Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 865 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Jacek Wołoszyn Katedra Informatyki Wit Urban Katedra Informatyki Paweł Wołoszyn Katedra Informatyki Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego Streszczenie. Internetowe serwisy aukcyjne wykorzystują mechanizm licytacji stanowiący połączenie koncepcji kilku odmiennych sposobów prowadzenia aukcji. Niektóre cechy tego mechanizmu zostały ustalone w sposób arbitralny tak, by uprościć oprogramowanie serwisu, jednak wydają się sprzeczne z przeznaczeniem systemu, jakim jest wyłanianie jako zwycięzcy takiego uczestnika licytacji, który proponuje najwyższą cenę. Aby zbadać eksperymentalnie wpływ cech mechanizmu licytacji na jego trafność, skonstruowano komputerowy model serwisu aukcyjnego, a następnie wykonano na nim serię symulacji dla różnych konfiguracji wartości parametrów modelu. Uzyskane rezultaty wskazują, że powszechnie stosowany mechanizm licytacji ma wady związane z brakiem naturalnych zależności czasowych, które utrudniają trafne wyłonienie zwycięzcy oraz mogą prowadzić do zaniżenia osiąganej ceny sprzedaży. Słowa kluczowe: internetowy serwis aukcyjny, model aukcji, symulacja komputerowa. 1. Wprowadzenie Rosnąca popularność internetowych serwisów aukcyjnych jest zjawiskiem wywierającym istotny wpływ na różnorodne sfery gospodarki. Sukces takich ser-

2 56 Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Paweł Wołoszyn wisów, jak Allegro.pl w Polsce czy ebay na świecie, świadczy o tym, że licytacja jako forma sprzedaży internetowej trafia w oczekiwania nie tylko indywidualnych użytkowników, ale także firm, które znajdują w aukcjach online dogodną alternatywę dla tradycyjnego handlu [Edelman, Ostrovsky, Schwarz 2007]. Według statystyk w 2008 r. średnia liczba aukcji toczących się na bieżąco w Allegro.pl przekraczała 4,5 mln [Aukcjostat], a sam serwis na koniec tego roku zajmował czwarte miejsce na liście najczęściej odwiedzanych stron www w Polsce [Alexa 2008]. Biorąc pod uwagę skalę zagadnienia, można postawić interesujące pytania dotyczące funkcjonowania serwisów aukcyjnych: czy powszechnie wykorzystywany mechanizm prowadzenia licytacji zapewnia trafny sposób wyłonienia zwycięzcy i czy sprzyja uzyskaniu ceny sprzedaży jak najbliższej maksymalnej cenie oferowanej przez kupujących. Obie te cechy można uznawać za korzystne, odpowiednio z punktu widzenia kupujących, jak i sprzedającego, a także samego operatora serwisu. Należy zwrócić uwagę, że mechanizm aukcji internetowych nie odpowiada klasycznym systemom licytacji otwartej, takim jak aukcja angielska, ani zamkniętej, jak aukcja Vickreya [Vickrey 1961]. Jest to w istocie swoista hybryda tych systemów, stworzona dla potrzeb serwisów internetowych i uproszczona dla ułatwienia ich komputerowej implementacji [Vakali, Angelis, Purnara 2001]. Pytanie o uzyskiwaną cenę można więc sformułować inaczej: czy system aukcji internetowych daje sprzedającemu takie same przychody, jak każdy z dwóch skrajnych modeli połączonych w ową hybrydę? Zgodnie z przesłankami teoretycznymi zarówno aukcja angielska, jak i aukcja Vickreya w wyidealizowanych warunkach są sobie równoważne pod względem przychodu dla sprzedającego [Kumar, Feldman 1998]. W praktyce zastosowań okazuje się jednak, że różne rodzaje aukcji prowadzą do odmiennych cen uzyskiwanych w toku licytacji ze względu na obecność psychologicznych uwarunkowań i interakcji między kupującymi, jak i dodatkowych źródeł informacji o wartości sprzedawanych przedmiotów [Sandholm 1996]. Zawężenie rozważanych systemów aukcyjnych do serwisów internetowych stanowi pomyślne ze względu na złożoność obiektu badań ograniczenie interakcji między uczestnikami, przynajmniej w założeniu, do pojedynczego sygnału, jakim jest aktualna cena. Kupujący mogą bowiem obserwować jedynie wyświetlaną na stronach aukcji liczbę i reagować na jej zmiany, natomiast z zasady nie dysponują pełniejszą wiedzą na temat stanu licytacji i zamiarów innych uczestników. Dzięki takiemu zawężeniu problemu w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane wyżej pytania można posłużyć się metodami symulacyjnymi wykorzystującymi model systemu aukcyjnego [Wurman, Wellman, Walsh 2001] dający się stosunkowo łatwo zaimplementować przy użyciu narzędzi informatycznych i wykorzystać do przeprowadzenia komputerowych eksperymentów.

3 Badanie trafności mechanizmu Model mechanizmu licytacji Badania prowadzono przy użyciu systemu aukcyjnego pozwalającego modelować różne warianty mechanizmów licytacji rozpięte w ciągłej skali pomiędzy aukcją angielską, aukcją Vickreya i typową aukcją internetową spotykaną w systemach consumer-to-consumer. Model opisany został trzema parametrami: τ czas oczekiwania na stabilizację ceny. Założono, że aukcja składa się z dwóch faz: pierwszej, w której kupujący mogą w dowolnym momencie składać oferty i której czas jest z góry założony, oraz drugiej, której czas trwania nie jest określony, ale która ulega zakończeniu, jeśli przez czas τ żaden kupujący nie złoży oferty podwyższającej aktualną cenę; δ maksymalna dopuszczalna różnica między najwyższą ceną oferowaną a ceną widoczną dla innych kupujących. Parametr δ reguluje działanie automatycznego mechanizmu licytacji, który pozwala określić kupującemu najwyższą cenę, jaką jest skłonny zapłacić, a następnie samoczynnie podnosi ofertę tego kupującego tak, by przelicytować innych uczestników aż do owej maksymalnej ceny, jednak w taki sposób, aby podniesiona cena nie była niższa od ceny maksymalnej o więcej niż δ; λ maksymalna liczba ofert, jakie jeden kupujący może złożyć w czasie aukcji. Jeśli liczba ta jest większa od 1, kupujący może zmienić wcześniej złożoną ofertę, wówczas nowsza podana przez niego cena zastępuje poprzednią. Można zauważyć, że przyjęty model daje się dostosować do wymienionych trzech systemów licytacji poprzez odpowiedni dobór parametrów: aukcja angielska τ > 0, δ = 0, λ > 1, aukcja Vickreya τ = 0, δ > 0, λ = 1, aukcja internetowa τ = 0, δ > 0, λ > 1. W typowym serwisie aukcji online parametr τ jest równy 0, co oznacza sztywno ustalony moment zakończenia licytacji. Rozstrzygnięcie następuje bez względu na to, czy kupujący mieliby jeszcze zamiar podnosić swoje oferty, co więcej, z uwarunkowań technicznych wynika, że sekwencja napływania ofert złożonych dokładnie w tym samym momencie jest losowa, wobec tego w chwili zamykania aukcji możliwe jest przerwanie tej sekwencji w przypadkowym momencie, a co za tym idzie, ustalenie ceny sprzedaży również w sposób przypadkowy. Parametr λ z kolei dla klasycznego serwisu internetowego rośnie do nieskończoności, co w praktyce oznacza brak ograniczeń liczby składanych ofert. Liczba ta jest w rzeczywistości większa niż liczba ofert podanych bezpośrednio przez kupującego z powodu obecności automatycznego mechanizmu licytującego, który w imieniu kupującego może bez jego interwencji wielokrotnie podwyższać cenę. Aby nadać właściwy sens parametrowi λ, należy ograniczyć jego znaczenie do

4 58 Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Paweł Wołoszyn ofert zgłaszanych przez kupującego osobiście, oznaczających jego maksymalną cenę, jaką jest skłonny zapłacić. Parametr δ stanowi dodatkową restrykcję dla automatycznego pomocnika licytacji. Gdy δ jest równe 0, system zawsze podnosi cenę do wartości równej najwyższej złożonej ofercie. Przy większych wartościach δ system pozostawia pewien margines dla późniejszego podnoszenia ceny, a gdy δ rośnie do nieskończoności, automat licytujący przyjmuje minimalistyczną strategię polegającą na podnoszeniu ceny do wartości równej drugiej w kolejności złożonej ofercie powiększonej o wymaganą kwotę postąpienia. W modelu komputerowym nie mogą występować nieskończoności, które zastępowane są odpowiednio dużymi wartościami zapewniającymi nieograniczoność danej cechy w takiej skali, jaka towarzyszy symulacjom. 3. Modelowanie zachowania kupujących Aby móc prowadzić eksperymenty, konieczne jest również uwzględnienie w modelu zachowań klientów systemu uczestniczących w aukcji. Internetowy charakter aukcji pozwala przyjąć znaczne uproszczenia w tym zakresie, gdyż można zawęzić interakcje między kupującym a systemem jedynie do obserwowania bieżącej ceny i składania ofert. Jakkolwiek taki ograniczony model zachowań kupujących może odbiegać od rzeczywistej złożoności interakcji między uczestnikami aukcji, jednak może on posłużyć do porównania różnych wariantów licytacji pod względem przychodu sprzedającego analizowanego w kategoriach relatywnych. Można kierować się tutaj założeniem, że chociaż zachowania kupujących w przyjętym modelu nie odpowiadają ściśle rzeczywistym, to są jednakowe dla wszystkich badanych wariantów, dając podstawę do ich porównywania. Prowadzenie eksperymentów z różnymi odmianami zachowań kupujących dopasowanymi do różnych wariantów licytacji stwarzałoby dodatkową trudność w późniejszym interpretowaniu rezultatów. Należałoby bowiem rozważyć, czy ewentualna przewaga jednego z wariantów pod względem korzyści dla sprzedającego świadczy o skuteczności mechanizmu licytacyjnego czy też o słabości strategii kupujących. Przyjęcie jednolitej strategii we wszystkich wariantach licytacji nie usuwa wprawdzie takiej wątpliwości, ale jest pożyteczne z dwóch powodów. Po pierwsze zapewnia wspólny punkt odniesienia przy porównywaniu wariantów, po drugie stwarza dla wyciąganych ewentualnych wniosków kontekst lepiej dopasowany do realiów funkcjonowania internetowych serwisów aukcyjnych. W rzeczywistym systemie łatwo jest bowiem zmienić parametry programu sterującego mechanizmem aukcji, natomiast zachowania milionów klientów wykazują dużą bezwładność i opór przed zmianami.

