ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Beata Klukowska ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH Obligacje skarbowe należą do podstawowych instrumentów rynku kapitałowego. Wszystkie zjawiska, które dokonują się w obrębie tego rynku, mają wpływ na cały system finansowy Polski. Z jednej strony emisja obligacji jest jednym ze sposobów zapewnienia rządowi bieżącej zdolności płatniczej, a z drugiej zaś stwarza korzystną lokatę oszczędnościową dla inwestorów finansowych. 1 Jednak polski rynek kapitałowy oprócz obligacji skarbowych oferuje inwestorom wiele różnych instrumentów finansowych. 1. Instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Inwestorzy na giełdzie mogą inwestować w instrumenty finansowe, zróżnicowane pod względem ryzyka. Instrumenty te przedstawione są na schemacie 1. Akcje to papiery wartościowe, które potwierdzają, że ich posiadacz jest właścicielem części majątku spółki akcyjnej. 2 Z tego faktu wynikają dla akcjonariusza określone prawa: 3 prawo do dywidendy, prawo uczestnictwa w spółce, prawo poboru akcji nowych emisji, prawo do udziału i głosu na walnym zgromadzeniu, prawo do udziału w masie likwidacyjnej, prawo do zarządzania spółką. 1 H. Wasilewska, T. Korczak, Obligacje skarbowe jako instrument rynku kapitałowego, Bank i Kredyt 1998, nr 4, s J. Ziębiec, System obrotu giełdowego. Przewodnik dla inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2004, s K. Jajuga, Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2002, s. 22, J. Socha, Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003, s. 107.

2 146 Beata Klukowska Akcje są notowane na giełdzie w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych, w zależności od wielkości spółki, wartości jej akcji i płynności. Schemat 1 Instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Instrumenty finansowe Akcje Obligacje Prawa poboru Prawa do akcji Prawa pierwszeństwa z obligacji Certyfikaty inwestycyjne Kontrakty terminowe Warranty opcyjne Jednostki indeksowe Opcje Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Ziębiec, System obrotu giełdowego. Przewodnik dla inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2004, s Kolejnym instrumentem jest prawo poboru, czyli papier wartościowy, który oznacza prawo dotychczasowego akcjonariusza spółki do zakupu akcji nowej emisji po ustalonej cenie emisyjnej. 4 Ci akcjonariusze mogą jednak zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji i sprzedają prawo poboru na giełdzie. Prawa do akcji (PDA) są to papiery wartościowe, z którego wynikają uprawnienia do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej, które powstają z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasają z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. 5 4 Ibidem, s Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz. U Nr 118, poz. 754, art. 4.

3 Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych 147 Prawa pierwszeństwa z obligacji to papiery wartościowe, które dają ich posiadaczowi pierwszeństwo w nabyciu akcji spółki, która wyemituje obligacje, po określonej z góry cenie. 6 Następnym instrumentem są certyfikaty inwestycyjne, czyli papiery wartościowe emitowane przez zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne. Są one potwierdzeniem uczestnictwa w funduszu. Certyfikaty inwestycyjne są na okaziciela, niepodzielne, reprezentują równe prawa majątkowe w danym funduszu. Umarzane są one tylko w przypadkach przewidzianych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych. 7 Kontrakt terminowy to umowa między dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości i po ustalonej w umowie cenie, określonej ilości instrumentu bazowego. Po zawarciu transakcji codziennie następuje aktualizacja zobowiązań. Inwestorzy mają do dyspozycji kontrakty na indeksy WIG20, TechWIG, MIGWIG, kontrakty na akcje spółek wchodzących w skład WIG20 oraz na kursy USD i EURO. 8 Innym instrumentem są warranty opcyjne. Są to papiery wartościowe, których wystawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy między z góry ustaloną ceną wykonania a kursem giełdowym instrumentu bazowego. Emitentami warrantów na akcje innych spółek znajdujących się w obrocie publicznym są banki i inne instytucje finansowe. W przypadku tych warrantów notowanych na GPW nie wyklucza się dostawy instrumentu bazowego. 9 Jednostki indeksowe to papiery wartościowe, których cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Umożliwia on inwestorowi inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu poszczególnych akcji wchodzących w skład tego indeksu. Na giełdzie notowane są jednostki indeksowe MiniWIG20, które odzwierciedlają zmiany indeksu WIG J. Ziębiec, System..., op. cit., s J. Socha, Rynek..., op. cit., s J. Ziębiec, System..,.op. cit., s J. Socha, Rynek..., op. cit., s J. Ziębiec, System..., op. cit., s.9.

4 148 Beata Klukowska Opcje to papiery wartościowe, które dają posiadaczowi prawo do uzyskania od emitenta pewnej wartości pieniężnej w ustalonym terminie po cenie ustalonej z góry. 11 Obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. 12 Inwestor, który je nabywa staje się wierzycielem emitenta i pobiera z tego tytułu odsetki obliczane od wartości nominalnej obligacji. Ze względu na podmiot emitujący, można wyróżnić następujące rodzaje obligacje: obligacje skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), obligacje przedsiębiorstw (emitowane przez przedsiębiorstwa), lub komercyjne, obligacje komunalne (emitowane przez gminy). 2. Charakterystyka obligacji skarbowych Obligacja skarbowa jest papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowanym w postaci dyskonta lub odsetek. Sprzedawana jest na rynku pierwotnym z dyskontem, według wartości nominalnej lub powyżej jej i wykupywana po upływie określonego terminu, nie krótszego niż jeden rok (365 dni). 13 Termin wykupu obligacji skarbowych przekracza zatem 1 rok. Obligacje skarbowe mają postać papierów wartościowych na okaziciela i przechowywane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Sprzedawane są na przetargach, które organizuje Narodowy Bank Polski na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów, w którym biorą udział dealerzy rynku skarbowych papierów wartościowych. Obligacje oferowane są również w sieci sprzedaży detalicznej. Obligacje skarbowe skierowane są do wszystkich podmiotów w kraju i za granicą K. Jajuga, Podstawy..., op. cit., s Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U Nr 83, poz. 420, art Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Dz. U Nr 155, poz. 1014, art J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 102.

5 Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych 149 Podstawą prawną emisji poszczególnych rodzajów obligacji skarbowych są rozporządzenia Ministra Finansów oraz Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. Aktywność państwa w sferze zadłużenia wyraża się w zaciąganiu i obsłudze pożyczek oraz emisji skarbowych papierów wartościowych. W związku z tym, że Skarb Państwa przejął zobowiązania z tytułu zadłużenia zagranicznego, trzeba rozróżnić dwa rodzaje emisji skarbowych papierów wartościowych: 15 emisję klasyczną, emisję formalną. Celem emisji klasycznej jest pozyskanieśrodków pieniężnych na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym głównie niedoboru budżetu państwa, spłat zobowiązań krótko- i długoterminowych oraz pokrycie ujemnego salda finansowania zagranicznego. Obligacje skarbowe wyemitowane w tym celu nazywane są aktywnymi. Obligacje te kierowane są na rynek finansowy i dlatego można je również nazywać rynkowymi. Natomiast emisja formalna dokonywana jest w celu przejęcia przez państwo zobowiązań już istniejących. Obligacje skarbowe tego rodzaju nazywane są pasywnymi. 16 Strukturę przedmiotową skarbowych papierów wartościowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów przedstawia schemat 2. Obligacje skarbowe można podzielić ze względu na oprocentowanie na: obligacje o stały oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje indeksowane, obligacje zerokuponowe. Obligacje o stałym oprocentowaniu to takie, w których oprocentowanie jest stałe i znane. Pozwala to na określenie płatności z tytułu posiadania obligacji w momencie zakupu. 15 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002, s G. Gołębiowski, Dług publiczny, w: System finansowy w Polsce, pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2003, s. 723.

6 150 Beata Klukowska Schemat 2 Skarbowe papiery wartościowe (SPW) emitowane przez Ministerstwo Finansów SPW Krajowe Zagraniczne obligacje Brady ego, obligacje zagraniczne Bony skarbowe Stałoprocentowe roczne, 2 letnie, do 5 lat, 5 letnie, 10 letnie, 20 letnie, 60% wewnętrznej pożyczki państwowej, 2-letnie zerokuponowe skonwertowane Rynkowe Obligacje skarbowe Zmiennoprocentowe roczne, 3 letnie, 7 letnie, do 10 lat, zamienne na akcje, nominowane w USD, typu private platement Oszczędnościowe obligacje 2-letnie, obligacje 4-letnie, obligacje 10-letnie Indeksowane 12-letnie Nierynkowe restrukturyzacyjne, na zwiększenie funduszy własnych BGŻ, nominowane w USD, konwersyjne, na wdrożenie umowy z Klubem Londyńskim Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane Ministerstwa Finansów ze strony K. Marchewka-Bartkowiak, Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003, s Obligacje o zmiennym oprocentowaniu to takie, w których oprocentowanie zmienia się w terminach płacenia odsetek. Jest ono zależne od stopy referencyjnej, która jest jedną ze stóp występujących na

7 Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych 151 rynku. W terminie płacenia odsetek znana jest wartość tej stopy, co pozwala na określenie odsetek za przypadający następny okres odsetkowy. Obligacje indeksowane to takie, w których oprocentowanie za dany okres zależy od wartości pewnego indeksu, którym jest stopa inflacji w okresie poprzedzającym okres odsetkowy lub stopa inflacji w okresie odsetkowym. Obligacje zerokuponowe to takie, które obligatariusz nabywa po cenie niższej niż cena nominalna, a w dniu terminu wykupu otrzymuje kwotę równą wartości nominalnej. Mówi się, że ten rodzaj obligacji sprzedawany jest z dyskontem Zasady wprowadzania obligacji do obrotu giełdowego Generalną zasadą jest, że zanim papiery wartościowe zostaną publicznie zaoferowane inwestorom, powinny one być dopuszczone do obrotu giełdowego. Warunkiem koniecznym jest to, aby stały się przedmiotem publicznego obrotu, zdeponowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz to, aby ich zbywalność nie była ograniczona Wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu W pierwszej kolejności emitenci składają dokumenty wraz z wniosek do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) o wydanie decyzji o dopuszczeniu papierów do publicznego obrotu, co związane jest z ujawnieniem informacji na temat emitenta papieru wartościowego. Celowi temu służy prospekt emisyjny i memorandum informacyjne. Wymogi co do treści tych dokumentów zostały określone rozporządzeniem Rady Ministrów. 18 Procedura ta jednak nie odnosi się do obligacji skarbowych. Obligacje skarbowe znajdują się w publicznym obrocie z mocy prawa. 19 KPWiG jest jedynie informowana o emisji obligacji skarbowych. Minister Finansów emituje również prospekt emisyjny, ale 17 K. Jajuga, Podstawy..., op. cit., s E. Gruszczyńska-Brożbar, Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002, s Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie..., op. cit., art. 62.

8 152 Beata Klukowska nie podlega on analizie merytorycznej przez KPWiG. Stanowi on jedynie dokument informujący o emitencie, oprocentowaniu i innych warunkach, którymi zainteresowani są nabywcy Wprowadzenie obligacji do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy na pisemny wniosek Ministra Finansów dokonuje wprowadzenia obligacji skarbowych do obrotu giełdowego. Wniosek ten powinien zawierać: 20 wskazanie podstawy prawnej emisji, kod obligacji nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., proponowany termin wprowadzenia obligacji skarbowych do obrotu giełdowego. Do wniosku załączona powinna być kopia listu emisyjnego oraz uchwała KDPW o przyjęciu obligacji do depozytu. Do obrotu giełdowego wprowadza się wszystkie obligacje skarbowe danej serii. Giełda podaje do publicznej wiadomości informację o liczbie obligacji skarbowych znajdujących się w obrocie giełdowym Cechy charakterystyczne obligacji giełdowych W latach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane były następujące rodzaje obligacji skarbowych: dwuletnie, trzyletnie, pięcioletnie, dziesięcioletnie, dwudziestoletnie. Cechy charakterystyczne obligacji skarbowych notowanych na giełdzie przedstawia tabela 1. Każda emisja obligacji posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu, np. TZ0907. Oznacza, że jest to 20 Szczegółowe zasady obrotu giełdowego na rynku podstawowym, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2004, s Ibidem, s

9 Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych 153 obligacja trzyletnia o zmiennym oprocentowaniu o terminie wykupu we wrześniu W przypadku obligacji dwuletnich zerokuponowych odsetki nie przysługują ich posiadaczowi przed okresem wykupu. Po upływie tego terminu posiadacz obligacji otrzymuje kwotę równą ich wartości nominalnej. Oprocentowanie tych obligacji wynika z dyskonta, czyli sprzedaży po cenie niższej od wartości nominalnej. Niewątpliwą zaletą tych papierów jest fakt, że oprocentowanie to nabywca dostaje w momencie zakupu obligacji. Cechy charakterystyczne giełdowych obligacji skarbowych Tabela 1 L.p Rodzaj Wartość Sposób Częstotliwość Rodzaj obligacji Symbol. oprocentowania nominalna oprocentowania wypłat odsetek 1. Dwuletnie OK zerokuponowe 1000 zł dyskonto przy wykupie 2. Trzyletnie TZ zmienne 100 zł stopa zależy od średniej rentowności 13- co kwartał tygodniowych bonów skarbowych 3. Pięcioletnie OS, SP, stałe PS 1000 zł stała stopa co roku stopa zmienna zależy od średniej 4. Dziesięcioletnie DS, DZ stałe, zmienne 1000 zł rentowności 52- co roku tygodniowych bonów skarbowych 5. Dwudziestoletnie WS stałe 1000 zł stała stopa co roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Roczników Giełdowych , Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Emisja obligacji trzyletnich odbywa się co trzy miesiące. W pierwszym dniu sprzedaży obligacje sprzedawane są po cenie emisyjnej. W kolejnych dniach cena emisyjna obligacji powiększana jest o wartość naliczonych odsetek. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu aktualizowane co kwartał w zależności od cen uzyskanych na przetargach na 13-tygodniowe bony skarbowe. Również emisja obligacji pięcioletnich odbywa się co trzy miesiące. Cena obligacji, po której można ją nabyć zmienia się w całym okresie sprzedaży. W pierwszym dniu sprzedaży obligacje sprzedawane są po cenie emisyjnej, a w następnych po dziennej cenie sprzedaży, równej aktualnie obowiązującej cenie emisyjnej, powiększonej o wartość

10 154 Beata Klukowska narosłych odsetek. Obligacje pięcioletnie są obligacjami o stałym oprocentowaniu. Obligacje każdej emisji mają pięć rocznych okresów odsetkowych. Odsetki są wypłacane po zakończeniu każdego okresu odsetkowego. Oprocentowanie tych obligacji jest niezmienne przez cały czas trwania obligacji aż do wykupu. Stałe oprocentowanie sprawia, że kupujący obligacje w momencie zakupu ma dokładną orientację ile zyska. Oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich oparte jest na rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, powiększonej o 1 pkt procentowy. Wysokość oprocentowania zmienia się raz na rok i podawana jest dla rocznych okresów odsetkowych. 22 Oprocentowanie obligacji dwudziestoletnich jest stałe. Odsetki wypłacane są raz w roku po zakończeniu okresu odsetkowego. Nabywając te rodzaje obligacji skarbowych możliwe jest wycofania się z inwestycji w dowolnym momencie bez utraty oprocentowania. Kupujący obligacje na giełdzie ma możliwość nabyć obligacje, które nie są już w sprzedaży przez Skarb Państwa. Może również wybrać taki rodzaj obligacji, który przyniesie większe korzyści finansowe niż inwestycja w obligacje oferowane na rynku pierwotnym. 23 Obligacje skarbowe są notowane w systemie notowań ciągłych. Kurs obligacji podawany jest w punktach procentowych z dokładnością do 0,1 punktu procentowego w przypadku, gdy wartość nominalna obligacji jest mniejsza niż 100 zł, a do 0,01 punktu procentowego, gdy wartość nominalna jest równa bądź wyższa niż 100 zł. Dopuszczalne wahania kursów dla obligacji wynoszą +/-3 punkty procentowe od kursu zamknięcia na sesji w dniu wczorajszym z możliwością rozszerzenia do +/-6 punktów procentowych Rynek obligacji giełdowych Dnia 17 listopada 2000 roku wprowadzono nowy system giełdowy WARSET. Nowa organizacja systemu obrotu na warszawskiej giełdzie otworzyła nowe możliwości dla kupujących i sprzedających obligacje. Jednostką transakcyjną stał się jeden papier wartościowy. Dotyczyło to wszystkich rodzajów obligacji, które stały się bardziej dostępne dla 22 Informacje ze strony internetowej 23 Ibidem. 24 J. Ziębiec, System..., op. cit., s. 21.

11 Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych 155 nabywców. Nowe rodzaje zleceń i dodatkowe warunki ich wykonania umożliwiły realizowanie inwestycji w sposób bardziej optymalny. 25 Od roku 2000 można zauważyć stopniowy wzrost liczby serii obligacji skarbowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku 2000 było ich 58, a w 2003 już 68 serii. Wykres 1 przedstawia kształtowanie się ilości serii obligacji skarbowych na GPW według oprocentowania i terminu do wykupu. Wykres 1 Liczba serii obligacji skarbowych notowanych na GPW w latach według oprocentowania i terminu do wykupu 40 liczba serii lata obligacje o stałym oprocentowaniu obligacje o zmiennym oprocentowaniu obligacje krótkoterminowe obligacje średnioterminowe obligacje długoterminowe Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Giełdowych Z wykresu 1 wykresu wynika, że wzrasta liczba obligacji Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu, tymczasem liczba obligacji o zmiennym oprocentowaniu pozostaje prawie bez zmian. Wyraźnie widać tendencję wzrostową obligacji średnioterminowych (5-letnich) i długoterminowych (10-letnich i 20-letnich). Liczba obligacji 25 Informacje ze strony internetowej

12 156 Beata Klukowska krótkoterminowych (2-letnich i 3-letnich) w latach wzrastała, a później ustabilizowała się. W okresie między 2000 a 2003 rokiem nastąpił znaczny wzrost wartości obrotów obligacji skarbowych. W 2000 roku wynosiła ona 4373,16 mln zł, a w 2003 roku 7828,7 mln zł. W roku 2000 wartość 3865, 52 mln zł (88,39%) przypadała na obligacje o zmiennej stopie procentowej. W 2001 roku obligacje zmiennoprocentowe stanowiły 78,32% wartości obrotów wszystkich obligacji skarbowych. W roku 2002 ta tendencja się zmieniła. Wartość obrotów obligacji o stałej stopie procentowej wynosiła 2130,42 mln zł, a o zmiennej 1850,33 mln zł. W 2003 roku można zauważyć, że obligacje o stałej stopie procentowej cieszyły się większą popularnością wśród inwestorów niż o zmiennej. Wartość obrotów obligacji stałoprocentowych stanowiła 70,43% wartości obrotów wszystkich obligacji skarbowych i wynosiła 5513,53 mln zł, co przedstawia wykres 2. Wykres 2 Wartość obrotów obligacji skarbowych notowanych na GPW w latach ze względu na oprocentowanie wartość obrotów w mln zł obligacje o stałej stopie procentowej obligacje o zmiennej stopie procentowej lata Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Giełdowych Biorąc pod uwagę termin do wykupu coraz większą popularnością cieszyły się obligacje średnioterminowe i długoterminowe.

13 Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych 157 Wartość obrotów tych obligacji co roku wzrastała. Jednak w dalszym ciągu obligacje krótkoterminowe dominowały. Przedstawia to wykres 3. Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Giełdowych Wykres 3 Wartość obrotów obligacji skarbowych notowanych na GPW w latach ze względu na termin wykupu wartość obrotów w mln zł obligacje krótkoterminowe obligacje średnioterminowe obligacje długoterminowe lata Średnia ilość obligacji skarbowych notowanych na giełdzie była najwyższa w roku 2001 i wynosiła Dominowały w tym okresie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i krótkoterminowe. W 2002 roku nastąpił znaczny spadek o serii obligacji notowanych na GPW. Nieznacznie więcej było obligacji o zmiennej stopie procentowej. W 2003 roku średni wolumen obligacji wynosił 84977, z tego stanowiły obligacje zmiennoprocentowe. Prezentuje to wykres 4.

14 158 Beata Klukowska Wykres 4 Średni wolumen obligacji skarbowych notowanych na GPW w latach średni wolumen obligacje o stałym oprocentowaniu obligacje o zmiennym oprocentowaniu lata Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Giełdowych Najwięcej transakcji obligacjami skarbowymi zostało przeprowadzonych w 2001 roku. Było ich 762. Dotyczyło to obligacji głównie o zmiennej stopie procentowej i krótkoterminowych. W 2002 roku średnia liczba transakcji zdecydowanie zmalała do 434. Inwestorzy byli zainteresowani obligacjami również zmiennoprocentowymi i krótkoterminowymi. Nieznacznie wzrosła liczba transakcji obligacjami średnioterminowymi. W 2003 roku liczba transakcji wzrosła do 582. Głównie było to spowodowane wzrostem zainteresowania inwestorów obligacjami o stałej stopie procentowej, które nieznacznie przewyższyły transakcje obligacjami zmiennoprocentowymi. Zostało to przedstawione na wykresie 5. W dalszym ciągu dominowały obligacje krótkoterminowe, chociaż ilość transakcji obligacjami średnioterminowymi i długoterminowymi zaczęła rosnąć.

15 Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych 159 Wykres 5 Średnia liczba transakcji obligacjami skarbowymi notowanymi na GPW w latach średnia liczba transakcji lata obligacje o stałym oprocentowaniu obligacje o zmiennym oprocentowaniu Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Giełdowych Podsumowując, w roku 2000 obligacje skarbowe notowane na giełdzie cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem wśród inwestorów. Więcej osób skoncentrowało swoją uwagę na rynku nieregulowanym, co było uwarunkowane niższymi kosztami zawierania transakcji w porównaniu z GPW. Kwestia wysokości opłat na rzecz KDPW, GPW i biur maklerskich nabrała dodatkowego wymiaru wraz z wprowadzeniem systemu WARSET. Na rynku giełdowym swoją dominującą pozycję potwierdziły obligacje o oprocentowaniu zmiennym, na których koncentrowało się 88,39% obrotów ogółem, z czego 74% przypadało na obligacje 3-letnie. Wartość obrotów obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu stanowiła 11,61%. Struktura transakcji obligacji skarbowych na rynku giełdowym potwierdziła obserwowaną także w poprzednich okresach tendencję do ograniczania roli tego rynku do obsługi osób fizycznych, posiadających w swoich portfelach z reguły tylko obligacje 3-letnie o zmiennym oprocentowaniu, sprzedawane jedynie w sieci detalicznej. W roku 2001 nastąpił znaczny wzrost transakcji obligacjami skarbowymi na giełdzie. Przyczyną były zaproponowane przez rząd nowe rozwiązania podatkowe. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła

16 160 Beata Klukowska sześciokrotnie stopę redyskontową z 20,5% do 14%, aby ustabilizować inflację na poziomie 3,6%. To spowodowało, że inwestorzy bardziej interesowali się obligacjami krótkoterminowymi i o zmiennej stopie procentowej. W roku 2002 można było zaobserwować dalszy spadek inflacji do poziomu 0,8% oraz stopy redyskontowej do 7,5%. To spowodowało obniżenie rentowności bonów i obligacji skarbowych. W 2003 roku inflacja wzrosła do poziomu 1,7%. Jako, że poziom inflacji był nieprzewidywalny, inwestorzy zaczęli interesować się obligacjami o stałej stopie procentowej.

17 Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych 161 Summary The aim of this article was to present the market of the government bonds in the Warsaw Stock Exchange. The maturity of the government bonds quoted in the stock exchange is 2 years, 3 years, 5 years, 10 years and 20 years. The number of the government bonds quoted in the stock exchange has increased since the year Taking into consideration average number of government bond transactions and average volume of government bonds we can notice that short-term bonds with variable interest rate predominated in 2000 and In 2002 investors bought more bonds with fixed interest rate than with variable. Since the year 2003 investors have been more interested in short-term bonds with fixed interest rate. This was caused by droping in interest rate and rate of inflation or change in preferences of investors. Bibliografia Gołębiowski, G., [2003]., Dług publiczny, w: System finansowy w Polsce, pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego, B. Woźniak, PWN, Warszawa. Gruszczyńska-Brożbar, E., [2002], Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań. Jajuga, K., [2002], Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa. Marchewka-Bartkowiak, K., [2003], Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa. Mojak, J., [2004], Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa. Owsiak, S., [2002], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa. Roczniki Giełdowe , Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Socha, J., [2003], Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa. Szczegółowe zasady obrotu giełdowego na rynku podstawowym, [2004], Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.

18 162 Beata Klukowska Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Dz. U Nr 155, poz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U Nr 83 poz Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz. U Nr 118 poz Wasilewska, H., Korczak, T., [1998], Obligacje skarbowe jako instrument rynku kapitałowego, Bank i Kredyt, nr 4. Ziębiec, J., [2004], System obrotu giełdowego. Przewodnik dla inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Akcje Papier wartościowy udziałowy, odzwierciedlający prawo do własności części majątku spółki,

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału

Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału Informacja prasowa Warszawa, 02 grudnia 2009 r. Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału Oprocentowanie oferowanych w grudniu przez Ministerstwo Finansów detalicznych Obligacji Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza 3. grudnia 2007 Plan prezentacji Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Charakterystyka GPW w Warszawie. Krótka historia warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 2 października` 2006 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 13 lutego 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. W styczniu 2014 roku inwestorzy kupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 256,2 mln zł to trzeci

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dodatkowych

Scenariusz zajęć dodatkowych Małgorzata Grzanka Scenariusz zajęć dodatkowych Opracowany scenariusz dotyczy lekcji wprowadzającej do cyklu spotkań poświęconych funkcjonowaniu Giełdy Papierów Wartościowych oraz inwestowaniu. Kolejne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.) ROZDZIAŁ I... 6 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY PRZEKAZYWANY PRZEZ BIURO MAKLERSKIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO SA W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI ŚWIADCZONYMI

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 4 Papiery wartościowe i instrumenty finansowe Definicja papieru wartościowego i instrumentu finansowego Zarówno finansowy papier wartościowy, jak i instrument finansowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w obligacje?

Jak inwestować w obligacje? Jak inwestować w obligacje? Zakup obligacji to jedna z najbezpieczniejszych inwestycji. Niskiemu ryzyku towarzyszy jednak niewielki potencjalny zysk. Mimo to obligacje powinny być częścią złożonych portfeli

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora Poradnik inwestora 1 Inwestycja to przeznaczenie pewnej części środków finansowych na realizację pomysłów, które w przyszłości przyniosą zysk. Inwestowanie jest działaniem aktywnym, które go celem jest

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Prezentuje: Paweł Cymcyk Analityk Przygotował: Krzysztof Dresler Chief Financial Officer Xelion. Doradcy Finansowi UniCredit Group O giełdzie Tradycje

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

W Polsce emisję i obrót obligacjami regulują różne akty prawne. Najważniejsze z nich to:

W Polsce emisję i obrót obligacjami regulują różne akty prawne. Najważniejsze z nich to: Jesteś tu: Bossa.pl Obligacja, podobnie jak akcja, jest papierem wartościowym. W przeciwieństwie jednak do akcji dającej prawo do udziału w majątku firmy, obligacja jest papierem dłużnym, narzędziem kredytu

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE 1 AKCJE OBLIGACJE EMITENT Uzyskuje kapitał na działalność Część zysku wypłaca w formie dywidendy akcjonariuszom Jest zobowiązany do respektowania decyzji akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Co powinna zawierać obligacja?

Co powinna zawierać obligacja? OBLIGACJE Obligacja Jest papierem wartościowym typu wierzytelnościowego, czyli jedna strona, zwana emitentem, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony (zwanej obligatariuszem) i zobowiązuje się wobec

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r.

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2015 r. Polacy po raz kolejny docenili emisję specjalną Listopadową 11 W listopadzie sprzedano

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 53/2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Opisy dla poszczególnych instrumentów finansowych zaprezentowane poniżej nie wyczerpują wszystkich związanych z ich nabyciem ryzyk. Kategorie zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Katalog instrumentów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M.

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M. WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW adw. Leszek Rydzewski, LL.M. Program Zagadnienia wprowadzające Istota obligacji Źródła regulacji Funkcja ekonomiczna Cechy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST. REKOMENDACJA w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł Niniejsza Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie obligacji wciąż wysokie

Oprocentowanie obligacji wciąż wysokie Informacja prasowa Warszawa, 30 września 2009 r. Oprocentowanie obligacji wciąż wysokie Skarbowe Papiery Wartościowe to korzystna propozycja dla odbiorcy detalicznego - Ministerstwo Finansów zdecydowało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 32/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 32/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 32/2015 Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wanda Kukla biuro@redmount.pl

Wanda Kukla biuro@redmount.pl Wanda Kukla biuro@redmount.pl JAK ZDOBYĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ GMINY : W SPOSÓB RELATYWNIE TANI, RELATYWNIE SZYBKO, ORAZ TAK, ABY ZNACZĄCO NIE POGŁEBIAĆ ZADŁUŻENIA GMINY O B L I G A C J E OBLIGACJE PRZYCHODOWE

Bardziej szczegółowo