TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze"

Transkrypt

1 TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze

2

3 Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii innowacji. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze redakcja naukowa Marzenna A. Weresa INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

4 Recenzent Krystyna Poznańska Redaktor Izabela Różańska Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody wydawcy zabronione. Wydanie I ISBN Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza Warszawa, al. Niepodległości Projekt okładki Agencja promocyjno-wydawnicza UNIGRAF Skład i łamanie Sowa Druk na życzenie tel Druk i oprawa Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu Radom, ul. Pułaskiego 6/10 tel Zamówienie 84/IX/07

5 Spis treści Marzenna Anna Weresa Wprowadzenie... 7 Część I Powiązania nauka biznes w świetle teorii Marcin Gomułka 1. Wzrost produktywności jako rezultat transferu wiedzy z nauki do biznesu na Mazowszu Marzenna Anna Weresa 2. Formy i metody powiązań nauki i biznesu Marta Mackiewicz 3. Instrumenty wspierania powiązań nauka biznes w świetle teorii Część II Stan powiązań nauka biznes w województwie mazowieckim Marzenna Anna Weresa 4. Charakterystyka rozwoju nauki i techniki w regionie Mazowsza Mariusz Próchniak 5. Produktywność w branżach na Mazowszu Marta Mackiewicz 6. Formy powiązań instytucji naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami wyniki badań ankietowych i studiów przypadku

6 6 Spis treści Marta Mackiewicz, Marcin Gomułka 7. Działalność fi rm odpryskowych (spin-off) Irmina Mikołajewska, Marcin Gomułka 8. Działalność patentowa i licencyjna jako elementy transferu wiedzy między nauką a biznesem w województwie mazowieckim Marta Goetz 9. Powiązania fi rm z kapitałem zagranicznym z ośrodkami naukowymi na Mazowszu wybrane przykłady Elżbieta Wojnicka 10. Przepływ kadr między nauką a biznesem na Mazowszu Katarzyna Kandefer, Agnieszka Ogrocka-Klepacz, Natalia Pawluczuk 11. Badanie przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych Beata Zientara 12. Centra transferu technologii na Mazowszu jako instytucje wspierające transfer wiedzy Część III Polityka i instrumenty wspierania transferu wiedzy i innowacji w europejskich regionach. Studia przypadków Paulina Fabrowska, Marta Mackiewicz 13. Promocja praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki przegląd rozwiązań zaproponowanych w regionalnych strategiach innowacji w polskich regionach Walter Leal Filho 14. Polityka innowacji w Niemczech: narzędzia wspierające powiązania między nauką i biznesem oraz komercjalizację wiedzy w regionie Hamburga Lynn M. Martin 15. Wspieranie powiązań przemysłu i nauki w Wielkiej Brytanii: charakterystyka i dobre praktyki na przykładzie regionu West Midlands Anna Kaderabkova 16. Wspieranie relacji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem w regionach europejskich: dobre praktyki na przykładzie Republiki Czeskiej Annamária Inzelt, Lászlo Csonka 17. Instrumenty wzmacniające regionalny potencjał wiedzy na Węgrzech Marzenna Anna Weresa Zakończenie

7 Marzenna Anna Weresa Wprowadzenie O tworzeniu i rozprzestrzenianiu się innowacji decydują zarówno posiadane przez kraj/region zasoby materialne i ludzkie, niezbędne dla rozwoju nauki i techniki, jak i rozwiązania prawno-instytucjonalne, które określają sposób oraz możliwości wykorzystania tych zasobów. Ramy ogólne powiązań między nauką a gospodarką wyznacza wybrany w danym kraju model narodowego systemu innowacji, a dodatkowo uzupełniają je szczegółowe rozwiązania wprowadzone na szczeblu lokalnym w regionalnych systemach innowacji. Trzy powiązane ze sobą wymiary współczesnej gospodarki światowej globalny, narodowy i regionalny (lokalny) decydują o zdolności do tworzenia nowej wiedzy, umiejętności jej wykorzystania oraz budowania na bazie innowacji narodowej i regionalnej przewagi konkurencyjnej. O ile narodowy wymiar polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej ma w Polsce prawie dziesięcioletnią tradycję, o tyle regionalne podejście do aktywnego kształtowania środowiska innowacyjnego jest istotnym novum, które zyskało na znaczeniu dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej i przekazaniu części kompetencji przez rząd centralny na szczebel regionu w celu realizacji zasady spójności gospodarczej i społecznej. W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreślano, że uczące się regiony (learning regions) mają być motorem rozwoju gospodarczego 1. Jednocześnie w polityce UE jest to jeden ze środków realizacji zaktualizowanej strategii lizbońskiej. Nacisk na regionalne podejście do innowacyjności znajduje wyraz w rozszerzeniu o aspekt regionalny badań porównawczych prowadzonych przez Komisję Europejską. Innovation Scoreboard z 2006 r. po raz pierwszy dokonuje pełnej oceny potencjału innowacyjnego europejskich regionów, przedstawia listę rankingową opartą na syntetycznym wskaźniku innowacyjności oraz analizuje mocne i słabe strony poszczególnych regionów we wszyst- 1 Por. np. K. Morgan, The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, Papers in Planning Research, no. 157, Department of City and Regional Planning, University of Wales, Cardiff 1995; J. Howells, Regional Systems of Innovation?, w: Innovation Policy in a Global Economy, red. D. Archibugi et al., Cambridge University Press, Cambridge 1999; B. Lundvall, Why the New Economy is a Learning Economy, DRUID Working Paper 04-01, Aalborg University, Aalborg 2004.

8 8 Marzenna Anna Weresa kich krajach UE 2. Województwo mazowieckie jest liderem wśród polskich regionów pod względem rozwoju nauki, techniki oraz innowacyjności, ale w rankingu regionów UE, sporządzonym według wartości indeksu innowacyjności, Mazowsze zajmuje dopiero miejsce 65 (wśród 159 regionów UE, dla których dostępne były dane statystyczne) 3. W związku z tym istotnego znaczenia nabiera regionalna polityka innowacyjna, której zadaniem jest wdrożenie regionalnej strategii innowacji. W 2005 r. rozpoczęto tworzenie strategii innowacji dla Mazowsza (projekt RIS MAZOVIA), a jej założenia, cele i instrumenty realizacji będą się opierały na szczegółowej diagnozie sytuacji dotyczącej poziomu rozwoju naukowego i zaawansowania technologicznego oraz innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza. Niniejsza książka zawiera szczegółową analizę jednego z aspektów charakteryzujących sferę B + R oraz innowacyjność w województwie mazowieckim koncentruje się na powiązaniach między jednostkami naukowymi a gospodarką na terenie Mazowsza oraz efektywności procesów transferu technologii z sektora badawczo-rozwojowego do sektora komercyjnego. Prezentowane tezy i wnioski są rezultatem badań przeprowadzonych w Instytucie Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w okresie od maja 2006 r. do września 2007 r. w ramach projektu Transfer wiedzy analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii innowacji, współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W książce wyodrębniono trzy główne części, które podzielono na rozdziały poświęcone analizie szczegółowych zagadnień. Ksiązka oparta jest na podstawach teoretycznych dotyczących zagadnień transferu wiedzy i jego roli w tworzeniu i wprowadzaniu innowacji. Na bazie teorii przeprowadzone zostały badania empiryczne (ankiety, pogłębione wywiady, studia przypadków) pozwalające na szczegółową diagnozę powiązania nauki z gospodarką na terenie województwa mazowieckiego. Obie części teoretyczna i empiryczna wzbogacone analizą doświadczeń innych krajów, pozwoliły na sformułowanie wniosków przydatnych dla regionalnej polityki innowacyjnej, a w szczególności rekomendacji do wykorzystania przy tworzeniu założeń regionalnej strategii innowacji na Mazowszu. Część I (rozdziały 1 3) zawiera przegląd najważniejszych zagadnień teoretycznych odnoszących się do innowacyjności oraz transferu wiedzy z nauki do biznesu. Jej celem jest wskazanie korzyści dla gospodarki regionu, jakie wiążą się z wprowadzaniem innowacji i dyfuzją wiedzy z sektora nauki do biznesu, oraz identyfi kacja różnych form powiązań między tymi sektorami, a także analiza alternatywnych możliwości wsparcia tej współpracy. W rozdziale 1 pokazano ekonomiczny wymiar działalności innowacyjnej i w konsekwencji jej efekty dla dobrobytu społecznego. Zarówno prace teoretyczne, jak i liczne badania empiryczne udowodniły, że rezultatem przekształcenia wiedzy w innowacje 2 H. Hollanders, 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, Maastricht, November 2006, revised January Ibidem.

9 Wprowadzenie 9 jest poprawa konkurencyjności gospodarki 4, a wymiernym tego przejawem jest wzrost produktywności pracy. W związku z tym, analizując transfer wiedzy i jego wpływ na innowacyjność, warto mieć na uwadze ten końcowy rezultat, do którego ma prowadzić działalność innowacyjna. Zastosowanie produktywności jako miary efektów innowacji dla dobrobytu społecznego, po pierwsze, pozwala na statystyczną kwantyfi kację tego zjawiska, po drugie, ułatwia ocenę jego rozmiarów oraz wskazanie dziedzin najbardziej innowacyjnych w danym regionie, a po trzecie, pozwala na dokonywanie porównań między różnymi regionami. W rozdziale 1 zawarte jest szerokie uzasadnienie przydatności produktywności w pomiarze efektów innowacji; wskazano również na pewne niedoskonałości i ograniczenia tego miernika. Rozdział 2 zawiera szczegółową charakterystykę różnorodnych form i metod transferu wiedzy z nauki do biznesu, z uwzględnieniem nie tylko transferu wewnątrzkrajowego, ale także możliwości i form przepływu wiedzy z zagranicznych ośrodków badawczych. Skuteczny transfer wiedzy decyduje o funkcjonowaniu systemu innowacyjnego, determinując tempo, w jakim wynalazki i inne nowe rozwiązania stworzone przez naukowców zostaną przez przedsiębiorców przekształcone w innowacje rynkowe. Analiza poszczególnych form powiązań sfery naukowej z przemysłem poprzedzona jest krótkim komentarzem terminologicznym i prezentacją dwóch podstawowych modeli teoretycznych przekształcenia rezultatów badań naukowych w innowacje (model liniowy i nieliniowy). Na tym tle scharakteryzowano różnorodne kanały przepływu wiedzy z ośrodków badawczych i uniwersytetów do przedsiębiorstw, zarówno formalne, jak i nieformalne, dokonano oceny ich efektywności i wskazano na implikacje rozważań teoretycznych dla dalszych badań empirycznych. W rozdziale 3, który zamyka teoretyczną część książki, omówiono instrumenty wspierające powstawanie i efektywność różnych typów powiązań nauki i przedsiębiorstw. Podstawą rozważań jest teoria powiązań sieciowych oraz innych form współpracy w ramach systemów innowacyjnych. Następnie zaprezentowane zostały poszczególne instrumenty polityki innowacyjnej związane z transferem wiedzy, w podziale na trzy grupy: instrumenty kształtujące otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw oraz sfery naukowej, narzędzia fi nansowe, a także instrumenty wspierające mobilność kadr. Ponieważ narzędzia polityki innowacyjnej stymulujące kontakty nauki i biznesu powinny oddziaływać dwukierunkowo, tj. wzmacniać zachęty dla współpracy i eliminować bariery, w rozdziale 3 pokazano również główne pola oddziaływania polityki innowacyjnej, z uwzględnieniem barier, jakie pojawiają się po stronie naukowców oraz po stronie przedsiębiorstw. Uwagi te stanowiły punkt wyjścia prowadzonych w ramach projektu badań empirycznych w jednostkach naukowych Mazowsza oraz fi rmach odpryskowych, w których szczególny nacisk położono na identyfi kację barier współpracy środowiska naukowego i przedsiębiorstw. Szczegółową prezentację wyników tych badań zawiera część II niniejszej książki (rozdziały 4 12). 4 M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990; M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s

10 10 Marzenna Anna Weresa Teoretyczną i empiryczną część książki spajają badania statystyczno-literaturowe zawarte w rozdziałach 4 i 5. Jest to diagnoza podażowej i popytowej strony procesu innowacyjnego na Mazowszu. Rozdział 4 opisuje główne tendencje rozwoju nauki i techniki w województwie mazowieckim, z uwzględnieniem zasobów fi nansowych, rzeczowych (aparatura badawcza) oraz ludzkich, co pozwala na wyodrębnienie silnych i słabych stron sektora nauki na Mazowszu. Drugą stronę procesu innowacyjnego popytową pokazuje rozdział 5, w którym analizowana jest produktywność branż mazowieckiego przemysłu, z uwzględnieniem dwóch aspektów: produktywności pracy oraz łącznej produktywności czynników wytwórczych (pracy i kapitału rzeczowego). Analiza pozwala określić, które branże na Mazowszu są najbardziej rozwojowe oraz gdzie można oczekiwać wzrostu popytu na wyniki działalności B + R. Zagadnienia podażowych i popytowych źródeł innowacji pogłębione zostały w badaniach źródłowych prowadzonych w mazowieckich jednostkach naukowych, fi rmach odpryskowych (spin-off), przedsiębiorstwach zakładanych przez absolwentów wyższych uczelni (tzw. fi rmach start-up), fi rmach międzynarodowych działających na Mazowszu oraz mazowieckich centrach transferu technologii, które przedstawiono w dalszej części książki (rozdziały 6 12). Podstawowym celem tych badań było określenie, jak silne, intensywne i trwałe są powiązania sfery badawczej i przemysłowej na Mazowszu. Badania empiryczne prowadzone były w kilku etapach. Wstępny obraz współpracy nauka biznes uzyskano dzięki szerokim badaniom ankietowym sfery naukowej, na potrzeb y których stworzono bazę danych zawierającą informacje o jednostkach naukowych zlokalizowanych na Mazowszu. Ankietowaniem objęto wszystkie jednostki naukowe, a następnie w wybranych ośrodkach badawczych przeprowadzono pogłębione, ustrukturyzowane wywiady. Pozwoliło to na uzyskanie informacji na temat komercjalizacji wiedzy przez instytucje sektora badawczo-rozwojowego w województwie mazowieckim i dodatkowo na zidentyfi kowanie istniejących na terenie województwa mazowieckiego fi rm odpryskowych, które wyłoniły się z badanych instytucji naukowo-badawczych w celu wdrożenia rezultatów badań naukowych. Wyniki tych badań, z uwzględnieniem potrzeb instytucji naukowo-badawczych dotyczących współpracy z biznesem oraz barier ją ograniczających, zaprezentowane są w rozdziale 6. Wyniki kolejnego etapu badań podsumowuje rozdział 7. Celem tej fazy badania była identyfi kacja i analiza działalności tzw. fi rm odpryskowych (spin-off) na Mazowszu. Firmy te defi niowane są jako podmioty gospodarcze utworzone przez jednostki badawcze lub indywidualnych naukowców w celu wdrożenia w praktyce nowych rozwiązań będących rezultatem badań w jednostkach naukowych. Ankietowanie ośrodków naukowych i uniwersytetów oraz bezpośrednio pracowników sektora badawczego pozwoliło wskazać 50 takich fi rm spin-off na Mazowszu. Analiza ich funkcjonowania opiera się na kwestionariuszu ankietowym, który rozesłano do wszystkich zidentyfi kowanych fi rm, oraz na wynikach bezpośrednich wywiadów przeprowadzonych w wybranych fi rmach i opracowanych na tej podstawie studiach przypadków. Wspieranie tego typu przedsiębiorczości przez państwo jest istotne ze względu na to, że fi rmy spin-off są z reguły wysoko innowacyjne. Ponadto ten sposób komercjalizacji wiedzy jest sto-

11 Wprowadzenie 11 sunkowo szybki i pozwala na ciągłą, zwykle bezpośrednią komunikację i współpracę sektora nauki i biznesu, co przynosi znaczne korzyści obu stronom. Jednakże rozpoczęcie działalności typu spin-off wymaga w pierwszej fazie pokonania wielu barier natury instytucjonalnej i biznesowej. Z tego względu na Mazowszu, podobnie jak i w całej Polsce, ten rodzaj komercjalizacji wiedzy jest stosunkowo mało rozpowszechniony. Dokonana w rozdziale 7 analiza motywów takiej działalności i korzyści z niej płynących, a także pokazanie dobrych praktyk, które mogą być wzorem dla modelowania współpracy w tej formie, oraz określenie, jakie są główne jej bariery, stanowią przyczynek do oceny funkcjonowania przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim. W rozdziale 8 analizowana jest kolejna forma transferu wiedzy bezpośrednie licencje patentowe, udzielane przez jednostki naukowe przedsiębiorstwom. Ocena aktywności patentowo-licencyjnej mazowieckich ośrodków naukowych opiera się na statystykach GUS oraz informacjach z bazy danych Urzędu Patentowego. W rozdziale tym wskazano jednostki naukowe Mazowsza posiadające znaczącą pozycję w regionie w zakresie działalności patentowej oraz określono dziedziny, w których uzyskano najwięcej patentów, co może być podstawą do wnioskowania na temat specjalizacji technologicznej Mazowsza. W wybranych studiach przypadków przeanalizowano także praktykę licencjonowania praw patentowych do małych i średnich fi rm, wskazując na korzyści i bariery tego sposobu komercjalizacji wiedzy. W kolejnym rozdziale części II analizuje się przepływ wiedzy i współpracę środowiska biznesowego z akademickim od strony przedsiębiorców. Przedmiotem analizy jest szczególna grupa fi rm, tj. przedsiębiorstwa założone przez zagranicznych inwestorów, które prowadzą na Mazowszu działalność badawczo-rozwojową, a więc tę najbardziej pożądaną dla poprawy konkurencyjności i rozwoju regionu. Podjęcie analizy dotyczącej działalności fi rm transnarodowych jest istotne ze względu na znaczną ich liczbę na Mazowszu oraz potrzebę oceny skali transferu innowacji z zagranicy. Źródłem informacji wykorzystanych w rozdziale 9 są bezpośrednie, ustrukturyzowane wywiady przeprowadzone w siedmiu fi rmach z kapitałem zagranicznym zlokalizowanych na Mazowszu. Scharakteryzowano dwa aspekty działalności tych przedsiębiorstw: funkcjonowanie centrów B + R tych podmiotów oraz ich współpracę z polskim środowiskiem naukowym. Celowa migracja kadr między sferą naukową i przemysłową jest tematem rozdziału 10. Przepływ kadr to kontakty związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeń (np. zatrudnianie naukowców w przedsiębiorstwach, działalność ekspercka naukowców na rzecz biznesu) lub z procesem dydaktycznym (np. udział przedsiębiorców w radach programowych kierunków studiów, kursach, szkoleniach, podejmowanie przez przedstawicieli biznesu studiów podyplomowych). Materiały źródłowe do tego rozdziału uzyskano poprzez badanie witryn internetowych przedsiębiorstw z branż o najwyższym udziale w przychodach i zatrudnieniu w województwie mazowieckim, pod kątem informacji o kontaktach z nauką (po 30 fi rm z sześciu branż), oraz witryn internetowych wydziałów technicznych, ekonomicznych i nauk ścisłych pięciu pub-

12 12 Marzenna Anna Weresa licznych uczelni mazowieckich. Te dwie podstawowe formy przepływu kadr między nauką a biznesem, z uwzględnieniem różnych typów współpracy oraz skali i zakresu ich występowania w województwie mazowieckim, zostały przeanalizowane z perspektywy zarówno przedsiębiorstw, jak i uczelni. Kolejna, nie mniej istotna, forma powiązań nauki z biznesem na Mazowszu to działalność przedsiębiorcza studentów lub absolwentów wyższych uczelni. Tak zwane fi rmy start-up są jednym ze sposobów praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w procesie edukacyjnym. Zagadnienie to analizowane jest w rozdziale 11 ksiązki, w którym uwzględniono również aspekt innowacyjności fi rm typu start-up. Badanie wśród młodych właścicieli fi rm zostało przeprowadzone za pomocą ankiety telefonicznej (zbadano ponad 90 fi rm na Mazowszu) i uzupełnione trzema studiami przypadków fi rm start-up. Działalność przedsiębiorczą absolwentów uczelni mazowieckich scharakteryzowano na tle tendencji rozwoju rynku pracy na Mazowszu, aby skonfrontować możliwości zatrudnienia, jakie stoją przed absolwentami wyższych uczelni po zakończeniu studiów, z ich nastawieniem do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo dokonano przeglądu instytucji, które ułatwiają start młodym przedsiębiorcom, a w szczególności programów i inicjatyw zachęcających do zakładania fi rm działających na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Ten aspekt, odnoszący się do instytucjonalnego wsparcia komercjalizacji wiedzy na Mazowszu, kontynuowany jest w rozdziale 12, w którym dokonano przeglądu centrów transferu technologii działających w województwie mazowieckim. Są to jednostki doradcze, szkoleniowe i informacyjne, typu non-profit, działające na rzecz różnych podmiotów, po stronie zarówno popytu na technologie ze strony przedsiębiorstw, jak i podaży rozwiązań technicznych, pojawiającej się jako rezultat działalności B + R. Rozdział ten jest syntezą badań stron internetowych tych organizacji, informacji uzyskanych w sondażu telefonicznym oraz wiedzy pochodzącej z bezpośrednich wywiadów z pracownikami 14 mazowieckich centrów transferu technologii. Zawiera on kategoryzację usług oferowanych przez centra transferu technologii na Mazowszu i analizę form współpracy inicjowanej przez te jednostki. Podsumowaniem rozdziału jest próba oceny funkcjonowania tych jednostek z uwzględnieniem ich znaczenia jako ogniwa łączącego biznes i naukę. Część III niniejszej książki (rozdziały 13 17) koncentruje się na polityce innowacyjnej wybranych regionów europejskich. Wiele uwagi poświęcono w szczególności instrumentom wspierania transferu wiedzy w wybranych regionach w celu identyfi kacji dobrych praktyk, które mogłyby być przydatne dla tworzącej się obecnie strategii innowacji Mazowsza. Jako przedmiot analizy wybrano, po pierwsze, pozostałe regiony w Polsce (rozdział 13), gdyż doświadczenia ich funkcjonowania w takich samych, jak na Mazowszu, ramach prawno-instytucjonalnych polskiego system innowacyjnego mogą pozwolić na uniknięcie popełnionych błędów oraz zastosowanie rozwiązań, które już sprawdziły się w polskiej praktyce. W kolejnych rozdziałach analizowane są doświadczenia i dobre praktyki innych regionów europejskich. Są to najpierw dwa regiony ze starych krajów UE-15 Hamburg w Niemczech (rozdział 14) oraz West Midlands w Wielkiej Brytanii (rozdział 15). Z re-

13 Wprowadzenie 13 gionów położonych w nowych krajach UE z Europy Środkowej, które weszły do Unii razem z Polską w 2004 r., wybrano jako przedmiot analizy region Pragi w Czechach (rozdział 16) i region Węgier Środkowych ze stolicą w Budapeszcie (rozdział 17). Oba te regiony są podobne do Mazowsza w tym sensie, że zlokalizowane są wokół stolicy państwa i charakteryzują się najwyższą w kraju koncentracją działalności B + R. Jednakże zarówno region Pragi, jak i Węgry Środkowe zajmują znacznie wyższą pozycję niż Mazowsze w rankingu innowacyjności europejskich regionów. W związku z tym doświadczenia tych regionów w zakresie wspierania innowacyjności mogą być dla Mazowsza pomocne w kształtowaniu regionalnej strategii innowacji, gdyż regiony te startowały w podobnych warunkach transformacji gospodarczej i transformacji narodowego systemu innowacji od planu do rynku, a osiągnęły lepsze rezultaty. Wyniki szczegółowej diagnozy stanu zaawansowania różnych form powiązań nauki z biznesem na Mazowszu, zawarte w poszczególnych rozdziałach niniejszej książki, pozwalają na sformułowanie propozycji rozwiązań instytucjonalnych oraz działań i instrumentów możliwych do zastosowania w ramach polityki innowacyjnej na szczeblu regionalnym, które usprawniłyby transfer wiedzy z nauki do biznesu. Odpowiednie konkluzje zawarte są w zakończeniu. Książka jest pracą zbiorową pracowników naukowych i doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz naukowców z innych ośrodków współpracujących w realizacji projektu. Autorzy tworzą zespół badawczy skupiony w Instytucie Gospodarki Światowej SGH, specjalizujący się w analizach problematyki innowacyjności i konkurencyjności krajów i regionów.

14

15 Część I Powiązania nauka biznes w świetle teorii

16

17 Marcin Gomułka 1. Wzrost produktywności jako rezultat transferu wiedzy z nauki do biznesu na Mazowszu 1.1. Do czego potrzebna jest innowacyjność? Innowacyjność i związany z nią transfer wiedzy z nauki do biznesu to zagadnienia, które w Polsce dopiero od paru lat zaczęto szerzej włączać do polityki gospodarczej na wszystkich szczeblach administracyjnych. Na wzmożonym zainteresowaniu innowacyjnością zaważyła strategia lizbońska (2000) Unii Europejskiej, która uznaje ją za sposób na osiągnięcie strategicznego celu najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Polskie dokumenty strategiczne w dużej mierze opierają się na tym samym założeniu. Na przykład na szczeblu centralnym dokument Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata Ministerstwa Gospodarki uznaje za cel strategiczny wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy. Podobne odniesienia można znaleźć w dokumentach na szczeblach regionalnych, np. założenia RIS Mazovia mówią o tym, że przewagę konkurencyjną i trwały rozwój osiągają głównie te regiony, które inwestują w edukację i innowacje. Uogólniając, można powiedzieć, że decydenci oczekują, iż za pomocą innowacyjności uda się osiągnąć szereg pozytywnych skutków o charakterze ekonomicznym. Niestety dokumenty te nie objaśniają, jaki jest mechanizm przełożenia działań innowacyjnych na wyniki ekonomiczne. Można powiedzieć, iż zakłada się, że istnieje związek skutkowo-przyczynowy i jest on wystarczająco silny, aby rezultaty były widoczne. Do najważniejszych oczekiwanych rezultatów należą: szybszy rozwój (regionu), konkurencyjność (regionu, przedsiębiorstw),

18 18 Marcin Gomułka więcej miejsc pracy, nowe miejsca pracy w nowoczesnych sektorach. Wydaje się, że zbyt szerokie formułowanie oczekiwanych rezultatów jest problematyczne. Jeżeli staramy się realizować zbyt wiele celów jednocześnie, to mogą między nimi wystąpić sprzeczności. Na przykład konkurencyjność przedsiębiorstw w danej branży może (chociaż nie musi) być związana ze zmniejszaniem ilości miejsc pracy, np. gdy rośnie wydajność pracy. Z kolei w literaturze ekonomicznej krytykuje się takie pojęcia jak konkurencyjność i lepsze miejsca pracy, ponieważ są one trudne do zmierzenia. Jest to poważny problem metodologiczny: kiedy pewne zjawisko nie jest mierzalne, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy za pomocą naszych działań osiągamy istotny postęp. Na pewno można powiedzieć, że wymienione rezultaty mają na celu zwiększanie dobrobytu obywateli. Otóż w ekonomii najczęściej używaną miarą dobrobytu jest produkt wytwarzany na jednego mieszkańca. Miara ta oczywiście nie zawiera wszystkich możliwych aspektów dobrobytu, ale jest z nim silnie związana. Oprócz tego odpowiednie dane są dostępne w długich szeregach czasowych. Produkt na jednego mieszkańca jest miarą dobrobytu, ale ważniejsze dla analizy innowacyjności i transferu wiedzy jest zbadanie, jak jest on wytwarzany. Miarą wytwarzania dobrobytu będzie również produkt, ale wytworzony przez jednego pracownika. Miara ta jest zwana produktywnością pracy i ma tę zaletę, że pozwala analizować zjawiska również na poziomie poszczególnych branż czy pojedynczych przedsiębiorstw. Produktywność pracy jest związana z produktem na mieszkańca poprzez wskaźnik stopy zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym 1. Produktywność pracy (produkt wytworzony na jednego pracownika) oraz stopa zatrudnienia łącznie określają PKB per capita. W związku z tym działania innowacyjne i transfer wiedzy, jeżeli mają mieć jakąkolwiek społeczną wartość, powinny się przekładać na wzrost produktywności. Użycie produktywności jako miary skuteczności działań innowacyjnych ma tę zaletę, że wymienione wcześniej rezultaty (rozwój, konkurencyjność, miejsca pracy) są z nią dodatnio powiązane. Jeżeli chodzi o konkurencyjność, większość ekonomistów jest zgodnych co do tego, że pod tym popularnym pojęciem ukrywa się ekonomiczne pojęcie produktywności, tzn. fi rmy konkurencyjne po prostu są bardziej produktywne od innych. Jeżeli za lepsze miejsca pracy uważamy te, które pozwalają na wyższe płace, to produktywność również tutaj jest wystarczającym miernikiem, ponieważ w długim okresie wysokość płac jest skorelowana z ogólnym poziomem produktywności pracy. Badania na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw wskazują, że zatrudnienie rośnie w tych fi rmach, w których rośnie produktywność pracy (nawet jeżeli w całej branży zatrudnienie spada). Dla potrzeb dalszej analizy dobrze będzie podzielić produktywność pracy (PP) na czynnik wydajności pracy (WP) oraz na jednostkową wartość dodaną (jwd). Jed- 1 W przypadku Polski ma to bardzo duże znaczenie. Polska ma najniższą w UE stopę zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym lat (ok. 55%), co bardzo zaniża nasze PKB per capita względem potencjału przy tej samej produktywności pracy.

19 1. Wzrost produktywności jako rezultat transferu wiedzy z nauki do biznesu na Mazowszu 19 nostkowa wartość dodana to różnica między ceną wytwarzanego dobra a kosztami pośrednimi (materiały, energia, usługi obce). Jednostkowa wartość dodana jest źródłem płac i zysków przedsiębiorstwa. Ramka 1.1. Wyprowadzenie składników produktywności pracy Oznaczenia: Y produkt wyrażony jako wartość dodana produkcji (w jednostkach pieniężnych); Q produkt wyrażony ilościowo (w sztukach produktu); L wielkość zatrudnienia w danej branży lub przedsiębiorstwie; PP produktywność pracy, wartość dodana produkcji przypadająca na jednego pracownika: PP = Y. L W ramach produktywności przydatne będzie wyodrębnienie składnika wydajności pracy (WP): WP = Q. L Dalsze oznaczenia: jwd jednostkowa wartość dodana; jc jednostkowa cena; jk jednostkowe koszty materiałowe (jk nie zawiera kosztów pracy ponoszonych w branży, gdyż stanowią one część wartości dodanej). Zachodzi zależność: jwd = jc jk. Tak więc ostatecznie produktywność pracy można rozłożyć na trzy składniki: wydajność pracy (WP), uzyskiwaną na rynku cenę (jc) za jedną jednostkę produktu i koszty materiałowe (jk) przypadające na jedną jednostkę produktu: Y Q jwd Q PP = = = jwd, L L L PP = WP ( jc jk). Taka postać wzoru pozwoli powiązać zwiększanie produktywności z działaniami innowacyjnymi.

20 20 Marcin Gomułka 1.2. Wpływ innowacyjności na produktywność pracy Z poprzedniej analizy wynika, że przedsiębiorstwo może zwiększać swoją produktywność pracy poprzez: 1) zwiększanie wydajności pracy, 2) uzyskiwanie wyższej ceny, 3) obniżanie kosztów materiałowych. Jak ma się do tych działań innowacyjność? Literatura podaje cztery rodzaje innowacji: 1) innowacje technologiczne produktowe, 2) innowacje technologiczne procesowe, 3) innowacje organizacyjne, 4) innowacje marketingowe. Podział ten jest standardem opracowanym na potrzeby sprawozdawczości statystycznej i jest zatwierdzony w tzw. Oslo Manual podręczniku unifi kującym badania innowacyjności w Unii Europejskiej. Te rodzaje innowacyjności mogą oddziaływać na różne składniki produktywności pracy. Najważniejsze kierunki wpływu zostały przedstawione na rysunku 1.1. Rysunek 1.1. Wpływ innowacyjności na produktywność (strzałkami zaznaczono najważniejsze oddziaływania) Źródło: opracowanie własne. Nowy produkt może być np. wyjątkowy lub mieć wyższą jakość, przez co fi rma może za niego zażądać na rynku wyższej ceny. Innowacje marketingowe również mają taki skutek. Zmiany w produkcie także mogą mieć wpływ na materiałochłonność produkcji (jk). Innowacje procesowe mają największy wpływ na wydajność pracy (nowe maszyny produkcyjne), ale również mogą poprawić jakość wykonania produktu (awaryjność, usterki) oraz obniżyć koszty materiałowe. Zmiany organizacji pracy mają wpływ głównie na wydajność pracy, rzadziej na jakość i oszczędność. Innowacje marketingowe dotyczą tylko i wyłącznie zwiększania popytu, co pozwala osiągnąć wyższą jednostkową cenę za ten sam produkt.

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Klincewicz. Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna

Krzysztof Klincewicz. Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna Krzysztof Klincewicz Polska innowacyjność Analiza bibliometryczna Warszawa 2008 Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Marcin Soniewicki Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP 2012 Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP Jan Fazlagić Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI Ul. Wiązana 22L, 04-680 Warszawa www.instytut.info Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8,

Bardziej szczegółowo