5 Badanie trafności mechanizmu 59 Jeśli zatem w badanym modelu wprowadzi się jednolite zachowania odzwierciedlające typowe postępowanie przeciętnego klienta serwisu aukcyjnego, to wówczas wnioski wyciągnięte z porównania rezultatów działania różnych wariantów licytacji mogą zostać potraktowane jako wskazówka do ewentualnych modyfikacji wariantów faktycznie wykorzystywanych w aukcjach internetowych. Stanowi to dobry motyw do podjęcia prezentowanej tutaj tematyki badawczej nawet przy dużych uproszczeniach przyjętych w modelu symulacyjnym wykorzystanym na obecnym etapie badań. Przy odwzorowaniu zachowań kupujących wykorzystane zostały następujące założenia: kupujący ma określoną maksymalną cenę P max, jaką jest skłonny zaoferować. Cena ta jest ustalana na początku aukcji i nie zmienia się w czasie licytacji; kupujący okresowo sprawdza przebieg aukcji, rzadziej na początku, znacznie częściej pod koniec licytacji. Okres tej czynności zmienia się wraz z upływem czasu liniowo, przechodząc między dwiema wartościami, początkową T 0 i końcową T 1, przy czym wartość końcową osiąga w chwili zakończenia pierwszej fazy licytacji i potem już nie ulega zmianom; jeśli w momencie sprawdzania stanu aukcji okaże się, że kupujący został przelicytowany, stara się on złożyć wyższą ofertę, aż do swojej maksymalnej ceny; cena podawana przez kupującego przy składaniu oferty zależy od tego, ile jeszcze pozostało mu możliwych do złożenia ofert. Rozpoczynając licytowanie, kupujący podnosi cenę jedynie o kwotę postąpienia, ale w miarę wyczerpywania się dozwolonej liczby ofert licytuje coraz bliżej swojej maksymalnej ceny, tak by w ostatniej ofercie podać właśnie tę cenę. Jeśli jest dozwolona tylko jedna oferta, kupujący licytuje od razu cenę maksymalną, z kolei w przypadku granicznym, gdy liczba możliwych ofert rośnie do nieskończoności, kupujący za każdym razem przebija aktualną cenę jedynie o wymaganą kwotę postąpienia; po złożeniu oferty kupujący ponownie sprawdza stan aukcji w krótszym niż zwykle czasie T c, by przekonać się, czy jego oferta zyskała prowadzenie lub w razie potrzeby złożyć kolejną, wyższą ofertę. Jeśli kupujący objął prowadzenie, wówczas powraca do normalnego rytmu sprawdzania stanu aukcji. Choć uproszczone, powyższe reguły postępowania uczestników licytacji przypominają zachowanie rzeczywistych klientów internetowych serwisów aukcyjnych. Uwzględnione tu zostały w szczególności ograniczenia techniczne, wymuszające pewne opóźnienia w czasie między złożeniem oferty a aktualizacją ceny w aukcji i odświeżeniem informacji po stronie klienta. Zastrzeżenia może budzić ustalona w sztywny sposób cena maksymalna, jednak takie rozwiązanie nie oznacza, że klient nie obserwuje postępu aukcji i nie dostosowuje swoich decyzji. Przeciwnie, w przypadku aukcji pozwalającej klientowi licytować wielokrotnie, jego oferty są uzależnione od zmieniającej się bieżącej ceny.

6 60 Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Paweł Wołoszyn 4. Eksperymenty symulacyjne Model opisujący mechanizm aukcji i zachowanie kupujących został zaimplementowany przy użyciu narzędzi informatycznych w formie wyspecjalizowanego oprogramowania przeznaczonego do przeprowadzania eksperymentów symulacyjnych z różnymi parametrami modelu i rejestrowania uzyskanych rezultatów. Komputerowa realizacja modelu została osadzona w dyskretnej przestrzeni czasu upływającego w okresach sekundowych. Taka kwantyzacja wydaje się wystarczająco dokładna przy założeniu realistycznych ram czasowych aukcji internetowej, której pierwsza faza została ustalona na 72 godziny. W modelowanych aukcjach brała udział stała liczba 10 kupujących. W każdym eksperymencie obejmującym pojedynczą licytację cechy klientów były losowane z jednorodnym rozkładem prawdopodobieństwa z następujących przedziałów: 500 P max 1500, 8 h T 0 48 h, 10 sek T 1 60 sek, 20 sek T c 60 sek. Czas pierwszego sprawdzenia aukcji i złożenia oferty, liczony od jej rozpoczęcia, był losowany w przedziale od 0 do 2T 0. Eksperymenty przeprowadzono dla różnych kombinacji wartości parametrów modelu aukcji τ, δ oraz λ, powtarzając dla każdego wariantu po 100 symulacji. Każdy z trzech parametrów mógł przyjąć jedną z dziesięciu różnych wartości: τ {0, 30, 60, 120, 200, 300, 600, 1200, 3600, 36000}, δ {0, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000}, λ {1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 20, 50, 100}. Łącznie wykonano więc symulacji, dla każdej z nich odnotowując jako wynik uzyskaną cenę sprzedaży oraz wartości maksymalnej możliwej do zaoferowania ceny przyjętej przez dwóch najwyżej wyceniających przedmiot aukcji kupujących. 5. Rezultaty symulacji Analizując otrzymane w toku symulacji komputerowych wyniki funkcjonowania modelowanych mechanizmów aukcyjnych poszukiwano przede wszystkim odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie o równoważność odmiennych wariantów tych mechanizmów. W tym celu można wziąć pod uwagę dwa kryteria, po pierwsze badając, czy w toku licytacji zwycięża kupujący, który najwyżej wycenia przedmiot aukcji, po drugie czy osiągnięta na aukcji cena jest bliska tej najwyższej wycenie. Kryteria takie oznaczają trafność samego sposobu licytowania oraz opłacalność aukcji z punktu widzenia sprzedającego.

7 Badanie trafności mechanizmu 61 Na trafność mechanizmu aukcji, jak pokazały wyniki symulacji, największy wpływ miała liczba ofert możliwych do złożenia przez jednego kupującego (rys. 1). Przy małych wartościach λ kupujący zgodnie ze swoim algorytmem postępowania szybko dążyli do składania maksymalnych ofert, dzięki czemu niemal zawsze wygrywał klient oferujący najwięcej. Jeśli oferty można było wielokrotnie ponawiać, kupujący poświęcali czas na stopniowe podnoszenie ceny, przez co częściej dochodziło do sytuacji, w której uczestnik najwyżej wyceniający przedmiot aukcji nie zdążał złożyć swojej maksymalnej oferty przed zakończeniem licytacji Odsetek wygranych aukcji (%) Liczba możliwych do złożenia ofert pierwszy drugi inni Rys. 1. Wpływ liczby ofert składanych przez kupującego na trafność mechanizmu licytacji Źródło: opracowanie własne. Na rys. 1 zaznaczono odsetek aukcji, które wygrywa kupujący najwyżej wyceniający przedmiot (pierwszy), następny w kolejności kupujący (drugi) oraz pozostali uczestnicy (inni). Pozostałe parametry mechanizmu nie wpływały istotnie na proporcje wygranych aukcji, jedynie przy bardzo długich czasach oczekiwania na stabilizację ceny (τ rzędu kilku godzin) trafność licytacji wyraźnie wzrastała nawet dla wyższych wartości parametru λ. Skuteczność mechanizmu aukcyjnego w wyłanianiu jako zwycięzcy tego kupującego, który jest skłonny zapłacić największą cenę, jest jednak dla sprzedawcy w mniejszym stopniu istotna niż korzyść płynąca z uzyskiwania w toku

8 62 Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Paweł Wołoszyn licytacji cen możliwie najbliższych owej maksymalnej wycenie wśród kupujących. W świetle wyników symulacji korzyść ta zależy zasadniczo od dwóch parametrów modelu: czasu oczekiwania na stabilizację τ oraz liczby możliwych do złożenia ofert λ (rys. 2). Najbliższe cenie maksymalnej wyniki aukcji były uzyskiwane przy ograniczeniu λ do liczby rzędu jedności. Wraz ze wzrostem iteracyjnego charakteru aukcji kupujący mogli pozwolić sobie na wolniejsze podnoszenie ofert, które w rezultacie kończyło się na znacznie niższej kwocie. Rozbieżność tę pogłębiało dodatkowo skrócenie czasu τ, które powodowało zbyt szybkie zamknięcie licytacji, co zgodnie z powyżej opisaną prawidłowością dla dużych wartości λ skutkowało często wygraniem aukcji przez przypadkową osobę, która miała szczęście i zdążyła złożyć ofertę w ostatnich sekundach licytacji. Odsetek uzyskanej ceny maksymalnej (%) Czas oczekiwania na stabilizację (sek) Liczba możliwych do złożenia ofert Rys. 2. Wpływ liczby ofert składanych przez kupującego oraz minimalnego czasu stabilizacji ceny na przychód sprzedającego Źródło: opracowanie własne. Na rys. 2 przedstawiono cenę zakończenia aukcji wyrażoną w odsetkach maksymalnej ceny możliwej do uzyskania w licytacji. Wartość δ w opisywanym zjawisku nie miała istotnego znaczenia. Bez względu na to, czy cena widoczna podczas aukcji była równa najlepszej złożonej ofercie,

9 Badanie trafności mechanizmu 63 czy też mogła różnić się od niej o całą wartość owej oferty, rezultaty licytacji wykazywały taką samą zależność od pozostałych dwóch parametrów, z niewielkimi różnicami na korzyść modelu z wartością δ równą zeru. 6. Wnioski Z przedstawionych rezultatów symulacji można wysnuć wniosek, że mechanizm licytacji oferowany w typowych internetowych serwisach aukcyjnych, przy założonych w modelu schematach zachowań kupujących, nie jest trafny i nie sprzyja uzyskiwaniu cen bliskich osobistym wycenom klientów. Brak trafności polegający na częstym wygrywaniu aukcji przez osoby, które wcale nie miały najsilniejszych zamiarów dokonania zakupu, powinien być postrzegany przez kupujących jako wada. Z kolei sprzedający jako wadę powinni uważać skłonność systemu do zamykania licytacji przy zbyt niskich cenach. Z punktu widzenia właściciela serwisu aukcyjnego jest to również wada, tym większa, że źródłem jego dochodów są prowizje pobierane proporcjonalnie do wylicytowanej ceny sprzedaży. Zarówno sprzedawcy, jak i operatorzy serwisów aukcyjnych powinni dążyć do maksymalizacji ich przychodów ze sprzedaży przedmiotów na licytacjach, jednak w taki sposób, by nie zniechęcić kupujących zbyt trudnymi do zrozumienia zasadami lub niewygodnymi ograniczeniami. Przeprowadzone symulacje pozwalają wskazać stosunkowo prosty sposób zmierzający do osiągnięcia takiego celu. Jest nim wprowadzenie niezerowego czasu oczekiwania na stabilizację ceny, a więc uzupełnienie aukcji o drugą fazę przypominającą typową otwartą aukcję angielską. Mechanizm taki byłby zrozumiały dla kupujących i bardziej naturalny niż stosowany obecnie w praktyce, a jak wskazują eksperymenty, dla wyraźnego zwiększenia osiąganych cen wystarczy już wprowadzenie kilkuminutowego czasu oczekiwania, co przy skalach czasowych aukcji internetowej jest zupełnie akceptowalne. Drugim sposobem poprawienia mechanizmu licytacji, ocenianego według rozważanych tutaj kryteriów, jest ograniczenie liczby możliwych do złożenia ofert przez jednego kupującego. Jest to sposób bardziej kontrowersyjny, gdyż może on stwarzać kłopoty uczestnikom aukcji, którzy podczas składania oferty popełnią przypadkowy błąd. Limit liczby ofert działa w pewnym sensie na korzyść kupujących, zwiększając trafność wyłonienia zwycięzcy licytacji, jednak może być łatwo utożsamiony z przymusem wczesnego składania jak najwyższych ofert. Wydaje się wobec tego, że taka modyfikacja mechanizmu aukcji internetowych budziłaby sprzeciw użytkowników serwisów i nie przyniosłaby oczekiwanych rezultatów. Sformułowane w niniejszym opracowaniu wnioski oparte zostały na eksperymentach prowadzonych na modelu aukcji internetowej zakładającym bardzo

10 64 Jacek Wołoszyn, Wit Urban, Paweł Wołoszyn uproszczoną strategię postępowania kupujących. Dokonane tu obserwacje i rysujące się możliwości praktycznego zastosowania rezultatów wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych badań w tym zakresie, również z użyciem bardziej złożonych modeli opartych między innymi na takich podejściach, jak systemy agentowe i metody sztucznej inteligencji. Literatura Alexa [2008], Alexa The Web Information Company: The top 100 sites in Poland, ( ). Aukcjostat.pl [2008], Statystyki polskich serwisów aukcyjnych. pobrano 30 grudnia Edelman B., Ostrovsky M., Schwarz M. [2007], Internet Advertising and the Generalized Second-Price Auction: Selling Billions of Dollars Worth of Keywords, American Economic Review, 97 (1). Kumar M., Feldman S.I. [1998], Internet Auctions, Proc. 3rd USENIX Workshop on Electronic Commerce. Sandholm T. [1996], Limitations of the Vickrey Auction in Computational Multiagent Systems, Proceedings of the Second International Conference on Multiagent Systems (ICMAS-96), AAAI Press. Vakali A., Angelis L., Purnara D. [2001], Internet Based Auctions: a Survey on Models and Applications, ACM SIGecom Exchanges, Vol. 2, No. 2. Vickrey W. [1961], Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders, Journal of Finance, 16. Wurman P.R., Wellman M.P., Walsh W.E. [2001], A Parametrization of the Auction Design Space, Games and Economic Behavior, 35 (1 2). Research into Accuracy of an Auction System in a Computer Model of a Web Auction Service Web auction services use an auction system that is a connection of a few, quite different methods of auction performing. Some features of this system have been determined in an arbitrary way to simplify the service software, however they seem to be contradictory to the system objective, which consists in selecting such an auction member as a winner, who offers the highest price. In order to experimentally investigate the influence of auction system features on its accuracy, a computer model of the auction system has been constructed. Next, a series of simulations utilising the model with various configurations of its parameters has been performed. Obtained results indicate that the commonly used auction system has drawbacks connected with lack of natural time dependencies. These disadvantages hinder the correct winner selection and can lead to lowering of achieved transaction price. Key words: Web auction service, auction model, computer simulation.

AUKCJE Interaktywne wykłady z cyklu pt. Teoria ekonomii w praktyce dr Przemysław Kusztelak dr Tomasz Kopczewski

AUKCJE Interaktywne wykłady z cyklu pt. Teoria ekonomii w praktyce dr Przemysław Kusztelak dr Tomasz Kopczewski AUKCJE Interaktywne wykłady z cyklu pt. Teoria ekonomii w praktyce dr Przemysław Kusztelak dr Tomasz Kopczewski Przemysław Kusztelak Slajd 1 /27 Aukcje Aukcja to mechanizm oparty na konkurencji używany

Bardziej szczegółowo

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego (na podstawie: Żółtowski B. Podstawy diagnostyki maszyn, 1996) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Teoria eksperymentu: Teoria eksperymentu

Bardziej szczegółowo

Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego

Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego Zeszyty Naukowe Metody analizy danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 873 Kraków 2011 Paweł Wołoszyn Katedra Informatyki Jacek Wołoszyn Katedra Systemów Obliczeniowych Dobór par sprzedawca-kupujący

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

Heurystyki. Strategie poszukiwań

Heurystyki. Strategie poszukiwań Sztuczna inteligencja Heurystyki. Strategie poszukiwań Jacek Bartman Zakład Elektrotechniki i Informatyki Instytut Techniki Uniwersytet Rzeszowski DLACZEGO METODY PRZESZUKIWANIA? Sztuczna Inteligencja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym

Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym Prof. UJ dr hab. Andrzej Szopa Instytut Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloński Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym Ryzyko finansowe rozumiane jest na ogół jako zjawisko rozmijania

Bardziej szczegółowo

Aukcje groszowe. Podejście teoriogrowe

Aukcje groszowe. Podejście teoriogrowe Aukcje groszowe Podejście teoriogrowe Plan działania Aukcje groszowe Budowa teorii Sprawdzenie teorii Bibliografia: B. Platt, J. Price, H. Tappen, Pay-to-Bid Auctions [online]. 9 lipca 2009 [dostęp 3.02.2011].

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania serwisu aukcyjnego Flota.TargetMoto.pl

Instrukcja użytkowania serwisu aukcyjnego Flota.TargetMoto.pl Instrukcja użytkowania serwisu aukcyjnego Flota.TargetMoto.pl I. Dostęp do serwisu Platforma aukcyjna Grupy Maspex Wadowice dostępna jest pod adresem www.flota.targetmoto.pl. Przeglądanie serwisu aukcyjnego

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

oferty kupujących oferty wytwórców

oferty kupujących oferty wytwórców Adam Bober Rybnik, styczeń Autor jest pracownikiem Wydziału Rozwoju Elektrowni Rybnik S.A. Artykuł stanowi wyłącznie własne poglądy autora. Jak praktycznie zwiększyć obrót na giełdzie? Giełda jako jedna

Bardziej szczegółowo

(narzędzie do pomiaru cech zachowania oprac. dr hab. Zbigniew Spendel)

(narzędzie do pomiaru cech zachowania oprac. dr hab. Zbigniew Spendel) TEST PSYCHOLOGICZNY/ PEDAGOGICZNY (narzędzie do pomiaru cech zachowania oprac. dr hab. Zbigniew Spendel) 1. Jest narzędziem diagnostycznym posługiwanie się nim musi być uzasadnione celem postępowania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Idea wnioskowania statystycznego Celem analizy statystycznej nie jest zwykle tylko

Bardziej szczegółowo

166 Wstęp do statystyki matematycznej

166 Wstęp do statystyki matematycznej 166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SPIS TREŚCI Dział I PRZEPISY OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII 1. Wykład wstępny 2. Populacje i próby danych 3. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 4. Planowanie eksperymentów biologicznych 5. Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników i kontrahentów Grupy Maspex

Instrukcja dla pracowników i kontrahentów Grupy Maspex Instrukcja użytkowania serwisu Flota.TargetMoto.pl Instrukcja dla PRACOWNIKÓW i KONTRAHENTÓW Grupy Maspex...str. 1-5 Instrukcja dla LEASINGOBIORCÓW. str. 6-7 I. Dostęp do serwisu Instrukcja dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Efektywność Projektów Inwestycyjnych. 1. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych Metoda Wartości Bieżącej Netto - NPV

Efektywność Projektów Inwestycyjnych. 1. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych Metoda Wartości Bieżącej Netto - NPV Efektywność Projektów Inwestycyjnych Jednym z najczęściej modelowanych zjawisk przy użyciu arkusza kalkulacyjnego jest opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego. Skuteczność arkusza kalkulacyjnego w omawianym

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP.

Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP. Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP. Student Adam Markowski Promotor dr hab. Michał Grabowski Cel pracy Celem pracy było przetestowanie i sprawdzenie przydatności modyfikacji klasycznego

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Okoliczności powstania raportu

Okoliczności powstania raportu Okoliczności powstania raportu jest największą w Polsce giełdą domen internetowych, zawierającą ponad 250 tysięcy ofert sprzedaży domen. Każdego roku na giełdzie dokonuje się około 15000 transakcji kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Licencjackie Wykład 11,

Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Licencjackie Wykład 11, 1 Kwantyzacja skalarna Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Licencjackie Wykład 11, 10.05.005 Kwantyzacja polega na reprezentowaniu dużego zbioru wartości (być może nieskończonego) za pomocą wartości

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Własności estymatora parametru lambda transformacji potęgowej. Janusz Górczyński, Andrzej Zieliński, Wojciech Zieliński

Własności estymatora parametru lambda transformacji potęgowej. Janusz Górczyński, Andrzej Zieliński, Wojciech Zieliński Własności estymatora parametru lambda transformacji potęgowej Janusz Górczyński, Andrzej Zieliński, Wojciech Zieliński 1. Wstęp Najczęstszym powodem transformowania zmiennej losowej jest jej normalizacja,

Bardziej szczegółowo

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Adam Stawowy Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Summary: We present a meta-heuristic to combine Monte Carlo simulation with genetic algorithm for Capital

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Nazwa składnika majątku Rok prod. Numer identyfikacyjny (VIN) Poj. silnika

Bardziej szczegółowo

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie mgr Krzysztof Nowosielski Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Akademia Ekonomiczna Wrocław Ocena controllingu w przedsiębiorstwie 1. Wprowadzenie Przedsiębiorstwa krajowe coraz częściej

Bardziej szczegółowo

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10.1. Co to są dokumenty i zapisy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? W każdym systemie zarządzania dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Statystyczne sterowanie procesem

Statystyczne sterowanie procesem Statystyczne sterowanie procesem SPC (ang. Statistical Process Control) Trzy filary SPC: 1. sporządzenie dokładnego diagramu procesu produkcji; 2. pobieranie losowych próbek (w regularnych odstępach czasu

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Regresja wielokrotna. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Regresja wielokrotna. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Regresja wielokrotna Model dla zależności liniowej: Y=a+b 1 X 1 +b 2 X 2 +...+b n X n Cząstkowe współczynniki regresji wielokrotnej: b 1,..., b n Zmienne niezależne (przyczynowe): X 1,..., X n Zmienna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA INTERALIZATORA

INSTRUKCJA WDROŻENIA INTERALIZATORA W yz w a l a n i e p r z e d s iębi o r c z ości i zaangażow a n i a t e c h n i k ów I n t e r n a l i z a t o r U D A- P O K L. 0 2. 0 1. 0 1-0 0-0 1 5 / 1 2-0 1 INSTRUKCJA WDROŻENIA INTERALIZATORA M

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Rynek szkole ń w sektorze MSP

Rynek szkole ń w sektorze MSP 1 Rynek szkole ń w sektorze MSP Raport z badania przeprowadzonego przez firm ę ItComs sierpie ń 27 2 Spis treści Wstęp 3 1. Popyt na usługi szkoleniowe 4 2. Tematyka szkoleń 4 3. Zamknięte czy otwarte?

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU II Konferencja Naukowa KNWS'05 "Informatyka- sztuka czy rzemios o" 15-18 czerwca 2005, Z otniki Luba skie ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU Piotr Mróz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20.11.2013 REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS U914 BĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

Marcel Stankowski Wrocław, 23 czerwca 2009 INFORMATYKA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH

Marcel Stankowski Wrocław, 23 czerwca 2009 INFORMATYKA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH Marcel Stankowski Wrocław, 23 czerwca 2009 INFORMATYKA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań, szukanie na ślepo, wszerz, w głąb. Spis treści: 1. Wprowadzenie 3. str. 1.1 Krótki Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bisymulacji do. Non-Interference XVI FIT, Karpacz 2002

Zastosowanie bisymulacji do. Non-Interference XVI FIT, Karpacz 2002 Zastosowanie bisymulacji do weryfikowania własności Non-Interference XVI FIT, Karpacz 2002 Wojciech Tomanik, Wiktor Zychla Uniwersytet Wrocławski Instytut Informatyki 14 grudnia 2002 Zastosowanie bisymulacji

Bardziej szczegółowo

CEZARY ŁOTYS Zasady tworzenia projektów wykorzystania IT w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I. Planowanie projektowe Aby wiedzieć co robić w tym roku, musisz wiedzieć gdzie chcesz być za lat dziesięć

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

AUKCJE LIVE! PRZEWODNIK! licytowanie na żywo przez Internet razem z salą! AGRAART.ONEBID.PL! Agra-Art SA 2015

AUKCJE LIVE! PRZEWODNIK! licytowanie na żywo przez Internet razem z salą! AGRAART.ONEBID.PL! Agra-Art SA 2015 AUKCJE LIVE licytowanie na żywo przez Internet razem z salą PRZEWODNIK AGRAART.ONEBID.PL Agra-Art SA 2015 Przewodnik Aukcji Live 2 z 10 Agra-Art SA i Onebid.pl, 2015 JAK TO DZIAŁA Licytacja Live razem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 1: Terminologia badań statystycznych dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka (1) Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Wysokie Napięcie: Roboty

Wysokie Napięcie: Roboty Wysokie Napięcie: Roboty To rozszerzenie umożliwia grę tylko z posiadanym zestawem podstawowym gry Wysokie Napięcie. Podstawowe zasady gry pozostają niezmienione. Następne paragrafy opisują tylko zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

R-PEARSONA Zależność liniowa

R-PEARSONA Zależność liniowa R-PEARSONA Zależność liniowa Interpretacja wyników: wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej (np. zarobków) liniowo rosną wartości drugiej zmiennej (np. kwoty przeznaczanej na wakacje) czyli np. im wyższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu ustnego na

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Arkadiusz Żabiński ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 1. Wstęp Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Digital Signage Systems

Digital Signage Systems Digital Signage Systems Systemy DOOH SYSTEMY DIGITAL SIGNAGE to nowoczesne i atrakcyjne rozwiązaniem reklamowe, umożliwiające emisję treści skierowanych do konkretnej grupy docelowej w określonym miejscu

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. SIWZ a usługi PR Zlecanie usług PR w sektorze publicznym odbywa się w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

STOPA PROCENTOWA I STOPA ZWROTU

STOPA PROCENTOWA I STOPA ZWROTU Piotr Cegielski, MAI, MRICS, CCIM STOPA PROCENTOWA I STOPA ZWROTU (Wybrane fragmenty artykułu opublikowanego w C.H. Beck Nieruchomości, numer 9 z 2011 r. Całość dostępna pod adresem internetowym: www.nieruchomosci.beck.pl)

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH Artur Bartoszewski Katedra Informatyki Politechnika Radomska Magdalena Gawor IX Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO

Bardziej szczegółowo

Implementacja prototypu modułu dostępu do danych SkOs przy pomocy protokołu LDAP

Implementacja prototypu modułu dostępu do danych SkOs przy pomocy protokołu LDAP Implementacja prototypu modułu dostępu do danych SkOs przy pomocy protokołu LDAP Wojciech Kowalczyk, Przemysław Curzytek 1 grudnia 2009 1 Częśćkonceptualna 1.1 Sformułowanie zadania projektowego SkOs,

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych zdalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, Coraz częściej potrzebujemy dostępu do naszych danych będąc w różnych miejscach na

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres.

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres. 1. Czym jest amortyzacja Nabywając nieruchomość, liczymy się z tym, że w miarę jej używania będzie się ona starzała. Okres całkowitej trwałości nieruchomości jest stosunkowo duży. Dla budownictwa z tzw.

Bardziej szczegółowo

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski Nowe częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzszansą na nowe oblicze telekomunikacji mobilnej Optymalny wariant warunków i zasad alokacji częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzw Polsce Wice Prezes PIIT

Bardziej szczegółowo

Liczba zadań a rzetelność testu na przykładzie testów biegłości językowej z języka angielskiego

Liczba zadań a rzetelność testu na przykładzie testów biegłości językowej z języka angielskiego Ewaluacja biegłości językowej Od pomiaru do sztuki pomiaru Liczba zadań a rzetelność testu na przykładzie testów biegłości językowej z języka angielskiego Tomasz Żółtak Instytut Badań Edukacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 15.06.2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa 15.06.2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 czerwca 201 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pracownik

Bardziej szczegółowo

System bonus-malus z mechanizmem korekty składki

System bonus-malus z mechanizmem korekty składki System bonus-malus z mechanizmem korekty składki mgr Kamil Gala Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Szkoła Główna Handlowa Zagadnienia

Bardziej szczegółowo