Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy ekonomiczne na polskim rynku"

Transkrypt

1 Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009

2 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego Autorzy referatów: Bartosz Andrzejewski Dominika Babicz Daniel Biczysko Michał Błaszczyk Agnieszka Cywińska Małgorzata Cywińska śaklina Jabłońska Agata Jasińska Damian Konarski Karol Korczak Magdalena Kozdrój Michał Krystyańczuk Michał Michalski Aleksandra Misiewicz Kamila Niezgoda Anna Pączkowska Karolina Pluta Milan Popović Jacek Sikorski Joanna Sobczak Monika Szczepańska Dorota Wilczyńska Izabela Wojek ISBN: Wszelkie prawa zastrzeŝone Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech ul. P.O.W. 3/5, Łódź Projekt okładki: Studenckie Koło Naukowe IM-Tech Druk i oprawa: Piktor s.c., ul. Tomaszowska 27, Łódź fax. (42) , tel. (42)

3 Spis treści: Wstęp...5 ROZDZIAŁ I: TRENDY INFORMATYCZNE...7 Daniel Biczysko, Karol Korczak: Wpływ dynamicznych stron WWW na rozwój i efektywność firmy...9 Michał Błaszczyk: Problemy infrastrukturalne w dobie zwiększonego zapotrzebowania na przepływ danych...17 Małgorzata Cywińska: PoŜyczki społecznościowe w Polsce...23 Agata Jasińska, Milan Popović: Skuteczna reklama w Internecie...33 Michał Krystyańczuk: Trendy biznesowe w polskim Internecie...41 Aleksandra Misiewicz: Bezpieczeństwo transakcji na rynku finansowym.47 ROZDZIAŁ II: TRENDY FINANSOWE...53 Dominika Babicz: Polski Anioł biznesu...55 Agnieszka Cywińska: Rynek NewConnect szansa dla innowacyjnych spółek...63 śaklina Jabłońska: Seed capital na tle Venture Capital/Private Equity jako nowa forma finansowania na polskim rynku Damian Konarski: Bezpieczeństwo rynku kredytów hipotecznych...81 Magdalena Kozdrój: Pośrednictwo na rynku kredytowym w Polsce...89 Kamila Niezgoda: Inwestowanie w nieruchomości jako sposób lokaty kapitału...95 Anna Pączkowska: Stabilność finansów publicznych w perspektywie wejścia Polski do strefy euro Karolina Pluta, Jacek Sikorski: Giełda Papierów Wartościowych jako źródło kapitału dla przedsiębiorstw...113

4 Milan Popović: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy projekt implementacji tzw. trzeciej Dyrektywy Unii Europejskiej Jacek Sikorski: Fundusze hedgingowe jako nowoczesna forma inwestowania Joanna Sobczak: Wpływ kryzysu światowego na polski rynek kredytów hipotecznych Monika Szczepańska: Sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym Dorota Wilczyńska: Zysk, czy ryzyko Forex ROZDZIAŁ III: TRENDY EKONOMICZNE W INNYCH DZIEDZINACH Bartosz Andrzejewski: Trendy na polskim rynku pracy Michał Michalski: Plan miejscowy i wartość nieruchomości czynnikami współkształtującymi przestrzeń planistyczną Izabela Wojek: Emerytalny węzeł gordyjski...169

5 Wstęp Niniejsza publikacja jest poświęcona trendom ekonomicznym, które miały miejsce na polskim rynku do końca roku Dotyczy w głównej mierze tematyki finansów oraz informatyki, ale teŝ trendów rynku pracy, nieruchomości i emerytur. Publikacja składa się z dwudziestu dwóch referatów, które są dziełem dwudziestu trzech autorów, przy czym referaty podzielone są na trzy rozdziały: trendy informatyczne, trendy finansowe oraz trendy ekonomiczne w innych dziedzinach. W pierwszym rozdziale zaprezentowano wpływ dynamicznych stron WWW na działalność firmy, trendy w Internecie oraz formy reklamy w nim występujące. Zwrócono uwagę na poŝyczki pienięŝne przez Internet oraz zabezpieczenie transakcji, ale teŝ i na problemy infrastrukturalne w dobie zwiększonego zapotrzebowania na przepływ danych, z którym mamy do czynienia. W drugim rozdziale dotyczącym szeroko rozumianych trendów finansowych duŝą część zajmują tematy dotyczące inwestycji, w tym inwestowanie w fundusze hedgingowe, nieruchomości, Forex, a takŝe tematy obejmujące takie zagadnienia jak anioły biznesu, seed capital, rynek NewConnect, oraz sposoby zabezpieczania inwestycji. Zostały poruszone tematy pośrednictwa na rynku kredytowym, bezpieczeństwo rynków kredytów hipotecznych i wpływ kryzysu światowego jak i stabilności finansów publicznych oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle przepisów Unii Europejskiej. 5

6 Trzeci rozdział, poświęcony pozostałym trendom finansowym, opisuje trendy na polskim rynku pracy, plan miejscowy i wartość nieruchomości w ujęciu planistycznym oraz reformy emerytalne węzeł gordyjski. Pragniemy podkreślić, iŝ niniejsza publikacja powstała jako efekt pracy badawczej studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, naleŝących do kół naukowych. Dlatego niewątpliwie moŝe być wykorzystana jako uzupełnienie do zajęć dydaktycznych. Składamy podziękowania za pomoc przy recenzowaniu niniejszej publikacji Panu dr Jarosławowi Zającowi. Milan Popović Jacek Sikorski 6

7 Rozdział I Trendy informatyczne

8

9 Daniel Biczysko *, Karol Korczak * 1. Wstęp Wpływ dynamicznych stron WWW na rozwój i efektywność firmy Celem artykułu jest przedstawienie zalet wynikających z inwestowania przez firmy w dynamiczne aplikacje internetowe. Obecnie w Polsce moŝna zauwaŝyć bardzo intensywny rozwój gospodarki elektronicznej. Ponad 90% przedsiębiorstw posiada dostęp do Internetu, natomiast juŝ ponad 53% z nich posiada własne strony internetowe spełniające coraz więcej funkcji. PoniŜszy Wykres przedstawia funkcje, jakie spełniały strony internetowe w przedsiębiorstwach w 2007 roku. Wykres 1. Wybrane funkcje stron WWW polskich przedsiębiorstw w roku Ilość przedsiębiorstw posiadających stronę WWW (%) Promocja towarów i usług Ułatwianie dostępu do katalogów wyrobów lub cenników Dostarczanie serwisu posprzedaŝnego Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, rde/xbcr/gus/poz_wykorzys_techn_infor_telekomunik_w_przedsieb_w_2007_tablice.xls, (stan na dzień: ) W tym okresie łączna wartość netto przychodów za sprzedaŝy drogą elektroniczną wynosiła 9,23% ogólnej wartości netto przychodów * Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech 9

10 ze sprzedaŝy polskich przedsiębiorstw. Wartość ta utrzymuje stale tendencję rosnącą, co jeszcze bardziej zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania w wielofunkcyjne strony internetowe. 2. Statycznie czy dynamicznie? W projektowaniu stron internetowych moŝna zastosować dwa podejścia: statyczne oraz dynamiczne. Strony statyczne (bazujące zazwyczaj na kodzie HTML 1 oraz CSS 2 ) pełnią jedynie funkcje informacyjne. Ich aktualizacja wiąŝe się z konicznością tworzenia/kopiowania kodu źródłowego oraz tworzeniem nowych plików z kodem. Tabela 1. Zalety oraz wady stron statycznych Zalety - strona wykonana specjalnie na indywidualne zlecenie, przez co jest unikalna sama w sobie, - unikalność będzie zaletą pod warunkiem, Ŝe zostaną zachowane przyjęte standardy dotyczące uŝyteczności stron, - niewielki udział zleceniodawcy w procesie powstawania strony, - umiarkowane koszty wdroŝenia. Strony statyczne Wady - brak moŝliwości edycji treści serwisu, - zaawansowane narzędzia związane są z duŝymi kosztami, gdyŝ wykonywane są indywidualnie dla klienta, - konieczność stałej współpracy z firmą projektową i ponoszenie kosztów w przypadku jakichkolwiek modernizacji lub update'u serwisu. Źródło: Projektowanie stron www - HTML, PHP, Flash - Jaka technologia jest najlepsza (stan na dzień: ) Alternatywą dla nich są strony dynamiczne, nazywane systemami zarządzania treścią CMS 3 (oparte na językach takich jak PHP, ASP.NET czy teŝ Java). Pozwalają one na interakcję pomiędzy uŝytkownikiem (gościem lub administratorem) oraz aplikacją WWW. Czynności takie jak zmiana zawartości serwisu, dodawanie nowych aktualności odbywają się za pośrednictwem panela administracyjnego bez konieczności ingerencji w kod źródłowy. 1 HTML (ang. HyperText Markup Language) Hipertekstowy Język Znaczników 2 CSS (ang. Cascading Style Sheets) Kaskadowe Arkusze Stylów 3 CMS (ang. Content Management Systems) System Zarządzania Treścią 10

11 Tabela 2. Zalety oraz wady stron dynamicznych Zalety Strony dynamiczne - wykorzystanie najnowszej na dzień dzisiejszy technologii do budowania i zarządzania stronami WWW, - rozdzielenie treści informacyjnej przechowywanej w bazie danych od wyglądu serwisu, - moŝliwość dowolnego manipulowania treścią i wyglądem serwisu - zakres uzaleŝniony od moŝliwości systemu, - dostęp do edycji treści z dowolnego miejsca - potrzebny tylko Internet i przeglądarka typu Internet Explorer, - brak konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania po stronie uŝytkownika systemu - do edycji treści (tekstu, ilustracji, zmian wyglądu) wystarczy dowolna przeglądarka internetowa, - moŝliwość przebudowania wyglądu serwisu bez konieczności ponownego wprowadzania treści. MoŜliwość korzystania z róŝnych wyglądów serwisu w zaleŝności od okoliczności - np. inne formatowanie na święta, - profesjonalny wygląd oraz duŝa uŝyteczność serwisu - brak przerostu formy nad treścią, - moŝliwość uaktualniania treści serwisu poprzez wielu redaktorów w tym samym czasie, - dostępność stron - informacje publikowane na stronach dostępne są równieŝ w trybie tekstowym poprzez co mogą z nich korzystać osoby niepełnosprawne uŝywające np. głosowych czytników tekstu, - funkcje SEO - przyjazność dla wyszukiwarek - dzięki technologii content layering treść serwisu dzielona jest na kategorie i podkategorie co wyszukiwarkom ułatwia indeksowanie treści. Systemy często same przygotowują mapę serwisu - tzw. sitemap w formacie XML, z czego korzystają największe wyszukiwarki (przede wszystkim Google), - moŝliwość rozbudowy lub przebudowy serwisu bez konieczności naruszania obecnej zawartości - dysponując webmasterem moŝna rozbudowywać serwis o nowe, niestandardowe rozwiązania, - niski koszt wdroŝenia w przypadku standardowych rozwiązań i domyślnych szablonów. Koszty licencji niektórych systemów są juŝ dziś na tyle niskie, Ŝe mogą pozwolić sobie na nie nawet niewielkie firmy. Koszt wdroŝenia moŝe być nawet niŝszy niŝ koszt wykonania serwisu w podejściu tradycyjnym. Wady - aktualizacja treści odbywa się bezpośrednio na serwerze, co wymaga dostępu do Internetu (najlepiej stałego), - jeśli treść aktualizowana jest przez wielu redaktorów z tego samego miejsca - np. siedziby firmy, naleŝy dysponować łączem o odpowiedniej przepustowości - upload min. 256kbit, - wdroŝenie systemu w przypadku indywidualnych, niestandardowych rozwiązań moŝe kosztować całkiem sporo. Źródło: Projektowanie stron www - HTML, PHP, Flash - Jaka technologia jest najlepsza, (stan na dzień: ) Na podstawie analizy Tabel 1 oraz 2 moŝna zauwaŝyć, Ŝe strony dynamiczne posiadają znacznie więcej zalet oraz oferują duŝo więcej moŝliwości niŝ 11

12 strony statyczne. Decydenci powinni dostosować wybór odpowiedniego rozwiązania do zadań (celów), jakie będzie miała spełniać witryna WWW. Jeśli ma ona mieć jedynie charakter informacyjny, to najszybszym i niedrogim rozwiązaniem będzie strona statyczna. Natomiast, jeśli strona ma spełniać wiele funkcji, być mobilną formą interakcji z uŝytkownikiem umoŝliwiającą dokonywanie na bieŝąco zmian, to jedynym logicznym rozwiązaniem jest inwestycja w dynamiczny CMS. 3. Przykłady obszarów zastosowań dynamicznych stron WWW Najbardziej znanym zastosowaniem stron dynamicznych jest dystrybucja poprzez Internet. Pozwala ona na łatwe gromadzenie zamówień bez inwestowania w dodatkowe punkty sprzedaŝy, a utrzymanie aktualnej listy produktów jest proste dzięki dynamicznej strukturze. SprzedaŜ online pozwala większej grupie klientów skorzystać z oferowanych usług bądź towarów. Informacje dotyczące kaŝdej transakcji są rejestrowane w specjalnie stworzonej w tym celu bazie danych. Zapewniona jest wówczas interakcja pomiędzy klientem oraz sklepem internetowym. Klient moŝe w dowolnym momencie sprawdzać stan realizacji swojego zamówienia, zgłaszać zmiany, dokonywać modyfikacji danych personalnych swojego konta itd. Przykładem takiego rozszerzenia rynku zbytu mogą być bardzo popularne w ostatnim czasie ogólne sklepy internetowe (szeroki zakres produktów oraz usług) oraz coraz większa ilość serwisów zajmujących się sprzedaŝą konkretnych grup produktów (na przykład apteki internetowe). JeŜeli nasz produkt nie nadaje się do sprzedaŝy za pośrednictwem Internetu, moŝemy udostępnić potencjalnemu klientowi szczegółową ofertę. Przykładem takiego zastosowania dynamicznej strony WWW mogą być konfiguratory online salonów samochodowych. Pozwalają one, bez wychodzenia z domu, sprawdzić ile kosztowałby samochód w interesującej nas konfiguracji wyposaŝenia, co zostało przedstawione na Rysunku 1. 12

13 Rysunek 1. Przykład konfiguratorów oferujących róŝne opcje wyposaŝenia Źródło:BMW Polska, (stan na dzień: ) Innym przykładem takiej konfiguracji moŝe być oferta online biura podróŝy, która pozwala nam zorganizować wycieczkę, począwszy od wyboru terminu wylotu, poprzez rodzaj hotelu, aŝ po rodzaje dodatkowych atrakcji. Poza sprzedaŝą produktu w sieci moŝna takŝe oferować klientom usługi posprzedaŝne. Klienci po zakupie towaru rejestrują się w systemie i po zalogowaniu się mogą korzystać na przykład z helpdesku. Z usługami posprzedaŝnymi spotykamy się najczęściej w przypadku operatorów sieci komórkowych, którzy umoŝliwiają swoim klientom zarządzanie usługami za pośrednictwem Internetu. Poprzez serwis internetowy moŝemy zarządzać taryfami, darmowymi minutami, punktami lojalnościowymi, itp. Jak juŝ wspomnieliśmy w poprzednim punkcie, dynamicznie budowane strony WWW są przyjazne dla wyszukiwarek. Jednak mówiąc wyszukiwarki, mamy na myśli nie tylko takie serwisy takie, jak Google bądź Yahoo. 13

14 W ciągu kilku ostatnich lat coraz bardziej popularne stają się wyszukiwarki sklepowe, które porównują ceny jednego produktu w wielu sklepach. Rysunek 2. Porównywarka ceny danego produktu w wielu sklepach Źródło: Skąpiec.pl :: Porównywanie cen w sklepach internetowych, (stan na dzień: ) Serwisy te pozwalają na wyszukiwanie produktów w kategoriach, ale umoŝliwiają takŝe uwzględnienie parametrów takich, jak cena, rozmiar czy producent. Przykładami takich stron mogą być serwisy Ceneo (http://www.ceneo.pl/), Radar (http://www.radar.pl/) bądź Skąpiec (http://www.skapiec.pl/). 4. Podsumowanie Czy moŝemy powiedzieć, Ŝe w ciągu kilku/kilkunastu lat naturalną koleją rzeczy będzie zastąpienie stron statycznych dynamicznymi? Niekoniecznie. NaleŜy pamiętać, Ŝe zaleŝy to przede wszystkim od funkcji, jaką ma spełniać 14

15 witryna. Jeśli mamy do czynienia ze stroną wizytówką o charakterze informacyjnym, nie ma potrzeby stosowania dynamicznej struktury. Dopiero wraz ze wzrostem zapotrzebowania na funkcjonalność witryny, pojawia się potrzeba zastosowania dynamicznych rozwiązań. Obecnie moŝna zauwaŝyć, Ŝe istniejące rozwiązania i technologie z zakresu informatyki są zastępowane nowymi. Patrząc na rozwijające się technologie takie jak Flash bądź Silverlight, moŝemy przypuszczać, iŝ w najbliŝszym czasie będzie ewoluować przede wszystkim strona wizualna i multimedialność stron WWW. Bibliografia BMW Polska, (stan na dzień: ) Frankowski P., CMS : jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Wydawnictwo Helion, Gliwice Heuristic UŜyteczne aplikacje internetowe, (stan na dzień: ). komunik_w_przedsieb_w_2007_tablice.xls, (stan na dzień: ) Janmedia.pl UŜyteczność, dostępność, usability, (stan na dzień: ). Kiełtyka L., Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Wydawnictwo Difin, Warszawa Niedźwiedziński M., Lange-Sadzińska K., Folia Oecnonomica 211, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo UŁ, Łódź Pearrow M., Funkcjonalność stron internetowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice

16 Projektowanie stron www - HTML, PHP, Flash - Jaka technologia jest najlepsza (stan na dzień: ) Skąpiec.pl :: Porównywanie cen w sklepach internetowych, (stan na dzień: ) 16

17 Michał Błaszczyk * Problemy infrastrukturalne w dobie zwiększonego zapotrzebowania na przepływ danych 1. Internet problem globalny Kilkadziesiąt, czy nawet kilkanaście lat temu, gdy Internet był tylko siecią akademicką, mająca na celu wymianę danych między uczelniami, nikt nie spodziewał się tempa jej rozwoju i problemów, jakie będą temu zjawisku towarzyszyły. Obecnie, nikt nie wyobraŝa juŝ sobie codzienności bez dostępu do globalnej sieci. Providerzy udostępniają coraz szybsze łącza, w coraz korzystniejszych cenach, usługi i przedsiębiorczość internetowa rozwijają się w oszałamiającym tempie. Na dobre rozprzestrzenił się standard WEB 2.0, w którym to uŝytkownicy sami generują treść serwisów, tworząc i rozwijając nowe społeczności. RównieŜ coraz powszechniejsze stało się udostępnianie multimediów, w szczególności strumieniowe przesyłanie plików wideo w coraz lepszej jakości, niekiedy nawet high definition. To wszystko powoduje, Ŝe z dnia na dzień rośnie zapotrzebowanie na coraz wyŝszy transfer danych, a obciąŝenie infrastruktury sieciowej w bardzo niedalekiej przyszłości moŝe osiągnąć fizyczne maksimum. Na przełomie ostatnich piętnastu lat liczba uŝytkowników 4 globalnej sieci wzrosła z 8 milionów do prawie półtora miliarda. Daje to ponad 120 krotny przyrost. Szacuje się 5, Ŝe do 2010 roku kaŝde 20 gospodarstw domowych będzie generowało w sumie taki ruch w Internecie, jak wszystkie komputery podłączone do niego, jeszcze 15 lat temu. Ruch ten będzie w 80% generowany właśnie przez transfer multimediów a w szczególności przez strumieniową transmisję plików wideo. Ponadto eksperci z Nemertes Research twierdzą Ŝe jeŝeli inwestycje na infrastrukturę nie wzrosną ponad dwukrotnie w ciągu najbliŝszych lat, moŝemy spodziewać się, Ŝe przepustowość sieci poszczególnych operatorów zostanie bardzo szybko przekroczona. * Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech 4 Liczba komputerów podłączona do Internetu 5 Internet Innovation Alliance 17

18 Do tego nie moŝna zapominać o bardzo popularnych sieciach typu peer 2 peer, w których uŝytkownicy wymieniają się danymi, co równieŝ jest odpowiedzialne za generowanie olbrzymiego ruchu w Internecie. Co prawda, jak wskazują ostatnie badania, udział bezpośredniej wymiany plików w ogólnej ilości przesyłanych danych, zmniejsza się z roku na rok. Dla przykładu jeszcze w 2006 roku było to ponad 60 procent całego ruchu generowanego w globalnej sieci, obecnie niecałe 40 procent. Jest to jednak spowodowane nie tyle spadkiem zainteresowania samymi sieciami p2p, wewnątrz których ruch utrzymuje się mniej więcej na niezmienionym poziomie, a nawet nieznacznie wzrasta, co niezwykłym zainteresowaniem strumieniowego przesyłania multimediów. Tak wiec obecnie na protokół http przypada prawie pięćdziesiąt procent całego ruchu, z czego prawie połowa to usługi audio i wideo, a druga połowa to standardowy tekst i grafika, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było to zaledwie kilkanaście procent. Wykres 1. Liczba uŝytkowników Internetu w latach Liczba użytkowników internetu w latach * *dane w milionach Źródło: opracowanie własne na podstawie Global Internet Use, artykuł z dnia (stan na dzień: ) 2. Serwisy i portale NaleŜy pamiętać, Ŝe problemy infrastrukturalne dotykają nie tylko operatorów sieci szkieletowych i dostawców usług internetowych, ale równieŝ pojedynczych serwisów i portali internetowych. Problem nie są tak 18

19 dotkliwe w przypadku, gdy strona cieszy się średnią popularnością. Wyobraźmy sobie jednak niezwykle popularną witrynę, którą kaŝdego dnia odwiedzają setki tysięcy ludzi, generując przy tym miliony odsłon. JeŜeli policzymy, Ŝe kaŝde wyświetlenie strony to transfer rzędu 500 Kbitów, a w kaŝdej sekundzie generowanych jest 1000 odsłon, otrzymujemy prawie 500 Mbitów przesłanych danych. Łatwo się domyśleć, Ŝe niewystarczająco wydajny sprzęt, mogący udźwignąć cięŝar takiej ilości danych moŝe powodować problemy z wyświetlaniem, a nawet poprawnym działaniem strony. Doskonałym przykładem moŝe być tutaj portal Nasza-Klasa.pl, którego niezwykły wzrost popularności, niepoparty inwestycjami w infrastrukturę sieciową, uniemoŝliwił praktycznie korzystanie z niego. Jakie mogą być tego konsekwencje? Oczywistym jest, Ŝe większość portali nastawionych jest na zyski, które pochodzą najczęściej z reklam, albo handlu. Zyski te są zaleŝne od ilości wyświetleń, a te z kolei od liczby uŝytkowników odwiedzających stronę. Przy obecnej popularności, powszechności i rosnącej konkurencji w tym sektorze, utrudnienia ograniczające komfort korzystania, mogą spowodować bardzo szybki odpływ uŝytkowników, a co za tym idzie spadek przychodów. Podobnie sprawa ma się w przypadku e-commerce. Tutaj równieŝ zyski zaleŝne są od ludzi, a opóźnienia w wyświetlaniu mogą skutecznie zniechęcić klientów do robienia transakcji z nami. W dobie gdy handel elektroniczny rozwija się w błyskawicznym tempie, oferując coraz to lepsze moŝliwości, a działalności tego typu powstają jak grzyby po deszczu moŝe oznaczać to być, albo nie być na rynku. 3. Infrastruktura = koszty JeŜeli chodzi o strukturę globalną, inwestycje, które są przewidywane w najbliŝszym czasie, mimo iŝ niewystarczające, nie dadzą odczuć końcowemu uŝytkownikowi znaczącej róŝnicy w działaniu Internetu przynajmniej przez najbliŝsze kilka lat. JeŜeli jednak chodzi o infrastrukturę obsługującą poszczególne portale, sprawa nie wygląda juŝ tak dobrze. Koszty rozwoju są olbrzymie, dla przykładu gigabitowy router 6 obsługujący ruch generowany do Internetu kosztuje niebagatela, ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych. Dla duŝych portali osiągających wysokie dochody ze swojej działalności moŝe nie być to wielki wydatek, naleŝy jednak pamiętać, Ŝe 6 na przykład: Router Cisco 7204-G1 19

20 wraz z rozwojem technologii internetowych i coraz większej popularności i powszechności strumieniowo przesyłanych multimediów, nawet mniejsze portale, nie generujące setek tysięcy odsłon dziennie, które do tej pory nie potrzebowały takich inwestycji, zaczynają mieć coraz większe problemy z transferem. W perspektywie pozostaje im wiec zaprzestanie rozwoju i niewykorzystywanie np. materiałów wideo, demonstracji czy webcastów, co moŝe wiązać się ze stratą potencjalnych klientów i uŝytkowników, albo wydatki przekraczające najczęściej ich moŝliwości. 4. Alternatywa = rozwiązanie Istnieje pewna alternatywa, bardzo ciekawe wyjście z tej sytuacji. Mianowicie, zamiast inwestować w drogi router sprzętowy moŝna wykorzystać router programowy Vyatta 7 - open sourcowe rozwiązanie oparte na systemie Linux, które słuŝy do routingu i zabezpieczenia sieci. W praktyce moŝe zastąpić router sprzętowy, firewall, a takŝe zapewnia obsługę VPNu. Vyatta powstała by zapewnić alternatywę dla drogich routerów firmy Cisco. Do działania potrzebuje zwykłego komputera klasy PC x86, którego koszt moŝna oszacować na kilka tysięcy złotych, co w porównaniu z kilkudziesięcioma tysiącami, jakie trzeba by było wydać na sprzętowy router, jest stosunkowo niewielkim kosztem. Vyatta obsługuje wszystkie najwaŝniejsze protokoły sieciowe w tym IPv4, OSPFv2, BGPv4, RIPv2, bezproblemowo moŝna równieŝ skonfigurować bramkę VPN z obsługą L2TP, IPSec oraz PPTP. Dostępny jest server DHCP, NAT i wiele innych 8. Ponadto, wszystko to zostało ubrane w dość prosty i przejrzysty dla uŝytkownika interface zarówno w formie konsoli, jak i graficznej, dający swobodę poruszania się w gąszczu opcji. Udostępniono takŝe bardzo obszerną dokumentację techniczną i pomoc. 5. Zalety i wady Ogromną zaletą poza ceną, która jest kilkakrotnie niŝsza niŝ rozwiązania bazujące na sprzętowym routingu, jest niewątpliwie wydajność. Warto przyjrzeć się niezaleŝnym testom, porównującym Vayyta e postawioną 7 Vyatta Delivers 10X Price/Performance Advantage /press_releases.php?id= (stan na dzień: ) 8 Pełna specyfikacja na 20

21 na serwerze IBM x3550 do routerów Cisco Wyniki kształtują się niezwykle zachęcająco 9 : Vyatta wspiera tablice routingu BGP wielkości cztery i pół miliona tras, jest to trzy razy więcej niŝ w przypadku Cisco 7204-G1 i prawie półtora raza więcej niŝ 7204-G2. Vyatta zapewnia czasy zbieŝności protokołu BGP na poziomie trzy razy szybszym niŝ Cisco 7204-G1 i dwa razy szybszy niŝ 7204-G2. Vyatta jest w stanie działać na warstwie sieciowej, z pełną szybkością łącza, kiedy przekazywane były pakiety 512-bitowe lub większe, poprzez trzy gigabitowe porty internetowe w pełnym obciąŝeniu, podczas gdy router Cisco nie był w stanie osiągnąć takiej przepustowości. Koszt Vyatta y na serwerze IMB x3550 kształtuje sie na poziomie 7,952 dolarów podczas gdy Cisco 7204-G2 to koszt 35,756 dolarów a 7204-G1 prawie 30,756 dolarów Niestety, jak kaŝde rozwiązanie równieŝ i to ma swoje wady. Mimo iŝ na bieŝąco uaktualniana i rozwijana Vyatta wciąŝ ma liczne błędy. Poza tym naleŝy pamiętać, Ŝe system ten jest specjalistyczną wersją Linuxa, opartą na Debianie, co moŝe sprawiać pewnie problemy we wdraŝaniu administratorom, którzy pracowali dotychczas na systemach rodziny Windows Server. Dochodzi do tego jeszcze uproszczona obsługa VPN, która wymaga dalszego dopracowania i poszerzenia funkcjonalności. Podsumowując, mimo tych kilku drobnych wad, rozwiązanie takie wydaje się świetną alternatywą dla tradycyjnych routerów sprzętowych, zwłaszcza dla mniejszych i mniej zasobnych finansowo firm. 6. Słowniczek IPv4 Internet Protocol version 4 Czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP OSPFv2 Open Shortest Path First - Protokół trasowania typu stanu łącza w wersji drugiej 9 Tłumaczenie własne na podstawie: Vyatta Delivers 10X Price/Performance Advantage over Cisco (stan na dzień: ) 21

22 BGPv4 Border Gateway Protocol Protokół bramy brzegowej zewnętrzny protokół trasowania w wersji czwartej RIPv2 Routing Information Protocol Protokół Informowania o Trasach VPN Virtual Private Network Wirtualna Sieć Prywatna IPSec zbiór protokołów słuŝących implementacji bezpiecznych połączeń L2TP Layer Two Tunneling Protocol dekapsułkowanie danych tunelowanych za pomocą IPsec PPTP Point to Point Tunneling Protocol umoŝliwiający tworzenie wirtualnych sieci prywatnych wykorzystujących technologię tunelowania DHCP Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów umoŝliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych NAT network address translation tłumaczenie adresów sieciowych PC x86 personal computer komputer osobisty w architekturze x86 Bibliografia Global Internet Use, /spreadsheet/ ht artykuł z dnia (stan na dzień: ) User Demand for the Internet Could Outpace Network Capacity by outpace_network_capacity_2010 (stan na dzień: ) Vyatta Delivers 10X Price/Performance Advantage over Cisco (stan na dzień: ) Vyatta nie tylko na recesję /View.aspx?2867.vyatta+nie+tylko+na+recesje (stan na dzień: ) Vyatta Software _software_datasheet.pdf (stan na dzień: ) Internet Wikipedia, Wolna encyklopedia, wiki/internet (stan na dzień: ) Model DoD Wikipedia, Wolna encyklopedia, /Model_DoD#Warstwa_sieciowa, (stan na dzień: ) 22

23 Małgorzata Cywińska* PoŜyczki społecznościowe w Polsce 1. Wstęp PoŜyczki społecznościowe stanowią jedną z najbardziej nowatorskich form inwestowania i poŝyczania pieniędzy. Celem referatu jest przybliŝenie tego zagadnienia, wskazanie korzyści, środków bezpieczeństwa oraz kosztów jakie są z nim związane, a takŝe perspektyw rozwoju tego sektora. 2. Idea social lending Idea social lending, czyli poŝyczek społecznościowych, narodziła się w Wielkiej Brytanii w 2005 roku wraz z powstaniem pierwszego na świecie serwisu internetowego umoŝliwiającego udzielanie poŝyczek przez osoby fizyczne bez udziału jakichkolwiek instytucji finansowych zopa.com 10. Niedługo potem serwisy social lending pojawiły się w Stanach Zjednoczonych (prosper.com 11 ) oraz w Danii (FairRates.dk). Od lutego 2008 roku równieŝ w Polsce zaczęła rozwijać się idea social lending dzięki portalowi kokos.pl. W chwili obecnej na polskim rynku pręŝnie działają trzy serwisy tego typu: kokos.pl, finansowo.pl 12 oraz monetto.pl 13. O koncepcji poŝyczek społecznych słyszało w Polsce ponad 25% Internautów, spośród których 24% rozwaŝałoby social lending, jako źródło poŝyczki, a 8,5% rozwaŝałoby inwestycję w poŝyczki społeczne 14. Gazeta Prawna donosi, Ŝe do października 2008 internauci poŝyczyli sobie juŝ około 6,5 mln złotych. * Studentka kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Socjologia Wydziału Ekonomiczno Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Progress 10 Skrót od: Zone of Possible Agreement. Portal rozpoczął działalność w marcu 2005 roku. 11 Portal prosper.com rozpoczął swoją działalność w lutym 2006 roku. 12 Portal finansowo.pl rozpoczął swoją działalność 4 marca 2008 roku. Wcześniej pod domeną finansowo.pl działał inny serwis związany m.in. z aukcjami kredytowymi jednak nie miał on związku z pojawieniem się w Polsce idei social lending. Źródło: Golański A., Z ręki do ręki, czyli poŝyczki społecznościowe po polsku, webhosting.pl, (stan na dzień: ). 13 Portal monetto.pl rozpoczął działalność 20 marca 2008 roku. 14 Accenture, Gemius, PoŜyczki społeczne w Polsce, Warszawa, czerwiec

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG W TWOIM MIEŚCIE

CENNIK USŁUG W TWOIM MIEŚCIE CENNIK USŁUG W TWOIM MIEŚCIE Znajdź! Porównaj! Wybieraj! Gezoruj! 1 Dzięki wciąż rosnącej roli internetu wśród konsumentów budujemy portal www.gezor.pl, który powstał z myślą o rosnącej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa Portal drogowy -

Oferta reklamowa Portal drogowy - Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-22.06.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE 1 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Wrocław, kwiecień 2008 Wartość transakcji przeprowadzonych kartami bankowymi w 2007 roku wzrosła do 265 miliardów

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl

Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl Oferta ważna do 30 czerwca 2009 tel.: (71) 780 27 31 fax: (71) 780 28 16 NIP 8992609747 Informacje o IPO Spółka IPO jest wydawcą portali

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

Funkcje warstwy sieciowej. Podstawy wyznaczania tras. Dostarczenie pakietu od nadawcy od odbiorcy (RIP, IGRP, OSPF, EGP, BGP)

Funkcje warstwy sieciowej. Podstawy wyznaczania tras. Dostarczenie pakietu od nadawcy od odbiorcy (RIP, IGRP, OSPF, EGP, BGP) Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 17 Funkcje warstwy sieciowej Podstawy wyznaczania tras Routing statyczny Wprowadzenie jednolitej adresacji niezaleŝnej od niŝszych warstw (IP) Współpraca

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2017

Oferta reklamowa 2017 Oferta reklamowa 2017 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl

Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl Baner 468x60 : Wyświetlany na stronie głównej i podstronach. Baner 468x60 450 zł /msc (lub 90 zł /CPM*) Baner wyświetla się w konkretnym rejonie poszukiwań (np.

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny

Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie...

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, którą prezentujemy na tej stronie obejmuję budowę stron internetowych w oparciu o proste, czytelne, wysokiej jakości gotowe autorskie szablony(

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal

Podstawowe informacje o systemie PayPal Płać wygodnie i bezpiecznie Podstawowe informacje o systemie PayPal www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal korzyści dla Sprzedających Sprzedawcy mają wiele powodów, by akceptować płatności

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Sotech.pl

Cennik usług Sotech.pl Cennik usług Sotech.pl Ostatnia modyfikacja 1 maj 2017r. Koszt wdrożenia sklepu zależny jest w największej mierze od dwóch elementów. Od Pakietu graficznego oraz formy zakupu oprogramowania. Pierwszy element

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego PZW45 Kilka słów wprowadzenia Portal PZW.org.pl powstał 4 lata temu. Od początku swojego funkcjonowania pozwalał na bezpłatne zakładanie stron www

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Bezpieczeństwo nie jest przywilejem banków komercyjnych System prawny na podstawie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl?

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl? OFERTA Spis treści: 1) Jak zacząć? - str.2 2) Dostępne kreacje - str.4 3) Dodawanie kreacji - str.6 4) Kampanie dedykowane - str.16 5) System poleceń - str.17 str. 1 Co zrobić aby dołączyć do Programu

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Sotech.pl

Cennik usług Sotech.pl Cennik usług Sotech.pl Obowiązujący do odwołania od dnia 1 marzec 2014r. Koszt wdrożenia sklepu zależny jest głównie od dwóch elementów. Od Pakietu graficznego jaki zamówisz do swojego sklepu oraz formy

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

12. Banner 125 x125 w serwisie www.jakosc.biz 1 dzień 14,43 zł PROMOCJA. 13. Banner 125 x125 w serwisie www.nietylkoiso.pl 1 dzień 4 zł PROMOCJA

12. Banner 125 x125 w serwisie www.jakosc.biz 1 dzień 14,43 zł PROMOCJA. 13. Banner 125 x125 w serwisie www.nietylkoiso.pl 1 dzień 4 zł PROMOCJA I. Ceny usług reklamowych w serwisach należących do Etena.pl Obowiązuje od dnia 07 grudnia 2009 L.p. FORMA REKLAMY 1. Dodanie szkolenia do bazy szkoleń serwisu 2. Dodanie wizytówki do katalogu firm serwisu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

Mapa dla Jednostki Administracyjnej

Mapa dla Jednostki Administracyjnej Mapa dla Jednostki Administracyjnej Spis treści: 1. Opis produktu... 3 2. Funkcje... 4 2.1 Wyświetlanie i przesuwanie mapy... 4 2.2 Wyliczanie odległości... 4 2.3 POI... 4 2.4 Inne funkcje i moŝliwości...

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław, luty 2008 W 2007 roku juŝ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych,

Bardziej szczegółowo

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń PizzaPolska.pl Zaproszenie do współpracy Wyszukaj Delektuj się Oceń Państwa serwis dostawczy w Internecie PizzaPolska jest... PizzaPolska.pl jest specjalistycznym portalem internetowym, skupiającym restauracje,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad dwóch

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Plan prezentacji Co to są domeny internetowe? Ile warte są domeny? Jak inwestować w domeny? Jak zarabiać na domenach? Jak podnieść wartość domeny?

Bardziej szczegółowo

ZOBACZ Z JAKICH NARZĘDZI KORZYSTAJĄ WYDAWCY

ZOBACZ Z JAKICH NARZĘDZI KORZYSTAJĄ WYDAWCY NARZĘDZIA ZOBACZ Z JAKICH NARZĘDZI KORZYSTAJĄ WYDAWCY WYDAWCY czyli sieć wirtualnych handlowców tworzą: serwisy społecznościowe portale i serwisy tematyczne blogi, vlogi kanały video legalne bazy mailingowe

Bardziej szczegółowo