Warunki ogólne General Terms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki ogólne General Terms"

Transkrypt

1 Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństw ma zawsze wersja angielska, która stanwi dkument, na pdstawie któreg będą utwrzne i utrzymywane stsunki umwne pmiędzy Klientem i GFT Glbal Markets UK Limited. Please nte that the translatins included in this dcument are strictly fr yur cnvenience nly and in the event f any cnflict between the English and translated versins f these dcuments the English versin will take precedent and is the dcument n which the cntractual relatinship between yurself and GFT Glbal Markets UK Limited will be established and maintained. Indeks/ Index Tytuł/ Heading Numer punktu/ Clause Number Struktura / Structure 1 Definicje / Definitins 2, i / and 51 Ważne infrmacje / Imprtant Infrmatin 3 Uprawnienia GFT/ Our rights 4 Numery rachunków, hasła i nazwy użytkwnika / Accunt numbers, 5 passwrds and lg-in Klasyfikacja / Classificatin 6 Składanie i akceptwanie zleceń / Placing and acceptance f bets and trades 7 Ceny / Prices 8 Depzyt Zabezpieczający / Initial Margin 9 Minimalna i maksymalna wielkść transakcji / Minimum and maximum stakes/trades 10 Inne płaty i krekty dtyczące kntraktów spread bets / Other charges and 11 adjustments relating t spread bets Inne płaty i krekty dtyczące kntraktów cfds i Spt Frex / 12 Other charges and adjustments relating t cfds and Spt Frex Depzyt Uzupełniający / Variatin Margin 13 Zamykanie transakcji / Clsure f bets and trades 14 Zlecenia / Orders 15 - Infrmacje gólne / General Rdzaje zleceń / Order Types Realizacja zleceń / Executin f Orders Obliczanie zysków i strat / Calculatin f prfits and lsses 16 Wypłata zysków i pkrycie strat / Payments f Prfits and Lsses 17 Pstanwienia administracyjne / Administrative Prvisins 18 Zmiana klasyfikacji Klienta / Client re-classificatin 19 Uprawnienie GFT d zamknięcia Rachunku Klienta / Our right t clse yur Accunt 20 Uprawnienie GFT d zawieszenia Rachunku Klienta 21 Our right t suspend yur Accunt Uprawnienie GFT d zamknięcia lub unieważnienia transakcji; 22 d anulwania Zleceń / Our right t clse r vid yur bets and trades; t cancel Orders Różnicwanie wskaźników DZ, wielkści kntraktów i spreadów 23 Variatin f IM Factrs, stake / trade sizes and spreads Specyfikacje i zasady / Specificatins and rules 24 Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 1 f 56

2 Odsetki za zwłkę i kszty / Interest n late payments and csts 25 Netting / Netting 26 Waluta / Currency 27 Przestrzeganie przepisów / Cmpliance with law 28 Siła Wyższa i Zakłócenia Rynku / 29 Events Outside Our Cntrl and Market Disruptin Events Niewypłacalnść / Inslvency 30 Błędy / Errrs 31 Realizacja praw z papierów wartściwych / Crprate Actin 32 Pieniądze Klienta / Client Mney 33 Odsetki / Interest 34 Skargi i kwestie sprne / Cmplaints and Disputes 35 Oświadczenia i gwarancje / Representatins and Warranties 36 Wymgi regulacyjne / Regulatry Requirements 37 Nadużycia na rynku / Market Abuse 38 Ochrna danych / Data Prtectin 39 Oprgramwanie / Sftware 40 Zmiana warunków / Alteratin f Terms 41 Kmunikacja / Cmmunicatins 42 Rzwiązanie umwy / Terminatin 43 Ograniczenia i dpwiedzialnść / Limitatin and Liability 44 Zrzeczenie się itp. / Waiver etc 45 Kumulacja uprawnień / Cumulative Rights 46 Klauzula salwatryjna / Severance 47 Uprawnienia sób trzecich / Rights f Third Parties 48 Cesja / Assignment 49 Całść Umwy / Whle Agreement 50 Definicje / Definitins 3 i/ and 51 Obwiązujące praw i właściwść sądów / Law and Jurisdictin 52 Regulacje dtyczące GFT Glbal Markets / Regulatin f GFT Glbal Markets 53 Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 2 f 56

3 1. Struktura Structure 1.1 Zawieramy kntrakty cfd lub Spt Frex na pdstawie: - When we engage in spread betting, cfd r Spt Frex trading with yu, we d s n the basis f: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne bwiązują dla transakcji spread bet, cfd i Spt Frex; these terms, called the. The apply t spread betting, cfd and Spt Frex trading; Warunków dla kntraktów spread bet (Warunków dla kntraktów Spread Bet); the Spread Terms, in relatin t spread betting; Warunków dla kntraktów cfd i Spt Frex (CFD and Spt Frex Terms); the CFD and Spt Frex Terms, in relatin t cfd and Spt Frex trading; Arkuszy infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets). the Market Infrmatin Sheets. Kpie wszystkich pwyższych dkumentów są dstępne na strnie i mżna je także trzymać pisząc d naszeg Zespłu Obsługi Klienta na adres: Cpies f all the abve are available n and frm ur Custmer Services Team by ing 2. Definicje Definitins 2.1 Słwm pisanym wielką literą nadan specjalne znaczenie. Patrz pkt 51. Wrds with capital letters have particular meanings. Please refer t clause Ważne Infrmacje Imprtant Infrmatin 3.1 Istnieje kilka kwestii, na które chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę: - There are sme matters we wish t specifically draw t yur attentin, as fllws: - Ryzyk: transakcje spread bet, cfd i Spt Frex bciążne są wyskim stpniem ryzyka i nie są dpwiednie dla każdeg. Wielkść strat mże być niegraniczna. Żadna kaucja ani inna wpłacna na naszą rzecz kwta (np. Depzyt Zabezpieczający lub Depzyt Uzupełniający) nie granicza pnsznych przez Klienta strat. Mżna złżyć zlecenia graniczające straty. Patrz pkt 15. Risk: Spread betting, cfd and Spt Frex trading invlves a high degree f risk and is nt suitable fr everyne. Yur lsses can be unlimited. N depsit r ther amunt yu have paid t us (such as Initial Margin r Variatin Margin) will limit yur lsses. Yu can place Orders t limit yur lsses. See clause 15. Egzekucja: Transakcje związane ze spread bettingiem, kntraktami typu cfd i Spt Frex pdlegają egzekucji prawnej. Oznacza t na przykład, że GFT mże wszcząć pstępwanie prawne w celu dzyskania swich wierzytelnści. Enfrcement: Transactins in relatin t spread bets, cfds and Spt Frex trading are legally enfrceable. This means, fr example, that we can take legal actin t recver mney yu we us. Transakcje internetwe: GFT Glbal Markets realizuje transakcje w trybie n-line. Chć w wyjątkwych klicznściach (patrz pkt 7.10) mżemy dknać transakcji przez telefn, Klient musi być przygtwany na wykrzystywanie w tym celu wyłącznie Internetu. Dlateg też knieczne jest psiadanie dpwiednieg zaplecza techniczneg (w szczególnści pczty elektrnicznej i dstępu d Internetu) w celu krzystania z transakcji internetwych. W mmencie publikacji niniejszych Warunków, DealBk bejmie systemy znane jak DealBk 360, DealBk WEB, DealBk Mbile i DealBk Mbile Basic. Każdy z tych systemów feruje inną funkcjnalnść. Wszystkie funkcje bsługiwane są przez DealBk 360. DealBk WEB, DealBk Mbile i DealBk Mbile Basic mgą bsługiwać mnniejszą liczbę funkcji niż DealBk 360. Jeżeli DealBk WEB, DealBk Mbile alb DealBk Mbile Basic nie zawierają jakiejś knkretnej funkcji, Klient będzie musiał skrzystać z aplikacji DealBk 360. Wszystkie pstanwienia Warunków pwinny być dpwiedni interpretwane. Internet Dealing: GFT Glbal Markets deals via Dealing On-line. Althugh in exceptinal circumstances (see clause 7.10) we may deal with yu ver the telephne yu must be prepared t deal with us by Dealing On-line nly. Therefre yu must make sure yu have the facilities (in particular and internet access) t enable yu t Deal On-line. At the date f publicatin f the Terms, DealBk includes the systems knwn as DealBk 360, DealBk WEB, DealBk Mbile and DealBk Mbile Basic. Each f these systems prvides different functinality. Full functinality is prvided by DealBk 360. DealBk WEB, DealBk Mbile and DealBk Mbile Basic may prvide less functinality than DealBk 360. If any particular functin is nt prvided by DealBk WEB, DealBk Mbile r DealBk Mbile Basic, yu will need t use DealBk 360. All prvisins f the Terms shuld be cnstrued accrdingly. Odpwiedzialnść: Klient pnsi dpwiedzialnść za swje działania i zaniechania. Klient musi mnitrwać swje twarte pzycje. Patrz pkt 3.6. Respnsibility: Yu are respnsible fr everything yu d r mit t d. Yu must mnitr yur pen psitins. Please see clause 3.6. Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 3 f 56

4 Zamknięcie: GFT przysługuje praw d zamknięcia wszystkich twartych pzycji w pewnych klicznściach; (patrz tabela z zestawieniem uprawnień GFT w pkt 4.1). Jeżeli Klient chce utrzymać twarte pzycje, mże zaistnieć kniecznść dknania na naszą rzecz wpłaty w krótkim terminie. Clsure: We have the right t clse pen psitins in certain circumstances; (see the summary table f ur rights at clause 4.1). If yu wish t maintain pen psitins, yu may be required t make payment t us at shrt ntice. Terminlgia: Dknywanie transakcji spread bets, cfds i Spt Frex wymaga używania specjalistycznej terminlgii związanej z tym rynkiem. W przypadku braku znajmści tej terminlgii nie pwinn się dknywać żadnych transakcji. Patrz pkt 3.6. Terminlgy: Dealing in spread bets, cfds and Spt Frex invlves using terminlgy specific t the Market. Unless yu understand the terminlgy yu shuld nt deal. Please see clause 3.6. Kmunikacja elektrniczna: Klient w szczególnści wyraża zgdę na kmunikwanie się z nim za pśrednictwem elektrnicznych śrdków kmunikacji, np. przez strnę via DealBk lub em. Electrnic Cmmunicatins: Yu specifically cnsent t us cmmunicating with yu via electrnic cmmunicatins, such as via DealBk r . Warunki: Warunki są wiążące dla Klienta i bwiązują w stsunku d wszelkich czynnści związanych z jeg Rachunkiem. W najlepszym interesie Klienta leży przeczytanie i zrzumienie tych Warunków przed złżeniem wnisku twarcie Rachunku. Jeżeli zdaniem Klienta cś jest niezrzumiałe, czegś nie mżna zaakceptwać lub czegś brakuje, należy skntaktwać się z naszym Zespłem Obsługi Klienta. Również w przypadku, gdy Klientwi pwiedzian cś, na czym klient plegał, ale czeg nie ma w Warunkach, należy pinfrmwać nasz Zespół Obsługi Klienta. Jednakże nic pnad t nie będzie stanwić części umwy pmiędzy Klientem i GFT, chyba że zstanie t uzgdnine na piśmie w frmie wiążącej bie strny. The Terms: The Terms will bind yu and will gvern the peratin f yur Accunt. It is in yur wn best interests t read and understand the Terms befre yu apply t pen an Accunt. If there is anything yu d nt understand r d nt want t agree t r if yu think anything is missing, please cntact ur Custmer Services Team. Als, if we have tld yu smething yu have relied n, but it is nt in the Terms, please infrm ur Custmer Services Team. Hwever, nthing else will frm part f the cntract between us unless we have agreed in writing with yu that it binds us and yu. Zrzumienie: W najlepszym interesie Klienta leży zrzumienie charakteru transakcji spread bet, cfd i/lub Spt Frex, w jakie zamierza się n angażwać. Jeżeli cś jest niezrzumiałe, należy skntaktwać się z naszym Zespłem Obsługi Klienta. W najlepszym interesie Klienta szczególnie leży upewnienie się, że rzumie n: - Understanding: It is in yur wn best interests t understand the nature f the spread betting, cfd and/r Spt Frex trading yur prpse t carry n. If there is anything yu d nt understand, please cntact ur Custmer Services Team. In particular it is in yur wn best interests t ensure yu understand: - w jaki spsób siąga się zyski i pnsi straty. Patrz pkt 16; hw yu make a prfit r a lss. See clause 16; w jaki spsób blicza się kwty, jakie klient musi zapłacić, np. straty, Depzyt Zabezpieczający i Depzyt Uzupełniający (i kiedy należy je wpłacić). Patrz pkt 9, 13, 16 i 17; hw t calculate amunts yu have t pay, such as lsses, Initial Margin and Variatin Margin (and when t pay thse amunts). See clauses 9, 13, 16 and 17; w jakich klicznściach GFT ma praw zamknąć twarte pzycje Klienta (patrz tabela z zestawieniem uprawnień GFT w pkt 4.1); the circumstances in which we are entitled t clse yur pen psitins, (see the summary table f ur rights at clause 4.1); jak twierać i zamykać transakcje. Ptarz pkt 7 i 14; hw t pen and clse a bet/trade. See clauses 7 and 14; jak składać zlecenie. Patrz pkt 15; hw t place an Order. See clause 15; jak działają Zlecenia. Patrz pkt 15. hw Orders perate. See clause 15. Patrz także pkt 3.6. Please als refer t clause 3.6. Knta sób trzecich: T, że mżna zawierać kntrakty z kimklwiek innym, nie ma wpływu na transakcje z GFT Glbal Markets. Third Party Accunts: The fact that yu may bet r trade with anyne else will nt affect yur dealings with GFT Glbal Markets. Opdatkwanie: W kwestiach związanych z pdatkwaniem: - Tax: In relatin t tax: - GFT nie świadczy usług w zakresie dradztwa pdatkweg. GFT nie infrmuje Klientów c d istniejących przepisów pdatkwych i ich nwelizacjach; we are nt prviding tax advice. We will nt advise yu f existing tax laws r changes t tax laws; Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 4 f 56

5 Klient sam musi uzyskać prady w zakresie pdatkwania; it is up t yu t btain yur wn tax advice; sytuacja pdatkwa Klienta jest uzależnina np. d jeg sytuacji sbistej raz bwiązującej g jurysdykcji pdatkwej; yur tax situatin will depend n, fr example, yur persnal circumstances and the tax jurisdictin that applies t yu; pdatkwanie mże w przyszłści ulec zmianie; tax treatment may well change in the future; Klient pnsi dpwiedzialnść za uregulwanie wszystkich pdatków innych bciążeń cywilnprawnych (w tym płaty skarbwej i pdatku d zysków kapitałwych) płatnych przez Klienta z tytułu zawieranych transakcji. Jeżeli GFT będzie musiała zapłacić jakieklwiek pdatki lub płaty w imieniu Klienta, będą pdlegać ne zwrtwi. yu are respnsible fr any and all taxes (including stamp duty and capital gains tax) payable by yu in cnnectin with yur bets, trades and ther transactins. If we have t pay any f these n yur behalf, yu must repay us. Płatnści Klienta na rzecz GFT Glbal Markets: Wszystkie kwty płatne przez Klienta na rzecz GFT Glbal Markets muszą zstać wpłacne w Walucie Bazwej Klienta; dtyczy t Depzytu Zabezpieczająceg, Depzytu Uzupełniająceg, prwizji, płat za finanswanie i strat. Patrz pkt 27 dnśnie d knwersji walut. W przypadku zrealizwania przez Klienta płatnści w walucie innej niż jeg Waluta Bazwa GFT przeliczy tę wpłatę na Walutę Bazwą Klienta zgdnie z pkt 27 i bciąży Klienta wszystkimi pniesinymi w związku z tym ksztami. Payments by yu t GFT Glbal Markets: All amunts payable by yu t GFT Glbal Markets must be paid in yur Base Currency; this includes Initial Margin, Variatin Margin, cmmissin, financing charges and lsses. See clause 27 in relatin t currency cnversin. If yu pay us in a currency ther than yur Base Currency, we will cnvert int yur Base Currency in accrdance with clause 27 and charge yu any csts we incur. Waluta Bazwa: Uwaga: dla celów bliczenia salda Śrdków Klienta i wszystkich innych związanych z tym kwestii dknamy knwersji wszystkich wchdzących w grę walut na Walutę Bazwą Klienta. Patrz pkt Base Currency: Please nte that fr the purpse f calculating yur Cash and all ther relevant matters we will cnvert any relevant currencies int yur Base Currency. Please refer t clause W razie wątpliwści prsimy nie dknywać transakcji raz skrzystać z niezależnych prad finanswych pdatkwych i/lub prawnych. If in dubt d nt bet r trade and take independent financial, tax and/r legal advice. 3.2 Otwierając Rachunek w GFT Klient akceptuje: - If yu pen an Accunt with us, yu cnsent t: - nasze Zasady Realizacji Zleceń. Zawierają ne infrmacje m.in. na temat budwania cen, ksztów i płat pnsznych przez Klienta, miejsc realizacji i raz spsbu realizwania transakcji; ur Executin Plicy. This prvides infrmatin n (amng ther matters) price cnstructin, csts and charges payable by yu, executin venues and hw bets/trades are executed; nasze Infrmacje na temat Ryzyka. ur Risk Warning Ntice. 3.3 GFT Glbal Markets: - GFT Glbal Markets: - działa we własnym imieniu; acts as principal; nie udziela prad; w szczególnści nie udziela prad merytrycznych i innych prad dtyczących transakcji klienta. GFT nie ma wpływu na t, jakie będą skutki transakcji Klienta dla jeg pzycji łącznej. Wszystkie transakcje mają charakter kupna lub sprzedaży, niezależnie d teg, czy twierają, czy zamykają pzycję; des nt give advice; in particular we d nt give advice as t the merits r therwise f yur bets r trades. We have n regard as t the effect f yur bet/trade n yur verall psitins with us. All bets and trades are either a buy r sell, regardless f whether they pen r clse a psitin; nie ma bwiązku mnitrwania transakcji Klienta. Pnadt GFT nie ma bwiązku ceniania lub dradzania, czy rdzaj transakcji, jaką Klient zamierza przeprwadzić, jest dla nieg dpwiedni. is nt bliged t mnitr yur bets r trades. In additin we have n bligatins t assess r advise whether the type f betting/trading yu wish t carry n is suitable fr yu. 3.4 D ceny, czy transakcje spread bet, cfd i/lub Spt Frex są dla Klienta dpwiednie, zbwiązują nas Pstanwienia COBS (Cnduct f Business Surcebk). W tym celu będziemy plegać na infrmacjach przekazanych nam przez Klienta na żądanie. Jeżeli infrmacje te ulegną isttnej zmianie, Klient musi nas tym jak najszybciej pwiadmić. Jeżeli uznamy (na pdstawie przekazanych przez Klienta infrmacji), że transakcje spread bet, cfd i/lub Spt Frex trading ( ile dtyczy) nie są dla nieg dpwiednie, wystsujemy d Klienta strzeżenie. Jeżeli Klient nie przekaże żadnych infrmacji umżliwiających nam tę cenę, alb jeżeli przekazane infrmacje są niewystarczające, aby nam ją umżliwić, wystsujemy d Klienta strzeżenie. We are bliged under COBS t assess whether spread betting, cfd trading and/r Spt Frex trading (as relevant) is apprpriate fr yu. T d this we will rely n yu t prvide us with the infrmatin we request. If there is any material change t that infrmatin yu must tell us as sn as practicable. If we cnsider (n the Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 5 f 56

6 basis f the infrmatin yu have prvided) that spread betting, cfd trading and/r Spt Frex trading (as relevant) is nt apprpriate fr yu, we will warn yu. If yu d nt prvide any infrmatin t enable us t assess apprpriateness, r if the infrmatin yu have prvided is insufficient t enable us t d s, we will warn yu. 3.5 Z zastrzeżeniem bwiązków na mcy pstanwień COBS, których mwa w pkt 3.4, Klient sam musi pdejmwać niezależne decyzje dtyczące: - Subject t the bligatins under COBS referred t in clause 3.4, yu must make independent decisins in relatin t the fllwing: - twarcia lub nietwarcia Rachunku raz rdzaju twieraneg Rachunku; whether r nt t pen an Accunt and the type f Accunt yu pen; rdzaju realizwanych transakcji; the type f betting/trading yu carry n; wszystkich peracji na swim Rachunku, na przykład w związku ze wszystkimi transakcjami i Zleceniami. all activities n yur Accunt, fr example in relatin t all bets/trades and Orders. 3.6 Birąc pd uwagę pwyższe, Klient pwinien być świadmy teg, c następuje: - Bearing in mind the abve, yu need t knw the fllwing: - DealBk umżliwia wyknywanie następujących peracji:- DealBk allws yu t d the fllwing:- Otwieranie i zamykanie pzycji; Open and clse psitins; Składanie zleceń; Place Orders; Wyświetlanie dstępnych Śrdków; View Cash; Wyświetlanie szczegółwej histrii transakcji; View detailed transactin histry; Wyświetlanie histrii sesji; View sessin histry; Wyświetlanie histrii Rachunku; View Accunt histry; Wyświetlanie i persnalizwanie wykresów i analizy technicznej; View and custmise charting/technical analysis; Analizwanie wiadmści/kmentarzy; Analyse news/cmmentary; Wyświetlanie i tam, gdzie jest t dzwlne, pprawianie lub dwływanie Zleceń czekujących; View and, where permitted, amend and cancel current (wrking) Orders; Wyświetlanie twartych pzycji; View pen psitins; Wyświetlanie Zmiennych Zysków i Strat; View Flating P&L; Wyświetlanie Niezrealizwanych Zysków i Strat; View Unrealised P&L; Wyświetlanie Wymaganeg Depzytu Zabezpieczająceg; View Margin Req; Wyświetlanie Dstępneg Kapitału; View Available Equity; Wyświetlanie Całeg Kapitału; View Ttal Equity; Wyświetlanie Skredytwaneg Depzytu Zabezpieczająceg (ta pzycja występuje w DealBk jak IMCA ); View Initial Margin Credit Allcatin (this appears as IMCA n DealBk ); Wyświetlanie wykrzystania Skredytwaneg Depzytu Zabezpieczająceg (ta pzycja występuje w DealBk jak UIMCA ); View utilised Initial Margin Credit Allcatin (this appears as UIMCA n DealBk ); Wyświetlanie Skredytwaneg Depzytu Uzupełniająceg (ta pzycja występuje w DealBk jak VMCA ); View Variatin Margin Credit Allcatin (this appears as VMCA n DealBk ); Wyświetlanie wykrzystania Skredytwaneg Depzytu Uzupełniająceg (ta pzycja występuje w DealBk jak UVMCA ); View utilised Variatin Margin Credit Allcatin (this appears as UVMCA n DealBk ). Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 6 f 56

7 Uwaga: jak wspmnian w pdpkt 3 pkt 3.1, pełną funkcjnalnść bsługuje DealBk 360. Pzstałe elementy aplikacji DealBk mgą bsługiwać mniej funkcjnalnści. Please nte that, as mentined in the 3 rd bullet pint f clause 3.1, full functinality is prvided by DealBk 360. The ther elements f DealBk may prvide less functinality. Arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets) zawierają infrmacje prdukcie, takie jak dstępne rynki, gdziny handlu, minimalne/maksymalne wyskści stawek/transakcji raz spready. Arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets) mżna znaleźć na strnie The Market Infrmatin Sheets cntain prduct infrmatin, such as available Markets, trading hurs, minimum and maximum stake/trade sizes and spreads. The Market Infrmatin Sheets are available n Zespół Obsługi Klienta GFT Glbal Markets jest dstępny (telefnicznie) w przypadku, gdy Klient ma jakieklwiek pytania alb w celu udzielenia infrmacji w przypadku, gdy Klient nie ma dstępu d aplikacji DealBk. Z Zespłem mżna się także kntaktwać em pd adresem GFT Glbal Markets Custmer Services Team is available (n the telephne) t discuss any questins yu may have r t prvide infrmatin, in the event that yu d nt have access t DealBk. They can als be cntacted by using Strna wyjaśnia działanie kntraktów spread bet, cfd i Spt Frex; znajdują się tam również praktyczne przykłady i wyjaśnienie niektórych terminów. Ogólnych wyjaśnień mże także udzielić Zespół Obsługi Klienta. explains hw spread betting, cfd and Spt Frex trading perate; it als gives wrking examples and explains sme terminlgy. Our Custmer Services Team will als be able t give yu general explanatins. Mżna składać Zlecenia graniczające straty, patrz pkt 15. Yu can place Orders t limit yur lsses, see clause 15. DealBk wyświetli Zmianę Nett ; jest t najbardziej aktualna urzędwa cena zamknięcia daneg Instrumentu Bazweg (chyba że nie jest na dstępna, która t sytuacja zstanie wyjaśnina pniżej) pmniejszna bieżącą średnią cenę GFT Glbal Markets (dla daneg Rynku). W celu bliczenia Zmiany Nett: - DealBk will display "Net Change"; this will be the mst recent fficial clsing price f the relevant Underlying (except if that is nt available as t which see belw) minus the current GFT Glbal Markets mid price (fr the relevant Market). Fr the purpse f calculating Net Change: - jeżeli urzędwa cena zamknięcia daneg Instrumentu Bazweg jest niedstępna, przy bliczaniu Zmiany Nett zamiast tej ceny psłużymy się średnią ceną GFT Glbal Markets dla daneg Rynku na zamknięcie teg Instrumentu Bazweg; d tej zasady są jednak trzy następujące wyjątki: - if the fficial clsing price f the relevant Underlying is nt available, when calculating Net Change we will (in place f that price) use the GFT Glbal Markets mid price fr the relevant Market at clsure f the Underlying; hwever there are three exceptins t this, as fllws: - w przypadku Rynków związanych z transakcjami Spt Frex i walutwymi stsujemy Cenę Sprzedaży z gdz GMT; in the case f Markets relating t Spt Frex and freign exchange, we use the Sell Price at GMT; w przypadku Rynków związanych z transakcjami spt dla złta, stsujemy cenę średnią GFT Glbal Markets mid price z gdz CST; in the case f Markets relating t spt gld, we use the GFT Glbal Markets mid price at CST; w przypadku Rynków związanych z transakcjami spt dla srebra stsujemy cenę średnią GFT Glbal Markets mid price z gdz CST; in the case f Markets relating t spt silver, we use the GFT Glbal Markets mid price at CST; tam, gdzie jest mwa cenie średniej GFT Glbal Markets dla jakiegś Rynku, znacza t cenę średnią Ceny Sprzedaży GFT i Ceny Kupna GFT dla daneg Rynku. where we refer t the GFT Glbal Markets mid price fr a Market, this means the mid price between the GFT Sell Price and the GFT Buy Price fr the relevant Market. 3.7 W ramach transakcji spread bet, cfd i Spt Frex Klient składa zlecenia w dniesieniu d ruchów Ceny GFT. Na przykład, Klient nie nabywa Instrumentu Bazweg ani żadneg zbwiązania ani żadnych zbwiązań realizacyjnych z nim związanych. In spread betting, cfd and Spt Frex trading, yu are placing bets and trades in relatin t GFT Price mvements. Yu are nt, fr example, acquiring the Underlying nr any delivery bligatins in relatin t it. Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 7 f 56

8 4. Uprawnienia GFT Our rights 4.1 GFT psiada szereg uprawnień, na które specjalnie chcemy zwrócić uwagę Klienta. Jest również szereg klauzul wyłączających lub graniczających dpwiedzialnść GFT wbec Klienta. Są ne następujące (należy jednak zauważyć, że nie wymienin wszystkich uprawnień, wyłączeń lub graniczeń, jedynie te, które uważa się za najisttniejsze): - We have a number f rights that we think it particularly imprtant t draw t yur attentin. Als, there are a number f clauses that exclude r limit ur liability t yu. These are as fllws (but please nte that we have nt listed all ur rights nr all the exclusins r limits, we have just listed the nes that seem t us mst material): - Nasze uprawnienie Our Right Odmwa realizacji zlecenia T reject yur prpsed bets/trades Zmiana Cen GFT i spreadów T change GFT Prices and spreads Zmiana wskaźników DZ T change IM Factrs Zmiana minimalnej i maksymalnej wielkści transakcji T change minimum and maximum stake/trade sizes Zmiana klasyfikacji klienta T re-classify yu Zamknięcie Rachunku Klienta T clse yur Accunt Zawieszenie Rachunku Klienta T suspend yur Accunt Zamknięcie/ unieważnienie twartych pzycji Klienta; anulwanie Zleceń T clse/vid yur pen psitins; t cancel Orders Zmiana specyfikacji i zasad T change specificatins and rules Naliczanie dsetek T charge interest W przypadku zdarzenia spwdwaneg działaniem Siły Wyższej In the case f an Event Outside Our Cntrl W przypadku Zakłócenia Rynku In the case f a Market Disruptin Event W przypadku Niewypłacalnści In the case f an Inslvency Event Numer punktu (Warunków Ogólnych, chyba że zaznaczn inaczej) Clause number (, unless therwise indicated) , 23.1, 29.1, 30.1 i/ and , 29.1, 30.1 i/ and , 29.1, 30.1 i/ and , 21.2 (statni pdpunkt), 22.2, 29 d 32 (włącznie) i 38.3, a także 8.10 Warunków dla Kntraktów Spread Bet i 9.10 Warunków dla Kntraktów CFD i Spt Frex 20.3, 21.2 (final bullet pint), 22.2, 29 t 32 (inclusive) and 38.3, als 8.10 f the Spread Terms and 9.10 f the CFD and Spt Frex Terms W przypadku Oczywisteg Błędu In the case f Manifest Errr W przypadku Realizacji Praw z Papierów Wartściwych In the case f Crprate Actin 5. Numery rachunków, hasła i nazwy użytkwnika Accunt numbers, passwrds and lg-in Aby twrzyć Rachunek w GFT Glbal Markets, należy wypełnić Frmularz Wnisku. Plegamy na przedstawinych przez Klienta infrmacjach nie tylk przy rzpatrywaniu wnisku, ale także wówczas, kiedy dknujemy ceny dpwiedniści (pkt 3.4), klasyfikacji (patrz pkt 6) i zawieramy transakcje z Klientem. Dlateg bardz ważne jest, aby Klient infrmwał nas bezzwłcznie każdej isttnej zmianie w przekazanych nam infrmacjach; na przykład jeżeli nastąpi zmiana adresu (krespndencyjneg lub ), isttna zmiana sytuacji finanswej Klienta alb zmiana danych dtyczących banku, karty kredytwej itp. In rder t pen an Accunt with GFT Glbal Markets yu will need t cmplete an Applicatin Frm. We rely n the infrmatin yu prvide, nt nly when we cnsider yur applicatin, but als when we assess apprpriateness (clause 3.4), classify (see clause 6) and deal with yu. It is therefre very imprtant that yu tell us immediately if there is any material change in the infrmatin yu have prvided t us; fr example, if yu change address (pstal r ), if there is a material change in yur financial status r if yur bank, credit card r ther like details change. Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 8 f 56

9 5.2 W przypadku zaakceptwania wnisku przydzielamy Klientwi: - If we accept yur applicatin we will allcate yu: - nazwę użytkwnika; a lg-in; numer Rachunku; an Accunt number; hasł. a passwrd. Pnadt w ramach prcesu aplikacyjneg zadajemy Klientwi pewne pytania kntrlne i rejestrujemy jeg dpwiedzi. Mżemy zadać Klientwi te pytania kntrlne w każdym mmencie dknywania transakcji; mamy praw dmówić realizacji zlecenia jeżeli Klient nie udzieli prawidłwej dpwiedzi. In additin, as part f the applicatin prcess, we will ask yu sme security questins and recrd yur answers. At any time when dealing with yu we may ask yu thse security questins; we are entitled t refuse t deal with yu if yu d nt answer them crrectly. Patrz także pkt 7.2. Please als refer t clause Jeżeli twrzymy Rachunek na nazwisk Klienta i nazwisk innej sby, bu sbm zstanie przydzielna ta sama nazwa użytkwnika, numer Rachunku i hasł (chciaż ze względu na charakter pytań kntrlnych prawidłwe dpwiedzi na te pytania mgą być inne dla każdej z sób). Obie sby będą slidarnie dpwiedzialne za Rachunek, np. mżemy wszcząć krki prawne w celu dzyskania jakiejklwiek wierzytelnści wbec jednej lub bu sób. GFT mże działać na pdstawie instrukcji d każdej z sób bez kniecznści uprzednieg sknsultwania się z drugą sbą lub jej pinfrmwania. If we have pened an Accunt fr yu in yur name and the name f anther persn, yu will bth be allcated the same lg-in, Accunt number and passwrd (thugh, because f the nature f the security questins the crrect respnses fr each f yu may differ). Yu will bth be jintly and severally respnsible fr the Accunt; fr example, we can take actin against either f yu r bth f yu fr any amunt due. Als, we can act n the instructins f either f yu withut having t first check with r tell the ther. 5.4 Prsimy zawiadmić nas niezwłcznie jakichklwiek pdejrzeniach dtyczących wykrzystywania Rachunku przez sby trzecie lub uzyskania przez takie sby nazwy użytkwnika, numeru Rachunku, hasła lub dpwiedzi na pytania kntrlne. Patrz pkt 7.2 (statni akapit) dnśnie d dpwiedzialnści Klienta w przypadku nieautryzwanych transakcji. Tell us immediately if yu think anyne is dealing n yur Accunt r has ascertained yur lg-in, Accunt number, passwrd r security answers. See clause 7.2 (final paragraph) in relatin t yur liability fr unauthrised bets/trades. 6. Klasyfikacja Classificatin 6.1 Klient zaklasyfikwany zstanie d jednej z następujących grup: Klienci Detaliczni, Klienci Prfesjnalni lub Uprawnieni Kntrahenci. Pd warunkiem spełnienia wymgów Systemu Regulacyjneg mżemy zmienić klasyfikację Klienta, patrz pkt 19. We will classify yu as a Retail Client, Prfessinal Client r Eligible Cunterparty. As lng as we cmply with the Regulatry System we can re-classify yu, see clause Składanie i akceptwanie zleceń Placing and acceptance f bets and trades 7.1 GFT Glbal Markets realizuje transakcje w trybie n-line. Z wyjątkiem sytuacji, których mwa w pkt 7.10, wszystkie zlecenia są składane, a transakcje są realizwane n-line. GFT Glbal Markets deals via Dealing On-line. Except as permitted by clause 7.10 all bets, trades, Orders and ther transactins must be placed by Dealing On-line. 7.2 Klient mże realizwać transakcje wyłącznie: - Yu can nly deal: - w przypadku transakcji internetwych przy użyciu swjej nazwy użytkwnika, hasła i p udzieleniu prawidłwej dpwiedzi na zadane pytanie zabezpieczające; in the case f Dealing On-line using yur lg-in, passwrd and crrectly answering any security questin we may ask yu; w przypadku transakcji telefnicznych (w zakresie dzwlnym w pkt 7.10) przy użyciu swjeg nazwiska, numeru Rachunku i p udzieleniu prawidłwej dpwiedzi na zadane pytanie zabezpieczające; in the case f telephne dealing (as permitted by clause 7.10) using yur name, Accunt number and crrectly answering any security questin we may ask yu; pdczas gdzin handlu bwiązujących dla daneg Rynku (patrz pkt 7.3). during ur trading hurs fr the relevant Market (see clause 7.3). Uwaga: transakcje zawieramy tylk z sbami, które przekażą nam infrmacje, których mwa pwyżej. Klient mże uzyskać dstęp d aplikacji DealBk z dwlnej dmeny, a GFT nie będzie rzpznawać lub weryfikwać dmeny, z której wysyłane są plecenia. W przypadku składania zlecenia przez telefn nie Klient mże czekiwać, iż jeg głs zstanie rzpznany. Klient pnsi dpwiedzialnść za wszelkie działania lub zaniechania z wykrzystaniem infrmacji, których mwa pwyżej (w tym twieranie i zamykanie pzycji raz składanie zleceń), jednakże GFT pkryje bezpśrednie straty spwdwane uzyskaniem dstępu d Rachunku Klienta przez sbę trzecią z winy GFT. Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 9 f 56

10 Please nte that we will deal with anyne wh prvides the details referred t abve. Yu can access DealBk frm any dmain and we will nt recgnise r verify the dmain frm which instructins are sent. In the case f telephne dealing, we cannt be expected t recgnise yur vice. Yu are respnsible fr everything dne r mitted using the infrmatin referred t abve (including psitins pened r clsed and Orders placed), but we will pay yu the direct lsses yu suffer because smene has access t yur Accunt as a direct result f ur negligence. 7.3 Przed złżeniem zlecenia należy upewnić się, że znane są bwiązujące gdziny handlu i że rzumie się wszystkie specyfikacje lub zasady dtyczące teg zlecenia. Patrz arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets). Befre yu ffer t place a bet r trade make sure yu knw the applicable trading hurs and understand all the specificatins/rules that apply t that bet/trade. Please refer t the Market Infrmatin Sheets. Arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets) również pdają nasze gdziny handlu dla każdeg Rynku. Uwaga: GFT mże zmienić gdziny handlu pwiadamiając alb nie pwiadamiając tym uprzedni Klienta (jednakże pwiadmimy uprzedni Klienta zmianie naszych gdzin handlu w stsunku d jeg twartych pzycji, chyba że w danych klicznściach nie byłby t mżliwe). Pnadt nasze gdziny handlu będą się zmieniać zgdnie z terminami świąt państwwych raz gdzinami handlu bwiązującymi dla Instrumentu Bazweg. Jeśli dany Rynek jest zamknięty lub nie przeprwadza się na nim transakcji, DealBk nie pzwli na złżenie Zlecenia. The Market Infrmatin Sheets als set ut ur trading hurs fr each Market. Please nte that we can vary ur trading hurs with r withut giving yu prir ntice (thugh we wuld, unless nt practicable in the circumstances, give yu prir ntice befre changing ur trading hurs in relatin t yur pen psitins). In additin, ur trading hurs will vary accrding t public hlidays and trading hurs f the Underlying. If a Market is clsed r nt tradable DealBk will nt permit yu t place any bet/trade r Order. W przypadku niepewnści nie należy składać zlecenia alb należy skntaktwać się za nami za pśrednictwem aplikacji DealBk lub z naszym Zespłem Obsługi Klienta z prśbą wyjaśnienie. W żadnym wypadku nie należy składać zleceń, jeżeli nie ma się pewnści, czy rzumie się w pełni swje działanie. If yu are unsure either d nt place the bet/trade r cntact us via DealBk r ur Custmer Services Team and ask fr clarificatin. In any case, d nt bet/trade unless yu are sure yu understand what yu are ding. 7.4 Aby twrzyć pzycję, należy najpierw złżyć nam fertę, która pdlega naszej akceptacji patrz pkt 7.6. Mżna twrzyć pzycję tylk wówczas, gdy ferta zstanie zaakceptwana. Obwiązują pniższe zasady: - T place a bet r trade yu first have t make us an ffer t bet r trade; that ffer is subject t acceptance by us see clause 7.6. Yu will nly have placed a bet r trade if we accept yur ffer. The fllwing apply: - mżna złżyć fertę kupna p Cenie Kupna GFT. W przypadku akceptacji będzie t transakcja zakupu, zwana również pzycją długą. Infrmacje dtyczące Ceny Kupna GFT pdane są w 3 pdpkt pniżej i w pkt 8; yu can ffer t place an up bet/trade at the GFT Buy Price. If accepted this will be an up bet/trade, als knwn as a buy r a lng psitin. As t the GFT Buy Price see the 3 rd bullet pint belw and clause 8; mżna złżyć fertę sprzedaży p Cenie Sprzedaży GFT. W przypadku akceptacji będzie t transakcja sprzedaży, zwana również pzycją krótką. Infrmacje dtyczące Ceny Sprzedaży GFT pdane są w 3 pdpkt pniżej i w pkt 8; yu can ffer t place a dwn bet/trade at the GFT Sell Price. If accepted this will be a dwn bet/trade, als knwn as a sell r a shrt psitin. As t the GFT Sell Price see the 3 rd bullet pint belw and clause 8; w każdym przypadku (z wyjątkiem Zleceń pisanych w pkt 15), ferta klienta (jak wyżej) musi mieć charakter zlecenia bezpśrednieg lub zlecenia rynkweg, pisanymi pniżej: - in any case (and except fr Orders under clause 15), yur ffer t bet/trade (as abve) must be n a direct deal r market rder basis, as fllws: - zlecenie bezpśrednie znacza (jeśli ferta zstała zaakceptwana), że cena realizacji będzie równa, dpwiedni, Cenie Kupna GFT lub Cenie Sprzedaży GFT w mmencie złżenia ferty. Jeśli (w mmencie trzymania ferty) dpwiedni Cena Kupna GFT lub Cena Sprzedaży GFT nie będzie już ważna, ferta zstanie drzucna i trzeba będzie złżyć nwą fertę p bieżącej wówczas dpwiedni Cenie Kupna GFT lub Cenie Sprzedaży GFT; direct deal means that (if the ffer t bet r trade is accepted) yu will have placed a bet r trade at the GFT Buy Price r the GFT Sell Price (as apprpriate) current at the time yu made the ffer t bet r trade. If (by the time we receive yur ffer t bet r trade) the GFT Buy Price r the GFT Sell Price (as apprpriate) is n lnger valid, yur ffer t bet r trade will be rejected and yu will need t make a further ffer t bet r trade at ur then current GFT Buy Price r GFT Sell Price (as apprpriate); zlecenie rynkwe znacza (jeśli ferta zstała zaakceptwana), że cena realizacji będzie równa dpwiedni Cenie Kupna GFT lub Cenie Sprzedaży GFT w mmencie realizacji zlecenia. Uwaga: dpwiedni Cena Kupna GFT lub Cena Sprzedaży GFT mgą ulec zmianie pmiędzy mmentem akceptacji ferty i mmentem realizacji zlecenia. W przypadku złżenia ferty charakterze zlecenia rynkweg Klient akceptuje ryzyk związane z tymi zmianami Ceny GFT; market rder means that (if the ffer t bet r trade is accepted) yu will have placed a bet r trade at the GFT Buy Price r the GFT Sell Price (as apprpriate) which is current at the time we execute yur bet/trade. Please nte that the GFT Buy Price r the GFT Sell Price (as apprpriate) may mve between the time we accept yur ffer t bet r trade and executin. If yu ffer t bet Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 10 f 56

11 r trade n a market rder basis yu are accepting the risk in relatin t thse GFT Price mvements; Klient mże również złżyć Zlecenie zgdnie z pkt 15. yu can als ffer t bet r trade by placing an Order in accrdance with clause 15. Prces zawierania transakcji za pśrednictwem aplikacji DealBk umżliwia wybór pcji zlecenie bezpśrednie, zlecenie rynkwe raz złżenie Zlecenia zgdnie z pkt 15. W sytuacji, kiedy Klient mże dknać transakcji przez telefn (patrz pkt 7.10), wyjaśnimy, czy zlecenie jest składane jak zlecenie bezpśrednie, zlecenie rynkwe, czy zgdnie z pkt 15. The betting/trading prcess n DealBk allws yu the ptins f direct deal, market rder and placing an Order under clause 15. In the circumstances in which yu are permitted t bet/trade by telephne (see clause 7.10) we will clarify with yu whether yur ffer t bet r trade is n the basis f direct deal r market rder r is an Order under clause 15. Nie mżna wycfać żadnej ferty transakcji, chciaż mżna anulwać Zlecenia zgdnie z pkt 15. Yu cannt withdraw any ffer yu have made t bet r trade, althugh yu can cancel Orders in accrdance with clause 15. Wszystkie składane ferty pdlegają naszej akceptacji. Patrz pkt 7.6. All ffers t bet r trade are subject t acceptance by us. See clause Infrmacje dtyczące Cen GFT, patrz pkt 8. In relatin t GFT Prices, please refer t clause Mamy praw d dmwy zaakceptwania ferty, ale będziemy pstępwać w spsób uzasadniny. Mamy także praw d drzucenia transakcji w następujących klicznściach: - We are entitled t refuse t accept an ffer t place a bet/trade, but we will act reasnably. We are als entitled t reject yur bets/trades in the fllwing circumstances: - jeżeli jakaklwiek należnść (np. Depzyt Uzupełniający) jest przeterminwana; if any amunt yu we (e.g. Variatin Margin) is verdue; jeżeli nie spełnin wymagań dtyczących Depzytu Zabezpieczająceg w stsunku d danej transakcji; if any Initial Margin requirement relating t that bet/trade has nt been cmplied with; jeżeli transakcja nie ma dpwiedniej ceny zgdnie z pkt 7.4 i 8 i/lub nie mieści się w ramach dpwiednich minimalnych i maksymalnych wielkści gdnie z pkt 10; if the bet/trade is nt at the relevant GFT Price in accrdance with clauses 7.4 and 8 and/r within the apprpriate minimum/maximum stake/trade sizes in accrdance with clause 10; jeżeli mamy uzasadnine pdstawy, aby sądzić, że transakcja stanwiłaby naruszenie niniejszych Warunków, przepisów prawa (angielskieg lub inneg) alb wymgów Systemu Regulacyjneg, alb jeżeli mamy uzasadnine bawy dtyczące prania brudnych pieniędzy lub nielegalneg wykrzystywania infrmacji pufnych; if we reasnably believe the bet/trade wuld breach the Terms r any law (English r elsewhere) r the Regulatry System r we have reasnable cncerns regarding mney laundering r insider dealing; jeżeli Klient zstanie pstawiny w stan Upadłści; if an Inslvency Event has ccurred in relatin t yu; w razie śmierci lub chrby psychicznej Klienta stwierdznej zgdnie z dpwiednimi przepisami ustawy zdrwiu psychicznym, alb jeżeli mamy uzasadnine pwdy, aby uznać, że tak się stał; yu die r becme a patient under relevant mental health legislatin, r we have reasnable grunds t believe that yu have dne s; jeżeli (działając racjnalnie) uznamy, że akceptacja zlecenia nie byłaby uzasadnina eknmicznie; if (acting reasnably) we think it wuld nt be cmmercially viable t accept that bet/trade; jeżeli (działając racjnalnie) uznamy, że transakcja jest zbyt duża lub zbyt mała. Na przykład mżemy zabezpieczyć transakcje Klienta na rynku rzeczywistym; w zależnści d wielkści prpnwaneg kntraktu nasze zaangażwanie w Instrument Bazwy w pstaci akcji lub udziału mże dprwadzić d siągnięcia stpnia zaangażwania kapitałweg w stsunku d danej firmy pdlegająceg zgłszeniu i/lub wymagać d nas złżenia ferty przejęcia - jeżeli uznamy, że mże t mieć miejsce, mamy praw drzucić zlecenie. if (acting reasnably) we think the bet/trade is t large r t small. Fr example, we may hedge yur bets/trades in the Underlying; depending n the size f yur prpsed bet/trade ur expsure t the Underlying share/equity may amunt t a declarable interest in the relevant cmpany and/r require us t make a takever ffer if we think this may ccur we are entitled t refuse the bet/trade; jeżeli z pwdu działania Siły Wyższej DealBk nie mże akceptwać zleceń i nie mżemy przyjąć ich telefnicznie. if due t an Event Outside Our Cntrl DealBk is unable t accept yur bets/trades and we are unable t accept them ver the telephne. 7.7 Jak już stwierdzn pwyżej, wszystkie zlecenia dtyczą transakcji kupna lub sprzedaży. Jedną z teg knsekwencji jest fakt, że nie ma (generalnie) mżliwści jednczesneg dknania transakcji kupna i sprzedaży na tym samym Rynku (z tym samym terminem wygaśnięcia). Transakcja bjęta zleceniem złżnym jak pierwsze zstanie (zazwyczaj) w całści lub w części zamknięta przez klejne zlecenie złżne na tym samych Rynku (z tym samym terminem wygaśnięcia) i w wyniku teg klejneg zlecenia mże zstać twarta nwa pzycja. Wyjątki d tej reguły, patrz pkt Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 11 f 56

12 As already stated, all bets/trades are a buy r a sell. One f the cnsequences f this is that yu cannt (generally) simultaneusly hld a buy and a sell in the same Market (fr the same expiry date, where relevant). Whichever bet/trade yu place first will (usually) be clsed in whle r in part by the subsequent bet/trade yu place in the same Market (fr the same expiry date, where relevant) and that subsequent bet/trade may create a new pen psitin. Fr the exceptins, see clause W zależnści d wielkści transakcji mamy praw zaakceptwać ją i wyknać w transzach. Mże t być knieczne np. dla graniczenia transakcji dtyczących akcji brytyjskich d NMS (Systemu Rynku Krajweg). Depending n the size f any ffer t bet/trade, we are entitled t accept and execute it in tranches. This may be necessary, fr example, t restrict bets/trades in relatin t UK equities t NMS. 7.9 Jeżeli Klient chce złżyć fertę, musi t zrbić za pśrednictwem aplikacji DealBk (z wyjątkiem wypadków kreślnych w pkt 7.10). i DealBk wyjaśnia, w jaki spsób złżyć fertę transakcji; w razie wątpliwści prsimy kntakt telefniczny z naszym Zespłem Obsługi Klienta. If yu wish t ffer t place a bet/trade, yu must d this via DealBk (save as mentined in clause 7.10). and DealBk explain hw t place an ffer t bet/trade; if yu are unsure please telephne ur Custmer Service Team. Pnadt: - In additin: - jeżeli Klient chce sprawdzić, czy trzymaliśmy fertę transakcji, należy twrzyć kn zleceń czekujących w DealBk ; w knie tym wyświetlane są wszystkie ferty transakcji trzymane d Klienta. Pnadt karta transakcji (deal ticket) w DealBk również pkaże, czy Klient złżył nam fertę; if yu wish t check whether any ffer t bet/trade has been received by us yu must access the wrking rder windw n DealBk ; that windw will display all the ffers we have received frm yu t place a bet/trade. In additin, the deal ticket n DealBk will als shw if yu have submitted an ffer t us; jeżeli ferta transakcji zstanie zaakceptwana, infrmacje na jej temat będą natychmiast wyświetlne w knie zleceń wyknanych w DealBk. Klient ma bwiązek sprawdzenia, czy jeg ferta zstała zaakceptwana; patrz w szczególnści pkt 7.6 dnśnie d drzucenia fert. if yur ffer t place a bet/trade has been accepted, the details f the bet/trade will immediately be displayed in the filled rders windw n DealBk. Yu are respnsible fr checking whether an ffer yu have made has been accepted; see in particular clause 7.6 in relatin t refusal f yur ffers. W sytuacji, gdy zlecenie mże być złżne przez telefn (patrz pkt 7.10), zstanie n wyknane tylk wówczas, gdy dealer GFT Glbal Markets pinfrmuje Klienta, że zstał n zaakceptwane. In the circumstances in which a bet/trade can be placed by telephne (see clause 7.10) that bet/trade will nly be accepted if the GFT Glbal Markets dealer tells yu it is accepted. W razie jakichklwiek wątpliwści dtyczących teg, czy dane zlecenie (lub jakaklwiek inna transakcja) zstał należy bezzwłcznie skntaktwać się z nami (za pśrednictwem DealBk alb telefnicznie). Yu must cntact us immediately (via DealBk r by telephne) if yu have any cncerns as t whether a bet/trade (r any ther transactin, such as an Order) has been accepted Jak już pwiedzian, transakcje realizwane są za pśrednictwem DealBk. Klient mże skntaktwać się z nami telefnicznie (w celu złżenia ferty, Zlecenia lub zrealizwania innej transakcji), jeżeli z jakiegklwiek pwdu mżliwść zrealizwania zlecenia (lub innej transakcji) za pśrednictwem DealBk jest niedstępna i/lub Klient próbwał w racjnalnym zakresie uzyskać dstęp d DealBk, ale bez pwdzenia. W tej sytuacji mżna zadzwnić d naszeg Centrum Operacyjneg. Nie mżna złżyć ferty, Zlecenia alb wydać jakichklwiek instrukcji pprzez zstawienie wiadmści na autmatycznej sekretarce lub pczcie głswej, jaką mżemy udstępnić Klientm. Wszystkie pstanwienia niniejszych Warunków dtyczą zarówn składania dyspzycji przez telefn, jak i n-line. As already stated, ur business is cnducted via DealBk. Yu may nly cntact us by telephne (t bet, trade, place an Order r cnduct any ther transactin) if fr any reasn betting/trading (r ther transactin) facilities are nt available via DealBk and/r yu have made reasnable effrts t access DealBk but are unable t d s. In these circumstances yu may telephne ur dealing desk. Yu cannt place a bet/trade r Order r give any ther instructin by leaving a message n any answer phne r vic facility we may make available. All prvisins f the Terms apply t dealing ver the telephne as they d t Dealing On-line. 8. Ceny Prices 8.1 Dla każdeg Rynku pdajemy następujące Ceny GFT: - Fr each Market we qute GFT Prices as fllws: - Cenę Kupna GFT, która jest ceną wyższą dla daneg Rynku (i zlecna transakcja jest transakcją kupna; patrz pkt 7.4); the GFT Buy Price, this is the higher price fr the Market cncerned (and a bet/trade placed at this price is an up bet/trade; see clause 7.4); Cenę Sprzedaży GFT, która jest ceną niższą dla daneg Rynku (i zlecna transakcja jest transakcją sprzedaży; patrz pkt 7.4); the GFT Sell Price, this is the lwer price fr the Market cncerned (and a bet/trade placed at this price is a dwn bet/trade; see clause 7.4). Różnica pmiędzy tymi dwma cenami na danym Rynku t spread. The difference between the GFT Prices n any given Market is the spread. Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 12 f 56

13 8.2 Bieżące Ceny GFT są dstępne w aplikacji DealBk raz w Centrum Operacyjnym GFT Glbal Markets. Transakcje spread bet i Zlecenia spread bet będą denminwane w Walucie Bazwej Klienta. Transakcje CFD i Spt Frex (raz Zlecenia cfd i Spt Frex) będą denminwane w walucie bazwej dla daneg rynku, zgdnie z infrmacją pdaną w Market Infrmatin Sheets. Current GFT Prices are available n DealBk and frm the GFT Glbal Markets dealing desk. Spread bets and spread bet Orders will be denminated in yur Base Currency. CFD and Spt Frex trades (and cfd and Spt Frex Orders) will be denminated in the base currency f the relevant Market, as specified in the Market Infrmatin Sheets. 8.3 Wskazania dtyczące spreadu na knkretnych Rynkach mżna znaleźć w Market Infrmatin Sheets. Pdczas ustalania Cen GFT zastrzegamy sbie praw d ddania spreadu Instrumentu Bazweg d Ceny GFT, w szczególnści w wypadku wystąpienia Siły Wyższej lub Zakłócenia Rynku. Indicatins f spreads n particular Markets can be fund in the Market Infrmatin Sheets. When setting GFT Prices we reserve the right t add the spread f the Underlying t the GFT Price, in particular in the case f an Event Outside Our Cntrl and/r a Market Disruptin Event. Mamy praw różnicwania spreadu, patrz pkt 23.1, 29.1, 30.1 i We have the right t vary spreads, see clauses 23.1, 29.1, 30.1 and W stsunku d Cen GFT bwiązują następujące reguły: - The fllwing apply in relatin t GFT Prices: - Ceny GFT są ustalane według naszeg wyłączneg uznania; GFT Prices are set by us in ur abslute discretin; mżemy zmienić lub wycfać Cenę GFT w dwlnym czasie, a w szczególnści w dwlnym czasie przed zaakceptwaniem ferty Klienta złżnej p danej Cenie GFT; we can change r withdraw a GFT Price at any time and in particular can d s at any time befre yur ffer t bet/trade n that GFT Price has been accepted; nie mżna dknywać transakcji p Cenie GFT, która nie jest już ważna. DealBk wyraźnie pkazuje, że Cena GFT utraciła ważnść (np. pprzez wyświetlenie innej Ceny GFT lub pprzez wyraźne wskazanie w inny spsób, że cena jest nieważna). W wypadku dknywania transakcji telefnicznie dealer GFT Glbal Markets pinfrmuje Klienta zmianie Ceny GFT lub utracie jej ważnści. Mże na przykład pwiedzieć zmiana, nieważna lub przerwane ; yu cannt bet/trade n a GFT Price which is n lnger valid. DealBk will make clear if a GFT Price has ceased t be valid (e.g. by giving a different GFT Price r therwise clearly indicating that it is n lnger valid). In the case f dealing ver the telephne the GFT Glbal Markets dealer will tell yu if a GFT Price has changed r is n lnger valid. Fr example he might say change, ff r interrupt ; transakcji telefnicznych mżna dknywać p Cenie GFT pdczas tej samej rzmwy, w której zstała na pdana Klientwi; when dealing n the telephne yu can nly deal n a GFT Price during the same cnversatin in which the GFT Price was given t yu; niektóre Ceny GFT są pdawane wyłącznie w celach rientacyjnych i nie mżna dknywać piewających na nie transakcji. I w tym przypadku zstanie t wyraźnie kreślne. sme GFT Prices are just given fr guidance prpses and yu cannt bet/trade n these. Again it will be made clear if that is the case. 8.5 Mżna złżyć fertę transakcji w każdej walucie, jaką GFT akceptuje dla daneg Rynku. Patrz DealBk i arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets). Yu can place a bet/trade in whatever currency we accept fr the relevant Market. Please refer t DealBk and the Market Infrmatin Sheets. 8.6 Wszystkie zlecenia pdlegają naszej akceptacji. Patrz pkt 7. All bets/trades are subject t acceptance by us. See clause Depzyt Zabezpieczający Initial Margin 9.1 Depzyt Zabezpieczający jest naliczany przez GFT Glbal Markets przy twarciu każdej transakcji. Depzyt Zabezpieczający dnsi się d wszystkich twartych pzycji. Initial Margin is due t GFT Glbal Markets n each pening bet/trade yu place. Initial Margin must be maintained in respect f all pen psitins. 9.2 Depzyt Zabezpieczający blicza się w dmienny spsób dla transakcji spread bet, cfd i Spt Frex. Initial Margin is calculated differently fr spread bets, cfds and Spt Frex. Dla transakcji spread bet, patrz pkt 3 Warunków dla kntraktów Spread Bet. Fr spread bets, please refer t clause 3 f the Spread Terms. Dla transakcji cfd i Spt Frex, patrz pkt 3 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. Fr cfds and Spt Frex, please refer t clause 3 f the CFD and Spt Frex Terms. 9.3 Należy się upewnić c d swjej wiedzy, w jaki spsób bliczany jest Depzyt Zabezpieczający raz stswny wskaźnik DZ dla zlecenia, które ma zstać złżne. Wskaźniki DZ pdają arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets) znajdujące się na strnie W razie jakichklwiek wątpliwści należy skntaktwać się z naszym Centrum Operacyjnym lub Zespłem Obsługi Klienta. Yu must make sure yu knw hw Initial Margin is calculated and the relevant IM Factr fr any bet/trade yu prpse t place. IM Factrs are in the Market Infrmatin Sheets lcated at If in dubt, please cntact ur dealing desk r Custmer Services Team. Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 13 f 56

14 9.4 GFT Glbal Markets mże: - GFT Glbal Markets can: - zrezygnwać z naliczania Depzytu Zabezpieczająceg w stsunku d jakiegklwiek zlecenia; waive Initial Margin in relatin t any particular bet/trade; różnicwać wskaźniki DZ. Patrz pkt 23.1, 29.1, 30.1 i 32.1; należy zauważyć, że nwy wskaźnik DZ dtyczy twartych pzycji, a więc mże zaistnieć kniecznść uzupełnienia Depzytu Zabezpieczająceg w celu utrzymania twartych pzycji. vary IM Factrs. See clauses 23.1, 29.1, 30.1 and 32.1 and nte that the new IM Factr applies t pen psitins s additinal Initial Margin may becme due t maintain pen psitins. 10. Minimalna i maksymalna wielkść transakcji Minimum and maximum stakes/trades 10.1 Wielkść transakcji na wszelkie złżne przez Klienta zlecenia pdlega następującym limitm. There are limits n the stake/trade size f any bet r trade yu wish t place. Dla transakcji spread bet, patrz pkt 4 Warunków dla kntraktów Spread Bet. Fr spread bets, please refer t clause 4 f the Spread Terms. Dla transakcji cfd i Spt Frex, patrz pkt 4 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. Fr cfds and Spt Frex trading please refer t clause 4 f the CFD and Spt Frex Terms. Nie mżna złżyć żadneg zlecenia, ile nie mieści się w granicach minimalnej i maksymalnej wielkści transakcji. Yu cannt place any bet r trade unless it is within the relevant minimum and maximum stake/trade size GFT mże: - We can: - zmienić minimalne i maksymalne wielkści transakcji, patrz pkt 23.1, 29.1, 30.1 i 32.1; change minimum and maximum stake/trade sizes, see clauses 23.1, 29.1, 30.1 and 32.1; znieść jakieklwiek minimalne i maksymalne wielkści transakcji; waive any minimum r maximum stake/trade sizes; w szczególnści, w wypadku akcji ntwanych na giełdzie brytyjskiej, graniczyć transakcje d systemu NMS. in particular in the case f equities quted n a UK exchange, restrict bets/trades t NMS Należy się upewnić, c d swjej znajmści bieżących wielkści minimalnych i maksymalnych transakcji bwiązujących dla rzważaneg zlecenia. Należy również upewnić się c d swjeg zrzumienia spsbu bliczania maksymalnej wielkści transakcji. W wypadku transakcji spread bet patrz pkt 4 Warunków dla kntraktów Spread Bet; w wypadku transakcji cfd i Spt Frex patrz pkt 4 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. W razie jakichklwiek wątpliwści należy skntaktwać się z naszym Centrum Operacyjnym lub Zespłem Obsługi Klienta. Yu must make sure yu knw the current minimum and maximum stake/trade sizes applicable t any bet r trade yu wish t place. Yu must als ensure yu understand hw t calculate maximum stake/trade sizes. In the case f spread bets, please refer t clause 4 f the Spread Terms; in the case f cfds and Spt Frex, please refer t clause 4 f CFD and Spt Frex Terms. If in dubt, please cntact ur dealing desk r Custmer Services Team. 11. Inne płaty i krekty dtyczące kntraktów spread bets Other charges and adjustments relating t spread bets 11.1 Cdzienne rlwanie kntraktów spread bet pciąga za sbą naliczenie ddatkwych płat. Patrz pkt 6.3 Warunków dla kntraktów Spread Bet. Daily rlling spread bets incur additinal charges. See clause 6.3 f the Spread Terms Krekty bwiązują także w przypadku Realizacji praw z papierów wartściwych; patrz pkt 32 dtyczący Realizacji praw z papierów wartściwych. Adjustments als apply in the case f Crprate Actin; see clause 32 relating t Crprate Actin. 12. Inne płaty i krekty dtyczące kntraktów cfd i Spt Frex Other charges and adjustments relating t cfds and Spt Frex 12.1 W stsunku d transakcji Spt Frem partych na pzycji i niektórych transakcji cfd bwiązuje płata za finanswanie. Patrz pkt 6 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. W stsunku d niektórych transakcji cfd bwiązuje prwizja. Patrz pkt 7 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. A financing charge applies t psitin based Spt Frex trades sme cfd trades. Please refer t clause 6 f the CFD and Spt Frex Terms. Cmmissin applies t sme cfd trades. Please refer t clause 7 f the CFD and Spt Frex Terms Krekty bwiązują także w przypadku Realizacji praw z papierów wartściwych; patrz pkt 32 dtyczący Realizacji praw z papierów wartściwych. Adjustments als apply in the case f Crprate Actin; see clause 32 relating t Crprate Actin. 13. Depzyt Uzupełniający Variatin Margin 13.1 W stsunku d Rachunku bwiązuje Depzyt Uzupełniający. Variatin Margin applies t the Accunt. Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 14 f 56

15 W przypadku psiadania Rachunku dla transakcji spread bet, patrz pkt 8 Warunków dla kntraktów Spread Bet. If yu have a spread bet Accunt, please refer t clause 8 f the Spread Terms. W przypadku psiadania Rachunku dla transakcji cfd/spt Frex, patrz pkt 9 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. If yu have a cfd/spt Frex Accunt, please refer t clause 9 f the CFD and Spt Frex Terms Warunki dla kntraktów Spread Bet i Warunki dla kntraktów CFD i Spt Frex przewidują również praw GFT Glbal Markets d zamknięcia pzycji Klienta, jeżeli Depzyt Uzupełniający nie zstanie wpłacny w dpwiednim terminie alb Pzim Ryzyka lub Pzim Ryzyka Kredytweg siągnie pewien pułap. Patrz pkt 8.10 Warunków dla kntraktów Spread Bet i pkt 9.10 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. W najlepszym interesie Klienta leży zapznanie się z tymi warunkami raz zrzumienie klicznści, w jakich mżemy zamknąć jeg pzycje. The Spread Terms and the CFD and Spt Frex Terms als cntain rights f GFT Glbal Markets t clse yur psitins if Variatin Margin is nt paid when due r yur Risk Level r Credit Risk Level reaches a certain pint. See clause 8.10 f the Spread Terms and clause 9.10 f the CFD and Spt Frex Terms. It is in yur best interests that yu refer t thse terms and understand the circumstances in which we can clse yur psitins. 14. Zamykanie transakcji Clsure f bets and trades 14.1 Z wyjątkiem pewnych transakcji cfd, które nie mają kreślnej daty wygaśnięcia, raz z zastrzeżeniem pkt 14.6, transakcja pzstaje twarta d terminu jej wygaśnięcia alb zaistnienia dpwiednieg wydarzenia; wówczas zstanie autmatycznie zamknięta. Jednakże pwyższa reguła bwiązuje z zastrzeżeniem: - With the exceptin f certain cfds that d nt have an expiry date and subject t clause 14.6, a bet/trade will cntinue until its expiry date r the ccurrence f the relevant event; it will then be autmatically clsed. Hwever, this is subject t: - prawa Klienta d zamknięcia transakcji; patrz niniejszy pkt 14; yur right t clse the bet/trade; see this clause 14; naszeg prawa d zamknięcia transakcji; patrz pkt 20.3, 21.2, 22.2, 29 d 32 (włącznie) i 38.3; 8.10 Warunków dla kntraktów Spread Bet i 9.10 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex; ur right t clse the bet/trade; see clauses 20.3, 21.2, 22.2, 29 t 32 (inclusive) and 38.3; 8.10 f the Spread Terms and 9.10 f the CFD and Spt Frex Terms; realizacji jakiegklwiek Zlecenia zamykająceg transakcję, patrz pkt 15. executin f any Order that clses the bet/trade, see clause Klient mże zamknąć transakcję w następujący spsób: - Yu can clse bets/trades as fllws: - Klient zamyka transakcję sprzedaży pprzez dknanie zakupu p Cenie GFT bwiązującej w mmencie zamknięcia; yu clse a sell (r a dwn) bet/trade by buying at the GFT Buy Price current n clsing; Klient zamyka transakcję kupna pprzez dknanie sprzedaży p Cenie GFT bwiązującej w mmencie zamknięcia; yu clse a buy (r an up) bet/trade by selling at the GFT Sell Price current n clsing. Patrz również pdpkt 3 pkt 7.4. See als the 3 rd bullet pint f clause 7.4. Pwyższe bwiązuje bez względu na Ceny GFT lub spready bwiązujące w mmencie twarcia. Pnadt: - The abve applies regardless f GFT Prices r spreads current n pening. In additin: - ile wyraźnie nie uzgdnin inaczej, Klient mże dknać zamknięcia tylk w gdzinach naszeg handlu dla daneg Rynku; unless we specifically agree therwise, yu can nly clse during ur trading hurs fr the Market; maksymalna wielkść transakcji (w mmencie zamknięcia) będzie graniczna d wielkści bwiązującej w mmencie zamknięcia niezależnie d maksymalnej wielkści transakcji, jaka bwiązywała w mmencie twarcia. W związku z tym mże wystąpić kniecznść wyknania więcej niż jednej transakcji zamknięcia w celu kmpletneg zamknięcia twartej pzycji, a Cena GFT dla każdeg zamknięcia mże być znacząc różna. yur maximum stake/trade size (n clsing) will be limited t that applicable n clsing, regardless f the maximum stake/trade size that applied n pening. Cnsequently, yu may need t execute mre than ne clsing bet/trade in rder t cmpletely clse an pen bet/trade and the GFT Price f each clsing bet/trade may vary cnsiderably Infrmacje na temat gdzin handlu, patrz Market Infrmatin Sheets. Fr trading hurs, please refer t the Market Infrmatin Sheets Kntrakty, które zstały twarte dla teg sameg rynku z tą sama datą wygaśnięcia, zstaną zazwyczaj zamknięte zgdnie z zasadą FIFO ( First In, First Out czyli pierwsze przyszł, pierwsze wyszł ), tzn. pierwsza zlecna transakcja zstanie zamknięta jak pierwsza. Jednakże zasada FIFO nie bwiązuje: - Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 15 f 56

16 Bets/trades that are pen in the same Market fr the same expiry date, will nrmally be clsed in the rder First In, First Out (cmmnly knwn as FIFO ) i.e. the first bet/trade t be placed will be the first t be clsed. Hwever, FIFO des nt apply: - jeżeli uzgdniliśmy z Klientem inną klejnść zamykania transakcji; if we have agreed smething different with yu as t the rder in which bets/trades shuld be clsed; jeżeli d transakcji dłączn Gwarantwane Zlecenie Stp Lss. if the bet/trade has a Guaranteed Stp Lss Order which is attached t it. Pwyższe transakcje zstaną zamknięte zgdnie z instrukcjami Klienta, chyba że Klient zamknie transakcję, zanim jeg instrukcja lub dpwiednie Zlecenie zstanie wyknane (raz z zastrzeżeniem naszeg prawa d zamknięcia transakcji, którym mwa w pkt 14.1). The abve bets/trades will be clsed in accrdance with yur instructins r the relevant Order, unless yu specifically clse the bet/trade befre yur instructin r the relevant Order is executed (and subject t ur right t clse the bet/trade as referred t in clause 14.1) Transakcje wygasające alb zamykane autmatycznie zstaną zamknięte na pdstawie rzliczenia przedstawineg w Market Infrmatin Sheets, alb jeżeli takieg rzliczenia tam nie ma, na pdstawie kwtwanej przez nas w mmencie zamknięcia. Bets/trades that expire r are clsed autmatically will clse n the basis f the settlement set ut in the Market Infrmatin Sheets r, if nne is set ut there, n the basis quted by us n clsure Pkt 5 i 6 Warunków dla kntraktów Spread Bet zawierają pstanwienia dtyczące rlwania transakcji futures raz spread bet. Pkt 5 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex zawiera pstanwienia dtyczące rlwania transakcji Spt Frem partych na sieci. Clauses 5 and 6 f the Spread Terms cntain prvisins relating t rll-ver f futures bets and rlling bets. Clause 5 f the CFD and Spt Frex Terms cntains prvisins relating t the rll-ver f net based Spt Frex trades. 15. Zlecenia Orders Infrmacje gólne General 15.1 Z zastrzeżeniem niniejszeg pkt 15, GFT akceptuje instrukcje ( Zlecenia ) zrealizwania transakcji, kiedy Cena GFT siągnie pewien pzim. Przyjmujemy Zlecenia dtyczące wszystkich Rynków z wyjątkiem Rynków wymieninych w Market Infrmatin Sheets jak te, dla których Zlecenia nie są przyjmwane. Subject t this clause 15, we will accept instructins ( Orders ) t bet/trade when the GFT Price reaches a certain level. We accept Orders n all Markets except the Markets identified in the Market Infrmatin Sheets as thse in respect f which Orders are nt accepted Następujące pstanwienia stsują się d wszystkich Zleceń: - The fllwing apply t all Orders:- ile wyraźnie nie uzgdnin inaczej, Klient mże złżyć, anulwać i udzielić innych instrukcji dnśnie d Zlecenia za pśrednictwem aplikacji DealBk (alb telefnicznie w sytuacjach, których mwa w pkt 7.10); unless specifically agreed therwise yu can nly place, cancel and give any ther instructin in relatin t an Order via DealBk (r by telephne in the circumstances referred t in clause 7.10); wszystkie warunki bwiązujące dla twierania transakcji muszą być spełnine zarówn w mmencie składania Zlecenia, jak i w mmencie jeg wyknania. Na przykład pkt 10 dnśnie d minimalnej i maksymalnej wielkści transakcji; all terms and cnditins that apply t placing bets/trades must be cmplied with bth when yu place an Order and when that Order is due t be executed. Fr example clause 10 in relatin t minimum and maximum stake/trade sizes; GFT przyjmuje Zlecenia tylk pdczas gdzin handlu dla daneg Rynku (chciaż zastrzegamy sbie praw, według naszeg bezwzględneg uznania, d przyjmwania Zleceń pza tymi gdzinami); we will nly accept Orders during ur trading hurs fr the relevant Market (thugh we reserve the right in ur abslute discretin t accept Orders utside thse hurs); mamy takie sam praw d dmwy przyjęcia bądź wyknania Zlecenia, jak w stsunku d dmwy przyjęcia transakcji (patrz pkt 7.6). Jeśli skrzystamy ze swjeg prawa d dmwy wyknania Zlecenia, t Zlecenie będzie uważane za autmatycznie anulwane; we have the same right t refuse t accept r execute an Order as we have t refuse t accept a bet/trade (see clause 7.6). If being entitled t d s we refuse t execute an Order, that Order will be deemed autmatically cancelled; wszystkie Zlecenia muszą piewać na cenę wyknania ustalną przez Klienta i zaakceptwaną przez GFT; all Orders must be at an executin price set by yu and agreed by us; wszystkie Zlecenia muszą być składane na mżliwych d zaakceptwania przez GFT warunkach, przy załżeniu uzasadnineg działania; all Orders must be n terms acceptable t us, acting reasnably; wszystkie zlecenia uważa się za Ważne d dwłania lub GTC ( Gd Till Cancelled ). Patrz pkt 15.3; all Orders are deemed Gd Till Cancelled r GTC. See clause 15.3; Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 16 f 56

17 wszystkie Zlecenia uważa się za Kwtwane przez GFT Glbal Markets. Patrz pkt 15.4; all Orders are deemed GFT Glbal Markets Qute / Our Qute. See clause 15.4; cena, p której wyknywane są zlecenia nie jest gwarantwana, z wyjątkiem ceny dnszącej się d Gwarantwanych Zleceń Stp Lss. Patrz pkt 15.6, 15.7 i 15.8; the price at which we execute Orders is nt guaranteed, except in relatin t Guaranteed Stp Lss Orders. See clauses 15.6, 15.7 and 15.8; żadne Zlecenie nie jest mnitrwane ani wyknywane pza gdzinami handlu GFT Glbal Markets dla daneg rynku; n Orders are mnitred r executed utside GFT Glbal Markets trading hurs fr the relevant Market; nie pbiera się ddatkwej płaty lub spreadu w stsunku d Zleceń, z wyjątkiem Gwarantwanych Zleceń Stp Lss. Patrz pkt 15.5; there is n additinal charge r spread in relatin t Orders, except fr Guaranteed Stp Lss Orders. See clause 15.5; Klient musi wyraźnie dwłać każde złżne przez siebie Zlecenie. O ile teg nie zrbi i z zastrzeżeniem wszystkich pzstałych pstanwień niniejszeg pkt 15, Zlecenie zstanie wyknane; yu must specifically cancel any Order yu have placed. Unless yu d s, and subject t all ther prvisins f this clause 15, the Order will be executed; Zlecenia dtyczące akcji ntwanych na giełdzie brytyjskiej mgą być graniczne d systemu NMS; Orders relating t equities listed n a UK exchange may be restricted t NMS; Wielkść Zleceń dtyczących akcji ntwanych na giełdach innych niż Lndn Stck Exchange Plc mże być graniczna w zależnści d płynnści danych akcji na dpwiedniej giełdzie w mmencie wyknania. Orders relating t equities listed n exchanges ther than the Lndn Stck Exchange Plc may be restricted in size depending n liquidity f the relevant equities n the relevant exchange at the time f executin Wszystkie zlecenia uważa się za Ważne d dwłania lub GTC ( Gd Till Cancelled ). Oznacza t, że Zlecenie pzstaje ważne d mmentu nastąpienia pierwszeg z następujących zdarzeń: - All Orders are Gd Till Cancelled r GTC. This means that the Order will remain in place until the earlier f:- anulwanie przez Klienta zgdnie z pstanwieniami niniejszeg pkt 15; cancellatin by yu r as therwise prvided in this clause 15; wyknanie; executin; jeżeli zlecenie jest Gwarantwanym Zleceniem Stp Lss, zamknięcie transakcji, d której dłączne jest t Gwarantwane Zlecenie Stp Lss. Patrz pkt Oznacza t, że wszystkie zlecenia inne niż Gwarantwane Zlecenia Stp Lss pzstają w mcy nawet wówczas, jeżeli Klient zamknie którąklwiek z twartych transakcji; if the Order is a Guaranteed Stp Lss Order, clsure f the bet/trade t which that Guaranteed Stp Lss Order is attached. See clause This means that all Orders ther than Guaranteed Stp Lss Orders remain in place, even if yu clse any f yur pen bets/trades; wygaśnięcie Rynku, któreg dtyczy Zlecenie. expiry f the Market t which the Order relates Wszystkie Zlecenia uważa się za Kwtwane przez GFT Glbal Markets. T wyrażenie znacza, że (z zastrzeżeniem pkt 15.6 d 15.8, wyknanie) Zlecenie zstanie wyknane, jeśli dana cena GFT siągnie lub przekrczy uzgdniną cenę wyknania Zlecenia; a więc: - All Orders are GFT Glbal Markets Qute / Our Qute. These expressins mean that (subject t clauses 15.6 t 15.8, executin) the Order will be executed if the relevant GFT Price reaches r trades thrugh the agreed executin price f the Order; s:- jeżeli Klient złżył Zlecenie kupna, t Zlecenie zstanie wyknane, jeżeli Cena Kupna GFT siągnie lub przekrczy uzgdniną cenę wyknania teg Zlecenia; if yu have placed an Order t buy, that Order will be executed if the GFT Buy Price reaches r trades thrugh the agreed executin price f the Order ; jeżeli Klient złżył Zlecenie sprzedaży, t Zlecenie zstanie wyknane, jeżeli Cena Sprzedaży GFT siągnie lub przekrczy uzgdniną cenę wyknania teg Zlecenia. if yu have placed an Order t sell, that Order will be executed if the GFT Sell Price reaches r trades thrugh the agreed executin price f the Order. Rdzaje Zleceń Order Types 15.5 Pniżej znajduje się wykaz dstępnych rdzajów Zleceń. Uwaga: żadne Zlecenie prócz Gwarantwanych Zleceń Stp Lss nie mże zstać dłączne d jakiejklwiek istniejącej twartej pzycji. W efekcie (pza Gwarantwanymi Zleceniami Stp Lss), jeżeli Klient zamknie którąklwiek ze swich twartych transakcji, wszystkie złżne Zlecenia pzstaną aktywne (z zastrzeżeniem pkt 15.3). Dstępne są następujące rdzaje Zleceń: - We set ut belw the available types f Orders. Nte that n Orders except fr Guaranteed Stp Lss Orders can be attached t an existing pen psitin. As a cnsequence (and except fr Guaranteed Stp Lss Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 17 f 56

18 Orders), if yu clse any f yur pen bets/trades all Orders yu have placed will remain in frce (subject t clause 15.3). The available Order types are as fllws: - Zlecenie z Limitem Ceny: Zlecenie wyknania transakcji p cenie wyknania (ustalnej przez Klienta i zaakceptwanej przez GFT) krzystniejszej niż bieżąca cena GFT. Limit Order: An Order t bet/trade at an executin price (set by yu and agreed by us) which is mre favurable (t yu) than the current GFT Price. Zlecenie Stp : Zlecenie wyknania transakcji p cenie wyknania (ustalnej przez Klienta i zaakceptwanej przez GFT) mniej krzystnej (dla Klienta) niż bieżąca cena GFT. Stp Order: An Order t bet/trade at an executin price (set by yu and agreed by us) which is less favurable (t yu) than the current GFT Price. Zlecenie OCO ( Jedn anuluje drugie ): Zlecenie, zgdnie z którym jeżeli złżn (jedncześnie) dwa Zlecenia i jedn zstaje wyknane, t drugie jest autmatycznie anulwane. OCO Order: An Order whereby any tw Orders are placed (at the same time), s that when either is executed the ther is autmatically cancelled. Zlecenie główne i warunkwe: Działa t w następujący spsób: - Parent and Cntingent Order: This perates as fllws:- Klient składa Zlecenie z Limitem Ceny lub Zlecenie Stp w celu twarcia nwej pzycji, nazywamy t Zleceniem głównym. Zlecenia główneg nie mżna dłączyć d istniejącej twartej pzycji; yu place a Limit Order r a Stp Order t pen a new psitin, we call this the parent Order. This parent Order cannt be attached t an existing pen psitin; pnadt jedncześnie ze złżeniem zlecenia główneg Klient składa również inne Zlecenie. Jednakże t drugie zlecenie wejdzie w życie tylk wówczas, jeżeli zstanie wyknane Zlecenie główne. in additin t and at the same time as yu place the parent Order, yu als place any ther Order. Hwever, this secnd Order will nly becme effective if the parent Order is executed. Zlecenie Trailing Stp: Działa t w następujący spsób: - Trailing Stp: This perates as fllws:- Klient składa Zlecenie Stp w kreślnej dległści ( Odległść Stpu ) d bieżącej Ceny GFT; yu place a Stp Order at a specific distance ( Stp Distance ) frm the current GFT Price; jeżeli Cena GFT zmieni się krzystnie w stsunku d pzimu Zlecenia Stp, Zlecenie Stp zstanie przesunięte w taki spsób, że Odległść Stpu (j.w.) zstanie utrzymana. Jednakże niekniecznie musi tak być, jeżeli Cena GFT zmieni się na niekrzyść Klienta, a następnie na jeg krzyść patrz niżej; if the GFT Price mves favurably t the level f the Stp Order, the Stp Order will mve s that the Stp Distance (i.e. as abve) is maintained. Hwever, this des nt necessarily apply if the GFT Price has mved against yu and then mves in yur favur see belw; jeżeli Cena GFT zmienia się w kierunku przeciwnym d Zlecenia Stp: - if the GFT Price mves adversely t the level f the Stp Order:- pzim Zlecenia Stp nie ulegnie zmianie, chyba że (zanim zstanie wyknane Zlecenie Trailing Stp patrz niżej) Cena GFT zacznie zmieniać się krzystnie w stsunku d pzimu Zlecenia Stp. Jeżeli Cena GFT (p zmianie w kierunku niekrzystnym) nie zacznie zmieniać się krzystnie, Zlecenie Stp pzstanie niezmienine, ile i dpóki nie zstanie przywrócna pierwtna Odległść Stpu. Jeżeli Odległść Stpu zstanie przywrócna, wówczas pzim Zlecenia Stp mże się przesunąć zgdnie z pdpkt 2 (pwyżej); the level f the Stp Order will nt mve unless (befre the Trailing Stp is executed see belw) the GFT Price starts t mve favurably t the level f the Stp Order. If the GFT Price (having mved adversely) des start t mve favurably, the Stp Order will remain static unless and until the Stp Distance has been restred. If the Stp Distance has been restred, the level f the Stp Order can then mve as per the 2 nd sub-bullet pint (abve); jeżeli siągnięty zstanie pzim Zlecenia Stp, Zlecenie zstanie wyknane; if the level f the Stp Order is reached, the Stp Order will be executed; różnica pmiędzy Ceną GFT i pzimem Zlecenia Stp Order cnie mże być większa niż Odległść Stpu, ale mże być mniejsza, jeżeli Cena GFT zmieni się niekrzystnie jak pisan w pdpkt 3 pwyżej; the gap between the GFT Price and the level f the Stp Order cannt be mre than the Stp Distance, but it may be less if the GFT Price mves adversely as per the 3 rd bullet pint abve; jeżeli Cena GFT zmienia się najpierw w jednym kierunku, a ptem w drugim, pzim Zlecenia Stp mże, ale nie musi się zmienić, jak pisan pwyżej. if the GFT Price mves in ne directin and then anther, the level f the Stp Order may r may nt mve, as utlined abve. Zlecenie Zwielkrtnine (Scale-Out): Działa t w następujący spsób: - Scale-Out Order: This perates as fllws:- Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 18 f 56

19 Klient składa Zlecenie Rynkwe, Zlecenie Ograniczne lub Zlecenie Stp, aby twrzyć nwą pzycję, c nazywa się zleceniem głównym. T Zlecenie Główne nie mże być związane z dtychczaswą twartą pzycją, a jeg wielkść musi przekraczać wielkść jedneg lt lub jednej umwy. yu place a Market Order, Limit Order r a Stp Order t pen a new psitin, we call this the parent Order. This parent Order cannt be attached t an existing pen psitin and has t be in a size f mre than ne lt r cntract; pza złżenem Zlecenia główneg i w tym samym czasie, kiedy Klient składa Zlecenie główne, Klient mże również złżyć jedn lub więcej niż jedn Zlecenie OCO. Ale te Zlecenia OCO wchdzą w życie dpier p wyknaniu Zlecenia główneg. in additin t and at the same time as yu place the parent Order, yu can als place ne r mre OCO Orders. Hwever, these OCO Orders will nly becme effective if the parent Order is executed. Jeśli więcej niż jedn Zlecenie OCO wchdzi w życie w wyniku zrealizwania Zlecenia główneg i jeśli w tym czasie zstanie wyknane jend ze Zleceń OCO, tylk drugie Zlecenie w ramach daneg Zlecenia OCO jest anulwane, inne zlecenia OCO pzstają aktualne. Where multiple OCO Orders becme effective as a result f the parent Order being executed if either Order f an OCO Order is then executed it is nly the ther Order in that particular OCO Order that is autmatically cancelled, the ther OCO rders remain effective. Gwarantwane Zlecenie Stp Lss. Jest t Zlecenie Stp dłączne d knkretnej transakcji. Złżenie Gwarantwaneg Zlecenia Stp Lss gwarantuje Cenę GFT, p której zstanie n wyknane. Patrz pkt Dla Gwarantwanych Zleceń Stp Lss bwiązują następujące pstanwienia: - Guaranteed Stp Lss Order. This is a Stp Order that is attached t a specific bet r trade. If yu place a Guaranteed Stp Lss Order, we guarantee the GFT Price at which it will be executed. See clause The fllwing apply in relatin t Guaranteed Stp Lss Orders:- Zlecenia te są dstępne wyłącznie według naszeg uznania i w stsunku d kreślnych przez nas Rynków; these Orders are nly available in ur abslute discretin and in relatin t such Markets as we specify; Zlecenia te mżna złżyć tylk w mmencie twierania pwiązanej transakcji; these Orders can nly be placed when yu place the related bet/trade; bwiązuje ddatkwy spread; an additinal spread applies; Zlecenia te (p złżeniu) nie mgą być bliżej bieżącej Ceny GFT niż nasz minimalny pzim stp. Infrmacje na temat minimalnych pzimów stp pdają arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets) znajdujące się na strnie these Orders (when placed) cannt be clser t the GFT Price than ur minimum stp level. See the Market Infrmatin Sheets lcated at (www.gftuk.cm) fr minimum stp levels; mżemy także (według własneg uznania) wyrazić zgdę na zmianę pzimu Gwarantwaneg Zlecenia Stp Lss, jednakże nwy pzim nie mże być bliżej bieżącej ceny GFT niż nasz minimalny pzim stp. Jeżeli wyrazimy zgdę na zmianę pzimu Gwarantwaneg Zlecenia Stp Lss, mamy praw d ustalenia ddatkwej płaty i/lub spreadu. W szczególnści mżemy dmówić zmiany pzimu Gwarantwaneg Zlecenia Stp Lss, jeżeli w wyniku takiej zmiany pwstanie kniecznść zapłaty Depzytu Uzupełniająceg; we may (in ur discretin) agree t change the level f a Guaranteed Stp Lss Order, but the new level cannt be clser t the GFT Price than ur minimum stp level. We may render an additinal charge and/r spread if we d agree t change the level f a Guaranteed Stp Lss Order. We can, in particular, refuse t change the level f a Guaranteed Stp Lss Order if, by changing it, Variatin Margin wuld becme payable; w przypadku zamknięcia całści lub części transakcji, d których dłączn Gwarantwane Zlecenie Stp Lss, Gwarantwane Zlecenie Stp Lss zstanie uznane za anulwane w całści lub (jeśli zamknięta zstanie tylk część dpwiedniej transakcji) w części. if yu clse all r part f the bet/trade t which the Guaranteed Stp Lss Order is attached, the Guaranteed Stp Lss Order will be deemed cancelled in full r (if yu nly clse nly part f the related bet/trade) in part. Realizacja Zleceń Executin f Orders 15.6 Pniższe pstanwienia bwiązują w stsunku d realizacji Zleceń (prócz Gwarantwanych Zleceń Stp Lss, c d których patrz pkt 15.7) i zawsze z zastrzeżeniem pkt 15.2 i 15.3: - The fllwing applies in relatin t executin f Orders (ther than Guaranteed Stp Lss Orders, as t which see clause 15.7) and subject always t clauses 15.2 and 15.3:- Zlecenia będą wyknywane przez GFT Glbal Markets, kiedy będzie t mżliwe p pierwszej Cenie GFT, jaką mżemy zaferwać. Jak stwierdzn w pkt 15.2, żadne Zlecenia nie są mnitrwane ani wyknywane pza gdzinami handlu GFT Glbal Markets dla daneg Rynku. W związku z tym, jeżeli brót Instrumentem bazwym dbywa się pza naszymi gdzinami handlu, Cena GFT, p której Zlecenie mże być wyknane, mże znacząc dbiegać d uzgdninej ceny wyknania Zlecenia; Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 19 f 56

20 Orders will be executed by GFT Glbal Markets when it is reasnably able t d s at the first GFT Price we are reasnably able t ffer. As stated in clause 15.2 n Orders are mnitred r executed utside GFT Glbal Markets trading hurs fr the relevant Market. S if the Underlying trades utside ur trading hurs, the GFT Price at which an Order may be executed may be very different t the agreed executin price f the Order; Uwaga: w kresach zmiennści kursów Instrumentu Bazweg raz w mmencie twarcia i zamknięcia Instrumentu Bazweg Cena GFT, p której Zlecenie mże być wyknane, mże znacząc dbiegać d uzgdninej ceny wyknania Zlecenia; nte that in times f vlatility f the Underlying and at the pening and clsing f an Underlying, the GFT Price at which an Order may be executed may be cnsiderably different t the agreed executin price f the Order; jeżeli cena twarcia lub cena realizacji Instrumentu Bazweg przewyższa uzgdniną cenę wyknania Zlecenia (tzw. luka cenwa, czyli gapping ), Zlecenie zstanie wyknane p pierwszej Cenie GFT, jaką mżemy zaferwać; if the Underlying pens thrugh r trades thrugh the agreed executin price f an Order (knwn as gapping ), we will execute at the first GFT Price we are reasnably able t ffer; w stsunku d Rynków, gdzie ntwania dbywają się pza gdzinami brtu Instrumentem Bazwym, Zlecenia mgą być wyknywane p Cenie GFT, jaką uznamy za uzasadniną. in relatin t Markets quted utside the trading hurs f the Underlying, Orders may be filled at the GFT Price we cnsider reasnable. Wyjątki d pwyższych reguł są następujące: - The exceptins t the abve are: - jeżeli uzgdniliśmy inaczej z Klientem; if we have agreed smething different with yu; jeżeli uzgdnina cena wyknania dla Zlecenia zstanie siągnięta pza naszymi gdzinami handlu dla daneg Rynku, ale (d mmentu wznwienia naszeg handlu) Cena GFT ulegnie zmianie w taki spsób, że uzgdnina cena wyknania nie jest (w mmencie wznwienia naszeg handlu) siągnięta lub przekrczna. W takiej sytuacji nie wyknamy Zlecenia p wznwieniu handlu; pzstanie n aktywne z zastrzeżeniem wszystkich pzstałych pstanwień niniejszeg pkt 15. if the agreed executin price fr an Order is reached utside ur trading hurs fr the relevant Market but (by the time ur trading hurs re-cmmence) the GFT Price has mved s that the agreed executin price is nt (when ur trading hurs re-cmmence) reached r exceeded. In this case, we will nt execute the Order when we re-cmmence trading; it will remain in frce subject t all ther prvisins f this clause W wypadku Gwarantwaneg Zlecenia Stp Lss, zlecenie zstanie wyknane p uzgdninej cenie, nawet jeśli wystąpi luka cenwa i bez względu na gdziny handlu GFT. In the case f a Guaranteed Stp Lss Order, that Order will be executed at the agreed executin price, even if the Market gaps and regardless f GFT Glbal Markets trading hurs W stsunku d wyknania Zleceń, z wyjątkiem Gwarantwanych Zleceń Stp Lss, bwiązują następujące graniczenia: - The fllwing restrictins apply in relatin t the executin f Orders, except Guaranteed Stp Lss Orders:- Zlecenia dnszące się d akcji brytyjskich mgą być graniczne d systemu NMS; Orders that relate t UK equities may be restricted t NMS; Wielkść Zleceń dtyczących akcji ntwanych na giełdach innych niż Lndn Stck Exchange Plc mże być graniczna w zależnści d płynnści danych akcji na dpwiedniej giełdzie w mmencie wyknania; Orders relating t equities listed n exchanges ther than the Lndn Stck Exchange Plc may be restricted in size depending n liquidity f the relevant equities n the relevant exchange at the time f executin; Zlecenia będą pdlegać limitm maksymalnej wielkści transakcji bwiązującej w mmencie wyknania; Orders will be subject t the maximum stake/trade size applicable n executin; iw wypadku Zleceń z Limitem Ceny, jeżeli płynnść Instrumentu Bazweg jest niedstateczna, aby umżliwić nam zapewnienie Ceny GFT d wyknania całści Zlecenia z Limitem Ceny, mamy praw wyknać t Zlecenie w transzach (patrz niżej) alb wstrzymać się z wyknaniem teg Zlecenia d mmentu, kiedy będziemy mgli zapewnić Cenę GFT dla wyknania całści Zlecenia. in the case f Limit Orders if there is insufficient liquidity in the Underlying t enable us t prvide a GFT Price fr executin f the entire Limit Order, we are entitled t execute the Limit Order in tranches; (see belw) r t refrain frm executing the Limit Order until we are able t prvide a GFT Price fr executin f the whle Limit Order. Zlecenia pdlegające pwyższym graniczenim mgą być wyknane w transzach p różnych Cenach GFT zgdnie z pwyższymi graniczeniami; Ceny GFT, p których wyknywane są pszczególne transze, mgą się znacząc różnić. Jeżeli wyknamy część Zlecenia Klienta (zgdnie z tym, czym mwa pwyżej), Klient ma praw anulwać dwlną część Zlecenia, która nie zstała wyknana. Orders subject t the abve restrictins may be executed in tranches at different GFT Prices in accrdance with the abve restrictins; the GFT Price at which each tranche is executed may vary cnsiderably. If we have executed part f yur Order (as mentined abve) yu are entitled t cancel any part f the Order that has nt been executed. Registered Office as abve. Authrized and Regulated by FSA. Page 20 f 56

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Typu CFD (Contract for Difference Kontrakt Na Różnice Cenowe) oraz Spot. Rachunki Depozytowe

Warunki dla Kontraktów Typu CFD (Contract for Difference Kontrakt Na Różnice Cenowe) oraz Spot. Rachunki Depozytowe Warunki dla Kntraktów Typu CFD (Cntract fr Difference Kntrakt Na Różnice Cenwe) raz Spt. Rachunki Depzytwe 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - naszych Warunków Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsk-Biała: Świadczenie usług pcztwych dtyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowadeba.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowadeba.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwadeba.pl Nwa Dęba: Udzielenie kredytu długterminweg dla Gminy Nwa Dęba Numer głszenia: 129379-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl ID.272.54.2012 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.chjnice.pl Chjnice: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPRZĘTU-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Przeprwadzenie audytu zewnętrzneg prjektu współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl Zgrzelec: termmdernizacja budynków szkły pprzez dcieplenie ścian zewnętrznych i strpdachu, wymianę stlarki kiennej i instalacji c.. raz wymianę instalacji wdnkanalizacyjnej Numer głszenia: 95653-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA, ZP-21/11/2010 Numer głszenia: 381084-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. Świdnik: Świadczenie usług sprzątania pmieszczeń biurwych i terenu psesji Sądu Rejnweg Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Numer głszenia: 92647-2011; data zamieszczenia: 22.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

o Pub czynny jest od godziny 18.00.

o Pub czynny jest od godziny 18.00. REGULAMIN PUBU 1 GODZINY OTWARCIA PUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE Pub czynny jest d gdziny 18.00. Gdzina zamknięcia Pubu ustalana jest przez Kierwnictw- stswnie d klicznści Opłata za wejście d Pubu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI REGULAMIN DOTYCZĄCY PREZENTÓW I ROZRYWKI

KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI REGULAMIN DOTYCZĄCY PREZENTÓW I ROZRYWKI KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI REGULAMIN DOTYCZĄCY PREZENTÓW I ROZRYWKI REGULAMIN DOTYCZĄCY PREZENTÓW i ROZRYWKI Oferwanie lub przyjmwanie prezentów i rzrywki t częsty spsób wyrażania przez partnerów bizneswych

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły Biała Pdlaska: Ubezpieczenie grupwe na życie pracwników, współmałżnków raz pełnletnich dzieci pracwników Państwwej Szkły Wyższej im. Papieża Jana Pawła w Białej Pdlaskiej Numer głszenia: 59386-2015; data

Bardziej szczegółowo