Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie"

Transkrypt

1 Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu pn. Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Kępno we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kępnie i Komendą Powiatową Policji w Kępnie. Opracowanie: Anna Kłobuch, Patrycja Karwan-Makosch, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie. Kępno 2010r. 1

2 1. Wstęp. Problem cyberprzemocy stał się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Z badań ogólnopolskich wynika, że ponad połowa dzieci w Polsce doświadcza przemocy w sieci. Często ludziom wydaje się, że jest to problem, który nie dotyczy małych miejscowości, a pojawia się tylko w dużych aglomeracjach miejskich. Zarówno Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie, jak i Komenda Powiatowa Policji w Kępnie, spotyka się coraz częściej z przypadkami stosowania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Np. w roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie wzrosła liczba zgłoszeń związanych z bezpieczeństwem w Internecie. Niepokojące sygnały płynęły z różnych źródeł: od rodziców, którzy często zgłaszali zaniepokojenie ilością czasu spędzanego przez dzieci w Internecie na grach (multiplayer games), kontaktami z nieznajomymi osobami, lub dostępem do treści pornograficznych. Problemy te zgłaszane były podczas diagnozy w Poradni lub podczas dyżurów psychologów; od nauczycieli zaniepokojonych nasilaniem się cyberprzemocy na portalach społecznościowych, takich jak: Nasza Klasa oraz agresywnymi treściami gier. Nauczyciele zgłaszali te problemy podczas wizyt pracowników Poradni w punktach konsultacyjnych, ulokowanych w szkołach objętych działaniem Poradni. Nauczycieli i terapeutów niepokoiła także nieostrożność dzieci związana z umieszczaniem swoich danych osobowych oraz zdjęć w Internecie; Bezpośrednio od uczniów. Były to problemy zgłaszane podczas zajęć terapeutycznych. Dotyczyły one między innymi: przemocy werbalnej, oraz umieszczania kompromitujących zdjęć i treści w Internecie, uzależnienia od Internetu, w szczególności od gier. Uczniowie skarżyli się również na to, że rodzice nie zawsze akceptowali ich kontakty zawierane przez Internet (również w ocenie terapeutów były one zagrażające). Niepokojące były również sygnały o niebezpieczne treściach rozsyłanych przez Internet i telefony komórkowe, w szczególności propagujących przemoc. W ostatnich dwóch latach psychologowie Poradni przeprowadzili kilka interwencji związanych z zagrożeniami internetowymi. Kilkanaście dzieci objętych było terapią ze względu na problemy powiązane z cyberprzemocą, dostępem do nieodpowiednich treści, lub uzależnieniem od internetu. W roku szkolnym 2008/2009 ze względu na rosnącą skalę problemu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała spotkanie pedagogów szkolnych z terenu Powiatu Kępinskiego, poświęcone tematowi bezpieczeństwa w sieci gdzie potwierdziła się potrzeba przeprowadzenia działań na szerszą skalę. Stwierdzono, że konieczne jest dokonanie solidnej diagnozy problemu w lokalnych szkołach oraz przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, nauczycieli i rodziców. 2

3 Pod koniec roku 2009, Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Jolanta Jędrecka, dostrzegając wagę problemu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży wyszła z inicjatywą przystąpienia do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Zachowań Aspołecznych Razem Bezpieczniej. Do współpracy zaprosiła Komendę Powiatową Policji w Kępnie i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kępnie, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Kępno oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Tak powstał projekt pn. Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie. Projekt ma na celu dokładne zdiagnozowanie problemu cyberprzemocy w szkołach Miasta i Gminy Kępno oraz przeprowadzenie odpowiednio dobranych działań, w tym zorganizowanie szkoleń dla rodziców, pedagogów szkolnych i nauczycieli oraz zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Aby zdiagnozować skalę zjawiska cyberprzemocy w szkołach Miasta i Gminy Kępno, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będąca partnerem w projekcie: Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie, opracowała odpowiednie narzędzia. Ankiety były skierowane do trzech grup odbiorców: uczniów, nauczycieli i rodziców. Opracowane zostały także wersje dla różnych grup wiekowych: dzieci z klas I-III, dzieci z klas IV-VI oraz młodzieży gimnazjalnej. Za przeprowadzenie badań w szkołach odpowiedzialni byli wyznaczeni przez dyrektorów nauczyciele lub pedagodzy szkolni, którzy opracowali także zbiorcze wyniki z poszczególnych palcówek. Badania przeprowadzono w 9 szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr3 w Kępnie, SP w Świbie, SP w Hanulinie, SP w Kierznie, SP w Mikorzynie, SP w Myjomicach, SP w Krążkowach, SP wolszowie) oraz w 4 gimnazjach (Gimnazjum nr 1 i 2 w Kępnie, Gimnazjum w Mikorzynie i Krążkowach). Przebadano 386 uczniów klas I-III, 388 uczniów klas IV-VI i 333 gimnazjalistów. Badaniem objęto również 123 nauczycieli i 521 rodziców uczniów szkół podstawowych oraz 221 rodziców uczniów gimnazjum. Po przeprowadzeniu ankiet w szkołach Urząd Miasta i Gminy Kępno zorganizował spotkanie, na którym przedstawiciele szkół zaprezentowali wyniki przeprowadzonych badań i ich wstępną analizę oraz przekazali ankiety zbiorcze z własnych placówek pracownikom Poradni. W rezultacie z uzyskanych w ten sposób materiałów opracowany został niniejszy raport, z którego wnioski pozwolą na przeprowadzenie adekwatnych do potrzeb lokalnych działań profilaktyczno-zaradczych. 3

4 2. Analiza wyników badań Procent uczniów korzystających z Internetu. Zdecydowana większość uczniów potrafi korzystać z Internetu. Zaledwie 6% uczniów klas I-III i 1% uczniów starszych nie potrafi korzystać z Internetu. Rodzice są świadomi, że ich dzieci posiadają tę umiejętność. 4

5 2.2. Czy rodzice potrafią korzystać z Internetu? Ponad 70% rodziców uczniów szkół podstawowych oraz ponad 60% rodziców gimnazjalistów deklaruje, że potrafi korzystać z Internetu. Zaledwie około 10% rodziców nie nabyło tej umiejętności. 5

6 2.3. W jakim miejscu najczęściej uczniowie korzystają z Internetu? Najczęściej uczniowie korzystają z Internetu w domu. Na drugim miejscu wymieniają szkołę, a w dalszej kolejności dom kolegi lub koleżanki. Jedynie nieliczni odwiedzają kawiarenkę internetową (odpowiedzi wyłącznie ze szkół miejskich). Niektórzy uczniowie korzystają z Internetu w innych miejscach, przeważnie u kogoś z rodziny. 6

7 2.4. Czy dziecko ma bezpośredni nadzór podczas korzystania z Internetu? Pytanie zostało zadane tylko uczniom klas I-III i rodzicom uczniów szkół podstawowych. Zdecydowana większość dzieci korzysta z Internetu bez bezpośredniego nadzoru (są same lub z koleżanką lub kolegą). Rodzice częściej niż sami uczniowie odpowiadają, że są obecni przy dziecku kiedy korzysta ono z Internetu. 7

8 2.5. Jak często uczeń korzysta z Internetu? Największa liczba ankietowanych uczniów korzysta z Internetu każdego dnia. Rzadziej z Internetu korzystają uczniowie klas I-III, najczęściej uczniowie gimnazjum. Rodzice nie maja świadomości jak często ich dzieci korzystają z Internetu (wydaje im się, ze korzystają z niego rzadziej, niż wskazują na to wypowiedzi dzieci). 8

9 2.6. Ile czasu dzieci spędzają jednorazowo w Internecie? Respondenci w zdecydowanej większości spędzają w Internecie 1 do 2 godzin. Mniej niż godzinę jedynie uczniowie klas I-III. Wyniki pokazują rozbieżność w odpowiedziach rodziców i dzieci: rodzice oceniają, że czas spędzony w Internecie przez dzieci jest dłuższy niż podają to sami uczniowie. W ankietach uczniowie klas IV VI i gimnazjum odpowiadali również na pytanie dotyczące rekordów czasowych związanych z jednorazowym korzystaniem z Internetu. Gimnazjaliści podawali przeciętnie 4, 5, 6 godzin, natomiast zdarzały się osoby, które spędziły w Internecie cały dzień lub nawet 32 godziny. Uczniowie młodsi najczęściej mieścili się w przedziale od 2 do 5 godzin, jedynie jedno dziecko spędziło przed komputerem cały dzień. 9

10 2.7. Jakie strony internetowe najczęściej odwiedzają uczniowie? Najczęściej wybierane przez uczniów strony to: strony z grami i portal nasza-klasa. Przy podawaniu najczęściej odwiedzanych stron, widoczna jest rozbieżność w odpowiedziach uczniów, rodziców i nauczycieli: nauczycie przeceniają atrakcyjność naszej-klasy, gadu-gadu (ocena jest adekwatna jedynie do aktywności gimnazjalistów) oraz stron edukacyjnych (myślenie życzeniowe); rodzice podobnie jak nauczyciele uważają, że ich dzieci często odwiedzają strony edukacyjne. Przeceniają także znaczenie czatu (być może nie różnicują czatu i gadu-gadu). 10

11 2.8. Jakie są ulubione strony internetowe dzieci? Uczniowie klas I-III wymieniają najczęściej: Uczniowie klas IV- VI najczęściej wymieniają gry i Gimnazjaliści podają: nasza-klasa, youtube i Niewielki odsetek rodziców udzielił odpowiedzi na to pytanie. W ocenie rodziców uczniów uczniów szkół podstawowych dzieci najczęściej odwiedzają strony z grami, naszą-klasę i youtube. Rodzice gimnazjalistów wymienią nasza-klasę, gadu-gadu i gry. Warto podkreślić, że uczniowie wykorzystują Internet do zaspokajania swoich potrzeb rozwojowych: w młodszych klasach szkoły podstawowej dominuje potrzeba zabawy, z wiekiem ważniejsze staja się kontakty społeczne. Część rodziców (niewielki odsetek), która potrafi wymienić ulubione strony swoich dzieci jest dobrze zorientowana w tym temacie. Rodzice mieli problem z dokładnym podaniem nazwy strony. W ocenie rodziców gimnazjalistów ich dzieci często korzystają z gadu-gadu być może fakt, że ta odpowiedź nie pojawia się w ankietach uczniów wynika z tego, że nie traktują komunikatora gg jako strony internetowej. 11

12 2.9. Czy dziecko obrażano lub wyśmiewano za pomocą Internetu? Pytanie zadano uczniom szkół podstawowych i ich rodzicom. Jedynie niewielki odsetek uczniów ( 7% uczniów klas I-III i 10% klas IV-VI) był obrażany lub wyśmiewany za pomocą Internetu. Jeszcze mniejsza liczba rodziców była świadoma tego, ze ich dziecko doświadczało tego typu sytuacji (4%). 12

13 2.10. Czy uczniowie sami byli sprawcami cyberprzemocy? Jedynie niewielki odsetek uczniów przyznaje się do stosowania cyberprzemocy. Jeszcze mniejsza liczba rodziców opuszcza do siebie myśl o tym, ze ich dziecko było sprawca przemocy w sieci. Rozbieżność w odpowiedziach respondentów jest szczególnie widoczna na etapie gimnazjum. 13

14 2.11. Formy cyberprzemocy jakich doświadczyli uczniowie. Pytanie ze względu na stopień trudności skierowane było do gimnazjalistów, ich rodziców oraz wszystkich nauczycieli. Ponad połowa ankietowanych uczniów nie spotkała się z żadną formą cyberprzemocy (lub nie ma świadomości, że się z nią spotkała). 34% uczniów spotkało się z wulgaryzmami, 19% z ośmieszaniem, 17% doświadczało upokarzania, a 16% gróźb w Internecie. Rodzice często o tym nie wiedzą 72% uważa, że dziecko nie spotkało się z żadną formą cyberprzemocy, jedynie 8% wymieni wulgaryzmy, 4% - ośmieszanie, 3% - groźby i 1% upokarzanie. Niewiedza rodziców w tym zakresie może wynikać z tego, że dzieci niechętnie rozmawiają z rodzicami o tych sprawach lub rodzice wykazują zbyt małe zainteresowanie tematem. 14

15 2.12. Za pomocą jakiego medium stosowano formy cyberprzemocy wobec uczniów? Pytanie zostało skierowanie wyłącznie do nauczycieli, młodzieży gimnazjalnej i ich rodziców. W opinii większości respondentów formy cyberprzemocy nie były stosowane w ogóle najbardziej przekonani o tym są rodzice. Uczniowie odpowiadają, ze najczęściej spotykają się z tym zjawiskiem kiedy korzystają z komunikatorów, uczestniczą w grupach dyskusyjnych i wypowiadają się na forach internetowych. Wszystkie te wypowiedzi dotyczą mniej niż 10% odpowiedzi. Nauczyciele przeceniają rolę komunikatorów i SMS-ów/ MMS-ów jako źródła cyberprzemocy. 15

16 2.13. Czyje dane podają uczniowie w Internecie? Uczniowie podają w Internecie zarówno dane prawdziwe, jak i zmyślone. Zdarza się, że uczniowie szkół podstawowych, w przeciwieństwie do gimnazjalistów podaja dane koleżanki lub kolegi. 16

17 2.14. Czy dziecko publikuje zdjęcia w Internecie? Zdjęcia publikują najczęściej uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum (ponad 70%), rzadziej uczniowie klas młodszych. Ponad połowa rodziców nie wie, ze ich dzieci umieszczają zdjęcia w sieci. Brak świadomości rodziców w tym temacie, sprawia, że często nie kontrolują charakteru zdjęć zamieszczanych przez dzieci na np. portalach społecznościowych. 17

18 2.15. Czy dzieci publikują własne filmy lub filmy z ich udziałem w Internecie? Mały odsetek uczniów przyznaje się do umieszczania filmów w Internecie. Rodzice gimnazjalistów mają większą świadomość tego, że dzieci umieszczają filmy w sieci, natomiast odpowiedzi uczniów szkół podstawowych i ich rodziców są bardziej rozbieżne. 18

19 2.16. Czy uczniowie nawiązują kontakty z osobami nieznajomymi w Internecie? 60% gimnazjalistów, 29% uczniów klas IV-VI i 10% uczniów klas I-III przyznaje się do kontaktów internetowych z nieznajomymi. Zadziwiający jest fakt, że tylko 6% rodziców uczniów szkół podstawowych wie o tych kontaktach i zaledwie 24% rodziców uczniów gimnazjum. Brak tej wiedzy może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. 19

20 2.17. Uczucia towarzyszące dzieciom w trakcie rozmów z nieznajomymi. Dominującymi uczuciami spośród wymienionych w ankiecie były w ocenie uczniów złość i niepokój. Warto podkreślić pojawiające się w odpowiedziach dzieci uczucia pozytywne związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie np. radość, miłość, koleżeństwo, śmiech, zadowolenie, rozbawienie. Świadczy to o tym, że dzieci wykorzystują Internet między innymi do zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych i nie zawsze musi wiązać się to z zagrożeniem. 20

21 2.18. Ile lat miała nieznajoma osoba kontaktującą się z dzieckiem przez Internet? Wyniki pokazują, że najczęściej dzieci nawiązywały kontakty z rówieśnikami lub osobami nieco starszymi (częściej gimnazjaliści). Jedynie niewielki odsetek uczniów kontaktuje się z osobami dorosłymi (lub ma taką świadomość). 21

22 2.19. Jak wyglądają kontakty dzieci z osobami poznanymi w Internecie? (etapy znajomości) Najbardziej intensywne kontakty utrzymują gimnazjaliści: prawie 40% nadal kontaktuje się z osobą poznaną w Internecie, najczęściej tez dostają propozycje spotkania i często z niej korzystają. 22

23 2.20. Czy dzieci wchodzą na strony dla dorosłych? 33% gimnazjalistów, 10% uczniów klas IV-VI i 9% uczniów klas I-III przyznaje się do odwiedzania stron przeznaczonych tylko dla dorosłych. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej praktycznie nie są świadomi, że ich dzieci odwiedzają takie strony, natomiast zaledwie 6% rodziców gimnazjalistów wie o takich sytuacjach. 23

24 2.21. Czy i jaką działalność w Internecie ukrywali uczniowie przed rodzicami? 24

25 8% uczniów klas I-III, 10% klas IV-VI i 38% gimnazjalistów przyznaje się do ukrywania informacji zwianych z korzystaniem z Internetu przed rodzicami. 80% rodziców uczniów szkół podstawowych i 72 % rodziców gimnazjalistów nigdy nie złapało dziecka na kłamstwie związanym z korzystaniem z Internetu. Najwięcej gimnazjalistów przyznaje się do ukrywania stron, na które wchodzą. Ukrywają również ilość czasu spędzonego przed komputerem, a w dalszej kolejności to, z kim się kontaktują przez Internet. Rodzice jedynie w niewielkim stopniu mają rozeznanie co do tego, co dzieci przed nimi ukrywają. 25

26 2.21 Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Ze względu na stopień trudności (pytanie otwarte) nie znalazło się w ankiecie dla uczniów klas I-III. Niewielu respondentów udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Uczniowie klas IV VI najczęściej: pisali o ostrożności w podawaniu danych osobowych i kontaktach z osobami nieznajomymi, zakazie wchodzenia na strony tylko dla dorosłych. Gimnazjaliści również są świadomi, że: nie należy podawać swoich prawdziwych danych osobowych, zaleca się korzystanie ze znanych i bezpiecznych stron internetowych i nie powinno się wchodzić na strony przeznaczone tylko dla dorosłych. Nauczyciele spośród zasad wymieniali instalowanie programów antywirusowych, konieczność ochrony haseł, PIN-ów i loginów, zalecają by uczniowie nie umawiali się z osobami nieznajomymi poznanymi przez Internet oraz korzystali ze stron przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Informacje pozyskane od wychowawców wskazywały na fakt, iż ich klasach przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Nauczycie zauważyli, ze uczniowie pomimo posiadanej wiedzy teoretycznej nie zawsze stosują ją w praktyce. Niektórzy spośród objętych badaniem nauczycieli podkreślali, że dzieci nie traktują agresji werbalnej jako jednej z form cyberprzemocy. 26

27 2.22 W jaki sposób rodzice zapewniają bezpieczeństwo w Internecie swoim dzieciom? Zarówno rodzice uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalistów najczęściej bezpośrednio kontrolują, to co robią ich dzieci w Internecie (odpowiednio 14% i 16% respondentów). Druga najczęściej podawaną odpowiedzią była rozmowa z dzieckiem na temat zagrożeń występujących w Internecie. Niewielki odsetek rodziców stosuje filtry i blokady na strony nieodpowiednie dla dzieci. Należy podkreślić, że niewielu rodziców udzieliło odpowiedzi na to pytanie, co może świadczyć o braku ich wiedzy. 27

28 3. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i związane z nimi propozycje działań profilaktyczno-zaradczych Problem cyberprzemocy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta i Gminy Kępno. Przeprowadzone badania wykazały, że uczniowie powszechnie korzystają z Internetu, wzrasta również liczba rodziców potrafiących poruszać się w sieci. Dzieci najczęściej korzystają z Internetu, aby zaspokoić swoją potrzebę zabawy oraz nawiązywania kontaktów społecznych. Ulubione strony ankietowanych uczniów to: oraz Jak wynika z badań, wraz z wiekiem wzrasta częstotliwość korzystania z Internetu gimnazjaliści korzystają z niego codziennie. Im dziecko jest starsze, tym więcej czasu spędza jednorazowo w Internecie. Zdarza się, że dzieci w wieku gimnazjalnym każdorazowo surfują od 4 do 6 godzin, rekordziści spędzają w sieci nawet cały dzień. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować następujące zagrożenia, związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież: Uczniowie spędzają przed komputerem zbyt dużo czasu. Niewystarczająca jest kontrola rodzicielska, szczególnie nad dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Ponad 50% dzieci z klas I-III korzysta z Internetu bez bezpośredniego nadzoru rodziców. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele uważają, że dzieci często korzystają z Internetu w celach edukacyjnych, odpowiedzi dzieci i młodzieży zaprzeczają temu. Takie myślenie życzeniowe opiekunów dzieci, może usypiać ich czujność związaną z zagrożeniami w Internecie. Tylko 50% młodzieży w wieku gimnazjalnym nie doświadczyło żadnej z form cyberprzemocy. Uczniowie często spotykają się z wulgaryzmami, ośmieszaniem, upokarzaniem i groźbami w Internecie. Rodzice nie zdają sobie sprawy z wagi problemu. Może wynikać to z tego, że zaufanie dzieci do rodziców nie jest na tyle duże, aby mogły porozmawiać o tym, co spotyka je w Internecie. Problem cyberprzemocy na naszym terenie, może być szerszy niż wskazują na to przeprowadzone badania, gdyż młodzież często nie definiuje agresji niefizycznej (wulgaryzmów, ośmieszania, upokarzania, gróźb) jako jednej z form przemocy. Uczniowie często publikują swoje zdjęcia w Internecie (rzadziej filmy ze swoim udziałem). Ich rodzice przeważnie nie są tego świadomi. Brak nadzoru w tym zakresie może powodować umieszczanie przez dzieci materiałów zagrażających ich bezpieczeństwu. Wraz z wiekiem wzrasta odsetek uczniów nawiązujących kontakty z nieznajomymi w Internecie. Przyznaje się do nich 60% gimnazjalistów i 29 % uczniów klas IV-VI i 10% uczniów klas I-III. Zastraszającym jest fakt, iż tylko 6% rodziców uczniów szkół 28

29 podstawowych i zaledwie 24% rodziców uczniów gimnazjum wie o tych kontaktach. Kolejny raz potwierdza to, że dzieci mają zbyt mały kontakt z rodzicami. Kontakty z nieznajomymi są dla dzieci atrakcyjne. Często wyzwalają w nich pozytywne emocje, zaspakajając podstawowe potrzeby bliskości i akceptacji. Dzieci najczęściej kontaktują się z osobami w swoim wieku, lub nieco starszymi (albo podającymi się za takie). Prawie 40% gimnazjalistów utrzymuje stały kontakt z osobą poznaną w Internecie. Zaskakująca jest niska świadomość rodziców dotycząca odwiedzania przez dzieci stron przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, szczególnie dotyczy to gimnazjalistów. W wieku gimnazjalnym znacząco wzrasta odsetek dzieci ukrywających przed rodzicami różne aspekty swojej aktywności w Internecie. Wynika to z wieku rozwojowego. Młodzież najczęściej ukrywa strony, na które wchodzi, ilość czasu spędzonego w Internecie oraz z kim kontaktuje się przez Internet. Niepokoi fakt, że rodzice nie zdają sobie z tego sprawy. Młodzież posiada większą wiedzę i sprawność związaną z poruszaniem się w sieci, rodzicom i nauczycielom trudniej było różnicować i nazywać np. strony internetowe, komunikatory etc. Taka sytuacja może również przyczynić się do trudności w nadzorze aktywności uczniów w Internecie. Uczniowie zostali zapoznani w szkole z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, ale często nie stosują ich w praktyce. Jedynie niewielki odsetek rodziców potrafił wskazać sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w Internecie Propozycje działań profilaktyczno-zaradczych: Ze względu na rosnącą skalę zjawiska cyberprzemocy na naszym terenie oraz niską świadomość rodziców, zaleca się przeprowadzenie następujących działań profilaktyczno-zaradczych: Praca nad zwiększeniem świadomości środowiska lokalnego dotyczącej zagrożeń pojawiających się w Internecie i sposobów ochrony przed nimi dzieci i młodzieży. Priorytetową grupą działań profilaktyczno-zaradczych są rodzice dzieci i młodzieży. Działania te powinny obejmować edukację dotyczącą zagrożeń w Internecie i ich rozpoznawania. Ważne jest wyposażenie rodziców w podstawowe umiejętności pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w Internecie (takie jak: stosowanie filtrów, blokad, sprawdzanie historii oglądanych przez dzieci stron itp.). Praca z rodzicami powinna obejmować także doskonalenie umiejętności rodzicielskich, a w szczególności umiejętności wychowawczych, sposobów na poprawę kontaktów z własnym dzieckiem i budowania wzajemnego zaufania. Poprawa relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami, generuje zaspokojenie potrzeby miłości, bliskości i bezpieczeństwa, a tym samym zmniejsza podatność dzieci na wiele zagrożeń i powoduje wcześniejszą ich wykrywalność. 29

30 Istotne jest także wspieranie nauczycieli w tym, aby prowadzone przez nich zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, były dla uczniów atrakcyjne i zachęcały do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Równocześnie z edukacją dotyczącą bezpieczeństwa w sieci, dzieci powinny korzystać z systematycznych zajęć wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny. Zajęcia powinny obejmować tematykę z zakresu agresji i przemocy, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz asertywności. Takie wsparcie udzielone dziecku uczyni je mniej podatnym na zagrożenia związane z cyberprzemocą. Nauczyciele i pedagodzy szkolni powinni otrzymać wsparcie w zakresie konstruowania procedur związanych z pojawianiem się zjawiska cyberprzemocy, w tym także sposobów jej zapobiegania, rozpoznawania i szybkiej interwencji. Konieczna jest tu współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Wyżej wymienione działania profilaktyczno zaradcze mogą być realizowane na wiele sposobów np. w formie konferencji, kampanii społecznych, warsztatów i szkoleń, treningów interpersonalnych, konkursów, pogadanek i prelekcji. 30

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Badanie dotyczące bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostało w styczniu 2016r. wśród 78 uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu Przeprowadzenie ankiety miało na celu pogłębienie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz uczniom na temat ryzykownych zachowań dzieci korzystających

Bardziej szczegółowo

Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa

Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Cyberprzemoc to: nękanie, szantażowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY INTERNET. Własny program. Autor programu: Dagmara Strzelecka

BEZPIECZNY INTERNET. Własny program. Autor programu: Dagmara Strzelecka BEZPIECZNY INTERNET Własny program Autor programu: Dagmara Strzelecka Wstęp Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji oraz edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY - BEZPIECZNY INTERNET

PROJEKT EDUKACYJNY - BEZPIECZNY INTERNET PROJEKT EDUKACYJNY - BEZPIECZNY INTERNET Koordynator projektu: Współrealizator: Paweł Dyński Monika Dyńska Planowanie projektu Projekt polega na zapoznaniu uczniów ze zjawiskiem cyberprzemocy, ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowna Pani Dyrektor, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. PIIT/615/08 Pani Grażyna CZETWERTYŃSKA Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej Szanowna Pani Dyrektor, Wyrażamy poparcie dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10. Cyberprzemoc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10. Cyberprzemoc SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10 Cyberprzemoc W ramach realizacji zadania 10 wybraliśmy temat Cyberprzemoc. Podczas wielu zajęć komputerowych, lekcji wychowawczych i spotkań z przedstawicielami Policji

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów.

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Łącznie w badaniu brało udział 218 osób, w tym 142 dziewczęta i 76 chłopców. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Szymon Wójcik Hubert Tuszyński Informacje o badaniu Badani: rodzice dzieci korzystających z internetu oraz dzieci korzystające z internetu w wieku 10-15 lat. Data

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu

Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu Informacje ogólne W związku z Dniem Bezpiecznego Internetu, który obchodzono 9 lutego 2010 roku przeprowadzono wśród uczniów Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2016/2017)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2016/2017) 1 ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2016/2017) (DIAGNOZA) Opracował zespół diagnostyczno-rozwojowy: Angelika Szulc, Justyna Kromulska KULTURA

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88 www.ppp4.edu.lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Zajęcia warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie Załącznik nr 1 Szkolnego Programu Profilaktycznego (Rok szkolny 2013/2014) Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Centrum Profilaktyki

Małopolskie Centrum Profilaktyki Dostęp do informacji, Rozrywka, Kontakty, Dostęp do świata dla chorych i niepełnosprawnych, Praca, nauka, Zakupy, rachunki. Uzależnienia, Cyberprzemoc, Kontakt z nieodpowiednimi treściami, Kontakt z nieodpowiednimi

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU Bogdaniec, 8 Badaniami objęto 8 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Ankieta zawierała 5 pytań, które miały

Bardziej szczegółowo

WIEM, WIĘC JESTEM BEZPIECZNY W ŚWIECIE REALNYM I WIRTUALNYM

WIEM, WIĘC JESTEM BEZPIECZNY W ŚWIECIE REALNYM I WIRTUALNYM WIEM, WIĘC JESTEM BEZPIECZNY W ŚWIECIE REALNYM I WIRTUALNYM Projekt realizowany w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ 2013 r. opracowanie M.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011 Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w roku szkolnym 2010/2011 Cel programu: 1. Integracja uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 2. Kształtowanie podstaw

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Ja w Sieci

Wyniki ankiety Ja w Sieci Wyniki ankiety Ja w Sieci Ankieta Ja w Sieci została przeprowadzona w ramach projektu edukacyjnego Czy jestem bezpieczny w Sieci?. W ankiecie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie Gimnazjum im. W. S. Reymonta

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum 1 Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w roku szk. 2013/2014 2 Nauczyciele prowadzący badania: Maria Kapłanek i Piotr Filec. Narzędzia badawcze: ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Programu Profilaktycznego Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym

Bardziej szczegółowo

Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi

Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W INTERNECIE BEZPIECZNY INTERNET Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi społecznymi, etycznymi i prawnymi konsekwencjami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Polityka bezpieczeństwa internetowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Polityka bezpieczeństwa internetowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Polityka bezpieczeństwa internetowego I. Postanowienia wstępne 1. Polityka bezpieczeństwa internetowego wskazuje działania, które są podejmowane w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców.

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców. Cyberprzemoc Spotkanie dla rodziców. Co to jest cyberprzemoc? Jest to rodzaj przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej z użyciem telefonu komórkowego i internetu. Do

Bardziej szczegółowo

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Przeprowadziły i opracowały: Irena Kusienicka pedagog szkolny Gabriela Loch psycholog szkolny Kędzierzyn-Koźle 2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Działania skierowane do uczniów Obszar działań Profilaktyka agresji i przemocy fizycznej i psychicznej wśród uczniów Strategia profilaktyczna Strategie informacyjne dostarczenie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Rok szkolny 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA. Rok szkolny 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 2016/2017 KLASY I - III KLASY IV - VI ZACHOWANIA PROBLEMOWE UCZNIÓW 1.Używanie wulgaryzmów, 2.Prowadzenie niezdrowego stylu życia (niezdrowe odżywianie, brak aktywnego spędzania

Bardziej szczegółowo

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: Rok szkolny 2016/2017 MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach REALIZATORZY: Szkolni koordynatorzy, Zespół ds. promocji

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZAGROŻENIA W INTERNECIE ZAGROŻENIA W INTERNECIE Zapobieganie reagowanie Czy wiesz, że...? Aż 41,4% uczniów deklaruje, że nikt nie był ich przewodnikiem po internecie Aż 79,6% uczniów deklaruje, że ich rodzice nie interesują się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII"

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII" W miesiącach KWIECIEŃ MAJ 2016 roku zostały przeprowadzone ankiety skierowane do

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Założenia programu Program Bezpieczna i przyjazna szkoła opracowano w celu rozwiązywania problemów związanych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

Program bezpieczeństwa w sieci

Program bezpieczeństwa w sieci Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej Program bezpieczeństwa w sieci Opracowały: Urszula Muszalska i Agnieszka BoŜek Wstęp Internet, skarbnica wiedzy i informacji, jest jednym z najwaŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

STOP CYBERPRZEMOCY! Dziecko w Sieci Fundację Dzieci Niczyje

STOP CYBERPRZEMOCY! Dziecko w Sieci Fundację Dzieci Niczyje STOP CYBERPRZEMOCY! Prezentacja opracowana przez Dorotę Socha pedagoga Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w oparciu o materiały merytoryczne kampanii Dziecko w Sieci

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Szkolny Program Profilaktyki na lata: 2011-2016 Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp Treść zadania Sposoby i formy Termin Uwagi realizacji I Zadania ogólnowychowa wcze i organizacyjne 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO BEZPIECZEŃSTWA W SIECI INTERNET ZESPOŁU SZKÓŁ W BARWICACH GIMNET POZYTYWNA KONTROLA DOSTĘPU Zespół Szkół w Barwicach ul. Moniuszki 12, 78-460 Barwice

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim na rok 2013/2014 Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku rodzinnym, m i lokalnym, a obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 LP OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ FORMY REALIZACJI 1 kształtowanie umiejętności prospołecznych, np. wyrażanie własnych emocji, radzenie sobie ze stresem i złością

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Okaż dziecku trochę miłości, a odbierzesz w zamian znacznie więcej John Ruskin Skład zespołu: psycholog mgr Joanna Fossa-Smok, koordynator zespołu pedagog

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Oferujemy warsztaty:

Szanowni Państwo. Oferujemy warsztaty: Szanowni Państwo Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa oferuje Państwu przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych przeznaczonych dla Uczniów szkoły gimnazjalnej. Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14

Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14 Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14 Opracowała: mgr Mirosława Uszok Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014 Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Cele ewaluacji: 1. Określenie stopnia akceptacji działań dydaktycznych i wychowawczych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki w roku szkolnym 2015/2016 będą realizowane następujące zadania: I. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania.

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. - wie, gdzie zgłosić się po pomoc w razie problemów w szkole, rodzinie, środowisku rówieśniczym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i diagnoza na potrzeby Szkolnego Programu Profilaktyki

Ewaluacja i diagnoza na potrzeby Szkolnego Programu Profilaktyki Ewaluacja i diagnoza na potrzeby Szkolnego Programu Profilaktyki W grudniu roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzono wśród rodziców, uczniów i nauczycieli, aby dokonać oceny skuteczności realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu Załącznik programu wychowawczego szkoły przyjęty do realizacji 18 lutego 2003r. zaktualizowany we wrześniu 2014r. PREAMBUŁA

Bardziej szczegółowo

Zjawisko to określa się też mianem cyberprzemocy jest to przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Zjawisko to określa się też mianem cyberprzemocy jest to przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych. Mobbing w sieci to zjawisko nowe, przybierające na sile szczególnie ostro w ostatnich latach a polega ono na znęcaniu się psychicznym z użyciem nowoczesnych mediów takich jak: telefony komórkowe oraz komputery

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA ONLINE W SZKOŁACH. Raport z badań. Fundacja Dzieci Niczyje

DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA ONLINE W SZKOŁACH. Raport z badań. Fundacja Dzieci Niczyje DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA ONLINE W SZKOŁACH Raport z badań Fundacja Dzieci Niczyje 2013 Opracowanie raportu: Katarzyna Makaruk Badania dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie Załącznik Nr 2 do Statutu Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie Program Profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie Szkoła stawia na ten rok nadrzędne zadanie Kształtowanie postaw. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 Program działań profilaktycznych w szkole opracowany zostal na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania nr. 6

Sprawozdanie z realizacji zadania nr. 6 Samorządowa Szkoła Podstawowa Lisewo 108 62-310 Pyzdry Sprawozdanie z realizacji zadania nr. 6,,PRZEPROWADZENIE WE WSZYSTKICH KLASACH KONWERSATORIÓW NT. KIBOLE, BLOKERSI, GRUPY PODWÓRKOWE CO ROBIĆ, JEŚLI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA

CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA Cyberprzemoc jest to: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem: Internetu, narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e- mail,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Katowicach MONITOROWANIE. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć. organizowanych przez szkołę

Kuratorium Oświaty w Katowicach MONITOROWANIE. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć. organizowanych przez szkołę Kuratorium Oświaty w Katowicach MONITOROWANIE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę Katowice 2010 rok SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Wyniki monitorowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 IM. JANA MATEJKI W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2008/2009

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 IM. JANA MATEJKI W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2008/2009 Załącznik do uchwały nr 17/23/09/2008 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie z dnia 23 września 2008 r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 IM. JANA MATEJKI W WARSZAWIE ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji (terminy) Zakup książek, Udostępnienie prywatnych zbiorów (na bieżąco) Warsztaty dla nauczycieli (co 3 lata)

Metody realizacji (terminy) Zakup książek, Udostępnienie prywatnych zbiorów (na bieżąco) Warsztaty dla nauczycieli (co 3 lata) Cele programu profilaktyki: PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Ograniczenie agresji fizycznej i werbalnej wśród uczniów. a) Tworzenie i wzbogacanie biblioteczki poświęconej profilaktyce oraz spisu prywatnych zbiorów

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu.

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie Opis i analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA STRATEGIA PRZECIW DZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W OPOLU

SZKOLNA STRATEGIA PRZECIW DZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W OPOLU SZKOLNA STRATEGIA PRZECIW DZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W OPOLU STRATEGIA PRZECIW DZIŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI PROFILAKTYKA - to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy

Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy - wypracowane przez uczestników kursu Tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

Falochron dla Rybnika

Falochron dla Rybnika Falochron dla Rybnika FALOCHRON dla ŚLĄSKA Podsumowanie wyników diagnozy przeprowadzonej w ramach Falochronu dla Śląska. RYBNIK 2015 23 czerwca 2015 r. Magdalena Wieczorek ROM-E Metis III etap Falochronu

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Czuję się zdrowo i bezpiecznie

Czuję się zdrowo i bezpiecznie Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze Szkolny program profilaktyki Czuję się zdrowo i bezpiecznie realizowany w latach 2016-2019 Jelenia Góra 2016 WSTĘP Człowiek jako

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo