) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,"

Transkrypt

1 Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A., zwane dalej Ogólnymi warunkami, określają zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz produktów i usług z nimi powiązanych w Banku Millennium S.A., zwanym dalej Bankiem, dla Klientów będących: 1) osobami prawnymi, 2) jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz zdolność do zaciągania zobowiązań, 3) osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność zarobkową na własny rachunek, w tym równieŝ osobami prowadzącymi gospodarstwa rolne. 2. UŜyte w Ogólnych warunkach określenia oznaczają: 1) Posiadacz rachunku - Klient, będący rezydentem lub nierezydentem, który zawarł z Bankiem umowę rachunku bankowego, 2) placówka - placówka Banku obsługująca Posiadaczy rachunków, 3) umowa - umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku, w szczególności w zakresie rachunku bankowego i wybranych usług, w tym kart płatniczych, KBE, wpłat gotówkowych w formie zamkniętej oraz inkasa samochodowego, 4) rachunek bankowy - rachunek rozliczeniowy lub rachunek lokaty terminowej prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku lub rachunek do rozliczeń lokat lub kredytów, 5) karty płatnicze - wydawane przez Bank do rachunku rozliczeniowego w złotych: a) karty debetowe - karty Millennium VISA Executive Electron lub b) karty obciąŝeniowe - karty z odroczonym terminem spłaty: karta Millennium VISA Executive Silver, Millennium VISA Executive GOLD oraz Millennium MasterCard Corporate, 6) KBE - Kanały Bankowości Elektronicznej - kanały elektroniczne umoŝliwiające dostęp do wybranych produktów i usług oferowanych przez Bank, w szczególności poprzez: a) Millenet - system obsługi internetowej dla przedsiębiorców, funkcjonujący pod adresem internetowym wskazanym przez Bank, b) ESOBIG - elektroniczny system obsługi bankowej (system home banking), c) Usługę Telefoniczną - dostęp do wybranych produktów i usług za pośrednictwem telefonu lub faksu, d) TransBank - aplikacja wspomagająca składanie dyspozycji do rachunku oraz aplikacja wspomagająca dla Millenet i ESOBIG, General Terms and Conditions of Opening and Maintenance of Bank Accounts for Corporate Banking Customers with Bank Millennium SA Chapter 1 General Provisions 1. These General Terms and Conditions of Opening and Maintenance of Bank Accounts for Corporate Banking Customers with Bank Millennium SA, hereinafter General Terms, lay down the principles of opening and maintenance of bank accounts, products and services connected with them within Bank Millennium SA, hereinafter referred to as the Bank. for Clients being: 1) legal persons, 2) organisational units not possessing legal personality, provided they have legal capacity and ability to contract obligations, 3) natural persons running a gainful activity for their own account, including also persons running farms. 2. The terms used in the General Terms denote: 1) Account Holder Client being a resident or non-resident who concluded with the Bank a bank account agreement, 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, 3) agreement agreement concluded between the Bank and the Account Holder, in particular with respect to the bank account and selected services, including payment cards, KBE, closed cash payments and cash collection/delivery, 4) bank account settlement or term deposit account maintained by the Bank for the Account Holder or account for the settlement of deposits or loans, 5) payment cards issued by the Bank for the settlement account in zloties: a) debit cards - Millennium VISA Executive Electron cards or b) charge cards cards with delayed repayment; Millennium VISA Executive Silver, Millennium VISA Executive GOLD and Millennium MasterCard Corporate, 6) KBE - Electronic Banking Channels - electronic channels enabling access to selected products and services offered by the Bank, in particular vie: a) Millenet - the system for Internet servicingof entrepreneurs, operating under the Internet address indicated by the Bank, b) ESOBIG - the electronic bank servicing system (home banking system), c) Telephone Service - access to selected products and services by means of a telephone or fax, d) TransBank - application to support submitting instructions for the account and application to support Millenet and ESOBIG, - 1 -

2 7) UŜytkownik KBE - osoba fizyczna, która wykorzystuje KBE do wykonywania czynności, do których została upowaŝniona przez Posiadacza rachunku, 8) instrumenty zabezpieczeń -rozwiązania umoŝliwiające Posiadaczowi rachunku bezpieczne korzystanie z KBE, w szczególności: Telekod, Millekod, login, hasło dostępu, podpis elektroniczny (prywatny i publiczny), protokół SSL, certyfikat internetowy, 9) instrumenty uwierzytelniające - akceptowane przez Bank rozwiązania techniczne słuŝące do autoryzacji złoŝonych przez Posiadacza rachunku dyspozycji obciąŝających rachunek oraz czynności administracyjnych wymienionych w 60, w szczególności: uwierzytelnienie podpis elektroniczny, podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, 10) wysyłane przez Bank na zdefiniowany przez UŜytkownika KBE numer telefonu komórkowego hasło słuŝące do potwierdzania składanych dyspozycji, 11) podpis elektroniczny podpis składany za pomocą przyporządkowanej do UŜytkownika KBE pary kluczy cyfrowych (klucza publicznego i klucza prywatnego) równowaŝny podpisowi odręcznemu, wykorzystywany w przypadku dyspozycji składanych za pośrednictwem wybranych KBE na mocy Umowy pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem, 12) podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym podpis elektroniczny z elektronicznym certyfikatem wydanym przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, równowaŝny podpisowi odręcznemu na mocy Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia , 13) Formularz Dane osobowe uŝytkownika Millenet - formularz zawierający dane osobowe UŜytkownika Millenet. W przypadku uŝytkowników uprawnionych do autoryzacji zleceń formularz zawiera dane identyfikujące przypisane do UŜytkownika KBE instrumenty uwierzytelniające, 14) Formularz uprawnień uŝytkowników formularz, na którym Posiadacz rachunku określa uprawnienia UŜytkowników KBE do składania dyspozycji w systemie Millenet, 15) sesja - dostęp do rachunków Posiadacza rachunku ustanowiony przy uŝyciu instrumentów zabezpieczeń, 16) inkaso samochodowe - usługa wpłaty / wypłaty zamkniętej dostarczanej/odbieranej przez firmę zewnętrzną odpowiednio do Banku / Posiadacza rachunku, 17) cennik: a) Cennik usług dla Klientów segmentu średnich przedsiębiorstw lub b) Cennik usług dla Klientów segmentu duŝych przedsiębiorstw lub c) Cennik usług dla Klientów segmentu strategicznych przedsiębiorstw, d) w zakresie zasad świadczenia usług, opłat i prowizji bankowych oraz oprocentowania produktów i usług, 18) zadłuŝenie przeterminowane - wymagalne zadłuŝenie w rachunku bankowym w kwocie przekraczającej dostępne środki (rozumiane równieŝ jako kredyt / poŝyczka w rachunku bieŝącym), powstałe w wyniku wykonania operacji obciąŝających rachunek, w tym operacji, do których Bank został upowaŝniony przez Klienta, w szczególności pobranie naleŝnych prowizji i opłat, 19) podwykonawca firma zewnętrzna, z którą Bank zawarł umowę na procesowanie i/lub odbiór/dostarczenie gotówki, nie będąca bezpośrednio stroną umowy zawartej pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem. 7) KBE user natural person who uses a KBE for carrying out operations for which he has been authorised by the Account Holder, 8) security instruments solutions enabling the Account Holder to safely use KBE, in particular: a set of passwords, Telekod, Millekod, login, access password, electronic signature (private and public), SSL protocol, Internet certificate, 9) authorisation instruments Bank-accepted technical solutions used for authorising instructions submitted by the Account Holder and for debiting an account, as well as for administrative operations referred to in 60, in particular: authorisation by an SMS password electronic signature, electronic signature with qualified certificate, 10) SMS password a password being sent by the Bank to the KBE User-defined mobile phone number used for confirming submitted instructions. 11) electronic signature signature made by means of a pair of digital keys assigned to a KBE User (public and private keys) equivalent to a manual signature, used in the case of instructions submitted by means of selected KBEs, based on an Agreement between the Account Holder and the Bank, 12) electronic signature with qualified certificate electronic signature with an electronic certificate issued by a qualified entity providing certification services, equivalent to a manual signature under the Electronic Signature Act dated ) Personal Data Form of a Millenet user a form containing personal data of Millenet Users. In the case of users entitled to authorisation of instructions the form contains data identifying the authorisation instruments assigned to the KBE User, 14) the Users Rights Form form in which the Account Owner specifies KBE Users rights to submit instructions in the Millenet system, 15) session access to the Account Holder s accounts established with the use of security instruments, 16) cash collection/delivery service of closed payment/ withdrawal supplied/collected by an external company directly to the Bank/ Account Holder, 17) price list: a) Price List for Customers of the mid-corporate segment or b) Price List for Customers of the large corporate segment or c) Price List for Strategic Corporate Clients, d) relating to the principles of providing services, banking fees and commissions and interest on products and services, 18) past due debt matured debt on the bank account in the amount exceeding the available funds (also understood as current account overdraft/advance), created as a result of operations debiting the account, including operations for which the Bank has been authorised by the Client, in particular the collection of due commissions and fees, 19) subcontractor external company, with which the Bank concluded agreement to process and/or collect/deliver cash, and which is not directly a party to the agreement concluded between the Account Holder and the Bank

3 3. Bank moŝe nadać oferowanym produktom i usługom nazwy handlowe określone w cenniku. Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe Rachunki bankowe Bank prowadzi następujące rachunki bankowe: 1) rozliczeniowe: a) bieŝące - przeznaczone do gromadzenia środków pienięŝnych oraz przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych, b) pomocnicze - przeznaczone do gromadzenia wyodrębnionych przez Posiadacza rachunku środków pienięŝnych i przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych, 2) lokat terminowych - przeznaczone do deponowania środków pienięŝnych w kwocie i przez czas określony w umowie. 2. Bank moŝe prowadzić równieŝ inne rachunki bankowe, w szczególności: 1) rachunek wspólny dla jednostek samorządu terytorialnego, ale wyłącznie w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań publicznych, w tym dla realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 2) powierniczy, w tym dla dewelopera przeznaczony do gromadzenia wyłącznie środków pienięŝnych powierzonych Posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, na podstawie odrębnej umowy, 3) ESCROW/zastrzeŜony przeznaczony do gromadzenia środków Posiadacza rachunku bądź strony trzeciej, w celu rozliczenia transakcji pomiędzy kontrahentami, których zabezpieczeniem jest określenie w umowie warunków dysponowania środkami i zasad dokumentowania ich spełnienia, 4) rachunek do rozliczeń lokat lub kredytów lub rachunek do rozliczeń kasowych i terminowych transakcji wymiany walutowej, dla Klienta nie posiadającego w Banku rachunku rozliczeniowego, a z którym Bank zawarł umowę rachunku terminowego lub umowę kredytu oraz umowę o zawieranie i rozliczanie kasowych i terminowych transakcji wymiany walutowej. 3. Bank otwiera rachunek rozliczeniowy w walucie obcej tylko na rzecz Posiadacza rachunku rozliczeniowego w złotych. 4. Warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku lokaty terminowej na rzecz Posiadacza rachunku jest posiadanie w Banku rachunków rozliczeniowych w złotych oraz w walucie lokaty terminowej. 5. Warunkiem udostępnienia Posiadaczowi rachunku świadczonych przez Bank usług jest posiadanie w Banku rachunku rozliczeniowego w złotych. 6. W uzasadnionych przypadkach Bank moŝe otworzyć, Klientowi nie posiadającemu w Banku rachunku rozliczeniowego w złotych, rachunek, słuŝący jedynie do rozliczeń środków z rachunku lokaty terminowej, z rachunku kredytowego lub transakcji wymiany walutowej, przy czym otwarcie rachunku do rozliczeń, o których mowa powyŝej nie wymaga zawarcia odrębnej umowy, a numer tego rachunku wskazany jest, odpowiednio, w umowie rachunku lokaty terminowej, w umowie o kredyt lub w umowie transakcji wymiany walutowej. Bank nie udostępnia obsługi rachunku poprzez KBE oraz usług wpłat gotówkowych w formie zamkniętej i inkasa samochodowego, a takŝe nie wydaje kart płatniczych do rachunku. 7. Rachunek bankowy jest otwierany na podstawie dokumentów rejestrowych, odpowiednich ze względu na formę prawną Klienta oraz innych dokumentów wymaganych przez Bank. 3. The Bank may give a commercial name to products and services indicated in the price list. Chapter 2 Specific Provisions Bank Accounts The Bank maintains the following bank accounts: 1) settlement ones: a) current - intended for accumulating funds and conducting money settlements, b) auxiliary intended for accumulating funds detached by the Account Holder and for conducting money settlements, 2) term deposits intended for depositing funds in the amount and for the time specified in the agreement. 2. The Bank may also maintain other bank accounts, in particular: 1) joint account for local government units, but exclusively in connection with jointly carrying out of public tasks, including for the implementation of projects co-funded from EU proceeds, 2) fiduciary account, also for a developer intended for accumulating exclusively money funds entrusted to the Account Holder by a third party, under a separate agreement, 3) ESCROW account designed to accumulate funds of the Account Holder or third party for settlement of transactions between the counterparties, collateralised by defining in the agreements the conditions for fund use and principles for documentation of their satisfaction, 4) account for the settlement of deposits or loans or an account for settlement of FX cash and future transactions for a Client who does not have a settlement account with the Bank and with whom the Client concluded a term deposit agreement or loan agreement and an agreement on concluding and settling FX cash and future transactions. 3. The Bank opens a settlement account in foreign currency only for the Holder of a Settlement Account in zloties. 4. A necessary condition for opening a term deposit account for the Account Holder is to hold at the Bank a settlement accounts in zloties and in term deposit currency. 5. A condition for making available to the Account Holder services provided by the Bank is to have at the Bank a settlement account in zloties. 6. In justified cases the Bank may open for the Client not having with the Bank a settlement account in zloties an account used only to settle funds from the term deposit account, from the credit account or foreign exchange transactions, and the opening of the account for the settlements referred to above does not require a separate agreement to be concluded and the number of such account is indicated, respectively, in the term deposit account agreement, in the loan agreement or foreign exchange transaction agreement. The Bank does not provide the service of an account through KBE nor services of closed cash deposits or cash collection/delivery, neither does it issue payment cards for the account. 7. The bank account is opened on the basis of registration documents appropriate for the Client s legal form and - 3 -

4 8. Umowa rachunku rozliczeniowego zawierana jest na czas nieokreślony lub określony, natomiast umowa rachunku lokaty terminowej na czas określony Rachunek rozliczeniowy jest otwierany i prowadzony wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. 2. Bank moŝe odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyn. Rachunki lokat terminowych Posiadacz rachunku moŝe deponować na rachunku lokaty terminowej środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym, po zawarciu umowy. 2. Bank moŝe otworzyć rachunek lokaty terminowej na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku, przekazanej do Banku na piśmie, ustnie lub elektronicznie za pośrednictwem KBE posiadających odpowiednią funkcjonalność. Bank potwierdza wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku na wyciągu. 3. Środki zdeponowane na rachunku lokaty terminowej nieodnawialnej są przekazywane na rachunek rozliczeniowy w dniu zapadalności lokaty, którym jest następny dzień kalendarzowy po zakończeniu okresu umownego. JeŜeli ten dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wpływ środków na rachunek rozliczeniowy następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, z datą zapadalności lokaty. 4. Środki zdeponowane na rachunku lokaty odnawialnej po upływie okresu umownego są pozostawiane na rachunku lokaty, na taki sam okres umowny, na warunkach i przy zastosowaniu stóp procentowych przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego, z zastrzeŝeniem ust Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie okresu umownego. 6. Posiadacz rachunku moŝe złoŝyć dyspozycję ustanowienia lub zmiany warunków lokaty, w szczególności dotyczącą jej odnawialności, z zastrzeŝeniem 7, lub wskazania innego swojego rachunku rozliczeniowego w Banku w walucie lokaty do przelewu kapitału lub odsetek po zamknięciu lokaty terminowej. 7. Bank zastrzega sobie prawo do nie przedłuŝenia umowy na kolejny okres, o czym informuje Posiadacza rachunku w formie pisemnej, na co najmniej 7 dni przed upływem okresu umownego. 8. W dniu zamknięcia rachunku lokaty terminowej, w przypadku braku dyspozycji, o której mowa w ust. 6, kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest na rachunek rozliczeniowy, z którego środki były przesłane na rachunek lokaty terminowej. 7. W przypadku rachunku lokaty terminowej negocjowanej, Bank nie przedłuŝa umowy na kolejny okres Posiadacz rachunku ma prawo złoŝyć dyspozycję zamknięcia rachunku lokaty terminowej przed upływem okresu umownego, co oznacza wypowiedzenie umowy rachunku lokaty i skutkuje zamknięciem przez Bank rachunku lokaty terminowej w dniu wskazanym w dyspozycji. 2. W przypadku lokat terminowych zakładanych za pośrednictwem KBE, w dniu zamknięcia rachunku lokaty terminowej kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest na wskazany rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku w other documents required by the Bank. 8. The settlement account agreement is concluded for an unspecified time or specified time, while the term deposit agreement is concluded for a specified time The settlement account is opened and run under an agreement concluded in written form only. 2. The Bank may refuse to conclude an agreement without stating the reasons. Term Deposit Accounts The Account Holder may deposit on a term deposit account funds accumulated on the settlement account, after concluding an agreement. 2. The Bank may open a term deposit account on the basis of the Account Holder s instruction submitted to the Bank in writing, orally or electronically by means of a KBE having an appropriate functionality. The Bank shall confirm the carrying out of the Account Holder s instruction on a statement. 3. Funds deposited on a non-renewable term deposit account are transferred to the settlement account on the deposit s maturity, which is the next calendar day after concluding the contractual period. If such day is a statutory day off work, the funds are credited to the settlement account on the first business day after such day, with the deposit s maturity day. 4. Funds deposited on the renewable deposit account upon the lapse of the contractual period are left on the deposit s account, for the same contractual period, upon the terms and with the application of the interest rates envisaged for such type of deposits, prevailing on the day of starting the next contractual period, reserving section The end of a next contractual period shall be construed as the next calendar day upon the lapse of the next contractual period. 6. The account Holder may place instructions for creation or change of terms and conditions of a deposit, in particular concerning its renewability, subject to 7, or indication of his other current account in the Bank in the currency of the deposit, for transferring principal or interest after closing the term deposit. 7. The Bank reserves the right not to extend the agreement for the next period, of what it shall inform the Account Holder in writing, at least 7 days prior to the lapse of the contractual period. 8. On the day of closing a term deposit account, in case of absence of the instructions, mentioned in sect. 6, the principal plus interest is transferred to the settlement account from which funds were transferred to the term deposit account. 7. In the case of a negotiated term deposit account the Bank shall not extend the agreement for the next period The Account Holder has the right to place an instruction to close the term deposit prior to the lapse of the contractual period, which means the termination of the term deposit agreement and results in the Bank s closure of the term deposit account on the day specified in the instruction. 2. In case of term deposits opened with use of KBE, on the day of closing the term deposit account the principal together with interest is transferred to the indicated - 4 -

5 Banku w walucie lokaty terminowej. 3. W przypadku lokat terminowych zakładanych na podstawie dyspozycji przekazywanych do Banku na piśmie lub ustnie, w dniu zamknięcia rachunku lokaty terminowej kapitał oraz odsetki przekazywane są na wskazany w dyspozycji rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku w Banku w walucie lokaty terminowej. Pełnomocnictwa Posiadacz rachunku moŝe udzielić pełnomocnictwa do rachunku bankowego. Pełnomocnictwo moŝe być stałe, okresowe lub jednorazowe. Przy czym pełnomocnictwo stałe i okresowe jest przyjmowane wyłącznie na formularzu określonym przez Bank. 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, a własnoręczność podpisów złoŝonych za Posiadacza rachunku pod pełnomocnictwem powinna być poświadczona przez pracownika placówki lub notariusza. 3. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa, w przypadku wątpliwości, co do jego prawidłowości lub autentyczności Pełnomocnikiem moŝe być osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Pełnomocnik składa wzór podpisu lub wzór podpisu i pieczątki firmowej na formularzu określonym przez Bank Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa wymaga złoŝenia pisemnego oświadczenia Posiadacza rachunku, z zastrzeŝeniem postanowień ust. 2 pkt Odwołanie pełnomocnictwa UŜytkownika KBE wymaga anulowania jego uprawnień w wykorzystywanych kanałach KBE. 3. Pełnomocnictwo wygasa: 1) z chwilą ustania osobowości prawnej, upadłości lub likwidacji mocodawcy lub pełnomocnika, nie będącego osobą fizyczną, 2) z chwilą śmierci pełnomocnika lub mocodawcy, będącego osobą fizyczną, 3) z upływem terminu, na jaki zostało udzielone, 4) z chwilą rozwiązania umowy rachunku, w ramach, którego pełnomocnictwo zostało udzielone, 5) najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank odwołania pełnomocnictwa, przy czym Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji wydanej przez osobę, której pełnomocnictwo zostało odwołane, juŝ w dniu doręczenia zawiadomienia. Dysponowanie rachunkiem bankowym Posiadacz rachunku, na formularzu określanym przez Bank, zwanym dalej Kartą wzorów podpisów: 1) składa wzory podpisów i wzór pieczątki firmowej, (jeŝeli pieczątka jest przez niego stosowana w obrocie gospodarczym), które obowiązują przy składaniu dyspozycji do rachunku bankowego, 2) wskazuje osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem bankowym, które składają swoje wzory podpisów, 3) określa kombinację podpisów wymaganą dla waŝności dyspozycji, z zastrzeŝeniem ust. 2 kpt. 6, 4) określa zakres upowaŝnienia do dysponowania rachunkiem bankowym, jeŝeli jest inny niŝ określony w ust Dysponowanie rachunkiem bankowym przez osoby wskazane na karcie wzorów podpisów obejmuje następujące czynności: settlement account of the Account Holder in the Bank in the currency of the term deposit. 3. In case of term deposits opened on the basis of instructions delivered to the Bank in writing or orally, on the day of closing the term deposit account the principal together with interest is transferred to the settlement account, indicated in the instructions, of the Account Holder in the Bank in the currency of the term deposit. Powers of attorney The Account Holder may grant a power of attorney to the bank account. The Power of Attorney may be permanent, temporary or one-off, and the permanent and temporary power of attorney is accepted on the form specified by the Bank only. 2. The granting of a power of attorney must be made in writing and the authenticity of the Account Holder s signature under the power of attorney should be attested by an outlet employee or a notary. 3. The Bank reserves the right to refuse to accept the power of attorney in case of having justified doubts as to its correctness or authenticity The Power of Attorney Holder can be a person with full legal capacity. 2. The Power of Attorney Holder shall submit the specimen signature and company stamp on the form specified by the Bank The change or revoking of a power of attorney requires the Account Holder to make a written statement, reserving the provisions of section 2 item Revoking the power of attorney of a KBE User requires cancellation of his rights in the used KBE channels. 3. The Power of attorney expires 1) as of the cessation of legal personality, bankruptcy or liquidation of the principal or the Power of Attorney Holder not being a natural person, 2) as of the death of the Power of Attorney Holder being a natural person, 3) upon the lapse of the time for which it was granted, 4) as of the moment of terminating the account agreement under which the power of attorney was granted, 5) at the latest on the next business day after the Bank received the revoking of the power of attorney and the Bank reserves the right to refuse to carry out an instruction issued by a person whose power of attorney has been revoked, already on the day of delivering the notification. Disposing of the Bank Account The Account Holder, on the form specified by the Bank, hereinafter referred to as the specimen signature card: 1) submits specimen signatures and company stamp (if the stamp is used by him in business transactions) which are required when making instructions for the bank account, 2) indicates persons authorised to use the bank account who submit their specimen signatures, 3) specifies the combination of signatures required for the validity of the instruction, reserving section 2 item 6, 4) specifies the scope of authorisation for using the bank account, if different than the one specified in section The disposing of the bank account by persons indicated on the specimen signature card covers the following actions: - 5 -

6 1) dysponowanie środkami pienięŝnymi na rachunku, 2) ustanawianie lokat terminowych, pod warunkiem, Ŝe Posiadaczem rachunku lokaty będzie Posiadacz rachunku rozliczeniowego, 3) zamawianie blankietów czekowych, 4) składanie wniosków o wydanie zaświadczeń, opinii i informacji o stanie rachunku, 5) odbiór z placówki wyciągów bankowych, 6) jednoosobowe składanie przez telefon dyspozycji, o których mowa w pkt.1 4, pod warunkiem posługiwania się prawidłowym Telekodem oraz Hasłem dostępu. 3. Karta wzorów podpisów stanowi integralną część umowy, a jej zmiana nie wymaga aneksowania umowy. 4. Karta wzorów podpisów złoŝona do rachunku rozliczeniowego moŝe obowiązywać do innego rachunku bankowego, pod warunkiem wskazania, w umowie tego rachunku, tej karty, jako obowiązującej. 5. Zmiana osób wskazanych na karcie wzorów podpisów i wzoru pieczątki firmowej wymaga złoŝenia pisemnej dyspozycji Posiadacza rachunku na formularzu określonym przez Bank. 6. Zawiadomienie o utracie uprawnień do dysponowania środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, jest wiąŝące dla Banku od następnego dnia roboczego po dostarczeniu do Banku pisemnego zawiadomienia. 7. Bank ma prawo odmówić wykonania dyspozycji wydanej przez osobę, której uprawnienia do dysponowania rachunkiem zostały odwołane, juŝ w dniu doręczenia zawiadomienia. 8. Karta wzorów podpisów nie ma zastosowania do dyspozycji składanych za pośrednictwem KBE, za wyjątkiem aplikacji TransBank, w przypadku dostarczenia podpisanego Zbiorczego Zestawienia Przelewów (ZZP) lub Zbiorczego Zestawienia Poleceń Zapłaty (ZZPP) wraz z dyskietką oraz w przypadku Usługi Telefonicznej Posiadacz rachunku moŝe dokonywać: 1) wpłat i wypłat gotówkowych na stanowisku kasjerskim oraz, 2) po podpisaniu umowy lub odrębnych umów: a) wpłat w formie zamkniętej lub b) wpłat i wypłat gotówkowych w trybie inkasa samochodowego na zasadach określonych w Bank wykonuje bezgotówkowe rozliczenia płatnicze na podstawie jednorazowej lub stałej dyspozycji Posiadacza rachunku oraz w formie polecenia zapłaty, w przypadku wierzyciela - po podpisaniu odrębnej umowy Za podstawę identyfikacji w krajowych rozliczeniach międzybankowych w złotych przyjmuje się numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego). 2. Pełne brzmienie numeru rachunku bankowego w standardzie NRB i IBAN (International Bank Account Number), Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku na wyciągu bankowym. 3. Bank wykonuje krajowe dyspozycje płatnicze w złotych identyfikując strony rozliczenia, wyłącznie na podstawie numerów rachunków bankowych zgodnych ze standardami NRB, wskazanych w zleceniach płatniczych, bez konieczności weryfikacji nazwy i adresu odbiorcy, z zastrzeŝeniem ust Bank zastrzega sobie prawo zwrotu środków do nadawcy zlecenia, w przypadku, gdy nazwa odbiorcy 1) disposing of funds on the account, 2) establishing term deposits, on condition that the Deposit Account Holder is the Settlement Account Holder, 3) ordering blank cheque forms, 4) submitting applications for issuing certificates, opinions and information about the balance of the account, 5) picking up bank statements from the outlet, 6) single-handed submission of on-the-phone instructions referred to in item 1 4 on condition of using the correct Telekod and Access Password. 3. The specimen signature card is an integral part of the Agreement and its change does not require the annexing of the Agreement. 4. The specimen signature card submitted to the settlement account may be valid for another bank account on condition of indicating in the agreement for such account of such card as valid. 5. A change of persons indicated on the specimen signature card and company stamp requires the submission of the Account Holder s written instruction on the form specified by the Bank. 6. The notification about the loss of rights to dispose of funds accumulated on the bank account by persons enumerated on the model signature card is binding on the Bank from the next business day after the Bank is submitted with the written notification. 7. The Bank has the right to refuse the carrying out of the instruction issued by a person whose power of attorney has been revoked, already on the day of delivering the notification. 8. The specimen signature card does not apply to instructions made by means of KBE, except the TransBank application in the case of supplying the Summary List of Transfers (ZZP) and Summary List of Direct Debits (ZZPP) together with the floppy disk and in the case of the Telephone service The Account Holder may perform: 1) cash payments and withdrawals at the cashier s desk and, 2) after having signed the agreement or separate agreements: a) closed deposits or b) cash deposits and withdrawals in the manner of cash collection/delivery upon the principles specified in The Bank performs non-cash payment settlements on the basis of a one-off or regular instruction of the Account Holder and in the form of direct debit, in the case of the creditor upon the signing of a separate agreement In interbank settlements in zloties the basis of identification is assumed to be the bank account number in the NRB (Basic Bank Account Number) /IBAN standard. 2. The full form of the bank account in the NRB and IBAN (International Bank Account Number) standard, shall be communicated to the Account Holder on the bank statement. 3. The Bank carries out payment instructions by identifying the parties to the settlement exclusively on the basis of bank account numbers in accordance with NRB standards indicated in payment instructions, without it being necessary to verify the name of the recipient, reserving section The Bank reserves the right to return funds to the order maker, if the name of the recipient on the order does - 6 -

7 na zleceniu nie jest zgodna z danymi Posiadacza rachunku w systemie informatycznym Banku Bank realizuje dyspozycje w dniu wskazanym w dyspozycji jako termin realizacji, z zastrzeŝeniem ust. 2 i 3, a jeŝeli jest to dzień wolny od pracy, to w następnym dniu roboczym. 2. Bank realizuje dyspozycję najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wskazanym jako termin realizacji. 3. Warunkiem realizacji dyspozycji jest zapewnienie wystarczających środków na rachunku do realizacji dyspozycji, przy czym warunkiem realizacji dyspozycji z terminem wykonania późniejszym niŝ dzień jej złoŝenia w Banku, jest zapewnienie wystarczających środków na rachunku na koniec dnia poprzedzającego dzień realizacji dyspozycji aŝ do mementu jej realizacji. 4. Bank pobiera w dniu realizacji dyspozycji opłatę/prowizję za realizacje dyspozycji w wysokości i na zasadach określonych w cenniku Bank wykonuje dyspozycje według kolejności ich przyjęcia, uwzględniając daty ich realizacji, do wysokości środków na rachunku rozliczeniowym, z uwzględnieniem środków dostępnych w ramach przyznanego prawa do zadłuŝenia w rachunku bieŝącym na warunkach określonych w odrębnej umowie. 2. Bank moŝe zrealizować dyspozycje w formie zbiorczego zestawienia jako jedną dyspozycję, z zastrzeŝeniem, Ŝe kaŝda pojedyncza dyspozycja płatnicza złoŝona w ramach zbiorczego zestawienia podlega opłacie zgodnie z cennikiem. Bank moŝe podjąć decyzję o częściowej realizacji zbiorczego zestawienia, według kolejności wpływu zleceń do Banku, z uwzględnieniem dostępności wolnych środków. 3. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku złoŝy dyspozycję płatniczą przekraczającą dostępne środki, Bank moŝe podjąć decyzję o realizacji tej dyspozycji, powodując powstanie zadłuŝenia traktowanego jako kredyt. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do spłaty zadłuŝenia w dniu jego powstania. 4. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie spłaci zadłuŝenia, o którym mowa w ust. 3, zastosowanie mają postanowienia 77 ust Szczegółowe zasady realizacji zleconych przez Posiadacza rachunku poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewów transgranicznych, zawarte są w treści dyspozycji. 2. ZłoŜenie przez Posiadacza rachunku rezydenta dyspozycji dotyczącej płatności stanowiącej obrót dewizowy wymaga podania tytułu prawnego, w związku, z którym dokonywana jest płatność. 3. Bank uznaje rachunek z tytułu przelewu otrzymanego w obrocie krajowym, otrzymanego polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, w tym równieŝ przelewu transgranicznego, nie później, niŝ następnego dnia roboczego po wskazanej w nim dacie waluty, o ile dyspozycja zawiera wszystkie dane niezbędne do rozliczenia sformułowane w sposób nie budzący wątpliwości. 4. JeŜeli data waluty wskazana w poleceniu wypłaty jest wcześniejsza, niŝ data jego wpływu do Banku, za datę waluty uznaje się datę wpływu Wpłaty na rachunek w walucie obcej przyjmowane są w walucie prowadzonego rachunku lub w innej walucie obcej, którą Bank skupuje w danym dniu. not conform to the Account Holder s data in the Bank s IT system The Bank shall carry out instructions on the day indicated in the instructions as the execution date, subject to sect. 2 and 3 and if it is a holiday, then on the next business day. 2. The Bank shall carry out the instruction at the latest on the next business day after the day indicated as the execution date. 3. The condition of execution of the instructions is ensuring sufficient funds on the account to execute the instructions, the condition for execution of instructions with execution date other than the day of submission of the instructions in the Bank being that sufficient funds are ensured on the account at the end of the day preceding the day of execution of the instructions until their execution. 4. On the day of execution of the instructions the Bank shall draw a fee/commission for execution of the instructions in the amount and pursuant to the rules specified in the price list The Bank shall carry out instructions in the order of their acceptance taking into account the dates of their implementation, up to the level of available funds on the settlement account, considering the funds available under the granted credit line on the current account on the terms specified in a separate agreement. 2. The Bank may carry out instructions in the form of a summary list as a single instruction with the stipulation that each individual payment instruction made under the summary list is subject to a charge in accordance with the price list. The Bank may decide to partially carry out the summary list, according to the sequence of the orders coming to the Bank taking into account the availability of free funds. 3. If the Account Holder submits a payment instruction in excess of the available funds the Bank may take the decision to carry out the instruction by causing the debt treated as credit. The Account Holder is obliged to repay the debt on the day of its origination. 4. If the Account Holder does not repay the debt referred to in section 3, there apply the provisions of 77 section The detailed principles of carrying out foreign exchange withdrawal orders authorised by the Account Holder, including crossborder transfers are included in the content of an instruction. 2. Submission by the Account Holder resident, of instructions concerning a payment, which is an FX transaction, requires statement of the legal title, in connection with which the payment is being done. 3. The Bank shall credit the account as a result of a received domestic transfer, received foreign exchange withdrawal order, including a crossborder transfer, not later than by the next business day after the value date indicated in it, if the instruction contains all the data necessary for a settlement formulated in a manner beyond any doubt. 4. If the value date indicated in a withdrawal order is earlier than the date of its inflow at the Bank, the date of inflow is considered the value date Payments into a foreign currency account are accepted in the currency of the conducted account or in another foreign currency which the Bank is buying on a given day

8 2. Posiadacz rachunku moŝe złoŝyć w Banku dyspozycję dotyczącą sposobu rozliczenia wpływów na jego rzecz. 3. W przypadku braku dyspozycji, o której mowa w ust. 2, gdy wpływ na rachunek bankowy został dokonany w walucie innej niŝ waluta tego rachunku, Bank dokonuje przewalutowania wpływu na walutę rachunku bankowego Wysokość wypłat gotówkowych wymagających uprzedniego zgłoszenia, oraz terminy, w jakich Posiadacz rachunku zobowiązany jest zgłosić w Banku wypłatę, określone są w cenniku. 2. Wypłaty z rachunku w walucie obcej dokonywane są w walucie rachunku lub w innej walucie obcej, którą Bank sprzedaje w danym dniu. 20. Do dyspozycji rozliczanych w walucie innej niŝ waluta rachunku stosuje się odpowiednio kursy kupna/sprzedaŝy walut ustalane i ogłaszane przez Bank w Tabeli kursów Banku Millennium S.A. lub kursy negocjowane Posiadacz rachunku moŝe odwołać lub zmienić złoŝoną dyspozycję, pod warunkiem, Ŝe nie nastąpiło obciąŝenie rachunku z tytułu jej realizacji. 2. Posiadacz rachunku moŝe złoŝyć w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą zablokowania określonej kwoty na rachunku, co powoduje brak moŝliwości dysponowania tą kwotą w okresie trwania blokady Bank ma prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania dyspozycji w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami prawa. 2. Bank wznawia realizację wstrzymanej dyspozycji po uzyskaniu od Posiadacza rachunku potwierdzenia treści dyspozycji lub po potwierdzeniu jej zgodności z przepisami prawa. 3. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego z dyspozycją zapisu księgowego na rachunku bankowym, Bank dokonuje korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej dyspozycji/zgody Posiadacza rachunku. Wydawanie i zastrzeganie czeków Posiadacz rachunku moŝe wystawiać czeki wyłącznie na blankietach wydanych przez Bank. 2. Czeki mogą być wykorzystywane wyłącznie w obrocie krajowym. 3. Bank zastrzega sobie prawo odmowy realizacji wniosku o wydanie blankietów czekowych. 4. W przypadku zagubienia lub kradzieŝy blankietów czekowych lub wystawionych czeków, Posiadacz rachunku moŝe zastrzec utracone czeki lub blankiety czekowe poprzez niezwłoczne zawiadomienie Banku, osobiste lub za pośrednictwem Usługi Telefonicznej, podając ilość, numery i ewentualne kwoty czeków. 5. ZastrzeŜenie staje się skuteczne od chwili przyjęcia przez Bank zastrzeŝenia, o którym mowa w ust. 4, przy czym Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dokonanych wypłat w okresie, kiedy zastrzeŝenie nie było skuteczne. 6. W przypadku innej formy zgłoszenia zastrzeŝenia, niŝ wymienione w ust. 4 zawiadomienie powinno być potwierdzone w formie pisemnej, nie później niŝ w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia zastrzeŝenia, wraz z oświadczeniem zgłaszającego, Ŝe w przypadku zastrzeŝenia czeków gotówkowych 2. The Account Holder may place at the Bank an instruction pertaining to the mode of settling the inflows for his benefit. 3. If there is no instruction referred to in section 2, if an inflow to the bank account has been made in a currency other than the currency of such bank account, the Bank performs the currency conversion of the amount of the inflow into the bank account currency The level of cash payments requiring prior notification and time limits by which the Account Holder must notify the withdrawal at the Bank, is specified in the price list. 2. Withdrawals from the account in foreign currency are made in the currency of the account or in another foreign currency which the Bank is selling on a given day. 20. For instructions settled in a currency other than the account currency buy/sell currency rates as established and published by the Bank in the Table of Foreign Currency Rates of Bank Millennium SA or negotiated rates shall respectively be used The Account Holder may revoke or change a submitted instruction on condition that the account has not yet been debited as a result of its implementation. 2. The Account Holder may submit at the Bank a written instruction pertaining to the blocking of a specific amount on the account, which prevents the disposing of such amount within the duration of such blockade The Bank has the right to suspend or decline the carrying out of an instruction, if there are reasonable doubts as to its authenticity or its legal compliance. 2. The Bank resumes the implementation of the suspended instruction after obtaining from the Account Holder a confirmation of the content of the instruction or after confirmation of its legal compliance. 3. In the event of detecting a wrong or contrary to the instruction accounting entry on the bank account, the Bank will perform a correction without the obligation of obtaining a separate instruction/consent of the Account Holder. Issuing and Stopping Cheques The Account Holder may issue cheques on cheque forms issued by the Bank only. 2. Cheques may be used exclusively in domestic transactions. 3. The Bank reserves the right to deny the implementation of an application for issuing blank cheques. 4. In the case of losing or theft of cheque forms or issued cheques the Account Holder may stop the lost cheques or cheque forms by immediately notifying the Bank personally or by means of the Telephone Service stating the check quantity and numbers and possibly amounts. 5. The stopping becomes effective once the Bank has adopted the stipulation referred to in section 4, and the Bank shall bear no liability resulting from withdrawals made in the period in which the stopping was not effective. 6. In the event of another form of making the stopping than the ones enumerated in section 4 the notification ought to be confirmed in writing, no later than within three business days from the day of reporting the stopping along with the statement of the person reporting that in the case of stopping cash cheques he accepts full liability for the effects of a possible suspension of cheque - 8 -

9 przyjmuje on pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnego wstrzymania realizacji czeku. 7. Posiadacz rachunku ponosi wszelkie koszty związane z zastrzeŝeniem czeków. 8. Bank nie przyjmuje dyspozycji odwołania zastrzeŝenia czeków. Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej Bank przyjmuje wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej, przygotowane zgodnie z wymogami opisanymi we wniosku o udostępnienie usługi i dostarczone przez Posiadacza rachunku: 1) na stanowiska kasjerskie w godzinach pracy placówki, lub 2) do skarbca nocnego (trezora), w lokalizacji wskazanej przez Bank, lub 3) do jednostek organizacyjnych podwykonawcy, wskazanych przez Bank. 2. Posiadacz rachunku moŝe złoŝyć w Banku dyspozycję dotyczącą przyjmowania wpłat w formie zamkniętej zleconych i/lub dostarczonych przez osoby nie wymienione w karcie wzorów podpisów. 3. W ramach usługi Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku: 1) adresy trezorów placówek Banku i jednostek organizacyjnych podwykonawców, do których Posiadacz rachunku moŝe dokonywać wpłat, 2) klucze / karty magnetyczne niezbędne do dokonywania wpłat gotówkowych do skarbca nocnego, oraz wzory formularzy stosowanych w Banku w zakresie wpłat zamkniętych. 4. Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej dokonywana jest na rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku wskazany w dowodzie wpłaty, którym jest: 1) polecenie przelewu / wpłata gotówkowa (dla wpłat w złotych) lub 2) walutowy dowód wpłaty zgodnie ze wzorem otrzymanym z Banku Klient upowaŝnia Bank do przeliczania wpłacanej gotówki bez obecności wpłacającego i do rozliczenia z nim wszelkich stwierdzonych niezgodności we wpłatach, których przyczyną mogą być np. fizyczne nadwyŝki/braki banknotów i monet, wykrycie falsyfikatów lub stwierdzenie zdeponowania banknotów, które utraciły waŝność. 2. Bank uznaje rachunek bankowy Posiadacza rachunku przed przeliczeniem gotówki kwotą podaną w dowodzie wpłaty, przy czym, jeŝeli wpłata jest dokonywana: 1) na stanowisku kasjerskim - w momencie wpłaty, wydając potwierdzenie przyjęcia wpłaty, 2) za pośrednictwem skarbca nocnego - w następnym dniu roboczym po dokonaniu wrzutu. 3. W przypadku, gdy łączna kwota wpłat zamkniętych na dany rachunek bankowy jest wyŝsza niŝ kwota określona w cenniku, Bank dokonuje blokady nadwyŝki środków ponad tę kwotę do momentu ich przeliczenia. 4. W przypadku blokady, o której mowa w ust. 3, środki są dostępne w terminie określonym w cenniku W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy: kwotą podaną na dowodzie wpłaty a kwotą wpisaną na kopercie lub kwotą podaną cyframi a kwotą słownie, podstawą dla Banku do uznania rachunku jest kwota wpisana słownie na dowodzie wpłaty. 2. Z zastrzeŝeniem ust. 4, w przypadku stwierdzenia niezgodności, w szczególności: cashing. 7. The Account Holder shall bear all the costs connected with the stopping of checks. 8. The Bank shall not accept the instruction to revoke check stopping. Closed Cash Deposits The Bank accepts closed cash deposits prepared in accordance with the requirements described in the application for providing the service and supplied by the Account Holder: 1) to the cashier desks within the opening hours of the outlet or 2) to the night vault (night safe) in the location indicated by the Bank. 3) to the subcontractor s organisational units indicated by the Bank. 2. The Account Holder may place at the Bank an instruction concerning the acceptance of closed deposits ordered and/or supplied by persons not enumerated in the specimen signature card. 3. As part of the service the Bank will submit to the Account Holder: 1) the addresses of the night vaults, outlets of the Bank and organisational units of the subcontractors, to which the Account Holder can make deposits, 2) keys/magnetic cards necessary for making cash deposits at the night vault, and forms used at the Bank with respect to closed deposits. 4. A closed cash deposit is made to the Account Holder s settlement account indicated in the proof of payment, which is: 1) transfer order/ cash deposit (for deposits in zloties) or 2) proof of payment in a currency in accordance with the format received from the Bank The Client authorises the Bank to recount the paid in cash without the presence of the payer and to settle with him all the ascertained discrepancies in payments, which can be caused for instance by physical surpluses/deficits of banknotes and coins, detection of counterfeits or finding that banknotes which are no longer valid were deposited. 2. The Bank shall credit the Account Holder s bank account prior to the settlement of cash with the amount given in the proof of payment, and if the payment is made: 3) at the cashier s desk at the moment of payment by issuing a confirmation of the acceptance of the payment, 4) by means of a night vault on the next business day after depositing in the night vault 3. In the case when the total amount of closed deposits to a given bank account is higher than the amount specified in the price list the Bank will block the surplus of funds over this amount up to the moment of their recounting. 4. In the case of a blockade referred to in section 3 the funds are available within the time limit specified in the price list In the case of detecting a discrepancy between: the amount given on the proof of payment and the amount written on the envelope or amount given in figures and in words, the Bank s basis of crediting the account shall be the amount written in words on the proof of payment. 2. Reserving section 4, in the case of detecting a discrepancy, in particular: 1) a difference between the amount declared by the - 9 -

10 1) róŝnicy pomiędzy kwotą deklarowaną przez Posiadacza rachunku, a kwotą wynikającą z przeliczenia, 2) fizycznego braku banknotów i monet, 3) falsyfikatów lub banknotów, które utraciły waŝność, 4) braku dowodu wpłaty przy wpłacie, Bank sporządzi protokół, a w przypadku niezgodności powodującej róŝnicę protokół stwierdzenia róŝnicy gotówkowej i na jego podstawie dokona obciąŝenia lub uznania rachunku Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz rachunku otrzyma, w wersji elektronicznej lub na wniosek w formie papierowej, egzemplarz protokołu stwierdzenia róŝnicy gotówkowej jako potwierdzenie księgowań wykonanych przez Bank, przy czym przyjmuje się, Ŝe protokół ten stanowi jedyną podstawę księgowania. 4. W przypadku wpłaty na stanowisku kasjerskim i stwierdzeniu nieprawidłowości w zamknięciu bezpiecznej koperty, braku dowodu wpłaty lub niezgodności kwoty wpisanej na bezpiecznej kopercie z kwotą zadeklarowaną na dowodzie wpłaty, wpłata moŝe być przyjęta przez Bank, tylko jako wpłata w formie otwartej gotówka zostanie przeliczona w obecności wpłacającego. 27. Bank zaprzestanie przyjmowania wpłat w formie zamkniętej na podstawie pisemnej rezygnacji z usługi złoŝonej przez Posiadacza rachunku w Banku, z uwzględnieniem zapisów 79. Inkaso samochodowe Przedmiotem usługi jest odbiór/dostarczanie gotówki, z punktu odbioru zgłoszonego przez Posiadacza rachunku, realizowany przez pracowników firmy zewnętrznej lub placówki Banku (dotyczy wyłącznie wypłaty zamkniętej odbieranej przez klienta), w celu, odpowiednio: 1) dokonania wpłaty na wskazany rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku, przy czym odbiór gotówki moŝe nastąpić: a) w wyznaczonym obszarze działania firmy transportowej realizującej odbiór wpłat zamkniętych, dalej zwanym strefą lub b) poza strefą, 2) dostarczenia gotówki wypłaconej ze wskazanego rachunku rozliczeniowego Posiadacza rachunku. 2. Posiadacz rachunku, zawierając umowę w zakresie inkasa samochodowego: 1) określa miejsca, z których będą odbierane wpłaty lub, do których będą dostarczane wypłaty, 2) dostarcza Bankowi listę pracowników upowaŝnionych do odbioru gotówki oraz zamawiania dostarczenia gotówki w przypadku, gdy zamówienie jest składane bezpośrednio w firmie zewnętrznej. 3. Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku 1) listę pracowników firmy zewnętrznej upowaŝnionych do odbioru gotówki, zwanych dalej inkasentami oraz 2) wzory formularzy wykorzystywanych przy realizacji usługi. 4. Usługa zostanie zrealizowana, pod warunkiem dostarczenia zamówienia na odbiór/ dostarczenie gotówki, przy czym zamówienie dotyczące: 1) wpłat gotówki odbieranych z punktów odbioru mieszczących się w strefach jest składane bezpośrednio w firmie zewnętrznej w sposób określony przez Bank na potwierdzeniu uruchomienia usługi, 2) wypłat gotówki oraz wpłat odbieranych z punktów odbioru, znajdujących się poza strefami określonymi przez Bank, musi być dostarczone do Banku w sposób określony przez Bank na potwierdzeniu uruchomienia usługi. 5. W przypadku jednorazowych wypłat gotówkowych w formie zamkniętej, przekraczających kwotę PLN Account Holder and the amount resulting from recounting, 2) physical absence of banknotes or coins, 3) counterfeits or banknotes which are no longer valid, 4) lack of proof of payment on depositing, The Bank will prepare a protocol and in the case of a discrepancy causing the difference a protocol of ascertaining the cash difference, and on its basis will debit or credit the Account Holder. 3. The Account Holder will receive a copy of the protocol of ascertaining the cash difference, in electronic version or upon request in paper form as a confirmation of postings performed by the Bank, whereas it is assumed that the protocol constitutes the sole basis of posting. 4. In the case of payment at the cashier s desk and ascertaining the incorrect closure of a safe envelope, lack of proof of payment or discrepancy of the of the amount entered on the safe envelope with the amount declared on the proof of payment, the amount may be accepted by the Bank, only as open form payment the cash will be recounted in the payer s presence. 27. The Bank will cease to accept closed deposits on a basis of a written waiver of the service submitted by the Account Holder at the Bank, taking into consideration the provisions of 79. Cash collection/delivery The service covers the cash collection/delivery of cash from the pick up point declared by the Account Holder, carried out by external company employees or Bank s outlet (this concerns exclusively a closed withdrawal collected by the client), for the purpose of respectively: 1) making payments to the Settlement Account specified by the Account Holder and the collection of cash may take place: a) in the designated area of the activity of the transport company picking up closed deposits, hereinafter referred to as the zone or b) outside the zone, 2) delivery of cash withdrawn from the indicated settlement account of the Account Holder. 2. The Account Holder, by concluding an agreement for cash collection/delivery: 1) specifies places from which payments will be picked or to which withdrawals will be supplied, 2) shall supply to the Bank the list of employees authorised to pick up cash and to order delivery of cash in the case when an order is made directly with the external company. 3. The Bank supplies to the Account Holder: 1) the list of employees from an external company authorised to pick up cash, hereinafter referred to as cash collectors and 2) specimen forms used when carrying out the service. 4. The service will be completed on condition of supplying an order for a cash collection / delivery, after which the order pertaining to: 1) depositing of cash collected from pick up points in zones is made directly with an external company in the manner specified by the Bank on the service start confirmation, 2) withdrawals of cash and depositing of cash collected from pick-up points outside the zones specified by the Bank must be delivered directly to the Bank in the manner specified by the Bank on the service start confirmation. 5. In case of one-off cash withdrawals in closed form, in excess of 150,000 PLN or its equivalent, the Bank reserves the possibility to direct the Account Holder to

11 lub jej równowartość, Bank zastrzega sobie moŝliwość skierowania Posiadacza rachunku do odbioru gotówki w innej placówce. 6. Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku w cenniku informację na temat: 1) zasięgu stref, 2) ograniczenia zasięgu stref pisemnie z 1-miesięcznym wyprzedzeniem, 3) godzin, w jakich Posiadacz rachunku powinien składać zamówienia. 7. Posiadacz rachunku moŝe wskazać w zamówieniu więcej, niŝ jedno miejsce odbioru/dostarczenia gotówki z uwzględnieniem postanowień ust W przypadku, gdy w zamówieniu Posiadacz rachunku wpisze punkt odbioru / dostarczenia gotówki inny, niŝ to wynika z wniosku w zakresie inkasa samochodowego, odbiór/ dostarczenie gotówki nie zostanie zrealizowany. 9. Zgłoszenie przez Posiadacza rachunku nowego punktu odbioru / dostarczenia gotówki musi być dokonane w formie pisemnej, na co najmniej dwa dni robocze przed dniem, który podany jest w zamówieniu odbioru/ wydania gotówki. 29. Posiadacz rachunku: 1) przygotowuje wpłatę w sposób właściwy dla wpłat zamkniętych zgodnie z wymogami opisanymi na wniosku o udostępnienie usługi, 2) wypełnia w 3 egz. dokument potwierdzający wydanie przesyłki do odbioru/ dostarczenia gotówki, zgodnie ze wzorem otrzymanym z Banku Bank uzna rachunek bankowy Posiadacza rachunku przed przeliczeniem gotówki, kwotą podaną w dowodzie wpłaty, w terminie określonym w cenniku, przy czym termin ten zaleŝny jest od godziny odbioru gotówki. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy łączna kwota wpłat na dany rachunek bankowy jest wyŝsza, niŝ kwota określona w cenniku, Bank dokonuje blokady nadwyŝki środków ponad wyŝej wymienioną kwotę do momentu ich przeliczenia. 3. W przypadku blokady, o której mowa w ust. 2, środki są dostępne w terminie określonym w cenniku. 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy: kwotą podaną na dowodzie wpłaty a kwotą wpisaną na kopercie lub kwotą podaną cyframi a kwotą słownie, podstawą dla Banku do uznania rachunku jest kwota wpisana słownie na dowodzie wpłaty. 5. Klient upowaŝnia Bank do przeliczania wpłacanej gotówki bez obecności wpłacającego i do rozliczenia z nim wszelkich stwierdzonych niezgodności we wpłatach, których przyczyną mogą być np. fizyczne nadwyŝki/braki banknotów i monet, wykrycie falsyfikatów lub stwierdzenie zdeponowania banknotów, które utraciły waŝność. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności, w szczególności: 1) róŝnicy pomiędzy kwotą deklarowaną przez Posiadacza rachunku, a kwotą wynikającą z przeliczenia, 2) fizycznego braku banknotów i monet, 3) falsyfikatów lub banknotów, które utraciły waŝność, 4) braku dowodu wpłaty przy wpłacie, Bank sporządzi protokół, a w przypadku niezgodności powodującej róŝnicę, protokół stwierdzenia róŝnicy gotówkowej i na jego podstawie dokona obciąŝenia lub uznania rachunku Posiadacza rachunku. 7. Posiadacz rachunku otrzyma, w wersji elektronicznej lub na wniosek w formie papierowej, egzemplarz protokołu stwierdzenia róŝnicy gotówkowej jako potwierdzenie collect cash at another outlet. 6. The Bank makes available to the Account Holder in the price list information on: 1) scope of zones, 2) restrictions on the zone scopes in writing with 1 month s advance, 3) the hours in which the Account Holder should submit orders. 7. The Account Holder may indicate in the order more than one place of picking up/ delivery of cash taking into account the provisions of section In the case when the Account Holder enters in the order a cash pick up/delivery point other than it follows from the application in terms of cash collection/delivery, the cash collection/ delivery will not be implemented. 9. The Account Holder s reporting of a new cash pick up/ delivery point must be made in writing, at least two business days prior to the day, which is stated in the cash collection / delivery order. The Account Holder: 29. 1) will prepare the deposit in the manner appropriate for closed deposits in accordance with the requirements described in the application for providing the service, 2) shall fill out in triplicate a document confirming the issuing of a parcel for cash collection / delivery, in accordance with the format received from the Bank The Bank will credit the Account Holder s bank account prior to the recounting of the cash with the amount given in the proof of payment, within the time limit laid down in the price list and the price list depends on the time of cash collection. 2. In the case referred to in section 1, if the total amount of closed deposits to a given bank account is higher than the amount specified in the price list the Bank will block the surplus of funds over this amount up to the moment of their recounting. 3. In the case of a blockade referred to in section 2 the funds are available within the time limit specified in the price list. 4. In the case of detecting a discrepancy between: the amount given on the proof of payment and the amount written on the envelope or amount given in figures and in words, the Bank s basis of recognising the account shall be the amount written in words on the proof of payment. 5. The client authorises the Bank to calculate the deposited cash without the presence of the payer and to settle with him all and any inconsistencies found in the deposits, which can be caused by, for instance, physical surpluses/deficits of banknotes and coins, detection of counterfeits or finding that banknotes which are no longer valid were deposited. 6. In the case of detecting a discrepancy, in particular: 1) a difference between the amount declared by the Account Holder and the amount resulting from recounting, 2) physical absence of banknotes or coins, 3) counterfeits or banknotes which are no longer valid, 4) lack of proof of payment on depositing, The Bank will prepare a protocol and in the case of a discrepancy causing the difference a protocol of ascertaining the cash difference, in duplicate, and on its basis will debit or credit the Account Holder. 7. The Account Holder will receive, in an electronic version or upon the application in the paper form, a copy of the protocol of ascertaining the cash difference, as a confirmation of the postings performed by the Bank,

12 księgowań wykonanych przez Bank, przy czym przyjmuje się, Ŝe protokół ten stanowi jedyną podstawę księgowania W celu dokonania wypłaty z rachunku, Posiadacz rachunku jest zobowiązany na moment składania zamówienia, o którym mowa w 28 ust. 4 zapewnić środki na rachunku, z którego będzie dokonywana wypłata. 2. Zamówienie stanowi podstawę dokonania przez Bank blokady środków na rachunku, z którego nastąpi wypłata, z datą wpływu zamówienia do Banku i w wysokości zamówionej wypłaty, powiększonej o kwotę potrzebną na pokrycie prowizji. 3. Blokada środków jest usuwana, a rachunek bankowy Posiadacza rachunku jest obciąŝany kwotą wypłaty gotówkowej oraz odpowiedniej prowizji, w terminie określonym w cenniku. 4. Posiadacz rachunku potwierdza odbiór gotówki na potwierdzeniu wydania przesyłki do odbioru/ wydania gotówki: 1) podpisem lub odbitką pieczątki firmowej i podpisami osób upowaŝnionych do odbioru gotówki, 2) datą i godziną odbioru Posiadacz rachunku jest zobowiązany do komisyjnego przeliczenia dostarczonych wartości pienięŝnych, a w przypadku stwierdzenia róŝnic: 1) sporządzenia protokołu stwierdzenia róŝnicy gotówkowej, zgodnie ze wzorem otrzymanym z Banku, 2) niezwłocznego dostarczenia do Banku egzemplarza protokołu wraz z potwierdzeniem wydania przesyłki do odbioru/ wydania gotówki, które stanowią podstawę rozpatrzenia reklamacji. 2. JeŜeli bezpieczna koperta z gotówką jest uszkodzona lub źle zamknięta, a tym samym umoŝliwia wyjęcie zawartości koperty bez jej otwarcia, Posiadacz rachunku powinien: 1) dokonać przeliczenia zawartości przesyłki w obecności inkasenta, 2) w przypadku stwierdzenia róŝnicy, wystawić protokół zgodnie ze wzorem otrzymanym z Banku, przy czym protokół powinien zostać podpisany przez osobę dokonującą przeliczenia oraz inkasenta. Oryginał protokołu przeznaczony jest dla inkasenta, kopia dla Posiadacza rachunku. 3. Bank analizuje przyczynę powstałych róŝnic i podejmuje decyzję w ramach postępowania reklamacyjnego Bank zaprzestanie świadczenia usługi inkasa samochodowego na podstawie pisemnej rezygnacji z usługi złoŝonej przez Posiadacza rachunku w Banku z uwzględnieniem zapisu Zamówienia na odbiór, wydanie gotówki złoŝone do czasu przyjęcia rezygnacji z usługi, są realizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w Ogólnych warunkach. 3. Usługa inkasa samochodowego w oparciu o stały, uzgodniony harmonogram moŝe być realizowana zarówno w dni robocze, jak i świąteczne. Ewentualna konieczność odwołania odbioru/dostarczenia gotówki, przypadającego na dzień świąteczny, spoczywa na Posiadaczu rachunku. Rozdział 3 Karty płatnicze Zasady wydawania Karty płatnicze są własnością Banku. 2. Karty płatnicze są wydawane po zawarciu umowy, przy czym warunkiem zawarcia umowy w zakresie kart moreover it is assumed that the protocol constitutes the sole basis of posting In order to perform a withdrawal from the account the Account Holder is obliged as of the moment of submitting the order referred to in 28 section 4 to assure funds on the account from which disbursement will be made. 2. An order is the basis of the Bank s blocking of funds on the account from which a withdrawal will be made, as of the date of entering the order at the Bank and in the amount of the ordered withdrawal, increased by the amount necessary for the coverage of the commission. 3. The blocking of funds is removed and the Account Holder s bank account is debited with the amount of cash withdrawal and appropriate commission within the time limit specified in the time limit specified in the price list. 4. The Account Holder confirms the receiving of cash on the confirmation of issuing the parcel for cash collection / delivery: 1) signature or copy of the company stamp and signatures of persons authorised to pick up cash, 2) date and time of picking up The Account Holder is obliged to recount, on a collegiate basis, the money values and in the case of ascertaining differences: 1) to prepare a protocol ascertaining the cash difference in accordance with the format received from the Bank. 2) to promptly deliver to the Bank a copy of the protocol along with a confirmation of sending the parcel for cash collection / delivery, which is the basis for considering a complaint. 2. If the safe envelope with cash is damaged or badly sealed and by the same token it enables the taking out of the content of the envelope without its opening the Account Holder should: 1) recount the content of the parcel in the presence of the cash collector. 2) in the case of detecting the difference issue a protocol in accordance with the format received from the Bank; the protocol ought to be signed by the person making the recount and the cash collector. The original protocol is intended for the cash collector, with a copy for the Account Holder. 3. The Bank analyses the reason for the created differences and takes the decision under the complaint proceedings The Bank will cease to accept cash collection/delivery services on the basis of a written waiver of the service submitted by the Account Holder at the Bank, taking into consideration the provisions of Orders for cash collection / delivery made by the time of accepting the resignation from the service are carried out in accordance with the binding principles specified in the General Terms. 3. Car collection service on the basis of a stable, agreed schedule, may be implemented both on business days and on holidays. Possible necessity to cancel cash collection/delivery, which falls on a holiday, rests with the Account Holder. Chapter 3 Payment Cards Principles of Issuing Payment cards are owned by the Bank. 2. Payment cards are issued after concluding the agreement and the condition of concluding an agreement for charge cards is for the Bank to take a positive credit decision

13 obciąŝeniowych jest podjęcie przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest przedłoŝyć na wezwanie Banku określone dokumenty, niezbędne do dokonania oceny jego sytuacji ekonomiczno finansowej w celu podjęcia decyzji o wydaniu kart obciąŝeniowych. 4. Umowa w zakresie kart płatniczych jest zawierana na okres waŝności kart i jest przedłuŝana na kolejne okresy podane w cenniku, pod warunkiem wznowienia lub wydania nowych kart płatniczych, przy czym ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia ostatniego rachunku bankowego prowadzonego na rzecz Posiadacza rachunku, z zastrzeŝeniem 79 ust KaŜda z kart płatniczych wydawana jest osobie fizycznej, zwanej dalej UŜytkownikiem karty, której dane identyfikacyjne są umieszczone na tej karcie. UŜytkownicy kart upowaŝnieni są przez Posiadacza rachunku do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji kartami płatniczymi. 6. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartami płatniczymi przez UŜytkowników kart, odpowiada wyłącznie Posiadacz rachunku Bank przekazuje kaŝdą z kart płatniczych wraz z przypisanym do niej poufnym kodem identyfikacyjnym, zwanym dalej PIN, w sposób uzgodniony z Posiadaczem rachunku. 2. KaŜdy z UŜytkowników kart jest zobowiązany do podpisania karty płatniczej w momencie jej otrzymania, zgodnie z wzorem podpisu złoŝonym na umowie, w polu przeznaczonym na wzór podpisu i stosować ten podpis do wszystkich transakcji realizowanych przy uŝyciu karty płatniczej i potwierdzanych podpisem. 3. Karty płatnicze mogą być uŝywane wyłącznie przez UŜytkowników kart. 4. Termin waŝności kaŝdej z kart płatniczych upływa ostatniego dnia miesiąca widniejącego na karcie płatniczej jako data waŝności i po upływie tego terminu karty nie mogą być uŝywane. 5. KaŜda z kart płatniczych moŝe być objęta pakietem ubezpieczeń, którego zakres jest określany w cenniku. 6. UŜytkownicy kart zobowiązani są do: 1) przechowywania kart płatniczych i ochrony PIN z zachowaniem naleŝytej staranności, 2) nie przechowywania kart płatniczych razem z PIN, 3) niezwłocznego zgłoszenia do Banku utraty kart płatniczych, w szczególności ich kradzieŝy, zgubienia lub zniszczenia, 4) nie udostępniania kart płatniczych i PIN osobom nieupowaŝnionym. Limity transakcji Dla kaŝdej z kart płatniczych Bank ustala z Posiadaczem rachunku: 1) Limit dzienny wypłat - dzienną kwotę, do wysokości której UŜytkownicy kart mogą dokonywać wypłat gotówki z bankomatów, 2) Limit dzienny transakcji bezgotówkowych dzienną kwotę, do wysokości której UŜytkownicy kart mogą dokonywać płatności bezgotówkowych za zakupione towary i usługi. 2. Wysokość moŝliwych do wyboru limitów, o których mowa w ust. 1 jest określona we Wniosku w zakresie kart płatniczych. 3. W przypadku kart obciąŝeniowych, Bank przyznaje na wniosek Posiadacza rachunku Kwotę limitu wydatków maksymalną, dla danego cyklu rozliczeniowego kwotę wydatków dla kaŝdej karty obciąŝeniowej. 4. Wysokość przyznanego przez Bank indywidualnego limitu wydatków moŝe być róŝna od kwoty wnioskowanej przez 3. The Account Holder is obliged to submit on the Bank s request specific documents necessary to perform the assessment of its economic and financial situation in order to take the decision on the issuing of charge cards. 4. The Agreement for payment cards is concluded for the duration of card validity and is extended for the next periods given in the price list on condition of resuming or issuing new payment cards, and it will be terminated as of the moment of closing the last bank account conducted for the Account Holder, reserving 79 section Each of payment cards is issued to a natural person, hereinafter Card User, whose identification data are placed on such card. Card users are authorised by the Account Holder to perform on his behalf and for his sake credit card operations. 6. The Account Holder will be solely responsible for the financial obligations created as a result of using payment cards by Card Users The Bank identifies each of the payment card along with the identification code assigned to it, hereinafter PIN, in the manner agreed with the Account Holder. 2. Each of Card Users must sign a payment card on its receiving, in accordance with the specimen signature placed on the agreement, in the field intended for the specimen signature and use this signature for all the transactions carried out with the use of the payment card and confirmed with a signature. 3. Payment cards can be used by Card Users only. 4. Each payment card expires on the last day of the month appearing on the payment card as the validity date and upon the lapse of such time limit the cards must not continue to be used. 5. Each payment card can be covered by an insurance package, whose scope is specified in the price list. 6. Card users are obliges to: 1) store payment cards and protect the PIN with the use of due diligence, 2) not to store payment cards together with the PIN, 3) promptly report to the Bank the loss of payment cards, in particularly their theft, loss or destruction, 4) not to make payment cards and PINs available to unauthorised persons. Transaction limits For each payment card the Bank shall establish with the Account Holder: 1) Daily Withdrawal Limit - daily amount up to which Card Users can withdraw cash from ATMs, 2) Daily Non-cash Transaction Limit daily amount up to which Card Users can perform non-cash payments for purchased goods and services. 2. The level of selectable limits referred to in section 1 is specified in the Application for payment cards. 3. In the case of charge cards the Bank assigns on the Account Holder s request the Spending Limit maximum for a given settlement cycle amount of spending for each charge card. 4. The level of an individual spending limit assigned by the Bank can be different than the amount applied for by the Account Holder. 5. On the Account Holder s request the Bank may change the level of the limits referred to in section. 1 and 3,

14 Posiadacza rachunku. 5. Bank moŝe na wniosek Posiadacza rachunku zmienić wysokość limitów, o których mowa w ust. 1 i 3, z zastrzeŝeniem ust Bank moŝe ograniczyć prawa wynikające z umowy w zakresie kart płatniczych, dokonując zmniejszenia limitów, o których mowa w ust. 1 i 3, w przypadkach określonych w 81 ust.1 pkt Bank nie ponosi odpowiedzialności za opłaty i prowizje pobierane przez inne banki od transakcji dokonanych kartami oraz za ograniczenia w dokonywaniu: 1) transakcji gotówkowych w bankomatach innych, niŝ bankomaty Banku, 2) transakcji bezgotówkowych, nałoŝone przez inne niŝ Bank podmioty akceptujące transakcje realizowane kartami płatniczymi. UŜywanie kart płatniczych Karty płatnicze umoŝliwiają dokonywanie transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz składanie innych dyspozycji określonych w cenniku. 2. Transakcje kartami płatniczymi mogą być realizowane w punktach akceptujących i bankomatach oznaczonych symbolami: 1) VISA dla kart Millennium VISA Executive Silver i Millennium VISA Executive GOLD, 2) VISA Electron dla kart Millennium VISA Executive Electron, 3) MasterCard dla kart Millennium MasterCard Corporate. 3. Transakcje dokonane kartami płatniczymi są potwierdzane podpisami UŜytkowników kart lub kodem PIN, z wyjątkiem transakcji bezgotówkowych dokonanych bez fizycznego przedstawienia kart płatniczych. 4. W przypadku transakcji dokonywanych na odległość, bez fizycznego przedstawienia karty, dane UŜytkownika karty są potwierdzane w sposób wymagany przez punkty akceptujące. 5. Punkty akceptujące mają prawo sprawdzić toŝsamość kaŝdego z UŜytkowników kart w momencie dokonywania transakcji. Odmowa ze strony UŜytkowników kart moŝe skutkować utratą moŝliwości dokonania transakcji. 38. W przypadku uszkodzenia kart płatniczych lub utraty PIN, Bank moŝe wydać na wniosek Posiadacza rachunku nowe karty płatnicze w miejsce uszkodzonych oraz nowy PIN, pod warunkiem zwrotu poprzednich kart płatniczych do Banku. Rozliczenia transakcji UŜytkownicy kart są uprawnieni do dokonywania transakcji: 1) kartami debetowymi wyłącznie do wysokości dostępnych środków na rachunku bankowym, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w 36 ust. 1, 2) kartami obciąŝeniowymi do wysokości limitów, o których mowa w 36 ust. 1 i Dla kaŝdej karty obciąŝeniowej Posiadacz rachunku wspólnie z Bankiem ustala jednorazowo cykl rozliczeniowy: 1) tygodniowy lub 2) dwutygodniowy lub 3) miesięczny, przy czym zmiana cyklu skutkuje koniecznością wydania nowej karty obciąŝeniowej. 3. W przypadku, gdy data zamknięcia tygodniowego lub dwutygodniowego cyklu rozliczeniowego przypada na dzień wolny od pracy, dniem zamykającym dany cykl rozliczeniowy jest dzień roboczy poprzedzający tę datę. Następny dzień kalendarzowy staje się pierwszym dniem nowego cyklu rozliczeniowego. reserving section The Bank may limit the rights resulting from the agreement with respect to credit cards, by reducing the limits referred to in section 1 and 3 in the cases specified in 81 section 1 item The Bank shall not be liable for fees and commissions collected by other entities on transactions performed with cards and for constraints in the making of: 1) cash transactions at ATMs other than the Bank s ATMs, 2) non-cash transactions imposed by entities other than the Bank accepting transactions carried out with a payment card. Using Payment Cards Payment cards enable the carrying out of cash and noncash transactions and submitting new instructions specified in the price list. 2. Payment card transactions can be carried out at points of sale and ATMs marked with the following symbols: 1) VISA for Millennium VISA Executive Silver and Millennium VISA Executive GOLD cards, 2) VISA Electron for Millennium VISA Executive Electron cards, 3) MasterCard for Millennium MasterCard Corporate cards. 3. Transactions performed with credit cards are confirmed with signatures of Card Users or PIN code, with the exception of non-cash transactions performed without the physical presentation of payment cards. 4. In the case of remote transactions without the physical presentation of the card, the data of the Card User are confirmed in the manner required by vendors. 5. Vendors can check the identity of a card at the moment of performing transactions. Refusal on the part of card users may result in preventing the carrying out of transactions. 38. If payment cards are damaged or PIN lost, the Bank may issue on the Account Holder s request new payment cards instead of those damaged and a new PIN, on condition of the return of the previous payment cards to the Bank. Settlement of Transactions Card Users are authorised to perform transactions with: 1) debit cards exclusively up to the level of available funds on the bank account, taking into account the limits referred to in 36 section 1, 2) charge cards exclusively up to the level of the limits referred to in 36 section 1 and 3, 2. For each charge card the Account Holder jointly with the Bank shall establish a settlement cycle on a one-off basis: 1) weekly or 2) biweekly or 3) monthly, and the change of the cycle will necessitate the issuing of a new charge card, 3. In the case when the date of closing a weekly or biweekly settlement cycle falls on a day off work, the business day preceding such date will be the day closing the cycle. The next calendar day shall become the first day of a new settlement cycle. 4. Transactions performed with charge cards shall charge the bank account indicated in the agreement, irrespective of the level of the account balance, automatically on the following dates

15 4. Transakcje dokonane kartami obciąŝeniowymi, obciąŝają wskazany w umowie rachunek bankowy, niezaleŝnie od wysokości salda rachunku, automatycznie w terminach: 1) 6 dni po zamknięciu tygodniowego cyklu rozliczeniowego, 2) 6 lub 13 dni po zamknięciu dwutygodniowego cyklu rozliczeniowego, 3) 6, 13 lub 19 dni po zamknięciu miesięcznego cyklu rozliczeniowego, w zaleŝności od wyboru Posiadacza rachunku. 5. Posiadacz rachunku ma moŝliwość wcześniejszej, całkowitej lub częściowej spłaty kwoty transakcji dokonanych kartami obciąŝeniowymi. 6. Posiadacz rachunku jest zobowiązany zapewnić na rachunku bankowym wystarczające środki do rozliczenia transakcji dokonanych kartami płatniczymi oraz naleŝnych Bankowi prowizji i opłat. 7. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za transakcje zrealizowane kartami płatniczymi, w tym za transakcje powodujące powstanie zadłuŝenia przeterminowanego, przy czym zastosowanie mają postanowienia Transakcje w walutach obcych dokonane kartami VISA są przeliczane na złote, po uprzednim przeliczeniu ich na dolary amerykańskie, za wyjątkiem transakcji dokonanych w euro, które są przeliczane bezpośrednio na złote. Przeliczenia walutowe są dokonywane według kursów walut rynku hurtowego stosowanych przez VISA International, z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia, powiększonych o marŝe Banku określone w cenniku. 9. Transakcje w walutach obcych dokonane kartami MasterCard są przeliczane na złote według kursu sprzedaŝy euro stosowanego przez Bank w dniu rozliczenia, przy czym transakcje dokonane w innej walucie, niŝ euro są uprzednio przeliczane na dolary amerykańskie według kursu zakupu waluty danego kraju, a następnie na euro według kursu sprzedaŝy dolarów amerykańskich stosowanych przez MasterCard w dniu rozliczenia transakcji. ZastrzeŜenie kart płatniczych UŜytkownicy kart lub Posiadacz rachunku, w przypadku zgubienia lub kradzieŝy kart płatniczych powinni niezwłocznie powiadomić: 1) Bank, w sposób określony przez Bank lub 2) oddział dowolnego banku oznaczony (odpowiednio) emblematem VISA lub MasterCard, w celu zastrzeŝenia kart płatniczych. 2. Podczas podróŝy zagranicznej UŜytkownicy kart mają moŝliwość zastrzeŝenia kart płatniczych korzystając odpowiednio z usług Global Customer Assistance Service lub MasterCard Global Service centrów obsługi klienta VISA International/ MasterCard International, które świadczą usługi awaryjne UŜytkownikom kart VISA/ MasterCard, zwłaszcza podczas ich podróŝy zagranicznych. 3. Posiadacz rachunku moŝe zastrzec karty płatnicze z innych powodów, niŝ określone w ust. 1, w szczególności w przypadku odwołania upowaŝnienia do dysponowania rachunkiem przy uŝyciu kart płatniczych, przy czym zastrzeŝone karty płatnicze powinny być zwrócone do Banku, w momencie składania pisemnego potwierdzenia zastrzeŝenia, o którym mowa w ust W przypadku, gdy zastrzeŝenie nie zostało złoŝone w formie pisemnej, naleŝy je potwierdzić poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w placówce Banku najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty złoŝenia zastrzeŝenia. 5. ZastrzeŜenie staje się skuteczne od chwili przyjęcia przez Bank zastrzeŝenia, o którym mowa w ust. 1 i ZastrzeŜenie kart płatniczych nie moŝe być odwołane, a zastrzeŝone karty płatnicze nie mogą być uŝywane. W przypadku ich odnalezienia powinny zostać zwrócone do 1) 6 days after the closure of a weekly settlement cycle, 2) 6 or 13 days after the closure of a biweekly settlement cycle, 3) 6 or 13 or 19 days after the closure of a monthly settlement cycle, depending on the Account Holder s choice. 5. The Account Holder has a possibility of an earlier total or partial repayment of the amount of transactions performed with charge cards. 6. The Account Holder is obliged to secure on the bank account sufficient funds for settling transactions performed with payment cards and fees and commissions due the Bank. 7. The Account Holder shall bear full liability for transactions carried out with payment cards, including for transactions causing the origination of past due debt; the provisions of 77 apply. 8. Transactions performed in foreign currency with VISA cards are converted into zloties, after prior conversion of the transaction into the American Dollar, except transactions performed in the Euro, which are converted directly into zloties. Currency conversions are performed according to the wholesale currency rates employed by VISA International, as of the day preceding the day of settlement increased by the Bank s margins, specified in the price list. 9. Transactions in foreign currency performed with MasterCard cards are recalculated into zloties according to the euro selling rate employed by the Bank on the day of settlement, while the transactions performed in other currency than the euro are previously converted into the USD according to the buying rate of the currency of a given country, and then into the selling rate of the USD performed by MasterCard on the day of transaction settlement. Stopping of Payment Cards In the case of losing or theft of payment cards Card Users or the Account Holder should immediately notify: 1) the Bank in the manner specified by the Bank or 2) branch of a given bank bearing the VISA or MasterCArd (respectively) emblem in order to stop the payment cards. 2. When travelling abroad Card Users have the possibility of stopping payment cards by using respectively Global Customer Assistance Service or MasterCard Global Service, VISA International/ MasterCard International call centres, which provide emergency services to VISA/MasterCard card users, especially during their foreign trips. 3. An Account Holder may stop payment cards for other reasons than those specified in section 1, in particular in the case of revoking the authorisation to dispose of the account with the use of payment cards and the stopped payment cards ought to be returned to the Bank at the moment of submitting a written confirmation of the stopping referred to in section If the stopping has not been made in writing, it should be confirmed by filling out an appropriate form at the latest within three business days from the day of stopping. 5. The stopping becomes effective once the Bank has adopted the stipulation referred to in section 1 and The stopping of a payment card cannot be revoked and the stopped Debit Card must not be used. If found, it should be returned to the Bank

16 Banku. 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z tytułu transakcji dokonanych kartami: 1) do czasu zgłoszenia faktu utraty kart, do kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, obliczonej według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia utraty karty, 2) z winy Posiadacza karty lub UŜytkownika karty, a w szczególności, gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w 35 ust.2 i 6, 3) po wypowiedzeniu umowy w zakresie kart, 4) na odległość bez fizycznego przedstawienia karty, w tym w szczególności zrealizowanych za pośrednictwem telefonu, Internetu lub poczty, 5) z potwierdzeniem prawidłowo wprowadzonego numeru PIN, 6) po zgłoszeniu utraty kart, o ile doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza rachunku lub UŜytkowników kart, 7) w wyniku uŝycia karty przez ich UŜytkowników niezgodnie z prawem, z uwzględnieniem płatności za zabronione towary i usługi, 8) z uŝyciem karty, gdy Posiadacz rachunku nie dopełnił obowiązków określonych w 70 ust W przypadku utraty kart płatniczych, Bank moŝe wydać nowe karty płatnicze i nowe PIN zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku i przekazać karty płatnicze w sposób z nim uzgodniony. 9. Bank moŝe zastrzec karty płatnicze w przypadku: 1) podejrzenia ich uŝycia przez osoby nieuprawnione lub 2) opisanym w 81, przy czym zastrzeŝone karty płatnicze powinny być zwrócone do Banku. Wznowienie kart płatniczych Po upływie terminu waŝności kart płatniczych, Bank moŝe wznowić karty płatnicze, z zastrzeŝeniem ust. 2 i 3, o ile rezygnacja ze wznowienia kart płatniczych nie wpłynie do Banku najpóźniej 45 dni przed upływem terminu ich waŝności. 2. Bank moŝe ustalić dodatkowe warunki wznowienia kart płatniczych i wymagać złoŝenia dodatkowych dokumentów. 3. Bank moŝe podjąć decyzję o nie wznawianiu kart płatniczych, w przypadkach określonych w 81 ust. 1 i 2, informując o tym Posiadacza rachunku pisemnie przed upływem terminu waŝności kart płatniczych. 4. KaŜda z kart płatniczych jest wznawiana z tym samym numerem, co poprzednia karta płatnicza oraz z ostatnio ustalonym dla niej PIN. 42. W przypadku, gdy miejscem odbioru kart płatniczych nowych lub wznowionych jest placówka, Posiadacz rachunku / UŜytkownicy kart zobowiązani są je odebrać w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy lub daty upływu waŝności poprzednich kart płatniczych. Po tym terminie Bank ma prawo do odmowy wydania karty płatniczej bez zwrócenia pobranych opłat. Rozdział 4 Gospodarcze ObciąŜenia Bezpośrednie W ramach umowy rachunku rozliczeniowego w złotych Bank oferuje usługę Gospodarczych ObciąŜeń Bezpośrednich, zwaną dalej GOBI, polegającą na: 1) obciąŝaniu rachunku bankowego Posiadacza rachunku, który występuje jako DłuŜnik, 2) uznawaniu rachunku bankowego Posiadacza rachunku, który występuje jako Wierzyciel, na podstawie dyspozycji wystawianych przez Wierzyciela w trybie rozrachunków stosowanych dla rozliczeń w formie GOBI. 2. Warunki realizacji rozliczeń GOBI: 7. The Bank shall not be liable for the effects resulting from transactions performed: 1) il reporting the fact of losing the cards up to the amount responding to the equivalent of 150 PLN, calculated at the average NBP rate prevailing as of the day of reporting the card loss, 2) due to the fault of the Card Holder or Card User, in particular if he has not fulfilled his obligations specified in 35 section 2 and 6 3) after the termination of the agreement for cards. 4) remotely without the physical presentation of the card, including particularly those carried out by means of a telephone, Internet or post, 5) with a confirmation by a correctly introduced PIN, 6) after reporting a card loss, provided it was caused by the Card Holder or Users deliberate fault, 7) as a result of using the card by its Users contrary to the law, in particular for payment for prohibited goods or services, 8) with the use of the card, when the Account Holder has not fulfilled the obligations specified in 70 section In the case of damaging payment cards the Bank may issue on the Account Holder s request new payment cards and a new PIN in accordance with the Account Holder s instruction and transfer payment cards in a manner agreed with him. 9. The Bank may stop payment cards in the case: 1) of suspicion of their use by unauthorised persons or 2) described in 81, and the stopped payment cards ought to be returned to the Bank Resuming Payment Cards Upon the expiry date of a payment card the Bank may resume the payment card, with the reservation of section 2 and 3, unless the decision not to resume the payment cards has entered the Bank at the latest 45 days prior to their expiry. 2. The Bank may establish additional terms of resuming payment cards and request additional documents to be submitted. 3. The Bank may decide not to resume payment cards in cases specified in 81 section 1 and 2, informing thereof the Account Holder, prior to their expiry. 4. Each of the payment cards is resumed with the same number as the previous payment card and with the PIN number last established for it. 42. If an outlet is the place of receiving new or resumed payment cards, the Account Holder/ Card Users are obliged to pick them up within 2 months from the date of signing the agreement or date of expiry of the previous payment cards. After such date the Bank has the right to refuse to issue the payment card without returning the collected fees. Chapter 4 Corporate Direct Debit Under the agreement for a zloty settlement account the Bank offers the service of Corporate Direct Debit, hereinafter GOBI consisting in: 1) debiting the bank account of the Account Holder who appears as the Debtor, 2) debiting the bank account of the Account Holder who appears as the Creditor, on the basis of instructions issued by the Creditor in the mode of GOBI settlements. 2. The terms of carrying out GOBI settlements: 1) The Creditor and Debtor have accounts in banks

17 1) Wierzyciel i DłuŜnik posiadają rachunki w bankach, które zawarły Porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania rozliczeń w formie GOBI, 2) DłuŜnik udzielił Wierzycielowi pisemnej zgody na obciąŝanie rachunku rozliczeniowego w formie GOBI zwanej dalej zgodą, kwotami wynikającymi ze zobowiązań, 3) bank prowadzący rachunek bankowy DłuŜnika otrzymał i przyjął do realizacji dyspozycję zgody, o której mowa w pkt W ramach zgody DłuŜnik posiadający rachunek w Banku, ma moŝliwość zgłoszenia okresowego braku akceptacji płatności bez podania przyczyn. 4. Bank wznawia realizację rozliczeń GOBI w następnym dniu roboczym po upływie okresu obowiązywania dyspozycji braku akceptacji płatności. 5. DłuŜnik, posiadający rachunek w Banku, moŝe określić dla danego Wierzyciela i dla danej płatności limit kwotowy, do wysokości którego będą realizowane dyspozycje. 6. DłuŜnik ma moŝliwość odwołania zgody bez podania przyczyn. 7. DłuŜnik jest zobowiązany do przekazania jednego egzemplarza odwołania zgody do Banku, a drugiego bezpośrednio Wierzycielowi. 8. Dyspozycję udzielenia zgody, odwołania zgody lub zgłoszenia okresowego braku akceptacji płatności uwaŝa się za skuteczną w przypadku: 1) dostarczenia do placówki następnego dnia roboczego po dniu potwierdzenia przyjęcia przez placówkę, 2) przesłania drogą korespondencyjną na adres dla rozliczeń GOBI, wskazany przez Bank - następnego dnia roboczego po dniu potwierdzenia przyjęcia przez Bank Bank nie ponosi odpowiedzialności za kwoty oraz terminy rozliczeń realizowanych w formie GOBI, niezgodnych z rachunkami lub fakturami przesyłanymi do DłuŜnika przez Wierzyciela. 2. Dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z realizacją płatności w formie GOBI, których podstawą są relacje prawne między DłuŜnikiem a Wierzycielem, będą odbywały się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, poza bankami uczestniczącymi w rozliczeniach GOBI DłuŜnik zobowiązany jest: 1) z zastrzeŝeniem ust. 2, do zapewnienia na rachunku bankowym wskazanym w zgodzie, najpóźniej do godz w dniu realizacji dyspozycji GOBI, środków wystarczających na pokrycie pełnej kwoty naleŝności na rzecz Wierzyciela oraz opłat i prowizji naleŝnych Bankowi z tytułu wykonania dyspozycji zgodnie z cennikiem, 2) do przekazania do Banku nowej zgody - kaŝdorazowo, w przypadku zmiany danych DłuŜnika lub Wierzyciela. 2. W przypadku braku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 Bank nie wykona dyspozycji. 46. Bank DłuŜnika: 1) przeprowadza rozliczenia w formie GOBI zgodnie z posiadaną zgodą DłuŜnika, 2) nie informuje DłuŜnika o otrzymaniu rozliczenia GOBI z banku Wierzyciela, 3) nie przyjmuje dokumentów dotyczących GOBI which concluded an interbank agreement in the matter of employing settlements in the form of GOBI, 2) The Debtor granted to the Creditor written consent for debiting the settlement account in the form of GOBI hereinafter consent with the amounts resulting from liabilities, 3) the Bank maintaining the Debtor s bank account received and accepted for implementation the instruction of consent, referred in item Pursuant to such consent the Debtor having an account at the Bank has the possibility of reporting a temporary lack of acceptance for payment without stating the reasons. 4. The Bank resumes the implementation of GOBI settlements on the next business day upon the lapse of the duration of the instruction of non-acceptance of payment. 5. The Debtor having an account at the Bank may specify for a given Creditor and given payment a zloty limit up to which instructions will be carried out. 6. The debtor has a possibility of calling off his consent without stating the reasons. 7. The Debtor is obliged to transfer one copy of revoking the consent to the Bank, and the other directly to the Creditor. 8. The instruction of granting consent, of revoking consent or reporting a temporary non-acceptance of payment will be considered effective in the case of: 1) supplying to the outlet on the next business day after the day of confirming the acceptance by the outlet, 2) sending by correspondence to the address for GOBI settlements indicated by the Bank on the next business day after the day of confirming the acceptance by the Bank The Bank shall not be responsible for the amounts and dates of settlements carried out in the form of GOBI contrary to the bills or invoices sent to the Debtor by the Creditor. 2. The pursuance of all the claims connected with the implementation of payments in the from of GOBI which is based legal relations between the Debtor and the Creditor will take place on the basis of the binding provisions of law, except for the banks participating in GOBI settlements. 1. The Debtor is obliged: 45. 1) reserving section 2, to secure on the bank account indicated in the consent - at the latest by 8.30 on the day of carrying out a given GOBI instruction - funds sufficient for the coverage of the full amount of receivables for the Creditor and payments and commissions due the Bank on account of carrying out the instruction in accordance with the price list, 2) to send to the Bank a new consent each time when the Debtor s or Creditor s data have changed. 2. In the case of a blocking of funds referred to in section 1 item 1 the Bank shall not carry out the instruction. The Debtor s Bank: 46. 1) shall conduct settlements in the form of GOBI in accordance with the Debtor s consent, 2) shall not inform the Debtor on receiving a GOBI settlement from the Creditor s bank, 3) shall not accept documents pertaining to GOBI

18 zawierających dane niezgodne z danymi posiadanymi przez Bank, 4) nie realizuje nowych dyspozycji rozliczeń GOBI w okresie wypowiedzenia umowy rachunku oraz w przypadku występowania zadłuŝenia przeterminowanego na rachunku DłuŜnika. 47. Wierzyciel zobowiązany jest do: 1) wystawiania dyspozycji GOBI wyłącznie wobec DłuŜników, od których uzyskał pisemną zgodę, 2) informowania DłuŜnika o kwotach i terminach płatności wynikających z zobowiązań, oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie przed terminem realizacji dyspozycji GOBI, 3) składania dyspozycji w sposób uzgodniony z Bankiem, nie później niŝ do godz na dwa dni robocze przed terminem rozliczenia GOBI, 4) nie uŝywania w identyfikatorze płatności jakichkolwiek znaków specjalnych, w szczególności: /, oraz polskich liter takich jak: ą, ł. 48. Bank Wierzyciela: 1. przyjmuje do realizacji prawidłowo wystawione dyspozycje GOBI składane przez Wierzyciela, zawierające następujące dane: 1) nazwę Wierzyciela, 2) identyfikator Wierzyciela (NIP), 3) numer rachunku bankowego Wierzyciela, 4) nazwę DłuŜnika oraz numer jego rachunku bankowego, 5) kwotę rozliczenia GOBI, 6) identyfikator płatności według oznaczeń Wierzyciela, zgodny z identyfikatorem na zgodzie złoŝonej przez DłuŜnika. 2. uznaje rachunek Wierzyciela w dniu otrzymania środków z banku DłuŜnika, 3. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy realizacji dyspozycji GOBI przez bank DłuŜnika, jeŝeli dokonał wszystkich czynności w celu zrealizowania dyspozycji GOBI, 4. udostępnia informacje o bankach oraz ich jednostkach organizacyjnych, za pośrednictwem których mogą być realizowane rozliczenia GOBI, 5. nie realizuje nowych dyspozycji rozliczeń GOBI w okresie wypowiedzenia umowy rachunku. Rozdział 5 Kanały Bankowości Elektronicznej Warunki korzystania z KBE Warunkiem uzyskania dostępu do KBE jest podpisanie umowy i wniosku w zakresie korzystania z KBE. 2. Rozwiązanie umowy rachunku rozliczeniowego w złotych moŝe skutkować rozwiązaniem umowy korzystania z KBE. 3. Umowa w zakresie KBE ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia ostatniego rachunku rozliczeniowego w złotych prowadzonego na rzecz Posiadacza rachunku. 4. Bank określa zakres usług świadczonych za pośrednictwem KBE, zastrzegając sobie prawo do rozszerzania ich funkcjonalności lub rezygnacji z prowadzenia wybranych usług, w szczególności w przypadku zmian funkcjonalności systemów informatycznych Banku. 5. Wykaz usług oferowanych przez dany KBE jest dostępny w serwisie internetowym, w ramach tego KBE oraz w placówkach Dostęp do KBE jest moŝliwy pod warunkiem konfiguracji sprzętu i oprogramowania uŝytkowanego przez Posiadacza containing data contrary to the data held by the Bank, 4) shall not carry out new orders of GOBI settlements in the period of terminating the account agreement and in the case of the occurrence of past due debt on the Debtor s account. 47. The Creditor is obliged to 1) issue GOBI instructions exclusively to the Debtors from whom it received written consent, 2) inform the Debtor on the amounts and payment deadlines resulting from the liabilities and any changes in this regard prior to the date of carrying out the GOBI instruction. 3) submit an instruction in the manner agreed with the Bank, no later than by on at least two business days prior to the day on which GOBI is settled 4) not to use in the payment identifier any special characters, in particular: /, and Polish letters such as: ą, ł. 48. The Creditor s Bank: 1. shall accept for carrying out the correctly issued GOBI instructions submitted by the Creditor, containing the following data: 1) Creditor s name, 2) Creditor s identifier (NIP), 3) Creditor s bank account number, 4) Debtor s name and number of his bank account number, 5) amount of GOBI settlement, 6) payment identifier according to the Creditor s designations in accordance with the identifier appearing on the consent submitted by the Debtor. 2. shall recognise the Creditor s account on the day of receiving funds from the Debtor s bank, 3. shall not be responsible for the Debtor s bank refusing to carry out a GOBI instruction, if it has performed all the operations in order to carry out the GOBI instruction, 4. shall make available information about the banks and their organisational units through which GOBI settlements can be realised, 5. shall not carry out new GOBI settlements in the period of notice of the account agreement. Chapter 5 Electronic Banking Channels Terms of Using Electronic Banking Channels (KBE) Access to KBE is conditional on the conclusion of the agreement and application to use KBE. 2. The termination of an agreement for a settlement account in Polish zloty may result in terminating the agreement for using KBE. 3. The Agreement to use KBE shall be terminated once the last zloty settlement account kept for the Account Holder has been closed. 4. The Bank shall determine the scope of the Account Holder s access to each of the services provided by means of KBE, reserving the right to expand the functionality or terminating maintenance of certain services, in particular in the case of changed functionalities of IT systems or Group entities. 5. The list of services offered by a given KBE is available from the Internet service, within such KBE and from outlets Access to Millenet is possible on condition of configuring the equipment and software used by the Account Holder in accordance with the Bank s

19 rachunku, zgodnie z zaleceniami Banku, w szczególności zgodnie z instrukcjami UŜytkownika KBE dotyczącymi TransBank / Millenet / ESOBIG, dostępnymi w serwisie internetowym Banku. 2. Posiadacz rachunku korzystający z systemu Millenet jest zobowiązany do monitorowania serwisu internetowego Banku w celu aktualizacji wiedzy na temat obsługi tego KBE oraz wymagań sprzętowych i programowych. 3. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do korzystania z wersji oprogramowania wskazanej przez Bank w aktualnej wersji Instrukcji UŜytkownika i dostępnej na witrynie internetowej Banku Posiadacz rachunku powinien posługiwać się instrumentami zabezpieczeń oraz instrumentami uwierzytelniającymi właściwymi dla danego KBE w sposób zapewniający zachowanie ich poufności i jest zobowiązany do nie udostępniania ich innym osobom. 2. W przypadku wystąpienia podejrzeń, co do znajomości przez osoby nieupowaŝnione instrumentów zabezpieczeń lub instrumentów uwierzytelniających, Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie: 1) dokonać ich zmiany lub zablokować KBE, a następnie 2) skontaktować się z Bankiem w celu uzyskania nowych instrumentów zabezpieczeń lub instrumentów uwierzytelniających W celu zapewnienia bezpieczeństwa środków na rachunku bankowym Bank zastrzega sobie prawo stosowania procedur zabezpieczających, w szczególności do potwierdzania dyspozycji złoŝonych za pośrednictwem Usługi Telefonicznej pod numerami telefonów wskazanymi przez Posiadacza rachunku. 2. Bank ma prawo do niezrealizowania dyspozycji w przypadku niemoŝności uzyskania z jakichkolwiek przyczyn potwierdzenia dyspozycji. 3. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do KBE w szczególności: 1) w przypadku korzystania z KBE w sposób niezgodny z postanowieniami umowy w zakresie korzystania z KBE, 2) podejrzenia korzystania z KBE przez osoby nieupowaŝnione Dyspozycje i oświadczenia składane przez Posiadacza rachunku za pośrednictwem KBE w czasie ustanowionej sesji uznaje się za spełniające wymogi formy pisemnej i skutkują one zobowiązaniami i uprawnieniami o treści określonej w komunikatach podanych w KBE. 2. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za korzystanie oraz dyspozycje złoŝone przy uŝyciu KBE. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do kontrolowania stanu realizacji dyspozycji złoŝonych za pośrednictwem KBE, z wyłączeniem Usługi Telefonicznej i TransBank. 4. Treść dyspozycji, złoŝonej w trybie określonym w ust. 1 prawnie wiąŝe wszystkie strony od chwili wykonania czynności. 5. KaŜde zamówienie produktu lub usługi Banku złoŝone za pośrednictwem KBE oznacza przyjęcie przez Posiadacza rachunku warunków korzystania z danego produktu bankowego lub usługi. Usługa Telefoniczna Posiadacz rachunku po podpisaniu umowy i wniosku w zakresie KBE - Usługa Telefoniczna: 1) ustanawia swój numer identyfikacyjny, zwany dalej Telekodem, zabezpieczający składanie dyspozycji przez telefon, recommendations, in particular, in accordance with the KBE User Instructions pertaining to TransBank / Millenet / ESOBIG, available from the Bank s internet service. 2. The Account Holder using the Millenet system is obliged to monitor the Bank s internet service in order to update his knowledge about using KBE and the hardware and software requirements. 3. The Account Holder is obliged to use the software version indicated by the Bank in the current version of the User Instructions and available from the Bank s website The Account Holder should use security instruments and authorisation instruments appropriate for a particular KBE in a manner guaranteeing the observance of their confidentiality, and it must not disclose them to other parties. 2. If there are suspicions as to the knowledge of security instruments or authorisation instruments by unauthorised persons, the Client should immediately: 1) change them or block KBE and after having done so, 2) contact the Bank in order to obtain new security instruments or authorisation instruments With a view to guaranteeing the securing of the bank account the Bank reserves the right to use security procedures, in particular to confirm instructions submitted by means of the Telephone Service by way of calling telephone numbers indicated by the Account Holder. 2. The Bank has the right not to carry out an instruction, if it is not possible obtain a confirmation of the instruction for one reason or another. 3. The Bank has to right to block access to KBE, in particular: 1) in the case of using KBE in a manner contrary to the provisions of the agreement for using KBE, 2) suspicions that a KBE is used by unauthorised persons Instructions and statements submitted by the Account Holder by means of a KBE during the established session are recognised as meeting the requirements of the written form and result in rights and obligations whose content is specified in the communiqués given through the KBE. 2. The Account Holder shall be responsible for the use of - and instructions made with the use of a KBE. 3. The Account Holder is obliged to control the status of carrying the instructions made by means of a KBE, with the exception of the Telephone Service and TransBank. 4. The content of an instruction submitted in the mode specified in section 1 legally binds all the parties as from the moment of carrying out the operations. 5. Each ordering of the Bank s product or service made by means of a KBE is tantamount to the acceptance by the Account Holder of the terms of using a given bank product or service. Telephone Service The Account Holder having concluded the agreement and application for the KBE Telephone Service: 1) shall establish its identification number, hereinafter Telekod, securing the making of Transactions by telephone, 2) shall establish an oral Access Password, of whatever shape, on first connection with a

20 2) ustanawia dowolne słowne Hasło dostępu przy pierwszym połączeniu z Konsultantem Usługi Telefonicznej. 2. Osoby wskazane na Karcie wzorów podpisów złoŝonej w Banku i posługujące się prawidłowym Telekodem upowaŝnione są do jednoosobowego korzystania z Usługi Telefonicznej w pełnym zakresie. 3. Posiadacz rachunku moŝe dodatkowo upowaŝnić inne osoby do jednoosobowego korzystania z wybranych funkcji Usługi Telefonicznej na odrębnym formularzu wskazanym przez Bank. 4. W przypadku odwołania przez Posiadacza rachunku upowaŝnienia do dysponowania rachunkiem udzielonego na Karcie wzorów podpisów lub na specjalnym upowaŝnieniu wymienionym w ust. 3, Posiadacz rachunku powinien ustanowić nowe instrumenty zabezpieczeń zgodnie z ust Posiadacz rachunku powinien posługiwać się instrumentami zabezpieczeń właściwymi dla Usługi Telefonicznej w sposób zapewniający zachowanie ich poufności, w szczególności zobowiązany jest do nie udostępniania ich osobom nieupowaŝnionym. 2. Bank ustala wysokość limitów transakcyjnych dla dyspozycji telefonicznych, które mogą być zlecone za pośrednictwem Konsultanta Usługi Telefonicznej. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie dyspozycji przekazanej za pośrednictwem Usługi Telefonicznej przez osobę nieuprawnioną, która podała prawidłowe instrumenty zabezpieczeń. 4. W przypadku wystąpienia podejrzeń, co do znajomości przez osoby nieupowaŝnione instrumentów zabezpieczeń, Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie: 1) dokonać ich zmiany, a następnie, 2) skontaktować się z Bankiem w celu uzyskania nowych instrumentów zabezpieczeń. 5. Bank ma prawo do niezrealizowania dyspozycji w przypadku niemoŝności uzyskania z jakichkolwiek przyczyn potwierdzenia dyspozycji Posiadacz rachunku moŝe składać dyspozycje oraz uzyskiwać informacje o produktach i usługach Banku: 1) po wprowadzeniu ośmiu ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego w umowie w zakresie Usługi Telefonicznej i Telekodu, 2) pod warunkiem podania hasła dostępu - przy połączeniu z Konsultantem Usługi Telefonicznej. 2. Konsultant Usługi Telefonicznej moŝe dokonać weryfikacji danych osobowych osób upowaŝnionych zgodnie z 54 ust. 2 i 3, działających w imieniu Posiadacza rachunku i w przypadku braku uzyskania prawidłowych danych, odmówić wykonania dyspozycji przez telefon. 3. Dostęp do Usługi Telefonicznej jest moŝliwy za pomocą telefonu lub faksu pracującego w trybie wybierania tonowego. 4. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych. 5. Nagrania, o których mowa w ust. 4 są poufne i mogą być wykorzystane przez Bank wyłącznie w celach dowodowych oraz do monitorowania jakości obsługi. 6. Bank ustala i podaje w cenniku wysokość limitów transakcyjnych dla dyspozycji telefonicznych, które mogą być zlecane za pośrednictwem Konsultanta Usługi Telefonicznej. 7. W przypadku zablokowania dostępu do Usługi Telefonicznej, wymagana jest jej ponowna aktywacja, zgodnie z trybem określonym w 54 ust. 1, przy czym Bank zastrzega sobie 5 dni roboczych na uruchomienie usługi. 57. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi Telephone Service Consultant. 2. Persons indicated on the Specimen Signature Chart submitted to the Bank and using the correct Telekod are authorised to use the Telephone Service single handed to the full extent. 3. The Account Holder may additionally authorise other persons to a single-handed use of selected functions of the Telephone Service on a separate form indicated by the Bank. 4. In the case of the Account Holder s revoking the authorisation to use the account granted on the Specimen Signature Card or on a separate authorisation enumerated in section. 3, the Account Holder ought to establish new security instruments in accordance with section The Account Holder should use security instruments for the Telephone Service in a manner securing the observance of their confidentiality, in particular he must not disclose them to unauthorised parties. 2. The Bank establishes the level of transaction limits for telephone instructions which can be ordered through a Telephone Service Consultant. 3. The Bank shall bear no liability for carrying out an instruction transferred through the Telephone Service by an unauthorised person who nevertheless presented correct security instruments. 4. If there are suspicions as to the knowledge of security instruments by unauthorised persons, the Account Holder should immediately: a) change them, and after having done so, b) contact the Bank in order to obtain new security instruments. 5. The Bank has the right not to carry out an instruction, if it is not possible obtain a confirmation of the instruction for one reason or another The Account Holder may submit instructions and obtain information about the Bank s products and services: 1) after having entered eight last digits of the bank account number, indicated in the Agreement for the Telephone Service and Telekod, 2) on condition of giving the oral password - on connection with a Telephone Service Consultant. 2. A Telephone Service Consultant may verify personal data of persons authorised in accordance with 54 section 2 and 3 acting on behalf of the Account Holder and in the case of non-obtaining the correct data refuse to accept a Transaction by telephone. 3. Access to the Telephone Service is possible by means of a telephone or fax working in the tone mode. 4. The Bank reserves the right to record telephone conversations. 5. The recordings referred to in section 4 are confidential and may be used by the Bank for evidentiary purposes and for monitoring the quality of service. 6. The Bank establishes and publishes in the price list the level of limits for telephone instructions which can be ordered by means of a Telephone Service Consultant. 7. In the case of blocking access to the Telephone Service, its reactivation is required, in accordance with the mode specified in 54 section 1, and the Bank allows shall have up to 5 business days for launching the service. 57. The Bank has to right to block access to the Telephone Service, in particular:

- 1 - Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A.

- 1 - Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank moŝe nadać oferowanym produktom i usługom nazwy handlowe określone w cenniku. Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe.

Bank moŝe nadać oferowanym produktom i usługom nazwy handlowe określone w cenniku. Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank moŝe nadać oferowanym produktom i usługom nazwy handlowe określone w cenniku. Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe.

Bank moŝe nadać oferowanym produktom i usługom nazwy handlowe określone w cenniku. Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bank może nadać oferowanym produktom i usługom nazwy handlowe określone w cenniku. Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe.

Bank może nadać oferowanym produktom i usługom nazwy handlowe określone w cenniku. Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL WERSJA W JĘZ. ANGIELSKIM W CENIE 29,99 ZŁ WERSJA DWUJĘZYCZNA PL/ENG 49,99 ZŁ OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 20 czerwca 2012 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w 2 bieżącego w walucie obcej dla rezydentów bieżącego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

18) hasło dostępu hasło do logowania do usługi

18) hasło dostępu hasło do logowania do usługi OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH PODMIOTÓW W BANKU MILLENNIUM S.A. (obowiązuje dla umów zawartych od dnia 09.05.2016 r.) ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM BANKU

W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM BANKU OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ PŁATNICZYCH W IPKO BIZNES W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM BANKU GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF EXECUTION OF PAYMENT ORDERS IN IPKO BIZNES IN THE IT SYSTEM OF THE BANK 1 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znoszące

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E K O C I N Y, M A J

S Z C Z E K O C I N Y, M A J Załącznik do Uchwały Nr 30/2011 Zarządu Banku z dnia 30 maja 2011 r BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT S Z C Z E K O C I N Y, M A J 2 0 1 1 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH PODMIOTÓW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH PODMIOTÓW W BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH PODMIOTÓW W BANKU MILLENNIUM S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Page 1/25 Strona 1/25

Page 1/25 Strona 1/25 GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS, PAYMENTS AND OTHER SERVICES OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW, WYKONYWANIA PŁATNOŚCI I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG Table of contents Spis treści I. General

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 4/8/2014 Zarządu Banku z dnia 09 lipca 2014 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT

Załącznik do Uchwały Nr 4/8/2014 Zarządu Banku z dnia 09 lipca 2014 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 4/8/2014 Zarządu Banku z dnia 09 lipca 2014 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, LIPIEC 2014 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych,jednostek organizacyjnych nieposiadających

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/X/2005 z dnia 07.10.2005r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach WYCIĄG Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach Lp. Rodzaj czynności Obowiązująca stawka* PRODUKTY DEPOZYTOWE I ROZLICZENIOWE A. Czynności

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Chapter 1. General provisions... 2

Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Chapter 1. General provisions... 2 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO W PKO BANKU POLSKIM SA RULES OF BANK ACCOUNTS FOR CORPORATE MARKET CUSTOMERS IN PKO BANK POLSKI SA Spis treści Table of Contents Rozdział

Bardziej szczegółowo