WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT"

Transkrypt

1 TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between the English version and the other versions. This client agreement, together with any Schedule(s), and accompanying documents, as amended from time to time, (this Agreement ) sets out the terms of the contract between you and us. Please read it carefully and let us know as soon as possible if there is anything which you do not understand. WARUNKI Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM Uwaga: Angielska wersja tej umowy jest wersją nadrzędną i w przypadku różnic pomiędzy wersją angielską a wersjami w innych językach będzie decydująca. Niniejsza umowa z klientem wraz z załącznikiem (załącznikami) i towarzyszącymi dokumentami, oraz późniejszymi zmianami, (zwana dalej Umową ) ustanawia warunki umowy pomiędzy Państwem a nami. Proszę przeczytać uważnie i poinformować nas jak najszybciej, jeżeli w jej treści jest coś, czego Państwo nie rozumieją. Interpretation Introduction General Regulation Costs, Payments and Charges Right to Cancel Non Advised Customer Accounts and Initial Deposits Trading Policies and Procedures Electronic Trading Terms Client Money Margining Arrangements Representations, Warranties and Covenants Event of Default Netting Rights on Default Termination without Default Exclusions, Limitations and Indemnity Miscellaneous Governing Law and Jurisdiction Interpretacja Wprowadzenie Ogólne Regulacje Koszty, Płatności i Obciążenia Prawo do Anulowania Niedoradzanie Rachunki Klientów i Depozyty Początkowe Polityka Tradingu i Procedury Warunki Tradingu Elektronicznego Pieniądze Klienta Ustalenia dotyczące Zabezpieczeń Oświadczenia, Zapewnienia i Porozumienia Niewykonanie Zobowiązania Kompensaty Prawa w przypadku Naruszenia Zakończenie Umowy bez Naruszenia Wyłączenia, Ograniczenia i Odszkodowania Inne Prawo właściwe i jurysdykcja 2

2 1. INTERPRETATION In this Agreement: Account means the account you hold with us and designated with a particular account number. Applicable Regulations means: 1. CYSEC Rules or any other rules of a relevant regulatory authority; and 2. All other applicable laws, rules and regulations as in force from time to time. 1. INTERPRETACJA W tej Umowie: Konto oznacza konto które posiada Pan/i z nami, posiadające określony, numer konta. Obowiązujące przepisy oznaczają: 1. Przepisy CYSEC lub jakiekolwiek inne przepisy właściwego organu regulacyjnego, oraz 2. Inne stosowane prawa, przepisy i regulacje w obowiązującym brzmieniu. Associate means an undertaking in the same group as us, a representative whom we or an undertaking in the same group as us appoint, or any other person with whom we have a relationship that might reasonably be expected to give rise to a community of interest between us and them. Stowarzyszony oznacza osobę działającą w ramach naszej grupy, przedstawiciela wskazanego przez nas lub osobę działającą w ramach naszej grupy, a także jakąkolwiek inną osobę z którą mamy stosunki, i można się spodziewać, że istnieją uzasadnione powody, które mogą być podstawą wspólnych interesów pomiędzy tą osoba a nami. Base Currency means US Dollars. Business Day means a day which is not a Saturday or a Sunday and upon which banks are open for business in Cyprus. Client Money Rules means the rules specified in paragraph 18(2)(j) of the Law which provides for the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and other related matters and the Directives and Circulars issued pursuant to this paragraph, as amended from time to time by CYSEC. Contract for Differences or CFD means the financial instrument specified in paragraph (9) of Part III of Third Appendix of the Law which provides for the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and other related matters. Credit Support Provider means any person who has entered into any guarantee, hypothecation, agreement, margin or security agreement in our favour in respect of your obligations under this Agreement. CYSEC is an abbreviation for Cyprus Securities and Exchange Commission. CYSEC Rules means the Law which provides for the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Waluta Podstawowa oznacza dolary amerykańskie. Dzień Roboczy oznacza dzień, który nie jest sobotą czy niedzielą i w którym banki na Cyprze są otwarte w celu realizacji transakcji. Zasady dot. Pieniędzy Klienta oznaczają zasady określone w paragrafie 18(2)(j) Ustawy o Świadczeniu Usług Inwestycyjnych, Wykonywaniu Działalności Inwestycyjnej, Funkcjonowaniu Rynków Regulowanych i innych kwestiach z tym związanych oraz w Dyrektywach i Okólnikach wydanych zgodnie z niniejszym ustępem, ze zmianami wprowadzanymi okresowo przez CYSEC. Kontrakty Różnicy Kursowej lub CFD oznaczają instrumenty finansowe wyszczególnione w paragrafie (9) Części III Trzeciego Załącznika do Ustawy o Świadczeniu Usług Inwestycyjnych, Wykonywaniu Działalności Inwestycyjnej, Funkcjonowaniu Rynków Regulowanych i innych kwestiach z tym związanych. Podmiot Zabezpieczający oznacza każdą osobę, która zawarła z nami jakiekolwiek umowy: gwarancji, hipoteki, umowy marży lub zabezpieczenia, w odniesieniu do Państwa zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. CYSEC to skrót od Cyprus Securities and Exchange Commission. Zasady CYSEC oznacza Ustawę o Świadczeniu Usług Inwestycyjnych, Wykonywaniu Działalności Inwestycyjnej, Funkcjonowaniu Rynków Regulowanych i innych kwestiach z 3

3 Activities, the Operation of Regulated Markets and other related matters, the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law, the Directives, Circulars and all other regulations issued pursuant to these Laws and all guidance notes, administrative notices, newsletters and rules published by the Cyprus Securities and Exchange Commission. Electronic Services means a service provided by us, for example an Internet trading service offering clients access to information and trading facilities, via an internet service, a WAP service and/or an electronic order routing system. Event of Default means any of the events of default as listed in Clause 14.1 to Clause 14.9 of Clause 14.1 (Events of Default). Execution means the completion of clients orders on Safecap s trading platform, where Safecap acts as a principal to clients transactions. FATCA is an abbreviation for Foreign Account Tax Compliance Act. FFI is an abbreviation for Foreign Financial Institution. OTC means over the counter and refers to transactions conducted otherwise than on an exchange. Privacy Policy refers to Safecap s Privacy policy statement provided on Safecap s website, as this may be changed from time to time, which represents an inherent part of this Agreement and includes how Safecap collects, processes, stores and protects your information. Safecap Trading Desk means the trading desk operated by us at our premises the Headquarters of Safecap Investments Limited in Kafkasou 9, Treppides Tower, Aglantzia, P.C. 2112, Nicosia, Cyprus. Safecap Online Trading System means the internet-based trading system available at our website that allows you to provide us with instructions. Secured Obligations means the net obligation owed by you to us after the application of set-off under clause 12 (Margining Arrangements) in the paragraph entitled Set-off on default. FX Contract means a contract between Safecap and its Client to exchange two currencies at an agreed exchange rate. System means all computer hardware and software, equipment, network facilities and other resources and tym związanych, a także Ustawę o Zapobieganiu i Zwalczaniu Prania Brudnych Pieniędzy, dyrektywy, okólniki i wszystkie inne przepisy wydane na podstawie tych Ustaw i wszystkie wytyczne, zawiadomienia administracyjne, biuletyny i zasady opublikowane przez Cyprus Securities and Exchange Commission. Usługi Elektroniczne oznacza świadczone przez nas usługi, na przykład internetowe usługi tradingowe oferujące klientom dostęp do informacji i udogodnień tradingowych, poprzez usługi internetowe, usługi WAP i/lub routingowy system elektronicznego zamówienia. Niewykonanie Zobowiązania oznacza jakiekolwiek naruszenie wymienione w Klauzuli 14.1 do Klauzuli 14.9 z Klauzuli 14 (Niewykonanie Zobowiązania). Wykonanie oznacza realizację zamówienia klienta na platformie tradingowej Safecap, na której Safecap działa jako zleceniodawca transakcji klienta. FATCA jest akronimem oznaczającym Foreign Account Tax Compliance Act, tj. amerykańską Ustawę o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych. FFI jest akronimem oznaczającym Foreign Financial Institution, tj. zagraniczną instytucję finansową. OTC oznacza over the counter i odnosi się do transakcji pozagiełdowych, tj. przeprowadzanych w inny sposób niż na giełdzie. Polityka prywatności oznacza Politykę prywatności Safecap dostępną na stronie internetowej Safecap, w jej każdoczesnym brzmieniu, stanowiącą integralną część niniejszej Umowy i regulującą sposób gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych użytkownika przez Safecap. Biuro Tradingowe Safecap oznacza biuro tradingowe prowadzone przez nas w naszej siedzibie Safecap Investments Limited in pod adresem: 9, Treppides Tower, Aglantzia, P.C. 2112, Nikozja, Cypr System Tradingu Online Safecap oznacza internetowy system tradingowy dostępny na naszej stronie, który pozwala Państwu przekazywać nam zlecenia. Zobowiązania Zabezpieczone oznacza kwotę netto, którą Państwo są zobowiązani nam zapłacić, po zastosowaniu potrącenia zgodnie z klauzulą 12 (Ustalenia dotyczące Zabezpieczeń), paragraf zatytułowany Potrącenia w przypadku Naruszenia FX oznacza kontrakty pomiędzy Safecap i jego klientami w celu wymiany dwóch walut po ustalonym kursie wymiany. System oznacza wszelki sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wyposażenie, urządzenia sieciowe oraz inne środki i urządzenia konieczne do umożliwienia 4

4 facilities needed to enable you to use an Electronic Service. Transaction means any transaction subject to this Agreement and includes a CFD, spot or forward contract of any kind, future, option or other derivative contract in relation to any commodity, financial instrument (including any security), currency, interest rate, index or any combination thereof and any other transaction or financial instrument for which we are authorised under our Cypriot Investment Firm ( CIF ) licence from time to time which we both agree shall be a Transaction. US Reportable Persons - In accordance to FATCA, a US Reportable persons is: 1. a US citizen (including dual citizen) 2. a US resident alien for tax purposes 3. a domestic partnership 4. a domestic corporation 5. any estate other than a foreign estate 6. any trust if: a court within the United States is able to exercise primary supervision over the administration of the trust one or more United States persons have the authority to control all substantial decisions of the trust 7. any other person that is not a foreign person 2. INTRODUCTION Scope of this Agreement This Agreement sets out the basis on which we will provide services to you. This Agreement governs each Transaction entered into or outstanding between us on or after the execution of this Agreement. Commencement This Agreement supersedes any previous agreement between you and us on the same subject matter and takes effect when you indicate your acceptance via our website. This Agreement shall apply to all Transactions contemplated under this Agreement. korzystania z Usług Elektronicznych. Transakcja oznacza każdą transakcję będącą przedmiotem niniejszej umowy i obejmuje CFD, kontrakt spot lub forward każdego rodzaju, przyszłe, ewentualne lub innego kontrakty pochodne, w stosunku do każdego towaru, instrumentu finansowego (w tym jakikolwiek papier wartościowy), walut, stopy procentowej, indeksu lub ich dowolnej kombinacji oraz każdą inną transakcję lub instrument finansowy, do których jesteśmy upoważnieni na mocy naszej licencji Cypryjskiej Firmy Inwestycyjnej ( CIF ) co do których Państwo i my zgadzamy się, że będą Transakcją. Osoby podlegające zgłoszeniu w Stanach Zjednoczonych - Zgodnie z FATCA, osobami podlegającymi zgłoszeniu w Stanach Zjednoczonych są: 1. obywatele amerykańscy (w tym posiadający podwójne obywatelstwo) 2. obcokrajowcy będący rezydentami Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych 3. krajowe spółki osobowe 4. krajowe spółki kapitałowe 5. masa majątkowa inna niż zagraniczna masa majątkowa 6. zarządy powiernicze, jeżeli: sąd w Stanach Zjednoczonych jest w stanie sprawować zasadniczy nadzór nad zarządem powierniczym jedna lub większa liczba osób podlegających obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych jest upoważniona do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji zarządu powierniczego 7. wszystkie pozostałe osoby niebędące osobami zagranicznymi 2. WPROWADZENIE Zakres niniejszej umowy Umowa ta ustanawia podstawy, według których będziemy świadczyli Państwu nasze usługi. Niniejsza Umowa reguluje każdą Transakcję zawartą między nami w dniu lub po wykonaniu niniejszej Umowy. Rozpoczęcie Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między nami a Państwem dotyczące tych samych zagadnień i staje się skuteczna po zaznaczeniu jej akceptacji poprzez naszą stronę internetową. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie. 3. GENERAL Information about us 3. OGÓLNE Informacje o nas 5

5 We, Safecap Investments Limited ( Safecap ), are authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission ( CYSEC ). Our registered office is 9 Kafkasou Street, Treppides Tower, Office 401, Aglantzia, P.C. 2112, Nicosia, Cyprus. Our contact details are set out in Clause 19 (Miscellaneous) under the heading Notices. CYSEC s office is situated at 32 Stasikratous Street, 1065 Nicosia, Cyprus. Safecap is a market maker for CFD and Spot FX Contracts. Safecap owns and operates websites, trading platforms and brand names as indicated in its website (http://www. safecapltd.com). Safecap operates through these websites which allow online trading. To review our recent audited Pillar III disclosure please click here. Language This Agreement is supplied to you in English and we will continue to communicate with you in English for the duration of this Agreement. However, where possible, we will communicate with you in other languages in addition to English. Communication with us You may communicate with us in writing (including fax), by or other electronic means, or orally (including by telephone). Our contact details are set out in Clause 19 (Miscellaneous) under the heading Notices. The language of communication shall be English, and you will receive documents and other information from us in English. However, where appropriate and for your convenience, we will endeavour to communicate with you in other languages. Our website contains further details about us and our services, and other information relevant to this Agreement. In the event of any conflict between the terms of this Agreement and our website this Agreement will prevail. Capacity We act as principal and not as agent on your behalf and you enter this Agreement as principal and not as agent (or trustee) on behalf of someone else. We shall treat you as a retail client for the purposes of the CYSEC Rules and the Applicable Regulations. You have the right to request a different client categorisation. However, if you do request such different categorisation and we agree to such categorisation, the protection afforded by certain CYSEC Rules and the other Applicable Regulations may be reduced. This may include, but is not limited to: My, Safecap Investments Limited ( Safecap ), jesteśmy firmą autoryzowaną i kontrolowaną przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC). Nasza siedziba mieści się przy 9 Kafkasou Street, Treppides Tower, Office 401, Aglantzia, P.C. 2112, Nikozja, Cypr. Nasze dane kontaktowe wskazane zostały w Klauzuli 19 (Inne) pod nagłówkiem Zawiadomienia. Siedziba CYSEC mieści się przy 32 Stasikratous Street, 1065 Nikozja, Cypr. Safecap jest animatorem rynku dla CFD i kontrakty walutowe FX. Safecap jest właścicielem i administratorem stron, platform tradingowych i nazw marek wskazanych na stronie (http://www.safecapltd.com). Safecap działa poprzez te strony co umożliwia trading online. Aby poznać nową wersję Pillar III, kliknij tutaj. Język Niniejsza Umowa została dostarczona w języku angielskim i będziemy komunikować się z Państwem po angielsku, w czasie obowiązywania tej Umowy. Jednakże, o ile to możliwe, będziemy komunikować się z Państwem także w językach innych niż angielski Komunikacja z nami Mogą Państwo komunikować się z nami pisemnie (włącznie z faksem), przez lub inne środki elektroniczne lub też ustnie (przez telefon). Nasze dane kontaktowe wskazane zostały w Klauzuli 19 (Inne) pod nagłówkiem Zawiadomienia. Językiem komunikacji będzie angielski i otrzymają Państwo od nas dokumenty i inne informacje w języku angielskim. Jednakże, w razie potrzeby i dla Państwa wygody, postaramy się komunikować ze sobą w innych językach. Na naszej stronie internetowej znajdują się dalsze informacje o nas i naszych usługach, oraz inne informacje związane z tą Umową. W przypadku rozbieżności pomiędzy ustaleniami tej Umowy i informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej, niniejsza Umowa będzie rozstrzygająca. Zdolność Działamy jako zleceniodawca, nie jako Państwa pełnomocnik, Państwo zaś zawierają tę umowę jako zleceniodawca, a nie w charakterze pełnomocnika (lub zarządcy) w imieniu kogoś innego. Będziemy traktować Pana/Panią jako klienta detalicznego, zgodnie z Zasadami CYSEC i obowiązującymi przepisami. Mają Państwo prawo do zażądania innej kategoryzacji klienta. Jednakże, jeżeli zażądają Państwo innej kategoryzacji, a my zgodzimy się na tę kategoryzację, ochrona zapewniana przez niektóre zasady CYSEC i inne Obowiązujące Przepisy może zostać zmniejszona. Może to obejmować, ale nie ogranicza się do: 6

6 1. the requirement for us to act in accordance with your best interests; 2. our obligation to provide appropriate information to you before providing the services; 3. the restriction on the payment or receipt by us of any inducements; 4. our obligation to achieve best execution in respect of your orders; 5. the requirement to implement procedures and arrangements which provide for the prompt, fair and expeditious execution of your orders; 6. our obligation to ensure that all information we provide to you is fair, clear and not misleading; and 7. the requirement that you receive from us adequate reports on the services provided to you. Legal Age Safecap s services and products traded are only available to individuals who are at least 18 years old (and at least the legal age in your jurisdiction). You represent and warrant that if you are an individual, you are at least 18 years old and of legal age in your jurisdiction to form a binding contract, and that all registration information you submit is accurate and truthful. The Company reserves the right to ask for proof of age from you and your account may be suspended until satisfactory proof of age is provided. Safecap may, in its sole discretion, refuse to offer its products and services to any person or entity and change its eligibility criteria at any time. Banned/Not permitted Jurisdictions The Company reserves the right and is entitled to at any time, and upon its sole discretion, to restrict offering its services to certain jurisdictions and consider them as banned countries in terms of engagement with the potential clients. Currently the Company does not accept new clients and/or the opening of new accounts from the following jurisdictions: Canada, Hong Kong, Israel and USA. The aforementioned list of countries is non-exhaustive and the updated list of banned countries, which can be found with the Company s customer support, is subject to alteration at any time the Company deems proper upon its sole discretion without any prior notice. The Customer hereby, confirms that by agreeing to this Agreement he is not residing in one of the countries mentioned on the aforementioned list and covenants to inform the Company should 1. ciążącym na nas obowiązku działania zgodnie z Państwa najlepszym interesem; 2. naszego zobowiązania do zapewnienia Państwu odpowiednich informacji przed świadczeniem usług; 3. ograniczeń płatności lub otrzymywania z naszej strony zachęt motywacyjnych; 4. nasz obowiązek, aby osiągnąć jak najlepsze wykonanie Państwa zamówień; 5. wymóg stosowania procedur i uzgodnień przewidzianych dla szybkiej i sprawiedliwej realizacji zamówień; 6. nasze zobowiązanie do zapewnienia, że wszystkie informacje które Państwo od nas otrzymują są uczciwe, jasne i nie wprowadzają w błąd; oraz 7. wymóg, że otrzymacie Państwo od nas odpowiednie raporty dotyczące świadczonych usług Wiek Ustawowy Usługi i produkty firmy Safecap znajdujące się w obrocie są dostępne wyłącznie dla osób, które mają co najmniej 18 lat (lub przynajmniej osiągnęły wiek ustawowy w swoim kraju). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jeśli występuje jako osoba, ma przynajmniej 18 lat, a także osiągnięty wiek ustawowy zgodnie z jurysdykcją swojego kraju, aby zawrzeć wiążącą umowę, i że wszelkie podawane przez niego dane rejestracyjne są precyzyjne i zgodne z prawdą. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Ciebie przedstawienia dowodu Twojego wieku, a Twój rachunek może zostać zawieszony do momentu okazania przez Ciebie wiarygodnego dowodu pełnoletności. Safecap może, według swojego wyłącznego uznania, odmówić oferowania swoich produktów i usług jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, a także w każdej chwili zmienić swoje kryteria kwalifikacyjne. Jurysdykcje zakazane/niedozwolone Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia, w dowolnym czasie i według własnego uznania, świadczenia usług na obszarze określonych jurysdykcji i uznania ich za kraje zakazane w warunkach umów z potencjalnymi klientami. Obecnie Spółka nie przyjmuje nowych klientów lub nie otwiera nowych rachunków z obszaru następujących jurysdykcji: Kanada, Hongkong, Izrael i USA. Powyższa lista krajów ma charakter otwarty, a aktualna lista krajów zakazanych, jaka może powstać przy wsparciu klientów Spółki, może zostać zmieniona przez Spółkę według własnego uznania, bez uprzedniego zawiadomienia. Akceptując niniejszą Umowę, Klient potwierdza, że nie jest rezydentem żadnego z krajów znajdujących się na powyższej liście, i zobowiązuje się do zawiadomienia Spółki w przypadku zmiany tej sytuacji. Spółka zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych 7

7 his situation alter in any way. The Company reserves the right to request any additional information deemed necessary in order to verify compliance with this clause. General interpretation A reference in this Agreement to a clause or Schedule shall be construed as a reference to, respectively, a clause or Schedule of this Agreement, unless the context requires otherwise. References in this Agreement to any statute or statutory instrument or Applicable Regulations include any modification, amendment, extension or re-enactment thereof. A reference in this Agreement to document shall be construed to include any electronic document. The masculine includes the feminine and the neuter and the singular includes the plural and vice versa as the context admits or requires. Words and phrases defined in the CYSEC s Rules and the Applicable Regulations have the same meaning in this Agreement unless expressly defined in this Agreement. Schedules The clauses contained in the attached Schedule (as amended from time to time) shall apply. We may from time to time send to you further Schedules in respect of Transactions. In the event of any conflict between the clauses of any Schedule and this Agreement, the clauses of the Schedule shall prevail. The fact that a clause is specifically included in a Schedule in respect of one Transaction shall not preclude a similar clause being expressed or implied in relation to any other Transaction. You acknowledge having read, understood and agreed to the Schedules to this Agreement. Headings Headings are for ease of reference only and do not form part of this Agreement. 4. REGULATION Subject to Applicable Regulations This Agreement and all Transactions are subject to Applicable Regulations so that: 1. nothing in this Agreement shall exclude or restrict any obligation which we have to you under Applicable Regulations; 2. we may take or omit to take any action we consider necessary to ensure compliance with any Applicable Regulations; informacji, jakie uzna za niezbędne w celu weryfikacji spełnienia warunków niniejszej klauzuli. Ogólna interpretacja Odniesienia w niniejszej Umowie do klauzuli lub Załącznika należy rozumieć jako odniesienia do, odpowiednio, klauzuli lub załącznika do niniejszej Umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej. Odniesienia w niniejszej Umowie do wszelkich ustaw i dokumentów ustawowych lub obowiązujących przepisów zawierają wszelkie modyfikacje, zmiany, rozszerzenia lub ponowne ich uchwalenia. Odniesienia w niniejszej Umowie do dokumentu należy rozumieć jako obejmujące wszelkie dokumenty elektroniczne. Rodzaj męski odnosi się do żeńskiego i nijakiego, a liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie, kiedy wynika to z kontekstu lub kontekst tego wymaga. Słowa i zwroty określone w Zasadach CYSEC i Obowiązujących Przepisach mają to samo znaczenie w niniejszej Umowie, chyba że wyraźnie określone zostały w niniejszej Umowie. Załączniki Klauzule zawarte w dołączonym Załączniku (z późniejszymi zmianami) będą również miały zastosowanie. Możemy od czasu do czasu wysyłać do Państwa kolejne załączniki w odniesieniu do Transakcji. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności między klauzulami któregokolwiek załącznika a niniejszą Umową, klauzule zawarte w załączniku będą rozstrzygające. Fakt, że klauzula zawarta została w Załączniku w odniesieniu do jednej Transakcji nie wyklucza podobnej klauzuli wyrażonej lub dorozumianej w stosunku do jakiejkolwiek innej transakcji. Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się z Załącznikami do tej Umowy. Nagłówki Nagłówki służą do ułatwienia wyszukiwania informacji i nie stanowią części niniejszej Umowy. 4. REGULACJE Podlega Obowiązującym Przepisom Ta Umowa i wszystkie Transakcje podlegają Obowiązującym Przepisom, a zatem: 1. żadne postanowienie tej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza żadnego zobowiązania jakie mamy wobec Państwa na mocy Obowiązujących Przepisów; 2. możemy podjąć lub zrezygnować z podjęcia dowolnych działań, które uważamy za niezbędne do zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami; 8

8 3. all Applicable Regulations and whatever we do or fail to do in order to comply with them will be binding on you; and 4. such actions that we take or fail to take for the purpose of compliance with any Applicable Regulations shall not render us or any of our directors, officers, employees or agents liable. Action by regulatory body If a regulatory body takes any action which affects a Transaction, then we may take any action which we, in our reasonable discretion, consider desirable to correspond with such action or to mitigate any loss incurred as a result of such action. Any such action shall be binding on you. If a regulatory body makes an enquiry in respect of any of your Transactions, you agree to co-operate with us and to promptly supply information requested in connection with the enquiry. 5. COSTS, PAYMENTS AND CHARGES Charges You shall pay our charges as agreed with you from time to time, any fees or other charges imposed by a clearing organisation and interest on any amount due to us at the rates then charged by us (and which are available on request). A copy of our current charges is published on our website. Any alteration to charges will be notified to you before the time of the change. Additional costs You should be aware of the possibility that other taxes or costs may exist that are not paid through or imposed by us. Payments All payments to us under this Agreement shall be made in such currency as we may from time to time specify to the bank account designated by us for such purposes. All such payments shall be made by you without any deduction or withholding. Remuneration and sharing of charges We may share charges with partners, affiliates, business introducers and agents in connection with Transactions carried out on your behalf. Business introducers and agents are paid on the basis of the percentage of spread. Partners and affiliates get fixed fees. Details of such remuneration or sharing arrangements are available to you upon request. If you require more information on the fees and commissions that we pay to business introducers and other affiliates, let us know and we 3. wszelkie Obowiązujące Przepisy oraz wszelkie działania lub zaniechanie działań w celu zapewnienia zgodności z nimi, będą wiążące również dla Państwa; i 4. działania takie, które podejmujemy lub zaniechamy podjęcia w celu zapewnienia zgodności z Obowiązującymi Przepisami nie czyni nas ani żadnego z naszych dyrektorów, urzędników, pracowników czy agentów odpowiedzialnymi. Działania podejmowane przez organ regulacyjny Jeżeli organ regulacyjny podejmie jakiekolwiek działania mające wpływ na Transakcje, w odpowiedzi możemy wykonać czynności, które, według naszego racjonalnego uznania, należałoby uważać za odpowiednie w odpowiedzi na takie działania lub w celu złagodzenie wszelkich strat poniesionych w wyniku takiego działania. Wszelkie takie działania i czynności będą wiążące dla Państwa. Jeżeli organ regulacyjny zwróci się z zapytaniem na temat jakiejkolwiek Transakcji, Klient zgadza się współpracować z nami i jak najszybciej dostarczyć informacje wymagane w związku z tym zapytaniem. 5. KOSZTY, PŁATNOŚCI I OBCIĄŻENIA Opłaty Klient uiści nasze opłaty, ustalane i aktualizowane, wszelkie płatności i inne obciążenia nałożone przez organizację rozrachunkową oraz odsetki od każdej należnej kwoty według stawek przez nas pobieranych (dostępne na życzenie). Kopia aktualnych płatności dostępna jest na stronie internetowej. O jakichkolwiek zmianach opłat zostaną Państwo powiadomieni przed datą opłaty Koszty dodatkowe Należy zdawać sobie sprawę z możliwości istnienia innych podatków lub ewentualnych kosztów, które nie są przez nas opłacane czy nakładane Płatności Wszelkie płatności w ramach tej Umowy będą dokonywane w takiej walucie jak okresowo określamy, na konto bankowe wskazane przez nas w tym celu. Wszelkie takie płatności będą przez Klienta dokonane bez jakichkolwiek odliczeń lub potrąceń. Wynagrodzenia i podział opłat Możemy dzielić opłaty z partnerami, stowarzyszonymi, pośrednictwem finansowym i agentami, związane z Transakcjami realizowanymi w imieniu Klienta. Pośrednicy finansowi i agenci pobierają opłaty na podstawie procentu spreadu. Partnerzy i stowarzyszeni pobierają stałe opłaty. Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia i ustaleń na temat podziału są dostępne na życzenie. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat opłat i prowizji, które płacimy pośrednikom finansowym oraz innym 9

9 will provide you with further information. Rollovers, Interest A daily financing charge may apply to each FX/CFD open position at the closing of SAFECAP s trading day as regard to that FX/CFD. If such financing charge is applicable, it will either be requested to be paid by Customer directly to SAFECAP or it will be paid by SAFECAP to Customer, depending on the type of FX/CFD and the nature of the position Customer holds. The method of calculation of the financing charge varies according to the type of FX/CFD to which it applies. Moreover, the amount of the financing charge will vary as it is linked to current interest rates (such as LIBOR). The financing charge will be credited or debited (as appropriate) to Customer s account on the next trading day following the day to which it relates. SAFECAP reserves the right to change the method of calculating the financing charge, the financing rates and/or the types of FX/ CFDs to which the financing charge applies. For certain types of FX/CFDs, a commission is payable by Customer to open and close FX/CFD positions. Such commission payable will be debited from Customer s account at the same time as SAFECAP opens or closes the relevant FX/CFD. Changes in our swap interest rates and calculations shall be at our own discretion and without notice. Clients need to always check our website for the then current rates charged. Rates may change quickly due to market conditions (changes in interest rates, volatility, liquidity etc.) and due to various risk related matters that are at the firm s sole discretion. stowarzyszonym, prosimy o kontakt, a przekażemy dalsze informacje. Rolowanie, Odsetki Dzienna opłata za finansowanie może być zastosowana w odniesieniu do każdej otwartej pozycji FX/CFD na zamknięciu każdego dnia tradingu w SAFECAP w związku z tym FX/CFD. Jeśli taka opłata za finansowanie ma zastosowanie, albo to Klient zostanie wezwany do jej zapłacenia bezpośrednio firmie SAFECAP, albo też zostanie wypłacona przez SAFECAP Klientowi, w zależności od rodzaju FX/CFD oraz charakteru pozycji trzymanej przez Klienta. Sposób naliczenia opłaty za finansowanie różni się w zależności od rodzaju FX/CFD, do którego ma zastosowanie. Co więcej, kwota opłaty za finansowanie jest zmienna, ponieważ wiąże się z takimi stopami, jak LIBOR. Opłata za finansowanie zostanie odpowiednio uznana na Rachunku Klienta lub też z niego odjęta dnia sesyjnego następującego po dniu, do którego się odnosi. SAFECAP zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania opłaty za finansowanie, kursów finansowania i/lub rodzajów FX/CFD, do których odnosi się opłata za finansowanie. W przypadku pewnych rodzajów FX/CFD Klient ma do zapłaty prowizję za otwarcie oraz zamknięcie pozycji FX/CFD. Takie należne prowizje zostaną pobrane z konta Klienta równocześnie z otwarciem lub zamknięciem przez SAFECAP odpowiedniego FX/CFD. Zmiany naszych kursów swapowych oraz kalkulacji będą wprowadzane według naszego uznania i bez uprzedzenia. Klienci muszą zawsze sprawdzić na naszej stronie internetowej, jakie są aktualne stawki pobieranych opłat. Stawki/kursy mogą zmieniać się szybko z uwagi na warunki rynkowe (zmiany zmienności, płynności itp.) i z powodu rozmaitych kwestii powiązanych z ryzykiem, które zależą wyłącznie od uznania firmy. Any open FX/CFD transaction held by Customer at the end of the trading day as determined by SAFECAP or over the weekend, shall automatically be rolled over to the next business day so as to avoid an automatic close and physical settlement of the transaction. Customer acknowledges that when rolling over such transactions to the next business day, a premium may be either added or subtracted from Customer s account with respect to such transaction. The MT4 platform calculates overnight rollover at 21:00 GMT and the rollover charge/credit is debited or credited to and from the trading account. Example: If you sell 1 lot EURUSD, you will pay rollover costs on Euro, which at the current rate would be $ This rate may vary over time, for actual rates click here. Wszelkie otwarte transakcje FX/ CFD, trzymane przez Klienta na koniec dnia tradingu określonego przez SAFECAP lub przez weekend, zostają automatycznie przeniesione (zrolowane) na następny dzień roboczy, aby uniknąć automatycznego zamknięcia i fizycznego rozliczenia transakcji. Klient przyjmuje do wiadomości, że podczas rolowania takich transakcji na następny dzień roboczy pewna kwota środków może zostać dodana do lub też odjęta z rachunku Klienta w odniesieniu do takiej transakcji. Platforma MT4 wylicza rolowanie overnight (nocne) o godz GMT, a opłata/ uznanie z tytułu rolowania jest odejmowana z lub dodawane do rachunku transakcyjnego. Przykład: jeśli sprzeda Pan 1 lot EURUSD, zapłaci Pan opłatę za rolowanie od 100 tys. euro, która przy obecnej stawce wyniosłaby 0,017 $. Ten kurs może zmieniać się w czasie; aby poznać aktualne kursy, prosimy kliknąć tutaj. 10

10 For MT4 platforms: The future contract on which a CFD is based has an expiration date, and clients will be able to close their CFD positions until this date. Positions not closed by clients by this date will be closed by Markets.com at the last available price. Approximately 3-5 days before expiring, a new CFD based on the next future contract will begin trading. During this period, no new positions can be opened in the old CFD contract. On Wednesday at 21:00 GMT, overnight rollover fees are multiplied by three (x3) in order to compensate for the upcoming weekend. The premium amount shall be determined by SAFECAP from time to time, in SAFECAP s absolute discretion. Customer hereby authorizes SAFECAP to add or subtract the premium to or from Customer s account for any open transaction that have accrued a premium, in accordance with the applicable rate thereto, each day at the time of collection specified on the trading platform for each individual instrument, as applicable. 6. RIGHT TO CANCEL You have a right to cancel this Agreement for a period of fourteen (14) days commencing on the date on which this Agreement is concluded or the date on which you receive this Agreement (whichever is later) (the Cancellation Period ). Should you wish to cancel this Agreement within the Cancellation Period, you should send notice in writing to the following address: Safecap Investments Limited, Kafkasou 9, Treppides Tower, Aglantzia, P.C. 2112, Nicosia, Cyprus, or electronically to the following address: Cancelling this Agreement within the Cancellation Period will not cancel any Transaction entered into by you during the Cancellation Period. If you fail to cancel this Agreement within the Cancellation Period you will be bound by its terms but you may terminate this Agreement in accordance with Clause 17 (Termination Without Default). 7. NON ADVISED Execution only We deal on an execution only basis and do not advise on the merits of particular Transactions, or their taxation consequences. Own judgment and suitability Without prejudice to our foregoing obligations, in asking us to enter into any Transaction, you represent that you have Dla platform MT4: Kontrakt terminowy typu future, na którym opiera się CFD ma termin wygaśnięcia, a klienci będą mogli zamknąć swoje pozycje CFD aż do tej daty. Pozycje nie zamknięte przez klientów w tym terminie zostaną zamknięte przez Markets. com po ostatniej dostępnej cenie. Na około 3-5 dni przed wygaśnięciem trading/obrót rozpocznie nowy CFD, oparty na kolejnym kontrakcie typu future. W tym okresie w ramach starego kontraktu CFD żadne nowe pozycje nie mogą być otwierane. W środy o godz GMT opłaty za rolowanie overnight (nocne) są mnożone przez trzy (x3), w celu skompensowania (wyrównania) za nadchodzący weekend. Kwota tych środków będzie ustalana przez SAFECAP od czasu do czasu, według wyłącznego uznania SAFECAP. Klient niniejszym upoważnia SAFECAP do dodania do lub też odjęcia z Rachunku Klienta pewnej kwoty środków w odniesieniu do każdej otwartej transakcji, co do której naliczono tę kwotę, zgodnie z obowiązującym kursem, każdego dnia w czasie poboru określonym na platformie transakcyjnej dla każdego odrębnego instrumentu, w stosownych przypadkach. 6. PRAWO DO ANULOWANIA Klient ma prawo do anulowania niniejszej Umowy w terminie czternastu (14) dni, poczynając od dnia, w którym niniejsza umowa została zawarta lub dnia otrzymania niniejszej Umowy (od dnia który nastąpi później) ( Okres Anulowania ). Jeżeli chcą Państwo anulować tę umowę w ramach Okresu Anulowania, należy przesłać zawiadomienie w formie pisemnej na adres: Safecap Investments Limited, Kafkasou 9, Treppides Tower, Aglantzia, P.C. 2112, Nikozja, Cypr, lub w formie elektronicznej na następujący adres Anulowanie tej Umowy w czasie Okresu Anulowania nie anuluje żadnej Transakcji zawartej przez Klienta w czasie Okresu Anulowania. Jeżeli nie anulują Państwo Umowy w czasie Okresu Anulowania, jej warunki będą wiążące jednak Umowa może zostać zakończona zgodnie z Klauzulą 17 (Zakończenie Umowy bez Naruszenia). 7. NIEDORADZANIE Jedynie Wykonanie Działamy na zasadzie jedynie wykonywania i nie doradzamy na temat poszczególnych Transakcji ani ich konsekwencji podatkowych. Własny osąd i odpowiedniość Bez uszczerbku dla naszych powyższych zobowiązań, zwracając się do nas o zawarcie jakiejkolwiek transakcji, 11

11 been solely responsible for making your own independent appraisal and investigations into the risks of the Transaction. You represent that you have sufficient knowledge, market sophistication, professional advice and experience to make your own evaluation of the merits and risks of any Transaction and that you have read and accepted the Risk Disclosure Statement and guidelines in relation to the financial instruments and the markets which are available in our websites. We give you no warranty as to the suitability of the products traded under this Agreement and assume no fiduciary duty in our relations with you. Incidental information and investment research. Where we do provide generic trading recommendations, market commentary or other information: 1. this is incidental to your dealing relationship with us. It is provided solely to enable you to make your own investment decisions and does not amount to advice; 2. where information is in the form of a document containing a restriction on the person or category of persons for whom that document is intended or to whom it is distributed, you agree that you will not pass it on to any such person or category of persons; 3. we give no representation, warranty or guarantee as to the accuracy or completeness of such information or as to the tax consequences of any Transaction; 4. you accept that prior to despatch, we may have acted upon it ourselves or made use of the information on which it is based. We do not make representations as to the time of receipt by you and cannot guarantee that you will receive such information at the same time as other clients. Any published research reports or recommendations may appear in one or more screen information service. Conflicts of interest policy Please refer to our conflicts of interest policy for further information on how we manage conflicts which would affect the impartiality of investment research we provide to you. Upon request, we will provide you with any further details in that regard. 8. CUSTOMER ACCOUNTS AND INITIAL DEPOSITS Klient oświadcza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje własne, niezależne oceny i ocenę ryzyka transakcji. Klient oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, znajomość rynku, profesjonalne doradztwo i doświadczenie, aby stworzyć własną ocenę korzyści i zagrożeń związanych z każdą transakcją, oraz że przeczytał Oświadczenie dot. Ryzyka oraz wytyczne w stosunku do instrumentów finansowych i rynków, które są dostępne na naszych stronach internetowych. Nie dajemy żadnych gwarancji co do przydatności produktów będących przedmiotem obrotu na mocy niniejszej Umowy i nie podejmujemy obowiązku powierniczego w naszych stosunkach z Państwem. Informacje związane i badania inwestycyjne Gdy dostarczamy standardowe zalecenia handlowe, komentarz na temat rynku lub inne informacje 1. A one związane z naszymi relacjami handlowymi. Są udostępniane wyłącznie w celu umożliwienia Państwu podjęcia własnej decyzji inwestycyjnej i nie stanowią porady; 2. jeżeli informacja taka ma postać dokumentu zawierającego ograniczenie dotyczące osoby lub kategorii osób, dla których ten dokument jest przeznaczony lub do których jest rozprowadzany, Klient zgadza się, że nie będzie go przekazywać takiej osobie lub kategorii osób; 3. Nie udzielamy żadnych oświadczeń, rękojmi ani gwarancji co do dokładności lub kompletności takich informacji lub co do konsekwencji podatkowych jakiejkolwiek Transakcji; 4.Klient akceptuje, że przed przekazaniem mu informacji, możemy postąpić na ich podstawie lub skorzystać z informacji, na których są oparte. Nie składamy deklaracji na temat momentu otrzymania przez Państwa informacji i nie możemy zagwarantować, że otrzymają je Państwo w tym samym czasie co inni klienci. Wszelkie opublikowane raporty z badań rynku i zalecenia mogą być publikowane przez więcej niż jeden serwis informacyjny. Polityka dot. konfliktów interesów Prosimy o zapoznanie się z polityką przeciwdziałania sprzeczności interesów w celu pozyskania dalszych informacji na temat tego, jak zarządzamy konfliktami, które mogłyby wpłynąć na bezstronność badań inwestycyjnych które Państwu świadczymy. Na życzenie przekażemy dalsze informacje na ten temat. 8. RACHUNKI KLIENTÓW I DEPOZYTY POCZĄTKOWE Documents Before you can place an order with Safecap, you must read and accept this Agreement, including the risk disclosure Dokumenty Zanim będzie można złożyć zamówienie z Safecap, należy przeczytać i zaakceptować tę Umowę, w tym oświadczenie dot. ujawniania ryzyka, polityka prywatności, polityki tradingowej oraz procedur wymienionych w punkcie 9 12

12 statement, the privacy policy, the trading policies and procedures as listed in Clause 9 below, and all applicable addenda, you must deposit sufficient clear funds in your account and your customer registration form and all accompanying documents must be approved by Safecap. Upon the approval of your registration, you will be notified by . Safecap may, in its sole discretion, request that in addition to online acceptance of this Agreement, Customer must complete and submit any signed documents so required by Safecap, including but not limited to this Agreement and the Risk Disclosure Statement. Currency of Accounts You will be able to open your trading Account(s) in USD/EUR/ GBP/CAD/JPY or any currency that may be offered by Safecap. Account(s) balances will be calculated and reported to you in the currency in which Account(s) are maintained. Joint Accounts In addition to the conditions listed in Clause 9 in the paragraph entitled Authority with regards to joint Account holders, the following additional conditions apply. Where your trading Account held with Safecap, is jointly owned by two or more beneficiaries: 1. Each joint Account holder will be jointly and severally liable for all obligations to Safecap arising in respect of your joint trading Account. 2. Each of you is separately responsible for complying with the terms of this Agreement. 3. If there is a dispute between you which we know about, we may insist that both or all of you authorise written instructions to us. 4. If one of you dies, the survivor(s) may continue to operate the trading Account and if there is more than one survivor, the provisions of this paragraph will continue to apply to the trading Account. 5. Where you provide personal and financial information relating to other joint Account holders for the purpose of opening or administering your trading Account you confirm that you have their consent or are otherwise entitled to provide this information to us and for us to use it in accordance with this Agreement. 6. Any of you may request closure and the redirection of balances, unless there are circumstances that require us to obtain authorisation from all of you. 7. Each of you will be given sole access to the funds initially deposited by you in your joint trading Account. Should you poniżej i wszystkich addendach mających zastosowanie oraz należy zdeponować wystarczające środki na koncie a formularz rejestracyjny klienta i wszystkie towarzyszące dokumenty muszą zostać zatwierdzone przez Safecap. Po zatwierdzeniu rejestracji powiadomienie przesłane zostanie em. Safecap może, według swojego wyłącznego uznania, zażądać aby, oprócz internetowej akceptacji niniejszej Umowy, Klient wypełnił, podpisał i złożył wszystkie dokumenty wymagane przez Safecap, włącznie z tymi, które nie są ograniczone do niniejszej umowy oraz Oświadczenie dot. Ujawnienia Ryzyka. Waluta Kont Będą Państwo mogli otworzyć rachunek(rachunki) tradingowy w USD/EUR/GBP/CAD/JPY lub dowolnej walucie, która może zostać zaoferowana przez Safecap. Salda konta (kont) zostaną obliczone i odnotowane w walucie, w której konto(a) są prowadzone. Wspólne Konta Oprócz warunków wymienionych w Klauzuli 9 paragrafu zatytułowanego Pełnomocnictwo do wspólnych kont kilku posiadaczy stosowane będą następujące warunki: W przypadku gdy Państwa konto tradingowe prowadzone przez Safecap jest wspólną własnością dwóch lub więcej beneficjentów: 1. Każdy posiadacz wspólnego Konta będzie wspólnie i solidarnie odpowiedzialny za zobowiązania względem Safecap, wynikłe w związku ze wspólnym kontem tradingowym. 2. Każdy posiadacz jest osobno odpowiedzialny za wypełnienie warunków tej Umowy. 3. W przypadku zaistniałego sporu pomiędzy posiadaczami możemy zażądać przekazania nam przez obu lub wszystkich pisemnych instrukcji. 4. Jeśli jeden z posiadaczy umrze, żyjący może(mogą) nadal prowadzić działania na rachunku operacyjnym, a jeśli istnieje więcej niż jeden żyjący, postanowienia niniejszego ustępu będą miały nadal zastosowanie do rachunku tradingowego. 5. W przypadku gdy posiadacz podaje dane osobowe oraz finansowe odnoszące się do innych wspólnych posiadaczy Rachunku, w celu otwarcia, administrowania lub operowania Kontem, potwierdza, że wyrazili oni na to zgodę lub w inny sposób jest uprawniony do dostarczania nam tych informacji, abyśmy mogli je wykorzystywać zgodnie z tą Umową. 6. Każdy z posiadaczy może zażądać zamknięcia konta i przelania salda chyba, że istnieją okoliczności nakazujące nam uzyskanie zezwolenia wszystkich posiadaczy. 7. Każdy z posiadaczy będzie mieć wyłączny dostęp do funduszy złożonych na ich wspólnym Koncie tradingowym. 13

13 wish to withdraw these funds from your trading Account, you will be required to complete and sign a withdrawal form, upon receipt of the completed and signed withdrawal form you will be granted permission by Safecap to withdraw funds up to the amount you initially deposited, provided that the conditions for withdrawals stipulated in Clause 9 are satisfied. Safecap will credit the amount withdrawn in the same bank account from where it was originally debited. 8. In the case of withdrawal of profits, if any of you wishes to withdraw profits from the joint trading Account, you will be required to complete and sign a withdrawal form, provided that the conditions for withdrawals stipulated in Clause 9 are satisfied. Upon receipt of the completed and signed withdrawal form you will be granted permission by Safecap to withdraw any profits from the joint trading Account. Safecap will credit the amount of profits withdrawn in the same bank account from where it was originally debited. 9. In order for this Agreement to be valid and binding it is required that all joint Account holders sign the Agreement and in case you and/or any of the Account holders wish to terminate this Agreement and close the joint trading Account held with Safecap, the written consent of all Account holders shall be obtained in accordance with the provisions of Clause 17 of this Agreement. Islamic Accounts In the event of a customer who due to its observance of Islamic religious beliefs cannot receive or pay interest, such customer may elect to designate, in the manner provided by the Company as this may be altered from time to time, their trading account to be a swap-free account not charged with or entitled to, premiums and/or rollovers and/or interest ( Islamic Account ). The customer hereby confirms and/or accepts and/or declares that a request to render their account as Islamic shall only be made due to the said Islamic religious beliefs and for no other reason whatsoever. The Company reserves the right to refuse accepting the request of a customer to designate their account as an Islamic Account, upon its sole and absolute discretion which shall be conclusive and undisputable upon the customer. In the event that the Company suspects that a customer is abusing the rights conferred to them by the classification of the account as Islamic Account, the Company has the right, without prior notice, to proceed with one or more of the following: 1. The Company may add commission upon each and every one of the trades executed on the Islamic Account; and/or 2. The Company may cancel the special rights and/or conditions conferred to the Account due to its classification Aby wycofać pieniądze z konta tradingowego, będą Państwo zobowiązani wypełnić i podpisać formularz wycofania, po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego formularza wycofania, Safecap udzieli Państwu pozwolenia na wypłacenie środków do wysokości depozytu początkowo złożonego, pod warunkiem, że warunki wycofania przewidziane w Klauzuli 9, są spełnione. Safecap przeleje wycofaną kwotę na ten sam rachunek bankowy, który początkowo został obciążony. 8. W przypadku wycofania zysków, jeśli któryś z posiadaczy chce wypłacić zyski ze wspólnego rachunku tradingowego, będzie zobowiązany wypełnić i podpisać formularz wycofania, pod warunkiem, że warunki wycofania określone w Klauzuli 9 zostały spełnione. Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego formularza wycofania, Safecap wyda pozwolenie na wycofanie wszystkich zysków ze wspólnego Konta tradingowego. Safecap przeleje wycofaną kwotę zysków na ten sam rachunek bankowy który początkowo został obciążony. 9. Aby niniejsza Umowa była ważna i wiążąca, wymaga się, aby wszyscy posiadacze wspólnego Konta podpisali Umowę, a w przypadku gdy posiadacz(e) konta chcą zakończyć niniejszą Umowę i zamknąć wspólne Konto tradingowe prowadzone z Safecap, powinna zostać przedstawiona pisemna zgoda wszystkich posiadaczy Konta, zgodnie z postanowieniami Klauzuli 17 niniejszej Umowy. Rachunki islamskie Klienci, którym islamskie wierzenia religijne nie pozwalają otrzymywać ani płacić odsetek, mogą wskazać - w sposób określony przez Spółkę, który może ulec zmianie - swój rachunek tradingowy jako rachunek wolny od swapu (swap-free account), który nie będzie wiązał się z obciążeniami lub uprawnieniami z tytułu premii, rolowania (rollover) lub odsetek (zwany dalej Rachunkiem islamskim ). Klient niniejszym potwierdza, akceptuje i oświadcza, że jedyną i wyłączną podstawę do złożenia wniosku o przekształcenie rachunku w Rachunek islamski stanowią islamskie wierzenia religijne. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy uznania wniosku klienta o przekształcenie rachunku w Rachunek islamski, według własnego uznania. Decyzja Spółki będzie ostateczna, a klientowi nie przysługuje prawo do złożenia odwołania. W przypadku podejrzenia, że klient nadużywa praw wynikających ze sklasyfikowania rachunku jako Rachunek islamski, Spółka jest uprawniona do podjęcia - bez uprzedniego zawiadomienia - jednego lub większej liczby z poniższych działań: 1. Spółka może doliczyć prowizję do każdej transakcji zrealizowanej na Rachunku islamskim; lub 2. Spółka może anulować szczególne prawa lub warunki 14

14 as Islamic Account, recall the designation of the Account as Islamic Account and render it a normal trading Account; and/ or 3. The Company may restrict and/or prohibit the customer from hedging their positions; and/or 4. The Company may, upon its sole discretion, close any open positions and reinstate them upon the then real market price. The customer hereby, acknowledges that they shall bear all costs derived from the aforementioned action, including but not limited to, the cost on the change of the spread. 9. TRADING POLICIES AND PROCEDURES Placing of instructions You may give us instructions in electronic form through the Safecap Online Trading System or orally by telephone to the Safecap Trading Desk, unless we tell you that instructions can only be given in a particular way. If you give instructions by telephone, your conversation will be recorded. Telephone orders are accepted in the sole discretion of Safecap. If any instructions are received by us by telephone, computer or other medium we may ask you to confirm such instructions in writing. We shall be authorised to follow instructions notwithstanding your failure to confirm them in writing. In this Agreement instructions and orders have the same meaning. Types of Orders Accepted Some of the types of orders Safecap accepts include, but are not limited to: 1. Good till Cancelled ( GTC )- An order (other than a market order), that by its terms is effective until filled or cancelled by Customer. GTC Orders do not automatically cancel at the end of the Business Day on which they are placed. 2. Limit- An order (other than a market order) to buy or sell the identified market at a specified price. A limit order to buy generally will be executed when the ask price equals or falls below the bid price that you specify in the limit order. A limit order to sell generally will be executed when the bid price equals or exceeds the ask price that you specify in the limit order. 3. Market- An order to buy or sell the identified market at the current market price that Safecap provides either via the Online Trading System or over the telephone through one of the dealers. An order to buy is executed at the current market związane z Rachunkiem ze względu na sklasyfikowanie go jako Rachunek islamski, wycofać wskazanie Rachunku jako Rachunek islamski i przekształcić go w zwyczajny Rachunek tradingowy; lub 3. Spółka może wprowadzić ograniczenia lub całkowicie zakazać zabezpieczania pozycji przez klienta; lub 4. Spółka może, według własnego uznania, zamknąć wszystkie otwarte pozycje i przywrócić je po obowiązującej cenie rynkowej. Klient niniejszym potwierdza, że wszelkie koszty związane z powyższymi działaniami, w tym w szczególności koszt zmiany spreadu, ponosi klient. 9. POLITYKA TRADINGU I PROCEDURY Składanie zamówień Mogą Państwo przekazać nam instrukcje w formie elektronicznej poprzez System Tradingu Online Safecap lub ustnie przez telefon do Biura Tradingowego Safecap, chyba że poinformujemy że instrukcje mogą być składane wyłącznie w określony sposób. Jeżeli składają Państwo instrukcje przez telefon, rozmowa może być nagrywana. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są według wyłącznego uznania Safecap. Jeśli instrukcje otrzymamy przez telefon, komputer lub inny nośnik, możemy poprosić o pisemne potwierdzenie instrukcji. Będziemy upoważnieni do wykonania tych instrukcji bez względu na fakt niepotwierdzenia ich pisemnie. W niniejszej Umowie instrukcje i zamówienia mają to samo znaczenie. Akceptowane rodzaje zamówień Niektóre rodzaje zamówień akceptowanych przez Safecap to między innymi, ale nie wyłącznie: 1. Dobry do anulowania ( GTC ) - zlecenie (inne niż zlecenie rynkowe), które jest skuteczne aż do wypełnienia lub anulowania przez Klienta. Zlecenia GTC nie są automatycznie anulowane na koniec Dnia Roboczego w którym zostały złożone. 2. Zlecenie z limitem straty - zlecenie (inne niż zlecenie rynkowe) kupna lub sprzedaży zidentyfikowanego rynku po określonej cenie. Zlecenie z limitem straty kupna zwykle zostanie wykonane kiedy cena sprzedaży jest równa lub spadnie poniżej ceny oferowanej, która określona została w zleceniu limitowym. Zlecenie z limitem straty sprzedaży zwykle zostanie wykonane kiedy cena oferowana jest równa lub wzrośnie powyżej ceny sprzedaży, która określona została w zleceniu limitowym. 3.Zlecenie Rynkowe zlecenie, aby kupić lub sprzedać po bieżącej cenie rynkowej, które Safecap zapewnia za pośrednictwem Internetowego Systemu Tradingu lub telefonicznie przez jednego z dealerów. Zlecenie kupna wykonywane jest po bieżącej rynkowej cenie sprzedaży a 15

15 ask price and an order to sell is executed at the current market bid price. 4. One Cancels the Other ( OCO )- An order that is linked to another order. If one of the orders is executed, the other will be automatically cancelled. 5. Stop Loss- A stop loss order is an instruction to buy or sell a market at a price which is worse than the opening price of an open position (or worse than the prevailing price when applying the stop loss order to an already open position). It can be used to help protect against losses. Please note that because of market gapping, the best available price that may be achieved could be materially different to the price set on the stop loss order and as such, stop loss orders are not guaranteed to take effect at the price for which they are set. 6. Trailing Stop- A trailing stop is the same as a stop loss order with the only difference being that, instead of setting a price at which the order is activated, the trailing stop order is activated at a fixed distance from the market price. For example, if Customer has purchased a long open position and the market ask price increases, the trailing stop price will also increase and will trail behind the market ask price at the fixed distance set by Customer. If the market ask price then decreases, the trailing stop price will remain fixed at its last position and if the market ask price reaches the trailing stop price, the order will be executed. Please note that because of market gapping, the best available price that may be achieved could be materially different to the price set on the trailing stop order and as such, trailing stop orders are not guaranteed to take effect at the fixed distance for which they are set. Following submission of an order, it is your sole responsibility to remain available for order and fill confirmations, and other communications regarding your Account until all open orders are completed. Thereafter, you must monitor your Account frequently when you have open positions in the Account. Your order shall be valid in accordance with the type and time of the given order, as specified. If the time of validity or expiration date/time of the order is not specified, it shall be valid for an indefinite period. zlecenie sprzedaży po bieżącej rynkowej cenie oferowanej. 4. One Cancels the Other ( OCO ) (Zlecenie z likwidacją pozycji) - Zlecenie powiązane jest z innym zleceniem. Jeżeli wykonane zostanie jedno zlecenie, drugie zostanie automatycznie anulowane. 5. Stop-Loss - Zlecenie Stop-Loss to polecenie kupna lub sprzedaży na rynku po cenie, która jest gorsza niż cena otwarcia pozycji otwartej (lub gorsza od ceny obowiązującej przy stosowaniu Stop-Loss dla pozycji już otwartej). Może być stosowane do ochrony przed stratami. Należy pamiętać, że z powodu nieciągłości rynku najlepsza dostępna cena osiągalna może znacząco różnić się od ceny ustalonej na zleceniu Stop-Loss, dlatego też zlecenia Stop-Loss nie dają gwarancji zadziałania na cenie, na której zostały ustalone. 6. Trailing Stop (Zlecenie podążające Stop-Loss)- to zlecenie takie jak zlecenia Stop Loss z tą różnicą, że zamiast ustalonej ceny, przy której zlecenie jest aktywowane, zlecenie trailing stop zostanie aktywowane na stałej odległości od ceny rynkowej. Na przykład, jeśli klient zakupił długą otwartą pozycję, a rynkowa cena sprzedaży wzrośnie, cena trailing stop również wzrośnie i będzie postępować za rynkową ceną sprzedaży w stałej odległości ustalonej przez Klienta. Jeśli rynkowa cena sprzedaży spadnie, cena trailing stop pozostanie na ostatniej ustalonej pozycji, i kiedy cena sprzedaży osiągnie cenę trailing stop, zlecenie zostanie wykonane. Należy pamiętać, że z powodu nieciągłości rynku najlepsza dostępna cena osiągalna można może znacząco różnić się od ceny ustalonej na zleceniu trailing stop, dlatego też zlecenia trailing stop nie dają gwarancji zadziałania na cenie, na której zostały ustalone Po złożeniu zlecenia jest wyłączną odpowiedzialnością Klienta być dostępnym na potrzeby potwierdzenia i wypełnienia zlecenia oraz innych informacji dotyczących Konta, dopóki wszystkie otwarte zlecenia nie zostaną zakończone. Ponadto, należy często monitorować swoje konto, gdy znajdują się na nim otwarte pozycje. Państwa zlecenie będzie ważne w zależności od rodzaju i czasu złożenia zlecenia, jak uzgodniono. Jeżeli czas ważności lub data/godzina wygaśnięcia zlecenia nie są określone, wtedy zlecenie ważne jest na czas nieokreślony. Terms of Acceptance for Orders It is your sole responsibility to clearly indicate the terms of an order when entered, whether it is a market order, limit order, stop loss order or any other type of order, including the relevant price and lot size. You acknowledge and agree that, despite our best efforts, the price at which execution Warunki Przyjmowania Zleceń Jest Państwa wyłączną odpowiedzialnością wyraźne określenie warunków zlecenia. Składając je, należy określić, czy jest to zlecenie rynkowe, zlecenie limitowe, stop loss lub inny rodzaj zlecenia, włącznie z odpowiednią ceną i wielkością partii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że pomimo naszych najlepszych starań, cena, 16

16 occurs may be materially different to the price specified in your order. This may result from sudden price movements in the underlying assets that are beyond our control. Safecap shall have no liability for failure to execute orders. Safecap shall have the right, but not the obligation, to reject any order in whole or in part prior to execution, or to cancel any order, where your Account contains margin that is insufficient to support the entire order or where such order is illegal or otherwise improper. Execution Policy We are required to have an execution policy and to provide our clients with appropriate information in relation to our execution policy. Where you place orders with us, the execution factors that we consider and their relative importance is as set out below: 7. Price- The relative importance we attach is high. 8. Speed- The relative importance we attach is high. 9. Likelihood of execution and settlement- The relative importance we attach is high. 10. Size- The relative importance we attach is high. We are the principal to every order you place with us and therefore we are the only execution venue. Authority We shall be entitled to act for you upon instructions given or purporting to be given by you or any person authorised on your behalf without further enquiry as to the genuineness, authority or identity of the person giving or purporting to give such instructions provided such instruction is accompanied by your correct Account number and password. If your Account is a joint account, you agree that we are authorized to act on the instructions of any one person in whose name the Account is held, without further inquiry. We shall have no responsibility for further inquiry into such apparent authority and no liability for the consequences of any actions taken or failed to be taken by us in reliance on any such instructions or on the apparent authority of any such persons. Cancellation/withdrawal of instructions Non-market orders may be cancelled via the Safecap Online Trading System but we can only cancel your instructions if you explicitly request so, provided that we have not acted up to the time of your request upon those instructions. Executed po której następuje realizacja może znacząco różnić się od ceny określonej w zleceniu. Może to wynikać z gwałtownych ruchów cen aktywów bazowych, które są poza naszą kontrolą. Safecap nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia. Safecap ma prawo, ale nie obowiązek, do odrzucenia zlecenie w całości lub w części przed jego wykonaniem lub anulować każde zlecenie, jeśli depozyt zabezpieczający na koncie Klienta jest niewystarczający do wykonania całego zlecenia, lub gdy takie zlecenie jest niezgodne z prawem albo w inny sposób niewłaściwe. Polityka realizacji Jesteśmy zobowiązani do posiadania polityki realizacji i zapewnienia naszym klientom właściwych informacji w odniesieniu do naszej polityki realizacji zleceń. Gdy Klient składa z nami zlecenia, czynniki realizacji, które bierzemy pod uwagę i ich względne znaczenie są następujące: 7. Cena. Względne znaczenie, jakie nadajemy temu czynnikowi jest wysokie. 8. Prędkość. Względne znaczenie, jakie nadajemy temu czynnikowi jest wysokie. 9. Prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia. Względne znaczenie, jakie nadajemy temu czynnikowi jest wysokie. 10. Rozmiar. Względne znaczenie, jakie nadajemy temu czynnikowi jest wysokie. Jesteśmy zleceniodawcą każdego składanego z nami zamówienia, dlatego jesteśmy jedynym miejscem jego realizacji. Pełnomocnictwo Mamy prawo do działania dla Państwa zgodnie z instrukcjami podanymi lub rzekomo podanymi przez Klienta lub inną osobę upoważnioną w imieniu Klienta bez dalszego dochodzenia co do autentyczności, upoważnienia lub tożsamości osoby składającej lub rzekomo składającej takie zalecenia, o ile zamówienie zostanie złożone przy podaniu właściwego numeru konta i hasła. Jeśli Państwa konto jest kontem wspólnym, posiadacz zgadza się, że jesteśmy upoważnieni do działania na zlecenie którejkolwiek osoby, w imieniu której prowadzony jest rachunek, bez dalszego dochodzenia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za dalsze dochodzenie w kwestii takiej pozornego upoważnienia i nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych lub nie podjętych przez nas na podstawie takich instrukcji lub pozornego upoważnienia wszelkich takich osób. Anulowanie / wycofanie zamówienia Nierynkowe zamówienia mogą zostać anulowane za pośrednictwem Systemu Online Trading Safecap, możemy jednak odwołać dyspozycje jedynie jeśli Klient wyraźnie sobie tego życzy, pod warunkiem, że do momentu tego życzenia nie zadziałaliśmy na podstawie tych instrukcji. 17

17 instructions may only be withdrawn or amended by you with our consent. Safecap shall have no liability for any claims, losses, damages, costs or expenses, including legal fees, arising directly or indirectly out of the failure of such order to be cancelled. Right not to accept orders We may, but shall not be obliged to, accept instructions to enter into a Transaction. If we decline to enter into a proposed Transaction, we shall not be obliged to give a reason but we shall promptly notify you accordingly. Control of orders prior to execution We have the right (but not the obligation) to set limits and/ or parameters to control your ability to place orders at our absolute discretion. Such limits and/or parameters may be amended, increased, decreased, removed or added to by us at our absolute discretion and may include (without limitation): 11. controls over maximum order amounts and maximum order sizes; 12. controls over our total exposure to you; 13. controls over prices at which orders may be submitted (to include (without limitation) controls over orders which are at a price which differs greatly from the market price at the time the order is submitted to the order book); 14. controls over the Electronic Services (to include (without limitation) any verification procedures to ensure that any particular order or orders has come from you); and/or 15. any other limits, parameters or controls which we may be required to implement in accordance with Applicable Regulations. Trade Adjustments Customers must be aware that Forex transactions carry a high degree of risk. The amount of initial margin may be small relative to the value of the foreign currency so that transactions are leveraged or geared. A relatively small market movement may have a proportionately larger impact on the funds that the Customer has deposited or will have to deposit. This may work against as well as for the customer. Safecap exclusively reserves the right to widen its variable spreads, adjust leverage, change its rollover rates and/or increase the margin requirements without notice under certain market conditions including, but not limited to, when the trading desk is closed, around fundamental Zrealizowane instrukcje mogą być wycofane lub zmienione przez Państwa jedynie za naszą zgodą. Safecap nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia, straty, szkody, koszty i wydatki, w tym koszty prawne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z nieanulowania takiego zamówienia. Prawo nieprzyjmowania zlecenia Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do zaakceptowania instrukcji do zawarcia Transakcji. Jeśli odmówimy zawarcia proponowanej transakcji, nie jesteśmy zobowiązani do podania przyczyny, ale będziemy zobowiązani niezwłocznie o tym powiadomić. Kontrola zamówień przed realizacją zlecenia Mamy prawo (ale nie obowiązek) do ustalania limitów i/lub parametrów, w celu kontrolowania możliwości składania zleceń według naszego uznania. Takie ograniczenia i/lub parametry mogą być zmieniane, zwiększane, zmniejszane, zniesione lub dodane według naszego uznania i mogą zawierać (bez ograniczeń): 11. kontrolę maksymalnych kwot zamówień i maksymalnych rozmiarów zamówień; 12. kontrolę pełnej ekspozycji w stosunku do Klienta; 13. kontrolę cen po których możliwe jest przyjmowanie zamówień (włączając (bez ograniczeń) kontrolę zamówień, które złożone są po cenie, która znacznie różni się od ceny rynkowej w momencie złożenia zamówienia do portfela zamówień); 14. kontrolę Usług Elektronicznych (w tym (bez ograniczeń) wszelkich procedur weryfikacyjnych w celu zapewnienia, że dane zamówienia lub zamówienie złożone zostało przez Klienta); i/lub 15. wszelkie inne ograniczenia, parametry lub kontrole, których wdrożenie może być wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korekty Transakcyjne Klienci muszą mieć świadomość, że transakcje na rynku Forex wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Kwota początkowego depozytu zabezpieczającego może okazać się mała w odniesieniu do wartości waluty obcej, tak że transakcje są lewarowane (zostaje użyta dźwignia), a stosunkowo mały ruch na rynku może mieć proporcjonalnie większy wpływ na środki, jakie Klient wpłacił lub będzie musiał wpłacić. To może działać zarówno na niekorzyść, jak i na korzyść Klienta. Safecap zastrzega sobie wyłączne prawo do poszerzenia swoich zmiennych spreadów, korygowania dźwigni, zmiany swoich opłat za rolowanie i/lub zwiększania wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego bez uprzedzenia, w pewnych warunkach rynkowych obejmujących, ale nie ograniczonych do: sytuację gdy centrum transakcyjne 18

18 announcements, as a result of changes in credit markets and/ or at times of extreme market volatility. In such circumstances, the Customer agrees to indemnify Safecap for any and all losses that may occur due the widening of spreads and the adjustment of leverage. Execution of orders We shall use our reasonable endeavours to execute any order promptly, but in accepting your orders we do not represent or warrant that it will be possible to execute such order or that execution will be possible according to your instructions. If we encounter any material difficulty relevant to the proper carrying out of an order on your behalf we shall notify you promptly. Confirmations At the end of each trading day, confirmations for all Transactions that we have executed on your behalf on that trading day will be available via your online Account on our website in the Open Positions window and Deal Blotter in the dealing console, which is updated online as each Transaction is executed. Confirmation of execution and statements of your Account(s), in the absence of manifest error, shall be deemed correct, conclusive and binding upon you if not objected to immediately by if orders were placed through Safecap s Online Trading System or by telephone to the Safecap Trading Desk, within five Business Days of making such confirmations available to you via our website or we notify you of an error in the confirmation within the same period. In cases where the prevailing market represents prices different from the prices posted by Safecap, Safecap will attempt, on a best efforts basis and in good faith, to execute market orders on or close to the prevailing market prices. This may or may not adversely affect customer s realized and unrealized gains and losses. Improper or Abusive Trading Safecap s objective is to provide the most efficient trading liquidity available in the form of streaming, tradable prices for most of the financial instruments we offer on the trading platform. As a result of the highly automated nature of the delivery of these streaming, tradable prices, you acknowledge and accept that price misquotations are likely to occur from time to time. Should you execute trading strategies with the objective of exploiting such misquotation(s) or act in bad faith (commonly known as sniping ), Safecap shall consider this as (trading desk) jest zamknięte, okolice czasu ujawnienia kluczowych komunikatów, jako skutek zmian na rynkach kredytowych i/lub okresy skrajnej zmienności rynku. W takich okolicznościach Klient zgadza się zrekompensować firmie Safecap wszelkie straty, jakie mogą pojawić się z powodu poszerzenia spreadów oraz korekty dźwigni. Wykonanie zamówień Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, w celu wykonania każdego zlecenia szybko, ale przyjmując zamówienie nie gwarantujemy, że wykonanie danego zlecenia zgodnie z instrukcjami Klienta będzie możliwe do wykonania. Jeżeli napotkamy jakiekolwiek istotne trudności mogące mieć wpływ na właściwą realizację zamówienia w imieniu Klienta, powiadomimy o tym niezwłocznie. Potwierdzenia Pod koniec każdego dnia handlowego, potwierdzenia wszystkich transakcji, które zrealizowaliśmy w Państwa imieniu tego dnia będą dostępne za pośrednictwem konta na naszej stronie internetowej w oknie Otwarte Pozycje a Rejestr Transakcji w konsoli tradingowej, która jest aktualizowana on-line po wykonaniu każdej transakcji. Potwierdzenie wykonania i stan kont(a), w przypadku braku oczywistego błędu, uważa się za prawidłowe, ostateczne i wiążące dla Klienta, jeśli nie sprzeciwi się od razu za pośrednictwem poczty elektronicznej gdy zamówienia zostały złożone przez internetowy system tradingowy Safecap lub telefonicznie do Biura Tradingowego Safecap, w ciągu pięciu dni roboczych od dokonania takiego potwierdzenia dostępnego Klientom za pośrednictwem naszej strony internetowej, lub też powiadomimy o błędzie w takim samym terminie. W przypadkach, gdy dominujący przedstawiciele rynku podają ceny różne od tych które Safecap wskazał na Państwa ekranie, Safecap będzie próbował, podejmując najlepsze wysiłki i działania w dobrej wierze, przeprowadzać zamówienia po cenach rynkowych lub zbliżonych do obowiązujących cen rynkowych. To może lub nie, niekorzystnie wpływać na zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty Klienta. Niewłaściwe lub nadużywające transakcje Celem Safecap jest dostarczenie najbardziej efektywnej płynności tradingu, dostępnej w postaci bieżących kwotowań dla większości instrumentów finansowych, które oferujemy na platformie transakcyjnej. W związku z wysoce zautomatyzowanym charakterem dostarczania tych bieżących kwotowań, uznają i przyjmują Państwo, że od czasu do czasu mogą pojawić się błędne notowania/kursy. Jeśli będą Państwo realizować strategie transakcyjne w celu wykorzystania takich (jednego lub więcej) błędnych kursów/ notowań lub działać w złej wierze (powszechnie znane jako sniping ), Safecap uzna to za zachowanie nieakceptowalne. Jeżeli Safacap określi, według własnego uznania i w dobrej 19

19 unacceptable behaviour. Should Safecap determine, at its sole discretion and in good faith, that you or any representative of yours trading on your behalf is taking advantage, benefitting, attempting to take advantage or to benefit of such misquotation(s) or that you are committing any other improper or abusive trading act such as for example: 1. fraudulent/illegal actions that led to the transaction; 2. orders placed based on manipulated prices as a result of system errors or system malfunctions; 3. arbitrage trading on prices offered by our platforms as a result of systems errors; and/or 4. coordinated transactions by related parties in order to take advantage of systems errors and delays on systems updates. Then Safecap will have the right to: adjust the price spreads available to you; and/or restrict your access to streaming, instantly tradable quotes, including providing manual quotation only; and/or obtain from your account any historic trading profits that you have gained through such abuse of liquidity as determined by us at any time during our trading relationship; and/or reject an order or to cancel a trade; and/or immediately terminate our trading relationship. Prohibited Trading No employee and/or former employee who currently works or used to work on a full time or part time basis for Safecap or any of its related entities shall, during the term of the employee and/or former employee s service to Safecap or any of its related entities and after termination of service become a client of any brand of Safecap (either directly or indirectly, alone or with partners, associates, affiliates or any other third party) without Safecap s prior written approval. Should Safecap consider that the employee and/or former employee is trading with any brand of Safecap without the Safecap s prior written approval personally and/or via a third party we shall consider all the trading to be abusive and/or improper trading. In such circumstances the employee and/or former employee s trading account(s) and all open positions shall be closed immediately and any funds held within the account shall be confiscated. No business associate or former business associate of Safecap or any of its related entities shall, during the period of the wierze, że Państwo lub jakikolwiek Państwa przedstawiciel dokonujący transakcji w Państwa imieniu odnosi korzyść, zyskuje, próbuje odnieść korzyść lub zyskać na takich (jednym lub więcej) błędnych kursach/notowaniach, lub że prowadzą Państwo jakiekolwiek inne niewłaściwe lub nadużywające działania transakcyjne, takie jak na przykład: 1. oszustwa/nielegalnych działań, które doprowadziły do transakcji; 2. zamówień złożonych na podstawie manipulowanych cen w wyniku błędów systemu lub awarii systemu; 3. arbitrażowego tradingu po cenach oferowanych przez nasze platformy w wyniku błędów systemowych; i/lub 4. koordynowania transakcji przez jednostki powiązane w celu skorzystania z błędów systemów i opóźnień w ich aktualizacji. Wówczas Safecap będzie miał prawo: skorygować/regulować spready cen dostępne dla Państwa; i/lub ograniczyć Państwa dostęp do bieżących kwotowań, w tym dostarczać je wyłącznie ręcznie; i/lub pobrać z Państwa rachunku jakiekolwiek przeszłe zyski transakcyjne, jakie uzyskali Państwo w wyniku takiego nadużycia płynności, jak określono przez nas w dowolnej chwili w czasie trwania naszej relacji handlowej; i/lub odrzucić zlecenie lub anulować transakcję; i/lub natychmiast zakończyć nasz stosunek handlowy Niedozwolony handel Żaden z pracowników i/lub byłych pracowników, którzy pracują obecnie lub pracowali kiedyś, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, dla firmy Safecap lub któregokolwiek z jej podmiotów powiązanych nie może, w okresie zatrudnienia pracownika lub byłego pracownika w firmie Safecap lub któregokolwiek z jej podmiotów powiązanych oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, zostać klientem którejkolwiek z marek firmy Safecap (bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub z partnerami, wspólnikami, podmiotami powiązanymi lub jakąkolwiek inną stroną trzecią) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Safecap. Jeśli firma Safecap stwierdzi, że pracownik i/lub były pracownik przeprowadza transakcje, korzystając z którejkolwiek z marek firmy Safecap bez wcześniejszej pisemnej zgody Safecap osobiście i/lub za pośrednictwem osób trzecich cały ten handel zostanie uznany za niewłaściwy i/lub naganny. W takiej sytuacji rachunek/-ki transakcyjny/-e pracownika i/lub byłego pracownika oraz wszystkie otwarte pozycje zostaną natychmiast zamknięte, a wszelkie środki znajdujące się na koncie skonfiskowane. 20

20 agreement between the associate/former business associate and Safecap and after termination of such agreement, become a client of any brand of Safecap (either directly or indirectly, alone or with partners, associates, affiliates or any other third party) without Safecap s prior written approval. Should Safecap consider that the associate/former business associate is trading with any brand of Safecap without Safecap s prior written approval personally and/or via a third party we shall consider all the trading to be abusive and/ or improper trading. In such circumstances the relevant associate/former business associate s trading account(s) and all open positions shall be closed immediately and any funds held within the account shall be confiscated. Disabling and Cancelling Deposits We have the right not to accept funds deposited by you and/ or to cancel your deposits in the following circumstances: 1. if you fail to provide Safecap with any documents it requests from you either for client identification purposes or for any other reason; 2. if Safecap suspects or has concerns that the submitted documents may be false or fake; 3. if Safecap suspects you are involved in illegal or fraudulent activity; 4. if Safecap is informed that your credit or debit card (or any other payment method used) has been lost or stolen; 5. where Safecap considers that there is a chargeback risk; and/or 6. when you deposit $10,000 or more or you if make over 10 separate deposits to your trading Accounts and Safecap is unable to verify your credit or debit card details or is unable to verify any other payment method used. In case of cancelled deposits, and if there is not a confiscation of your funds by a supervisory authority on the grounds of money laundering suspicion or for any other legal infringement, your funds will be returned to the bank account that have been initially received. Performance and settlement You will promptly deliver any instructions, money, or documents deliverable by you under a Transaction in Żaden z partnerów biznesowych lub byłych partnerów biznesowych firmy Safecap lub któregokolwiek z jej podmiotów powiązanych nie może, w okresie obowiązywania umowy między partnerem biznesowym/byłym partnerem biznesowym a firmą Safecap oraz po zakończeniu takiej umowy, zostać klientem którejkolwiek z marek firmy Safecap (bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub z partnerami, wspólnikami, podmiotami powiązanymi lub jakąkolwiek inną stroną trzecią) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Safecap. Jeśli firma Safecap stwierdzi, że partner biznesowy/były partner biznesowy przeprowadza transakcje, korzystając z którejkolwiek z marek firmy Safecap bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Safecap osobiście i/lub za pośrednictwem strony trzeciej cały ten handel zostanie uznany za niewłaściwy i/lub naganny. W takiej sytuacji rachunek/-ki transakcyjny/-e oraz wszystkie otwarte pozycje właściwego partnera biznesowego/byłego partnera biznesowego zostaną natychmiast zamknięte, a wszelkie środki znajdujące się na tym rachunku skonfiskowane. Unieruchamianie i Anulowanie depozytów Mamy prawo nie przyjąć środków wpłaconych przez Państwa i/lub anulować depozyty w następujących okolicznościach: 1. Niedostarczenia Safecap jakichkolwiek zażądanych dokumentów wymaganych dla celów identyfikacji klienta lub z jakiegokolwiek innego powodu; 2. jeśli Safecap podejrzewa lub ma obawy, że złożone dokumenty mogą być nieprawdziwe lub fałszywe; 3. jeśli Safecap podejrzewa, że Klient jest zaangażowany w działalność nielegalną lub oszustwo; 4. jeśli Safecap został poinformowany, że Państwa karta kredytowa lub debetowa (lub jakakolwiek inna metoda płatności) została zgubiona lub skradziona; 5. jeśli Safecap uważa, że istnieje ryzyko obciążenia zwrotnego; i/lub 6. jeżeli wpłaci Pan/Pani dolarów lub więcej, albo jeśli dokona 10 osobnych wpłat na konta tradingowe, i Safecap nie jest w stanie zweryfikować karty kredytowej lub karty debetowej lub nie jest w stanie zweryfikować jakiejkolwiek innej użytej metody płatności. W przypadku anulowanych depozytów, jeżeli nie dokonano konfiskaty środków przez organ nadzorczy na podstawie podejrzenia prania pieniędzy lub jakiegokolwiek innego naruszenia prawa, Państwa środki zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zostały początkowo otrzymane. Wykonanie i rozliczenia Należy niezwłocznie dostarczyć wszelkie instrukcje, pieniądze lub dokumenty podlegające dostarczeniu przez Państwa 21

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL WERSJA W JĘZ. ANGIELSKIM W CENIE 29,99 ZŁ WERSJA DWUJĘZYCZNA PL/ENG 49,99 ZŁ OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing by a Bank Transfer,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Zakres

1. Wprowadzenie. 2. Zakres Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client Załącznik IV: Podsumowanie Zasad Polityki Działania w Najlepszym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji. Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji. Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II Warszawa 16.02.2017 Fintech meets competition. Zagadnienia prawa konkurencji i przepisów

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Clients of the Company

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

(Wersja polska na dole dokumentu)

(Wersja polska na dole dokumentu) PRIVACY POLICY (Wersja polska na dole dokumentu) 1. Romuald Margol who conducts business activity under the business name of PolishProperty.eu Margol Romuald with company s seat in Wrocław 50-113, Odrzańska

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę: dotyczy:

Zapytanie o cenę: dotyczy: Łysomice, 26 Października 2017 roku Zapytanie o cenę: dotyczy: jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 English version below I. Wstęp Serwis internetowy NO FLUFF JOBS prowadzony przez Magdalenę Gawłowską Bujok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą No Fluff Jobs

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Marzec 2012 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 / Sierpień 2013 1 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Zakres

1. Wprowadzenie. 2. Zakres Appending V. Summary of Conflicts of Interest Policy 1. Introduction The Conflict of Interest Policy (hereinafter, the Policy ) is issued pursuant to and reflects compliance with the Investment Services

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy

Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻ 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK (pomijając

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Istota i geneza FATCA ForeignAccountTaxComplianceAct(2010) akt prawny stanowiący część

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd February 2016 / Luty 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo