OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW"

Transkrypt

1 OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z OKREŚLENIEM ZASAD WYPŁATY EMERYTUR ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Warszawa, październik 2013 r.

2 PODSUMOWANIE W ramach trwających konsultacji społecznych do przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z dnia 10 października 2013 r., w niniejszym dokumencie przedstawiamy opinię Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Zgodnie z opublikowana w lipcu opinią TEP konstrukcja systemu oparta na trzech różnych filarach stanowiła podstawę idei bezpieczeństwa dzięki różnorodności i reformy emerytalnej z 1999 roku. Ryzyka, którym podlega repartycyjny filar I różnią się od tych, którym podlega kapitałowy filar II. Konstrukcja dwufilarowa - dzięki podziałowi ryzyka - zapewnia większy poziom bezpieczeństwa przyszłych emerytów, którzy swoje składki odprowadzają obowiązkowo do dwóch różnych segmentów systemu. Tak więc wszelkie korekty w systemie emerytalnym, poza zachowaniem zasady zdefiniowanej składki, nie powinny kwestionować istnienia tych dwóch różniących się od siebie filarów repartycyjnego i kapitałowego. Z tego punktu widzenia proponowane w ustawie znaczne ograniczenie zakresu II filara uważamy za niekorzystne dla stabilności systemu emerytalnego. Co więcej, niektóre rozwiązania szczegółowe, jeśli nie zostaną odpowiednio skorygowane, doprowadzą zapewne w nieodległej perspektywie czasowej do likwidacji II filaru systemu. System kapitałowy wprowadzony w życie w 1999 roku wymaga korekt efektywnościowych, ustawowego określenia zasad wypłat emerytur i obniżenia kosztów funkcjonowania systemu, nie jest jednak rozsądnym rozwiązaniem celowe (lub mimowolne) doprowadzenie do zupełnego wygaśnięcia tej części systemu. W projekcie ustawy zaproponowano tylko jedną formę wypłat emerytur z II filara, która w fazie dekumulacji powraca do jednofilarowego i repartycyjnego systemu opartego wyłącznie na ZUS. W ramach konsultacji społecznych postulujemy powrót do innych, bardziej rynkowych rozwiązań, korzystniejszych dla przyszłych emerytów. Literatura ekonomiczna, jak i praktyka gospodarcza zna wiele sposobów bezpiecznych wypłat poza systemem państwowym. Zdanie to podzielał do niedawna również polski parlament, który w 2008 r. przyjął już raz ustawę o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, zgodnie z którą środki z OFE nie miały być przenoszone do ZUS (ustawa zawetowana przez Prezydenta). Swoją propozycję, w myśl której to Powszechne Towarzystwa Emerytalne miałyby zarządzać kapitałami w fazie wypłat, przedstawił również KNF. Rządowa propozycja nowelizacji wybranych ustaw przewiduje głęboko idące zmiany w kapitałowej części systemu emerytalnego. Jak już wspomniano zmiany te mogą prowadzić do marginalizacji filaru kapitałowego, co wpłynęłoby niekorzystnie na bezpieczeństwo emerytur w przyszłości. Jednocześnie przedstawiony do konsultacji projekt ustawy zawiera wiele wad, które powinny być skorygowane 2

3 na etapie konsultacji. W przeciwnym razie, ustawa będzie sprzeczna z celami założonymi przez samych jej autorów: "...ograniczenia tempa przyrostu państwowego długu publicznego przez zmniejszenie kosztów budżetowych funkcjonowania części kapitałowej systemu emerytalnego i potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, przy założeniu jak najmniejszej ingerencji w model systemu emerytalnego." (Uzasadnienie do projektu ustawy z 10 października 2013 r. s.1). W poniższej opinii przedstawiamy nasze stanowisko wraz z propozycjami korekt w następujących obszarach: i) przeniesienia i umorzenia obligacji Skarbu Państwa, ii) suwaka bezpieczeństwa, iii) zakazu inwestowania w obligacje gwarantowane przez skarb państwa, iv) zewnętrznego benchmarku, limitów inwestycyjnych i poziomu składki, v) dobrowolności oraz vi) stymulacji III filara. Wyrażamy nadzieję, że na etapie konsultacji zostaną przyjęte odpowiednie korekty do projektu ustawy. 3

4 PRZENIESIENIE I UMORZENIE OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA Podstawowym założeniem, zawartym w przedstawionym przez rząd projekcie reformy systemu emerytalnego, jest przeniesienie obligacyjnej części portfela OFE do ZUS i zamianę tych aktywów na prawa emerytalne w ZUS. W naszej ocenie, takie działanie jest jednoznaczne z umorzeniem obligacji, które stanowią zabezpieczenie praw emerytalnych uczestników funduszy emerytalnych. Projekt przewiduje w zamian gwarancję wypłat emerytury z ZUS - należy jednak zauważyć, że prawa emerytalne w ZUS stanowią inną klasę aktywów niż obligacje Skarbu Państwa zgromadzone w portfelach OFE te pierwsze kształtowane są poprzez dyskrecjonalne decyzje państwa, zaś obligacje w portfelach OFE podlegają prawom rynkowym. Z tego punktu widzenia przeniesienie i umorzenie obligacji skarbowych z portfela inwestycyjnego OFE do ZUS należy uznać za niekorzystne dla przyszłych emerytów. Co więcej, poważne wątpliwości budzi kwestia zgodności zaproponowanych rozwiązań z Konstytucją. Biorąc pod uwagę fakt, iż aktywa obligacyjne zarządzane są przez prywatne podmioty, od których zgodnie z projektem część aktywów ma być przejmowana przez instytucję państwową a następnie umarzana, powstaje wątpliwość, czy nie mamy do czynienia z naruszeniem konstytucyjnego prawa ochrony własności. Ta część sporu ma charakter prawny i należy jej rozstrzygnięcie pozostawić konstytucjonalistom. SUWAK BEZPIECZEŃSTWA Projekt nowelizacji przewiduje zastosowanie mechanizmu suwaka bezpieczeństwa w celu zminimalizowania tzw. ryzyka złej daty. Jego działanie opiera się na stopniowym przenoszeniu aktywów uczestników systemu emerytalnego z kont OFE do ZUS w ciągu 10 lat przed osiągnięciem przez nich ustawowego wieku emerytalnego. O ile bezsporne jest, że zastosowanie takiego narzędzia faktycznie minimalizuje ryzyko niższego świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w okresie dekoniunktury na rynku finansowym, należy podkreślić, że projekt nie uwzględnia kilku istotnych aspektów funkcjonowania tego mechanizmu. Po pierwsze, 10 lat to arbitralnie ustalony okres ignorujący fakt cykli koniunkturalnych. Wskazany byłby krótszy okres, np. 8 lat lub ruchomy w zależności od fazy cyklu. Co więcej, przedstawione rozwiązanie zakłada obligatoryjność przenoszenia aktywów bez względu na faktyczną datę przejścia na emeryturę. Ponadto, ponieważ środki odkładane przez lata w otwartych funuduszach emerytalnych są przekazywane do ZUS, rozwiązanie to niweczy idęę dwufilarowości systemu kapitałowego na etapie wypłat. Warto również 4

5 zauważyć, że istnieją alternatywne rozwiązania, korzystniejsze z punktu widzenia przewidywanej wysokości świadczeń oraz wzrostu gospodarczego. Rekomendowanym rozwiązaniem dla zminimalizowania ryzyka złej daty jest tzw. wielofunduszowość, której wprowadzenie było deklarowane przez rząd w czasie debaty nt. zmian w OFE w 2011 r. Mechanizm ten polega na przesuwaniu środków emerytalnych do subfunduszy z bezpieczniejszym portfelem inwestycyjnym, dostosowanych pod względem zmienności stóp zwrotu do wieku ubezpieczonych. Dzięki temu osoby w wieku okołoemerytalnym nie byłyby narażone na fluktuacje związane z agresywnym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Oprócz ograniczenia powyższego ryzyka, tworzenie subfunduszy w ramach istniejących kont OFE pozwoliłby na wydłużenie okresu oszczędzania w części kapitałowej systemu, co miałoby dodatni wpływ zarówno na wysokość świadczenia, jak i na rozwój rynku kapitałowego. ZAKAZ INWESTOWANIA W OBLIGACJE GWARANTOWANE PRZEZ SKARB PAŃSTWA Proponowany w projekcie zakaz inwestycji w obligacje Skarbu Państwa przez fundusze emerytalne stoi w sprzeczności z praktyką inwestycyjną funduszy na całym świecie. Według danych OECD, fundusze emerytalne ponad 1/3 portfela lokują właśnie w obligacjach Skarbu Państwa (Pension Markets in Focus, OECD, wrzesień 2012). AKTYWA FUNDUSZY EMERYTALNYCH WG KATEGORII INWESTYCYJNYCH W WYBRANYCH KRAJACH OECD, 2011 Shares Bills and bonds Cash and deposit Other (1) Australia (2) Finland Belgium Canada (4) Norway Austria (5) Iceland Italy (7) Denmark Spain Japan (8) Israel Slovenia Greece Korea (10) 0% 20% 40% 60% 80% 100% źródło: OECD 5

6 Ze względu na długi horyzont czasowy takich inwestycji oraz relatywnie niskie ryzyko fluktuacji w porównaniu z akcjami spółek, obligacje Skarbu Państwa stanowią znaczącą część aktywów, w których lokują środki fundusze emerytalne, zorientowane na długookresowe inwestycje. Zakaz tego rodzaju inwestycji niebezpiecznie obciąży strukturę portfeli inwestycyjnych OFE. W wyniku takiego uregulowania fundusze zostaną zmuszone do charakterystycznego raczej dla agresywnych funduszy akcyjnych inwestowania w większym stopniu w akcje, przez co nie będą w stanie w odpowiednim stopniu ograniczyć ryzyka rynkowego i w przypadku bessy na giełdzie prawdopodobnie poniosą znaczne straty. Uszczuplenie kapitału emerytalnego doprowadzi do obniżenia poziomu wypłacanych świadczeń. Po wyższe zastrzeżenie dotyczy zarówno obligacji polskich, jak i obligacji emitowanych w krajach UE. UDZIAŁ AKCJI I OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W WYBRANYCH KRAJACH REGIONU Kraj, typ funduszy (data) Akcje w portfelu Obligacje skarbowe w portfelu Bułgaria, II filar UPF 1 ( ) 18,3 proc. 37 proc. Bułgaria, II filar PPF 2 ( ) 23,77 proc. 30 proc. Bułgaria, III filar VPF 3 ( ) 26,5 proc. 28 proc. Czechy, prywatne fundusze 2,9 proc. 70,7 proc. emerytalne - głównie jako III filar ( ) Łotwa, prywatne fundusze 0,4 proc. 28,3 proc. 4 emerytalne ( ) Węgry, II filar (przed 10 proc. 46,7 proc. nacjonalizacją, grudzień 2010) Węgry, II filar (po nacjonalizacji, 10 proc. 51,5 proc. marzec 2013) Węgry, dobrowolne fundusze 4 proc. 60 proc. emerytalne (marzec 2013) Rumunia, II filar ( ) 11,03 proc. 75,4 proc. źródło: TEP, Opinia do rządowego raportu o funkcjonowaniu systemu emerytalnego, lipiec UPF Universal Pension Funds 2 PPF Professional Pension Funds 3 VPF Voluntary Pension Funds (supplementary) 4 Wszystkie papiery dłużne 6

7 Zwiększony poziom zmienności portfeli inwestycyjnych OFE doprowadzi do ich stopniowego wygaszania. W sytuacji załamania na rynku finansowym, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ubezpieczeni na podstawie porównania krótkookresowego wyniku OFE do ZUS, WYKRES: PORTFEL INWESTYCYJNY OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH (DANE ZAGREGOWANE W ZŁ) zdecydują się na przeniesienie swoich oszczędności do filara repartycyjnego, ponosząc wysokie straty, co będzie prowadziło do marginalizacji drugiego filara i nierównowagi ryzyka w systemie emerytalnym. Dlatego też rekomendujemy odstąpienie od tego zakazu. Pozaskarb owe dłużne papiery wartości Akcje 39% Inne lokaty 1% Skarbowe papiery wartościo we 44% Depozyty i bankowe papiery wartościo we źródło: KNF, czerwiec 2013 r. ZEWNĘTRZNY BENCHMARK, LIMITY INWESTYCYJNE I POZIOM SKŁADKI W przedłożonym projekcie proponuje się zamianę dotychczasowego wewnętrznego benchmarku na zewnętrzny - okresową porównawczą stopę zwrotu (0,9 WIG i 0,1 WIBOR). Ponadto, fundusze będą musiały utrzymywać 75 proc. swojego portfela w akcjach. Przyjęto, że składka emerytalna przekazywana do OFE ma zostać ustalona na stałym poziomie - 2,92 proc. Najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa przyszłych emerytur jest nakaz utrzymywania nie mniej niż 75 proc. aktywów OFE w akcjach. Zapis ten nie dość, że naraża środki zgromadzone przez przyszłych emerytów na zmienność rynkową bez możliwości jej zneutralizowania, automatycznie zmusza również fundusze do dodatkowego inwestowania w akcje w okresie bessy. Każdy mechanizm wymuszający posiadanie określonej wartości portfela jest niekorzystny dla przyszłych emerytów. Przy spadku wartości akcji OFE, będąc zobligowanym do utrzymywania udziału w akcjach na stałym miminalnym poziomie, będzie zmuszony dokupić akcje do portfela. To z kolei wymuszać będzie utrzymanie pozostałej części aktywów w instrumentach bardzo płynnych i krótkoterminowych. Zapis ten spowoduje więc zmianę typu funduszy emerytalnych, inwestujących w długim horyzoncie czasowym, na fundusze podwyższonego ryzyka z krótkim horyzontem inwestycyjnym. Jednocześnie proponowane odniesienie do 90 proc. indeksu giełdowego wraz z nakazem inwestycji min. 75 proc. portfela w akcje stoi w sprzeczności z dotychczasowymi zasadami inwestowania przez fundusze na całym świecie. W 2011 r. tylko fundusze w Australii i Hongkongu (odpowiednio 50 i 55 7

8 proc. portfela w akcjach spółek giełdowych) charakteryzowały się wysokim udziałem akcji w portfelu. Średnio na świecie było to 13 proc. portfela ((Pension Markets in Focus, OECD, wrzesień 2012). Nakaz inwestycji minimum 75 proc. portfela w akcje ma - jak się można domyślać - na celu ograniczenie wyprzedaży akcji przez fundusze, co ochroni przed spadkiem ich wartości. Takie uregulowanie jest jednak nierealizowalne z niezmienionym limitem inwestowania do 5 proc. aktywów jednej spółki. Przy ustalonym poziomie inwestycji w akcje, niezbędne byłoby podniesienie tego limitu do co najmniej 10 procent. Zmiany limitów inwestycyjnych i benchmarku mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Istotna zmiana portfela inwestycyjnego funduszy natomiast ma mieć miejsce 3 lutego 2014 r. Powoduje to, że fundusze, w okresie przejściowym będące już funduszami wysokiego ryzyka, mają podlegać regulacjom odpowiednim dla funduszy zrównoważonych. Nowe regulacje powinny zacząć obowiązywać wraz ze zmianą struktury portfela inwestycyjnego. DOBROWOLNOŚĆ W projekcie ustawy zawarty jest zapis o dobrowolności wyboru między ubezpieczeniem emerytalnym tylko w ZUS oraz w ZUS i OFE. Zgodnie z założeniami, uczestnicy systemu powinni w okresie trzech miesięcy złożyć odpowiednią deklarację do ZUS, by pozostać w OFE. Jeśli nie dopełnią formalności w określonym terminie, projekt przewiduje automatyczne przypisanie do ZUS. Należy jednak zauważyć, że 4.4 mln ubezpieczonych z 7.4 mln, którzy mieli wybór w 1999 r. (osoby urodzone w latach ) raz już świadomie i dobrowolnie podjęło decyzję o uczestnictwie w części kapitałowej systemu. Trudno więc znaleźć uzasadnienie automatycznego przeniesienia zgromadzonych na kontach tych osób aktywów z filara kapitałowego. Kwestię preferencji ZUS w przypadku niezłożenia deklaracji należy rozważyć ponownie. Naszym zdaniem w przypadku osób, które zdecydowały się na uczestnictwo w systemie kapitałowym, powinna obowiązywać zasada domniemania członkostwa w OFE. Ponadto, ważny aspekt stanowi sposób składania deklaracji przez ubezpieczonych. Przede wszystkim okres trzech miesięcy wydaje się stanowczo za krótki. Dla porównania, w roku 1999 czas na podjęcie decyzji wyniósł dziesięć miesięcy. Dlatego też postulujemy wydłużenie czasu na podjęcie decyzji co najmniej do sześciu miesięcy. Istotną kwestią jest także dopuszczalna forma dostarczenia dokumentu. Projekt ustawy stanowi, iż formularz będzie można dostarczyć osobiście lub poprzez platformę epuap. Ustawa nie precyzuje jednak, czy forma przesyłki listowej będzie drogą akceptowalną. Co więcej, nie jest jasne, w jaki sposób miałaby być dokonywana weryfikacja podpisu osoby przesyłającej zaświadczenie drogą listową, nie jest również do końca precyzyjne, skąd 8

9 potencjalnie będzie można pobrać odpowiedni druk. Odpowiedzi na te pytania są kluczowe z punktu widzenia możliwości technicznej realizacji przez ubezpieczonego swej decyzji. Niezwykle istotne dla zapewnienia pełnej dobrowolności jest bowiem maksymalne uproszczenie procesu wyboru formy oszczędzania emerytalnego. Wskazane byłoby wydłużenie czasu pracy placówek ZUS w okresie składania deklaracji, tak aby zminimalizować ryzyko uniemożliwienia złożenia dokumentu. Część osób aktywnych zawodowo mogłaby bowiem zrezygnować z podjęcia decyzji ze względu na angażujący zbyt wiele czasu proces. Przewidując, że dużo osób będzie zwlekać z podjęciem decyzji, racjonalne wydaje się, żeby w przypadku formularzy przesyłanych pocztą za datę złożenia pisma decydowała data stempla pocztowego, podobnie jak w przypadku corocznego zeznania PIT. Kluczowe dla zapewnienia możliwie jak najwyższego poziomu racjonalnie podejmowanych decyzji, należy przeprowadzić obiektywną kampanię edukacyjną nt systemu emerytalnego. Jest ona szczególnie ważna, także z uwagi na fakt, że po wprowadzeniu zakazu akwizycji przez fundusze ok. 80 proc. wchodzących do systemu trafia do konkretnego funduszu w drodze losowania (UKNF). Jednym z powodów takiej sytuacji może być brak wiedzy wśród ubezpieczonych. Kampania edukacyjna powinna kłaść szczególny nacisk na różnice między filarem repartycyjnym a kapitałowym oraz wyjaśniać zasady reformy emerytalnej z 1999r. STYMULACJA III FILARA Projekt uwzględnia zrównanie limitu wpłat na IKZE do poziomu 1.2-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce zamiast obecnie obwiązującego limitu 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Jednocześnie przyszłe wypłaty świadczeń z IKZE mają podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc. zamiast ówcześnie obowiązujących stawek podatku PIT. Zaprezentowane zmiany w IKZE należy uznać za pozytywne z perspektywy bezpieczeństwa emerytalnego. Zmiana limitu wpłat na jednakowy dla wszystkich jest najkorzystniejsza dla osób zarabiających poniżej przeciętnej ponieważ realnie wpływa to na zwiększenie limitu wpłat. Ponadto, kwotowo wyrażony limit upraszcza system, co zwiększa prawdopodobieństwo uczestnictwa w IKZE. Ustalenie zryczałtowanego podatku od przyszłych wypłat zmniejsza również niepewność co do opłacalności oszczędzania na emeryturę za pomocą IKZE. 9

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 48 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 48/2013

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec rekomendowanych zmian w systemie emerytalnym

Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec rekomendowanych zmian w systemie emerytalnym Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec rekomendowanych zmian w systemie emerytalnym przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów w

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe oszczędzanie niezbędnym źródłem przyszłej emerytury

Dodatkowe oszczędzanie niezbędnym źródłem przyszłej emerytury Dodatkowe oszczędzanie niezbędnym źródłem przyszłej emerytury Główne cele reformy emerytalnej z 1999 roku były związane z wprowadzeniem trójfilarowego, częściowo kapitałowego systemu o tzw. zdefiniowanej

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE Zbigniew Dobosiewicz POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE We wszystkich wysoko rozwiniętych krajach świata fundusze emerytalne spełniają podwójną rolę: 1) wypłacają znaczną część (często większość) emerytur, 2)

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo