Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność"

Transkrypt

1

2 Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Wst p 9 Cz I. Obligacje 11 Rozdzia 1. Co to jest obligacja? 13 Definicja obligacji 13 Poj cia zwi zane z obligacjami 14 Obligacje detaliczne i hurtowe 15 Dystrybucja obligacji 17 Kalendarz emisyjny 17 Prospekt informacyjny 18 List emisyjny 19 Rolowanie obligacji 20 Podatek od zysków kapita owych 20 Rozdzia 2. Rodzaje obligacji 23 Podzia pod wzgl dem emitenta 23 Obligacje skarbowe 23 Obligacje komunalne 24 Obligacje korporacyjne 25 Podzia pod wzgl dem oprocentowania 26 O sta ym oprocentowaniu 26 O zmiennym oprocentowaniu 27 Indeksowane 28 Zerokuponowe 29 Inaczej naliczane oprocentowanie 30

4 CATALYST. ODKRYJ RYNEK OBLIGACJI Obligacje zabezpieczone i niezabezpieczone 32 Obligacje zamienne na akcje 34 Wyp ata odsetek 35 Rozdzia 3. Cechy inwestycji w obligacje 39 Wielko inwestowanego kapita u 39 Czas trwania inwestycji 39 Osi gane stopy zwrotu 40 Ryzyko inwestycyjne 40 Wp yw inflacji 42 Wp yw wysoko ci stóp procentowych 43 P ynno inwestycji 43 Koszty obs ugi inwestycji 44 Niezb dna wiedza i do wiadczenie 44 Wk ad pracy i czasu 45 Rozdzia 4. Wady i zalety obligacji 47 Porównanie obligacji i akcji 47 Porównanie obligacji i lokaty bankowej 48 Bezsporne zalety 49 Oczywiste wady 50 Cz II. Rynek Catalyst 51 Rozdzia 5. Charakterystyka rynku Catalyst 53 Trzy lata istnienia rynku 53 Harmonogram sesji 54 Standard obligacji 57 Rodzaje zlece 58 Zasady obrotu 61 Rozdzia 6. Notowane walory 63 Obligacje Skarbu Pa stwa 63 Obligacje komunalne 64 Obligacje spó dzielcze 65 Obligacje korporacyjne 67 Listy zastawne 68 6

5 Spis treści Rozdzia 7. Kupno i sprzeda obligacji 71 Arkusz zlece 71 Kurs obligacji a cena, jak p acimy 73 Tabele odsetkowe 74 Strategie inwestycyjne 75 Rozdzia 8. Autoryzacja obligacji 77 Autoryzacja przez Catalyst 77 Ratingi emitentów 78 Ratingi serii obligacji 80 Rozdzia 9. Obligacje spó ek publicznych i niepublicznych 81 Obligacje spó ek notowanych na rynku regulowanym 81 Obligacje spó ek notowanych na New Connect 82 Obligacje niepubliczne 83 Rozdzia 10. Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne 85 Ryzyko kredytowe 85 Ryzyko p ynno ci 87 Rozdzia 11. Obowi zki informacyjne emitentów 89 Obowi zki informacyjne spó ek publicznych 89 Obowi zki informacyjne emitentów obligacji 91 Rozdzia 12. Podstawowe informacje dla emitentów 95 Metody emisji obligacji 95 Oferta publiczna lub prywatna 97 Zabezpieczenie obligatariuszy 97 Koszty emisji obligacji 98 Rozdzia 13. Catalyst Bond Congress 101 Cz III. Inne mo liwo ci obligacji 103 Rozdzia 14. Obligacje denominowane w walutach obcych 105 Euroobligacje 105 Ryzyko kursowe 106 Ratingi 107 Oszcz dno ci podatkowe 107 7

6 CATALYST. ODKRYJ RYNEK OBLIGACJI Rozdzia 15. Fundusze obligacji 109 Oferta Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych 109 Rozdzia 16. Inwestycje emerytalne 113 Konto IKE-obligacje 113 Konto IKZE-obligacje 115 Samodzielne inwestycje emerytalne 117 Zako czenie 121 Wykaz stron WWW po wi conych obligacjom 123 8

7 Rozdzia 3. Cechy inwestycji w obligacje Wielko inwestowanego kapita u W przypadku obligacji nie ma praktycznie ogranicze, je li chodzi o maksymaln kwot inwestycji. Emisje obligacji skarbowych s tak du e, e ka dy inwestor otrzyma tyle obligacji, ile potrzebuje. Natomiast jest ograniczenie, je li chodzi o minimaln inwestowan kwot. Jest ni cena emisyjna jednej obligacji, przewa nie równa cenie nominalnej o warto ci 100 z. Nie stosuje si w praktyce ni szych cen nominalnych, natomiast mo na spotka wy sze. Czas trwania inwestycji Obligacje traktowane s przez emitentów jako wieloletni instrument finansowy. W praktyce nie stosuje si obligacji o krótszym terminie zapadalno ci ni jeden rok. Dla krótszych okresów Skarb Pa stwa przewidzia bony skarbowe. Jednak, jak ju wiemy, nie musimy trzyma obligacji do dnia wykupu. Obligacje oszcz dno ciowe zawsze mo emy przed o y do wcze niejszego wykupu. Równie obligacje rynkowe mo na sprzeda ka dego dnia na gie dzie. Nale y tylko pami ta, e wcze niejsza sprzeda obligacji mo e wi za si z cz - ciow utrat ju osi gni tego zysku.

8 CATALYST. ODKRYJ RYNEK OBLIGACJI Dobrze jest, gdy termin wykupu obligacji dopasujemy do naszych planów yciowych. Osoba gromadz ca kapita na kupno mieszkania czy te samochodu mo e kupi obligacje o odpowiednio d ugim terminie oraz z kapitalizacj odsetek, co dodatkowo powi kszy jej zysk. Osi gane stopy zwrotu Obligacje s traktowane jako bezpieczne instrumenty finansowe i z tego powodu osi gane stopy zwrotu nie s zbyt du e. Najmniejsze stopy zwrotu otrzymamy w przypadku obligacji skarbowych, szczególnie oszcz dno ciowych sta oprocentowych. Bez uwzgl dnienia inflacji obligacje skarbowe mog da od 4% do 6% zysku rocznie. Uwzgl dniaj c inflacj na poziomie 3%, otrzymamy roczny zysk z takich obligacji równy od 1% do 3%. W praktyce jest to wi c cz sto tylko przechowanie gotówki, a nie zarabianie. Lepsze efekty osi gniemy, decyduj c si na obligacje komunalne. Mo emy tu liczy na oprocentowanie od 5% do 8%. Jest to troch lepszy wynik ni przy obligacjach skarbowych przy praktycznie takim samym ryzyku. Pewnym utrudnieniem mo e by jednak dotarcie do emitenta obligacji. Najwy sze oprocentowanie oferuj emitenci korporacyjni. Jednak s to obligacje najwy szego ryzyka. W ich przypadku sprawdza si zasada, e tam, gdzie jest ono najwi ksze, emitenci oferuj najwy sze odsetki, aby zach ci inwestorów do kupna. Na obligacjach korporacyjnych mo na osi gn od 8% do 14% zysku rocznie. Zdarza y si przypadki obligacji oprocentowanych nawet na 17%. W tym przypadku wa niejsza jest jednak zdolno emitenta do wyp aty odsetek i wykupu obligacji ni sama wysoko oprocentowania. Ryzyko inwestycyjne Obligacje s uznawane za bezpieczne instrumenty finansowe. Jednak ta opinia nie zawsze jest prawdziwa. Wszystko zale y od tego, w jakie obligacje inwestujemy. Poniewa obligacje to zaci ganie d ugu 40

9 Cechy inwestycji w obligacje przez emitenta, który trzeba pó niej wykupi, podstawowe ryzyko zwane ryzykiem kredytowym wi e si z niedotrzymaniem warunków. Ryzyko kredytowe w zasadzie nie dotyczy obligacji skarbowych i komunalnych, poniewa ich wyp acalno, czyli zdolno do wykupu obligacji, jest gwarantowana przez pa stwo. Natomiast jest g ównym i realnym ryzykiem w przypadku obligacji korporacyjnych. Z tego powodu nie powinni my bra pod uwag tylko oferowanego oprocentowania, ale przede wszystkim kondycj fundamentaln spó ki oferuj cej obligacje. Lepiej, je li emitentem obligacji jest spó ka gie dowa, poniewa jako spó ka publiczna musi ona podawa do publicznej wiadomo ci informacje o wszelkich wa nych wydarzeniach, a tak e wyniki kwartalne, pó roczne i roczne w postaci raportów okresowych. Mamy wtedy bezpo redni dost p do wyników spó ki i mo emy samodzielnie oceni, czy b dzie ona w stanie wykupi obligacje, gdy nadejdzie termin wykupu. Lepiej te, gdy obligacje s notowane na rynku wtórnym, na przyk ad Catalyst, poniewa je li wyst pi zagro enie wykupu, mo emy je atwo sprzeda i wyj przedwcze nie z inwestycji z mniejszym zyskiem. W przypadku obligacji o sta ym oprocentowaniu i zerokuponowych pojawia si ryzyko stopy procentowej. Dotyczy to obligacji w obrocie na rynku wtórnym, gdy jej w a ciciel chce j sprzeda przed terminem wykupu, natomiast obligacja ma ju ustalone oprocentowanie. Wzrost stopy procentowej oznacza spadek ceny obligacji, natomiast spadek stopy wzrost jej ceny. Dlaczego tak si dzieje? Otó wy sza stopa procentowa oznacza oczekiwanie wy szego zysku z obligacji. Aby osi gn ten wy szy zysk przy niezmienionym oprocentowaniu, obligacje musz by kupione taniej, czyli ich cena spada. Z kolei obni ka stopy procentowej prowadzi do oczekiwania mniejszego zysku z obligacji, czyli wzrostu jej ceny. Zjawisko to nie dotyczy obligacji o zmiennym oprocentowaniu i indeksowanych, poniewa ich oprocentowanie uwzgl dnia zmiany stóp procentowych i inflacji. 41

10 CATALYST. ODKRYJ RYNEK OBLIGACJI Zale no ceny obligacji od stopy procentowej nie jest liniowa. Przy ni szych stopach cena zmienia si bardziej ni przy wy szych. Obligacje o d u szym terminie wykupu s bardziej nara one na zmiany stóp procentowych. Obydwa te czynniki wp ywaj na bie- cy kurs obligacji na rynku. Wp yw inflacji Wysoko stóp procentowych jest dostosowywana przez Rad Polityki Pieni nej (RPP) do bie cej i przewidywanej w przysz o ci inflacji. Wy sza inflacja oznacza wi c wy sze stopy procentowe i oczekiwanie wi kszego zysku z obligacji, aby zrekompensowa wp yw inflacji. W ten sposób powstaje zale no mi dzy inflacj a cenami obligacji na rynku wtórnym. Wzrost inflacji oznacza spadek cen obligacji notowanych na rynku wtórnym i odwrotnie spadek inflacji to wzrost cen obligacji. Na rynku pierwotnym nowe serie obligacji maj oprocentowanie dostosowywane do prognozowanej przysz ej inflacji. Aby zminimalizowa wp yw inflacji na zyski, wprowadzono obligacje o zmiennym oprocentowaniu i obligacje indeksowane. Obligacje o sta ym oprocentowaniu i zerokuponowe takiej ochrony nie maj. Wydawa oby si wi c, e kupno obligacji odpornych na zmiany inflacji jest dobrym rozwi zaniem. Jest tak, ale tylko wtedy, gdy bie ca inflacja jest niska i spodziewamy si jej wzrostu. Natomiast gdy bie ca inflacja jest wysoka i spodziewamy si jej spadku, lepsze s obligacje o sta ym oprocentowaniu. Spadek inflacji b dzie powodowa systematyczny wzrost rentowno ci takiej inwestycji, poniewa faktyczny zysk obligatariusza to ró nica mi dzy otrzymanymi odsetkami i spadkiem warto ci ca ego kapita u na skutek inflacji. 42

11 Cechy inwestycji w obligacje Wp yw wysoko ci stóp procentowych Poniewa stopy procentowe zmieniaj si podobnie jak inflacja, mo na przyj, e ich wp yw jest analogiczny jak wp yw inflacji. Jednak zmiany stóp procentowych nie pokrywaj si dok adnie ze zmianami inflacji. Stopy procentowe s przewa nie wi ksze ni inflacja. Dzieje si tak, poniewa banki yj z inflacji i zale y im, aby by a ona jak najwi ksza. Z kolei RPP dzia a na korzy banków chocia by z tego powodu, e jej przewodnicz cym jest prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP). Mo e to stwierdzenie oburzy niektórych czytelników, jednak je li uwa nie prze ledzimy prognozy NBP odno nie do inflacji, to oka e si, e s one przewa nie zawy- one. Wiemy te, e ka da podwy ka stóp jest szybko wprowadzana jako podwy ka oprocentowania kredytów, natomiast bardzo powoli jako podwy ka oprocentowania depozytów. Przy wy szych stopach procentowych banki po prostu zarabiaj wi cej. P ynno inwestycji Inwestycje w obligacje s z natury inwestycjami o niskiej p ynno ci. Wi kszo kupuj cych ma zamiar trzyma obligacje a do terminu wykupu. Oznacza to, e zarówno poda, jak i popyt na rynku wtórnym s niewielkie. Powoduje to spor ró nic mi dzy cenami kupna i cenami sprzeda y, co dodatkowo utrudnia zawieranie transakcji. Z tego powodu nale y bra pod uwag fakt, e szybkie wyj cie z inwestycji w obligacje mo e wi za si z cz ciow utrat zysku. Obligacje oszcz dno ciowe, które nie s notowane na rynku wtórnym, mo na przed o y do wcze niejszego wykupu. Nie traci si wtedy na ju uzyskanych odsetkach, jednak same formalno ci mog potrwa kilka dni. 43

12 CATALYST. ODKRYJ RYNEK OBLIGACJI Koszty obs ugi inwestycji Inwestycja w obligacje na rynku pierwotnym nie wi e si z adnymi kosztami. Obligacje kupuje si po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej (z wyj tkiem obligacji zerokuponowych) i nie wi si z tym adne dodatkowe koszty. Pewne koszty pojawiaj si przy obrocie obligacjami na rynku wtórnym. Za o enie rachunku w biurze maklerskim przewa nie jest bezp atne, ale jego prowadzenie ju nie. W zale no ci od biura maklerskiego jest to koszt od 30 z do 50 z rocznie. Nast pny koszt to prowizja od zawartej transakcji. Prowizja od kupna czy te sprzeda y obligacji jest ni sza ni w przypadku akcji i wynosi przewa nie 0,19% warto ci transakcji. Liczona jest od ka dej transakcji, czyli zarówno przy kupnie, jak i przy sprzeda y. Jako dodatkowy koszt mo emy te uwzgl dni skutki ma ej p ynno ci na rynku wtórnym, co oznacza wy sz cen kupna i ni sz sprzeda y obligacji od jej rzeczywistej bie cej warto ci. Niezb dna wiedza i do wiadczenie Inwestowanie w obligacje skarbowe czy te komunalne nie jest trudne. Kupno obligacji na rynku pierwotnym nie wymaga praktycznie adnego do wiadczenia. Wystarczy zapozna si z listem emisyjnym, aby zorientowa si w wysoko ci i sposobie naliczania oraz wyp aty odsetek. Schody zaczynaj si dopiero przy kupnie obligacji korporacyjnych, zw aszcza na rynku wtórnym. Wynika to z wi kszego ryzyka inwestycyjnego. Aby móc je oceni, trzeba umie analizowa wyniki okresowe spó ek oraz bie ce informacje. Dodatkowo wskazana jest analiza bran owa i makroekonomiczna, aby oceni, czy emitent b dzie mia w przysz o ci rodki na wykup obligacji i zap at odsetek. Do tego potrzebna jest jeszcze chocia podstawowa znajomo rynku gie dowego, aby wiedzie, jak sk ada si zlecenia i zawiera transakcje. 44

13 Cechy inwestycji w obligacje Jednak wiedza ta si op aca. Posiadaj c j, mo emy inwestowa w obligacje bardziej ryzykowne, ale za to wy ej oprocentowane. Mo- emy te budowa zdywersyfikowane portfele obligacji o ró nym stopniu ryzyka. Poza tym wiedza ta pozwala nam ledzi kondycj spó ek i w por sprzeda obligacje tych, których kondycja si pogarsza. Wk ad pracy i czasu Wk ad pracy i czasu mo emy traktowa jako pewien koszt naszej inwestycji. W przypadku obligacji oszcz dno ciowych koszt ten jest znikomy. Po dokonaniu kupna obligacji przypomnimy sobie o nich tylko w terminach wyp aty odsetek. Inaczej wygl da sprawa w przypadku obligacji rynkowych, szczególnie korporacyjnych. Wymagany jest tu pewien poziom wiedzy i do wiadczenia. A osi gni cie go wi e si z po wi ceniem na to czasu i poniesieniem pewnych wydatków. Nie ka dy potrafi analizowa wyniki spó ek. Samo patrzenie na wynik netto osi gni ty w danym okresie nie przedstawia pe nego obrazu spó ki. Wa ne jest na przyk ad du e krótkoterminowe zad u enie spó ki wynik e z nadmiernych inwestycji. Niejedna ju spó ka zbankrutowa a na skutek przeinwestowania i utraty p ynno ci finansowej. Z kolei ledzenie rynku, aby wybra najodpowiedniejszy moment kupna oraz sprzeda y, poch ania du o czasu. Na przyk ad na rynku wtórnym obligacje notowane s bez uwzgl dnienia naros ych bie cych odsetek. Ka dy inwestor musi umie policzy bie ce odsetki i uwzgl dni je w swoich transakcjach. Do tego dochodz jeszcze podatki od wyp aconych odsetek. Je li obligacje kupimy zaraz po terminie prawa do odsetek i sprzedamy przed kolejnym terminem prawa do odsetek, to podatek rozliczamy w rozliczeniu rocznym. Je li trzymamy je d u ej, to potr ci nam go biuro maklerskie przy najbli szej wyp acie odsetek. Podatek potr cany jest zawsze od ca ego kuponu od osób, które mia y obligacje w ustalonym terminie prawa do odsetek. Wszystkie te obliczenia wymagaj czasu i odpowiedniej wiedzy. 45

14 CATALYST. ODKRYJ RYNEK OBLIGACJI 46

15

16

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

FOREX DLA BYSTRZAKÓW

FOREX DLA BYSTRZAKÓW FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE LUKSEMBURSKIM PROSPEKT MAJ 2005 r. Zapisy nie b d wa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo