Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie"

Transkrypt

1 Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu pn. Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Kępno we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kępnie i Komendą Powiatową Policji w Kępnie. Opracowanie: Anna Kłobuch, Patrycja Karwan-Makosch, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie. Kępno 2010r. 1

2 1. Wstęp. Problem cyberprzemocy stał się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Z badań ogólnopolskich wynika, że ponad połowa dzieci w Polsce doświadcza przemocy w sieci. Często ludziom wydaje się, że jest to problem, który nie dotyczy małych miejscowości, a pojawia się tylko w dużych aglomeracjach miejskich. Zarówno Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie, jak i Komenda Powiatowa Policji w Kępnie, spotyka się coraz częściej z przypadkami stosowania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Np. w roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie wzrosła liczba zgłoszeń związanych z bezpieczeństwem w Internecie. Niepokojące sygnały płynęły z różnych źródeł: od rodziców, którzy często zgłaszali zaniepokojenie ilością czasu spędzanego przez dzieci w Internecie na grach (multiplayer games), kontaktami z nieznajomymi osobami, lub dostępem do treści pornograficznych. Problemy te zgłaszane były podczas diagnozy w Poradni lub podczas dyżurów psychologów; od nauczycieli zaniepokojonych nasilaniem się cyberprzemocy na portalach społecznościowych, takich jak: Nasza Klasa oraz agresywnymi treściami gier. Nauczyciele zgłaszali te problemy podczas wizyt pracowników Poradni w punktach konsultacyjnych, ulokowanych w szkołach objętych działaniem Poradni. Nauczycieli i terapeutów niepokoiła także nieostrożność dzieci związana z umieszczaniem swoich danych osobowych oraz zdjęć w Internecie; Bezpośrednio od uczniów. Były to problemy zgłaszane podczas zajęć terapeutycznych. Dotyczyły one między innymi: przemocy werbalnej, oraz umieszczania kompromitujących zdjęć i treści w Internecie, uzależnienia od Internetu, w szczególności od gier. Uczniowie skarżyli się również na to, że rodzice nie zawsze akceptowali ich kontakty zawierane przez Internet (również w ocenie terapeutów były one zagrażające). Niepokojące były również sygnały o niebezpieczne treściach rozsyłanych przez Internet i telefony komórkowe, w szczególności propagujących przemoc. W ostatnich dwóch latach psychologowie Poradni przeprowadzili kilka interwencji związanych z zagrożeniami internetowymi. Kilkanaście dzieci objętych było terapią ze względu na problemy powiązane z cyberprzemocą, dostępem do nieodpowiednich treści, lub uzależnieniem od internetu. W roku szkolnym 2008/2009 ze względu na rosnącą skalę problemu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała spotkanie pedagogów szkolnych z terenu Powiatu Kępinskiego, poświęcone tematowi bezpieczeństwa w sieci gdzie potwierdziła się potrzeba przeprowadzenia działań na szerszą skalę. Stwierdzono, że konieczne jest dokonanie solidnej diagnozy problemu w lokalnych szkołach oraz przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, nauczycieli i rodziców. 2

3 Pod koniec roku 2009, Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Jolanta Jędrecka, dostrzegając wagę problemu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży wyszła z inicjatywą przystąpienia do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Zachowań Aspołecznych Razem Bezpieczniej. Do współpracy zaprosiła Komendę Powiatową Policji w Kępnie i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kępnie, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Kępno oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Tak powstał projekt pn. Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie. Projekt ma na celu dokładne zdiagnozowanie problemu cyberprzemocy w szkołach Miasta i Gminy Kępno oraz przeprowadzenie odpowiednio dobranych działań, w tym zorganizowanie szkoleń dla rodziców, pedagogów szkolnych i nauczycieli oraz zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Aby zdiagnozować skalę zjawiska cyberprzemocy w szkołach Miasta i Gminy Kępno, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będąca partnerem w projekcie: Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie, opracowała odpowiednie narzędzia. Ankiety były skierowane do trzech grup odbiorców: uczniów, nauczycieli i rodziców. Opracowane zostały także wersje dla różnych grup wiekowych: dzieci z klas I-III, dzieci z klas IV-VI oraz młodzieży gimnazjalnej. Za przeprowadzenie badań w szkołach odpowiedzialni byli wyznaczeni przez dyrektorów nauczyciele lub pedagodzy szkolni, którzy opracowali także zbiorcze wyniki z poszczególnych palcówek. Badania przeprowadzono w 9 szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr3 w Kępnie, SP w Świbie, SP w Hanulinie, SP w Kierznie, SP w Mikorzynie, SP w Myjomicach, SP w Krążkowach, SP wolszowie) oraz w 4 gimnazjach (Gimnazjum nr 1 i 2 w Kępnie, Gimnazjum w Mikorzynie i Krążkowach). Przebadano 386 uczniów klas I-III, 388 uczniów klas IV-VI i 333 gimnazjalistów. Badaniem objęto również 123 nauczycieli i 521 rodziców uczniów szkół podstawowych oraz 221 rodziców uczniów gimnazjum. Po przeprowadzeniu ankiet w szkołach Urząd Miasta i Gminy Kępno zorganizował spotkanie, na którym przedstawiciele szkół zaprezentowali wyniki przeprowadzonych badań i ich wstępną analizę oraz przekazali ankiety zbiorcze z własnych placówek pracownikom Poradni. W rezultacie z uzyskanych w ten sposób materiałów opracowany został niniejszy raport, z którego wnioski pozwolą na przeprowadzenie adekwatnych do potrzeb lokalnych działań profilaktyczno-zaradczych. 3

4 2. Analiza wyników badań Procent uczniów korzystających z Internetu. Zdecydowana większość uczniów potrafi korzystać z Internetu. Zaledwie 6% uczniów klas I-III i 1% uczniów starszych nie potrafi korzystać z Internetu. Rodzice są świadomi, że ich dzieci posiadają tę umiejętność. 4

5 2.2. Czy rodzice potrafią korzystać z Internetu? Ponad 70% rodziców uczniów szkół podstawowych oraz ponad 60% rodziców gimnazjalistów deklaruje, że potrafi korzystać z Internetu. Zaledwie około 10% rodziców nie nabyło tej umiejętności. 5

6 2.3. W jakim miejscu najczęściej uczniowie korzystają z Internetu? Najczęściej uczniowie korzystają z Internetu w domu. Na drugim miejscu wymieniają szkołę, a w dalszej kolejności dom kolegi lub koleżanki. Jedynie nieliczni odwiedzają kawiarenkę internetową (odpowiedzi wyłącznie ze szkół miejskich). Niektórzy uczniowie korzystają z Internetu w innych miejscach, przeważnie u kogoś z rodziny. 6

7 2.4. Czy dziecko ma bezpośredni nadzór podczas korzystania z Internetu? Pytanie zostało zadane tylko uczniom klas I-III i rodzicom uczniów szkół podstawowych. Zdecydowana większość dzieci korzysta z Internetu bez bezpośredniego nadzoru (są same lub z koleżanką lub kolegą). Rodzice częściej niż sami uczniowie odpowiadają, że są obecni przy dziecku kiedy korzysta ono z Internetu. 7

8 2.5. Jak często uczeń korzysta z Internetu? Największa liczba ankietowanych uczniów korzysta z Internetu każdego dnia. Rzadziej z Internetu korzystają uczniowie klas I-III, najczęściej uczniowie gimnazjum. Rodzice nie maja świadomości jak często ich dzieci korzystają z Internetu (wydaje im się, ze korzystają z niego rzadziej, niż wskazują na to wypowiedzi dzieci). 8

9 2.6. Ile czasu dzieci spędzają jednorazowo w Internecie? Respondenci w zdecydowanej większości spędzają w Internecie 1 do 2 godzin. Mniej niż godzinę jedynie uczniowie klas I-III. Wyniki pokazują rozbieżność w odpowiedziach rodziców i dzieci: rodzice oceniają, że czas spędzony w Internecie przez dzieci jest dłuższy niż podają to sami uczniowie. W ankietach uczniowie klas IV VI i gimnazjum odpowiadali również na pytanie dotyczące rekordów czasowych związanych z jednorazowym korzystaniem z Internetu. Gimnazjaliści podawali przeciętnie 4, 5, 6 godzin, natomiast zdarzały się osoby, które spędziły w Internecie cały dzień lub nawet 32 godziny. Uczniowie młodsi najczęściej mieścili się w przedziale od 2 do 5 godzin, jedynie jedno dziecko spędziło przed komputerem cały dzień. 9

10 2.7. Jakie strony internetowe najczęściej odwiedzają uczniowie? Najczęściej wybierane przez uczniów strony to: strony z grami i portal nasza-klasa. Przy podawaniu najczęściej odwiedzanych stron, widoczna jest rozbieżność w odpowiedziach uczniów, rodziców i nauczycieli: nauczycie przeceniają atrakcyjność naszej-klasy, gadu-gadu (ocena jest adekwatna jedynie do aktywności gimnazjalistów) oraz stron edukacyjnych (myślenie życzeniowe); rodzice podobnie jak nauczyciele uważają, że ich dzieci często odwiedzają strony edukacyjne. Przeceniają także znaczenie czatu (być może nie różnicują czatu i gadu-gadu). 10

11 2.8. Jakie są ulubione strony internetowe dzieci? Uczniowie klas I-III wymieniają najczęściej: Uczniowie klas IV- VI najczęściej wymieniają gry i Gimnazjaliści podają: nasza-klasa, youtube i Niewielki odsetek rodziców udzielił odpowiedzi na to pytanie. W ocenie rodziców uczniów uczniów szkół podstawowych dzieci najczęściej odwiedzają strony z grami, naszą-klasę i youtube. Rodzice gimnazjalistów wymienią nasza-klasę, gadu-gadu i gry. Warto podkreślić, że uczniowie wykorzystują Internet do zaspokajania swoich potrzeb rozwojowych: w młodszych klasach szkoły podstawowej dominuje potrzeba zabawy, z wiekiem ważniejsze staja się kontakty społeczne. Część rodziców (niewielki odsetek), która potrafi wymienić ulubione strony swoich dzieci jest dobrze zorientowana w tym temacie. Rodzice mieli problem z dokładnym podaniem nazwy strony. W ocenie rodziców gimnazjalistów ich dzieci często korzystają z gadu-gadu być może fakt, że ta odpowiedź nie pojawia się w ankietach uczniów wynika z tego, że nie traktują komunikatora gg jako strony internetowej. 11

12 2.9. Czy dziecko obrażano lub wyśmiewano za pomocą Internetu? Pytanie zadano uczniom szkół podstawowych i ich rodzicom. Jedynie niewielki odsetek uczniów ( 7% uczniów klas I-III i 10% klas IV-VI) był obrażany lub wyśmiewany za pomocą Internetu. Jeszcze mniejsza liczba rodziców była świadoma tego, ze ich dziecko doświadczało tego typu sytuacji (4%). 12

13 2.10. Czy uczniowie sami byli sprawcami cyberprzemocy? Jedynie niewielki odsetek uczniów przyznaje się do stosowania cyberprzemocy. Jeszcze mniejsza liczba rodziców opuszcza do siebie myśl o tym, ze ich dziecko było sprawca przemocy w sieci. Rozbieżność w odpowiedziach respondentów jest szczególnie widoczna na etapie gimnazjum. 13

14 2.11. Formy cyberprzemocy jakich doświadczyli uczniowie. Pytanie ze względu na stopień trudności skierowane było do gimnazjalistów, ich rodziców oraz wszystkich nauczycieli. Ponad połowa ankietowanych uczniów nie spotkała się z żadną formą cyberprzemocy (lub nie ma świadomości, że się z nią spotkała). 34% uczniów spotkało się z wulgaryzmami, 19% z ośmieszaniem, 17% doświadczało upokarzania, a 16% gróźb w Internecie. Rodzice często o tym nie wiedzą 72% uważa, że dziecko nie spotkało się z żadną formą cyberprzemocy, jedynie 8% wymieni wulgaryzmy, 4% - ośmieszanie, 3% - groźby i 1% upokarzanie. Niewiedza rodziców w tym zakresie może wynikać z tego, że dzieci niechętnie rozmawiają z rodzicami o tych sprawach lub rodzice wykazują zbyt małe zainteresowanie tematem. 14

15 2.12. Za pomocą jakiego medium stosowano formy cyberprzemocy wobec uczniów? Pytanie zostało skierowanie wyłącznie do nauczycieli, młodzieży gimnazjalnej i ich rodziców. W opinii większości respondentów formy cyberprzemocy nie były stosowane w ogóle najbardziej przekonani o tym są rodzice. Uczniowie odpowiadają, ze najczęściej spotykają się z tym zjawiskiem kiedy korzystają z komunikatorów, uczestniczą w grupach dyskusyjnych i wypowiadają się na forach internetowych. Wszystkie te wypowiedzi dotyczą mniej niż 10% odpowiedzi. Nauczyciele przeceniają rolę komunikatorów i SMS-ów/ MMS-ów jako źródła cyberprzemocy. 15

16 2.13. Czyje dane podają uczniowie w Internecie? Uczniowie podają w Internecie zarówno dane prawdziwe, jak i zmyślone. Zdarza się, że uczniowie szkół podstawowych, w przeciwieństwie do gimnazjalistów podaja dane koleżanki lub kolegi. 16

17 2.14. Czy dziecko publikuje zdjęcia w Internecie? Zdjęcia publikują najczęściej uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum (ponad 70%), rzadziej uczniowie klas młodszych. Ponad połowa rodziców nie wie, ze ich dzieci umieszczają zdjęcia w sieci. Brak świadomości rodziców w tym temacie, sprawia, że często nie kontrolują charakteru zdjęć zamieszczanych przez dzieci na np. portalach społecznościowych. 17

18 2.15. Czy dzieci publikują własne filmy lub filmy z ich udziałem w Internecie? Mały odsetek uczniów przyznaje się do umieszczania filmów w Internecie. Rodzice gimnazjalistów mają większą świadomość tego, że dzieci umieszczają filmy w sieci, natomiast odpowiedzi uczniów szkół podstawowych i ich rodziców są bardziej rozbieżne. 18

19 2.16. Czy uczniowie nawiązują kontakty z osobami nieznajomymi w Internecie? 60% gimnazjalistów, 29% uczniów klas IV-VI i 10% uczniów klas I-III przyznaje się do kontaktów internetowych z nieznajomymi. Zadziwiający jest fakt, że tylko 6% rodziców uczniów szkół podstawowych wie o tych kontaktach i zaledwie 24% rodziców uczniów gimnazjum. Brak tej wiedzy może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. 19

20 2.17. Uczucia towarzyszące dzieciom w trakcie rozmów z nieznajomymi. Dominującymi uczuciami spośród wymienionych w ankiecie były w ocenie uczniów złość i niepokój. Warto podkreślić pojawiające się w odpowiedziach dzieci uczucia pozytywne związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie np. radość, miłość, koleżeństwo, śmiech, zadowolenie, rozbawienie. Świadczy to o tym, że dzieci wykorzystują Internet między innymi do zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych i nie zawsze musi wiązać się to z zagrożeniem. 20

21 2.18. Ile lat miała nieznajoma osoba kontaktującą się z dzieckiem przez Internet? Wyniki pokazują, że najczęściej dzieci nawiązywały kontakty z rówieśnikami lub osobami nieco starszymi (częściej gimnazjaliści). Jedynie niewielki odsetek uczniów kontaktuje się z osobami dorosłymi (lub ma taką świadomość). 21

22 2.19. Jak wyglądają kontakty dzieci z osobami poznanymi w Internecie? (etapy znajomości) Najbardziej intensywne kontakty utrzymują gimnazjaliści: prawie 40% nadal kontaktuje się z osobą poznaną w Internecie, najczęściej tez dostają propozycje spotkania i często z niej korzystają. 22

23 2.20. Czy dzieci wchodzą na strony dla dorosłych? 33% gimnazjalistów, 10% uczniów klas IV-VI i 9% uczniów klas I-III przyznaje się do odwiedzania stron przeznaczonych tylko dla dorosłych. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej praktycznie nie są świadomi, że ich dzieci odwiedzają takie strony, natomiast zaledwie 6% rodziców gimnazjalistów wie o takich sytuacjach. 23

24 2.21. Czy i jaką działalność w Internecie ukrywali uczniowie przed rodzicami? 24

25 8% uczniów klas I-III, 10% klas IV-VI i 38% gimnazjalistów przyznaje się do ukrywania informacji zwianych z korzystaniem z Internetu przed rodzicami. 80% rodziców uczniów szkół podstawowych i 72 % rodziców gimnazjalistów nigdy nie złapało dziecka na kłamstwie związanym z korzystaniem z Internetu. Najwięcej gimnazjalistów przyznaje się do ukrywania stron, na które wchodzą. Ukrywają również ilość czasu spędzonego przed komputerem, a w dalszej kolejności to, z kim się kontaktują przez Internet. Rodzice jedynie w niewielkim stopniu mają rozeznanie co do tego, co dzieci przed nimi ukrywają. 25

26 2.21 Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Ze względu na stopień trudności (pytanie otwarte) nie znalazło się w ankiecie dla uczniów klas I-III. Niewielu respondentów udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Uczniowie klas IV VI najczęściej: pisali o ostrożności w podawaniu danych osobowych i kontaktach z osobami nieznajomymi, zakazie wchodzenia na strony tylko dla dorosłych. Gimnazjaliści również są świadomi, że: nie należy podawać swoich prawdziwych danych osobowych, zaleca się korzystanie ze znanych i bezpiecznych stron internetowych i nie powinno się wchodzić na strony przeznaczone tylko dla dorosłych. Nauczyciele spośród zasad wymieniali instalowanie programów antywirusowych, konieczność ochrony haseł, PIN-ów i loginów, zalecają by uczniowie nie umawiali się z osobami nieznajomymi poznanymi przez Internet oraz korzystali ze stron przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Informacje pozyskane od wychowawców wskazywały na fakt, iż ich klasach przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Nauczycie zauważyli, ze uczniowie pomimo posiadanej wiedzy teoretycznej nie zawsze stosują ją w praktyce. Niektórzy spośród objętych badaniem nauczycieli podkreślali, że dzieci nie traktują agresji werbalnej jako jednej z form cyberprzemocy. 26

27 2.22 W jaki sposób rodzice zapewniają bezpieczeństwo w Internecie swoim dzieciom? Zarówno rodzice uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalistów najczęściej bezpośrednio kontrolują, to co robią ich dzieci w Internecie (odpowiednio 14% i 16% respondentów). Druga najczęściej podawaną odpowiedzią była rozmowa z dzieckiem na temat zagrożeń występujących w Internecie. Niewielki odsetek rodziców stosuje filtry i blokady na strony nieodpowiednie dla dzieci. Należy podkreślić, że niewielu rodziców udzieliło odpowiedzi na to pytanie, co może świadczyć o braku ich wiedzy. 27

28 3. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i związane z nimi propozycje działań profilaktyczno-zaradczych Problem cyberprzemocy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta i Gminy Kępno. Przeprowadzone badania wykazały, że uczniowie powszechnie korzystają z Internetu, wzrasta również liczba rodziców potrafiących poruszać się w sieci. Dzieci najczęściej korzystają z Internetu, aby zaspokoić swoją potrzebę zabawy oraz nawiązywania kontaktów społecznych. Ulubione strony ankietowanych uczniów to: oraz Jak wynika z badań, wraz z wiekiem wzrasta częstotliwość korzystania z Internetu gimnazjaliści korzystają z niego codziennie. Im dziecko jest starsze, tym więcej czasu spędza jednorazowo w Internecie. Zdarza się, że dzieci w wieku gimnazjalnym każdorazowo surfują od 4 do 6 godzin, rekordziści spędzają w sieci nawet cały dzień. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować następujące zagrożenia, związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież: Uczniowie spędzają przed komputerem zbyt dużo czasu. Niewystarczająca jest kontrola rodzicielska, szczególnie nad dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Ponad 50% dzieci z klas I-III korzysta z Internetu bez bezpośredniego nadzoru rodziców. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele uważają, że dzieci często korzystają z Internetu w celach edukacyjnych, odpowiedzi dzieci i młodzieży zaprzeczają temu. Takie myślenie życzeniowe opiekunów dzieci, może usypiać ich czujność związaną z zagrożeniami w Internecie. Tylko 50% młodzieży w wieku gimnazjalnym nie doświadczyło żadnej z form cyberprzemocy. Uczniowie często spotykają się z wulgaryzmami, ośmieszaniem, upokarzaniem i groźbami w Internecie. Rodzice nie zdają sobie sprawy z wagi problemu. Może wynikać to z tego, że zaufanie dzieci do rodziców nie jest na tyle duże, aby mogły porozmawiać o tym, co spotyka je w Internecie. Problem cyberprzemocy na naszym terenie, może być szerszy niż wskazują na to przeprowadzone badania, gdyż młodzież często nie definiuje agresji niefizycznej (wulgaryzmów, ośmieszania, upokarzania, gróźb) jako jednej z form przemocy. Uczniowie często publikują swoje zdjęcia w Internecie (rzadziej filmy ze swoim udziałem). Ich rodzice przeważnie nie są tego świadomi. Brak nadzoru w tym zakresie może powodować umieszczanie przez dzieci materiałów zagrażających ich bezpieczeństwu. Wraz z wiekiem wzrasta odsetek uczniów nawiązujących kontakty z nieznajomymi w Internecie. Przyznaje się do nich 60% gimnazjalistów i 29 % uczniów klas IV-VI i 10% uczniów klas I-III. Zastraszającym jest fakt, iż tylko 6% rodziców uczniów szkół 28

29 podstawowych i zaledwie 24% rodziców uczniów gimnazjum wie o tych kontaktach. Kolejny raz potwierdza to, że dzieci mają zbyt mały kontakt z rodzicami. Kontakty z nieznajomymi są dla dzieci atrakcyjne. Często wyzwalają w nich pozytywne emocje, zaspakajając podstawowe potrzeby bliskości i akceptacji. Dzieci najczęściej kontaktują się z osobami w swoim wieku, lub nieco starszymi (albo podającymi się za takie). Prawie 40% gimnazjalistów utrzymuje stały kontakt z osobą poznaną w Internecie. Zaskakująca jest niska świadomość rodziców dotycząca odwiedzania przez dzieci stron przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, szczególnie dotyczy to gimnazjalistów. W wieku gimnazjalnym znacząco wzrasta odsetek dzieci ukrywających przed rodzicami różne aspekty swojej aktywności w Internecie. Wynika to z wieku rozwojowego. Młodzież najczęściej ukrywa strony, na które wchodzi, ilość czasu spędzonego w Internecie oraz z kim kontaktuje się przez Internet. Niepokoi fakt, że rodzice nie zdają sobie z tego sprawy. Młodzież posiada większą wiedzę i sprawność związaną z poruszaniem się w sieci, rodzicom i nauczycielom trudniej było różnicować i nazywać np. strony internetowe, komunikatory etc. Taka sytuacja może również przyczynić się do trudności w nadzorze aktywności uczniów w Internecie. Uczniowie zostali zapoznani w szkole z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, ale często nie stosują ich w praktyce. Jedynie niewielki odsetek rodziców potrafił wskazać sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w Internecie Propozycje działań profilaktyczno-zaradczych: Ze względu na rosnącą skalę zjawiska cyberprzemocy na naszym terenie oraz niską świadomość rodziców, zaleca się przeprowadzenie następujących działań profilaktyczno-zaradczych: Praca nad zwiększeniem świadomości środowiska lokalnego dotyczącej zagrożeń pojawiających się w Internecie i sposobów ochrony przed nimi dzieci i młodzieży. Priorytetową grupą działań profilaktyczno-zaradczych są rodzice dzieci i młodzieży. Działania te powinny obejmować edukację dotyczącą zagrożeń w Internecie i ich rozpoznawania. Ważne jest wyposażenie rodziców w podstawowe umiejętności pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w Internecie (takie jak: stosowanie filtrów, blokad, sprawdzanie historii oglądanych przez dzieci stron itp.). Praca z rodzicami powinna obejmować także doskonalenie umiejętności rodzicielskich, a w szczególności umiejętności wychowawczych, sposobów na poprawę kontaktów z własnym dzieckiem i budowania wzajemnego zaufania. Poprawa relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami, generuje zaspokojenie potrzeby miłości, bliskości i bezpieczeństwa, a tym samym zmniejsza podatność dzieci na wiele zagrożeń i powoduje wcześniejszą ich wykrywalność. 29

30 Istotne jest także wspieranie nauczycieli w tym, aby prowadzone przez nich zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, były dla uczniów atrakcyjne i zachęcały do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Równocześnie z edukacją dotyczącą bezpieczeństwa w sieci, dzieci powinny korzystać z systematycznych zajęć wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny. Zajęcia powinny obejmować tematykę z zakresu agresji i przemocy, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz asertywności. Takie wsparcie udzielone dziecku uczyni je mniej podatnym na zagrożenia związane z cyberprzemocą. Nauczyciele i pedagodzy szkolni powinni otrzymać wsparcie w zakresie konstruowania procedur związanych z pojawianiem się zjawiska cyberprzemocy, w tym także sposobów jej zapobiegania, rozpoznawania i szybkiej interwencji. Konieczna jest tu współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Wyżej wymienione działania profilaktyczno zaradcze mogą być realizowane na wiele sposobów np. w formie konferencji, kampanii społecznych, warsztatów i szkoleń, treningów interpersonalnych, konkursów, pogadanek i prelekcji. 30

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo część 2 1

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo część 2 1 Uwaga: Korzystając z raportu proszę go cytować jako: Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Wstęp W 2010 roku Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) rozpoczęło realizację

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE contrastwerkstatt - Fotolia.com BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE Kompendium dla rodziców i profesjonalistów Główny Partner Projekt współfinansowany przez Unię Europejską BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE Kompendium

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ Szczecin 2009 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej www.razembezpieczniej.pl Skład komputerowy

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

w Internecie Pedofilia i pornografia dziecięca Konferencja Bezpieczny Internet

w Internecie Pedofilia i pornografia dziecięca Konferencja Bezpieczny Internet Konferencja Bezpieczny Internet Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie Materiały dla uczestników konferencji wojewódzkich realizowanych w ramach kampanii Dziecko w Sieci i programu UE Safer Internet

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Rodzic Unplugged WNIOSKI Z RAPORTU

Rodzic Unplugged WNIOSKI Z RAPORTU Rodzic Unplugged Edukacja, a relacja rodzic -d ziecko w do bie no wych technologii WNIOSKI Z RAPORTU Pomimo coraz szybszego tempa życia we współczesnym świecie, polscy rodzice znajdują czas na rozmowę

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW

ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH klient: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Komitywa.com Sp. z o.o. ul. Pilicka 8 lok 1a 02-629 Warszawa dobra@komitywa.com DOKUMENT: RAPORT

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Białystok 2013 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego.

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Skrót raportu z badań Opracowanie: Mirosław

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo