Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader"

Transkrypt

1 Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader 1

2 Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy. Zabrania się wszelkiego powielania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody X-Trade Brokers Dom Maklerski SA. Zawartość Otwarcie rachunku demonstracyjnego... 3 Widok okna systemu Option Trader... 7 Dokonanie transakcji... 8 Widok okna Portfel Zamknięcie opcji przed dniem wygaśnięcia Wygaśnięcie opcji Zakładka Historia: Zakładka Strategia Przykład strategii opcyjnej Long Straddle: Współczynniki wraŝliwości opcji (greki) Delta Gamma Vega Theta Pozostałe Greki: Z rachunku demo do rachunku rzeczywistego Dla Inwestorów posiadających juz rachunek rzeczywisty dla kontraktów róŝnic kursowych (system X-Trader) Dla Inwestorów nieposiadających rachunku rzeczywistego

3 Otwarcie rachunku demonstracyjnego Otwórz stronę : Kliknij przycisk Otwórz darmowy Rachunek Demo i przejdź do strony: 3

4 Klikając pole Option Trader rachunek demo przejdź do strony: Po kliknięciu Pobierz System Transakcyjny Option Trader i pojawieniu się okna pobierania pliku setupoptintrader.exe zapisz plik instalacyjny na dysku, następnie przeprowadź instalację zgodnie z kreatorem instalacji 4

5 Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu systemu Option Trader poprawnie wypełnij pola z danymi oraz wybierz początkową kwotę: Po zatwierdzeniu danych w ankiecie zostaną wygenerowane login i hasło do konta demonstracyjnego: 5

6 Po zatwierdzeniu loginu i hasła naleŝy kliknąć przycisk logowania w lewym górnym rogu okna systemu (przycisk wtyczka ): Podczas pierwszego logowania moŝna zaznaczyć Zapamiętaj hasło wtedy nie trzeba będzie podczas kaŝdego uruchamiania systemu i logowania wpisywać hasła; niezaznaczenie Zapamiętaj hasło będzie niosło ze sobą konieczność kaŝdorazowego wpisywania hasła, co ze względów bezpieczeństwa moŝe być istotne dla rachunku rzeczywistego. 6

7 Widok okna systemu Option Trader Na pasku poleceń w menu Widok moŝna zaznaczyć pola (Rynek, Portfel, Wykres), które mają być widoczne w oknie. Rynek: pokazuje aktualne kwotowania instrumentów (podobnie jak w X-Trader) Zlecenie: okno słuŝące do zawierania transakcji kupna, sprzedaŝy oraz zamknięcia opcji. Wykres: ilustruje profil wypłaty pojedynczej opcji/strategii opcyjnych wraz z Analizą Zyskowności: Analiza Zyskowności: Premia (PLN): otrzymana/zapłacona premia opcyjna w PLN Premia (pipsy): otrzymana/zapłacona premia opcyjna w pipsach Max Profit: maksymalny zysk jaki moŝe być osiągnięty na pojedynczej opcji lub strategii Max Strata: maksymalna strata jaka moŝe być poniesiona na pojedynczej opcji lub strategii Breakeven price: kurs, przy którym wynik na opcji/strategii jest równy zero, a po przekroczeniu którego opcja/strategia zaczyna zarabiać/tracić oraz Współczynniki WraŜliwości Opcji (Greki). 7

8 Dokonanie transakcji Wybór klasy opcji: Na platformie Option Trader macie Państwo wybór jednego z trzech rodzajów opcji: - waniliowe (vanilla) - European Digital (europejski Digital, opcja binarna) - European Digital Range (opcja binarna) 8

9 Wybór instrumentu transakcji z listy: OPCJE WANILIOWE Po dokonaniu wyboru instrumentu w polu Cena Wykonania pojawia się jego średni kurs. Inwestor ma moŝliwość definiowania własnej ceny wykonania (w zakresie Delty od 20% do 80% lub od -20% do -80%). Wybór własnej ceny wykonania polega na jej wpisaniu w polu Cena Wykonania. Na ilustracji: kurs średni COPPER (5400BID+5420ASK)/2=5410 (Cena Wykonania COPPER) 9

10 Przykład niewłaściwego zdefiniowania Ceny Wykonania Delta poza zakresem: 0,00 (czyli poniŝej 20%) W polu Typ Opcji naleŝy wybrać rodzaj opcji (Call czy Put) 10

11 Datę wygaśnięcia opcji wybiera się z wbudowanego kalendarza, klikając wybrany dzień roboczy (bez sobót i niedziel); minimalny czas do wygaśnięcia opcji to 7 dni, maksymalny 6 miesięcy: Nominał transakcji w lotach naleŝy wyznaczyć z listy wyboru, moŝna równieŝ wpisać ręcznie np. 0.8 zgodnie z minimalnym krokiem nominału (0.1 lota): 11

12 Po dokonaniu wyboru nominału transakcji system przedstawi kwotowanie dla zdefiniowanej opcji: Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej BID: Kwotowanie po lewej strony dotyczy sprzedaŝy opcji: 593 wartość premii opcyjnej w pipsach, poniŝej przedstawiona jest wartość 730,81 czyli premia w PLN, która uzaleŝniona jest od nominału transakcji. ASK: Kwotowanie po prawej strony dotyczy kupna opcji: 609 wartość premii opcyjnej w pipsach, poniŝej przedstawiona jest wartość 751,29 czyli premia w PLN, która uzaleŝniona jest od nominału transakcji. RóŜnica między ASK i BID stanowi spread transakcyjny, który dotyczy transakcji zamknięcia opcji przed jej terminem wygaśnięcia. Tutaj: 16 pipsów Spread określony jest w Specyfikacji Instrumentów Finansowych w tabeli Opcyjne Instrumenty Finansowe. Podane przez system kwotowanie moŝe zostać zmienione przez modyfikację terminu wykonania opcji lub/i ceny wykonania opcji, np. skracając termin wykonania opcji jej cena maleje. Po ustawieniu parametrów opcji naleŝy potwierdzić jej kwotowanie przez kliknięcie Zapytaj: 12

13 A następnie dokonać sprzedaŝy lub zakupu opcji przez kliknięcie Sprzedaj lub Kup: Po dokonaniu transakcji sprzedaŝy/zakupu w systemie nastąpi potwierdzenie operacji (na ilustracji kupna opcji Call GBPJPY z ceną wykonania z zapłaconą premią 1.58 /158 pipsów/): 13

14 Transakcja po potwierdzeniu znajdzie się w oknie Portfel: Widok okna Portfel Oznaczenia pól okna Portfel: Id numer transakcji Data otwarcia data kupna/sprzedaŝy opcji Instrument instrument bazowy opcji Cena Wykonania ustalona przy zawarciu transakcji cena wykonania opcji Dzień wygaśnięcia data wygaśnięcia opcji ustalona przy zawarciu transakcji Loty nominał transakcji w lotach K/S informacja czy opcja została kupiona (K), czy sprzedana (S) Typ informacja o rodzaju opcji: Call/Put Otwarcie w przypadku opcji kupionej wartość ze znakiem (-), czyli wartość zapłaconej na początku transakcji premii opcyjnej; w przypadku opcji sprzedanej wartość otrzymanej na początku transakcji premii opcyjnej. Wycena bieŝąca wycena opcji w pipsach dla zamknięcia opcji, w przypadku opcji sprzedanej (S) podawana ze znakiem (-), co oznacza, po jakiej cenie w pipsach moŝna w danym momencie odkupić opcję (zysk, jeśli wtedy, gdy Wycena jest wartością mniejszą od Otwarcia); w przypadku opcji kupionej (K) podawana wartość w pipsach, po jakiej moŝna odsprzedać opcję (zysk jest wtedy, gdy Wycena jest wartością większą od Otwarcia). Wycena w PLN bieŝąca wycena opcji w PLN (pipsy z Wyceny przeliczone na wartość w PLN) Profit bieŝąca wartość portfela inwestora w PLN uwzględniająca wcześniej zapłaconą premię za opcją kupioną i otrzymaną premię za opcję sprzedaną. Profit jest wartością wynikająca z róŝnicy Wycena-Otwarcie. Dla opcji kupionej (K) Profit to nie mniej niŝ zapłacona premia opcyjna widoczna w Otwarciu, zaś dla opcji sprzedanej (S) Profit to nie więcej niŝ otrzymana premia opcyjna widoczna w Otwarciu. Balance wartość środków na rachunku inwestycyjnym. Margin ustalana w momencie sprzedaŝy (S) opcji stała wartość depozytu zabezpieczającego, stanowiąca 1% nominału transakcji na USDPLN, EURPLN, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPJPY oraz 2% nominału dla GOLD, SILVER, COPPER, ZINC, PLNCASH, USACASH, DEACASH. Dostępny Margin wartość środków na rachunku inwestycyjnym, która moŝe być przeznaczona na przyszłe zabezpieczenie sprzedaŝy opcji, czyli na depozyt zabezpieczający Margin. Stanowi róŝnicę między Balance lub Equity (mniejszej z tych wartości) a Margin. Equity bieŝąca wartość rachunku uwzględniająca stan Balance oraz Wycenę, czyli suma Balance+Wycena (jeśli Wycena jest ujemna to róŝnica Balance-Wycena). Margin Level wartość procentowa wynikająca z podzielenia Equity przez Margin. JeŜeli Margin Level będzie niŝsze od 30%, wtedy system automatycznie rozliczy tę sprzedaną opcję, która będzie przynosiła największe 14

15 straty. W przypadku kilku sprzedanych opcji przynoszących stratę moŝe nastąpić zamknięcie kilku opcji tak, aby wskaźnik Margin Level osiągnął wartość co najmniej 30%. Innym sposobem na podwyŝszenie wskaźnika jest dokonanie wpłaty na rachunek, co powiększy wartość Eqity (poniewaŝ Equity to Balance+Wycena). Wycena w PLN suma wycen dla wszystkich sprzedanych i kupionych opcji. Profit suma pól Profit dla wszystkich pozycji opcyjnych. OPCJE BINARNE European Digital W przypadku wyboru opcji binarnej typu european digital musimy uzupełnić trzy dodatkowe pola: - Cena wykonania/trigger kurs instrumentu - Typ opcji: Above (powyŝej) lub Below (poniŝej) - Kwota wypłaty zysk z transakcji w momencie wygaśnięcia opcji w zyskownym zakresie OPCJE BINARNE European Digital Range W przypadku wybory opcji typu European Digital Range, pojawią nam się równieŝ dodatkowe pola do uzupełnienia: 15

16 - Trigger 1, Trigger 2: zakres cenowy - Typ opcji: Inside (wewnątrz) lub Outside (zewnątrz) zakresu cenowego - Kwota wypłaty: zysk z transakcji w momencie wygaśnięcia opcji w zyskownym zakresie Zamknięcie opcji przed dniem wygaśnięcia Zamknięcie opcji przed dniem wygaśnięcia polega na dokonaniu transakcji przeciwnej do transakcji początkowej, czyli sprzedaniu opcji kupionej i odkupieniu opcji sprzedanej. Przykład: Transakcja początkowa kupno opcji GBPJPY z zapłaconą premią 1.58 (158 pipsów), data transakcji 29 lipiec Obecna wycena opcji GBPJPY widoczna w polu Wycena w oknie Portfel: 1.61 (161 pipsów) Transakcja zamykająca: sprzedaŝ opcji i otrzymanie premii w wysokości 161 pipsów Wynik na transakcji: zapłacona premia przy kupnie (-) otrzymana premia przy sprzedaŝy 1.61 = 0.03 (plus 3 pipsów) 16

17 Aby zamknąć wybraną opcję naleŝy podwójnie kliknąć tę pozycję w oknie Portfel. Przy prawidłowym zaznaczeniu opcji jej parametry widoczne w oknie Zlecenia (instrument, typ opcji, cena wykonania, dzień wygaśnięcia, wycena) będą zgodne ze znajdującymi się w oknie Portfel. Po ukazaniu się w oknie Zlecenie parametrów wybranej opcji naleŝy zapytać o potwierdzenie jej ceny (BID/ASK) klikając Zapytaj (Tutaj kwotowanie wskazuje 1.60 BID/1.87 ASK), a następnie Zamknij Po otrzymaniu potwierdzenia ceny BID/ASK inwestor chcący zamknąć swoją pozycję dokona tego klikając Zamknij 17

18 Kliknięcie Sprzedaj spowoduje otwarcie nowej pozycji przez dokonanie sprzedaŝy opcji Call GBPJPY z parametrami widocznymi w oknie Zlecenie (cena wykonania , dzień wygaśnięcia , nominał 0,1 lota, cena 152 pipsów /1.52/) Kliknięcie Kupuj spowoduje otwarcie nowej pozycji przez dokonanie kupna opcji Call GBPJPY z parametrami widocznymi w oknie Zlecenie (cena wykonania , dzień wygaśnięcia , nominał 0,1 lota, cena 178 pipsów /1.78/) Potwierdzenie właściwego zamknięcia opcji zostanie pokazane w oknie Zlecenie: A zamknięta opcja zostanie usunięta z okna Portfel i znajdzie się w zakładce Historia: Wygaśnięcie opcji Przez Dzień Wygaśnięcia opcji rozumie się godzinę dnia, w którym wygasają prawa i obowiązki stron z tytułu zawartej Transakcji na Opcyjnym Instrumencie Finansowym. W przypadku instrumentu W20PLN jest to godzina w Dniu Wygaśnięcia Opcji, przy czym zamknięcie pozycji opcyjnej na tym instrumencie moŝe nastąpić najpóźniej do godziny w Dniu Wygaśnięcia Opcji. Oznacza to, Ŝe jeśli Inwestor pozostawi pozycję opcyjna do daty jej wygaśnięcia to zostanie ona automatycznie rozliczona w odniesieniu do kursu średniego w momencie rozliczenia w sposób zgodny ze Specyfikacją Instrumentów Finansowych (np. EURUSD średni kurs instrumentu bazowego z godziny w dniu wygaśnięcia opcji). Tak więc Inwestor chcący wykonać opcję kupioną lub rozliczyć opcję sprzedaną czekając do dnia jej wygaśnięcia nie musi podejmować Ŝadnych działań w systemie Option Trader rozliczenie pozycji nastąpi automatycznie. Opcja rozliczona przez ekspirację znajdzie się w zakładce Historia z komentarzem ekspiracja w raz z ceną referencyjną, która oznacza średni kurs instrumentu z chwili rozliczenia opcji. 18

19 Opcja rozliczona przez wygaśnięcie będzie widoczna w zakładce Historia: Zakładka Historia: 19

20 Zakładka Strategia Zakładka Strategia słuŝy do konstruowania strategii opcyjnych składających się dwóch lub trzech opcji. Wybór instrumentu bazowego Kalendarz Pozycja Typ opcji Cena Wykonania Nominał Premia w pipsach Premia w PLN Greki Przykład strategii opcyjnej Long Straddle: Instrument: W20PLN Dzień wygaśnięcia: I opcja Long Call, Cena wykonania: 2040 pkt., Nominał: 0,1 lota, Premia zapłacona: 380 pkt. (380 PLN) II opcja Long Put, Cena wykonania: 2040 pkt., Nominał: 0,1 lota, Premia zapłacona: 390 pkt. (390 PLN) W oknie Analiza Zyskowności (pod wykresem) informacje na temat sumarycznego wyniku całej strategii: Premia (PLN): PLN (jako wynik -380 PLN PLN) Premia (pipsy): (jako wynik PLN) Max Profit: nieograniczony Max Strata: PLN (maksymalna strata jako koszt początkowy strategii) Breakeven price: 1963 (spadki poniŝej 1963 w dniu wygaśnięcia opcji będą przynosiły zysk) Breakeven price: 2117 (wzrosty powyŝej 2117 w dniu wygaśnięcia opcji będą przynosiły zysk) 20

21 Zakres kursów, w którym strategia w dniu wygaśnięcia przyniesie stratę: pomiędzy Breakeven price czyli Wykres W20PLN Strefa Ŝółta między : strata dla Long Straddle Strefa poniŝej 1963 i powyŝej 2117: zysk dla Long Straddle 5 sierpnia 2009 Wygaśnięcie Strategii 21

22 Współczynniki wraŝliwości opcji (greki) Delta Delta wskaźnik, o którym moŝna powiedzieć, Ŝe wskazuje jakie jest prawdopodobieństwo wykonania opcji z zyskiem. Wartość delty zawiera się w przedziale od 0% do 100% dla kupna opcji Call i sprzedaŝy opcji Put oraz od 0% do 100% dla opcji kupna opcji Put i sprzedaŝy opcji Call. Tak więc delta na poziomie 50% lub -50% oznacza, Ŝe inwestor ma 50% prawdopodobieństwo rozliczenia opcji w dniu wygaśnięcia z zyskiem (i tym samym ze stratą). System transakcyjny Option Trader w momencie wyboru ceny wykonania opcji domyślnie proponuje cenę wykonania opcji, równą obecnemu kursowi i w większości przypadków delta wynosi około 50%/-50% (faktycznie Delta ustalana jest w odniesieniu do kursu terminowego instrumentu na dzień wygaśnięcia opcji, tak więc opcje o krótkim terminie mają Deltę najbardziej zbliŝoną do wartości -/+50%). Oczywiście poziom ceny wykonania moŝe być zmieniony z jedynym zastrzeŝeniem, Ŝe Delta nie moŝe być wykraczać poza zakres od 20% do 80% oraz -20% do -80%. Znak Delty (plus lub minus) uzaleŝnony jest od rodzaju opcji (Call/Put) oraz od pozycji (kupno/sprzedaŝ). I tak odpowiednio opcje zrabiające na wzrostach: Long Call (kupno opcji Call) oraz Short Put (sprzedaŝ opcji Put) mają dodatnią Deltę, zaś opcje zyskujące na spadkach: Short Call (wystawienie opcji Call) i Long Put (kupno Put) ujemną. Delta oprócz wskazania poziomu prawdopodobieństwa rozliczenia opcji z zyskiem, wskazuje równieŝ w jaki sposób zmienia się wycena opcji w zaleŝności od zmiany kursu bieŝącego. Innymi słowy: o ile zmieni się cena opcji jeśli kurs zmieni się o 1 pips. Delta na poziomie 20%/-20% mówi, Ŝe przy zmianie kursu bieŝącego o 10 pipsów opcja będzie tańsza lub droŝsza o 2 pipsy. O tym czy tańsza, czy droŝsza decydować będzie pozycja (kupno/sprzedaŝ) i rodzaj opcji (Call/Put). Zatem Delta: wskazuje o ile pipsów zmieni się cena opcji (premia) jeśli kurs instrumentu bazowego zmieni się o 1 pips. mówi jakie jest teoretyczne prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na opcji w proc. dla opcji zyskujących na wzrostach ma znak dodatni, a dla opcji zyskujących na spadkach ujemny podawana jest w procentach lub w PLN. Ze względu na poziom Delty opcje dzielą się na 3 rodzaje: OTM, ATM oraz ITM. OTM ( out the money poza pieniądzem) oznacza, Ŝe Delta opcji jest w zakresie od 0%do 50% lub od 0% do -50% ATM ( at the money na pieniądzu) oznacza, Ŝe Delta opcji jest na poziomie około 50% lub -50% ITM ( in the money w pieniądzu) ) oznacza, Ŝe Delta opcji jest w zakresie od 50% do 100% lub od -50% do -100% Inwestor korzystający z systemu transakcyjnego Option Trader moŝe sam zdecydować jakiego rodzaju transakcję opcyjną chce zrealizować (OTM, ATM lub ITM), wybierając tym samym, czy na wybranej opcji będzie zarabiał odpowiednio szybciej (ITM) czy później (OTM). Wybór taki oczywiście wiąŝe się ze zmianą kosztów kupowanej opcji oraz dochodu sprzedawanej. Nietrudno dojść do wniosku, Ŝe koszt kupionej opcji podąŝa za wzrostem Delty w taki sposób, Ŝe im większa Delta (czyli opcja staje się bardziej ITM), tym jest ona droŝsza. Analogicznie ustawiając kurs wykonania opcji z Deltą poniŝej 50% moŝemy obniŝać koszt kupionej opcji. Związek taki wynika z faktu, Ŝe opcje OTM mają mniejsze prawdopodobieństwo wykonania z zyskiem. Dla wystawcy opcji korelacja między ceną wykonania a przychodem z opcji jest następująca: jeŝeli Delta sprzedanej opcji jest w przedziale 50%- 100%, to otrzymana premia będzie wyŝsza, niŝ przypadku opcji z deltą w zakresie 0%-50%, poniewaŝ bierze on na siebie większe ryzyko wykonania opcji przez kupującego i zwiększone ryzyko znajduje potwierdzenie we wzroście premii za sprzedaną opcję. MoŜe więc powstać pytanie, w jaki sposób dobrać kurs wykonania, aby zaplanowana opcja miała załoŝone przez inwestora prawdopodobieństwo uzyskania zysku. 22

23 I tak efekt ten moŝna uzyskać w następujący sposób: Uzyskanie opcji Call OTM przesunięcie ceny wykonania powyŝej obecnego kursu Uzyskanie opcji Call ITM przesunięcie ceny wykonania poniŝej obecnego kursu Uzyskanie opcji Put OTM przesunięcie ceny wykonania poniŝej obecnego kursu Uzyskanie opcji Put ITM przesunięcie ceny wykonania powyŝej obecnego kursu Opcja ATM dla obydwu rodzaju opcji (Call, Put) wiąŝe się z pozostawieniem ceny wykonania na poziomie zbliŝonym do kursu terminowego dla danego instrumentu na datę wygaśnięcia opcji czyli w wielu przypadkach na poziomie zbliŝonym do spot. Podsumowując, dobór opcji OTM, ATM lub ITM moŝe stanowić sposób na elastyczną regulację kosztu dla kupującego i przychodu dla wystawcy opcji, co ma szczególne znaczenie w budowie strategii opcyjnych. Z drugiej zaś strony inwestor wybierający odpowiednią opcję (OTM, ITM, ATM) w pewnym zakresie (w systemie OptionTrader w zakresie 20% - 80%) juŝ na początku transakcji określa teoretyczne prawdopodobieństwo sukcesu inwestycyjnego oraz moŝe sterować premią, którą ma zapłacić lub otrzymać. Gamma Współczynnik ten wskazuje jak zmieni się wartość Delty, jeŝeli wartość instrumentu bazowego wzrośnie o 1 pips. Vega Vega (często wymiennie uŝywa się nazw Kappa, Lambda, Sigma) jest obok Delty i Thety jednym z najistotniejszych współczynników greckich, poniewaŝ określa zmianę premii opcyjnej w zaleŝności od obecnej zmienności kursu instrumentu bazowego. Z kolei zmienność kursu instrumentu bazowego mierzona jest odchyleniem standardowym. Vega wyznacza zatem wzrost lub spadek ceny opcji przy zmianie o jednostkę odchylenia standardowego. W przypadku systemu Option Trader jednostką zmiany jest 1%. Wzrost zmienności kursu instrumentu bazowego dla opcji typu Put i Call powoduje wzrost premii Vega jest dodatnia dla pozycji długich. Efekt taki wynika z faktu, iŝ wzrost odchylenia standardowego jest korzystny dla kupujących opcje (a więc posiadaczy), poniewaŝ większe wahania kursów zwiększają wzrost prawdopodobieństwa wykonania opcji z zyskiem. Z kolei wystawcy opcji oczekują spadku premii sprzedanej opcji wtedy mogliby korzystnie odkupić wcześniej sprzedaną opcję jeszcze przed datą wygaśnięcia. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe Vega ma negatywny wpływ na krótkie pozycje wzrost zmienności powoduje w tym przypadku stratę. Jeśli cena opcji USDPLN w pipsach wynosi /0.0676, a odpowiadająca jej vega wynosi to wzrost zmienności o 1% spowoduje wzrost premii o wartość Vegi. W PLN skutkować to będzie wzrostem premii do 0,0649/0,0749 (odpowiednio 649 i 749 pipsów). Zatem Vega: wskazuje o ile pkt. zmieni się cena opcji (premia) jeśli zmienność (volatility) instrumentu zmieni się o 1 pkt. proc. dla kupionych opcji (Long Call, Long Put) wzrost zmienności powoduje wzrost premii opcyjnej dla sprzedanych opcji (Short Call, Short Put) wzrost zmienności powoduje spadek premii opcyjnej podawana jest w punktach lub w PLN Theta Kolejnym greckim współczynnikiem, na który naleŝy zwrócić uwagę w trakcie analizy czynników wpływających na wartość premii opcyjnej, jest Theta, która wskazuje, jak zmieni się premia opcyjna w wyniku upływu czasu - w przypadku systemu Option Trader 23

24 upływu jednego dnia. Upływający czas dla inwestora, który opcję nabył działa na jego niekorzyść, zmniejszając okres dla potencjalnych korzystnych zmian kursów na rynku. Dla wystawcy opcji kaŝdy upływający dzień oznacza mniejsze ryzyko wahań cen w czasie, które mogłyby zagrozić jego pozycji, zatem pozytywnie wpływa na jego sytuację. Przykład: nabywając np. opcję Call EURUSD z terminem do wygaśnięcia 7 dni, platforma proponując wycenę podaje takŝe wartość dla współczynnika Theta. Wartość z wyceny z przedstawionego przykładu wynosi 0,00034 (3,4 pipsa). Oznacza to iŝ po upływie jednego dnia jeŝeli pozostałe parametry opcji pozostaną niezmienne wartość premii opcyjnej spadnie o wartość współczynnika Theta o wspomniane 3,4 pipsa. Zatem Theta: wskazuje o ile pkt. zmieni się cena opcji (premia) jeśli upłynie 1 jednostka czasu (1 dzień) dla kupionych opcji (Long Call, Long Put) upływ czasu powoduje spadek premii opcyjnej dla sprzedanych opcji (Short Call, Short Put) upływ czasu powoduje wzrost premii opcyjnej najwyŝsza w przypadku krótkoterminowych opcji podawana jest w punktach lub w PLN Pozostałe Greki: Rho: wskazuje o ile zmieni się premia opcyjna jeśli oprocentowanie waluty kwotowanej zmieni się o 1 pkt. proc. (dodatnia dla opcji zyskujących na wzrostach Long Call, Short Put) Phi: wskazuje o ile zmieni się premia opcyjna jeśli oprocentowanie waluty bazowej zmieni się o 1 pkt. proc. (dodatnia dla opcji zyskujących na spadkach Long Put, Short Call) Jeśli pozycja opcyjna charakteryzuje się: lub Deltą dodatnią to oczekuje się wzrostu bazowego kursu spot Gammą dodatnią to oczekiwany jest silny ruchu kursu spot w jakimkolwiek kierunku najczęściej w krótkim terminie Vegą dodatnią to oczekiwany jest wzrost implied volatility (zmienności implikowanej), co moŝna łączyć z oczekiwaniem duŝych zmian kursu spot w dłuŝszej perspektywie Thetą dodatnią to upływ czasu zwiększy wartość pozycji Rho dodatnią to oczekiwany jest wzrost stóp procentowych waluty kwotowanej Phi dodatnią to oczekiwany jest wzrost stóp procentowych waluty bazowej Deltę ujemną to oczekuje się spadku bazowego kursu spot Gammą ujemną to oczekuje się stabilnego poziomu kursu spot Vegą ujemną to oczekuje się spadku implied volatility Thetą ujemną to upływ czasu zmniejszy wartość pozycji Rho ujemną to oczekiwana jest obniŝka stóp procentowych waluty kwotowanej Phi ujemną to oczekiwana jest obniŝka stóp procentowych waluty bazowej 24

25 Z rachunku demo do rachunku rzeczywistego Dla Inwestorów posiadających juz rachunek rzeczywisty dla kontraktów róŝnic kursowych (system X-Trader) Inwestor posiadający rachunek rzeczywisty dla kontraktów róŝnic kursowych (X-Trader) moŝe dokonać otwarcia rachunku opcyjnych instrumentów przez skontaktowanie się z Dealing Roomem XTB pod numerem telefonu: (22) Podczas rozmowy telefonicznej naleŝy podać numer login do systemu X-Trader (lub numer umowy) oraz w celu weryfikacji podać pracownikowi XTB hasło do rachunku X-Trader. Jednocześnie naleŝy wskazać kwotę jaka ma zostać przeksięgowana z rachunku głównego na subrachunek opcyjny. Przykład: Inwestor posiada na swoim rachunku 8500 PLN, z czego na subrachunek opcyjny chce przeksięgować 4000 PLN. Po tej operacji saldo na rachunku X-Trader do dokonywania transakcji na kontraktach róŝnic kursowych będzie wynosiło 4500 PLN, a dostępne środki na subrachunku opcyjnym będzie wynosiło 4000 PLN. Po tej dyspozycji Inwestor otrzyma login i hasło do systemu Option Trader. Przed pierwszym zalogowaniem do systemu na rachunek rzeczywisty naleŝy zmienić numer serwera w następujący sposób: NaleŜy uruchomić system Option Trader bez logowania oraz na pasku zadać wybrać menu Ustawienia i wybrać Serwer 25

26 A następnie w polu Adres: Port usunąć wpis: (moŝe być równieŝ widoczne: optdemo.xtb.pl) i wpisać: optreal.xtb.pl Zmianę naleŝy potwierdzić klikając OK.. 26

27 Po zmianie adresu serwera naleŝy zalogować się do systemu Option Trader wykorzystując login i hasło do rachunku rzeczywistego. Kwota środków na subrachunku opcyjnym będzie widoczna w pozycji Balance. Od tego momentu Inwestor moŝe dokonywać rzeczywistych transakcji z wykorzystaniem opcyjnych instrumentów finansowych. Aby zalogować się do systemu naleŝy kliknąć przycisk logowania w lewym górnym rogu okna systemu ( wtyczka ) oraz wpisać login i hasło. Podczas pierwszego logowania moŝna zaznaczyć Zapamiętaj hasło wtedy nie trzeba będzie podczas kaŝdego uruchamiania systemu i logowania wpisywać hasła; niezaznaczenie Zapamiętaj hasło będzie niosło ze sobą konieczność kaŝdorazowego wpisywania hasła, co ze względów bezpieczeństwa moŝe być istotne dla rachunku rzeczywistego. Dla Inwestorów nieposiadających rachunku rzeczywistego Inwestorzy nieposiadający jeszcze rachunku w X-Trade Brokers mogą dokonywać transakcji rzeczywistych po uprzednim podpisaniu umowy z XTB. Procedura podpisania umowy rozpoczyna się od wizyty na stronie wybierając "Otwórz rachunek rzeczywisty". Jednak najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z XTB pod numerem telefonu (22) lub Po podpisaniu umowy Dział Dealingu kontaktuje się z Klientem przekazując dane rachunku X-Trader podczas tej rozmowy naleŝy wyrazić chęć aktywacji subrachunku opcyjnego. 27

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl Opcje Binarne Władysławowo 28.11.2009 1 Opcje binarne są jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych instrumentów dostępnym w ofercie X Trade Brokers. Inwestor podaje tylko prognozowany kierunek

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Opcje walutowe Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Praktyczne zastosowanie opcji Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Uniwersytet Warszawski, 8 grudnia 2006 r. www.xtb.pl 1 Przykład

Bardziej szczegółowo

Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego.

Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego. Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego. XTB. Opcje, wrzesień 2006 Teoria 1. Skąd te opcje? Opcja to jeden z instrumentów finansowych klasyfikowanych jako instrumenty pochodne to znaczy

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Jak zacząć inwestowanie w opcje walutowe? WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Przewiduj trend na rynku walutowym lub zabezpiecz swoje pozycję opcjami walutowymi. Udoskonal własny styl handlowania

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Kurs wykonania Opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X + P WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Z/S

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Strategie opcyjne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej zawiera transakcję przeciwstawną. Ale jeśli nie może, to ją replikuje. Dealer wystawił opcję call, więc

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD 1. Wstęp Oferta STP NDD skierowana jest do tych Klientów, którzy pragną wykorzystać dodatkowe możliwości wynikające z dostępu do rynku międzybankowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

mforex WEB Instrukcja obsługi

mforex WEB Instrukcja obsługi mforex WEB Instrukcja obsługi mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Uruchamianie platformy... 4 3. Interfejs użytkownika... 5 3.1 Nagłówek okna platformy... 5

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

WebTrader w Noble Markets

WebTrader w Noble Markets WebTrader w Noble Markets Noble Marktes to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych. Noble Markets umożliwia handel zarówno

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem w warunkach kryzysu Ryzyko kursowe i opcje walutowe

Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem w warunkach kryzysu Ryzyko kursowe i opcje walutowe Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem w warunkach kryzysu Ryzyko kursowe i opcje walutowe dr Piotr Mielus Departament Instytucji Finansowych i Produktów Bankowości Inwestycyjnej Warszawa, 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Ćwiczenia ZPI 1 Współczynniki greckie Odpowiadają na pytanie o ile zmieni się wartość opcji w wyniku: Współczynnik Delta (Δ) - zmiany wartości instrumentu bazowego Współczynnik Theta (Θ) - upływu czasu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 2 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW ABC opcji giełdowych Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, kwiecień 2015 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost i spadek

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

Część XI analiza pozycji. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Część XI analiza pozycji. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Część XI analiza pozycji Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Agenda 1. Wstęp 2. Rysowanie wykresów 3. Podstawowe przykłady 4. Kompleksowe pozycje 5. Podsumowanie 6. Materiał dodatkowy pozycja

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Część IV wartość opcji na zmiennym rynku - greki. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Część IV wartość opcji na zmiennym rynku - greki. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Część IV wartość opcji na zmiennym rynku - greki Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego 1. Wprowadzenie 2. Greki - Delta - Gamma - Theta - Vega - Rho 3. Stopa Dywidendy 4. Podsumowanie Agenda 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące:

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące: 1. Dla której z poniższych opcji na WIG20 właściwe jest oznaczenie OW20U1310: a) Opcja sprzedaży, wygasająca we wrześniu 2010 roku z kursem wykonania 1300 pkt., b) Opcja kupna, wygasająca we wrześniu 2011

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System Android 1/26 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 6 3.1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe na indeks WIG20 rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 2008

Opcje giełdowe na indeks WIG20 rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 2008 Opcje giełdowe na indeks rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 28 Prowadzący: Marcin Górniewicz Departament Rynków Finansowych BRE Bank Część I ANIMACJA RYNKU OPCJI NA INDEKS Rynek opcji

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określonego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

OPCJE WANILIOWE Często zadawane pytania

OPCJE WANILIOWE Często zadawane pytania OPCJE WANILIOWE Często zadawane pytania ZWROT NIEOGRANICZONY POTENCJAŁ KOSZT INWESTYCJA WSTĘPNA Wymiana EUR/USD KONTROLUJ SWOJE RYZYKO DZIĘKI OPCJOM Blue Capital Markets Limited 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU e-bok (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) MIESZKAŃCÓW Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II w Radomiu

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU e-bok (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) MIESZKAŃCÓW Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II w Radomiu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU e-bok (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) MIESZKAŃCÓW Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II w Radomiu 1) Podczas bieŝącego uŝytkowania serwisu e-bok naleŝy pamiętać Ŝe dane

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW Spis treści 1. Ekran startowy... 1 2. Nagłówek pasek stanu rachunku... 2 3. Sekcja Menu... 2 3.1. Otwarte pozycje... 2 3.2. Zlecenia oczekujące... 4 3.3. Zamknięte pozycje...

Bardziej szczegółowo

Prosty interfejs, szybka obsługa, łatwe przelewy między rachunkami...

Prosty interfejs, szybka obsługa, łatwe przelewy między rachunkami... System zarządzania rachunkami Prosty interfejs, szybka obsługa, łatwe przelewy między rachunkami... a to tylko kilka z wielu zalet nowego Pokoju Inwestora Noble Securities! Pokój Inwestora to narzędzie

Bardziej szczegółowo

Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji cena z rynku międzybankowego Średnia Cena Instrumentu Dolar Amerykański do. Cena Referencyjna Opcji (CR)

Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji cena z rynku międzybankowego Średnia Cena Instrumentu Dolar Amerykański do. Cena Referencyjna Opcji (CR) Opcje Waniliowe Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna Opcji (CR) Maksymalna Wielkość Pozycji (w lotach) 25 Rynek referencyjny/źródło referencyjne

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych czynników wpływających na jego kurs. Informują

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje Inżynieria Finansowa: 5. Opcje Piotr Bańbuła atedra Ekonomii Ilościowej, AE wiecień 2017 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Amounts outstanding of assets and derivatives Derivatives Derivatives Note:

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo