LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZN Y 01

2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD STRATEGIA GETIN UP! GETIN UP! STRATEGY DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GETIN NOBLE BANK GETIN NOBLE BANK'S INVESTMENTS POZYCJA RYNKOWA MARKET POSITION NAGRODY BANK'S SUCCESSES GRUPA GETIN NOBLE BANK GETIN NOBLE BANK GROUP STRUKTURA GRUPY I AKCJONARIAT GROUP'S STRUCTURE AND SHAREHOLDERS ZARZĄD THE MANAGEMENT BOARD INICJATYWY SPOŁECZNE -OXFORD NOBLE FOUNDATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - OXFORD NOBLE FOUNDATION OPEN FINANCE - LIDER NA RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO OPEN FINANCE - LEADER IN FINANCIAL BROKERAGES HOME BROKER - REKORDOWY ROK BUMPER YEAR FOR HOME BROKER NOBLE SECURITIES - STALE UMACNIANA POZYCJA NA RYNKU PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH NOBLE SECURITIES CONSTANTLY ENHANCING ITS POSITION IN THE INVESTMENT MARKET NOBLE FUNDS - NAJWIĘKSZY KAPITAŁ TO NASI LUDZIE NOBLE FUNDS - MOST VALUABLE ASSET - OUR PEOPLE GETIN LEASING - SIŁA SYNERGII GETIN LEASING - POWER OF SYNERGY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT UPROSZCZONY SKONSOLIDOWANY BILANS SIMPLIFIED CONSOLIDATED BALANCE SHEET 3

3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD DRODZY AKCJONARIUSZE, PRACOWNICY I PRZYJACIELE, Zawirowania na światowych rynkach, które trwają od 008 roku, powoli stają się biznesową codziennością. Dzięki zdolności do podejmowania szybkich decyzji oraz umiejętności wykorzystywania okazji rynkowych spółki z Grupy Getin Noble Banku są nie tylko aktywnymi graczami na rynku finansowym, lecz także wyznaczają kierunek jego rozwoju. Miniony rok rozpoczęliśmy od historycznego wydzielenia Getin Noble Banku ze struktur Getin Holding. Celem podjętych działań było umożliwienie rynkowej wyceny Banku. Był to proces skomplikowany, czasochłonny oraz wymagający zaangażowania rzeszy profesjonalistów. Zakończyliśmy go wielkim sukcesem. Dziękuję wszystkim, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy sprawili, że było to możliwe. Istotne zmiany zaszły również w samym Getin Noble Banku. Ostatnie miesiące to czas wytężonych prac nad przygotowaniem i wdrożeniem nowej strategii Getin UP. Dzięki wykorzystaniu dotychczasowej pozycji Spółki oraz najnowszym rozwiązaniom w zakresie produktów i usług, a także rozwojowi bankowości relacyjnej, Bank zamierza wyznaczać trey na zmieniającym się rynku usług finansowych w naszym kraju. Za nami kolejny rok aktywności Getin Noble Banku na rynku przejęć instytucji finansowych w Polsce. Podpisanie wstępnych umów na nabycie zorganizowanej części Banku DNB Nord Polska S.A. oraz Dexia Kommunialkredit Bank Polska S.A., to wydarzenia świadczące o dobrej koycji Getin Noble Banku oraz niewątpliwe sukcesy zespołu bankowości inwestycyjnej. Bez zaangażowania setek pasjonatów oraz ciężko pracujących, godnych najwyższego szacunku specjalistów wszystkie te osiągnięcia nie byłyby po prostu możliwe. Dziękuję wszystkim za ich zaangażowanie oraz wiarę w nasz sukces i przyjętą strategię. Z poważaniem dr Leszek Czarnecki Przewodniczący Rady Nadzorczej DEAR SHAREHOLDERS, EMPLOYEES AND FRIENDS, The turmoil in the world markets that we have been witnessing since 008 is slowly becoming something that we must routinely be prepared for in our business. The ability to make quick decisions a seize market opportunities has enabled Getin Noble Bank Group companies to not only be active market players but also set the course for market growth. We started last year with the historical spin-off of Getin Noble Bank from Getin Holding Group, which allowed for the market-based valuation of the Bank. The process was complex, time-consuming, a involved a small crowd of experts. Its completion proved to be a great success. I would like to thank all who contributed their commitment a hard work to this success. Significant changes also occurred at Getin Noble Bank. Recent months have been marked by intensive work towards the development a implementation of the new Getin UP strategy. The Bank intes to make use of its present position, state-of-the-art products a services, a relation banking solutions to lead tres in the changing financial market in Pola. Getin Noble Bank had another active year in the acquisition of financial institutions in Pola. Signing preliminary agreements to purchase an organised part of DNB Nord Polska S.A. a Dexia Kommunialkredit Bank Polska S.A. reflects the good financial staing of Getin Noble Bank a is an unquestionable success of the acquisition team. However, all these achievements would not have been possible without the help of innumerable enthusiasts a hard-working experts who deserve our profou respect. I would like to express my gratitude for your commitment a faith in our success a strategy. Ki regards dr Leszek Czarnecki Chairman of the Supervisory Board 4 5

4 LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD SZANOWNI PAŃSTWO, Rok 01 był dla Getin Noble Banku okresem znacznych zmian. Zaczęliśmy zmieniać naszą strategię. Nową strategię nazwaliśmy Getin UP. Efektywność jest teraz dla nas ważniejsza niż wzrost, relacje z Klientami i wizerunek Banku od poziomów sprzedaży. Chcemy, aby Getin Noble Bank był postrzegany przez Klientów jako Mój Bank, czyli bank, w którym mam rachunek i regularnie z niego korzystam. Założeniem Getin UP jest zaoferowanie Klientom nowoczesnych i funkcjonalnych, ale też maksymalnie przyjaznych produktów bankowych, oraz poprawa jakości obsługi. Pierwszy etap obejmował dokonanie skoku technologicznego. Wdrożyliśmy nowoczesną bankowość internetową, przelewy przez , sms, płatności zbliżeniowe NFC, karty wyświetlające stan konta po prostu state of the art. Pełne wdrożenie nowej strategii ma nam dać niższy koszt finansowania, spadek kosztu ryzyka, a w efekcie istotną poprawę wyniku finansowego w przyszłości. Nie wykluczamy oportunistycznych akwizycji. W ubiegłym roku byliśmy w tym zakresie bardzo aktywni. Zawarliśmy wstępne umowy na nabycie Dexia Kommunalkredit Bank Polska oraz zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska. Miniony rok rozpoczęliśmy od wydzielenia ze struktur Grupy Getin Holding. Celem realizowanych działań było umożliwienie rynkowej wyceny Banku oraz wypełnienie zobowiązania wobec regulatora. Uwieńczeniem tych zmian była zakończona sukcesem w czerwcu 01 roku fuzja Getin Noble Banku z Get Bankiem (dawnym Allianz Bank Polska S.A.). W ubiegłym roku istotnie wzmocniliśmy naszą pozycję kapitałową zarówno poprzez emisje akcji, jak i obligacji podporządkowanych. Dokonaliśmy absolutnie nowatorskiej na polskim rynku transakcji sekurytyzacji portfela kredytów samochodowych, z ratingiem Aa3 przyznanym przez agencję Moody s. W imieniu Zarządu, jak i własnym, dziękuję wszystkim Pracownikom i Menedżerom za zdolność do szybkich zmian. Jeszcze dużo przed nami. Chciałbym również podziękować Akcjonariuszom, którzy aktywnie wspierali nasze działania i motywowali do osiągania coraz to ambitniejszych celów biznesowych. Getin UP! dr Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu DEAR SIR OR MADAM, The year 01 brought about significant changes for Getin Noble Bank. We started redefining our strategy. We called the new strategy Getin UP. Now, we are promoting efficiency over expansion a client relations a the Bank's image over sales volumes. We want our Clients to perceive Getin Noble Bank as My Bank, the Bank where I have my account that I use every day. The assumption of Getin UP is to offer Clients not only modern a functional, but also friely, banking products a enhance customer service. To start with, we made a technological jump by implementing Internet banking, a SMS money transfers, contactless NFC payment cards, cards displaying the account balance in one word state-of-the-art solutions. Full implementation of the new strategy is expected to reduce financing a risk costs, a substantially improve the company's performance in the future. However, we do not rule out taking advantage of acquisition opportunities. Last year saw our increased activity in that area. We concluded preliminary agreements to purchase Dexia Kommunalkredit Bank Polska a an organised part of Bank DnB NORD Polska. We started last year with the spin-off from Getin Holding Group that allowed for a more precise measurement of the Bank's market value a discharging of the obligation towards the Polish financial regulator. The changes were crowned with the successful merger of Getin Noble Bank a Get Bank (previously Allianz Bank Polska S.A.), effected in June 01. We significantly reinforced our financial staing by issuing shares a subordinated bos. We completed an absolutely innovative, in the Polish market, transaction of car loans securitisation, rated Aa3 by Moody's. On behalf of the Management Board a my own, I would like to thank all of the employees a managers for their flexibility a readiness to meet changes. I believe there is a lot yet to come. I would also like to thank our shareholders for their support a inspiration to pursue ambitious a challenging goals. Getin UP! dr Krzysztof Rosiński President of the Management Board 6 7

5 STRATEGIA GETIN UP! GETIN UP! STRATEGY W ramach strategii Getin UP Bank do swoich dotychczasowych kompetencji zamierza dołączyć budowę silnych i stabilnych relacji z Klientami w oparciu o najwyższe staardy w zakresie obsługi, konstrukcji produktów oraz sposobów ich dystrybucji. Celem nowej Strategii jest znacząca poprawa efektywności, obniżenie kosztów finansowania oraz zwiększenie powtarzalności przychodów. W ciągu zaledwie 8 lat od powstania Getin Noble Bank stał się jednym z największych podmiotów w polskim sektorze bankowym. W tym czasie tempo rozwoju Banku było co najmniej dwa razy wyższe niż rynku. Od 009 roku jego suma bilansowa rosła średnio ok. 0% w ciągu roku, a kapitały własne zwiększały się średniorocznie o 18%. Bank znalazł się wśród liderów rynku kredytów samochodowych, hipotecznych oraz private bankingu. Getin Noble Bank działał również aktywnie na rynku fuzji i przejęć. Sukcesy te były możliwe m.in. dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci sprzedaży, innowacyjności i przedsiębiorczości, wysokiej efektywności kosztowej oraz zdolności do szybkiego reagowania na zmiany. Nowa strategia zakłada wykorzystanie ogromnego potencjału innowacyjności i przedsiębiorczości Grupy Getin Noble w celu rozwoju bankowości opartej na silnych i stabilnych relacjach z Klientami. Działania Banku skoncentrują się na zwiększeniu efektywności biznesowej oraz budowie stałej i powtarzalnej bazy przychodowej. Zmianie ulegnie również oferta produktowa banku, w której dominującą rolę będą odgrywać proste, zrozumiałe i dostosowane do wzrastających oczekiwań Klientów produkty i usługi. The Getin UP! strategy assumes that, besides its present competences, the Bank will promote building strong a long-lasting relations with Clients based on top staards of customer service, product development a distribution channels. The new strategy aims at enhancing efficiency, reduction of financing costs, a reinforcing recurring income streams. Only 8 years after its establishment, Getin Noble Bank has become one of the biggest companies in the Polish banking sector, reaching an at least twofold as high growth pace compared to the market s average. Since 009, the Bank's balance sheet grew on average approx. 0% annually, a equity 18%. The Bank joined the market leaders in car loans, mortgage loans a private banking segments. Getin Noble Bank was also very active in the acquisitions a mergers market. The successes stem from the dynamic expansion of business scale, an innovative a resourceful approach, high cost-efficiency, a responsiveness to change. The new strategy assumes the use of huge innovative a entrepreneurial potential to develop banking based on strong a stable relations with clients. The Bank plans to focus on boosting its business efficiency a building a stable a recurring income base. The Bank will also redefine its products range offering simple, comprehensible products a services tailored to the iividual needs of its clients. 8 9

6 ZMIANA DNA BANKU CHANGES IN THE BANK'S DNA Priorytetem Banku jest budowa silnych i stabilnych relacji z Klientami, w oparciu o najwyższą jakość obsługi oraz atrakcyjne i dopasowane do ich potrzeb produkty i usługi bankowe. Bank zamierza przejść od oferowania pojedynczych produktów tworzonych przez wyspecjalizowane "fabryki produktowe" do kompleksowej obsługi finansów swoich Klientów. The Bank's priority is building strong a long-lasting relations with clients based on top quality of banking products a services tailored to their needs. The Bank intes to shift from offering single products created by specialised product factories to providing comprehensive financial support to its clients. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI BOOSTING EFFICIENCY Nowa Strategia zakłada wykorzystanie obecnego potencjału biznesowego grupy i dostosowanie modelu biznesowego do nowych wyzwań rynkowych. Getin UP to zastąpienie dynamiki wzrostu wysoką efektywnością działania. W nadchodzących latach Bank planuje położyć większy nacisk na oferowanie obecnym, ponad dwóm milionom Klientów, nowoczesnych produktów bankowych. Znaczącej poprawie ulegnie również poziom obsługi posprzedażowej. W celu dalszego zwiększenia atrakcyjności oferty oraz zapewnienia wysokiej jakości obsługi Bank zamierza kontynuować skok technologiczny rozpoczęty w grudniu 01 roku wdrożeniem rachunku Getin UP. Dalszej zmianie ulegać będzie również mix kredytowy w strukturze bilansu banku. Znajdzie się w nim więcej kredytów konsumenckich oraz firmowych o krótkim okresie zapadalności. Zamierzeniem Banku jest znaczące zwiększenie przychodów przy ograniczonym wzroście sumy bilansowej. The new strategy assumes that the company will draw on the Group s business potential a adapt the business model to meet new market challenges. The Getin UP strategy assumes replacing growth dynamics with a high efficiency of operations. Therefore, in the next years, the Bank intes to focus on offering state-of-the-art banking products to its currently over two million clients a increasing the quality of the after-sale customer service. With a view to making the product range more attractive a ensuring high quality customer service, the Bank intes to continue the rapid technological progress that was started in December 01 with the launching of Getin UP accounts. Along with the strategic changes it is expected that the loan mix will shift in the Bank's balance sheet structure a the share of consumer loans a corporate short-term loans will increase. The Bank's goal is to increase its income while limiting increases in the balance sheet total. S TA B I L N E I P O W TA R Z A L N E P R Z YC H O DY STABLE AND RECURRING INCOME Celem nowej Strategii jest zwiększenie wyniku odsetkowego, spadek odpisów, budowa stałej i powtarzalnej bazy przychodowej oraz poprawa wizerunku Banku. Niewykluczone są dalsze akwizycje instytucji finansowych w celu dalszego wzmocnienia pozycji Getin Noble Banku w strategicznych segmentach rynku. 10 The new strategy aims at increasing interest income, reducing impairment losses, building the Bank's income base, a enhancing its image. Getin Noble Bank does not rule out further acquisitions to reinforce its position in the key market segments. 11

7 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GETIN NOBLE BANK GETIN NOBLE BANK'S INVESTMENTS Miniony rok był wyjątkowo udany dla Getin Noble Banku w zakresie fuzji i akwizycji. W czerwcu 01 roku z sukcesem zakończyło się połączenie z Get Bankiem (dawnym Allianz Bank Polska S.A.). Celem realizowanych działań było umożliwienie pełnej, rynkowej wyceny spółki oraz wypełnienie zobowiązania wobec regulatora rynku. Fuzja banków była uwieńczeniem procesu wydzielenia Getin Noble Banku ze struktur Getin Holding. Bank zrealizował również dwa projekty w zakresie bankowości inwestycyjnej. W październiku 01 roku Getin Noble Bank zawarł wstępną umowę na nabycie części Banku DnB NORD Polska, obsługującą klientów, głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych, małych i średnich firm, jak również klientów iywidualnych. Celem transakcji jest wzmocnienie pozycji Banku w segmencie finansowania wspólnot mieszkaniowych i MSP oraz dalsza dywersyfikacja portfela kredytowego. Miesiąc później Bank podpisał wstępną umowę na nabycie 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska, instytucji finansowej wyspecjalizowanej w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Celem akwizycji, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków z EBI, jest dalsze wzmocnienie kapitałowe Getin Noble Banku. Last year proved extremely successful as regards mergers a acquisitions. In June 01, Getin Noble Bank completed a successful merger with Get Bank (previously Allianz Bank Polska S.A.) that allowed for a more precise measurement of company's market value a discharging of the obligation towards the Polish financial regulator. The merger crowned Getin Noble Bank s spin-off from the structure of Getin Holding. The Bank also completed two investment projects. In October 01, Getin Noble Bank executed a preliminary agreement on the purchase of a part of DnB NORD Bank Pola that provides services to 35,000 clients, mainly to housing associations, small a medium-sized companies, a iividual clients. The Bank expects that the transaction will reinforce its position in the segment catering to housing associations a SMEs a further diversify its loan portfolio. Only a month later, the Bank executed an agreement on the purchase of 100% shares in Dexia Kommunalkredit Bank Pola, a financial institution specialising in providing services to local governments, local government units a infrastructure projects. Apart from ensuring an attractive source of fuing from the EIB the transaction aims at further reinforcement of the company s capital. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA - GŁÓWNE TRANSAKCJE INVESTMENT ACTIVITIES - MAIN TRANSACTIONS ZAKUP / PURCHASE SPRZEDAŻ / SALE 009 Noble Securities S.A. (dawniej Dom Maklerski Polonia NET S.A. previously Dom Maklerski Polonia NET S.A.) GMAC Bank Polska S.A Allianz Bank Polska S.A. Link 4 Life TUnŻ S.A. DnB NORD Polska S.A. Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. Open Finance (IPO: GNB nie uczestniczył w podwyższeniu kapitału oraz sprzedał 3,5 mln szt. akcji OF IPO: GNB did not participate in the capital increase a sold 3.5 million shares in OF) TU Europa S.A. Open Life TUŻ S.A. (dawny Link 4 Life TUnŻ S.A. previously Link 4 Life TUnŻ S.A.) Idea Bank S.A. (dawny GMAC Bank Polska S.A. previously GMAC Bank Polska S.A.) 1 13

8 10 BGŻ SUMA SUMA BILANSOWA / ASSETS / ASSETS FUNDUSZE FUNDUSZE WŁASNE WŁASNE / EQUITY / EQUITY NALEŻNOŚCI PRZYCHODY Z ODSETEK Z ODSETEK KLIENTÓW / INTEREST / INTEREST / LOANS INCOME INCOME 1 1 PKO PKO BP BP PKO PKO BP BP PKO BP PKO BP BP PKO PKO Pekao Pekao Bank Bank Pekao Pekao Bank Bank Pekao Pekao POZYCJA RYNKOWA BZ WBK MARKET POSITION Getin Noble Bank 8 Kredyt Bank W 01 roku Getin Noble Bank systematycznie 9 umacniał Bank Halowy swoją pozycję w sektorze 36 bankowym. 50 Na koniec III kwartału 01 roku Bank zajmował 6 miejsce 10 na rynku BGŻ pod względem sumy bilansowej Od końca września 011 spółka awansowała o 3 pozycje pod względem wartości fuuszy własnych oraz utrzymała wysokie pozycje w zakresie należności od klientów i przychodu odsetkowego. In 01, NALEŻNOŚCI Getin SUMA BILANSOWA Noble OD KLIENTÓW Bank / ASSETS was / LOANS gradually climbing up the banking sector rankings. At the e of Q3 01, 11 the PKO Bank BP BP ranked sixth as regards 14 its assets. 47 Since September 011 the company climbed up 3 positions as regards Bank PKO Pekao Pekao the equity a kept top positions as regards loans, interest income. 3 BRE Bank PKO BP SUMA BILANSOWA / ASSETS PKO Pekao BRE Bank ING Bank Bank Milennium ING Bank Getin BZ WBK Noble Bank Bank Getin Milennium Noble Bank BZ Bank WBK Milennium BRE BRE Bank Bank SUMA FUNDUSZE BILANSOWA WŁASNE / ASSETS / EQUITY 4 4 ING ING Bank Bank PKO PKO BP BP BZ WBK BZ WBK PKO Bank Pekao Pekao Getin Getin Noble Noble Bank Bank BRE BRE Bank Bank Bank Bank Milennium ING BZ Bank WBK Kredyt Kredyt Bank Bank BZ WBK ING Bank Bank Bank Halowy Halowy Getin Bank Noble Milennium Bank BGŻ BGŻ Bank Getin Milennium Noble Bank Źródło: Rzeczpospolita MLN PLN Source: 8 Kredyt Rzeczpospolita Bank Bank Halowy Daily PLN M 9 9 Bank Bank Halowy BPH BGŻ Kredyt NALEŻNOŚCI Bank OD KLIENTÓW OD KLIENTÓW / LOANS / LOANS PKO PKO BP BP Bank Bank Pekao Pekao BRE BRE Bank Bank ZOBOWIĄZANIA NALEŻNOŚCI FUNDUSZE OD WOBEC KLIENTÓW WŁASNE KLIENTÓW / LOANS / EQUITY / DEPOSITS 4 4 ING ING Bank Bank PKO PKO BP BP Getin Getin Noble Noble Bank Bank Bank Bank Pekao Pekao Bank Bank Milennium BRE BRE Bank Bank BZ WBK BZ WBK ING ING Bank BZ WBK Bank Kredyt Kredyt Bank Bank Getin Getin ING Noble Bank Noble Bank Bank Nordea Nordea Bank Bank Bank BZ Bank Milennium WBK Milennium Bank Bank BPH BPH BZ WBK Bank Getin Milennium Noble Bank BRE BRE Bank Bank PRZYCHODY FUNDUSZE Z ODSETEK WŁASNE / INTEREST / EQUITYINCOME 4 4 BZ WBK BZ WBK PKO BP ING ING Bank Bank Bank Pekao Bank Bank Milennium BRE Bank Getin Getin Noble Noble Bank Bank BZ Getin WBK Noble Bank Bank Bank Halowy Halowy ING BZ WBK Bank Bank Bank BPH BPH Bank ING Bank Milennium Kredyt Kredyt Bank Bank Getin Bank Milennium Noble Bank Źródło: Rzeczpospolita MLN PLN Source: 8 Rzeczpospolita Bank Kredyt Halowy Bank Daily PLN M 9 Bank Credit BPH Agricole Kredyt BGŻ ZOBOWIĄZANIA BankWOBEC WOBEC KLIENTÓW KLIENTÓW / DEPOSITS / DEPOSITS PKO PKO BP BP Bank Bank Pekao Pekao BRE BRE Bank Bank PRZYCHODY ZOBOWIĄZANIA PRZYCHODY Z PROWIZJI Z WOBEC ODSETEK / FEE KLIENTÓW AND / INTEREST COMMISSION / DEPOSITS INCOME INCOME 4 4 ING ING Bank Bank PKO BP Getin Getin Noble Noble Bank Bank Bank Pekao BZ WBK BZ WBK BZ BRE WBK Bank Bank Bank Milennium ING BRE Getin Bank Noble Bank Kredyt Kredyt Bank Bank Getin ING BZ WBK Bankt Noble Bank Bank Bank BGŻ BGŻ BZ Getin ING WBK Bank Noble Bank Bank Bank Halowy Halowy Bank Halowy Milennium BRE Bank BRE Bank PRZYCHODY Z ODSETEK / INTEREST INCOME 44 4 ING Getin Bank Getin Noble Noble Bank Bank PKO BP Getin BZ WBK BZ Noble WBKBank Bank Pekao Bank ING ING Milennium Bank Bank BRE Bank BZ Bank WBK Bank Milennium Getin Noble Bank Kredyt Kredyt Bank Bank BZ WBK Nordea Credit Credit Bank Agricole Agricole ING Bank Bank BGŻ BGŻ BPH Bank Milennium 319 Źródło: Rzeczpospolita MLN PLN Source: 8 Rzeczpospolita Kredyt Bank Daily 1 PLN 775 M 9 Credit Agricole PRZYCHODY BGŻZ PROWIZJI Z PROWIZJI / FEE / AND FEE AND COMMISSION 1 584INCOME 1 1 PKO PKO BP BP Bank Bank Pekao Pekao BZ WBK BZ WBK PRZYCHODY Z PROWIZJI / FEE AND COMMISSION INCOME 4 4 BRE BRE Bank Bank PKO BP ING ING Bankt Bankt Bank Pekao Getin Getin Noble Noble Bank Bank BZ WBK Bank Bank Halowy Halowy BRE Bank Bank Bank BPH BPH ING Bankt Bank Bank Milennium Getin Noble Bank Alior Alior Bank Bank Bank Halowy 53 8 Kredyt Bank Kredyt Kredyt Bank Bank Halowy Bank Bank Kredyt BPH Bank Bank BPH 57 9 Nordea Bank Halowy Bank Nordea Bank Bank BGŻ BPH Bank Credit BGŻ Milennium Agricole Bank Milennium Bank BGŻBPH Bank Bank Kredyt BPHHalowy Bank Bank Alior BGŻBank Halowy Alior Bank 464 Źródło: Rzeczpospolita Source: Rzeczpospolita Daily MLN PLN PLN M Źródło: Rzeczpospolita Source: Rzeczpospolita Daily MLN PLN PLN M Źródło: Rzeczpospolita Source: Rzeczpospolita Daily MLN PLN PLN M NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW / LOANS ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW / DEPOSITS PRZYCHODY Z PROWIZJI / FEE AND COMMISSION INCOME 1 14 PKO BP PKO BP PKO BP Bank Pekao Bank Pekao Bank Pekao 081

9 NAGRODY BANK'S SUCCESSES PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI X edycja rankingu organizowanego przez magazyn ekonomiczny POLISH MARKET we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. SYMBOL 01 w kategorii Polskie Banki, przyznawany przez Monitor Rynkowy przy Dzienniku Gazecie Prawnej, silnym polskim graczom na rynku zdominowanym przez podmioty zagraniczne. N A J W I Ę K S Z A DY N A M I K A R O Z W O J U oraz najwyższa efektywność biznesowa w kategorii Duże Banki w konkursie Najlepsze Banki Gazety Bankowej. 1. MIEJSCE w prestiżowym zestawieniu Comperia.pl na najbardziej uniwersalny bank po II kwartale 01 r. Ekspercki ranking objął instytucje finansowe, które oprócz profesjonalnej obsługi, oferują swoim klientom najatrakcyjniejsze produkty bankowe. 16 P E A R L O F T H E P O L I S H E CO N O M Y the 10th edition of the ranking organised by the economic magazine POLISH MARKET in co-operation with the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences. SYMBOL OF 01 in the category of Polish Banks, awarded by Monitor Rynkowy of Dziennik Gazeta Prawna daily to strong Polish market players competing in the market dominated by foreign companies. T H E TO P G R O W T H DY N A M I C S a the top business efficiency in the category of Large Banks in the "Best Banks" contest of Gazeta Bankowa. FIRST PLACE in a renowned ranking of Comperia.pl for the most universal bank after Q 01. This expert prepared ranking includes financial institutions that, besides professional customer service, offer the most attractive banking products. N A J L E P S Z Y B A N K H I P OT E C Z N Y po pierwszej i drugiej połowie 01 roku ranking Comperia.pl. T H E B E S T M O RTG A G E B A N K after H1 a H 01 ranking of Comperia.pl. LICZNE WYSOKIE MIEJSCA zajmowane m.in. przez kredyty gotówkowe oraz samochodowe w zestawieniach Totalmoney.pl, Bankier.pl oraz Comperia.pl. TO P P L A C E S in several rankings, including cash loans, car loans rankings on Totalmoney.pl, Bankier.pl a Comperia.pl. 5 GWIAZDEK dla marki Noble Bank w ratingu Private Banking zorganizowanym przez Forbes 5 S TA R S for the Noble Bank bra in the Private Banking rating organised by Forbes. SUPERBRANDS dla marki Noble Bank nagroda w VI edycji, przyznana przez polską filię brytyjskiej niezależnej Organizacji Superbras. SUPERBRANDS for the Noble Bank bra awarded in the 6th edition of ranking organised by the Polish branch of the iepeent British Superbras organization. Z ŁOT Y S P I N A C Z 0 1 za kampanię PR promującą markę Noble Bank oraz najwyższe staardy Private Banking. GOLDEN CLIP 01 for the PR campaign promoting the Noble Bank bra a top staards in Private Banking. 17

10 GRUPA GETIN NOBLE BANK GETIN NOBLE BANK GROUP W 01 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank osiągnęła zysk netto na poziomie 385,8 mln PLN. W tym samym okresie suma bilansowa wzrosła o 8% (do poziomu 58,8 mld PLN). Kapitały własne Banku wzrosły o 1%, osiągając 4,7 mld PLN. Getin Noble Bank należy do grona najszybciej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. To drugi największy bank, z większościowym kapitałem polskim. Na koniec roku Bank obsługiwał prawie, mln klientów. W IV kwartale zainicjowano strategiczny projekt Getin UP, którego celem jest wprowadzenie do oferty nowoczesnych, ale też przyjaznych produktów bankowych, oraz poprawa jakości obsługi. W ramach pierwszej odsłony projektu w grudniu 01 roku wdrożono nowoczesną bankowość internetową i wprowadzono rachunek bankowy oferujący klientom możliwość korzystania z unikalnego pakietu funkcjonalności przelewy przez sms i , płatności NFC, rewolucyjna karta Display. Po zaledwie dwóch miesiącach od wprowadzenia do oferty z rachunku Getin UP skorzystało blisko 70 tys. osób, z czego blisko jedną trzecią stanowią nowi klienci Banku. W całym 01 roku Getin Noble Bank odnotował ponad 35% wzrost liczby rachunków ROR. In 01, Getin Noble Bank Group made a net profit of PLN million, its balance sheet total increased by 8% to PLN 58.8 billion. The Bank's equity increased by 1% reaching PLN 4.7 billion. Getin Noble Bank is one of the fastest growing financial institutions in Pola. It is the seco biggest bank with the majority Polish share capital. The Bank prides itself on providing services to nearly. million clients. In Q4 01, Getin Noble Bank initiated the Getin Up strategy aimed at introducing modern a client friely banking products a improving customer service. In the first stage of the project in December 01, the Bank launched online banking services a a banking account with a unique range of functionalities, such as SMS a money transfers, NFC payments, a a revolutionary Display card. After two months of its introduction, as many as 70,000 clients opened Getin UP accounts, out of which nearly one third are new clients. In 01, Getin Noble Bank saw a 35% growth in current accounts volume

11 01,15 MLN PLN (+18%) WZROST LICZBY KLIENTÓW INCREASE OF CLIENTS NUMBER ,5 % 011 1,8 MLN PLN 01 1,5 % (+,0 pp y/y) 01,15 MLN PLN (+18%) WZROST WSPÓŁCZYNNIKA WYPŁACALNOŚCI INCREASE OF CAR: ,5 % 01 1,5 % (+,0 pp y/y) jednostkowego / sta-alone Zgodnie z założeniami realizowanej od IV kwartału 011 roku strategii zmiany struktury bilansu, Bank kontynuuje ograniczanie sprzedaży kredytów hipotecznych (spadek średniomiesięcznej sprzedaży o 48% w porównaniu do roku poprzedniego) na rzecz produktów wysokomarżowych o krótszych terminach zapadalności. W ciągu dwunastu miesięcy 01 roku Bank osiągnął 18% wzrost średniomiesięcznej sprzedaży tych kredytów. W 01 roku Getin Noble Bank odnotował ponad 30% wzrost sprzedaży kredytów dla małych i średnich firm. Na koniec roku z jego usług korzystało blisko 110 tys. firm. Bank aktywnie działał również w zakresie rozwoju i wdrażania atrakcyjnych produktów i usług dla sektora publicznego. Saldo kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego w 01 roku wzrosło o blisko 8% w ujęciu r/r. W tym samym okresie znacząco wzrosła również sprzedaż kredytów detalicznych. Jej wartość tylko w IV kwartale wyniosła prawie 0,5 mld PLN, co było wynikiem lepszym o 49% w ujęciu r/r. W rezultacie mniejszego zapotrzebowania na finansowanie, ograniczeniu uległy działania w zakresie akwizycji depozytów. W 01 roku saldo depozytów Getin Noble Banku wzrosło o 3 mld PLN do poziomu 50, mld PLN. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tym samym okresie pozyskano ponad 1,6 mld PLN w formie depozytów o zapadalności powyżej 3 lat. Na koniec roku współczynnik kredytów do depozytów wyniósł 85%. Implementing, since Q4 011, assumptions of the strategy aimed at changing its balance sheet structure, the Bank continues limiting the sale of mortgage loans (average monthly sale reduction of 48%, compared to the previous year) promoting high margin products with shorter maturity periods. The Bank reached 18% average monthly sale growth for 01 in high margin products. In 01, Getin Noble Bank reported over 30% growth in loans sold to small a medium-sized enterprises. As at the e of the year, the Bank provided services to over 110,000 enterprises. The Bank also developed a launched attractive products a services for the public sector. The balance of the loans sold to local government units in 01 grew by nearly 8% compared to the previous year. The year also saw a substantial increase in the sale of retail loans that in single Q4 soared by nearly PLN 0.5 billion, that is by 49% compared to the previous year. Due to the diminished dema for fus, the Bank limited its deposits acquisition campaign. In 01, the deposit balance increased by PLN 3 billion to PLN 50. billion, including PLN 1.6 billion deposits with a maturity date over 3 years. As at the e of the year, the loan to deposit ratio was 85%. ZMIANA STRUKTURY SPRZEDAŻY (MLN PLN - SPRZEDAŻ ŚREDNIOMIESIĘCZNA) CHANGES IN SALES STRUCTURE (PLN M - AVERAGE MONTHLY SALES) 1) w tym kredyty detaliczne, firmowe, samochodowe i leasing (wg. wartości netto wyleasingowanego mienia) / Including retail loans, corporate loans, car loans a leasing (according to net value of leased assets) ) marża ponad WIBOR 3M kredytów sprzedanych w roku 01; w rzypadku kredytów hipotecznych marża docelowa / margin over WIBOR 3M for loans sold in 01, in case of mortgage loans target margin kredyty hipoteczne pozostałe kr 6-48% % kredyty hipoteczne mortgage loans + 18% pozostałe kredyty 1 other loans marża / margin,0% 7,1% %

12 Other companies a adjustments parent company) WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ POMNIEJSZONY O POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE NETTO (MLN PLN). OPERATING RESULT LESS OTHER OPERATIONAL REVENUES AND EXPENSES (PLN M) KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO ZYSKU NETTO GRUPY ZYSK NETTO AKCJONARIUSZY SPÓŁKI (MLN PLN) COMPANIES CONTRIBUTIONS TO THE GROUP'S NET PROFIT NET PROFIT TO SHAREHOLDERS (PLN M) Wyniki z tytułu odsetek Net interest income ,8 1 47,6 311,0-45,1% 14,9-4,3% 1,4-5,4% 60, 1 +36,7% -36,4 x 371,1-6,1% Wyniki z tytułu prowizji i opłat Net fee a commission income Wyniki z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych Impairment losses on loans, advances to customers a lease receivables 871,5 768,9-1 5,4-975,3 01 zmiana r/r y/y change Koszty administracyjne Administrative expenses - 867,5-833,8 150,3 07,4 38% Getin Noble Bank Noble Fus Noble Securities Open Finance Pozostałe spółki i korekty / Other companies a adjustments Grupa GNB (zysk jednostki dominującej / profit of the parent company) 1) W wyniku skonsolidowanym Grupy GNB ujęto 60, mln PLN stanowiące 48,85% udziału w zysku jednostki stowarzyszonej / In the consolidated profit generated by GNB Group PLN 60. million was disclosed correspoing to the 48.85% share contributed by the associated company W 01 roku nastąpił znaczący spadek kosztów ryzyka kredytowego. Bank odnotował w ujęciu rok do roku 0% spadek wartości odpisów aktualizacyjnych. Na uwagę zasługuje również fakt, że jednostkowy wskaźnik C/I na koniec roku wynosił 37,3%, co plasuje Getin Noble Bank wśród najbardziej efektywnych kosztowo instytucji bankowych w Polsce. W minionym roku Bank przeprowadził dwie emisje akcji o łącznej wartości blisko 300 mln PLN. W grudniu zakończył się proces sekurytyzacji portfela kredytów samochodowych o wartości ponad 1 mld PLN. W wyniku podjętych działań Bank, poprzez spółkę SPV, wyemitował na rynek obligacje na kwotę blisko 519 mln PLN. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na dalszą akcję kredytową. Wyemitowane w ramach oferty prywatnej obligacje sekurytyzacyjne otrzymały rating Aa3 przyznany przez agencję ratingową Moody s. The year 01 saw a significant drop in costs of the credit risk. The Bank reported a 0% decrease in impairment losses. It is also worth mentioning that the C/I rate at the e of the year stood at 37.3%, which places Getin Noble Bank among the most costeffective banking institutions in Pola. Last year, the Bank carried out two share issuances worth nearly PLN 300 million. In December, it completed the securitisation process of car loans worth over PLN 1 billion. Through its SPV, the Bank issued PLN 519 million worth of bos. The acquired fus are earmarked for further loan campaign. Securitised bos issued in a private placement were rated Aa3 by Moody's. Bank konsekwentnie buduje stabilną bazę kapitałową. Łączna wartość wyemitowanych dotychczas obligacji podporządkowanych wyniosła 1,3 mld PLN. Podjęte działania sprawiły, że na koniec grudnia 01 roku jednostkowy współczynnik wypłacalności (CAR) Getin Noble Banku osiągnął 1,5%, a kapitały własne osiągnęły wartość 4,7 mld PLN (+1% r/r). Wyniki z tytułu odsetek Net interest income W 01 roku Open Finance wypracował dla grupy kapitałowej Wyniki Banku z tytułu zysk prowizji netto i opłat w wysokości 60, mln Net fee a commission income PLN. W tym samym okresie, zysk netto domu maklerskiego Noble Wyniki Securities z tytułu odpisów wyniósł aktualizujących 1,4 mln PLN, z tytułu a wynik utraty Towarzystwa wartości Fuuszy kredytów, Inwestycyjnych pożyczek, należności Noble leasingowych Fus osiągnął Impairment 14,9 mln losses PLN. on loans, advances to customers a lease receivables Koszty administracyjne Administrative expenses The Bank is gradually building a stable capital base. It issued subordinated bos worth over PLN 1.3 billion. As a result, at the e of December 01, the Bank's capital adequacy ratio (CAR) stood at 1.5%, a its equity rose by 1 % compared to the previous year, to PLN 4.7 billion In 01, Open Finance generated a net profit of PLN ,8 million, Noble 1 47,6 Securities reported a net profit of PLN 1.4 million, a Noble Fus Towarzystwo 871,5 Fuuszy Inwestycyjnych 768,9 earned PLN 14.9 million ,4-975,3-867,5-833,8 150,3 07,4 38% 3

13 STRUKTURA GRUPY I AKCJONARIAT GROUP'S STRUCTURE AND SHAREHOLDERS 100% Liczba akcji / number of shares Liczba akcji / number of shares Marka halowa Getin Noble Bank Trademark of Getin Noble Bank Marka halowa Getin Noble Bank Trademark of Getin Noble Bank 55,0% 55,0% Leszek CzarneckI Leszek CzarneckI ,68% 37,68% POZOSTALI AKCJONARIUSZE POZOSTALI AKCJONARIUSZE ,30% 7,30% ING OFE ING 19 OFE ) Akcjonariat (wg stanu na ), zgodnie z wiedzą posiadaną przez Bank / Getin Noble Bank shareholders as of (according to Bank's knowledge) RATING RATING GRUPA GETIN NOBLE BANK GETIN NOBLE BANK GROUP *(48,85% akcji) (48.85% of shares) FITCH FITCH Podmiotu (IDR) Podmiotu Issuer default (IDR) (IDR) Issuer default (IDR) Krótkoterminowy Krótkoterminowy Short-term Short-term Viability Viability Rating wsparcia Rating Support wsparcia rating Support rating BB BB B B bb bb 3 3 PERSPEKTYWA PERSPEKTYWA OUTLOOK OUTLOOK Stabilna Stabilna Stable Stable MOODY S MOODY S PERSPEKTYWA INVESTOR SERVICE LTD. PERSPEKTYWA OUTLOOK INVESTOR SERVICE LTD. OUTLOOK Rating siły finansowej D- Stabilna Rating Financial siły finansowej strenght rating D- Stabilna Stable Financial strenght rating Stable Długoterminowy rating Ba Stabilna Długoterminowy depozytowy rating Ba Stabilna depozytowy Stable Long term deposit rating Stable Long term deposit rating Krótkoterminowy rating not Stabilna Krótkoterminowy depozytowy rating not primestabilna depozytowy prime Stable Short term deposit rating Stable Short term deposit rating Długoterminowy rating Długoterminowy w skali krajowejrating w National skali krajowej long term IDR National long term IDR Minimalny poziom Minimalny ratingu wsparcia poziom ratingu Minimum wsparcia support rating Minimum support rating BBB Stabilna BBB (pol) Stabilna (pol) Stable Stable BB BB *Jednostka stowarzyszona *Associate company Stan na 31 grudnia 01 As of 31 December

14 ZARZĄD THE MANAGEMENT BOARD DR KRZYSZTOF ROSIŃSKI KRZYSZTOF SPYRA RADOSŁAW STEFURAK PREZES ZARZĄDU PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD CZŁONEK ZARZĄDU MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD CZŁONEK ZARZĄDU MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD KAROL KAROLKIEWICZ MAURYCY KÜHN MACIEJ SZCZECHURA DR HAB. GRZEGORZ TRACZ CZŁONEK ZARZĄDU MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD CZŁONEK ZARZĄDU MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD CZŁONEK ZARZĄDU MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD CZŁONEK ZARZĄDU MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD 6 7

15 INICJATYWY SPOŁECZNE -OXFORD NOBLE FOUNDATION C O R P O R AT E S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y Program Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie Oxfordzkim, utworzony przez dr Leszka Czarneckiego i Getin Noble Bank wspólnie z przedstawicielami St. Antony s College, został oficjalnie powołany 4 października 01 r. Program ma stanowić odpowiedź na wyzwanie budowy silnej pozycji Polski w relacjach międzynarodowych - to pierwsze w historii, realizowane za granicą, studia tej skali poświęcone Polsce współczesnej i przemianom po 89 r. The Contemporary Polish Studies Programme at Oxford University, created by Dr Leszek Czarnecki a Getin Noble Bank in co-operation with St. Anthony's College, was officially initiated on 4 October 01. The programme was set up in response to the challenge of strengthening Pola's position in international relations it is the first programme in the history that has been devoted to contemporary Pola a its transformations after 1989 which is to be carried out abroad on such a scale. Bank, w ramach realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu, przeznaczył na rozwój Studiów donację inicjującą w wysokości 6 mln złotych. Przekazując tę kwotę Uniwersytetowi Oxfordzkiemu, zapowiedział także długofalowe zaangażowanie w projekt Klientów private bankingu oraz partnerów biznesowych w tym celu powołana została fuacja St. Antony s College Oxford Noble Fouation. The Bank, within its corporate social responsibility policy a in making a donation of PLN 6 million to the Programme, announced that also private banking clients a corporate clients would be engaged in the project for the long term. To this e, the St. Antony s College Oxford Noble Fouation has been set up. Powstanie Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie Oxfordzkim to przełomowe wydarzenie dla budowy pozycji Polski na arenie międzynarodowej. To przyszła kuźnia ambasadorów współczesnej Polski - miejsce, gdzie przyszli liderzy i decydenci z całego świata, specjaliści w dziedzinach ekonomii czy stosunków międzynarodowych będą mogli zdobyć wiedzę na temat naszego kraju, a przede wszystkim zbudować z nim relacje. Poznają Polskę jako dynamicznego lidera regionu - nie tylko od strony jej trudnej historii, jak działo się to dotychczas. W tworzenie Studiów, obok Banku, zaangażowani są wybitni przedstawiciele międzynarodowego świata nauki oraz wielkie autorytety polskiego 0-lecia wolności: m.in.: prof. Timothy Garton Ash, prof. Norman Davies oraz prof. Margaret MacMillan, rektor St. Antony s College, w którym utworzone zostaną Studia. Honorowy patronat nad Programem objęli premier Tadeusz Mazowiecki, postać symboliczna dla sukcesu polskich przemian oraz prof. Zbigniew Pełczyński, wybitny polski profesor Oxfordu, przez lata wspierający studiujących tam Polaków. 8 Initiating the Contemporary Polish Studies Programme at Oxford University is a lamark for building Pola's position in the international arena. It is to be a workshop of "ambassadors a fries of contemporary Pola" a place where the future leaders a decision-makers from all over the world who are studying at this most prestigious of European educational institutions will be able to learn about Pola as a regional leader, rather than a country entangled in a difficult history, a first of all establish relations. The Programme has won eminent ambassadors from among the international world of science as well as recognised Polish authorities of the twenty years since Pola s regained iepeence, such as Professor Timothy Garton Ash, Professor Norman Davies, a Professor Margaret MacMillan, Warden of St. Antony s College, where the Programme will be taught. Honorary patrons of the Programme are former Polish Prime Minister Tadeusz Mazowiecki, a symbol of the Polish transformation, a Professor Zbigniew Pełczyński, a reputable Polish professor at the University of Oxford who has been supporting Polish students for years. 9

16 LIDER NA RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO LEADER IN FINANCIAL BROKERAGES Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii Grupa Kapitałowa Open Finance pozostaje niekwestionowanym liderem na rynku. Open Finance utrzymuje tę pozycję dzięki dobrej dywersyfikacji spółek w Grupie oraz szybkim reakcjom na zmiany rynkowe. Firma nie koncentruje się wyłącznie na sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych; Grupa Kapitałowa Open Finance to także pośrednictwo w nieruchomościach (Home Broker), fuusze inwestycyjne (Open Finance TFI) i prężnie rozwijające się ubezpieczenia życiowe (Open Life). Zysk netto wypracowany przez Grupę w 01 roku jest o 37 proc. wyższy niż w 011 roku i wynosi 13, mln PLN. O 10 proc. wzrosły w Grupie przychody z pośrednictwa (licząc rok do roku) i przekroczyły 450 mln zł. Miniony rok zakończył się także 14. proc. wzrostem sprzedaży produktów regularnego oszczędzania (w porównaniu do 011 r.), zanotowaliśmy też dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. W ramach poszerzania zakresu działalności biznesowej w Grupie Open Finance rozpoczęło w ostatnim kwartale 01 roku działalność własne TFI - Open TFI. Nowy gracz dzięki swojej ofercie i podejściu do zarządzania aktywami ma za zadanie skutecznie konkurować z istniejącymi towarzystwami. Miniony rok zakończył się wyjątkowo dobrze pod względem sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Grupy Home Broker Nieruchomości S.A. Liczba transakcji na rynku nieruchomości wzrosła aż o 19 proc. (rok do roku) - było ich ponad 10,5 tys. a ich wartość przekroczyła 776 mln PLN. Także znajdujący się w Grupie Open Finance ubezpieczyciel - Open Life - odnotował w ubiegłym roku bardzo dobre wyniki. Wynik finansowy netto (wg. MSR) spółki wyniósł 44,3 mln PLN. Firma notuje systematyczny przyrost przypisu składki, co plasuje ją w ścisłej czołówce graczy na polskim rynku ubezpieczeń życiowych. Priorytetem Grupy Open Finance jest budowanie i utrzymanie długofalowej relacji z klientem. W tym celu wprowadzane są w naszych spółkach zmiany proklienckie, które zapewnią też pełną zgodność naszych usług i produktów z nowymi wytycznymi i rekomeacjami organów nadzoru oraz z dobrymi praktykami obowiązującymi na rynku usług finansowych. W nadchodzących kwartałach Open Finance będzie jeszcze bardziej wykorzystywać synergię spółek z Grupy. Doradca finansowy dąży do zdobycia coraz większych udziałów na rynku i dalszego budowania grupy finansowej, która będzie zdecydowanym liderem w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej. Obecnie w całym kraju znajdują się oddziały Open Finance i Home Broker. As a result of consistently pursued strategy, Open Finance Capital Group remains iisputable market leader. Open Finance maintains its leading position by quickly respoing to market changes a diversifying the operations of the Group companies. Apart from selling loans a investment products, Open Finance Capital Group provides real estate agency services (Home Broker), offers investment fus (Open Finance TFI) a a dynamically developing life insurance services (Open Life). In 01, the Group made a net profit worth PLN 13. million, which is 37% growth compared to 011. The Group's proceeds from agency services rose by 10% (y/y) topping PLN 450 million. The Group also succeeded in regular savings products closing the year with a 14% increase (compared to 011), a it reported dynamic growth in cash loans. Expaing its operations in the last quarter of 01, Open Finance Group set up Open TFI, an investment fu company. The new player's goal is to compete successfully in the market by offering a comprehensive approach to asset management. The year also proved very successful in the sale of real estate. Home Broker Nieruchomości S.A. Group recorded a 19% year-over-year increase in the number of transactions to over 10,500 transactions worth over PLN,776 million. Similarly, Open Life, the Group's insurance company, can boast very good performance, closing the year with a net result of 44.3 million (acc. to IAS). The company recorded successive growth in the written premium volume. The company's performance places it among the top players in the Polish life insurance iustry. Open Finance Group's main priority is to build a maintain long-term relations with its clients. To this e, the Group companies are implementing client-oriented changes that will also guarantee the compliance of products with new guidelines a recommeations of regulators a best practices in the financial market. In the next quarters, Open Finance intes to draw even more extensively on the synergy opportunities emerging from co-operation of the Group companies having in view the expansion of its market share a winning the position of the outright leader in the CEE financial markets. Currently, Open Finance a Home Broker operate through customer centres located throughout Pola

17 REKORDOWY ROK HOME BROKERA PONAD 10 TYSIĘCY TRANSAKCJI BUMPER YEAR FOR HOME BROKER OVER 10,000 TRANSACTIONS! w tylu transakcjach na rynku nieruchomości pośredniczył w 01 roku Home Broker, ustanawiając tym samym nowy rekord w historii spółki. Mimo niesprzyjających warunków rynkowych liczba zawartych przez Home Brokera transakcji była o 19% większa niż przed rokiem. Sprzedaż samych mieszkań deweloperskich wzrosła aż o 47%. W 01 roku Home Broker pośredniczył w sprzedaży 3639 mieszkań deweloperskich. Liczba ta odpowiada ponad 50% mieszkań sprzedanych przez wszystkie spółki deweloperskie notowane na GPW, które podały jednostkowe wyniki sprzedaży mieszkań. Rekordowe wyniki Home Brokera za 01 rok to efekt skutecznej strategii biznesowej, dużej zdolności adaptacyjnej organizacji oraz umiejętnego wykorzystania okazji rynkowych. Do takich okazji można zaliczyć w 01 roku m.in. wygasający program "Rodzina na swoim". W 01 roku zysk netto grupy Home Broker Nieruchomości wzrósł o 05% do kwoty tys. zł z uwzględnieniem transakcji podatkowej, która miała miejsce w ub.r. i o 90% bez uwzględnienia tej transakcji. Model biznesowy Home Brokera zakłada pośrednictwo przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych w dwóch segmentach rynku: pierwotnym i wtórnym. Segmenty te wzajemnie się uzupełniają i ograniczają wrażliwość wyników spółki na wahania koniunktury gospodarczej. Home Broker świadczy też usługi doradcze przy najmie mieszkań oraz przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości wakacyjnych i lokali użytkowych. Uzupełnieniem tej działalności są usługi doradztwa finansowego, na które składa się pośrednictwo kredytowe oraz sprzedaż produktów emerytalnych i inwestycyjnych. Haling 10,564 transactions in the property market, Home Broker establishes a new record in the company's history. In spite of the tough market, the transactions volume increased by 19% compared to the previous year, including a 47% surge in the sales of apartments offered by developers. In 01, Home Broker haled the sale of 3,639 apartments offered by developers, which is over 50% of all the apartments sold by the WSE listed developers that published their sales data. The best-ever result is more than explained by Home Broker's efficacious business strategy, flexibility, a the ability to skilfully capitalise on market opportunities, such as the Own Home for Your Family project expiring in 01. In 01, the net profit made by Home Broker Nieruchomości Group soared by 05% to PLN 61,681 thousa, including the tax transaction reported in the previous year, a by 90%, excluding the said transaction. Home Broker adopted a business model in which the estate agent hales the sales a purchases in the primary a resale housing markets that complement each other, limiting the company's exposure to business cycles. Home Broker also offers consultancy in case of apartments rentals a the sale a purchase transactions of holiday a commercial properties. In addition to its core activity, Home Broker also caters to financial consultancy needs, offering loan brokerage a selling retirement a investment plans % Q 011 4Q 01 przychody grupy Home Broker Nieruchomości (tys. PLN) income of Home Broker Nieruchomosci group (PLN thous.) % Q 011 4Q 01 zysk netto grupy Home Broker Nieruchomości (tys. PLN) net profit of Home Broker Nieruchomosci group (PLN thous.) 3 33

18 STALE UMACNIANA POZYCJA NA RYNKU PRODUKÓW INWESTYCYJNYCH NOBLE SECURITIES CONSTANTLY ENHANCING ITS POSITION IN THE INVESTMENT MARKET W 01 roku Noble Securities realizował przyjętą strategię rozwoju, która zakładała z jednej strony dalsze umacnianie pozycji rynkowej w obszarach, w których Dom Maklerski jest już aktywnym graczem, z drugiej kładła nacisk na ciągłe poszukiwanie nowych produktów. Dywersyfikacja źródeł przychodów pozwoliła Spółce rozwijać bazę klientów i utrzymać wysoką rentowność prowadzonego biznesu pomimo istotnego spadku obrotów na GPW oraz braku ofert publicznych. W ubiegłym roku Noble Securities umocnił swoją pozycję lidera na rynku emisji papierów korporacyjnych do klientów zamożnych. W 01 roku Noble Securities koordynował 40 ofert obligacji o łącznym wolumenie 1,5 mld PLN. Aktywność Domu Maklerskiego dostrzeżona została przez międzynarodowy serwis CBos, który w opracowanym rankingu agentów emisji obligacji w Polsce, obejmującym domy maklerskie i banki, uplasował Noble Securities na trzeciej pozycji według wartości zrealizowanych w ubiegłym roku ofert papierów dłużnych. Działalność brokerska, tradycyjny obszar aktywności Noble Securities dzięki poszerzeniu oferty o obligacje korporacyjne i produkty inwestycyjne sukcesywnie zdobywa coraz większą liczbę klientów. W 01 roku Noble Securities osiągnął największą na rynku, 5%-ową, dynamikę przyrostu liczby prowadzonych rachunków maklerskich, która była jednocześnie trzecim wynikiem wśród domów maklerskich, pod względem liczby nowych klientów. Działalność ta obecnie prowadzona jest w 3 Punktach Obsługi Klienta w całej Polsce. Noble Securities jest aktywnym uczestnikiem rynków organizowanych przez Towarową Giełdę Energii, czego wyrazem są przyznane nagrody za 01 rok: Platynowy Megawat dla najaktywniejszego brokera na rynku energii elektrycznej z fizyczną dostawą Tytuł Maklera Roku za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Praw Majątkowych Tytuł Maklera Roku za największą aktywność w Rejestrze Świadectw Pochodzenia In 01, Noble Securities pursued a growth strategy that aimed at strengthening its bra in areas where the company had been already involved while constantly expaing into new areas. In spite of a substantial slump in trade in the WSE a no public offerings, the Company managed to increase its client portfolio a retain high profitability thanks to the diversification of its revenue streams. Noble Securities reinforced its leading position in the market of issuing corporate securities to high net worth iividuals. In 01, Noble Securities coordinated as many as 40 bo offerings with a total volume worth PLN 1.5 billion. Its performance was recognised by the international CBo service that placed Noble Securities third among Polish uerwriters such as brokerage houses a banks in the category of a debt securities volume distributed in 01. The Company expaed stock brokering, its original product business object, to the distribution of corporation bos a investment products successively winning a growing number of clients. In 01, Noble Securities reached a 5% growth in the number of brokerage accounts, which is a market record, placing the Company third among brokerage houses for the number of new clients. The Company operates through 3 customer service centres located throughout Pola. Noble Securities is one of the players in the markets that are organised by the Power Exchange, which is reflected by the 01 awards distribution: Platinum Megawatt for the most active broker of electric energy with supplies Broker of the Year for the top number of orders completed in the Property Rights Market Broker of the Year for the most active broker in the Commodity Derivatives Market. Moreover, Noble Securities brokered the first transaction made in the gas market launched in December 01 by the Power Exchange. Since 011, Noble Securities has been offering Noble Markets, the forex platform which comprises three Dodatkowo Noble Securities pośredniczył w zawarciu pierwszej transakcji na rynku gazu, uruchomionym w grudniu 01 roku przez TGE. Od 011 roku w ofercie Noble Securities znajduje się platforma forexowa Noble Markets. Oferta Brokera obejmuje trzy rodzaje aplikacji, dla trzech typów inwestorów. W ubiegłym roku Noble Securities, jako pierwszy dom maklerski w Polsce, udostępnił klientom również aplikację Noble Markets MT5, umożliwiającą hael zarówno na rynku forex, jak i na rynku podstawowym GPW. Platforma forexowa oferowana przez Noble Securities zyskuje coraz większe uznanie inwestorów. W ubiegłym roku w porównaniu do 011, Noble Securities podwoił liczbę prowadzonych rachunków oraz zwiększył średni miesięczny wolumen o 60%. Noble Securities rozwija działalność na rynkach kapitałowych w obszarze Europy Środkowej, czego pierwszym wyrazem jest uruchomiony we wrześniu 01 roku oddział w Rumunii. Klienci z tego kraju mają dostęp do pełnej oferty Noble Markets MT4, a także do automatycznych strategii i intuicyjnego systemu OneClick Trading. W minionym roku Noble Securities, wspólnie z Mennicą Polską, zaoferował klientom inwestowanie w sztabki złota i monety bulionowe. Wyrazem uznania dla zaangażowania NS w dostarczanie inwestorom atrakcyjnych i bezpiecznych produktów inwestycyjnych były przyznane wyróżnienia: tytuł Partnera Mennicy Polskiej 01 oraz statuetka Medal Nagrodowy Merentibus. WARTOŚĆ PROJEKTÓW CORPORATE FINANCE (MLD PLN) CORPORATE FINANCE PROJECTS VALUE (BILLION PLN) types of applications dedicated to three types of investors. As the first brokerage house in Pola, Noble Securities provides Noble Markets MT5 tool which allows for trading on both the forex a WSE main market. The platform has been winning a growing number of satisfied clients. In 01, NS doubled the number of its accounts, increasing the average monthly volume by a soaring 60% compared to 011. Within its expansion strategy in the Central Europe capital markets the Company opened in September 01 its first Romanian branch a provides comprehensive services of Noble Markets MT4, as well as automatic strategies a the OneClick Trading intuitive system. Noble Securities in co-operation with the Polish Mint offered bars of gold a bullion coins to investors. In recognition of its commitment to providing attractive a safe products to investors, the company was honoured with the title of the Partner of the Polish Mint 01 a the Merentibus Medal statuette. 0,5 +140% 1, +50% 1,

19 NAJWIĘKSZY KAPITAŁ TO NASI LUDZIE MOST VALUABLE ASSET - OUR PEOPLE Noble Fus Towarzystwo Fuuszy Inwestycyjnych (TFI) S.A. specjalizuje się w tworzeniu oraz zarządzaniu otwartymi i zamkniętymi fuuszami inwestycyjnymi, świadczy usługi asset management, polegające na profesjonalnym zarządzaniu iywidualnym portfelem papierów wartościowych oraz doradztwa inwestycyjnego. Najważniejszy kapitał Towarzystwa stanowi stabilny zespół cenionych specjalistów. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zarządza on skutecznie powierzonymi przez klientów środkami, osiągając bardzo dobre, powtarzalne wyniki inwestycyjne. W 01 roku Noble Fus TFI S.A. wypracowało zysk netto na poziomie 14,9 mln PLN. W tym czasie aktywa fuuszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo zwiększyły się z poziomu 1 136, mln PLN do 1 777,6 mln PLN, co oznacza wzrost w wysokości 56,4% r/r. Sukcesy Noble Fus TFI S.A. mają odzwierciedlenie w rankingach niezależnych instytucji badawczych i ekspertów branży finansowej. Subfuusze Noble Fu Akcji, Noble Fu Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Noble Fu Mieszany znalazły się wśród najlepiej ocenianych fuuszy za okres 1 i 36 miesięcy według niezależnej firmy badawczej Analizy Online S.A. Noble Fus TFI S.A. zostało także dwukrotnie wyróżnione w rankingu Rzeczpospolitej Fuusze osiągające najlepsze wyniki w ciągu ostatnich trzech lat w segmencie fuuszy akcji, opublikowanym w styczniu 013 roku. Noble Fu Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Noble Fu Akcji zajęły odpowiednio 1. i. miejsce w swoich kategoriach. Prestiżowe wyróżnienie zdobył również Arzej Lis, zarządzający fuuszami w Noble Fus TFI S.A. Grupa wydawnicza Citywire uznała go za najlepszego zarządzającego w Polsce i przyznała mu 11 miejsce w rankingu "1000 the World s Top Fu Managers". Ponadto Noble Fus TFI S.A. systematycznie rozszerza ofertę produktową, dostosowując ją do oczekiwań klientów i zmieniających się warunków rynkowych - pod koniec 01 roku Towarzystwo wprowadziło nowy fuusz Distressed Assets FIZAN, inwestujący przede wszystkim w aktywa o charakterze dłużnym. Noble Fus Towarzystwo Fuuszy Inwestycyjnych (TFI) S.A. specialises in creating a managing open a closed investment fus, a provides asset management services that include the professional management of securities portfolio a investment advisory. The Company's professional a stable staff is its main asset that contributes its expertise a experience to the successful management of assets entrusted by clients, boasting very good, recurring performance. In 01, Noble Fus TFI S.A. made a net profit of PLN 14.9 million, increasing the volume of assets of fus managed by company from PLN 1,136. million to PLN 1,777.6 million, which means a soaring 56.4% growth. The outstaing performance of Noble Fus TFI S.A. is recognised in the rankings of iepeent research agencies a financial experts. Subfus Noble Fu Akcji (equity fu), Noble Fu Akcji Małych i Średnich Spółek (small & mid cap equity fu), a Noble Fu Mieszany (balanced fu) were ranked among the top fus assessed in a 1- a 36-month perspective by Analizy Online S.A., an iepeent research agency. The Company was also awarded twice in the ranking prepred by Rzeczpospolita daily as one of fus generating the highest profits in the last three years in the equity fus segment. The ranking published in January 013 placed Noble Fu Akcji Małych i Średnich Spółek (small&mid cup equity fu) a Noble Fu Akcji (equity fu) in first a seco, respectively. A prestigious award was also given to Arzej Lis, investment manager of Noble Fus TFI S.A., who was recognised as the best investment manager in Pola a ranked 11 in the "1000 of the World s Top Fu Managers" by Citywire. The Company is successively expaing its product range respoing both to the demas of clients a the changing market coitions - by the e of 01 the Company launched Distressed Assets FIZAN, a new fu offering investment mainly in debt securities. NOBLE FUNDS TFI S.A. ZARZĄDZAMY PROFESJONALNIE I POWTARZALNIE PRZEKRACZAJĄC WYNIKI RYNKOWE Noble Fus TFI S.A. professionally a consistently managed company outpacing the market NOBLE FUNDS TFI S.A. ZARZĄDZAMY PROFESJONALNIE I I POWTARZALNIE, PRZEKRACZAJĄC WYNIKI RYNKOWE Noble Fus TFI S.A. professionally a consistently managed company outpacing the the market WYNIKI/PERFORMANCE Wyniki inwestycyjne Średnia stopa zwrotu fuuszy* w danej klasie aktywów** Stopa zwrotu z ieksu giełdowego** Nazwa Fuuszu Wyniki inwestycyjne Średnia stopa zwrotu Fu performance* Average total return Equity iex performance** fuuszy* inwestycyjnego w on danej given class klasie of aktywów** assets** Stopa zwrotu z ieksu giełdowego** Nazwa Fuuszu Fu performance* Average total return Equity iex performance** inwestycyjnego Fu on given class of assets** WIG0 mwig40 1Y 3Y 5Y 1Y 3Y 5Y 1Y 3Y 5Y 1Y 3Y 5Y Fu WIG0 mwig40 1Y 3Y 5Y 1Y 3Y 5Y Noble Fu Akcji Małych 1Y 3Y 5Y 1Y 3Y 5Y i Średnich Spółek 0,4% 18,18% -6,14% 17,15% 1,53% -37,38% 17,4% 8,80% -36,64% Noble Fu Akcji Small Małych & Mid Cap Equity i Średnich Spółek Noble Fu Small Akcji & Mid Cap Equity Noble Fu Equity 0,4% 5,54% 18,18% 0,7% -6,14% -9,50% 17,15% 17,73% 1,53% 7,55% -37,38% -4,36% 0,45% 8,13% -5,6% 17,4% 8,80% -36,64% Noble Fu Akcji Noble Fu Equity Stabilnego Wzrostu Plus 5,54% 15,71% 0,7% 0,96% -9,50% 17,73% 11,7% 7,55% 1,9% -4,36% 0,45% 0,45% 8,13% 8,13% -5,6% -5,6% Noble Fu Stabilnego Stable-Growth Plus Wzrostu Plus Noble Fu Stable-Growth Mieszany Plus Noble Fu Balanced 15,71% 4,15% 0,96% 18,98% 6,11% 11,7% 8,61% 1,9%,9% -13,50% 0,45% 0,45% 8,13% 8,13% -5,6% -5,6% Noble Fu Mieszany 4,15% 18,98% 6,11% 8,61%,9% -13,50% 0,45% 8,13% -5,6% Noble Fu Balanced Noble Fu Timingowy 7,55% 9,33% 8,61%,9% 0,45% 8,13% -5,6% Noble Fu Absolute Return Noble Fu Timingowy 7,55% 9,33% 8,61%,9% 0,45% 8,13% -5,6% Źródło: Noble * obliczenia Fu Absolute własne Noble Return Fus TFI S.A.; **Nawigator, Analizy Online S.A. Source: * calculated by Noble Fus TFI S.A.; **Navigator, Analizy Online S.A. NOBLE FUNDS TFI S.A. SKUTECZNIE BUDUJEMY BAZĘ AKTYWÓW OSIĄGAJĄC WZROST O O 39,% R/R. (TYS. PLN) Noble of the in a surge by 39.% y/o/y. NOBLE Fus FUNDS TFI TFI S.A. S.A. successful SKUTECZNIE building BUDUJEMY of the asset BAZĘ portfolio AKTYWÓW results in OSIĄGAJĄC a surge by 39.% WZROST Y/Y O (PLN 39,% THOUS.) R/R. Noble Fus TFI S.A. successful building of the asset portfolio results in a surge by 39.% y/o/y. AKTYWA/ASSETS AKTYWA/ASSETS Fuusze inwestycyjne Investment fus Fuusze inwestycyjne Investment fus Asset Management Asset Management Doradztwo inwestycyjne Investment advisory Doradztwo inwestycyjne Investment advisory SUMA AKTYWÓW TOTAL ASSETS SUMA AKTYWÓW TOTAL ASSETS WYNIKI/PERFORMANCE Źródło: ** obliczenia własne własne Noble Noble Fus TFI Fus S.A.; TFI **Nawigator, S.A.; **Nawigator, Analizy Online Analizy S.A. Online S.A. Source: * calculated Source: by * Noble calculated Fus TFI by S.A.; Noble **Navigator, Fus TFI Analizy S.A.; Online **Navigator, S.A. Analizy Online S.A. Źródło: obliczenia własne własne Noble Noble Fus TFI Fus S.A. TFI S.A. Źródło: obliczenia Source: własne Noble calculated Fus TFI by Noble S.A. Fus TFI S.A. Źródło: obliczenia własne Noble Fus TFI S.A. Źródło: obliczenia własne Noble Fus TFI S.A

20 POZYCJA RYNKOWA GETIN LEASING W 01 ROKU (NA PODSTAWIE DANYCH ZWIĄZKU POLSKIEGO LEASINGU) SIŁA SYNERGII POWER OF SYNERGY Getin Leasing SA jest spółką zależną w grupie Getin Noble Bank. Po przejęciu spółki przez bank i zmianie strategii rynkowej Getin Leasing istotnie zaznaczył swoją pozycję wśród firm leasingowych, przesuwając się mocno w górę w rankingach sprzedażowych. Po 01 roku Getin Leasing zajmuje 7 miejsce wśród firm leasingowych w zakresie leasingu ruchomości (tabela obok; dane wg ZPL). Jest też jedynym przykładem na polskim rynku skutecznej synergii pomiędzy bankiem a firmą leasingową. Główną osią strategii jest założenie sprzedaży podstawowych produktów takich jak kredyt, leasing z jednej ręki przy wykorzystaniu wszystkich kanałów sprzedaży. W przypadku oferty grupy Getin to klient decyduje, z jakiego rozwiązania finansowego chce skorzystać i na jakie usługi dodatkowe się decyduje. Getin Leasing jest w ostatnich latach z pewnością jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek leasingowych zarówno pod względem wielkości sprzedaży, jak i innowacyjności. Biorąc pod uwagę zsumowane salda kredytu samochodowego i leasingu pojazdów można śmiało powiedzieć, że grupa Getin (Getin Noble Bank oraz Getin Leasing) jest absolutnym liderem w zakresie finansowania zakupu pojazdów poprzez kredyt i leasing. Realizacja celów była możliwa także dzięki strategicznym aliansom z importerami takimi jak General Motors Pola i Chevrolet Pola. W 01 roku sprzedaż kredytu i leasingu poprzez salony Opla i Chevroleta wzrosła o 50% w stosunku do 011 roku. W 01 roku Getin Leasing jako pierwsza firma na rynku oferowała klientom leasing z wbudowanym rachunkiem firmowym, aktywując w ostatnich sześciu miesiącach ponad 7,5 tys. rachunków. Obecnie otwieramy już 10 rachunków dziennie na rzecz klientów leasingowych i kredytowych. Od 01 roku Getin Leasing oferuje swoim klientom leasingującym samochody do 3,5 tony karty paliwowe BP, które uprawniają do bezgotówkowych rozliczeń na stacjach benzynowych nawet małe podmioty gospodarcze. Nasze produkty oraz procedury z powodzeniem konkurują na rynku z ofertą największych firm leasingowych; to Getin Leasing jako pierwsza firma leasingowa wprowadził najdłuższy leasing na rynku - wydłużając maksymalny okres trwania umowy leasingowej do 84 m-cy. Leasing pojazdów jest Getin Leasing is Getin Noble Bank's subsidiary. After the Bank took over the company a changed its strategy, Getin Leasing highlighted its presence in the lease market by climbing up the sales rankings a winning, at the e of 01, 7th place in the leasing of movable property (see the Table 1; source: Polish Leasing Association). The company draws on the Banking a lease services synergy, applying a strategy that is unique in Pola, assuming that the basic financial products such as loans a leases should be offered by one provider through all the available sales channels. At Getin Group, it is the client who decides on the financial solution a what additional services it wishes from the range of offered products. Getin Leasing has uoubtedly been one of the most dynamically expaing lease companies recently, both as regards its sales volumes a innovative approach. Taking into account the total balance of car loans a lease services sold, Getin Group (Getin Noble Bank a Getin Leasing) is an iisputable leader in financing car purchases. Strategic alliances with General Motors Pola a Chevrolet Pola also contributed to the accomplishment of the company's objectives. In 01, car loans a leases sold through Opel a Chevrolet showrooms surged by 50% compared to 011. In 01, Getin Leasing, as the first company in the market, launched a combined lease a bank account product, activating as many as 7,500 accounts in the last six months. Presently, the company opens as many as 10 accounts daily. In 01, Getin Leasing started offering its clients that take out a lease on vehicles of weights up to 3.5 tons BP fuel cards for cash-free transactions now available even to small companies. Our products a procedures also prove successful in the competition with the biggest lease companies; it was Getin Leasing that first offered the longest lease in the market expaing the maximum lease agreement term up to 84 months. Leasing is our specialty entrepreneurs may take out a lease on cars for a fee starting from only 1% initial rent, getting our decision in record time after applying for financing the car purchase. Offered attractive pricing, our clients also willingly apply for EIB facilities co-financing leases. In the last year, the company was accomplishing its POZYCJA RYNKOWA GETIN LEASING W 01 ROKU (NA PODSTAWIE DANYCH ZWIĄZKU POLSKIEGO LEASINGU) GETIN LEASING MARKET POSITION IN 01 (SOURCE: SPÓŁKA POLISH / COMPANY LEASING ASSOCIATION) POZYCJA SPÓŁKA RYNKOWA / COMPANY GETIN LEASING W 01 ODDANYCH ROKU W LEASING VALUE OF LEASED ASSETS 3 (Bankowy Fuusz Leasingowy S.A.) (NA PODSTAWIE DANYCH ZWIĄZKU POLSKIEGO LEASINGU) 5 Pekao Leasing Sp. z o.o ,06 (net in PLN M) 3 (Bankowy Fuusz Leasingowy S.A.) TABELA 1. LEASING RUCHOMOŚCI OGÓŁEM W 01 ROKU (NETTO W MLN PLN) 6 PKO BRE LeasingSp. z o.o ,00 633, POZYCJA RYNKOWA GETIN LEASING W 01 ROKU (NA PODSTAWIE DANYCH ZWIĄZKU POLSKIEGO LEASINGU) TABELA 1. LEASING RUCHOMOŚCI OGÓŁEM W 01 ROKU (NETTO W MLN PLN) 4 Millennium Leasing Sp. z o.o. WARTOŚĆ ŚRODKÓW 7 Getin Leasing S.A. 1 69,46 ODDANYCH W LEASING 17,58 VALUE OF LEASED ASSETS 5 Pekao Leasing Sp. z o.o. 8 ING Lease Polska Sp. z o.o ,06 158,63 Europejski Fuusz Leasingowy S.A. 630,71 6 BRE Leasing Sp. z o.o. 9 BZ WBK Finanse Spółki Leasingowe* 1 633,68 140,54 Raiffeisen Leasing Polska S.A. 08, Getin VB Leasing Leasing Polska S.A. S.A. 1964,8 17,58 SPÓŁKA / COMPANY (Bankowy Fuusz Leasingowy S.A.) PKO 8 Leasing ING Lease Polska Sp. z o.o. Millennium 9 BZ Leasing WBK Finanse Sp. z o.o. Spółki Leasingowe* Pekao 10Leasing VB Leasing Sp. z o.o. Polska S.A. BRE Leasing Sp. z o.o. Getin Leasing S.A. ING Lease Polska Sp. z o.o. BZ WBK Finanse Spółki Leasingowe* VB Leasing Polska S.A. WARTOŚĆ ŚRODKÓW ODDANYCH W LEASING VALUE OF LEASED ASSETS TABELA 1 Europejski 1. LEASING Fuusz RUCHOMOŚCI Leasingowy OGÓŁEM S.A. W 01 ROKU (NETTO 630,71W MLN PLN) Raiffeisen Leasing Polska S.A. PKO Leasing TABELA 11. LEASING Europejski Fuusz RUCHOMOŚCI Leasingowy S.A. OGÓŁEM W 01 ROKU 4 Millennium (NETTO Leasing W Sp. MLN z o.o. PLN) Raiffeisen Leasing Polska S.A. Table 1. Total movable properties leased in 01 08,7 WARTOŚĆ ŚRODKÓW 1 793, , , , , , ,54 964,8 *Spółki leasingowe Banku Zachodniego WBK SA: BZ WBK Finanse & Leasing SA i BZ WBK Leasing SA (NETTO W MLN PLN) *Lease companies of Bank Zachodni WBK SA: BZ WBK Finanse & Leasing SA a BZ WBK Leasing SA 1 793,00 630, ,46 08, , ,54 964,8 naszą domeną przedsiębiorcy już od 1% wpłaty początkowej mogą wyleasingować samochód, uzyskując w rekordowo krótkim czasie decyzję dotyczącą finansowania zakupu pojazdu. Oferta cenowa Getin Leasing jest bardzo atrakcyjna, nasi klienci bardzo chętnie korzystają także z możliwości dofinansowania leasingu z fuuszy EBI. Ostatni rok w życiu spółki to realizacja założonych celów strategicznych skoncentrowanych na rozwijaniu działalności biznesowej oraz skutecznym wykorzystaniu synergii pomiędzy Getin Leasing a Getin Noble Bank. Dzięki takiej strategii spółka w ciągu trzech lat przesunęła się z 4 pozycji w klasyfikacji ogólnej na 7 pozycję z powodzeniem, konkurując z największymi firmami w tej branży. 3 TABELA. LEASING 6 Pekao (Bankowy Leasing POJAZDÓW Fuusz Sp. z W 01 Leasingowy o.o. ROKU (NETTO S.A.) W MLN PLN) 1 13,45 PKO Leasing 955,71 4 BRE Leasing Sp. z o.o ,36 WARTOŚĆ ŚRODKÓW SPÓŁKA 7 / COMPANY Volkswagen Leasing Polska Sp. z ODDANYCH o.o. W LEASING 933,76 5 Getin Leasing S.A. VALUE OF LEASED ASSETS 967,10 8 Millennium Leasing Sp. z o.o 794,39 1 Europejski 6 (Bankowy Fuusz Leasingowy Fuusz Leasingowy S.A. S.A.) 1 70,87 9 PKO VB LeasingPolska S.A. 699,87 955,71 Raiffeisen Leasing Polska S.A , Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z.o. o. 933,76 674,4 3 Pekao Leasing Sp. z o.o. 1 13,45 8 Millennium Leasing Sp. z o.o 794,39 4 BRE Leasing Sp. z o.o ,36 TABELA 9 VB 3. LEASING Leasing Polska SAMOCHODÓW S.A. O DMC DO 3,5 TONY W ,87 ROKU (NETTO W MLN PLN) 5 Getin Leasing S.A. 967,10 10 Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z.o. o. 674,4 TABELA 3. LEASING SAMOCHODÓW O DMC 6 (Bankowy Fuusz Leasingowy S.A.) WARTOŚĆ ŚRODKÓW PKO SPÓŁKA Leasing / COMPANY ODDANYCH 955,71 W LEASING VALUE OF LEASED ASSETS 7 8 TABELA 3. LEASING SAMOCHODÓW O DMC DO 3,5 TONY W 01 ROKU Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. 933,76 (NETTO 1 Europejski W MLN PLN) Fuusz Leasingowy S.A ,44 Millennium Leasing Sp. z o.o Raiffeisen Leasing Polska S.A. 9 VB Leasing Polska S.A. 3 Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. 794, ,5 WARTOŚĆ ŚRODKÓW ODDANYCH W LEASING 699,87 VALUE OF LEASED ASSETS 933,76 10 Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z.o. o. 1 Europejski Fuusz Leasingowy S.A. 674,4 4 Pekao Leasing Sp. z o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. 1 08,5 5 Getin Leasing S.A. 68,70 TABELA 3. LEASING SAMOCHODÓW O DMC DO 3,5 TONY W 01 ROKU (NETTO W MLN 3 6 PLN) Volkswagen BRE Leasing Leasing Sp. z o.o. Polska Sp. z o.o. 933,76 661, TABELA. LEASING POJAZDÓW W 01 ROKU (NETTO W MLN PLN) Table. Vehicles leased in 01 (net in PLN M) TABELA. LEASING POJAZDÓW W 01 ROKU (NETTO W MLN PLN) SPÓŁKA / COMPANY *Spółki 4 leasingowe Pekao Banku Leasing Zachodniego Sp. z WBK o.o. 691,75 SA: BZ WBK Finanse & Leasing SA i BZ WBK Leasing SA WARTOŚĆ ŚRODKÓW ODDANYCH W LEASING 5 Getin Leasing S.A. VALUE OF LEASED ASSETS 68,70 SPÓŁKA / COMPANY Europejski 6 BRE Fuusz Leasing Leasingowy Sp. z o.o. S.A. Raiffeisen *Spółki leasingowe Leasing Banku Polska Zachodniego S.A. WBK SA: BZ WBK Finanse & Leasing SA 1 08,5 i BZ WBK Leasing SA Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Pekao Leasing Sp. z o.o. strategic goals focused on expaing business scale a drawing on synergy opportunities emerging from 68,70 the co-operation of Getin Leasing a Getin Noble Bank. With this strategy the company 661,47 has climbed up from 4th to 7th place in the general ranking, successfully competing with the biggest players in that sector. Getin Leasing S.A. BRE Leasing Sp. z o.o ,44 933,76 691,75 *Spółki leasingowe Banku Zachodniego WBK SA: BZ WBK Finanse & Leasing SA i BZ WBK Leasing SA WARTOŚĆ ŚRODKÓW ODDANYCH W LEASING VALUE OF LEASED ASSETS TABELA 1 Europejski. LEASING Fuusz POJAZDÓW Leasingowy W 01 S.A. ROKU (NETTO W MLN 1 70,87 PLN) Raiffeisen Leasing Polska S.A. SPÓŁKA / COMPANY Pekao Leasing Sp. z o.o. Europejski Fuusz Leasingowy S.A. BRE Leasing Sp. z o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Getin Leasing S.A. SPÓŁKA / COMPANY 1 568,00 WARTOŚĆ ŚRODKÓW ODDANYCH W LEASING VALUE OF LEASED ASSETS 1 13, ,87 073, ,00 967,10 DO 3,5 TONY W 01 ROKU (NETTO W MLN PLN) Table 3. Vehicles up to 3.5 tons AGW leased in 01 (net in PLN M) 1 190,44 691,75 661,

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANKG N B po 4 kwartałach 2012 roku Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 5 marca 2013 r. WPROWADZENIE 12,5% współczynnik

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q 2012 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Warsaw, August 25th, 2011

Warsaw, August 25th, 2011 ROBYG S.A. Group 1H 2011 Financial i Financial i results Warsaw, August 25th, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Grupa Noble Bank: prezentacja wyników po I kwartale 2008 r.

Grupa Noble Bank: prezentacja wyników po I kwartale 2008 r. Grupa Noble Bank: prezentacja wyników po I kwartale 2008 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Noble Bank SA po I kwartale 2008 r. wyższy o blisko 50 proc. w stosunku do u 2007 r. Wartość sprzedanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2012 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 listopada 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK za 1 półrocze 2012 Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków Rekordowy kwartał Grupy GETIN Holding GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 13 sierpnia i 2007 Dynamika

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 4 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 4th quarter 2005 financial results

Wyniki w 4 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 4th quarter 2005 financial results Wyniki w 4 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 4th quarter 2005 financial results Rekordowy zysk netto 700 600 500 400 300 200 100 0 163 mln PLN Skumulowane 4 kwartały roku/ Cumulative 4 quarter of each year

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w kontekście projektów poprawy efektywności energetycznej

Finansowanie modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w kontekście projektów poprawy efektywności energetycznej Finansowanie modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w kontekście projektów poprawy efektywności energetycznej PAWEŁ ROGOSZ DYREKTOR ds. FINANSOWANIA SEKTORA PUBLICZNEGO PRYWATNY BANK Z POLSKIM KAPITAŁEM

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank

Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank za 1 kwartał 2011 roku Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE 31.03.2011 / 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU 16 października 2008 r. 1 zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 29 października 2008r. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 5

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 5 Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

na rynku finansowym Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za I kwartał 2008 roku Warszawa, 15 maja 2008r.

na rynku finansowym Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za I kwartał 2008 roku Warszawa, 15 maja 2008r. Umocnienie pozycji na rynku finansowym Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za I kwartał 2008 roku Warszawa, 15 maja 2008r. Kluczowe wydarzenia w Grupie GETIN Holding

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r. List przewodniczącego rady nadzorczej Black Point S.A. do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH. L i s t o p a d

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH. L i s t o p a d POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH L i s t o p a d 2 0 1 6 Informacje o fuzji prawnej 4 listopada 2016 r. nastąpiła fuzja prawna Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH. Połączony

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo