POLITYKA INTERNETOWA PRÓBA UJĘCIA TEORETYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA INTERNETOWA PRÓBA UJĘCIA TEORETYCZNEGO"

Transkrypt

1 Krzysztof Piech POLITYKA INTERNETOWA PRÓBA UJĘCIA TEORETYCZNEGO Artykuł niniejszy zawiera zwięzły opis zjawiska istniejącego w Polsce zaledwie od kilku lat, a rozwijającego się niezwykle intensywnie. Mianowicie chodzi tu o tzw. sektor Internetu. Celem pracy jest jednak nie sama analiza sektora, lecz analiza różnorodnych aspektów polityki internetowej. Zgodnie z obiegowymi niekoniecznie całkiem trafnymi opiniami, nie istnieje w Polsce polityka władz państwowych wobec Internetu. Niewątpliwie jednak obserwowalny jest brak wystarczającej wiedzy i zainteresowania informatyką, a w szczególności Internetem ze strony decydentów stopnia centralnego. 1 Inaczej jest w krajach bardziej rozwiniętych, w tym szczególnie w Stanach Zjednoczonych, przodujących pod względem poziomu rozwoju ww. sektora. Wnioski z wszelkich prognoz zmian na rynku internetowym pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa wysnuć przypuszczenie, że będzie on się nadal gwałtownie rozwijał. Dzieje się tak od kilku co najmniej lat w Stanach Zjednoczonych, a stamtąd tendencja ta przeszła następnie m.in. do krajów Unii Europejskiej. Mimo, że dynamika rozwoju ww. sektora w Polsce jest duża, jego poziom rozwoju wciąż pozostaje daleko w tyle za innymi krajami bardziej rozwiniętymi (w tym również i krajami naszego regionu). Rys. 1. Ogólny schemat analizy polityki państwa podmioty cele przedmiot(y) polityki narzędzia polityki 1 Potwierdzają to opinie środowiska informatyków polskich. Rząd i administracja państwowa, zarządzający gospodarką oraz społeczeństwo nie są jeszcze w pełni świadome znaczącej roli informatyki i w niewielkim stopniu działają na rzecz jej racjonalnego wykorzystania. Cyt. za: Rozwój informatyki w Polsce. Stan, zalecenia, perspektywy, Raport 2. Kongresu Informatyki Polskiej, Warszawa 1999 (dostępny w Internecie:

2 234 Krzysztof Piech Można więc przypuszczać, że podobnie jak w tych krajach przybiera na sile natężenie polityki internetowej państwa i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja będzie się utrzymywała, również w Polsce wystąpi potrzeba kompleksowego spojrzenia na Internet w dobie powstającego społeczeństwa informacyjnego XXI wieku. Analiza zjawiska będzie przebiegała zgodnie z ogólnym schematem analizy polityki szczegółowej wchodzącej w skład polityki gospodarczej (por. rys. 1). Zgodnie z nim politykę państwa należy traktować jako oddziaływanie podmiotów kształtujących tą politykę na przedmiot (przedmioty) za pomocą określonych narzędzi w określonym celu w otoczeniu pewnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Do pełnego opisu polityki internetowej brakuje perspektywy czasowej. Ze względu na objętość artykułu, nie zawiera on prawie żadnych informacji na temat zmian na rynku internetowym, jego genezy, rozwoju i perspektyw wzrostu w Polsce i na świecie. Dokonana w nim analiza na ogół abstrahuje od konkretnych przypadków polityki internetowej na świecie. Być może będzie to uzupełnione w kolejnych publikacjach. 1. Polityka gospodarcza a polityka internetowa Trudno jest określić miejsce analizowanego zjawiska, jakim jest polityka państwa wobec Internetu w nauce polityki gospodarczej. Jest to związane z wieloma klasyfikacjami tej nauki i dziedzin z nią związanych, a także brakiem publikacji ściśle związanych z analizowanym tematem (przynajmniej w polskiej literaturze). Zgodnie z jedną z częściej występujących klasyfikacji, polityka wobec Internetu byłaby jedną z polityk mikroekonomicznych. Niewątpliwie, polityka internetowa powinna być rozpatrywana jako część składowa polityki teleinformatycznej, w jej części informatycznej, bądź też będącej na styku polityki wobec sektora telekomunikacyjnego i informatycznego. Rys. 2. Miejsce polityki internetowej w nauce polityki gospodarczej POLITYKA GOSPODARCZA polityki makroekonomiczne polityki mikroekonomiczne polityka teleinformatyczna pozostałe polityki polityka telekomunikacyjna polityka informatyczna polityka internetowa

3 Polityka internetowa próba ujęcia teoretycznego 235 Powyższa klasyfikacja może jednak budzić kontrowersje. W rzeczywistości gospodarczej Stanów Zjednoczonych polityka ta z pewnością byłaby postawiona na równi z polityką telekomunikacyjną i informatyczną. 2 Kolejne zastrzeżenie może być związane z możliwością umiejscowienia tej dyscypliny jako części składowej polityki rozwojowej, naukowej, inwestycyjnej, itp. Trudności klasyfikacyjne nie pomagają w określeniu celów, które powinny towarzyszyć tej polityce. Z pewnością rozwój Internetu dla samego jego rozwoju jest niecelowy. Spełniać on (tj. Internet) może natomiast następujące funkcje: naukowe ułatwienie wymiany poglądów i wyników badań pomiędzy ośrodkami naukowymi, medialne możliwość oglądania telewizji i słuchania audycji radiowych w trybie on-line, czytania prasy (istnieją gazety wydawane wyłącznie w formie elektronicznej; również w Polsce, np. gazeta Donosy dystrybuowana poprzez ), czy ogólnie łatwe możliwości wymiany wszelkich informacji, edukacyjne zarówno w sferze nauczania języków obcych, jak i wszelkich innych dziedzin, biznesowe tzw. e-commerce lub e-business (po polsku: e-biznes) obejmujący np. robienie zakupów przez Internet (sprzedaż wysyłkowa) 3, zamawianie towarów brakujących w magazynie, home banking, zawieranie umów ubezpieczeniowych, itd., marketingowe możliwości reklamy w Internecie poprzez umieszczenie przez firmę własnej witryny, bannery na często uczęszczanych stronach, reklamy przez , ochrony zdrowia ostatnio zwraca się uwagę na zastosowania w medycynie w postaci możliwości natychmiastowych, międzynarodowych konsultacji ze specjalistami o światowym autorytecie bądź w przypadku bardzo rzadkich chorób, komunikacyjne wymiana listów elektronicznych, telefonia internetowa, telekonferencje, wojskowe takie było np. pierwsze przeznaczenie pierwowzoru Internetu, tj. amerykańskiej sieci ARPANET, i wiele innych. Jako, że polityka wobec Internetu jest częścią polityki gospodarczej państwa, jej cele można rozpatrywać w kategoriach specyficznych celów polityki gospodarczej. Te z kolei można zdefiniować, jako taki kształt gospodarki kraju, który jest pożądany z punktu widzenia jego władz. To, jakie cechy będzie posiadał pożądany stan gospodarki, zależy jednak nie tylko od władz państwa (vide rządy autorytarne), lecz również od społeczeństwa. Dlatego celem polityki gospodarczej 2 Można tu przypomnieć, że Internet powstał dzięki działaniom rządu Stanów Zjednoczonych dla stworzenia zaawansowanej struktur wymiany danych dla celów bezpieczeństwa narodowego i badań naukowych. 3 Jako ciekawostkę można podać, że jedną z najczęściej odwiedzanych witryn internetowych (14. miejsce na świecie 6,4 mln wczytań w styczniu 1999 r.) ma największa tego typu księgarnia Amazon (www.amazon.com). Najbardziej popularnymi stronami w styczniu 1999 były: America On-Line (AOL; 34,6 mln osób, Microsoft (www.microsoft.com) 24,8 mln, Yahoo! (www.yahoo.com) 24,5 mln. Por. Najczęściej odwiedzane strony, Rzeczpospolita dodatek Nauka i technika, nr 48, 26 lutego 1999.

4 236 Krzysztof Piech powinno być zapewnienie dobrobytu (i jego stałego wzrostu) dla całego społeczeństwa oraz inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć przyczyniających się do stałego wzrostu dobrobytu, co możliwe jest przy zapewnieniu stałego i trwałego wzrostu gospodarczego (mierzonego najczęściej dynamiką zmian PKB per capita). Z tego punktu widzenia, celem polityki państwa wobec Internetu jest (powinno być) wspieranie jego rozwoju, 4 m.in. poprzez: bezpośrednie wspieranie tworzenia i rozwoju infrastruktury informacyjnej przez współfinansowanie lub finansowanie rozbudowy infrastruktury (głównie telekomunikacyjnej) oraz wspieranie postępu technologicznego w tej dziedzinie (np. poprzez finansowanie badań naukowych), zarządzanie siecią w ramach jednolitego systemu rejestracji nazw domen, upowszechnianie wykorzystania Internetu poprzez: wprowadzanie elementów edukacji internetowej do programów nauczania, zamieszczanie w Internecie informacji przez urzędy administracji państwowej na temat ich działalności, jej efektów (w tym kopie ustaw, rozporządzeń, ogłoszeń o przetargach, itp. dokumenty), wspieranie możliwości wzrostu zastosowań Internetu w nauce, biznesie, itd., tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich warunków prawnych, w zakresie: działań legislacyjnych (nowe ustawy), działań kontrolnych i normatywnych (ustanawianie norm, standardów), wymagania poszanowania praw autorskich, ochrony znaków towarowych, zapewnienia warunków wolnej konkurencji, itd., unormowania rynku e-commerce, w tym postulaty równego traktowania transakcji internetowych i tradycyjnych (kwestie podpisu elektronicznego, miejsca zawarcia transakcji, płatności), tworzenie warunków dla budowy społeczeństwa informacyjnego. Mając na uwadze powyższą analizę można dokonać próby zdefiniowania badanego zjawiska. Tak więc polityka internetowa państwa to świadome oddziaływanie jego organów przy wykorzystaniu określonych narzędzi na tenże sektor w celu zapewnienia jego wielokierunkowego rozwoju. Rozwój ten może być mierzony na wiele sposobów. Miernikami rozwoju Internetu są m.in.: wielkość przyrostu liczby użytkowników Internetu (czy lepiej: przyrostu liczby użytkowników w stosunku do całkowitej wielkości populacji), szybkość łączy (międzynarodowych, międzymiastowych) i ich długość, stopień przyrostu wykorzystania Internetu przez osoby bez wykształcenia technicznego, natężenie ruchu w sieci (mierzone np. liczbą odwiedzin (wczytań, trafień) najbardziej popularnych witryn internetowych), wartość obrotów handlowych osiąganych przy wykorzystaniu sieci. 4 Przy założeniu pozytywnego wpływu rozwoju Internetu na wzrost gospodarczy. Jest ono powszechnie przyjmowane (autorowi nie udało się odnaleźć wyników badań potwierdzających w sposób jednoznaczny ww. prawdziwość zależności). Istnieją wyniki badań wykazujących zależności pomiędzy liczbą telefonów a PKB oraz wpływ IT na inflację. Por. dalsze części pracy.

5 Polityka internetowa próba ujęcia teoretycznego 237 Najczęściej wykorzystywany jest pierwszy z mierników. Jego wartość jest szacowana za pomocą badań społecznych lub szacunków liczby hostów 5, które są dokładniejsze; jednak współczynnik użytkowników przypadających na jednego hosta jest określany ze zbyt dużym marginesem błędu. 6 Rys. 3. Liczba hostów na świecie Liczba hostów sty-91 sty-92 sty-93 sty-94 sty-95 sty-96 sty-97 sty-98 sty-99 Data badania Źródło: Internet Software Consortium, lipiec Uwarunkowania polityki internetowej Najczęściej spotykanym podziałem uwarunkowań polityki państwa jest podział dychotomiczny na uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Do uwarunkowań wewnętrznych polityki internetowej zaliczyć można: rozwój gospodarczy kraju, uwarunkowania historyczno-gospodarcze, związane z poziomem rozwoju gospodarczego, w szczególności rynku technologii informacyjnej (ang. IT Information Technology), uwarunkowania geograficzno-gospodarcze, uwarunkowania prawne, uwarunkowania społeczne. 5 Host to komputer podłączony do sieci łączem stałym, a nie komutowanym (czyli bez potrzeby posiadania modemu), mający stały adres IP, w przeciwieństwie do przyznawanego dynamicznie, np. przez TP S.A. podczas połączeń z numerem Najbardziej znane instytucje, które wykonują takie obliczenia to: RIPE NCC Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (http://www.ripe.net; obliczenia w cyklu miesięcznym dla krajów Europy) oraz Network Wizards (http://www.nw.com, Internet Domain Survey: obliczenia w cyklu półrocznym dla świata). 6 Zazwyczaj przyjmuje się, że na jednego hosta przypada od 6 do 10 użytkowników (najczęściej przyjmuje się 10 osób).

6 238 Krzysztof Piech Jak to zostanie wspomniane w dalszych częściach artykułu, istnieje silny związek korelacyjny pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego, a rozwojem struktur informacyjnych. Rozwój infrastruktury wpływa na wzrost PKB, ale można przypuszczać, że i wartość PKB per capita danego kraju ma wpływ na rozwój jego infrastruktury, w tym również internetowej. Poziom rozwoju rynku IT zależy nie tylko od stanu obecnego rozwoju gospodarczego kraju. Gra tutaj pewną rolę kontekst historyczny. Fakt braku otwarcia krajów socjalistycznych na zachodnie technologie opóźnił nieznacznie rozwój tego rynku. Tak więc w momencie rozpoczęcia transformacji systemowej państwa te były kilka lat w tyle za krajami Zachodniej Europy pod względem rozwoju Internetu. 7 Niesie to jednak korzyści w postaci rozpoczęcia inwestowania w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, bez konieczności przechodzenia etapów pośrednich. Położenie geograficzne kraju również ma znaczenie dla rozwoju Internetu. W przypadku państw małych i oddalonych od swoich sąsiadów, gdzie nie ma możliwości zbudowania połączenia lądowego (np. kraje Oceanii), może być trudne i kosztowne położenie kabla podmorskiego (a komunikacja satelitarna choć możliwa, jest też kosztowna). W przypadku niezmiernie ważnych wśród innych uwarunkowań prawnych polityki internetowej, powszechnie panuje przekonanie, że im mniejsza jest ingerencja władz, tym lepsze są warunki rozwoju Internetu. Ponadto, im niższe są ceny połączeń telefonicznych, co również może być regulowane lub przynajmniej w pewnym zakresie kontrolowane przez państwo, tym wyższe są perspektywy na rozwój Internetu. Dużą rolę grają również uregulowania antymonopolowe. 8 Państwo może z pewnych względów zagwarantować pozycję monopolistyczną danemu przedsiębiorstwu telekomunikacyjnemu, lecz jego działalność, jak i każdego monopolu, daje negatywne efekty dla Internetu i jego użytkowników. 9 Pewne przyjęte w kraju ustawy chroniące prawa autorskie, mogą nie być egzekwowane. To również jest jeden z elementów uwarunkowań, jakim jest poszanowanie prawa wynikające nie z przepisów prawnych, ale akceptacji społecznej. 10 Podobne problemy spotykane są ze stosunkiem do pornografii w Internecie, czy włamaniami. Państwo może też włączać się w ustanawianie norm i standardów obowiązujących w danym kraju, choć zazwyczaj ustalają je największe firmy na rynku, same bądź w porozumieniu z innymi. Polityka internetowa wiąże się też z pewnymi uwarunkowaniami społecznymi, do których zaliczyć należy poziom wykształcenia społeczeństwa, w tym 7 Najczęściej powstanie Internetu datuje się na rok 1982, a np. w Polsce zaczął funkcjonować na szerszą skalę w 1992 r. 8 Należy oczekiwać, że udane otwieranie sektora komunikacyjnego na konkurencję będzie największym wkładem, który rząd może uczynić dla rozwoju Internetu. Cyt. za: K. Werbach, Digital Tornado: The Internet and Telecommunications Policy, Federal Communications Commission Office of Plans and Policy, OPP Working Paper Series No. 29, Washington, March 1997, p. V. 9 Mimo, że przedsiębiorstwo monopolistyczne może dużo inwestować w infrastrukturę i grać wiodącą rolę w rozwoju Internetu, to polityka cenowa zazwyczaj odstrasza od korzystania z Internetu. 10 Piractwo komputerowe, które dynamicznie rozwija się przez Internet, nie jest (w powszechnym odczuciu) zbyt energicznie zwalczane przez policję. W początkowym okresie rozwoju Internetu w danym kraju zazwyczaj brakuje aktów wykonawczych, a także odpowiedniego wyszkolenia i wyposażenia policji, pozwalających na ściganie przestępstw komputerowych.

7 Polityka internetowa próba ujęcia teoretycznego 239 wykształcenia technicznego. Im wyższy odsetek osób z wyższym wykształceniem, tym większa chęć i umiejętności korzystania z nowoczesnych rozwiązań technicznych, oraz większe zapotrzebowanie na zasoby informacji znajdujące się w Internecie. 3. Podmioty analizy różne szczeble władzy państwa Podmiotami polityki internetowej nazwać można te jednostki (zarówno jednostki administracji państwowej, jak i organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa komercyjne), które działając w sposób świadomy i celowy mają znaczący wpływ na analizowany przedmiot polityki. Z tego punktu widzenia można zdaniem autora wyodrębnić następujące podmioty polityki internetowej: 1. naczelne organy państwa, 2. inne organy państwa: urzędy nadzoru, wydzielone agencje rządowe, itp., 3. organy władzy regionalnej i lokalnej (stanu, regionu, gminy), 4. organizacje pozarządowe typu non-profit, 5. przedsiębiorstwa monopolistyczne 11. Naczelne organy państwa odpowiedzialne są m.in. za prawo dotyczące rynku internetowego. Regulują zazwyczaj przynajmniej sektor telekomunikacyjny, który w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie jednostek gospodarczych na rynku internetowym. Organami tymi są w zależności od modelu ustroju państwa zazwyczaj organy z inicjatywą ustawodawczą: parlament, prezydent, rząd. Mogą to być też jednostki podległe im, posiadające władzę wykonawczą (poszczególne ministerstwa, biura sekretarzy stanu, itd.). Naczelne organy władzy wykonawczej posiadają prawa delegowane przez ustawodawców, w zakresie przepisów szczegółowych. Mogą więc też wpływać na ww. rynek. Część tych uprawnień może być również delegowana na wyspecjalizowane urzędy i agencje rządowe, które również mogą monitorować rynek, występować z wnioskami do władzy sądowniczej w sprawie ukarania określonych jednostek, ale też wspierać rozwój gospodarki elektronicznej. Do nich też zaliczyć można by było takie organizacje, których celem nie jest wspieranie Internetu, lecz rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym, czy nawet różnych krajów 12. W zakresie przestrzennej polityki internetowej dużą rolę pełnią organy władzy regionalnej i lokalnej. W znaczniej mierze to one inicjują działania na rzecz rozwoju Internetu i tworzenia społeczeństwa informacyjnego, podczas gdy działania władz centralnych są bardziej opieszałe i nie nadążają zwykle za potrzebami zwykłych użytkowników sieci. Władze lokalne widzą również w Internecie sposób na reklamę 11 W rozumieniu tego słowa jako takie przedsiębiorstwo, które ma dominującą pozycję na rynku (może nań wpływać), lecz istnieją na nim inne jednostki, które nie stanowią dlań poważniejszej konkurencji (nie jest to więc monopol absolutny). 12 Przykładem może być znaczna pomoc dla rozwoju polskiego Internetu udzielona przez United States Agency for International Development (USAID) poprzez akcję Local Government Partnership Program. USAID jest niezależną agencją rządową założoną w 1961 r. przez prezydenta J. F. Kennedy ego, której celem jest zapewnienie rozwoju gospodarczego i pomocy humanitarnej dla promowania gospodarczych i politycznych interesów Stanów Zjednoczonych za granicą. Por.

8 240 Krzysztof Piech swojej gminy (pod kątem turystycznym, jak i inwestycyjnym), ale też sposób komunikowania się z jej mieszkańcami, informowania opinii publicznej o przetargach, uchwałach, itp. Dzięki temu realizowany jest cel zbliżenia struktur władzy lokalnej i społeczności lokalnej. Zjawisko to nie jest jeszcze zbyt nasilone, jednak dotychczasowy rozwój lokalnego Internetu wskazuje na to, że będzie ono coraz powszechniejsze. Innymi podmiotami polityki internetowej zdaniem autora mogą być organizacje pozarządowe (NGO: non-governmental organisation). Mogą to być np. fundacje, stowarzyszenia, izby, których statutowym celem jest m.in. wspieranie rozwoju Internetu (również mogą działać na polu informatyki, telekomunikacji). Oddziaływując na pozostałe podmioty polityki internetowej w danym kierunku, same stają się podmiotami tejże polityki. Kontrowersyjne może być zaliczenie jednostek o komercyjnym charakterze działalności do grupy podmiotów kreujących politykę internetową. Specyfika tego rynku umieszcza je bowiem przede wszystkim w grupie analizowanych wcześniej przedmiotów polityki. Jednak mogą one posiadać znaczący wpływ na rynek, np. poprzez dominację na rynku oprogramowania, i w ten sposób oddziaływać zarówno na użytkowników w kwestii wyboru oprogramowania i sprzętu, jak i na inne, mniejsze jednostki funkcjonujące na rynku. Dominacja danego przedsiębiorstwa może też wynikać ze specyficznych dla określonego państwa uwarunkowań prawnych. Może też występować w początkowych etapach rozwoju Internetu w danym kraju. 4. Narzędzia polityki internetowej Podmioty polityki internetowej, tak jak i każdej innej polityki szczegółowej państwa, mają do dyspozycji pewne narzędzia, którymi oddziałuje na przedmiot polityki. Można się domyślać, że narzędziami będącymi w gestii władz ustawodawczych, są pewne instrumenty prawne. Przede wszystkim chodzi tu o zapewnienie ochrony praw autorskich, danych osobistych, zasad wolnej konkurencji, podjęcie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych i wymogów regionalnej integracji. Mogą też istnieć ograniczenia związane z interesami obronnymi kraju. 13 Oprócz instrumentów prawnych istnieje cała gama instrumentów ekonomicznych. Dużą rolę w rozwoju Internetu pełni rozwój infrastruktury. Państwo może w różnorodny sposób oddziaływać na tą dziedzinę. Mogą to być bezpośrednie nakłady inwestycyjne z budżetu państwa. Często też występują inwestycje władz lokalnych. Inną możliwą do wykorzystania formą jest stosowanie ulg podatkowych czy preferencyjnych kredytów w dziedzinach uznanych przez władze państwa za priorytetowe z punktu widzenia jego rozwoju. Wpływ na funkcjonowanie rynku mają także opłaty koncesyjne, których wielkość (czy w ogóle ich istnienie) zależy do odpowiednich organów władzy. Mogą też zaistnieć kary, np. za praktyki monopolistyczne. 13 Eksport producentów z USA najnowszych technologii, w tym superszybkich komputerów i komponentów półprzewodnikowych, do niektórych krajów zakazany. Bill Clinton dopiero niedawno przedstawił plan zniesienia tych ograniczeń, m.in. w stosunku do Polski. Por. Jednym zdaniem, Computerworld, nr 28, s. 11.

9 Polityka internetowa próba ujęcia teoretycznego 241 Wspomnianymi wcześniej podmiotami polityki inwestycyjnej mogą być organizacje pozarządowe. Mogą one prowadzić różnorodną działalność lobbingową, próbować wpływać na inne podmioty polityki i wzbudzać ich zainteresowanie oraz zwiększać poziom wiedzy decydentów nt. korzyści płynących z rozwoju Internetu. Działalność popularyzatorska i edukacyjna nie musi być wyłącznie domeną organizacji pozarządowych. Ważną rolę może bowiem odegrać edukacja informatyczna i internetowa. Może być ona realizowana poprzez upowszechnianie dostępu do Internetu w szkołach, włączanie treści związanych z Internetem do programów nauczania, organizowanie lub finansowanie szkoleń dla nauczycieli informatyki. Wszystko to zmierzać powinno do budowy społeczeństwa informacyjnego. Istnieją też pewne mechanizmy cenowe, którymi może dysponować nie tylko państwo, ale i przedsiębiorstwa monopolistyczne. Lista działań, które może podjąć jest dość duża. Przede wszystkim może znacząco wpływać na ceny dostępu do Internetu (np. TP S.A. oferuje go bezpłatnie), ceny połączeń telefonicznych. Reasumując, podstawowe narzędzia polityki internetowej to: instrumenty prawne, ustawy dotyczące konkurencji, ochrony praw autorskich, zwalczania pornografii, regulacje e-commerce, itd., instrumenty ekonomiczne, a w tym: subwencje w formie: bezpośrednich dotacji ze środków, centralnych (budżet państwa), lokalnych i regionalnych, ulg podatkowych, preferencyjnych kredytów, opłaty koncesyjne, kary finansowe, działalność lobbingowa i inwestycyjna organizacji pozarządowych (NGO), edukacja informatyczna i internetowa, polityka cenowa przedsiębiorstw monopolistycznych. 5. Przedmiot analizy sektor Internetu Internet to sieć sieci. Ta ogólnoświatowa sieć składa się z ponad 100 tys. połączonych ze sobą sieci komputerowych w prawie wszystkich krajach. Obecnie najbardziej znanymi jego zastosowaniami jest WWW, gromadzące olbrzymie i stale powiększające się zasoby informacji 14 oraz poczta elektroniczna, umożliwiająca szybką wymianę listów pisanych w formie elektronicznej. Rozwój Internetu doprowadził do tego, że duża część sprzętu komputerowego jest do tej sieci podłączona, i fakt ten z roku na rok staje się coraz bardziej oczywisty. Przedmiotem analizowanej polityki jest sektor Internetu. Obejmuje on: elementy infrastruktury: okablowanie oraz niezbędny dla jej funkcjonowania sprzęt techniczny, 14 Stąd popularne stało się hasło: czego nie ma w Internecie, tego nie ma w ogóle.

10 242 Krzysztof Piech hardware (serwery, routery, itd.), software (oprogramowanie sieciowe 15 ), przedsiębiorstwa: specjalizujące się wyłącznie w dziedzinie Internetu dla których Internet jest jedną z dziedzin działalności, zasoby ludzkie specjaliści-informatycy, użytkownicy. Działania władz mają (powinny mieć) więc wiele kierunków: inwestycji w infrastrukturę, zapewnienia odpowiednich warunków prawnych, czy odpowiednią edukację. Ostatni element jest ostatnio bardzo często poruszany w prasie (nie tylko fachowej) w Unii Europejskiej i w Polsce pod hasłem budowa społeczeństwa informacyjnego. W krajach G-7 rozwijane jest natomiast pojęcie Globalna Infrastruktura Informacyjna Infrastruktura internetowa Z pojęciem infrastruktury internetowej wiąże się nierozerwalnie inne, o bardziej ogólnym charakterze: infrastruktura informacyjna. Dzieli się ona na: infrastrukturę telekomunikacyjną, infrastrukturę informatyczną, infrastrukturę mediów elektronicznych. 16 Natomiast infrastruktura teleinformatyczna zawiera w sobie dwie pierwsze grupy z powyższego podziału. W powyższym podziale nie występuje wyraźnie zaznaczona infrastruktura internetowa. Spowodowane jest to w dużej mierze wykorzystywaniem przez tą sieć rozwiązań infrastrukturalnych telekomunikacyjnych oraz koniecznością posiadania sprzętu komputerowego, co zawiera grupa druga. Mierniki Zdaniem M. Golińskiego infrastrukturę telekomunikacyjną można mierzyć za pomocą trzech następujących wskaźników: dostępność telefonii przewodowej, mierzona liczbą abonentów telefonicznych przypadających na 100 mieszkańców, 2. dostępność telefonii ruchomej, mierzona liczbą abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszk., 3. dostępność tradycyjnych technik przesyłania danych, mierzona liczbą abonentów tych usług (sumaryczna liczba abonentów sieci pakietowych, sieci ISDN i łączy dzierżawionych). Rozwój infrastruktury informatycznej można natomiast mierzyć: 1. dostępnością komputerowych sieci rozległych, mierzona szacowaną liczbą użytkowników Internetu przypadających na mieszk., 15 Można tu zaliczyć jedynie takie oprogramowanie, które jest niezbędne dla uruchomienia i poprawnego działania sprzętu zaliczonego do infrastruktury internetowej. 16 Por. M. Goliński, Czy jesteśmy społeczeństwem informacyjnym?, Informatyka nr 4/97, s Obie grupy mierników rozwoju infrastruktury zaczerpnięte zostały z: ibidem.

11 Polityka internetowa próba ujęcia teoretycznego dostępnością technologii komputerowej, mierzoną liczbą użytkowników komputerów osobistych na 100 mieszk. Tak więc infrastruktura internetowa została tu włączona do infrastruktury informatycznej. Jest to o tyle uzasadnione, że tematyka Internetu nie może funkcjonować bez sprzętu komputerowego, natomiast może działać bez urządzeń telekomunikacyjnych (pod warunkiem, że odpowiednie okablowanie zostało zainstalowane specjalnie dla potrzeb sieciowych, a nie telekomunikacyjnych). Infrastruktura informacyjna a gospodarka Można zauważyć następującą zależność: im bardziej rozwinięty gospodarczo jest kraj, tym bardziej rozwinięte ma struktury informacyjne. Potwierdza to wysoka wartość współczynnika determinacji liniowej R 2 = 0,81 mierzącego zależność liczby telefonów na 100 mieszkańców i PKB per capita w badanych 30 krajach w 1992 r. 18 Rys. 4. Rola telekomunikacji w rozwoju gospodarczym Źródło: S. Beardsley, M. Patsalos-Fox, Getting telecoms privatization right, The McKinsey Quarterly, 1995 No Por. S. Beardsley, M. Patsalos-Fox, Getting telecoms privatization right, The McKinsey Quarterly, 1995 No. 1 (por. również

12 244 Krzysztof Piech Wynika z tego, że kraje o wyższym współczynniku PKB mają lepiej rozwiniętą infrastrukturę, niż kraje o niskiej wartości tegoż miernika. Rozwój infrastruktury wpływa na wzrost PKB. Z badań firmy McKinsey wynika, że 1 procent wzrostu liczby telefonów w krajach rozwiniętych prowadzi do wzrostu gospodarczego osiągającego 3 procenty. 19 Przytaczanie danych na temat telekomunikacji jest uzasadnione w przypadku analizy Internetu ze względu na jego dużą zależność od tradycyjnych mediów komunikacyjnych. W wyniku badań podjętych nad teleinformatyką w 1998 r. 20 autor oszacował siłę zależności pomiędzy liczbą telefonów i hostów na świecie. 21 Współczynnik korelacji wyniósł tu aż 0,89, co może świadczyć o pozytywnym i wysokim wpływie telekomunikacji na rozwój Internetu. Sama korelacja nie przesądza jednak o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wartościami. Warto jednak zauważyć, że w przypadku prywatnych użytkowników, posiadanie łącza telefonicznego (i modemu) zazwyczaj jest niezbędne do uzyskania dostępu do zasobów sieci Internet. Główny wpływ na rozwój Internetu ma nie tyle liczba telefonów, co cena połączeń telefonicznych (bądź cena za połączenia telefoniczne wyłącznie z Internetem). Analizy przestrzennej alokacji biznesu potwierdzają, że inwestorzy zakładając nowe firmy biorą pod uwagę dostępność i jakość usług telefonicznych w kraju, czy jego regionie. Wzrost konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych (w pewnej mierze wywołany działalnością antymonopolową władz) powoduje stały spadek cen połączeń telefonicznych. Według prof. T. Hofmokla, rozwój technologii informacyjnej (Information Technology IT) obniża inflację amerykańską aż o jedną trzecią (z 3 do 2 proc). 22 Przyczynia się też do tego spadek cen sprzętu komputerowego, wskutek zachodzenia technologicznego postępu innowacyjnego. Elementy składowe infrastruktury internetowej Na infrastrukturę internetową składają się linie światłowodowe (służące zarówno do celów telekomunikacyjnych, jak i wyłącznie dla potrzeb Internetu), tradycyjne okablowanie, łącza telefoniczne oraz inny, specjalistyczny sprzęt. Zaliczyć tu też można kablową sieć telewizji satelitarnej, która jest również z powodzeniem wykorzystywana dla potrzeb dostarczania Internetu do odbiorców indywidualnych (choć skala tego zjawiska jest obecnie mniejsza, niż w przypadku połączeń modemowych). Korzystanie z Internetu może być również możliwe przy wykorzystaniu nadajników i odbiorników radiowych oraz satelitarnych. Właściwym elementem okablowania jest system przewodów i złączy. Komputery podłączone do serwera (tzw. stacje robocze) muszą być do niego za pomocą czegoś podłączone. Stosuje się takie kable jak: światłowody (do połączeń pomiędzy sieciami; są bardzo szybkie, odporne na zakłócenia, ale i kosztowne), przewody koncentryczne lub tzw. skrętka telefoniczna. 19 Ibidem. 20 Por. Glinka Z., Kaja J., Piech K., Polityka teleinformatyczna w Polsce w ujęciu regionalnym, badania własne Katedry Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa, listopad 1998 (materiały powielane). 21 Obliczenia dokonane były na podstawie danych International Telecommunication Union (http://www.itu.int), Network Wizards (http://www.nw.com) za lata Por. T. Hofmokl, Internet 2000 Nowe możliwości nowe wyzwania, referat na II Konferencję Miasta w Internecie, Tarnów, czerwiec 1998 (por. też:

13 Polityka internetowa próba ujęcia teoretycznego 245 Innymi elementami infrastruktury internetowej są regeneratory sygnałów (ang. repeater). Zjawisko oporu ruchu dotyczy również elementów elektrycznych i sygnały te z czasem wygasają. Celem regeneratorów jest więc okresowe wzmacnianie sygnałów. W niektórych sieciach LAN stosuje się hub-y. Są to urządzenia kierujące sygnał do adresata i jednocześnie wzmacniające go. Stosuje się je w sieciach opartych na skrętce telefonicznej. Schemat połączeń użytkownika z Internetem przedstawiony jest na poniższym diagramie (rys. 5). Rys. 5. Architektura Internetu Źródło: K. Werbach, Digital Tornado: The Internet and Telecommunications Policy, Federal Communications Commission Office of Plans and Policy, OPP Working Paper Series No. 29, Washington, March 1997, p. 98 (appendix). Ta część sieci, przez którą przechodzi większość ruchu to szkielet (Backbone). Zawiera on najszybsze możliwe połączenia transmisyjne, często na bardzo duże

14 246 Krzysztof Piech odległości. Dostęp bezpośrednio do Internetu można uzyskać za pomocą dostawców szkieletowych (backbone provider). Router, to urządzenie, które przesyła pakiety danych z jednej sieci (LAN lub WAN) do innej. Kierują pakiety najbardziej korzystną drogą (ze względu na natężenie ruchu, koszty linii, prędkość, uszkodzenia linii). Router może skierować w pożądanym kierunku taką wiadomość, która jest transmitowana przez protokół przesyłu danych, taki jak IP lub IPX. Większość routerów to wyspecjalizowane komputery, które są zoptymalizowane pod kątem komunikacyjnym (choć funkcje routera może też przejąć oprogramowanie na serwerze plików). Routery są częścią składową szkieletu lokalnych sieci, łącząc wszystkie sieci np. w przedsiębiorstwie, a także są częścią szkieletu właściwego Internetu, oplatającego naszą planetę. Provider, to inaczej dostawca Internetu, czy dostawca usług internetowych (Internet service provider). Jest to jednostka oferująca dostęp do Internetu (za co zwykle pobiera opłatę). Udostępnia go w postaci linii dzierżawionej (wydzielonej z linii telefonicznej, najczęściej firmom i instytucjom) lub połączenia typu dial-up (połączenie telefoniczne realizowane przez modem 23 podłączony do komputera; korzystają z niego najczęściej prywatni odbiorcy). Provider może również świadczyć inne usługi: serwis, doradztwo, zakładanie kont , przestrzeń na serwerze na serwisy WWW, tworzenie stron WWW na zlecenie klienta, itd. Serwer, to wydzielony komputer (lub oprogramowanie, które potrafi emulować jego działanie), na którym zainstalowane oprogramowanie pozwala na pełnienie funkcji nadrzędnych w stosunku do innych, przyłączonych do niego komputerów. Istnieje wiele rodzajów serwerów, np. serwer POP (poczty przychodzącej), news server (obsługa grup dyskusyjnych USENET-u), serwer WWW (obsługujący strony WWW, tj. przesyłające przeglądarkom na żądanie użytkownika zawartości danej strony), serwer plików (gromadzi programy i dane), serwer aplikacji (uruchamia programy i przetwarza dane), serwer bazy danych (przechowywanie i udostępnianie bazy danych), serwer faksów (przekazujący faksy do i na zewnątrz sieci), serwer druku (kontroluje jedną lub więcej drukarek), proxy server 24, serwer intranetowy (wewnętrznej sieci 25 ). Objaśniając dalsze elementy rysunku, należy przetłumaczyć słowo switch przełącznik (w informatyce) lub centrala (w telekomunikacji). Tandem switch, to centrala w przedsiębiorstwie telefonicznym używana w punkcie jednorzędowym (ang. tandem office urządzenie przełączające rozmowy pomiędzy lokalnymi centralami telefonicznymi, które nie mają bezpośredniego połączenia), który przełącza szybkie magistrale MODEM to skrót od MOdulator/DEModulator. Jest to takie urządzenie, które łączy komputer z innym (który też posiada modem) za pomocą linii telefonicznej. Umożliwia w ten sposób wymianę danych pomiędzy nimi. Komputer może być też połączony poprzez kartę sieciową z lokalnym serwerem (a serwer poprzez modem, lub łączem stałym). 24 Aplikacja, która zrywa połączenie pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Dane wejściowe są przesyłane na inny port (wejście, za pomocą którego komputer komunikował się), zamykając prostą ścieżkę pomiędzy dwoma sieciami i zapobiegając hakerowi (komputerowemu włamywaczowi) uzyskanie wewnętrznych adresów i szczegółów nt. prywatnej sieci. Na podst. TechEncyclopedia, 25 Sieć taka powinna posiadać firewall, czyli sprzętowe i programowe zabezpieczenia przed zagrożeniami z zewnątrz, umożliwiające dostęp Internetu, lecz ograniczające dostęp do sieci lokalnej z zewnątrz i w związku z tym chroniące przed zewnętrznymi zagrożeniami (np. atakami hakerów). 26 A telephone company switch used in a tandem office (toll office a telephone company facility that switches calls between local exchanges (COs) that do not have a direct connection) that switches highspeed trunks. Cyt. za: TechEncyclopedia,

15 Polityka internetowa próba ujęcia teoretycznego 247 Do funkcjonowania sprzętu komputerowego potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie. Przede wszystkim musi to być sieciowy system operacyjny, np. NetWare firmy Novel, LAN Manager firmy Microsoft, Windows NT firmy Microsoft, UNIX, OS/2 firmy IBM, oraz bezpłatna odmiana UNIX a Linux, oprogramowanie do obsługi modemu, itd Przedsiębiorstwa Analiza sektora Internetu byłaby niepełna bez podania głównych, komercyjnych graczy na tym rynku. Poniżej wymienionych będzie kilka firm, które zdaniem BusinessWeeka znalazły się w czołówce opublikowanej w czerwcu 1999 r. listy 100 najlepszych firm IT. Otwierają ją przedsiębiorstwa, które w różny sposób przyczyniły się do rozwoju Internetu i co więcej już teraz z dobrodziejstw gospodarki sieciowej korzystają. 27 Tab. 1. Najlepsze firmy IT fragment rankingu Nazwa firmy Obszar działania Państ wo Przychody (ost. r. fin., w mln USD) Wzrost przychodów (w proc.) 1. America OnLine Internet USA 4 191,0 (42) 59,7 (68) 2. Deli sprzęt USA ,0 (15) 45,4 (86) 3. Solectron usługi USA 6 818,4 (31) 56,7 (73) 4. Vodafone usługi telekom. W. Bryt. 4922,7 (37) 38,9 (101) 5. Cisco sieci USA 10952,0 (26) 39,8 (98) 6. EMC sprzęt USA 4273,3 (41) 35,8 (105) 7. MCI Worldcom usługi telekom. USA 24357,0 (11) 203,5 (19) 8. Inktomi Internet USA 39,9 (177) 325,5 (9) 9. Sun Microsystems komputery USA 11092,7 (25) 17,3 (153) 10. Microsoft oprogramowanie USA 17217,0 (20) 26,0 (133) Źródło: BusinessWeek, cyt. fragm. za: Budowniczowie Internetu, PCkurier, nr 15/1999, s. 65. Najwyżej sklasyfikowana została America OnLine. W pierwszej dwudziestce znalazły się jednak tylko dwie spółki stricte internetowe. ( ) Tym niemniej, na całej liście znalazło się ich łącznie 26. ( ) Ranking InfoTech 100 wyraźnie wskazuje, że firmy, które postawiły kilka lat temu na Internet ( ) szybciej się rozwijają i są atrakcyjniejsze od swoich zachowawczych konkurentów. ( ) Ranking potwierdza także supremację w branży IT firm amerykańskich, w pierwszej setce znalazły się tylko 24 firmy spoza USA. 28 Spośród firm działających w obszarze Internetu należy wyróżnić takie ich grupy jak: dostawcy Internetu, twórcy oprogramowania, firmy utrzymujące portale i katalogi WWW, firmy prowadzące e-business, i inne. Jak na każdym wolnym rynku, również i wśród w. grup istnieje działalność konkurencyjna. Prowadzi ona 27 Budowniczowie Internetu, PCkurier, nr 15/1999, s Ibidem, ss

16 248 Krzysztof Piech oczywiście do spadku cen. Najbardziej chyba jest to widoczne na przykładzie opłat pobieranych przez dostawców, które wg OECD w okresie od 1995 do 1997 roku spadły ponad 3-krotnie Zasoby ludzkie Sektor Internetu to również ludzie, którzy go tworzyli i nadal tworzą, i dzięki którym inni, zwykli użytkownicy komputerów mogą korzystać z dobrodziejstw ogólnoświatowej sieci. Jednym z mierników jego rozwoju jest liczba osób z nietechnicznym wykształceniem. Celowe staje się więc uwzględnienie tego rozgraniczenia w poniższej analizie. Specjaliści Produkcja oprogramowania jest w USA trzecią co do wielkości dziedziną przemysłu, w której płaci się pensje dwa razy wyższe od średniej krajowej, a dochód wypracowany w ostatnim roku wyniósł 102,8 mld dolarów wynika z badań finansowanych przez Business Software Alliance. ( ) Rozwój informatyki może jednak zostać zahamowany przez brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Komisja Europejska ( ) ocenia, że obecnie w krajach Unii Europejskiej brakuje pół miliona informatyków ( ). Dodatkowo Komisję Europejską niepokoi fakt, że Stany Zjednoczone podniosły ostatnio o 135 tys. limit wiz imigracyjnych dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnej. 30 Produkcja oprogramowania dla potrzeb Internetu, edukacja i badania nad Internetem wymagają wysokiej klasy specjalistów, których kształcenie jest kosztowne. Oprócz tego, niedobór kadry, co najmniej kilkuletni proces kształcenia sprawia, że istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów. Użytkownicy Istnieje wiele różnorodnych szacunków liczby użytkowników Internetu. Zmieniają się one bardzo szybko i trudno jest precyzyjnie określić tą wielkość (por mierniki rozwoju Internetu). Utrzymuje się jednak gwałtowna tendencja wzrostowa (por. rys. 3), zgodnie z którą, liczba ta podwaja się co ok. dwa lata (w niektórych, mniej rozwiniętych krajach nawet co rok). Z Internetu korzystają głównie osoby z wyższym wykształceniem (zwłaszcza technicznym), ludzie młodzi. Wszystkie te zjawiska prowadzą do powolnego przekształcania się społeczeństwa postindustrialnego w nowe społeczeństwo informacyjne. W procesie tym przodują przede wszystkim Stany Zjednoczone. Aktywną rolę w kształtowaniu i rozwijaniu struktur społeczeństwa informacyjnego gra również Komisja Europejska (por. działalność komisji Bangemanna). Społeczeństwo informacyjne to ogół ludzi mających powszechne i łatwe możliwości komunikowania się oraz dostęp do potrzebnych im informacji poprawiających warunki życia, wykonywanie pracy oraz wypełnianie powinności obywatelskich. W społeczeństwie informacyjnych upowszechniają się nowe formy organizacji życia społecznego i politycznego. Nowe środki techniczne zapewnią: 29 Przeciętna opłata za 20-godzinny, miesięczny dostęp do Internetu w sierpniu 1995 r. wynosiła 67,35 USD, a po roku 19,07 USD. Por. Communication Outlook 1997, OECD, 4 kwietnia 1997, cyt. za: Czekając na wiadomość, Życie Gospodarcze, nr 17/1997, s L. Pacholski, Megabitowa rewolucja, Wprost, nr 33/1999, s. 36.

17 Polityka internetowa próba ujęcia teoretycznego 249 wyższy poziom opieki zdrowotnej dzięki łatwiejszemu dostępowi do specjalistycznych usług medycznych, obniżenie kosztów powszechnej edukacji oraz dostęp do atrakcyjnych metod nauczania i zwiększenie możliwości samokształcenia i ułatwianie zdobywania wiedzy mieszkańcom spoza dużych aglomeracji, poszerzenie zakresu demokracji bezpośredniej oraz ułatwią dostęp obywatela do procedur postępowania administracyjnego, efektywniejsze metody zwiększenia bezpieczeństwa obywateli. Społeczeństwo informacyjne zmieni funkcjonowanie gospodarki, w której będą zanikać bariery terytorialne, ograniczenia prawne i informacyjne. Wszystkie przedsiębiorstwa poprzez kooperację i handel elektroniczny będą mogły działać na rynkach światowych. ( ) Powstanie społeczeństwa informacyjnego jest nieuniknione. Rozwój techniki teleinformatycznej szybko zmieni struktury społeczne oraz wytworzy nowe instytucje, formy zachowań, obyczaje i kulturę. Odbywać się to będzie w różnym tempie w różnych krajach, podobnie jak w różnym tempie przebiegała przemiana społeczeństwa rolno-feudalnego w społeczeństwo przemysłowe. Dominującym symbolem przyszłego społeczeństwa będzie nie maszyna, lecz informacja. Rozwój społeczeństwa informacyjnego obok nowych możliwości niesie i nowe zagrożenia, gdyż mogą się pojawiać napięcia społeczne związane z nierównym dostępem do nowoczesnych środków technicznych oraz z różnicami w wykształceniu i umiejętnościach w korzystaniu z tych środków. ( ) 31 Ze względu na brak wsparcia ze strony elit politycznych praktycznie nie jest znana idea tzw. społeczeństwa informacyjnego. Tymczasem w krajach Unii Europejskiej w 1999 r. będzie realizowany już piąty etap programu budowy społeczeństwa informacyjnego Zakończenie Bez aktywnej polityki państwa (czytaj: publicznych pieniędzy) nie ma szans na zmianę polskiego zaścianka teleinformatycznego w dobrze zorganizowane społeczeństwo, traktujące informację jako użyteczne narzędzie nauki, zarabiania pieniędzy i rozrywki. 33 Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie na liberalnym rynku internetowym nie widać obecności państwa, dostrzega się jej efekty. Wymienić tu wystarczy utworzenie pierwowzoru dzisiejszego Internetu, olbrzymie wydatki na projekty informatyczne oraz partycypacja w kosztach budowy Internetu2. Dynamiczny rozwój komercyjnych zastosowań Internetu sprawia, że rola państwa powinna się koncentrować na stwarzaniu dogodnych warunków dla dalszego rozwoju Internetu, przede wszystkim poprzez finansowanie rozbudowy infrastruktury oraz wprowadzanie regulacji prawnych zgodnych z oczekiwaniami rynku (zwłaszcza w sferze handlu elektronicznego). 31 Rozwój informatyki w Polsce. Stan, zalecenia, perspektywy, Raport 2. Kongresu Informatyki Polskiej, Warszawa P. Kubiszewski, Gadał chłop, chip, luty 2/1999, s M. Bonarowski, Społeczeństwo globalnej ignorancji, Gazeta bankowa, października 1998, s. 17.

18 250 Krzysztof Piech Mimo, że niniejszy artykuł nie był poświęcony opisaniu rozwoju samego Internetu ani analizie konkretnych przykładów polityki internetowej, nie można było abstrahować od najogólniejszych zaleceń dla jej prowadzenia. Pomimo małej liczby opracowań stricte związanych z tematem artykułu, dokonana została próba analizy poszczególnych składników tejże polityki szczegółowej państwa oraz identyfikacji powiązań między nimi. Patrząc na przykłady innych krajów należy spodziewać się wzrostu zainteresowania ze strony władz państwa i ich różnorodnego oddziaływania na rozwój i strukturę sektora Internetu w Polsce. Bibliografia Beardsley S., Patsalos-Fox M., Getting telecoms privatization right, The McKinsey Quarterly, 1995 No. 1 Bonarowski M., Społeczeństwo globalnej ignorancji, Gazeta bankowa, października 1998 Budowniczowie Internetu, PCkurier, nr 15/1999 Czekając na wiadomość, Życie Gospodarcze, nr 17/1997 Goliński M., Czy jesteśmy społeczeństwem informacyjnym?, Informatyka nr 4/97 Hofmokl T., Internet 2000 Nowe możliwości nowe wyzwania, referat na II Konferencję Miasta w Internecie, Tarnów, czerwiec 1998 Jednym zdaniem, Computerworld, nr 28 Kaja J., Glinka Z., Piech K., Polityka teleinformatyczna w Polsce w ujęciu regionalnym, badania własne Katedry Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa, listopad 1998 (materiały powielane) Kaja J., Wstęp do teorii polityki gospodarczej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1999 (w druku) Kubiszewski P., Gadał chłop, chip, luty 2/1999 Pacholski L., Megabitowa rewolucja, Wprost, nr 33/1999 Polski biznes w Internecie, Computerworld Polska. Raport, maj 1999 Rozwój informatyki w Polsce. Stan, zalecenia, perspektywy, Raport 2. Kongresu Informatyki Polskiej, Warszawa 1999 Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997 Werbach K., Digital Tornado: The Internet and Telecommunications Policy, Federal Communications Commission Office of Plans and Policy, OPP Working Paper Series No. 29, Washington, March 1997 Internet: 2. Kongres Intormatyki Polskiej, Internet Software Consortium, McKinsey Quarterly, Network Wizards, Réseaux IP Européens, TechEncyclopedia, U.S. Agency for International Development,

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci.

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie między-sieć) ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. Historia internetu Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Internet, jako sieć globalna

Internet, jako sieć globalna Internet, jako sieć globalna Prezentacja przygotowana na podstawie podręcznika dla gimnazjum Informatyka 2000 Autor: Małgorzata Mordaka Wydawnictwo: Czarny Kruk Informatyka - klasa 3 Lekcja 6 Internet

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Sieci komputerowe charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Definicja sieci komputerowej. Sieć jest to zespół urządzeń transmisyjnych (karta sieciowa, koncentrator,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Uczelnianej Sieci Komputerowej

Uczelnianej Sieci Komputerowej Załącznik nr 1. (do Regulaminu Organizacyjnego Akademickiego Centrum Informatyki ATH) Regulamin użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna.

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Dlaczego komputery łączy się w sieć? Komputery łączy się w sieć przede wszystkim w celu wymiany danych. Sieć umożliwia udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego Wprowadzenie do wykładu Dr Andrzej Nałęcz Dyżur: wtorek, 10.00-11.00 sala B409. Proszę śledzić ogłoszenia na mojej stronie wydziałowej tam

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Systemy operacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

www.rescueit.pl www.rescuetree.pl

www.rescueit.pl www.rescuetree.pl O NAS RescueIT to młodą firma skupiająca wokół siebie specjalistów z ogromną praktyką w branży IT. Oferujemy usługi informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Warszawy i okolic. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Sieć klient-serwer Zadaniem serwera w sieci klient-serwer jest: przechowywanie plików i programów systemu operacyjnego; przechowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO Michał Gorzelak Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Czym zajmuje się Technik teleinformatyk? - poznaje podstawy działania sieci komputerowych - uczy się konfigurować komputery i instalować systemy

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010 Krakowskie Spotkania z INSPIRE Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010 Elżbieta Kozubek Bogdan Ney Instytut Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk

Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk Podstawowe pojęcia: Sieć komputerowa Internet Modem Przeglądarka internetowa Strona internetowa Wyszukiwarka internetowa Adres internetowy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Prof. dr hab. Zdzisław Fedorowicz Ekspertyza nr 272 (IP-100 G) Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1. Budżet części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na 2003 rok obejmuje plany finansowe Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo