B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji"

Transkrypt

1 A. Informacje ogólne Wybrana pracownia uzupełniająca 1: nazwa kursu Projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych Wydział Sztuk Wizualnych kierunek: Grafika specjalność: Grafika warsztatowa poziom: II stopnia forma: stacjonarne profil: ogólnoakademicki Akademia Sztuki w Szczecinie KARTA KU RSU kod kursu GW.II.D3 przynależność do bloku Blok Kierunkowy dyplomowy prowadzący dr Justyna Machnicka demiasztuki.eu rok I i II semestr 1-3 punkty ECTS typ przedmiotu liczba godzin obowiązkowy/obieralny język wykładowy polski wykłady ćwiczenia suma 180 warsztaty E-learning B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw grafiki wydawniczej i multimedialnej, obsługi komputera i programów graficznych do tworzenia i obróbki grafiki 2D. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu grafika-projektanta. C. Informacje dotyczące celów kursu C1 Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania grafiki wydawniczej C2 Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów pierwszego stopnia C3 Wzrost poziomu projektowego studentów poprzez zwiększenie ich możliwości kreowania projektów graficznych na potrzeby mediów tradycyjnych i dynamicznych C4 Rozwijanie indywidualnych predyspozycji studenta i stworzenie możliwości do kreowania autorskiego charakteru projektów graficznych. C5 Stworzenie możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności dla studentów, którzy podczas wcześniejszej edukacji nie mieli do czynienia z projektowaniem wydawnictw i/lub publikacji cyfrowych C6 Pobudzenie wyobraźni studentów do twórczego i oryginalnego roziązywania problemów projektowych D. Efekty kształcenia dla kursu (EK) (opis osiągnięć Efekty Efekty Efekty

2 studenta po ukończeniu kursu) Wiedza: EK_W01 - posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą budowy i rozwoju własnego warsztatu twórczego EK_W02 - dysponuje wiedzą potrzebną do tworzenia i realizowania własnych, oryginalnych koncepcji artystycznych modułu/bloku (EKM),(EKB) D_W01 D_W02 kierunkowe (EKK) G2_W04 G2_W05 obszarowe (EKO) A2A_W10 A2A_W10 A2A_W11 EK_W03 - posiada wiedzę, dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów oraz umiejętność samodzielnego poszerzania i rozwijania wiedzy, dotyczącej wybranej specjalności Umiejętności: EK_U01 - dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych D_W03 G2_W06 A2A_W10 D_U01 G2_U01 A2A_U11 EK_U02 - dysponuje zaawansowanymi umiejętnościami w posługiwaniu się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych w zakresie wybranej specjalności D_U02 G2_U02 A2A_U12 A2A_U13 EK_U03 - jest przygotowany do współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych, także o charakterze interdyscyplinarnym oraz do objęcia wiodącej roli w takich zespołach EK_U04 - kontynuując i rozwijając umiejętności zdobyte na studiach I stopnia, poprzez indywidualną pracę utrzymuje i poszerza swoje zdolności do tworzenia, realizowania i prezentowania własnych koncepcji artystycznych D_U5 G2_U05 G2_U06 A2A_U15 A2A_U16 EK_U05 - posiada umiejętności odpowiedzialnego przygotowania publicznych prezentacji własnych dokonań G2_U10 A2A_U18 artystycznych. Kompetencje społeczne: EK_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie samemu i innych oraz potrafi to robić G2_K01 A2A_K01 EK_K02 - inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury, podejmując projekty interdyscyplinarne D_K02 G2_K05 A2A_K05 EK_03 planuje i organizuje pracę, przestrzega określonych ustaleń, prezentuje efekty twórczości artystycznej w sposób świadomy i komunikatywny. EK_04 - świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia D_K04 G2_K07 A2A_K05 G2_K08 A2A_K05 D1. Treści programowe wykład ćwiczenia

3 typ temat ilość typ temat ilość Ćw p Ćwiczenia do indywidualnego wyboru studenta i zatwierdzenia przez wykładowcę w oparciu o kwalifikacje wstępne studenta jak również projekty zrealizowane w poprzednich semestrach. Zwyczajowo w semestrze obowiązuje realizacja dwóch wybranych ćwiczeń lub jednego ćwiczenia o rozbudowanym zakresie prac projektowych. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji innych ćwiczeń semestralnych z zakresu grafiki wydawniczej i multimedialnej po ustaleniu ich tematu, poziomu, zakresu opracowania i harmonogramu pracy do akceptacji przez prowadzącego przedmiot. Suma godzin : Semestr I: PROJEKT SEMESTRALNY 1 Projekt książki dla dzieci lub młodzieży w oparciu o ilustrację autorską. Środki wyrazu dowolne, połączenie technik analogowych z cyfrowymi. Efektem końcowym jest wydrukowana książka w skali 1:1 PROJEKT SEMESTRALNY 2 Projekt autorskiego bloga. Tematyka bloga zaproponowana przez autora, projekt tworzony w oparciu o siatkę modularną (do wyboru opcja podstawowa i zaawansowana). Projekt bez kategorii (od 1-2 screenów). Efektem końcowym jest publikacja w Internecie w oparciu o CMS. Semestr II PROJEKT SEMESTRALNY 3 Projekt portfolio w formie drukowanej PROJEKT SEMESTRALNY 4

4 Projekt serwisu internetowego dla instytucji kultury. Brief + mock-up w formie dowolnej. Efekt finalny: plansza i screeny Semestr III PROJEKT SEMESTRALNY 5 Projekt serwisu WWW o dowolnej tematyce w oparciu o Responsive Web Design. Efekt finalny plansza i screeny PROJEKT SEMESTRALNY 6 Projekt albumu o Szczecinie w formie tradycyjnej lub multimedialnej lub: PROJEKT SEMESTRALNY 7 Projekt aplikacji mobilnej dla wybranego wydarzenia kulturalnego. Brief + mock-up w formie dowolnej. Efekt końcowy plansza i screeny typ warsztaty ilość typ E-learning ilość Uwagi: Studenci zachęcani są do poszerzania zdobytej wiedzy poprzez aktywne uczestnictwo w związanych z przedmiotem nauczania wystawach i konkursach. E1. Literatura obowiązkowa 1. Michael Mitchell i Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta". Wydawnictwo d2d, Tricia Austin, Richard Doust - Projektowanie dla nowych mediów", Wydawnictwo Naukowe PWN 3. Lakshmi Bhaskaran - Czym jest projektowanie publikacji. Podręcznik projektowania", ABE Dom Wydawniczy 4. Steve Krug - Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych". Wydanie II. Helion 5. Ambrose / Harris - Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN 6. Kwartalniki 2+3D, Fundacja Rzecz Piękna 7. Steven Heller, Lita Talarico - Graphic - Inside the sketchbooks of the world's great graphic designers". The Monacelli Press 8. Rob Ford, Julius Wiedemann - Guidelines for Online Success". Taschen E2. Literatura uzupełniająca 1. Krzysztof Lenk - Krótkie teskty o sztuce projektowania. Słowo / obraz terytoria 2. The Smashing Book 2. Wydawnictwo Helion 2011

5 F. Dopasowanie form kształcenia do efektów kształcenia/metody kształcenia wykład konwencjonalny wykład konwersatoryjny wykład monograficzny/problemowy ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia klauzurowe ćwiczenia projektowe ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia studyjne ćwiczenia terenowe lektorat konwersatorium seminarium warsztaty E-learning Wk Wd Wp Ćwa Ćwk Ćwp Ćwl Ćws Ćwt L K S Wa El Efekty kształcenia dla kursu Wk Wd Wp Ćwa Ćwk Ćwp Ćwl Ćws Ćwt L K S Wa El EK_W01 EK_W02 EK_W03 EK_U01 EK_U02 EK_U03 EK_U04 EK_U05 EK_K01 EK_K02 EK_K03 EK_K04 G. Dopasowanie metod oceniania do efektów kształcenia (walidacja w osobnym opracowaniu) program egzamin ustny standaryzowany egzamin ustny niestandaryzowany egzamin pisemny standaryzowany egzamin pisemny niestandaryzowany egzamin pisemny "z otwartą książką" egzamin pisemny test otwarty egzamin pisemny test zamknięty egzamin praktyczny kolokwium ustne kolokwium pisemne sprawdzian ustny sprawdzian pisemny klauzura Eus Euns Eps Epns Epok Epto Eptz Epr Ku Kp Su Sp Kl

6 konsultacje przegląd/przesłuchanie cząstkowe/robocze przegląd/przesłuchanie semestralne przegląd/przesłuchanie końcowo-roczne ciągła formatywna sumatywna Ko Pc Ps Pk Oc Of Os Efekty kształcenia dla kursu Oc Of Os Eus Euns Eps Epns Epok Epto Eptz Epr Ku Kp Su Sp Kl Ko Pc Ps Pk EK_W01 EK_W02 EK_W03 EK_U01 EK_U02 EK_U03 EK_U04 EK_U05 EK_K01 EK_K02 EK_K03 EK_K04 H. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Warunki zaliczenia Podstawą do zaliczenia semestru jest aktywny udział w zajęciach, terminowa realizacja projektów semestralnych i ich autorska prezentacja. Na zalicznie obowiązują zaakceptowane projekty graficzne, ich realizacje (w formie makiet, plansz, wydruków wielkoformatowych, etc.) i elektroniczne wersje projektów zarchiwizowane na płycie CD/DVD zgodnie ze specyfikacją podaną przez prowadzącego. Warunki egzaminu Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywny udział w zajęciach, terminowa realizacja projektów semestralnych i ich autorska prezentacja. Dopuszczenie do egzaminu uwarunkowane jest finalą akceptacją projektów graficznych przez prowadzącego, prezentacja realizacji projektów (w formie makiet, plansz, wydruków wielkoformatowych, etc.) jak również dostarczenie elektronicznej wersji projektów zarchiwizowanych na płycie CD/DVD zgodnie ze specyfikacją podaną przez prowadzącego przedmiot.

7 Inne: celująca (25) bardzo dobry (21-24) dobry plus (19-20) dobry (16-18) dostateczny plus (14-15) dostateczny (11-13) niedostateczny (10) I. Nakład pracy studenta Forma aktywności średnia liczba godzin godziny kontaktowe z nauczycielem przygotowanie do zajęć opracowanie materiału po zajęciach konsultacje/ egzamin/sprawdzian/przegląd/przesłuchanie przygotowanie do egzaminu/przeglądu/przesłuchania suma godzin liczba punktów ECTS Podpis Autora treści Kursu Podpis Osoby odpowiedzialnej dydaktycznie... Podpis Przewodniczącego Rady Programowej... Data sporządzenia karty kursu

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU (SYLLABUS) WYDRUK Z SYSTEMU

KARTA PRZEDMIOTU (SYLLABUS) WYDRUK Z SYSTEMU KARTA PRZEDMIOTU (SYLLABUS) WYDRUK Z SYSTEMU Załącznik do Zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów wyższy Kod GRAFIKA KOMPUTEROWA UTH/I/A/IN/-/- /B 1/ST/1(i)/4L/7

Bardziej szczegółowo

Akademia Letnia 2012. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy

Akademia Letnia 2012. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy Akademia Letnia 2012 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy 1 Techniki manualne w ilustracji. prowadząca: Magdalena Nazarkiewicz Mapping prowadząca: Lidia Wilkosz Plakat prowadzący: Monika

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo