/10 odmiana 21P variant 21P вариант 21P LZG 25/10 odmiana 31P variant 31P вариант 31P LZG 25/10 odmiana 22P variant 22P вариант 22P LZG 25/10 odmiana 32P variant 32P вариант 32P IP Art. nr / Art. No. / Арт. R35RW R35RW R35RW R35RW R35RW Norma / Norm / Норма IEC Kolor / Colour / Цвет Materiał / Material / Материал Mocowanie / Installation / Крепеж do podłoża wkrętami with screws to floor винтами к основанию na szynach TS35 zatrzaskowo on DIN rail TS35 by clamp на рейках TS35 при помощи защелок Żółty / Yellow / Жёлтый Poliamid / Polyamide / Полиамид na szynach TS 32 zatrzaskowo on bus bar TS32 by clamp на рейках TS32 при помощи защелок na szynach TS35 zatrzaskowo on bus bar TS35 by clamp на рейках TS35 при помощи защелок na szynach TS 32 zatrzaskowo on bus bar TS32 by clamp на рейках TS32 при помощи защелок Tor główny / Main line / Главная цепь 25 1x(6 25) / 1x(6 16) 2x(6 25) / 2x(6 16) Tor odgałęźny / Branch line / Ответвительная цепь x(0,75 10) / 4x(0,75 6) 4x(0,75 10) / 4x(0,75 6)

168 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы 450 V Złączki gwintowe 4- i 5-cio torowe do przewodów o przekroju 6 95 mm² Mocowanie: do podłoża lub na szynie TS. Występują tylko z pokrywką (P). 4 & 5 line, threaded terminal blocks for cables with crosssection 6 95 mm² Installation: on the floor or on bus bar TS. Available only with cover (P). Винтовые 4- и 5-ти контактные клеммы для проводов сечением 6 95 мм² Крепеж: на рейках TS или к основанию. Поставляются только с крышкой (Р). / e / LZG 35/10 odmiana 11P variant 11P вариант 11P LZG 35/10 odmiana 21P variant 21P вариант 21P LZG 35/10 odmiana 12P variant 12P вариант 12P LZG 35/10 odmiana 22P variant 22P вариант 22P IP Art. nr / Art. No. / Арт. R35RW R35RW R35RW R35RW Norma / Norm / Норма BN-83 / Kolor / Colour / Цвет Szary / Gray / Серый Materiał / Material / Материал Mocowanie / Installation / Крепеж do podłoża wkrętami with screws to floor винтами к основанию na szynach TS35 zatrzaskowo on DIN rail TS35 by clamp на рейках TS35 при помощи защелок Poliamid / Polyamide / Полиамид do podłoża wkrętami with screws to floor винтами к основанию na szynach TS35 zatrzaskowo on DIN rail TS35 by clamp на рейках TS35 при помощи защелок Tor główny / Main line / Главная цепь / / / / Tor odgałęźny / Branch line / Ответвительная цепь ,5 16 / 2,5 10 2,5 16 / 2,5 10 2,5 16 / 2,5 10 2,5 16 / 2,

169 Złączki wielotorowe / Multiple Level Terminal Blocks / Многоконтактные клеммы 690 V / e / LZG 90/35/P IP Art. nr / Art. No. / Арт. R35RW Norma / Norm / Норма IEC Kolor / Colour / Цвет Szary / Gray / Серый Materiał / Material / Материал Poliamid / Polyamide / Полиамид Mocowanie / Installation / Крепеж na szynach TS 35 lub do podłoża / to the floor or to bus bar TS35 / на рейках TS 35 или к основанию 269 Tor główny / Main line / Главная цепь / Tor odgałęźny / Branch line / Ответвительная цепь / Uwaga! Występują bez pokrywki. Odgałęźnik można dzięki zaczepom łączyć w większą ilość torów prądowych tworzących całość. Attention! Available without cover. Branch can be connected thanks to clamps making bigger no. of electrical lines. Внимание! Поставляются без крышки. Благодаря зацепам ответвитель можно соединять в большее количество токовых соединений образующих одно целое

170 Notatki Note Записки 170

171 11 Złączki i zaciski ochronne Joints and protection clamps Клеммы и защитные зажимы 84 44

172 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы Zaciski ochronne typ MZO mocowane bezpośrednio do podłoża Protection clamps MZO type mounted directly on the floor Защитные зажимы MZO прикрепляемые непосредственно к основанию 173 Zaciski ochronne typ MZO mocowane do podłoża poprzez element izolacyjny Protection clamps MZO type mounted on the floor through insulation element Защитные зажимы MZO прикрепляемые к основанию при помощи изоляционных элементов 179 Mosiężne zaciski ochronne izolowane typ MZOI Protection clamps MZOI type Защитные изолированные зажимы MZOI 180 Szyny wyrównujące potencjał DIN rail equalizing potential Планки выравнивания потенциалов 182 Taśmy i opaski uziemiające Earthing tapes and clamps Заземляющие ленты и стяжки 184 Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Długość odizolowania [mm] Stripped wire length [mm] Длина зачищаемой изоляции [мм] Max moment dokręcający [Nm] Max tightening pressure [Nm] Максимальный момент докручивания [Nm] 11 Napięcie izolacji [V] Insulation voltage [V] Напряжение изоляции [V] Stopień ochrony IP level Степень защиты Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] Masa [kg] Weight [kg] Вес [кг] Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] Zakres temperatur otoczenia [ºC] The temperature of surroundings [ºC] Диапазон окружающей температуры [ºC] Szyny montażowe Mounting DIN rail Монтажные рейки 172

173 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы / e / MZO 4x4/2x10 MZO 8x4/4x10 Materiał Material Материал Zaciski ochronne typ MZO mocowane bezpośrednio do podłoża Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Norma / Norm / Норма PN-EN Protection clamps MZO type mounted directly to the floor Защитные зажимы MZO прикрепляемые непосредственно к основанию Standard 10 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 4x4, 2x10 8x4, 4x10 3,5/0,6; 4/0,8 3,5/0,6; 4/0,8 PH1/PZ1 PH1/PZ1 0,7; 1,1 0,7; 1,1 30,6 61,2 Podstawka montażowa / Mounting stand / Монтажная подставка MZO-P MZO-P / e / MZO 5x4/3x10/16/35 MZO 4x4/2x16 Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Norma / Norm / Норма PN-EN Standard 10 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 5x4; 3x10; 1x16; 1x35 4x4; 2x16 3,5/0,6; 4/0,8; 5,5/1; 4/0,8 3,5/0,6; 5,5/1 PH1/PZ1; PH2/PZ2 PH1/PZ1; PH2/PZ2 0,7; 1,1; 1,9; 1,1 0,7; 1,9 59,7 34,6 Podstawka montażowa / Mounting stand / Монтажная подставка WM35/WM32; MZ0-TS WM35/WM32; MZ0-TS

174 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы / e / MZO 14x6 MZO 21x10/4x16 Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Norma / Norm / Норма PN-EN Standard 10 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 14x6 21x10, 4x16 3,5/0,6 4/0,8; 5,5/1 PH1/PZ1 PH1/PZ1, PH2/PZ2 0,7 1,1; 1,9 37,7 65,2 Podstawka montażowa / Mounting stand / Монтажная подставка WM35/WM32; MZ0-TS MZO-P / e / MZO 5x4/2x10/2x16/2x35 MZO 24x10/35 (MZO 25/35) Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Norma / Norm / Норма PN-EN Standard 10 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 5x4, 2x10, 2x16, 2x35 24x10, 1x35 3,5/0,6; 4/0,8; 5,5/1; 4/0,8 4/0,8 PH1/PZ1, PH2/PZ2 11 PH1/PZ ,7; 1,1; 1,9; 1,1 1,1 77,8 102,8 Podstawka montażowa / Mounting stand / Монтажная подставка WM35/WM32; MZ0-TS MZO-P 174

175 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы / e / MZO 4x4 MZO 7x4/16 Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Norma / Norm / Норма PN-EN Standard 10 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 4x4 7x4, 16 3,5/0,6 3,5/0,6; 5,5/1 PH1/PZ1 PH1/PZ1, PH2/PZ ,7 0,7; 1,9 12,5 28,1 Podstawka montażowa / Mounting stand / Монтажная подставка MZO-P MZO-P / e / MZO 8x4/2x16 MZO 10x4/4x16 Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Norma / Norm / Норма PN-EN Standard 10 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 8x4, 2x16 10x4, 4x16 3,5/0,6; 5,5/1 3,5/0,6; 5,5/1 PH1/PZ1, PH2/PZ2 PH1/PZ1, PH2/PZ2 0,7; 1,9 0,7; 1,9 29,8 37,2 Podstawka montażowa / Mounting stand / Монтажная подставка MZO-P MZO-P

176 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы / e / MZO 8x10/35 MZO 9x10/35 Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Norma / Norm / Норма PN-EN Standard 10 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 8x10, 1x35 9x10, 1x35 4/0,8 4/0,8 PH1/PZ1 PH1/PZ ,7 1,1 48,7 51,2 Podstawka montażowa / Mounting stand / Монтажная подставка MZO-P MZO-P / e / MZO 10x10/35 MZO 12x10/35 Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Norma / Norm / Норма PN-EN Standard 10 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 10x10, 1x35 12x10, 1x35 4/0,8 4/0,8 PH1/PZ1 PH1/PZ ,1 1,1 53,1 54,9 Podstawka montażowa / Mounting stand / Монтажная подставка WM35/WM32; MZ0-TS MZO-P 176

177 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы / e / MZO 2x10/2x16/35 MZO 5x4/3x10/35 Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Norma / Norm / Норма PN-EN Standard 10 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 2x10, 2x16, 1x35 5x4, 3x10, 1x35 4/0,8; 5,5/1; 4/0,8 3,5/0,6; 4/0,8; 4/0,8 PH1/PZ1, PH2/PZ2, PH1/PZ1 PH1/PZ1 1,1; 1,9; 1,1 0,7; 1,1 29,7 32,5 Podstawka montażowa / Mounting stand / Монтажная подставка WM35/WM32; MZ0-TS WM35/WM32; MZ0-TS / e / MZO 12x4/35 Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Norma / Norm / Норма PN-EN Standard 10 Art. nr / Art. No. / Арт. Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] R33RA x4, 1x35 3,5/0,6; 4/0,8 PH1/PZ1 0,7; 1,1 40,6 Podstawka montażowa / Mounting stand / Монтажная подставка WM35/WM32; MZ0-TS

178 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы Zaciski ochronne mocowane do listwy TS35/TS32 na elementach izolacyjnych Protection clamps mounted on TS35/ TS 32 bus bar with insulation materials Защитные зажимы прикрепляемые к рейке TS35/ TS32 при помощи изоляционных элементов / e / MZO-TS 6/16 MZO-TS 14/6 MZO-TS 10/35 Zacisk Clamp Зажим Mosiądz Brass Латунь Materiał Material Материал Śruby Screw Винты Podstawka Bar Подставка Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Poliamid 6,6 Polyamide 6,6 Полиамид 6,6 Norma / Norm / Норма PN-EN ,5 Standard Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 4x4; 2x16 14x6 5x4; 3x10; 1x16; 1x35 3,5/0,6; 5,5/1 3,5/0,6 3,5/0,6; 4/0,8; 5,5/1; 4/0,8 PH1/PZ1; PH2/PZ2 PH1/PZ1 PH1/PZ1; PH2/PZ2-0,7; 1,9 0,7 0,7; 1,1; 1,9; 1,1 44,6 53,3 69,7 TS35 / TS32 TS35 / TS32 TS35 / TS32 / e / MZO-TS 6/10 MZO-TS 12/10 Zacisk Clamp Зажим Mosiądz Brass Латунь Materiał Material Материал Śruby Screw Винты Podstawka Bar Подставка Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Poliamid 6,6 Polyamide 6,6 Полиамид 6,6 Norma / Norm / Норма PN-EN Standard Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 8x4; 4x10 16x4; 8x10 3,5/0,6; 4/0,8 3,5/0,6; 4/0,8 11 PH1/PZ1; PH2/PZ2 PH1/PZ1 0,7; 1,1 0,7; 1,1 69,6 108,1 TS35 / TS32 TS35 / TS32 178

179 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы Zaciski ochronne typ MZO mocowane do podłoża poprzez element izolacyjny Protection clamps MZO type mounted on the floor through insulation element Защитные зажимы MZO прикрепляемые к основанию при помощи изоляционных элементов / e / MZO-P 6/10 MZO-P 12/10 Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Podstawka Bar Подставка Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Poliamid 6,6 Polyamide 6,6 Полиамид 6,6 Norma / Norm / Норма PN-EN Standard Ø4, Ø4,2 79 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 4x4; 2x10 8x4; 4x10 3,5/0,6; 4/0,8 3,5/0,6; 4/0,8 PH1/PZ1; PH2/PZ2 PH1/PZ ,7; 1,1 0,7; 1,1 59,6 98,

180 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы 500 V Mosiężne zaciski ochronne izolowane typ MZOI Protection clamps MZOI type Защитные изолированные зажимы MZOI / e / MZOI-N MZOI-PE Materiał Material Материал Zacisk Clamp Зажим Śruby Screw Винты Podstawka Bar Подставка Mosiądz Brass Латунь Stal cynowana Tinned steel Луженая сталь Poliamid 6,6 Polyamide 6,6 Полиамид 6,6 Norma / Norm / Норма PN-EN V2 10 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Kolor / Colour / Цвет Niebieski / Blue / Синий Żółto-zielony / Yellow-green / Жёлтый-зелёный Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] 12x10 Количество зажимов х сечение [мм²] 5,5/0,9 PH2 1,9 10 D x W x S W D 11 S 88 x 27 x TS35 / 180

181 Notatki Note Записки 181

182 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы Szyny wyrównujące potencjał DIN rail equalizing potential Планки выравнивания потенциалов / e / SWP-G1 SWP-G2 Norma / Norm / Норма IEC IP00 Kolor Colour Цвет Szary Gray Серый 1 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Zastosowanie Application Применение Materiał zacisk // podstawa Material clamp // base Материал Зажим // Подставка Przekroje przewodów (drut) [mm²] Cross-sections of cables (wire) [mm²] Сечение проводов (жесткий) [мм²] Przekrój przewodu płaskownik [mm] Cable cross-section flat bar [mm] Сечение провода - плоский [мм] Podstawowa szyna do wyrównywania potencjałów w obiektach budowlanych, gwarantująca poprawność ochrony przed porażeniem. Przy pomocy szyny SWP-G1 powinny być wykonane główne połączenia wyrów nawcze w budynku mieszkalnym. Basic bus bar is for equalizing potential in buildings, it guarantees protection against electric shock. Main equalizing connections in living house should be made by use of SWP-G1 bus bar. Основное изделие выравнивания потенциалов на строительных объектах, гарантирующее правильную защиту от ударов током. При помощти планки SWP-G1 должны осуществляться главные выравнивающие соединения в жилом доме. Mosiądz/Brass/Латунь // Poliamid/Polyamide/Полиамид Przeznaczona do wykonywania połączeń wyrównawczych dodatkowych miejscowych (np. w łazience). Designed to make additional local (e.g. in bathroom) equalizing connections. Предназначена для дополнительных выравнивающих соединений (например в ванной) Mosiądz/Brass/Латунь // ABS 10x4 35 6x6 1x(4x30) 2x

183 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы / e / SWP 12/16 SWP 16/50 Norma / Norm / Норма PN-EN V Kolor Colour Цвет Szary Gray Серый 1 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Materiał Material Материал Zaciski / Clamps / Зажим Mosiądz / Brass / Латунь Śruby / Screw / Винты Stal cynkowana / Tinned steel / Оцинкованная сталь Podstawka / Base / Подставка Blacha stalowa ocynkowana o grubości 1 mm Tinned metqal plate of 1 mm thickness Оцинкованная листовая сталь толщиной 1 мм Poliamid 6,6 / Polyamide 6,6 / Полиамид 6,6 Pokrywa / cover / Крышка Poliamid 6,6 / Polyamide 6,6 / Полиамид 6,6 Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 6x10, 6x16 14x16/25, 1x35, 1x4/30 (drut/linka // wire/cord // жесткий/гибкий) 4/0,8; 5,5/0,9 5,5/0,9; 7/1,2; 7/1,2 PZ1, PH2 PH2, -, -, 10, 14 1,4; 2,6 2,6; 10,6; 5, D x S x W x L W 73 x 46 x 29 x x 52 x 43 x 138 L D S Ø Montaż Mounting Монтаж A, B, Ø A B 50; 33; Ø4,9 148; 33; Ø5, /

184 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы Taśmy i opaski uziemiające Taśmy uziemiające Taśma uziemiająca TU-1 (miedź M1Er) jest zaciskana na rurach o średnicach mm przy pomocy zacisku taśmowego ZT-1. Do taśmy można mocować przewody Cu o przekrojach do 35 mm² przy wykorzystaniu zacisku montażowego ZM-1. Taśmę można ciąć na wymiar potrzebny do opasania rury. Zacisk uziemiający ZU-16 umożliwia podłączenie w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym miedzianego przewodu ochronnego PE. Earthing tapes and clamps Earthing tapes Earthing tape TU-1 (copper M1Er) is used on pipes with diameters mm applying tape clamp ZT-1. Copper cables with cross-section up to 35 mm² can be mounted on tape, using installation clamp ZM-1. Tape can be cut on required size need to fatten the pipe. Earthing clamp ZU- 16 enables connecting copper protection wire PE with very good electrical and mechanical properties. Заземляющие ленты и стяжки Заземляющие ленты Заземляющая лента TU-1 (медь M1Er) зажимается на трубах диаметром мм при помощи ленточного зажима ZT-1. При помощи монтажного зажима ZM-1 к ленте можно прикрепить провода CU сечением до 35 мм². Ленту можно отрезать до требуемой длины. Заземляющий зажим ZU-16 гарантирует надежное электрическое и механическое присоединение защитного провода РЕ. / e / TU-1 ZT-1 ZM-1 Rysunek Figure Рисунок Norma Norm PN-EN Норма Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA R33RA Opaski uziemiające Opaski zaciskane są na rurach o średnicach mm przy pomocy 2 śrub M6. Jedna ze śrub jest jednocześnie zaciskiem do którego można mocować przewody Cu o przekroju do 16 mm². Opaski służą do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantujących poprawność działania ochrony przed porażeniem. Earthing clamps Earthing clamps are clenched on pipes of dimentions mm with 2 screws M6. One of the screws works also as a clamp to copper wires of up to 16 mm² cross-section. Earthing clamps are used for equalizing potential in buildings, ensuring electric shock protection works properly. Заземляющие стяжки Стяжки затягиваются на трубах диаметром мм при помощи 2 винтов М6. Один из винтов одновременно является зажимом к которому можно подключить провода CU сечением до 16мм². Стяжки предназначены для выравнивающих соединений в зданиях, гарантирующих правильное функционирование защиты от поражения током. / e / OU OU Rysunek / Figure / Рисунок PN-EN Norma Norm Норма Znak bezpieczeństwa Safety marking Знак безопасности 11 Art. nr / Art. No. / Арт. R33RA R33RA Materiał / Material / Материал Stal nierdzewna / Stainless steel / Нержавеющая сталь Stal nierdzewna / Stainless steel / Нержавеющая сталь Zakres średnic rur [mm] Range of pipe diameters [mm] Диапазон диаметров труб [мм]

185 Złączki i zaciski ochronne / Joints and protection clamps / Клеммы и защитные зажимы / e / OU 18 OU 50 OU 120 OU 165 Materiał Material Материал Opaska Стяжка Śruby Screw Винты Zacisk Clamp Зажим Stal nierdzewna Stal cynkowana Tinned steel Оцинкованная сталь Stal cynkowana Tinned steel Оцинкованная сталь Norma Norm Норма VDE 0609 / EN 60999, /95/EG Art. nr Art. No. Арт. R33RA R33RA R33RA R33RA Liczba zacisków x przekrój [mm²] No. of clamps x cross-section [mm²] Количество зажимов х сечение [мм²] 1x2,5 16 1x2,5 16 1x2,5 16 1x2,5 16 7/1,2 7/1,2 7/1,2 7/1,2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 2,6 4,6 4,6 4,6 Długość / szrokość opaski [mm] Length / width [mm] Длина / ширина [мм] Maksymalna średnica uziemianego elementu [mm] Max diameter of earthing part [mm] Максимальный диаметр заземляемого элемента [мм] 136 / / / /

186 Notatki Note Записки 186

187 12 Złączki i uchwyty instalacyjne Installation Terminal Blocks and Holders Установочные клеммы и крепёжные элементы 15,6 18,6

188 Złączki i uchwyty instalacyjne / Installation Terminal Blocks and Holders / Установочные клеммы и крепёжные элементы Złączki bezgwintowe puszkowe typ ZBP Not-threaded cable box connectors, ZBP type Клеммы для распределительных коробок ZBP 190 Zakończenia przewodów izolowane typu ZPI Insulated cable endings, ZPI type Заглушки концевые изолированнные ZPI 192 Złączki skrętne typ ZS Torsional connectors, ZS type Cоединительные колпачки ZS 192 Uchwyt do kabla typu UK-60 Cable holders, UK-60 type Дeржатели для трyб типа UK Uchwyty do przewodów okrągłych i płaskich typu UP Holders for round and flat cables UP type Дeржатели для круглых и плоских проводов типа UP 193 Uchwyty instalacyjne typu UI Installations holders UI type Мoнтaжныe дeржатели типа UI 193 Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Długość odizolowania [mm] Stripped wire length [mm] Длина зачищаемой изоляции [мм] Prąd ciągły [A] Continous current [A] Непрерывный ток [A] Napięcie izolacji [V] Insulation voltage [V] Напряжение изоляции [V] Wytrzymałość elektryczna [kv] Electric durability [kv] Электрическая прочность [kv] Klasa palności wg UL94 Flammability UL 94 Класс горючести UL 94 Stopień ochrony IP level Степень защиты 12 Wymiary [mm] Dimensions [mm] Размеры [мм] Masa [kg] Weight [kg] Вес [кг] Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] Zakres temperatur otoczenia [ºC] The temperature of surroundings [ºC] Диапазон окружающей температуры [ºC] Ø zewnętrzne przewodu [mm] Ø Cable diameter (external) [mm] Ø внешний провода [мм] Przekrój znamionowy [mm²] Nominal cross-section [mm²] Номинальное сечение [мм²] Przekroje przewodów drut/linka [mm²] Cross-sections of cables (wire/cord) [mm²] Сечение проводов жесткий/гибкий [мм²] 188

189 Notatki Note Записки 189

190 Złączki i uchwyty instalacyjne / Installation Terminal Blocks and Holders / Установочные клеммы и крепёжные элементы Złączki bezgwintowe puszkowe typ ZBP Zastosowanie: Łączenie żył przewodów w puszkach instalacyjnych NN. Połączenie jest szybkie, trwałe, rozłączalne, odporne na wibracje, nie wymaga stosowania narzędzi ani doświadczenia instalatora. Złączki posiadają gniazda pomiarowe. Not-threaded cable box connectors, ZBP type Application: Connecting wires of cables in installation cable boxes NN. Connection is quick, durable, can be disconnected, is resistant to vibrations, does not require any tools and installation experience. Connectors have measurement sockets. Клеммы для распределительных коробок ZBP Применение: Соединение жил проводов в распределительных коробках низкого напряжения. Такое соединение является быстрым и надежным. Есть возможность отсоединить. Устойчивость к вибрации. Не требует применения инструментов а также опыта монтера. Клеммы имеют измерительные гнезда. / e / ZBP 252NP ZBP 253NP ZBP 254NP ZBP 255NP Materiał korpusu Material body Материал корпуса PA V0 Art. nr / Art. No. / Арт. E14KI E14KI E14KI E14KI Kolor / Colour / Цвет Szary / Gray / Серый Liczba torów przyłączeniowych Nr. of connection lines Число подключаемых цепей ,5 2,5 2,5 2,5 0,75 2,5 0,75 2,5 0,75 2,5 0,75 2, D x W x S 19,6 x 9,6 x 10,9 19,6 x 9,6 x 13,7 19,6 x 9,6 x 17,7 19,6 x 9,6 x 21,7 1,65 2,27 2,92 3,

191 Złączki i uchwyty instalacyjne / Installation Terminal Blocks and Holders / Установочные клеммы и крепёжные элементы / e / ZBP 252P ZBP 253P ZBP 254P ZBP 255P ZBP 258P ZBP 403P Materiał korpusu Material body Материал корпуса PC/PA V0 Art. nr / Art. No. / Арт. E14KI E14KI E14KI E14KI E14KI E14KI Kolor / Colour / Цвет Przezroczysty, szary / Transparent, gray / Прозрачный, серый Liczba torów przyłączeniowych Nr. of connection lines Число подключаемых цепей ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 0,75 2,5 0,75 2,5 0,75 2,5 0,75 2,5 0,75 2,5 1,5 4, D x W x S 19,6 x 9,6 x 10,9 19,6 x 9,6 x 13,7 19,6 x 9,6 x 17,7 19,6 x 9,6 x 21,7 18,6 x 15,6 x 20,5 20,5 x 14,2 x 28,7 1,79 2,41 3,06 3,76 5,42 5,

192 Złączki i uchwyty instalacyjne / Installation Terminal Blocks and Holders / Установочные клеммы и крепёжные элементы Zakończenia przewodów izolowane typu ZPI Zastosowanie: Łączenie żył przewodów w puszkach instalacyjnych NN. Wykonane połączenie przez zaprasowanie końcówki z włożonymi przewodami jest szybkie, trwałe, odporne na wibracje. Narzędzie do zaprasowania: praski typu WZ...I; WS...I. Insulated cable endings, ZPI type Application: Connecting wires of cables in installation low voltage cable boxes. Connection is quick, durable, resistant to vibrations. Crimping tools for terminals: Use crimping tool type: WZ...I; WS...I. Заглушки концевые изолированнные ZPI Применение: Соединение жил проводов в распределительных коробках низкого напряжения. Соединение быстрое, надежное, устойчивое к вибрации. Инструменты для запрессовки: Использовать опрессовыватель тип WZ...I; WS...I. / e / ZPI 1 ZPI 2,5 ZPI 6 Materiał Material Материал Złącze / Joint / Соединене Izolacja / Insulation / Изоляциа Cu Poliamid 6.6. Polyamide 6.6 Полиамид 6.6 D2 d2 L3 d1 D1 L L1 Art. nr / Art. No. / Арт. E14KI E14KI E14KI Pokrycie / Cover / Покрытие Cynowane galwanicznie / Galvanic tin plated / Гальванически луженые ,5 1,0 1,5 2,5 4 6 D1 9, ,5 d1 2,3 3,1 4 D2 5,3 6 7,6 d2 3,3 4,1 5,4 L ,5 L L ,5 0,04 0,05 0,14 Złączki skrętne typ ZS Umożliwiają połączenie końcówek żył przewodu poprzez ich skręcenie. Torsional connectors, ZS type Enable to joint and cover endings of wires. Cоединительные колпачки ZS Соединение и защита концов жил. / e / ZS 1,5 ZS 2,5 ZS 4 ZS6 Materiał Material Материал Złącze Connector Соединитель Izolacja Insulation Изоляция Klasa palności według UL-94 Flammabilty calss according to UL-94 Kласс сгораемости по UL-94 CU cynowane galwanicznie CU Galvanic tin plated CU Гальванически луженые Poliamid 6.6 Polyamide 6.6 Полиамид 6.6 V Art. nr / Art. No. / Арт. E14KI E14KI E14KI E14KI Kolor / Color / Цвет Niebieski Pomarańczowy Żółty Czerwony Wymiary WxS [mm] 18x10 23x11,2 24,2x13,6 27,8x16,1 Ilość łączonych przewodów dla przewodów o przekroju 1mm ,5mm ,5mm mm mm

193 Złączki i uchwyty instalacyjne / Installation Terminal Blocks and Holders / Установочные клеммы и крепёжные элементы Uchwyt do kabla typu UK-60 Materiał: kopolimer PE + PP. Cable holders, UK-60 type Material: copolymer PE + PP. Дeржатели для трyб типа UK-60 Материал: сополимер полиэтилена + полипропилена. Mocowanie uchwytów na słupie (średnica min. 100 mm). Fixing the holders on the post (min. diameter 100 mm). Крепление держателей к столбу (диаметр мин. 100 мм). UK-60 Mocowanie uchwytów na ścianie (2 otw. Ø5,3 mm). Fixing the holders on the wall (2 holes Ø5,3 mm). Крепление держателей к стенке (2 отверстия Ø5,3 мм). Uchwyty do przewodów okrągłych i płaskich typu UP Materiał: polietylen. Mocowanie: przez przykręcenie wkrętami M5 lub nakręcenie na wstrzelony kołek M6. Temperatura otoczenia: C. Holders for round and flat cables UP type Material: polyethylene. Fitting: with M5 tap screw or by screwing on M6 gun driven bolts. Ambient temperature: C. Дeржатели для круглых и плоских проводов типа UP Материал: полиэтилен. Kpепление: привинчиванием винтами М5 или к встреленному дюбелю М6. Диапазон окружающей темп.: C. A H e A B H L d Art. nr Item No. Арт. L d B UP 22 7, ,0 100 E01UI UP 30 max ,4 100 E01UI UP 50 max /30* x6,2 50 E01UI * odległość do pierwszego otworu / odległość między otworami * distance to first hole / distance between holes * расстояние до первого отверстия/ между отверстиями. Uchwyty instalacyjne typu UI Materiał: poliamid 6.6 UL 94 V2. Mocowanie: przez przykręcenie wkrętem do podłoża. Temperatura otoczenia: C. Installations holders UI type Material: polyamide 6.6 UL 94 V2. Fitting: with tap screws to base. Ambient temperature: C. Мoнтaжныe дeржатели типа UI Материал: полиамид 6.6 UL 94 V2. Крепление: привинчиванием винтом к основанию. Диапазон окружающей темп.: C. d D e A B W d Art. nr Item No. Арт. 12 B UI , E01UI UI , E01UI A UI , E01UI UI , E01UI UI , E01UI W UI , E01UI UI , E01UI UI , E01UI Uwaga! Uchwyty wszystkich rozmiarów mogą być łączone za pomocą zaczepów typu jaskółczy ogon. Attention! Handles of all sizes can be combined by means of "dovetail" hitches. Примечание! Держатели всех размеров можно соединить при помощи зацепов. 193

194 Notatki Note Записки 194

195 50 13 Zasilanie Power Питание 110

196 Zasilanie / Power / Питание Zasilacze typ ZNE Power supplies for switchgears and control panelboards ZNE type Блоки питания ZNE 197 Listwy zasilające typ PSF Power strips PSF type Панели питания PSF 198 Przekaźnikowe złącza interfejsowe Interface transmitting joints Модули релейного интерфейса Wykaz oznaczeń Symbol list Список обозначений Opakowanie [szt.] Packaging [pc.] Упаковка [шт.] 196

197 Zasilanie / Power / Питание Zasilacze typ ZNE Zastosowanie: Zasilanie napięciem stałym urządzeń sterowania i sygnalizacji, zainstalowanych w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Opis techniczny: Zasilacze impulsowe w obudowach metalowych, przystosowane do montażu na szynach DIN (typu TS35). Ich zaletami są: małe wymiary i masa (w stosunku do tradycyjnych zasilaczy transformatorowych), bardzo dobra stabilizacja napięcia wyjściowego w szerokim zakresie zmian prądu obciążenia, niewrażliwość na duże wahania napięcia sieci, małe tętnienia napięcia wyjściowego, wysoka sprawność, niskie straty cieplne. Posiadają możliwość dokładnej regulacji wartości napięcia wyjściowego przez użytkownika. Opakowanie: 1 szt. zasilacza e of power supply блока питания Napięcie sieci zasilającej [VAC] Power voltage [VAC] Напряжение сети [VAC] Częstotliwość sieci zasilającej [Hz] Power frequency [Hz] Частота питающей сети [Hz] Zabezpieczenia Protections Предохранение Materiał obudowy Enclosure material Материал корпуса Temperatur pracy [ C] Working temperature scope [ C] Температура работы [ C] Wilgotność względna podczas pracy [%] Working humidity scope [%] Относительная влажность во время работы [%] Temperatur przechowywania [ C] Storing temperature scope [ C] Температура хранения [ C] Wilgotność względna podczas przechowywania [%] Storing humidity scope [%] Относительная влажность во время хранения [%] Zaciski przyłączeniowe Terminals Подсоединительные зажимы Montaż Mounting Монтаж Spełniają normy Standards Отвечают нормам Power supplies for switchgears and control panelboards ZNE type Application: Direct voltage supply of control and signal systems installed in switchgears and control panel boards. Description: Switching Mode Power Supplies (SMPS) in metal enclosures adapted for DIN rails (TS35 type) mounting. Advantages: small overall dimensions and weight (related to standard transformer power supply), very good output voltage stabilization in wide range of load current, immunity to huge oscillations of power voltage, small ripples of output voltage, high eficiency, small heat losess. Possibility of precise control of output voltage by user. Packing: 1 pc. Impulsowy, ze stałą częstotliwością kluczowania Switching Mode Power Supplly with stable frequency keying Импульсный, с постоянной частотой манипуляции 115; 230 możliwość przełączania / switching possibility / возможность переключения ograniczenie prądu stałego z automatycznym przywróceniem zasilania po usunięciu awarii cut off current with automatic restore of power supply after fault removing перекрытие доступа постоянного тока и автоматическое включение питания после устранения аварии stal / steel / сталь Złączka śrubowa 5-torowa (-V, +V, GND, L, N) 5-way terminal block (-V, +V, GND, L, N) Винтовой клеммник 5-контактный (-V, +V, GND, l, N) Na szynach typu TS35 / DIN rails TS35 type на шинах типа TS35 PN-EN , PN-EN , wyroby oznaczone znakiem PN-EN , PN-EN , products marked with sign Изделия имеют знак Блоки питания ZNE Применение: Обеспечивают постоянным напряжением установленное в распределительных шкафах и шкафах управления оборудование. Техническое описание: Импульсные блоки питания в металлических корпусах, предназначенные для монтажа на шинах DIN (тип TS35). Преимущества: маленькие размеры и вес (по сравнению с обычными трансформаторными блоками питания), хорошая стабилизация выходящего напряжения в широком диапазоне изменений токовой нагрузки, малая чуствительность к колебаниям напряжения в сети, низкий уровень пульсации выходящего напряжения, высокая производительность, низкие потери тепла. Есть возможность точной регулировки выходящего напряжения. Упаковка: 1 шт. Ogólne dane techniczne Technical data Техническая характеристика / e / ZNE ZNE ZNE ZNE ZNE ZNE Uwy [V DC] Iwy [DC A] 1,3 0,7 2,1 1,1 5 6,5 Pwy [W] 15,6 16,8 25,2 26, Uwe [V AC] / / / Zakres regulacji / Adjustment range / Диапазон регуляции Uwy [V] 10,8 13, ,8 13, ,8 13, Zakres / Range / Диапазон Iwy [DC A] 0 1,3 0 0,7 0 2,1 0 1, ,5 Sprawność [%] / Eficiency [%] / Производительность [%] Częstotliwość kluczowania [khz] Switching frequency [khz] Частота [khz] Tętnienia maksymalne [mvpp] Maximum voltage ripples [mvpp] Максимальная пульсация [mvpp] Wymiary zasilacza bez uchwytów TS35 Power supplies dimensions without holders TS35 Габариты блока питания без держателей TS35 [mm/мм] 99x97x35 99x97x35 99x97x35 99x97x35 150x97x38 199x110x50 Wymiary zasilacza z uchwytami TS35 Power supplies dimensions with holders TS35 Габариты блока питания с держателями TS35 99x97x55 99x97x55 99x97x55 99x97x55 150x97x58 199x110x70 [mm/мм] Masa / Weight / Вес [kg/кг] 0,31 0,31 0,4 0,4 0,55 0,8 Art. nr / Item No. / Арт. R36RE R36RE R36RE R36RE R36RE R36RE

198 Zasilanie / Power / Питание Listwy zasilające typ PSF Zastosowanie: Listwy zasilające PSF służą do rozdziału energii, mogą być montowane w sposób stały w szafach rozdzielczych lub jako uniwersalne listwy zasilające. Opis techniczny: Listwy PSF o wysokości 1U (44 mm) wyposażone są w specjalne uchwyty ułatwiające montaż w szafach o profilu 19. Wykonane są w pierwszej klasie ochronności i nie posiadają ochrony przed nadmiernymi temperaturami. Gniazda umieszczone są pod kątem 45 i posiadają zabezpieczenie przed włożeniem przypadkowych przedmiotów. Obudowa wykonana z aluminium anodowanego jest trwała i estetyczna. Materiał obudowy: Aluminium anodowane. Normy: wyrób oznaczony znakiem. Stopień ochrony: IP43. Opakowanie: 1 szt. Power strips PSF type Application: Power strips PSF used to distribute energy, may be mounted in electrical cabinets or as a universal power strip. Description: Power strips 1U (44 mm) height are equipped with special handles to facilitate the assembly in 19" profile cabinets. Sockets are placed at angle of 45 and provide protection against putting in random items. Housing is made of anodised aluminium which is very durable and aesthetic. Material: Anodised Aluminium. Standardy: products marked with sign. IP protection: IP43. Packing: 1 pc. Панели питания PSF Применение: Панели электропитания PSF предназначены для распределения питания, могут быть установлены на постоянно в распределительных шкафах либо как универсальные питающие панели. Техническое описание: Панели PSF высотой 1U (44 мм) оборудованы специальными крепежными элементами дающими возможность установить их в шкафах 19. Имеют первый класс электрозащиты и не имеют защиты от высоких температур. Розетки расположены под углом 45 и защищены от попадания в них случайных предметов. Прочный и эстетичный корпус из аннодированного алюминия. Корпус: Аннодированный алюминий. Нормы: изделие имеет знак. Степень защиты: IP43. Упаковка: 1 шт. e Gniazda Sockets Розетки Wtyk Plug Вилка Wyłącznik Switch Выключатель Przewód zasilający Power cable Питающий шнур Obciążalność maksymalna listwy Maximal power carrying capacity Максимальная нагрузка [W] Art. nr Item no. Арт. PSF 8SA PSF 9A 8 gniazd z bolcem uziemiającym 8 sockets with grounding pin French type 8 розеток с заземляющим контактом (2P+Z) 9 gniazd z bolcem uziemiającym 9 sockets with grounding pin French type 9 розеток с заземляющим контактом wtyk zalewany, uniwersalny, nierozbieralny. Universal integral plug. Универсальная, цельная. (2P+Z/Schuko) 16A/250V TAK dwubiegunowy, podświetlany Yes bipolar, backlit двухполюсный с подсветкой 3x1,5 mm² / 2 m 3х1,5 мм² / 2 м 3680 R30RS R30RS (2P+Z)

199 Zasilanie / Power / Питание Przekaźnikowe złącza interfejsowe Seria ZI 9 Przekaźnikowe złącza interfejsowe ZI 9 służą do separacji galwanicznej układu sterowania od układu wykonawczego. Wyposażone są w układy sygnalizacyjne jak również zabezpieczające interfejs przed odwrotną polaryzacją (wersja DC) oraz przed przepięciami (wersja AC). Charakteryzują się wąskim profilem co pozwala na ich zastosowanie wszędzie tam gdzie jest niewiele miejsca. Interfejs wykonywany jest w wersji AC, DC oraz uniwersalnej AC/DC w konfiguracji NO lub NC. Seria ZI 12 Przekaźnikowe złącza interfejsowe ZI 12 służą do separacji galwanicznej układu sterowania od układu wykonawczego. Wyposażone są w układy sygnalizacyjne jak również zabezpieczające interfejs przed odwrotną polaryzacją (wersja DC) oraz przed przepięciami (wersja AC). Charakteryzują się niskim profilem oraz zabezpieczeniem strony wtórnej bezpiecznikiem miniaturowym o prądzie 7A. Interfejs wykonywany jest w wersji AC, DC oraz uniwersalnej AC/DC w konfiguracji NO lub NC. Seria ZI 16 Przekaźnikowe złącza interfejsowe ZI 16 służą do separacji galwanicznej układu sterowania od układu wykonawczego. Wyposażone są w układy sygnalizacyjne, które posiadają zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją (wersja DC) oraz przed przepięciami (wersja AC). Dzięki zastosowaniu obejmy wyrzutnikowej możliwa jest szybka wymiana przekaźnika bez demontażu interfejsu. W wykonaniu standardowym dostępne są interfejsy na napięcie zasilające 24 VDC oraz 230 VAC. Interface transmitting joints ZI 9 series Connector Interface relays ZI 9 are used to galvanic separation of control system from executive system. Interfaces are equipped with signalling systems as well as protective interface before reverse polarity (DC version) and the overvoltage (AC version). They have a narrow profile so user can apply them wherever there is little space. Interfaces implemented in versions AC, DC, universal AC / DC in NO or NC configurations. ZI 12 series Connector Interface relays ZI 12 are used to galvanic separation of control system from executive system. Interfaces are equipped with signalling systems as well as protective interface before reverse polarity (DC version) and the overvoltage (AC version). They have a low profile and the protection secondary side by the miniature fuse (7A fuse). Interfaces implemented in versions AC, DC, universal AC / DC in NO or NC configurations. ZI 16 series Connector Interface relays ZI 12 are used to galvanic separation of control system from executive system. Interfaces are equipped with signalling systems as well as protective interface before reverse polarity (DC version) and the overvoltage (AC version). Special design allows quick relay replacement without interface dismantling. Interfaces implemented in standard versions 24 VDC and 230 VAC. Модули релейного интерфейса Серия ZI 9 Модули релейного интерфейса предназначены для гальванического разделения системы управления и исполнительной системы. Оснащены сигнальной системой а также системой, предохраняющей интерфейс от обратной полярности (версия DC) и от перенапряжений (версия АС). Характерной особенностью является узкий профиль, что дает дополнительные возможности при монтаже. Интерфейс изготавливается в версиях АС, DC и универсальной AC/DC в конфигурации NO или NC. Серия ZI 12 Модули релейного интерфейса предназначены для гальванического разделения системы управления и исполнительной системы. Оснащены сигнальной системой а также системой, предохраняющей интерфейс от обратной полярности (версия DC) и от перенапряжений (версия АС). Характерной особенностью является низкий профиль и наличие миниатюрного предохранителя 7А. Интерфейс изготавливается в версиях АС, DC и универсальной AC/ DC в конфигурации NO или NC. Серия ZI 16 Модули релейного интерфейса предназначены для гальванического разделения системы управления и исполнительной системы. Оснащены сигнальной системой а также системой, предохраняющей интерфейс от обратной полярности (версия DC) и от перенапряжений (версия АС). Легкая и быстрая замена реле без демонтажа интерфейса. В стандартном исполнении доступны интерфейсы для напряжения 24 VDC и 230 VAC

200 Zasilanie / Power / Питание Ilość i rodzaj zestyków No. and type of contacts Количество и вид контактов Znamionowy prąd obciążenia Rated current load Номинальный ток нагрузки AC DC Zabezpieczenie na wyjściu Protection of output Предохранение на выходе Seria / Series / Серия ZI 9 ZI 12 ZI 16-1P ZI 16-2P Napięcie znamionowe Rated volatge Номинальное напряжение AC DC Znamionowy pobór mocy Rated power consumption Номинальное потребление мощности AC DC Znamionowe napięcie izolacji przekaźnika Rated volatge of stand s insulation Номинальное напряжение изоляции реле Znamionowe napięcie izolacji podstawki Protection rate of transmitter s housing Номинальное напряжение изоляции основания Stopień ochrony obudowy przekaźnika Protection rate of interface s Body Степень защиты корпуса интерфейса Stopień ochrony obudowy złacza Protection class of connector Степень защиты соединения корпуса. Temperatura otoczenia Temperature ambient Температура окружающая Temperatura pracy Temperature working Температура рабочая Przekrój dołączanego przewodu Connecting wire cross-section Сечение присоединяемого провода. Sposób montażu Installation method Способ монтажа Certyfikaty, dyrektywy Certificates, directives Сертификаты Dane styków / Contact s data / Параметры контактов 1P NO/NC 1P NO/NC 1P NO/NC 2P NO/NC 6 A / 250 V 6 A / 30 V Dane cewki / Coil data / Параметры катушки 5; 12; 24; 48 5; 12; 24; 48 0,22 W 0,22 W Dane izolacji / Insulation data / Параметры изоляции 6 A / 250 V 6 A / 30 V Bezpiecznik miniaturowy 7 A Miniature fuse 7A миниатюрный предохранитель 7А 5; 12; 24; 48 5; 12; 24; 48 0,22 W 0,22 W 10 A / 250 V 10 A / 30 V 5 A / 250 V 5 A / 30 V 12; 24; /60 Hz 5; 12; 24 0,75 VA 0,53 W 500 VAC 500 VAC 500 VAC 3 kvac 3 kvac 3 kvac IP64 IP64 IP64 IP20 IP20 IP20 Pozostałe dane / Other data / Другие параметры C C C C C C 0,5 4 mm² 0,5 4 mm² 0,5 4 mm² Szyna montażowa TS35 / Installation bus bar TS35 / монтажная рейка TS35 Schematy poglądowe / Pictorial diagrams / Схемы Schemat Diagram Схема 200

201 Zasilanie / Power / Питание Seria ZI 9 Series ZI 9 Серия ZI 9 e Napięcie zasilania Supply voltage Напряжение питания ZI 9-1P-NO Art. nr Item no. Арт. ZI 9-1PNO-24VDC 24 VDC* R36RE ZI 9-1PNO-24VAC 24 VAC* R36RE AC/DC ZI 9-1PNO-12VAC/DC 12 VAC/DC ** R36RE ZI 9-1PNO-24VAC/DC 24 VAC/DC * R36RE ZI 9-1P-NC ZI 9-1PNC-24VDC 24 VDC* R36RE ZI 9-1PNC-24VAC 24 VAC* R36RE AC/DC ZI 9-1PNC-12VAC/DC 12 VAC/DC** R36RE ZI 9-1PNC-24VAC/DC 24 VAC/DC* R36RE Seria ZI 12 Series ZI 12 Серия ZI 12 e Napięcie zasilania Supply voltage Напряжение питания ZI 12-1P-NO Art. nr Item no. Арт. ZI 12-1PNO-24VDC 24 VDC* R36RE ZI 12-1PNO-24VAC 24 VAC* R36RE AC/DC ZI 12-1PNO-12VAC/DC 12 VAC/DC ** R36RE ZI 12-1PNO-24VAC/DC 24 VAC/DC * R36RE ZI 12-1P-NC ZI 12-1PNC-24VDC 24 VDC* R36RE ZI 12-1PNC-24VAC 24 VAC* R36RE AC/DC ZI 12-1PNC-12VAC/DC 12 VAC/DC ** R36RE ZI 12-1PNC-24VAC/DC 24 VAC/DC * R36RE Seria ZI 16 Series ZI 16 Серия ZI 16 e Napięcie zasilania Supply voltage Напряжение питания ZI 16-1P Art. nr Item no. Арт. ZI 16-1P-12VDC 12 VDC** R36RE ZI 16-1P-24VDC 24 VDC* R36RE ZI 16-1P-12VAC 12 VAC** R36RE ZI 16-1P-24VAC 24 VAC** R36RE ZI 16-1P-230VAC 230 VAC* R36RE ZI 16-2P ZI 16-2P-12VDC 12 VDC** R36RE ZI 16-2P-24VDC 24 VDC* R36RE ZI 16-2P-12VAC 12 VAC** R36RE ZI 16-2P-24VAC 24 VAC** R36RE ZI 16-2P-230VAC 230 VAC* R36RE * Standardowe wykonanie interfejsów. ** Interfejsy wykonywane na indywidualne zamówienie klienta. * standard version. ** interfaces are implemented on special order. * Стандартное исполнение интерфейсов. ** Интерфейсы изготавливаемые по индивидуальному заказу

202 Notatki Note Записки 202

203 14 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H Heavy duty connectors IP65, type H Индустриальные соединения IP65, тип H 43,5 80

204 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Złącza przemysłowe IP65, typ H Heavy duty connectors, type H Индустриальные соединения IP65, тип H 206 Tabela kompletacji złącz H H type connectors compilation table Таблица комплектации соединений Н 208 Wkładki gwintowe Thread inserts Винтовые разъемы 210 Wkładki do zaprasowania Crimp inserts Разъемы для запрессовки 213 Obudowy przenośne Hoods Переносные корпуса 216 Obudowy panelowe Bulkhead mounted housings Панельные корпуса 219 Obudowy skrzynkowe Surface mounted housings Цокольные корпуса 222 Dławnice Glands Сальники 226 Ekstraktor E-H1 Extracting tool E-H1 Экстрактор E-H1 227 Praska WS-H 0,14-4 Crimping Tool WS-H 0,14-4 Опрессовыватель WS-H 0, Praska WZ-H 0,14-4 Prof Crimping Tool WZ-H 0,14-4 Prof Опрессовыватель WZ-H 0,14-4 Prof 228 Styki do zaprasowania (piny) Crimp contacts (pins) Контакты для запрессовки

205 Notatki Note Записки 205

206 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Złącza przemysłowe IP65, typ H Zastosowanie: Łączenie przewodów i kabli energetycznych i sterowniczych, pracujących w ciężkich warunkach przemysłowych. Budowa: Złącze składa się z 2 wkładek stykowych męskiej i żeńskiej oraz 2 obudów przenośnej i panelowej lub skrzynkowej (w przypadku obudów 32-stykowych stosuje się dwie wkładki 16-stykowe, zaś 48-stykowych dwie 24-stykowe). Użytkownik może sam dobrać wymaganą kombinację według potrzeb. Uzupełnieniem kombinacji wkładka-obudowa są dławnice kablowe (do nabycia osobno). Wkładki stykowe mogą być również montowane bez obudów w otworach wyciętych np. w obudowach rozdzielnic (panelach). Oferowane są 2 typy wkładek: gwintowe (ze stykami z podłączeniem śrubowym) i do zaprasowania (ze stykami z podłączeniem przez zaprasowanie). Zaletą wkładek gwintowych jest możliwość wielokrotnego przyłączania i odłączania przewodów bez użycia specjalnych narzędzi. Zaletą wkładek do zaprasowania jest znacznie większa ilość styków we wkładce o tych samych wymiarach w porównaniu do wkładek gwintowych. Charakterystyka: Złącza wykonane są z materiałów zapewniających dużą wytrzymałość mechaniczną, pewność połączeń, niską rezystancję styku, wysoki stopień szczelności. Wkładka z zaciskiem zaprasowywanym Crimping insert Вставка для запрессовки Heavy duty connectors, type H Application: Connecting power and control cables operating under heavy industrial conditions. Structure: The connector consists of 2 contact inserts male and female and 2 housings hood type and bulkhead mounted or surface mounted type (in case of 32-pin housings two 16-pin inserts are applied, in case of 48-pin housing two 24-pin inserts are applied). The user can select the required combination. Cable glands (to be purchased separately) complete the sets. The contact inserts can be also installed without the housings in holes cut e.g. in switchboard housings (panels). Two insert types are offered: thread (with threaded contacts) and crimp (with crimped connection contacts). The thread insert advantage is the possibility of multiple connection and disconnection of the wires without special tools. The crimp insert advantage is much greater number of contacts in the insert than in the corresponding thread insert of the same dimensions. Description: The connectors are made of materials ensuring high mechanical strength, connection reliability, low contact resistance and high protection class Индустриальные соединения IP65, тип H Применение: Соединение энергетических и контрольных кабелей и проводов, работающих в жестких условиях эксплуатации. Строение: Соединение состоит 2 разъемов "мама" и "папа" и 2 корпусов переносного и панельного или цокольного (в случае 32-контактных корпусов используются два 16-контактных разъема, а в 48-контактных два 24-контактных). Потребитель может выбрать необходимую комбинацию. Дополнением к комбинации разъем-корпус являются кабельные вводы (заказываются отдельно). Разъемы могут быть замонтированы без корпуса в отверстиях вырезанных напр. в корпусах распределительных щитов (панелях). Мы предлагаем 2 типа разъемов: винтовые (с контактами монтируемыми под винт) и обжимные (с контактами с обжимным способом монтажа). Преимуществом винтовых разъемов является возможность многократного подключения и отсоединения проводов без применения специальных инструментов. Преимуществом разъемов для запрессовки является возможность установки большего количества контактов в разъеме такого же размера чем винтовой разъем. Характеристика: Соединения изготовлены из прочных материалов, обладающих высокой механической устойчивостью, гарантирующих прочность соединения, низкое сопротивление контактов, высокую степень герметичности. Wkładka z zaciskiem śrubowym Thread insert Винтовые разъемы Dławnice kablowe; 2. Obudowa przenośna; 3. Wkładka stykowa męska; 4. Wkładka stykowa żeńska; 5. Obudowa panelowa (skrzynkowa). 1. Cable glands; 2. Hood; 3. Male contact insert; 4. Female contact insert; 5. Bulkhead (surface) mounted housing. 1. Кабельные вводы; 2. Переносной корпус; 3. Разъем "папа"; 4. Разъем "мама"; 5. Панельный корпус (цокольный). 14 Ogólne dane techniczne General technical data Общая техническая характеристика Napięcie znamionowe / Rated voltage / Номинальное напряжение Napięcie probiercze / Test voltage / Испытательное напряжение Prąd znamionowy / Rated current / Номинальный ток Stopień ochrony / Protection class / Степень защиты IP65 wg DIN / IP65 acc. DIN / IP65 согласно DIN Zakres temperatur otoczenia / Ambient temperature / Температурный режим C Palność / Flammability / Горючесть Trwałość (liczba cykli łączeniowych) Working life (nr of mating cycles) Долговечность [количество соеденительных циклов] Materiał obudów / Housing material / Материал корпуса Materiał wkładek stykowych / Contact insert material / Материал разъемов Kolor obudów / Housing colour / Цвет корпуса Zalecane typy dławnic / Recommended cable gland types / Рекомендуемые кабельные вводы Długość odizolowania A / Stripped wire length A /Длина зачищаемой изоляции A 600 V 3000 V 16 A UL94 V0 min. / мин. 500 aluminium (korpus), stal ocynkowana (rygiel), guma (uszczelnienie) aluminium (body), galvanized steel (locking lever), rubber (sealing) алюминий (корпус), оцинкованная сталь (защелка), резина (прокладка) poliwęglan (korpus), miedź posrebrzana (styki) / polycarbonate (body), silver plated copper (contact) / поликарбонат (корпус), посеребренная медь (контакты) RAL 7037 (malowanie proszkowe) / RAL 7037 (powder painted) / RAL 7037 (порошковая покраска) MDW...N/NL 7,0 mm/мм 206

207 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Zależność obciążalności prądowej złącz z wkładkami gwintowymi od temperatury otoczenia, dla przewodów o przekrojach: 1,5 mm² i 2,5 mm² (wg DIN IEC ). Connector current capacity as a function of ambient temperature, for 1,5 mm² and 2,5 mm² wires thread inserts (acc. to DIN IEC ). Зависимость токовой нагрузки винтовых соединений от окружающей температуры, для проводов сечением: 1,5 мм² иi 2,5 мм² (согласно DIN IEC ). A A ,5 mm²/мм² 2 2,5 mm²/мм² C C złącza 6-stykowe / for 6 pins / соединение 6-контактное. złącza 10-stykowe / for 10 pins / соединение 10-контактное. złącza 16-stykowe / for 16 pins / соединение 16-контактное. złącza 24-stykowe / for 24 pins / соединение 24-контактное. Zależność obciążalności prądowej złącz z wkładkami do zaprasowania od temperatury otoczenia, dla przewodów o przekrojach: 1,5 mm² i 2,5 mm² (wg DIN IEC ). Connector current capacity as a function of ambient temperature, for 1,5 mm² and 2,5 mm² wires crimping inserts (acc. to DIN IEC ). Зависимость токовой нагрузки обжимных соединений от окружающей температуры, для проводов сечением: 1,5 мм² иi 2,5 мм² (согласно DIN IEC ). A A ,5 mm²/мм² C C 2,5 mm²/мм² złącza 10-stykowe / for 10 pins / соединение 10-контактное. złącza 18-stykowe / for 18 pins / соединение 18-контактное. złącza 32-stykowe / for 32 pins / соединение 32-контактное. złącza 46-stykowe / for 46 pins / соединение 46-контактное. 207

208 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Tabela kompletacji złącz H H type connectors compilation table Таблица комплектации соединений Н komponentu uzupełniającego / e of supplement / комплектующих Ilość pinów / wkładki złącza No. of pins / e of connector insert Количество пинов / вставки соединения Obudowa przenośna Hood Переносной корпус Obudowa panelowa Bulkhead mounted housing Панельный корус Obudowa skrzynkowa Surface mounted housing Цокольный корпус Wkładki do zaprasowywania Crimping insert Вставки для запрессовки Dławnice Gland Сальники Wkładki gwintowe do złącz przemysłowych / inserts for heavy duty connectors / Резьбовые вставки для индустриальных соединений 6 H06TM H6HS/21 H6HT/21 H6B H6BC H6F/21 H6FC/21 MDW 21N MWD21 SFD21 6 H06TF H6HS/21 H6HT/21 H6B H6BC H6F/21 H6FC/21 MDW 21N MWD 21 SFD H10TM H10HS/29 H10HT/29 H10B H10BC H10F/29 H10FC/29 MDW 29N MWD 29 SFD H10TF H10HS/29 H10HT/29 H10B H10BC H10F/29 H10FC/29 MDW 29N MWD 29 SFD H16TM/1 (1-16) H16HS/29 H16HT/29 H16B H16BC H16F/29 H16FC/29 MDW 29N MWD 29 SFD H16TM/1 (1-16) H16TM/2 (17-32) H32HS/29 H32HT/29 H32B H32F/29 MDW 29N MWD 29 SFD H16TF/1 (1-16) H16HS/29 H16HT/29 H16B H16BC H16F/29 H16FC/29 MDW 29N MWD 29 SFD H16TF/1 (1-16) H16TF/2 (17-32) H32HS/29 H32HT/29 H32B H32F/29 MDW 29N MWD 29 SFD H24TM/1 (1-24) H24HS/29 H24HT/29 H24B H24BC H24F/29 H24FC/29 MDW 29N MWD 29 SFD H24TM/1 (1-24) H24TM/2 (25-48) H48HS/29 H48HS/36 H48HT/29 H48HS/36 H48BC H48F/36 MDW 29N MDW 36N MWD 36 SFD H24TF/1 (1-24) H24HS/29 H24HT/29 H24B H24BC H24F/29 H24FC/29 MDW 29N MWD 29 SFD H24TF/1 (1-24) H24TF/2 (25-48) H48HS/29 H48HS/36 H48HT/29 H48HS/36 H48BC H48F/36 MDW 29N MDW 36N MWD 36 SFD 36 Wkładki do zaprasowania do złącz przemysłowych / Crimping insert for heavy duty connectors / Вставки для запрессовки в индустриальных соединениях 10 H10CM H6HS/21 H6HT/21 H6B H6BC H6F/21 H6FC/21 H-SC0,75M H-SC1M H-SC1,5M H-SC2,5M H-SC4M MDW 21N MWD 21 SFD

209 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H komponentu uzupełniającego / e of supplement / комплектующих Ilość pinów / wkładki złącza No. of pins / e of connector insert Количество пинов / вставки соединения Obudowa przenośna Hood Переносной корпус Obudowa panelowa Bulkhead mounted housing Панельный корус Obudowa skrzynkowa Surface mounted housing Цокольный корпус Wkładki do zaprasowywania Crimping insert Вставки для запрессовки Dławnice Gland Сальники 10 H10CF H6HS/21 H6HT/21 H6B H6BC H6F/21 H6FC/21 H-SC0,75F H-SC1F H-SC1,5F H-SC2,5F H-SC4F MDW 21N MWD 21 SFD H18CM H10HS/29 H10HT/29 H10B H10BC H10F/29 H10FC/29 H-SC0,75M H-SC1M H-SC1,5M H-SC2,5M H-SC4M MDW 29N MWD 29 SFD H18CF H10HS/29 H10HT/29 H10B H10BC H10F/29 H10FC/29 H-SC0,75F H-SC1F H-SC1,5F H-SC2,5F H-SC4F MDW 29N MWD 29 SFD H32CM/1 (1-32) H16HS/29 H16HT/29 H16B H16BC H16F/29 H16FC/29 H-SC0,75M H-SC1M H-SC1,5M H-SC2,5M H-SC4M MDW 29N MWD 29 SFD H32CM/1 (1-32) H32CM/2 (33-64) H32HS/29 H32HT/29 H32B H32F/29 H-SC0,75M H-SC1M H-SC1,5M H-SC2,5M H-SC4M MDW 29N MWD 29 SFD H32CF/1 (1-32) H16HS/29 H16HT/29 H16B H16BC H16F/29 H16FC/29 H-SC0,75F H-SC1F H-SC1,5F H-SC2,5F H-SC4F MDW 29N MWD 29 SFD H32CF/1 (1-32) H32CF/2 (33-64) H32HS/29 H32HT/29 H32B H32F/29 H-SC0,75F H-SC1F H-SC1,5F H-SC2,5F H-SC4F MDW 29N MWD 29 SFD H46CM/1 (1-46) H24HS/29 H24HT/29 H24B H24BC H24F/29 H24FC/29 H-SC0,75M H-SC1M H-SC1,5M H-SC2,5M H-SC4M MDW 29N MWD 29 SFD H46CM/1 (1-46) H46CM/2 (47-92) H48HS/29 H48HS/36 H48HT/29 H48HS/36 H48BC H48F/36 H-SC0,75M H-SC1M H-SC1,5M H-SC2,5M H-SC4M MDW 29N MDW 36N MWD 36 SFD H46CF/1 (1-46) H24HS/29 H24HT/29 H24B H24BC H24F/29 H24FC/29 H-SC0,75F H-SC1F H-SC1,5F H-SC2,5F H-SC4F MDW 29N MWD 29 SFD H46CF/1 (1-46) H46CF/2 (47-92) H48HS/29 H48HS/36 H48HT/29 H48HS/36 H48BC H48F/36 H-SC0,75F H-SC1F H-SC1,5F H-SC2,5F H-SC4F MDW 29N MDW 36N MWD 36 SFD 36 Narzędzia do zaprasowania i montażu pinów w złączach przemysłowych / Tools for crimping and mounting pins in heavy duty connectors ekstraktor extracting tool / Инструменты для запрессовки и монтажа пинов в индустриальных соединениях Ekstraktor E-H1 14 Praska WS-H 0,75-4 Praska WZ-H 0,14-4 Pro 209

210 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Wkładki gwintowe Wkładki 6-stykowe Thread inserts 6-pin inserts Винтовые разъемы Разъемы 6-контактные M ,5 * Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели e Ilość styków No. of contacts Количество контактов y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H06TM 6+GND H6... 0,5 4 męskie / male / папа A50AZ H06TF 6+GND H6... 0,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели e Ilość styków No. of contacts Количество контактов y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H10TM 10+GND H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H10TF 10+GND H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ ,5 F 51 M3x ,2 21 1,2 35 M F 36 Ø3,3 Wkładki 10-stykowe 10-pin inserts Разъемы 10-контактные M 19,5 1) 32,5 F 64 M3x ,2 21 1, M F 36 Ø3,3 48 * Odległość dla styku max 21 mm. * Distance for contact max 21 mm. * Расстояние для контакта max 21 мм. 210

211 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Wkładki 16-stykowe 16-pin inserts Разъемы 16-контактные 77, M 19,5 * 32,5 M3x10 1,2 F 84, ,2 35 M 77,5 F Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели Ø3,3 68,5 e Ilość styków No. of contacts Количество контактов y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H16TM/1 16+GND H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H16TF/1 16+GND H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ H16TM/2 16+GND H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H16TF/2 16+GND H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ Wkładki 24-stykowe 24-pin inserts Разъемы 24-контактные M 32,5 19,5 * F 111 M3x ,2 21 1,2 35 M 104 F Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели e Ilość styków No. of contacts Количество контактов y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H24TM/1 24+GND H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H24TF/1 24+GND H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ H24TM/2 24+GND H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H24TF/2 24+GND H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ Ø3,3 14 * Odległość dla styku max 21 mm. * Distance for contact max 21 mm. * Расстояние для контакта max 21 мм. 211

212 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Wkładki 32-stykowe Kompletna wkładka obejmuje 2 wkładki 16-stykowe o numerach styków 1 16 i pin inserts The complete insert consists of two 16-pin inserts: with 1 16 and contact numbers respectively. Разъемы 32-контактные Комплектная вставка состоит из двух 16-контактных вставок: с номерами контактов 1 16 и , M 32,5 19,5 * M3x10 1,2 F 84, ,2 35 M 77,5 F Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели Ø3,3 68,5 e Ilość styków No. of contacts Количество контактов Opis Description Описание y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H16TM/1 16+GND komplet H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ set H16TM/2 16+GND комплект H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H16TF/1 16+GND komplet H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ set H16TF/2 16+GND комплект H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ Wkładki 48-stykowe Kompletna wkładka obejmuje 2 wkładki 24-stykowe o numerach styków 1 24 i pin inserts The complete insert consists of two 24-pin inserts: with 1 24 and contact numbers respectively. M Разъемы 48-контактные Комплектная вставка состоит из двух 24-контактных вставок: с номерами контактов 1 24 и ,5 19,5 * F 111 M3x ,2 21 1,2 35 M F Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели Ø3,3 95 e Ilość styków No. of contacts Количество контактов Opis Description Описание y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H24TM/1 24+GND komplet H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ set H24TM/2 24+GND комплект H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H24TF/1 24+GND komplet H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ set H24TF/2 24+GND комплект H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ * Odległość dla styku max 21 mm. * Distance for contact max 21 mm. * Расстояние для контакта max 21 мм. 212

213 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Wkładki do zaprasowania Crimp inserts Разъемы для запрессовки Składają się z wkładek właściwych oraz styków (pinów) do zaprasowania. Wkładki właściwe i styki oferowane są jako osobne wyroby. Consist of inserts and crimp contacts (pins). The inserts and contacts are offered as separate products. Состоят из двух вставок и контактов для запрессовки Вставки и контакты предлагаются как отдельные изделия. Wkładki 10-stykowe 10-pin inserts Разъемы 10-контактные ,3 M 33,5 F 19,5 * 51 M3x ,2 18,2 1,2 36, M F 36 Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели Ø3,3 35 e Ilość styków No. of contacts Количество контактов y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H10CM 10+GND H6... 0,5 4 męskie / male / папа A50AZ H10CF 10+GND H6... 0,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ Wkładki 18-stykowe 18-pin inserts Разъемы 18-контактные ,3 M 33,5 19,5 * M3x10 1,2 F ,2 1,2 36,2 M 57 F Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели Ø3,3 35 e Ilość styków No. of contacts Количество контактов y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H18CM 18+GND H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H18CF 18+GND H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ * Odległość dla styku max 21 mm. * Distance for contact max 21 mm. * Расстояние для контакта max 21 мм. 213

214 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Wkładki 32-stykowe 32-pin inserts Разъемы 32-контактные 77, ,3 M 33,5 19,5 * M3x10 1,2 F 84, ,2 1,2 36,2 M 77,5 F Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели 68,5 Ø3,3 e Ilość styków No. of contacts Количество контактов y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H32CM/1 32+GND H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H32CF/1 32+GND H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ H32CM/2 32+GND H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H32CF/2 32+GND H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ Wkładki 46-stykowe 46-pin inserts Разъемы 46-контактные ,3 M 33,5 19,5 * M3x10 1,2 F ,2 1,2 36,2 M F Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel 104 Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели Ø3,3 14 e Ilość styków No. of contacts Количество контактов y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H46CM/1 46+GND H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H46CF/1 46+GND H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ H46CM/2 46+GND H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H46CF/2 46+GND H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ * Odległość dla styku max 21 mm. * Distance for contact max 21 mm. * Расстояние для контакта max 21 мм. 214

215 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Wkładki 64-stykowe Kompletna wkładka obejmuje 2 wkładki 32-stykowe o numerach styków 1 32 i pin inserts The complete insert consists of two 32-pin inserts: with 1 32 and contact numbers respectively. Разъемы 64-контактные Комплектная вставка состоит из двух 32-контактных вставок: с номерами контактов 1 32 и , ,3 M 33,5 19,5 * M3x10 1,2 F 84, ,2 1,2 36,2 M 77,5 F Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели Ø3,3 68,5 e Ilość styków No. of contacts Количество контактов Opis Description Описание y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H32CM/1 32+GND komplet H ,5 4 męskie / male / папа 1 32 A50AZ set 114 H32CM/2 32+GND комплект H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H32CF/1 32+GND komplet H ,5 4 żeńskie / female / мама 1 32 A50AZ set 128 H32CF/2 32+GND комплект H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ Wkładki 92-stykowe Kompletna wkładka obejmuje 2 wkładki 46-stykowe o numerach styków 1 46 i pin inserts The complete insert consists of two 46-pin inserts: with 1 46 and contact numbers respectively. M ,3 Разъемы 92-контактные Комплектная вставка состоит из двух 46-контактных вставок: с номерами контактов 1 46 и ,5 * 33,5 M3x10 1, F Układ styków i wymiary otworu do wycięcia w panelu. Contact arrangement and dimensions of hole to be cut in panel Размещение контактов и размеры отверстия для вырезки в панели 18,2 1,2 36, M 104 F Ø3,3 95 e Ilość styków No. of contacts Количество контактов Opis Description Описание y pasujących obudów Compatible housing type корпуса Zakres przekrojów Cross sections Диапазон сечений [mm²/мм²] Styki Contacts Контакты Numery styków Contact numbers Номера контактов Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H46CM/1 46+GND komplet H ,5 4 męskie / male / папа 1 46 A50AZ set 142 H46CM/2 46+GND комплект H ,5 4 męskie / male / папа A50AZ H46CF/1 46+GND komplet H ,5 4 żeńskie / female / мама 1 46 A50AZ set 144 H46CF/2 46+GND комплект H ,5 4 żeńskie / female / мама A50AZ * Odległość dla styku max 21 mm. * Distance for contact max 21 mm. * Расстояние для контакта max 21 мм. 215

216 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Obudowy przenośne Przeznaczone do montażu na kablach (przewodach). Obudowy przenośne 6-stykowe H6HS Mounted on cable ends. Hoods 6-pin hoods Переносные корпуса Предназначены для монтажа на кабелях (проводах). Переносные корпуса 6-контактные H6HT PG21 PG e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Wejście kabla (P-proste, B-boczne) Cable entry (P-straight; B-side) Вход кабеля (Р-прямой, В-боковой) Ilość zaczepów do rygli Nr of locking levers Количество зацепов для защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H6HS/21 6 B 2 PG A50AZ H6HT/21 6 P 2 PG A50AZ H10HS H10HT e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Wejście kabla (P-proste, B-boczne) Cable entry (P-straight; B-side) Вход кабеля (Р-прямой, В-боковой) Ilość zaczepów do rygli Nr of locking levers Количество зацепов для защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H10HS/29 10 B 2 PG A50AZ H10HT/29 10 P 2 PG A50AZ PG Obudowy przenośne 10-stykowe 10-pin hoods Переносные корпуса 10-контактные PG Obudowy przenośne 16-stykowe 16-pin hoods Переносные корпуса 16-контактные H16HS H16HT PG29 PG , ,5 43 e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Wejście kabla (P-proste, B-boczne) Cable entry (P-straight; B-side) Вход кабеля (Р-прямой, В-боковой) Ilość zaczepów do rygli Nr of locking levers Количество зацепов для защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H16HS/29 16 B 2 PG A50AZ H16HT/29 16 P 2 PG A50AZ

217 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Obudowy przenośne 24-stykowe 24-pin hoods Переносные корпуса 24-контактные H24HS H24HT PG29 PG e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Wejście kabla (P-proste, B-boczne) Cable entry (P-straight; B-side) Вход кабеля (Р-прямой, В-боковой) Ilość zaczepów do rygli Nr of locking levers Количество зацепов для защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H24HS/29 24 B 2 PG A50AZ H24HT/29 24 P 2 PG A50AZ PG Obudowy przenośne 32-stykowe 32-pin hoods Переносные корпуса 32-контактные H32HS H32HT PG e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Wejście kabla (P-proste, B-boczne) Cable entry (P-straight; B-side) Вход кабеля (Р-прямой, В-боковой) Ilość zaczepów do rygli Nr of locking levers Количество зацепов для защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H32HS/29 32 B 2 PG A50AZ H32HT/29 32 P 2 PG A50AZ

218 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Obudowy przenośne 48-stykowe 48-pin hoods Переносные корпуса 48-контактные H48HS H48HT PG PG e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Wejście kabla (P-proste, B-boczne) Cable entry (P-straight; B-side) Вход кабеля (Р-прямой, В-боковой) Ilość zaczepów do rygli Nr of locking levers Количество зацепов для защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H48HS/29 48 B 2 PG A50AZ H48HT/29 48 P 2 PG A50AZ H48HS/36 48 B 2 PG A50AZ H48HT/36 48 P 2 PG A50AZ

219 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Obudowy panelowe Przeznaczone do wbudowania w panele. Obudowy panelowe 6-stykowe Bulkhead mounted housings Mounted on switchboard housings (panels). 6-pin bulkhead mounted housings Панельные корпуса Предназначены для установки в панели. Панельные корпуса 6-контактные H6B 5 70 Ø4,4 28, ,3 43, H6BC Ø4,4 28,5 22, ,5 72,5 27 e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli No. of locking levers Количество защелок Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H6B A50AZ H6BC A50AZ Obudowy panelowe 10-stykowe 10-pin bulkhead mounted housings Панельные корпуса 10-контактные H10B 5 Ø4,4 28, , , H10BC 5 83 Ø4,4 28, , ,3 43, e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli No. of locking levers Количество защелок Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H10B A50AZ H10BC A50AZ

220 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Obudowy panelowe 16-stykowe 16-pin bulkhead mounted housings Панельные корпуса 16-контактные H16B 5 Ø4,4 28, , ,5 H16BC Ø4,4 28,5 22, ,5 72,5 27 Ø4,4 H24B ,5 22, ,5 H24BC e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli No. of locking levers Количество защелок Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H16B A50AZ H16BC A50AZ Obudowy panelowe 24-stykowe 24-pin bulkhead mounted housings Панельные корпуса 24-контактные Ø4, ,5 22, ,5 72,5 27 e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli No. of locking levers Количество защелок Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H24B A50AZ H24BC A50AZ

221 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Obudowy panelowe 32-stykowe 32-pin bulkhead mounted housings Панельные корпуса 32-контактные 4,5 Ø5, e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli No. of locking levers Количество защелок Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H32B A50AZ Obudowy panelowe 48-stykowe 48-pin bulkhead mounted housings Панельные корпуса 48-контактные 11 Ø6, e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli No. of locking levers Количество защелок Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H48BC A50AZ

222 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Obudowy skrzynkowe Przeznaczone do montażu na powierzchni lub konstrukcji. Obudowy skrzynkowe 6-stykowe Surface mounted housings Mounted on surfaces or housings. 6-pin surface mounted housings Цокольные корпуса Предназначены для монтажа на корпусе оборудования. Цокольные корпуса 6-контактные Ø5,5 4 H6F PG Ø5, , H6FC PG Ø5,5 H10F Ø5,5 PG , ,5 51 e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli Nr of locking levers Количество защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H6F/ PG A50AZ H6FC/ PG A50AZ Obudowy skrzynkowe 10-stykowe 10-pin surface mounted housings Цокольные корпуса 10-контактные Ø5, ,5 H10FC Ø5,5 PG , ,5 14 e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli Nr of locking levers Количество защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H10F/ PG A50AZ H10FC/ PG A50AZ

223 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Obudowy skrzynkowe 16-stykowe 16-pin surface mounted housings Цокольные корпуса 16-контактные Ø5,5 H16F PG ,5 57 Ø5,5 Ø5,5 H16FC PG , ,5 e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli Nr of locking levers Количество защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H16F/ PG A50AZ H16FC/ PG A50AZ

224 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Obudowy skrzynkowe 24-stykowe 24-pin surface mounted housings Цокольные корпуса 24-контактные H24F PG Ø5, ,5 57 Ø5,5 H24FC Ø5,5 14 PG , ,5 e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli Nr of locking levers Количество защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H24F/ PG A50AZ H24FC/ PG A50AZ

225 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Obudowy skrzynkowe 32-stykowe 32-pin surface mounted housings Цокольные корпуса 32-контактные Ø5,5 Ø5 PG 6, Ø5 PG e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli Nr of locking levers Количество защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H32F/ PG A50AZ Obudowy skrzynkowe 48-stykowe 48-pin surface mounted housings Цокольные корпуса 48-контактные Ø5, e Ilość styków wkładki gwintowej No. of thread insert contacts Количество контактов винтовой вставки Osłona p/pyłowa Dust cover Защитная крышка Ilość rygli Nr of locking levers Количество защелок Gwint do dławnicy Cable gland thread Резьба для кабельного ввода Masa Weight Вес [g/г] Art nr Item No. Арт. H48F/ PG A50AZ

226 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Dławnica mosiężna typu MDW...N z gwintem PG IP65 Materiał: mosiądz poniklowany. Temperatura pracy: C. Brass gland MDW...N with PG thread IP65 Material: nickel-plated brass. Working temperature: C. Латунный сальник типа MDW...N с резьбой PG IP65 Материал: латунь никелированная. Рабочая температура: Ц. E L PG e MDW 21N MDW 29N MDW 36N Gwint Thread Резьба PG P21 P29 P36 Uszczelka Seal Прокладка PGS 21 UUPE 21 PGS 29 UUPE 29 PGS 36 UUPE 36 Ø zewnętrzne przewodu Cable diameter (external) Ø внешний провода [mm/мм] Wysokość Height Высота L [mm/мм] Długość gwintu Thread length Длина резьбы E [mm/мм] Wymiar pod klucz Spanner No. Размер под ключ [mm/мм] Art. nr Item No. Арт. 13,0 20,0 22,5 7,5 32 E03DK ,0 25,5 24,0 8,0 38 E03DK ,0 34,5 29,0 8,0 50 E03DK Dławnica mosiężna typu MWD z gwintem PG do rur ochronnych IP66 Materiał: mosiądz poniklowany + wkładka polietylenowa. Temperatura pracy: C (bez ruchu: -20 C). Stopień ochrony: IP66. Brass fitting MWD types with PG thread for protective conduits IP66 Material: nickel-plated brass + polyethylene insert. Working temperature: C (without moving: -20 C). Protection class: IP66. Латунный сальник типа MWD с резьбой PG для защитных труб IP66 Материал: никелированная латунь + полиетылен вставить. Рабочая температура: Ц (без движения: -20 Ц). Степень защиты: IP66. e Gwint Thread Резьба PG Uszczelka Seal Прокладка Do rur ochronnych For protective conduits Для защитных труб Wysokość Height Высота [mm/мм] Długość gwintu Thread length Длина резьбы [mm/мм] Wymiar pod klucz Spanner No. Размер под ключ [mm/мм] L E A B Art. nr Art. No. Арт. MWD 21 MWD 29 MWD 36 P21 P29 P36 PGS 21 UUPE 21 PGS 29 UUPE 29 PGS 36 UUPE 36 WO 21 WO 21S WOT 21 16, E03DK WO 29 WO 29S WOT 29 13, E03DK WO 36 WO 36S WOT 36 26, E03DK UWAGA! Uszczelki UUPE i PGS do dławic nalezy zamawiać oddzielnie. WARNING! UUPE and PGS seals for glands should be ordered separately. ВНИМАНИЕ! Прокладки UUPE и PGS следует заказывать отдельно. 226

227 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Dławnica typu SFD z gwintem PG do szybkiego montażu IP66 Materiał: poliamid Kolor: czarny szary - na zamówienie Stopień ochrony: IP66 Fitting, SFD types with PG thread for quick mounting IP66 Material: polyamide Colour: black gray - on request Protection class: IP66 Cальник типа SFD с резьбой PG для быстрой сборки IP66 Материал: полиамид Цвет: чёрный серый - по запросу Степень защиты: IP66 e SFD 21 SFD 29 SFD 36 Gwint Thread Резьба PG P21 P29 P36 Uszczelka Seal Прокладка PGS 21 UUPE 21 PGS 29 UUPE 29 PGS 36 UUPE 36 Do rur ochronnych For protective conduits Для защитных труб Ø rury zewn. Ext. cond. diameter Диаметр трубы [mm/мм] Długość gwintu Thread length Длина резьбы [mm/мм] Wysokość Height Высота [mm/мм] Wymiar pod klucz Spanner No. Размер под ключ [mm/мм] E L A Kolor Colour Цвет Art. nr Item No. Арт. WT 21;L;R;W 28, ,0 31,8 10 E03DK WT 29;L;R;W 34, ,8 37,6 10 E03DK WT 36;L;R;W 42, ,8 49,5 10 E03DK Ekstraktor E-H1 Zastosowanie: Wyjmowanie styków (pinów) z wkładek stykowych do zaprasowania złącz przemysłowych H. Materiał: Stal narzędziowa + tworzywo. Extracting tool E-H1 Application: Removing contacts (pins) from crimp inserts of the H series industrial connectors. Material: Tool steel + plastic. Экстрактор E-H1 Применение: Извлечение контактов (пинов) из контактных вставок для запрессовки промышленных разъемов H. Материал: Инструментальная сталь + пластик. e Wymiary gabarytowe Overall dimensions Размеры [mm/мм] Masa Weight Вес [g/г] Art. nr Item No. Арт. E-H1 134x14 27 A50AZ Uwaga! Narzędzie jest przeznaczone wyłacznie do odginania plastykowych elementów blokujących styki w we wkładkach, co umożliwia wysuniecie styków. Zbyt duże wygięcie końcówki jest niepotrzebne i grozi pęknięciem narzędzia. Attention! The tool is designed only for bending out plastic latches locking the contacts in the inserts. Too high deflection of the tip is not necessary and may cause the tool to be broken. Внимание! Инструмент предназначен исключительно для отгибания пластиковых элементов блокирующих контакты в вставках, что дает возможность извлечь контакты. Нет необходимости чрезмерно изгибать инструмент это может привести к его поломке

228 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H Praska WS-H 0,14-4 Ręczne profesjonalne narzędzie do zaprasowywania styków (pinów) złącz przemysłowych typu H, w zakresie 0,14 4 mm². Narzędzie wyposażone jest w mechanizm zapewniający powtarzalność zaciskania styków na przewodzie oraz w mechanizm kompensujące ewentualne zużycie. Crimping Tool WS-H 0,14-4 Professional hand tool for crimping contacts (pins) of H-type industrial heavy-duty connectors, at 0,14 4 mm² wire cross sections. The tool is equipped with a mechanism to ensure the repeatability of the crimps and with a mechanism to compensate possible wear of the tool. Опрессовыватель WS-H 0,14-4 Ручной профессиональный инструмент для запрессовки разъемов индустриальных соединений типа H, на проводе, сечение которого находится в диапазоне 0,14 4 мм². Инструмент оснащен механизмом гарантирующим повторяемость зажатия разъемов на проводе и механизмом компенсирующим износ. e Przekrój przewodu Wire cross section Сечение провода [mm²/мм²] Przekrój przewodu Wire cross section Сечение провода [AWG] Średnica styków Plug in diameter Диаметр разъемов [mm/мм] Długość Length Длина [mm/мм] Masa Weight Вес [kg/кг] Art. nr Item No. Арт. WS-H 0,14-4 0, ,6; 2,4; 2, ,67 A50AZ Praska WZ-H 0,14-4 Prof Ręczne profesjonalne narzędzie do zaprasowywania styków (pinów) złącz przemysłowych typu H, w zakresie 0,14 4 mm². Narzędzie posiada lokator do pozycjonowania zaciskanych styków. Ustawienie lokatora w pozycji HVT pozwala na zaciskanie styków męskich, natomiast w pozycji HE na zaciskanie styków żeńskich. Narzędzie wyposażone jest również w mechanizm zapewniający powtarzalność zaciskania styków na przewodzie oraz w mechanizm kompensujące ewentualne zużycie. Crimping Tool WZ-H 0,14-4 Prof Professional hand tool for crimping contacts (pins) of H-type industrial heavy-duty connectors, at 0,14 4 mm² wire cross sections. The tool is equipped with a locator to ensure precise positioning of the crimped contacts, as well as with a mechanism to ensure the repeatability of the crimps and with a mechanism to compensate possible wear of the tool. Опрессовыватель WZ-H 0,14-4 Prof Ручной профессиональный инструмент для запрессовки разъемов индустриальных соединений типа H, на проводе, сечение которого находится в диапазоне 0,14 4 мм². Инструмент оснащен локатором для позиционирования зажимаемых разъемов, механизмом гарантирующим повторяемость запрессовки разъемов на проводе и механизмом компенсирующим износ. e Przekrój przewodu Wire cross section Сечение провода [mm²/мм²] Przekrój przewodu Wire cross section Сечение провода PWG Średnica styków Plug in diameter Диаметр разъемов [mm/мм] Długość Length Длина [mm/мм] Masa Weight Вес [kg/кг] Art. nr Item No. Арт. WZ-H 0,14-4 Pro 0, ,6 ; 2,4; 2, ,675 A50AZ Styki do zaprasowania (piny) Materiał styku: miedź. Materiał powłoki: srebro. Crimp contacts (pins) Contact material: copper. Coating material: silver. Контакты для запрессовки Материал контакта: медь. Материал покрытия: серебро. Ø4,5 Ø2,5 Ø4,5 7,5 7, ,2 14 e H-SC0,75M Rodzaj styku Contact Вид контакта Przekrój znamionowy przewodu Rated wire cross section Номинальное сечение провода [mm²/мм²] Przekrój znamionowy przewodu Rated wire cross section Номинальное сечение провода [AWG] Liczba rowków identy-fikacyjnych No. of identification grooves Количество идентификационных пазов Masa 50 szt. Weight 50 pcs Вес 50 шт. [g/г] Art nr Item No. Арт. 0, A50AZ H-SC1M A50AZ H-SC1,5M męskie male папа 1, A50AZ H-SC2,5M 2, A50AZ H-SC4M A50AZ H-SC0,75F 0, A50AZ H-SC1F A50AZ H-SC1,5F żeńskie female мама 1, A50AZ H-SC2,5F 2, A50AZ H-SC4F A50AZ

229 Złącza wielotorowe przemysłowe IP65, typ H / Heavy duty connectors IP65, type H / Индустриальные соединения IP65, тип H

230 Notatki Note Записки 230

231 15 Wentylatory, filtry, regulatory temperatury i ogrzewacze półprzewodnikowe Fans, filters, temperature controllers and semiconductive heaters Вентиляторы, фильтры, терморегуляторы, и нагреватели 50 46

232 Wentylatory, filtry, regulatory temperatury i ogrzewacze półprzewodnikowe / Fans, filters, temperature controllers and semiconductive heaters / Вентиляторы, фильтры, терморегуляторы, и нагреватели Wentylatory WRF i filtry FWR do rozdzielnic i szaf sterowniczych Fans and filters for switchgears and electrical cabinets WRF, FWR type Вентиляторы WRF и фильтры FWR для распределительных шкафов и шкафов управления 233 Wentylator dachowy Roof fan крышный вентилятор 235 Regulatory temperatury Temperature controllers Терморегуляторы 236 Regulatory wilgotności Humidity controllers Регуляторы влажности 236 Ogrzewacze półprzewodnikowe Semiconductive Heaters Полупроводниковые нагреватели 238 Lampa oświetleniowo-serwisowa LAMP 18W Lighting Service Lamp type LAMP 18W лампа освещения LAMP 18W 237 Wyłącznik drzwiowy do lampy LAMP-WD Door switch for LAMP-WD выключатель лампы LAMP-WD 237 Badania i certyfikaty Certificate Тестирование и сертификаты 238 Zasady doboru urządzeń do ogrzewania i wentylacji Principles of selection of the heating and ventilation equipment " принцип подбора устройств для подогрева и вентиляции

233 Wentylatory, filtry, regulatory temperatury i ogrzewacze półprzewodnikowe / Fans, filters, temperature controllers and semiconductive heaters / Вентиляторы, фильтры, терморегуляторы, и нагреватели Wentylatory WRF i filtry FWR do rozdzielnic i szaf sterowniczych Zastosowanie: Rozdzielnice, szafy sterownicze. Zastosowanie wentylatorów umożliwia lepsze oddawanie ciepła, wydzielającego się w urządzeniach zainstalowanych w szafach, do otoczenia a także zapobiega osadzaniu się kurzu i kondensatu pary wodnej wewnątrz szaf. Opis techniczny: Wentylatory wyposażone są w silniki prądu przemiennego 230 V, 50/60 Hz lub stałego 24 V. Zastosowane łożyska kulkowe zwiększają niezawodność oraz czas eksploatacji. Wentylatory oferowane są w obudowach umożliwiających bezpośredni montaż w ścianach szaf. Standardowym wyposażeniem obudów są filtry powietrza. Filtry te oferowane są również jako osobne artykuły. Spełniają normy: PN-EN :2004, PN-EN :1999 wentylatory AC i DC; PN-EN :2007, PN-EN :2004+PN-EN :2004/ A1:2005, PN-EN :2004/A2:2006 wentylatory AC. Wyroby oznaczone znakiem. Fans and filters for switchgears and electrical cabinets WRF, FWR type Application: Switchgears and electrical cabinets. Application of fans enables better heat abstraction emited in systems installed in electrical cabinets, makes dust and water condensate impossible to settle inside electrical cabinets. Description: Fans are equipped with a motor 230 V, 50/60 Hz or direct current motor 24 V. Ball bearings increase the reliability and operating time. Fans are offered in housings for direct mounting in the walls of electrical cabinets. Standard equipment of enclosures are air filters. These filters are also offered as separate articles. Standards: PN-EN :2004, PN-EN :1999 AC and DC fans. N-EN :2007, PN-EN :2004+PN-EN :2004/ A1:2005, PN-EN :2004/A2:2006 AC fans. Products marked with sign. Вентиляторы WRF и фильтры FWR для распределительных шкафов и шкафов управления Применение: распределительные шкафы, шкафы управления. Вентиляторы охлаждают установленное в шкафах оборудование а также предохраняют от осаждения пыли и конденсации водяного пара внутри шкафа. Техническая характеристика: электромотор переменного 230 V, 50/60 Hz или постоянного 24 V тока. Примененные шариковые подшипники увеличивают надежность и время эксплуатации. Вентиляторы предлагаются в корпусах, дающих возможность монтажа непосредственно в стенке шкафа. Корпусы вентиляторов оборудованы воздушными фильтрами. Фильтры присутствуют так же в нашем предложении как отдельная позиция. Отвечают нормам: PN-EN :2004, PN-EN :1999 вентиляторы AC и DC; PN- EN :2007, PN-EN :2004+PN- EN :2005, PN-EN :2004/A2:2006 вентиляторы АС. Изделия имеют знак. Ogólne dane techniczne Technical data Общие технические данные Materiał obudów filtrów Material of filters enclosure Материал корпусов фильтров Materiał wkładów filtrujących Filter element material Материал фильтрующего элемента Łożyska / Bearing / Подшипники Temperatura pracy Working temperature scope Рабочая температура Rodzaj silników e of motors Вид электромоторов Zasilanie Power мощность Materiał obudów wentylatorów Material fans enclosure Материал корпусов вентиляторов Materiał łopat wentylatorów Material fans blades Материал лопастей вентиляторов Tworzywo samogasnące, kolor szary Self-extinguishing plastic in grey colour Неподдерживающий горения пластик, серого цвета Włóknina nylonowa, samogasnąca Self-extinguishing, nylon unwoven fabric Нейлоновое волокно, не поддерживает горения Kulkowe / Ball bearing / Шариковые C Indukcyjny prądu przemiennego Self-start screened magnetic pole designed working voltage Индукционные переменного тока Bezszczotkowy prądu stałego Direct current motor designed working voltage Безщеточный постоянного тока 230 V, 50/60 Hz 24 V Stop aluminium Aluminium alloy Сплав алюминия Tworzywo sztuczne Plastic Пластмасса Tworzywo sztuczne Plastic Пластмасса Tworzywo sztuczne Plastic Пластмасса Nazwa / Название / Description Wentylator z filtrem / Fan with filter / Вентилятор с фильтром / e / WRF 20/230 WRF 20/24 WRF 55/230 WRF 55/24 WRF 105/230 WRF 105/24 Wydajność [m³/h] Refrigerating capacity [m³/h] 20/25 20/25 50/65 50/65 105/ /120 Производитель ность [м³/h] Napięcie znamionowe Номинальное напряжение 230V AC, 50/60 Hz 24V DC 230V AC, 50/60 Hz 24V DC 230V AC, 50/60 Hz 24V DC Rated voltage Wydajność, przepływ swobodny [m³/h] Air flow efficiency, free blowing [m³/h] 20/ / / Произво дительность без фильтра [м³/h] Wydajność z filtrem [m³/h] Произво дительность с фильтром [m³/h] 15/ / /82 71 Flux of air equip filter [м³/h] Prąd znamionowy [A] Rated current [A] 0,08/0,06 0,18 0,12/ 0,11 0,15 0,12/0,11 0,15 Номинальный ток [A] Moc znamionowa [W] Rated power [W] 16/14 4,3 19/18 3,5 19/18 3,5 Номинальная мощность [W] Poziom hałasu [db] Уровень шума [db] 41/ / /49 46 Noise level [db] Masa [kg] / Weight [kg] / Вес [кг] 0,41 0,21 0,66 0,42 0,84 0,60 Art. nr / Item no. / Арт. R37RC R37RC R37RC R37RC R37RC R37RC Nazwa / Название / Description Filtr (kratka wentylacyjna) / Filter (ventilating grid) / Фильтр (вентиляционная решетка) / e / FWR 20 FWR 55 FWR 105 Masa [kg] / Weight [kg] / Вес [кг] 0,05 0,11 0,24 Art. nr / Item no. / Арт. R37RC R37RC R37RC

234 Wentylatory, filtry, regulatory temperatury i ogrzewacze półprzewodnikowe / Fans, filters, temperature controllers and semiconductive heaters / Вентиляторы, фильтры, терморегуляторы, и нагреватели WRF 20/230, WRF 20/24 WRF 55/230, WRF 55/24 WRF 105/230, WRF 105/24 Wentylator z filtrem Wentylator z filtrem Wentylator z filtrem Fan with filter Fan with filter Fan with filter Вентилятор с фильтром Вентилятор с фильтром Вентилятор с фильтром Otwór instalacyjny Filtr Otwór instalacyjny Filtr Otwór instalacyjny Filtr Installing section Filter Installing section Filter Installing section Filter Монтажное отверстие Фильтр Монтажное отверстие Фильтр Монтажное отверстие Фильтр Uwaga! Do wycinania otworów pod wentylatory oferujemy wycinaki, np. SQ92 lub SY92 patrz: katalogi ZAE ERGOM lub na stronie Attention! To punch holes for fans we offer blanking dies e.g. SQ92 or SY92 check ERGOM catalogue or at Внимание! Для вырубки отверстий под вентиляторы мы предлагаем вырубные штампы напр. SQ92 или SY92 см. Каталог ZAE ERGOM или на сайте Nazwa / Description / Название Wentylator z filtrem / Fan with filter / Вентилятор с фильтром / e / WRF 230/230 WRF 230/24 WRF 550/230 Wydajność [m³/h] Refrigerating capacity [m³/h] 230/ /600 Производитель ность [м³/h] Napięcie znamionowe [V] Rated voltage [V] 230V AC, 50/60 Hz 24V DC 230V AC, 50/60 Hz Номинальное напряжение [V] Wydajność z filtrem [m³/h] Flux of air equip filter [m³/h] 170/ /390 Произво дительность с фильтром [м³/h] Prąd znamionowy [A] Rated current [A] 0,28/0,24 0,58 0,29 / 0,35 Номинальный ток [A] Moc znamionowa [W] Rated power [W] 41/ /80 Номинальная мощность [W] Poziom hałasu [db] Noise level [db] 54/ /61 Уровень шума [db] Otwór instalacyjny [mm] Installing section [mm] 224 x x x 292 Монтажное отверстие [мм] Art. nr / Item no. / Арт. R37RC R37RC R37RC Nazwa / Description / Название Filtr (kratka wentylacyjna) / Filter (ventilating grid) / Фильтр (вентиляционная решетка) / e / FWR 230 FWR 550 Art. nr / Item no. / Арт. R37RC R37RC Wentylator z filtrem WRF 230/230, WRF 230/24 Fan with filter WRF 230/230, WRF 230/24 Вентилятор с фильтром WRF 230/230, WRF 230/24 Filtr FWR 230 Filter FWR 230 Фильтр FWR 230 Otwór instalacyjny Installing section Монтажное отверстие

235 Wentylatory, filtry, regulatory temperatury i ogrzewacze półprzewodnikowe / Fans, filters, temperature controllers and semiconductive heaters / Вентиляторы, фильтры, терморегуляторы, и нагреватели Wentylator z filtrem WRF 550/230 Fan with filter WRF 550/230 Вентилятор с фильтром WRF 550/230 Filtr FWR 550 Filter FWR 550 Фильтр FWR 550 Otwór instalacyjny Installing section Монтажное отверстие Kratka wentylacyjna drzwiowa Ventilating grid Вентиляционная дверная решетка / e / Wydajność [m³/h] Refrigerating capacity [m³/h] Производитель ность [м³/h] Art. nr / Item no. / Арт. FWR DW 15 R37RC Wymiary Dimensions Размеры Otwór instalacyjny Installing section Монтажное отверстие Wentylator dachowy typ WRFD e WRFD roof fan крышный вентилятор WRFD Podłączenie / Connection / Cвязь / e / Napięcie znamionowe [V] Rated voltage[v] Номинальное напряжение[v] Prąd znamionowy [A]/ Rated current [A]/ Номинальный ток [A] WRFD 570/230 R37RC /0.34 Moc [W] / Power [W] / Мощность [W] 58/75 Przepływ powietrza/ Air flow/ Воздушный поток [m³/h] 570/620 Poziom hałasu [db] / Noise level [db] / уровень шума [db] 62/64 Dopuszczalna temperatura otoczenia [ C] Ambient temperature [ C] Допустимая окружающая температура [ C] Wymiary D x W x S [mm] Dimensions D x W x S [mm] Размеры D x W x S [мм] 310x130x310 Stopień ochrony / IP level / Степень защиты IP23 15 Wytrzymałość elektryczna izolacji [kv]/ Test voltage [kv] Диэлектрическая прочность изоляции [kv] Materiał obudowy Casing material Mатериал корпуса Klasa palności wg UL94 / Flammebility UL 94 / Класс горючести согл. UL 94 Kolor / Color / Цвет Montaż / Instalation work / Монтаж >1.0 ABS/ stal lakierowana proszkowo ABS/ stal powder coating ABS/сталь с порошковым покрытием V2 RAL7032 Poziomo na płycie obudowy za pomocą śrub/ Horizontally on the casing by means of screws/ горизонтально на крыше корпуса при помощи винтов W zestawie: akcesoria montażowe, uszczelka. Assembly accessories and seal included. В комплекте монтажные элементы, прокладка. 235

236 Wentylatory, filtry, regulatory temperatury i ogrzewacze półprzewodnikowe / Fans, filters, temperature controllers and semiconductive heaters / Вентиляторы, фильтры, терморегуляторы, и нагреватели Regulatory temperatury typ MRT MRT-ZR MRT-Z Temperature controllers MRT type Терморегуляторы тип MRT / e / MRT-ZR MRT-Z MRT-R Rodzaj zestyku / przekrój znamionowy [mm²] e of point contact / Nominal cross-section [mm²] Вид контакта / номинальное сечение [мм²] Obciążalność prądowa [A] / napięcie znamionowe [VAC] Continous current [A] / nominal voltage [VAC] Токовая нагрузка [А] / номинальное напряжение [VAC] NC (11,12) / 2,5 NO (23,24) / 2,5 10 / / 250 NC / 2,5 NO / 2,5 5 / / 250 Rodzaj czujnika / Sensor type / Вид датчика Termobimetal Termobimetal Termobimetal Zakres regulacji temperatury [ C] Range of control of temperature [ C] Диапазон регуляции температуры [ C] Różnica temperatur przełączenia (tolerancja) [K] The difference of temperatures (tolerance) [K] 7 (±4) 7 (±4) 7 (±4) Разница температура подключения Dopuszczalna temperatura otoczenia [ C] Ambient temperature [ C] Допустимая окружающая температура [ C] Wymiary D x W x S [mm] Dimensions D x W x S [mm] Размеры D x W x S [мм] 67 x 50 x x 33 x x 33 x 43 MRT-R Stopień ochrony / IP level / Степень защиты IP20 IP20 IP20 Wytrzymałość elektryczna izolacji [kv] Test voltage [kv] Диэлектрическая прочность изоляции [kv] Materiał obudowy Chessis material PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 Материал корпуса Klasa palności wg UL94 Flammebility UL 94 Класс горючести согл. UL 94 V0 V0 V0 Montaż / Instalation work / Монтаж Szyna DIN 35 mm / DIN Rail 35 mm / DIN Рейка 35 мм Współpracują z... / cooperate with/ Работают с... OP-30, OP-60, OP-100, WRF /24 230, WRFD 570/230 OP-30, OP-60, OP-100 WRF /24 230, WRFD 570/230 Art. nr / Item no. / Арт. R37RC R37RC R37RC wentylator; ogrzewacz. Regulator wilgotności typ MRW-ZR ventilator; heater. Humidity controllers MRW-ZR type / e / Rodzaj zestyku / przekrój znamionowy [mm²] e of point contact / Nominal cross-section [mm²] Вид контакта / номинальное сечение [мм²] Obciążalność prądowa [A] / napięcie znamionowe [VAC] Continous current [A] / nominal voltage [VAC] Токовая нагрузка [А] / номинальное напряжение [VAC] Rodzaj czujnika Sensor type Вид датчика Przepływ powietrza [m/s] Air flow [m/s] Воздушный поток [m/s] Zakres regulacji wilgotności wzglednej [%RH] Range of control of humidity [%RH] Диапазон регуляции относительной влажности [%RH] Różnica wilgotności przełączenia (tolerancja) [%RH] The difference of humidity (tolerance) [%RH] Разница подключения [%RH] Dopuszczalna temperatura otoczenia [ C] Ambient temperature [ C] Допустимая окружающая температура [ C] Вентилятор; Нагреватель. Регулятор влажности тип MRW-ZR MRW-ZR NO-NC / 2,5 5 / 250 pojemnościowy (±3) 0 60 Wymiary D x W x S [mm] Dimensions D x W x S [mm] Размеры D x W x S [мм] 67 x 50 x Stopień ochrony IP level IP20 Степень защиты Wytrzymałość elektryczna izolacji [kv] Test voltage [kv] 1,5 Диэлектрическая прочность изоляции [kv] Materiał obudowy Chessis material PA 6.6 Материал корпуса Klasa palności wg UL94 Flammebility UL 94 V0 Класс горючести согл. UL 94 Montaż Instalation work Szyna DIN 35 mm / DIN Rail 35 mm / DIN Рейка 35 мм Монтаж Współpracują z... / Cooperate with / Работают с... OP-30, OP-60, OP-100, WRF /24 230, WRFD 570/230 Art. nr Item no. R37RC Арт. 236 wentylator; ogrzewacz. ventilator; heater. Вентилятор; Нагреватель.

237 Wentylatory, filtry, regulatory temperatury i ogrzewacze półprzewodnikowe / Fans, filters, temperature controllers and semiconductive heaters / Вентиляторы, фильтры, терморегуляторы, и нагреватели Lampa oświetleniowo serwisowa typ LAMP 18W e LAMP 18W Lighting Service Lamp лампа освещения LAMP 18W LAMP 18W / e / R37RC Napięcie znamionowe [V] Rated voltage[v] 230 Номинальное напряжение[v] Prąd znamionowy [A] Rated current [A] 0,1 Номинальный ток [A] Moc [W] / Power [W] / Мощность [W] 18 Jasność [Lm] / Luminance [Lm] / яркость [Lm] Obciążalność prądowa gniazda [A] / Socket current capacity [A] / Гнездо току [A] Dopuszczalna temperatura otoczenia [ C] Ambient temperature [ C] Допустимая окружающая температура [ C] Wymiary D x W x S [mm] Dimensions D x W x S [mm] Размеры D x W x S [мм] 685x50x117 Stopień ochrony / IP level / Степень защиты Wytrzymałość elektryczna izolacji [kv] Test voltage [kv] Диэлектрическая прочность изоляции [kv] Materiał obudowy Casing material Mатериал корпуса Klasa palności wg UL94 Flammebility UL 94 Класс горючести согл. UL 94 Kolor / Color / Цвет Montaż / Instalation work / Монтаж IP20 2,5 ABS/ stal lakierowana proszkowo ABS/ stal powder coating ABS/сталь с порошковым покрытием V2 RAL7032 Do konstrukcji wsporczej szafy na uchwytach montażowych/ To the cabinet support structure on mounting brackets к несущей конструкции шкафа на монтажном кронштейне. Włącznik drzwiowy do lampy serwisowej typ LAMP WD W zestawie przewód zasilający, akcesoria montażowe. e LAMP WD service lamp door switch Power cord and assembly accessories included. Включает шнур питания, монтажные аксессуары. выключатель лампы LAMP-WD / e / Napięcie znamionowe [V] Rated voltage [V] Номинальное напряжение [V] Obciążalność prądowa zestyków [A] Contacts current carrying capacity [A] Токовая нагрузка [A] Rodzaj zestyku Contact type Вид контакта Długość przewodu przyłączeniowego / Length of connecting cable / Длина провода для подключения Dopuszczalna temperatura otoczenia [ C] Ambient temperature [ C] Допустимая окружающая температура [ C] Wymiary D x W x S [mm] Dimensions D x W x S [mm] Размеры D x W x S [мм] Stopień ochrony / IP level / Степень защиты Wytrzymałość elektryczna izolacji [kv] Test voltage [kv] Диэлектрическая прочность изоляции [kv] Materiał obudowy Casing material Mатериал корпуса Kolor / Color / Цвет LAMP 18W R37RC NO (13-14) NC (21-22) Działanie niezależne / Independent operation / независимое действие 0.5mb z wtyczką/ 0,5m with plug / 0,5 м с розеткой x30x30 IP20 2,5 ABS czarny / black / черный 15 Montaż / Instalation work / Монтаж Do konstrukcji wsporczej szafy na uchwycie montażowym To cabinet structure on the assembly bracket к несущей конструкции шкафа на монтажном кронштейне. W zestawie: przewód 0,5mb, akcesoria montażowe. 0,5m cord and assembly accessories included В комплекте: провод 0,5 м, монтажные принадлежности 237

238 Wentylatory, filtry, regulatory temperatury i ogrzewacze półprzewodnikowe / Fans, filters, temperature controllers and semiconductive heaters / Вентиляторы, фильтры, терморегуляторы, и нагреватели Ogrzewacze półprzewodnikowe typu OP Semiconductive Heaters OP type Полупроводниковые нагреватели тип OP / e / OP-30 OP-60 OP-100 Rodzaj zacisku / przekrój [mm²] e of clamp/ Nominal cross-section [mm²] Sprężynowy / Spring / Пружинный 2,5 Вид зажима / номинальное сечение [мм²] Rodzaj elementu grzejnego e heat element Вид нагревательного элемента Rezystor PTC, samoregulowalny Resistor PTC, self-regulated Резистор РТС, саморегулирующийся Napięcie znamionowe [V] Rated voltage [V] 230 Номинальное напряжение [V] Moc [W] / Power [W] / Мощность [W] Dopuszczalna temperatura otoczenia [ C] Ambient temperature [ C] Допустимая окружающая температура [ C] Wymiary D x W x S [mm] Dimensions D x W x S [mm] Размеры D x W x S [мм] 70x109x60 70x184x60 70x264x60 Stopień ochrony / IP level / Степень защиты IP20 IP20 IP20 Wytrzymałość elektryczna izolacji [kv] Test voltage [kv] Диэлектрическая прочность изоляции [kv] Materiał obudowy zacisków / Casing of clamps material Материал Корпус зажимов PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 Obudowa elementu grzejnego / Casing of heater material Корпус нагревательного элемента Aluminium / Алюминий Klasa palności wg UL94 Flammebility UL 94 Класс горючести согл. UL 94 V0 V0 V0 Montaż / Instalation work / Монтаж Szyna DIN 35 mm / DIN Rail 35 mm / DIN Рейка 35 мм Art. nr / Item no. / Арт. R37RC R37RC R37RC Certyfikaty Deklarujemy zgodność naszych wyrobów z wymaganiami norm: PN-EN , PN-EN , PN-EN PN-EN :2006, PN-EN :2010. Oraz dyrektywy: 2006/95/WE (LVD). Certificate We declare compatibility of our articles with requirement of norm: PN-EN , PN-EN , PN-EN PN-EN :2006, PN-EN :2010. and directive: 2006/95/WE (LVD). Сертификаты Декларируем соответствие наших изделий с требованиями норм: PN-EN , PN-EN , PN-EN PN-EN :2006, PN-EN :2010. А также директивы: 2006/95/WE (LVD)

239 U V W 16 Aparatura Switching equipment Аппаратура

240 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Styczniki SA SA contactors Контакторы SA 241 Przełączniki sieci PSA PSA mains switches Переключатели сети PSA 247 Zestawy SBS SBS sets Комплекты SBS 251 Człony automatyki MSR MSR automatic units Элементы автоматики MSR 253 Automatyczne urządzenia przełączające AZR 160, AZR 220, AZR 400, AZR 550 Automatic switching devices AZR 160, AZR 220, AZR 400, AZR 550 Автоматические переключательные устройства AZR 160, AZR 220, AZR 400, AZR Zestaw SAP SAP sets Комплекы SAP 260 Rozruszniki bezpośrednie BSA BSA direct starters Непосредственные пусковые устройства BSA 263 Styczniki próżniowe SV5...6 SV5...6 vacuum contactors Контакторы вакуумные SV Rozłączniki izolacyjne LO LO load break switch Выключатели нагрузки LO 270 Przełączniki PLO PLO switches Переключатели PLO 273 Elektromagnesy napędowe ES1 ES1 drive electromagnets Приводные электромагниты ES1 278 Rozruszniki gwiazda-trójkąt GTSA, BGTSA GTSA, BGTSA starters Пусковые устройства GTSA, BGTSA 280 Hamulce szynowe HS rail brakes Рельсовый тормоз HS

241 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Styczniki SA Styczniki na prądy od 125 do 550 A o napięciu do 1000 V Budowa Styczniki SA składają się z: trójbiegunowego dwuprzerwowego układu zestykowego torów głównych, komory gaszeniowej z centralnym otworem na wskaźnik stanu stycznika, dwóch zespołów torów pomocniczych, napędu elektromagnesowego prądu przemiennego. Styczniki SA mogą być wyposażone w układ wzajemnego mechanicznego blokowania (niezależnie od blokady elektrycznej). Komory gaszeniowe, cewki elektromagnesów napędowych, styki ruchome i nieruchome torów głównych mogą być wymieniane. Wykaz części zamiennych zawiera instrukcja obsługi dostarczana wraz ze stycznikiem. Zastosowanie Styczniki SA przeznaczone są głównie do zdalnego łączenia trójfazowych obwodów prądu przemiennego w warunkach określonych kategorią użytkowania AC3 i AC4 (łączenie silników klatkowych). Mogą być również stosowane do łączenia silników pierścieniowych (kategoria AC2) lub urządzeń grzejnych (kategoria AC1). Temperatura powietrza w pobliżu stycznika bez obudowy nie powinna być wyższa od +55 C i niższa od -25 C. Warunki pracy styczników w nietypowych przypadkach zastosowań należy uzgadniać z wytwórcą. Styczniki SA mogą być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych, w różnych warunkach klimatycznych na wysokości do 2000 m. n.p.m., na sztywnych pionowych konstrukcjach nośnych, nie podlegających silnym drganiom i wstrząsom, z torami prądowymi stycznika biegnącymi pionowo. Styczniki SĄ spełniają wymagania zawarte w normie PN-EN SA contactors Contactors series for the current ranging from 125 A to 550 A and voltage up to 1000 V Construction SA contactors consist of: three-pole, double-break main circuit contact system, extinguishing chamber equipped with a contactor status indicator located in the central hole, two units of the auxiliary circuits, alternative current electromagnet drive. SA contactors can be equipped with a mutual mechanical interlocking system (independent of electrical interlocking). Extinguishing chambers, electromagnet drive coils, moving and fixed contacts of main circuits can be easily removed and exchanged. Spare parts list is attached to the service manual provided together with a contactor. Application Main application of the SA contactors is remote switching of threephase alternative current circuits in conditions specified by utilization category AC3 and AC4 (switching of squirrel-cage motors). Switching of slipring motors (category AC2) or heating devices (category AC1) is also possible. Ambient temperature shall not exceed +55 C and shall not be lower than -25 C near to contactor without enclosure. Operating conditions in non-typical applications shall be agreed with manufacturer. SA contactors are designed for indoor use in wide range of climatic conditions at the altitude up to 2000 m a.s.l. and shall be installed on stiff, vertical supporting structures not exposed to heavy vibrations or shocks. Contactor s current paths shall be guided vertically. SA contactors fulfil requirements of PN-EN standard. Контакторы SA Ряд контакторов на токи от 125 до 550 А с напряжением до 1000 В Конструкция Контакторы SA состоят из следующих элементов: трёхполюсной двухразрывной контактной схемы главных цепей, гасительной камеры с центральным отверстием на индикатор состояния контактора, двух блоков вспомагательных цепей, соленоидного (электромагнитного) привода переменного тока. Контакторы SA могут быть оборудованы системой взаимной механической блокировки (независимо от электрической блокировки). Гасительные камеры, катушки приводных электромагнитов, подвижные и неподвижные контакты главных цепей можно обменивать. Перечень запасных частей содержится в технической инструкции поставленной вместе с контактором. Применение Контакторы SA предназначены для дистанционного соединения трёхфазных цепей переменного тока в условиях определённых в категории использования АС3 и АС4 ( соединение клеточных электродвигателей). Могут быть тоже применены для соединения электродвигателей с фазным ротором индукционных (категория АС2) или нагревательных установок (категория АС1). Температура воздуха поблизости контактора без корпуса не должна быть выше +55 С и ниже -25 С. Условия работы контакторов для нетипичных случаев примемнеия следует согласовать с производителем. Контакторы SA могут быть установлены в закрытых помещениях, в разных климатических условиях на высоте до 2000 м над уровнем моря, на жёстких вертикальных несущих конструкциях, не подвергающимся большим колебаниям и толчкам, с вертикальными токоведущими узлами контактора. SA SA...M

242 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Asortyment Product range Ассортимент stycznika Contactor type контактора A B C SA55M + SA75M + SA90M + SA110M + SA132 + SA160 + SA200 + SA Wykonanie torów pomocniczych (patrz schematy) / Auxiliary contacts (see diagrams) / Вспомогательные цепи (смотри схемы) Wykonanie podstawowe: łączniki wewnętrzne standard / Basic version: standard internal switches / Основное исполнение: внутренние соединители стандарт Wykonanie specjalne: łączniki wewnętrzne i zewnętrzne standard / Special version: standard internal and external switches / Специальное исполнение: внутренние и внешние соединители стандарт A Liczba torów pomocniczych A Auxiliary contacts number A Количество дополнительных цепей 1 2z+2r 2 2z+4r 3 3z+3r 4 4z+2r 5 4z+8r 6 6z+6r B Napięcie cewki (50 Hz) B Coil voltage (50Hz) B Напряжение катушки (50 Гц) 1 42 V V V V V 6 inne do uzgodnienia / Other on request / Другие до согласования 7 8z+4r 8 4z+8r 9 6z+6r C Częstotliwość [Hz] C Frequency [Hz] C Частота [Гц] z+4r 16 Przykład zamówienia Stycznik SA110 M na prąd ciągły 220 A, z torami pomocniczymi (4z+2r), z cewką na napięcie 230 V 50 Hz: SA110 M 4z+2r 230 V 50 Hz Ordering example SA110 M contactor, rated continuous current up to 220 A, with auxiliary contacts (4NC+2NO), with a coil rating 230 V 50 Hz: SA110 M 4z+2r 230 V 50 Hz Пример заказа Контактор SA 110 M на непрерывные токи до 220 А, со вспомогательными цепями (4z+2r), с катушкой на напряжение 230 В 50 Гц: SA110 M 4z+2r 230 V 50 Hz 242

243 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Dane techniczne Technical data Технические данные Tory głowne / Main contacts / Главные цепи SA55M SA75M SA90M SA110M SA132 SA160 SA200 SA250 Napiecie znamionowe izolacji Ui / Rated insulation voltage Ui / Номинальное напряжение изоляции Ui Prąd znamionowy ciagły Iu / Rated continous current Iu / Номинальный непрерывный ток Iu Prąd łączeniowy le AC1 / Rated swit. current le AC1 / Соединительный ток le AC1 Moc znamionowa silnika klatkowego w kategorii użytkowania Rated power of squirel-cage motors at utilization category Номинальная мощность клеточного электродвигателя в категории использования AC2 / AC3 AC4 [V] ºC [A] ºC [A] V V [kw] 500 V V V V [kw] 500 V V Łączenie kondensatorów 400 V Capacitators banks switching ability [kvar] Соединение конденсаторов 690 V Liczba biegunów / Number of poles / Количество полюсов 3 Zaciski śrubowe / Screw-type terminals / Болтовое соединение M8 M10 M12 Trwałość łączeniowa w kategorii Contact life at category Устойчивость соединения в категории Znamionowa częstotliwość łączeń w kategorii Rated frequency of operation at category Номинальная частота соединений в категории Prądy przeciążeniowe n-sekundowe Short-time withstand current n-second Перегрузочные токи n-секундные Wkładki bezpiecznika Insertion of fuse Предохранитель вставляется Przekroje przewodów / Cable crosssection / Сечения проводов Napięcie znamionowe izolacji Ui / Rated insulation voltage Ui / Номинальное напряжение изоляции Ui Granica działania / Operating range / Пределы срабатывания Pobór mocy przy / Power consumption / Потребление мощности во время Napięcie sterownicze / Control voltage / Напряжение управления Czasy / Switching times / Время AC3 AC4 AC1 [cykle] [cycles] [цикли] 5 x105 5 x104 AC2 [ł/h] 150 AC3 [c/h] 300 AC s [A] 1 s typ koordynacji 1 / type of coordinetion 1 / тип координации 1 [A] typ koordynacji 2 / type of coordinetion 2 / тип координации 2 [A] przy spodziewanym prądzie zwarciowym near waited fusion current с ожидаемым током короткого [ka] замыкания z końcówką (min/max) with cable [mm²] terminal (min/max) [мм²] с наконеч. (мин./ мах) 25 / / / / / / / / 370 [mm] szynowe / bar type / шнна 20 x 2 20 x2,5 2(20 x2) 2(25 x2) 2(25 x2) 2(25 x3) 2(25 x4) 2(30 x6) [мм] Napęd elektromagnetyczny / Elektromagnetic drive / Соленоидный ( электромагнитный ) привод przyciągania / actuating / притягивание otwierania / disactuating / открытия 600 [V] 500 0,85...1,1 Us 0,75...0,2 Us rozruchu / starting / пуска [VA] trzymania / holding / удержания [V] 42, 110, 230, 400, 500 zamykania / closing / замыкания [ms] otwierania / opening / oткрывания Tory pomocnicze / Auxiliary contacts / Вспомогательные цепи Napięcie znamionowe izolacji Ui / Rated insulation voltage Ui / Номинальное напряжение изоляции Ui [V] 500 Prąd znamionowy ciągły Iu / Rated continous current Iu / Номинальный налрерывный ток Iu [A] 10 Znamionowe prądy łączeniowe Ie w kategorii AC / 400 / 500 V [A] 6 / 4 / 2 Rated switching current Ie at category Номинальные соединительные токи Ie в категории DC13 48 / 110 / 220 V [A] 6 / 1,5 / 0,5 Masa / Weight / Масса [kg/ кг] 3,9 4 4,2 4,5 9,5 9,6 9,8 10,2 Uwaga! Dla wycofanych z produkcji styczników SCM i SC oferujemy zamienniki wg poniższej tabeli. Montaż nowych typów wymaga zastosowania odpowiedniego adaptera. Części zamienne do styczników SC znajdują się na stronie 246. Attention! For the phased out SCM and SC contactors we offer equivalent types as shown in the table below. The new types require relevant adapting elements to be installed. Spare parts for contactors SC see page 246. Внимание! Взамен удаленных из предложения контакторов SCM и SC мы предлагаем альтернативные контакторы согласно таблицы ниже. Монтаж новых типов требует использования соответствующего адаптера. 16 Stary typ / Old type / Старый тип Zamiennik / Equivalent type / Альтернативный тип adaptera / Adopting element / адаптера SCM202 SA...M Redukcja / Reducer / Редукция SCM / SAM SC402 SA200 Rama / Frame / Рама SA

244 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Wymiary Dimensions Размеры / e / A B C D G SA55M M8 SA75M M8 SA90M M8 SA110M M10 min. C lub min. 162 (z podwójnymi łącznikami) min C or min. 162 (with double switches) мин. C либо мин. 162 (с двойными соединителями) min. odstęp do części metalowych min clearance to metal parts мин. зазор к металлическим частям 16 / e / A B C G SA M10 SA M10 SA M10 SA M12 min. 180 lub 201 (z podwójnymi łącznikami) min 180 or 201 (with double switches) мин. 180 либо 201 (с двойными соединителями) min. odstęp do części metalowych min clearance to metal parts мин. зазор к металлическим частям 244

245 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Schemat elektryczny Wiring diagram Электрическая схема Wykonanie podstawowe łączniki wewnętrzne standardowe. Basic version standard internal switches. Основное исполнение внутренные соединители стандарт. Wykonanie specjalne łączniki wewnętrzne i zewnętrzne standard Special version standard internal and external switches Специальное исполнение внутренные соединители и внешние стандарт Rozmieszczenie zacisków Switching diagrams Диаграммы соединения контактов SA110M/90M/75M Skok trawersy stycznika / Contactors traverese travel / Ход траверсы контактора Tory główne / Main circuits / Главные цепи Tory pomocnicze / Auxiliary circuits / Вспомагательные цепи standard / normally / стандарт rozwierny (r) / closed (NC) / размыкающий (r) zwierny (z) / open (NO) / замыкающий (z) Nr toru / Contact number / цепи SA250/200/160/132 Skok trawersy stycznika / Contactors traverese travel / Ход траверсы контактора Tory główne / Main circuits / Главные цепи Tory pomocnicze / Auxiliary circuits / Вспомагательные цепи standard / normally / стандарт rozwierny (r) / closed (NC) / размыкающий (r) zwierny (z) / open (NO) / замыкающий (z) Nr toru / Contact number / цепи

246 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Części zamienne do styczników SA Spore parts for SA contactors Nazwa Name Имя Запасные части для контакторов SA Art. nr / Item No. / Арт. Zespół cewki 42V 50Hz Coil section 42V 50Hz Блок катушек 42V 50Hz A53AA Zespół cewki 110V 50Hz Coil section 110V 50Hz Блок катушек 110V 50Hz A53AA Zespół cewki 230V 50Hz Coil section 230V 50Hz Блок катушек 230V 50Hz A53AA Zespół cewki 230V 50Hz Coil section 230V 50Hz Блок катушек 230V 50Hz A53AA Zespół cewki 500V 50Hz Coil section 500V 50Hz Блок катушек 500V 50Hz A53AA Cewka 42V 50Hz Coil 42V 50Hz Катушка 42V 50Hz A53AA Cewka 110V 50Hz Coil 110V 50Hz Катушка 110V 50Hz A53AA Cewka 230V 50Hz Coil 230V 50Hz Катушка 230V 50Hz A53AA Cewka 400V 50Hz Coil 400V 50Hz Катушка 400V 50Hz A53AA Cewka 500V 50Hz Coil 500V 50Hz Катушка 500V 50Hz A53AA Łącznik "12" wewnętrzny Internal switch "12" Соединитель "12" внутренний A53AA Łącznik "21" wewnętrzny Internal switch "21" Соединитель "21" внутренний A53AA Łącznik "11" lewy (1z+1r) Left switch "11" (1z+1r) Соединитель "11" левый (1z+1r) A53AA Łącznik "11" prawy (1z+1r) Right switch "11" (1z+1r) Соединитель "11" правый (1z+1r) A53AA Łącznik "12" lewy (1z+2r) Left switch "12" (1z+2r) Соединитель "12" левый (1z+2r) A53AA Łącznik "12" prawy (1z+2r) Right switch "12" (1z+2r) Соединитель "12" правый (1z+2r) A53AA Łącznik "21" lewy (2z+1r) Left switch "21" (2z+1r) Соединитель "21" левый (2z+1r) A53AA Łącznik "21" prawy (2z+1r) Right switch "21" (2z+1r) Соединитель "21" правый (2z+1r) A53AA Łącznik "12" zewnętrzny lewy (1z+2r) External left switch "12" (1z+2r) Соединитель "12" внешний левый (1z+2r) A53AA Łącznik "12" zewnętrzny prawy (1z+2r) External right switch "12" (1z+2r) Соединитель "12" внешний правый (1z+2r) A53AA Łącznik "21" zewnętrzny lewy (2z+1r) External left switch "21" (2z+1r) Соединитель "21" внешний левый (2z+1r) A53AA Łącznik "21" zewnętrzny prawy (2z+1r) External right switch "21" (2z+1r) Соединитель "21" внешний правый (2z+1r) A53AA Komplet styków stałych SA250 Kit of solid points of contact SA250 Комплект неподвижных контактов SA250 A53AA Komplet styków ruchomych SA250 Kit of novable points of contact SA250 Комплект подвижных контактов SA250 A53AA Komplet styków stałych SA200 Kit of solid points of contact SA200 Комплект неподвижных контактов SA200 A53AA Komplet styków ruchomych SA200 Kit of novable points of contact SA200 Комплект подвижных контактов SA200 A53AA Komplet styków stałych SA160 Kit of solid points of contact SA160 Комплект неподвижных контактов SA160 A53AA Komplet styków ruchomych SA160 Kit of novable points of contact SA160 Комплект подвижных контактов SA160 A53AA Komplet styków stałych SA132 Kit of solid points of contact SA132 Комплект неподвижных контактов SA132 A53AA Komplet styków ruchomych SA132 Kit of novable points of contact SA132 Комплект подвижных контактов SA132 A53AA Komplet styków stałych SA110M Kit of solid points of contact SA110M Комплект неподвижных контактов SA110M A53AA Komplet styków ruchomych SA110M Kit of novable points of contact SA110M Комплект подвижных контактов SA110M A53AA Komplet styków stałych SA90M Kit of solid points of contact SA90M Комплект неподвижных контактов SA90M A53AA Komplet styków ruchomych SA90M Kit of novable points of contact SA90M Комплект подвижных контактов SA90M A53AA Komplet styków stałych SA75M/SA55M Kit of solid points of contact SA75M/SA55M Комплект неподвижных конт. SA75M/SA55M A53AA Komplet styków ruchomych SA75M/SA55M Kit of novable points of contact SA75M/SA55M Комплект подвижных конт. SA75M/SA55M A53AA Komplet płytek dejonizacyjnych SA Kit of deionization plates SA Комплект деионизационных пластин SA A53AA Komplet płytek dejonizacyjnych SA M Kit of deionization plates SA M Комплект деионизационных пластин SA M A53AA Zespół cewki SA250 42V Coil section SA250 42V Блок катушек SA250 42V A53AA Zespół cewki SA V Coil section SA V Блок катушек SA V A53AA Zespół cewki SA V Coil section SA V Блок катушек SA V A53AA Zespół cewki SA V Coil section SA V Блок катушек SA V A53AA Zespół cewki SA V Coil section SA V Блок катушек SA V A53AA Komora kompletna SA (KK) Complex cell SA (KK) Комплектная камера SA (KK) A53AA Rama SA132 Frame SA132 Рама SA132 A53AA Rama SA200 Frame SA200 Рама SA200 A53AA Uchwyt rdzenia Handle of core Держатель стержня A53AA Przetyczka Splint Чека A53AA Podkładka regulacyjna Regulating washer Регулировочная шайба A53AA Płoza Runner Полоз A53AA Amortyzator B P01 Shock obsorben B P01 Амортизатор B P01 A53AA Podkładka amortyzująca B P01 Shock absorben washer B P01 Амортизирующая шайба B P01 A53AA Amortyzator B P01 Shock obsorben B P01 Амортизатор B P01 A53AA Blokady styczników SA Connectors blockade SA Блокада контактов SA A53AA Części zamienne do innych styczników SC Spare parts for other SC contactors Nazwa Name Имя Запасные части для других контакторов SC Art. nr / Item No. / Арт. Styk stały SCM202 (SS) Solid point of contact SCM202 (SS) Неподвижный контакт SCM202 (SS) A53AA Styk ruchomy SCM202 (SR) Movable point of contact SCM202 (SR) Подвижный контакт SCM202 (SR) A53AA Cewka SCM V (CE) Coil SCM V (CE) Катушка SCM V (CE) A53AA Cewka SCM V (CE) Coil SCM V (CE) Катушка SCM V (CE) A53AA Cewka SCM V (CE) Coil SCM V (CE) Катушка SCM V (CE) A53AA Styk stały SC402 (SS) Solid point of contact SC402 (SS) Неподвижный контакт SC402 (SS) A53AA Styk ruchomy SC402 (SR) Movable point of contact SC402 (SR) Подвижный контакт SC402 (SR) A53AA Cewka SC V (CE) Coil SC V (CE) Катушка SC V (CE) A53AA Cewka SC V (CE) Coil SC V (CE) Катушка SC V (CE) A53AA Cewka SC V (CE) Coil SC V (CE) Катушка SC V (CE) A53AA Redukcja SCM/SA M Reduction SCM/SA M Редукция SCM/SA M A53AA

247 Przełączniki Sieci PSA Szereg przełączników sieci na prądy do 550A do przełączania zasilania odbiorników na drugą sieć Budowa Przełączniki PSA zbudowane są z dwóch styczników umieszczonych na wspólnej ramie i sprzężonych blokadą mechaniczną wykluczającą stan zamknięcia jednocześnie obu styczników. Oprócz tego, dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa, przełączniki te wyposażone są w blokadę elektryczną zapobiegającą przypadkowemu przełączeniu obwodu. Obwód sterowniczy przełączników przystosowany jest do sterowania przyciskami START/STOP lub sygnałem z członu automatyki. Człon ten powinien wprowadzić opóźnienie nie mniejsze niż 1 s pomiędzy zadziałaniami styczników ze względu na działanie blokady mechanicznej. Zastosowanie Przełączniki sieci PSA przeznaczone są tylko do łączenia obwodów prądu przemiennego (stosowanie w obwodach prądu stałego jest niedopuszczalne). Przełączniki sieci PSA mogą być instalowane w różnych warunkach klimatycznych na wysokości do 2000 m n.p.m, koniecznie w pomieszczeniach zamkniętych, na pionowych konstrukcjach wsporczych nie podlegających drganiom i wstrząsom, z torami prądowymi styczników biegnącymi pionowo. Przełączniki sieci, w połączeniu z członem automatyki MSR... tworzące system samoczynnego załączania rezerwy, mają zastosowanie w sieciach NN zapewniając ciągłość pracy zasilanych odbiorników. Pracują w układzie pełnej automa- -tyki nie wymagającej dozoru. Są urządzeniami klasy PC tzn. zdolne są załączać i wytrzymywać prądy zwarciowe. Przełączniki sieci razem z członem automatyki spełniają wymagania normy: PN-EN PSA mains switches Power network switches series rated up to 550A for switching over to secondary power network Construction PSA power network switches consist of two contactors mounted on common frame and coupled by mechanical blocking which excludes closed state of both contactors simultaneously. Besides, these switches are equipped with electrical interlock preventing hazardous switching over the circuits which ensure full safety of the operations. Control circuit of the switches is adapted for controlling by means of push-buttons START/STOP or command from automatic control unit. The unit shall apply a time delay at least 1s between contactors operations due to mechanical blocking operation. Application PSA power network switches are designed only for switching of the alternative current circuits (it is not permissible to use them in direct current circuits). PSA power network switches are designed for indoor use only in wide range of climatic conditions at the altitude up to 2000 m a.s.l. and shall be installed on stiff, vertical supporting structures not exposed to vibrations or shocks. Contactor s current paths shall be guided vertically. Power network switches combined with automatic control unit MSR... form an automatic system of switching on reserve and find application in low voltage network ensuring continuous operation of receivers. Mains switches together with the automatics module fulfil the requirements of the PN-EN standard. Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Переключатели сети PSA Ряд переключателей сети на токи до 550 А для переключания питания приёмников на вторую сеть Конструкция Переключатели PSA построены из двух контакторов установленных на общей раме и сопряжённых механической блокировкой, которая не допускает возможности одновременного заключения обоих контакторов. Кроме того, для обеспечения полной безопасности, эти переключатели оборудованы электрической блокировкой, которая предотвращает случайному переключению цепи. Цепь управления переключателей приспособлена к управлении кнопками СТАРТ/СТОП или сигналом из члена автоматики. Этот член должен ввести опоздание не менее чем 1 сек. между срабатыванием контакторов из-за действия механической блокировки. Применение Переключатели сети PSA предназначены только для соединения цепей переменного тока (применение для цепей постоянного тока недопустимо). Переключатели сети PSA могут быть установлены в разных климатических условиах на высоте до 2000 м над уровнем моря, обязательно в закрытых помещениях, на вертикальных опорных конструкциях, которые не подчиняются колебаниям и толчкам, с токовыми линиами контакторов проведенными вертикально. Переключатели сети в соединении с блоком автоматики MSR... составляя систему самодействующего включения резерва применяются в сетях низкого напряжения обеспечивая непрерывность работы питаемых приёмников. Они работают в системе полной автоматики, не требующей надзора. Они являются установками класса РС, что обозначает способность включения и выдержки токов короткого замыкания. Сетевой переключатель вместе с членом автоматики выполняют требования стандарта PN-EN Asortyment Product range Ассортимент PSA...M przełącznika Switch type переключатела A B C PSA55M + PSA75M + PSA90M + PSA110M + PSA132 + PSA160 + PSA200 + PSA250 + A Liczba torów pomocniczych A Auxiliary contacts number A Количество дополнительных цепей 1 2z+2r 2 6z+4r B Napięcie cewki (50 Hz) B Coil voltage (50Hz) B Напряжение катушки (50 Гц) 1 42 V V V V V D Podłączenie zasilania D D Brak zasilanie od góry Zasilanie od dołu C Częstotliwość [Hz] C Frequency [Hz] C Частота [Гц]

248 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Uwaga! Na życzenie klienta, istnieje możliwość (po wcześniejszym uzgodnieniu) wykonania przełącznika sieci z podłączeniem przewodów zasilających od dołu lub w obudowie. Przykład zamówienia Przełącznik sieci PSA na prąd ciągły Iu 200A, sterowany napięciem 400V 50Hz, z torami pomocniczymi 6z+4r: PSA90M, 6z+4r 400V 50Hz Attention! At the request of the client there is a possibility (after agreeing it in advance) of manufacturing the mains switch with connection of supply cables from the bottom or in the enclosure. Ordering example Power network switch (PSA), rated continuous alternative current (Iu) 200A, rated control voltage 400V 50Hz, with auxiliary contacts (6NO+4NC): PSA90M, 6z+4r 400V 50Hz Внимание! По желанию заказчика, имеется возможность (после предыдущего согласования) изготовления сетевого переключателя с подсоединением питающих проводов снизу или в корпусе. Пример заказа Переключатель сети PSA переменного непрерывного тока (Iu) 200 A, управляемый напряжением 400 В 50 Гц (5), с дополнительными цепями (6z + 4r): PSA90M, 6z+4r 400V 50Hz Dane techniczne Technical data Технические данные stycznika / Contactor type / контактора PSA55M PSA75M PSA90M PSA110M PSA132 PSA160 PSA200 PSA250 Napięcie znamionowe izolacji Ui / Rated insulation voltage Ui / Номиналное напряжение изоласии Ui [V] 1000 Max napięcie łączeniowe / Max. switching voltage / Макс. напряжение соединения 50 Hz [V] 690 Prąd znamionowy ciągły Iu i łączeniowy le AC31A Rated continous current Iu and swit. current le AC33A Номиналное налрерывный ток Iu AC35A и соединительный ток le 40 ºC [A] Prąd znamionowy 10-sekundowy / Rated current 10-second / Номинальный десатисекудный тор [ka] 0,84 1,1 1,4 1,6 2 2,4 3,2 4,4 Prąd szczytowy / Peak current / Пиковый ток [ka] Przekroje przewodów przyłączeniowych Cross-sections of connecting cables Сечения соятинтельный проводов wielodrutowych z końcówką kablową multi-wire cross-section with eylet-type terminal многопроволочный с петлевым выводом szynowe / bar type / шнна [mm²/мм²] x x 185 [mm/мм] 20 x 2 20 x2,5 2(20 x2) 2(25 x2) 2(25 x2) 2(25 x3) 2(25 x4) 2(30 x6) Gwint śrub zaciskowych / Terminal screw thread [mm/мм] M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M12 / Винтовая резьба зажимных болтов rozruchu / starting Pobór mocy przy / Power consumption / пуска [VA] / Потребление мощности во вреия trzymaniu / holding / удержания Masa / Weight / Масса [kg/ кг] 11, , ,1 24,3 26 Możliwość wykonania w obudowie / / RN RN

249 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Zasilanie podłączone od góry PSA...M 2z+2r PSA...M 6z+4r Zasilanie podłączone od dołu PSA...M 2z+2r PSA...M 6z+4r Schemat elektryczny Wiring diagram Электрическая схема Przełącznik PSA... 2z + 2r Power network switch... 2NO+2NC Переключатель PSA... 2z + 2r Rozmieszczenie zacisków 2z + 2r Terminals arrangement 2NO + 2NC Распределение зажимов 2z + 2r 16 Przełącznik PSA... 6z + 4r Power network switch... 6NO + 4NC Переключатель PSA... 6z + 4r Rozmieszczenie zacisków 6z + 4r Terminals arrangement 6NO + 4NC Распределение зажимов 6z + 4r 249

250 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Wymiary Dimensions Размеры / e / A B C D E G PSA 55M/75M/90M M8 PSA 110M M10 / e / A B C D PSA 132/16/ M10 16 PSA ,5 203 M12 Części zamienne do przełączników PSA Części zamienne jak dla styczników SA. Spare parts for PSA switches Spare parts as for SA contactors. Запасные части для переключателей PSA Запасные части такие же как для контакторов SA. 250

251 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Zestawy SBS Dwa styczniki SA... z blokadą mechaniczną Budowa Zestaw SBS zbudowany jest ze styczników SA umieszczonych na wspólnej płycie i sprzężonych ze sobą blokadą mechaniczną. W układzie tym możliwe jest załączenie w danej chwili tylko jednego z nich. Po załączeniu jednego ze styczników drugi jest mechanicznie zablokowany. Zastosowanie Zestaw SBS przeznaczony jest tylko do łączenia obwodów prądu przemiennego. Może być stosowany w układach samoczynnego załączania rezerwy, w układach nawrotnych i wszędzie tam, gdzie pomyłkowe jednoczesne załączenie dwóch styczników grozi zwarciem i ewentualnym uszkodzeniem urządzeń. Układ ten powinien być również zblokowany elektrycznie. Należy w tym celu połączyć szeregowo cewkę każdego ze styczników tej blokady ze stykiem rozwiernym łącznika pomocniczego (normalnie zwartym) drugiego stycznika. Każdy stycznik posiada łączniki pomocnicze z jednej strony (1z+2r) lub (3z+3r). Przy sterowaniu automatycznym należy wprowadzić opóźnienie nie mniejsze niż 1 s pomiędzy zadziałaniami styczników ze względu na działanie blokady mechanicznej. Pozostałe dane techniczne styczników znajdują się na stronnie 243. SBS sets SBS sets: two SA contactors with mechanical interlocking Construction SBS set consist of two SA contactors located on the same board and coupled through the mechanical interlocking. In this system it is possible to switch on in the given moment only one of these contactors. After switching on one of the contactors, the second one is mechanically blocked. Application The SBS set is intended only for swit-ching AC circuits. It can be used in the systems for automatic switching to reserve supply, in reversible systems and in all situations, where mistakenly executed switching on of two contactors in the same time leads to short circuit and possible damage of the equipment. These systems shall also have additional electrical interlocking. For this one shall connect in series the coils of each of the contactors included in this interlocking with the NC contact of the auxiliary switch belonging to the other contactor. Each contactor has got on one side auxiliary switches 1NO + 2NC or 3NO+3NC. When using automatic control it is necessary to set delay between the subsequent operations of the contactors, which is notshorter then 1 s, due to inertia of the mechanical interlocking system. The other technical parameters of contractors can be found in the relevant catalogue at page 243. Комплекты SBS Два контактора SA с механической блокировкой Конструкция Комплект SBS построен из контакторов SA находящихся на общей панели и сопряжённых механической блокировкой. В этой системе в данный момент возможно включение только одного из них. После включения одного из контакторов второй механически блокируется. Применение Комплект SBS предназначен только для соединения цепей переменного тока. Он может быть применён в системах автоматического включения резерва, в реверсивных системах и везде там, где ошибочное, одновременное включение двух контакторов угрожает коротким замыканием и возможным повреждением устройств. Эта система должна быть тоже электрически сблокирована. Для этого следует соединить последовательно катушки каждого из контакторов этой блокировки с размыкающим контактом вспомогательного соединителя (нормально замкнутый) второго контактора. Каждый контактор имеет вспомогательные соединители с одной стороны 1z+2r или 3z+3r. При автоматическом управлении следует ввести опоздание не менее чем 1 секунда между срабатыванием контакторов из-за действия механической блокировки. Остальные технические параметры контакторов находятся в каталоге на странице 243. Asortyment Product range Ассортимент przełącznika Switch type переключатела A B C SBS55M + T SBS75M + T SBS90M + T SBS110M + T SBS132 + T SBS160 + T SBS200 + T SBS250 + T A Liczba torów pomocniczych A Auxiliary contacts number A Количество дополнительных цепей 1 2z+2r 2 6z+4r B Napięcie cewki (50 Hz) B Coil voltage (50Hz) B Напряжение катушки (50 Гц) V V V V C Częstotliwość [Hz] C Frequency [Hz] C Частота [Гц] 1 50 Dane techniczne Technical data Технические данные zestawu / Set type / комплекта SBS55M SBS75M SBS90M SBS110M SBS132 SBS160 SBS200 SBS250 Prąd znamionowy ciągły Iu / Rated continous current Iu / Номиналное налрерывный ток Iu [A] stycznika / Contactor type / контактора SA55M SA75M SA90M SA110M SA132 SA160 SA200 SA250 Masa / Weight / Масса [kg / кг] 8,8 9 9, ,2 21,4 21,8 22,6 Możliwość wykonania w obudowie RN RN Przykład zamówienia Zestaw dwóch styczników z blokadą mechaniczną SBS na prąd ciągły Iu 250 A, napięcie sterownicze 400 V, z torami pomocniczymi 6z+6r. SBS 132 6z+6r 400V 50Hz Ordering example Set including two contactors with mechanical interlocking SBS for continuos current (Iu) 250 A, with control voltage 400 V and with auxiliary switches 6NC+6NO SBS 132 6z+6r 400V 50Hz Пример заказа Комплект двух контакторов с механической блокировкой SBS длительного тока (Iu) 250 A, напряжение управления 400 V, с вспомогательными соединителями 6z+6r SBS 132 6z+6r 400V 50Hz

252 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Wymiary Dimensions Размеры e SBS 55M/75M/90M A B C G L 2z+2r 6z+6r M SBS 110M M e SBS 132/160/200 A B C G L 2z+2r 6z+6r M SBS M Schemat elektryczny Wiring diagram Электрическая схема 2z+2r 6z+4r Rozmieszczenie zestyków Terminals arrangement Расположение контактов 16 Części zamienne 2z+2r Części zamienne jak dla styczników SA. Spare parts Spare parts as for SA contactors. 6z+4r Запасные части Запасные части такие же как для контакторов SA. 252

253 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Człony automatyki MSR Do sterowania przełącznikami sieci PSA Budowa Człon automatyki MSR... składa się z aparatury układu automatyki, w skład której wchodzą: przekaźniki kontroli faz, przekaźniki oraz zabezpieczenia obwodów sterowniczych wyłączniki nadprądowe. Zastosowane przekaźniki pomiarowe sprawują nadzór nad wartością maks. i min. sumy mierzonych trzech napięć fazowych oraz nad odpowiednią kolejnością faz. Ponadto sygnalizują oddzielnie błąd mówiący o niedoborze lub przekroczeniu, oraz o załączeniu przekaźnika wykonawczego. Do podłączenia zasilania podstawowego służą zaciski 1, 2, 3, N, a dla rezerwowego 4, 5, 6, N. Przy prawidłowych parametrach napięcia MSR podaje napięcie na zaciski A1, A2. Gdy suma trzech napięć fazowych przekracza próg Umax (nie regulowany) lub napięcie w jednej z faz spadnie poniżej nastawionego progu Umin (wyskalowanego dla obniżenia asymetrycznego napięcia w jednej fazie) oraz zaniku napięcia w jednej z faz nastąpi automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe (zaciski B1, B2). Zwłoka czasowa toz może być ustawiana przez użytkownika do 15 sek (czas powrotu tp-k4). Samoczynne przełączenie układu do stanu początkowego następuje po powrocie napięcia podstawowego do wartości nastawionej potencjometrem asymetria na przekaźniku K1 powiększonej o wartość histerezy. Zwłoka czasowa top ustawiana jest sumą czasów powrotu przekaźnika K1 (do 15 sek) oraz czasu zadziałania przekaźnika K4 (do 15 sek). Zastosowanie Człony automatyki MSR... mają zastosowanie w energetyce przemysłowej i służą do eliminacji przerw w zasilaniu w energię elektryczną. Mogą pracować w układzie rezerwy jawnej i w połączeniu z przełącznikami sieci PSA tworzą automatyczne urządzenia przełączające, spełniające wymagania normy: PN-EN Człon MSR... może być instalowany w różnych warunkach klimatycznych na wysokości do 2000 m. n.p.m. w pomieszczeniach zamkniętych, na konstrukcjach wsporczych nie podlegających nadmiernym drganiom i wstrząsom, w dowolnej pozycji pracy. MSR automatic units For controlling of the PSA power network switches Construction Automatic module MSR consists of automatics apparatures system, into the composition of which they enter: transmitters of the inspection of phases, transmitters and protections, of control circuits switches. Used measuring transmitters perform the supervision over the value maximum and minimum sheatfishes of measured of three phasic tensions and over the suitable order of phases. Besides signal separately the speaking error about the shortage or the offence and about the enclosure of the executive transmitter. To connecting of the basic power supply serve clamps 1, 2, 3, N, and for reserve- 4, 5, 6, N. At correct parameters of the tension MSR gives the tension on clamps A1, A2. When the sum of three phasic tensions crosses the threshold Umax (not regulated) or the tension in one from phases will come down the below disposed threshold Umin. (calibrated for the decrease of the asymmetric tension in one phase) and AC dump in one from phases will follow the automatic switch on the reserve (clamps B1, B2) power supply. The temporary delay toz can be placed by the user to 15 seconds (the time of the return tp-k4). The automatic switch of the system to the start state succeeds to the return of the basic tension to the disposed value with the potentiometer,, the asymmetry on the transmitter K1 of enlarged for the value of the hysteresis. The temporary delay sink is a sum of times of the return of the transmitter K1 (to 15 seconds) and the time of getting down to work of the transmitter K4 (to 15 seconds). Aplication Automatics modules MSR find application in the industrial power engineering and are used for eliminating electrical power supply interruptions. They can work in the configuration of the overt reserve and in conjunction with PSA mains switches they form an automatic switching device, fulfilling requirements of PN-EN standard. The MSR module can be installed to operate in various climate conditions, at sites located up to 2000 m above sea level. It shall be installed indoors, in arbitrary operating position and on su-pporting structures, which are not exposed to excessive vibrations and shocks. Элементы автоматики MSR Для управления переключателями сети PSA Конструкция Элементы автоматики MSR состоит из аппаратуры система автоматики, в которой составе находится: реля контроли фаз, реля и предохранение цепи программаторов сверхтоковые выключатели. Употреблённые измерительные реля осуществляют контроль за стоимостями (максимальной и минимальной) сумы трёх фазовых напряжений, кaк и за соответствующей очередности электрических фаз. Кроме тово они сигнализируют отдельно о недостатке или превытении тока, а тоже о запуске ис-полнительного реле. Для подключения особного питания служат зажимы 1, 2, 3, N, зато для резервного питания 4, 5, 6, N. При правильных параметрах напряжения MSR доставляет напряжение на зажимы A1, A2. Если сумма трёх фазовых напряжений перевышает барьер Umax (нерегулированный) или напряжение в одной из фаз спаднёт пониже наставленного барьера Umin (перечисленного для пониже-ния асимметрического напряжения в одной фазе), а также затухания напряжения в одной из фаз наступит автоматически переключение на резервное питане (зжимы B1, B2). Выдержка времени toz может быть установлена пользователем до 15 секунд (время возврата tp K4). Самодействующее переключение системы до зачаточново состояния наступает после возврата основного напряжения до стоимости наставлённой по-тенциометрам,,асимметрия на реле K1 увеличёной за стоимость гитерезиса. Выдержка времени top наставляемая это сума времён розврата реле K1 (до 15 секунд) и времеи задейтвования реле K4 (до 15 секунд). Применение Элементы автоматики MSR имеют применение в промышленной энергетике и применяются для уничтожения перерывов питания электрической энергии. Они могут работать в системе явного резерва и в соединении с сетевыми переключателями PSA, они составляют автоматическое переключающее устройство, выполняющее требования стандарта PN-EN Член MSR может быть установлен в разных климатических условиях на высоте до 2000 м над уровнем моря в закрытых помещениях, на опорных конструкциях, не подлежащих чрезме-рным вибрациям и ударам, в любом рабочем положении. 16 MSR-2 MSR-3 253

254 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Dane techniczne Technical data Технические данные / e / MSR-2 MSR-3 Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии Ui [V] 250 Napięcie znamionowe pomiarowe (wartość przewodowa) / Birth-mark measuring (the line-value) Un [V] 400 / Номианальное напряжение Częstotliwość znamionowa / Rated frequency / Номианальная частота [Hz] 50 Histereza / Hysteresis / Гистерезис wzrost symetryczny / the symmethrical height / симетрический рост Umax 1,2 % Un obniżenie symetryczne / the symmethrical decrease / симетрическое понижение Umin 1,2 % Un obniżenie w 1 fazie / the decrease into 1 to the phase / понижение в 1 фазе Umin 1,7 % Un Napięcie znamionowe sterownicze / Rated control voltage / Номианальное напряжение Us [V] 230 Dopuszczalny zakres napięcia sterowniczego / The margin of control tension / Допускаемный объём управлаемого напражения 0,7 1,1 Us Dopuszczalne zaniki napięcia sterowniczego / Admissible AC dumps of control / Допус каемые затуханияa управлаемого напражения <0,3 s co 1 s Znamionowy pobór mocy / Rated power consumption / Номианальное потр [VA] 11 nastawa maksimum Umax=115% Un (nie regulowane, wzrost w 3 fazach) setting Umax=115% Un (not regulated, the symmethrical height into 3 phases) [V] установление максимум Umax=115% Un 460 (не реглированное, увелицение симметрицеское в 3 фазах) Napięcie zadziałania Actuation voltage Напряжение nastawa minimum Umin=-15% -0% Un (wyskalowane dla obniżenia asymetrycznego w jedenej fazie, co odpowiada -30% wartości napięcia fazowego i -10% obniżeniu asymetrycznemu) задействования setting Umin=-15% -0% Un (calibrated for the asymmethric decrease in one phase, what answers -30% values of the psychic tension and -10% to the symmethrical decrease) Uzf [V] 161 установление минимум Umin=-15% -0% Un (выградуированое дла понижения асимметрическово в второй фазе, что отвецает -30% величины фазового напражения и -10% симметрическому пониженю) Minimalne napięcie zadziałania po awaryjnym wyłączeniu Minimum actuation voltage after emergency disconnection Мин. напражение срабатывания после аварийого выключения Upf [V] 168*) Czas działania regulowany Adjusted operating time Регулированное врема действования opóźnienie zadziałania toz=(czas powrotu /tp K4/) actuation delay toz=(the time of the return /tp K4) опоздание задействования toz=(время возварата /tp K4/) opóźnienie powrotu top=(czas powrotu /tp K1/+ czas zadziałania /tz K4/ ) the delay of return to the top top=(the time of the return /tp K1/ + the time of getting down to work /tz K4/) опоздание возварата top=(время возварата /tp K1/ + врамя задействования /tz K4/) [s] 0,5 15 Temperatura pracy / Working temperature / Температура окружающей среды ºC Obciążalność prądowa / Lasting current-carrying capacity / Токовая нгрузка [A] 6 Stopień ochrony / Protection degree / Степень защиты szerokość / width / ширина Wymiary [mm] Dimensions wysokość / height / высота [мм] Размеры głębokość / depth / глубина Masa / Weight / Масса [kg] [кг] 2,1 1,85 Art. nr / Item No. / Арт. A53AA A53AA ,65 30 IP20 *) w zależności od nastawionej asymetrii powiększonej o wartość histerezy. *) in the dependence from the disposed asymmetry enlarged for the value of the hysteresis. *) в зависимости от установленной асимметрии увеличёной за стоимость гитерезиса. Schemat elektryczny Wiring diagram Электрическая схема

255 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Wymiary Dimensions Размеры MSR-2 MSR

256 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Automatyczne urządzenia przełączające AZR 160, AZR 220, AZR 400, AZR 550 Automatic switching devices AZR 160, AZR 220, AZR 400, AZR 550 Автоматические переключательные устройства AZR 160, AZR 220, AZR 400, AZR Budowa Urządzenia AZR... składają się z trzech członów: członu zabezpieczającego przed prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, w skład którego wchodzą dwa rozłączniki bezpiecznikowe typu RBK, członu przełączającego PSA..., który zbudowany jest z dwóch elektrycznie i mechanicznie zblokowanych styczników umieszczonych na wspólnej ramie, członu automatyki MSR-3, w skład którego wchodzą przekaźniki kontroli faz, przekaźniki oraz zabezpieczenia sterownicze. Automatyczne urządzenia przełączające typu AZR... spełniają wymagania normy PN-EN Działanie W przypadku zaniku napięcia, zaniku fazy lub gdy suma trzech napięć fazowych przekracza próg Umax (nie regulowany) oraz napięcie w jednej z faz spadnie poniżej nastawionego progu Umin (wyskalowanego dla obciążenia asymetrycznego napięcia w jednej fazie) w linii zasilania podstawowego, następuje przełączenie odbiorników na linię zasilania rezerwowego. Zwłoka czasowa może być ustawiana przez użytkownika do 15 s (czas powrotu tp-k4). Po powrocie napięcia we wszystkich fazach do wartości nastawionej potencjometrem asymetria na przekaźniku K1 powiększonej o wartość histerezy w linii zasilania podstawowego, następuje samoczynne przełączenie układu i powrót do stanu początkowego. Zwłoka czasowa ustawiana jest sumą czasów powrotu przekaźnika K1 (do 15 s) oraz czasu zadziałania przekaźnika K4 (do 15 s). Zastosowanie Automatyczne urządzenia przełączające typu AZR przeznaczone są do przełączania obwodów obciążenia w przypadku wystąpienia odchyłki parametrów ciągle monitorowanego zasilania podstawowego i automatycznego powrotnego przełączenia obciążenia, gdy minie nieprawidłowość. Przełączanie odbywa się z góry określoną zwłoką czasową, a włączenie w czasie bezprądowym. W przypadku, gdy oba źródła zasilania (podstawowe i rezerwowe) są sprawne, AZR przyjmuje położenie dla zasilania podstawowego. Urządzenia przełączające typu AZR tworzące system samoczynnego załączania rezerwy mają zastosowanie w sieciach NN zapewniając ciągłość pracy zasilanych odbiorników. Pracują w układzie pełnej automatyki nie wymagającej dozoru. Są urządzeniami klasy PC tzn zdolne są załączać i wytrzymywać prądy zwarciowe. Można je stosować w różnych warunkach klimatycznych na wysokości do 2000 m. n.p.m. Construction AZR devices consist of three sub-units: Sub-unit protecting from overload currents and short-circuit currents, including two switchdisconnectors with fuses of RBK type. Switching sub-unit PSA build of two contactors interlocked electrically and mechanically, situated on the same supporting frame. Automatics module MSR-3 including phase sequence and undervoltage sensors, time relays and control protections. Automatic switching devices of AZR type fulfil requirements of PN-EN standard. Operation In the chance of AC dump, the disappearance of the phase or when the sum of three phasic tensions crosses the threshold Umax (not regulated) and the tension in one from phases will come down the below disposed threshold Umin. (of calibrated for the weight of the asymmetric tension in one phase) in the line of the basic power supply, tap-dances the switch of receivers on the line of the reserve power supply. The temporary delay can be placed by the user to 15 seconds (the time of the return tp-k4). After the return of the tension in all phases to the disposed value with the potentiometer,, the asymmetry on the transmitter K1 of enlarged for the value of the hysteresis in the line of the basic power supply, tap-dances the automatic switch of the system and the return to the start state. The temporary delay placed, is a sum of the return of the transmitter K1 (to 15 seconds) and the time of getting down to work of the transmitter (to 15 seconds). Application Automatic switching devices of AZR type are intended for switching the load circuits in case of parameters deviation occurrence, for continuous monitoring of primary supply, and for automatic return switching of the load, when the deviation has passed. Switching occurs with the time delay determined in advance, and switching on takes place in zero-current period. In case, when both supply sources (primary and reserve one) are in good order, AZR system goes into position for supply from the primary source. Switching devices of AZR type which form the system for automatic switching on of the reserve power supply are used in LV networks, ensuring the operation continuity for supplied loads. They operate in the configuration of full automatics, which does not require any supervision by personnel, and are PC class apparatuses, i.e. they are able to switch on and withstand short circuit currents. AZR devices can be applied in various climate conditions and at the sites located up to 2000 above sea level. Конструкция Устройства AZR состоят из трёх элементов: элемента защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания, в состав которого входят два выключатели предохранители типа RBK; переключающего элемента PSA, который построен из двух электрически и механически сблокированных контакторов находящихся на общей раме; элемента автоматики MSR-3, в состав которого входят: датчики очередности и исчезновения фазы, реле времени и защиты управления. Автоматические переключательные устройства типа AZR выполняют требова-ния стандарта PN-EN Действие В случае затухания напряжения, затухания фазы или когда сумма трёх фазовых напряжений превытает барер Umax (нерегулрованный) или напражение в одной из фаз спаднёт пониже наставленного барьера Umin (выградуированного для нагрузки асиметрического напряжения в одной фазе) пипоющей базовой линии, наступает переключение токоприёмников на линию резервного снабжения. Выдержка времени может быть установлена ползователем до 15 секунд (время возврата tp-k4. После Возврата напряжения во всех фазах до стоимости наставлённой потенциометром, асимметрия на реле K1 увеличённой за стоимость гистерезиса в питющей базовой линии, наступает самодействующее переключение системы и возврат до зачаточного состояния. Выдержка времени наставляемая это сумма времён возврата реле K1 (до 15 секунд) и времени задействования реле K4 (до 15 секунд). Применение Автоматические переключательные устройства типа AZR предназначены для переключения цепей нагрузки в случае получения отклонений параметров постоянно контролируемого основного питания и автоматического возвратного переключения нагрузки, после окончания неисправности. Переключение происходит с заранее определенным временем опоздания, а включение во время отсутствия тока. В случае, когда оба источники питания (основные и резервные) являются исправными, AZR принимает положение для основного питания. Переключательные устройства типа AZR, образующие систему автоматического включения резерва, применяются в сетях НН, обеспечивая постоянство работы питаемых потребителей. Они работают в системе полной автоматики, не требующей контроля. Это устройства класса PC, т.е. они способны включать и выдержать токи короткого замыкания. Их возможно применять в разных климатических условиях на высоте до 2000 м над уровнем моря. 256

257 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура W przypadku zaniku napięcia na obu liniach zasilania (podstawowego i rezerwowego) AZR włączy samoczynnie tę linię zasilania, w której najpierw pojawi się napięcie. Dla zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy w członie przełączającym, oprócz elektrycznej blokady styczników zastosowano blokadę mechaniczną, wykluczającą stan zamknięcia obu styczników (np. w przypadku zespawania się styków). In case of voltage loss in both supply lines (i.e. primary and reserve supply line), the AZR device switches on automatically this line of supply, which first recovers the supply voltage. Time of the switch over (minimum 1 s) is set by means of adjustable time relays. In order to ensure safe and failure-free operation in the switching module, apart from electrical interlocking for contactors, there is used mechanical interlocking excluding the state, when both contactors are closed in the same time (e.g. in case of contact welding occurrence). В случае падения напряжения на обоих линях питания (основного и резервного) AZR автоматически включит ту линию питания, в которой в первой очереди появится напряжение. Для обеспечения безопасной и безаварийной работы, в переключающем элементе, кроме электрической блокировки контакторов, применено тоже механическую блокировку, которая исключает состояние закрытия обоих контакторов (примерно в случае сварного соединения контактов). Asortyment Product range Ассортимент zestawu Set type комплекта AZR 160 AZR 220 AZR 400 AZR 550 Art. nr Item No. Арт. A53AA A53AA A53AA A53AA Uwaga! Na życzenie klienta, istnieje możliwość (po wcześniejszym uzgodnieniu) wykonania automatycznego urządzenia przełączającego AZR z sygnalizacją świetlną określającą stan pracy lub na inny prąd ciągły. Attention! At the client s request (agreed in advance) there is a possibility of manufacturing the AZR automatic switching device equipped with light signaling of its operational state or the automatic switching device for another value of the continuous current. Внимание! По желанию заказчика, имеется возможность (после предыдущего согласования) изготовления автоматического переключательного устройства AZR со световой сигнализацией определяющей состояние режима работы или на другой длительный ток

258 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Dane techniczne Technical data Технические данные / e / AZR 160 AZR 220 AZR 400 AZR 550 Obwodów głównych main circuits 690 Napięcie znamionowe izolacji главны цепей Rated insulation voltage Ui [V] Obwodów sterowniczych Номиналное напряжение изоласии control circuits 250 чепей управлениа Napięcie znamionowe łączeniowe / Rated switching voltage / Номианальное напряжение соединения Ue [V] 400 Napięcie znamionowe sterownicze / Rated control voltage / Номианальное напряжение Us [V] 230 Częstotliwośc znamionowa / Rated frequency / Номианальная частота [Hz] 50 Prąd znamionowwy ciagły/łączeniowy Rated contionus/switching current Номианальное напряжение (+40 ºC / AC31A, AC33A, AC35A) Iu/Ie [A] wzrost symetryczny / the symmethrical height / симетрический рост Umax 1,2 % Un obniżenie symetryczne / the symmethrical decrease / симетрическое понижение Umin 1,2 % Un obniżenie w 1 fazie / the decrease into 1 to the phase / понижение в 1 фазе Umin 1,7 % Un nastawa maksimum Umax=115% Un (nie regulowane, wzrost w 3 fazach) setting Umax=115% Un (not rgulated, the symmethrical height into 3 phases) [V] 460 установление максимум Umax=115% Un (не реглированное, увелицение симметрицеское в 3 фазах) Histereza Hysteresis Гистерезис Napięcie zadziałania Actuation voltage Напряжение задействования nastawa minimum Umin=-15% -0% Un (wyskalowane dla obniżenia asymetrycznego w jedenej fazie, co odpowiada -30% wartości napięcia fazowego i -10% obniżeniu asymetrycznemu) setting Umin=-15% -0% Un (calibrated for the asymmethric decrease in one phase, what answers -30% values of the psychic tension and -10% to the symmethrical decrease) установление минимум Umin=-15% -0% Un (выградуированое дла понижения асимметрическово в второй фазе, что отвецает -30% величины фазового напражения и -10% симметрическому пониженю) Minimalne napięcie zadziałania po awaryjnym wyłączeniu Minimum actuation voltage after emergency disconnection Мин. напражение срабатывания после аварийого выключения Uzf [V] 175 Upf [V] 182*) 16 Czas działania regulowany Adjusted operating time Регулированное врема действования opóźnienie zadziałania toz=(czas powrotu /tp K4/) actuation delay toz=(the time of the return /tp K4/) опоздание задействования toz=(время возварата /tp K4/) opóźnienie powrotu top=(czas powrotu /tp K1/ + czas zadziałania /tz K4/) the delay of return to the top top=(the time of the return /tp K1/ + the time of getting down to work /tz K4/) опоздание возварата top=(время возварата /tp K1/ + врамя задействования/tz K4/) Największe znamionowe prądy wkładek bezpiecznikowych gg (gl) The highest rating currents of fuse inserts of gg type Самые большие токи вставок предохранителей Maks. przekroje przewodów przyłączeniowych wielodrutowych z końcówką oczkową Max allowed cross-sections for connecting cond. of multi-wire type with eylet-type terminal Максималные сечениа соединительных проводов многопроволочных c петлевым выводом Wielkośc wkładek bezpiecznikowych / Size of fuse inserts / Величина вставок предохранителей Podłaczenie przewodów głownych: zasilania i odbioru Connection of supply cables Подключение питающих проводов Pobór mocy przy / Power consumption / Подключение мощности во врема [s] 0,5 15 [s] 0,65 30 [A] [mm²] [мм²] x x od dołu / from the bottom / снизу rozruchu / starting / пуска [VA] trzymaniu / holding / удержания [VA] Temperatura pracy / Working temperature / Температура окружающей среды ºC Liczba połączeń styków głównych / Number of positions for main contacts / Количество положений главных контактов 2 (podstawowe + rezerwowe) 2 (basic and reserve) 2 (основные и резервыe) Stopień ochrony / Protection degree / Степень защиты IP65 Obudowa / Enclosure / Шкаф RN RN RN RN Obudowa wymiary Enclosure sizes Шкаф размеры Art. nr / Item No. / Арт. *) w zależności od nastawionej asymetrii powiększonej o wartość histerezy. Pozostałe dane techniczne styczników SA75M, SA110M, SA200, SA250 znajdują się w katalogu na stronie 243. Wkładki bezpiecznikowe nie są przedmiotem dostawy. szerokość / width / ширина wysokość / height / высота [mm] [мм] głębokość / depth / глубина *) in the dependence from the disposed asymmetry enlarged for the value of the hysteresis. The other technical parameters of contractors SA75M, SA110M, SA200, SA250 can be found in the relevant catalogue at page 243. Fuse inserts are not included in the supply. *) в зависимости от установленной асимметрии увеличёной за стоимость гитерезиса. Остальные технические параметры контакторов SA75M, SA110M, SA200, SA250 находятся в каталоге на страницах 243. Предохранительные вставки не являются предметом поставки. 258

259 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Schemat elektryczny Wiring diagram Электрическая схема Zasilanie podstawowe Basic Power Supply Питание основное Zasilanie rezerwowe Reserve Power Supply Питание резервное

260 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Zestaw SAP Zestawy stycznika SA z prze kaź nikiem do rozruchu bezpośredniego Budowa Zestaw SAP składa się ze stycznika oraz przekaźnika termicznego, czułego na błędy fazy, z ręcznym kasowaniem, bezpośrednio przyłączonego do zacisków wyjściowych stycznika. Zastosowany przekaźnik termiczny klasy 10 A przeznaczony jest dla standardowych czasów rozruchu w zakresie 2 10 s w prądzie rozruchowym Ir < 6 x ln. Zastosowanie Zestawy SAP przeznaczone są głównie do bezpośredniego rozruchu i ochrony od przeciążeń silników trójfazowych o prądach znamionowych od 60 do 400 A, napięciu łączeniowym 690 V, 50 Hz w warunkach określonych kategorią użytkowania AC2 / AC3. Zestawy powinny być montowane w obudowach na konstrukcjach wsporczych nie podlegających drganiom ani wstrząsom, z torami prądowymi biegnącymi pionowo. Zestawy SAP spełniają wymagania normy PN-EN SAP sets Set of the SA contactor with the relay for direct start-up Construction SAP set consists of a contactor and a thermal relay sensitive for phase errors, with manual resetting, directly connected to output terminals of the contactor. The thermal relay of 10 A class used in this set is intended for standard start-up times in the range from 2 10 s and for start-up currents Ir < 6 x In. Application SAP sets are intended mainly for the direct startup and protection of 3-phase electrical motors with rating currents in the range from 60 A up to 400 A, switching voltage up to 690 V / 50 Hz, operating in conditions determined by the usage category AC2 / AC3. These sets should be mounted in enclosures, with current paths running vertically and on supporting structures, which are not subjected to excessive vibrations and shocks. SAP sets fulfill requirements of PN-EN standard. Комплекы SAP Комплект контактора SA с реле для непосредственного пуска Конструкция Комплект SAP состоит из контактора и термического реле чувствительного на ошибки фазы с ручным ннулированием, непосредственно присоединённого к вы-ходным зажимам контактора. Примененное термическое реле, класса 10A, предназначено для стандартных времени пуска в пределах 2 10 секунд и с пусковым током Ir < 6 x In. Применение Комплекты SAP предназначены прежде всего для непосредственного пуска и защиты от перегрузок трёхфазных двигателей с номинальными токами от 60 до 400 A, напряжении соединения до 690 В 50 Гц в условиях определённых категорией использования AC2 / AC3. Комплекты должны быть смонтированные в корпусах, на опорных конструкциях, не подлежащих чрезмерным вибрациям и ударам, с токовыми каналами в вертикальным рабочем положении. Комплекты SAP выполняют требования стандарта PN-EN Asortyment Product range Ассортимент zestawu Set type комплекта SAP75M + SAP90M + SAP110M + A B C Zakres nastawczy przekaźnika Relay adjustment range Диапозон установления срабатывания реле A A A A A A A A SAP A A Liczba torów pomocniczych A Auxiliary contacts number A Количество дополнительных цепей 1 2z+2r 2 2z+4r 3 3z+3r 4 4z+2r B Napięcie cewki (50 Hz) B Coil voltage (50Hz) B Напряжение катушки (50 Гц) 1 42 V V SAP160 + SAP A A A A V V V C Częstotliwość [Hz] C Frequency [Hz] C Частота [Гц] Przykład zamówienia Zestaw SAP sterowany napięciem 230 V, 50 Hz (kod 3) z torami pomocniczymi 2z+2r służący do uruchamiania i zabezpieczania od przeciążeń silnika klatkowego o mocy 90 kw przy napięciu 400 V, w kategorii użytkowania AC3 SAP 90M, 2z+2r 230 V 50 Hz A Ordering example SAP assembly controlled by 230 V 50 Hz (code 3) voltage with auxiliary contacts 2NO+2NC for starting and protecting against overload squirellcage motors rated 90 kw at 400 V. SAP 90M, 2z+2r 230 V 50 Hz A Пример заказа Комплект SAP, управляемый напряжением 230 В 50 Гц со вспомогательными цепями 2з+2р, служащий для пуска и защиты от перегрузок асинхронного двигателя с коротко замкнутым ротором мощностью 90 квт при напряжений 400 В в категории использования AC3. SAP 90M, 2z+2r 230 V 50 Hz A 260

261 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Dane techniczne Technical data Технические данные / e / SAP75M SAP90M SAP110M SAP132 SAP160 SAP200 stycznika / Contactor type / контактора SA75M SA90M SA110M SA132 SA160 SA Zakres nastawczy przekaźnika / Relay adjustment range / Диапозон установления срабатывания реле Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии Moc znamionowa w kategorii użytkowania AC2/AC3 Rated power of utilization category AC2/AC3 Номинальная мощность в категории использования AC2/AC3 Napięcie znamionowe sterownicze / Rated control voltage / Номианальное напряжение Granica działania / Operating range / Пределы срабатывания [A] Tory główne / Main contacts / Главные цепи 230 V Ui [V] V [kw] 500 V V Hz Us [V] 110, 230, 400, 500 przyciągania / actuating / питягивание 0,85 1,1 Us otwierania / disactuating / падане 0,75 0,2 Us Pobór mocy przy / Power consumption / Подключение мощности во врема rozruchu / starting / пуска [VA] trzymaniu / holding / удержания [VA] zamykania / closing / замыкания [ms] Czasy / Switching times / Врема otwierania / opening / открываниа [ms] Wyprowadzenia - śruba płaska z podkładką / Output terminal screw with flat washer / Вывод винт с плоской подкладкой M8 M8 M10/M8 M10 M10 M10 Wkładki bezpiecznikowe gg (gl) / Fuse inserts type gg (gl) / Вставки педохарнителей гг (gg) Maks. przekrój z końcówką kablową Max cross-section of cond. Максималное сечение проводов z końcówką kablową cond. with cable-type terminal c кабельным выводом szynowych / bus-type conductors / шинопроводов [mm²] [мм²] [mm] [мм] x120 20x2,5 2(20x2) 2(25x2) 2(25x2) 2(25x3) 2(25x4) Tory pomocnicze / Auxiliary contacts / Вспомагальное цепи Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage Ui [V] 500 / Номиналное напряжение изоласии Prąd znamionowy cieplny / Rating thermal current / Номианальный тепловой ток [A] 10 Prąd znamionowy ciągły / Rated continous current AC (230 V) 2,5 Iu [A] / Номианальный непрерывный ток DC (110 V) 1,1 Ilośc i rodzaj zestyków / Number and type of contacts stycznika / for contactor / контактора * / Колчество и вид контактов przekaźnika / for relay / реле 1z + 1r Wyprowadzenia ze śrubą i podkładką / Output terminal screw with a flat washer / Вывод c винтом и подкладкой M3,5 Maks. przekrój przewodów / Maximum cross-section of conductors / Максымалное сечение проводов [mm²] [мм²] 2,5 Masa / Weight / Масса [kg/кг] 8,2 8,4 8,7 12,1 12,2 12,5 Pozostałe parametry techniczne styczników znajdują się w katalogu na stronie 243. The other technical parameters of contractors can be found in the relevant catalogue at page 243. Остальные технические параметры контакторов находятся в каталоге на страницах 243. Schemat elektryczny Wiring diagram Электрическая схема

262 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Wymiary Dimensions Размеры SAP75M, SAP90M, SAP110M / e / A B C D SAP75M/SAP90M M8 SAP110M M10 16 SAP132, SAP160, SAP200 Części zamienne Części zamienne jak dla styczników SA. Spare parts Spare parts as for SA contactors. Запасные части Запасные части такие же как для контакторов SA. 262

263 Rozruszniki bezpośrednie BSA Rozruszniki bezpośrednie w obudowach metalowych Budowa Rozrusznik bezpośredni BSA jest to zestaw zbudowany ze stycznika SA oraz przekaźnika termicznego czułego na przeciążenia z ręcznym kasowaniem. Całość umieszczona jest w obudowie metalowej. Obwód sterowniczy składa się z przycisków START-STOP do sterowania miejscowego, sygnalizacji świetlnej określającej stan pracy rozrusznika oraz złączek gwintowych umożliwiających podłączenie sterownika zdalnego. Zastosowany przekaźnik termiczny klasy 10 A przeznaczony jest dla standardowych czasów rozruchu w zakresie 2 10 s w prądzie rozruchowym Ir 6 x In. Zastosowanie Rozruszniki bezpośrednie BSA przeznaczone są do bezpośredniego uruchamiania, ochrony przed skutkami przeciążeń roboczych i zatrzymań silników trójfazowych. Umożliwiają manewrowanie silnikami o prądach znamionowych od 60 do 400 A, napięciu łączeniowym do 690 V 50 Hz w warunkach określonych kategorią użytkowania AC2/AC3. Rozruszniki są przystosowane do użytkowania w warunkach wnętrzowych nieklimatyzowanych lub pod zadaszeniem przy temperaturze otoczenia C w warunkach klimatu umiarkowanego na wysokości do 2000 m n.p.m. Rozruszniki bezpośrednie BSA spełniają wymagania normy: PN-EN BSA direct starters Direct start-up devices in metal enclosure Construction Direct start-up device type BSA it is a set consisting of the SA contactor and the thermal relay sensitive to overloads with manual resetting. The complete is contained in the metal enclosure. Control circuits include pushbuttons START-STOP for local control, light signaling indicating the operational status of the start-up device and threaded connectors for connecting the remote control. Used thermal relay of 10 A class is intended for standard start-up times in the range from 2 s up to 10 s and for start-up currents Ir 6 x In. Application Direct start-up devices BSA are intended for the direct start-up and the stoppage of 3-phase motors and for the protection of these motors against effects of working overloads. They enable maneuvering the motors with rating currents in the range from 60 A to 200 A and switching voltage up to 690 V / 50 Hz, operating in conditions determined by usage cate-gory AC2/AC3. Start-up devices are adapted for installation in indoor premises without air-conditioning or for installation under umbrella roof, at the ambient temperatures within the range from C, at temperate climate conditions and at sites located up to 2000 above seal level. Direct starters of BSA type fulfill requirements of PN-EN standard. Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Непосредственные пусковые устройства BSA Непосредственные пусковые устройства в металлических корпусах Конструкция Непосредственное пусковое устройство типа BSA является комплектом, построенным из контактора SA, а также термического реле чувствительного на перегрузки, с ручным аннулированием. Устройство помещено в металлическом корпусе. Цепь управления состоит из кнопок СТАРТ- СТОП для местного управления, световой сигнализацииь определяющей режим работы пускового устройства, а также соединительных зажимов разрешающих подключить дистанционное управление. Применимое термическое реле класса 10 A предназна чено для стандартных времени пуска в пределах 2 10 секунд с пусковым током Ir 6 x In. Применение Непосредственные пусковые устройства типа BSA предназначены для непосредственного пуска, защиты от последствий рабочих перегрузок и остановок трёхфазных двигателей. Они разрешают маневровую работу двигателей с номинальными токами от 60 до 200 A, соединительным напряжением до 690 В 50 Hz в условиях определённых категорией использования AC2/AC3. Пусковые устройства приспособлены для использования во внутренних условиях без кондиционирования воздуха или под крышей, при температуре окружающей среды от C в условиях умеренного климата, на высоте до 2000 м над уровнем моря. Пусковые устройства типа BSA выпол-няют требования стандартов PN-EN

264 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Dane techniczne Technical data Технические данные Zakres nastawczy przekaźnika / Relay adjustment range / Диапозон установления срабатывания реле Prąd znamionowy stycznika / Rating current of the starter / Номиналный ток контактора Max moc silnika / Max. power of the motor / Максымальная мощость двигатела Max prąd silnika / Max. current of the motor / Максымальная ток двигатела / e / BSA75M BSA90M BSA110M BSA132 BSA160 BSA V [A] V [kw] V V V [A] V Max wkładka bezpiecznikowa gg / Max. rating of gg fuse insert [A] / Максималная вставка предохранителя Tory głowne / Main contacts / Главные цепи Napiecie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage Ui [V] 1000 / Номиналное напряжение изоласии Napięcie łączeniowe / Switching voltage / Соединительное напряжение Us [V] 400, 500, 690 Prąd ciągły / Continous current / Номианальный непрерывный ток Iu [A] wg wskazań przekaźnika* / acc. to relay range* / по реле* Częstotliwość / Frequency / Номиналная частота [Hz] 50 Czasy / Switching times / Врема zamykania / closing / замыкания [ms] otwierania / opening / открываниа [ms] Wyprowadzenia / Output / Вывод M8 M10/M8 M10 Szyna zbiorcza N / Busbar N / Сборная шина Н Śruba z płaską podkładką Screw with flat washer M8 M10/M8 M10 Винт с плоской подкладкой Szyna zbiorcz PN / Busbar PN / Сборная шина ПН M8 M10/M8 M10 Maks. przekrój z końcówką kablową / Max cross-section of cond. / Максималное сечение проводов [mm²] [мм²] Stopień ochrony / Protection degree / Степень защиты IP65 Charakterystyka obwodu sterowniczego / Control circuit characteristics / Характеристика цели управлениа Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage Ui [V] 500 / Номиналное напряжение изоласии Napięcie sterownicze / Switching voltage / Напряжение управлениа Us 230 V 50 Hz x120 Prąd znamionowy cieplny / Rating thermal current / Номианальный тепловой ток [A] 10 Pobór mocy przy rozruchu / starting / пуска Power consumption [VA] Подключение мощности во врема trzymaniu / holding / удержания Ilośc i rodzaj zestyków stycznika / for contactor / котрктора 2z+2r Number of type contacts Количество и вид przekaźnika / for relay / реле 1z+1r Wyprowadzenia ze śrubą i podkładką / Output terminal screw with a flat washer / Вывод c винтом и подкладкой M3,5 Maks. przekrój przewodów / Maximum cross-section of conductors [mm²] / Максымалное сечение проводов [мм²] 2,5 Sygnalizacja świetlna / Light signaling / Световая сигнализациа LEF30-Lec/ NEF30-Lez Przyciski sterownicze / Control pushbuttons / Кнопки управлениа LEF30-Kzx/ NEF30-Kcy Właściwości przekaźnika / Relay properties / Свойства реле przycisk "Test", wskaźnik zadziałania / pushbutton: TEST, tripping indicator / кнопка Тест, указатель срабатывания Masa / Weight / Масса [kg] [кг] 19 19, Obudowa / Enclosure / Шкаф RN RN *) patrz asortyment. Pozostałe parametry techniczne styczników znajdują się w katalogu na stronie 243. * see the specification of assortment. The other technical parameters of contractors can be found in the relevant catalogue at page 243. *) смотри ассортимент. Остальные технические параметры контакторов находятся в каталоге на страницах 243. Schemat elektryczny Wiring diagram Электрическая схема

265 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Przykład zamówienia Rozrusznik bezpośredni w obudowie BSA sterowany napięciem 230 V 50 Hz, służący do uruchamiania i zabezpieczania od przeciążeń silnika klatkowego o mocy 200 kw przy napięciu 400V w kategorii użytkowania AC3. BSA 200 2z+2r 230 V 50 Hz A Ordering example Direct starter in BSA type housing, with control voltage 230 V 50 Hz is used for the start-up and the overload protection of the squirrel-cage type motor with 200 kw power, at 400 V voltage and classified in usage category AC3. BSA 200 2z+2r 230 V 50 Hz A Пример заказа Непосредственное пусковое устройство в корпусе BSA управляемое напряжением 230 В 50 Гц, служащее для пуска и защиты от перегрузок асинхронного двигателя с коротко замкнутым ротором мощностью 200 квт, при напряжений 400 В в категории использования AC3. BSA 200 2z+2r 230 V 50 Hz A Wymiary Dimensions Размеры A A ,5 220 C B D x Ø6, M ,5 / e / A B C D BSA75M, BSA90M M8 BSA110M M x Ø6, ,5 Części zamienne Części zamienne jak dla styczników SA. Spare parts Spare parts as for SA contactors. Запасные части Запасные части такие же как для контакторов SA. 265

266 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура 16 Styczniki próżniowe SV5...6 Trzytorowe styczniki próżniowe prądu przemiennego do 125 A lub 160 A o napięciu łączeniowym do 1000 V. Budowa Styczniki próżniowe SV składają się z: trójbiegunowego układu stykowego złożonego z trzech komór próżniowych z jedoprzerwowymi zestykami, których docisk roboczy jest różnicą sił wynikającą z ciśnienia panującego na zewnątrz i wewnątrz komory, napędu elektromagnesowego prądu stałego, zasilanego ze źródła prądu przemiennego poprzez prostownik przymocowany do konstrukcji wsporczej stycznika, styków pomocniczych, innych elementów konstrukcujnych. Styczniki próżniowe zapadkowe SV-5/Z i SV-6/Z są wyposażone w mechanizm zapadkowy, uniemożliwiający powrót stycznika w stan spoczynku po wyłączeniu zasilania cewki elektromagnesu napędowego. Odryglowanie mechanizmu zapadkowego następuje po podaniu napięcia na cewkę wyzwalacza lub mechanicznie przez naciśnięcie bolca wyzwalacza. Uwaga! W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie ograniczników przepięć. Zastosowanie Styczniki próżniowe SV są przeznaczone do łączenia tylko obwodów prądu przemiennego 50 lub 60 Hz, (stosowanie w obwodach prądu stałego jest niedopuszczalne) w szczególności do: sterowania silników elektrycznych o napięciu do 1000V w warunkach pracy ciągłej, przerywanej lub dorywczej w kategorii AC2, AC3 i AC4, sterowania w układach napędowych w górnictwie ze względu na dużą zdolność łączenia prądów zwarciowych (zakłóceniowych), łączenia urządzeń w przemyśle chemicznym ze względu na gaszenie łuku w komorze próżniowej, co chroni styki przed oddziaływaniem agresywnej atmosfery, stosowania w układach napędowych w obudowach szczelnych lub przeciwwybuchowych ze względu na małe straty cieplne, stosowania w układach automatyki i wy magających długotrwałej w niezawodnej pracy łączeniowej stycznika. Styczniki próżniowe SV mogą być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych w różnych warunkach klimatycznych na wysokości do 1000 m n.p.m. SV5...6 vacuum contactors Three-pole alternative current vacuum contactors rated up to 125 A or 160 A and voltage up to 1000 V. Construction Vacuum contactors SV Consisting of: 3-pole contact system including three vacuum chambers with single-break contacts; the contact pressure for these contacts is the difference between the forces resulting from pressures existing outside and inside of the vacuum chamber, DC electromagnetic drive, supplied from the AC source through the rectifier, fixed to the supporting structure of the contactor, auxiliary contacts, other construction elements. Vacuum latchtype contactors SV-5/Z and SV-6/Z are equipped with latch mechanism, witch precludes return of the contactor to resting state after the switch-off of the driving electromagnet coil supply. Unlocking of the latch takes place after energizing the release coil or mechanically by pressing the pin coupled directly with the release electromagnet armature. Attention! In case, when in the circuit there are electronic elements, it is recommended to use surge arresters. Application Vacuum contactors of SV... type are intended for switching AC circuits 50 Hz or 60 Hz (they can not be used in DC circuits). In particular they can be used for: Control of electrical motors with supply voltage up to 1000 V in continuous, intermittent or occasional operation conditions, classified in usage category AC2, AC3 and AC4. Drive circuits control in mining industry, due to high capacity for switching short-circuit (disturbance) currents. Switching electrical devices used in chemical industry, due to the capacity for arc interruption in the vacuum chamber, which protects the contacts from effects of the aggressive atmosphere influence. Applications in circuits of drives enclosed in hermetic or dust-proof enclosures, due to the low thermal losses. Applications in automatics circuits, which require sustained and failure free switching operation of a contactor. Vacuum contactors of SV... type can be installed indoors in various climate conditions, at the sites up to the height 1000 m above sea level. Vacuum contactors of SV... type fulfill requirements of PN-EN standard. Контакторы вакуумные SV5...6 Трёхцепочные вакуумные контакторы переменного тока до 125 А или 160 А с напряжкнием до 1000 В. Конструкция Контакторы вакуумные SV... состоят из: трехполюсной системы контакторов, состоящей из трёх вакуумных камер с однозазорными контактами, которых рабочий зажим является разницей сил вытекающей из давления внутри и вне камеры, электромагнитного привода постоянного тока, который питается от источника переменного тока через выпрямитель, смонтирован на упорной конструкции контактора, вспомогательных контактов, других конструкционных элементов. Вакуумные стопорные контакторы типа SV- 5/Z, SV-6/Z снабжены стопорным механизмом (механическая блокировка), который препятствует возврату контактора в состояние покоя после выключения питания катушки приводного электромагнита. Отпирание стопорного механизма наступает после подачи напряжения на катушку расцепляющего механизма или механически, через нажатие болта связанного с плунжером расцепляющего механизма. Внимание! В случае присутствия в цепи электронных элементов рекомендуется применение ограничителей перенапряжений. Применение Контакторы вакуумные SV... предназначены для соединения цепей переменного тока 50 Гц или 60 Гц (применение в цепях постоянного тока является недопустимым), особенно для: управления электрических двигателей с напряжением до 1000 В в условиях непрерывной работы, работы в режиме стартстопа или в кратковременным режиме работы в категориях AC2), AC3 и AC4; управления в приводных системах в горной промышленности из-за большой способности соединения токов короткого замыкания (токов возмущений); соединения установок в химической промышленности из-за дугогашения в вакуумной камере, что защищает контакты от воздействия агрессивной атмосферы; применения в приводных системах в герметических корпусах или в взрыво безопасных корпусах из-за малых термических потер; применения в системах автоматики требующих долговременной и надёжной соединительной работы контактора. Контакторы вакуумные SV выполняют требования находящиеся в стандарте PN-EN Контакторы вакуумные SV.. могут быть установлены в закрытых помещениях в разных климатических условиях на высоте до 1000 м над уровнем моря. 266

267 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Asortyment Product range Ассортимент stycznika Contaktor type контактора SV V 50 Hz SV V 50 Hz SV V 50 Hz SV V 50 Hz Art. nr Item No. Арт. A53AA A53AA A53AA A53AA Przykład zamówienia Stycznik próżniowy 3-biegunowy SV-5 do łączenia silnika o mocy 90kW przy napięciu 690V, 50Hz sterowany prądem przemiennym 230V, 50Hz Stycznik SV V 50 Hz Ordering example Vacuum 3-pole contactor type SV-5 for switching the motor of 90 kw power, at 690 V/50 Hz voltage, with control circuit voltage 230 V/ 50 Hz. SV V 50 Hz Пример заказа Вакуумный контактор 3-полюсный SV-5 для соединения двигателя мощностью 90 квт при напряжении 690 В 50 Гц, управляемый переменным током 230 В 50 Гц. Контактор Stycznik SV V 50 Hz

268 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Dane techniczne Technical data Технические данные / e / SV-5 SV-6 Tory główne / Main contacts / Главные цепи Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии Ui [V] 1000 Maks. znamionowe napięcie łączeniowe / Maximum rated insulation voltage 50/60Hz Ue [V] 1000 / Максимальное номинальное напряжение Prąd znamionowy ciągły / Rated swit. current / Номинал. нерерывный ток Iu [A] Prąd znamionowy łączeniowy / Rated swit. current AC1 Ie [A] / Номинал. соединтел. ток ºC Prąd znamionowy cieplny / Rating thermal current Ith [A] / Номианальный тепловой ток 400 V 55/37 75/45 Dopuszczalna moc znamionowa silnika klatkowego przy napięciu 500 V 75/45 90/55 Power limit at switching of Hz squirrel-cage motors at voltage AC2, AC3 / AC4 [kw] Номинальная мощность при соединении клето 690 V 90/55 132/ V 132/75 160/90 Trwałość łaczeniowa / Contact life / Устойчивость соединения Trwałość mechaniczna / Mechanical durability / Механическя устойчивость [cykl] [cycles] [цикли] wg. tabeli 1 acc to the table 1 по таблице 1 5x106 Znamionowa częstośc łączeń / Rated frequency of switching / Номинальная частота соединения [ł/h] 600 Prąd przeciążeniowy / Overload current / Перерузочный ток 10 s 1 s [ka] 0,9 4 x ,9 1,28 szczytowy / peak / 9 10 Zwarciowa zdolność łączenia / Short-circiut swit. capacity / Спосовность соединения при коротком замыкании t=3 min cosφ=0,35 [ka] 2,5 3,3 Wkładki bezpieczniowe zwłoczne / Fuse inserts with time delay at the / Вставки предоханителей c выдержкой времени при ожидаемом токе [A] przy spodziewanym prądzie zwarciowym / expected short-circuit current / короткого замыкания [ka] Przekroje przewodów przyłączeniowych Conn. conductors cross-sections Сечение соединтельных проводов z koncówką min/maks conductors with min/max terminal с выводом мин/макс. szynowych / bus-type conductor / шинопроводов [mm²] [мм²] [mm] [мм] 10 / / x 2,5 2(20x2) Zaciski śrubowe / Screw-type terminals / Болтовое соеджение M8 Liczba biegunów / Number of poles / Количество полюсов 3 Dopuszczalna temperatura / Temperature limit / Допустимая температура окружающей среды ºC Napęd elektromagnesowy / Electromagnet drive / Электромагнитный привод Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии Ui [V] 400 Pobór mocy przy / Power consumption rozruchu / starting / пуска 60 [VA] / Подключение мощности во врема trzymaniu / holding / удержания 60 Granice działania / Operating range / Пределы срабатывания przyciagania / acuating / притягивание 0,85 1,1 Us otwierania / disactuating / падание 0,75 0,2 Us Czasy / Switching times / Врема zamykania / closing / замыкания [ms] 80 otwierania / opening / открываниа [ms] 50 Napięcie znamionowe zasilania obwodów sterowniczych / Rating supply voltage for control cuircuts / Напряжение знаки питания периметров Us [V] 230, 400 Napięcie sterownicze cewki wyzwalacza / Control voltage of release coil / Напряжение управления катушки оключающево устройства [V] Częstotliwość / Frequency / Номиналная частота [Hz] 50 Tory pomocnicze / Auxiliary contacts / Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии Ui [V] 500 z 4 4 Liczba torów pomocniczych / Auxiliary contacts number / Число вспомагательных цепей r 2 2 Ilość i rodzaj zestyków / Number of type contacts / Количество и вид 2 x (2z+1r) Prąd znamionowy ciągły / Rated continous current / Непрерывный ток Iu [A] 10 Znamionowy prąd łączeniowy / Rated switching current AC15 230/400/500 V [A] 6 / 4 / 2 Ii / Номиналный соеднинительный ток AC13 48/110/220 V [A] 6 / 1,5 / 0,5 Wkładka bezpiecznikowa szybka przy prądzie spodziewanym 1kA / Fast fuse insert for expected current 1kA / Вставка предохранителя быстаря при ожидаемом токе 1kA [A] 10 Masa / Weight / Масса [kg] [кг] 7,5 7,5 Części zamienne Spare parts Запасные части 16 Nazwa Name Имя Art. nr / Item No. / Арт. Trawersa komplet Trawersa set A53AA Styki pomocnicze II Assistant pointsot contacts II Вспомогательные контакты II A53AA Komplet styków pomocniczych I Set assistant pointsot contacts I Комплект вспомогательных контактов I A53AA Komplet styków pomocniczych II Set assistant pointsot contacts II Комплект вспомогательных контактов II A53AA Prostownik Rectifier Выпрямитель A53AA Zespół cewek Coil section Блок катушек A53AA Zacisk prostownika Clamp of rectifier Зажим выпрямителя A53AA

269 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Tabela 1 Table 1 Таблицa 1 Silnik / Engine / Двигатель Ue Pn Ie [V] [kw] [A] Stycznik / Contactor / Контактор Trwałość łączeniowa / Persistence joining / Устойчивость соединения AC3 x10 5 łączeń switching operations цикли , , , , , , , , , ,7 AC4 x10 4 łączeń switching operations цикли Silnik / Engine / Двигатель Ue Pn Ie [V] [kw] [A] Stycznik / Contactor / Контактор Trwałość łączeniowa / Persistence joining / Устойчивость соединения AC3 x10 5 łączeń switching operations цикли 45 64,5 5, , , , , ,8 AC4 x10 4 łączeń switching operations цикли Uwaga! Wartości wyróżnione największe moce dopuszczalne silników. Attention! Values favoured greatest admissible powers of engines. Внимание! Ценности выделенные предельные силы мыслимые двигателей. Wymiary Dimensions Размеры Schemat elektryczny i rozmieszczenie zacisków Wiring diagram and terminals arrangement Электрическая схема и расположение зажимов

270 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Rozłączniki izolacyjne LO Rozłączniki LO-250 i LO-400 na prądy do 400 A Budowa i działanie Rozłączniki izolacyjne LO 250, LO-400 składają się z następujących głównych zespołów: korpusu dolnego wyposażonego w tory prądowe (styki stałe, ruchome oraz komory gaszeniowe), zespołu górnego (metalowej konstrukcji wsporczej) wyposażonego w napęd niezależny (migowy) oraz styki pomocnicze 2z+2r. Tory prądowe w biegunach głównych posiadają po dwie przerwy izolacyjne. Napęd ręczny zapewnia migowe łączenie styków niezależnie od prędkości przestawienia dźwigni napędu. Załączenie i wyłączenie rozłączników dokonuje się za pomocą dźwigni napędu przesuwając ruchem obrotowym o kąt 90, której konstrukcja nie pozwala określić aktualnego stanu rozłącznika. Rzeczywiste położenie styków ruchomych (stan zamknięcia lub otwarcia) sygnalizowane jest tylko wskaźnikiem optycznym widocznym od strony dźwigni napędowej (kolor zielony O - stan wyłączenia, kolor czerwony I - stan załączenia). Zastosowanie Rozłączniki izolacyjne LO przeznaczone są do: załączania i wyłączania obwodów trójbiegunowych prądu przemiennego, instalowania wewnątrz obudowanych urządzeń rozdzielczych użytkowanych w warunkach wnętrzowych nieklimatyzowanych. Mogą być stosowane w różnych warunkach klimatycznych na wysokości do 2000 m n.p.m. Temperatura otoczenia: K ( C). Rozłączniki izolacyjne LO spełniają wymagania zawarte w normie PN-EN Rozłączniki oferowane są w dwóch wersjach: zatablicowe LO250Z, LO400Z oraz do montażu na płycie LO250W, LO400W. LO load break switch LO-250 and LO-400 load break switch rated up to 400 A Construction LO load break switch consist of following main sets: the bottom equipped trunk into current (points of junction constants, moving and extinction chambers) tracks, the upper (the metal construction) equipped set into the independent (expressed by signs) drive and auxiliary points of junction 2NO +2NC. Current circuits in main poles possess for two isolating pauses. The hand drive assures the instantaneous joining of points of junction aside from of the speed of the displacement of the lever of the drive. The enclosure and the di-sconnection of LO switch disconnectors takes place by means the lever of the drive to push with the rotary motion for the corner 90º whose the construction does not permit to qualify current state the switch disconnector. The real position of chattel (the state of the close or the opening) points of junction signalled is only a visible visual indicator from the side of the driving (the green colour,,o the off-state, the red,, I the state of the enclosure) lever. Application LO load break switch are designed for: making and breaking the current in alternative current circuits, installation inside of enclosed indoor switchgear operated in non-airconditioned compartments. LO can be used in various climate conditions, at the range of ambient temperatures Switch disconnectors fulfil PN-EN standard. Ambient temperature: K ( C) Выключатели нагрузки LO Разъединители LO-250 и LO 400 на токи до 400 А Конструкция Разъединители изоляционное LO 250, LO 400 состоит со следующих главных коллективов: корпуса нижнего снабжённого в пути течения (стыки постоянные, подвижные также гасителной камеры); коллектива верхнего (металлической конструкции содействующей) снабжё нного в привод независимый (миг) также стыки подсобные 2z+2r. Пути течения в полюсах главных имеют по два перерывы изоляцион ные. Привод ручной уверяет миг сочетание стыков безотносительно скорости переставляния рычага привода. Приложение и исключение разъединители совершается с помощью рычага привода перенося движением оборотным об угол 90, которой конструкция не разрешает определить очередного остояния разъединитела. Действительное положение стыков подвижных (состояние заключения или открытия) сигнализирован только коэффициент оптический видимый от стороны рычага приводного (цвет зелёный,, О состояние исключения, цвет красный,, И состояние приложения). Применение Разъединители LO предназначены для: включения и выключения цепей переменного тока, установления внутри корпусных распределительных установок эксплуатируемых во внутренных условиях без кондиционировании воздуха. LO могут быть применены в разных климатических условиях. Температура окружающей среды K ( C). Разъединители LO выполняют требования находящиеся в стандарте PN-EN Asortyment Product range Ассортимент e LO-250Z Art. nr Item No. Арт. A53AA LO-250W A53AA LO-400Z A53AA LO-400W A53AA Przykład zamówienia Rozłącznik izolacyjny zatablicowy na prąd 250 A: Rozłącznik izolacyjny LO-250Z Rozłącznik izolacyjny na prąd 400 A do płyty montażowej: Rozłącznik izolacyjny LO-400W Ordering example Switch disconnector rated 250 A: LO-250Z Switch disconnector rated 400 A to montage on the plate: LO-400W Пример заказа Разъединитель для токов до 250 A запанельный: LO-250Z Разъединитель для токов до 400 A о 250 A к монтажной плите: LO-400W 270

271 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Dane techniczne Technical data Технические данные / e / LO-250Z LO-250W LO-400Z LO-400W Tory głowne / Main contacts / Главные цепи Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии Ui [V] 690 Znamionowe napięcie łączeniowe / Rated insulation voltage / Номинальное напряжение Ue [V] 500 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane / Birth-mark percessive tension held out / Пиковый номинальный ток Uimp [kv] 6 Prąd znamionowy ciągły / Rated continous current / Номинал. нерерывный ток Iu [A] Prąd znamionowy łączeniowy / Rated switching current AC21A, 500 V / Номинал. соединтел. ток Ie [A] 30 Prąd znamionowy załączalny zwarciowy / Rated current short-circuit / Пиковый номинальный ток Icm 30 Prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywalny Current od short-circuit duration held out Номинальный ток 0,5 s Icw [A] 15 Trwałość łaczeniowa / Contact life / Устойчивость соединения AC21A, 500 V [cykl] Trwałość mechaniczna / Mechanical durability / Механическя устойчивость [cycles] [цикли] Znamionowa częstość łączeń / Rated frequency of switching / Номинальная частота соединения [h-1] 120 Liczba biegunów / Number of poles / Количество полюсов 3 Kategoria użytkowania / Usage category / Категрия испльзования AC-21A Stopień ochrony / Protection degree / Степень защиты IP00 Gwinty śrub zaciskowych / Threads of terminal screws / Сечени соединительных прводод Przekroje przewodów przyłączeniowych Conn. conductors cross-sections Сечение соединтельных проводов przyłączeniowych / cross-section / подключения M10 M12 ochronnych / protection / защитные M10 M10 z koncówką kablową conductors with Terminal с выводом szynowych / bus-type conductor / шинопроводов Tory pomocnicze 2z+2r / Auxiliary contacts 2z+2r / Вспмагательные цепи 2z+2r [mm²] [мм²] [mm] [мм] Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии Ui [V] 400 Prąd znamionowy ciągły / Rated continous current / Непрерывный ток Iu [A] 10 Znamionowy prąd łączeniowy / Rated switching current AC V [A] 2,5 Ie / Номиналный соеднинительный ток DC13 [A] 0,16 [mm²] Max przekrój przewodów przyłączeniowych / Max Conn. conductors cross-sections / Сечение соединтельных проводов 2,5 [мм²] [kg] Masa / Weight / Масса 3 3,4 3,2 3,6 [кг] Uwaga! Na indywidualne zamówienia wykonywane są rozłączniki z dłuższym wałkiem napędowym. Na indywidualne zapytanie wykonywane są części zamienne do rozłączników. Attention! For individual orders On individual request made replacement parts for break switchs. Внимание! По индивидуальному заказу возможно изготовить выключатели с более длинным приводным валом. По индивидуальному запросу изготавливаются запасные части к выключателям. Schemat elektryczny Wiring diagram Электрическая схема

272 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Wymiary Dimensions Размеры P płyta montażowa mounting plate монтажная плита / e / A B LO-250Z LO-250W LO-400Z LO-400W

273 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Przełączniki PLO Przełączniki PLO 2525 w PLO 4040 na prądy do 400 A Budowa Przełączniki PLO składają się z dwóch rozłączników LO-...S (które posiadają specjalny wałek napędowy) oraz mechanizmu przełączającego typu HDJ. Mechanizm przełączający HDJ posiada trzy położenia pracy I-0-II i jest mocowany bezpośrednio na wałkach rozłącznika. Napęd ręczny zapewnia migowe łączenie styków niezależnie od prędkości przestawienia dźwigni napędu. Załączenie i wyłączenie rozłączników dokonuje się za pomocą dźwigni napędu przesuwając ruchem obrotowym o kąt 90, której konstrukcja nie pozwala określić aktualnego stanu rozłącznika. Rzeczywiste położenie styków ruchomych (stan zamknięcia lub otwarcia) sygnalizowane jest tylko wskaźnikiem optycznym widocznym od strony dźwigni napędowej (kolor zielony O stan wyłączenia, kolor czerwony I stan załączenia). Zastosowanie Przełączniki PLO przeznaczone są do przełączania i wyłączania różnych rodzajów zasilania np. Sieć-Agregat, w których robocza wartość prądu nie przekracza znamionowych wartości. Przełączniki PLO... oferowane są w dwóch wielkościach prądowych jako: przełączniki zatablicowe w układzie poziomym z napędem bezpośrednim PLO-.../H1, przełączniki zatablicowe w układzie pionowym z napędem bezpośrednim PLO-.../H2, przełączniki z napędem bezpośrednim do montażu na płycie PLO.../K. PLO switches PLO-2525 and PLO-4040 switches for currents up to 400 A Construction PLO... switches consist of two switch-disconnectors of LO-...S type (which have got special driving shaft) and one switching over mechanism of HDJ type. Switching over mechanism of HDJ type has got 3 operating positions I-O-II and it is fixed directly on the shafts of the switch-disconnector. Current torahs in main poles possess for two isolating pauses. The hand drive assures the instantaneous joining of points of junction aside from of the speed of the displacement of the lever of the drive. The enclosure and the disconnection of LO switch disconnectors takes place by means the lever of the drive to push with the rotary motion for the corner 900 whose the construction does not permit to qualify current state the switch disconnector. The real position of chattel (the state of the close or the opening) points of junction signalled is only a visible visual indicator from the side of the driving (the green colour,,o the off-state, the red,, I the state of the nclosure) lever. Application PLO switches are intended for swit-ching over and switching off various types of supply, e.g. Switching between supply from mains supply from the standby diesel generator, when working value of the current does not exceed rating values of current. PLO switches are offered in two current sizes as the following types: Behind-panel-mounted switches in horizontal configuration with direct drive type PLO.../ H1, Behind-panel-mounted switches in vertical configuration with direct drive type PLO.../ H2, Switches for on-board mounting with direct drive type PLO-.../K. Переключатели PLO Переключатели PLO-2525 и PLO-4040 на токи до 400 А Конструкция Переключатели PLO... состоят из двух выключателей LO-...S (которые имеют специальный приводной валик), а также из переключающего механизма типа HDJ. Переключающий механизм типа HDJ имеет три рабочие положения I-O-II и закреплён непосредственно на валиках выключате-ля. Пути течения в полюсах главных имеют по два перерывы изоляционные. Привод ручной уверяет миг сочетание стыков безотносительно скорости переставляния рычага привода. Приложение и исключение разъединители совершается с помощью рычага привода перенося движением оборотным об угол 90, которой конструкция не разрешает определить очередного состояния разъединитела. Действительное положение стыков подвижных (состояние заключения или открытия) сигнализирован только коэффициент оптический видимый от стороны рычага приводного (цвет зелёный,, О состояние исключения, цвет красный, "И состояние приложения). Применение Переключатели PLO... предназначены для переключения и выключения разных ви-дов питания например Сеть-Агрегат, в которых рабочее значение тока не пре-вышает номинальных значений. Переключатели PLO... предлагаются в вариантах с двумя значениями токов: переключатели запанельные в горизонтальном расположении с непосредственным приводом PLO-.../H1, переключатели запанельные в вертикальном расположении с непосредственным приводом PLO-.../H2, переключатели с непосредственным приводом для монтажа на плите PLO-.../K. Asortyment Product range Ассортимент e PLO-2525/H1 PLO-2525/H2 PLO-2525/K PLO-4040/H1 PLO-4040/H2 PLO-4040/K Art. nr Item No. Арт. A53AA A53AA A53AA A53AA A53AA A53AA Przykład zamówienia Przy zamawianiu przełączników należy podać wielkość prądową, jego odmianę oraz numer identyfikacyjny. 1. Przełącznik na prądy do 250A zatablicowy w układzie poziomym z napędem bezpośrednim Przełącznik PLO-2525/H1 2. Przełącznik na prądy do 250 A z napędem bezpośrednim do płyty montażowej Przełącznik PLO-2525/K Ordering example 1. Switch for currents up to 250 A behind-panel-mounted type in horizontal configuration with direct drive. PLO-2525/H1 2. Switch for currents up to 250 A - on-boardmounted type with direct drive. PLO-2525/K Пример заказа При заказе переключателей следует указать токовое значение, его вид. 1. переключатель для токов до 250 A запанельный в горизонтальном расположении с непосредственным приводом PLO-2525/H1 2. переключатель для токов до 250 A с непосредственным приводом к монтажной плите PLO-2525/K

274 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Dane techniczne Technical data Технические данные / e / PLO-2525/H1 PLO-2525/H2 PLO-2525/K PLO-4040/H1 PLO-4040/H2 PLO-4040/K Tory główne / Main contacts / Главные цепи Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии Ui [V] 690 Znamionowe napięcie łączeniowe / Rated insulation voltage / Номинальное напряжение Ue [V] 500 Prąd znamionowy ciągły / Rated continous current Iu [A] / Номинал. нерерывный ток AC21A, 500 V Prąd znamionowy łączeniowy / Rated switching current Ie [A] / Номинал. соединтел. ток Dopuszczalna częstość łączeń / Rated frequency of switching / Допустивная частота соединений [h-1] 120 Kategoria użytkowania / Usage category / Категрия испльзования AC-21A Gwinty śrub zaciskowych / Threads of terminal screws / Сечени соединительных прводод M10 M12 Przekroje przewodów przyłączeniowych Conn. conductors cross-sections Сечение соединтельных проводов z koncówką kablową conductors with Terminal с выводом szynowych bus-type conductor шинопроводов [mm²] [мм²] [mm] [мм] Tory pomocnicze / Auxiliary contacts / Вспмагательные цепи Napiecie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии Ui [V] 400 Znamionowy prąd łączeniowy / Rated switching current / Номиналный соеднинительный ток Max przekrój przewodów przyłączeniowych / Max Conn. conductors cross-sections / Сечение соединтельных проводов Masa / Weight / Масса AC V [A] 2,5 Ie DC13 [A] 0,16 [mm²] [мм²] 2,5 [kg] [кг] ,5 10,5 Wymiary Przełączniki zatablicowe w układzie poziomym z napędem bezpośrednim PLO-.../H1. Dimensions Behind-panel-mounted switches in horizontal configuration with direct drive type PLO-.../H1. Размеры Переключатели запанельные в горизонтальном расположении с непосредственным приводом PLO-.../H1. P płyta montażowa mounting plate монтажная плита / e / A B C 16 PLO-2250/H M10 PLO-4040/H M12 274

275 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Wymiary Przełączniki zatablicowe w układzie pionowym z napędem bezpośrednim PLO-.../H2. Dimensions Behind-panel-mounted switches in vertical configuration with direct drive type PLO-.../H2. Размеры Переключатели запанельные в вертикальном расположении с непосредственным приводом PLO-.../H2. P płyta montażowa mounting plate монтажная плита 16 / e / A B C D PLO-2525/H M10 PLO-4040/H M12 275

276 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Wymiary Przełączniki z napędem bezpośrednim do montażu na płycie PLO-.../K. Dimensions Switches for on-board mounting with direct drive type PLO-.../K. Размеры Переключатели с непосредственным приводом для монтажа на плите PLO-.../K. / e / A B C PLO-2525/K M10 PLO-4040/K M12 Części zamienne Spare parts Запасные части Nazwa Name Имя Art. nr / Item No. / Арт. Zespół wspornika Agrgregate of bracket Блок кронштейна A53AA Rączka Handle Ручка A53AA Styk ruchomy Movable point of contact Подвижный контакт A53AA Nakładka Patch Накладка A53AA Płytka dejonizacyjna Deionization plate Деионизационная пластина A53AA

277 Notatki Note Записки 277

278 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Elektromagnesy napędowe ES1 Elektromagnesy napędowe o udźwigu do 25 kg skoku do 50 mm Budowa Elektromagnes napędowy ES1 składa się z rdzenia, nura i cewki. Nur i rdzeń są wykonane z blachy elektrotechnicznej izotropowej i stanowią obwód magnetyczny. Zaciski cewki wyprowadzone są na bocznej ściance korpusu izolacyjnego. W chwili doprowadzenia napięcia do zacisków cewki, nur zostaje wciągany z siłą zależną od wartości napięcia i długości skoku (szczeliny). Nur sprzężony z układem dźwigni przestawia mechanizm urządzenia. Moc źródła zasilającego elektromagnes powinna być większa lub równa mocy rozruchu elektromagnesu (patrz dane techniczne). Elektromagnesy ES1 należy instalować na konstrukcjach wsporczych, nurem do góry. Mocowanie cięgieł i dźwigni do nura powinno być wahliwe w dwóch płaszczyznach celem ułatwienia swobodnego układania się powierzchni rdzenia i nura, co zapewnia poprawną pracę elektromagnesu napędowego. Siła obciążająca elektromagnes powinna działać w osi nura. Zastosowanie Elektromagnesy napędowe ES1 są stosowane w mechanizmach rozrządu obrabiarek, pras i innych urządzeń sterowanych elektrycznie. W pomieszczeniach zawierających gazy żrące, wybuchowe, nadmierną wilgotność lub zapylenie, elektromagnesy ES1 powinny być instalowane w specjalnych obudowach. ES1 drive electromagnets Single-phase electromagnets with lifting capacity up to 25 kg and stroke up to 50 mm Construction Driving electromagnet ES1 consist of a core, an armature and a coil. The armature and the core are made of isotropic electro-technical sheets and consist the magnetic circuit. Terminals of the coil are led out on the side wall of the insulating frame. When the coil is energized, the armature is drawn in with the force, which depends on the value of voltage and from the length of stroke (gap). The armature coupled with the system of levers shifts the mechanism of the device. The power of source supplying the lectromagnet shall be higher or equal to the electromagnet start-up power (see the technical data of the electromagnet). ES1 electromagnets shall be installed on supporting structures with the armature directed downwards or upw-ards. Levers and pull rods shall be fixed to the armature in the self-aligning way in two planes in order to facilitate the free alignment of cooperating. Planes of armature and core, which ensures correct operation of the drive electromagnet. The force loading the electromagnet shall work along the axis of the armature. Application ES1 electromagnet drive are designed for timing-gear mechanisms of machine tools, presses and other machines electrically controlled. ES1 electromagnet drives shall be installed inside of special enclosures when using in atmosphere of compartment containing caustic or explosive gases, excessive humidity or dustiness. Приводные электромагниты ES1 Однофазные электромагниты c тяговой cилой до 25 кг шагом до 50 мм Конструкция Приводной электромагнит ES1 состоит из сердечника, плунжера и катушки. Якорь и сердечник изготовлены из листовой электротехнической изотроповой стали и становят магнитную цепь. Зажи-мы катушки выведены на боковой стен-ке изоляционного корпуса. В момент подвода напряжения к зажимам катушки, якорь втягивается с силой, которая зависит от значения напряжения и длины хода (зазора). Якорь, связанный с системой рычагов, перемещает меха-низм устройства. Мощность источника питающего электромагнит должна быть более или равна мощности пуска электромагнита (смотри технические данные). Электромагниты ES1 следует монтировать на опорных конструкциях якорём вниз или вверх. Крепление тяговых элементов и рычагов к якорю должно быть катающиеся в двух плоскостях для облегчения свободного укладывания сотрудничающих поверхностей сердечника и якоря, это обеспечивает правильную работу приводного электромагнита. Сила нагрузки электромагнита должна действовать в оси якоря. Применение Приводные электромагниты ES1 применяется в распределительных механизмах станков, прессовальных машин и других установок управляемых электрическим методом. В помещениях содержащих едкие или взрывчатые газы, чрезмерную влагу либо пыльность, электромагниты ES1 должны быть установленные в специальных корпусах. Asortyment Product range Ассортимент e ES KG 230 V Art. nr Item No. Арт. A53AA ES KG 400 V A53AA ES KG 230 V A53AA ES KG 400 V A53AA ES KG 230 V A53AA ES KG 400 V A53AA Przykład zamówienia Elektromagnes napędowy ES1, o udźwigu 15 kg, skoku nura 50 mm, z cewką na napięcie 230 V 50 Hz ES kg 230 V Ordering example ES1 electromagnet drive, lifting capacity 15 kg, armature stroke 50 mm, with 230 V 50 Hz coil ES kg 230 V Пример заказа Приводной электромагнит ES1, с тяговой силой 15 кг, шагом плунжера 50 мм, с катушкой на напряжение 230 В 50 Гц ES kg 230 V * Cewka elektromagnesu stanowi część zamienną dostarczaną na zamówienie. * Electromagnet coil is replaceable and can be ordered on request. * Катушка электромагнита становит запасную часть, которая поставляется по заказу. 278

279 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура / e / ES ES ES Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии Ui [V] 500 Napięcie zasilające / Supply voltage / Питающее напряжение Us [V] 230, 400 Częstotliwość / Frequency / Номиналная частота [Hz] 50 Granice działania / Operating range / Пределы срабатывания 0,9 1,1 Us Temperatura otoczenia / Ambient temperature / Температура окружающей среды [ºC] Udźwig / Lifting capacity / Тяговая сила [kg/кг] Skok nura / Armature stroke / Шаг плунера [mm/мм] Względny czas pracy / Relative operating time / Уделное врема работы [%] Rodzaj pracy / Operating mode / Режим работы Przerywany / Intermittent running / Повторно-кратковременный Częstość zadziałań / Frequency of operation / Частота срабатывания [h-1] Czas własny rozłączania pod obciążeniem / Opening time on load / Собственное врема разъединения под нагрузкой [ms] Moc rozruchu / Inrush power / Мощность пуска [VA] Moc trzymania / Holding power / Мощность удержания [VA] [W] Ciężar nura (zwory) / Weight of armature / Весь плунжера (якора) [kg/кг] 3,2 4,45 4,45 Masa / Weight / Масса [kg/кг] Wymiary Dimensions Размеры / e / A B C D ES ES / Części zamienne Spare parts Запасные части Nazwa Name Имя Art. nr / Item No. / Арт. Cewka ES kg 230 V (CE) Coil ES kg 230 V (CE) Катушка ES kg 230 V (CE) A53AA Cewka ES kg 400 V (CE) Coil ES kg 400 V (CE) Катушка ES kg 400 V (CE) A53AA Cewka ES kg 230 V (CE) Coil ES kg 230 V (CE) Катушка ES kg 230 V (CE) A53AA Cewka ES kg 400 V (CE) Coil ES kg 400 V (CE) Катушка ES kg 400 V (CE) A53AA Cewka ES kg 230 V (CE) Coil ES kg 230 V (CE) Катушка ES kg 230 V (CE) A53AA Cewka ES kg 400 V (CE) Coil ES kg 400 V (CE) Катушка ES kg 400 V (CE) A53AA Zacisk cewki Coil clamp Зажим катушки A53AA

280 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Rozruszniki gwiazdatrójkąt GTSA, BGTSA Budowa Rozruszniki gwiazda-trójkąt zbudowane są na bazie trzech styczników SA, przekaźnika termicznego i przekaźnika czasowego. Przekaźnik nadprądowy cieplny jest wyposażony w mechanizm różnicowy, z ręcznym kasowaniem, podłą-czony w obwodzie zasilania silnika bezpośrednio do początków uzwojeń w nastawiany na 58 % (Ie:v3) wartości prądu z tabliczki znamionowej silnika zabezpieczając obwód przed pracą niepełnofazową. Przekaźnik czasowy umożliwia nastawę czasu rozruchu w gwieździe oraz przerwy między przełączeniem z gwiazdy w trójkąt. Rozruszniki w obudowie wyposażone są w przyciski umożliwiające sterowanie miejscowe oraz sygnalizację świetlną określającą stan pracy. Rozruszniki BGTSA oraz GTSA spełniają wymagania normy: PN-EN Zastosowanie Rozruszniki gwiazda-trójkąt typu GTSA (na płycie stalowej) oraz BGTSA (w obudowie stalowej o stopniu ochrony IP55) służą do rozruchu silników asynchronicznych z wirnikami klatkowymi o znamionowym napięciu roboczym do 690 V prądu przemiennego w częstotliwości 50 Hz. Przełączanie uzwojeń silnika z układu gwiazda, na początku rozruchu, w układ trójkąt jest realizowane automatycznie po podaniu impulsu z przekaźnika czasowego o regulowanym czasie rozruchu i zwłoki przełączania z Y na. Czas trwania rozruchu w zwłoki przełączania ustala użytkownik w zależności od rodzaju obciążenia silnika i warunków sieciowych. GTSA, BGTSA starters Construction Star-delta starters consist of three SA contactors, one thermal relay and one time relay. The overcorrect thermal relay is equipped with a differential gear with manual resetting; it is connected in the motor supply circuit directly to the winding terminals and set to 58 % of the rating plate current value (Ie:v3), protecting the motor circuit against the operation with incomplete phases. The time relay enables setting the start-up time in star configuration and the time of pause between switching from star to delta configuration. Starters mounted in enclosure are equipped with pushbuttons enabling local control and light signaling of their operational state. Starters of BGTSA and GTSA type fulfill the requirements of PN-EN standard. Application Star-delta starters of GTSA type (mounted on steel plate) and of B GTSA (in steel enclosure) with the protection degree IP55 are intended for asynchronous electric motors with squirrel-cage rotors of rating working voltage range up to 690 VAC / 50 Hz. Switching the motor windings from star configuration at the beginning of the startup to delta configuration is realized automatically after the starter receives the impulse from the time relay with the adjustable duration of the start-up and adjustable time of delay between switching from star to delta. The start-up duration and the time of delay between switching from star to delta are set by the user and they depend on type of the motor load and the local network conditions. Пусковые устройства GTSA, BGTSA Конструкция Пусковые переключатели звезда-треугольник построены на основе трёх контакторов SА, термического реле и реле времени. Термическое реле максимального тока, снабжено дифференциальным механизмом с ручным аннулированием, подключенное в цепи питания двигателя непосредственно к началам обмоток и установленное на 58 % (Ie:v3) значения тока со щитка двигателя, оно обеспечивает цепь от неполно фазовой работы. Реле времени разрешает настройку времени пуска в звёзде, а также интервала между переключением со звезды в треугольник. Пусковые переключатели в корпусе снабжены кнопками разрешающими местное управление, а также световую сигнализацию, определяющую режим работы. Пусковые переключатели BGTSA, а также GTSA выполняют требования стандарта PN- EN Применение Пусковые переключатели звезда-треугольник типа GTSA (на стальной плитей), а также BGTSA (в стальном корпусе), со степенью защиты IP55 служат для пуска асинхронных двигателей с коротко замкнутыми роторами с номинальным рабочим напряжением до 690 В переменного тока и частотой 50 Гц. Переключение обмоток из системы звёзда в начале пуска, в систему треугольник производится автоматически после подачи импульса из реле времени с регулируемым временем пуска и опоздания переключения из Y на. Время продолжения пуска и опоздания переключения определяется пользователем в зависимости от вида нагрузки двигателя и сетевых условий. Asortyment Product range Ассортимент e A GTSA-90 GTSA-110 GTSA-132 GTSA-160 GTSA-200 GTSA-250 GTSA-315 T T T T T T T e A BGTSA-90 BGTSA-110 BGTSA-132 BGTSA-160 BGTSA-200 BGTSA-250 BGTSA-315 T T T T T T T A zakres nastawczy przekaźnika A Relay adjustment range A Диапозон установления срабатывания реле GTSA-355 T BGTSA-355 T 16 Przykład zamówienia Rozrusznik gwiazda-trójkąt w obudowie do silnika o mocy 220 kw, napięciu łączeniowym Ue: 400 V 50 Hz i napięciu zasilającym Us: 230 V 50 Hz Rozrusznik BGTSA250 ( A) K T1980 Ordering example Star-delta starter in enclosure for motor of 220 kw power, with switching voltage Ue: 400 V and with supply voltage Us: 230 V. BGTSA250 ( A) K T1980 Пример заказа Пусковой переключатель "звезда-треугольник" в корпусе для двигателя мощностью 200 квт, напряжение соединения Ue: 400 В и напряжение управления Us: 230 В. BGTSA250 ( A) K T

281 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Dane techniczne Technical data Технические данные Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage / Номиналное напряжение изоласии / e / obwodów głównych main circuits главных цепей obwodów streowniczych control circuits цепей управления GTSA..., BGTSA Napięcie zasilające / Supply voltage / Питающее напряжение Us [V] 230 Prąd znamionowy cieplny / Rating thermal current / Номианальный тепловой ток Ith [A] Dopuszczalna moc znamionowa silnika klatkowego przy napięciu Power limit at switching of Hz squirrel-cage motors at voltage Номинальная мощность при соединении клето Ui 230 V [V] V [kw] 500 V V Granica działania / Operating range / Пределы срабатывания (0,85 1,1) Us zasilania od góry / for supply from above Gwinty śrub zaciskowych / Threads of terminal screws / питания сверху M8 M10 M10 M12 / Сечени соединительных прводод odbioru od dołu / for output from below / приёма снизу M8 M8 M10 M10 Maks. przekrój przewodów z końcówką kablowa / Maximum cross-section of conductors [mm²] / Макс сечение проводов c кабельным выводом [мм²] x120 2x185 Dopuszczalna częstość łączeń / Frequency of operating limit / Допуспвмая частота соединения [h-1] 30 Temperatura pracy / Working temperatiure / Температура окружающей среды [ºC] Stopień ochrony / Protection degree / Степень защиты GTSA... IP00 BGTSA... IP65 obudowa typu RN y styczników stosowanych w rozrusznikach / e / Y (K1) es of contactors used in starters Stycznik / Contactor / Контактор zasilania / supply / питания (K2) (K3) ы контакторов применяемых в пусковых переключателях Tory pomocnicze do wykorzystania Free auxiliary switches for use Вспомогательные линии дла использования K1 K2 K3 GTSA..., BGTSA... LS.. SA- z r SA- z r SA- z r z r z r z r M M M M M M M M M M M M Schemat elektryczny Wiring diagram Электрическая схема

282 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Wymiary Dimensions Размеры Rysunek obrysowy rozrusznika Y- w obudowie. / e / obudowy / e of enclosure / шкафы BGTSA110 RN Outline drawing of the Y- starter mounted in enclosure. Габаритный чертеж пусковного переключателя Y- в корпусе. 16 / e / A B C D GTSA GTSA GTSA GTSA Rysunek obrysowy rozrusznika Y- na płycie metalowej. Outline drawing of the Y- starter mounted on metal board. абвритный чертеж пускового переключателя Y- на металлической плите. 282

283 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура / e / obudowy / e of enclosure / шкафы BGTSA250 RN Rysunek obrysowy rozrusznika Y- w obudowie. Outline drawing of the Y- starter mounted in enclosure. Габаритный чертеж пусковного переключателя Y- в корпусе. / e / A B GTSA GTSA GTSA GTSA Rysunek obrysowy rozrusznika Y- na płycie metalowej. Outline drawing of the Y- starter mounted on metal board. абвритный чертеж пускового переключателя Y- на металлической плите. Części zamienne Części zamienne jak dla styczników SA. Spare parts Spare parts as for SA contactors. Запасные части Запасные части такие же как для контакторов SA. 283

284 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Kategorie użytkowania Kategorie użytkowania są wyszczególnione w poszczególnych normach przedmiotowych. Każda kategoria użytkowania jest scharakteryzowana wartościami prądów i napięć, wyrażonych krotnościami prądu znamionowego łączeniowego i napięcia znamionowego łączeniowego, oraz wartościami współczynnika mocy lub stałą czasową. Oznaczenie kategorii użytkowania jest uzupełnione literą A lub B odpowiednio do przewidzianego zastosowania przy częstym lub nieczęstym działaniu. Categories of usage Categories of usage are specified in the individual standards. Each usage category is characterized by values of currents and voltages, given as the multiplication ratio of rating switching current and rating switching voltage, and by value of the power factor or the time constant. The designation of the usage category is supplemented by the letter A or B, corresponding respectively with the frequent or non-frequent operation. Категории использования Категории использования (эксплуатации) перечислены в отдельных предметных стандартах. Каждая категории использования определена значениями токов и напряжений, указанных как кратные номинального тока включения и номинального напряжения включения, а также значениями коэффициента мощности или постоянной времени. Обозначение категории использования дополнено буквой А или В, соответственно к предусмотренному использованию для частого и нечастого действия. Kategoria użytkowania Категория использования AC-1 AC-2 AC-3 AC-4 AC-5a AC-5b Prąd przemienny (AC) / AC / Переменный ток (A. C.) owe zastosowania / ical application / ичные применения Łączenie obciążeń bezindukcyjnych lub o małej indukcyjności, pieców oporowych Switching no-inductance loads and loads with low inductance, e.g. Resistance furnaces Включение безындуктивных или с малой индуктивностью, электропечей сопротивления Łączenie silników pierścieniowych: rozruch, wyłączanie Switching slip-ring motors: start-up and switch-off Включение асинхронных двигателей с фазными роторами: пуск, выключение Łączenie silników klatkowych: rozruch, wyłączanie silników w czasie biegu 1) Switching squirrel-cage motors: start-up, switching-off the motors during the run 1) Включение асинхронных двигателей с короткозамкнутыми роторами: пуск, выключение двигателей в режиме работы 1) Łączenie silników klatkowych: rozruch, rewersowanie (hamowanie przeciwprądem 2) ), impulsowanie 3) Switching squirrel-cage motors: start-up, reversing (counter-current braking 2) ), impulsing 3) Включение асинхронных двигателей с короткозамкнутыми роторами: пуск, реверсирование (торможение противотоком 2) ), работа в импульсном режиме 3) Łączenie sterowania elektrycznego lamp wyładowczych Switching electrical control of discharge lamps Включение электрического управления газоразрядных ламп Łączenie żarówek / Switching incandescent lamps / Включение ламп накаливания Norma przedmiotowa Relevant standard Предметный стандарт PN-EN AC-6a AC-7a AC-7b AC-8a AC-8b AC-12 AC-13 AC-14 AC-15 AC-20A AC-20B AC-21A AC-21B AC-22A AC-22B AC-23A AC-23B AC-31A AC-31B AC-33A AC-33B AC-35A AC-35B AC-36A AC-36B Łączenie transformatorów / Switching transformers / Включение трансформаторов Łączenie obciążeń o małej indukcyjności w gospodarstwie domowym w podobnych zastosowaniach Switching loads with low inductance in household and similar applications Включение нагрузок с малой индуктивностью в домашнем хозяйстве и в похожих применениях Łączenie silników w zastosowaniach gospodarstwa domowego Switching motors in household applications Включение двигателей в применениях в домашнем хозяйстве Sterowanie silnikami sprężarek hermetycznych czynnika chłodzącego z ręcznym przestawieniem wyzwalaczy przeciążeniowych Control of motors driving hermetic compressors of cooling medium with manual re-setting of overload releases Управление двигателями герметичных компрессоров холодильного агента с ручным переключением перегрузочных расцепителей Sterowanie silnikami sprężarek hermetycznych czynnika chłodzącego z samoczynnym przestawieniem wyzwalaczy przeciążeniowych Control of motors, which drive hermetic compressors of cooling medium, with automatic re-setting of overload releases Управление двигателями герметичных компрессоров холодильного агента с автоматическим переключением перегрузочных расцепителей Sterowanie obwodami z obciążeniami rezystancyjnymi i obciążeniami półprzewodnikowymi z izolacją transformatorową Control of circuits with resistive loads and with semi-conductive loads with the transformer-type insulation Управление цепями с резистивными нагрузками и полупроводниковыми нагрузками с трансформаторной изоляцией Sterowanie obciążeniami półprzewodnikowymi z izolacją transformatorową Control of semi-conductive loads with the transformer-type insulation Управление полупроводниковыми нагрузками с трансформаторной изоляцией Sterowanie małymi obciążeniami elektromagnetycznymi ( 72VA) Control of small electromagnetic loads ( 72 VA) Управление малыми электромагнитными нагрузками ( 72VA) Sterowanie obciążeniami elektromagnetycznymi (>72VA) Control of electromagnetic loads (>72 VA) Управление электромагнитными нагрузками (>72VA) Działanie bez obciążenia (zamykanie w otwieranie) Operation without loads (closing and opening) Срабатывание без нагрузки (включение и выключение) Łączenie obciążeń rezystancyjnych, również z umiarkowanymi przeciążeniami Switching resistive loads, also with moderate overloads Включение резистивных нагрузок, тоже с умеренными перегрузками Łączenie obciążeń mieszanych rezystancyjnych w indukcyjnych, również z umiarkowanymi przeciążeniami Switching mixed resistive and inductive loads, also with moderate overloads Включение смешанных резистивных и индуктивных нагрузок, тоже с умеренными перегрузками Łączenie obciążeń silnikowych lub innych obciążeń o wielkiej indukcyjności Switching motor-type loads or other loads with high inductance Включение двигательных нагрузок или других нагрузок с большой индуктивностью Obciążenia bezindukcyjne lub małoindukcyjne No-inductance loads or loads with low inductance Безындуктивные или мало индуктивные нагрузки Silniki lub obciążenia mieszane zawierające silniki, obciążenia rezystancyjne i do 30% lamp żarowych Motors or mixed loads including motors, resistive loads and up to 30% incandescent lamps Двигатели или смешанные нагрузки, содержащие двигатели, резистивные нагрузки и до 30% ламп накаливания Elektryczne lampy wyładowcze / Electrical discharge lamps / Электрические газоразрядные лампы Lampy żarowe / Incandescent lamps / Лампы накаливания PN-EN PN-EN PN-EN

285 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Kategoria użytkowania Категория использования DC-1 DC-3 DC-5 DC-6 DC-12 DC-13 DC-14 DC-20A DC-20B DC-21A DC-21B DC-22A DC-22B DC-23A DC-23B DC-31A DC-31B DC-33A DC-33B DC-36A DC-36B Prąd stały (DC) / DC / Переменный ток (D. C.) owe zastosowania / ical application / ичные применения Łączenie obciążeń bezindukcyjnych lub o małej indukcyjności, pieców oporowych Switching no-inductance loads and loads with low inductance, e.g. Resistance furnaces Включение безындуктивных или с малой индуктивностью, электропечей сопротивления Łączenie silników bocznikowych: rozruch, hamowanie przeciwprądem 2), impulsowanie. Wyłączanie dynamiczne silników prądu stałego Switching shunt-motors: start-up, counter-current braking 2), impulsing. Dynamic switching-off of DC motors Включение двигателей параллельного возбуждения: пуск, торможение противотоком 2), работа в импульсном режиме. Динамическое выключение двигателей постоянного тока Łączenie silników szeregowych: rozruch, hamowanie przeciwprądem, impulsowanie 3). Wyłączanie dynamiczne silników prądu stałego Switching shunt-motors: start-up, counter-current braking 3), impulsing. Dynamic switching-off of DC motors Включение двигателей последовательного возбуждения: пуск, торможение противотоком, работа в импульсном режиме 3). Динамическое выключение двигателей постоянного тока 1) Kategoria AC-3 może być stosowana do nieczęstego impulsowania przez ograniczony czas przy nastawianiu maszyny, w tym przypadku liczba operacji nie powinna przekraczać pięciu na minutę i nie więcej niż 10 w ciągu 10 minut. 2) Przez hamowanie przeciwprądem rozumie się zatrzymanie lub nagłą zmianę kierunku obrotów (rewersowanie) silnika poprzez przełączanie połączeń pierwotnych silnika w czasie jego biegu. 3) Przez impulsowanie rozumie się załączenie silnika raz lub wielokrotnie w krótkim odstępie czasu, w celu uzyskania małych ruchów napędzanego mechanizmu. Łączenie żarówek / Switching incandescent lamps / Включение ламп накаливания Sterowanie obwodami z obciążeniami rezystancyjnymi i obciążeniami półprzewodnikowymi z izolacją transformatorową Control of circuits with resistive loads and with semi-conductive loads with the transformer-type insulation Управление цепями с резистивными нагрузками и полупроводниковыми нагрузками с трансформаторной изоляцией Sterowanie elektromagnesami / Control of electromagnets / Управление электромагнитами Sterowanie elektromagnesami zawierającymi w obwodzie oporniki oszczędnościowe Control of electromagnets including in the circuits energy-saving resistors Управление электромагнитами, содержащими в цепи экономные резисторы Działanie bez obciążenia (zamykanie w otwieranie) Operation without loads (closing and opening) / Срабатывание без нагрузки (включение и выключение) Łączenie obciążeń rezystancyjnych, również z umiarkowanymi przeciążeniami Switching resistive loads, also with moderate overloads Включение резистивных нагрузок, тоже с умеренными перегрузками Łączenie obciążeń mieszanych rezystancyjnych i indukcyjnych, również z umiarkowanymi przeciążeniami Switching mixed resistive and inductive loads, also with moderate overloads Включение смешанных резистивных и индуктивных нагрузок, тоже с умеренными перегрузками Łączenie obciążeń silnikowych lub innych obciążeń o wielkiej indukcyjności Switching motor-type loads or other loads with high inductance Включение двигательных нагрузок или других нагрузок с большой индуктивностью Obciążenia rezystancyjne / Resistive loads / Резистивные нагрузки Silniki lub obciążenia mieszane zawierające silniki Motors or mixed loads including motors / Двигатели или смешанные нагрузки, содержащие двигатели Lampy żarowe / Incandescent lamps / Лампы накаливания 1) AC-3 category can be used for infrequent impulsing of limited time duration during adjustment of the machine; in such case the number of operations shall not exceed five operations per minute and there shall be not more then 10 operations during 10 minutes. 2) By counter-current braking it is meant stopping or abrupt changing of the rotation direction (reversing) of the motor by switching over primary motor connections during operation of the motor. 3) By impulsing it is meant switching on the motor once or repeatedly in the short time period in order to get small movements of the driven mechanism. Norma przedmiotowa Relevant standard Предметный стандарт PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN ) Категория AC-3 может быть применена для нечастой работы в импульсном режиме через ограниченное время при наладке машины, в том случае количество операций не должно превышать пяти в минуту и не более чем десять через десять минут. 2) Наименование торможение противотоком обозначает задержание или внезапное изменение направления оборотов (реверсирование) двигателя путём переключения первоначальных соединений двигателя во время его хода. 3) Наименование работа в импульсном режиме обозначает однократное или многократное включение двигателя в коротком промежутке времени для получения малых перемещений приводимого механизма

286 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Hamulce szynowe HS-3/24, HS-3/40, HS-6/24, HS-6/40 Budowa Hamulec szynowy HS-3 składa się z następujących zespołów: cewki, obwodu magnetycznego. Cewka hamulca ma uzwojenie wykonane z drutu nawojowego DNE 180, które umieszczone jest w obudowie z gumy elektroizolacyjnej. Końce uzwojenia są wyprowadzone przewodami o przekroju 10 mm² w izolacji gumowej na zewnątrz obudowy. Obwód magnetyczny składa się z trzech części wykonanych z materiału magnetycznie miękkiego: rdzeń umieszczony w oknie cewki, dwa nabiegunniki z płaskowników przykręcone po obydwu stronach rdzenia, cztery nakładki cierne, zwężające wzdłużną szczelinę magnetyczną i ślizgające się na szynie w chwili hamowania. Zastosowanie Hamulce szynowe HS-3 i HS-6 są stosowane do awaryjnego hamowania wagonów tramwajowych 105Na/805Na, 105N2k. Są to elektromagnesy prądu stałego, które na skutek działania sił magnetycznych, po wzbudzeniu przylegają do szyny i powodują szybkie zatrzymanie wagonu. Hamulce szynowe HS-3 i HS-6 odpowiadają wymaganiom normy zakładowej ZN-03/APAREL-10. HS rail brakes HS-3/24, HS-3/40, HS-6/24, HS-6/40 Construction Rail brake consist of the following units: coil, magnetic circuit. The coil of the brake has got a winding made of coil wire DNE180, enclosed in a housing made of electroinsulating rubber. Terminals of the winding are led out to the outside of the housing with conductors of cross-section 10 mm² in rubber insulation. Magnetic circuit consists of three parts, made of magnetically soft material. These parts are as follows: core located in the coil window, two pole shoes made of flat bars, fixed with bolts on the both sides of the core, four frictional inserts, narrowing the longitudinal magnetic gap and sliding on the rail during braking. Application Rail brakes HS-3 and HS-6 are intended for emergency braking of tramcar of 105 type. They consist of DC electromagnets, which due to working magnetic forces after excitation adhere to the rail and cause fast stoppage of the tramcar. Rail brakes HS-3 and HS-6 fulfill requirements of ZN-03/APAREL-10 internal standard. Рельсовый тормоз HS HS-3/24, HS-3/40, HS-6/24, HS-6/40 Конструкция Рельсовый тормоз состоит из следующих узлов: катушки, магнитной цепи. Катушка тормоза имеет обмотку, изгото-вленную из обмоточной проволоки DNE 180, которая находится в корпусе из электроизоляционной резины. Окончания обмотки выведены проводами с сечением 10 мм² в резиновой изоляции вне корпуса. Магнитная цепь состоит из трёх частей, изготовленных из магнитно-мягкого материала. Это: сердечник помещён в окошке катушки, два надполюсники из полос, привинчены по обеих сторонах сердечника, четыре фрикционные накладки, суживающиеся продольную магнитную, щель и скользящие по рельсу в момент торможения. Применение Рельсовые тормоза HS-3 и HS-6 используются для аварийного торможения трамвайных вагонов 105. Это электро-магниты постоянного тока, которые из-за действия магнитных сил, после возбуждения прижимаются к рельсам и вызывают быструю остановку трамвайного вагона. Рельсовые тормоза HS-3 и HS-6 отвечают требованиям заводского стандарта ZN-03/ APAREL-10. Asortyment Product range Ассортимент / e / HS-3 24 V HS-3 40 V HS-6 24 V HS-6 40 V Art. nr Item No. Арт. A53AA A53AA A53AA A53AA Przykład zamówienia HAMULEC SZYNOWY HS-3 24 V HAMULEC SZYNOWY HS-6 24 V Ordering example RAIL BRAKES HS-3 24 V RAIL BRAKES HS-6 24 V Пример заказа Рельсовый тормоз HS-3 24 V Рельсовый тормоз HS-6 24 V 16 Części zamienne Spare parts Запасные части Nazwa Name Имя Art. nr / Item No. / Арт. Okładzina prawa HS Right jacket HS Правая накладка HS A53AA Okładzina lewa HS Right jacket HS Левая накладка HS A53AA Szyna hamulca HS-3 Rail of brake HS-3 Рельса тормоза HS-3 A53AA Szyna hamulca HS-6 Rail of brake HS-6 Рельса тормоза HS-6 A53AA Rdzeń hamulca HS Core of brake HS Стержень тормоза HS A53AA Cewka HS-3 24 V (CE) Coil HS-3 24 V (CE) Катушка 24 V (CE) A53AA Cewka HS-3 40 V (CE) Coil HS-3 40 V (CE) Катушка HS-3 40 V (CE) A53AA

287 Aparatura / Switching equipment / Аппаратура Dane techniczne Technical data Технические данные / e / HS3-3/24 HS3-3/40 HS-6/24 HS-6/40 Napięcie znamionowe izolacji uzwojenia hamulca / Rating voltage of the brake winding insulation Номинальное напряжение изоляции обмотки тормоза [V] Napięcie znamionowe uzwojenia hamulca / Rating voltage og brake winding / Номинальное напряжение обмотки тормоза [V] =24 =40 =24 =40 Prąd trzymania / [A] ,1 13,8 Napięcie pobiercze / Test voltage / Испитательная напряжение [V] Znamionowa siła hamulca / Rating braking force / Номинальная сила тормоза [kn] ±48 ±56 Wysokość zawieszenia hamulca nad powierzchnią główki szyn Height of fixing the brake above the rail head surface Высота подвеса тормоза над поверхностью головки рельса [mm/мм] Rodzaj pracy / e of operation / Режим работы dorywcza (15 min.) / casual (15 minutes) / случайная (15 мин.) Ciężar hamulca / Weight of the brake / Весь тормоза [kg/кг] Charakterystyka hamulca Characteristics of the brake Характеристика тормоса Jednostki: U - napięcie [V] I - prąd [A] F - siła [kn] F kn F kn V Azw U V I A Azw U V I A 24V U V I A U V I A HS-3 HS-6 Wymiary Dimensions Размеры

288 Komplementarność oferty Complementarity of offer Комплементарное предложение oszczędność czasu time saving Экономия времени Bezpieczeństwo pracy work safety Безопастность работы Komfort pracy work comfort Комфорт работы Precyzja precision точность

289 DYSTRYBUTORZY ZAE ERGOM FIRMA ULICA KOD MIEJSCOWOŚĆ TEL. REJON PÓŁNOCNO-WSCHODNI ELHURT - ELMET SP. Z O.O. NADRZECZNA Augustów EL-TECH S.C. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH RADOSŁAW MALINOWSKI, KAZI- MIERZ SYLWESTER MALINOWSKI CHREPTOWICZA Augustów ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. SKŁADOWA Białystok ELHURT - ELMET SP. Z O.O. ARMII WOJSKA POLSKIEGO Białystok ELHURT - ELMET SP. Z O.O. BARANOWICKA Białystok ELKOND SP. Z O.O. HANDLOWA Białystok ELKOND SP. Z O.O. TOWAROWA Białystok P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. CHOROSZCZAŃSKA Białystok PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PUŁASKIEGO 26C/ Białystok ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. RYSKA Białystok KACZMAREK ELECTRIC S.A. SKŁADOWA Białystok KACZMAREK ELECTRIC S.A. POGODNA Białystok ELHURT - ELMET SP. Z O.O. MICKIEWICZA 5/ Bielsk Podlaski ELHURT - ELMET SP. Z O.O. AL. PIŁSUDSKIEGO Bielsk Podlaski ELEKTROMAG SP Z O.O. PARTYZANTÓW Brwinów DORIAN SP.J. DOROTA LISICKA KRZYSZTOF LISICKI NIECHODZKA Ciechanów ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. MAZOWIECKA Ciechanów F.H. ELEKTRON M. BUJAKOWSKI, J. GRUDZIŃSKI, J. GRZYBOWSKI SP.J. PŁOŃSKA Ciechanów BAXTOM SP.Z O.O. SPORTOWA Działdowo PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE HURTOWNI ELEKTRYK AMPER PIOTR KSIĘŻOPOLSKI BOYA ŻELEŃSKIEGO Działdowo ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ŁUKASIEWICZA Ełk HURTOWNIA ELEKTRYK JAN WOJCIECHOWSKI SUWALSKA Ełk POLAMP SP. Z O.O. MATEJKI Ełk HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA "CONECT" MAREK KĘSIK ALEJA LEGIONÓW Garwolin ELZA SKLEP ELEKTRYCZNY SPÓŁKI POLAMP ARMI KRAJOWEJ Giżycko HURTOWNIA ELEKTRYK JAN WOJCIECHOWSKI PRZEMYSŁOWA Giżycko FIRMA HANDLOWA ELEKTRON HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH PIOTR I ELŻBIETA BALCERZAK SP.J. KUTNOWSKA 74A Gostynin ELHURT - ELMET SP. Z O.O. WOJSKA POLSKIEGO Grajewo HURTOWNIA ELEKTRYK JAN WOJCIECHOWSKI EŁCKA Grajewo PPHU "MERKURION" KRZYSZTOF ŻUKOWSKI KRÓLEWSKA Grodzisk Mazowiecki ELHURT - ELMET SP. Z O.O. KS. WIEROBIEJA Hajnówka PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE HURTOWNI ELEKTRYK WIDRO PLUS JERZY DROBOTKO STANISŁAW WIĄCEK SKŁODOWSKIEJ 23E Iława POLSKA GRUPA ELEKTRYCZNA FORUM-RONDO SP. Z O.O. MORSZKÓW Jabłonna Lacka BARGO SP. Z O.O. PIŁSUDSKIEGO Józefów BARGO SP. Z O.O. WARSZAWSKA Kanie Helenowskie ELHURT SP. Z O.O. KOLEJOWA Kiełpin BARGO SP. Z O.O. NADARZYŃSKA Kobyłka DORIAN SP.J. DOROTA LISICKA KRZYSZTOF LISICKI WARSZAWSKA 10B Legionowo PHU ELTRON KLEWINOWSKI JAN I GRAŻYNA GŁÓWNA Łapy BARGO SP. Z O.O. KOLEJOWA Łomianki HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA "JANTESSA" LACHOWSKI JANUSZ WARSZAWSKA Łomianki ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH LEGIONÓW 60 A Łomża ELKOND SP. Z O.O. MICKIEWICZA Łomża HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA "BTS 2" ROBERT SZYMAŃSKI POZNAŃKA Łomża HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "KABEL" S.C. MARZENA CWALINA, ZBIGNIEW CWALINA AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO Łomża P.P.H.U. "ELDOR" ŁUKASZ MACIEJ BARANOWSKI OSTROŁĘCKA Łomża BARGO SP. Z O.O. PIŁSUSKIEGO Marki ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH AL. JEROZOLIMSKIE Michałowice ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH PIŁSUDSKIEGO Mińsk Mazowiecki BAXTOM SP.Z O.O. BROWARNA Mława DORIAN SP.J. DOROTA LISICKA KRZYSZTOF LISICKI RYNKOWA Mława PUH "ELEKTRA" SP.J. EDYTA PODOWSKA, KATARZYNA KSYBEK WARSZAWSKA Mława HURTOWNIA ELEKTRYK JAN WOJCIECHOWSKI WOJSKA POLSKIEGO 6I Mrągowo PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE HURTOWNI ELEKTRYK WIŚNIEWSKI WIKTOR WIŚNIEWSKI TRAUGUTTA Nidzica GRODNO S.A. KWIATOWA Nieporęt HURTOWNIA ELEKTRYK JAN WOJCIECHOWSKI WOJSKA POLSKIEGO Olecko ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO Olsztyn ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. LUBELSKA 32 E Olsztyn ELMEX TADEUSZ SAWICKI, WOJCIECH KOZICKI SP.J. ŻELAZNA 7A Olsztyn HURTOWNIA ELEKTRYK JAN WOJCIECHOWSKI LUBELSKA 43A Olsztyn P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. TOWAROWA 20B Olsztyn POLAMP SP. Z O.O. LUBELSKA Olsztyn PPHU "AREL" ARKADIUSZ SAWICKI LUBELSKA 29C Olsztyn STALEX SP. J. BODYCHA Opacz - Kolonia BARGO SP. Z O.O. KOŁOBRZESKA Ostrołęka DORIAN SP.J. DOROTA LISICKA KRZYSZTOF LISICKI TARGOWA Ostrołęka ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. TARGOWA 39H Ostrołęka EL-SAM SP.J. B.SZLACHETKA, J. ZALEWSKI 11 LISTOPADA Ostrołęka PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE HURTOWNI ELEKTRYK ZBYCH S.C. ZBIGNIEW FRONTCZAK PRZEMYSŁAW KOWALEWSKI GRUNWALDZKA 55A Ostróda HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA "JALEX" JAROSŁAW PIĘTKA ŚWIDERSKA Otwock BARGO SP. Z O.O. KONOTOPSKA 4A Ożarów Mazowiecki FPK SP. Z O. O. DUCHNICE, UL. ŻYTNIA Ożarów Mazowiecki PHUW MULTIMAT GRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SP.J. POZNAŃSKA 129/ Ożarów Mazowiecki SEA ADAM AMBROZIAK JANA PAWŁA II Piaseczno TIM S.A. REGULSKA 2B Piastów HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTROBEST ZBIGNIEW BESSMAN GEN. WŁADYSŁAWA SIKOR- SKIEGO Pisz ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. KOSTROGAJ Płock PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. KOSTROGAJ Płock PRZEDSIĘBIORSTWO AMPER SP. Z O.O. ŻYZNA Płock ELEKTROMA-M.M MAŁGORZATA PIĄTKOWSKA KS.R.JAWORSKIEGO Płońsk F.H. ELEKTRON M. BUJAKOWSKI, J. GRUDZIŃSKI, J. GRZYBOWSKI SP.J. TARGOWA Płońsk F.H. ELEKTRON M. BUJAKOWSKI, J. GRUDZIŃSKI, J. GRZYBOWSKI SP.J. 17 SIERPNIA Pułtusk BARGO SP. Z O.O. WSPÓLNA Raszyn PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IGLOTECH L. BYSTRZYCKI, R. OSTROWSKI SP.J. KRAKOWSKA Raszyn ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH SALON OŚWIETLENIA ŚWIATŁO I STYL BRZESKA Siedlce ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. BRZESKA Siedlce ELHURT - ELMET SP. Z O.O. FLORIAŃSKA Siedlce ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. BRZESKA 97 A Siedlce PHU "ELEKTRYK" HURT-DETAL-USŁUGI E.MICHALCZUK ZASZKOLNA Siemiatycze ELMONTER S.J. SŁAWEK PIETRZYK,MAREK BANASIUK KOSOWSKA Sokołów Podlaski ELHURT - ELMET SP. Z O.O. ŚCIEGIENNEGO 39A Sokółka ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH WARSZAWSKA Stojadła P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. TRAKT BRZESKI Sulejówek ELEKTROMIL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ZBIGNIEW ŚLASKI MICKIEWICZA Suwałki ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. SZKOLNA Suwałki FIRMA HANDLOWA HURT-DETAL J.G.SZULC SEJNEŃSKA Suwałki HURTOWNIA ELEKTRYK JAN WOJCIECHOWSKI POLNA Szczytno ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH OBWODOWA Warka ACEL J.M. CISKOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA MUSZKIETERÓW Warszawa DORIAN SP.J. DOROTA LISICKA KRZYSZTOF LISICKI PATRIOTÓW Warszawa

290 FIRMA ULICA KOD MIEJSCOWOŚĆ TEL. ELEKTROMAG SP Z O.O. POŁCZYŃSKA 115B Warszawa ELEKTRONEX S.C. ELŻBIETA SIMBOROWSKA, ANNA GRUDNA BOLKOWSKA Warszawa ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. BORZYMOWSKA Warszawa ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. MODLIŃSKA Warszawa ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. REZEDOWA 19A Warszawa ELHURT SP. Z O.O. POSTĘPU Warszawa KABIS TADEUSZ WOJTCZUK ODDZIAŁ NR 1 POŁCZYŃSKA Warszawa KABIS TADEUSZ WOJTCZUK ODDZIAŁ NR 2 GROCHOWSKA Warszawa KABIS TADEUSZ WOJTCZUK ODDZIAŁ NR 3 CHEŁMSKA 21 BUDYNEK 15/ Warszawa KABIS TADEUSZ WOJTCZUK ODDZIAŁ NR 4 POSTĘPU Warszawa KABIS TADEUSZ WOJTCZUK ODDZIAŁ NR 5 WENECKA Warszawa LASER-ATL ANNA LECH, TOMASZ LECH SP.J. LEONIDASA Warszawa ORTEN SP. Z O.O. OSZMIAŃSKA Warszawa P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. ELBLĄSKA 15/ Warszawa PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. GIDZIŃSKIEGO Warszawa PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. BUKOWIECKA Warszawa PPH "EL-MAX"CENTRUM ŚWIATŁA BARTYCKA 24/ Warszawa PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EL-ŻAK ŻAKOWSKA BEATA KŁOBUCKA 8/ Warszawa ELCOR SP.Z.O.O. I AWP Wyszków HANDEL HURT DETAL "ELBUD" HENRYK RUDNICKI ARMI W.P Wyszków HURTOWNIA ELEKTRYCZNA BERM GROSFELD S.J. BIAŁOSTOCKA 57D Zambrów REJON POŁUDNIOWO-WSCHODNI ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH SIDORSKA Biała Podlaska ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. BRZESKA Biała Podlaska ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. SIDORSKA Biała Podlaska ELPIE SP. Z O.O HANDLOWA Biała Podlaska ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. OKSZOWSKA Chełm ELPIE SP. Z O.O MICKIEWICZA 7A Chełm PPH "EL-MAX" HURTOWNIA ELEKTRYCZNA REJOWIECKA Chełm KWANT DARIUSZ KWIECIŃSKI SP.J. DARIUSZ KWIECIŃSKI SP.J. GRANICZNA 6A Dąbrowa Tarnowska KWANT DARIUSZ KWIECIŃSKI SP.J. DARIUSZ KWIECIŃSKI SP.J. SUCHARSKIEGO Dąbrowa Tarnowska ELE-COMP SP. Z O.O. TRANSPORTOWCÓW Dębica HAP "MEGA" SP. J. CETNAR K., BUDZIK B RZESZOWSKA Dębica PHU PEX-POOL KATARZYNA WERYŃSKA- KANIA, JANUSZ KANIA SP.J. FREDRY Dębica GRODNO S.A. MICKIEWICZA Dynów PHUW MULTIMAT GRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SP.J. ZAKAŁDOWA Gorlice DOMET HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH WALDEMAR LACHIEWICZ KOLEJOWA Hrubieszów DOMET HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH WALDEMAR LACHIEWICZ SUTKI Hrubieszów ELPIE SP. Z O.O KOLEJOWA 12A Hrubieszów CP TRADE SP.Z O.O. SPÓŁDZIELCZA Jarosław ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. REYMONTA Jarosław KIM KUZMA SPÓŁKA JAWNA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA PRUCHNICKA 15 A Jarosław ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. KASPROWICZA Jasło PHUW MULTIMAT GRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SP.J. PIOTRA SKARGI Jasło AKKOP KOPEREK S.J. BATALIONÓW CHŁOPSKICH Kielce BMK CENTRUM ELEKTROINSTALACJI SP. Z O.O. ZBOŻOWA 2A Kielce DYNAMIK SP. Z O.O. ZAGNAŃSKA Kielce ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. GÓRNA Kielce ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. GEN.HAUKE BOSAKA Kielce EL-KABEL P.P.H. SZCZYGIELSKI SPÓŁKA JAWNA ZAGNANSKA Kielce FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ELEKTRO-TECHMET" WIESŁAWA JEDYNAK MAGAZYNOWA Kielce KACZMAREK ELECTRIC S.A. ZAGNAŃSKA Kielce P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. MIELCZARSKIEGO Kielce PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. ORZESZKOWEJ Kielce PHUW MULTIMAT GRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SP.J. WSPÓLNA Kielce PPH "EL-MAX ZBOŻOWA Kielce ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. KOLBERGA Kielce ELMAR PLUS SP. Z O.O. HANDLOWA Kolbuszowa KACZMAREK ELECTRIC S.A. GIMNAZALNA Końskie ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH WARSZAWSKA Kozienice GRODNO S.A. NIECZAJA Krasnystaw PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ELTEX SP. Z O.O. URZĘDOWSKA Kraśnik ELE-COMP SP. Z O.O. KRAKOWSKA Krosno ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ZRĘCIŃSKA Krosno INSTALATOR R.I B. KOPACZ, B.KUBIT SP.J. KRAKOWSKA 147A Krosno KPB ME SP.Z O.O. PUŻAKA 14 B Krosno AMPLI S.A. PODKARPACKA Krosno PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. NOWODWORSKA Lubartów AKKOP KOPEREK S.J. ZWIĄZKOWA Lublin AMPER SPÓŁKA Z O.O. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH GÓRSKA Lublin ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH ZEMBORZYCKA Lublin ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ŁĘCZYŃSKA Lublin ELPIE SP. Z O.O INŻYNIERSKA Lublin GRODNO S.A. ENERGETYKÓW Lublin INERGIA SP. Z O.O. BUDOWLANA Lublin INERGIA SP. Z O.O. FABRYCZNA Lublin INERGIA SP. Z O.O. DŁUGA Lublin KACZMAREK ELECTRIC S.A. NAŁĘCZOWSKA Lublin KWANT DARIUSZ KWIECIŃSKI SP.J. WROŃSKA Lublin P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. FIRLEJOWSKA Lublin PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. SMOLUCHOWSKIEGO Lublin PPH "EL-MAX" CENTRUM ŚWIATŁA FABRYCZNA Lublin PPH "EL-MAX" HURTOWNIA ELEKTRYCZNA WROŃSKA 1A Lublin PPH "EL-MAX" SIEDZIBA/ CENTRUM ŚWIATŁA FABRYCZNA 2D Lublin PPH "ELKABEL" SZCZYGIELSKI SP.J. ZEMBORZYCKA Lublin TIM S.A. AL. W. WITOSA Lublin TOJ-HAND PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK SP.J. RZEMIEŚLNICZA Lublin AMPLI S.A. LUCYNY HERC Lublin ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. ENERGETYKÓW Lublin ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ZEMBORZYCKA Lublin EL-KABEL P.P.H. SZCZYGIELSKI SPÓŁKA JAWNA ZEMBORZYCKA Lublin P.W. "DELTA" SP.J. ANNA GRABOWSKA, KRZYSZTOF GROCHOWSKI ZEMBORZYCKA 112 B Lublin ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH MIĘDZYRZECKA Łuków ELHURT - ELMET SP. Z O.O. DWORCOWA Łuków ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. WOLNOŚCI Mielec ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. PIASKOWA Mielec ELMAR PLUS SP. Z O.O. CHOPINA 18 A Mielec HAP "MEGA" SP. J. CETNAR K., BUDZIK B WOLNOŚCI Mielec MEGAEL SP. Z O.O. WOLNOŚCI Mielec CP TRADE SP.Z O.O. WOLNOSCI Mielec KWANT DARIUSZ KWIECIŃSKI SP.J. DRZEWIECKIEGO Mielec KWANT DARIUSZ KWIECIŃSKI SP.J. KONOPNICKIEJ Nowy Sacz CP TRADE SP.Z O.O. WEGIERSKA 144 E Nowy Sącz EL-KAG ZELEK I WSPÓLNICY SP.J. KOLEJOWA Nowy Sącz EL-KAG ZELEK I WSPÓLNICY SP.J. WIŚNIOWIECKIEGO Nowy Sącz KACZMAREK ELECTRIC S.A. ARMII LUDOWEJ Opoczno ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH J. KILIŃSKIEGO Ostrowiec Świętokrzyski ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. KILIŃSKIEGO Ostrowiec Świętokrzyski

291 FIRMA ULICA KOD MIEJSCOWOŚĆ TEL. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. WARDYŃSKIEGO Ostrowiec Świętokrzyski ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. KILIŃSKIEGO Ostrowiec Świętokrzyski EL-KABEL P.P.H. SZCZYGIELSKI SPÓŁKA JAWNA JANA PAWŁA II Parczew ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. DWORSKIEGO Przemyśl GRODNO S.A. BOHATERÓW GETTA Przemyśl ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. JASIŃSKIEGO 56A Przemyśl ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. JASIŃSKIEGO 56A Przemyśl ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. KONOPNICKIEJ Przemyśl ELPIE SP. Z O.O WŁOSTOWICKA Puławy PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. LUBELSKA Puławy PPH "EL-MAX" HURTOWNIA ELEKTRYCZNA PIASKOWA 11B Puławy ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. DĘBLIŃSKA 6A Puławy AMPLI S.A. SŁOWACKIEGO Radom ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH 1905 ROKU 3R Radom BMK CENTRUM ELEKTROINSTALACJI SP. Z O.O ROKU Radom EL-DAR SP.Z O.O. PRZYTYCKA 25A Radom ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. LIMANOWSKIEGO 134D Radom ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. WROCŁAWSKA Radom ELTECH HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH R. JASTRZĘBSKI I Z. ZIOMEK SP. J. GDYŃSKA Radom HUZAR P.P.H.U. WALCZYNA ALICJA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA MŁODZIANOWSKA 63/ Radom P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. KALIŃSKA 6/ Radom TIM S.A. MŁODZIANOWSKA 75D Radom ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH AL. WYZWOLENIA Rzeszów ELE-COMP SP. Z O.O. BOYA-ŻELEŃSKIEGO Rzeszów ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. OKULICKIEGO Rzeszów ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. BOYA ŻELEŃSKIEGO Rzeszów EL-KABEL P.P.H. SZCZYGIELSKI SPÓŁKA JAWNA KRAKOWSKA 150A Rzeszów ELMAR PLUS SP. Z O.O. Boya Żelenskiego Rzeszów ELMET-RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA PROF. LUDWIKA CHMAJA Rzeszów LIBRA SP. Z O.O. PRZEMYSŁOWA 14/ Rzeszów PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. TOROWA Rzeszów PHUW MULTIMAT GRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SP.J. PRZEMYSŁOWA Rzeszów AMPLI S.A. PRZEMYSŁOWA 7B Rzeszów CP TRADE SP.Z O.O. BOYA ŻELEŃSKIEGO Rzeszów ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. PRZEMYSŁOWA Rzeszów GRODNO S.A. BOYA ZELENSKIEGO Rzeszów KWANT DARIUSZ KWIECIŃSKI SP.J. MIŁOCIŃSKA Rzeszów GRODNO S.A. TRZESNIEWSKA Sandomierz EL-BUD CZESŁAW STASICKI GEN. BEMA 1 A Sanok ELE-COMP SP. Z O.O. LIPIŃSKIEGO Sanok PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WIR W. RACZKOWSKI PODGÓRZE Sanok AVIS S.C SYLWESTER WOZNIAK, MAREK FAFARA 1-GO MAJA Skarżysko-Kamienna MIREX HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH ARMII KRAJOWEJ Skarżysko-Kamienna PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ELTEX SP. Z O.O. PRZEMYSŁOWA Stalowa Wola ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. 1-GO SIERPNOA Stalowa Wola ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. HANDLOWA Stalowa Wola ELMAT A. SEWERYN, A.WÓJTOWICZ SP.J. KWIATKOWSKIEGO Stalowa Wola ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. OKULICKIEGO 125B Stalowa Wola DUET S.C. JERZY I WITOLD KWIECIEŃ RYNEK Staszów DUET S.C. JERZY I WITOLD KWIECIEŃ TOWAROWA Staszów BAREL IWONA BARSZNICA WARSZAWSKA Tarnobrzeg PPH "EL-MAX" HURTOWNIA ELEKTRYCZNA GARAŻOWA 2/ Tarnobrzeg AMPLI S.A. PRZEMYSŁOWA Tarnów CP TRADE SP.Z O.O. SKRZYSZOWSKA Tarnów KWANT DARIUSZ KWIECIŃSKI SP.J. SPOKOJNA 22A Tarnów EL-BUD PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE CZESŁAW STASICKI RYNEK Ustrzyki Dolne ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH Wiązownica ASAJ SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTROINSTALACYJNYCH GÓRNA Zamość ELPIE SP. Z O.O HRUBIESZOWSKA Zamość INERGIA SP. Z O.O. PRZEMYSŁOWA Zamość PPH "EL-MAX" HURTOWNIA ELEKTRYCZNA PRZEMYSŁOWA Zamość KWANT DARIUSZ KWIECIŃSKI SP.J. PROMIENNA 4A Zamość REJON POŁUDNIOWY ELPIR S.C. LUDWINA IZABELLA PIOTR PIETRASZEK BRZEGI 5C Andrychów P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. STEFANA BATOREGO Andrychów ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. LIPNICKA Bielsko-Biała KARO ELEKTRO SP. Z O.O. SP.K. LEGIONÓW Bielsko-Biała P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. TRAUGUTTA Bielsko-Biała P.U.H. "LIBRA" J.SKOCZYLAS T.SKOCZYLAS SP.J. RZEŹNICZA Bielsko-Biała POLIMET S. KIJ SP.J. CIESZYŃSKA Bielsko-Biała MAKRO FHU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA PROSZOWSKA 40A Bochnia MEGAEL SP. Z O.O. 20 STYCZNIA Bochnia P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. PARTYZANTÓW Bochnia ELGRA SP. Z O.O. SKŁADOWA Bytom BMK CENTRUM ELEKTROINSTALACJI SP. Z O.O. AZOTOWA Chorzów ELTRANS SP. Z O.O. INWALIDZKA Chorzów V-ELEKTRO HURTOWNIA ART. ELEKTRYCZNYCH WITOLD NIGRIN WANDY 54A Chorzów MAKRO FHU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA STARA HUTA Chrzanów P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. FRYSZTACKA Cieszyn DOMUS ADAM CHROMIK I WSPÓLNICY SP.J. ZIELONA 9A Czechowice-Dziedzice ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. DEKABRYSTÓW 68/ Częstochowa ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. RÓWNOLEGŁA 76/ Częstochowa GRODNO S.A. WAŁY DWERNICKIEGO Częstochowa LASER-ATL ANNA LECH, TOMASZ LECH SP.J. OLSZTYŃSKA Częstochowa P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. DOJAZDOWA Częstochowa P.H.P.U. "SEMEX" S.J. FERTACZ & HUSZNO JAGIELLOŃSKA Częstochowa P.H.U.Z. "KAJ" J.TOMZA, I. DENDERSKA, A. KAMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA DOJAZDOWA Częstochowa PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. RÓWNOLEGŁA Częstochowa BMK CENTRUM ELEKTROINSTALACJI SP. Z O.O. ŁĄCZNA Dąbrowa Górnicza ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. WYBICKIEGO 1A Dąbrowa Górnicza ORTEN SP. Z O.O. ŁĄCZNA Dąbrowa Górnicza P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. TWORZEŃ Dąbrowa Górnicza PRZEDSIĘBIORSTWO EL12 SP. Z O.O. AL. PIŁSUDSKIEGO Dąbrowa Górnicza ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. PORTOWA Gliwice ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. PSZCZYŃSKA Gliwice LASER-ATL ANNA LECH, TOMASZ LECH SP.J. TRAUGUTTA Gliwice P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. CHORZOWSKA Gliwice PRZEDSIĘBIORSTWO EL12 SP. Z O.O. ŻURAWIA Gliwice HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRO-INSTALACYJNYCH "CANDELA" JÓZEF JANIK DWORCOWA Głogówek ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. TOWAROWA Jastrzębie Zdrój EL-SKŁAD SP.J. W. PAŁAJSKI, M. MIGATULSKI PSZCZYŃSKA Jastrzębie-Zdrój BMK CENTRUM ELEKTROINSTALACJI SP. Z O.O. ŚREDNIA Jaworze BIURO ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO BEZET JACEK SZUMNIAK AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188B Katowice BMK CENTRUM ELEKTROINSTALACJI SP. Z O.O. ROLNA Katowice ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ROŹDZIEŃSKIEGO Katowice ELEKTROTECH KOTOWICZ, PRĘDKI SP.J. PORCELANOWA Katowice ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. KOLEJOWA Katowice GRODNO S.A. KOŚCIUSZKI Katowice

292 FIRMA ULICA KOD MIEJSCOWOŚĆ TEL. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE "KOPEL" SP. Z O.O. AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188B Katowice P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. OBR. WESTERPLATTE Katowice POLIMET S. KIJ SP.J. POŁOMIŃSKA Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO EL12 SP. Z O.O. CHORZOWSKA 73B Katowice ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. BALWIRCZAKA Kędzierzyn-Koźle HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRO-INSTALACYJNYCH "CANDELA" JÓZEF JANIK PIASTOWSKA Kędzierzyn-Koźle KARO ELEKTRO SP. Z O.O. SP.K. FABRYCZNA 15B Kęty ELEKTROTEK SP. Z O.O. KAROLA MIARKI Kluczbork DYNAMIK SP. Z O.O. MIERZEJA WIŚLANA Kraków DYNAMIK SP. Z O.O. PACHOŃSKIEGO Kraków ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. PRZEWÓZ Kraków ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. GRAŻYNY 4A Kraków GRODNO S.A. RZEMIEŚLNICZA 20A Kraków HURT-DETAL ELSAM PRZYBYSZEWSKIEGO Kraków MAKRO FHU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. POKOJU Kraków P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. VETULANIEGO Kraków PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. RZEMIEŚLNICZA Kraków PHUP "KRAK-OLD" SP. ZO.O. WYSŁOUCHÓW 17/ Kraków PPHU EL-KAG ZELEK I WSPÓLNICY SP.J. ZELEK I WSPÓLNICY SP.J. SIWKA Kraków PRZEDSIĘBIORSTWO EL12 SP. Z O.O. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 7A Kraków PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIOWE ELSTAR SP. Z O.O. PRZEWÓZ Kraków KAREL 2 SP. Z O.O. TOWAROWA Mikołów LIBRA SP. Z O.O. ŻWIRKI I WIGURY Mikołów FHU HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH LEMAR BOŻENA JOPEK STADIONOWA Mysłowice MAKRO FHU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KAZIMIERZA WIELKIEGO Myślenice ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. CERAMICZNA Nowy Targ PHUW MULTIMAT GRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SP.J. SKŁADOWA Nowy Targ TIM S.A. PODOLSKA Nysa PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "EKO" TOMASZ BORECKI I ADAM PASEK SP. J. RABSZTYŃSKA 31 A Olkusz ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. BUDOWLANYCH 44B Opole ELEKTROTEK SP. Z O.O. LUBOSZYCKA Opole P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. 10 SUDECKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ Opole P.H-U ELHURT MARIUSZ PRZYBYŁKO TOROWA Opole PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. WSPÓLNA Opole PRZEDSIĘBIORSTWO EL12 SP. Z O.O. ŚW. ANNY Opole TIM S.A. BUDOWLANYCH 101A Opole ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. KOLBEGO Oświęcim MAKRO FHU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA UNII EUROPEJSKIEJ Oświęcim DOMUS ADAM CHROMIK I WSPÓLNICY SP.J. DOBRAWY Pszczyna HURTOWNIA ELEKTRYCZNA EL-BIS BARBARA SETKOWICZ RYBNICKA Racibórz P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. ZABRZAŃSKA Ruda Śląska TIM S.A. KOLONIA RENEROWSKA Rudy ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. PROSTA Rybnik KAREL 2 SP. Z O.O. WODZISŁAWSKA Rybnik P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. PRZEMYSŁOWA Rybnik ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. SŁAWIKÓW Rybnik PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. KAPICY Siemianowice Śl TIM S.A. BUDOWLANA Siemianowice Śl DYNAMIK SP. Z O.O. STAWOWA Sosnowiec FHU "LUX-SYSTEM SP.J. S.M.STANEK, J.E.PONIEDZIAŁEK ZAKOPIAŃSKA Szaflary INSTAL SP. Z O.O. IMIELI Świętochłowice ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. NAKIELSKA Tarnowskie Góry P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. LEGIONÓW Tarnowskie Góry P.U.H. "LIBRA" J.SKOCZYLAS T.SKOCZYLAS SP.J. TOWAROWA Tarnowskie Góry ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. FABRYCZNA Tychy F.H.U.OMEGA-ELEKTRO S.C. SEBASTIAN KOSTYRA DAMIAN DRABIK HARCERSKA Tychy P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. POWSTAŃCÓW Tychy ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ASNYKA Tychy ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. BATOREGO Wadowice MAKRO FHU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA NARUTOWICZA Wieliczka PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "EKO" TOMASZ BORECKI I ADAM PASEK SP. J. 1 GO MAJA Wolbrom ELMAKO S.C. LUCJAN NOWAK, JOANNA NOWAK ŚW. FLORIANA 26/ Zabrze FHU "LUX-SYSTEM SP.J. S.M.STANEK, J.E.PONIEDZIAŁEK SZYMONY 17A Zakopane PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "EKO" TOMASZ BORECKI I ADAM PASEK SP. J. 11 -GO LISTOPADA 2/ Zawiercie REJON ZACHODNI PROTON LIGHT HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA S.C. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Babimost PHU AMPER SP.J. ANTONI OPAŁA, ROBERT OPAŁA WRÓBLEWSKIEGO 7E Bolesławiec PPUH "ELEKTROS" SP. Z O.O. 10-GO MARCA Bolesławiec ELTECH-POZ SP. Z O.O. KRZYŻOWA Czarnków BOGDAN KWINTA "MARCUS" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZOFII NAŁKOWSKIEJ Dzierżoniów EL-SKŁAD SP.J. W. PAŁAJSKI, M. MIGATULSKI ŚWIDNICKA Dzierżoniów HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELHURT S.C. ANNA KWINTA, SYLWIA SZCZEPANIK STRUMYKOWA Dzierżoniów KACZMAREK ELECTRIC S.A. STASZICA 24E Dzierżoniów P.H.P. AKPOL-HURT MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA MALINOWA Głogów ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTRYCZNA Głogów TIM S.A. PAULINÓW Głogów ELEKTRA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA JAN RATAJCZAK CHROBREGO Gniezno ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. REYMONTA Gniezno P.W. ELEKTRO-HURT ALEKSANDER WINTER SŁONECZNA 40A Gniezno ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. PODMIEJSKA - BOCZNA Gorzów Wlkp ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. TRAUGUTTA Gorzów Wlkp EL-KAB SP. Z O.O. WAWRÓW OS. BERMUDY Gorzów Wlkp ANMAR ANDRZEJ PODLEWSKI, MARIAN PRZYBYŁ SP.J. ŻWIROWA Gorzów Wlkp ELEKTRA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA JAN RATAJCZAK HERBERTA Gorzów Wlkp P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. KOSTRZYŃSKA 10A Gorzów Wlkp PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. CICHA Gorzów Wlkp KACZMAREK ELECTRIC S.A. OS. WOJSKA POLSKIEGO 18B Grodzisk Wlkp P.W. ELEKTRO-HURT ALEKSANDER WINTER POZNAŃSKA Jarocin HURTOWNIA KUBA KĘDZIOR I S-KA SP.J. KOŚCIUSZKI Jawor AKKOP KOPEREK SPÓŁKA JAWNA 1-GO MAJA Jelenia Góra ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. AL. WOJ POLSKIEGO Jelenia Góra KACZMAREK ELECTRIC S.A. WOLNOŚCI Jelenia Góra P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. WARYŃSKIEGO Jelenia Góra TIM S.A. SPÓŁDZIELCZA Jelenia Góra ELEKTROTECH STANECKI SP.J. WROCŁAWSKA Kalisz ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. WROCŁAWSKA Kalisz ELEKTRYK SP. Z O.O. DOBRZECKA Kalisz ENERGETYK S.C. TADEUSZ PASZYN&WITOLD MOCEK KORCZAK Kalisz P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. WROCŁAWSKA Kalisz TIM S.A. WROCŁAWSKA 53/ Kalisz TOP ELEKTRO GRZESIAK, WIECKOWSKI S.C. 3 MAJA Kalisz KACZMAREK ELECTRIC S.A. DWORCOWA Kargowa TIM S.A. OBJAZDOWA Kłodzko HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH P.H. ART-EL J. KOŚCIUCH I WSPÓLNICY SP. J. POLEGŁYCH Koło PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GRAMEL DOJAZDOWA Koło ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. MAKOWA Konin

293 FIRMA ULICA KOD MIEJSCOWOŚĆ TEL. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ZAKŁADOWA 4A Konin JUPRO TAIM K. KRAWCZYŃSKA I S-KA SP.J. WODNA Konin P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. SPÓŁDZIELCÓW Konin P.W. ELEKTRO-HURT ALEKSANDER WINTER SPÓŁDZIELCÓW Konin TIM S.A. SPÓŁDZIELCÓW Konin ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. SPÓLDZIELCÓW Konin HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH P.H. ART-EL J. KOŚCIUCH I WSPÓLNICY SP. J. PLAC ZAMKOWY Konin WIELKPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMET S.A. WODNA Konin EL-KAB SP. Z O.O. KUTRZEBY Kostrzyń FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWA ELPROD SP. C. K. MOCEK, T. RZEŹNIK GOSTYŃSKA 57/ Kościan ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. JAWORZYŃSKA Legnica HURTOWNIA KUBA KĘDZIOR I S-KA SP.J. BAGIENNA Legnica KACZMAREK ELECTRIC S.A. JAWORZYŃSKA 162B Legnica P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. JAWORZYŃSKA 227B Legnica TIM S.A. NOWODWORSKA Legnica ELEKTRA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA JAN RATAJCZAK FABRYCZNA Leszno KACZMAREK ELECTRIC S.A. NIEPODLEGŁOŚCI Leszno PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELEKTROMAX W. BINKOWSKI SP. J. PRZEMYSŁOWA Leszno TIM S.A. ENERGETYKÓW Leszno ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. NIEPODLEGŁOŚCI Leszno HURTOWNIA KUBA KĘDZIOR I S-KA SP.J. OKRZEI Lubin JANEX-ELEKTRO JAN I JADWIGA MIESZCZAK SP. J. CHOCIANOWSKA 20 E Lubin ELMAT MATERIAŁY ELEKTROTECHNICZNE ANDRZEJ WENTLANT STAFFA Lubsko KACZMAREK ELECTRIC S.A. SIKORSKIEGO Międzychód KACZMAREK ELECTRIC S.A. PIŁSUDSKIEGO Nowa Sól EL-KAB SP. Z O.O. KOLEJOWA Nowy Tomyśl KACZMAREK ELECTRIC S.A. ROLNA Nowy Tomyśl EL-SKŁAD SP.J. W. PAŁAJSKI, M. MIGATULSKI MŁYŃSKA Oława PHU "APARATEX" ROMAN BARTOSZEWSKI, TADEUSZ JĘDRZEJAK SP.J. PRĄDZYŃSKIEGO Ostrów Wielkopolski ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. RADŁOWSKA Ostrów Wlkp TIM S.A. DŁUGA Ostrów Wlkp ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. KOSSAKA Piła P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. STYKI Piła PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Piła ELEKTRA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA JAN RATAJCZAK OWSIANA Plewiska PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IGLOTECH L. BYSTRZYCKI, R. OSTROWSKI SP.J. PÓŁNOCNA 5/ Plewiska EL-KAB SP. Z O.O. MIĘDZYCHODZKA Pniewy ELEKTRA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA JAN RATAJCZAK OBORNICKA 269/ Poznań ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. DZIADOSZAŃSKA Poznań ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. BARANOWO ROLNA Poznań ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. DZIADOSZAŃSKA Poznań ELEMAT C PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CEZARY DEPCIK WIERUSZOWSKA Poznań FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAGMA DARIUSZ DUSZYŃSKI, JÓZEF ŚWIGUT SP.J. LUTYCKA Poznań HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH P.H. ART-EL J. KOŚCIUCH I WSPÓLNICY SP. J. OSIEDLE STARE ŻEGRZE Poznań 'ŁĄCZNIK'' HURTOWNIA ELEKTROENERGETYCZNA P.P.U.H. V.NOCHOWICZ, D.NOCHOWICZ S.J. TADEUSZA RUGEGO Poznań P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. ŻMIGRODZKA Poznań P.W. ELEKTRO-HURT ALEKSANDER WINTER WOŁCZYŃSKA Poznań P.W. ELEKTRO-HURT ALEKSANDER WINTER DĄBROWSKIEGO Poznań PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. OBORNICKA Poznań PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. ŚW. MICHAŁA Poznań PPHU "ELEKTROHURT" JACEK POŁCZYŃSKI WRZESIŃSKA Poznań TIM S.A. DZIADOSZAŃSKA Poznań WIELKPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMET S.A. OBODRZYCKA Poznań PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. WYSOGOTOWSKA Przeźmierowo PPH BANASIAK SŁAWOMIR BOLESZCZYN Przykona FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWA ELPROD SP. C. K. MOCEK, T. RZEŹNIK OGRODOWA Rakoniewice KACZMAREK ELECTRIC S.A. ARMII KRAJOWEJ Rawicz ELTECH-POZ SP. Z O.O. BYTKOWO, UL OBORNICKA Rokietnica TIM S.A. E. KWIATKOWSKIEGO Siechnice HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH P.H. ART-EL J. KOŚCIUCH I WSPÓLNICY SP. J. PUŁASKIEGO (DAWNY DWO- RZEC PKS) Słupca KACZMAREK ELECTRIC S.A. SZKOLNA Sulechów KACZMAREK ELECTRIC S.A. CMENTARNA 3A Swarzędz ELTECH-POZ SP. Z O.O. SPORTOWA Szamotuły ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. STRZEGOMSKA Śiwebodzice ELEKTRA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA JAN RATAJCZAK PLAC 20 PAŹDZIERNIKA Śrem PEKRA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA LESŁAW KRASNY PLAC WOLNOŚCI 59A Środa Śląska KACZMAREK ELECTRIC S.A. WESTERPLATTE Świdnica MARCUS HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH HUSARSKA Świdnica P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. ARMII KRAJOWEJ Świdnica ELEKTRO-SPARK SP. Z O.O. STRZEGOMSKA Świebodzice ENERGOKABEL SP. Z O.O. STRZEGOMSKA Świebodzice KACZMAREK ELECTRIC S.A. POZNAŃSKA Świebodzin ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. LUDOWA Wałbrzych P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. SKARŻYSKA Wałbrzych TIM S.A. OGRODOWA 1A Wałbrzych P.W. ELEKTRO-HURT ALEKSANDER WINTER POWSTAŃCÓW WLKP Witkowo KACZMAREK ELECTRIC S.A. GAJEWSKICH Wolsztyn KACZMAREK ELECTRIC S.A. POWODOWO Wolsztyn ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. FABRYCZNA 20C Wrocław ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. SOŁTYSOWICKA 26 A Wrocław ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. WYŚCIGOWA Wrocław KACZMAREK ELECTRIC S.A. AL. ARMII KRAJOWEJ Wrocław P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. KLECZKOWSKA Wrocław P.W. ELEKTRO-HURT ALEKSANDER WINTER KARMELKOWA Wrocław P.W. ELEKTRO-HURT ALEKSANDER WINTER ROGOWSKA 117F Wrocław PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. BUFOROWA Wrocław PRZEDSIĘBIORSTWO EL12 SP. Z O.O. TĘCZOWA Wrocław PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IGLOTECH L. BYSTRZYCKI, R. OSTROWSKI SP.J. MIĘDZYLESKA Wrocław TIM S.A. JAWORSKA 11/ Wrocław HAE "ELEKTROMAX" BĄCZKOWSKI E., MOCEK W. S.J. WARSZAWSKA 27A Września PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELEKTROMAX W. BINKOWSKI SP. J. WIENIAWSKIEGO Wschowa ELEKTRO-PARTNER GRZEGORZ OPIOŁA WROCŁAWSKA Ząbkowice Śląskie KACZMAREK ELECTRIC S.A. GIMNASTYCZNA Zbąszyń ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. KOŻUCHOWSKA 20 A Zielona Góra P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. ZACISZE Zielona Góra PROTON JAN GRZEŚKÓW, JAROSŁAW HOROŻANIECKI SP.J. SULECHOWSKA 4A Zielona Góra TIM S.A. DEKORACYJNA Zielona Góra HURTOWNIA KUBA KĘDZIOR I S-KA SP.J. STROMA Złotoryja PHU AMPER SP.J. ANTONI OPAŁA, ROBERT OPAŁA SPÓŁDZIELCZA Żagań PPHU "IMPULS" OŚWIETLENIE PIOTR KULA GEN. BEMA Żagań ELMAT MATERIAŁY ELEKTROTECHNICZNE ANDRZEJ WENTLANT HUTNICZA Żary KACZMAREK ELECTRIC S.A. PODHALAŃSKA 15B Żary

294 FIRMA ULICA KOD MIEJSCOWOŚĆ TEL. REJON PÓŁNOCNY DOKO SP. Z O.O. LIDZBARSKA Brodnica HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I TECHNICZNYCH "GIMPEX" SP. Z O.O. PRZYKOP Brodnica ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ ENERGOHANDEL SP. Z O.O 18 STYCZNIA Brodnica DOKO SP. Z O.O. KAROLA SZAJNOCHY Bydgoszcz ELEKTRO SPARK SP. Z O. O. SZAJNOCHY 14 BD Bydgoszcz ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. FORDOŃSKA Bydgoszcz ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. TOWAROWA 1A Bydgoszcz HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "ELTECH" FELIKS OBREMSKI GRUNWALDZKA Bydgoszcz HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "ELTECH" FELIKS OBREMSKI TORUŃSKA Bydgoszcz HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "ELTECH" FELIKS OBREMSKI TORUŃSKA Bydgoszcz HURTOWNIA ELEKTRYCZNA BYCHOWO-HEL WIESŁAW HARACKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRZEMYSŁOWA Bydgoszcz P.H. ALFA-ELEKTRO SP. Z O.O. STARTOWA Bydgoszcz P.P.U.H. "ELEKTROSTAN" STANISŁAW OŁDZIEJ TADEUSZA BOYA ŻELEŃSKIEGO Bydgoszcz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALGRA-KRÓL SP.J. TOMASZA ZANA Bydgoszcz PZE ELEKTROMONT WOJTOWICZ SP.J. GRUNWALDZKA Bydgoszcz TIM S.A. TORUŃSKA Bydgoszcz ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ ENERGOHANDEL SP.