REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej Wrocław, dnia 01 listopada 2014r.

2 I. Informacje o Organizatorze Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kaszubskiej 8/5, Wrocław adres strony internetowej: Ogłoszenie o Konkursie zostało zamieszczone dnia: roku - na stronie internetowej Organizatora: - na Fanpage u: https://www.facebook.com/tailoredmobilesolutions. II. Definicje Wszelkie nazwy pisane w niniejszym regulaminie wielkimi literami mają znaczenie przyjęte w niniejszym rozdziale II: 1. Regulamin niniejszy regulamin wraz ze zmianami i załącznikami zamieszczony na Fanpage u oraz na stronie internetowej Organizatora; 2. Konkurs konkurs na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej opisany w niniejszym Regulaminie; 3. Organizator Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kaszubskiej 8/5, Wrocław; 4. Uczestnik każda osoba, która złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem; 5. Jury Konkursowe 4 osobowe Jury wyłonione przez Organizatora, w skład którego wchodzą Przewodniczący Jury, Sekretarz Jury oraz dwóch członków; 6. Fanpage strona na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/tailoredmobilesolutions. III. Forma i zasady ogólne Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Regulaminu. 2. Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, w którym Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z pracami konkursowymi. Tym samym Uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się i akceptują przepisy Regulaminu. 3. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, prace konkursowe oraz wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być złożone w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia, materiały i inne informacje sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczne jest wersją wiążącą.

3 IV. Sposób porozumiewania się Organizatora z Uczestnikami Konkursu 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Uczestnicy Konkursu przekazują poprzez pocztę elektroniczną em. 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Uczestnikami jest sekretarz Jury Konkursowego: Natalia Derlatka. V. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu 1. Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Regulaminu, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął do Organizatora nie później niż do godziny 12:00 na trzy dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizatora przekazuje bez ujawniania źródła zapytania poprzez publikację na Fanpage u. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ustępie wyżej lub dotyczył udzielonych wcześniej wyjaśnień, Organizator może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Organizator może zmienić treść Regulaminu Konkursu. 5. Dokonaną zmianę Regulaminu, Organizator przekazuje niezwłocznie zamieszcza na Funpage u. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Regulaminu Konkursu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w pracy konkursowej, Zamawiający przedłuży termin składania prac konkursowych. 7. Przedłużenie terminu składania wniosków i prac konkursowych nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1. VI. Cel i przedmiot Konkursu 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej. 2. Celem konkursu jest wyłonienie: a. najlepszej pod względem kreacji, innowacji, funkcjonalności, estetyki i realizacji koncepcji aplikacji mobilnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, b. autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie koncepcji oraz wykonanie aplikacji. VII. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu 1. Na etapie opracowywania prac konkursowych. Organizator nie udostępnia żadnych materiałów, które do niego należą, nie wymaga również ich użycia w pracy konkursowej. W projekcie najważniejsze będą jego walory merytoryczne.

4 2. Aplikacja ma być przeznaczona na smartfony (Windows Phone) lub tablety (Windows 8.1). Będzie ona udostępniana przez Organizatora w serwisie Marketplace. VIII. Warunki udziału w Konkursie 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające miejsce zamieszkania lub siedzibę zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą. 2. Uczestnicy mogą wspólnie ubiegać się o udział w Konkursie. 3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie i złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z pracą konkursową. 4. Uczestnik może złożyć więcej niż jedną pracę konkursową. 5. Wnioski składa się w terminie opisanym w Regulaminie 6. Uczestnik Konkursu, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, może wprowadzić zmiany do złożonej pracy konkursowej lub ją wycofać. IX. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz prac konkursowych 1. Termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z pracami konkursowymi upływa o godz.: 23:30 w dniu roku. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać w formie na adres podany przez Organizatora. 3. Wniosek złożony po terminie, nie będzie rozpatrywany przez Jury Konkursowe. 4. Organizator dokona oceny spełnienia przez Uczestników wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestników spełniających wymagania Zamawiający dopuści do udziału w Konkursie. Uczestnicy niespełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie. 5. Wszyscy Uczestnicy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zostaną powiadomieni o wynikach oceny wniosków i kwalifikacji do Konkursu. X. Jury Konkursowe - skład i sposób pracy 1. W przedmiotowym konkursie powołane zostało Jury Konkursowe w następującym składzie: a. Andrzej Frys - Przewodniczący, b. Wojciech Wesołowski, c. Marcin Burgknap, d. Natalia Derlatka - sekretarz. 2. Sekretarz Konkursu jest członkiem Jury Konkursowego, powołanym do prowadzenia dokumentacji Konkursu.

5 3. Do zadań Jury Konkursowego należy ocena spełniania przez Uczestników Konkursu warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie, udzielanie odpowiedzi Uczestnikom konkursu na ich zapytania, ocena prac konkursowych, sporządzenie informacji o pracach konkursowych, wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu. 4. Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać nagrody, jeżeli stwierdzi, że proponowane prace nie odpowiadają założeniom i celom działań Organizatora. Decyzja o nieprzyznaniu nagrody podejmowana jest większością głosów członków Jury Konkursowego. 5. Jury Konkursowe kończy prace z chwilą wyboru najlepszej pracy konkursowej albo unieważnienia konkursu. 6. Rozstrzygnięcia Jury Konkursowego mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. XI. Praca konkursowa 1. Każdy Uczestnik Konkursu powinien przedłożyć pracę konkursowa przygotowaną i złożona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Praca konkursowa winna zawierać koncepcję aplikacji, opis merytoryczny i przedstawienie koncepcji graficznej. 2. Praca konkursowa winna być zapisana w formacie pdf. Pliki zapisane w innym formacie nie będą traktowane jako praca konkursowa i nie będą brane pod uwagę przy ocenie. XII. Kryteria oceny prac konkursowych 1. Przy ocenie prac konkursowych zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria: a. atrakcyjność pomysłu, b. spójność logiczna, c. potencjał komercyjny aplikacji, d. dopasowanie do wieku grupy docelowej, e. innowacyjność, f. niepowtarzalność koncepcji, g. walory użytkowe oraz estetyczne. 2. Jury Konkursowy przeprowadza głosowanie metodą większości głosów. W przypadku, gdy w głosowaniu, o którym mowa powyżej, liczba głosów oddanych na dwie lub więcej prac konkursowych jest równa, decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Jury Konkursowego. XIII. Rodzaj i wysokość nagród 1. Przewiduje się dwie główne nagrodę w Konkursie. 2. Autor najlepszej pracy konkursowej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości złotych, natomiast za drugą wyróżnioną pracę jej autor otrzyma telefon Nokia Lumia W terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu, autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji, których przedmiotem będzie

6 umowa na szczegółowe opracowanie koncepcji i wykonanie aplikacji (dalej: Umowa). W przypadku, gdy w terminie 4 tygodni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wynikach Konkursu nie dojdzie do podpisania Umowy z autorem najlepszej pracy konkursowej, Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do negocjacji autora pracy konkursowej, która otrzymała drugie miejsce pod względem ilości zdobytych głosów. Jeżeli została wybrana praca konkursowa Uczestników występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), Organizator może zażądać, przed zawarciem Umowy, umowy regulującej współpracę tych Uczestników. 4. Umowa zawarta z Uczestnikiem będzie zawierać klauzulę, iż otrzyma on 10% czystego zysku ze sprzedaży aplikacji (po opodatkowaniu). XIV. Zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych Uczestnik konkursu ponosi wszystkie koszty związane Z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz pracy konkursowej. Organizator nie zwraca żadnych kosztów związanych z przygotowaniem prac konkursowych. XV. Informacje o okolicznościach odrzucenia pracy konkursowej 1. Praca konkursowa zostanie odrzucona, jeśli: a. będzie sprzeczna z niniejszym Regulaminem, b. zostanie złożona w miejscu lub terminie niezgodnym z Regulaminem, 2. Prace konkursowe, które zostaną odrzucone, nie będą podlegały ocenie Jury Konkursowego XVI. Ogłoszenie wyników Konkursu Niezwłocznie po wyborze najlepszej pracy konkursowej, jednak nie później niż do r., Organizator zawiadomi wszystkich Uczestników, którzy złożyli prace konkursowe o wynikach Konkursu, a także opublikuje je na Fanpage u. XVII. Unieważnienie Konkursu 1. Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy: a. nie wpłynie żadna praca konkursowa, b. żadna złożona praca konkursowa nie spełni warunków określonych w Regulaminie Konkursu. 2. Organizator niezwłocznie zawiadomi wszystkich Uczestników konkursu o unieważnieniu Konkursu. XVIII. Postanowienia dotyczące praw autorskich oraz istotnych postanowień umowy 1. Koncepcja w zakresie objętym Konkursem, jako wytwór myśli twórców podlega ochronie zgodnie z przepisami Prawa autorskiego. Uczestnik Konkursu, któremu

7 przyznano nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia Umowy na opracowanie koncepcji szczegółowej oraz wykonanie aplikacji przenosi na Organizatora, z chwilą podpisania Umowy lub nie zawarcia Umowy po negocjacjach z przyczyn leżących po stronie Uczestnika autorskie prawa majątkowe do sporządzonej pracy na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania koncepcji - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania koncepcji i utworu w sposób inny niż określony w pkt. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej teleinformatycznej, w tym Internetu a także publiczne udostępnianie koncepcji i utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Jednocześnie Uczestnik Konkursu, wskazany w ust. 1 powyżej, udziela nadto Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do koncepcji, na polach eksploatacji określonych powyżej. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych opracowań i adaptacji pracy konkursowej będącej przedmiotem niniejszego Konkursu, w celu jej skutecznego wykorzystania dla swoich potrzeb. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Uczestnik przenosi na Organizatora własność nośnika, na którym praca konkursowa została utrwalona. 4. Uczestnik Konkursu, inny niż określony w ust. 1 powyżej, udziela Organizatorowi prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy ws. przekazania majątkowych praw autorskich do utworów konkursowych (projektów aplikacji mobilnych zgłoszonych w Konkursie) w następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania koncepcji - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania koncepcji i utworu w sposób inny niż określony w pkt. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej teleinformatycznej, w tym Internetu a także publiczne udostępnianie koncepcji i utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 5. Powyżej wskazane prawo pierwszeństwa obowiązuje przez okres 2 lat od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

8 XIX. Inne postanowienia 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niespełnienie przez Uczestników Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu. Do spraw nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy: a. ustawa 2 dnia 2 dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami); b. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz.631 z późniejszymi zmianami).

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Gdańsk, 09.02.2015 DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie tel. (+48 58) 737 9000; fax (+48 58) 737 6350 http://www.dctgdansk.pl NIP: 2040000183; Regon: 192967316 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo