Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy ekonomiczne na polskim rynku"

Transkrypt

1 Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009

2 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego Autorzy referatów: Bartosz Andrzejewski Dominika Babicz Daniel Biczysko Michał Błaszczyk Agnieszka Cywińska Małgorzata Cywińska śaklina Jabłońska Agata Jasińska Damian Konarski Karol Korczak Magdalena Kozdrój Michał Krystyańczuk Michał Michalski Aleksandra Misiewicz Kamila Niezgoda Anna Pączkowska Karolina Pluta Milan Popović Jacek Sikorski Joanna Sobczak Monika Szczepańska Dorota Wilczyńska Izabela Wojek ISBN: Wszelkie prawa zastrzeŝone Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech ul. P.O.W. 3/5, Łódź Projekt okładki: Studenckie Koło Naukowe IM-Tech Druk i oprawa: Piktor s.c., ul. Tomaszowska 27, Łódź fax. (42) , tel. (42)

3 Spis treści: Wstęp...5 ROZDZIAŁ I: TRENDY INFORMATYCZNE...7 Daniel Biczysko, Karol Korczak: Wpływ dynamicznych stron WWW na rozwój i efektywność firmy...9 Michał Błaszczyk: Problemy infrastrukturalne w dobie zwiększonego zapotrzebowania na przepływ danych...17 Małgorzata Cywińska: PoŜyczki społecznościowe w Polsce...23 Agata Jasińska, Milan Popović: Skuteczna reklama w Internecie...33 Michał Krystyańczuk: Trendy biznesowe w polskim Internecie...41 Aleksandra Misiewicz: Bezpieczeństwo transakcji na rynku finansowym.47 ROZDZIAŁ II: TRENDY FINANSOWE...53 Dominika Babicz: Polski Anioł biznesu...55 Agnieszka Cywińska: Rynek NewConnect szansa dla innowacyjnych spółek...63 śaklina Jabłońska: Seed capital na tle Venture Capital/Private Equity jako nowa forma finansowania na polskim rynku Damian Konarski: Bezpieczeństwo rynku kredytów hipotecznych...81 Magdalena Kozdrój: Pośrednictwo na rynku kredytowym w Polsce...89 Kamila Niezgoda: Inwestowanie w nieruchomości jako sposób lokaty kapitału...95 Anna Pączkowska: Stabilność finansów publicznych w perspektywie wejścia Polski do strefy euro Karolina Pluta, Jacek Sikorski: Giełda Papierów Wartościowych jako źródło kapitału dla przedsiębiorstw...113

4 Milan Popović: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy projekt implementacji tzw. trzeciej Dyrektywy Unii Europejskiej Jacek Sikorski: Fundusze hedgingowe jako nowoczesna forma inwestowania Joanna Sobczak: Wpływ kryzysu światowego na polski rynek kredytów hipotecznych Monika Szczepańska: Sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym Dorota Wilczyńska: Zysk, czy ryzyko Forex ROZDZIAŁ III: TRENDY EKONOMICZNE W INNYCH DZIEDZINACH Bartosz Andrzejewski: Trendy na polskim rynku pracy Michał Michalski: Plan miejscowy i wartość nieruchomości czynnikami współkształtującymi przestrzeń planistyczną Izabela Wojek: Emerytalny węzeł gordyjski...169

5 Wstęp Niniejsza publikacja jest poświęcona trendom ekonomicznym, które miały miejsce na polskim rynku do końca roku Dotyczy w głównej mierze tematyki finansów oraz informatyki, ale teŝ trendów rynku pracy, nieruchomości i emerytur. Publikacja składa się z dwudziestu dwóch referatów, które są dziełem dwudziestu trzech autorów, przy czym referaty podzielone są na trzy rozdziały: trendy informatyczne, trendy finansowe oraz trendy ekonomiczne w innych dziedzinach. W pierwszym rozdziale zaprezentowano wpływ dynamicznych stron WWW na działalność firmy, trendy w Internecie oraz formy reklamy w nim występujące. Zwrócono uwagę na poŝyczki pienięŝne przez Internet oraz zabezpieczenie transakcji, ale teŝ i na problemy infrastrukturalne w dobie zwiększonego zapotrzebowania na przepływ danych, z którym mamy do czynienia. W drugim rozdziale dotyczącym szeroko rozumianych trendów finansowych duŝą część zajmują tematy dotyczące inwestycji, w tym inwestowanie w fundusze hedgingowe, nieruchomości, Forex, a takŝe tematy obejmujące takie zagadnienia jak anioły biznesu, seed capital, rynek NewConnect, oraz sposoby zabezpieczania inwestycji. Zostały poruszone tematy pośrednictwa na rynku kredytowym, bezpieczeństwo rynków kredytów hipotecznych i wpływ kryzysu światowego jak i stabilności finansów publicznych oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle przepisów Unii Europejskiej. 5

6 Trzeci rozdział, poświęcony pozostałym trendom finansowym, opisuje trendy na polskim rynku pracy, plan miejscowy i wartość nieruchomości w ujęciu planistycznym oraz reformy emerytalne węzeł gordyjski. Pragniemy podkreślić, iŝ niniejsza publikacja powstała jako efekt pracy badawczej studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, naleŝących do kół naukowych. Dlatego niewątpliwie moŝe być wykorzystana jako uzupełnienie do zajęć dydaktycznych. Składamy podziękowania za pomoc przy recenzowaniu niniejszej publikacji Panu dr Jarosławowi Zającowi. Milan Popović Jacek Sikorski 6

7 Rozdział I Trendy informatyczne

8

9 Daniel Biczysko *, Karol Korczak * 1. Wstęp Wpływ dynamicznych stron WWW na rozwój i efektywność firmy Celem artykułu jest przedstawienie zalet wynikających z inwestowania przez firmy w dynamiczne aplikacje internetowe. Obecnie w Polsce moŝna zauwaŝyć bardzo intensywny rozwój gospodarki elektronicznej. Ponad 90% przedsiębiorstw posiada dostęp do Internetu, natomiast juŝ ponad 53% z nich posiada własne strony internetowe spełniające coraz więcej funkcji. PoniŜszy Wykres przedstawia funkcje, jakie spełniały strony internetowe w przedsiębiorstwach w 2007 roku. Wykres 1. Wybrane funkcje stron WWW polskich przedsiębiorstw w roku Ilość przedsiębiorstw posiadających stronę WWW (%) Promocja towarów i usług Ułatwianie dostępu do katalogów wyrobów lub cenników Dostarczanie serwisu posprzedaŝnego Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, rde/xbcr/gus/poz_wykorzys_techn_infor_telekomunik_w_przedsieb_w_2007_tablice.xls, (stan na dzień: ) W tym okresie łączna wartość netto przychodów za sprzedaŝy drogą elektroniczną wynosiła 9,23% ogólnej wartości netto przychodów * Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech 9

10 ze sprzedaŝy polskich przedsiębiorstw. Wartość ta utrzymuje stale tendencję rosnącą, co jeszcze bardziej zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania w wielofunkcyjne strony internetowe. 2. Statycznie czy dynamicznie? W projektowaniu stron internetowych moŝna zastosować dwa podejścia: statyczne oraz dynamiczne. Strony statyczne (bazujące zazwyczaj na kodzie HTML 1 oraz CSS 2 ) pełnią jedynie funkcje informacyjne. Ich aktualizacja wiąŝe się z konicznością tworzenia/kopiowania kodu źródłowego oraz tworzeniem nowych plików z kodem. Tabela 1. Zalety oraz wady stron statycznych Zalety - strona wykonana specjalnie na indywidualne zlecenie, przez co jest unikalna sama w sobie, - unikalność będzie zaletą pod warunkiem, Ŝe zostaną zachowane przyjęte standardy dotyczące uŝyteczności stron, - niewielki udział zleceniodawcy w procesie powstawania strony, - umiarkowane koszty wdroŝenia. Strony statyczne Wady - brak moŝliwości edycji treści serwisu, - zaawansowane narzędzia związane są z duŝymi kosztami, gdyŝ wykonywane są indywidualnie dla klienta, - konieczność stałej współpracy z firmą projektową i ponoszenie kosztów w przypadku jakichkolwiek modernizacji lub update'u serwisu. Źródło: Projektowanie stron www - HTML, PHP, Flash - Jaka technologia jest najlepsza (stan na dzień: ) Alternatywą dla nich są strony dynamiczne, nazywane systemami zarządzania treścią CMS 3 (oparte na językach takich jak PHP, ASP.NET czy teŝ Java). Pozwalają one na interakcję pomiędzy uŝytkownikiem (gościem lub administratorem) oraz aplikacją WWW. Czynności takie jak zmiana zawartości serwisu, dodawanie nowych aktualności odbywają się za pośrednictwem panela administracyjnego bez konieczności ingerencji w kod źródłowy. 1 HTML (ang. HyperText Markup Language) Hipertekstowy Język Znaczników 2 CSS (ang. Cascading Style Sheets) Kaskadowe Arkusze Stylów 3 CMS (ang. Content Management Systems) System Zarządzania Treścią 10

11 Tabela 2. Zalety oraz wady stron dynamicznych Zalety Strony dynamiczne - wykorzystanie najnowszej na dzień dzisiejszy technologii do budowania i zarządzania stronami WWW, - rozdzielenie treści informacyjnej przechowywanej w bazie danych od wyglądu serwisu, - moŝliwość dowolnego manipulowania treścią i wyglądem serwisu - zakres uzaleŝniony od moŝliwości systemu, - dostęp do edycji treści z dowolnego miejsca - potrzebny tylko Internet i przeglądarka typu Internet Explorer, - brak konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania po stronie uŝytkownika systemu - do edycji treści (tekstu, ilustracji, zmian wyglądu) wystarczy dowolna przeglądarka internetowa, - moŝliwość przebudowania wyglądu serwisu bez konieczności ponownego wprowadzania treści. MoŜliwość korzystania z róŝnych wyglądów serwisu w zaleŝności od okoliczności - np. inne formatowanie na święta, - profesjonalny wygląd oraz duŝa uŝyteczność serwisu - brak przerostu formy nad treścią, - moŝliwość uaktualniania treści serwisu poprzez wielu redaktorów w tym samym czasie, - dostępność stron - informacje publikowane na stronach dostępne są równieŝ w trybie tekstowym poprzez co mogą z nich korzystać osoby niepełnosprawne uŝywające np. głosowych czytników tekstu, - funkcje SEO - przyjazność dla wyszukiwarek - dzięki technologii content layering treść serwisu dzielona jest na kategorie i podkategorie co wyszukiwarkom ułatwia indeksowanie treści. Systemy często same przygotowują mapę serwisu - tzw. sitemap w formacie XML, z czego korzystają największe wyszukiwarki (przede wszystkim Google), - moŝliwość rozbudowy lub przebudowy serwisu bez konieczności naruszania obecnej zawartości - dysponując webmasterem moŝna rozbudowywać serwis o nowe, niestandardowe rozwiązania, - niski koszt wdroŝenia w przypadku standardowych rozwiązań i domyślnych szablonów. Koszty licencji niektórych systemów są juŝ dziś na tyle niskie, Ŝe mogą pozwolić sobie na nie nawet niewielkie firmy. Koszt wdroŝenia moŝe być nawet niŝszy niŝ koszt wykonania serwisu w podejściu tradycyjnym. Wady - aktualizacja treści odbywa się bezpośrednio na serwerze, co wymaga dostępu do Internetu (najlepiej stałego), - jeśli treść aktualizowana jest przez wielu redaktorów z tego samego miejsca - np. siedziby firmy, naleŝy dysponować łączem o odpowiedniej przepustowości - upload min. 256kbit, - wdroŝenie systemu w przypadku indywidualnych, niestandardowych rozwiązań moŝe kosztować całkiem sporo. Źródło: Projektowanie stron www - HTML, PHP, Flash - Jaka technologia jest najlepsza, (stan na dzień: ) Na podstawie analizy Tabel 1 oraz 2 moŝna zauwaŝyć, Ŝe strony dynamiczne posiadają znacznie więcej zalet oraz oferują duŝo więcej moŝliwości niŝ 11

12 strony statyczne. Decydenci powinni dostosować wybór odpowiedniego rozwiązania do zadań (celów), jakie będzie miała spełniać witryna WWW. Jeśli ma ona mieć jedynie charakter informacyjny, to najszybszym i niedrogim rozwiązaniem będzie strona statyczna. Natomiast, jeśli strona ma spełniać wiele funkcji, być mobilną formą interakcji z uŝytkownikiem umoŝliwiającą dokonywanie na bieŝąco zmian, to jedynym logicznym rozwiązaniem jest inwestycja w dynamiczny CMS. 3. Przykłady obszarów zastosowań dynamicznych stron WWW Najbardziej znanym zastosowaniem stron dynamicznych jest dystrybucja poprzez Internet. Pozwala ona na łatwe gromadzenie zamówień bez inwestowania w dodatkowe punkty sprzedaŝy, a utrzymanie aktualnej listy produktów jest proste dzięki dynamicznej strukturze. SprzedaŜ online pozwala większej grupie klientów skorzystać z oferowanych usług bądź towarów. Informacje dotyczące kaŝdej transakcji są rejestrowane w specjalnie stworzonej w tym celu bazie danych. Zapewniona jest wówczas interakcja pomiędzy klientem oraz sklepem internetowym. Klient moŝe w dowolnym momencie sprawdzać stan realizacji swojego zamówienia, zgłaszać zmiany, dokonywać modyfikacji danych personalnych swojego konta itd. Przykładem takiego rozszerzenia rynku zbytu mogą być bardzo popularne w ostatnim czasie ogólne sklepy internetowe (szeroki zakres produktów oraz usług) oraz coraz większa ilość serwisów zajmujących się sprzedaŝą konkretnych grup produktów (na przykład apteki internetowe). JeŜeli nasz produkt nie nadaje się do sprzedaŝy za pośrednictwem Internetu, moŝemy udostępnić potencjalnemu klientowi szczegółową ofertę. Przykładem takiego zastosowania dynamicznej strony WWW mogą być konfiguratory online salonów samochodowych. Pozwalają one, bez wychodzenia z domu, sprawdzić ile kosztowałby samochód w interesującej nas konfiguracji wyposaŝenia, co zostało przedstawione na Rysunku 1. 12

13 Rysunek 1. Przykład konfiguratorów oferujących róŝne opcje wyposaŝenia Źródło:BMW Polska, (stan na dzień: ) Innym przykładem takiej konfiguracji moŝe być oferta online biura podróŝy, która pozwala nam zorganizować wycieczkę, począwszy od wyboru terminu wylotu, poprzez rodzaj hotelu, aŝ po rodzaje dodatkowych atrakcji. Poza sprzedaŝą produktu w sieci moŝna takŝe oferować klientom usługi posprzedaŝne. Klienci po zakupie towaru rejestrują się w systemie i po zalogowaniu się mogą korzystać na przykład z helpdesku. Z usługami posprzedaŝnymi spotykamy się najczęściej w przypadku operatorów sieci komórkowych, którzy umoŝliwiają swoim klientom zarządzanie usługami za pośrednictwem Internetu. Poprzez serwis internetowy moŝemy zarządzać taryfami, darmowymi minutami, punktami lojalnościowymi, itp. Jak juŝ wspomnieliśmy w poprzednim punkcie, dynamicznie budowane strony WWW są przyjazne dla wyszukiwarek. Jednak mówiąc wyszukiwarki, mamy na myśli nie tylko takie serwisy takie, jak Google bądź Yahoo. 13

14 W ciągu kilku ostatnich lat coraz bardziej popularne stają się wyszukiwarki sklepowe, które porównują ceny jednego produktu w wielu sklepach. Rysunek 2. Porównywarka ceny danego produktu w wielu sklepach Źródło: Skąpiec.pl :: Porównywanie cen w sklepach internetowych, (stan na dzień: ) Serwisy te pozwalają na wyszukiwanie produktów w kategoriach, ale umoŝliwiają takŝe uwzględnienie parametrów takich, jak cena, rozmiar czy producent. Przykładami takich stron mogą być serwisy Ceneo (http://www.ceneo.pl/), Radar (http://www.radar.pl/) bądź Skąpiec (http://www.skapiec.pl/). 4. Podsumowanie Czy moŝemy powiedzieć, Ŝe w ciągu kilku/kilkunastu lat naturalną koleją rzeczy będzie zastąpienie stron statycznych dynamicznymi? Niekoniecznie. NaleŜy pamiętać, Ŝe zaleŝy to przede wszystkim od funkcji, jaką ma spełniać 14

15 witryna. Jeśli mamy do czynienia ze stroną wizytówką o charakterze informacyjnym, nie ma potrzeby stosowania dynamicznej struktury. Dopiero wraz ze wzrostem zapotrzebowania na funkcjonalność witryny, pojawia się potrzeba zastosowania dynamicznych rozwiązań. Obecnie moŝna zauwaŝyć, Ŝe istniejące rozwiązania i technologie z zakresu informatyki są zastępowane nowymi. Patrząc na rozwijające się technologie takie jak Flash bądź Silverlight, moŝemy przypuszczać, iŝ w najbliŝszym czasie będzie ewoluować przede wszystkim strona wizualna i multimedialność stron WWW. Bibliografia BMW Polska, (stan na dzień: ) Frankowski P., CMS : jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Wydawnictwo Helion, Gliwice Heuristic UŜyteczne aplikacje internetowe, (stan na dzień: ). komunik_w_przedsieb_w_2007_tablice.xls, (stan na dzień: ) Janmedia.pl UŜyteczność, dostępność, usability, (stan na dzień: ). Kiełtyka L., Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Wydawnictwo Difin, Warszawa Niedźwiedziński M., Lange-Sadzińska K., Folia Oecnonomica 211, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo UŁ, Łódź Pearrow M., Funkcjonalność stron internetowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice

16 Projektowanie stron www - HTML, PHP, Flash - Jaka technologia jest najlepsza (stan na dzień: ) Skąpiec.pl :: Porównywanie cen w sklepach internetowych, (stan na dzień: ) 16

17 Michał Błaszczyk * Problemy infrastrukturalne w dobie zwiększonego zapotrzebowania na przepływ danych 1. Internet problem globalny Kilkadziesiąt, czy nawet kilkanaście lat temu, gdy Internet był tylko siecią akademicką, mająca na celu wymianę danych między uczelniami, nikt nie spodziewał się tempa jej rozwoju i problemów, jakie będą temu zjawisku towarzyszyły. Obecnie, nikt nie wyobraŝa juŝ sobie codzienności bez dostępu do globalnej sieci. Providerzy udostępniają coraz szybsze łącza, w coraz korzystniejszych cenach, usługi i przedsiębiorczość internetowa rozwijają się w oszałamiającym tempie. Na dobre rozprzestrzenił się standard WEB 2.0, w którym to uŝytkownicy sami generują treść serwisów, tworząc i rozwijając nowe społeczności. RównieŜ coraz powszechniejsze stało się udostępnianie multimediów, w szczególności strumieniowe przesyłanie plików wideo w coraz lepszej jakości, niekiedy nawet high definition. To wszystko powoduje, Ŝe z dnia na dzień rośnie zapotrzebowanie na coraz wyŝszy transfer danych, a obciąŝenie infrastruktury sieciowej w bardzo niedalekiej przyszłości moŝe osiągnąć fizyczne maksimum. Na przełomie ostatnich piętnastu lat liczba uŝytkowników 4 globalnej sieci wzrosła z 8 milionów do prawie półtora miliarda. Daje to ponad 120 krotny przyrost. Szacuje się 5, Ŝe do 2010 roku kaŝde 20 gospodarstw domowych będzie generowało w sumie taki ruch w Internecie, jak wszystkie komputery podłączone do niego, jeszcze 15 lat temu. Ruch ten będzie w 80% generowany właśnie przez transfer multimediów a w szczególności przez strumieniową transmisję plików wideo. Ponadto eksperci z Nemertes Research twierdzą Ŝe jeŝeli inwestycje na infrastrukturę nie wzrosną ponad dwukrotnie w ciągu najbliŝszych lat, moŝemy spodziewać się, Ŝe przepustowość sieci poszczególnych operatorów zostanie bardzo szybko przekroczona. * Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech 4 Liczba komputerów podłączona do Internetu 5 Internet Innovation Alliance 17

18 Do tego nie moŝna zapominać o bardzo popularnych sieciach typu peer 2 peer, w których uŝytkownicy wymieniają się danymi, co równieŝ jest odpowiedzialne za generowanie olbrzymiego ruchu w Internecie. Co prawda, jak wskazują ostatnie badania, udział bezpośredniej wymiany plików w ogólnej ilości przesyłanych danych, zmniejsza się z roku na rok. Dla przykładu jeszcze w 2006 roku było to ponad 60 procent całego ruchu generowanego w globalnej sieci, obecnie niecałe 40 procent. Jest to jednak spowodowane nie tyle spadkiem zainteresowania samymi sieciami p2p, wewnątrz których ruch utrzymuje się mniej więcej na niezmienionym poziomie, a nawet nieznacznie wzrasta, co niezwykłym zainteresowaniem strumieniowego przesyłania multimediów. Tak wiec obecnie na protokół http przypada prawie pięćdziesiąt procent całego ruchu, z czego prawie połowa to usługi audio i wideo, a druga połowa to standardowy tekst i grafika, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było to zaledwie kilkanaście procent. Wykres 1. Liczba uŝytkowników Internetu w latach Liczba użytkowników internetu w latach * *dane w milionach Źródło: opracowanie własne na podstawie Global Internet Use, artykuł z dnia (stan na dzień: ) 2. Serwisy i portale NaleŜy pamiętać, Ŝe problemy infrastrukturalne dotykają nie tylko operatorów sieci szkieletowych i dostawców usług internetowych, ale równieŝ pojedynczych serwisów i portali internetowych. Problem nie są tak 18

19 dotkliwe w przypadku, gdy strona cieszy się średnią popularnością. Wyobraźmy sobie jednak niezwykle popularną witrynę, którą kaŝdego dnia odwiedzają setki tysięcy ludzi, generując przy tym miliony odsłon. JeŜeli policzymy, Ŝe kaŝde wyświetlenie strony to transfer rzędu 500 Kbitów, a w kaŝdej sekundzie generowanych jest 1000 odsłon, otrzymujemy prawie 500 Mbitów przesłanych danych. Łatwo się domyśleć, Ŝe niewystarczająco wydajny sprzęt, mogący udźwignąć cięŝar takiej ilości danych moŝe powodować problemy z wyświetlaniem, a nawet poprawnym działaniem strony. Doskonałym przykładem moŝe być tutaj portal Nasza-Klasa.pl, którego niezwykły wzrost popularności, niepoparty inwestycjami w infrastrukturę sieciową, uniemoŝliwił praktycznie korzystanie z niego. Jakie mogą być tego konsekwencje? Oczywistym jest, Ŝe większość portali nastawionych jest na zyski, które pochodzą najczęściej z reklam, albo handlu. Zyski te są zaleŝne od ilości wyświetleń, a te z kolei od liczby uŝytkowników odwiedzających stronę. Przy obecnej popularności, powszechności i rosnącej konkurencji w tym sektorze, utrudnienia ograniczające komfort korzystania, mogą spowodować bardzo szybki odpływ uŝytkowników, a co za tym idzie spadek przychodów. Podobnie sprawa ma się w przypadku e-commerce. Tutaj równieŝ zyski zaleŝne są od ludzi, a opóźnienia w wyświetlaniu mogą skutecznie zniechęcić klientów do robienia transakcji z nami. W dobie gdy handel elektroniczny rozwija się w błyskawicznym tempie, oferując coraz to lepsze moŝliwości, a działalności tego typu powstają jak grzyby po deszczu moŝe oznaczać to być, albo nie być na rynku. 3. Infrastruktura = koszty JeŜeli chodzi o strukturę globalną, inwestycje, które są przewidywane w najbliŝszym czasie, mimo iŝ niewystarczające, nie dadzą odczuć końcowemu uŝytkownikowi znaczącej róŝnicy w działaniu Internetu przynajmniej przez najbliŝsze kilka lat. JeŜeli jednak chodzi o infrastrukturę obsługującą poszczególne portale, sprawa nie wygląda juŝ tak dobrze. Koszty rozwoju są olbrzymie, dla przykładu gigabitowy router 6 obsługujący ruch generowany do Internetu kosztuje niebagatela, ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych. Dla duŝych portali osiągających wysokie dochody ze swojej działalności moŝe nie być to wielki wydatek, naleŝy jednak pamiętać, Ŝe 6 na przykład: Router Cisco 7204-G1 19

20 wraz z rozwojem technologii internetowych i coraz większej popularności i powszechności strumieniowo przesyłanych multimediów, nawet mniejsze portale, nie generujące setek tysięcy odsłon dziennie, które do tej pory nie potrzebowały takich inwestycji, zaczynają mieć coraz większe problemy z transferem. W perspektywie pozostaje im wiec zaprzestanie rozwoju i niewykorzystywanie np. materiałów wideo, demonstracji czy webcastów, co moŝe wiązać się ze stratą potencjalnych klientów i uŝytkowników, albo wydatki przekraczające najczęściej ich moŝliwości. 4. Alternatywa = rozwiązanie Istnieje pewna alternatywa, bardzo ciekawe wyjście z tej sytuacji. Mianowicie, zamiast inwestować w drogi router sprzętowy moŝna wykorzystać router programowy Vyatta 7 - open sourcowe rozwiązanie oparte na systemie Linux, które słuŝy do routingu i zabezpieczenia sieci. W praktyce moŝe zastąpić router sprzętowy, firewall, a takŝe zapewnia obsługę VPNu. Vyatta powstała by zapewnić alternatywę dla drogich routerów firmy Cisco. Do działania potrzebuje zwykłego komputera klasy PC x86, którego koszt moŝna oszacować na kilka tysięcy złotych, co w porównaniu z kilkudziesięcioma tysiącami, jakie trzeba by było wydać na sprzętowy router, jest stosunkowo niewielkim kosztem. Vyatta obsługuje wszystkie najwaŝniejsze protokoły sieciowe w tym IPv4, OSPFv2, BGPv4, RIPv2, bezproblemowo moŝna równieŝ skonfigurować bramkę VPN z obsługą L2TP, IPSec oraz PPTP. Dostępny jest server DHCP, NAT i wiele innych 8. Ponadto, wszystko to zostało ubrane w dość prosty i przejrzysty dla uŝytkownika interface zarówno w formie konsoli, jak i graficznej, dający swobodę poruszania się w gąszczu opcji. Udostępniono takŝe bardzo obszerną dokumentację techniczną i pomoc. 5. Zalety i wady Ogromną zaletą poza ceną, która jest kilkakrotnie niŝsza niŝ rozwiązania bazujące na sprzętowym routingu, jest niewątpliwie wydajność. Warto przyjrzeć się niezaleŝnym testom, porównującym Vayyta e postawioną 7 Vyatta Delivers 10X Price/Performance Advantage /press_releases.php?id= (stan na dzień: ) 8 Pełna specyfikacja na 20

21 na serwerze IBM x3550 do routerów Cisco Wyniki kształtują się niezwykle zachęcająco 9 : Vyatta wspiera tablice routingu BGP wielkości cztery i pół miliona tras, jest to trzy razy więcej niŝ w przypadku Cisco 7204-G1 i prawie półtora raza więcej niŝ 7204-G2. Vyatta zapewnia czasy zbieŝności protokołu BGP na poziomie trzy razy szybszym niŝ Cisco 7204-G1 i dwa razy szybszy niŝ 7204-G2. Vyatta jest w stanie działać na warstwie sieciowej, z pełną szybkością łącza, kiedy przekazywane były pakiety 512-bitowe lub większe, poprzez trzy gigabitowe porty internetowe w pełnym obciąŝeniu, podczas gdy router Cisco nie był w stanie osiągnąć takiej przepustowości. Koszt Vyatta y na serwerze IMB x3550 kształtuje sie na poziomie 7,952 dolarów podczas gdy Cisco 7204-G2 to koszt 35,756 dolarów a 7204-G1 prawie 30,756 dolarów Niestety, jak kaŝde rozwiązanie równieŝ i to ma swoje wady. Mimo iŝ na bieŝąco uaktualniana i rozwijana Vyatta wciąŝ ma liczne błędy. Poza tym naleŝy pamiętać, Ŝe system ten jest specjalistyczną wersją Linuxa, opartą na Debianie, co moŝe sprawiać pewnie problemy we wdraŝaniu administratorom, którzy pracowali dotychczas na systemach rodziny Windows Server. Dochodzi do tego jeszcze uproszczona obsługa VPN, która wymaga dalszego dopracowania i poszerzenia funkcjonalności. Podsumowując, mimo tych kilku drobnych wad, rozwiązanie takie wydaje się świetną alternatywą dla tradycyjnych routerów sprzętowych, zwłaszcza dla mniejszych i mniej zasobnych finansowo firm. 6. Słowniczek IPv4 Internet Protocol version 4 Czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP OSPFv2 Open Shortest Path First - Protokół trasowania typu stanu łącza w wersji drugiej 9 Tłumaczenie własne na podstawie: Vyatta Delivers 10X Price/Performance Advantage over Cisco (stan na dzień: ) 21

22 BGPv4 Border Gateway Protocol Protokół bramy brzegowej zewnętrzny protokół trasowania w wersji czwartej RIPv2 Routing Information Protocol Protokół Informowania o Trasach VPN Virtual Private Network Wirtualna Sieć Prywatna IPSec zbiór protokołów słuŝących implementacji bezpiecznych połączeń L2TP Layer Two Tunneling Protocol dekapsułkowanie danych tunelowanych za pomocą IPsec PPTP Point to Point Tunneling Protocol umoŝliwiający tworzenie wirtualnych sieci prywatnych wykorzystujących technologię tunelowania DHCP Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów umoŝliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych NAT network address translation tłumaczenie adresów sieciowych PC x86 personal computer komputer osobisty w architekturze x86 Bibliografia Global Internet Use, /spreadsheet/ ht artykuł z dnia (stan na dzień: ) User Demand for the Internet Could Outpace Network Capacity by outpace_network_capacity_2010 (stan na dzień: ) Vyatta Delivers 10X Price/Performance Advantage over Cisco (stan na dzień: ) Vyatta nie tylko na recesję /View.aspx?2867.vyatta+nie+tylko+na+recesje (stan na dzień: ) Vyatta Software _software_datasheet.pdf (stan na dzień: ) Internet Wikipedia, Wolna encyklopedia, wiki/internet (stan na dzień: ) Model DoD Wikipedia, Wolna encyklopedia, /Model_DoD#Warstwa_sieciowa, (stan na dzień: ) 22

23 Małgorzata Cywińska* PoŜyczki społecznościowe w Polsce 1. Wstęp PoŜyczki społecznościowe stanowią jedną z najbardziej nowatorskich form inwestowania i poŝyczania pieniędzy. Celem referatu jest przybliŝenie tego zagadnienia, wskazanie korzyści, środków bezpieczeństwa oraz kosztów jakie są z nim związane, a takŝe perspektyw rozwoju tego sektora. 2. Idea social lending Idea social lending, czyli poŝyczek społecznościowych, narodziła się w Wielkiej Brytanii w 2005 roku wraz z powstaniem pierwszego na świecie serwisu internetowego umoŝliwiającego udzielanie poŝyczek przez osoby fizyczne bez udziału jakichkolwiek instytucji finansowych zopa.com 10. Niedługo potem serwisy social lending pojawiły się w Stanach Zjednoczonych (prosper.com 11 ) oraz w Danii (FairRates.dk). Od lutego 2008 roku równieŝ w Polsce zaczęła rozwijać się idea social lending dzięki portalowi kokos.pl. W chwili obecnej na polskim rynku pręŝnie działają trzy serwisy tego typu: kokos.pl, finansowo.pl 12 oraz monetto.pl 13. O koncepcji poŝyczek społecznych słyszało w Polsce ponad 25% Internautów, spośród których 24% rozwaŝałoby social lending, jako źródło poŝyczki, a 8,5% rozwaŝałoby inwestycję w poŝyczki społeczne 14. Gazeta Prawna donosi, Ŝe do października 2008 internauci poŝyczyli sobie juŝ około 6,5 mln złotych. * Studentka kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Socjologia Wydziału Ekonomiczno Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Progress 10 Skrót od: Zone of Possible Agreement. Portal rozpoczął działalność w marcu 2005 roku. 11 Portal prosper.com rozpoczął swoją działalność w lutym 2006 roku. 12 Portal finansowo.pl rozpoczął swoją działalność 4 marca 2008 roku. Wcześniej pod domeną finansowo.pl działał inny serwis związany m.in. z aukcjami kredytowymi jednak nie miał on związku z pojawieniem się w Polsce idei social lending. Źródło: Golański A., Z ręki do ręki, czyli poŝyczki społecznościowe po polsku, webhosting.pl, (stan na dzień: ). 13 Portal monetto.pl rozpoczął działalność 20 marca 2008 roku. 14 Accenture, Gemius, PoŜyczki społeczne w Polsce, Warszawa, czerwiec

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Łódź 2010 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

ekomercyjnie.pl Wybieramy platformę sklepową Sklep internetowy a GIODO Strategia e-mail marketingowa Wzór polityki prywatności nr 1 wrzesień 2011

ekomercyjnie.pl Wybieramy platformę sklepową Sklep internetowy a GIODO Strategia e-mail marketingowa Wzór polityki prywatności nr 1 wrzesień 2011 E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe ekomercyjnie.pl nr 1 wrzesień 2011 Wybieramy platformę sklepową Po raz drugi Sklep internetowy a GIODO Rejestracja bazy Strategia e-mail marketingowa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

e-commerce (konspekt wykładów)

e-commerce (konspekt wykładów) e-commerce (konspekt wykładów) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-17:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter) 2

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w domu. e-poradnik

Jak zarabiać w domu. e-poradnik e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Jak zarabiać w domu 25 pomysłów na zarabianie w domu Firma, praca na zlecenie czy chałupnictwo Jak płacić niższe podatki Jakie są zasady zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo