Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader"

Transkrypt

1 Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader 1

2 Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy. Zabrania się wszelkiego powielania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody X-Trade Brokers Dom Maklerski SA. Zawartość Otwarcie rachunku demonstracyjnego... 3 Widok okna systemu Option Trader... 7 Dokonanie transakcji... 8 Widok okna Portfel Zamknięcie opcji przed dniem wygaśnięcia Wygaśnięcie opcji Zakładka Historia: Zakładka Strategia Przykład strategii opcyjnej Long Straddle: Współczynniki wraŝliwości opcji (greki) Delta Gamma Vega Theta Pozostałe Greki: Z rachunku demo do rachunku rzeczywistego Dla Inwestorów posiadających juz rachunek rzeczywisty dla kontraktów róŝnic kursowych (system X-Trader) Dla Inwestorów nieposiadających rachunku rzeczywistego

3 Otwarcie rachunku demonstracyjnego Otwórz stronę : Kliknij przycisk Otwórz darmowy Rachunek Demo i przejdź do strony: 3

4 Klikając pole Option Trader rachunek demo przejdź do strony: Po kliknięciu Pobierz System Transakcyjny Option Trader i pojawieniu się okna pobierania pliku setupoptintrader.exe zapisz plik instalacyjny na dysku, następnie przeprowadź instalację zgodnie z kreatorem instalacji 4

5 Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu systemu Option Trader poprawnie wypełnij pola z danymi oraz wybierz początkową kwotę: Po zatwierdzeniu danych w ankiecie zostaną wygenerowane login i hasło do konta demonstracyjnego: 5

6 Po zatwierdzeniu loginu i hasła naleŝy kliknąć przycisk logowania w lewym górnym rogu okna systemu (przycisk wtyczka ): Podczas pierwszego logowania moŝna zaznaczyć Zapamiętaj hasło wtedy nie trzeba będzie podczas kaŝdego uruchamiania systemu i logowania wpisywać hasła; niezaznaczenie Zapamiętaj hasło będzie niosło ze sobą konieczność kaŝdorazowego wpisywania hasła, co ze względów bezpieczeństwa moŝe być istotne dla rachunku rzeczywistego. 6

7 Widok okna systemu Option Trader Na pasku poleceń w menu Widok moŝna zaznaczyć pola (Rynek, Portfel, Wykres), które mają być widoczne w oknie. Rynek: pokazuje aktualne kwotowania instrumentów (podobnie jak w X-Trader) Zlecenie: okno słuŝące do zawierania transakcji kupna, sprzedaŝy oraz zamknięcia opcji. Wykres: ilustruje profil wypłaty pojedynczej opcji/strategii opcyjnych wraz z Analizą Zyskowności: Analiza Zyskowności: Premia (PLN): otrzymana/zapłacona premia opcyjna w PLN Premia (pipsy): otrzymana/zapłacona premia opcyjna w pipsach Max Profit: maksymalny zysk jaki moŝe być osiągnięty na pojedynczej opcji lub strategii Max Strata: maksymalna strata jaka moŝe być poniesiona na pojedynczej opcji lub strategii Breakeven price: kurs, przy którym wynik na opcji/strategii jest równy zero, a po przekroczeniu którego opcja/strategia zaczyna zarabiać/tracić oraz Współczynniki WraŜliwości Opcji (Greki). 7

8 Dokonanie transakcji Wybór klasy opcji: Na platformie Option Trader macie Państwo wybór jednego z trzech rodzajów opcji: - waniliowe (vanilla) - European Digital (europejski Digital, opcja binarna) - European Digital Range (opcja binarna) 8

9 Wybór instrumentu transakcji z listy: OPCJE WANILIOWE Po dokonaniu wyboru instrumentu w polu Cena Wykonania pojawia się jego średni kurs. Inwestor ma moŝliwość definiowania własnej ceny wykonania (w zakresie Delty od 20% do 80% lub od -20% do -80%). Wybór własnej ceny wykonania polega na jej wpisaniu w polu Cena Wykonania. Na ilustracji: kurs średni COPPER (5400BID+5420ASK)/2=5410 (Cena Wykonania COPPER) 9

10 Przykład niewłaściwego zdefiniowania Ceny Wykonania Delta poza zakresem: 0,00 (czyli poniŝej 20%) W polu Typ Opcji naleŝy wybrać rodzaj opcji (Call czy Put) 10

11 Datę wygaśnięcia opcji wybiera się z wbudowanego kalendarza, klikając wybrany dzień roboczy (bez sobót i niedziel); minimalny czas do wygaśnięcia opcji to 7 dni, maksymalny 6 miesięcy: Nominał transakcji w lotach naleŝy wyznaczyć z listy wyboru, moŝna równieŝ wpisać ręcznie np. 0.8 zgodnie z minimalnym krokiem nominału (0.1 lota): 11

12 Po dokonaniu wyboru nominału transakcji system przedstawi kwotowanie dla zdefiniowanej opcji: Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej BID: Kwotowanie po lewej strony dotyczy sprzedaŝy opcji: 593 wartość premii opcyjnej w pipsach, poniŝej przedstawiona jest wartość 730,81 czyli premia w PLN, która uzaleŝniona jest od nominału transakcji. ASK: Kwotowanie po prawej strony dotyczy kupna opcji: 609 wartość premii opcyjnej w pipsach, poniŝej przedstawiona jest wartość 751,29 czyli premia w PLN, która uzaleŝniona jest od nominału transakcji. RóŜnica między ASK i BID stanowi spread transakcyjny, który dotyczy transakcji zamknięcia opcji przed jej terminem wygaśnięcia. Tutaj: 16 pipsów Spread określony jest w Specyfikacji Instrumentów Finansowych w tabeli Opcyjne Instrumenty Finansowe. Podane przez system kwotowanie moŝe zostać zmienione przez modyfikację terminu wykonania opcji lub/i ceny wykonania opcji, np. skracając termin wykonania opcji jej cena maleje. Po ustawieniu parametrów opcji naleŝy potwierdzić jej kwotowanie przez kliknięcie Zapytaj: 12

13 A następnie dokonać sprzedaŝy lub zakupu opcji przez kliknięcie Sprzedaj lub Kup: Po dokonaniu transakcji sprzedaŝy/zakupu w systemie nastąpi potwierdzenie operacji (na ilustracji kupna opcji Call GBPJPY z ceną wykonania z zapłaconą premią 1.58 /158 pipsów/): 13

14 Transakcja po potwierdzeniu znajdzie się w oknie Portfel: Widok okna Portfel Oznaczenia pól okna Portfel: Id numer transakcji Data otwarcia data kupna/sprzedaŝy opcji Instrument instrument bazowy opcji Cena Wykonania ustalona przy zawarciu transakcji cena wykonania opcji Dzień wygaśnięcia data wygaśnięcia opcji ustalona przy zawarciu transakcji Loty nominał transakcji w lotach K/S informacja czy opcja została kupiona (K), czy sprzedana (S) Typ informacja o rodzaju opcji: Call/Put Otwarcie w przypadku opcji kupionej wartość ze znakiem (-), czyli wartość zapłaconej na początku transakcji premii opcyjnej; w przypadku opcji sprzedanej wartość otrzymanej na początku transakcji premii opcyjnej. Wycena bieŝąca wycena opcji w pipsach dla zamknięcia opcji, w przypadku opcji sprzedanej (S) podawana ze znakiem (-), co oznacza, po jakiej cenie w pipsach moŝna w danym momencie odkupić opcję (zysk, jeśli wtedy, gdy Wycena jest wartością mniejszą od Otwarcia); w przypadku opcji kupionej (K) podawana wartość w pipsach, po jakiej moŝna odsprzedać opcję (zysk jest wtedy, gdy Wycena jest wartością większą od Otwarcia). Wycena w PLN bieŝąca wycena opcji w PLN (pipsy z Wyceny przeliczone na wartość w PLN) Profit bieŝąca wartość portfela inwestora w PLN uwzględniająca wcześniej zapłaconą premię za opcją kupioną i otrzymaną premię za opcję sprzedaną. Profit jest wartością wynikająca z róŝnicy Wycena-Otwarcie. Dla opcji kupionej (K) Profit to nie mniej niŝ zapłacona premia opcyjna widoczna w Otwarciu, zaś dla opcji sprzedanej (S) Profit to nie więcej niŝ otrzymana premia opcyjna widoczna w Otwarciu. Balance wartość środków na rachunku inwestycyjnym. Margin ustalana w momencie sprzedaŝy (S) opcji stała wartość depozytu zabezpieczającego, stanowiąca 1% nominału transakcji na USDPLN, EURPLN, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPJPY oraz 2% nominału dla GOLD, SILVER, COPPER, ZINC, PLNCASH, USACASH, DEACASH. Dostępny Margin wartość środków na rachunku inwestycyjnym, która moŝe być przeznaczona na przyszłe zabezpieczenie sprzedaŝy opcji, czyli na depozyt zabezpieczający Margin. Stanowi róŝnicę między Balance lub Equity (mniejszej z tych wartości) a Margin. Equity bieŝąca wartość rachunku uwzględniająca stan Balance oraz Wycenę, czyli suma Balance+Wycena (jeśli Wycena jest ujemna to róŝnica Balance-Wycena). Margin Level wartość procentowa wynikająca z podzielenia Equity przez Margin. JeŜeli Margin Level będzie niŝsze od 30%, wtedy system automatycznie rozliczy tę sprzedaną opcję, która będzie przynosiła największe 14

15 straty. W przypadku kilku sprzedanych opcji przynoszących stratę moŝe nastąpić zamknięcie kilku opcji tak, aby wskaźnik Margin Level osiągnął wartość co najmniej 30%. Innym sposobem na podwyŝszenie wskaźnika jest dokonanie wpłaty na rachunek, co powiększy wartość Eqity (poniewaŝ Equity to Balance+Wycena). Wycena w PLN suma wycen dla wszystkich sprzedanych i kupionych opcji. Profit suma pól Profit dla wszystkich pozycji opcyjnych. OPCJE BINARNE European Digital W przypadku wyboru opcji binarnej typu european digital musimy uzupełnić trzy dodatkowe pola: - Cena wykonania/trigger kurs instrumentu - Typ opcji: Above (powyŝej) lub Below (poniŝej) - Kwota wypłaty zysk z transakcji w momencie wygaśnięcia opcji w zyskownym zakresie OPCJE BINARNE European Digital Range W przypadku wybory opcji typu European Digital Range, pojawią nam się równieŝ dodatkowe pola do uzupełnienia: 15

16 - Trigger 1, Trigger 2: zakres cenowy - Typ opcji: Inside (wewnątrz) lub Outside (zewnątrz) zakresu cenowego - Kwota wypłaty: zysk z transakcji w momencie wygaśnięcia opcji w zyskownym zakresie Zamknięcie opcji przed dniem wygaśnięcia Zamknięcie opcji przed dniem wygaśnięcia polega na dokonaniu transakcji przeciwnej do transakcji początkowej, czyli sprzedaniu opcji kupionej i odkupieniu opcji sprzedanej. Przykład: Transakcja początkowa kupno opcji GBPJPY z zapłaconą premią 1.58 (158 pipsów), data transakcji 29 lipiec Obecna wycena opcji GBPJPY widoczna w polu Wycena w oknie Portfel: 1.61 (161 pipsów) Transakcja zamykająca: sprzedaŝ opcji i otrzymanie premii w wysokości 161 pipsów Wynik na transakcji: zapłacona premia przy kupnie (-) otrzymana premia przy sprzedaŝy 1.61 = 0.03 (plus 3 pipsów) 16

17 Aby zamknąć wybraną opcję naleŝy podwójnie kliknąć tę pozycję w oknie Portfel. Przy prawidłowym zaznaczeniu opcji jej parametry widoczne w oknie Zlecenia (instrument, typ opcji, cena wykonania, dzień wygaśnięcia, wycena) będą zgodne ze znajdującymi się w oknie Portfel. Po ukazaniu się w oknie Zlecenie parametrów wybranej opcji naleŝy zapytać o potwierdzenie jej ceny (BID/ASK) klikając Zapytaj (Tutaj kwotowanie wskazuje 1.60 BID/1.87 ASK), a następnie Zamknij Po otrzymaniu potwierdzenia ceny BID/ASK inwestor chcący zamknąć swoją pozycję dokona tego klikając Zamknij 17

18 Kliknięcie Sprzedaj spowoduje otwarcie nowej pozycji przez dokonanie sprzedaŝy opcji Call GBPJPY z parametrami widocznymi w oknie Zlecenie (cena wykonania , dzień wygaśnięcia , nominał 0,1 lota, cena 152 pipsów /1.52/) Kliknięcie Kupuj spowoduje otwarcie nowej pozycji przez dokonanie kupna opcji Call GBPJPY z parametrami widocznymi w oknie Zlecenie (cena wykonania , dzień wygaśnięcia , nominał 0,1 lota, cena 178 pipsów /1.78/) Potwierdzenie właściwego zamknięcia opcji zostanie pokazane w oknie Zlecenie: A zamknięta opcja zostanie usunięta z okna Portfel i znajdzie się w zakładce Historia: Wygaśnięcie opcji Przez Dzień Wygaśnięcia opcji rozumie się godzinę dnia, w którym wygasają prawa i obowiązki stron z tytułu zawartej Transakcji na Opcyjnym Instrumencie Finansowym. W przypadku instrumentu W20PLN jest to godzina w Dniu Wygaśnięcia Opcji, przy czym zamknięcie pozycji opcyjnej na tym instrumencie moŝe nastąpić najpóźniej do godziny w Dniu Wygaśnięcia Opcji. Oznacza to, Ŝe jeśli Inwestor pozostawi pozycję opcyjna do daty jej wygaśnięcia to zostanie ona automatycznie rozliczona w odniesieniu do kursu średniego w momencie rozliczenia w sposób zgodny ze Specyfikacją Instrumentów Finansowych (np. EURUSD średni kurs instrumentu bazowego z godziny w dniu wygaśnięcia opcji). Tak więc Inwestor chcący wykonać opcję kupioną lub rozliczyć opcję sprzedaną czekając do dnia jej wygaśnięcia nie musi podejmować Ŝadnych działań w systemie Option Trader rozliczenie pozycji nastąpi automatycznie. Opcja rozliczona przez ekspirację znajdzie się w zakładce Historia z komentarzem ekspiracja w raz z ceną referencyjną, która oznacza średni kurs instrumentu z chwili rozliczenia opcji. 18

19 Opcja rozliczona przez wygaśnięcie będzie widoczna w zakładce Historia: Zakładka Historia: 19

20 Zakładka Strategia Zakładka Strategia słuŝy do konstruowania strategii opcyjnych składających się dwóch lub trzech opcji. Wybór instrumentu bazowego Kalendarz Pozycja Typ opcji Cena Wykonania Nominał Premia w pipsach Premia w PLN Greki Przykład strategii opcyjnej Long Straddle: Instrument: W20PLN Dzień wygaśnięcia: I opcja Long Call, Cena wykonania: 2040 pkt., Nominał: 0,1 lota, Premia zapłacona: 380 pkt. (380 PLN) II opcja Long Put, Cena wykonania: 2040 pkt., Nominał: 0,1 lota, Premia zapłacona: 390 pkt. (390 PLN) W oknie Analiza Zyskowności (pod wykresem) informacje na temat sumarycznego wyniku całej strategii: Premia (PLN): PLN (jako wynik -380 PLN PLN) Premia (pipsy): (jako wynik PLN) Max Profit: nieograniczony Max Strata: PLN (maksymalna strata jako koszt początkowy strategii) Breakeven price: 1963 (spadki poniŝej 1963 w dniu wygaśnięcia opcji będą przynosiły zysk) Breakeven price: 2117 (wzrosty powyŝej 2117 w dniu wygaśnięcia opcji będą przynosiły zysk) 20

21 Zakres kursów, w którym strategia w dniu wygaśnięcia przyniesie stratę: pomiędzy Breakeven price czyli Wykres W20PLN Strefa Ŝółta między : strata dla Long Straddle Strefa poniŝej 1963 i powyŝej 2117: zysk dla Long Straddle 5 sierpnia 2009 Wygaśnięcie Strategii 21

22 Współczynniki wraŝliwości opcji (greki) Delta Delta wskaźnik, o którym moŝna powiedzieć, Ŝe wskazuje jakie jest prawdopodobieństwo wykonania opcji z zyskiem. Wartość delty zawiera się w przedziale od 0% do 100% dla kupna opcji Call i sprzedaŝy opcji Put oraz od 0% do 100% dla opcji kupna opcji Put i sprzedaŝy opcji Call. Tak więc delta na poziomie 50% lub -50% oznacza, Ŝe inwestor ma 50% prawdopodobieństwo rozliczenia opcji w dniu wygaśnięcia z zyskiem (i tym samym ze stratą). System transakcyjny Option Trader w momencie wyboru ceny wykonania opcji domyślnie proponuje cenę wykonania opcji, równą obecnemu kursowi i w większości przypadków delta wynosi około 50%/-50% (faktycznie Delta ustalana jest w odniesieniu do kursu terminowego instrumentu na dzień wygaśnięcia opcji, tak więc opcje o krótkim terminie mają Deltę najbardziej zbliŝoną do wartości -/+50%). Oczywiście poziom ceny wykonania moŝe być zmieniony z jedynym zastrzeŝeniem, Ŝe Delta nie moŝe być wykraczać poza zakres od 20% do 80% oraz -20% do -80%. Znak Delty (plus lub minus) uzaleŝnony jest od rodzaju opcji (Call/Put) oraz od pozycji (kupno/sprzedaŝ). I tak odpowiednio opcje zrabiające na wzrostach: Long Call (kupno opcji Call) oraz Short Put (sprzedaŝ opcji Put) mają dodatnią Deltę, zaś opcje zyskujące na spadkach: Short Call (wystawienie opcji Call) i Long Put (kupno Put) ujemną. Delta oprócz wskazania poziomu prawdopodobieństwa rozliczenia opcji z zyskiem, wskazuje równieŝ w jaki sposób zmienia się wycena opcji w zaleŝności od zmiany kursu bieŝącego. Innymi słowy: o ile zmieni się cena opcji jeśli kurs zmieni się o 1 pips. Delta na poziomie 20%/-20% mówi, Ŝe przy zmianie kursu bieŝącego o 10 pipsów opcja będzie tańsza lub droŝsza o 2 pipsy. O tym czy tańsza, czy droŝsza decydować będzie pozycja (kupno/sprzedaŝ) i rodzaj opcji (Call/Put). Zatem Delta: wskazuje o ile pipsów zmieni się cena opcji (premia) jeśli kurs instrumentu bazowego zmieni się o 1 pips. mówi jakie jest teoretyczne prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na opcji w proc. dla opcji zyskujących na wzrostach ma znak dodatni, a dla opcji zyskujących na spadkach ujemny podawana jest w procentach lub w PLN. Ze względu na poziom Delty opcje dzielą się na 3 rodzaje: OTM, ATM oraz ITM. OTM ( out the money poza pieniądzem) oznacza, Ŝe Delta opcji jest w zakresie od 0%do 50% lub od 0% do -50% ATM ( at the money na pieniądzu) oznacza, Ŝe Delta opcji jest na poziomie około 50% lub -50% ITM ( in the money w pieniądzu) ) oznacza, Ŝe Delta opcji jest w zakresie od 50% do 100% lub od -50% do -100% Inwestor korzystający z systemu transakcyjnego Option Trader moŝe sam zdecydować jakiego rodzaju transakcję opcyjną chce zrealizować (OTM, ATM lub ITM), wybierając tym samym, czy na wybranej opcji będzie zarabiał odpowiednio szybciej (ITM) czy później (OTM). Wybór taki oczywiście wiąŝe się ze zmianą kosztów kupowanej opcji oraz dochodu sprzedawanej. Nietrudno dojść do wniosku, Ŝe koszt kupionej opcji podąŝa za wzrostem Delty w taki sposób, Ŝe im większa Delta (czyli opcja staje się bardziej ITM), tym jest ona droŝsza. Analogicznie ustawiając kurs wykonania opcji z Deltą poniŝej 50% moŝemy obniŝać koszt kupionej opcji. Związek taki wynika z faktu, Ŝe opcje OTM mają mniejsze prawdopodobieństwo wykonania z zyskiem. Dla wystawcy opcji korelacja między ceną wykonania a przychodem z opcji jest następująca: jeŝeli Delta sprzedanej opcji jest w przedziale 50%- 100%, to otrzymana premia będzie wyŝsza, niŝ przypadku opcji z deltą w zakresie 0%-50%, poniewaŝ bierze on na siebie większe ryzyko wykonania opcji przez kupującego i zwiększone ryzyko znajduje potwierdzenie we wzroście premii za sprzedaną opcję. MoŜe więc powstać pytanie, w jaki sposób dobrać kurs wykonania, aby zaplanowana opcja miała załoŝone przez inwestora prawdopodobieństwo uzyskania zysku. 22

23 I tak efekt ten moŝna uzyskać w następujący sposób: Uzyskanie opcji Call OTM przesunięcie ceny wykonania powyŝej obecnego kursu Uzyskanie opcji Call ITM przesunięcie ceny wykonania poniŝej obecnego kursu Uzyskanie opcji Put OTM przesunięcie ceny wykonania poniŝej obecnego kursu Uzyskanie opcji Put ITM przesunięcie ceny wykonania powyŝej obecnego kursu Opcja ATM dla obydwu rodzaju opcji (Call, Put) wiąŝe się z pozostawieniem ceny wykonania na poziomie zbliŝonym do kursu terminowego dla danego instrumentu na datę wygaśnięcia opcji czyli w wielu przypadkach na poziomie zbliŝonym do spot. Podsumowując, dobór opcji OTM, ATM lub ITM moŝe stanowić sposób na elastyczną regulację kosztu dla kupującego i przychodu dla wystawcy opcji, co ma szczególne znaczenie w budowie strategii opcyjnych. Z drugiej zaś strony inwestor wybierający odpowiednią opcję (OTM, ITM, ATM) w pewnym zakresie (w systemie OptionTrader w zakresie 20% - 80%) juŝ na początku transakcji określa teoretyczne prawdopodobieństwo sukcesu inwestycyjnego oraz moŝe sterować premią, którą ma zapłacić lub otrzymać. Gamma Współczynnik ten wskazuje jak zmieni się wartość Delty, jeŝeli wartość instrumentu bazowego wzrośnie o 1 pips. Vega Vega (często wymiennie uŝywa się nazw Kappa, Lambda, Sigma) jest obok Delty i Thety jednym z najistotniejszych współczynników greckich, poniewaŝ określa zmianę premii opcyjnej w zaleŝności od obecnej zmienności kursu instrumentu bazowego. Z kolei zmienność kursu instrumentu bazowego mierzona jest odchyleniem standardowym. Vega wyznacza zatem wzrost lub spadek ceny opcji przy zmianie o jednostkę odchylenia standardowego. W przypadku systemu Option Trader jednostką zmiany jest 1%. Wzrost zmienności kursu instrumentu bazowego dla opcji typu Put i Call powoduje wzrost premii Vega jest dodatnia dla pozycji długich. Efekt taki wynika z faktu, iŝ wzrost odchylenia standardowego jest korzystny dla kupujących opcje (a więc posiadaczy), poniewaŝ większe wahania kursów zwiększają wzrost prawdopodobieństwa wykonania opcji z zyskiem. Z kolei wystawcy opcji oczekują spadku premii sprzedanej opcji wtedy mogliby korzystnie odkupić wcześniej sprzedaną opcję jeszcze przed datą wygaśnięcia. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe Vega ma negatywny wpływ na krótkie pozycje wzrost zmienności powoduje w tym przypadku stratę. Jeśli cena opcji USDPLN w pipsach wynosi /0.0676, a odpowiadająca jej vega wynosi to wzrost zmienności o 1% spowoduje wzrost premii o wartość Vegi. W PLN skutkować to będzie wzrostem premii do 0,0649/0,0749 (odpowiednio 649 i 749 pipsów). Zatem Vega: wskazuje o ile pkt. zmieni się cena opcji (premia) jeśli zmienność (volatility) instrumentu zmieni się o 1 pkt. proc. dla kupionych opcji (Long Call, Long Put) wzrost zmienności powoduje wzrost premii opcyjnej dla sprzedanych opcji (Short Call, Short Put) wzrost zmienności powoduje spadek premii opcyjnej podawana jest w punktach lub w PLN Theta Kolejnym greckim współczynnikiem, na który naleŝy zwrócić uwagę w trakcie analizy czynników wpływających na wartość premii opcyjnej, jest Theta, która wskazuje, jak zmieni się premia opcyjna w wyniku upływu czasu - w przypadku systemu Option Trader 23

24 upływu jednego dnia. Upływający czas dla inwestora, który opcję nabył działa na jego niekorzyść, zmniejszając okres dla potencjalnych korzystnych zmian kursów na rynku. Dla wystawcy opcji kaŝdy upływający dzień oznacza mniejsze ryzyko wahań cen w czasie, które mogłyby zagrozić jego pozycji, zatem pozytywnie wpływa na jego sytuację. Przykład: nabywając np. opcję Call EURUSD z terminem do wygaśnięcia 7 dni, platforma proponując wycenę podaje takŝe wartość dla współczynnika Theta. Wartość z wyceny z przedstawionego przykładu wynosi 0,00034 (3,4 pipsa). Oznacza to iŝ po upływie jednego dnia jeŝeli pozostałe parametry opcji pozostaną niezmienne wartość premii opcyjnej spadnie o wartość współczynnika Theta o wspomniane 3,4 pipsa. Zatem Theta: wskazuje o ile pkt. zmieni się cena opcji (premia) jeśli upłynie 1 jednostka czasu (1 dzień) dla kupionych opcji (Long Call, Long Put) upływ czasu powoduje spadek premii opcyjnej dla sprzedanych opcji (Short Call, Short Put) upływ czasu powoduje wzrost premii opcyjnej najwyŝsza w przypadku krótkoterminowych opcji podawana jest w punktach lub w PLN Pozostałe Greki: Rho: wskazuje o ile zmieni się premia opcyjna jeśli oprocentowanie waluty kwotowanej zmieni się o 1 pkt. proc. (dodatnia dla opcji zyskujących na wzrostach Long Call, Short Put) Phi: wskazuje o ile zmieni się premia opcyjna jeśli oprocentowanie waluty bazowej zmieni się o 1 pkt. proc. (dodatnia dla opcji zyskujących na spadkach Long Put, Short Call) Jeśli pozycja opcyjna charakteryzuje się: lub Deltą dodatnią to oczekuje się wzrostu bazowego kursu spot Gammą dodatnią to oczekiwany jest silny ruchu kursu spot w jakimkolwiek kierunku najczęściej w krótkim terminie Vegą dodatnią to oczekiwany jest wzrost implied volatility (zmienności implikowanej), co moŝna łączyć z oczekiwaniem duŝych zmian kursu spot w dłuŝszej perspektywie Thetą dodatnią to upływ czasu zwiększy wartość pozycji Rho dodatnią to oczekiwany jest wzrost stóp procentowych waluty kwotowanej Phi dodatnią to oczekiwany jest wzrost stóp procentowych waluty bazowej Deltę ujemną to oczekuje się spadku bazowego kursu spot Gammą ujemną to oczekuje się stabilnego poziomu kursu spot Vegą ujemną to oczekuje się spadku implied volatility Thetą ujemną to upływ czasu zmniejszy wartość pozycji Rho ujemną to oczekiwana jest obniŝka stóp procentowych waluty kwotowanej Phi ujemną to oczekiwana jest obniŝka stóp procentowych waluty bazowej 24

25 Z rachunku demo do rachunku rzeczywistego Dla Inwestorów posiadających juz rachunek rzeczywisty dla kontraktów róŝnic kursowych (system X-Trader) Inwestor posiadający rachunek rzeczywisty dla kontraktów róŝnic kursowych (X-Trader) moŝe dokonać otwarcia rachunku opcyjnych instrumentów przez skontaktowanie się z Dealing Roomem XTB pod numerem telefonu: (22) Podczas rozmowy telefonicznej naleŝy podać numer login do systemu X-Trader (lub numer umowy) oraz w celu weryfikacji podać pracownikowi XTB hasło do rachunku X-Trader. Jednocześnie naleŝy wskazać kwotę jaka ma zostać przeksięgowana z rachunku głównego na subrachunek opcyjny. Przykład: Inwestor posiada na swoim rachunku 8500 PLN, z czego na subrachunek opcyjny chce przeksięgować 4000 PLN. Po tej operacji saldo na rachunku X-Trader do dokonywania transakcji na kontraktach róŝnic kursowych będzie wynosiło 4500 PLN, a dostępne środki na subrachunku opcyjnym będzie wynosiło 4000 PLN. Po tej dyspozycji Inwestor otrzyma login i hasło do systemu Option Trader. Przed pierwszym zalogowaniem do systemu na rachunek rzeczywisty naleŝy zmienić numer serwera w następujący sposób: NaleŜy uruchomić system Option Trader bez logowania oraz na pasku zadać wybrać menu Ustawienia i wybrać Serwer 25

26 A następnie w polu Adres: Port usunąć wpis: (moŝe być równieŝ widoczne: optdemo.xtb.pl) i wpisać: optreal.xtb.pl Zmianę naleŝy potwierdzić klikając OK.. 26

27 Po zmianie adresu serwera naleŝy zalogować się do systemu Option Trader wykorzystując login i hasło do rachunku rzeczywistego. Kwota środków na subrachunku opcyjnym będzie widoczna w pozycji Balance. Od tego momentu Inwestor moŝe dokonywać rzeczywistych transakcji z wykorzystaniem opcyjnych instrumentów finansowych. Aby zalogować się do systemu naleŝy kliknąć przycisk logowania w lewym górnym rogu okna systemu ( wtyczka ) oraz wpisać login i hasło. Podczas pierwszego logowania moŝna zaznaczyć Zapamiętaj hasło wtedy nie trzeba będzie podczas kaŝdego uruchamiania systemu i logowania wpisywać hasła; niezaznaczenie Zapamiętaj hasło będzie niosło ze sobą konieczność kaŝdorazowego wpisywania hasła, co ze względów bezpieczeństwa moŝe być istotne dla rachunku rzeczywistego. Dla Inwestorów nieposiadających rachunku rzeczywistego Inwestorzy nieposiadający jeszcze rachunku w X-Trade Brokers mogą dokonywać transakcji rzeczywistych po uprzednim podpisaniu umowy z XTB. Procedura podpisania umowy rozpoczyna się od wizyty na stronie wybierając "Otwórz rachunek rzeczywisty". Jednak najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z XTB pod numerem telefonu (22) lub Po podpisaniu umowy Dział Dealingu kontaktuje się z Klientem przekazując dane rachunku X-Trader podczas tej rozmowy naleŝy wyrazić chęć aktywacji subrachunku opcyjnego. 27

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określonego

Bardziej szczegółowo

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl Opcje Binarne Władysławowo 28.11.2009 1 Opcje binarne są jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych instrumentów dostępnym w ofercie X Trade Brokers. Inwestor podaje tylko prognozowany kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Jak zacząć inwestowanie w opcje walutowe? WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Przewiduj trend na rynku walutowym lub zabezpiecz swoje pozycję opcjami walutowymi. Udoskonal własny styl handlowania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym jest Rynek Finansowy? Najprościej jest to rynek, na którym dokonuje się transakcji instrumentami

Bardziej szczegółowo

WebTrader w Noble Markets

WebTrader w Noble Markets WebTrader w Noble Markets Noble Marktes to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych. Noble Markets umożliwia handel zarówno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Tab Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Przegląd portfela... 4 3. Ryzyko portfela w praktyce... 7 4. Ryzyko w przypadku profilu Aktywnego i Trader... 23 (Autoriteit

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo