ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK"

Transkrypt

1 ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

2 SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI SUBFUNDUSZE GOTÓWKOWE I PIENIĘŻNE SUBFUNDUSZE DŁUŻNE SUBFUNDUSZE MIESZANE SUBFUNDUSZE AKCYJNE SUBFUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

3 PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Jednostki funduszy inwestycyjnych PKO TFI pojawiły się na polskim rynku w 1997 r. Od tego czasu Towarzystwo systematycznie rozszerza ofertę inwestycyjną, dostosowując ją do rosnących oczekiwań klientów i zmieniających się warunków rynkowych. Towarzystwo zarządza środkami fi nansowymi w imieniu blisko 500 tys. klientów. Spółka ma w ofercie ponad 35 funduszy i programów inwestycyjnych. Różnią się one poziomem ryzyka i rekomendowanym horyzontem czasowym inwestycji, dzięki czemu każdy klient może dokonać wyboru produktu dostosowanego do swoich potrzeb. Od 2009 r. właścicielem PKO TFI jest w 100% PKO Bank Polski. PKO TFI jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Oferta PKO TFI jest dostępna w szerokiej sieci dystrybucji w całej Polsce oraz w serwisie transakcyjnym na stronie internetowej Towarzystwa. 3

4 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI Fundusze inwestycyjne to jedna z atrakcyjniejszych form lokowania środków pieniężnych. Daje możliwość korzystnego inwestowania oszczędności i ich upłynniania w dowolnym czasie. Inwestowanie w fundusze jest alternatywą dla tradycyjnych metod lokowania środków i jedną z chętniej wybieranych form zarówno przez klientów indywidualnych, jak i fi rmy czy instytucje. Bogata oferta subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy parasolowych PKO TFI umożliwia dywersyfi kację aktywów między produktami o różnej strategii inwestycyjnej oraz skonstruowanie portfela dostosowanego do potrzeb klienta. Konstrukcja parasolowa pozwala na dowolne zamienianie subfunduszy bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych w trakcie dokonywania zmiany. Cel inwestycyjny każdego klienta i czas planowanej inwestycji powinien współgrać z celem inwestycyjnym wybranego subfunduszu oraz rekomendowanym okresem oszczędzania. 4

5 SUBFUNDUSZE GOTÓWKOWE I PIENIĘŻNE To subfundusze o najniższym poziomie ryzyka. Są idealnym rozwiązaniem dla inwestorów lokujących nadwyżki fi nansowe na krótki okres i oczekujących zysku konkurencyjnego wobec lokat bankowych. Inwestują aktywów w instrumenty dłużne skarbowe i nieskarbowe. Wysoka płynność inwestycji zapewnia możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie. W zależności od wybranego subfunduszu rekomendowany czas inwestycji wynosi od 1 miesiąca do ponad 1 roku. PKO Rynku Pieniężnego 0% Inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla fi rm i instytucji, które lokują nadwyżki fi nansowe na bardzo krótki okres (1-3 miesiące) przy zachowaniu ograniczonego poziomu ryzyka. minimalny rekomendowany okres oszczędzania profil ryzyka (1-7) 5 udział akcji

6 PKO Skarbowy Plus 0% 1 rok 0% PKO Skarbowy 0% Inwestują przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego. Część środków może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw. Portfele tych subfunduszy charakteryzują się wysoką płynnością i bezpieczeństwem, co jest bardzo dobrą alternatywą dla depozytów bankowych. 6

7 SUBFUNDUSZE DŁUŻNE To subfundusze inwestujące głównie w instrumenty dłużne, m.in. polskie bony skarbowe i obligacje. Są dobrym rozwiązaniem dla osób, które oczekują zysków wyższych niż depozyty bankowe i nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. W zależności od wybranego subfunduszu rekomendowany czas inwestycji wynosi od 1,5 roku do ponad 2 lat. Fundusze denominowane w PLN charakteryzują się średnim poziomem ryzyka inwestycyjnego, zaś fundusze denominowane w USD wysokim poziomem ryzyka. PKO Obligacji PKO Papierów Dłużnych Plus 0% Inwestują aktywa w obligacje i bony skarbowe. Są alternatywą dla lokat bankowych. minimalny rekomendowany okres oszczędzania profil ryzyka (1-7) 7 udział akcji

8 PKO Obligacji Długoterminowych 2,5 roku 0% Inwestuje w polskie i zagraniczne instrumenty dłużne. Jest propozycją dla osób, które chcą zainwestować środki pieniężne na rynku papierów dłużnych i instrumentów fi nansowych przy horyzoncie czasowym inwestycji powyżej 30 miesięcy. Różni się od dwóch wyżej opisanych subfunduszy obligacyjnych z założenia większą ekspozycją na ryzyko stopy procentowej. PKO Papierów Dłużnych USD 0% lata 0% Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, emitowane głównie w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, a także krajów będących członkami OECD i aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jest obciążony wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego związanym ze zmiennością cen instrumentów, w które inwestuje, w szczególności wynikającej z ryzyka walutowego. 8

9 SUBFUNDUSZE MIESZANE To subfundusze, które ze względu na budowę swojego portfela inwestycyjnego mogą dopasowywać politykę inwestycyjną do aktualnej sytuacji na rynku. Akcje w portfelu zapewniają udział w zyskach wynikających ze wzrostu wartości wyselekcjonowanych spółek giełdowych notowanych przede wszystkim na GPW, instrumenty dłużne (tj. bony skarbowe i obligacje) zaś zwiększają bezpieczeństwo inwestycji. Poziom ryzyka w tej grupie subfunduszy jest określany jako średni. Rekomendowany czas inwestycji waha się w przedziale 3-4 lata. PKO Stabilnego Wzrostu Plus do 30% Ma najniższy poziom ryzyka wśród subfunduszy PKO TFI, które zawierają akcje w portfelach inwestycyjnych. Alokacja w akcje wynosi maksymalnie 30% aktywów subfunduszu. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji fi nansowej. Jest rekomendowany osobom oczekującym wyższych zysków niż z inwestycji w fundusze obligacyjne. Ma być zachętą dla klientów, którzy są zdecydowani na włączenie akcji do inwestycji. minimalny rekomendowany okres oszczędzania profil ryzyka (1-7) 9 udział akcji

10 PKO Stabilnego Wzrostu 3 lata do 40% lata do 40% Jego polityka inwestycyjna jest zbliżona do polityki subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu Plus. Charakteryzuje się zwiększoną alokacją w akcje, które w jego portfelu mogą stanowić nawet 40%. PKO Zrównoważony Plus PKO Zrównoważony lata do 70% lata do 70% Portfele subfunduszy są podzielone między stosunkowo bezpieczne instrumenty fi nansowe, takie jak bony skarbowe i obligacje, oraz akcje najlepszych spółek notowanych przede wszystkim na warszawskiej giełdzie. Akcje, choć są obarczone wyższym ryzykiem okresowych wahań, zwiększają możliwość osiągnięcia przez subfundusz satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych. Ze względu na udział akcji w portfelu subfunduszu należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia znacznych wahań wartości inwestycji w krótkim terminie. Dlatego subfundusz powinien być raczej traktowany jako inwestycja o średnim i długim horyzoncie czasowym. 10

11 PKO Strategicznej Alokacji 4 lata Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną zmiennej alokacji. Inwestuje w papiery dłużne oraz akcje spółek na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Dostosowuje portfel do sytuacji na rynkach fi nansowych. minimalny rekomendowany okres oszczędzania profil ryzyka (1-7) 11 udział akcji

12 SUBFUNDUSZE AKCYJNE To subfundusze inwestujące aktywów w akcje. Są oferowane inwestorom, którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, liczą się z możliwością silnych wahań wartości inwestycji, a w zamian oczekują wysokich zysków. W zależności od wybranego subfunduszu rekomendowany czas inwestycji wynosi co najmniej 5 lat. PKO Akcji Plus PKO Akcji Inwestują w akcje i instrumenty fi nansowe o podobnym charakterze. To doskonała alternatywa dla osób, które samodzielnie nie lokują środków na giełdzie, ale chcą efektywnie pomnażać posiadany kapitał, korzystając ze wzrostu wartości rynkowej akcji najlepszych spółek notowanych przede wszystkim na GPW. 12

13 PKO Małych i Średnich Spółek Plus PKO Małych i Średnich Spółek 5 lat Inwestują większość aktywów w polskie akcje małych oraz średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Ich spektrum inwestycyjne obejmuje zarówno spółki notowane na polskiej giełdzie, jak i selektywnie dobrane zagraniczne przedsiębiorstwa. Każda inwestycja jest poprzedzona szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju, w którym spółka prowadzi działalność i jest notowana. Przeprowadzane są: dogłębna analiza samego przedsiębiorstwa, branży, w której spółka działa, jej specyfi ki, potencjału rozwoju, a także analiza jej sprawozdań fi nansowych. To doskonała oferta dla dynamicznych inwestorów oczekujących wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie. PKO Akcji Nowa Europa 5 lat Inwestuje w instrumenty fi nansowe dające ekspozycję na kraje takie jak: Polska, Czechy, Austria, Węgry, Turcja i Rosja. minimalny rekomendowany okres oszczędzania profil ryzyka (1-7) 13 udział akcji

14 PKO Akcji Rynków Wschodzących 5 Subfundusz lokuje środki w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz instrumentach udziałowych i kontraktach terminowych na akcje lub indeksach giełdowych w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (ang. emerging markets). PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfi ku Inwestuje w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje i indeksy oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w regionie Azji i Pacyfi ku. PKO Akcji Rynku Amerykańskiego Inwestuje głównie w akcje spółek z rynku amerykańskiego lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w tym regionie. 14

15 PKO Akcji Rynku Japońskiego 5 lat Umożliwia korzystanie w długim okresie z potencjalnych zysków z inwestycji w zagraniczne papiery dłużne i akcje spółek z rynku japońskiego lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w tym regionie. PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny 5 lat Inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, które zajmują się działalnością badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologii, a także w innych powiązanych sektorach gospodarki. PKO Dóbr Luksusowych Globalny 5 lat Koncentruje się na akcjach spółek z całego świata posiadających silne i często rozpoznawalne globalne marki, które oferują produkty przeznaczone dla osób zamożnych. Biżuteria, wyroby skórzane, markowe alkohole, samochody, jachty, hotele wraz ze wzrostem standardu życia rośnie popyt na tego typu dobra. minimalny rekomendowany okres oszczędzania profil ryzyka (1-7) 15 udział akcji

16 PKO Surowców Globalny 5 Środki subfunduszu są lokowane głównie w akcjach wyselekcjonowanych spółek giełdowych, których działalność jest związana z rynkiem surowców. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny Środki subfunduszu są lokowane głównie (bezpośrednio lub przez tytuły uczestnictwa albo certyfi katy) w akcjach wyselekcjonowanych spółek giełdowych związanych z rynkiem budowlanym. PKO Złota Głównymi instrumentami w portfelu są papiery wartościowe odwzorowujące zmianę ceny złota, akcje spółek, tytuły uczestnictwa funduszy i inne instrumenty udziałowe związane z poszukiwaniem oraz wydobyciem metali szlachetnych. Subfundusz ma ekspozycję na akcje największych wydobywców złota na świecie. Firmy stanowiące fi lar funduszu są notowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale mają ekspozycję prawie na wszystkie regiony geografi czne, gdzie znajdują się złoża złota. To propozycja na niepewne i zmienne warunki rynkowe. 16

17 SUBFUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU Zarządzający subfunduszem dba, aby w określonym czasie wartość zainwestowanego kapitału nie spadła poniżej wartości początkowej. Jednocześnie można liczyć na wypracowanie dodatkowego, choć stosunkowo niewielkiego zysku. PKO Ochrony Kapitału do 50% Dąży do realizacji strategii ochrony kapitału w okresach trzyletnich, ustalając jako poziom ochrony kapitału wartość jednostki z pierwszego dnia wyceny w pierwszym roku kalendarzowym danego okresu trzyletniego. Pierwszy taki okres rozpoczął się r. Maksimum 50% aktywów netto inwestuje w akcje i instrumenty fi nansowe o podobnym charakterze. Subfundusz nie gwarantuje skutecznej realizacji strategii ochrony kapitału. minimalny rekomendowany okres oszczędzania profil ryzyka (1-7) 17 udział akcji

18 Aby otrzymać więcej informacji, wejdź na stronę lub zeskanuj kod QR. PKO TFI SA informuje, że materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego czy udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusze PKO TFI SA znajduje się w prospektach informacyjnych oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) u dystrybutorów i na stronie Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektów informacyjnych oraz KIID Funduszy. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego. Profile ryzyka zamieszczone w materiale odpowiadają profilom ryzyka i zysku wskazanym w KIID (stan na dzień publikacji niniejszego materiału). PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje, dostęp do serwisu transakcyjnego oraz listę oddziałów dystrybutorów funduszy zarządzanych przez PKO TFI SA znajdziesz na stronie 18

19 Infolinia: opłata zgodna z taryfą operatora Informacja: LIPIEC 2014 pieczęć oddziału

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo